Metodica activa

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU DOMENIILE EXPERIENŢIALE
SUGESTII METODICE. 3-5 ANI

)

EDIŢIE E-BOOK Editor: Călin Vlasie Redactor: Mihaela Pogonici Machetare: Mihai Constantin

M C Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României TOMA, GEORGETA Planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă pentru domeniile experienţiale : sugestii metodice : 3-5 ani / Georgeta Toma, Magdalena Anghel. - Piteşti : Paralela 45, 2012 ISBN 978-973-47-1567-1 I. Anghel, Magdalena 373.2c

COMENZI – CARTEA PRIN PO T EDITURA PARALELA 45 Pite ti, jud. Arge , cod 110174, str. Fra ii Gole ti 130 Tel./fax: 0248 214 533; 0248 631 439; 0248 631 492 Tel.: 0753 040 444; 0721 247 918. E-mail: comenzi@edituraparalela45.ro sau accesa i www.edituraparalela45.ro

Copyright © Editura Paralela 45, 2012 Prezenta lucrare foloseşte denumiri ce constituie mărci înregistrate, iar conţinutul este protejat de legislaţia privind dreptul de proprietate intelectuală.

Georgeta Toma Magdalena Anghel

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU DOMENIILE EXPERIENŢIALE
SUGESTII METODICE. 3-5 ANI

.

bineînţeles. Este modul prin care noi am înţeles să valorificăm oportunităţile pe care ni le oferă actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar. Autoarele . dar poate fi o sursă de inspiraţie. dar şi spre noi. Este fereastra deschisă spre lume.Cuvânt înainte „Înveţi învăţând pe alţii.” Seneca Dorim ca lucrarea de faţă să constituie un punct de plecare sau poate de sprijin pentru cadrele didactice. de măiestria fiecărei persoane ce va parcurge aceste pagini. „Încercaţi aşa! Încercaţi să depăşiţi barierele şi să ieşiţi din vechile tipare!” Sperăm că această lucrare va reuşi să răspundă exigenţelor dumneavoastră. Lucrarea nu se vrea un model. urmând a fi completată.

cât şi pentru cele cu program prelungit. metodologia şi evaluarea didactică. n Conţinuturile erau exclusiv academice. n Se adresează memoriei de tip reproductiv. rolul familiei şi importanţa domeniilor de dezvoltare a copilului. decurgând din interesul manifestat de copii sau cerute de o anume perioadă din an. amenajarea mediului educaţional. moderator şi persoana resursă. 6 . elevii/ copiii lucrează în echipe sau perechi. n Activitatea este evaluată prin feedback constructiv. În sprijinul acestei abordări în manieră integrată. Lucrarea este concepută atât pentru grădiniţele cu program normal. n Educatoarea este facilitator. n Conţinuturile sunt mixte. am realizat pentru nivelul I (3-5 ani) un număr de şapte proiecte cu durate ce variază între trei şi cinci săptămâni. n Obiectivele sunt cele care impun şi li se subordonează conţinuturile. „Când. n Grupa/clasa este statică. şi anume: diversificarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare. MODELUL CURRICULAR n Este centrat pe obiective şi pe predare de tip interactiv. Am organizat prezenta lucrare în jurul a cinci dintre cele şase teme mari propuse în noul curriculum pentru învăţământul preşcolar: „Cine sunt/suntem?”. În cadrul proiectelor sau temelor săptămânale am desfăşurat activităţi integrate. lipsite de finalitate practică şi socială într-o proporţie semnificativă. „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”. n Clasa/grupa este dinamică. în scopul obţinerii unui optim educaţional. metodologia şi evaluarea. am avut în vedere respectarea metodologiei de aplicare a planului de învăţământ. a activităţilor de învăţare propuse pentru tura I cu cele propuse pentru tura a II-a. Nu în ultimul rând. Pornind de la aceste teme. n Conţinuturile sunt cele care impun şi îşi subordonează obiectivele. „Ce şi cum vreau să fiu?”. informaţie etc. a fost şi va fi aici pe Pământ?”. în funcţie de interes şi posibilităţi. Veţi observa că am apelat şi la teme săptămânale. MODELUL DIDACTICIST n Este centrat pe conţinuturi şi pe predarea de tip: expunere. n Se adresează memoriei de tip creativ. într-o logică a învăţământului formativ. Le recomandăm colegelor ce îşi desfăşoară activitatea în grădiniţele cu program normal studierea şi coroborarea. „Cum este.PREZENTARE GENERALĂ A LUCRĂRII Am pornit în realizarea acestei lucrări încercând să răspundem tendinţelor de schimbare propuse de actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar. vă propunem o paralelă între proiectarea didacticistă. academice şi cu finalitate imediată în practica socială. n Educatoarea conduce întreaga activitate şi o evaluează. tradiţională şi orientarea actuală. cum şi de ce se întâmplă?”. într-o logică a învăţământului informativ. elevii/copiii lucrează şi răspund individual. prelegere.

mânui. de întreaga grupă sau chiar de către un singur copil. completa cu altele noi. în diverse momente ale zilei. care fac trecerea de la momentele de rutină la alte tipuri/categorii de activităţi de învăţare. domeniul socio-emoţional. (G. provenit din termenul latinesc derivat din verbul currere. în sensul cel mai larg. 7 . în loc să îi fie impusă”. pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. în scopul investigării unei teme. Vlăsceanu) care transcend graniţele dintre discipline şi care. cu aproape aceleaşi conţinuturi. în care graniţele dintre categoriile de activităţi dispar. în sens restrâns. în contextul dat de actualul curriculum. Interdisciplinaritate: interacţiune existentă între două sau mai multe discipline. Implică respectarea timpului. corespondent. cu dată de început şi de finalizare. a se întrece. Metoda proiectelor: o strategie de învăţare şi evaluare a cărei caracteristică se concentrează pe efortul deliberat de cercetare. o investigare a unui subiect către care copilul îşi îndreaptă întreaga atenţie şi energie. opus celui informativ. respectând ritmul propriu. produse sau procurate de ei. respectiv: domeniul psihomotric. domeniul limbajului. de date. în bună parte. Centru tematic: locul unde se expun materialele legate de tema unui proiect/tema săptămânii. la intervale aproximativ stabile.Considerăm că argumentele aduse în favoarea organizării activităţilor în această manieră sunt convingătoare. la programă analitică. Curriculum: concept-cheie în practica educaţională contemporană. care poate merge de la simpla comunicare de idei până la integrarea reciprocă de concepte de bază în epistemologie. activitatea desfăşurându-se după un scenariu unitar. din păcate. conform cerinţelor specifice. Proiect: proces unic care constă într-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate. „a alerga. adică să descopere el însuşi cunoaşterea. Tranziţii: sunt activităţi de scurtă durată. a costurilor şi a altor tipuri de resurse. de orientări în cercetare. a trece. Mialaret) Metode formative: metode care implică un învăţământ formativ. Domenii experienţiale: sunt adevărate „câmpuri cognitive integrate” (L. a parcurge”. de aceea nu vom insista prea mult asupra considerentelor teoretice. desemnează ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului şcolar. Proiect tematic: o extindere. se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului. Metode active: „metode pedagogice prin care se urmăreşte ca elevul să devină artizanul propriei cunoaşteri. este sinonim cu curriculumul formal sau chiar redus. a culege. Activitate integrată: demers didactic global. al sintagmei „metode active”. Se disting prin faptul că se repetă zilnic. de metodologie. totuşi vom adăuga câţiva termeni-cheie ce ar putea fi de folos. de la o activitate de învăţare la alta. domeniul cognitiv. Ele acoperă nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Rutine: sunt activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. desfăşurat de un grup mic. în aşa fel încât copiii să le poată privi. întreprins pentru realizarea unor obiective.

.

Capacitatea de exprimare prin muzică Domeniul Psihomotric . radio .Loto cu flori.fişe suport . DVD .Tangram . imagini .enciclopedie .cărţi.albume. picturi. planşete .Operaţii intelectuale prematematice .EVALUARE INIŢIALĂ SĂPTĂMÂNA 1 OBIECTIVE VIZATE: Domeniul Limbă şi comunicare . animale .foarfecă .jocuri creative fetiţe.Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare .carioca.coli desen .unelte pentru nisip .Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme.Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene.Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător Domeniul Om şi societate .forme . acuarele.carton colorat .jucării pentru nisip Domeniul Ştiinţe . reviste.CD. denumi.Deprinderi practic-gospodăreşti .puzzle .Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale .costume .cuburi din lemn .tăbliţe magnetice . băieţi CONsTRuCŢII . fructe.material din natură .plastilină. pensule . precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea lui .hârtie glasată. creponată JOC DE ROl .ladă suport .imagini PPT ARTă .Capacitatea de a recunoaşte.figurine NIsIP şI APă . modelaje .Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică .mozaic şTIINŢă . telefon.Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate Domeniul Estetic şi creativ . construi şi utiliza formele geometrice .Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător. creioane .Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .Arco . obiecte din mediul înconjurător .Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite 9 . planşe .calculator.Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic. lexical şi sintactic .caiete de lucru .tăbliţe magnetice . TV.coli de scris.

„Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-gospodăreşti) ADE: DOs „Jucăria preferată”: colaj (lucrare colectivă) Planificarea activităţilor Comisiei Metodice Studierea noutăţilor din domeniu mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è ACTIVITATE mETOdICă 10 . câte fete.!”. „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n Bibliotecă: „Completează corect!” (fişe de lucru) n Artă: „Jucăria preferată” (colorare..?”. „Unde îmi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n Bibliotecă: „Spune ale cui sunt?” (verificarea pronunţiei. „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n ştiinţă: „Să cunoaştem grădiniţa” (familiarizarea cu spaţiul grădiniţei) n Artă: „Desenează ce îţi place şi cu ce îţi place!” n Joc de rol: „De-a grădiniţa” n Jocuri distractive de socializare ADE: DEC Cântecul preferat (repetare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Spune-mi numele!”.SĂPTĂMÂNA 1 SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bine aţi venit la grădiniţă!”. gros-subţire) DPM „Jocuri de mişcare şi jocuri sportive” (orientare spaţio-temporală) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Facem prezenţa!” (numirea colegilor absenţi). „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n ştiinţă: „Integrarea noţiunilor” (fişe de lucru) n Joc de rol: „De-a gospodarii”. vocabularului. gros-subţire) n Construcţii: „Construieşte ce doreşti!” (cuburi lemn) n Jocuri de socializare ADE: Dş „Ghici la ce foloseşte?”: observare (obiecte şi instrumente de lucru din grădiniţă) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt... „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n Bibliotecă: citire de imagini n Nisip şi apă: „Forme şi urme” n Construcţii: „Construieşte ce doreşti!” (Lego) n Jocuri distractive în aer liber ADE: Dş „Grupează după cum îţi spun!” (exerciţii cu material individual maremic. modelaj) n Joc de rol: „Suntem harnici!”. jocuri iniţiate de copii ADE: DlC „Povesteşte mai departe” (imaginaţie creatoare) DEC „Colorează-mă/pictează-mă cum sunt!” (folosirea cromaticii adecvate) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Câţi băieţi.. tu eşti.. exprimării corecte) n ştiinţă: „Grupează cum îţi spun!” (mare-mic..

„Desenează ce îţi place şi cu ce îţi place!” (finalizarea lucrărilor începute dimineaţa). apreciere globală). „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA „Integrarea noţiunilor” (exerciţii cu material individual). exprimării corecte. „Construieşte ce doreşti!” (Lego). „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA „Completează corect albumul!”. finalizarea lucrărilor) ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire).SĂPTĂMÂNA 1 SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). marimici). „Suntem harnici!”. vocabularului. jocuri de socializare ADE Continuarea activităţilor de dimineaţă: „Ghici la ce foloseşte?” ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-gospodăreşti) ADE „Grupează după cum îţi spun!” (material demonstrativ multe-puţine. „Jucăria preferată”: expoziţie (finalizarea lucrărilor începute) mIErCurI è jOI è VInErI è ACTIVITATE mETOdICă Planificarea activităţilor Comisiei Metodice Studierea noutăţilor din domeniu 11 . „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA Citire de imagini din cărţi şi reviste. jocuri iniţiate de copii ADE „Povesteşte mai departe” (imaginaţie creatoare) „Colorează-mă/pictează-mă cum sunt!” (folosirea cromaticii adecvate. „Jucăria preferată” (colorare). „Construieşte ce doreşti!” (cuburi lemn). jocuri distractive de socializare ADE Audiţie cântece pentru copii ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). „Regulile clasei/grupei” (tabelul responsabilităţilor). „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA „Să cunoaştem grădiniţa” (familiarizarea cu spaţiul grădiniţei). jocuri distractive în sala de grupă ADE „Grupează după cum îţi spun!” (exerciţii cu material individual mare-mic. gros-subţire). „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA „Spune ale cui sunt şi grupează-le după cum îţi spun!” (verificarea pronunţiei. „De-a gospodarii” („Îmi aranjez pătuţul şi lenjeria”). jocuri de mişcare (orientare spaţio-temporală) ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire).

caiete de lucru . reviste. picturi.plastilină.Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător Domeniul Om şi societate .figurine NIsIP şI APă .jocuri creative pentru fetiţe CONsTRuCŢII .figurine . fructe.imagini PPT ARTă .EVALUARE INIŢIALĂ SĂPTĂMÂNA 2 OBIECTIVE VIZATE: Domeniul Limbă şi comunicare .material din natură . telefon.albume. planşete .Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare .coli de scris.Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic.CD.carton colorat .Capacitatea de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele .Deprinderi practic-gospodăreşti .Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite 12 . acuarele.ladă suport .tăbliţe magnetice . DVD .coli desen .fişe suport . animale . modelaje .Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător.puzzle .enciclopedie .Capacitatea de exprimare prin muzică Domeniul Psihomotric .Lego şTIINŢă . creioane .jucării pentru nisip Domeniul Ştiinţe .forme .Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme. radio .Operaţii intelectuale prematematice . TV. planşe .cărţi.costume . pensule .carioca.Tangram .unelte pentru nisip .Loto cu flori. lexical şi sintactic .Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene.calculator.tăbliţe magnetice . imagini . precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea lui .Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .Cunoştinţe despre materiale şi caracteristicile lor.Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate Domeniul Estetic şi creativ .foarfecă . creponată JOC DE ROl . despre utilizarea de tehnici de lucru de prelucrare a materialelor .Cuburi din lemn .Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor verbale .Mozaic .Arco . obiecte din mediul înconjurător .hârtie glasată.

tulpini şi frunze) DPM Jocuri de mişcare şi jocuri sportive (orientare spaţio-temporală) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O faptă bună!”.SĂPTĂMÂNA 2 SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Să facem cunoştinţă cu scaunul autorului!”. „Unde îmi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n ştiinţă: Sortare de imagini fapte bune/fapte rele n Joc de rol: „Scoate-mă din impas!”. „Unde îmi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n ştiinţă: „Unde trăiesc?” (clasificarea vieţuitoarelor după mediul de viaţă n Artă: „Desenează şi colorează animalul preferat!” n Joc de rol: „De-a fermierii!” n Jocuri distractive de socializare ADE: DEC Audiţie: „Glasul animalelor” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu natura!”. Lego) n Jocuri de socializare: „Ghiceşte ce s-a schimbat!” ADE: Dş „Când se întâmplă?” ̶ convorbire (raportarea temporală a diferitelor activităţi) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu pisicuţa!”. „Colţul viu din curtea grădiniţei noastre” (îngrijirea plantelor) ADE: Dş „Grupează după cum îţi spun” (lung-scurt. „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practicgospodăreşti) ADE: Dş „Grupează după cum îţi spun!” (lung-scurt: fişe de lucru) DOs: „Casa mea” (aplicaţie) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è ACTIVITATE mETOdICă Stabilirea proiectelor tematice 13 . jocuri iniţiate de copii ADE: DlC „Greşeala Cuminţicăi!” (lectura educatoarei) DEC Modelaj (temă la alegere) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În parc cu bunicii!”. „Unde îmi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n Bibliotecă: Selectăm imagini cu membrii familiei şi activitatea lor n Artă: „Colorează locul unde-ţi place să te joci!” (fişă) n Joc de rol: „De-a familia!”. „Unde îmi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n Bibliotecă: „Selectăm imagini din poveşti” n ştiinţă: Puzzle (imagini din poveşti) n Construcţii: „Castele din poveşti!” (cuburi lemn. „Unde îmi este locul?” (deprinderi de autoservire) AlA n Bibliotecă: citire de imagini din atlasul botanic n Nisip şi apă: „Plantăm flori” n Construcţii: „Ghivece şi jardiniere!” (material divers).

„Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA Lectura educatoarei. „Cum protejăm natura?” (repovestire) ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA „În ce anotimp au mai multă nevoie de ajutorul nostru plantele şi animalele?”. „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practicgospodăreşti) ADE „Grupează după cum îţi spun!” (fişe de lucru: lung-scurt).SĂPTĂMÂNA 2 SuBTEmA: EVALUARE INIŢIALĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). jocuri distractive de socializare) ADE Audiţie: cântece cu şi despre vieţuitoare ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). puzzle (imagini din poveşti). lat-îngust. „Desenează şi colorează animalul preferat!” (finalizarea lucrărilor începute. „Castele din poveşti!” (cuburi lemn. Lego). „Semne de circulaţie!” (desen) ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA „Unde trăiesc?” (clasificarea vieţuitoarelor după mediul de viaţă). „Colţul viu din sala de grupă” (îngrijirea plantelor) ADE „Grupează după cum îţi spun” (material demonstrativ. lung-scurt. „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA Selectăm imagini cu membrii familiei şi activitatea copiilor. jocuri de socializare: „Ghiceşte ce s-a schimbat!” ADE Continuarea activităţilor de dimineaţă: „Când se întâmplă?” ̶ observare dirijată (raportarea temporală a diferitelor activităţi) ADP „Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire). „Ghivece şi jardiniere!” (material divers). tulpini şi frunze). jocuri iniţiate de copii ADE „Greşeala Cuminţicăi!” (repovestire). „Scoate-mă din impas!”. „Păstrăm liniştea în timpul somnului” AlA Citire de imagini din atlasul botanic şi sortarea lor în funcţie de anotimpul în care înfloresc. „Desenează şi colorează sala de grupă!. „Casa mea” (aplicaţie) ̶ finalizarea lucrărilor începute Stabilirea proiectelor tematice mIErCurI è jOI VInErI è è ACTIVITATE mETOdICă 14 .

reprezentant Crucea Roşie .calculator. Marcela Călin. Prezentare şi explicitări”. Viorica Preda. Mihaela Fulga. Mioara Pletea ş. CD player MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1. Aureliana Cocoş. 2008 3. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/2008 2. Filofteia Grama. aparat de fotografiat.grupe de preşcolari din grădiniţele partenere n MATERIAlE . să te cunoscce»-uri? Cinece măeu? Ce sunt şi să înţeleg înconjoară.albume fotografii. Silvia Borţeanu. Rodica Brănişteanu. Irinela Nicolae.cărţi. Familia mea? ̶ Ne jucăm de-a mama şi de-a tata! Corpul meu? Ne jucăm de-a doctorul! Prietenii mei? ̶ Ne jucăm!” Sunt lucruri pe care le spune orice copil.alte grupe de preşcolari din grădiniţa noastră .mulaje . Daniel Oprea. vederi .atlas anatomic . familie. Bucureşti. 2006 15 . „Activitatea integrată din grădiniţă. comunitate.medic stomatolog . Liana Mânzu. imprimantă. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Humanitas Educaţional. grădiniţă.părinţi . Filofteia Grama. Silvia Breben. Gabriela Neagu.medic generalist . DPH. DPH. Daniela Răileanu. „Ghid pentru proiecte tematice. Filofteia Grama. Roxana Haiden. în cadrul căruia ne propunem să le transmitem copiilor. informaţii accesibile despre corpul uman. Ed. n DuRATă: 4 săptămâni n lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa n REsuRsE n uMANE: . soft educaţional.a.preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” . Laurenţia Culea.. Pornind de la aceste premise şi de la principiile de bază ale drepturilor copilului. 2008 4. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar. într-o manieră atractivă.EU ŞI LUMEA MEA TEMA ANUALĂ: „CINE SUNT/SUNTEM?” NIVELUL I: (3-5 ANI) PROIECT TEMATIC „Ce sunt eu pentru voi? Un copil cu multe «de sunt ARGUMENT toate acestea? Ajută-mă să mă cunosc. Angela Sesovici. Bucureşti. reviste.. Ed. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”. Eugenia Ignat. am dezvoltat proiectul „Eu şi lumea mea”. Ed.enciclopedie generală pentru copii .cadre didactice . imagini PPT . Mioara Pletea.. Carmela Popescu.

SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI FAMIlIA MEA l Membri l Activităţi l Locuinţă l Norme de comportare l Drepturi în familie CORPul uMAN l Înfăţişare l Rase umane l Organe interne şi externe l Norme sanitare Eu şi lumea mea COMuNITATEA sTRADA MEA l Istoric l Caracteristici l Cultură locală l Instituţii culturale l Drepturi şi obligaţii în societate ÎN luMEA FERMECATă l Grădiniţa l Activităţi l Rechizite l Reguli de comportare l Drepturile copilului în grădiniţă 16 .dIrECţII dE dEZVOLTArE.

Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare Domeniul Ştiinţe .să audieze cu atenţie un text. cât şi în calitate de auditor .să plaseze obiecte într-un spaţiu dat. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles Domeniul Ştiinţe .să-şi formeze corect deprinderile motrice de bază . prosociale. educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi . fiinţa umană ca parte integrată a mediului Domeniul Om şi societate .Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate.să se comporte adecvat în diferite contexte sociale să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie.Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate Domeniul Estetic şi creativ . de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE Domeniul Limbă şi comunicare .să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi . de prelucrare . grupul de joacă) .Dezvoltarea comportamentelor de cooperare.să indentifice culorile de bază folosindu-le adecvat .Formarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative . proactive Domeniul Om şi societate .să se orienteze în spaţiu raportându-se la repere date . inclusiv la activităţile de joc atât în calitate de vorbitor. modelaje .să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare.Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător .să mânuiască corect instrumentele şi materialele de lucru .să participe la activităţile de grup.să intoneze cântece pentru copii Domeniul Psihomotric .să cunoască denumirea instrumentelor şi materialelor de lucru folosite .să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului 17 . să se plaseze el însuşi în raport cu un reper dat . grădiniţă.să se comporte adecvat în diferite contexte sociale Domeniul Estetic şi creativ .să cunoască şi să respecte norme necesare integrării în viaţa socială şi de securitate personală .Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene.Formarea capacităţilor de receptare a lumii sonore şi a muzicii Domeniul Psihomotric .OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE Domeniul Limbă şi comunicare .să dobândească un sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.să înţeleagă şi să denumească relaţiile spaţiale relative .

imagini PPT Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n De ce creştem? n Care sunt părţile componente ale corpului uman? n Care sunt membrii familiei mele? n Ce rol are fiecare în familie? n Cine face parte din familia grădiniţei? n Care sunt rolurile membrilor familiei din grădiniţă? n Care sunt regulile de comportare în familia de acasă? n Care sunt regulile de comportare în familia de la grădiniţă? n Ce înseamnă viaţă sănătoasă? n Care sunt componentele corpului omenesc? n De ce suntem diferiţi? n De ce copiii seamănă cu părinţii? n Care sunt drepturile copiilor? n Ce rol are fiecare în familie? n Cum se numeşte strada pe care locuim? n Cum se numesc oraşul şi judeţul? ARTă .mulaj pacient . enciclopedie .set bucătărie .jocuri creative pentru fetiţe . pensule . reviste . n Ştim cum arătăm. n Mergem la grădiniţă.tăbliţe magnetice litere .Cuburi din lemn .ladă suport .CD. TV.Lego şTIINŢă .Arco . bunici.Mozaic . haine bebe . DVD . fraţi. vederi din localitate. radio .set cu jetoane reprezentând organele de simţ NIsIP şI APă . gură. n Să denumim obiecte de îmbrăcăminte şi de igiena personală.figurine (marionete) JOC DE ROl .coli desen .carton colorat . albume de familie.păpuşi. ochi.trusă doctor CEnTruL TEmATIC Atlas anatomie. n Avem părinţi. imagini . album cu aspecte din grădiniţă CONsTRuCŢII .cărţi. acuarele. enciclopedie. creioane .incastre cifre . n Există fete şi băieţi.albume.caiete de lucru .unelte pentru nisip .foarfecă .carioca. CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă . planşete .coli de scris.forme .Album.InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Suntem oameni.jucării pentru nisip 18 . etc. n Avem nas.Tangram .fişe suport .calculator. telefon.plastilină.

SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI

Stimaţi părinţi, Din dorinţa de a afla cât mai multe despre ei înşişi, copiii grupei „Piticii Isteţi” au propus derularea proiectului „Eu şi lumea mea”. În acest sens, dorim să ne sprijiniţi cu fotografii, albume, filmuleţe realizate în momentele importante ale vieţii dumneavoastră, cărţi, reviste sau orice alte materiale credeţi că ne-ar putea fi de folos. Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi! Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE ADRESATĂ MEDICULUI GENERALIST
(Dispensarul local)

Stimată D-nă Doctor, Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămână proiectul „Eu şi lumea mea”. Copiii au multe întrebări: „De ce creştem?”, „Ce înseamnă viaţă sănătoasă?”, „Ce este calculatorul central – creierul şi care este rolul lui?”. Suntem siguri că dumneavoastră sunteţi persoana care ar putea lămuri aceste „mistere”. În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre, Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare Stimate d-nă Doctor, Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămână proiectul „Eu şi lumea mea”. Ei şi-au manifestat interesul faţă de igiena dentară, alimentaţia sănătoasă… În acest sens, vă invităm să fiţi alături de noi. Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare

SCRISOARE DE INTENŢIE ADRESATĂ MEDICULUI STOMATOLOG

mEdIATIZArE ŞI dISEmInArE

FInALIZArEA PrOIECTuLuI

Mediatizare mass-media locală, parteneriate, Expoziţie de artă plastică „Lumea mea” diseminare în cadrul cercului pedagogic sau a comisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

ACTIVITATE mETOdICă
TuRA I
săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice

TuRA A II-A
săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice

19

SĂPTĂMÂNA 3 SuBTEmA: FAMILIA MEA
ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I)

LunI

è

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine e la noi acasă?”, „Învăţăm să salutăm” AlA n Bibliotecă: „Membri familiei” – citire de imagini n ştiinţă: „Cine este şi ce face” – sortare de imagini cu acţiuni ale membrilor familiei n Construcţii: „Casa mea” (cu materiale la alegere) n Joc de rol: „De-a mama” n Jocuri distractive în sala de grupă: „Păpuşica mea” ADE: Dş „O zi cu familia mea” (lectură după imagini) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Casa mea” (prezentarea locuinţei), „Învăţăm să salutăm” Opţional: AlA n Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu locuinţa mea n Nisip şi apă: „Căsuţa prietenilor mei” n Construcţii: „Mobilerul din camera mea!”; plimbare prin cartier ADE Activitate integrată DlC; DEC „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu-Iaşi (lectura educatoarei); audiţie „În căsuţa din pădure” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Familia mea”, „Învăţăm să salutăm” AlA n Construcţii: „Casa bunicilor” n ştiinţă: „Hai să facem o orchestră – sunetul obiectelor” n Joc de rol: „De-a gospodinele” n Jocuri cu cânt: „Am o casă mititică”, „Dragă păpuşica mea” ADE: Activitate integrată Dş; DPM „Spune cine/ce sunt? – observarea şi recunoaşterea jucăriilor/ obiectelor; mersul: „Cu mama la plimbare” (diferite variante de mers) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit bunica mea?”‚ „Învăţăm să salutăm” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Un copil politicos?” (norme de comportare şi formule de adresare) n Artă: „O surpriză pentru bunicii mei” n Joc de rol: „În vizită la bunica” n Jocuri distractive în sala de grupă DOs „Casa bunicilor”: aplicaţie din figuri geometrice ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine e la noi acasă?”, „Învăţăm să salutăm” AlA n Bibliotecă: „Bunica şi bunicul” (lectura educatoarei) n Artă: „Flori în curte la bunica” (colorare, aplicaţie) n Joc de rol: „De-a bunica şi bunicul!”, „Facem ordine în sala de grupă” ADE: DOs „Doi fraţi cuminţi” (memorizare)

mArţI

è

mIErCurI è

jOI

è

VInErI

è

20

SĂPTĂMÂNA 3 SuBTEmA: FAMILIA MEA
ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A)

LunI mArţI

è è

ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?” AlA Citire de imagini cu familia, „Casa mea” (construcţii cu cuburi); audiţie – Cutiuţa muzicală; jocuri distractive în sala de grupă ADE „Familia mea” (discuţii pe bază de fotografii) ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?” AlA „Alege şi grupează”, „Prietenul meu de acasă” – desen, „Căsuţa păpuşii” – construcţii ADE „Iedul cu trei capre” de Octav Pancu-Iaşi, povestire după imagini; audiţie „În căsuţa din pădure” ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?” AlA Jocuri distractive, „Completează ce lipseşte” ADE „Spune ce obiecte ai găsit şi aşază-le în aceeaşi grupă” (recunoaşterea jucăriilor şi aşezarea lor), „Unde au fugit jucăriile de la un copil?” de Nicolae Stăncescu (lectura educatoarei) ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?” AlA Jocuri iniţiate de copii ADE „Scufiţa Roşie” (audiţie) ADP „Învăţăm să salutăm”, „Cum ne luăm rămas-bun?” AlA Ghicitori despre membrii familiei, „Facem ordine în sala de grupă” ADE „Doi fraţi cuminţi”: repetarea poeziei, „Casa bunicilor” (colorare – fişă de lucru)

mIErCurI è jOI VInErI
è è

21

„Cum ne comportăm în sala de grupă?” AlA n Bibliotecă: „Aşa da/aşa nu” (Citim şi selectăm imagini cu reguli de comportare) n Nisip şi apă: „Paşii mei şi paşii tăi.” (urme) n Construcţii: „Sala de mese!” n Jocuri în curtea grădiniţei ADE: Activitate integrată Dş. „Cum ne comportăm la grădiniţă?” Opţional: AlA n Artă: „Culorile grădiniţei” n Construcţii: Scăunele şi măsuţe n Joc de rol: „Cu păpuşa la grădiniţă” n Jocuri distractive în curtea grădiniţei ADE: Activitate integrată DlC. prietenii realizate în vizita anterioară).. „Facem ordine în sala de grupă” ADE: DOs „Povestea unei jucării”. mersul – „Cu copiii la plimbare” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine sunt colegii mei?”. DEC „Maricica” de Luiza Vlădescu (lectura educatoarei). cântec „Bună dimineaţa.. în vizită la grupa mare DEC „Degetele colorate” – dactilopictură ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colegii de la grupa mare” (discuţii despre sala de grupă. „Cum ne comportăm în sala de grupă?” AlA + ADE Activitate integrată n Bibliotecă: „Prieteni şi prietenii?” – citire de imagini n ştiinţă: Grupăm jucăriile după prietenii n Joc de rol: „De-a educatoarea”. „Cum ne comportăm la grădiniţă?” AlA n Bibliotecă: Citim fotografii din albumul grădiniţei n Artă: „Mânuţele noastre” (amprentare) n Construcţii: „Rafturi pentru jucării” (cu materiale la alegere) n Jocuri distractive în sala de grupă: „Săculeţul fermecat” ADE: Dş „Grădiniţa” (observarea încăperilor) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colegii mei”.” (luarea deciziilor). dragă grădiniţă”. „Sanda la grădiniţă” mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 22 . „Cum ne comportăm în sala de grupă?” AlA n Bibliotecă: Serbări şi aniversări în grădiniţă – album cu fotografii n Nisip şi apă: „Flori pentru grădiniţa mea” n Joc de rol „Suntem ordonaţi!”. joc cu cânt: „Cântă după mine!” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce e şi ce nu e voie?.. jocuri.SĂPTĂMÂNA 4 SuBTEmA: ÎN LUMEA FERMECATĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bine aţi venit la grădiniţă”. DPM „Spune ce a ascuns ursuleţul?” – observarea şi recunoaşterea obiectelor din sala de grupă..

„Mânuţele noastre” – amprentare. „Facem ordine în sala de grupă” ADE „Căsuţa din pădure” (DVD) mIErCurI è jOI VInErI è è 23 . „Cum ne comportăm la masă?” AlA Diapozitive – „Aşa da/Aşa nu” („Citim şi selectăm imagini cu reguli de comportare”).” (urme). „De-a grădiniţa”. „Cum ne comportăm la masă?” AlA „Semnul meu” (observarea şi recunoaşterea semnelor distinctive de pe rechizite şi mobilier). „Cum ne comportăm la masă?” AlA „Culorile grădiniţei” (finalizarea lucrărilor începute). „Cum ne comportăm la masă?” AlA „Prietenii” de Dan Faur (lectura educatoarei). „Mergi cum bat” (joc ritmic) ADP „Cum ne comportăm în sala de grupă?”. euritmie: „Bună dimineaţa. dragă grădiniţă!” ADP „Cum ne comportăm la grădiniţă?”. „Ne jucăm împreună” (jocuri iniţiate de copiii grupei mari) ADE „Degetele colorate” (dactilopictură – finalizarea lucrărilor) ADP „Cum ne comportăm în sala de grupă?”. jocuri în curtea grădiniţei ADE „Ce a ascuns ursuleţul?” (joc didactic).SĂPTĂMÂNA 4 SuBTEmA: ÎN LUMEA FERMECATĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Cum ne comportăm la grădiniţă?”. „De-a grădiniţa”. jocuri distractive în curtea grădiniţei ADE „La grădiniţă” (repetare). „Paşii mei şi paşii tăi. „Suntem ordonaţi!”. „Cum ne comportăm la masă?” AlA „Facem fotografii”. jocuri distractive în curtea grădiniţei ADE „Grădiniţa mea” (convorbire) ADP „Cum ne comportăm la grădiniţă?”...

„Facem ordine în sala de grupă” (activitate gospodărească) ADE: DlC „Copilul” (desen/pictură) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 24 .. DEC „Am spus bine. băieţi) ADE: Dş „Spune cum se numeşte ce îţi arăt eu?” (denumirea părţilor corpului omenesc) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine mă ajută să cresc mare?”. „Singurel mă îngrijesc” Opţional: AlA n ştiinţă: „Fructele şi vitaminele” n Construcţii: „Corpul uman” – puzzle n Joc de rol: „De-a doctorul” n Jocuri distractive în curtea grădiniţei ADE: Activitate integrată DlC. „Singurel mă îngrijesc” AlA n Bibliotecă: „Să îmbrăcăm păpuşa” n Artă: „Păpuşa mea” (colorare pe contur) n Joc de atenţie: „Spune ce fac!” (pantomimă). „Unde este locul lui?” (separarea obiectelor mari de obiectele mici şi gruparea lor) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit periuţa de dinţi?”. dragă!”. „Singurel mă îngrijesc” AlA n Artă: „Băiatul şi fata” (colorare pe contur) n Nisip şi apă: „Amprente” (urme ale degetelor. Negulescu ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt copil politicos”. joc cu cânt: „Ghiceşte cine te-a strigat?” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce ne îmbolnăvim?”. joc: „Soro. „Apa rece” de M. n-am spus bine” (joc didactic pentru dezvoltarea acuităţii auditive). „Singurel mă îngrijesc” AlA n Bibliotecă: Citire de imagini din enciclopedia pentru copii n ştiinţă: „Spune ce arată jetonul – părţile corpului omenesc!” n Construcţii: „Dulăpior pentru hăinuţe” n Jocuri distractive în sala de grupă (fete. Dş Învăţarea schemei corporale. cântec: „Cu degetele ne jucăm”.SĂPTĂMÂNA 5 SuBTEmA: CORPUL UMAN ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt.. tu cine eşti?”... „Batistuţa” DOs „Domnul săpun şi domnul Tăciun”. palmelor pe nisipul ud) n Construcţii: Jucării pentru prietenul meu (Plasticon) n Jocuri distractive în perechi ADE: Activitate integrată DPM. „Singurel mă îngrijesc” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Spune cum este…?” (exersarea simţurilor) n Artă: „Dinţii pieptenelui” (grafism) n Joc de masă: „Să îmbrăcăm păpuşa” n Jocuri de mişcare: „Ţăranul e pe câmp”..

. jocuri de mişcare: „Ţăranul e pe câmp”. jocuri: „Atenţie să nu greşeşti!”. „Corpul uman” – puzzle. „Să facem ordine!” (separarea obiectelor mari de obiectele mici şi gruparea lor) ADP „Singurel mă îngrijesc”. joc de atenţie: „Spune ce fac!” (pantomimă). „Păpuşa mea” (colorare pe contur – continuarea lucrărilor). „Mă pregătesc de plecare” AlA „Pregătim păpuşa pentru plimbare”. „Fă la fel ca mine!”. „Mă pregătesc de plecare” AlA „Ce am?” de Al. jucării pentru prietenul meu – Plasticon.SĂPTĂMÂNA 5 SuBTEmA: CORPUL UMAN ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Singurel mă îngrijesc”. „Mă pregătesc de plecare” AlA Joc senzorial: „Spune ce ai gustat!”.. Sahighian – memorizare. „Din jumătăţi →întreg”. „Facem ordine în sala de grupă” ADE „Copilul” (aplicaţie – finalizarea lucrărilor) mIErCurI è jOI VInErI è è 25 . jocuri distractive în perechi ADE Învăţarea schemei corporale. „Roboţei”. „Batistuţa” ADE „Domnul săpun şi domnul Tăciun”. jocuri distractive în sala de grupă (fete. „Dinţii pieptenelui” – grafism. Negulescu ADP „Singurel mă îngrijesc”. băieţi) ADE „Spune cum se numeşte ce îţi arăt eu?” (denumirea părţilor corpului omenesc) ADP „Singurel mă îngrijesc”. „Mă pregătesc de plecare” AlA „Băiatul şi fata” (colorare pe contur – finalizarea lucrărilor). „Apa rece” de M. „Am căzut în fântâniţă” ADP „Singurel mă îngrijesc”. „De-a doctorul”. jocuri distractive în curtea grădiniţei: „Schimbaţi-vă locurile!” ADE Cântec: „Cu degetele ne jucăm”. „Mă pregătesc de plecare” AlA „Gândeşte şi potriveşte!” (exersarea simţurilor).

huţa” (folclorul copiilor) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o vrăbiuţă. „Plimbare în parc” ADE: Activitate integrată DlC. prietenii din cartier) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În excursie.. „Mergi la jucărie” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cu mama la alimentară”. DPM „Aşază căsuţele după culoare”.. „Plimbare pe strada grădiniţei” ADE: Dş „Unde locuiesc?” (convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Drumul de la grădiniţă acasă”. lucrare colectivă) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 26 . cântec: „Frumoasă-i strada noastră”. vecini. „Cum mă comport pe stradă?” AlA n Bibliotecă: „Citire de imagini cu oraşul meu” n ştiinţă: „Grupează piesele. „Cum mă comport pe stradă?” Opţional AlA n Artă: „Case pe strada mea” n Joc de rol: „La plimbare”. judeţ). „Oraşul meu” (film didactic) ADE: Activitate integrată Ds. „Cum mă comport pe stradă?” AlA n Bibliotecă: „Să facem un album” (fotografii cu aspecte din localitate) n Artă: „Copaci şi flori pe strada mea” (pictură) n Joc de rol: „De-a excursioniştii” n Jocuri distractive în curtea grădiniţei ADE: DEC „Strada mea” (colaj. DEC „Scufiţa Roşie” – povestire. Plasticon)..?” (comportamentul copiilor pe stradă). joc cu cânt „Huţa. mersul (deplasarea în mers pe diferite direcţii: înainte-înapoi).” (oraş. desene animate n Jocuri de mişcare DOs „Ce ştii despre…?” (copii.SĂPTĂMÂNA 6 SuBTEmA: COMUNITATEA/STRADA MEA ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu unde locuiesc?”. „Cum mă comport pe stradă?” Opţional AlA + ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Străzi şi case colorate” (fişe de lucru) n ştiinţă: „Ce cumpărăm?” (selectăm imagini cu produse alimentare) n Nisip şi apă: „Maşini pe stradă”. „Cum mă comport pe stradă?” AlA n Bibliotecă: „Ploaia” (grafisme) n Nisip şi apă: „Strada mea” n Construcţii: „Blocurile de pe strada mea”. după cerinţe” n Construcţii: „Acoperişuri de case” (Arco..

lucrare colectivă – definitivarea şi expunerea lucrării) mIErCurI è jOI VInErI è è 27 . „Hai la joc” ADP „Cum mă comport pe stradă?”. „Strada mea”. „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?” AlA „Ploaia” (grafisme – definitivarea lucrărilor). „Maşini pe stradă”. „Copaci şi flori pe strada mea” (pictură. „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?” AlA „Citire de imagini cu oraşul meu”. „Oraşul meu” (film didactic) ADE „Colorează căsuţele!” (fişă). „Grupează piesele. „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?” AlA „Case pe strada mea”. huţa” (folclorul copiilor) ADP „Cum mă comport pe stradă?”. joc cu cânt: „Huţa. Plasticon) ADE „Unde locuiesc?” (diapozitive). desene animate. „Acoperişuri de case” (Arco. jocuri distractive în curtea grădiniţei) ADE „Strada mea” (colaj. „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?” AlA „Străzi şi case colorate?” (definitivarea fişelor de lucru). „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?” AlA „Să facem un album” (fotografii cu aspecte din localitate – definitivare). mersul – deplasarea în mers pe diferite direcţii (înainte-înapoi).SĂPTĂMÂNA 6 SuBTEmA: COMUNITATEA/STRADA MEA ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Cum mă comport pe stradă?”. jocuri de mişcare ADE „Prietenul de pe strada mea” (convorbire) ADP „Cum mă comport pe stradă?”. jocuri distractive ADE „Scufiţa Roşie” (repovestire). „Mergi cum bat!” (joc de mişcare) ADP „Cum mă comport pe stradă?”. după cerinţe” (fişe de lucru). cântec: „Frumoasă-i strada noastră”. joc de rol: „La plimbare”. „Blocurile de pe strada mea” (construcţii).

(În felul acesta. veţi petrece câţiva ani până veţi merge la şcoală. Comunicarea cu ceilalţi: „Aş vrea să vă spun ce am văzut astăzi. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles n Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect n Să asculte şi să reproducă cântece şi fragmente din creaţii muzicale corespunzătoare vârstei EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE: DOMENII EXPERIENŢIAlE: DlC-DEC: „Maricica” de Luiza Vlădescu (lectura educatoarei). joc cu cânt: „Cântă după mine!” Obiective de referinţă vizate: DlC: .” 28 .să intoneze cântece pentru copii..) 4.să audieze cu atenţie un text.. 1. vom asculta o poveste şi vom învăţa un cântecel despre această lume minunată a grădiniţei. dragă grădiniţă!”.să recepteze un text care i se citeşte şi i se povesteşte. copiii. înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia .Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMA ANUALĂ: SUBTEMA: TEMA ZILEI: „CInE SunT/SunTEm?” „În lumea fermecată” „Grădiniţa mea!” NIVElul I FORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată sCOPul ACTIVITăŢII: n Să audieze cu atenţie un text. voi vă cunoaşteţi colegii din grupă?” 3. ne vom juca. familiarizarea cu mediul grădiniţei se poate realiza mai uşor. să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor CENTRE DE INTEREs: Artă: „Culorile grădiniţei” Construcţii: Scăunele şi măsuţe Joc de rol: „Cu păpuşa la grădiniţă” SCENARIUL ZILEI I. în holul grădiniţei: o fetiţă din grupa noastră era supărată rău. mici grădinari!” 2. pentru că nu-şi cunoaşte colegii. o lume fermecată în care voi. precizând prenumele şi chiar numele de alint folosit de familie. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles DEC: . Activitatea de grup: copiii se vor prezenta pe rând. cântec „Bună dimineaţa. aproape plângea şi îi repeta mamei că nu vrea să rămână la grădiniţă. Noutăţile zilei: „Pentru a vă cunoaşte mai bine şi pentru a şti cât mai multe despre grădiniţa noastră. salutul: „Bună dimineaţa. Ce ziceţi. ADP Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă.

respectând tonalitatea şi ritmul STRATEGII DIDACTICE: n Metode şi procedee: conversaţia. 2005 2. Silvia Breben. linia melodică şi să redea linia melodică a cântecului O5 .să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect O3 . prin îmbinarea pieselor din jocul „Combino”. Ed.să reţină versurile. copiii vor realiza. Daniel Oprea. Irinela Nicolae. pe care orice cadru didactic o poate cânta. joc cu cânt: „Cântă după mine!” TIPul DE ACTIVITATE: predare-învăţare MIJlOC DE REAlIZARE: Activitate integrată FORMA DE ORGANIZARE: frontal. Bucureşti. Humanitas Educaţional. DPH. «Maricica».să înţeleagă şi să transmită mesajul din poveste şi să reacţioneze la acesta O4 . Eugenia Ignat. Prezentare şi explicitări”. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar.să îşi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte noi. Filofteia Grama. cântec care are la bază melodia lui Mihai Constantinescu „O lume minunată”. Editura Diana. vom asculta o poveste. să înţeleagă sensul acestora O2 . „Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – O provocare?”. Daniela Răileanu. Aureliana Cocoş. Mihaela Fulga. Filofteia Grama.” ÎNDRUMĂRI METODICE ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlE DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul limbă şi comunicare – Domeniul Estetic creativ TEMA DlC-DEC: „Maricica” de Luiza Vlădescu (lectura educatoarei). copiii vor colora imagini cu aspecte ale grădiniţei. exerciţiul n Mijloace de învăţământ: imagini sugestive pentru conţinutul povestirii. Silvia Borţeanu. pe grupuri OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 . o cască. medalioane cu păpuşi şi rachete/caschete MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1. «Bună dimineaţa. demonstraţia. explicaţia. copiii vor îndeplini rolul de părinţi. Ed. Liana Mânzu. 2008 3. Gabriela Necula. observarea.II. o rachetă şi o păpuşă. Carmela Popescu. Marcela Călin. La Artă. ADE „Pentru a cunoaşte lumea fermecată a grădiniţei şi pentru a înţelege regulile ce trebuie respectate de orice preşcolar. mese şi scăunele din sala lor de grupă. III. cântec: „Bună dimineaţa. copiii îşi continuă ziua cu activitatea la centrele de interes. Rodica Brănişteanu.să redea fragmente melodice. 2009 29 . dragă grădiniţă». „Ghid pentru proiecte tematice. improvizând versuri atractive (TRANZIŢIA). Bucureşti. Roxana Haiden. îşi vor aduce „păpuşile” la grădiniţă şi vor încerca să redea aspecte din viaţa lor la grădiniţă. la Joc de rol. Coordonator Laurenţia Culea. la Construcţii. AlA Interpretând cântecul „O lume fermecată”. Viorica Preda. dragă grădiniţă!”. şi vom învăţa un cântecel. CD cu cântecul. Mioara Pletea. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”.

” sTRATEGII DIDACTICE . Fetiţa se prezintă şi le propune copiilor să asculte povestea ei. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC „Astăzi vom asculta povestea Maricicăi.explicaţie EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) .explicaţia şi conversaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Răspunsurile copiilor Observarea comportamentului 30 .introducerea copiilor în sala de grupă 2. mOmEnT OrGAnIZATOrIC sTRATEGII DIDACTICE Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii: .aerisirea sălii de grupă . În sala de grupă îşi face apariţia Maricica. cu hăinuţele aşezate dezordonat.orală . pentru care realitatea grădiniţei nu era tocmai un vis frumos la început. care cu siguranţă corespunde visului vostru despre grădiniţă. Este o fetiţă din grădiniţa noastră în acest rol. cu faţa puţin murdară.frontală 3. cu părul ciufulit. la colegii de grupă şi la prieteniile care se creează. sTRATEGII DIDACTICE .expunere EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Observarea comportamentului 4. CAPTArEA ATEnţIEI CONŢINuT şTIINŢIFIC „Din holul grădiniţei se aude un plânset de copil uşor înfundat… Curioşi. dragă grădiniţă».DEMERSUL DIDACTIC 1.” sTRATEGII DIDACTICE . copiii din grupă îmi cer să deschid uşa pentru a vedea cine este şi ce se întâmplă. şi vom învăţa împreună un cântec intitulat «Bună dimineaţa. rEACTuALIZArEA CunOŞTInţELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC Copiii sunt antrenaţi într-o scurtă conversaţie referitoare la grădiniţă şi jucăriile de aici.aranjarea măsuţelor şi scăunelelor în careu deschis .

pieptenele. PrEZEnTArEA mATErIALuLuI STImuL CONŢINuT şTIINŢIFIC Cu Maricica alături de ei. „Voi ce aţi face dacă în grupa noastră ar exista o Maricică?”. Se realizează exerciţii de încălzire şi omogenizare a vocii şi se trece la învăţarea cântecului. se poate folosi un plan de întrebări: „Cine era Maricica?”. Maricica noastră. Se interpretează cântecul frontal pe grupuri/roluri. O2.DEMERSUL DIDACTIC 5.demonstraţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Observarea comportamentului 6. rachetă). se vor explica cuvintele noi şi se va răspunde întrebărilor adresate de copii. în funcţie de medalioanele primite. Se disting astfel două grupuri.exerciţiul EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Răspunsurile copiilor vor fi apreciate. „Au procedat corect?”. O4 CONŢINuT şTIINŢIFIC Se lecturează povestirea concomitent cu prezentarea imaginilor suport. aranjându-şi hainele este şi ea mulţumită acum. „Cum se pregătea ea pentru plecarea la grădiniţă?”. Le oferă copiilor cadouri. cel al fetiţelor şi cel al băieţilor. pieptănându-se. „De ce nu folosea apa. Pentru a verifica înţelegerea textului. „Care erau «prietenii fetiţei?». folosindu-se ca elemente de sprijin jucăriile primite de la Maricica (cască. săpunul şi pasta de dinţi?”. „Cum au primit-o colegii de grădiniţă?”. „Cum a îndreptat Maricica această situaţie?”. O3. în care fetiţa le-a adus suportul ilustrativ pentru povestea ei.demonstraţia . sTRATEGII DIDACTICE . Se va realiza predarea cântecului respectându-se metodica activităţilor de educaţie muzicală. Copiii sunt rugaţi să se grupeze. ce vor constitui pretextul pentru trecerea la a doua activitate pe domenii experienţiale (medalioane şi jucării). care între timp a reparat situaţia.expunerea . dIrIjArEA ÎnVăţărII OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1. Observarea comportamentului 31 . copiii vor deschide plicul de format mare. sTRATEGII DIDACTICE .

EVALuArEA CONŢINuT şTIINŢIFIC Se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor accentua rezultatele unei bune colaborări între copii. sTRATEGII DIDACTICE . preşcolarii vor efectua jocul „Cântă după mine”.DEMERSUL DIDACTIC 7.aprecieri verbale La sfârşitul zilei.răspunsurile copiilor în cadrul grupului 8. cu scopul de a se cunoaşte mai bine preşcolarii. ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O5 CONŢINuT şTIINŢIFIC Pentru a-i demonstra Maricicăi cât de importantă este grădiniţa – deşi acum pare că a înţeles – şi cât de multe lucruri se pot învăţa aici.analiza EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) . Educatoarea reproduce fragmente din cântece cunoscute. respectând tonalitatea şi ritmul.demonstraţia . 32 . preşcolarii ascultă şi reproduc acele fragmente.exerciţiul EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) . OBţInErEA PErFOrmAnţEI. se pot organiza Jocuri distractive în curtea grădiniţei. sTRATEGII DIDACTICE .

enciclopedie generală pentru copii . Ed. Mihaela Păişi-Lăzărescu.costume populare . Angela Sesovici. lărgindu-le orizontul intelectual.. CD player MATERIAlE BIBlIOGRAFICE 1. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”. Filofteia Grama şi colab.a. este necesar ca preşcolarii să fie ajutaţi să pătrundă tainele naturii pentru a sesiza şi înţelege interdependenţa şi cauzele fenomenelor. „Activitatea integrată din grădiniţă. legăturile dintre acestea. Filofteia Grama. DPH. în natură n REsuRsE n uMANE . Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. reviste. DPH.părinţi . Viorica Preda. Humanitas Educaţional. 2008 4. „Ghid pentru proiecte tematice.atlas. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. Prin intermediul proiectului dezvoltat. Bucureşti. Liliana Ezechil.agricultori n MATERIAlE . V&I Integral. soft educaţional. Ed. aparat de fotografiat.preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” . dezvoltându-le capacitatea de a cerceta şi de a descoperi relaţiile dintre fenomene.cadre didactice . Ed. Daniel Oprea. 2002 33 . imprimantă. Aureliana Cocoş. imagini PPT. Bucureşti. pliante . Mioara Pletea. cunoaştere unor cauzele care le determină şi urmările pe care le au.. „Laborator preşcolar”. 2006 5.CE MĂ ÎNCONJOARĂ? TEMA ANUALĂ: „CÂND. Filofteia Grama.steaguri . vom încerca să-i „înarmăm” pe copii cu cunoştinţe precise. CUM şI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” NIVELUL I: (3-5 ANI) PROIECT TEMATIC Contactul înconjurător le oferă copiilor multiple şi noi ARGUMENT posibilităţi denemijlocit cuamediulaspecte din natură. Ed. n DuRATă: 4 săptămâni n lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa. Mioara Pletea ş. Laurenţia Culea. Marcela Călin. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/2008 2.calculator. planşe tematice . Astfel.cărţi. 2008 3.

miros) l Întrebuinţare l Importanţa suRPRIZE DE TOAMNă l Fenomene meteo l Schimbări climatice l Influenţa asupra activităţii omului 34 . SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI CINE EsTE ZâNA TOAMNă? l Caracteristici l Culorile anotimpurilor l Darurile naturii l Activităţile oamenilor uNIVERsul l Terra l Ziua şi noaptea l Formarea anotimpurilor l Planete şi sateliţi l Explorarea cosmosului (mijloace.dIrECţII dE dEZVOLTArE. culoare. gust. echipamente) Ce mă înconjoară? CE NE ADuCE TOAMNA ÎN COş? l Fructe/ legume l Caracteristici (aspect.

şezând. durată.Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii .Să înveţe cuvinte noi. forme spontane şi elaborate. educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi .Să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm.Să intoneze cântece pentru copii Domeniul Psihomotric .Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice . distanţă. pentru a le folosi în contexte adecvate . precum şi reguli de securitate personală . precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple .Formarea capacităţilor de receptare a lumii sonore şi a muzicii Domeniul Estetic şi creativ . modelaje . cât şi în calitate de auditor .Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor. localizare) 35 .Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic.Să comunice impresii pe baza observărilor efectuate .Să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi a sunetelor muzicale . prin tehnici specifice picturii .OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE Domeniul Limbă şi comunicare . idei despre mediul social şi natural Domeniul Ştiinţe . conştientizându-le înţelesul.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative . valorificând deprinderile de lucru însuşite Domeniul Estetic şi creativ . picturi. în deplasare) .Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene.Să fie capabil să realizeze lucrări practice.Formarea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate Domeniul Psihomotric .Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi Domeniul Om şi societate .Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate. sintactic OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE Domeniul Limbă şi comunicare .Să comunice impresii.Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare Domeniul Ştiinţe . lexical.Să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor.Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică Domeniul Om şi societate .Să obţină efecte plastice.Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice .Să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială.Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând.Să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice .

coşuri cu fructe şi legume.unelte pentru nisip . enciclopedie.Mozaic .plastilină. glob pământesc. imagini .Arco . fructe şi legume de sezon) JOC DE ROl .ierbare NIsIP şI APă .fişe suport . creioane . CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .borcane plastic pentru conserve .cuburi din lemn .CD.imagini PPT ARTă . planşete . telefon. n Soarele ne dă lumină şi căldură.caiete de lucru .albume.jucării pentru nisip .coli desen . pietricele pentru decorat mini-grădini Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n De unde vine ploaia? n Cum se formează ploaia? n Cum se formează anotimpurile? n De ce fel de vitamine avem nevoie pentru a creşte sănătoşi? n Ce este Soarele? n Putem ajunge la Soare.atlas .coli de scris. pensule .forme .enciclopedie . n Ele conţin vitamine şi ne ajută să fim mai puternici.flori.set bucătărie .foarfecă .materiale din natură şTIINŢă .carton colorat .materiale din natură (frunze uscate. reviste.InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Ne place toamna. dar pe alte planete? n Ce sunt stelele? n De ce este când zi.carioca.seminţe pentru plantat . TV.puzzle .cărţi. n Ştim cum trebuie să consumăm fructele şi legumele. planşe . radio . când noapte? CEnTruL TEmATIC Atlas.tăbliţe magnetice. n Toamna cad frunzele. n Toamna găsim multe fructe şi legume. n Planeta pe care trăim se numeşte Pământ.glob pământesc .hărţi .calculator.ladă suport . n Toamna aduce ploi multe. DVD . n Toamna este bogată.coşuri CONsTRuCŢII . acuarele. litere . 36 . n Toamna este unul dintre cele patru anotimpuri ale anului.Tangram .

În acest sens. să ştie cum se măsoară temperatura.accesul în cadrul pieţei pentru a lămuri o parte din problemele pe care copiii le-au ridicat. vă rugăm să ne onoraţi cu prezenţa dumneavoastră. Dorim pe această cale să ne permiteţi accesul în cadrul Centrului Meteorologic şi. Macheta „CE NE PUNE TOAMNA ÎN COŞ?” diseminare în cadrul cercului pedagogic sau a comisiei metodice. cantitatea de precipitaţii şi cum se fac previziunile meteorologice. parteneriate. dorim să ne permiteţi ADMINISTRA. SCRISOARE DE INTENŢIE Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în această ADRESATĂ săptămână proiectul „Ce mă înconjoară?!”. au nevoie de ajutor pentru a-şi satisface curiozitatea trezită de aspectele şi fenomenele care încep să se manifeste în anotimpul toamna. Ei şi-au manifestat interesul în ceea ce priveşte vremea şi particularităţile ei. Copiii grupei şi d-na educatoare CENTRALE SCRISOARE DE INTENŢIE ADRESATĂ DIRECTORULUI CENTRULUI METEOROLOGIC Stimate Domnule Director. TORULUI PIEŢEI Vă mulţumim. Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămână proiectul „Ce mă înconjoară?!”. simpozioane ACTIVITATE mETOdICă TuRA I săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice TuRA A II-A săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 37 . pentru derularea proiectului „Ce mă înconjoară?!” vă invităm să fiţi aproape de noi şi să ne ajutaţi cu materiale din natură pe care le aveţi la dispoziţie. de asemenea. Au dorit. dacă este posibil. fotografii. Copiii grupei şi d-na educatoare mEdIATIZArE ŞI dISEmInArE FInALIZArEA PrOIECTuLuI Mediatizare mass-media locală. Copiii grupei şi d-na educatoare Stimate Domnule Administrator. Pentru ca activităţile să fie cât mai plăcute şi interesante.SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI Stimaţi părinţi. filme. Vă mulţumim. să ne ajutaţi să găsim răspuns întrebărilor noastre. Copiii din grupa „Piticii Isteţi” fiind la vârsta „de ce”-urilor. Astfel.

„Învăţăm să spunem «Te rog»” Opţional AlA n ştiinţă: „Album cu frunze” n Artă: „Frunze colorate” (colorare).SĂPTĂMÂNA 7 SuBTEmA: ZÂNA TOAMNĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În drum spre grădiniţă.. clasificare după mărime şi formă).„Învăţăm să spunem «Te rog»” AlA n Bibliotecă: „Culorile toamnei” (citire de imagini) n Joc senzorial: „Glasul vântului”.”. joc: „Mergi la fel ca mine” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o rândunică?”. „Învăţăm să spunem «Te rog»” AlA n ştiinţă: „Frunza” de Emil Gârleanu (lectura educatoarei) n Construcţii: „Covor de frunze uscate” n Artă: „Desenăm bogăţiile toamnei” n Jocuri de mişcare în curtea grădiniţei: „În pădure” ADE: DOs „Copiii. „Învăţăm să spunem «Te rog»” AlA + ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Citim imagini cu poveşti de toamnă” n Joc de rol: „De-a grădinarii” n Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele” n Jocuri distractive: „Iepurii şi vânătorii” DEC „Covor de frunze” (amprentare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ne jucăm cu vântul”. prietenii copacilor” (lectură după imagini) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 38 .. legate de anotimpul toamna n Nisip şi apă: „Frunze pe nisip” (amprentare) n Construcţii: „Parcul nostru”. vizionare de diapozitive cu peisaje în anotimpul toamna ADE: Activitate integrată Dş. „Facem curăţenie în parcul grădiniţei” ADE: Activitate integrată DlC. „Toamna” (cântec pe versurile poeziei anterior învăţate). pe călcâie). plimbare în parc pentru observarea naturii şi strângere de frunze ADE: Dş „Început de toamna” (lectură după imagini) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O plimbare în parc”. „Învăţăm să spunem «Te rog»” AlA n Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste. „Culegătorii de mere” (mersul pe vârfuri. DEC „Vântişor şi Norişor Mofturici” de Gabriela Marinescu (lectura educatoarei). joc cu cânt: „Bate vântul frunzele” ADP Întâlnirea de dimineaţă:„Ce ne povesteşte vântul?”. DPM „Coşul cu frunze” (sortare.

SĂPTĂMÂNA 7 SuBTEmA: ZÂNA TOAMNĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”. clasificare după mărime şi formă). jocuri de mişcare în curtea grădiniţei: „Pasul ştrengarului” ADE „Copiii harnici” – strângerea frunzelor din curtea grădiniţei (activitate gospodărească) mIErCurI è jOI VInErI è è 39 .. când pe călcâie” (joc) ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”. jocuri distractive: „Păsărelele la cuib” ADE „Covor de frunze” (amprentare – finalizarea lucrărilor) ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”. „Ştiu să-mi găsesc pijamaua” AlA „Album cu frunze” (finalizarea lucrărilor). „Ştiu să-mi găsesc pijamaua” AlA „Pot să fac o jucărie” (confecţionare de jucării cu materiale din natură). „Când pe vârf. jocuri distractive: „Păsărelele la cuib” ADE „Vântişor şi Norişor Mofturici” de Gabriela Marinescu (repovestire). sortarea frunzelor adunate ADE „Toamna în parc” (lectură după imagini) ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”. desene animate/jocuri distractive ADE „Coşul cu frunze” (sortare.?” (sortare de imagini). „Ştiu să-mi găsesc pijamaua” AlA „De ce mor plantele?”. „Ştiu să-mi găsesc pijamaua” AlA „Îngropăm frunzele uscate”. „Ştiu să-mi găsesc pijamaua” AlA „Care sunt păsări călătoare şi de ce.. „Bate vântul frunzele” (repetare) ADP „Învăţăm să spunem «Te rog»”. „Căsuţe pentru vrăbiuţe” (construcţii).

audiţie: „Supa de zarzavat” ADE: Activitate integrată Dş. DPM „Să aşezăm borcanele pe rafturi!” (poziţii spaţiale). da!”. „Carnaval de toamnă” (teatru de umbre cu siluete de fructe şi legume) ADE: DOs„Sănătate de la toate” de Ana Ciobanu (memorizare) mIErCurI è jOI è VInErI è 40 .SĂPTĂMÂNA 8 SuBTEmA: CE NE-ADUCE TOAMNA-N COş? ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI mArţI è è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne-aduce toamna-n coş?”. DEC: „Povestea mărului buclucaş” de Vladimir Suteev (lectura educatoarei). „Igiena mâinilor” AlA n Bibliotecă: „Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu fructe şi legume” n Construcţii: „Lădiţe pentru fructe şi legume” n Artă „Colorăm fructe de toamnă”. „Igiena mâinilor” AlA n Bibliotecă: „Povestea castanelor” de Trenca Banciu (lectura educatoarei) n Nisip şi apă: „Spălăm fructe şi legume” n Construcţii: „Rafturi pentru borcane” (materiale la alegere). „Igiena mâinilor” AlA n Bibliotecă: „Ce a cumpărat mama?” (joc didactic) n Joc de rol: „Borcane cu murături”. piaţa oraşului (vizită) ADE: Dş „Fructe şi legume” (lectură după imagini) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La piaţă”. jocuri iniţiate de copii DEC „Strugurele” (dactilopictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mărul putred strică pe cel bun”. joc cu cânt „În pădure” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine ne dă sănătate?”. „Igiena mâinilor” AlA + ADE: Activitate integrată n Joc de rol: „Să facem o salata” n Bibliotecă: „Toamna” de Demostene Botez (memorizare) n ştiinţă: „Caută jumătatea” – fişe matematice. mers cu oprire şi pornire la semnal – „Culegătorii” (joc) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pregătiri pentru iarnă”. cântec: „Acum e toamnă. „Cum sunt fructele/ legumele?” (tactil). „Igiena mâinilor” Opţional: AlA n ştiinţă: „Spune ce-ai gustat?” (joc senzorial) n Joc de rol: „La piaţă” n Joc de masă: puzzle n Jocuri de mişcare: „Culegătorii” ADE: Activitate integrată DlC.

„Coroniţe din seminţe”. „Carnaval de toamnă” (ghirlande cu fructe şi legume) ADE„Festivalul toamnei” (spectacol) mIErCurI è jOI VInErI è è 41 . „Acum e toamnă. grădina de zarzavat. da!” (cântec). „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?” AlA „Ce sunt fructele de pădure?”. „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?” AlA „Borcane cu murături” (definitivare şi expunere). „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?” AlA „Fructe de pădure” – selectare de imagini. asocieri) ADP„Igiena mâinilor”. „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?” AlA „Ce culoare are?” (joc senzorial). fructe de pădure ADE„Fructe şi legume” (fişe de lucru.SĂPTĂMÂNA 8 SuBTEmA: CE NE-ADUCE TOAMNA-N COş? ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Igiena mâinilor”. jocuri iniţiate de copii ADE„Mere” (modelaj) ADP„Igiena mâinilor”. „Cum ne-aşezăm hăinuţele la pătuţ?” AlA„Loto cu fructe şi legume”. „Scăriţe”. joc cu cânt „În pădure” (repetare) ADP„Igiena mâinilor”. în cadrul parteneriatului cu medicul de familie. jocuri distractive: „Ţăranul e pe câmp” ADE„Coşul cu fructe!” (ordonări după culoare şi formă) „Culegătorii” (joc) ADP„Igiena mâinilor”. „Săculeţul fermecat”. „Ce mă sfătuieşte medicul?” (întâlnire cu medicul. discuţie referitoare la importanţa vitaminelor şi igiena fructelor şi legumelor) ADE „Povestea mărului buclucaş” de Vladimir Suteev (repovestire). „Cărucioare pentru fructe şi legume” – construcţii. vizionare diapozitive cu livada de pomi.

joc: „Ne plimbăm printre flori”. „Mă îmbrac corespunzător” AlA n Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu fenomenele naturii n Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele” (cu materiale la alegere) n Jocuri de mişcare: „Stolul de păsărele” ADE: Dş „Furia toamnei” (lectură după imagini.SĂPTĂMÂNA 9 SuBTEmA: SURPRIZELE TOAMNEI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Norişor”. „Mă îmbrac corespunzător” AlA n Bibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini cu curiozităţi despre efectele fenomenelor asupra naturii) n Artă: „HALLOWEEN” („Bostanul năzdrăvan”.. bruma) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit o rândunică. chiciura. vântul. „Buchete de flori” (mai multe-mai puţine) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ne pregătim pentru anotimpul rece?”. vizionare film didactic „Simfonia florilor de toamnă” ADE: Activitate integrată DPM. joc muzical „În pădure” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Să vorbim despre flori”. „Ne pregătim de carnaval” ADE: DOs„Cum ne comportăm la carnaval?” mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 42 . „Ştiaţi că…?” (curiozităţi).”. măşti pentru carnaval). „Mă îmbrac corespunzător” AlA + ADE: Activitate integrată n Construcţii: „Aranjament floral” n Joc de masă: puzzle flori n ştiinţă: „De ce se usucă florile?”. jocuri distractive: „În vie”.. cântec: „Ploaia”. Brătescu-Voineşti (povestire) n Joc de rol: „De-a florăresele”. „În livadă” ADE: Activitate integrată DlC. „Răspunde repede şi bine” (concurs) DEC „Tablou de toamnă” (colaj) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătoria unei frunze”. „Mă îmbrac corespunzător” Opţional: AlA n ştiinţă: „Buchetul toamnei” (observare flori de toamnă) n Nisip şi apă: „Muşuroaie de furnici”. Dş Mersul cu ocolire de obstacole. „Mă îmbrac corespunzător” AlA n Bibliotecă: „Puiul” de Al. convorbire ̶ fenomene ale naturii: ploaia. DEC „Convorbire între flori” de Otilia Cazimir (memorizare). jocuri iniţiate de copii.

cântec: „Ploaia”. „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?” AlA HALLOWEEN. joc: „Ne plimbăm printre flori”. măşti pentru carnaval ADE„Hai la carnaval de HALLOWEEN!” mIErCurI è jOI VInErI è è 43 . „În livadă” ADE „Convorbire între flori” de Otilia Cazimir (memorizare-repetare). jocuri distractive: „În vie”. fişe de lucru) ADP„Mă îmbrac corespunzător”. „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?” AlA „Buchetul toamnei” (aranjamente florale). „Tablou de toamnă” (colaj – definitivarea lucrărilor) ADP„Mă îmbrac corespunzător”. fărâmiţare). joc muzical „În pădure” (repetare) ADP„Mă îmbrac corespunzător”. „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?” AlA „Să facem un album cu peisaje de toamnă”.SĂPTĂMÂNA 9 SuBTEmA: SURPRIZELE TOAMNEI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Mă îmbrac corespunzător”. „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?” AlA Jocuri iniţiate de copii: „Răspunde repede şi bine!” (concurs) ADE: „Cum se formează bruma?” (experiment). jocuri de mişcare: „Stolul de păsărele” ADE„Fenomene ale naturii toamna” (PPT) ADP„Mă îmbrac corespunzător”. Brătescu-Voineşti (DVD) ADE „Culegem flori” (mersul cu ocolire de obstacole). „Cum îmi aşez hăinuţele în dulap?” AlA„Puiul de Al. „Covor cu urme de frunze” (amprentele frunzelor pe nisipul ud). „Buchete de flori” (mai multe–mai puţine. „Mâncare pentru păsărele” (mototolire.

mototolire) n Joc de rol: „De-a cosmonauţii” n Vizită la Planetariu ADE: DOs„Influenţa omului asupra Pământului” mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 44 .. Ionescu.. Soarele şi Luna” (poveste grecească). „Vreau. vizionare: Discovery şi Animal Planet ADE: Activitate integrată Ds. îmi permiţi” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Globul pământesc” (continente. „Vreau.. „Vreau. îmi permiţi” Opţional: AlA n ştiinţă: Soarele şi Luna. „Vreau.. modelaj) n Joc de rol: „De-a Cosmonauţii” n Construcţii: „Nave spaţiale” n Jocuri distractive la alegere ADE: Activitate integrată DlC. joc cu cânt: „Avionul” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătorie în jurul Pământului”. fişe de lucru). oceane) n Nisip şi apă: „Vulcani” n Construcţii: „Planeta mea” (materiale din natură).”. DEC „Cocoşul. ziua şi noaptea (discuţii libere) n Artă: Planetele (pictură..SĂPTĂMÂNA 10 SuBTEmA: UNIVERSUL ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre planete?”... mări. îmi permiţi” AlA n Bibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini cu curiozităţile universului) n Artă: „Universul” (confecţionare material. mersul (perceperea elementelor temporale în executarea mişcărilor). poli.. decupare contur.. îmi permiţi” AlA n Bibliotecă: „Prietenul nostru Pământul” de Mariana Vâlceanu n Nisip şi apă: „Munţi şi văi” n ştiinţă: „Globul pământesc” (observare) n Artă: „Cerul cu stele” (pictură. cântec „Luci... joc: „Mersul pe Lună” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt foarte curios”.. soare” de N. „Viaţa pe Pământ şi pe Lună” (DVD) DEC Igluuri (modelaj) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La Planetariu”. aplicaţii). îmi permiţi. „Vreau.. pictură. desen. ţări.” AlA n Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu Sistemul Solar n Artă: Desenam soarele n ştiinţă: „Ce sunt planetele?” n Nisip şi apă: Soarele şi Luna n Jocuri de mişcare: „Piticii şi uriaşii” ADE: Dş „Zborul Merişorului în Lună” (povestirea educatoarei) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Soarele ne povesteşte. DPM „Un cosmonaut – o stea” (formare de perechi/exerciţii cu material individual..

„Noapte înstelată” (desen. îmi permiţi” AlA „Munţi şi mări pe planeta Pământ”. finalizarea lucrărilor). joc cu cânt „Avionul” (repetare) ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”.. îmi permiţi” AlA Pământul şi anotimpurile (discuţii libere).. de ce e noapte? (discuţii libere).. vizionare: Discovery şi Animal Planet ADE„Un cosmonaut – o stea” (formare de perechi.. îmi permiţi” AlA „Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu Sistemul Solar”. „Vreau. „Vulcani”. „Vreau. „Soarele şi Luna” (joc de mişcare) ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”. Ionescu. „Planete” (modelaj)..îmi permiţi” AlA„Ce am văzut la Planetariu?”. jocuri de mişcare: „Piticii şi uriaşii”.. jocuri distractive la alegerea copiilor ADE„Planeta Pământ (colaj) ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”.. „Vreau. „Mişcarea planetelor” ADE„Unde se ascunde Soarele în timpul nopţii?” (convorbire) ADP „Învăţ să cer voie la plecare acasă”. îmi permiţi” AlA „De ce e zi. cântec „Luci. definitivarea fişelor de lucru).... „Vreau. „Vreau. „Planeta mea” (materiale din natură. soare” de N. modelaj). „Să sădim un pomişor!” (activităţi gospodăreşti) ADE „Să păstrăm planeta curată!” (confecţionare de jucării din materiale refolosibile) mIErCurI è jOI VInErI è è 45 . „De-a Cosmonauţii” ADE „Stelele” de Mariana Pândaru (memorizare)..SĂPTĂMÂNA 10 SuBTEmA: UNIVERSUL ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Învăţ să cer voie la plecare acasă”. „Munţi şi văi” (modelaj în nisip).

cuţite. versurilor Materiale folosite: imaginile care au fost folosite la învăţarea poeziei (oameni lucrând în grădina de legume.să cunoască şi să utilizeze uneltele simple de lucru pentru realizarea salatei. ritmului. coşuri. . culori n Bibliotecă . fructe naturale diferite. apă.să aplice tehnici de lucru învăţate pentru redarea unei teme ACTIVITăŢI PE CENTRE DE INTEREs n Joc de rol . pahare de plastic. batice. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii .Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMA ANUALĂ: SUBTEMA: TEMA ZILEI: „CÂnd. alcătuirea lor . fişe matematice cu jumătăţi de fructe desenate. panere cu legume şi fructe) 46 . frişcă preparată n ştiinţă . aspectul fructelor.să recite poezia cu respectarea intonaţiei. să povestească conţinutul acesteia demonstrând faptul că a înţeles semnificaţia cuvintelor. să reconstituie din jumătate întregul Materiale folosite: carioca.să cunoască denumirea. lighenuţe. tocătoare.să obţină efecte plastice. Cum ŞI dE CE SE ÎnTÂmPLă?” „Ce ne-aduce toamna-n coş?” „Zâna Toamnă” NIVElul I FORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată sCOPul ACTIVITăŢII: n formarea unui comportament de cooperare între preşcolari n stimularea curiozităţii pentru investigarea mediului înconjurător EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE: CENTRE DE INTEREs: n Joc de rol: „Să facem o salată” n ştiinţă: „Caută jumătăţile” (fişe matematice) n Bibliotecă: „Toamna” de Demostene Botez (memorizare) DOMENIu EXPERIENŢIAl DEC: „Strugurele” (dactilopictură) Obiective de referinţă vizate: DEC: .să coopereze pentru realizarea temei Materiale folosite: şorţuleţe. şerveţele.să îşi dezvolte spiritul de observaţie şi să unească printr-o linie jumătăţile fructelor. linguriţe de plastic.

Educatoarea intervine şi întreabă copiii: „Ce spuneţi. educatoarea poate improviza un cântecel care să-i orienteze pe copii spre activităţile liber alese (TRANZIŢIA): „Haideţi... 4. Voi ştiţi cum puteţi păstra darurile mele mai mult. cuţite. Comunicarea cu ceilalţi: „Cred că am spus bine... Activitatea de grup: „Pentru că în curând va veni iarna. ziua . panouri pentru aşezarea lucrărilor. hârtie de diferite culori (albă... carioca.. linguriţe de plastic.. îi arătăm Toamnei tot ce ştim?” II. „Turul Galeriei” n Mijloace de învăţământ: o clepsidră (pentru măsurarea timpului). şorţuleţe. fructe naturale diferite. tocătoare.să reconstituie din jumătate întregul O5 .să redea versurile poeziei folosind intonaţia necesară O3 . pentru realizarea salatei O6 ....educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi. vă rog!” Preşcolarii vor fi lăsaţi să povestească modul în care ştiu cum sunt conservate fructele şi legumele. acum/Să-i arătăm Zânei cum/Ştim lucra şi recita/Şi chiar ştim şi a picta”. apă. a. Noutăţile zilei: În grupă va sosi Zâna Toamnă cu un coş plin cu fructe. jocul. ADP Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă. explicaţia.. salutul: „Bună dimineaţa.... sunt tare supărată pentru că nu pot rămâne pe pământ cât mai mult să vă dau legumele şi fructele de care aveţi nevoie pentru a creşte mari şi sănătoşi.să redea aspectul unui strugure folosind dactilopictura O4 .” Se va realiza prezenţa copiilor... fişe matematice cu jumătăţi de fructe desenate. DEC: „Strugurele” (dactilopictură) ÎNDRUMĂRI METODICE AlA n Joc de rol: „Să facem o salată” n ştiinţă: „Caută jumătăţile” (fişe matematice) n Bibliotecă: „Toamna” de Demostene Botez (memorizare) DOMENIu EXPERIENŢIAl DEC: „Strugurele” (dactilopictură) TIPul ACTIVITăŢII: Consolidarea-verificarea cunoştinţelor sCOP: ..să folosească uneltele de lucru. acum e toamnă. Suntem în anotimpul . acuarele.. Cum este afară? . AlA Pe melodia cântecului „A. batice. demonstraţia. lighenuţe. respectând regulile de igienă... exerciţiul. având grijă ca numărul celor de la centrul Artă să fie numărul copiilor din sala de grupă împărţit la doi) 47 . ce va spune copiilor: „Dragii mei. chiar şi la iarnă? Spuneţi-mi. a deprinderilor de cooperare între partenerii de joc OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 . frişcă preparată. Astăzi este luna . 1. haideţi să completăm calendarul naturii... nu? De ce credeţi voi că v-am spus gospodari?” 3. galbenă... şerveţele. a.să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate O2 .. cartoane de diferite culori (acestea se folosesc pentru aşezarea copiilor pe centre.. cu ajutorul educatoarei.SCENARIUL ZILEI I. pahare de plastic. violet).... şerveţele de pânză umede. dragi copii. dragi gospodari!” 2.... creioane colorate. da”.consolidarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul toamna ..să coopereze pentru rezolvarea fiecărei sarcini STRATEGII DIDACTICE: n Metode şi procedee: conversaţia.

Iată. Irinela Nicolae. Eu am să rămân împreună cu voi întreaga zi. Silvia Borţeanu. sunteţi mari gospodari. Marcela Călin. Rodica Brănişteanu. Eugenia Ignat. Daniel Oprea. DPH. mOmEnT OrGAnIZATOrIC sTRATEGII DIDACTICE Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii: . Silvia Breben.orală. unind jumătăţile de fructe desenate printr-o linie. Bucureşti. la centrul Joc de rol veţi prepara salata de fructe propusă de Zâna Toamnă. Gabriela Necula.expunerea EVAluAREA . Mioara Pletea. 2009 3. 2009 DEMERSUL DIDACTIC 1. Ed. la centrul ştiinţă veţi reface întregul. Carmela Popescu. Daniela Răileanu „Curriculum pentru învăţământul preşcolar. frontală.MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1. „Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – O provocare?”. comportamentul copiilor 48 . Roxana Haiden.explicaţia EVAluAREA . v-am adus un coş cu fructe din care aş vrea să realizaţi o salată de fructe pentru întreaga grupă. Aureliana Cocoş. Bucureşti.” sTRATEGII DIDACTICE . Humanitas Educaţional.introducerea copiilor în sala de grupă 2. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuTul ÎNVăŢăRII Cadrul didactic anunţă tema activităţilor care se vor desfăşura: „La centrul Artă veţi realiza pictura «Strugurele» cu degeţelele (dactilopictură).aerisirea sălii de grupă .aranjarea materialelor în centrele de interes . Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Viorica Preda. Prezentare şi explicitări”. 2005 2.frontală -comportamentul copiilor 3. Filofteia Grama.orală . Filofteia Grama. Liana Mânzu. Mihaela Fulga. Editura Diana. la centrul Bibliotecă veţi repeta poezia «Toamna» de Demostene Botez. CAPTArEA ATEnţIEI CONŢINuTul ÎNVăŢăRII Zâna Toamnă intervine: „Pentru că spuneţi că vă ajutaţi părinţii. Ed.” sTRATEGII DIDACTICE . Coordonator Laurenţia Culea. „Ghid pentru proiecte tematice.

4. rEACTuALIZArEA CunOŞTInţELOr
CONŢINuTul ÎNVăŢăRII
Cu întreaga grupă se va trece pe la fiecare centru şi se realizează intuirea materialelor şi explicarea realizării temelor propuse. Dintr-un coşuleţ, copiii sunt invitaţi să-şi aleagă un carton. La fiecare centru este postat un carton mare, copiii fiind rugaţi să se aşeze conform acestora. Se prezintă clepsidra, li se cere copiilor să spună dacă ştiu la ce foloseşte. Educatoarea explică rolul acesteia în această activitate şi faptul că atunci când educatoarea va anunţa, copiii care au lucrat la centrul Artă vor trece la celelalte centre şi invers.

sTRATEGII DIDACTICE
- explicaţia, demonstraţia

EVAluAREA
- orală, frontală, pe grupuri

5. dIrIjArEA ÎnVăţărII
OBIECTIVE OPERAŢIONAlE
O1, O2, O3, O4, O5, O6

CONŢINuTul ÎNVăŢăRII
Preşcolarii se vor aşeza la centre şi vor realiza temele propuse. La centrul Joc de rol vor fi coordonaţi de Zâna Toamnă, care insistă asupra regulilor de igienă, asupra preparării salatei în condiţii bune, asupra pregătirii salatei pentru fiecare copil al grupei. Educatoarea va coordona activitatea centrului Bibliotecă, va supraveghea celelalte centre, va îndruma preşcolarii cu ritm lent de lucru, care refuză să lucreze etc. După maximum 20 minute, educatoarea va atenţiona copiii, făcând legătura cu clepsidra, de schimbarea centrelor. De această dată, nu este absolut nevoie să se aleagă cartoane. Li se explică copiilor faptul că fiecare dintre ei trebuie să realizeze dactilopictura, pentru că lucrarea trebuie să facă parte din portofoliul personal.

sTRATEGII DIDACTICE
- joc, explicaţia, exerciţiu

EVAluAREA
- pe grupuri

6. OBţInErEA PErFOrmAnţEI
OBIECTIVE OPERAŢIONAlE
O1, O2, O3, O4, O5, O6

CONŢINuTul ÎNVăŢăRII
La centrul Joc de rol, preşcolarii vor fi antrenaţi în aranjarea mesei pentru servirea salatei. La centrul Bibliotecă, se poate organiza un concurs („cel mai bun recitator”). La centrul ştiinţă, copiii sunt rugaţi să coloreze fructul care le place, după rezolvarea fişei. La centru Artă, preşcolarii sunt antrenaţi în sortarea lucrărilor după culoarea suportului de hârtie şi aranjarea expoziţiei.

EVAluAREA
- orală - frontală - pe grupuri

49

DEMERSUL DIDACTIC 7. ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE
OBIECTIVE OPERAŢIONAlE
O6

CONŢINuTul ÎNVăŢăRII
Rezultatele activităţii vor fi afişate pe mese, panouri şi analizate. Educatoarea va prezenta rezultatele pentru fiecare centru, cerându-le copiilor să stabilească care sunt colegii care i-au demonstrat Toamnei că sunt cu adevărat gospodari.

sTRATEGII DIDACTICE
- „Turul Galeriei” - conversaţia

8. EVALuArE
CONŢINuTul ÎNVăŢăRII
Educatoarea face aprecieri asupra comportamentului copiilor pe durata activităţii şi o invită pe Zâna Toamnă să facă aprecierile necesare. Pe melodia jocului „Culesul viei”, preşcolarii vor părăsi sala de grupă.

sTRATEGII DIDACTICE
- joc

EVAluAREA
- orală - frontală - pe grupuri - individual

50

NOI SUNTEM ROMÂNI
TEMA ANUALĂ: „CINE SUNT/SUNTEM?” SĂPTĂMÂNA 11 OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE:
Domeniul Limbă şi comunicare

TEME ÎN AFARA PROIECTuluI

- să intoneze cântece pentru copii - să redea teme plastice specifice desenului/ picturii

- să recepteze un text care i se citeşte ori i se - să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caractediferite contexte risticile expresive şi estetice ale acestuia - să-şi formeze o ţinută corporală corectă - să înţeleagă şi să transmită mesaje simple, să reacţioneze la acestea

Domeniul Psihomotric

Domeniul Ştiinţe
- să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului - să numere de la 1 la 2, recunoscând grupele de obiecte cu 1-2 elemente şi cifrele corespunzătoare

InVEnTAr dE PrOBLEmE
Ce ştim?
n Ţara noastră se numeşte România. n Locuitorii ţării noastre se numesc români. n Noi vorbim limba română. n Capitala ţării noastre se numeşte Bucureşti.

Domeniul Om şi societate

- să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări n Ce sărbătorim la 1 Decembrie? afective pozitive, să manifeste prietenie, n De ce a fost aleasă această zi ca Ziua Naţională toleranţă, armonie - să cunoască şi să utilizeze unelte simple de a României? n Ce sunt formele de relief? lucru pentru realizarea unei activităţi practice n Care sunt însemnele ţării noastre? n Cum sărbătoresc oamenii Ziua Naţională? Domeniul Estetic şi creativ n Care este imnul ţării? - să exprime prin mişcare starea sufletească n Ce reprezintă Unirea? creată de muzica audiată

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor
BIBlIOTECă - caiete de lucru - fişe suport - coli de scris, creioane - albume, imagini - cărţi, reviste, planşe - tăbliţe magnetice, litere - imagini PPT ARTă - carioca, acuarele, pensule - plastilină, planşete - coli desen - carton colorat - foarfecă - material din natură - harta ţării (contur) JOC DE ROl - costum naţional - steaguri - casete audio CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Mozaic - Arco şTIINŢă - enciclopedie - calculator, TV, CD, DVD - hărţi, puzzle, atlas NIsIP şI APă - forme - unelte pentru nisip - jucării pentru nisip

51

fişe de lucru). audiţie: „Imnul României”. „Învăţăm să legăm şiretul” AlA+ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Album cu frumuseţile ţării” (selectăm şi citim imagini) n Construcţii: „Conturul României” (cu materiale la alegere) n Artă: „Ţara mea” (desen) n Jocuri de mişcare: „Hai la joc” Dş: „Ţara în sărbătoare” (observare. „Printre munţi şi printre văi” ADE: Activitate integrată DlC: DEC „Portul meu” (autor la alegere). îmi permiţi” AlA n Bibliotecă: „Prietenul nostru Pământul” de Mariana Vâlceanu n Nisip şi apă: „Munţi şi văi” n ştiinţă: „Harta fizică a României” (observare) n Artă: „Harta ţării mele” (pictura. „Hora Unirii” ADE: Activitate integrată Dş. DPM „Un steguleţ/mai multe steguleţe” (exerciţii cu material individual. joc: „Mersul pe cărare” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătorie prin ţara mea”. joc: „Hora mare. lectură după imagini. aplicaţii).SĂPTĂMÂNA 11 SuBTEmA: NOI SUNTEM ROMÂNI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre ţara noastră?”.. vizionare: „Relieful ţării noastre” ADE: Activitate integrată Ds. hora mică” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine suntem”. „Învăţăm să legăm şiretul” Opţional: AlA n Bibliotecă: „Românaşul şi româncuţa” (memorizare) n Artă: „Steguleţe tricolore”. „Învăţăm să legăm şiretul” AlA n ştiinţă: Studiem formele de relief n Nisip şi apă: „Harta ţării” n Bibliotecă: „De unde vine scrisoarea?” (joc didactic) n Jocuri iniţiate de copii. decupare) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è ACTIVITATE mETOdICă 52 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice . „Costumul popular” (desen) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştrămoşii noştri!”. mersul (perceperea elementelor temporale în executarea mişcărilor).. mersul spre diferite direcţii. „Vreau. fişe de lucru). „Învăţăm să legăm şiretul” AlA n ştiinţă: „Capitala ţării” n Joc de rol: „De-a turiştii” n Artă: „Decorăm costumul naţional” (fişe de lucru). „Parada costumelor populare” (prezentare şi descriere a unor costume din diferite zone ale ţării) ADE: DOs„Hora frăţiei” (pliere. DPM„Un steag/un copil” (formare de perechi/exerciţii cu material individual. convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum am sărbătorit ziua de 1 Decembrie?”. desen.

Ziua României” (DVD). ţară. hora mică” ADP„Învăţ să cer voie la plecare acasă”. îmi permiţi” AlA Bogăţiile ţării (discuţii libere). vrem ostaşi” (joc de mişcare) ADP„Învăţăm să legăm şiretul”. „Vreau. „Punem încălţămintea ordonat” AlA Vizită la Muzeul Judeţean ADE„Steguleţe tricolore” (confecţie) mIErCurI è jOI VInErI è è ACTIVITATE mETOdICă Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 53 . „Punem încălţămintea ordonat” AlA „Călătorie pe hartă”. jocuri iniţiate de copii: „Printre munţi şi printre văi” ADE„Costumul popular” (desen/finalizarea lucrărilor).. audiţie: „Sunt român”. „Românaşul”. joc: „Hora mare. „Steguleţe tricolore” ADE„Un steguleţ/mai multe steguleţe” (definitivarea fişelor de lucru). „De unde vine scrisoarea?” (joc didactic) ADP„Învăţăm să legăm şiretul”. „Punem încălţămintea ordonat” AlA „1 Decembrie. vizionare: Discovery şi Animal Planet ADE„Un steag/un copil” (formare de perechi definitivarea fişelor de lucru). „Munţi şi văi” (modelaj în nisip). „Punem încălţămintea ordonat” AlA„Românaşul şi româncuţa” (memorizare/repetare). „Harta ţării” (material mărunt).SĂPTĂMÂNA 11 SuBTEmA: NOI SUNTEM ROMÂNI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să legăm şiretul”.. „Ţară. jocuri de mişcare: „Hora” ADE„Povestiri istorice” de Dumitru Almaş (lectura educatoarei) ADP„Învăţăm să legăm şiretul”.

să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm durată.foarfecă . acuarele.OBICEIURI STRĂBUNE OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE: Domeniul Limbă şi comunicare . Domeniul Om şi societate . n Nimeni nu l-a văzut pe Moş Nicolae. armonie. n Moş Nicolae lasă darurile în ghetuţe.să redea teme plastice specifice desenului/ picturii Domeniul Psihomotric . creioane .Arco .puzzle CONsTRuCŢII .fişe suport .coli desen .hârtie glasată.cărţi.Tangram . concomitent cu învăţarea autocontrolului .coli de scris.unelte pentru nisip . pensule .tăbliţe magnetice.forme .carton colorat . hârtie creponată JOC DE ROl .cuburi din lemn . fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. reviste. litere . gânduri. n Copiii îşi curăţă ghetuţele. planşe .materiale din natură .trăistuţe .jucării pentru nisip 54 . distanţă localizare) Domeniul Ştiinţe .să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată .să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n Cine este Moş Nicolae? n Ce primesc copiii care nu sunt cuminţi? n De unde ştie Moş Nicolae cum au fost copiii? n Ce este colindul? n De ce mergem cu colindul? n Cum întâmpină gazdele colindătorii? CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .plastilină.instrumente muzicale şTIINŢă . atât în calitate de vorbitor.să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive.costume populare.caiete de lucru . inclusiv la activităţile de joc.să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect SĂPTĂMÂNA 12 TEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM ExPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” Domeniul Estetic şi creativ . imagini .imagini PPT ARTă .să participe la activităţile de grup. idei proprii) InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Îl aşteptăm pe Moş Nicolae. să manifeste prietenie.Mozaic NIsIP şI APă .carioca. toleranţă.albume. cât şi în calitate de auditor .să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi . cu sentimente. n Moş Nicolae le aduce daruri copiilor cuminţi. sorcove . planşete .

C. Andersen (povestire) n Nisip şi apă: „Troiene de zăpadă” n ştiinţă: „De unde vine viscolul?” (convorbire) n Joc de rol: Jocuri iniţiate de copii/Recital de colinde DEC „Viscolul” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O noapte de vis”.a povestit bunica!”. DEC „Darurile Moşului” (joc didactic). „Învăţăm să fim ascultători” Opţional: AlA n ştiinţă: De unde vin fulgii de zăpadă? n Construcţii: „Căsuţa lui Moş Nicolae” n Artă: „Decorăm traista pentru colindat” (fişe de lucru). cântec: „Cântec de iarnă”. „Datini şi obiceiuri” (PPT) ADE: Activitate integrată Dş. „Suntem colindători” ADE: Activitate integrată DlC. audiţie colinde ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea unui fulg de zăpadă”. „Plecăm cu colindul” DOs„Ne pregătim de colindat” (confecţionare stea. „Învăţăm să fim ascultători” AlA n Bibliotecă: Colorăm imagini cu Moş Nicolae n Joc de masă: puzzle n Nisip şi apă: „Urmele lui Moş Nicolae”. sorcovă) mIErCurI è jOI è VInErI è ACTIVITATE mETOdICă Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 55 . corespondenţe. „Învăţăm să fim ascultători” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „De ce luminează stelele?” n Bibliotecă: „Citim imagini cu colindători” n Joc de rol: „De-a colindătorii”. „Povestea lui Moş Nicolae” (DVD) ADE: Dş „Legenda lui Moş Nicolae” (povestirea educatoarei) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce-i iubeşte Moş Nicolae pe copii?”. mers pe vârfuri cu diferite poziţii de braţe (joc). „Învăţăm să fim ascultători” AlA n Bibliotecă: „Daruri de la Zâna Iarnă” (citire de imagini cu aspecte de iarnă) n Joc de rol: „Pregătim covrigei pentru colindători”. DPM „Ghirlande lungi şi ghirlande scurte!” (operaţii cu grupe de obiecte. „Dansul fulgilor de nea” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mi.SĂPTĂMÂNA 12 SuBTEmA: OBICEIURI STRĂBUNE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI mArţI è è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a adus Moşul?”. fişe de lucru). „Învăţăm să fim ascultători” AlA + ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Fetiţa cu chibriturile” de H.

audiţie colinde ADP„Învăţăm să fim ascultători”. „Să nu deranjăm!” AlA „Feerie de iarnă” (scenetă) ADE „Ne pregătim de colindat” (confecţionare stea. finalizarea lucrărilor – organizarea expoziţiei) ADP„Învăţăm să fim ascultători”. „Să nu deranjăm!” AlA„Zâna Iarnă” (album cu imagini din anotimpul iarna). „Natura iarna” (plimbare în parc) ADE „Ghirlande lungi şi ghirlande scurte!” (fişe de lucru – definitivare). „Să facem bulgări de zăpadă” (jocuri în aer liber) ADE„Darurile Moşului” (joc didactic). „Să facem un om de zăpadă” (jocuri in aer liber) ADE„Viscolul” (pictură.SĂPTĂMÂNA 12 SuBTEmA: OBICEIURI STRĂBUNE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să fim ascultători”. „Să nu deranjăm!” AlA„Fetiţa cu chibriturile” (DVD). „Să nu deranjăm!” AlA„Săniuţa lui Moş Nicolae”. „Dansul fulgilor de nea” (repetare) ADP„Învăţăm să fim ascultători”. „Cântec de iarnă” (repetare). „Povestea lui Moş Nicolae” (DVD) ADE„Ce ne-aduce Zâna Iarnă?” (discuţii libere) ADP„Învăţăm să fim ascultători”. „Să nu deranjăm!” AlA„Ce mi-a adus Moşul?” (reprezentarea prin desen). sorcovă – finalizarea lucrărilor) mIErCurI è jOI VInErI è è ACTIVITATE mETOdICă 56 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice .

cuburi din lemn . Domeniul Om şi societate .să intoneze cântece pentru copii .sac de jucării . acuarele.brad .plastilină. împodobim bradul.CD. de fapt. imagini .caiete de lucru . VINE MOŞ CRĂCIUN! OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE: Domeniul Limbă şi comunicare SĂPTĂMÂNA 13 TEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM ExPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” Domeniul Estetic şi creativ .forme . mergem la biserică. inclusiv la . . cât diferite contexte şi în calitate de auditor .să participe la activităţile de grup.carioca.hârtie glasată. planşete .Tangram .material din natură . n Mamele stau mult în bucătărie de Crăciun. DVD .coli de scris. n De Crăciun.să audieze cu atenţie un text.ornamente JOC DE ROl . idei pe baza observărilor efectuate InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n De Crăciun. creponată .Arco .VINE.unelte pentru nisip .albume.ladă suport . n De Crăciun.ornamente de brad CONsTRuCŢII .să comunice impresii.puzzle NIsIP şI APă .să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n Cine a fost Crăciun? n Cum a fost ales bradul ca pom de Crăciun? n Ce înseamnă.calculator. reviste.carton colorat .Mozaic şTIINŢă .imagini PPT ARTă . copiii primesc cadouri. localizare) Domeniul Ştiinţe . distanţă.cărţi. sărbătoarea Crăciunului? n Cum trebuie să întâmpinăm Crăciunul? CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute.să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm durată.să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în activităţile de joc.costum de Moş Crăciun . pensule .fişe suport . creioane . să reţină ideile Domeniul Psihomotric acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles . vine Moşul.să compună în mod original şi personal spaţiul plastic . atât în calitate de vorbitor.să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi . TV .tăbliţe magnetice litere . n De Crăciun.foarfecă .jucării pentru nisip 57 . n Unii gospodari taie porcii. planşe .coli desen .

„Învăţăm să dăruim” Opţional: AlA n ştiinţă: Puzzle cu Moş Crăciun n Construcţii: „Sania cu daruri de la Moş Crăciun” n Nisip şi apă: „Drumul lui Moş Crăciun” n Joc de rol: „Repetăm colinde pentru serbare” ADE:Activitate integrată DlC. decupare contur. „Ne pregătim pentru serbare” DEC „Bradul împodobit” (pictură/desen) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vine. ghicitoarea mea!”(ghicitori despre anotimpul iarna şi Moş Crăciun) ADE: Dş „Legenda lui Moş Crăciun” de Radu Cibanu (lectura educatoarei) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Preotul ne povesteşte despre Isus”.SĂPTĂMÂNA 13 SuBTEmA: VINE. „Învăţăm să dăruim” AlA n Bibliotecă: Icoane şi rugăciuni (mesaje moral-religioase) n Nisip şi apă: „Urme de îngeraşi” n Joc de rol: Dramatizare: „Trei crai” ADE: Activitate integrată Dş. Coşbuc (memorizare). DEC „În seara de Crăciun” de G. Cântec „Poveste cu Iisus” (audiţie). vine Moş Crăciun”. „Învăţăm să dăruim” AlA n Bibliotecă: „De unde vine Moş Crăciun?” (imagini cu ţinuturi polare) n Nisip şi apă: „Troiene de zăpadă” n Artă: „Fulgi de zăpadă” (pictură) nJoc de rol: „Ghici. VINE MOş CRĂCIUN! ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce e Moş Crăciun prietenul copiilor?”. pictură. „Învăţăm să dăruim” AlA n Bibliotecă: „Scrisori pentru Moş Crăciun n Artă: „Ornamente pentru brad” (confecţionare material. DPM „Moş Crăciun împarte daruri” (numărul în limitele 1-2). mers în echilibru cu transport de obiecte uşoare. „Învăţăm să dăruim” AlA + ADE: Activitate integrată n Joc de rol: „Pregătim prăjituri pentru Crăciun” n ştiinţă: „Să grupăm globuri colorate” n Joc de rol: Jocuri iniţiate de copii. mototolire) n Joc de rol: „În jurul bradului” (serbarea pomului de iarnă) ADE: DOs„Să împodobim bradul!” mArţI è mIErCurI è jOI VInErI è è ACTIVITATE mETOdICă 58 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice . joc: „Moş Crăciun printre troiene” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bradul de Crăciun”. joc: „Dansul îngeraşilor” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre îngeri?”.

„Sania lui Moş Crăciun” (din beţişoare) ADE„Legenda lui Moş Crăciun” de Radu Ciobanu (povestire) ADP„Învăţăm să dăruim”.SĂPTĂMÂNA 13 SuBTEmA: VINE. Coşbuc (repetarea poeziei) Audiţie: „Cântece de iarnă”. „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»” AlA Icoane şi rugăciuni (mesaje moral-religioase). „Ne pregătim pentru serbare” ADE „Să grupăm globurile pentru brad”. „Urme de îngeraşi pe nisip”. „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»” AlA„Împodobim bradul”. „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»” AlA Joc senzorial „Rece/cald”. „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»” AlA Puzzle cu Moş Crăciun. „Sania cu daruri de la Moş Crăciun” (construcţii) ADE„În seara de Crăciun” de G. „Învăţăm să spunem: «Bine ai venit!»” AlA„Bradul din figuri geometrice”. „Moş Crăciun printre troiene” (mersul în echilibru) ADP„Învăţăm să dăruim”. repetarea poeziilor ADE„Serbarea de Crăciun” mIErCurI è jOI VInErI è è ACTIVITATE mETOdICă Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 59 . VINE MOş CRĂCIUN! ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să dăruim”. „Bradul împodobit” (pictură/desen – definitivarea lucrărilor) ADP„Învăţăm să dăruim”. dramatizare: „Trei crai” ADE „Moş Crăciun împarte daruri” (fişe de lucru). „Poveste cu Iisus” ADP„Învăţăm să dăruim”.

.

A FOST ODATĂ…
TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE/A FOST şI VA FI PE PĂMÂNT?” NIVELUL I: (3-5 ANI)

PROIECT TEMATIC

fost mici rostesc ARGUMENT ce „Afost odată...” o spun mulţi cu nostalgie, dar ceipe parcursulîntrebători: „Oare a demult?”. Vom încerca să răspundem acestui proiect. Atmosferă hibernală… Se văd nasurile cârne ale copiilor printre florile de gheaţă prinse pe geamurile aburite şi reci. Totul e amorţit sub oceanul de ninsoare, doar bunica pare neobosită, spunând poveşti la gura sobei sau depănându-şi amintirile vieţii. Prin activităţile desfăşurate, copiii vor înţelege natura, evoluţia vieţii, vor învăţa să analizeze, să-şi pună întrebări, să-şi exprime opiniile şi stările sufleteşti şi să iniţieze acţiuni.

n DuRATA: 4 săptămâni n lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa n REsuRsE n uMANE - preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” - cadre didactice - părinţi - muzeograf n MATERIAlE - enciclopedie generală pentru copii - obiecte de artă populară - costume populare - planşe - fişe cu imagini - imagini suport - cărţi, reviste - calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player MATERIAlE BIBlIOGRAFICE 1. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/2008 2. Filofteia Grama şi colab., „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. DPH, 2008

61

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI
DIN lADA BuNICII l Obiecte de artă populară l Costumul naţional l Muzeul Ţăranului Român l Curiozităţi

NE JuCăM Cu ZâNA IARNă l Aspecte generale l Jocuri şi sporturi de iarnă l Fenomene ale naturii l Bucuriile iernii

A fost odată...
lA GuRA sOBEI
l Evoluţia omului l Poveşti despre trecut l Trecerea timpului l Poveşti despre

CălăTORII DE-A luNGul VREMII l Mijloace de transport l Clasificare l Combustibil l Importanţă l Reguli

copilărie

62

OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE
Domeniul Limbă şi comunicare
- Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral

OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE
Domeniul Limbă şi comunicare
- să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles - să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de auditor

Domeniul Ştiinţe
- Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere, denumire, construire şi utilizare a formelor geometrice - Stimularea curiozităţii, privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare

Domeniul Ştiinţe
- să numere de la 1 la 5, recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare - să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi pe baza unor însuşiri luate în considerare separat sau mai multe simultan - să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului

Domeniul Om şi societate
- Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, care definesc portretul spiritual al poporului român - Dezvoltarea comportamentelor de cooperare

Domeniul Estetic şi creativ
- Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje - Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică

Domeniul Om şi societate
- să descrie şi să identifice elementele locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte (obiective socio-culturale, istorice, etnice) - să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând deprinderile de lucru însuşite - să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii

Domeniul Psihomotric
- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative

Domeniul Estetic şi creativ
- să acompanieze ritmic cântecele - să redea teme plastice specifice desenului

Domeniul Psihomotric
- să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm, durată, distanţă, localizare) - să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte

63

maşinuţe. n Suntem în anotimpul Iarna.cuburi din lemn . telefon. n Iarna este frig. n Animalele de curte.carioca. creioane . lut.calculator. vapoare CONsTRuCŢII .unelte vechi .obiecte de artă populară . acuarele.plastilină.albume. planşete . pensule . imagini „Cu ce călătorim?” ARTă .coli de scris.album. n Avem tradiţii. n Animalele din pădure. CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .CD cu muzică populară .mulaje (în miniatură) cu animale şi păsări şTIINŢă .costume populare . păsări de curte NIsIP şI APă .instrumente muzicale JOC DE ROl . domestice.unelte pentru nisip 64 .caiete de lucru . radio Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n Cine sunt strămoşii noştri? n Când sărbătorim Ziua Unirii? n Care sunt însemnele ţării? n Cum era în trecut? n Cum se împart mijloacele de transport? n Ce este combustibilul? n Care au fost primele mijloace de transport? n Ar putea oamenii de astăzi să se descurce fără ele? CEnTruL TEmATIC Ilustraţii referitoare la subtemele săptămânale stabilite. obiceiuri. mulaje cu animale sălbatice.fişe suport . enciclopedie . n Stăm mult în casă şi bunica ne spune poveşti.coli desen .căni şi farfurii din ceramică . TV. port popular.InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Suntem români. trenuleţe.forme .

vă rugăm să ne sprijiniţi cu orice fel de materiale ce ar putea avea legătură cu acest proiect. MUZEULUI Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare! JUDEŢEAN mEdIATIZArE ŞI dISEmInArE Mediatizare mass-media. afişe. În speranţa că ne veţi sprijini. Suntem siguri că în cadrul muzeului putem descoperi „dovezi” ale DIRECTORULUI existenţei noastre. Având în vedere interesul manifestat de copii în ceea ce priveşte derularea proiectului „A fost odată. fotografii.. punându-i în legătură cu bunicii de la ţară. SCRISOARE DE INTENŢIE Copiii grupei „Piticii Isteţi” desfăşoară în această perioadă proiectul „A fost ADRESATĂ odată…”. filme.”. săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 5 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 65 .SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI Stimaţi părinţi. vă rugăm să le mijlociţi informarea şi căutarea materialelor necesare. simpozioane FInALIZArEA PrOIECTuLuI Album cu fotografii ACTIVITATE mETOdICă TuRA I săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice.. Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare Stimată D-nă Director. De asemenea. diseminare în cadrul cercului pedagogic sau comisiei metodice. săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 5 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice TuRA A II-A săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice.

joc „Alergăm prin zăpadă” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La schi”. „Cum mă îmbrac iarna?” AlA n Bibliotecă: Citire de imagini cu jocurile copiilor în anotimpul iarna n Nisip şi apă: „Sănii pe derdeluş” n Artă: „Sănii pe derdeluş” (desen) n„Cu sania la derdeluş” (concurs de săniuţe) ADE: Dş „Cum se formează zăpada şi gheaţa?” (observare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Întâmplări la săniuş”.SĂPTĂMÂNA 14 SuBTEmA: NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Moş Viscol”. „Cum mă îmbrac iarna?” Opţional: AlA n ştiinţă: „Ce se întâmplă cu ţurţurii de gheaţă? (experiment) n Construcţii: „Pârtia de schi”. ai. cântec „Zboară săniuţa mea” de Ana-Motora Ionescu. „Mergem la patinoar” (vizită) ADE: Activitate integrată Dş. DPM „Aşază în şir bulgării de zăpadă” (aşezare după lungime. grosime mărime). joc cu cânt „Omul de zăpadă” (folclorul copiilor) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La patinoar”. „Ne jucăm cu bulgări de zăpadă” ADE: Activitate integrată DlC. „Cum mă îmbrac iarna?” AlA Bibliotecă: „Sortăm imagini cu jocuri si campioni olimpici” n Artă: „Sportul de iarnă preferat” n Construcţii: „Sania mea” n Jocuri iniţiate de copii: Campionii” (întreceri sportive de iarnă) ADE: DOs„Învingători şi învinşi” (convorbire) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 66 . alergare cu ridicarea genunchilor. „Cum mă îmbrac iarna?” AlA +ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Cum şi de ce alunecă schiurile?” n Nisip şi apă: „Tuneluri prin zăpadă” n Joc de masă: Puzzle „Iarna” n Jocuri în curtea grădiniţei DEC „Oameni de zăpadă” (desen/pictură/modelaj) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Olimpiada de iarnă”. DEC „Găseşte echipamentul potrivit!” – joc didactic: al (a. ale) cui este (sunt)?. „Cum mă îmbrac iarna?” AlA n Bibliotecă: „Zăpădiţa” de Natalia Zabila (lectura educatoarei) n Joc de rol: „La patinoar” n Artă: „Fulgi de zăpadă”.

„Tuneluri prin zăpadă” ADE „Cum şi de ce ziua e mai mică iarna?”. joc cu cânt „Omul de zăpadă” (folclorul copiilor): repetare ADP„Cum mă îmbrac iarna?”. Coşbuc (memorizare). „Ne jucăm cu omul de zăpadă” ADE „Colorează corespunzător cerinţei” (fişă de lucru: colorare după lungime. „Sportul de iarnă preferat” (definitivarea lucrărilor) ADE„Medalii pentru campioni” (confecţionare) mIErCurI è jOI VInErI è è 67 . „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele” AlA „Panoul campionilor” (amenajarea panoului cu fotografii ale campionilor olimpici). joc „Alergăm prin zăpadă” ADP„Cum mă îmbrac iarna?”. „Facem omul de zăpadă” ADE„Găseşte echipamentul potrivit şi colorează-l!” (fişe de lucru). „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele” AlA„Iarna pe uliţă” de G. „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele” AlA Album cu peisaje şi jocurile copiilor în anotimpul iarna. mărime). „Castele din zăpadă” ADE Joc senzorial: „Cald/rece” ADP„Cum mă îmbrac iarna?”.SĂPTĂMÂNA 14 SuBTEmA: NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Cum mă îmbrac iarna?”. „Oameni de zăpadă” (desen/pictură/ modelaj şi definitivarea lucrărilor) ADP„Cum mă îmbrac iarna?”. grosime. „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele” AlA Ne jucăm puzzle. „Învăţăm să ne lustruim ghetuţele” AlA„Pârtia de schi”. cântec „Zboară săniuţa mea” de Ana Motora-Ionescu.

SĂPTĂMÂNA 15 SuBTEmA: POVESTE LA GURA SOBEI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI mArţI è è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine ne spune poveşti?”. „Sunt copil politicos!” AlA n Bibliotecă: Albumul cu imagini de la Marea Unire n Artă: „Hora” (pictură) n Construcţii: „Conturul ţării”. apă şi foc. foc” DEC „Ulciorul” (modelaj din lut) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Un povestitor adevărat”. numărul şi cifra 4). „Sunt copil politicos” AlA n ştiinţă: „Ce ştim despre strămoşii noştri?” n Joc de rol: „De-a povestitorul” n Artă: „Drapelul nostru” (pictură/desen). „Hora Unirii” (joc) ADE: DOs„Hora” (lucrare colectivă: machetă) mIErCurI è jOI è VInErI è 68 . „Sunt copil politicos” AlA n Bibliotecă: „Crăiasa Zăpezii” (povestire) n Construcţii „Castelul Crăiesei” n Artă: Colorăm/pictăm castele din poveşti. vizionare desene animate ADE: Dş „De unde vin personajele din poveşti?” (convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Când era bunica fată”. „Ghiceşte beţişorul”. „Sunt copil politicos” Opţional AlA + ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Citim imagini din legende şi povestiri istorice”. joc: „Alergăm peste buşteni” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bunica mi-a povestit”. „Sunt copil politicos” AlA n Bibliotecă: „Ce poveste este? (recunoaştere de imagini) n Joc de rol: „De-a Prinţul şi Prinţesa” n Ghicitori despre personaje din poveşti ADE: Activitate integrată Dş. audiţie: „Noi suntem români” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Unde-i unul nu-i putere”. „Apă. cântec „Hora Unirii”. vizionare: „Strămoşii noştri” (PPT) ADE: Activitate integrată DlC. fişe de lucru cu semne grafice n Nisip şi apă: „Cazemate” n ştiinţă: „Oastea ţării” (discuţii libere) n Jocuri: „Pietricica”. DPM „Numără şi spune!” (formare de perechi. alergare cu trecere peste obstacole. DEC „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (povestire).

jocuri: „Pietricica”. vizionare: „Cum s-a făcut Unirea” (PPT) ADE „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (repovestire). „Ulciorul” (modelaj din lut – definitivarea lucrărilor) ADP„Sunt copil politicos”. ghicitori despre personaje din poveşti ADE „Numără şi spune!” (formare de perechi. apă şi foc. „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA„Ce poveste este?” (recunoaştere de imagini). „Hai la teatrul de păpuşi” ADE„De unde vin poveştile?” (convorbire) ADP„Sunt copil politicos”. joc: „Alergăm peste buşteni” ADP„Sunt copil politicos”. român vestit” ADP„Sunt copil politicos”. „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA„Steaguri” (pictură – definitivarea lucrărilor). cântec „Hora Unirii”. „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA„De-a povestitorul”. „Hora Unirii” (joc) ADE„Hora” (lucrare colectivă – definitivarea machetei şi expunerea ei) mIErCurI è jOI VInErI è è 69 .SĂPTĂMÂNA 15 SuBTEmA: POVESTE LA GURA SOBEI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Sunt copil politicos”. „Ghiceşte beţişorul”. audiţie: „Sunt român. foc” ADE „O întâmplare din război” (întâlnire cu un veteran de război). „Apă. numărul şi cifra 4 – fişă de lucru). „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA„De-a soldaţii”. „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA„Crăiasa Zăpezii” (repovestire).

cusutul. DlC Cântec „Ceasul” (folclorul copiilor). joc cu cânt „Tic-tac”. „Învăţăm să păstrăm” AlA+ DEC: Activitate integrată n ştiinţă: „Ce este roata olarului?” n Joc de rol: „Să coasem frumos” n Joc de masă: Puzzle – costumul popular n Jocuri iniţiate de copii „Zestrea mea” (concurs de proverbe şi ghicitori) DEC „Facem oale din lut” (modelaj) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O amintire de la bunica!”.. pendulă.” (discuţii). torsul lânei..” (dimineaţa. „Poezie de la bunica” („A venit un lup din crâng”/o poezie din folclor/memorizare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce avea bunica-n ladă?”. ceas) n Artă: „Ceasul – prietenul meu” (desen) n Joc de masă:„Sortăm cifrele pentru ceas” n Jocuri distractive alese de copii ADE: Dş „Ştiu când?. elemente de olărit) n Joc de rol: „Ţesem fire la gherghef” n Artă: „Ceasul” (desen pe contur) n„Cum se face o şezătoare?” ADE: Activitate integrată DPM. „Învăţăm să fim punctuali” AlA n ştiinţă: „Cu ce măsura bunica timpul?” (aparate de măsurat timpul – clepsidră.. prânz. „Învăţăm să păstrăm” AlA n Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu „zestrea” bunicii de-a lungul timpului (ţesutul. „Hora” (joc). „Învăţăm să păstrăm” AlA n Bibliotecă: „Citim poveşti din cartea bunicii” (selectăm imagini din poveştile populare) n Artă: „ ía şi fota: decorare” (fişe de lucru) n Joc de rol: „De-a olarii” n Jocuri de mişcare „Dansuri populare” ADE: DOs„Ştergarul” (ţesutul la gherghef ) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 70 . Dş Elemente de dans folcloric. seara) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ora la care eu.. „Învăţăm să fim punctuali” Opţional: AlA n Bibliotecă: „Amintirile bunicii” (album cu fotografii) n Construcţii: „Aparate de măsurat timpul” n Joc de rol: „De-a fotografii” n Jocuri distractive în sala de grupă ADE: Activitate integrată DEC. „Cum amenajăm expoziţia de obiecte populare?” (poziţii spaţiale) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mica ţărăncuţă”.SĂPTĂMÂNA 16 SuBTEmA: DIN LADA BUNICII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ceasul bunicii”.

„Învăţăm momentele zilei” AlA „Să coasem frumos” (continuarea lucrărilor). „Cum se face o şezătoare?” ADE Elemente de dans folcloric. „Hora”(joc). vizionare: desene animate ADE„Ştiu când?” (fişe cu imagini sugestive – colorare) ADP„Învăţăm să fim punctuali”.SĂPTĂMÂNA 16 SuBTEmA: DIN LADA BUNICII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să fim punctuali”. „Decorăm costumul popular” (fişe de lucru). „Învăţăm momentele zilei” AlA„Amintirile bunicii” (album cu fotografii). „Facem o expoziţie cu obiectele populare lucrate” ADE„Ştergarul” (ţesut la gherghef – continuarea lucrărilor) mIErCurI è jOI VInErI è è 71 . „Facem fotografii” ADE Cântec „Ceasul” (folclorul copiilor). joc cu cânt „Tic-tac” (repetare). „Decorăm oalele din lut”. „Învăţăm momentele zilei” AlA „Ceasul – prietenul meu” (desen – definitivarea lucrărilor) „Sortăm cifrele pentru ceas”. „Zestrea mea” (concurs de proverbe şi ghicitori) ADE„Facem oale din lut” (modelaj – continuarea lucrărilor) ADP„Învăţăm să păstrăm”. „Fotografiem expoziţia de obiecte populare!” (poziţii spaţiale) ADP„Învăţăm să păstrăm”. „Învăţăm momentele zilei” AlA„Ţesem fire la ghergef”. „Învăţăm momentele zilei” AlA„Citim poveşti din cartea bunicii” (selectăm imagini din poveştile populare). „Poezie de la bunica” („A venit un lup din crâng”/o poezie din folclor – expunere) ADP„Învăţăm să păstrăm”.

imagini din reviste) n Joc de rol: „De-a excursioniştii”.. joc: „Lansăm avioane” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Piraţii mărilor”. pictură.SĂPTĂMÂNA 17 SuBTEmA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL VREMII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colecţia mea de maşinuţe?”. „Popey marinarul” (desene animate) DEC Cântece: „Popey marinarul”.. „Barca pe valuri” (audiţie) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătorii de-a lungul vremii”. DPM „Numărăm pasagerii” (operaţii în limitele 1-5). „Învăţăm să circulăm” AlA + ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Un marinar iscusit” (sortare şi recunoaştere de mijloace de transport maritime) n ştiinţă: „Farul – prietenul marinarilor” n Construcţii: „În port” (materiale la alegere). „Învăţăm să circulăm” AlA n Bibliotecă: „Cine ştie răspunde!” (citire şi selectare de imagini cu mijloace de transport terestre) n Artă: „Maşina poliţiei/salvării/pompierilor” (desen) n Joc de masă:„Puzzle cu automobile” n Joc de mişcare: „Camionul defect” ADE: Dş „Să recunoaştem culorile maşinilor” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu impegatul de mişcare”. aruncare şi prindere. desen.” n Artă: „Albumul meu de „călătorii” (confecţionare. „Învăţăm să circulăm” AlA n Bibliotecă: „De la balonul cu aer cald la racheta cosmică” (citire şi sortare de imagini cu mijloace de transport aeriene) n Nisip şi apă: „Pista de aterizare” n Joc de rol: „De-a stewardesele”. DEC „O călătorie cu trenul (poveste creată de copii). „Învăţăm să circulăm” AlA n Bibliotecă: „Spune o poveste despre. „Săgeata albastră” (desen) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Atenţie. „Învăţăm să circulăm” Opţional: AlA n ştiinţă: „Trenul şi rudele lui” (lectură după imagini) n Construcţii: „Metroul” (diferite forme de realizare) n Joc de rol: „De-a tramvaiul” n Vizită la gară ADE: Activitate integrată DlC. n Construcţii: „Aeroportul” n Jocuri distractive: „Urcăm în avion” ADE: Activitate integrată Dş. „Salvatorii” (desene animate) ADE: DOs„O călătorie în univers” (colaj – lucrare colectivă) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 72 . decolăm!”.

. „Depoul” (construcţii)..L. „Vapoare pe mare” (construcţii). „Vreau. îmi permiţi?” AlA„O călătorie spre stele” (poveste creată). îmi permiţi?” AlA „Cine pune în mişcare trenul/tramvaiul/metroul? ”. Caragiale (lectura educatoarei).. îmi permiţi?” AlA„Cosmonauţii” (desen). îmi permiţi?” AlA „Busola – prietena marinarilor”. „Vreau. „Vreau. „Vreau. „Vreau.SĂPTĂMÂNA 17 SuBTEmA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL VREMII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să circulăm”. „Greşeala Cuminţicăi” (povestire) ADE„Să recunoaştem culorile maşinilor” (fişe de lucru) ADP„Învăţăm să circulăm”. „Pista de aterizare” (construcţii)... „Alfabetul circulaţiei”. îmi permiţi?” AlA„Cine conduce?” (joc didactic).. „Săgeata albastră” (desen – continuarea lucrărilor) ADP„Învăţăm să circulăm”. „Bărcuţe” (confecţionare cu materiale din natură).. „Maşina poliţiei/salvării/ pompierilor” (desen – continuarea lucrărilor). „Şine” (semne grafice) ADE„D-nul Goe” de I.. „Peripeţiile Baronului Münchhausen” ADE „Numărăm pasagerii” (operaţii în limitele 1-5 – fişe de lucru). „Salvatorii” (desene animate) ADE„O călătorie în univers” (colaj – lucrare colectivă – finalizarea lucrării) mIErCurI è jOI VInErI è è 73 . „Popey marinarul” (desene animate) ADE Cântec: „Popey marinarul” (repetare) ADP„Învăţăm să circulăm”... joc: „Lansăm avioane” ADP„Învăţăm să circulăm”.

.verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre poveşti .să intoneze. inclusiv la activităţile de joc. Comunicarea cu ceilalţi: „Cine vă numeşte aşa? Cum sunt bunicii voştri? Pentru că spuneţi că aceştia vă spun poveşti. cu ajutorul creioanelor colorate. fragmentul din cântec . haideţi să le împărtăşiţi şi copiilor poveştile spuse de bunicii voştri. astăzi vom afla mai multe lucruri despre aceştia. audiţie: „Noi suntem români” Obiective de referinţă vizate: DlC: .să găsească ideea unui text. unde vor avea posibilitatea să descrie şi să reprezinte în acelaşi timp.să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale SCENARIUL ZILEI I. copiii vor prezenta ceea ce au reţinut din poveştile spuse de bunici despre trecutul lor. dragi nepoţi!” 2. urmărind indiciile oferite de imagini DEC: . cât şi în calitate de auditor .” II. jucând jocul „De-a povestitorul” (Joc de rol) şi vor putea surprinde alte aspecte despre eroii neamului românesc. despre moş Ion Roată şi despre Unire. Activitatea de grup: Se face prezenţa copiilor şi se completează calendarul naturii Pe „scaunul povestitorului”. 74 . AlA Copiii sunt orientaţi spre centrele de interes. vor putea continua poveştile spuse de bunici şi nu numai. Noutăţile zilei: „Pentru că bunicile v-au spus poveşti despre eroii neamului românesc. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă: „Bunica mi-a povestit” 1. „Drapelul nostru” (Artă).să participle la activităţile de grup.. salutul: „Bună dimineaţa. spunând fiecare „Ce ştim despre strămoşii noştri” (ştiinţă). atât în calitate de vorbitor.” 3.Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMA ANUALĂ: SUBTEMA: TEMA ZILEI: DURATA: „Cum ESTE/A FOST ŞI VA FI PE PămÂnT?” „Poveste la gura sobei” „despre unire” 1 zi NIVElul I FORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată sCOPul ACTIVITăŢII: .stimularea şi exersarea limbajului .stimularea interesului pentru creaţiile muzicale EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE: DOMENII EXPERIENŢIAlE DlC: „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (povestire) DEC: Cântec „Hora Unirii” (fragment). împreună cu educatoarea. răsfoind cartea „Povestiri istorice”.

Coordonator Laurenţia Culea „Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie – O provocare?”. imaginea din „Povestiri istorice” de Dumitru Almaş referitoare la povestirea „Toţi românii cântă Hora Unirii”. Mihaela Fulga. Liana Mânzu. Mihaela Păişi-Lăzărescu. explicaţia. Ed.să asculte cu plăcere fragmente din creaţii muzicale naţionale O6 . „Ghid pentru proiecte tematice. Filofteia Grama. Prezentare şi explicitări”. Bucureşti.stimularea şi exersarea limbajului . Rodica Brănişteanu.ÎNDRUMĂRI METODICE ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlE DOMENIul EXPERIENŢIAl: DlC şi DEC TEMA: DlC: „Moş Ion Roata şi Vodă Cuza” (povestire). DEC: Cântec„Hora Unirii” (fragment). 2009 75 . recompense (steguleţe tricolore) MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1. Aureliana Cocoş. Ed. 2005 2. Florica Mitu. DPH. principalele momente. 2009 5.să reţină versurile. Bucureşi. demonstraţia. 2007 4. exerciţiul n Mijloace de învăţământ: imagini reprezentative pentru conţinutul povestirii. audiţie: „Noi suntem români” TIPul DE ACTIVITATE: predare-învăţare FORMA DE ORGANIZARE: frontală sCOPul: . o imagine cu „Hora Unirii la Craiova” de Theodor Aman. Editura Diana. Roxana Haiden. Marcela Călin. CD-ul cu cântecele „Hora Unirii” şi „Noi suntem români”. DPH. Ed. Carmela Popescu. V&I Integral. Bucureşti. Liliana Ezechil. Eugenia Ignat. Daniela Răileanu „Curriculum pentru învăţământul preşcolar.să urmărească linia unei poveşti O2 .să redea linia melodică a cântecului O5 .să găsească ideea unui text. Ed. Ştefania Antonovici. linia melodică a cântecului O4 . Irinela Nicolae. Humanitas Educaţional. să povestească urmărind indiciile oferite de imagini O3 . Silvia Borţeanu. Daniel Oprea. „Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar”. 2002 3.să acompanieze cântecul cu mişcări corporale dorite de preşcolari STRATEGII DIDACTICE: n Metode şi procedee: conversaţia. povestirea.verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre poveşti . Mioara Pletea. Gabriela Necula. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Silvia Breben.stimularea interesului pentru creaţiile muzicale OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 . Filofteia Grama. Viorica Preda. „Laborator preşcolar”.

” sTRATEGII DIDACTICE .orală . astăzi am să vă spun povestea «Moş Ion Roata şi Vodă Cuza» şi vom învăţa acel cântec care s-a cântat atunci. dar şi pe pernuţe. Educatoarea va povesti conţinutul povestirii respectând cronologia acesteia. trebuie să-l învăţăm. chiar şi pe jos.” 76 . O3. mOmEnT OrGAnIZATOrIC sTRATEGII DIDACTICE Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii: . o intonaţie adecvată.frontală 4.orală . pentru că suntem români. „Ce v-a plăcut?” Se prezintă imagini din povestire. fiindcă în curând se va sărbători.aerisirea sălii de grupă . O2.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 1. rând pe rând. folosind un ton adecvat. O4 CONŢINuT şTIINŢIFIC Preşcolarii sunt invitaţi să se aşeze comod (pot sta pe scăunele. cel din mijlocul copiilor?” sTRATEGII DIDACTICE . de demult. dIrIjArEA ÎnVăţărII OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1. pe covor.frontală ITEMI: „Recunoaşteţi personajul?” 3. adresându-se întrebarea „Cine credeţi că este bătânul din imagine. CAPTArEA ATEnţIEI CONŢINuT şTIINŢIFIC Se va prezenta imaginea din „Povestiri istorice” de Dumitru Almaş referitoare la povestirea „Toţi românii cântă Hora Unirii”.introducerea copiilor în sala de grupă 2. şi se cântă şi astăzi: «Hora Unirii». „Haideţi să vedem împreună imaginile şi să încercăm să povestim. la 24 ianuarie.explicaţia EVAluARE .aranjarea materialului şi a mobilierului . AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC „Pentru a afla cât mai multe lucruri despre moş Ion Roată. şi noi. pe care copiii au lecturat-o la sectorul ştiinţă. dacă ei doresc). «Ziua Unirii».expunerea EVAluARE .

la cererea copiilor. o scurtă repovestire.oral . Ascultaţi şi faceţi exact ceea ce vă sugerează cântecul” (li se dă astfel copiilor posibilitatea de exprimare liberă). ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O2.individuală ITEMI: „Ce vedeţi în imagine? Povestiţi!” . Se trece la învăţarea cântecului. veţi asculta un cântec foarte frumos pe care o să-l învăţaţi când veţi fi mai mari. sTRATEGII DIDACTICE . cântecul «Noi suntem români». sTRATEGII DIDACTICE .conversaţia .povestirea .comportamentul copiilor şi execuţia muzicală 5.expunerea . O5.frontală .frontal EVAluARE .pe grupuri 6. folosindu-se metoda fragmentară. Li se cere copiilor să intoneze cântecul „Hora Unirii” pe grupuri (fetiţe şi băieţi).orală .individual .explicaţia EVAluARE . succesiunea firească a acesteia. „Pentru că aţi cântat bine şi aproape aţi învăţat cântecul. după efectuarea unor exerciţii de încălzire şi omogenizare a vocilor copiilor. sub formă de joc. în care educatoarea roagă copiii să completeze din momentul în care ea se opreşte din expunere sau efectuează greşeli intenţionate. pe strofe. EVALuArEA CONŢINuT şTIINŢIFIC Se vor face aprecieri asupra modului în care s-au comportat copiii pe parcursul activităţilor. O6 CONŢINuT şTIINŢIFIC Se realizează. sTRATEGII DIDACTICE .demonstraţia .aprecieri verbale . pentru a se vedea dacă preşcolarii au inţeles povestirea.povestirea . „Vă place? Vreţi să-l învăţăm?” Li se explică copiilor conţinutul cântecului.exerciţiul . Cântecul poate fi audiat de mai multe ori. asupra celor învăţate şi asupra necesităţii învăţării acestora –sărbătorirea în curând a zilei de 24 Ianuarie. 77 . O4. OBţInErEA PErFOrmAnţEI.Li se prezintă copiilor primele două strofe din cântecul „Hora Unirii”.primesc steguleţe Ziua se încheie prin vizionarea filmului „Strămoşii noştri”.demonstraţia .analiza EVAluARE .exerciţiul . Li se oferă copiilor steguleţe tricolore confecţionate. făcându-se referire la tabloul „Hora Unirii la Craiova” de Theodor Aman.

.

A FOST şI VA FI PE PĂMÂNT?” NIVELUL I: (3-5 ANI) PROIECT TEMATIC a viaţa pe Pământ? ne naşte ARGUMENT Cu Cumcuapărut suntem dornici deCum era pe Pământ înainte de a întrebări!noi? mic mare.calculator.enciclopedie generală pentru copii . a afla răspunsuri pentru aceste Despre misterele lumii de altădată. pliante .. „Activitatea integrată din grădiniţă. 2005 5.cadre didactice . Viorica Preda. 2002 6. fiind încă în jurul nostru.AU FOST ŞI SUNT… ÎN JURUL NOSTRU TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE. aparat de fotografiat. Ed. DPH. Marcela Călin. imprimantă. soft educaţional.preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” . Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/2008 2. Bucureşti. V&I Integral. Editura Compania. „Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă”. Ed.părinţi . Mioara Pletea. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar” . Abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. planşe tematice .atlas.puzzle-uri MATERIAlE BIBlIOGRAFICE 1. Aureliana Cocoş. în natură n REsuRsE n uMANE . „Ghid pentru proiecte tematice. CD player . DPH. în jurul nostru”. Viorica Preda. Liliana Ezechil. Deşi dinozaurii au dispărut complet acum circa 60 de milioane de ani. despre fascinanta lume a dinozaurilor şi despre vieţuitoarele apelor vom vorbi şi noi în cadrul proiectului intitulat „Au fost şi sunt.muzeograf n MATERIAlE . Daniel Oprea. reviste.. 2008 4. Filofteia Grama şi colab.dinozauri şi alte animale din plastic . 2000 79 . cât şi pe copii. Filofteia Grama. Ed. „Laborator preşcolar”. Bucureşti. cu mult înainte ca omul să-şi facă apariţia pe aceasta planetă. atât pe adulţi.cărţi.. imagini PPT. n DuRATă: 4 săptămâni n lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa. 2008 3. Bucureşti. Filofteia Grama şi colab. ei continuă să fascineze. Humanitas Educaţional. Mihaela Păişi-Lăzărescu. Ed. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”.

SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI VIEŢuITOARElE PăMâNTuluI l Istoric/Evoluţie l Era şopârlelor gigantice (dinozaurii) l Înfăţişare. hrană l Curiozităţi ÎN OGRADă lA BuNICA l Animale domestice l Păsări de curte l Hrana l Foloase Au fost şi sunt în jurul nostru VIEŢuITOARElE APElOR l Mediul de viaţă l Clasificări l Înfăţişare l Foloase l Hrana l Îngrijire FARMECul PăDuRII l Mediul de viaţă l Clasificări l Înfăţişare l Hrană l Înmulţire l Foloase/Daune 80 .dIrECţII dE dEZVOLTArE.

să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice Domeniul Psihomotric . de protejare a naturii Domeniul Estetic şi creativ .să înţeleagă şi să transmită mesaje simple.să comunice impresii/idei pe baza observărilor efectuate .Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic.să obţină efecte plastice. unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite cunoscute . să plaseze obiecte într-un spaţiu dat ori să se plaseze el însuşi în raport cu un reper dat . poziţionând elementul uman ca parte integrantă a mediului .să trăiască în relaţie cu cei din jur stări afective pozitive.să dobândească un sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire. modelaje Domeniul Om şi societate .să cunoască elemente ale mediului social şi cultural.Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles .Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate. toleranţă.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative . în situaţii concrete.OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE Domeniul Limbă şi comunicare .să mânuiască corect instrumentele şi materialele de lucru .să realizeze serii de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi .să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură. picturi.Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere. armonie concomitent cu învăţarea autocontrolului .să audieze cu atenţie un text.să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în poziţia stând. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii . unităţi de măsură.să indentifice culorile de bază folosindu-le adecvat . şezând şi în deplasare) . întrebuinţând un vocabular adecvat . de prelucrare .Formarea capacităţilor de receptare a lumii sonore şi a muzicii .Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor.Cunoaşterea deprinderilor igienico-sanitare pentru menţinerea stării de sănătate Domeniul Estetic şi creativ . valorificând deprinderile de lucru Domeniul Ştiinţe .să intoneze cântece pentru copii OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE Domeniul Limbă şi comunicare . precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple .să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia .Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare Domeniul Om şi societate . lexical.să înţeleagă şi să numească relaţii spaţiale relative.să-şi îmbogăţescă vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei.să cunoască denumirea instrumentelor şi materialelor de lucru folosite .să perceapă componentele spaţio-temporale 81 . activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical Domeniul Psihomotric .să aprecieze. să reacţioneze la acestea . cifre. sintactic Domeniul Ştiinţe . să manifeste prietenie.

unelte pentru nisip .InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Există mai multe medii de viaţă. n Ele sunt foarte diferite. plastic .jucării pentru nisip .atlas zoologic .cochilii.plastilină.caiete de lucru . reviste.arbori plastic 82 . acuarele. telefon. imagini . CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă . pensule .CD.puzzle .imagini PPT Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n Cum a apărut viaţa pe Pământ? n Nu ştim prea multe despre dinozauri.marionete animale CEnTruL TEmATIC Atlas.Arco . TV. n Toţi copiii iubesc animalele şi ar dori să le protejeze. enciclopedie. n Cum putem proteja animalele? n Curiozităţi din lumea acvatică n Ce sunt ţinuturile polare? n Cum trăiesc oamenii şi animalele la poli? n Cum putem proteja animalele? n Animalele se înţeleg între ele? ARTă . scoici NIsIP şI APă . n Ştim care sunt condiţiile de viaţă necesare.carton colorat .calculator. planşete .coli desen .ladă suport . creioane .carioca. planşe . DVD . radio . costume JOC DE ROl .cuburi din lemn.foarfecă . n Există foarte multe animale.costume populare CONsTRuCŢII .gherghef .enciclopedie .Mozaic şTIINŢă .„Să coasem frumos” .„Să ţesem frumos” .fişe suport . animale diverse din plastic selectate în funcţie de tema săptămânii. planşă cu mediul de viaţă.cărţi.forme .albume.animale plastic .coli de scris.

În acest sens. în jurul nostru”.SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI Stimaţi părinţi. MUZEULUI Vă mulţumim! JUDEŢEAN Copiii grupei şi d-na educatoare mEdIATIZArE ŞI dISEmInArE FInALIZArEA PrOIECTuLuI Mediatizare mass-media locală... Expoziţie de artă populară diseminare în cadrul cercului pedagogic sau a comisiei metodice. ştergare cu ţesături populare sau diferite animale din pluş. ne propunem să derulăm proiectul „Au fost şi sunt. parteneriate. precum şi pentru a răspunde omniprezentului „De ce?”. fotografii sugestive. costume populare. dorim să ne DIRECTORULUI permiteţi accesul în cadrul secţiei Ştiinţe a Muzeului Judeţean. DE INTENŢIE Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în această ADRESATĂ săptămână proiectul „Au fost şi sunt. fotografii. Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare SCRISOARE Stimate Domnule Director. filme. în jurul nostru”. obiecte vechi. Având în vedere curiozitatea pe care o manifestăm faţă de tot ce ne înconjoară.. simpozioane ACTIVITATE mETOdICă TuRA I săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice TuRA A II-A săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 83 . plastic.. fie şi vii. albume. DVD-uri. vă rugăm să ne sprijiniţi cu atlase. În acest sens.

„Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările” AlA n Bibliotecă: „În ogradă” (citire de imagini cu animale şi păsări domestice) n Construcţii: „Adăposturi pentru animale şi păsări” n Artă: „Colorăm cărţi cu animale şi păsări” n Jocuri distractive în sala de grupă ADE Dş„Câinele şi pisica” (observare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În vizită la căsuţa lui Azorel”. „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările” AlA n ştiinţă: „Cum îngrijim păsările şi animalele domestice?” n Joc de masă:„Ferma cu animale” n Construcţii: „Cuşca lui Grivei” (materiale la alegere) n Vizionare: „Papucii gâscanului” (DVD) ADE: Activitate integrată DlC. „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările” Opţional AlA + ADE: Activitate integrată n Nisip şi apă: „Ograda bunicii” n ştiinţă: „De ce creştem animale/păsări?” n Joc de rol: „De-a fermierii” n Vizită la ferma de animale/păsări DEC „Puişori” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine face ouă?”. joc: „Alergăm printre obstacole” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Grivei”. cântec „Azi Grivei e mânios”. joc cu cânt „Răţuştele mele” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine aduce o mărgică?”. „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările” AlA n Bibliotecă: „Găinuşa cea moţată” de C. „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările” AlA n Bibliotecă: „Gâsca de aur” de Fraţii Grimm n Artă: „Ograda bunicii” (colaj .SĂPTĂMÂNA 18 SuBTEmA: ÎN OGRADĂ LA BUNICA ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine a spus miau?”.lucrare colectivă) n Construcţii: „Căsuţe pentru păsărele” n Joc distractiv „Uliul şi porumbeii” ADE: DOs„În curtea mea” de Emil Gârleanu mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 84 . DPM: „Numărăm puişorii” (numărul şi cifra 5). Gruia (povestire) n Joc de rol: „Imităm glasul animalelor şi păsărilor” n Ghicitori despre animale şi păsări ADE: Activitate integrată: Dş. DEC „Unde s-a oprit roata?” (joc didactic). alergare pe teren variat.

„Respectă traseul” ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”. joc „Pisica acrobată” ADE „Cum se înmulţesc păsările de curte?”.SĂPTĂMÂNA 18 SuBTEmA: ÎN OGRADĂ LA BUNICA ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”. „Cum am grijă de animalul meu de casă?” AlA„De-a fermierul”. AlA„Ferma animalelor” (DVD). „Cum am grijă de animalul meu de casă?”. „Imităm glasul animalelor”. ghicitori despre animale şi păsări ADE„Numărăm puişorii” (numărul şi cifra 5 – fişe de lucru). joc cu cânt „Răţuştele mele” (repetare) ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”. joc distractiv „Şoarecele şi pisica” ADE„Oaia şi capra” (observare) ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”. „Puişori” (pictură – definitivarea lucrărilor) ADP „Igiena după ce mă joc cu animalele/păsările”. cântec „Azi Grivei e mânios”. Gruia (repovestire). „Cum am grijă de animalul meu de casă?” AlA Sortare de imagini cu animale şi păsări domestice. „Cum am grijă de animalul meu de casă?” AlA „Găinuşa cea moţată” de C. „Papucii gâscanului” (DVD) ADE „Unde s-a oprit roata?” (joc didactic). „Ograda bunicii” (colaj – lucrare colectivă – definitivarea lucrării). „Cum am grijă de animalul meu de casă?” AlA „Punguţa cu doi bani” de I. „Uliul şi porumbeii” ADE„În curtea mea” (repetare) de Emil Gârleanu mIErCurI è jOI VInErI è è 85 . Creangă (repovestire).

„Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine) AlA n Bibliotecă: „Girafa” de Iordan Chimet (memorizare) n Joc de rol: „De-a dresorii” n Nisip şi apă: „Urme de animale” n Ghicitori despre animalele sălbatice ADE: Activitate integrată Dş. jocul „Alergăm prin junglă” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Glasul animalelor pădurii”. „Cum mă îmbrac iarna?” AlA + ADE: Activitate integrată n Nisip şi apă: „Bârlogul ursului” n ştiinţă: „Animale sălbatice” (puzzle) n Artă: „Pădurea iarna” (desen) n Jocuri distractive în sala de grupă. alergare în diferite direcţii. cântec „La zoo” de Gabriela Sauciuc-Ciccone. tu spui multe” (joc didactic). „Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine) AlA n Bibliotecă: „Mama şi pui” (joc cu figurine) n Artă: „Jungla” (pictură) n ştiinţă: „Ce ştim despre animalele sălbatice şi mediul lor de viaţă?”. joc cu cânt „Ursul doarme” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce am văzut la zoo”. „Lupul şi oile” DEC „Măşti pentru carnavalul din pădure” (confecţionare din materiale din natură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu pădurea”. „Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine) AlA n Bibliotecă: Citire de imagini cu animalele sălbatice n Nisip şi apă: „Dealuri împădurite” n Artă: „Colorăm animale sălbatice” n„Iepurii şi vânătorii” (joc distractiv în sala de grupă) ADE: Dş „Vulpea şi lupul” (observare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ştim despre Regele Leu?”. „Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine) Opţional AlA n ştiinţă: „Dincolo de ocean” (curiozităţi din lumea animalelor de pe alte continente) n Joc de masă:„Animalele şi hrana lor” n Construcţii: „Adăposturi pentru animalele pădurii” n Vizită la grădina zoologică ADE: Activitate integrată DlC. „Pregătim hrană pentru animalele pădurii” n Joc distractiv „Cine sunt?” (mimă) ADE: DOs „Ocrotiţi pădurea!” (reguli de protejare a mediului înconjurător – convorbire) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 86 . DPM „Cuştile animalelor” (forme geometrice – pătrat şi cerc).SĂPTĂMÂNA 19 SuBTEmA: FARMECUL PĂDURII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Moş Marin ne povesteşte!”. DEC „Eu spun una.

„Jungla” (pictură) ADE„Carnavalul din pădure” (dramatizare) mIErCurI è jOI VInErI è è 87 . vizionare: Animal Planet ADE„Ariciul şi iepurele?” (observare) ADP „Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine). „Alergăm prin junglă” ADP „Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine). ghicitori despre animalele sălbatice ADE „Colorează căsuţele animalelor” (forme geometrice: pătrat şi cerc – fişe de lucru). jocuri în curtea grădiniţei „Lupul şi oile” ADE „Măşti pentru carnavalul din pădure” (confecţionare din materiale din natură) ADP„Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine). „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA„Micul meu atlas zoologic”.SĂPTĂMÂNA 19 SuBTEmA: FARMECUL PĂDURII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine). „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA „Girafa” de Iordan Chimet (memorizare şi repetare). „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA „Animale sălbatice” (puzzle). joc cu cânt „Ursul doarme” (repetare) ADP„Hărnicuţ şi hărnicuţa” (deprinderi de ordine)”. cântec „La zoo” de Gabriela Sauciuc-Ciccone. tu spui multe” (joc didactic). vizionare: Discovery ADE „Eu spun una. „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” Opţional AlA „Dincolo de ocean” (curiozităţi din lumea animalelor de pe alte continente). „Învăţ să-mi aşez aşternutul pe pat” AlA„Mama şi pui” (joc figurine).

” (5 pinguini. joc: „Sania trasă de câini”. „Învăţăm să protejăm animalele” AlA n Bibliotecă: „Familia Flinstone” (povestea educatoarei) n Artă: „Cărticica mea în culori şi forme despre dinozauri” n Construcţii: „Căsuţa lui DINO” n„Familia Flinstone” (vizionare desene animate) ADE: DOs„Rame pentru portretul lui Dino” (decorare.SĂPTĂMÂNA 20 SuBTEmA: VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Lumea de gheaţă”.. „Învăţăm să protejăm animalele” AlA +ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Animalele şi puii lor” n ştiinţă: „De ce au dispărut dinozaurii?” n Joc de masă: Loto cu dinozauri DEC „Dinozauri” (pictură). ursul polar” (povestirea educatoarei). joc muzical: „Recunoaşte glasul” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Întâmplări hazlii de la poli”. Blană Creaţă” de Nadejda Belinovici (lectura educatoarei) n Joc de rol: „De-a pinguinii” n Construcţii: „Igluuri” n Vizionare PPT „Viaţa la poli” ADE: Activitate integrată DPM: Dş Tracţiune. DEC „Fram. cântec „Fram. 5 urşi) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Colecţia mea de dinozauri şi brontozauri”. „Ursul doarme” ADE: Dş „Curiozităţi despre ursul alb” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pinguinul” . ursul polar” (audiţie). „Te rog să-mi dai. „Învăţăm să protejăm animalele” Opţional AlA n ştiinţă: „Pinguinul” (observare) n Nisip şi apă: „Gheţari” n Joc de rol: „De-a eschimoşii” n Jocuri distractive: „Jocul pinguinilor” ADE: Activitate integrată DlC. vizită la muzeu ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ultimul dinozaur”. „Învăţăm să protejăm animalele” AlA n Bibliotecă: „Renul.. „Învăţăm să protejăm animalele” AlA n Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu animale de la poli n Construcţii: „Bârlogul ursului alb” (cu materiale la alegere) n Joc de masă: Loto cu animale polare n Jocuri de mişcare: „Mersul ursului”. şnuruire) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 88 .

reviste. „Am grijă de animalul meu” AlA Citire şi colorare de imagini din cărţi. şnuruire – finalizarea lucrărilor) mIErCurI è jOI VInErI è è 89 . Blană Creaţă” de Nadejda Belinovici (repovestire). ursul polar” (vizionare DVD). Loto cu dinozauri ADE „Dinozauri” (pictură – definitivarea lucrărilor) ADP„Învăţăm să protejăm animalele”. joc muzical „Recunoaşte glasul” (repetare) ADP„Învăţăm să protejăm animalele”. „Mergem ca foca. „Dansul pinguinilor” (euritmie) ADE„Fram. „Am grijă de animalul meu” AlA„Să aflăm despre eschimoşi şi igluuri”. „Am grijă de animalul meu” AlA „Cântecul lui Dino” (audiţie). pinguinul. „Am grijă de animalul meu” AlA„Renul. enciclopedii legate de animalele de la poli. cântec: „Fram. „De-a pinguinii” ADE„Colorează şi spune câţi sunt?” (ex.SĂPTĂMÂNA 20 SuBTEmA: VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să protejăm animalele”. „Cărticica mea în culori şi forme despre dinozauri” (finalizarea lucrărilor) ADE „Rame pentru portretul lui Dino” (decorare. „Am grijă de animalul meu” AlA„Ce pot să spun despre animalele din colecţia mea?”. 5 pinguini. 5 urşi – fişe de lucru). ursul” ADP„Învăţăm să protejăm animalele”. „Curiozităţi despre animalele polare” ADE„Foca şi morsa” (observare) ADP„Învăţăm să protejăm animalele”. ursul polar” (audiţie).

clasificare. DEC „Degeţica” de H. „Mă pregătesc pentru activităţi” AlA n Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi. „Mă pregătesc pentru activităţi” Opţional AlA n ştiinţă: Selectăm imagini cu peşti şi mamifere acvatice. joc: „Broscuţele Oac” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Scrisoare de la Mica Sirenă”. „Mă pregătesc pentru activităţi” AlA+ DEC: Activitate integrată n ştiinţă: Alte curiozităţi acvatice. exerciţii cu material – fişe individuale. săritura în adâncime. „Brotăceii” de A. Andersen (lectura educatoarei). operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-5).SĂPTĂMÂNA 21 SuBTEmA: VIEŢUITOARELE APELOR ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Broscuţele Ninja şi prietenii lor”. „Mă pregătesc pentru activităţi” AlA n Bibliotecă: „Cărticica mea în forme şi culori marine” n Joc de rol: „De-a marinarii” n Joc de masă:„Labirint în apa mării” n„La Delfinariu” (prezentare PPT) ADE: DOs„Protecţia apelor” (convorbire) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 90 . Puşkin n Joc de rol: „De-a pescarii” n Artă: „Peştişori coloraţi” n Vizionare DVD: „Misterele adâncurilor” ADE: Activitate integrată Dş. Ionescu.M. joc: „Broscuţele sar în lac” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mesajul din larg”. „Ce ştii despre aceste vieţuitoare? n Nisip şi apă: „Acvariul meu” n Construcţii: „Acvariul” n Joc de mişcare: „Barza şi broaştele” ADE: Activitate integrată DlC. reviste. „Ce sunt icrele?” n Joc de rol: „Preparăm pastă de icre” n Construcţii: „Stabilopozi” n Jocuri iniţiate de copii. DPM „Câţi peşti am în barcă şi de care?” (sortare. „În largul mării” DEC „Oceanul şi marea” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Peripeţiile delfinului Flipper”. „Mă pregătesc pentru activităţi” AlA n Bibliotecă: „Povestea pescarului şi a peştişorului auriu” de A. enciclopedii legate de vieţuitoarele apelor n Construcţii: „Barca” (cu materiale la alegere) n Artă: „Marea cu valuri” n Jocuri de mişcare „Din piatră-n piatră” ADE:Dş„Vieţuitoarele adâncurilor” (lectură după imagini) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne povesteşte Zâna Albastră”.C.

„Broscuţele sar în lac”. „De-a marinarii pricepuţi” ADE „Degeţica” de H. „Învăţ să-mi ordonez rechizitele” AlA Vizionare CD. „Curiozităţi despre adâncuri”. Discovery (vizionare) DEC „Zâna apelor şi ficele ei. operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-5). joc: „Broscuţele Oac” (repetare) ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”. „Mă pregătesc pentru activităţi” AlA „Cărticica mea în forme şi culori marine”.SĂPTĂMÂNA 21 SuBTEmA: VIEŢUITOARELE APELOR ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”. „Brotăceii” de A. „Vapoare pe mări şi oceane” (nisip şi apă). „Labirint în apa mării” ADE„Câţi peşti a prins băieţelul?” (fişe individuale. „Învăţ să-mi ordonez rechizitele” AlA „Povestea pescarului şi a peştişorului auriu” de A. „Învăţ să-mi ordonez rechizitele” AlA„Întâlnire cu un pescar”. Puşkin (repovestire).M. „La Delfinariu” (prezentare PPT) ADE„Protecţia apelor” (convorbire) mIErCurI è jOI VInErI è è 91 . sirenele” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Peripeţiile delfinului Flipper”. Andersen (repovestire). „Labirint în apa mării”. „Debarcaderul” (construcţii) ADE„Vieţuitoarele adâncurilor” (discuţii libere în funcţie de interesul manifestat) ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”. Ionescu. „Învăţ să-mi ordonez rechizitele” AlA „Curăţăm peşti” (joc senzorial).C. „Plasa pescarului” ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”.

simboluri pentru a transmite semnificaţie DPM: . urmărind indiciile oferite de imagini . 92 . la diferite ritmuri DE REŢINUT! Obiectivele domeniului experienţial Limbă şi comunicare au fost realizate în cadrul centrului de interes Bibliotecă.să găsească ideea unui text.să utilizeze desene.verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor privind vieţuitoarele apelor EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE: CENTRE DE INTEREs: n Artă „Viaţa din adâncuri” (colaj) n Bibliotecă „Mica sirenă” (repovestire) n ştiinţă „Lumea apelor” (observare: puzzle) DOMENII EXPERIENŢIAlE DlC„Mica sirenă” (repovestire) DPM„Învăţ să dansez cu Mica Sirenă” (gimnastică ritmică) Obiective de referinţă vizate: DlC: .să participe la activităţile de grup. atât în calitate de vorbitor. ESTE ŞI VA FI PE PămÂnT?” „VIEţuITOArELE APELOr” „mICA SIrEnă” 1 zi NIVElul II FORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată sCOPul ACTIVITăŢII: . pentru a răspunde la diferiţi stimuli (diferite situaţii).consolidarea unor abilităţi practice specific nivelului de dezvoltare motrică . inclusiv la activităţile de joc.să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente. cât şi în calitate de auditor .Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMA ANUALĂ: SUBTEMA: TEMA ZILEI: DURATA: „Cum A FOST.

hârtie creponată. lipici n ştiinţă . acuarele.ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES sARCINI DE luCRu: n Artă . fragmente literare.să deseneze. cartoane cu elemente conturate. Care este personajul principal? 2.să colaboreze cu colegii pentru a obţine rezultate . descrieri. Mica sirenă Frumoasă Prinţ Dorinţă Renunţare Vrăjitoare Jertfă Tăcută Prieteni Preţ identificare descriere enumerare descriere 93 .să repovestească conţinutul poveştii cu ajutorul imaginilor .să decupeze după contur vieţuitoare marine . fire textile. Rămâne la aprecierea educatoarei.să povestescă conţinutul folosind cuvintele proprii . seturi de jetoane tematice. Ce alte personaje mai apar în această poveste? 4. panou cu o piramidă. Spuneţi mai multe despre întâmplările din acest basm (sau mimaţi gesturile trăite de personaje). polistiren. 1. să picteze alte elemente legate de lumea acvatică . ghicitori. pătrate de culori diferite.să realizeze un colaj cu elementele obţinute Materiale folosite: carioca. markere Piramida (metodă interactivă şi de grup) va fi integrată în etapa realizării momentului de feedback al activităţii de repovestire.să reconstituie întregul din bucăţi (puzzle) Materiale folosite: imagini din enciclopedie. pensule. Spuneţi două însuşiri pentru Mica Sirenă.să realizeze piramida poveştii „Mica sirenă” Materiale folosite: suport de lucru. elemente de puzzle n Bibliotecă .să elimine elementele ce NU aparţin lumii apelor . foarfecă.să observe lumea apelor şi să descrie cele observate . jetoane cu diferite elemente. 3. în funcţie de resurse şi disponibilitatea grupei de copii.să lipească elementele decupate . coli.

o vor ajuta să-şi găsescă prietenii. Bibliotecă n Imaginile ce definesc grupurile vor fi stabilite în funcţie de creativitatea fiecărei educatoare. formarea deprinderilor motrice. membre inferioare. în ritmul unei melodii O5 . abdomen) pe diferite melodii O4 . asemenea ei. Oare să fie adevărat?” 4. unde vor repovesti viaţa ei (Bibliotecă). armonioasă a organismului . Mica Sirenă îi va învăţa pe copii să fie graţioşi. trunchi. n Grupul 1 va fi constituit din copiii care lucrează la Artă n Grupul 2.Formarea spiritului de echipă. Copiii răspund la această provocare (îşi spun părerea). coşuleţul. ADE Mulţumită de ajutorul primit. copiii nu o înţeleg şi educatoarea le descifrează mesajul.. 1. a voinţei. Cad de acord că pentru a li se împlini dorinţele trebuie să contribuie şi ei cu ceva. gât. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă.SCENARIUL ZILEI I. podul de jos. salutul: „Bună dimineaţa. ÎNDRUMĂRI METODICE ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlE DOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul Psihomotric TEMA: „Învăţ să dansez cu Mica Sirenă” TIPul DE ACTIVITATE: consolidare priceperi şi deprinderi motrice MIJlOC DE REAlIZARE: gimnastică ritmică FORMA DE ORGANIZARE: frontală sCOPul: .. ajutând-o să ajungă din nou în mare alături de prietenii ei (Artă).să execute cu deplin control mişcări simple şi complexe O2 .să răspundă motric la sarcina dată O3 . Comunicarea cu ceilalţi: „V-am spus aşa fiind sigură de faptul că mă veţi întreba: «Ce face Peştişorul Auriu în clasa noastră?»” 3. III. membre superioare. Activitatea de grup: „Ce ştim despre el?! Dintr-o poveste am aflat că poate împlini dorinţe. Evident. Grupurile ce vor lucra la centrele de interes se vor stabili prin tragere la sorţi. lumânarea.să execute corect rostogolirea. Copiii vor extrage dintr-un bol jetoane reprezentând centrele de interes deschise. încrederii în forţele proprii.să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea activităţii 94 . în cadrul domeniului experienţial DPM: „Învăţ să dansez ca Mica Sirenă” (gimnastică ritmică).Dezvoltarea coerentă.Formarea şi întărirea unor trăsături de caracter. ştiinţă n Grupul 3. vor alunga răuvoitorii (ştiinţă) şi îi vor reface mediul de viaţă. cumpăna.să execute exerciţii vizând mişcarea diferitelor segmente ale corpului (cap. semisfoara. curioşilor!” 2. asigurarea dezvoltării psiho-fizice armonioase a copilului preşcolar OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 . II. Copiii vor „înota” şi „aluneca” spre şi în cadrul centrelor de interes. AlA Centrele de interes. Noutăţile zilei: Cu ajutorul videoproiectorului. a stăpânirii de sine . creşterea capacitaţii generale de efort. se proiectează pe perete imaginea Micii Sirene.

mers pe călcâie. în schimb.alinierea copiilor . unul după altul. mers cu braţele înainte.„Mica Sirenă” proiectată pe perete 3.instructajul verbal 2. sTRATEGII DIDACTICE . PrEGăTIrEA OrGAnISmuLuI PEnTru EFOrT OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1 CONŢINuT şTIINŢIFIC „Pentru a realiza ce ne-am propus.STRATEGII DIDACTICE: n Metode şi procedee: exerciţiul fizic. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC „Astăzi vom încerca să fim la fel de graţioşi ca şi ea.verificarea echipamentului .în cerc. demonstraţia.alergare uşoară. CAPTArEA ATEnţIEI CONŢINuT şTIINŢIFIC Mica Sirenă este mulţumită de ajutorul primit şi doreşte. alergare cu călcâiele lovind şezutul” sTRATEGII DIDACTICE . exerciţiu fizic .explicaţia.deplasarea copiilor în sala de grupă . conversaţia n Mijloace de învăţământ: echipamentul necesar fiecărui copil pentru activitatea de educaţie fizică DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 1. explicaţia.” sTRATEGII DIDACTICE . prin diferite variante de mers şi alergare: . mOmEnT OrGAnIZATOrIC sTRATEGII DIDACTICE Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii: .expunerea EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Observarea comportamentului 4. la o lungime de un braţ EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Observarea comportamentului 95 . alergare cu genunchii sus.mers în cadenţă combinat cu mers pe vârfuri. să-i înveţe pe copii să se mişte la fel de graţios ca şi ea. cu braţele lateral şi mersul uriaşului . mersului piticului.explicaţia . mai întâi ne vom pregăti organismul pentru efort.

jos. semisfoara. coatele orizontallateral cu întinderea coatelor Timpul 2 – Revenire la poziţia iniţială. sau orice altă distribuire. braţele îndoite cu pumnii strânşi la piept.3 Din stând depărtat cu mâinile pe şold: 1-2 îndoirea trunchiului spre dreapta 3-4 revenire 5-6 îndoirea trunchiului spre stânga 7-8 revenire Ex. se fac mişcări de braţe.4 Depărtat cu braţele în faţă: 1-2 piciorul stâng la mâna dreaptă 3-4 revenire 5-6 piciorul drept la mâna stângă 7-8 revenire Ex. alternativ. Depărtat stând cu eşarfele în ambele mâini 1-4 rotirea prin încrucişarea braţelor prin faţă sus. braţe lungi” 1-2 braţe pe umăr. 2 „Întindem elasticul” Timpul 1 – Stând depărtat. lateral 5-8 ducerea braţelor întinse orizontal înainte. în ritm de dans.1 „Braţe scurte. faţă în faţă.6 „Sări minge sus” Stând cu mâinile pe şold. privirea după ele 5-6 braţele pe umăr 7-8 revenire Ex. de picioare. timpii 3-8 se repetă Ex. exerciţii individuale cu eşarfe şi panglici I. Stând cu eşarfele pe lângă corp 1-4 săritură alternativă de 2 ori pe un picior. O3 CONŢINuT şTIINŢIFIC Formarea coloanei de gimnastică prin numărare: Ex. COnSOLIdArEA dEPrIndErII mOTrICE OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O4. cu îndoirea genunchiului opus şi balansarea liberă a braţelor cu eşarfele în ritmul săriturii 5-6 săritură pe vârfuri cu forfecarea picioareleor înainte şi înapoi. lumânarea. O2. alternate cu rostogolire. cumpănă. forfecarea ritmică a eşarfelor în faţă. de trunchi. PrEGăTIrEA OrGAnISmuLuI PEnTru rEALIZArEA TEmEI OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1. băieţii de cealaltă. forfecarea eşarfelor deasupra capului II.) Pe fond muzical. O5 CONŢINuT şTIINŢIFIC „Învăţ să dansez cu Mica Sirenă”– gimnastică ritmică Copiii stau pe două rânduri.5. picior stâng depărtat 3-4 braţele sus. podul de jos. coşuleţul. timpul 1-8 săritura pe loc cu desprindere pe ambele picioare Respiraţie sTRATEGII DIDACTICE .explicaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Comportamentul copiilor în timpul activităţii 6. Grupurile au fost stabilite anterior (Fetele de-o parte. revenire 96 .

respiraţie şi inspiraţie Scuturarea braţelor şi picioarelor Joc liniştitor: „Unde s-a ascuns peştişorul?” 8. denumind apoi vieţuitoarele care înoată sau care nu înoată.aprecieri verbale . Silvia Breben şi colab. MATERIAlE BIBlIOGRAFICE 1. 2008 2. 1979 97 . 2006 4. Mihaela Păişi-Lăzărescu. zboară!”). pe un scăunel. Copiii sunt dispuşi în formaţie de semicerc. se evidenţiază modul în care copiii au participat la activitate. Filofteia Grama şi colab.observaţia . Arves. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. O2 CONŢINuT şTIINŢIFIC Mers liniştit în cerc. Bucureşti. Ed.. sTRATEGII DIDACTICE . Ed.expunerea . Eugenia Barcan-Ticaliuc.. Sport-Turism.primesc inimioare Ziua se încheie cu un joc distractiv „Înoată.exerciţiul fizic Fond muzical din filmul pentru copii „Mica Sirenă” EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) . înoată…”. EVALuArEA CONŢINuT şTIINŢIFIC Reluarea obiectivelor Se fac aprecieri individuale. rEVEnIrEA OrGAnISmuLuI duPă EFOrT OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1.sTRATEGII DIDACTICE . „1001 jocuri pentru copii”. În faţa lor. Ed. DPH.Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune 7. „Laborator preşcolar”.conversaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) . Bucureşti.conversaţia . 2002 3. Liliana Ezechil. cu mâinile sprijinite pe genunchi. „Metode interactive de grup. Copiii primesc inimioare de la Mica Sirenă. V&I Integral. înoată!” (o variantă a jocului „Zboară. stă educatoarea sau conducătorul jocului. Acesta trebuie să spună „Înoată.descrierea . Ed. pentru a încerca să-i păcălească pe copii. verificându-le totodată gradul de concentrare a atenţiei. Ghid Metodic”.

.

albume de artă plastică.a. din ce rai Nevisat de pământeni Vii cu mândrul tău alai. Liliana Ezechil. Bucureşti. V&I Integral. soft educaţional. EU CREEZ. 2006 5. Laurenţia Culea. CD player . Marcela Călin. 2008 3.calculator. De rândunici. Revista „Învăţământul preşcolar”. biserică n REsuRsE n uMANE . aparat de fotografiat. 1-2/2008 2. Mioara Pletea. Mihaela Păişi-Lăzărescu. Ed. bunătate sunt numai câteva dintre stările pe care le vom resimţi pe parcursul derulării proiectului „Eu simt.preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” . eu exprim”. eu creez.părinţi . imprimantă. Mioara Pletea ş. Ed. dragoste. flori MATERIAlE BIBlIOGRAFICE 1. n DuRATă: 5 săptămâni n lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţă. Angela Sesovici.EU SIMT.specialist arte plastice .cadre didactice .planşe tematice . 2008 4.cărţi. „Activitatea integrată din grădiniţă. „Ghid pentru proiecte tematice. Bucureşti. reviste. Glasuri mici. Topârceanu) Anotimpul primăvara ne oferă o lume feerică. Căldură. imagini PPT. Aureliana Cocoş.. Ed. Abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Ed. Viorele şi urzici… PROIECT TEMATIC Primăvară.preoţi n MATERIAlE . Filofteia Grama. galerie de artă plastică. pliante .felicitări. EU EXPRIM TEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM ExPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” NIVELUL I: (3-5 ANI) ARGUMENT „Soare crud în liliac. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. DPH. Viorica Preda. Daniel Oprea. Humanitas Educaţional. Filofteia Grama. toate generate de acest anotimp.. Peste crânguri şi poieni?” („Rapsodii de primăvară” de G. Filofteia Grama şi colab. „Laborator preşcolar”. 2002 99 . Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”. DPH. Zbor subţire de gândac. culoare.

Mărţişor. eu exprim FANTEZII DE PRIMăVARă (FlORI) l Caracteristici l Condiţii de viaţă l Rol/importanţă l Părţi componente l Atitudine săRBăTORIlE PAsCAlE l Obiceiuri de Paşte l Semnificaţie l Casa lui Dumnezeu l Iepuraşul de Paşte HARNIC. fapte rele l Banii şi influenţa lor l Reguli scrise şi nescrise 100 . CINsTIT şI BuN l Fapte bune. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI OCHII MAMEI l Semnificaţie 1 Martie. felicitări.dIrECţII dE dEZVOLTArE. 8 Martie l Mărţişoare. cântece pentru mama VEsTITORII PRIMăVERII l Caracteristici l Fenomene l Sentimente l Exprimare Eu simt. eu creez.

să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale.să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană. clasificare. temporale Domeniul Ştiinţe .să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere. modelaj Domeniul Om şi societate .Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale.să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. idei proprii.să manifeste interes pentru citit . prin achiziţia de strategii adecvate . apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă Domeniul Om şi societate . activităţi cotidiene ale oamenilor) Domeniul Psihomotric .OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE Domeniul Limbă şi comunicare .Cunoaşterea unor elemente de religie care definesc portretul spiritual al poporului român .să cunoască şi să repecte normele necesare integrării în viaţa socială. spaţiale. în vederea aplicării independente a deprinderilor însuşite Domeniul Estetic şi creativ . peisaje. la diferite ritmuri 101 . corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia .să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (ex.să găsescă ideea unui text. a filmului etc. pictură. lumea teatrului.să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii. de voinţă şi afective. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical Domeniul Ştiinţe . fiinţa umană ca parte integrantă a mediului. grupare/regrupare.Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor. precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple Domeniul Estetic şi creativ . precum şi interdependenţa dintre ele .Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice. pentru a răspunde la diferiţi stimuli (diferite situaţii).Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen. scene de familie. precum şi reguli de securitate personală . cu sentimente. ordonare. comparare.Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei muzicale naţionale şi universale . gânduri. urmărind indiciile oferite de imagini .să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte . gânduri.). valorificând deprinderile de lucru însuşite Domeniul Psihomotric .să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente.Stimularea calităţilor intelectuale. semnificaţii mijlocite de limbajul scris OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE Domeniul Limbă şi comunicare . jocuri ale copiilor.Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi transmite intenţii.

caiete de lucru .felicitări.acuarele. enciclopedie.albume. planşete .carioca.puzzle .enciclopedie . pensule .fişe suport .unelte pentru nisip . creioane .CD. flori. flori naturale sau din plastic CONsTRuCŢII . şnururi mărţişor CEnTruL TEmATIC Albumul de artă plastică.coli desen .forme . instrumente muzicale JOC DE ROl . n Ştim că mama este neobosită şi munceşte foarte mult.InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Toate mamele îşi iubesc copiii.coli de scris.calculator . imagini -cărţi.album de artă plastică NIsIP şI APă .carton colorat . planşe -imagini PPT Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n Cum reuşesc mamele să facă atât de multe lucruri? n Cum o pot face fericită pe mama mea? n De ce nu toţi oamenii sunt buni şi cinstiţi? n Ce este arta? n Cum poţi să te exprimi prin artă? n Ce putem face pentru a deveni mai buni? ARTă .Arco .plastilină.Mozaic şTIINŢă .Tangram .diferite costume .ladă suport .flori. DVD .ghivece. pietricele pentru decorat mini-grădini 102 . CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .instrumente muzicale . n Ştiu multe cântece şi poezii.jucării pentru nisip . n Ştiu să deosebesc o faptă bună de o faptă rea.cuburi din lemn . ştiu să dansez. reviste.foarfecă .

filme. eu creez. ilustraţii. Să-ţi fie ţie drag! Învaţă-mă ce-i bine. simpozioane ACTIVITATE mETOdICă TuRA I săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 5 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice TuRA A II-A săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice. Dragi mămici. reviste. Şi-nmugureşte pomul. fotografii. Iar eu voi creşte vrednic Şi bun de dragul tău. pe care l-am numit „Eu simt. vă invităm să fiţi DOMNULUI alături de noi pentru a le sărbători pe mămici. Spectactacol muzical coregrafic. dedicat zilei de diseminare în cadrul cercului pedagogic sau a 8 Martie. Şi-ntâiul fir de iarbă A răsărit în prag. Vă rugăm să ne sprijiniţi în acest sens. expoziţie „Decoraţiuni pascale” comisiei metodice. aducând la grădiniţă materiale potrivite acestei teme. Preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” vor desfăşura în săptămânile ce urmează un proiect plin de sensibilitate. eu creez. şi vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului. eu exprim”.. eu exprim”.SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI DE DRAGUL TĂU De dragul tău. cărţi cu poezii închinate mamei. CD-uri cu cântece etc. Vă mulţumim! PRIMAR Copiii grupei şi d-na educatoare Stimate domnule Director. săptămâna 5 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 103 . Vă mulţumim! ARTĂ Copiii grupei şi d-na educatoare mEdIATIZArE ŞI dISEmInArE FInALIZArEA PrOIECTuLuI Mediatizare mass-media locală. eu exprim”. Şi cerul e senin. pentru a le arăta copiilor diverse GALERIEI DE forme de exprimare artistică. pământul De ghiocei e plin Şi vin cocori din zare. parteneriate. eu creez. Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare Stimate Domnule Primar. Fereşte-mă de rău. SCRISOARE DE INTENŢIE Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în perioada ADRESATĂ următoare proiectul „Eu simt. Ne manifestăm pe această DIRECTORULUI cale intenţia de a vizita Galeria de Artă. SCRISOARE DE INTENŢIE Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în această ADRESATĂ perioadă proiectul „Eu simt.. În acest sens. felicitări. de exemplu: albume cu fotografii de familie.

joc: „Mersul bebeluşului către mamă” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»” Opţional AlA+ ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Când a fost bunica mamă?” n Construcţii: „Parcul primăvara” n Joc de masă:„Ce-i trebuie mamei?” n Jocuri distractive în curtea grădiniţei DEC „Surâsul mamei în prag de primăvară!” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Aş vrea să fiu ca mama mea”. DPM „Ce face mama ta?” (convorbire). Dragoş (lectura educatoarei) n Joc de rol: „Pregătim darurile pentru mama n Artă: „Felicitare pentru mama” (confecţionare/desen/pictură) n Program artistic dedicat mamei (repetare) ADE: Dş „Să facem un buchet de ghiocei pentru mama” (numeraţie). audiţie „Cântece pentru mama” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Munca mamei”. ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Flori pentru mama”. târâre şi deplasare pe palme şi genunchi. „Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»” AlA n Bibliotecă: „Surprizele primăverii” (poveste creată de copii). plimbare în parc ADE: Activitate integrată Dş. cântec „De ziua mamei” de M. „Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»” AlA n Bibliotecă: Citim imagini cu şi despre mame şi profesiile lor n Nisip şi apă: „Inimioare” n Joc de rol: „De-a bunica”. Gany. DEC „Cenuşăreasa” de Fraţii Grimm (povestire). „Scriem numele mamei după model” n Construcţii: „Asamblăm unelte” n Joc de rol: „În grădina cu flori”.SĂPTĂMÂNA 22 SuBTEmA: OCHII MAMEI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă:„Zi de sărbătoare”. „Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»” Opţional AlA n ştiinţă: „Bucheţele pentru mama” (numeraţie) n Artă: „Florile primăverii” n Joc de rol: „De-a mama” n Jocuri distractive la alegerea copiilor ADE: Activitate integrată DlC.„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»” AlA n Bibliotecă: „E ziua ta” de E. „Mamele şi profesiile lor” (vizitarea diferitelor domenii de activitate) ADE: DOs„Meseria brăţară de aur” (lectură după imagini) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 104 .

„Florile primăverii” (pictură/desen – continuarea lucrărilor). jocuri de mişcare la alegerea copiilor ADE „Alege şi grupează” (instrumente de lucru pentru meseria mamei).SĂPTĂMÂNA 22 SuBTEmA: OCHII MAMEI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”. jocuri distractive în curtea grădiniţei ADE„Surâsul mamei în prag de primăvară!” (pictură) ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”. „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»” AlA+ADE „Bucheţele pentru mama” (numeraţie – fişe de lucru). audiţie „Cântece pentru mama”. „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»” AlA„Alege şi grupează”. jocuri: „Ursuleţii prin pădure”. „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»” AlA „Să facem un album cu fotografiile de la 8 martie”. „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»” AlA „Pregătim darurile pentru mama”. vizionare desene animate ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”. program artistic dedicat mamei ADE„Numărăm mărţişoare şi floricele” ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”. târâre (deplasare pe palme şi genunchi). „Învăţăm să spunem: «Mulţumesc!»” AlA„Parcul primăvara” (construcţii). „Ne costumăm pentru sărbătoare”. „Cenuşăreasa” de Fraţii Grimm (repovestire). vizionare desene animate ADE: Activitate gospodărească în sala de grupă mIErCurI è jOI VInErI è è 105 . „Cursa melcilor” ADP„Învăţăm să spunem: «La mulţi ani!»”.

vioreaua. DPM „Topirea zăpezii” (observare). ghicitoarea mea” (ghicitori de primăvară) ADE: Activitate integrată Dş.SĂPTĂMÂNA 23 SuBTEmA: VESTITORII PRIMĂVERII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne-aduce Mărţişorul?”. „Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»” AlA+ ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Flori de primăvară (observare: ghiocelul. transport de obiecte (individual şi în grup). DEC „Ghiocelul” de H. legate de anotimpul primăvara) n Artă: „Mărţişoare” n Joc de rol: „De-a vânzătorii de mărţişoare” n Jocuri distractive în sala de grupă: „Ce se aude?” ADE: D „Cum este acest mărţişor?” (figuri geometrice) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Surprizele primăverii”. cântec „A ieşit un ghiocel”. „Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!» Opţional AlA n ştiinţă: „Omul de zăpadă şi ghiocelul” (lectura educatoarei) n Joc de masă:„Care imagini sunt la fel?” n Nisip şi apă: „Straturi pentru flori”. „Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»” AlA n Bibliotecă: „Lanţul cuvintelor” (joc didactic) n Construcţii: „Lădiţe pentru flori” n Joc de rol: „Gospodarii” n„Ghici. toporaşii) n Nisip şi apă: „Ronduri cu flori de primăvară” n Joc de masă:„Colorează ce ţi se cere!” n„La cules de floricele” (gimnastică ritmică) DEC „Friză decorativă cu flori de primăvară” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Zâmbete de primăvară”. „Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»” AlA n Bibliotecă: „Biblioteca ne oferă” (citire de imagini din cărţi şi reviste. brânduşa. joc: „Ploaia şi vântul” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Peripeţiile unui ghiocel”. joc de mişcare: „În poiană” ADE: Activitate integrată DlC. joc: „Micii gospodari” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Baba Dochia ne povesteşte”. „Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»” AlA n Bibliotecă: „Doi feţi cu stea în frunte” de Ioan Slavici (lectura educatoarei) n Artă: „Daruri pentru mama” (confecţionare material) n Joc de rol: „Prăjituri pentru ziua mamei” DOs„Daruri pentru mama” (confecţii) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 106 . Andersen (povestire).C.

SĂPTĂMÂNA 23 SuBTEmA: VESTITORII PRIMĂVERII ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”.C. „Învăţăm să oferim un cadou” AlA „Legenda mărţişorului” (lectura educatoarei). „Învăţăm să oferim un cadou” AlA„Inima mamei” (povestirea educatoarei). Andersen (repovestire). „Vaze pentru flori”. joc: „La florărie” (transport de obiecte) ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”. „Învăţăm să oferim un cadou” AlA „Soseşte primăvara” (convorbire). audiţie: cântece de primăvară ADE „Primăvară: flori şi culori” (joc didactic). „Să facem o expoziţie de mărţişoare” ADE„Colorează mărţişorul” (fişe de lucru cu figuri geometrice) ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”. vizionare desene animate ADE„Ghiocelul” de H. „La cules de floricele” (gimnastică ritmică) ADE„Friză decorativă cu flori de primăvară” (definitivarea lucrărilor) ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”. „Învăţăm să oferim un cadou” AlA „Punem flori la presat pentru ierbar”. „Învăţăm să oferim un cadou” AlA „Lanţul cuvintelor” (joc didactic). cântec: „A ieşit un ghiocel”. „Ne pregătim pentru ziua mamei” (activitate gospodărească) ADE„Daruri pentru mama” (confecţionare şi continuarea lucrărilor) mIErCurI è jOI VInErI è è 107 . „Daruri pentru mama” (confecţionare material). „Care imagini sunt la fel?” (joc de masă). joc: „Ploaia şi vântul” (repetare) ADP„Învăţăm să spunem: «Bine aţi venit!»”.

joc muzical „Câte unul pe cărare”. DEC „Rapsodii de primăvară” de George Topârceanu (memorizare). gâze şi flori” (desen pe nisipul ud) n Joc de masă:„Loto cu flori şi fluturi” n Jocuri distractive: „Prindem fluturi” ADE: Activitate integrată Dş. „Învăţăm să îngrijim florile” AlA n Bibliotecă: Calendare cu flori de primăvară n Construcţii: „Ghivece şi jardiniere” (cu materiale la alegere) n Nisip şi apă: „Grădina cu flori”. în culoarea preferată) n Artă: „Flori. activitate gospodărească: „Florile noastre” ADE: Dş „Livada cu pomi (observare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a spus o florăreasă”.SĂPTĂMÂNA 24 SuBTEmA: FANTEZII DE PRIMĂVARĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Zâna Primăvară şi surprizele ei”. DPM „Trenuleţul florilor” (figuri geometrice). fluturi. gâze. joc: „Sări şi atinge floarea” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Oaspeţi de primăvară”. gâze. fluturi. „Învăţăm să îngrijim florile” AlA+ ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Păsări călătoare” (lectură după imagini) n Construcţii: „Cuiburi de păsări” n Joc de rol: „Să facem ordine în livadă” n Jocuri de mişcare: „Păsărelele la cuib” DEC „Livada înflorită/înmugurită” (modelaj) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătoria unei rândunici”. săritura în înălţime de pe loc cu desprindere de pe ambele picioare. „Învăţăm să îngrijim florile” AlA n Bibliotecă: „Culoarea preferată” (selectare de imagini cu flori. copaci” (confecţionare material pentru macheta finală. copaci. cântec „Copăcelul” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenii florilor”. „Învăţăm să îngrijim florile” Opţional AlA n ştiinţă: „De ce este frunza verde?” n Artă: „Pomi din livadă” (desen) n Joc de rol: „De-a florăresele” n Vizită la florărie ADE: Activitate integrată DlC. „Învăţăm să îngrijim florile” AlA n Bibliotecă: „Vestitorul primăverii” de Silvia Dima (lectura educatoarei) n Nisip şi apă: „Fluturi. respectând culoarea aleasă iniţial) n Joc de rol: „De-a decoratorii” n Program distractiv: „Oaspeţi de primăvară” (program de cântece şi poezii) ADE: DOs„Primăvara în culori” (lucrare colectivă) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 108 .

SĂPTĂMÂNA 24 SuBTEmA: FANTEZII DE PRIMĂVARĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să îngrijim florile”. cântec „Copăcelul” (repetare) ADP „Învăţăm să îngrijim florile”. „Completează ce lipseşte!” (Loto cu flori). plante. joc: „Sari şi atinge clopoţelul” ADP „Învăţăm să îngrijim florile”. „Cum plantez o floare?” AlA „Seminţe. „Cum plantez o floare?” AlA„De-a decoratorii” (amenajarea unei expoziţii cu lucrările realizate) ADE„Primăvara în culori” (lucrare colectivă – definitivarea machetei) mIErCurI è jOI VInErI è è 109 . jocuri distractive: „Prindem fluturi” ADE „Trenuleţul florilor” (figuri geometrice – fişe de lucru). „Cum plantez o floare?” AlA„Rândunica şi barza” (observare). „Cum plantez o floare?” AlA „Răţuşca cea urâtă” (povestire). „Florile noastre” (activitate gospodărească) ADE„Ghiceşte ce ai găsit?” (unelte agricole în miniatură) ADP „Învăţăm să îngrijim florile”. joc muzical „Câte unul pe cărare”. „Hrana pentru păsărele”. „Loto cu flori şi fluturi”. „Cum plantez o floare?” AlA „Sortăm jetoane cu flori de primăvară”. „Pomi din livadă” (desen – definitivarea lucrărilor) ADE „Rapsodii de primăvară” de George Topârceanu (memorizare – repetare). flori” (observare la microscop). joc: „Păsărelele la cuib” ADE„Livada înflorită/înmugurită” (modelaj – definitivarea lucrărilor) ADP „Învăţăm să îngrijim florile”.

„Rolul naturii în viaţa insectelor”. „Învăţăm să ocrotim natura” Opţional AlA n ştiinţă: „Ce ştii despre gândaci şi furnici?”. fluturi. „Învăţăm să ocrotim natura” Opţional AlA n ştiinţă: „Cum se îmulţesc gâzele? ”. fişe de lucru n Nisip şi apă: „Urme de fluturi” (desen pe nisipul ud) n Joc de masă:„Loto cu insecte” n Jocuri distractive: „Albine şi fluturi” ADE: Activitate integrată Dş: DOs „Câţi fluturi au zburat?” (operaţii de adunare şi scădere. calendare cu păsări şi gâze din lumea întreagă n ştiinţă: „Găseşte-i perechea!” (joc didactic) n Construcţii: „Stupul albinelor” (cu materiale la alegere n„Curăţenie de primăvară” (activitate gospodărească) ADE: Activitate integrată Dş„Insecte” (observare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu apicultorul”. cântec „Albina” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O gărgăriţă ne povesteşte”.„Învăţăm să ocrotim natura” AlA n Bibliotecă: Calendare cu insecte (selectare de imagini din cărţi şi reviste). joc „Zbori pe floarea ta!” mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 110 . „Învăţăm să ocrotim natura” AlA n Bibliotecă: „Culoarea preferată” (selectăm imagini cu flori. DEC „Tâlharul pedepsit” de Tudor Arghezi (memorizare). copaci. nume de insecte pe tăbliţele magnetice. „Învăţăm să ocrotim natura” AlA n Bibliotecă: „Citim atlasul cu insecte”.SĂPTĂMÂNA 25 SuBTEmA: FANTEZIE şI CULOARE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O albină ne povesteşte”. „Cu ce se hrănesc insectele?” n Artă: „Roiul de albine” (desen) n Joc de rol: „De-a apicultorii” n Vizită la Apicola ADE: Activitate integrată DlC. în culoarea preferată) n Artă: „Stol de fluturi” (confecţionare material pentru macheta finală) n Joc de masă:„Loto cu insecte” n Program distractiv: „Ghicitori cu insecte” ADE: Activitate integrată DPM„Zborul gâzelor” (exerciţii cu eşarfe). „Insecte” (modelaj) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Convorbire între insecte”. joc muzical „Câte unul pe cărare”. „Cum ne purtăm cu insectele?” (convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Păţania Gândăcelului”. probleme ilustrate). gâze. „Duşmanii insectelor” n Construcţii: „Grădina cu flori” n Joc de rol: „De-a grădinarii” n „Îngrijesc grădina mea” (acţiuni de ecologizare) ADE: Activitate integrată DEC „Gândăcelul”.

„Găseşte-i perechea!” (joc didactic). calendare cu păsări şi gâze din lume întreagă. „Învăţăm să ocrotim natura” Opţional AlA „Ce ştii despre gândaci şi furnici?”. „Loto cu insecte”. cântec „Albina” (repetarea cântecelor) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O gărgăriţă ne povesteşte”. „Loto cu insecte”.SĂPTĂMÂNA 25 SuBTEmA: FANTEZIE şI CULOARE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O albină ne povesteşte”. nume de insecte pe tăbliţele magnetice. „Învăţăm să ocrotim natura” AlA Calendare cu insecte (selectare de imagini din cărţi şi reviste). în culoarea preferată). „Îngrijesc grădina mea” (acţiuni de ecologizare) ADE„Insecte” (modelaj – finalizarea lucrărilor) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Convorbire între insecte”. joc „Zbori pe floarea ta!” mIErCurI è jOI VInErI è è 111 . „Urme de fluturi” (desen pe nisipul ud). copaci. „Învăţăm să ocrotim natura” Opţional AlA „Cum se îmulţesc gâzele?”. „Învăţăm să ocrotim natura” AlA„Citim atlasul cu insecte”. probleme ilustrate). jocuri distractive: „Albine şi fluturi” ADE„Câţi fluturi au zburat?” (operaţii de adunare şi scădere. gâze. „Rolul naturii în viaţa insectelor”. „Curăţenie de primăvară” (activitate gospodărească) ADE„Insecte” (clasificare) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu apicultorul”. fluturi. fişe de lucru. „Cu ce se hrănesc insectele?”. „Duşmanii insectelor”. „Învăţăm să ocrotim natura” AlA Culoarea preferată” (selectăm imagini cu flori. „Cum ne purtăm cu insectectele?” (convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Păţania Gândăcelului”. „Roiul de albine” (desen – finalizarea lucrărilor) ADE „Tâlharul pedepsit” de Tudor Arghezi (repetarea poeziei). ghicitori cu insecte ADE„Zborul gâzelor” (exerciţii cu eşarfe). joc muzical „Câte unul pe cărare”. „Stupul albinelor” (cu materiale la alegere). „Stol de fluturi (confecţionare material pentru macheta finală). construcţii: „Grădina cu flori”.

. „Nu faceţi ca ei!” (fragmente din poveşti şi povestiri cu personaje „îndoielnice” („Ciuboţelele ogarului”. „Învăţ să fiu ordonat” AlA n Bibliotecă: „Nicu a spart o cană” (memorizare).) n Construcţii: „Coliba iepuraşului” n Joc de rol: „De-a judecătorul” ADE: Dş „Spune-mi despre. CINSTIT şI BUN ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce înseamnă să fii cinstit?”. proverbe. cântec „O lume minunată!” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenul la nevoie se cunoaşte”. „Învăţ să fiu ordonat” AlA+ ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Sortează şi grupează imagini cu fapte bune/fapte rele” n Construcţii: temă la alegere n Bibliotecă: „Măgăruşul încăpăţânat” (povestire) n„Prieteni şi prietenii” (vizită la grădiniţa specială) DEC „O faptă bună” (desen/mijloc de realizare la alegere) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Dăruieşti şi câştigi”. joc: „Cel mai bun ţintaş” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „După faptă şi răsplată”. zicători despre prietenie şi calităţi morale n Nisip şi apă: „Mâini darnice” (urme pe nisipul ud) n Joc de masă:„Puzzle în echipă” n Jocuri distractive: „Lanţul prieteniei” ADE: Activitate integrată Dş.SĂPTĂMÂNA 26 SuBTEmA: HARNIC. „Învăţ să fiu ordonat” AlA n Bibliotecă: Ghicitori. „Învăţ să fiu ordonat” AlA n Bibliotecă: „Cum sunt eu?” (album) n Artă: „Daruri pentru nevoiaşi” (confecţionare material) n Joc de rol: „De-a voluntarii” n Jocuri iniţiate de copii ADE: DOs„Ce înseamnă să fii bun şi darnic” mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 112 . mincinosul!” (lectura educatoarei). „Ursul păcălit de vulpe” etc. „Nu mă păcăli!” (calcule matematice) Artă: „Scenă din poveste” (desen) n Joc de rol: „De-a avocaţii” n Jocuri distractive în sala de grupă ADE: Activitate integrată DlC. „Aruncarea cu o mână de la umăr”. „Învăţ să fiu ordonat” Opţional AlA n ştiinţă: „Judecată dreaptă”. DEC „Ionică..!” (joc didactic) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Minciuna are picioare scurte”. DPM „Ce înseamnă să fii prieten?” (convorbire).

joc de masă: puzzle în echipă. „Cum păstrăm curăţenia?” AlA„Judecată dreaptă”.). „Coliba iepuraşului” (construcţii) ADE„Spune-mi despre. „Nu faceţi ca ei” (fragmente din poveşti şi povestiri cu personaje „îndoielnice” („Ciuboţelele ogarului”. „Scenă din poveste” (desen şi definitivarea lucrărilor). „Daruri pentru nevoiaşi” (confecţionare material – continuarea lucrării). jocuri distractive în sala de grupă ADE„Ionică. joc: „Cel mai bun ţintaş” ADP„Învăţ să fiu ordonat”.SĂPTĂMÂNA 26 SuBTEmA: HARNIC. „Cum păstrăm curăţenia?” AlA„Fapte bune/fapte rele” (convorbire). CINSTIT şI BUN ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţ să fiu ordonat”. jocuri distractive: „Lanţul prieteniei” ADE„Portretul prietenului meu?”.. proverbe. colectă de jucării şi rechizite pentru copiii de la grădiniţa specială ADE„Duminica Floriilor” (convorbire – semnificaţie) mIErCurI è jOI VInErI è è 113 . mincinosul!” (repovestire). cântec „O lume minunată!” ADP„Învăţ să fiu ordonat”.!” (joc didactic) ADP„Învăţ să fiu ordonat”.„Ursul păcălit de vulpe” etc. „Cum păstrăm curăţenia?” AlA „Nicu a spart o cană” (memorizare şi repetare).. „Cum păstrăm curăţenia?” AlA „Cum sunt eu?” (album – continuarea lucrării). vizionare desene animate: „Tom şi Jerry” ADE„O faptă bună” (desen/mijloc de realizare la alegere – continuarea lucrărilor) ADP„Învăţ să fiu ordonat”. „Cum păstrăm curăţenia?” AlA Ghicitori. zicători despre prietenie şi calităţi morale. „Măgăruşul încăpăţânat” (repovestire). „Nu mă păcăli!” (calcule matematice).

să întrebe şi să răspundă la întrebări .” n Construcţii: „Adăposturi pentru sinistraţi” n Bibliotecă „Povestea măgăruşului încăpăţânat” de Vladimir Colin (povestire) DOMENII EXPERIENŢIAlE DEC „O faptă bună” (desen) Obiective de referinţă vizate: DEC . ACTIVITăŢI PE CENTRE DE INTEREs sARCINI DE luCRu: n ştiinţă: . fapte rele.să sorteze jetoane cu fapte bune şi fapte rele .să folosească cuvântul „sinistrat” în contexte adecvate Materiale folosite: jocuri de construcţii n Bibliotecă . cinstit şi bun” „după faptă şi răsplată!” 1 zi NIVElul I FORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată sCOPul ACTIVITăŢII: n stimularea şi cultivarea interesului pentru lectură n stimularea şi exersarea limbajului n educarea gustului estetic EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE: CENTRE DE INTEREs: n ştiinţă: „Sortează şi grupează imagini cu fapte bune.să redea teme plastice specifice desenului .să compună în mod original şi personal spaţiul plastic DE REŢINUT! Activitatea pe domenii experienţiale se constituie ca activitate integrată împreună cu activităţile pe centre de interes.să audieze cu atenţie textul povestirii . realizându-se o abordare unitară pe tot parcursul zilei.să asambleze piese de construit pentru obţinerea unor adăposturi .să explice încadrarea la fapte bune sau fapte rele a respectivelor jetoane Materiale folosite: jetoane n Construcţii .să urmărească firul povestirii concomitent cu imaginile prezentate .să-şi însuşească cuvintele noi din text Materiale folosite: textul povestirii.Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMA ANUALĂ: SUBTEMA: TEMA ZILEI: DURATA: „Cu CE ŞI Cum EXPrImăm CEEA CE SImţIm?” „Harnic. imagini-suport 114 .

ediţia a II-a. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă. Ed. să înţeleagă sensul proverbului „După faptă şi răsplată” (Bibliotecă). demonstrându-şi astfel nobleţea sufletească (Construcţii). mijloace audio-vizuale. Bucureşti.educarea trăsăturilor pozitive de caracter OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 . Ed. Se pare că şi vremea ţine cu noi şi vom putea realiza această vizită (se va completa calendarul naturii). să demonstreze că ei pot face diferenţa între faptele bune şi cele rele. V&I Integral. Mihaela Păişi-Lăzărescu. care doreşte să le spună copiilor povestea lui. ÎNDRUMĂRI METODICE ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlE DOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul Estetic şi creativ TEMA: „O faptă bună” TIPul DE ACTIVITATE: formarea priceperilor şi deprinderilor FORMA DE ORGANIZARE: individuală sCOPul: . salutul: „Bună dimineaţa. Ştefania Antonovici. Comunicarea cu ceilalţi: „Se apropie sărbătorile de Paşte şi ne-am propus ca în această săptămână să fim mai buni. Florica Mitu. Humanitas Educaţional. 2006 3. V&I Integral. demonstraţia. „Comunicarea eficientă”. Editura Polirom. AlA Copiii sunt orientaţi spre centrele de interes. Gâfâind. „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Filofteia Grama. Revista „Învăţământul preşcolar” nr. problematizarea. 2006 115 . revizuită şi adăugită. Ştefania Antonovici. Bucureşti. „Laborator preşcolar”. Viorica Preda. Activitatea de grup: „Având în vedere că pentru finalul zilei. Mioara Pletea. mai darnici. unde vor avea posibilitatea să asculte povestea măgăruşului. Daniel Oprea. „Ghid pentru proiecte tematice. Ion-Ovidiu Pânişoară. pentru că primeşte după faptă şi răsplată. „Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar”. Humanitas Educaţional. cum am anunţat încă de ieri. Liliana Ezechil. Ed. „Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar”. 2001 4. 2005 6. 2006 5.” 4. Se pare că este urmărit de cineva.” II.să realizeze tema dată folosind tehnici alternative O3 .SCENARIUL ZILEI I.să discute cu colegii şi cu educatoarea O2 . recompense MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1.să propună posibilităţi de valorificare a lucrărilor O4 . le spune copiilor că nu trebuie să le fie milă de el. copii buni!” 2.” 3. exerciţiul. aş vrea să verificăm câţi copii cu suflet nobil din grupa noastră sunt prezenţi astăzi la grădiniţă (se va face prezenţa).stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen . ne-am propus o vizită la grădiniţa specială. ediţia a II-a. 1. argumentând (ştiinţă) şi să construiască adăposturi pentru sinistraţi. „Turul Galeriei” n Mijloace de învăţământ: imagini PPS. 1/2007 7. 2005 2. Aureliana Cocoş. explicaţia. Noutăţile zilei: „Se aud zgomote ciudate! Deschidem uşa şi dă buzna în clasă un măgăruş speriat. Humanitas Educaţional. Florica Mitu. Ed. Marcela Călin.să aplice în situaţii noi tehnicile învăţate pentru realizarea unor compoziţii originale STRATEGII DIDACTICE: n Metode şi procedee: conversaţia. aşa cum vor afla ei mai târziu.

DVD. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC „Aşa cum măgăruşul ne-a demonstrat-o. creioane de scris şi creioane colorate.aranjarea materialului şi a mobilierului . unde vom merge în vizită. oferind lucrările realizate de voi în cadrul activităţii copiilor de la grădiniţa specială.instructaj verbal 2. CAPTArEA ATEnţIEI CONŢINuT şTIINŢIFIC Li se va prezenta copiilor un material PPS cu fapte bune/fapte rele.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 1. din care copiii se vor putea inspira.audiţie .expunerea 4. iar la finalul zilei să facem un gest frumos. eu o să vă răspund.audiţia.explicaţia. explicaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) ITEMI: „Ce observaţi în filmul prezentat?” 3. sTRATEGII DIDACTICE . mOmEnT OrGAnIZATOrIC sTRATEGII DIDACTICE Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii: . Eu vă propun astăzi să surprindeţi prin desen o faptă bună. ce poate constitui o sursă de inspiraţie. fiecare primeşte după faptă şi răsplată.introducerea copiilor în sala de grupă . Educatoarea le va prezenta albumul personal cu fapte bune. PrEZEnTArEA mATErIALuLuI STImuL OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1 CONŢINuT şTIINŢIFIC Copiii vor descoperi pe măsuţe foi de desen. sTRATEGII DIDACTICE .” sTRATEGII DIDACTICE .explicaţia 5. EXPLICArEA SArCInII ŞI FIXArEA rEGuLILOr jOCuLuI CONŢINuT şTIINŢIFIC Le sunt explicate copiilor regulile: .aerisirea sălii de grupă . exerciţiul 116 .fiecare copil va desena ceea ce crede el de cuviinţă pentru tema prezentată: o faptă bună „Dacă aveţi întrebări legate de fapte bune sau mai puţin bune.” sTRATEGII DIDACTICE .

să spunem câteva versuri din poezia «Fapte bune». sTRATEGII DIDACTICE . 117 . EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) . Vor fi ajutaţi copiii care solicită acest lucru. De asemenea.explicaţia.individual 7. cooperarea. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. EVALuArEA OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O3 MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1. după care se va trece la activitate propriu-zisă. Ed. sTRATEGII DIDACTICE . sTRATEGII DIDACTICE . materializate în desenele copiilor. Bucureşti. Mihaela Păişi-Lăzărescu. Liliana Ezechil. „Laborator preşcolar”. va încuraja şi stimula copiii.EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) . copiii vor realiza tema propusă. Ed. V&I Integral. ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O4 CONŢINuT şTIINŢIFIC Rezultatele activităţii. Educatoarea va observa modul de lucru. 2009 2.acţională. DPH. se vor face exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii. ASIGurArEA dIrIjărII ÎnVăţărII OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O2. Desenele le vor fi oferite copiilor de la grădiniţa specială. unde copiii vor putea oferi şi lega prietenii. vor fi analizate Se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor.analiza EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Aprecieri verbale Ziua se va încheia printr-o vizită la grădiniţa specială. 2001 CONŢINuT şTIINŢIFIC Se vor face aprecieri asupra modului de lucru. OBţInErEA PErFOrmAnţEI.„Turul Galeriei”. exerciţiul Tema poate fi abordată de copiii cu vârste cuprinse între 4-5 ani. 6.” „Dacă este posibil. Bucureşti. apreciere publică ITEMI „Ce aţi primit pe măsuţe?” „Cum aţi hotărât să rezolvaţi această temă?” Răspunsurile sunt apreciate. O4 CONŢINuT şTIINŢIFIC Cu materialul pus la dispoziţie. conversaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) ITEMI: „Ajutaţi-mă să realizăm o expoziţie cu desenele voastre.” 8. Se va respecta metodica desfăşurării activităţii artistico-plastice la nivelul I.. problematizarea. Filofteia Grama şi colab.

118 .

creioane . clasificare. DVD . pentru a răspunde la diferiţi stimuli (diferite situaţii).ladă suport . ne cumpărăm hăinuţe noi.coşuleţe .Mozaic şTIINŢă . activităţi cotidiene ale oamenilor) Domeniul Psihomotric .să manifeste interes pentru citit .puzzle . apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă Domeniul Om şi societate . la diferite ritmuri InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Ştiu că Paştele înseamnă Învierea Domnului.coli de scris.să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere.fişe suport . n De Paşte.să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte . scene de familie. peisaje.enciclopedie .jucării pentru nisip Domeniul Ştiinţe . diferite JOC DE ROl .imagini PPT ARTă . planşe . ESTE şI VA FI PE PĂMÂNT?” OBIECTIVE VIZATE: Domeniul Limbă şi comunicare .Tangram .coli desen .plastilină.să găsescă ideea unui text.să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale.păpuşi CONsTRuCŢII . mergem la biserică. pensule .ouă roşii . Iepuraşul le aduce daruri copiilor cuminţi. precum şi reguli de securitate personală .CD. vopsim ouă roşii. n De Paşte.forme .cărţi.să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare . valorificând deprinderile de lucru însuşite Domeniul Estetic şi creativ .Arco .calculator . planşete .să cunoască şi să repecte normele necesare integrării în viaţa socială. n De Paşte.acuarele. corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia .cuburi din lemn . activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un limbaj oral corect din punct de vedere gramatical TEMă ÎN AFARA PROIECTElOR CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă . jocuri ale copiilor.să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al copilului preşcolar şi preocupărilor acestuia (portrete de copii. n De Paşte. grupare/regrupare.albume. urmărind indiciile oferite de imagini .caiete de lucru .carton colorat .să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei. comparare.SĂRBĂTORILE PASCALE TEMA ANUALĂ: „CUM A FOST. imagini .album de artă plastică NIsIP şI APă .să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comportamente.unelte pentru nisip . ordonare.ouă roşii. Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n De ce nu toţi oamenii sunt buni şi cinstiţi? n Ce reprezintă Biserica? n Ce putem face pentru a deveni mai buni? n Care sunt minunile lui Iisus? n De ce Iisus a fost răstignit? 119 .să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană. reviste.

săritură cu deplasare. DPM „Coşul cu ouă” (numărat şi probleme). DEC „În Ajunul Paştelui!” de Elena Farago (memorizare). vizită la biserică ADE: DOs„Pregătim masa de Paşti” (activitate practică) mArţI mIErCurI è jOI è VInErI è 120 .SĂPTĂMÂNA 27 SuBTEmA: SĂRBĂTORILE PASCALE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce sunt icoanele?”. joc: „Cursa iepuraşilor” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne spune Iepuraşul?”. „Învăţ să cred în Dumnezeu” AlA+ ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Ajută-l pe iepuraş” (sortează şi aşază ouă după cerinţe) n Construcţii: „Coşuri pentru ouăle iepuraşilor” n Joc senzorial: „Vopsele de ouă” n Jocuri de mişcare şi sportive: „Iepuraşii veseli” DEC „Povestea Iepuraşului de Paşte” (povestire). „Învăţ să cred în Dumnezeu” Opţional AlA n ştiinţă: „Ce ştii despre rugăciune?” n Artă: „Album cu lăcaşuri de cult” n Joc de rol: „De-a pelerinii”. „Învăţ să cred în Dumnezeu” AlA n Bibliotecă: „Citim rugăciuni” n Artă: „Încondeiem ouă” n Joc de rol: „Facem cozonaci”. „Învăţ să cred în Dumnezeu” AlA n Bibliotecă: „Icoanele si semnificaţia lor” n Construcţii: „Bisericuţe” (cu materiale la alegere) n„Aşteptăm Paştele” (activitate gospodărească) ADE: Dş „De ce se vopsesc ouăle?” (convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit un pelerin?”. „Mergem la biserică” (discuţii libere) ADE: Activitate integrată DlC. „Învăţ să cred în Dumnezeu” AlA n Bibliotecă: Povestiri religioase despre sărbătorile pascale n Artă: Încondeiem ouă (grafisme) n Nisip şi apă: „Crucea lui Iisus” (desen pe nisipul ud) n Jocuri distractive: „Iepuraşii şi ouăle” ADE: Activitate integrată Dş. „Coşul iepuraşului” (modelaj) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu preotul paroh”. audiţie „Prohodul” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Coşul cu ouă roşii”.

„Aşteptăm Paştele” (activitate gospodărească) ADE„Despre pelerini şi pelerinaj” (convorbire) ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”. audiţie: „Prohodul” ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”. ADE„Pregătim masa de Paşti” (activitate practică) mIErCurI è jOI VInErI è è 121 . „Coşul iepuraşului cu ouă” (modelaj – definitivarea lucrărilor) ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”. „Învăţ să spun rugăciunea” AlA„Album cu icoane”. „Încondeiem ouă” (grafisme). „Învăţ să spun rugăciunea” AlA „Spunem rugăciuni”. „Învăţ să spun rugăciunea” AlA Povestiri religioase despre sărbătorile pascale. „Bisericuţe” (cu materiale la alegere). „Încondeiem ouă”. joc de mişcare şi sportiv: „Iepuraşii veseli” ADE „Povestea Iepuraşului de Paşte” (repovestire). „Ce ne-a povestit preotul?” ADE „În Ajunul Paştelui!” de Elena Farago (memorizare şi repetare). jocuri distractive „Iepuraşii şi ouăle” ADE„Coşul cu ouă” (probleme – fişe de lucru). „Învăţ să spun rugăciunea” AlA„Ajută-l pe iepuraş” (sortează şi aşază ouă după cerinţe). „Album cu lăcaşuri de cult” (definitivarea lucrării).SĂPTĂMÂNA 27 SuBTEmA: SĂRBĂTORILE PASCALE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”. „Facem cozonaci”. joc: „Cursa iepuraşilor” ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”. coşuri pentru ouăle iepuraşilor. „Cum ajunge iepuraşul la coşul cu ouă” (jocuri de perspicacitate). „Învăţ să spun rugăciunea” AlA„Felicitări pentru ziua de Paşti”.

Nu aş vrea în niciun chip ca micuţii mei preşcolari să treacă prin aceleaşi temeri.albume din excursii. imprimantă. ale profesorilor. „Activitatea integrată din grădiniţă.cadre didactice . „Laborator preşcolar”. „Ghid pentru proiecte tematice. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. Abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. ar însemna să fac toată viaţa ceva ce nu-mi place. 2006 5.. Filofteia Grama şi colab. Viorica Preda.planşe tematice . pentru a nu regreta peste ani alegerile făcute. Humanitas Educaţional.calculator. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/2008 2. ESTE şI VA FI PE PĂMÂNT?” NIVELUL I: (3-5 ANI) PROIECT TEMATIC „Sunteţi multumiţi Vă place ce ARGUMENT perioada de căutări acu meseria aleasă?să mă ducăfaceţi? Ce bine îmi amintesc unui drum care la găsirea unei profesii. 2008 3. Filofteia Grama. parc n REsuRsE n uMANE . am ales bine însă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”. în cadrul proiectului «Învăţ de pe acum…!”». Filofteia Grama. DPH. Daniel Oprea.. Şi singura mea teamă a fost că. Bucureşti. imagini PPT. Liliana Ezechil. Mioara Pletea ş. 2008 4. reviste. fabrici. Mihaela Păişi-Lăzărescu.preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” . V&I Integral. Şi sfaturile familiei. Laurenţia Culea. pădure.. pliante . DPH. gară.. Ed. CD player .cărţi.a. hărţi turistice MATERIAlE BIBlIOGRAFICE 1. Ed. dacă aş alege greşit. 2002 122 . le voi arăta puţin câte puţin ce înseamnă viaţa. De aceea prin joc. Mioara Pletea. Cocoş Aureliana. Bucureşti.” n DuRATă: 3 săptămâni n lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţă. Ed. aparat de fotografiat.ÎNVĂŢ DE PE ACUM…! TEMA ANUALĂ: „CUM A FOST. Marcela Călin.părinţi . şeful gării) n MATERIAlE . soft educaţional. Angela Sesovici. Am ales greu.specialişti în diferite domenii de interes pentru derularea proiectului (reprezentant fabrica de pâine.

dIrECţII dE dEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI CINE FACE şI CuM FACE? l Profesii şi meserii l Unelte şi materiale l Importanţa muncii l Securitatea muncii HAIDEŢI ÎN EXCuRsIE! l Vacanţa l Hărţi turistice l Prin ţară (la munte. la mare) l Reguli de comportare l Bagaje Învăţ de pe acum DE PE CâMP PE MAsA NOAsTRă RăsPlATA MuNCII l Produse ale muncii l Unelte şi materiale l Procese tehnologice l Banii. banca l Rolul banilor 123 .

precum şi reguli de securitate personală .să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului Domeniul Psihomotric .OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE Domeniul Limbă şi comunicare .Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative 124 .Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE Domeniul Limbă şi comunicare .Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală.Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică .să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului . educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi .să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere. comparare. forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii Domeniul Estetic şi creativ . clasificare. construire şi utilizare a formelor geometrice . cât şi în calitate de auditor .Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen.să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice Domeniul Om şi societate . precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple Domeniul Estetic şi creativ . denumire. pictură.Stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare . modelaj Domeniul Psihomotric . apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă Domeniul Om şi societate . atât în calitate de vorbitor. de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale .să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte .Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere.să exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice .Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor.să obţină efecte plastice.să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii .să participe la activităţile de grup. inclusiv la activităţile de joc. în vederea educării unei atitudini pozitive faţă de acesta Domeniul Ştiinţe .Cunoaşterea normelor de comportare în societate.să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date Domeniul Ştiinţe .să cunoască şi să repecte normele necesare integrării în viaţa socială. ordonare. grupare/regrupare.Formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător.

InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Profesorul îi învaţă pe elevi.foarfecă JOC DE ROl .„Micul constructor” şTIINŢă .imagini PPT Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n Care sunt meseriile pe şantierul de construcţii? n De ce unelte are nevoie fiecare om pentru a-şi face meseria? n Cum se obţine pâinea? n Ce ne dă pădurea? n Cum se obţine curentul electric? n Ce sunt apele minerale şi termale? n De unde vin banii? Cine îi face? n Ce este deşertul? Ce sunt piramidele? n Ce sunt beduinii? n De ce avem nevoie într-o excursie? n La ce foloseşte o hartă? ARTă .Mozaic .jucării pentru nisip CEnTruL TEmATIC Album cu imagini de călătorie. hărţi. n Ştim care sunt mijloacele de transport. planşete .CD.cuburi din lemn -Tangram .caiete de lucru .diferite costume .carton colorat .puzzle . imagini .unelte şi instrumente aparţinând diferitelor profesii şi meserii luate în discuţie .Arco . DVD .calculator. CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă . bani 125 . n Brutarul face pâine. n Doamna educatoare ne spune lucruri noi şi ne iubeşte. obiecte necesare călătoriei . n Cu ajutorul lor putem merge în excursii. n Doctorul ne face bine.genţi voiaj. n Ţara noastră este foarte frumoasă.enciclopedie . n Trebuie să munceşti pentru a primi bani.coli de scris.unelte pentru nisip . diferite unelte şi materiale. .„Gara şi trenul” . reviste.hărţi turistice NIsIP şI APă . acuarele.bani de jucărie CONsTRuCŢII .forme . n Există şi alte locuri frumoase în lume. creioane .albume. pensule .cărţi.carioca. n Banii ne ajută să cumpărăm tot ce ne trebuie.fişe suport . n Zidarul face case.coli desen .plastilină. planşe .ladă suport .

Vă rugăm să ne sprijiniţi în acest sens. Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 126 . aducând la grădiniţă materiale potrivite acestei teme ca de exemplu: albume cu fotografii de familie realizate în excursii sau la locul de muncă. Curiozitatea specifică vârstei i-a determinat să pună întrebări legate de modul în care pâinea ajunge pe masa noastră. Răspundeţi curiozităţilor lui. Excursie diseminare în cadrul cercului pedagogic sau a comisiei metodice. prin discuţii purtate cu copilul dumneavoastră despre ceea ce faceţi. vă adresăm rugămintea de a ne permite accesul şi informarea în incinta fabricii. Preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” vor desfăşura în săptămânile ce urmează un proiect pe care l-am numit „Învăţ de pe acum”. Vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului. despre locul dumneavoastră de muncă şi despre importanţa muncii pe care o prestaţi. Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare mEdIATIZArE ŞI dISEmInArE FInALIZArEA PrOIECTuLuI Mediatizare mass-media locală.SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI Stimaţi părinţi. ilustraţii. Continuaţi tematica stabilită de noi şi acasă. filme. parteneriate. În acest sens. simpozioane ACTIVITATE mETOdICă TuRA I săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice TuRA A II-A săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare. Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în perioada următoare proiectul „Învăţ de pe acum”. Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare SCRISOARE DE INTENŢIE ADRESATĂ DOMNULUI DIRECTOR AL FABRICII DE PÂINE Stimate Domnule Director. folosind materiale ilustrative pentru a vă face înţeleşi. reviste. fotografii.

„Învăţ să lucrez în echipă” AlA n Bibliotecă: „Citire de imagini din cărţi şi reviste. „Învăţ să lucrez în echipă” AlA n Bibliotecă: „Eu voi fi. parcurs aplicativ: „Constructorii harnici” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine mă ajută să fiu…?”. DEC „Educatoarea mea” de G. joc muzical: „Ghiceşte instrumentul!” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Un prieten important: medicul?”. „Draga mea educatoare” (folclorul copiilor). (vizionare PPT cu urmări ale accidentelor din circulaţie. universităţile?” n Construcţii: „Instituţii de învăţământ” (cu materiale la alegere) n Jocuri distractive în sala de grupă „Ce vreau să fiu?” ADE: Activitate integrată DlC. liceele.. legate de meseria de dascăl” n ştiinţă: „Ce sunt şcolile. „Cine este şi ce este?” (joc didactic – exprimare corectă. inundaţii) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Orice meserie este utilă”. DPM: „Să construim…” (forme geometrice). picturi. „Învăţ să lucrez în echipă” AlA n Bibliotecă: „Citim imagini cu şi despre profesii din domeniul construcţiilor”. „Învăţ să lucrez în echipă” AlA n Bibliotecă: Citire şi selectare de imagini cu meserii n Construcţii: „Locul unde lucrează părinţii mei” (cu materiale la alegere) n Joc de rol: Temă la alegere (meserii) n Jocuri distractive în sala de grupă „Ce vreau să fiu?” ADE: Dş „Cine este şi ce face?” (lectură după imagini) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne povesteşte şeful de şantier”. îndoiri etc. compoturi. „Învăţ să lucrez în echipă” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Sfaturi de la medic!” n Construcţii: „Spitalul” n Joc de rol: „La dispensar” DEC „La medic” (desen „Spitalul de urgenţă”). Rodari (memorizare).” (poveste creată de copii) n Artă: „Târgul meseriilor” (confecţionare material pentru DOs) n Joc de rol: „Ne vindem produsele” n„Târgul meseriilor” (expoziţie cu vânzare) ADE:DOs „Micii afacerişti” (prăjituri..SĂPTĂMÂNA 28 SuBTEmA: CINE FACE şI CUM FACE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O călătorie în lumea meseriilor”.) activitate practic-gospodărească mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 127 . incendii. acorduri gramaticale) n Nisip şi apă: „Zidim/tencuim” n Joc de rol: „De-a constructorii” (materiale la alegere) n Jocuri distractive: „Spune ce fac!” (mimăm meserii) ADE: Activitate integrată Dş. jucării.

„Draga mea educatoare”. „Una tu. „Strada” (construcţii). una eu” AlA „Ce face poliţistul?” (convorbire). una eu” AlA „Cine este şi ce este?” (joc didactic – meserii din marină). „De-a poliţistul”. unchiul…) tău!”.SĂPTĂMÂNA 28 SuBTEmA: CINE FACE şI CUM FACE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”. „Una tu. „Una tu. joc muzical: „Ghiceşte instrumentul!” (repetare) ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”. „Şantierul naval” (materiale la alegere). „Instituţii de învăţământ” (construcţii). jocuri distractive în sala de grupă: „Telefonul fără fir!” (cuvinte legate de profesii) ADE„Cine este şi ce face?” (joc didactic) ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”. „Semaforul” (desen) ADE„Aşa da/aşa nu” (vizionare PPT: reguli de circulaţie) ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”. „Una tu. una eu” AlA„Micii afacerişti” (expoziţie cu vânzare) ADE„Bondăcel îşi alege o meserie” (lectura educatoarei) mIErCurI è jOI VInErI è è 128 . una eu” AlA „Educatoarea mea” (desen). „Una tu. „Locul unde lucrează părinţii mei” (construcţii). bunicul. „Marinarii pricepuţi” (parcurs aplicativ ) ADP„Învăţăm să ne purtăm în echipă”. jocuri distractive în sala de grupă „Ce vreau să fiu?” ADE „Educatoarea mea” de G. jocuri distractive: „Spune ce fac!” (mimăm meserii) ADE „Să construim şantierul naval…” (forme geometrice). Rodari (memorizare şi repetare). una eu” AlA„Spune ce este şi ce face tatăl (mama.

plimbare pe malul râului DEC: „Cascade” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „S. „Învăţăm să luăm atitudine” AlA n Bibliotecă: „Salvaţi Planeta!” (citim imagini cu şi despre pericolele poluării) n Nisip şi apă: „Urme ale poluării” (desene pe nisipul ud) n Joc de rol: „De-a ecologiştii”.O. „Învăţăm să luăm atitudine” Opţional AlA n Bibliotecă: „Foloasele pădurii” (prezentare PPT cu păduri din diferite zone ale globului pământesc şi beneficiile aduse de acestea) n Artă: „Poiana din pădure” (pictură) n Joc de rol: „De-a pădurarii”. vizită la Agenţia de Mediu DOs: „S. grote. vizită la brutăria din localitate ADE: Activitate integrată Ds. DEC „Turtiţa” (basm popular: povestire). vulcani n ştiinţă: „Flori de mină” n Construcţii: „Mina de cărbune” n Jocuri distractive în sala de grupă: „Am căzut în fântâniţă”. „Învăţăm să luăm atitudine” AlA n Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste. DPM „Trenul cu cereale” (figuri geometrice). „Învăţăm să luăm atitudine” Opţional AlA n ştiinţă: „De la bobul de grâu la pâinea de pe masă” (lectură după imagini) n Artă: „Lanul de grâu” (pictură) n Nisip şi apă: „Cuptorul cu pâine” n Joc de rol: „De-a brutarii”. unde este folosită apa) n Construcţii: „Hidrocentrale” n Nisip şi apă: „Baraje”. „Învăţăm să luăm atitudine” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Povestea picăturii de apă” (ce sunt izvoarele.SĂPTĂMÂNA 29 SuBTEmA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pământul şi secretele lui!”. enciclopedii legate de peşteri. tracţiunea unor obiecte. unde se duce apa din râuri.S. joc cu cânt: „Masă bună” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şoaptele lanului de grâu!”.S.O. joc: „Ducem sacii la moară” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Susurul izvoarelor”. „Piticii mineri” ADE: Dş „Bogăţiile din adâncul pământului” (lectură după imagini) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Foşnetul pădurii”. Pământul!”. mine de cărbune/aur. „Ce ne oferă pădurea?” (la cules de plante medicinale/muguri de brad/fructe de pădure) ADE: Activitate integrată DlC. cântec: „Căsuţa din pădure”. NATURA!” (afiş/poster – lucrare colectivă) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 129 .

”Gospodinele” (Preparăm dulceaţă din fructele adunate. „Ghici... „Ce facem cu cărbunele? ”.” AlA Citire de imagini din cărţi.” AlA „Cum se face pâinea?”. cântec: „La ospeţe”..SĂPTĂMÂNA 29 SuBTEmA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să luăm atitudine”... ghicitoarea mea” (ghicitori adecvate temei) ADE„S. vânatul). „Baraje” (construcţii). tracţiunea unor obiecte.” AlA „Foloasele pădurii” (fructele de pădure. joc: „Ducem sacii la moară” ADP„Învăţăm să luăm atitudine”. reviste. „Azi mi s-a întâmplat. „Urme ale poluării” (fişe de lucru). joc cu cânt: „Masă bună” ADP„Învăţăm să luăm atitudine”. „Flori de mină” (pictură). „Azi mi s-a întâmplat. „De-a minerii” ADE „Bogăţiile din adâncul pământului!” (discuţii în funcţie de interesul manifestat) ADP„Învăţăm să luăm atitudine”.O. plantele medicinale.” AlA„Izvoare cu ape minerale” (convorbire). vulcani.. „De-a brutarii”. „Hidrocentrale”. „Poiana din pădure” (pictură – continuarea lucrărilor).. „Lanul de grâu” (pictură – continuarea lucrărilor). punem plantele medicinale la uscat.” AlA „Salvaţi Planeta!” (citim imagini cu şi despre pericolele poluării). joc: „Astăzi noi suntem brutari” ADE „Trenul cu cereale” (figuri geometrice şi fişe de lucru). „Azi mi s-a întâmplat. „Azi mi s-a întâmplat. enciclopedii legate peşteri. mine de cărbune/aur. NATURA!” (afiş/poster – lucrare colectivă – definitivarea lucrării) mIErCurI è jOI VInErI è è 130 .... prezentare PPT: Hidrocentrala de la Porţile De Fier ADE„Cascade” (pictură) ADP„Învăţăm să luăm atitudine”. „Azi mi s-a întâmplat.S. grote.) ADE„Turtiţa” (basm popular: repovestire).

„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie.. Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie.” AlA n Bibliotecă: „Peripeţiile Baronului Münchhausen” (povestirea educatoarei) n Artă: „Furtuna de nisip” (desen.” AlA n Bibliotecă: „Amintiri de la mare” (citire de fotografii) n Nisip şi apă: „Joc pe malul mării” n Joc de rol: „Călătorie cu submarinul” n„Toate pânzele sus!” (vizionare DVD) ADE: Activitate integrată Dş.”.. traseu aplicativ (târâre. continente. îndoire. „Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie. manipulative n„Minunatele călătorii ale lui Nils Holgersson” (DVD) DEC „O zi în călătorie” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O poveste cu o cămilă”... deşert. oceane.” Opţional AlA n ştiinţă: „Studiem harta ţării” (forme de relief ) n Construcţii: „Tunel prin munţi” n Joc de rol: „Alpiniştii”.. „Cărări prin pădure” (grafisme) n Artă: „Harta judeţului” (desen după contur) n Nisip şi apă: „Traseu turistic” n Jocuri distractive: „Cine găseşte primul?” (orientare).. DPM „Verificăm bagajele” (sortare. DEC: „Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu (povestirea educatoarei).”.” AlA+ ADE: Activitate integrată n ştiinţă: Secrete din atlasul geografic (mări.. „Unde s-a ascuns iepuraşul?” ADE: Dş „Obiective turistice” (lectură după imagini) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pe drumuri de munte.. „Şapte văi şi-o vale adâncă” (audiţie) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea din scoică. „Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie. operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-5. mers in echilibru.. exerciţii cu material demonstrativ).. alergare prin nisip. clasificare.. incastre. minunile lumii antice) n Construcţii: „Piramidele” (material la alegere) n Joc de masă: puzzle. săritură): „Cine ajunge primul?” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O călătorie în jurul Pământului”. pictură) n Joc de rol: „De-a beduinii” ADE: DOs„În deşert” (machetă – decupare siluete.. „Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie” AlA n Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu obiective turistice/ trasee turistice din judeţ. „Pe cărări de munte” (cântec – folclorul copiilor). jocuri de mişcare: „Fugi la adăpost!” ADE: Activitate integrată DlC.. aplicaţie) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 131 .SĂPTĂMÂNA 30 SuBTEmA: HAIDEŢI ÎN ExCURSIE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În mijlocul naturii”.

„Unde s-a ascuns iepuraşul?” ADE„Album cu imagini ale obiectivelor turistice din judeţ” ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie. „Joc pe malul mării”. „Pe cărări de munte” (cântec din folclorul copiilor – repetare) ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie. „Piramidele” (construcţii). jocuri de mişcare: „Fugi la adăpost!” ADE „Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu (repovestire). „Tunel prin munţi” (construcţii). săritură): „Cine ajunge primul” ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie.”. alergare prin nisip. incastre. „Harta judeţului” (desen după contur – finalizarea lucrărilor/colorare). „Minunatele călătorii ale lui Nils Holgersson” (DVD) DEC „O zi în călătorie” (pictură – definitivarea lucrărilor) ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie. jocuri distractive: „Cine găseşte primul?” (orientare). fişe de lucru). ”.. „Facem bagajele” AlA„Peripeţiile Baronulul Münchhausen” (povestirea educatoarei). aplicaţie – finalizarea lucrării) mIErCurI è jOI VInErI è è 132 ... „De-a beduinii” ADE„În deşert” (machetă – decupare siluete. „Facem bagajele” AlA„Studiem harta ţării” (forme de relief)”. îndoire. „Facem bagajele” AlA „Cărări prin pădure” (grafisme – continuarea lucrărilor).. mers în echilibru. „Toate pânzele sus!” (vizionare DVD) ADE „Verificăm bagajele” (sortare. „Facem bagajele” AlA„Viaţa în deşert” (prezentare PPT). „Călătorie cu submarinul” (pictură).”..SĂPTĂMÂNA 30 SuBTEmA: HAIDEŢI ÎN ExCURSIE ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Mă pregătesc pentru excursie/drumeţie.. puzzle. „Furtuna de nisip” (desen.. clasificare. „Facem bagajele” AlA „O întâmplare la mare” (poveste creată). traseu aplicativ (târâre.. pictură).”. operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-5.. manipulative.. ”.

.

să recunoască şi să denumească meseriile pe baza imaginilor . uneltele zidarului în miniatură n Construcţii .să finalizeze lucrarea începută . ESTE ŞI VA FI PE PămÂnT?” „Cine face şi cum face” „Micul constructor” NIVElul I: (3-5 ani) DuRATA: 1 zi FORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată sCOPul ACTIVITăŢII: .să recunoască şi să clasifice uneltele meseriilor indicate .formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative CENTRE DE INTEREs: n Bibliotecă: .dezvoltarea capacităţii de recunoaştere.Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMA ANUALĂ: SUBTEMA: TEMA ZILEI: „Cum A FOST.să comunice. denumire.să formuleze propoziţii simple.„Citim imagini cu şi despre meserii în domeniul construcţiilor” n Nisip şi apă: .să asambleze piesele de construcţii pentru a obţine construcţia pe care şi-au propus-o .să reţină cuvinte noi . construire şi utilizare a formelor geometrice . distribuindu-şi sarcinile .„Zidim/tencuim” n Construcţii .„De-a constructorii” (materiale la alegere) ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES sARCINI DE luCRu: n Bibliotecă .să efectueze curăţenia la locul de joc şi să-şi aşeze uneltele în ordine Materiale folosite: cărămizi din plastic. forme de nisip pentru cărămizi. jetoane n Nisip şi apă . să realizeze consensul în privinţa asamblării şi definitivării lucrării prin realizarea unei lucrări comune Materiale folosite: piese de construcţii 134 .să comunice. să dialogheze cu colegii de grupă .să-şi asume responsabilităţi. realizând corect acordul gramatical Materiale folosite: planşe.stimularea curiozităţii privind explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare .

. Ei îşi încep lucrul dimineaţa. De aceea am venit astăzi să vă povestesc despre ceea ce se lucrează pe acest şantier. copiii îşi vor imagina că sunt zidari şi din nisip şi apă vor face cărămizi şi vor le vor zidi. jucându-vă împreună. La Nisip şi apă.) 3. După cum aţi observat. De ce credeţi? Pentru că afară cum este? (plouă) Atunci când plouă. nu am venit singură la grădiniţă. iar în meseriile lor se folosesc de diferite maşini şi unelte. împreună (zidari.) „Eu am observat că voi. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă. Pentru că aceste materiale sunt foarte grele. vor trebui să recunoască meseriile din domeniul construcţiilor.. care sunt conduse de ŞOFERI. copii isteţi!” 2. să formuleze o propoziţie simplă făcând corect acordul gramatical. precum şi uneltele caracteristice şi să le sorteze. De ce este nevoie pentru a construi? (de piatră. vă uitaţi curioşi şi le puneţi diferite întrebări părinţilor voştri. o grădiniţă sau o şcoală este un ŞANTIER. Domnul Ionescu a vrut să stea puţin de vorbă cu voi pentru că a observat cum în fiecare zi voi priviţi curioşi la oameni şi maşinile care lucrează acolo. o casă. La Construcţii.). trecând pe lângă şantier. în dimineaţa aceasta nu s-au văzut oamenii pe şantier. aşa cum voi sunteţi la grădiniţă toţi într-o grupă. ne trebuie cablu pntru curent electric care este pus de ELECTRICIAN. pentru apă ne trebuie conducte. veţi putea realiza lucruri frumoase. care este manevrată/condusă de MACARAGIU. Comunicarea cu ceilalţi: „Astăzi. În primul rând. vreau să vă spun că acolo unde se construieşte un bloc. tâmplari. Aceste materiale sunt aduse cu maşinile. Şi voi la grădiniţă. Noutăţile zilei: Educatoarea prezintă materialele puse la dispoziţie la centrele de interes şi anunţă că toţi copiii vor forma astăzi o echipă în „şantierul clasei”. după ce şeful de şantier face prezenţa să vadă dacă sunt toţi. să le aşeze la locul potrivit. putem observa că numai lucrând în echipă. care sunt puse de INSTALATORI .” (Invitatul va răspunde întrebărilor puse de copii. Voi aţi venit toţi la grădiniţă? (se va face prezenţa în grupă).. deoarece construcţia noastră nu are încă acoperiş. II..) putem construi. copiii vor construi cu materialele puse la dispoziţie ceea ce ei şi-ar dori să se construiască pe strada lor. ci împreună cu un domn – domnul Ionescu – care este şeful şantierului din aproprierea grădiniţei noastre. după prezentări. oamenii nu pot lucra pe şantier (se stabileşte calendarul naturii cu copiii). va purta discuţia cu copiii.” (Invitatul. cărămizi. AlA Copiii sunt invitaţi la centrele de interes. ferestrele şi uşile sunte făcute şi montate de TÂMPLAR. instalatori. 135 . ele sunt descărcate cu MACARAUA. 1. cu ajutorul imaginilor şi al jetoanelor puse la dispoziţie. cărămizile sunt apoi zidite de ZIDAR. după cum aţi observat. Toţi lucrează în ECHIPĂ. unealta. Oamenii care lucrează pentru a construi ceea ce v-am spus sunt muncitori pe şantier şi ei au diferite meserii. ciment. salutul: „Bună dimineaţa. să denumească corect meseria. Pentru ca noaptea să avem lumină. când veniţi sau plecaţi de la grădiniţă. La Bibliotecă. prilej cu care fiecare copil îşi va spune numele.SCENARIUL ZILEI I. După cele ce v-am spus până acum..

„Metode interactive de grup. 2006 2. scară dublă din plastic MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1. „Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii”. Bucureşti. în diferite contexte (mers. Viorica Preda. transport de greutăţi. 1976 3.să prezinte rezultatul în mod creativ DPM: să utilizeze deprinderile motrice şi utilitar-aplicative însuşite. Humanitas Educaţional. căţărare. construire şi utilizare a formelor geometrice DPM: dezvoltarea spiritului competiţional.să colaboreze în grupuri mici O4 . Ed. Daniel Oprea.să identifice materialele prezentate O2 .. denumire. „Ghid pentru proiecte tematice.. Ed.să selecteze piesele după cerinţa (pătrat. Ghid Metodic”. Marcela Călin. demonstraţia. exerciţiul n Mijloace de învăţământ: trusa cu figuri geometrice.. Bucureşti.. roabe din plastic. cerc. a curajului şi încrederii în forţele proprii Obiective de referinţă vizate: Dş: O1 . Aureliana Cocoş. cărămizi din material plastic. alergare) STRATEGII DIDACTICE: n Metode şi procedee: conversaţia. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Mioara Pletea. Ed. DP. 2006 136 .” (joc didactic: recunoaştere forme geometrice) TIPul DE ACTIVITATE: consolidare MIJlOC DE REAlIZARE: joc didactic FORMA DE ORGANIZARE: frontală 2. Maria Taiban şi colab. explicaţia. a spiritului de echipă. Silvia Breben şi colab. Arves. Domeniul ştiinţă: TEMA: „Să construim. trunghi) O3 . observarea.. Domeniul Psihomotric: TEMA: Parcurs aplicativ „Constructorii harnici” TIPul DE ACTIVITATE: consolidare MIJlOC DE REAlIZARE: educaţie fizică FORMA DE ORGANIZARE: frontală sCOPul: Dş: dezvoltarea capacităţii de recunoaştere.ÎNDRUMĂRI METODICE EXEMPlu DE ACTIVITăŢI INTEGRATE DOMENII EXPERIENŢIAlE: 1. Filofteia Grama.

şcoli.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII din cadrul domeniul Ştiinţă 1.aranjarea suporturilor pentru construit (pregătirea unui număr de cel puţin 5 truse geometrice) . Cine doreşte va veni la trusă. sTRATEGII DIDACTICE .. „Cărămizile” (piesele geometrice) vor fi depozitate pe covor într-un spaţiu cât mai larg.frontală ITEMI: Cine şi ce face? 3. CAPTArEA ATEnţIEI CONŢINuT şTIINŢIFIC Se poartă o scurtă conversaţie cu copiii despre ceea ce au realizat în cadrul centrelor de interes Nisip şi apă şi Construcţii. sTRATEGII DIDACTICE -expunere EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Observarea comportamentului 4. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC „Acum.” sTRATEGII DIDACTICE . se prezintă trusa cu forme geometrice. mOmEnT OrGAnIZATOrIC CONŢINuT şTIINŢIFIC Se vor folosi mai multe truse cu piese geometrice. blocuri.instructajul verbal 2.orală . sTRATEGII DIDACTICE Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii: . aşezată pe un grup de măsuţe care să faciliteze uşor accesul copiilor care vor construi. va alege o piesă şi va spune ce fel de piesă este. fără a se aglomera..introducerea copiilor în sala de grupă .conversaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) . ce mărime şi ce culoare are.exerciţiul 137 . noi toţi vom fi «zidari» şi vom construi cu ajutorul formelor geometrice din aceste truse case.aerisirea sălii de grupă . despre meseria de zidar şi ce obiective se pot construi. pentru a facilita orientarea şi accesul tuturor copiilor la ele. Se va construi pe o suprafaţă plană puţin înclinată. InTuIrEA mATErIALuLuI ŞI VErIFICArEA CunOŞTInţELOr OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1 CONŢINuT şTIINŢIFIC „Mai întâi trebuie să vedem dacă cunoaştem aceste forme geometrice.

educatoarea va da îndrumări exterioare atât zidarilor. O3 CONŢINuT şTIINŢIFIC Se va forma echipa de „zidari”. al doilea din pătrate roşii. sTRATEGII DIDACTICE . un rând din pătrate roşii. Pe parcursul derulării jocului. apoi zidarilor pentru spre a le zidi. al treilea rând vor fi ferestrele căsuţei. EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Răspunsurile copiilor Observarea comportamentului 6. În reluarea jocului. Cine are culoarea galben la cartonaş va fi „zidar”.explicaţia . EXECuTArEA jOCuLuI OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O2. formate din cercuri galbene. sTRATEGII DIDACTICE . Primul rând de cărămizi va fi din pătrate albastre. cât şi celorlalţi copii.conversaţia 7. La jocul de probă.jocul. Acoperişul casei va fi realizat din triunghiuri mari de diferite culori . şefului de echipă. exerciţiul RăsPuNsuRIlE COPIIlOR Formulele de adresare Comportamentul copiilor în timpul jocului 138 . Şeful de şantier va fi atent şi va verifica dacă „cărămizile” aduse corespund cerinţelor.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII din cadrul domeniul Ştiinţă 5. Cine are cartonaşul roşu va fi şef de echipă. educatoarea va fi şeful de şantier care va verifica „cărămizile”. din „cărămizi” (piese) mari şi groase. EXPLICArEA SArCInILOr ŞI FIXArEA rEGuLILOr CONŢINuT şTIINŢIFIC Se va forma echipa de „zidari” prin tragerea unor cartonaşe colorate din „săculeţul fermecat”. se va ţine cont de schimbarea caracteristicilor pieselor geometrice. Ceilalţi copii vor alege „cărămizile” (piesele) cerute şi le vor prezenta şefului de şantier pentru a le verifica. jOCuL dE PrOBă OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O2 CONŢINuT şTIINŢIFIC Se stabileşte construirea unei căsuţe pentru pitici. „Zidarii” trebuie să se sfătuiască ce vor să zidească şi ce fel de „cărămizi” folosesc pentru fiecare rând zidit. apoi un rând de cărămizi formate din pătrate mari verzi. Cine are cartonaşul roşu va fi „şef de şantier”.

denumind obiectivul şi explicând din ce fel de cărămizi a fost realizat. ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O5 CONŢINuT şTIINŢIFIC Pentru fiecare construcţie realizată.DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII din cadrul domeniul Ştiinţă 8.observaţia . sTRATEGII DIDACTICE . Copiii vor fi strânşi în cerc. sTRATEGII DIDACTICE . zidarii vor face „recepţia lucrării”.descrierea EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicare Răspunsurile copiilor în cadrul grupului 9. 139 .expunerea . pentru a desfăşura jocul „Zidarii”. formaţie necesară pentru desfăşurarea activităţii psihomotrice. OBţInErEA PErFOrmAnţEI.conversaţia .conversaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Aprecieri verbale Primesc diplome. EVALuArEA CONŢINuT şTIINŢIFIC Lucrările vor fi expuse într-o parte a sălii pentru a fi evaluate la finalul activităţii integrate.

fie cu maşina. InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr . mers pe vârfuri. ducerea braţelor prin lateral deasupra ochilor.INDICAŢIIMEDTODICEPRIVINDDESFĂŞURAREAactivităţiipsihomotrice 1. cu palmele orientate către sol.2 CONŢINuT Ex. FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICE Cerc 3. ridicarea braţelor prin lateral sus. mers pe călcâie. fie cu roaba.1 „Priveşte sus” T1.2 stând în poziţie de drepţi. În activitatea următoare. mers liniştitor cu mişcări de respiraţie DOZARE 3 min. 2 Din poziţia stând cu picioarele depărtate. aplecarea trunchiului înainte şi atingerea solului cu degetele DOZARE 4x4 FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICE Cerc cu distanţă de un braţ copii 140 .2 repetarea mişcării spre stânga cu piciorul stâng DOZARE 2x4 FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICE Cerc cu distanţă de un braţ copii 4. mOmEnT OrGAnIZATOrIC CONŢINuT Se va motiva faptul că pe şantierul de construcţii. fie cărându-le individual. toţi copiii vor fi „constructori harnici” şi vor trebui să se întreacă în transportarea cărămizilor. alergare cu genunchii sus. alergare uşoară.4 revenirea la poziţia iniţială T1. InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr . PrEGăTIrEA OrGAnISmuLuI PEnTru EFOrT CONŢINuT Mers normal. alergare cu călcâiele la şezut. concomitent cu deplasarea piciorului drept lateral şi întoarcerea capului către dreapta T3. 2. constructorii trebuie să transporte materialele de la locul de depozitare către locul unde se construieşte.1 CONŢINuT Ex.

Duce roaba la locul iniţial şi trece la coada şirului. să o pună în roabă. Echipa care reuşeşte să transporte prima toate cărămizile în ladă va fi echipa câştigătoare a Concursului „Constructorii harnici”. urcă şi coboară cu ea scara şi o depozitează în lada de depozitare.TEmA -TrASEu APLICATIV:„COnSTruCTOrII HArnICI” CONŢINuT Copiii vor fi împărţiţi în două echipe.5. aşezaţi în faţa a două linii trasate cu cretă albă pe sol. DOZARE 10 min FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICE Două şiruri 8. Revenire în poziţia ghemuit DOZARE 4x4 FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICE Cerc cu distanţă de un braţ copii 6. aşezaţi pe podea. DOZARE 1 min.3 CONŢINuT Ex. 141 . şi executarea jocului „Mimăm meseriile”. Dincolo de linii se află stivuite cărămizi de plastic din care fiecare copil va trebui să ia câte o cărămidă. rEVEnIrEA OrGAnISmuLuI duPă EFOrT CONŢINuT Se va realiza prin adunarea copiilor în cerc. 3 „Pisica se întinde” Stând ghemuit. să o transporte până la scara dublă. lăsarea braţelor odată cu expiraţia FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICE Cerc cu distanţă de un braţ copii 7.4 CONŢINuT Ex. ridicarea şezutului prin întinderea picioarelor. FORMAŢII DE luCRu / MODAlITăŢI DE EXERsARE / INDICAŢII METODICE Cerc 9. InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr . InFLuEnţArEA SELECTIVă A APArATuLuI LOCOmOTOr . apoi ia cărămida. lucrările realizate din piesele geometrice şi se vor face fotografii pentru panoul cu activităţi. EVALuArEA CONŢINuT În aceeaşi formaţie se vor analiza rezultatele obţinute „pe şantierul de construcţii”. 4 „Păsărelele zboară” Exerciţii de respiraţie Din poziţia stând ridicarea braţelor prin lateral odată cu inspiratia. se vor premia câştigătorii concursului.

.

Ed.semne de circulaţie. Ed. soft educaţional. imprimantă. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar”. V&I Integral. al securităţii. n DuRATă: 3 săptămâni n lOC DE DEsFăşuRARE: grădiniţa. Bucureşti. copiii au posibilitatea de a dobândi sentimentul siguranţei proprii. Cocoş Aureliana. „Ghid pentru proiecte tematice. 2002 143 .planşe tematice .a. Ed. Mioara Pletea.parteneri în educaţie (învăţători. învăţând de pe acum la cine pot să apeleze în situaţii de urgenţă.preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” . Humanitas Educaţional. copiii ne vor demonstra cât de multe cunoştinţe au acumulat la finele anului şcolar. Revista „Învăţământul preşcolar” 1-2/2008 2. sediul poliţiei comunale n REsuRsE n uMANE . Copilul învaţă despre valoarea muncii. 2006 5.. CD player . pliante . Filofteia Grama şi colab. „Laborator preşcolar”. Laurenţia Culea. „Activitatea integrată din grădiniţă. aparat de fotografiat. DPH. Tot în cadrul acestui proiect. Daniel Oprea. Mioara Pletea ş.activităţi interesante desfăşurate în cadrul proiectului „Să copiii vor înţelege mai bine legătura între ceea ce învaţă şi rolurile pe care le vor avea în viitor. „Curriculum pentru învăţământul preşcolar”. Liliana Ezechil.SĂ TE MÂNDREŞTI CU MINE! TEMA ANUALĂ: „CE şI CUM VREAU SĂ FIU?” NIVELUL I: (3-5 ANI) PROIECT TEMATIC Din diversitatea de ARGUMENT te mândreşti cu mine!”. Marcela Călin. Mihaela Păişi-Lăzărescu. Abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Viorica Preda. Bucureşti.părinţi . Ed. poliţişti) n MATERIAlE . 2008 3. reviste. imagini PPT.cărţi. despre diversitatea profesiilor şi despre aşteptările celorlalţi. Filofteia Grama. Angela Sesovici. DPH. De asemenea.calculator.cadre didactice . uniformă de poliţist MATERIAlE BIBlIOGRAFICE 1. Filofteia Grama.. 2008 4.

. semne de circulaţie 144 . reguli de circulaţie. securitate l Pe stradă.dIrECţII dE dEZVOLTArE. brutarul. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI CE VOI FI CâND VOI FI MARE? l Doctoriţa.. educatoarea l Pilotul l Croitorul. l Locul de muncă l Regulamente / reguli CE MI-Au POVEsTIT ZâNElE ANuluI? l Evaluare l Aşteptări/teme l Soluţii Să te mândreşti cu mine! PRIETENI DE PRETuTINDENI l Ce ştim despre prietenie? l Ce înseamnă pacea? l Ce reprezintă ramura de măslin? APEl DE uRGENŢă 112 l Ordine. tâmplarul.

să compună în mod original şi personal spaţiul plastic Domeniul Psihomotric .Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor.Dezvoltarea capacităţii de observare şi stabilire de relaţii cauzale. pictură. localizare) . spaţiale.Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de situaţii problematice. modelaj Domeniul Estetic şi creativ . prin achiziţia de strategii adecvate . precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple Domeniul Om şi societate .să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere.să cunoască şi să repecte normele necesare integrării în viaţa socială. să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles . comparare.să utilizeze materiale scrise în vederea executării unei sarcini date Domeniul Ştiinţe . precum şi reguli de securitate personală .să intoneze cântece pentru copii . distanţă.să perceapă componentele spaţio-temporale (ritm. clasificare.Formarea şi dezvoltarea deprinderilor motrice de bază şi utilitar-aplicative Domeniul Psihomotric .Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen. sintactic OBIECTIVE dE rEFErInţă VIZATE Domeniul Limbă şi comunicare .să audieze cu atenţie un text. durată. ordonare. temporale Domeniul Ştiinţe .să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din viaţa cotidiană.Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi . apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă Domeniul Om şi societate .OBIECTIVE CAdru PE dOmEnII EXPErIEnţIALE Domeniul Limbă şi comunicare .Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic. valorificând deprinderile de lucru însuşite Domeniul Estetic şi creativ . idei pe baza observărilor efectuate .Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică . lexical. grupare/regrupare.să comunice impresii.să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte 145 .

unelte pentru nisip .carioca.albume. n Ştim ce nevoi au copiii.CD. sărbătorim Ziua Copiilor din întreaga lume. . n De 1 Iunie. n Fiecare om trebuie să respecte nişte reguli la locul de muncă. etc. planşe .imagini PPT ARTă . n Poliţistul are grijă ca oamenii să respecte regulile de circulaţie.„Cu ce călătorim?” . ce ni se poate întâmpla? n Ce reguli au oamenii mari la serviciu? n Cum sunt pedepsiţi infractorii? n Care sunt semnele de circulaţie pe care trebuie să le cunoască copiii? n La cine trebuie să apelăm în situaţii de urgenţă? n Care este numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă? n Ce li se poate întâmpla copiilor răi? n De ce copiii sunt diferiţi? n Prin ce se aseamănă toţi copiii? n Ce înseamnă pacea? n Ce reprezintă ramura de măslin? n Ce prieteni pot avea copiii? n Cum se sărbătoreşte Ziua Copiilor în alte ţări? JOC DE ROl .caiete de lucru . pompier. imagini .forme .foarfecă . n Profesorul îi învaţă pe elevi cu pasiune.coli de scris.fişe suport . planşete .Tangram .InVEnTAr dE PrOBLEmE Ce ştim? n Doctorul ne îngrijeşte cu bunătate.calculator.semne de circulaţie CEnTruL TEmATIC Uniforme. n La mare.rechizite CONsTRuCŢII .jucării pentru nisip 146 .plastilină. n Cunoaştem caracteristicile fiecărui anotimp.carton colorat . n Armata ne apără ţara.uniforme de poliţist.cărţi. reviste. n Doamna educatoare ne iubeşte. n Copiii au nevoie de familii iubitoare.Arco. am văzut salvamari.puzzle .cuburi din lemn . semne de circulaţie. CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor BIBlIOTECă .coli desen . . n Copiilor le place să se joace. n Ştim că anul are 4 anotimpuri. imagini NIsIP şI APă . DVD . pensule . .ladă suport . acuarele.Mozaic . n Există şi alţi oameni care ne pot ajuta la nevoie.„Micul constructor” şTIINŢă . n Ştim care sunt drepturile copiilor.machete carton Ce nu ştim şi vrem să aflăm? n De ce trebuie să avem o meserie? n Oamenii mari mai învaţă şi ei? n De ce? n Dacă nu vom învăţa bine. n Poliţistul ne apără de cei răi. creioane .

Vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului. Concurs „Cine ştie câştigă” (se poate derula diseminare în cadrul cercului pedagogic sau a în parteneriat cu şcoala) comisiei metodice. Vă rugăm să ne sprijiniţi în acest sens. AGENT DE Vă mulţumim! CIRCULAŢIE Copiii grupei şi d-na educatoare mEdIATIZArE ŞI dISEmInArE FInALIZArEA PrOIECTuLuI Mediatizare mass-media locală. parteneriate. simpozioane ACTIVITATE mETOdICă TuRA I săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice TuRA A II-A săptămâna 1 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 2 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 3 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice săptămâna 4 Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare Alte activităţi metodice 147 . filme. vă adresăm rugămintea de a ne onora cu prezenţa şi de a le permite o mai bună informare despre misiunea poliţiştilor. fotografii.SCRISOARE DE INTENŢIE CĂTRE PĂRINŢI Stimaţi părinţi. povestindu-le copiilor despre ceea ce faceţi. Vă mulţumim! Copiii grupei şi d-na educatoare Stimate Domnule Poliţist. despre locul dumneavoastră de muncă şi despre importanţa muncii pe care o prestaţi. Este vârsta la care toţi copiii DOMNULUI visează să devină poliţişti. SCRISOARE DE INTENŢIE Copiii grupei „Piticii Isteţi” de la Grădiniţa Bascov derulează în perioada ADRESATĂ următoare proiectul „Să te mândreşti cu mine!”. Preşcolarii grupei „Piticii Isteţi” vor desfăşura în săptămânile ce urmează un proiect pe care l-au numit „Să te mândreşti cu mine”. În acest sens.

DPM „Cel mai harnic şi isteţ!” (joc didactic de sortare.SĂPTĂMÂNA 31 SuBTEmA: CE şI CUM VREAU SĂ FIU? ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vreau să fiu ascultător”.„Învăţăm să fim modele/exemple” Opţional AlA n ştiinţă: „Ce înseamnă să fii politicos!” n Joc de rol: „Aşteptăm musafiri” n Artă: Temă iniţiată de copii (desen.. „Învăţăm să fim modele/exemple” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Ce înseamnă să fii cinstit?” n Bibliotecă: „Cei trei purceluşi” n Construcţii: „Căsuţele celor trei purceluşi” n Jocuri distractive: „Nu trişa!” DEC Scenă din povestea „Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce vreau să fiu…?”. „Învăţăm să fim modele/exemple” AlA n Bibliotecă: „Eu voi fi. „Învăţăm să fim modele/exemple” AlA n Bibliotecă: „Răsplata hărniciei” (citire de imagini din poveşti şi poezii cu tema stabilită) n Nisip şi apă: „Cămara furnicilor/veveriţelor” n Joc de masă: Puzzle cu poveşti. joc: „Gospodarii harnici” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vreau să fiu cinstit!”.L. traseu aplicativ. joc cu cânt: „Ghiceşte cine te-a strigat” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vreau să fiu harnic!”. pictură) n Jocuri distractive în curtea grădiniţei: „Respectă regula” ADE: Activitate integrată DlC. desene animate: „Fata babei şi fata moşului” ADE: Activitate integrată Dş.. DEC „Vizită” de I.” (poveste creată de copii) n Artă: „Locul meu de muncă” (pictură) n Joc de rol: „Alege ce vei fi” n Jocuri distractive: „Cine ştie răspunde!” ADE: DOs„Drumul spre succes” (convorbire) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 148 . ordonare). Caragiale (povestire). „Învăţăm să fim modele/exemple” AlA n Bibliotecă: „Nu numai la grădiniţă” de Octav Pancu-Iaşi” (lectura educatoarei) n Construcţii: „Scăunelul copilului neascultător” (cu materiale la alegere) n Joc de rol: „Scufiţa Roşie” (dramatizare) n Joc distractiv: „Mima” „Povestea Măgăruşului încăpăţânat” (vizionare DVD) ADE: Dş „Ce se poate întâmpla dacă nu suntem ascultători?” ADP Întâlnirea de dimineaţă:„Vreau să fiu politicos!”. „Un copil politicos” (cântec).

traseu aplicativ. „Etichete bune/etichete rele” AlA „Greierele şi furnica” (lectura educatoarei).L. „Etichete bune/etichete rele”. ordonare – fişe de lucru). desene animate: „Fata babei şi fata moşului” ADE „Cel mai harnic şi isteţ!” (joc didactic de sortare. Caragiale (repovestire). „Un copil politicos” (cântec). temă iniţiată de copii (desen. AlA„Cei trei purceluşi” (repovestire). joc distractiv: „Mima” ADE„Cine şi de ce a fost neascultător astăzi?” ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”.. „Etichete bune/etichete rele” AlA „Ce a uitat Fănică să spună!”. „Scăunelul copilului neascultător” (cu materiale la alegere). joc cu cânt: „Ghiceşte cine te-a strigat” (repetare) ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”..” (poveste creată de copii)”. „Etichete bune/etichete rele” AlA „Nu numai la grădiniţă” de Octav Pancu-Iaşi” (lectura educatoarei). „Scufiţa Roşie” (dramatizare). puzzle cu poveşti. jocuri distractive: „Nu trişa!” DEC Scenă din povestea „Punguţa cu doi bani” (finalizarea lucrării) ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”. „Cine ştie răspunde?” (concurs) ADE„Drumul spre succes” (convorbire) mIErCurI è jOI VInErI è è 149 . „Etichete bune/etichete rele” AlA„Eu voi fi. „Alege ce vei fi”.SĂPTĂMÂNA 31 SuBTEmA: CE şI CUM VREAU SĂ FIU? ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”. pictură – finalizarea lucrărilor) ADE „Vizită” de I. joc: „Gospodarii harnici” ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”.

modelaj) n Joc de rol: „De-a salvatorii”. modelaj) n Joc de rol: „De-a poliţistul/jandarmul”.. pictură. „Eşti în pericol? Sună la 112!” AlA n Bibliotecă: „Povestim întâmplări de la munte şi mare” n Artă: „Colacul de salvare” (desen.SĂPTĂMÂNA 32 SuBTEmA: APEL DE URGENŢĂ: 112! ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Radio ZU ne anunţă. traseu aplicativ.”. „Eşti în pericol? Sună la 112!” AlA n Bibliotecă: „Citim din ziare şi reviste. DPM: „Poziţii strategice” (orientare spaţio-temporală). focul este prieten sau duşman?” (convorbire) n Construcţii: „Scara pompierilor” n Joc de rol: „De-a pompierii”. „Eşti în pericol? Sună la 112!” Opţional AlA n ştiinţă: „Alfabetul circulaţiei” n Artă: „Semaforul” (desen. program distractiv – concurs: „Ce ştii despre mine?” (poliţist/jandarm/poliţist comunitar) ADE: Activitate integrată DlC. ţară. „Agentul de circulaţie” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Am văzut parada militară”. vrem ostaşi!” ADE: Activitate integrată Dş. „Ce este o faptă eroică?” n Nisip şi apă: „Construim tranşee” n Joc de rol: „De-a soldaţii” n Jocuri distractive: „Ţară. „Eşti în pericol? Sună la 112!” AlA n Bibliotecă: „Citim imagini din cărţi şi reviste despre ostaşii noştri”. arde grădiniţa!” (simulare în caz de incendiu) DEC „Culorile focului!” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Salvamontistul şi salvamarul”. joc: „Instrucţie în poligon” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Foc!!! Cine ne salvează?”. „Alege pe cine şi cum ajuţi?” (program distractiv) ADE: DOs„Aşa da/aşa nu!” (reguli ce trebuie respectate la mare şi la munte) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 150 . ştiri/anunţuri/reportaje” n Construcţii: „Carul TV” n Artă: Album cu instantanee din grădiniţă n„Micul reporter” (reportaje în grădiniţă) ADE: Dş „Ce este şi ce face un reporter?” (convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu poliţistul!”. „Cu păpuşica la plimbare” (cântec. joc de mişcare). DEC „Accidentul” de Iuliu Raţiu” (povestire). pictură. „Foc. „Eşti în pericol? Sună la 112!” AlA + ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Ce ştii..

joc: „Parada militară” ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”. „Azi mi s-a întâmplat…” AlA „Să ascultăm/urmărim reportajele realizate”. joc de mişcare). „Cu păpuşica la plimbare” (cântec... album cu instantanee din grădiniţă (definitivarea lucrărilor) ADE„Cum m-am comportat ca reporter?” (convorbire) ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”. „Cântecul soldaţilor” (audiţie) ADE„Soldaţi pe tabla de şah” (orientare spaţio-temporală). modelaj). „Azi mi s-a întâmplat.. pictură.” AlA „Povestiri istorice” de Dumitru Almaş (lectura educatoarei). „Azi mi s-a întâmplat. „Colacul de salvare” (desen. „Azi mi s-a întâmplat. „De-a salvamontiştii” ADE „Aşa da/aşa nu!” (reguli ce trebuie respectate la mare şi la munte – prezentare PPT) mIErCurI è jOI VInErI è è 151 .SĂPTĂMÂNA 32 SuBTEmA: APEL DE URGENŢĂ: 112! ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”..” AlA „Pompierul ne sfătuieşte” (vizionare PPT cu reguli de folosire a focului). „Zebra” (grafisme).. „De-a pompierii” ADE„Culorile focului” (pictură – definitivarea lucrărilor) ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”.” AlA„Alfabetul circulaţiei”. „Azi mi s-a întâmplat.... „Agentul de circulaţie” (repetare) ADP„Eşti în pericol? Sună la 112!”.” AlA „Povestim întâmplări de la munte şi mare”. program distractiv – concurs ADE „Accidentul” de Iuliu Raţiu (repovestire).

DPM „Flori pentru copiii lumii” (forme geometrice). inimă de copil” de Edmondo de Amicis (povestirea educatoarei) n Artă: „Hora prieteniei” (decupare pe contur) n Joc de rol: „Prietenul la nevoie se cunoaşte!” n Desene animate: „Tom şi Jerry” ADE: DOs„Drepturile copilului” (convorbire) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 152 . „Cum îmi aleg prietenul?” AlA n Bibliotecă: „De ziua noastră” (lectură după imagini) n Construcţii: „Scenă pentru serbarea copiilor” (proiectăm şi construim) n Artă: „Să confecţionăm steguleţe şi baloane colorate pentru serbare” n„Ne pregătim pentru sărbătoare” (costume. joc: „Ştafeta” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Scrisoare pentru prietenul meu”. joc: „Zi de sărbătoare” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce Ionică este prietenul meu?”. „Cum îmi aleg prietenul?” AlA+ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „La serbare!” (probleme ilustrate) n Bibliotecă: „Jocul ghicitorilor” (reactualizarea şi evaluarea unor ghicitori) n Joc de masă:„Basme în bucăţele” n Jocuri în aer liber: „Şotronul”. „Elasticul” DEC „Desene pe asfalt” (concurs) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În vizită la prietenul meu?”. decor. Stanciu. DEC „1 Iunie” de Elena Dragoş (memorizare). traseu aplicativ. program artistic) ADE: Dş „Copii din toată lumea” (naţionalităţi şi rase) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum aş dori să sărbătorim ziua de 1 Iunie”. „Cum îmi aleg prietenul?” Opţional AlA n ştiinţă: „Zi de sărbătoare” n Artă: „Flori pentru copiii lumii” (pictură) n Joc de rol: „De-a sărbătoarea copiilor” n Activitate gospodărească: „Să pregătim masa festivă” ADE: Activitate integrată DlC. cântec: „Copii din toată lumea” de Al.SĂPTĂMÂNA 33 SuBTEmA: PRIETENI DE PRETUTINDENI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenul meu”. „Cum îmi aleg prietenul?” AlA n Bibliotecă: „Cui trimit scrisoarea?” (joc didactic) n Nisip şi apă: „Urmele prieteniei” n Artă: „Şerveţelul pentru prietenul meu” (grafisme) n Jocuri distractive: „Întreceri sportive” ADE: Activitate integrată Dş. „Cum îmi aleg prietenul?” AlA n Bibliotecă: „Cuore.

jocuri distractive: „Întreceri sportive” ADE„Flori pentru copiii lumii” (forme geometrice – fişe de lucru). „Basme în bucăţele”. „Elasticul” ADE„Desene pe asfalt” (concurs – premierea lucrărilor) ADP„Cum îmi aleg prietenul?”. jocuri distractive. scenă pentru serbarea copiilor (proiectăm şi construim). inimă de copil” de Edmondo de Amicis (povestirea educatoarei). „Îmi ajut prietenul” AlA „Jocul ghicitorilor” (reactualizarea şi evaluarea unor ghicitori). decor. „Îmi ajut prietenul” AlA Album cu fotografii de la 1 iunie. desene animate: „Tom şi Jerry” ADE„Drepturile copilului” (convorbire) mIErCurI è jOI VInErI è è 153 .SĂPTĂMÂNA 33 SuBTEmA: PRIETENI DE PRETUTINDENI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Cum îmi aleg prietenul?”. traseu aplicativ. „Hora prieteniei” (decupare pe contur – finalizare + expoziţie). jocuri în aer liber: „Şotronul”. „Îmi ajut prietenul” AlA„Zi de sărbătoare” (masă festivă. program artistic) ADE„Copii din toată lumea” (naţionalităţi şi rase – prezentare PPT) ADP„Cum îmi aleg prietenul?”. joc: „Ştafeta” ADP„Cum îmi aleg prietenul?”. „Să confecţionăm steguleţe şi baloane colorate pentru serbare”. „Îmi ajut prietenul” AlA „Cui trimit scrisoarea?” (joc didactic). „Ne pregătim pentru sărbătoare” (costume. dans) ADE„Zi de sărbătoare” (program artistic) ADP„Cum îmi aleg prietenul?”. „Îmi ajut prietenul” AlA „Cuore. „Şerveţelul pentru prietenul meu” (grafisme – finalizare).

DEC „Cântecul privighetorii” de E. „Ciuboţelele ogarului” (repovestire) ADE: DOs„Pălăriuţele Zânelor anului” (confecţionare – lucrare colectivă) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 154 . „Lupul şi oile” ADE: Dş „Să simţim gustul fructelor” (observare fructe de vară) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Zâna Vară”. tunetul. numeraţie) n Bibliotecă: „Soarele în cele patru anotimpuri” n Joc de masă:„Alege şi grupează” (animale domestice şi sălbatice) n Desene animate: „Ferma animalelor” DEC „Joc de culori” (pictură) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De ce toamna este cea mai bogată fiică a anului?”. Ivela. joc: „În drumeţie” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Să ne amintim de Zâna Iarnă”. traseu aplicativ. furtuna) n Artă: „Vara în mii de culori” n Joc de rol: „De-a picăturile de ploaie” n Activitate gospodărească: „Să preparăm Tutti-Frutti” ADE: Activitate integrată DlC. DPM „Trenul meseriilor” (numeralul ordinal. curcubeul. „Ştiu să mă descurc” AlA+ADE: Activitate integrată n ştiinţă: „Aşază la locul potrivit!” (joc didactic). „Ştiu să mă descurc” AlA n Bibliotecă: „Primăvară: flori-culori” (evaluare) n Nisip şi apă: „Primăvara în grădină” n Artă: „Ierbarul cu flori de primăvară” n Jocuri distractive: „Rândunelele la cuib”. cântec: „Vara soseşte” de A. „Barza şi broaştele” ADE: Activitate integrată Dş.L. „Ştiu să mă descurc” AlA n ştiinţă: „De ce anul are patru anotimpuri?” n Bibliotecă: „Surprize de vară” (citire şi selectare de imagini cu aspecte ale anotimpului vara) n Construcţii: „Umbreluţe colorate” n Jocuri de mişcare în aer liber: „Atinge clopoţelul”. fişe de lucru). „Cifre hazlii” (fişe de lucru: grupe de obiecte. „Ştiu să mă descurc” Opţional AlA n ştiinţă: „Ce ne-aduce ploaia de vară?” (fulgerul. tu spui multe” (joc didactic) n Artă: „Ierbarul cu flori de toamnă” n Joc de rol „De-a florăria”. joc: „Înfloresc câmpiile” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit rândunica?”. Jianu (povestire).SĂPTĂMÂNA 34 SuBTEmA: CE MI-AU POVESTIT ZÂNELE ANULUI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ultima zână a anului”. „Ştiu să mă descurc” AlA n Bibliotecă: „Eu spun una.

joc: „Înfloresc câmpiile” (repetare) ADP„Ştiu să mă descurc”. Ivela. „Ciuboţelele ogarului” (repovestire) ADE„Pălăriuţele Zânelor anului” (confecţionare – lucrare colectivă) mIErCurI è jOI VInErI è è 155 . activitate gospodărească: „Să preparăm Tutti-Frutti” ADE „La cireşe” de Ion Creangă (povestire). „Barza şi broaştele” ADE„Cine este şi ce face?” (joc didactic). jocuri de mişcare în aer liber. „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!” AlA „Flori de vară”. „Ierbarul cu flori de primăvară” (finalizare). „Soarele de vară” (pictură). cântec: „Vara soseşte” de A. numeraţie). „Cifre hazlii” (fişe de lucru. „Lupul şi oile” ADE„Cum sunt sâmburii/seminţele fructelor?” ADP„Ştiu să mă descurc”. „O călătorie în adâncul mărilor” (colaj – lucrare colectivă). traseu aplicativ. tu spui multe!” (joc didactic). „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!” AlA „Eu spun una. jocuri distractive: „Rândunelele la cuib”. „Soarele în cele patru anotimpuri. „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!” AlA„Mama şi puii” (evaluare – păsări călătoare). „Fructe deghizate” (joc de rol). joc: „În drumeţie” ADP„Ştiu să mă descurc”.SĂPTĂMÂNA 34 SuBTEmA: CE MI-AU POVESTIT ZÂNELE ANULUI ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Ştiu să mă descurc”.L. „Ierbarul cu flori de toamnă” (finalizare). „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!” AlA „Aşază la locul potrivit!” (joc didactic). „Surprize de vară” (citire şi selectare de imagini cu aspecte ale anotimpului vara). „Umbreluţe colorate”. desene animate: „Ferma animalelor” ADE„Joc de culori” (pictură – finalizarea lucrărilor) ADP„Ştiu să mă descurc”. grupe de obiecte. „Ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face!” AlA „Pădurea în cele patru anotimpuri”. „Alege şi grupează” (personaje din poveştile învăţate). „Atinge clopoţelul”.

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMA ANUALĂ: SUBTEMA: TEMA ZILEI: DURATA: „CE ŞI Cum VrEAu Să FIu?” „Apel de urgenţă:112!” „Cu păpuşica la plimbare” 1 zi NIVElul I FORMA DE REAlIZARE: Activitate integrată sCOPul ACTIVITăŢII: .să comunice.să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei.să circule corect.să participe la activităţile de grup atât în calitate de vorbitor. jetoane cu semne de circulaţie n Joc de rol . joc cu cânt: „Cu păpuşica la plimbare” Obiective de referinţă vizate: DlC: .să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES sARCINI DE luCRu: n ştiinţă .să respecte normele de comportare pe stradă .să-şi asume responsabilităţi. cât şi în calitate de auditor . să dialogheze cu colegii de grupă .să recunoască principalele semne de circulaţie . distribuindu-şi sarcinile .să motiveze locul unde le-a văzut amplasate pe stradă .cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie EXEMPlu DE ACTIVITăŢI INTEGRATE: CENTRE DE INTEREs: n ştiinţă: „Alfabetul circulaţiei” (selectare de imagini) n Joc de rol: „De-a poliţistul!” n Artă: „Semaforul” DOMENII EXPERIENŢIAlE: DlC: „O întâmplare!” (povestire creată) DEC: „Semaforul” (cântec).să le amplaseze corespunzător pe planşa pusă la dispoziţie Materiale folosite: planşă cu străzi desenate. maşini n Artă: . semne de circulaţie în miniatură.să deseneze şi să coloreze semaforul şi culorile lui Materiale folosite: coli de hârtie. creioane colorate 156 . respectând semnele de circulaţie Materiale folosite: fluier. activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan să utilizeze un vocabular oral corect din punct de vedere gramatical DEC: .să interpreteze cântece pentru copii .formarea unui comportament responsabil ca participant la trafic .

sub aspect fonetic lexical. care este poliţist. având piciorul rupt şi acum este la spital.formarea deprinderilor de coordonare psihomotrică 157 . le vor recunoaşte şi amplasa pe planşa pusă la dispoziţie. AlA Copiii sunt invitaţi la centrele de interes. gramatical. La Artă. semafoare. stimulând imaginaţia copiilor în crearea unor povestiri . joc cu cânt: „Cu păpuşica la plimbare” ÎNDRUMĂRI METODICE ACTIVITăŢI PE DOMENII EXPERIENŢIAlE 1.SCENARIUL ZILEI I. 4. joc cu cânt „Cu păpuşica la plimbare” TIPul DE ACTIVITATE: consolidare MIJlOC DE REAlIZARE: cântec/joc cu cânt FORMA DE ORGANIZARE: frontală sCOPul: DlC: . la locurile corespunzătoare. copii isteţi!” 2. ADE DlC: „O întâmplare!” (povestire creată) DEC: „Semaforul” (cântec). şi cu care ne întâlnim de fiecare dată când mergem la plimbare. Comunicarea cu ceilalţi: „Astăzi v-am pregătit o surpriză şi l-am invitat la noi pe tatăl colegului vostru Radu. La Joc de rol. nu a ascultat de mama sa şi a pornit să treacă strada înainte să apară culoarea roşie a semaforului. salutul: „Bună dimineaţa.formarea deprinderilor de interpretare a cântecelor în vederea cultivării sensibilităţii muzicale .formarea deprinderii de exprimare corectă. 1. copiii vor selecta jetoanele care indică semne de circulaţie.” 3.dezvoltarea creativităţii verbale. Noutăţile zilei: Niciodată copiii nu vor pleca pe stradă neînsoţiţi de oamenii mari! II. Activitatea de grup: Poliţistul va face prezentările şi cunoştinţă cu fiecare copil (astfel se realizează şi prezenţa în grupă). la intersecţia din faţa parcului. Ea a fost accidentată. copiii îşi vor imagina o scenă cotidiană de pe stradă: maşini. copiii vor desena semaforul şi culorile lui. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă. a fluenţei şi originalităţii în gândire şi vorbire. stimularea vorbirii coerente şi expresive DEC: . Apoi le prezintă copiilor câteva reguli de circulaţie şi un caz de neatenţie când Ioana. poliţişti. DOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul Limbă şi comunicare TEMA: „O întâmplare” TIPul DE ACTIVITATE: consolidare MIJlOC DE REAlIZARE: povestire creată FORMA DE ORGANIZARE: frontală 2. o fetiţă de la o altă grădiniţă. La ştiinţă. constatând astfel că sunt sau nu sunt toţi copiii prezenţi. III. DOMENIul EXPERIENŢIAl: Domeniul Estetic şi creativ TEMA: „Semaforul” (cântec).

2006 2.aerisirea sălii de grupă . CAPTArEA ATEnţIEI CONŢINuT şTIINŢIFIC Li se prezintă copiilor imagini de impact: un accident datorat trecerii străzii prin loc nepermis/nemarcat (imagini). explicaţia. „Ghid pentru proiecte tematice. DP. 1976 3.. frontală ITEMI: „Ce se întâmplă?” 158 . povestirea n Mijloace de învăţământ: diferite jucării. văzută sau imaginată O2 . Silvia Breben şi colab. Daniel Oprea.OBIECTIVE OPERAŢIONALE: DlC O1 .să respecte linia melodică a cântecului O3 . Ed. Marcela Călin. Bucureşti. Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”. Aureliana Cocoş. demonstraţia. Maria Taiban şi colab. „Jocuri didactice pentru grădiniţă”.introducerea copiilor în sala de grupă .să coordoneze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul STRATEGII DIDACTICE: n Metode şi procedee: conversaţia.să reproducă textul cântecului O2 . sTRATEGII DIDACTICE .să povestească o întâmplare trăită. Humanitas Educaţional.explicaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) -orală. Ed. Filofteia Grama.instructajul verbal 2. Mioara Pletea. Bucureşti.să constate partea benefică a faptelor petrecute şi relatate DEC O1 . 2006 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 1. problematizarea.. „Metode interactive de grup. semaforul în miniatură MATERIAlE BIBlIOGRAFICE: 1. Ghid Metodic”. Ed.să formuleze propoziţii corecte din punct de vedere gramatical O3 . Viorica Preda. Arves. mOmEnT OrGAnIZATOrIC sTRATEGII DIDACTICE Se creează condiţiile psiho-pedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii: .aranjarea scăunelelor/ pernuţelor în semicerc .

observaţia . OBţInErEA PErFOrmAnţEI.conversaţia EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicare Răspunsurile copiilor în cadrul grupului 159 . O2 CONŢINuT şTIINŢIFIC Copiii vor expune povestioarele lor. EXPunErEA POVESTIrILOr OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1.povestirea EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Povestirile copiilor Observarea comportamentului 5.expunerea EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Observarea comportamentului 4. precum şi ceea ce trebuie făcut să nu se ajungă la astfel de situaţii. pe care aţi văzut-o sau pe care v-o puteţi imagina. se va da un titlu povestirii relatate. sTRATEGII DIDACTICE .” sTRATEGII DIDACTICE . ASIGurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI dE CunOŞTInţE OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O3 CONŢINuT şTIINŢIFIC Se vor trece în revistă cazurile povestite şi urmările lor. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC „Astăzi vom povesti şi noi o întâmplare datorată nerespectării regulilor de circulaţie. sTRATEGII DIDACTICE .3. La finalul povestirii. având în vedere corectitudinea faptelor şi a exprimării lor corecte şi fluente.

cuprinzând fragmente din linia melodică a cântecului şi a jocului cu cânt. EXECuTArEA jOCuLuI Cu CÂnT OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1. sTRATEGII DIDACTICE . AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr CONŢINuT şTIINŢIFIC Acum vom repeta cântecul „Semaforul” şi vom juca jocul „Cu păpuşica la plimbare”. băieţei). sTRATEGII DIDACTICE . apoi câte doi şi la semnalul educatoarei se vor opri sau vor porni. pe grupuri mici (fetiţe.exerciţiul 3. sTRATEGII DIDACTICE . rEPETArEA CÂnTECuLuI OBIECTIVE OPERAŢIONAlE O1. EXErCIţII dE OmOGEnIZArE A VOCILOr CONŢINuT şTIINŢIFIC Se vor executa câteva exerciţii de omogenizare a vocilor.explicaţia . formaţie în care se va desfăşura activitatea muzicală din cadrul domeniului Estetic şi creativ.Tranziţia către următoarea activitate se va realiza prin efectuarea unui joc „La plimbare”. în care copiii vor merge în şir câte unul. O2 CONŢINuT şTIINŢIFIC Cântecul va fi reamintit de educatoare şi se va repeta împreună cu întreg grupul de copii. sTRATEGII DIDACTICE . în funcţie de stadiul de reproducere a cântecului privind textul şi linia melodică. urmărindu-se încadrarea în ritm şi efectuarea mişcărilor sugerate de text. 1. Vor forma un cerc. imaginându-şi traversarea străzii pe trecerea de pietoni fără sau cu semafor.exerciţiul EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Acţiunile copiilor în cadrul grupului 4.demonstraţia . O3 CONŢINuT şTIINŢIFIC Jocul cu cânt va fi demonstrat de educatoare şi executat împreună cu copiii.exerciţiul EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI) Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicare 160 .expunerea 2.

5. ÎnCHEIErEA ACTIVITăţII ŞI EVALuArEA
OBIECTIVE OPERAŢIONAlE
O3

CONŢINuT şTIINŢIFIC
Se va realiza prin reluarea obiectivelor, aprecieri verbale şi recompensarea cu ecusoane cu diferite semne de circulaţie/de politişti.

sTRATEGII DIDACTICE
- expunerea - conversaţia

EVAluARE (INsTRuMENTE şI INDICATORI)
Aprecieri verbale Ecusoane

La sfârşitul zilei se organizează o plimbare în apropierea grădiniţei, în care se urmăreşte respectarea regulilor de circulaţie.

161

MICUL ACTOR
EVALUARE FINALĂ
SĂPTĂMÂNA 35 OBIECTIVE VIZATE:
Domeniul Limbă şi comunicare
- Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor şi structurilor verbale - Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic - Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor
BIBlIOTECă - caiete de lucru - fişe suport - coli de scris, creioane - albume, imagini - cărţi, reviste, planşe - tăbliţe magnetice cu litere - imagini PPT ARTă - carioca, acuarele, pensule - plastilină, planşete - coli desen - carton colorat - foarfecă - material din natură JOC DE ROl - jocuri de creaţie pentru fetiţe - costume diferite - maşinuţe pentru băieţi CONsTRuCŢII - cuburi din lemn - Tangram - Arco - Mozaic şTIINŢă - „Când se întâmplă?” - „Cu mine te întrece!” - soft educaţional - fişe de lucru „Jocul umbrelor” NIsIP şI APă - forme - unelte pentru nisip - ladă suport - jucării pentru nisip

Domeniul Ştiinţe
- Operaţii intelectuale prematematice - Capacitatea de a înţelege şi utiliza numerele şi cifrele - Capacitatea de a recunoaşte, denumi, construi şi utiliza formele geometrice - Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea lui - Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător

Domeniul Om şi societate
- Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică - Deprinderi practic-gospodăreşti - Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate

Domeniul Estetic şi creativ
- Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi, modelaje - Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, obiecte din mediul înconjurător - Capacitatea de exprimare prin muzică

Domeniul Psihomotric
- Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare - Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite

163

„Tristeţea/ veselia în culori şi forme” Opţional AlA n ştiinţă: „Anotimpurile” (joc didactic) n Artă: „Flori multicolore” (modelaj. DEC „A spus bine/n-a spus bine” (joc didactic). „Tristeţea/veselia în culori şi forme” AlA n Bibliotecă: „Recunoaşte personajul” n Artă: „Coroniţe pentru prinţi şi prinţese” n Activitate gospodărească: „Ne pregătim mapele cu lucrări” ADE: DOs„Cum ne comportăm pe scenă?” (convorbire) mArţI è mIErCurI è jOI è VInErI è 164 . traseu aplicativ.SĂPTĂMÂNA 35 SuBTEmA: MICUL ACTOR ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA I) LunI è ADP Întâlnirea de dimineaţă:„La teatru de păpuşi”.„Tristeţea/ veselia în culori şi forme” AlA n Bibliotecă: „Ce roluri pot juca actorii?” n Construcţii: „Teatrul de păpuşi” n Artă: „Marionete” n Jocuri distractive la alegerea copiilor ADE: Dş „Ce roluri pot juca actorii?” (convorbire) ADP Întâlnirea de dimineaţă:„De vorbă cu un actor”. „Noi suntem cântăreţi vestiţi”. joc: „De-a ghidul” ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Zmeul-Zmeilor”. „Tristeţea/veselia în culori şi forme” AlA+ADE: Activitate integrată n Bibliotecă: „Personajul îndrăgit” (joc didactic) n Joc de masă:„Basme în bucăţele” n Joc de rol: „Rolul pe care îmi place să-l interpretez (eu şi prietenii mei) n„Mare bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an) DEC „Personajul îndrăgit” (pictură/desen) ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Dacă aş fi o prinţesă/un prinţ”. DPM „Ce ştii despre mine? (joc logic).„Tristeţea/ veselia în culori şi forme” AlA n Bibliotecă: „Cel mai bun povestitor” n Nisip şi apă: „Castelul zmeilor” n Artă: „Câmp cu flori” (dactilopictură) n„Mare bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an) ADE: Activitate integrată Dş. joc: „Valsul copiilor” ADP Întâlnirea de dimineaţă:„Dacă aş fi o pasăre”. pictură) n Joc de rol: „Coliba iepuraşului” (dramatizare) n„Mare bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an) ADE: Activitate integrată DlC.

„Mima” AlA „Povesteşte mai departe”. joc de masă:„Basme în bucăţele”.. joc: „Prin pădurea castelului” ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”. traseu aplicativ. „Coroniţe pentru prinţi şi prinţese”. „Repetăm programul pentru serbare” ADE „Câte sunt şi unde sunt. „Îmi decorez rochiţa pentru serbare” (grafisme). „Marionete”. „Mima” AlA „Anotimpurile” (joc didactic). activitate gospodărească: „Ne pregătim mapele cu lucrări” ADE„Mare bal la grădiniţă” (serbarea sfârşitului de an) mIErCurI è jOI VInErI è è 165 . „Mare bal la grădiniţă” (pregătirea programului pentru serbarea de sfârşit de an) ADE„Personajul îndrăgit” (pictură/desen) ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”. „Mima” AlA„Personajul îndrăgit” (joc didactic). pictură). „Mima” AlA „Cel mai bun povestitor”.SĂPTĂMÂNA 35 SuBTEmA: MICUL ACTOR ACTIVITăŢI DE ÎNVăŢARE (TuRA A II-A) LunI mArţI è è ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”. „Flori multicolore” (modelaj. „Repetăm programul pentru serbare” ADE „A spus bine/n-a spus bine” (joc didactic).?” (joc didactic – numeraţie şi aşezare spaţială). „Scufiţa Roşie” (dramatizare). „Mima” AlA„Teatru de păpuşi”. „Noi suntem cântăreţi vestiţi” (repetarea cântecelor învăţate). jocuri distractive la alegerea copiilor ADE„Ce roluri pot juca actorii?” (convorbire) ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”.. joc: „Valsul copiilor” ADP„Tristeţea/veselia în culori şi forme”.

.

VINE MOŞ CRĂCIUN! SUBTEMA: VINE.VINE. EU EXPRIM 6 9 10 15 20 22 24 26 28 33 38 40 42 44 46 51 52 54 55 57 58 61 66 68 70 72 74 79 84 86 88 90 92 99 167 . VINE MOŞ CRĂCIUN! PROIECT TEMATIC: A FOST ODATĂ… SUBTEMA: NE JUCĂM CU ZÂNA IARNĂ SUBTEMA: POVESTE LA GURA SOBEI SUBTEMA: DIN LADA BUNICII SUBTEMA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL VREMII PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE PROIECT TEMATIC: AU FOST ŞI SUNT… ÎN JURUL NOSTRU SUBTEMA: ÎN OGRADĂ LA BUNICA SUBTEMA: FARMECUL PĂDURII SUBTEMA: VIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI SUBTEMA: VIEŢUITOARELE APELOR PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE PROIECT TEMATIC: EU SIMT.Cuprins PREZENTARE GENERALĂ A LUCRĂRII EVALUARE INIŢIALĂ SUBTEMA: EVALUARE INIŢIALĂ PROIECT TEMATIC: EU ŞI LUMEA MEA SUBTEMA: FAMILIA MEA SUBTEMA: ÎN LUMEA FERMECATĂ SUBTEMA: CORPUL UMAN SUBTEMA: COMUNITATEA/STRADA MEA PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE PROIECT TEMATIC: CE MĂ ÎNCONJOARĂ? SUBTEMA: ZÂNA TOAMNĂ SUBTEMA: CE NE-ADUCE TOAMNA-N COŞ? SUBTEMA: SURPRIZELE TOAMNEI SUBTEMA: UNIVERSUL PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEME ÎN AFARA PROIECTULUI: NOI SUNTEM ROMÂNI SUBTEMA: NOI SUNTEM ROMÂNI TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” . EU CREEZ.OBICEIURI STRĂBUNE SUBTEMA: OBICEIURI STRĂBUNE TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” .

CINSTIT ŞI BUN PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE TEMĂ ÎN AFARA PROIECTELOR: SĂRBĂTORILE PASCALE SUBTEMA: SĂRBĂTORILE PASCALE PROIECT TEMATIC: ÎNVĂŢ DE PE ACUM…! SUBTEMA: CINE FACE ŞI CUM FACE SUBTEMA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ SUBTEMA: HAIDEŢI ÎN EXCURSIE PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE PROIECT TEMATIC: SĂ TE MÂNDREŞTI CU MINE! SUBTEMA: CE ŞI CUM VREAU SĂ FIU? SUBTEMA: APEL DE URGENŢĂ: 112! SUBTEMA: PRIETENI DE PRETUTINDENI SUBTEMA: CE MI-AU POVESTIT ZÂNELE ANULUI PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE EVALUARE FINALĂ SUBTEMA: MICUL ACTOR 104 106 108 110 112 114 119 120 122 127 129 131 134 143 148 150 152 154 156 163 164 168 .SUBTEMA: OCHII MAMEI SUBTEMA: VESTITORII PRIMĂVERII SUBTEMA: FANTEZII DE PRIMĂVARĂ SUBTEMA: FANTEZIE ŞI CULOARE SUBTEMA: HARNIC.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful