4.

Limesi funkcija (sa svim korekcijama)

69

4. poglavlje (korigirano)

LIMESI FUNKCIJA

U ovom poglavlju: Neodređeni oblik ∞ ∞ Neodređeni oblik ∞ − ∞ Neodređeni oblik 1∞ Kose asimptote

Neka je “ a ” konačan realan broj ili ± ∞ . Ako postoji realan broj L , kojem se funkcija y = f (x) “približava” kad je varijabla x blizu “ a ”, tada taj broj zovemo limes funkcije f ( x) u točki x = a , odnosno
L = lim f ( x) ⇔
x→a

L ≈ f ( x) ako je x ≈ a.

Ovakva proizvoljna definicija je opisna, ali nije potpuno točna. Na primjer, trigonometrijska funkcija f ( x) = sin x zadovoljava: sin x ≈ ±1 ako je x ≈ ∞ . Međutim, brojevi 1 i − 1 nisu limesi funkcije f ( x) = sin x u x = ∞ , nego dva različita gomilišta. Prema ovome, da bismo učinili razliku između limesa i gomilišta, potrebno je iskazati preciznu definiciju limesa i gomilišta dane funkcije y = f ( x) u x = a koristeći pojmove ε − okoline ( “epsilon” –okoline). Realan broj L je gomilište funkcije y = f ( x) u x = ∞ ako vrijedi: za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da za beskonačno mnogo x > M vrijedi f ( x) ∈ ( L − ε , L + ε ) .

Realan broj L je limes funkcije y = f (x) u x = ∞ ako vrijedi: za svaki ε > 0 postoji M > 0 takav da za svaki x > M vrijedi f ( x) ∈ ( L − ε , L + ε ) . Kako vidimo, za preciznu definiciju limesa i gomilišta koristimo pojam ε -okoline broja L , a to je interval ( L − ε , L + ε ) . Nije teško pokazati da iz ove dvije definicije slijedi da je limes jedinstveno gomilište. Na primjer, ako funkcija ima dva različita gomilišta u x = ∞ , tada funkcija nema limes u x = ∞ .

x →∞ x x →∞ Svojstva limesa u odnosu na algebarske operacije među funkcijama su: lim( f ( x) ± g ( x)) = lim f ( x) ± lim g ( x). pod uvjetom da svi limesi koji se pojavljuju na desnim stranama u prethodnim jednakostima postoje.70 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI Analogno se definira limes funkcije u bilo kojoj konačnoj točki “ a ” (vidi poglavlje ?. g ( x) lim g ( x) x→a lim g ( x ) x→a lim( f ( x) g ( x ) ) = (lim f ( x)) x→a x→a .1 NEODREĐENI OBLIK ∞ ∞ U ovoj točki ćemo računati limese racionalnih funkcija koristeći prethodno opisana svojstva limesa funkcija. RIJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati limese racionalnih funkcija. nego svojstvima limesa u odnosu na algebarske operacije među funkcijama. U tom smislu treba znati da je lim 1 = 0. te prelazom sa beskonačno velikih na konačne i proizvoljno male (dijeljenje s najvećom potencijom). odnosno konačni su brojevi. = lim = lim x →∞ (3 x − 2) / x x →∞ 2 3 3− x . x→a x→a x→a x→a lim(α ⋅ f ( x)) = α ⋅ lim f ( x). x→a x→a x→a lim x→a f ( x) lim f ( x) = x→a . ne koristimo se definicijom. lim = x →∞ 3 x − 2 ∞ ∞ 1 2+ (2 x + 1) / x x = 2. 2x +1 224. lim q x = 0. za | q |< 1 . 4.). U računanju limesa dane funkcije y = f (x) u x = ∞ . x→a lim( f ( x) ⋅ g ( x)) = ( lim f ( x)) ⋅ (lim g ( x)).

= lim x →∞ 2 +1 3 4 5 2 1− + 4 1− 2 x x 5 232. lim 3x 4 − 5 x 2 + 7 x = x →∞ x 4 − x3 + 5 ∞ ∞ 3 1 1− + 2 x x = 1. 1 2 2+ x 5 7 3− 2 + 3 (3 x 4 − 5 x 2 + 7 x) / x 4 x x = 3. = lim = lim 4 3 4 x →∞ x →∞ 1 5 ( x − x + 5) / x 1− + 4 x x 2 3 227. = lim x →∞ 1+1 2 1 4 1 3 1+ − 3 + 1− 2 x x x 5 . 228. lim x + 3 + 4 x 2 − 3x + 1 2 x − 4 + 4 x2 − 5 1+ x →∞ = ∞ ∞ = lim [ x + 3 + 4 x 2 − 3 x + 1] / x [2 x − 4 + 4 x 2 − 5] / x x →∞ = 3 4 3 1 + 1− + 2 x x x = 1+1 = 2 . 5 1 3 − 2+ 3 5x − x + 3 ∞ (5 x − x + 3) / x x = 0 = 0. = ∞ = lim = lim x x lim 3 x →∞ 3 x + 2 x − 4 x →∞ (3 x 3 + 2 x − 4) / x 3 x →∞ 2 4 3+ 2 − 3 3 x x 2 1 6− + 2 4 3 2 4 3 2 4 6x − 2x + x (6 x − 2 x + x ) / x x x = 6 = ∞. = ∞ = lim = lim lim x →∞ x →∞ x →∞ 3 2x + 3 (2 x + 3) / x 2 2+ x 2 231. lim = x →∞ 2 x 2 + x ∞ ∞ ( x 2 − 3 x + 1) / x 2 = lim = lim x →∞ (2 x 2 + x ) / x 2 x →∞ 226. 229. lim x 5 − 2 x 3 + 4 + (3x − 4) 3 x →∞ x3 + x 2 − 4 + x 2 − 1 1− = ∞ ∞ = lim [ 5 x5 − 2 x3 + 4 + (3 x − 4)] / x [ 3 x3 + x 2 − 4 + x 2 − 1] / x x →∞ = 2 4 4 + 5 +3− 2 x x x = 1 + 3 = 4 = 2. Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 71 x 2 − 3x + 1 225. lim = ∞ = lim = lim ∞ x →∞ 2 x 3 + x 2 − 3 x →∞ (2 x 3 + x 2 − 3) / x 4 x →∞ 2 1 3 + 2− 4 0 x x x 2 1− x2 − 2x ∞ ( x2 − 2 x ) / x x = 1. 230. = ∞ = lim = lim lim x →∞ x →∞ x →∞ 1 x +1 ( x + 1) / x 1+ x 1 1+ 1− 2 2 x+ x −x ∞ (x + x − x ) / x x = 1 + 1 = 1.4.

x →∞ x 3 + 2 x 2 − 4 4 x 2 − x + 10 . lim x →∞ 4 ⋅ x 2 − 5 x + 1 + 3 x3 + x 2 − 7 3x + 4 + x 2 − 2 x + 5 . lim 237. = lim = lim x →∞ x →∞ 1 (− x + 1) / x −1 + x 234.72 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 233. x →∞ x 3 + x 2 − 1 2x −1 + x2 − x 3x + x 2 + 7 . lim x →∞ x3 − 2 x + 4 x − 1 2 x 2 + 3x + x 3 . lim 236. 240. lim x3 − 2 x + 4 x − 1 2 x 2 + 3x + x x →−∞ . lim x →∞ 238. 3 239. 235. 241. 1 −2 −2 + x − x − x 2 − 3x [− x − x 2 − 3x ] / x = lim = lim = lim x →∞ x →∞ x →∞ −2 x + 1 [−2 x + 1] / x ZADACI ZA VJEŽBU 2 x3 − x 2 + 1 . lim x →−∞ x2 − 2x = x +1 2 ∞ −∞ =| x → (− x) |= lim 1+ x →∞ (− x) 2 − 2(− x ) x2 + 2 x = lim = x →∞ −x +1 −x +1 2 ( x + 2x ) / x x = −1. lim 2x −1 + x2 − x 3x + x 2 + 7 x →−∞ . . lim x − x 2 + 3x = x →−∞ 2x +1 −∞ −∞ =| x → (− x) |= lim (− x) − (− x) 2 + 3(− x) = x →∞ 2(− x) + 1 −1 − 1 − 3 x = −1 − 1 = 1.

2 NEODREĐENI OBLIK ∞ − ∞ U ovoj točki ćemo računati limese funkcija kod kojih se nakon uvrštavanja x = ∞ pojavljuje neodređeni oblik ∞ − ∞ .4. R 237. 4 2 4. − . R 238. 2. R 236. x + x2 − 3x + 4 x + x2 − 3x + 4 244. 2 x →∞ x →∞ 2 3 4 [ x + x − 3 x + 4] / x 1+ 1− + 2 x x . 3 1 5 . 0. RJEŠENJA R 235. RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati limese funkcija. lim 4 ⋅ x 2 − 5 x + 1 + 3 x3 + x 2 − 7 3x + 4 + x 2 − 2 x + 5 x →−∞ . lim( x − x − 3) = lim( x − x − 3) x →∞ x →∞ x + x −3 x− x+3 = lim = x + x − 3 x →∞ x + x − 3 = lim x →∞ 3 x + x −3 = 0. . . R 242. faktoriziranje. R 239. 5 3 . 4 2 3 R 241. te nastaviti u smislu prelaza sa ∞ beskonačno velikih na konačne i proizvoljno male veličine (dijeljenje brojnika i nazivnika sa najvećom potencijom). R 240. 243. lim( x − x 2 − 3 x + 4) = lim( x − x 2 − 3 x + 4) x →∞ x →∞ = 3− = lim x − x + 3x − 4 2 2 x →∞ x + x − 3x + 4 2 = ∞ ∞ 4 (3 x − 4) / x 3 x = lim = lim = . itd. U tom slučaju je potrebno danu funkciju transformirati raznim “trikovima” (racionaliziranje.) na oblik ∞ . Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 73 242. što je objašnjeno u prethodnom poglavlju. − 5.

x →∞ 1 2 1+1 2 1+ 1+ + 2 x x x →∞ 2 = lim − x2 + x2 + x + 2 = ∞ ∞ = lim x →∞ ( x + 2) / x ZADACI ZA VJEŽBU 248. x x 7 x →∞ 7 x →∞ 7 x/ x 247.74 2 2 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 2 2 245. x →∞ . lim x →∞ 1 1 = lim x ( x − 3 − x + 4) x →∞ x ( x − 3 − x + 4) x →∞ x −3 + x + 4 = x−3 + x+ 4 ∞ ∞ = lim x −3 + x + 4 x−3 + x+ 4 1 = − lim = x →∞ 7 x ( x − 3 − x − 4) x = 1 [ x − 3 + x + 4] / x 1 3 4 2 = − lim = − lim[ 1 − + 1 + ] = − . lim( x − 4 − x − 2 x + 5) = lim( x − 4 − x − 2 x + 5) x →∞ x →∞ x2 − 4 + x2 − 2 x + 5 x2 − 4 + x2 − 2 x + 5 = = = lim x2 − 4 − x2 + 2 x − 5 2 2 x →∞ [ x − 4 + x 2 − 2 x + 5] / x x − 4 + x − 2x + 5 9 2− 2 x = lim = = 1. lim( x 2 + x + 1 − x 2 + 5 x ). lim ( x + x 2 − x + 2) = | x → (− x) | = lim [(− x) + (− x) 2 − (− x) + 2] = x →−∞ − x →−∞ = lim[− x + x 2 + x + 2] = lim[− x + x 2 + x + 2] x →∞ x →∞ x + x2 + x + 2 x + x2 + x + 2 = = x+ x + x+2 [ x + x 2 + x + 2] / x 2 1+ 1 1 x = lim = = . x →−∞ 249. x →∞ 4 2 5 1+1 1− 2 + 1− + 2 x x x x →∞ 2 = ∞ ∞ = lim (2 x − 9) / x 246. lim ( x + x 2 − 3 x + 1). lim( x 2 − 3 x + 1 − x). x →∞ 250.

− . pa potom u eksponentu primijeniti rješavanje ∞ RJEŠENI PRIMJERI U slijedećim zadacima izračunati limese funkcija.  1  1 3  x+3  3 3 ∞ 253. 4 4. lim  = 1∞ = lim 1 +  = lim  1 + x  = lim  1 + x  =  x →∞ x →∞ x →∞  x   x  x→∞  a  a     a   lim 1 + 1   = e a . treba primijeniti određene «trikove» pomoću kojih se dani oblik y = f ( x) g ( x ) transformira na eksponencijalni oblik oblika ∞ s početka ovog poglavlja. Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 75 251. x →∞ RJEŠENJA R 248. = x  x →∞  a     x x x x xa a . R 251. nabrojanih na početku ovog poglavlja. lim( x − 3 x 3 + 2 x 2 − 1). x →∞ 252. lim   = 1 = lim  1 +  = lim  1 + x  = lim  1 + x  = e . − . 2 2 R 250.3 NEODREĐENI OBLIK 1∞ U ovoj točki računamo limese funkcija oblika y = f ( x) g ( x ) kod kojih nakon uvrštavanja x = ∞ dobivamo oblik 1∞ . ∞ e ∞ . lim( 4 x 4 + x 3 − 2 − 4 x 4 − x 2 + 3 x ). − 2. x →∞ x →∞ x →∞ x →∞  x   x 3  3    x x x x3  1  1 a  x+a  a 254. koristit ćemo važan identitet: 1 lim (1 + ) x = e. 3 R 252. 3 . 2 3 R 249. Osim svojstava limesa. x x →∞ Nadalje. 1 .4.

76 x Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI 1 1 1  x  ∞ = = 4 = e −4 . lim  − 1 = lim  1 +  = 1 = lim  1 +  = x →∞ x − b x →∞    x − b  x →∞  x − b  b− a  1  = lim 1 + x −b  x →∞  b−a  x −b ( ( b − a ) x ) x −b x =e ( b − a ) lim x x→∞ x −b = eb − a . lim   = 1 = lim  1 +  = x →∞ x + 1 x →∞ x + 1  x →∞  x + 1     −4  1  = lim 1 + x +1  x →∞ −4   x +1 ( −4 x ) x +1 x x x = e x→∞ x lim −4 1 x+ = e −4 . 255. lim   = 1 = lim x x x →∞ x + 4 x →∞ e    x+4  x+4 lim     x →∞  x   x  1 1 1  x  ∞ = = a = e− a .  x3 + x  261. x →∞  x + x −1    x . 256. lim   = 1 = lim x x x →∞ x + a x →∞ e    x+a  x+a lim     x →∞  x   x     x +5 5  1 1  257. x  x2 − x  262. −4   x −3  x−3   ∞ − 1 = lim  1 + 258. lim   . lim  2  . ZADACI ZA VJEŽBU  x +2 260. lim  2  = 1∞ = lim  1 + 2  = lim 1 + x2  = lim  1 + x2  x →∞ x →∞ x →∞ x →∞  x   x  5  5    2 x2 x2 x2 x2 5 5 x = e5 . x →∞ x + 3 x − 1    x−2 x +3 263. x x  x−a  x−a   b−a ∞ 259. lim  3  x →∞ x + 4   3 x2 . lim    x →∞   x −1  2 x .

l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x). e6 . x → −∞ x Ako iz ovakvog računa barem jedan od brojeva k1 i l1 ne postoji. l1 . R 262. 4. e −4 . Prema tome. R 261. R 263. tada funkcija y = f ( x) nema lijevu kosu asimptotu. Efektivno pronalaženje kosih asimptota se svodi na precizno računanje nekoliko limesa. RJEŠENJA R 260. e −1. iz definicije desne kose asimptote imamo da je: . Nužnost prethodnih formula za koeficijente k1 . x →∞ x − lijeva kosa asimptota y = k 2 x + l 2 funkcije y = f ( x) : k 2 = lim x → −∞ f ( x) . e3 . Naime.4 KOSE ASIMPTOTE Desna kosa asimptota funkcije y = f (x) je pravac y = k1 x + l1 kojem se funkcija f približava kada je x blizu + ∞ . Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 77   x 264. Ako je u jednoj od kosih asimptota prvi koeficijent jednak nuli tada je ona specijalno horizontalna asimptota. e −3 .4. odnosno precizira desni i lijevi dio grafa funkcije. kose asimptote (ako postoje) opisuju ponašanje funkcije za neizmjerno pozitivne i negativne x. lim   2 x →∞  x + 4x +1  x/2 . l1 = lim ( f ( x) − k1 x). Lijeva kosa asimptota funkcije y = f ( x) je pravac y = k 2 x + l2 kojem se funkcija f približava kada je x blizu − ∞ . tada funkcija y = f ( x) nema desnu kosu asimptotu. Što više. za koeficijente kosih asimptota vrijede formule: − desna kosa asimptota y = k1 x + l1 funkcije y = f ( x) : k1 = lim x →∞ f ( x) . k 2 i l2 nije teško opravdati direktno iz definicije limesa i kosih asimptota. Ako pak barem jedan od brojeva k 2 i l2 ne postoji. R 264.

x 2 + 3x + x 2 3 . dobivamo izraz za k1 . f ( x) = x 2 + 3 x . 2 . Ako podijelimo sa x ovu aproksimativnu jednakost. 265.78 Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI y = k1 x + l1 ≈ f ( x) ako je x ≈ +∞. • D( f ) = (−∞. −3] ∪ [0. x →∞ x →∞ x x/ x 1 x 2 + 3x + x x 2 + 3x + x x →∞ • l1 = lim( f ( x) − k1 x) = lim( x 2 + 3 x − x) x →∞ = lim x →∞ x 2 + 3x − x 2 x 2 + 3x + x = = lim x →∞ 3 = . dobivamo izraz za l1 . a potom prebacivanjem na drugu stranu. • k1 = lim x →∞ 1+ 3 f ( x) x 2 + 3x / x x = lim = lim = 1. f ( x) ako je x ≈ +∞. 2 x − 3x + x 2 − 3x 3 Lijeva asimptota je : y = k 2 x + l 2 = − x − . 2 3x Desna asimptota je: y = k1 x + l1 = x + 1− 3 f ( x) x 2 + 3x x 2 − 3x / x x • k 2 = lim = lim = | x → − x | = lim = − lim = −1. +∞). x → −∞ x → −∞ x →∞ x →∞ x x − x/ x 1 • l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x) = lim ( x 2 + 3 x + x) = | x → − x | = lim ( x 2 − 3x − x) = x → −∞ x →−∞ x →∞ = lim ( x 2 − 3 x − x) x →∞ x 2 − 3x + x x − 3x + x 2 = lim x 2 − 3x − x 2 x − 3x + x 2 x →∞ = lim x →∞ 3 =− . x RIJEŠENI PRIMJERI U sljedećim zadacima izračunati kose asimptote danih funkcija. odnosno: (k1 x + l1 ≈ f ( x)) / x ⇒ k1 + l1 / x ≈ f ( x) / x ⇒ k1 ≈ k1 x + l1 ≈ f ( x) ⇒ l1 ≈ f ( x) − k1 x ako je x ≈ +∞.

0] ∪ [2. Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 79 266. . = lim ( x 2 + 2 x − x) x →∞ x + 2x + x 2 = lim x + 2x − x 2 2 x →∞ x 2 + 2x + x = lim 2x x 2 + 2x + x x →∞ = 2 = 1. • iz razloga arctg (−∞) = − π 2 ⇒ k 2 = 0. • D( f ) = (−∞. +∞). π 4 . x −1 x2 − 9 = arctg 1 =  x −1  • l1 = lim( f ( x ) − k1 x ) = lim arctg   = arctg lim 2 x →∞ x →∞ x →∞  x −9  Desna asimptota je: y = π 4 . 2  x −1  267.4. 2  x −9  • D ( f ) = ( −∞ . x →∞ x →∞ x x 1 x2 − 2 x + x x2 − 2 x + x x →∞ x →∞ • l1 = lim( f ( x) − k1 x) = lim( x + x 2 − 2 x − 2 x) = lim( x 2 − 2 x − x) x →∞ = x − 2x + x x − 2x + x Desna asimptota je: y = k1 x + l1 = 2 x − 1. 2 • k 2 = lim x → −∞ f ( x) x + x 2 − 2x x 2 − 2x = lim = 1 + lim = | x → −x | = x → −∞ x → −∞ x x x x 2 + 2x = 1 − 1 = 0. f ( x) = x + x 2 − 2 x . −3) ∪ (3. x →∞ = lim x2 − 2 x − x2 2 = lim −2 x 2 x →∞ =− 2 = −1. −x x → −∞ x →∞ = 1 + lim x →∞ • l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x) = lim ( x + x 2 − 2 x ) = | x → − x | = lim ( x 2 + 2 x − x) = x → −∞ x 2 + 2x + x Lijeva asimptota je : y = k 2 x + l 2 = 1. π 4 . x −1 x2 − 9 = arctg − 1 = −  x −1   = arctg lim • l 2 = lim ( f ( x) − k 2 x) = lim arctg   2  x → −∞ x → −∞ x → −∞  x −9  Lijeva asimptota je : y = − π 4 . • iz razloga arctg ( + ∞ ) = π 2 ⇒ k1 = 0. +∞ ). f ( x ) = arctg  . • k1 = lim x →∞ 1− 2 f ( x) x + x2 − 2x x = lim = 1 + lim = 2.

Mervan Pašić: Matan1 – dodatak predavanjima za grupe GHI • D ( f ) = ( −∞. ZADACI ZA VJEŽBU U slijedećim zadacima naći kose asimptote danih funkcija. 270. • nema desnog dijela domene pa nema ni desnu asimptotu . 271. D( f ) = (−∞. . 272. 5 • desna y = x + . x →−∞ x →∞ x →∞ −1 x x −x x →−∞ x →−∞ x →−∞ • l2 = lim ( f ( x) − k2 x) = lim (3x − 4 − x − 3x) = − lim ( 4 − x ) = −∞. to nema ni lijeve asimptote. f ( x) = x 2 + 5 x − 6 . x →−∞ Kako ne postoji l2 . 2]. ∞). 4]. • k2 = lim f ( x) 3x − 4 − x −3x − 4 + x −3 = lim = | x → − x | = lim = lim = 3. f ( x) = 4 − x 2 . 273. f ( x) = 3 x − 4 − x . f ( x) = 3 x 3 − 2 x 2 + 1. D( f ) = (−∞. f ( x) = 3 x + x 2 + 4 x . D( f ) = [−2. • lijeva y = 2 x − 2. nema kosih asimptota. −6] ∪ [1. 269. RJEŠENJA R 269. R 270. ∞). 2 R 271. f ( x) = 2 ⋅ th x 3 − 3x x4 + x2 + 1 . • desna y = 4 x + 2. 2 5 • lijeva y = − x − .80 268. −4] ∪ [0.

+∞). • lijeva y = −2. Limesi funkcija (sa svim korekcijama) 81 R 272. 3 2 • lijeva y = x − . 3 . D( f ) = (−∞. R 273. 2 • desna y = x − . • desna y = 2. +∞). D( f ) = (−∞.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful