Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTENERI SOCIALI ŞI SOCIETATEA CIVILĂ ÎN SPRIJINUL OCUPĂRII ŞI INCLUZIUNII SOCIALE ÎN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV Pactul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Incluziune Socială BucureştiIlfov Secretariatul Tehnic Permanent

„PROCEDURI DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN ROMÂNIA, ARMONIZATE CU DIRECTIVELE UE”
Suport de curs –

Trainer: MĂRCULEŢ PAVEL, expert pe termen scurt Certified Management Consultant, al SC OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti

Bucureşti 20 – 22 octombrie 2009 şi 26 - 27 octombrie 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUPRINS
I. DISPOZIŢII GENERALE ........................................................................................................................ 5 I.1 SCOP. PRINCIPII .............................................................................................................................. 6 I.2 DEFINIŢII .......................................................................................................................................... 8 I.3 TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ................................................................. 11 I.4 AUTORITĂŢI CONTRACTANTE ................................................................................................. 12 I.5 DOMENIU DE APLICARE. EXCEPŢII......................................................................................... 15 II. REGULI COMUNE APLICABILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ .................................................................................................................................................. 21 II.1 REGULI GENERALE .................................................................................................................... 23 II. 2 REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ........... 28 II. 3 REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ....................................... 36 II. 4 REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE ............................................ 41 II.5 CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE. CRITERII DE ATRIBUIRE.................................. 42 II.5.1 STABILIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE .......................................... 42 II. 5. 2 STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE .................................................................. 49 II.6 REGULI DE PUBLICITATE ......................................................................................................... 50 II.6.1 PUBLICAREA ANUNŢURILOR .......................................................................................... 50 II. 6.2 ANUNŢUL DE INTENŢIE ................................................................................................... 56 II. 6.3 ANUNŢUL DE PARTICIPARE ........................................................................................... 57 II. 6.4 ANUNŢUL DE ATRIBUIRE ................................................................................................ 58 II .7 REGULI SPECIALE DE TRANSPARENŢĂ APLICABILE ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII DE PUBLICITATE.............................................................................................................. 59 II. 8 REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR........................................ 60 II.9 REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE...................................................... 62 III. PROCEDURI DE ATRIBUIRE .......................................................................................................... 64 III. 1 ETAPE PREMERGĂTOARE INIŢIERII PROCEDURII DE ATRIBUIRE .............................. 65 III. 2 LICITAŢIA DESCHISĂ .............................................................................................................. 65 III. 3 LICITAŢIA RESTRÂNSĂ .......................................................................................................... 77 III. 4 DIALOGUL COMPETITIV ......................................................................................................... 90 III. 5 NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE . 103 III. 6 NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE .............................................................................................................................................................. 112 III. 7 CEREREA DE OFERTE ............................................................................................................ 116 III. 8 CONCURSUL DE SOLUŢII .................................................................................................... 122 I V. MODALITĂŢI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ .................................................................................................................................................................. 126 I V. 1 ACORDUL – CADRU .............................................................................................................. 127 I V. 2 SISTEMUL DE ACHIZIŢIE DINAMIC .................................................................................. 134 I V. 3 LICITAŢIA ELECTRONICĂ ................................................................................................... 137 I V. 3.1 ÎNREGISTRAREA ŞI REÎNNOIREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SEAP ....................................... 140 I V .3.2 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA REÎNNOIRII ÎNREGISTRĂRII ÎN SEAP ....................... 142 I V .3.3 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE ............................................................................................................................... 143 I V. 3.4 CEREREA DE OFERTE .................................................................................................... 149 I V. 3.5 LICITAŢIA ELECTRONICĂ.............................................................................................. 152 I V. 3.6 CATALOGUL ELECTRONIC ........................................................................................... 154 I V. 3.7 SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR .............................................................................. 155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I V. 3.8 SUSPENDAREA DREPTULUI OPERATORULUI ECONOMIC DE A PARTICIPA LA PROCEDURI DE ATRIBUIRE DIN SEAP...................................................................................... 156 I V. 3.9 TARIFE ............................................................................................................................... 156 I V. 3.9 MĂSURI SPECIALE DE UTILIZARE A MIJLOACELOR ELECTRONICE ÎN PROCESUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ...................... 161 V. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ....................................................... 163 V. 1 OFERTA. OFERTE ALTERNATIVE ........................................................................................ 164 V. 2 SELECŢIA ŞI CALIFICAREA CANDIDAŢILOR/OFERTANŢILOR .................................... 165 V. 2.1 CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE ....................................................................... 165 V. 2.2 SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU A OFERTANTULUI .................... 167 V. 2.3 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE ....................... 169 V. 2.4 SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ ..................................................................... 169 V. 2.5 CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ .................................................... 170 V. 2.6 STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂŢII................................................................ 173 V. 2.7 STANDARDE DE PROTECŢIE A MEDIULUI ................................................................. 174 V. 3 CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ....................... 175 V. 4 EVALUAREA OFERTELOR. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE ........................... 176 V. 5 INFORMAREA CANDIDAŢILOR ŞI A OFERTANŢILOR .................................................... 185 V. 6 ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ........................................................................................................................ 187 V. 7 GARANŢII .................................................................................................................................. 189 V. 7.1 GARANŢIA DE PARTICIPARE ......................................................................................... 189 V. 7 .2 GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE.................................................................................. 192 V. 8 FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.................................................................... 194 V. 9 MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ................ 199 CAP. VI. DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE ...................................................................................... 200 CAP. VII CONTRACTELE DE CONCESIUNE .................................................................................... 203 VII. 1 PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE .................................................................................................................................... 204 V II. 2 REGULI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE CĂTRE CONCESIONARI.................................................................................................................. 211 VII. 3 FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CONCESIONARE ....................................................... 216 VII. 4 ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE ......................................................... 218 VII. 5 PUBLICAREA ANUNŢURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII............................................................................................................................................. 222 VII. 7 GARANŢIA DE PARTICIPARE ............................................................................................ 231 VII. 8 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII ............................................................................................................ 232 VII. 9 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE ................................................................................ 237 VIII. CONTRACTE SECTORIALE ....................................................................................................... 239 VIII. 1 ACTIVITĂŢI RELEVANTE .................................................................................................. 240 VIII. 1.1 DOMENIU DE APLICARE ............................................................................................ 240 VIII. 1.2 APĂ .................................................................................................................................. 241 VIII. 1.3 ENERGIE......................................................................................................................... 242 VIII. 1.4 TRANSPORT .................................................................................................................. 243 VIII. 1. 5 POŞTĂ ............................................................................................................................. 243 VIII. 1.6 ALTE ACTIVITĂŢI RELEVANTE ............................................................................... 244 VIII. 2 EXCEPŢII SPECIFICE ........................................................................................................... 245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. 3 REGULI SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE ................... 249 IX. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR ......................................................................................... 253 IX. 1 DISPOZIŢII GENERALE .......................................................................................................... 254 IX. 2 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR .............................. 258 IX. 3 STATUTUL PERSONALULUI CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR............................................................................................................................ 261 IX. 4 PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN FAŢA CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ............................................................... 264 IX. 5 MĂSURI DE REMEDIERE....................................................................................................... 268 IX. 6 SOLUŢIILE PE CARE LE POATE PRONUNŢA CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ........................................................................................... 270 IX. 7 PROCEDURA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII ............................................................... 273 IX. 8 CĂI DE ATAC ÎMPOTRIVA DECIZIILOR CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ........................................................................................................................ 273 IX. 9 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ÎN INSTANŢĂ ..................................................................... 276 IX. 10 MĂSURI PRIVIND OPERAŢIONALIZAREA CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ........................................................................................... 291 X. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI .................................................................................................... 293 X. 1 CONTRAVENŢII ........................................................................................................................ 294 X. 2 SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR ................................................................................ 296 XI. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE ......................................................................................... 298 XII. ANEXE ............................................................................................................................................ 304 XII.1 INFORMA ŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI ................................................ 304 XII.2 MODELE PENTRU ANUNŢURILE CARE SE PUBLICA........................................................ 311 XII.3 – MODEL DE ANUNŢ DE PARTICIPARE ............................................................................ 330 I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT .......................................................... 330 XII. 4 - FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI ............................................................................................ 340 XII. 5 - MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTIŢIE A RISCURILOR DE PROIECT ........... 347 XIII. SUPORT LEGISLATIV ................................................................................................................. 355

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. DISPOZIŢII GENERALE I.1 SCOP. PRINCIPII I.2 DEFINIŢII I.3 TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ I.4 AUTORITĂŢI CONTRACTANTE I.5 DOMENIU DE APLICARE. EXCEPŢII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.1 SCOP. PRINCIPII Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii, precum şi modalităţile de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor emise în legătură cu aceste proceduri. ( art. 1, OUG 34 / 2006) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie ( art. 2, alin 1, OUG 34 / 2006): a) promovarea concurenţei între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt ( art. 2, alin 2, OUG 34 / 2006): a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) eficienţa utilizării fondurilor publice; Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică au următoarele semnificaţii : a) nediscriminarea, respectiv asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale astfel încât orice operator economic, să aibă dreptul de a participa la procedura de atribuire; b) tratamentul egal, respectiv stabilirea şi aplicarea, în toate etapele procedurii de atribuire, a unor reguli, cerinţe şi criterii, identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât orice participant la procedură să beneficieze de şanse egale de a dobândi, în condiţiile legii, calitatea de contractant; c) recunoaşterea reciprocă, respectiv acceptarea: - produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod licit pe piaţa Uniunii Europene; - diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte state; - specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional; d) transparenţa, respectiv aducerea la cunoştinţa tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) proporţionalitatea, respectiv asigurarea corelaţiei între necesitatea obiectivă a autorităţii contractante, obiectul contractului de achiziţie publică şi cerinţele formulate în contextul aplicării procedurii de atribuire; f) eficienţa utilizării fondurilor, respectiv aplicarea procedurii de atribuire astfel încât să se obţină o maximizare a rezultatului urmărit şi utilizarea unor criterii de atribuire care să reflecte în primul rând avantajele de natură economică ale ofertelor prezentate; Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire (art. 17, OUG 34 / 2006). În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care nu există o reglementare explicită se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă ( art. 2, alin. 1, HG 925/ 19.07.2006). În cazul contractelor a căror atribuire nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficientă a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenţa între operatorii economici precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului ( art. 2, alin. 2, HG 925 / 19.07.2006) . Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care constată apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevăzute la art. 67 – 70 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea ( art. 2, alin. 3, HG 925 / 19.07.2006) .
Ce prevăd articolele: Art. 67, OUG 34/2006 - Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire, are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. Art. 68, OUG 34/2006 - Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Art. 69, OUG 34/2006 - Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

situaţia economică şi financiară.Contractantul nu are dreptul de a angaja. I. sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. 4. negociere sau dialog competitiv. al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată. alin.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 .2 DEFINIŢII În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. negociere sau dialog competitiv. 229 alin. rudă sau afin. cu titlu oneros. după caz. încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante. cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. în mod special în ceea ce priveşte preţul şi. acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii ( art.Proceduri de achiziţii publice în România. 2. b) soţ/soţie. Art. d) candidatură – documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală.07. până la gradul al patrulea inclusiv. având ca obiect execuţia de lucrări. OUG 34/2006 . f) contract de achiziţie publică – contractul care include şi categoria contractului sectorial . 3. cantităţile avute în vedere. 70. cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile ( art. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) persoane care deţin părţi sociale. părţi de interes. (2). pe de altă parte. Autoritatea contractantă este responsabilă pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire. c) candidat – oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de licitaţie restrânsă. în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei. c) persoane care constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. b) acord-cadru – înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici. OUG 34 / 2006): a) acceptarea ofertei câştigătoare – actul juridic prin care autoritatea contractantă îşi manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziţie publică ce va fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare. e) concurent – oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de soluţii. astfel cum este definit la art. în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. capacitatea tehnică şi profesională. în cazul aplicării unei proceduri de licitaţie restrânsă. HG 925 / 19. şi unul sau mai mulţi operatori economici. pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. pe de o parte.

influenţa dominantă a unei autorităţi contractante. în calitate de concedent . n) licitaţie electronică – procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor. în condiţiile legii. prezumţia de exercitare a influenţei dominante se aplică în orice situaţie în care. i) contractant – ofertantul care a devenit. una sau mai multe autorităţi contractante definite conform art. g) contract de concesiune de lucrări publice – contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de lucrări . documentaţia descriptivă. cu deosebirea că în contrapartida lucrărilor executate. afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate. 8 lit. (2) din Legea nr. parte într-un contract de achiziţie publică.deţin controlul majorităţii voturilor în organul de conducere. cu deosebirea că în contrapartida serviciilor prestate contractantul. k) drept special sau exclusiv – dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată. primeşte din partea autorităţii contractante. în calitate de concedent. în cel puţin unul dintre următoarele cazuri: . primeşte din partea autorităţii contractante.pot numi în componenţa consiliului de administraţie.deţin majoritatea capitalului subscris. 500/2002 privind finanţele publice. conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative. de o autoritate competentă şi care are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane. . cu modificările ulterioare. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă. în raport cu o astfel de persoană.Proceduri de achiziţii publice în România. 8 lit. . a). l) fonduri publice – sume alocate din bugetele prevăzute la art. a participaţiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înfiinţare a întreprinderii respective. dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite. direct ori indirect. în calitate de concesionar. m) întreprindere publică – persoana juridică ce desfăşoară activităţi economice şi asupra căreia se exercită direct sau indirect. cum ar fi adunarea generală. după caz. b) sau c) se află. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ furnizarea de produse sau prestarea de servicii. j) documentaţie de atribuire – documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia. dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată sau acest drept însoţit de plata unei sume de bani prestabilite. ca urmare a unor drepturi de proprietate. contractantul. a). b) sau c). astfel cum este definită aceasta la art. inclusiv caietul de sarcini sau. 1 alin. în care ofertanţii au posibilitatea exclusiv prin intermediul mijloacelor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 . h) contract de concesiune de servicii – contractul care are aceleaşi caracteristici ca şi contractul de servicii. în calitate de concesionar. a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia.

armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ electronice. reproduse şi apoi comunicate. a procedurilor de atribuire. cererea de oferte. de drept public sau privat. limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă orientativă conformă cu cerinţele caietului de sarcini (OUG 94/2007). servicii şi/sau execuţie de lucrări. evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate. licitaţia restrânsă. mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice. oferta cuprinde propunerea financiară şi propunerea tehnică. p) ofertant – oricare operator economic care a depus ofertă.proces în întregime electronic. s) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice – persoană juridică de drept public care asigură autorităţilor contractante suportul tehnic destinat aplicării. Acest ansamblu poate include şi informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice. concursul de soluţii. x) Tratat – Tratatul pentru înfiinţarea Comunităţii Europene. tarif. t) propunere financiară – parte a ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ. 2. 1 U ) sistem de achiziţie dinamic . u) „scris”sau „în scris” – orice ansamblu de cuvinte şi cifre care pot fi citite. q) ofertă – actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. încheiat la 25 martie 1957. adoptat prin Regulamentul nr. utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire.195/2002/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind vocabularul ------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 . transmise şi recepţionate prin cablu. procedurile de atribuire sunt: licitaţia deschisă. ş) procedură de atribuire – etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractantă şi de către candidaţi/ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie publică să fie considerat valabil. y) vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV – desemnează nomenclatorul de referinţă aplicabil contractelor de achiziţie publică. accesibil prin internet la o adresă dedicată. radio. negocierea. prin mijloace electronice. ţ) propunere tehnică – parte a ofertei elaborată pe baza cerinţelor din caietul de sarcini sau. ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse. v) sistemul electronic de achiziţii publice – SEAP – desemnează sistemul informatic de utilitate publică. după caz. alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire. dialogul competitiv. r) operator economic – oricare furnizor de produse. de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei. cu modificările şi completările ulterioare. din documentaţia descriptivă. prestator de servicii ori executant de lucrări – persoană fizică/juridică. o) mijloace electronice – utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate.Proceduri de achiziţii publice în România.

I.3 TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Contractul de lucrări este acel contract de achiziţie publică care are ca obiect (art. asigurând corespondenţa cu alte nomenclatoare existente. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006): a) fie execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr. 6. alin. 1 sau execuţia unei construcţii. Prin construcţie se înţelege rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţii de clădiri sau lucrări de geniu civil. prin cumpărare. în măsura în care acestea nu corespund prevederilor lit. Contractul de furnizare este acel contract de achiziţie publică. cu titlu accesoriu. 5. Contractul de servicii este acel contract de achiziţie publică. 4. b) fie atât proiectarea. Contractele de achiziţie publică sunt (art. publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OUG 34 / 2006). alin. 2A şi 2B. a) şi b). astfel cum acestea sunt prevăzute în anexele nr. cât şi execuţia unei construcţii. 1 sau atât proiectarea. care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii. L 340 din 16 decembrie 2002. operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora este considerat contract de furnizare. altul decât contractul de lucrări. 31. care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse. 4. alin. 1. OUG 34 / 2006). cu sau fără opţiune de cumpărare (art.OUG 34/2006): a) contracte de lucrări. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 . b) contracte de furnizare.1. 2. 5. c) contracte de servicii. în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare. cât şi execuţia de lucrări legate de una dintre activităţile cuprinse în anexa nr.Proceduri de achiziţii publice în România. destinat să îndeplinească prin el însuşi o funcţie tehnică sau economică (art. închiriere sau leasing. OUG 34 / 2006). Contractul de achiziţie publică ce are ca obiect principal furnizarea de produse şi. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ comun al achiziţiilor publice. 2. c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcţii care corespunde necesităţii şi obiectivelor autorităţii contractante.(art. alin. 1. alin. (art. inclusiv în rate. z) zile – zilele calendaristice. altul decât contractul de lucrări sau de furnizare.

7. 8. sau de către un alt organism de drept public. a).4 AUTORITĂŢI CONTRACTANTE Este AUTORITATE CONTRACTANTĂ în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă (art. lit. dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv. d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contractul de achiziţie publică care are ca obiect principal prestarea unor servicii şi. c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. k). cât şi prestarea de servicii este considerat (art. astfel cum este definită la lit. OUG 34 / 2006): a) oricare organism al statului .în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă. a). VIII secţiunea 1. care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. a). în baza unui drept special sau exclusiv. e) oricare subiect de drept. atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi (OUG 94/2007). dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv.este finanţat. altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a). k: drept special sau exclusiv – dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată. . astfel cum este definită la lit.d). b) contract de servicii. 1 este considerat contract de servicii (art.Proceduri de achiziţii publice în România. a) sau b). acordat de o autoritate competentă. altul decât cele prevăzute la lit. OUG 34 / 2006): a) contract de furnizare. OUG 34 / 2006). I. Ce prevede art. astfel cum este definită la lit. atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi. cu titlu accesoriu. VIII secţiunea 1. conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative. care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: . desfăşurarea unor activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. astfel cum este acesta definit la art. b) oricare organism.autoritate publică sau instituţie publică . 6. de către o autoritate contractantă. sau de către un alt organism de drept public.care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local. alin. . cu personalitate juridică. 2. sau unui alt organism de drept public.se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante. 3 lit. a) . în majoritate. Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse. 3. de o autoritate competentă şi care ------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 .

(art. autoritatea contractantă are obligaţia de a înfiinţa un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice până la data de 1 ianuarie 2008. alin.2006). 4. mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat. totodată. Ofertantului câştigător nu i se poate impune să suporte taxe. prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică. are următoarele atribuţii principale: (art.07. HG 925 /19.2006) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice (art. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care una sau. HG 925 /19. 1. conform prevederilor ordonanţei. coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau. 304. în funcţie de specificul contractului şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire (art. 304. c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate. după caz. În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea de unui compartiment distinct. În cazul autorităţilor contractante noi înfiinţate obligaţia prevăzută la alin. Ce prevede art. 1. a unui program anual al achiziţiilor publice. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinţării autorităţii contractante. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante.2006). alin. alin. în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire (art. comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care prestează serviciile respective.07. În aplicarea prezentelor norme. alin.2006). autoritatea contractantă. obligaţia prevăzută la alin.07. 3. HG 925 /19. e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. 4. 3.2006): a) elaborarea şi.07.1 din ordonanţa de urgenţă. a documentaţiei de concurs. 3. d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. 3. HG 925 /19. afectând în mod substanţial posibilitatea altor persoane de a desfăşura o astfel de activitate. actualizarea. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------are ca efect rezervarea desfăşurării de activităţi în domeniul anumitor servicii publice numai de către una sau de către un număr limitat de persoane.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. după caz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 . după caz. Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice. 2. aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice. în cazul organizării unui concurs de soluţii. HG 925 /19. Autoritatea contractantă are. organizat conform art. astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă. 3. b) elaborarea sau.1 din OUG 34/2006: În vederea atribuirii contractelor.07. dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă.

2006). HG 925 /19. alin.2006): a) obiectul contractului/acordului-cadru. modificări care se aprobă în mod similar prevederilor de la alin.2006). alin.(art. Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la (art. 9. HG 925 /19. În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să lanseze un sistem dinamic de achiziţii publice aceasta are obligaţia de a preciza această intenţie în programul anual al achiziţiilor publice (art. 4. 4.Proceduri de achiziţii publice în România. (7) . 4. c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual. HG 925 /19. HG 925 /19. alin. e) data estimată pentru finalizarea procedurii. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice.07. HG 925 /19. c) procedura care urmează să fie aplicată. HG 925 /19. 4.a).07.2006). În cazul în care modificările prevăzute la alin. Autoritatea contractantă are obligaţia.07.2006): a) necesităţile obiective de produse. 7. alin.07. 5. 4. de lucrări şi de servicii. alin.07. (8) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice.07. alin. introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare (art.2006). exprimată în RON şi euro. atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice. HG 925 /19.07.2006). b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit.07. alin. După aprobarea bugetului propriu autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva planul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri (art. 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 . 4. alin. b) codul CPV. d) data estimată pentru începerea procedurii. fără TVA. cu avizul compartimentului financiarcontabil (art. f) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. 4.2006). HG 925 /19. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante conform atribuţiilor legale ce îi revin. 2. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor (art. 6. c) valoarea estimată. 8. de a ţine cont de (art. 4. 3.

e) organizarea concursului de soluţii. de către o autoritate contractantă. în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap. în proporţie de mai mult de 50%. d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă. OUG 34 / 2006): a) atribuirea contractului de achiziţie publică. EXCEPŢII Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru (art. alin. b) încheierea acordului-cadru. 9. c1) atribuirea contractului de servicii de către un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantă. în numele şi pentru o altă persoană fizică/juridică. VII (Contractele de concesiune). inclusiv a contractului sectorial.valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200. sau b) implică protecţia unor interese esenţiale de securitate ale ţării în legătură cu producţia sau comercializarea de arme. c) atribuirea contractului de lucrări de către un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantă. autoritatea contractantă are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică respective (art. 1. f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii. . 10. 9 lit. muniţii şi material de război. O autoritate contractantă din domeniul apărării ţării şi securităţii naţionale ARE OBLIGAŢIA de a aplica prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sub rezerva cazurilor care (art. OUG 94/2007). . de către o autoritate contractantă.5 DOMENIU DE APLICARE. de către o autoritate contractantă.respectivul contract este subvenţionat în mod direct. în acest caz fiind aplicabile prevederile cap.Proceduri de achiziţii publice în România. în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct.valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5.respectivul contract este subvenţionat în mod direct. OUG 34 / 2006): a) pot conduce la furnizarea unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară intereselor esenţiale de securitate ale ţării. în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii (OUG 94/2007): . în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii (OUG 94/2007): .000 euro. în proporţie de mai mult de 50%. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 . c) şi c1). VIII (Contracte sectoriale). în proporţie de mai mult de 50%.000.000 euro. În cazurile prevăzute la art. 11.

potrivit prevederilor legale in vigoare. OUG 34 / 2006): a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare. alin. cumpărarea. a) şi b) . în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv. 35-38 reprezentând cerinţe minime în acest sens (art . OUG 34 / 2006). (2). OUG 34 / 2006). Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de către structuri ale autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state. pentru protejarea unor interese naţionale. 11. 11. în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 . 3. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru atribuirea contractului de servicii care (art. 12^2. 12^1. 19 trebuie să se asigure aplicarea principiilor generale prevăzute la art. c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere. alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. a) contractul este inclus în categoria informaţiilor secrete de stat. publicitatea la nivel local şi respectarea prevederilor art. indiferent de formă. b) îndeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranţă. producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii (art. OUG 34 / 2006). în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate (OUG 94/2007). (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută la art. (1) şi (2) nu trebuie să conducă la alterarea concurenţei pe piaţa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare (art. 13. alin. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie. prin orice mijloace financiare.Proceduri de achiziţii publice în România. 124 (art . Aplicarea prevederilor alin. se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. estimată potrivit prevederilor secţiunii a 2-a din cap. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Guvernul ARE DREPTUL de a stabili prin hotărâre circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cazurile prevăzute la alin. II. (1) lit. dezvoltarea. atunci când valoarea contractului. este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 2 alin. OUG 34 / 2006) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa prevederilor alin. 2. de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune. b) se referă la cumpărarea. 12. clădiri existente. de terenuri. OUG 34 / 2006).(art. d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea.

OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). Autorităţile contractante AU OBLIGAŢIA de a informa Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. d) aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia comunitară. existente în domeniul lor de activitate. (art. prin autorizaţia pe care o emite în acest scop. (2)(art. OUG 34 / 2006). ARE OBLIGAŢIA de a impune. c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii internaţionale. f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate. respectarea principiului nediscriminării de către cel care beneficiază de drepturile speciale sau exclusive.Proceduri de achiziţii publice în România. 2. alin. alin. OUG 34 / 2006). 1. în mod exclusiv. (1) lit. în cazul în care acestea beneficiază de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective. 15. 14. în virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate. destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare. în contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială. 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 . respectiv încheierea de contracte de muncă. atunci când acesta atribuie contracte de furnizare către terţi (art. precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României. 1. e) se referă la angajarea de forţă de muncă. 15. drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public. 14. şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice ARE OBLIGAŢIA de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. (a). 14. alin. OUG 34 / 2006): a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări. acordă unui subiect de drept. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autorităţi contractante sau unei asocieri de autorităţi contractante. b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv. autorităţii contractante pentru propriul beneficiu. în baza competenţelor legale pe care le deţine. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ şi/sau de capital. alin. 2. Autoritatea contractantă care. care nu este definit ca autoritate contractantă. (art. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ atunci când contractul de achiziţie publică este atribuit ca urmare a (art. în măsura în care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. alin.

35-38 şi art. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea “sau echivalent”. dimensiuni. după caz şi fără a se limita la cele ce urmează. calculul şi execuţia lucrărilor. inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor. la standarde internaţionale sau la alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene. OUG 34 / 2006) Ce prevăd articolele: Art. la omologări tehnice europene. cât şi prin referirea la standardele. în mod obligatoriu. inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi. siguranţa în exploatare. ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele funcţionale respective. prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------18 . şi instrucţiuni de utilizare produs. în cazul în care acestea nu există. (6) Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii. În cazul contractelor pentru lucrări. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract de achiziţie publică ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. omologările tehnice. a). omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea. să fie descris. 16. şi la prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor. 35. în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice. caracteristici referitoare la nivelul calitativ. (2) Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe. (art. specificaţiile tehnice pot face referire.Proceduri de achiziţii publice în România. în mod obiectiv. b). iar autorităţii contractante să atribuie contractul respectiv. la verificarea. în parte. 28. pentru alte caracteristici. d) fie. OUG 34/2006 . atunci obligaţia de a aplica prezenta ordonanţă de urgenţă se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare decât cea prevăzută la art. ambalare. (5) Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă. în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar. alin. Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. specificaţiile tehnice comune. prevăzute la lit. concurenţa între operatorii economici. simboluri. atât prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. b). marcare. de regulă în următoarea ordine de prioritate. prevăzute la lit. tehnic şi de performanţă. de asemenea. tehnologii şi metode de producţie precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. etichetare. astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. specificaţii tehnice. prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. caracteristici de natură tehnică care permit fiecărui produs. IX. autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificaţiile tehnice: a) fie. prin referire. serviciu sau lucrare. atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde. în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. b) fie. (4) Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă. 56. terminologie. care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să determine obiectul contractului de achiziţie publică. procedeelor şi metodelor de execuţie ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie. a). pentru anumite caracteristici şi prin referirea la standardele sau omologările tehnice. 1.(1) Caietul de sarcini conţine. (3) Specificaţiile tehnice definesc. necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator. teste şi metode de testare. c) fie. în legătură cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări. (2) şi se limitează numai la prevederile art. 28 se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. 57 alin. cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător. prescripţii. la standarde naţionale care adoptă standarde europene. atunci când este posibil.

OUG 34/2006 . 35 alin. a). după caz. (2) În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele funcţionale. autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut astfel cum este prevăzut la art. prin care se definesc specificaţiile tehnice. e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. o licenţă de fabricaţie. un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile. (1) si (2). (3).(1) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine.organisme guvernamentale. un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut cum ar fi.(1) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. b) o omologare tehnică europeană. organizaţii de mediu. dacă se îndeplinesc. sursă. 35 alin. (4) În sensul prevederilor alin. dacă ofertantul demonstrează. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------19 . prin orice mijloc adecvat. (3) În sensul prevederilor alin. prin orice mijloc adecvat că produsele/serviciile oferite corespund specificaţiilor tehnice solicitate. OUG 34/2006 . c) “eticheta ecologică” a fost adoptată printr-o procedură specifică care a permis implicarea tuturor parţilor interesate . (6) lit. pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu deţin “eticheta ecologică” precizată. Art.Proceduri de achiziţii publice în România. producţie. c) o specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană. atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificaţiile precizate. atunci nici o ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele. optând pentru modalitatea prevăzută la art. autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. (3). atunci aceasta are dreptul de a utiliza. că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice. dacă ofertantul demonstrează. producători. 36. OUG 34/2006 . 36 alin. (multi-naţionale) sau prin orice alte “etichete ecologice”. specificaţii definite prin “etichete ecologice” europene. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. autoritatea contractantă nu are dreptul de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă. Art. un procedeu special. care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. b). 37. un brevet de invenţie. d) un standard internaţional. sunt considerate că îndeplinesc implicit specificaţiile tehnice solicitate. integral sau parţial. în caietul de sarcini. d) “eticheta ecologică” este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate. în mod cumulativ următoarele condiţii: a) specificaţiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziţie publică.(1) Performanţele şi cerinţele funcţionale prevăzute la art. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza. pot include şi caracteristici de mediu. Pe de altă parte. distribuitori. consumatori. o marcă de fabrică sau de comerţ. faptul că produsele sau serviciile oferite care deţin o anumită “etichetă ecologică”. (6) lit. b) cerinţele pentru “eticheta ecologică” au fost elaborate pe baze ştiinţifice. serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu : a) un standard naţional care adoptă un standard european. 38. (2) În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate.

Proceduri de achiziţii publice în România. 56. prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru.000 euro. în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă prin aplicarea prevederilor art. lit. în anunţul transmis.000 euro. alin. 2A. 2B. dialog competitiv sau negociere. 16. autoritatea contractantă indică.000 euro. b) autoritatea contractantă se încadrează într-una din categoriile prevăzute la art. 8 lit. care a fost atribuit. 8 lit. şi prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. care a fost atribuit. în cadrul aceluiaşi contract. 2B este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. OUG 34/2006 . obligaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. a) sau. 57. este mai mare decât echivalentul în lei a 5.c) iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii. (1). cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (2) Pentru serviciile incluse în anexa nr. b). licitaţie restrânsă. 3. totodată. d) sau e) iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii. OUG 34 / 2006). alin. b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător. este mai mare decât echivalentul în lei a 400. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL DE A COMBINA. care a fost atribuit. 2A (art. este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000.(2) Publicarea în “Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire licitaţie deschisă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 . În cazul în care contractul de achiziţie publică prevăzut la alin. alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A. c) valoarea contractului de lucrări. Art. dar numai în mod excepţional. se admite o astfel de indicaţie. 2B. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Prin derogare de la prevederile alin. 2B. este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează într-una din categoriile prevăzute la art. OUG 34/2006 . 16. după caz. servicii incluse atât în anexa nr. 35 – 36 şi numai însoţită de menţiunea sau echivalent. prevederile alin. (1). a) . În aceste cazuri. 2. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. (1) are ca obiect. Art. cât şi în anexa nr. (1) sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. OUG 34 / 2006). 57 alin. atunci când atribuie respectivul contract de achiziţie publică (art. alin. 2.

armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II.3 ANUNŢUL DE PARTICIPARE II.6.8 REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR II. REGULI COMUNE APLICABILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ II.5 CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE.1 PUBLICAREA ANUNŢURILOR II.6.4 REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE II.3 REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE II.5.2 ANUNŢUL DE INTENŢIE II.Proceduri de achiziţii publice în România.1 REGULI GENERALE II.6.9 REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 .2 REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ II.4 ANUNŢUL DE ATRIBUIRE II.7 REGULI SPECIALE DE TRANSPARENŢĂ APLICABILE ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII DE PUBLICITATE II.6.5.1 STABILIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE II.2 STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE II.6 REGULI DE PUBLICITATE II. CRITERII DE ATRIBUIRE II.

Solicitare de clarificări Răspuns la clarificări Depunere oferte Deschidere oferte Evaluare oferte Comunicare rezultat Semnare contract Anunţ de atribuire Dosarul AP Derulare contract Finalizare contract ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ETAPELE UNEI PROCEDURI DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Program anual AP Anunţ de intenţie Existenţă finanţare Anunţ de participare DA Comisie evaluare Punerea la dispoziţie a DA.Proceduri de achiziţii publice în România.

2006). . pe baza soluţiei/soluţiilor. alin. După aprobarea bugetului propriu autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitiva programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. 4. de a ţine cont de (art.07.07. Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă formă până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor (art. alin. 4. b)gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. alin. de lucrări şi de servicii. e) cererea de oferte. 4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice (art. 1. 3. 4. respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale. 4.Proceduri de achiziţii publice în România.07. d) negocierea. c) dialogul competitiv. a). respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura. 1. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi. urmând ca. c)anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual.1 REGULI GENERALE PROCEDURILE DE ATRIBUIRE a contractului de achiziţie publică sunt (art. HG 925 /19. atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice. alin.2006). HG 925 /19.2006).2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 .negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.07.2006): a)necesităţile obiective de produse. 2. Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la (art. cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. HG 925 /19. HG /19. urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta. alin. OUG 34 / 2006): a) licitaţia deschisă. 4. b) licitaţia restrânsă. 5. HG 925 /19. în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale.negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. alin. Autoritatea contractantă are obligaţia. 18. candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală. inclusiv preţul. Negocierea poate fi: .07.

2. exprimată în lei şi euro. În cazul în care modificările prevăzute la alin. 7. alin. alin. alin. (1) din ordonanţa de urgenţă (art. 9. b) codul CPV. 251 alin.Proceduri de achiziţii publice în România.2006). 3 alin.07. de regulă. În conformitate cu principiul asumării răspunderii.2006).2006). 2006). (1) are obligaţia de a elabora o notă justificativă. 1.2006). 1. cu avizul compartimentului financiarcontabil (art. fără TVA. alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesităţi ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice. HG 925 /19. stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă.Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial. f) data estimată pentru finalizarea procedurii. prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă.07. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) obiectul contractului/acordului-cadru. HG 925 /19. g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. 8. Ce prevăd articolele: Art. HG 925 /19. OUG 34/2006. în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. alin. 6. 5. OUG 34/2006 .Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. 4. HG 925 /19. intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante (art. în cazul atribuirii unui contract sectorial. Art. alin. HG 925 /19. introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare (art. 1. alin. 20. -(art. 4.07. 251. HG 925 /19.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 . alin.2006). 4. Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice. Compartimentul intern specializat prevăzut la art. modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de la alin. e) data estimată pentru începerea procedurii. 4. licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (7). d) procedura care urmează să fie aplicată. la art. . (1) din ordonanţa de urgenţă sau. Programul anual al achiziţiilor publice se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante conform atribuţiilor legale ce îi revin.07.07. 5. c) valoarea estimată. 20 alin. În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să lanseze un sistem dinamic de achiziţii publice aceasta are obligaţia de a preciza această intenţie în programul anual al achiziţiilor publice (art.

alin. 3. 6.07.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. (2). precum şi.. încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin.07. . b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. 93 alin.07. HG 925/2006: Data stabilită în invitaţia prevăzută la alin. după caz.art. 1.2006). 6. Perioada de valabilitate a ofertelor. conform prevederilor art. în cazul in care valoarea estimată. b). conform prevederilor art. Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţe. 23 şi ale cap. a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 205 din ordonanţa de urgenţă. 93. (3) şi asumându-si implicaţiile prevederilor art. Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai după ce a fost elaborată documentaţia de atribuire sau. a garanţiei de participare. 55 alin. În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte. 2. " secţiunea a 2-a. alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare: b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire.2006). (2).2006). HG 925 /19.art. Respectarea termenelor prevăzute la alin. II secţiunea a 2-a. precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. nota justificativă trebuie să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării. conform regulilor prevăzute în cadrul Capitolului 2.2006). (4) lit. perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------25 . 55 alin. HG 925 /19. după caz. Fără a afecta prevederile art. Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor. (2) nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenului prevăzut la art. alin. (1). Ce prevăd articolele: . a valorii contractului de achiziţie publică care urmează să fie atribuit (art. cu avizul compartimentului juridic. 4. autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor. Secţiunea a 2-a (Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică) din ordonanţa de urgenţă. 5. OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de: a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. (art. trebuie să fie stabilită astfel încât să se întindă până la momentul încheierii contractului/acordului-cadru. prevăzută în anunţul/invitaţia de participare şi în documentaţia de atribuire. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 3. în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire. 5. în cazul in care valoarea estimată. autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nota justificativă se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante conform atribuţiilor legale ce îi revin. 23 şi ale cap.07. alin. documentaţia de concurs (art. şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice (art. sunt lovite de nulitate . 205. 97 alin. HG 925 /19. HG 925 /19.

dacă se îndeplinesc. Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate. din OUG 34/2006: (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice. informaţii/clauze speciale în acest sens.Proceduri de achiziţii publice în România.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care. Autoritatea contractantă va preciza. HG 925/2006: Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică trebuie să fie stabilit. încheiate în anul precedent şi a căror durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie. un plan sau un proiect. 4. elaborată cu ocazia atribuirii contractului iniţial. 2. precum şi nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare. atât în documentaţia de atribuire cât şi în contractul care urmează să fie încheiat. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. alin. s-a prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse sau servicii deja achiziţionate. iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a organiza un concurs de soluţii. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse. este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenţa resurselor financiare alocate cu această destinaţie.07. pe cât posibil. respectiv o procedură specială prin care achiziţionează. 18. OUG 34 / 2006). (2). 6. precum şi în contract. prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu. HG 925 /19. 3. alin. al proiectării urbanistice şi peisagistice.2. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică. îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului. nu depăşeşte echivalentul în lei a 15. . alin.(art. Ce prevede articolul 204. servicii sau lucrări. estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol. în măsura în care valoarea achiziţiei. următoarele condiţii (art. alin . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 . 19. în acest caz. b) în documentaţia de atribuire.art. se consideră a fi contract de achiziţie publică. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. servicii sau lucrări.2006): a) în documentaţia de atribuire. înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. în mod cumulativ. 204 alin. cu sau fără acordarea de premii. 97. – (art. c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii. OUG 34 / 2006).

Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP (art. alin. 94. Prin excepţie de la prevederile alin. 18 din ordonanţa de urgenţă. 20. după caz. a procedurilor de licitaţie deschisă. OUG 34/2006 . 21 alin. OUG 34 / 2006). (1). 18 prin utilizarea mijloacelor electronice (art. (1).  art. a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor art.condiţii de aplicare a procedurii de cerere de ofertă. art. alin. OUG 34 / 2006) În aplicarea prevederilor art. alin. HG 1660/2006): a) aplicarea. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art.  art. 3. sistemul electronic de achiziţii publice. prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă (art. 1. 19 din ordonanţa de urgenţă (art. 110 alin. 337/2006. licitaţie restrânsă şi cerere de oferte. (1). (1). OUG 34 / 2006). OUG 34/2006 . HG 1660 / 2006). servicii sau lucrări. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. prin intermediul unui catalog electronic. denumit în continuare SEAP. 94. denumită în continuare ordonanţă de urgenţă. 20. Orice autoritate contractantă ARE DREPTUL de a aplica procedurile de atribuire prevăzute la art. 18 alin.Proceduri de achiziţii publice în România. Guvernul are dreptul de a stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice (art. 1. OUG 34 / 2006). alin.condiţii de aplicare a procedurii de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare. 2. Ce prevăd articolele:  art. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a atribui contractul de achiziţie publică. parţial prin mijloace electronice. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 21. 124: (art. 124. 1. 1. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. alin. 110 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122. 3. 122 sau art. pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru (art.  art. 1. OUG 34 / 2006). alin. 21. OUG 34/2006 . alin. art. 2. numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 21. a procedurilor de atribuire a contractului de achiziţie publică prevăzute la art. OUG 34/2006 – condiţii de aplicare a procedurii de dialog competitiv. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 .condiţii de aplicare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare. integral prin mijloace electronice. produse. b) aplicarea.

servicii sau lucrări de la sau prin unităţi de achiziţii centralizate (art. astfel cum este definită la art. servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizată. care achiziţionează produse. care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante. în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării. a). (2)-(art. 2. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale. la rândul ei. atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziţie publică ------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 . atunci când realizează activităţile prevăzute la alin. care (art. OUG 34 / 2006). 1. cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice (art. alin. dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic. OUG 34 / 2006). 22. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică. alin. Se consideră că autoritatea contractantă. OUG 34 / 2006). în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală (art. orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului (art. 25. în numele şi pentru o altă/alte autorităţi contractante. 24. în măsura în care. 2. b) sau c). 8 lit. posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidaţi/ofertanţi. OUG 34 / 2006). Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonanţe de urgenţă. 2 REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA DE A ESTIMA valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare specializată a anumitor produse. b) atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru. UNITATEA DE ACHIZIŢII CENTRALIZATĂ este o autoritate contractantă. 1. fără taxa pe valoarea adăugată. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. OUG 34 / 2006): a) achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii. II. în mod obiectiv. 22. luând în considerare orice forme de opţiuni şi. respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în măsura în care unitatea de achiziţii centralizată le respectă.Proceduri de achiziţii publice în România. OUG 34 / 2006). alin. 22. În cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut. 23.

atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să includă şi valoarea estimată a operaţiunilor/lucrărilor respective (art.  durata previzionată a contractului. cumpărare. OUG 34 / 2006). la data estimării valorii contractului de furnizare.Proceduri de achiziţii publice în România. inclusiv în rate. autoritatea contractantă nu are încă stabilită modalitatea de dobândire a produselor. unde: Ve =valoare estimată Vp =valoare produs Vmipf =valoare manoperă. la momentul transmiterii invitaţiei de participare (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ trebuie să includă şi valoarea premiilor/primelor respective (art. atunci valoarea estimată a acestui contract trebuie să fie considerată ca fiind egală cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecărui mod de dobândire a produselor (art. la data estimării valorii contractului de furnizare. prin ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE. autoritatea contractantă îşi propune să dobândească produse care necesită şi operaţiuni/lucrări de instalare şi punere în funcţiune. alin. 26. instalare şi punere în funcţiune În cazul în care. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau. închiriere sau leasing. OUG 34 / 2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 . autoritatea contractantă a stabilit modalitatea de dobândire a produselor. 27. în cazul în care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anunţ. 3. alin. 2. respectiv. respectiv prin cumpărare în rate. alin. cu sau fără opţiune de cumpărare. prin închiriere sau prin leasing cu sau fără opţiune de cumpărare. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). De ce elemente se ţine seama în estimare?  informaţii obţinute din cercetările de piaţă. 27. Ve = Vp+ Vmipf. În cazul în care. Ve = Vpmax. alin. 2. OUG 34 / 2006). unde: Ve = valoare estimată Vpmax = valoarea cea mai mare aferentă dobândirii produselor În cazul în care. 27. atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică trebuie să fie determinată înainte de iniţierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. 25. astfel (art.  costuri legate de îndeplinirea contractului  posibilitatea apariţiei unor costuri accidentale  posibilitatea optării pentru suplimentarea către nivelul maxim prevăzut al cantităţilor de produse sau servicii. 1.

atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea valorii totale a ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv. atribuite în ultimele 12 luni. 27. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul (art.Proceduri de achiziţii publice în România. Ve = ΣVpsa. cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente. atunci valoarea estimată trebuie calculată prin însumarea tuturor ratelor plătibile pe întreaga durată a contractului respectiv. alin. Ve = (Vr x N) +Vprez. Ve = Vr x n. dacă este posibil. începând din momentul primei livrări. unde: Ve = valoarea estimată Vr = valoare rată plătibilă N = număr de luni > 12 luni Vprez = valoare reziduală estimată c) dacă contractul se încheie pe o durată nedeterminată sau dacă durata acestuia nu poate fi determinată la data estimării. OUG 34 / 2006): a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de furnizare similare. la care se adaugă şi valoarea reziduală estimată a produselor la sfârşitul perioadei pentru care s-a încheiat contractul. ajustată b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni. Ve = valoare estimată Vr = valoare rată plătibilă În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de furnizare care trebuie reînnoit într-o perioadă dată. unde: Ve= valoare estimată Vr = valoare rată plătibilă n = număr de luni < 12 luni b) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mare de 12 luni. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) dacă durata contractului este stabilită şi este mai mică sau egală cu 12 luni. unde: Ve = valoarea estimată Vpsa = valoarea contractelor de furnizare similare atribuite în ultimul an. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 . unde: Ve = Vr x 48 luni. atunci valoarea estimată trebuie calculată prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare plătibile. ajustată. 4.

fără TVA. dar este posibilă estimarea unui tarif mediu lunar. începând din momentul primei livrări. astfel (art. unde: Ve=Vtm x N. alin. 27. OUG 34 / 2006): a) valoarea estimată. În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze produse similare.000 euro (OUG 19/2009). unde: Ve = valoarea estimată Vl = valoarea unui lot În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. OUG 34 / 2006): a) când durata contractului este stabilită şi nu depăşeşte 48 de luni. b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea totală a produselor care urmează să fie furnizate. 5. unde: Ve = valoarea estimată Vtm = valoarea tarifului mediu lunar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 . 1. a). atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc. dar defalcate pe loturi a căror cumpărare se realizează prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte. unde: Ve = valoarea estimată Vpsv =valoarea contractelor de furnizare similare care urmează a fi atribuite în următoarele 12 luni. atunci valoarea estimată trebuie calculată multiplicând valoarea lunară cu 48. următoarele condiţii (art. atunci metoda de estimare variază în funcţie de durata contractului respectiv. în mod cumulativ. În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să ATRIBUIE UN CONTRACT DE SERVICII pentru care nu se poate anticipa preţul total al prestaţiei. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) Ve =ΣVpsv. 28. Ve = Vtm x 48 luni.Proceduri de achiziţii publice în România. atunci valoarea estimată trebuie calculată având în vedere întreaga durată a contractului. atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. Ve = valoarea estimată Vtm = valoarea tarifului lunar mediu N = număr de luni b) când durata contractului nu poate fi determinată sau depăşeşte 48 de luni. 124 lit. Ve = Σ Vl. a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 100.

în privinţa cantităţilor achiziţionate şi valorilor aferente. În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de asigurare. atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 . 28. a lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 100. 124 lit. 28. ajustată b) fie valoarea estimată totală a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni. fără TVA. dar defalcate pe loturi a căror achiziţionare face obiectul unor contracte distincte de servicii. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza primelor de asigurare ce urmează a fi plătite. 3. atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru loturile care îndeplinesc. 28. 4. alin.000 euro (OUG 94/2007). cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni. 2. OUG 34 / 2006): a) valoarea estimată. b). OUG 34 / 2006).Proceduri de achiziţii publice în România. următoarele condiţii (art. unde: Ve = valoarea estimată Vssv = Σ valoarea contractelor de servicii similare care vor fi atribuite în următoarele 12 luni În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii similare. alin. b) valoarea cumulată a loturilor pentru care se aplică procedura cererii de ofertă nu depăşeşte 20% din valoarea totală a serviciilor care urmează să fie prestate. atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea cumulată a tuturor loturilor. precum şi a altor forme de remuneraţii aferente serviciilor respective (art. unde: Ve = valoarea estimată Vssa = Σ valorilor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. Ve = ΣVssv. Ve = ΣVl. Ve =ΣVssa. alin. unde: Ve = valoare estimată Vl = valoarea unui lot În cazul în care valoarea cumulată a tuturor loturilor depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. ajustată. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie un contract de servicii care trebuie reînnoit într-o perioadă dată. OUG 34 / 2006): a) fie valoarea totală a tuturor contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni. dacă este posibil. în mod cumulativ. începând din momentul primei prestaţii.

cât şi valoarea totală a facilităţilor menţionate (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------33 . Ve = O + A. OUG 34 / 2006). atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute. comisioanelor. atunci valoarea estimată se determină avându-se în vedere valoarea totală a întregului ansamblu (art. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza taxelor. echipamente tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări necesare execuţiei lucrărilor. 29. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). utilaje. 28. alin. OUG 34 / 2006). alin. Ve = T + C + D + A. 1. inginerie şi alte servicii tehnice. Ve = Cl +ΣVf. atunci valoarea estimată a acestor contracte de servicii se calculează pe baza onorariilor ce urmează a fi plătite şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective (art. În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii bancare sau alte servicii financiare. utilaje sau alte dotări aferente. instalaţii. dobânzilor şi a oricăror alte forme de remuneraţii aferente serviciilor respective (art. 29. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ unde: Ve = valoarea estimată Pa = prima de asigurare n = număr de luni Ve = Pa x n. unde: Ve = valoarea estimată Cl = costul lucrării Vf = valoarea facilităţilor În cazul în care obiectul contractului de lucrări îl constituie execuţia unui ansamblu de lucrări care presupune. unde: Ve = valoarea estimată O = onorarii A = alte remuneraţii aferente În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune SĂ ACHIZIŢIONEZE LUCRĂRI pentru care urmează să pună la dispoziţie executantului materiale. unde: Ve = valoarea estimată T = taxe C = comisioane D = dobânzi A = alte remuneraţii aferente În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze servicii de proiectare. 2. şi furnizarea de echipamente. după caz. 6.Proceduri de achiziţii publice în România. 5. alin. 28. urbanism.

a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: c) pentru contractul de lucrări: 750. alin. În cazul în care valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 . a obiectului/lotului respectiv este mai mică sau egală cu echivalentul în lei a 750. atunci valoarea estimată include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmează a fi acordate concurenţilor. OUG 34 / 2006): a) valoarea estimată. unde: Ve = valoarea estimată Vl = valoarea unui lot Ve = Σ Vl. atunci valoarea estimată care trebuie luată în considerare se determină astfel (art. i).Proceduri de achiziţii publice în România. inclusiv valoarea estimată a contractului de servicii care ar putea fi încheiat ulterior. fără TVA. pentru care autoritatea contractantă îşi propune să atribuie. 124 . b) valoarea estimată cumulată a obiectelor/loturilor pentru care se aplică prezenta excepţie nu depăşeşte 20% din valoarea totală estimată a lucrării. în cazul în care autoritatea contractantă nu a exclus această posibilitate în anunţul de participare la concurs. 124 lit. unuia sau mai multor executanţi. atunci valoarea estimată trebuie determinată avându-se în vedere valoarea cumulată a tuturor obiectelor/loturilor care intră în componenţa lucrării respective. următoarele condiţii (art. 30. c). 3.000 euro. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ve = Vee + Vei +Veu + Ved. Ce prevede articolul: Art. unde: Ve = valoarea estimată Vee = valoarea estimată a echipamentelor Vei = valoarea estimată a instalaţiilor Veu = valoarea estimată a utilajelor Ved = valoarea estimată a dotărilor aferente În cazul în care o lucrare permite execuţia pe obiecte/loturi. conform prevederilor art. 29. atunci autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura cererii de ofertă numai pentru obiectele/loturile care îndeplinesc în mod cumulativ. În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să organizeze un CONCURS DE SOLUŢII. OUG 34 / 2006): a) dacă concursul de soluţii este organizat ca o procedură independentă. 252 lit. h) sau art. contracte distincte de lucrări.000 euro (OUG 94/2007).Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată. fără TVA. 122 lit.

conform regulilor stabilite iniţial. 122 lit. OUG 34 / 2006). 252 lit. a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acorduluicadru respectiv. OUG 34/2006 . unde: Ve = valoarea estimată Ve max = valoarea maximă estimată. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) unde: încheiat Ce prevăd articolele:  art. în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. a tuturor contractelor de achiziţie publică care se anticipează ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziţie dinamic respectiv. În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un ACORD-CADRU. atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată.  art. în acest din urmă caz. fără TVA. pe întreaga sa durată ------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 . 31.atunci când. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. ca urmare a unui concurs de soluţii. i. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. 32. atunci valoarea estimată luată în considerare este valoarea estimată a contractului de servicii respectiv. fără TVA. fără TVA. pe întreaga sa durată În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să utilizeze un SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. pe întreaga sa durată (art. Ve = Ve max. OUG 34/2006 – atunci când. OUG 34 / 2006). ca urmare a unui concurs de soluţii pentru atribuirea contractului sectorial. conform regulilor stabilite iniţial. h. autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. pe întreaga sa durată (art. atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată.Proceduri de achiziţii publice în România. a tuturor contractelor de achiziţie publică care se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. Ve = Ve max. Ve = valoarea estimată Vp = valoarea unui premiu Ves = valoarea estimată a contractului de servicii care poate fi b) dacă concursul de soluţii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii. unde: Ve = valoarea estimată Ve max = valoarea maximă estimată. în care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmează a fi acordate concurenţilor. fără TVA. Ve = ΣVp + Ves.

fax. HG 925 /2006). OUG 34 / 2006). persoane de contact. orice alte informaţii necesare pentru a asigura ofertanţilor/candidaţilor informarea completă. alături de elementele prevăzute la art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II.. corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire (art. precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. OUG 34/2006 . 33. fără a se limita la cele ce urmează.Proceduri de achiziţii publice în România. mijloace de comunicare etc. fără a se limita la cele ce urmează.inclusiv telefon. 1. 2. aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere. Ce prevede: art. f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. corespunzător prevederilor cap. c) dacă sunt solicitate. alin. cerinţele minime de calificare. 33 alin.. 11. 12. regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă. 3 REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura elaborarea şi aprobarea documentaţiei de atribuire astfel încât aceasta să permită şi să stimuleze concurenţa efectivă (art. c) dacă sunt solicitate. 2. fax. b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire. Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă. b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire. în special cu privire la adresă inclusiv telefon.V . în special cu privire la adresă . Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a preciza în cadrul DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE orice cerinţă. e-mail -. g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac. h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. alin.Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă. OUG 34 / 2006): a) informaţii generale privind autoritatea contractantă. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare. cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă. d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă. corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire precum şi la regulile. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină. (2) din ordonanţă. cerinţele minime de calificare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 . 33. cerinţele şi criteriile care vor sta la baza stabilirii ofertei câştigătoare (art. 1. e-mail -. mijloace de comunicare etc. precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. HG 925 /2006). cel puţin (art. persoane de contact.secţiunea a 3-a (Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică). alin. alin. 33. criteriu.

aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii. autoritatea contractantă ARE TOTODATĂ ŞI OBLIGAŢIA de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii (art. tehnic şi de performanţă. În cazul contractelor pentru lucrări. în mod obiectiv. alin. specificaţii tehnice (art. serviciu sau lucrare să fie descris. alin. specificaţiile tehnice pot face referire. cu o marjă de rezervă rezonabilă. etichetare. procedeelor şi metodelor de execuţie. cerinţa referitoare la perioada minimă de valabilitate a ofertelor (art.Proceduri de achiziţii publice în România. Specificaţiile tehnice definesc. 12. f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. OUG 34 / 2006). 2. alin. precum şi cele referitoare la protecţia mediului (art. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare. sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor. dimensiuni. în funcţie de care se stabileşte. în mod OBLIGATORIU. 34. corespunzător prevederilor cap. după caz şi fără a se limita la cele ce urmează. marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului. în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante (art. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). SPECIFICAŢIILE TEHNICE reprezintă cerinţe. g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac. la verificarea. V . CAIETUL DE SARCINI conţine. alin. tehnologii şi metode de producţie. În acest caz. caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs. cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare. simboluri. siguranţa în exploatare. OUG 34 / 2006). de asemenea. h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 2. care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii.secţiunea a 3-a. ca şi la orice alte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------37 . ambalare. 1. precum şi sisteme de asigurare a calităţii şi condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea. teste şi metode de testare. şi la prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor. HG 925 /2006). 35. 35. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă. alin. caracteristici referitoare la nivelul calitativ. terminologie. 34. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină şi un calendar estimativ de aplicare a procedurii. 2. 1. prescripţii.

OUG 34 / 2006) : a) fie prin referire. că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice (art. cât şi prin referirea la standardele. alin. alin. necesităţilor/exigenţelor oricărui utilizator. 35. 6. dacă ofertantul demonstrează. a). omologările tehnice. alin. 35 alin. Specificaţiile tehnice se definesc astfel încât să corespundă. ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele funcţionale respective. inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi (art. OUG 34 / 2006). a). în cazul în care acestea nu există. prevăzute la lit. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie. specificaţiile tehnice comune. alin. OUG 34 / 2006). 4. c) fie atât prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. 35. 35. în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări generale sau specifice. şi prin referirea la standardele sau omologările tehnice. la standarde naţionale care adoptă standarde europene. în legătură cu lucrările finalizate şi cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrări (art. omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea. atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde. iar autorităţii contractante să atribuie contractul respectiv. b) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. Orice astfel de referire trebuie să fie însoţită de menţiunea sau echivalent. pentru alte caracteristici. la standarde internaţionale sau la alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene. (6) lit. 3. În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini. de regulă în următoarea ordine de prioritate. OUG 34 / 2006). astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. d) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. astfel cum sunt acestea prevăzute la lit. atunci NICI O OFERTĂ NU POATE FI RESPINSĂ pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificaţiile precizate. 1. b). prevăzute la lit. prin orice mijloc adecvat. în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar. atunci când este posibil. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici (art. 36. la omologări tehnice europene. alin. a). 35. OUG 34 / 2006). Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii. optând pentru modalitatea prevăzută la art. b).Proceduri de achiziţii publice în România. calculul şi execuţia lucrărilor. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a defini specificaţiile tehnice (art. care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să determine obiectul contractului de achiziţie publică. pentru anumite caracteristici. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------38 . 5.

un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile. prin care se definesc specificaţiile tehnice. b). c) o specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană. (multi) naţionale sau prin orice alte "etichete ecologice". Ce prevede:  art. 35 alin. dacă se îndeplinesc. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------39 . atunci aceasta ARE DREPTUL DE A UTILIZA.  art. d) un standard internaţional. OUG 34 / 2006): a) specificaţiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a căror furnizare/prestare reprezintă obiect al contractului de achiziţie publică. cum ar fi. 2.Performanţele şi cerinţele funcţionale prevăzute la art. Performanţele şi cerinţele funcţionale prevăzute la art. 2. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene (art. în mod cumulativ următoarele condiţii (art. b). 37. alin. care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să determine obiectul contractului de achiziţie publică. iar autorităţii contractante să atribuie contractul respectiv. (6) lit. prescripţii. alin. în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. pot include şi caracteristici de mediu. b. pot include şi caracteristici de mediu (art. alin. în mod obiectiv. În sensul prevederilor alin. specificaţii definite prin "etichete ecologice" europene. lit. OUG 34 / 2006). OUG 34/2006 .fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. 37. 37. OUG 34 / 2006). alin. integral sau parţial. un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut. prin care se definesc specificaţiile tehnice. 36. serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu (art.Proceduri de achiziţii publice în România. după caz. alin 1. OUG 34/2006 . 35. 6. 2. alin. În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea anumitor caracteristici de mediu în ceea ce priveşte performanţele şi cerinţele funcţionale. e) alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. 35. 35 alin. 1. OUG 34/2006 – Specificaţiile tehnice reprezintă cerinţe. serviciu sau lucrare să fie descris. (1) şi (2). b) cerinţele pentru "eticheta ecologică" au fost elaborate pe baze ştiinţifice. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs. 36. 3. (6) lit. OUG 34 / 2006) : a) un standard naţional care adoptă un standard european: b) o omologare tehnică europeană.  art. atunci NICI O OFERTĂ NU POATE FI RESPINSĂ dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele. alin.

producători. în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă prin aplicarea prevederilor art. alin. alin. (3). producţie. OUG 34 / 2006). un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut. organizaţii de mediu. OUG 34 / 2006). prin orice mijloc adecvat că produsele/serviciile oferite corespund specificaţiilor tehnice solicitate (art. o licenţă de fabricaţie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------40 . 36. (1) şi (2). (3). 38. alin. care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse (art. 36 alin. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a impune în cadrul documentaţiei de atribuire. 3. 38. un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaţiile tehnice solicitate îl poate reprezenta dosarul tehnic al producătorului sau un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut. OUG 34 / 2006). în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar. cum ar fi. un laborator neutru de încercări şi calibrare sau un organism de certificare şi inspecţie care asigură respectarea standardelor europene aplicabile. OUG 34 / 2006). un procedeu special. 4. dar numai în mod excepţional. Ce prevede:  art. autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene (art. se admite o astfel de indicaţie. 37. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a preciza în caietul de sarcini faptul că produsele sau serviciile oferite care deţin o anumită "etichetă ecologică" sunt considerate că îndeplinesc implicit specificaţiile tehnice solicitate. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) "eticheta ecologică" a fost adoptată printr-o procedură specifică ce a permis implicarea tuturor părţilor interesate . OUG 34/2006 . În sensul prevederilor alin. 35 şi 36 şi numai însoţită de menţiunea sau echivalent (art. 39. OUG 34 / 2006). condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile (art.În sensul prevederilor alin. un brevet de invenţie. 37. o marcă de fabrică sau de comerţ. după caz. 1. consumatori. (1). Pe de altă parte. autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a considera o propunere tehnică ca fiind neconformă. PRIN DEROGARE de la prevederile alin. d) "eticheta ecologică" este accesibilă/disponibilă oricărei persoane interesate. 2. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a accepta certificate emise de organisme recunoscute în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.organisme guvernamentale. astfel cum este prevăzut la art. distribuitori. alin. dacă ofertantul demonstrează. 3. SE INTERZICE definirea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. sursă. pentru singurul motiv că produsele sau serviciile ofertate nu deţin "eticheta ecologică" precizată.

Proceduri de achiziţii publice în România. 40. În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. nerestricţionat şi deplin. (1). acest tip de activitate poate fi prestat numai de către persoane juridice sau numai de către persoane fizice (art. Prin excepţie de la dispoziţiile alin. în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi. autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau. 2. prin natura sau gravitatea deficienţelor lor. la conţinutul documentaţiei de atribuire (art. OUG 34 / 2006). alin. OUG 34 / 2006). 41. alin. 2. pe suport hârtie ori pe suport magnetic (art. OUG 34 / 2006). 1. (2). 40. 4 REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE Orice operator economic ARE DREPTUL DE A PARTICIPA. OUG 34 / 2006). 43. 40. (1). în conformitate cu legislaţia naţională. alin. nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale (art. II. după caz. În cazul în care documentaţia este transmisă prin poştă. 43. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------41 . în conformitate cu legislaţia statului în care este stabilit. 42. este abilitat să presteze o anumită activitate NU POATE FI EXCLUS dintr-o procedură de atribuire pentru singurul motiv că. în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice. OUG 34 / 2006). prin mijloace electronice. 1. atunci această decizie trebuie să fie precizată explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct. căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire. autoritatea contractantă are obligaţia de asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. 3. individual sau într-un grup de operatori. alin. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăşească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective (art. În cazul prevăzut la alin. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL DE A IMPUNE ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată. alin. Ofertantul/candidatul care. la procedura de atribuire (art. OUG 34 / 2006). care.

alin. OFERTANTUL ARE OBLIGAŢIA de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi (art. 44. alin. 45. 1. II.5. OUG 34 / 2006): a) asupra căruia un alt subiect de drept poate exercita. fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea (art. direct sau indirect. Întreprinderile afiliate AU DREPTUL de a participa în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. alin. ofertantul ARE DREPTUL de a include în propunerea tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv (art. OUG 34 / 2006). Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publică. se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept. OUG 34 / 2006). alin. o influenţă dominantă. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului (art. 46. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). după caz. OUG 34 / 2006). 2. 1. sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauză. alin. OUG 34 / 2006). dar numai în cazul în care participarea acestora nu este de natură să distorsioneze concurenţa (art. Fără a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite. alin. În cazul în care autoritatea contractantă solicită. 3. sau b) care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept. CRITERII DE ATRIBUIRE II. CANDIDATUL/OFERTANTUL NU ARE DREPTUL. (2). a celei în care este ofertant asociat. prin întreprindere afiliată se înţelege orice subiect de drept (art. 2. ca urmare a asocierii cu un subiect de drept. 45. 44. b) să depună ofertă individuală/comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte. 46.5 CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE. alin. În sensul prevederilor alin. (art. 1. sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau. ca în cadrul aceleiaşi proceduri: a) să depună două sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune. sau c) care. 46.Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mai mulţi operatori economici AU DREPTUL de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună.1 STABILIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 . 2.

d) capacitatea tehnică şi/sau profesională.Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. 176 lit. în cazurile prevăzute la art.2006). Ce prevede: Articolul 178. e). e) standarde de asigurare a calităţii. alin.Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------43 . OUG 34/2006 . f) şi alin. f) standarde de protecţie a mediului. HG 925 /19. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze aceste cerinţe. f) şi alin.2006).Proceduri de achiziţii publice în România. (1) din ordonanţa de urgenţă. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. 8. 176 din ordonanţa de urgenţă. atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul anunţului de participare cerinţele minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi. astfel cum este prevăzut la art. (3) lit.07. potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea contractului. astfel cum sunt prevăzute la art. Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea tehnică şi/sau profesională. c) si d). c) situaţia economică şi financiară. 2. 176. au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic. alin.Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la (art. OUG 34 / 2006 . b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Criteriile de calificare şi selecţie. 178 alin. 1. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restricţiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe minime de calificare care (art. conform prevederilor Paragrafelor 4 (Situaţia economică şi financiară) şi 5 (Capacitatea tehnică şi/sau profesională) din prezenta Secţiune. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională. OUG 34/2006 . Ce prevede: Art. b) sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. (3) lit.07.2006): a) nu prezintă relevanţă în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. (2) lit. e) standarde de asigurare a calităţii. financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură. 188 alin. Ce prevede: Articolul 176. HG 925 /19. 8. 176. 1. f) standarde de protecţie a mediului. HG 925 /19. c) situaţia economică şi financiară. elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei (art. alin. OUG 34 / 2006): a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului. e). 7. în cazurile prevăzute la art.

HG 925 /19. având o durată mai mare de 3 luni. b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic să fie mai mare decât valoarea estimată a contractului. alin. să fie mai mare decât valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrări ce vor fi furnizate/presate/executate în baza contractului care urmează să fie atribuit.07. Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi. în cazul atribuirii unui contract care nu se încadrează în categoria celor prevăzute la lit. HG 925 /19.2006). cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. dar pentru care plăţile aferente prestaţiilor urmează să se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectuării acestora. a) sau b) din ordonanţa de urgenţă. se prezumă că cerinţele minime de calificare sunt disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit.07. 23. 181 lit.Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică. OUG 34/2006 . În cazul prevăzut la alin. 9. incluse în contractul/contractele prezentat/prezentate de către operatorul economic ca dovadă a experienţei lui similare. servicii prestate şi lucrări executate. 1. d) nivelul indicatorului financiar «lichiditate generală» să depăşească cota de 100%. a şi b. 181 lit. dacă se impune îndeplinirea unor condiţii cum ar fi (art. din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii : a) este în stare de faliment ori lichidare. 8 alin.2006): a) suma valorilor/cantităţilor de produse furnizate. c). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În sensul prevederilor art. 176 din ordonanţa de urgenţă.alin. 10. (1). 1. a). c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «lichiditate generală» în cazul atribuirii unui contract cu durata de îndeplinire mai mică de 3 luni sau în cazul atribuirii unui contract cu executare succesivă. Ce prevede art. 23 din ordonanţa de urgenţă şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire (art. Ce prevede:  art. multiplicată cu 2. e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar «solvabilitate» în cazul în care operatorul economic a prezentat documente din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. reglementată prin lege. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevăzute la art. cu condiţia ca setul de cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------44 . cu respectarea prevederilor art.Proceduri de achiziţii publice în România. afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare. (1).

2006). alin. HG 925 /19.2006).2006).2006). 2.Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului. în cazurile prevăzute la art. 11. dacă au fost solicitate. 11. Ce prevede:  art. e).Proceduri de achiziţii publice în România. HG 925 /19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------45 . în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă (art. f) şi alin. prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire.1. (2) lit.2006). În cazul în care există incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate. alin.07. semnată de reprezentantul său legal. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere. în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. (2). 10. 11. în măsura în care sursa de date respectivă conţine informaţii actualizate.2006). alin.07.07. dar precis. c) situaţia economică şi financiară. 4. În orice situaţie. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională. (art. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. autoritatea contractantă trebuie să precizeze. 2. 11. precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauză. cantităţi sau altele asemenea (art.07. Atunci când solicită îndeplinirea anumitor criterii de calificare.07. precum şi documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective (art. alin. alin. se consideră inclus în categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituţii publice sau al unei alte entităţi abilitate prin lege în acest scop. informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. (3) lit. 3. 11. alin. f) standarde de protecţie a mediului. OUG 34/2006 . HG 925 /19. 176. 1. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe . În sensul prevederilor alin. Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace. diverse valori. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte şi nu la întregul contract (art. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.inclusiv. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. 176 din ordonanţa de urgenţă. HG 925 /19. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o perioadă rezonabilă de timp pentru furnizarea precizărilor/confirmărilor solicitate (art. HG 925 /19.07. cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. 2. HG 925 /19. 188 alin. e) standarde de asigurare a calităţii. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita detalii.

2006). 11. (4). acestea fiind incluse în dosarul achiziţiei publice. în cadrul procesului de evaluare. 6.În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii. HG 925 /19. Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că ofertantul a cărui ofertă este declarată câştigătoare a prezentat. alin. lit. 188 alin. certificatele/documentele prevăzute la alin. lit. nu mai târziu de încheierea raportului procedurii de atribuire. dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens (art. OUG 34 / 2006): a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului. de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. f) standarde de protecţie a mediului. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrătoare (art. 188. 188. e) standarde de asigurare a calităţii. e. în funcţie de specificul. . 11. Dosarul achiziţiei publice trebuie să includă şi certificate/documente ale altor ofertanţi numai dacă. f) şi alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 .2006). au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaţiile din respectivele certificate/documente (art. HG 925 /19. ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare. următoarele: f) dacă este cazul. f. c) situaţia economică şi financiară. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.07. 5. alin. în funcţie de specificul. de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. Ce prevăd articolele: . 3. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor /candidaţilor. atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora. În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (5). OUG 34/ 2006 . alin. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii. în cazurile prevăzute la art. în termenul prevăzut în respectiva solicitare. 7.În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări.Proceduri de achiziţii publice în România.art. alin.07. OUG 34/2006 . alin. HG 925 /19.07. următoarele: e) dacă este cazul. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede articolul 176. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor /candidaţilor. (2) lit. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi.art. OUG 34/2006 .Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la (art. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora. . e). 176. (3) lit.2006). 2. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională. 11.

din OUG 34/2006: Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută. conform prevederilor art. capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună. atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază. 190. (1). în ultimii 5 ani.1. capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. (2). ŞI DE O ALTĂ PERSOANĂ. 180.art. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată. Ce prevăd articolele: . conform prevederilor art. 180. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane. 186 şi 190 din ordonanţa de urgenţă.Proceduri de achiziţii publice în România. situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.art. în conformitate cu prevederile alin. prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă . prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. (2) din ordonanţa de urgenţă trebuie să reprezinte un instrument ------------------------------------------------------------------------------------------------------------47 . OUG 34 / 2006: Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că. autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire (art. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună. pentru îndeplinirea unui contract. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată.07. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane. pentru corupţie. încheiat în formă autentică. pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale. 190 alin. 11. de regulă. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle in situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. (2). pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care. ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară ori capacitatea tehnică şi/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susţinere din partea unui terţ. angajamentul ferm prevăzut la art. prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. HG 925 /19. Pentru a fi luată în considerare susţinerea acordată. situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 180 . de către o altă persoană. ŞI DE O ALTĂ PERSOANĂ. pentru îndeplinirea unui contract. din OUG 34/2006: Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută. în conformitate cu prevederile art. de regulă. a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. 1. 186. în conformitate cu prevederile alin. de către o altă persoană. (1). . Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire.2006).art. 186 alin. . indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază. alin. încheiat în formă autentică. (2) şi la art.

echipamente.07.07. 6. pentru fiecare candidat în parte. HG 925 /19. 4. 11. HG 925 /19. 1.1. 12.07. alin. Selecţia/preselecţia se realizează prin acordarea. 11. aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune direct împotriva susţinătorului (art. a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmează să fie atribuit (art. HG 925 /19.Proceduri de achiziţii publice în România. în mod legitim.fonduri financiare.2006). 11.1. personal angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective şi să evidenţieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiţionat. (3)-(4). În situaţiile prevăzute la alin.07. 5. HG 925 /19.2006). îndeplinirea anumitor obligaţii de către persoana susţinătoare (art. 2. În cazul în care susţinerea terţului vizează îndeplinirea unor cerinţe minime de calificare cum ar fi experienţa similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizate/prestate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziţie publică. În prima etapă a licitaţiei restrânse. alin. precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.1. alin. angajamentul ferm prezentat de ofertant /candidat trebuie să garanteze autorităţii contractante faptul că. În cazul în care susţinerea terţului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziţia ofertantului .2006). Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integrantă din contractul de achiziţie publică (art. care vor participa la dialog/negocieri. a dialogului competitiv. susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.07. 11. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ juridic care să asigure dreptul autorităţii contractante de a solicita. HG 925 /19. 11. persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă (art. HG 925 /19. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevăzute în anunţul de participare (art. 3.2006). alin.07. Selecţia/preselecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează procesului de calificare şi care are ca scop doar limitarea numărului de candidaţi calificaţi care vor depune oferta în etapa a doua a licitaţiei restrânse sau. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 .2006). în funcţie de necesităţile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză (art. HG 925 /19. după caz.2006). utilaje. în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului.1. 12. 2. alin.07.1. alin.2006).

2006). b) fie. Prevederile art. a) din ordonanţa de urgenţă. (5) şi (6) nu sunt aplicabile în cazul etapei de selecţie/preselecţie a candidaţilor participanţi la procedura de licitaţie restrânsă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------49 .2006). 2 STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE În cazul în care criteriul utilizat este „preţul cel mai scăzut”. 198 alin. (1) lit. lit. HG 925 /19. alin. stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile. (4). OUG 34/2006 .2006). preţul cel mai scăzut. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare şi selecţie prevăzute la art. dialog competitiv sau negociere (art. HG 925 /19. care vor fi luaţi în considerare în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". precum şi factorii de evaluare a ofertelor. alin. 12. 1. 13. 198.07.07.2006).07. (1) lit. 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul candidaţilor ori de câte ori urmează să realizeze o selecţie/preselecţie a acestora (art. stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul (art. În cazul în care criteriul utilizat este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. astfel cum este prevăzut la art.07.2006). 13. alin. alin.2006).Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii.2006). astfel cum este prevăzut la art. se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi (art. Algoritmul de calcul. 3. alin. 12. HG 925 /19. criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 176 din ordonanţa de urgenţă ca factori de evaluare a ofertelor (art. 2. 4. astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini (art. HG 925 /19. 1. b) din ordonanţa de urgenţă. HG 925 /19. HG 925 /19. alin. 14. HG 925 /19. 2. alin.07. 1.07. 11 alin.07. Ce prevede:  art.Proceduri de achiziţii publice în România. a. fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (art. alin. în mod exclusiv. Oferta care este declarată câştigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificaţiile tehnice minime considerate obligatorii. 198 alin. 15. 5. 14. II.

OUG 34 / 2006).2006): a) importanţa caracteristicii tehnice/funcţionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat. contractul este împărţit pe loturi. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect (art.Proceduri de achiziţii publice în România.2006). HG 925 /19. trebuie să fie acelaşi pentru toate loturile respective (art. Transmiterea spre publicare în SEAP a anunţurilor de intenţie. alin.6. 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 .07.1 PUBLICAREA ANUNŢURILOR Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de achiziţie publică şi încheierii acordurilor-cadru prin publicarea. HG 925 /19. alin.2006): a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. alin. II. În cazul în care. alin. Atunci când stabileşte criteriile de atribuire. a anunţurilor de intenţie. 47. HG 925 /19. 5. 4. 15.07.2006).6 REGULI DE PUBLICITATE II. HG 1660 /2006) . 1. în conformitate cu prevederile prezentului capitol. 3. 15. de participare şi de atribuire (art. 2. HG 925 /19. 15. autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care (art. criteriul de atribuire utilizat. Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. alin. dacă este cazul. b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. 47 din ordonanţa de urgenţă. astfel cum sunt prevăzute la art. elaborând în acest sens o notă justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei (art. sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. autoritatea contractantă trebuie să fie în măsură să motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor. 2. în cadrul unei proceduri. se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către autorităţile contractante înregistrate în SEAP (art. de participare şi de atribuire.07.07.

Operatorul SEAP ARE OBLIGAŢIA de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestricţionat la anunţurile transmise de către autorităţile contractante. după caz. Partea a VI-a. Ce prevede articolul: . OUG 34 / 2006). 1. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. (2) În cazul prevăzut la alin.000 euro. (1). 3 A şi. Achiziţii publice. 299. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a include în anunţurile prevăzute la alin. alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. alin. (2). În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 2. alin. d) sau e).art. 55 alin. (1) numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". operatorul SEAP ARE OBLIGAŢIA de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. (3) Fără a afecta prevederile alin. 1. utilizând în acest sens numai mijloace electronice (art. 47 alin. 48. în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55.Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ESTE OBLIGATORIE în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. OUG 34 / 2006). b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. (1) şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP. 47 alin. alin. 8 lit. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. 47 alin. (1). autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă între data transmiterii spre publicare şi data depunerii ofertelor sau. 299. (1) către operatorul SEAP. OUG 34 / 2006).000. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 2. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifică fiecare anunţ transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP.000 euro Cu excepţia cazului prevăzut la art. înainte de publicarea acestora (art. 124. 48.c). 2. alin. până la data de 31 decembrie 2006. c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. a candidaturilor.(1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 8 lit. Ce prevede articolul: . OUG 34 / 2006).art.000 euro. alin. În termen de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------51 . OUG 34/2006 . a) . dacă este necesar. 49. 47. OUG 34/2006 . prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană (art.Proceduri de achiziţii publice în România.

autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului ------------------------------------------------------------------------------------------------------------52 . b) fie să respingă publicarea anunţului. a). 124. alin. alin. alin. 22. În cazul în care. Ce prevede articolul: . a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare:100. 49. operatorul SEAP ARE OBLIGAŢIA (art. 49. OUG 34 / 2006): a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. 49. faptele prevăzute la art. precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare. fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art. 4. Operatorul SEAP NU ARE DREPTUL de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. b) de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. OUG 34 / 2006). care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică (art. OUG 34/2006 .000 euro. OUG 34 / 2006) : a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv. b) pentru contractul de servicii: 100. din motive de natură tehnică. în cazul în care. OUG 34 / 2006). operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare. 21. pe parcursul activităţii de supraveghere. alin. (2) lit.000 euro. 49. ca probă privind momentul transmiterii. informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii. fără TVA.000 euro. Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona.art. este prevăzută o obligaţie în acest sens. operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Proceduri de achiziţii publice în România. c) pentru contractul de lucrări: 750. 49. OUG 34 / 2006). Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice ARE OBLIGAŢIA (art.Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată. 3. În cazul prevăzut la alin. în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare. Erorile prevăzute la alineatul (2) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul transmis spre publicare. 2. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ două zile lucrătoare de la data primirii anunţului în SEAP. 293 (art.

Ce prevede art. (art. alin. 16 alin. (2). 71.07. 16. 2. b) operatorul SEAP. (3) lit. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie.2006): a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.07. 5. autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie. HG 925 /19. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României. (1). Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. 49. După publicarea anunţului în SEAP. OUG 34 / 2006). Anunţul publicat la nivel naţional NU TREBUIE SĂ CONŢINĂ alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană (art. OUG 34 / 2006). alin. care trebuie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------53 . 28 alin. 55 alin. 114.2006). OUG 34/2006 . 49. alin. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. a). 50. HG 925 /19. 6.2006. 1. în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la alin. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor.Proceduri de achiziţii publice în România. de participare şi de atribuire şi către (art. OUG 34 / 2006). 50. (1). (art.2006). Partea a VI-a. 7. Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite anunţul şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". spre publicare în Monitorul Oficial al României. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ respectiv prin mijloace proprii. 17. trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. din HG/19. atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană (art.Fără a aduce atingere prevederilor art. alin. REGULI APLICABILE PÂNĂ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2006 Până la data de 31 decembrie 2006. alin. HG 925 /19. 16. Anunţurile prevăzute la art. 114. Achiziţii publice (art.07. Achiziţii publice (art. Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. Partea a VI-a. în acest din urmă caz începând cu data de 30 septembrie 2006. (1) către Regia Autonomă „Monitorul Oficial” se realizează printr-o solicitare adresată în scris. 2. 1.07. dar nu mai mult de 650 de cuvinte (art. În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 49. alin. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii. numai către Regia Autonomă „Monitorul Oficial al României”. 1. de participare şi de atribuire. OUG 34 / 2006).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------54 . 114 din ordonanţă. 19. de participare şi de atribuire. alin. Regia Autonomă „Monitorul Oficial” publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. 21.2006). Anunţurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de către autoritatea contractantă într-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene şi trebuie să respecte formatul standard adoptat de Comisia Europeană.Proceduri de achiziţii publice în România. inclusiv pe cele de tip erată la respectivele anunţuri. 2.elicitaţie. alin. cu cel puţin 10 de zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor. 20. disponibil la adresa de Internet prevăzută la alin.ro. (1) . alin. 1. direct de către autoritatea contractantă. 1.eu.07.(art. (2) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de participare. 18.2006). OUG 34/2006 – Fără a aduce atingere prevederilor art. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de Internet www. alin. HG 925 /19.2006). 71.2006). HG 925 /19.07. REGULI APLICABILE DUPĂ DATA DE 31 DECEMBRIE 2006 După data de 31 decembrie 2006.07. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. HG 925 /219.europa.elicitaţie. Transmiterea spre publicare a anunţurilor către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizează. alin. 55 alin. spre publicare în SEAP. către operatorul SEAP (art. 22.07. HG 925 /19. până la data de 31 decembrie 2006.2006). este similară cu perioada minimă de timp prevăzută de ordonanţă între data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau în SEAP şi data depunerii ofertelor (art.07. 55 alin. Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice. alin. HG 925 /19. 22. Regia Autonomă „Monitorul Oficial” publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării (art. (2). (art. Ce prevede articolul 114. (art.2006). Partea a VI-a. în cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 18. 2. 2.2006). prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de Internet www. HG 925 /19.07. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ să fie semnată de o persoană autorizată de autoritatea contractantă (art. Achiziţii publice şi data limită de depunere a ofertelor. accesând în acest sens adresa de Internet http://simap. Până la data de 31 decembrie 2006. Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice.07.ro (art.07. 19. perioada cuprinsă între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României.2006). 1. HG 925 /19. HG 925 /19.

după publicarea unui anunţ. HG 925 /19. în termenul prevăzut la alin.2006). 1.07.2006). 1. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia ca. alin. 25 sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere si verificare prevăzute în prezenta secţiune (art. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a verifica anunţurile respective. care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele nr. în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP (art. În cazul în care Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice constată. 1. motivând decizia respectivă şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate. alin.2006): a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicării anunţului. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial. alin. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 . HG 925 /19.07. să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunţului (art. În cazul în care. După transmiterea anunţurilor către operatorul SEAP. HG 925 /19. b) de a informa autoritatea contractantă asupra deciziei de respingere a publicării anunţului.2006). 17/2004/CE si 18/2004/CE (art. 1564/2005 care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în Directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE. în cursul verificării anunţului transmis de autoritatea contractantă către operatorul SEAP. aceasta are obligaţia: (art. în condiţiile prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de către autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 26.07. 26.07. HG 925 /19.07. HG 925 /19. (1). (art. Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art.07. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anunţurile pentru care ordonanţa impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de către autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene şi trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr.2006). alin. 23. că în forma sau în conţinutul acestuia există erori sau omisiuni.2006). 24. 2.07. 24. din punct de vedere al respectării regulilor formale de completare. 27.564/2005. fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art. intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja publicate.2006). 2. alin. 25. HG 925 /19.Proceduri de achiziţii publice în România. HG 925 /19.

HG 925 /19.Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 75. 2.07. în formatul standard adoptat de Comisia Europeana şi în cel mult o zi lucrătoare de la obţinerea acceptului de publicare (art. alin. OUG 34/2006 . este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5. Ce prevede articolul: . HG 925 /19. (1) până la 36 de zile. 28. alin . (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă (art. aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni. (2) şi dacă (art. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV. atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art.000 euro. 3. alin.2006). Atunci când stabileşte perioadele limită pentru depunerea ofertelor. 1.abrogat II.art. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr.2 ANUNŢUL DE INTENŢIE Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie. în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. HG 925 /19. HG 925 /19.000. 6. 89 alin. c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări. -art. . 30.07. alin.art.2006).abrogat . 89.07.În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit.2. Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP. OUG 34/2006 .art. 51. 75 alin.În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit.000 euro. autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 3 zile lucrătoare. 29. alin. 2.000 euro.2006). astfel cum este prevăzut la articolul 49 alin. dacă prevederile ordonanţei impun această obligaţie (art.2006 .07. HG 925 /19. necesară pentru verificarea anunţurilor de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP. 27. 2 A. este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750.07. 27. dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. aceasta are dreptul de a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------56 .2006 . OUG 34 / 2006): a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru. este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750. (2) sau art.

1. 54. OUG 34 / 2006): a) în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.000 euro. sau b) numai în SEAP. OUG 34 / 2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 . 52. şi în nici un caz până la mai puţin de 22 de zile. 3. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. 53. (2) sau art. alin. alin. OUG 34 / 2006).Proceduri de achiziţii publice în România. a) şi b). este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5. alin. să fi fost transmis un anunţ simplificat de informare prealabilă către Comisia Europeană. 75 alin. (1) lit. În cazul prevăzut la alin. înainte de publicare. 51 alin. II. 51. cu condiţia ca.000 euro. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni. OUG 34 / 2006). este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750. b). În cazul prevăzut la art. Partea a VI-a. 2. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de produse din aceeaşi grupă CPV. Publicarea anunţului de intenţie nu creează autorităţii contractante OBLIGAŢIA de a efectua respectiva achiziţie publică (art. b) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după data începerii anului bugetar (art. alin. (1) . 1.3 ANUNŢUL DE PARTICIPARE Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare un anunţ de participare atunci când (art. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reduce perioada prevăzută la alin. atunci când urmăreşte să beneficieze de prevederile art. alin . 51 alin. în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. (1) lit. 2. este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 750. anunţul de intenţie trebuie să conţină şi data transmiterii anunţului simplificat către Comisia Europeană (art. OUG 34 / 2006). 51.(art.000. 2. 89 alin. c). Achiziţii publice. În cazurile prevăzute la art. care urmează să fie atribuite/încheiate în următoarele 12 luni pentru achiziţionarea de servicii care sunt din aceeaşi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr.000 euro. Ce prevede art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare anunţul de intenţie cât mai curând posibil după aprobarea programului în care este prevăzut contractul de lucrări sau acordul-cadru respectiv (art. OUG 34 / 2006). 52. alin. OUG 34 / 2006). 53. (1) lit.Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de intenţie. alin. c) valoarea estimată a contractelor/acordurilor-cadru de lucrări. de regulă. Anunţul de intenţie se publică (art. 2A. (1) până la 36 de zile. OUG 34 / 2006 . 51. (2) şi dacă: a) valoarea totală estimată a contractelor/acordurilor-cadru. 6.1.

000 euro. OBLIGAŢIA prevăzută la alin. şi. după caz. c) iniţiază procesul de atribuire a unui contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii.000. d) sau e). a) . 2.000 euro. cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. dialog competitiv. autoritatea contractantă INDICA.4 ANUNŢUL DE ATRIBUIRE Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce (art. după caz. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.000 euro. în acest caz publicându-se un anunţ simplificat. lit. Achiziţii publice. după caz. c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. OUG 34 / 2006): a) a finalizat procedura de atribuire . Pentru serviciile incluse în anexa nr. cerere de oferte . OUG 34 / 2006): a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.c). negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. alin. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 56. 55. pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau pentru încheierea acordului-cadru. 2. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. b) lansează un sistem dinamic de achiziţie. 1. licitaţie restrânsă. b). OUG 34 / 2006). alin. 55. totodată. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------58 . licitaţie restrânsă. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 2 B. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) iniţiază procedura de licitaţie deschisă. dialog competitiv sau negociere. b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător. Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. Achiziţii publice şi. 56. Partea a VI-a.licitaţie deschisă. 6. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. II. 1. 1. (2) lit. alin. În aceste cazuri. Partea a VIa. alin. d) organizează un concurs de soluţii. 8 lit. c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. OUG 34 / 2006). în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia (art. 57. a) sau. 8 lit. Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care (art. 57 alin. OUG 34 / 2006).prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru (OUG 94/2006).

58.c). iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 125. prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect crearea. OUG 34 / 2006). (1). d) sau e). estimată ca fiind mai mare decât echivalentul în lei a 20. 8 lit. OUG 34 / 2006).000 euro. iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 400. alin. În sensul prevederilor alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire. algoritmul de calcul al punctajului. alin. anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate.7 REGULI SPECIALE DE TRANSPARENŢĂ APLICABILE ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII DE PUBLICITATE În cazul atribuirii contractelor de publicitate media. la o adresă dedicată. producerea şi/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 2. În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate.000. Obligaţia prevăzută la alin. 58. c) valoarea contractului de lucrări care a fost atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro.000 euro. alin. precum şi pe pagina proprie de internet (art. 58. 4. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a preciza în anunţul de participare prevăzut la alin. precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut (art. (1) criteriile de calificare şi selecţie şi. cu o valoare anuală cumulată. alin. fără TVA. alin. inclusiv pe parcursul ------------------------------------------------------------------------------------------------------------59 . audiovizuale sau electronice (art. Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura. 58.000 euro. a) . (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate. OUG 34 / 2006). astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol (art. 57. 5. în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet. 58. 2. 8 lit. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ESTE OBLIGATORIE în toate situaţiile în care (art. II . autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. 3. OUG 34 / 2006): a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. (1) un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate (art. alin. 1.Proceduri de achiziţii publice în România.

criteriile de alocare a acestor fonduri. 7. II. Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie SĂ NU RESTRICŢIONEZE accesul operatorilor economici la procedura de atribuire (art. 61.Proceduri de achiziţii publice în România. 2. 58. În cazul contractelor de publicitate media ESTE OBLIGATORIE menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar (art. alin. alin. sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale (art. 1. OUG 34 / 2006). alin. 60. OUG 34 / 2006). respectiv în momentul primirii (art. 58. d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. OUG 34 / 2006). solicitare. c) prin mijloace electronice. 59. (6) se realizează prin grija autorităţii contractante care ARE OBLIGAŢIA de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului (art. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi (art. OUG 34 / 2006). Comunicarea. alin. 61. informare. 1. 6. OUG 34 / 2006). trebuie să fie transmise în scris (art. alin. 59. Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică. accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate. modalităţile de comunicare pe care intenţionează să le utilizeze pe parcursul aplicării procedurii (art. 60. 1. alin. prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. 8. 8 REGULI DE COMUNICARE ŞI DE TRANSMITERE A DATELOR Orice comunicare. 2. 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ îndeplinirii contractului. OUG 34 / 2006). Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii. OUG 34 / 2006).c). în documentaţia de atribuire. transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective (art. 58. alin. 2. 59. OUG 34 / 2006): a) prin poştă. Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a impune. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------60 . b) prin fax. OUG 34 / 2006). disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare (art. notificare şi altele asemenea. alin. alin. a) . precum şi caracteristicile lor tehnice TREBUIE SĂ FIE NEDISCRIMINATORII.

declaraţiile şi altele asemenea. OUG 34 / 2006). b) dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate. 64. prin mijloace electronice (art. c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele. dacă autoritatea contractantă prevede această posibilitate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 . OUG 34/2006 – Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi: a) prin poştă.Proceduri de achiziţii publice în România. 2. OUG 34 / 2006). ŞI DREPTUL de a depune oferta direct la sediul autorităţii contractante sau la o altă adresă indicată de aceasta (art. alin. alin. 63. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice. 61. a) . ofertantul ARE. 62. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a preciza în anunţul de participare cerinţa respectivă. 2. alin. 3. OUG 34 / 2006): a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică. 1. V secţiunea a 2-a (Selecţia şi calificarea candidaţilor/ofertanţilor).1. cât mai curând posibil (art. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire. 63. 4. 60 alin. certificatele. prin scrisoare transmisă prin poştă sau prin mijloace electronice. Ce prevede art. OUG 34 / 2006). c) prin mijloace electronice. acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (art. În cazul în care autoritatea contractantă stabileşte că ofertele urmează să fie transmise prin poştă. numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerinţe (art. OUG 34 / 2006). Operatorul economic ARE DREPTUL de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalităţile prevăzute la art. În acest caz. alin. (1) sau prin telefon. inclusiv criptarea.c). alin . Operatorul economic ARE DREPTUL de a transmite oferta numai prin poştă sau. b) prin fax. precum şi termenul în care aceasta trebuie îndeplinită (art. d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic. 60. OUG 34 / 2006). în acest din urmă caz operatorul economic având obligaţia de a confirma solicitarea de participare în scris. să fie confirmată. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a stabili ca solicitările de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice. sunt disponibile pentru orice operator economic interesat. într-un termen rezonabil. solicitate conform prevederilor cap. alin. 62. care a fost transmisă prin fax. ÎN MOD IMPLICIT.

dacă este cazul. b) înainte de data limită de transmitere a datelor. c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit.9 REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale (art. OUG 34 / 2006). e) accesul la datele recepţionate este posibil. accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective. b) a fost încălcată. ofertant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------62 . d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul. 68. în calitate de operator economic. acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi. 66. ofertant asociat sau subcontractant. prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate. 67. dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. NU AU DREPTUL să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane (art. numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. 69. OUG 34 / 2006): a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare. II. 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice. permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii (art. OUG 34 / 2006): a) persoane care deţin părţi sociale. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În sensul prevederilor art. ofertant asociat sau subcontractant. d). OUG 34 / 2006). 65. de a fi ofertant. (art.Proceduri de achiziţii publice în România. precum şi. Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. (art. OUG 34 / 2006). a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie. nici o persoană nu are acces la datele transmise. părţi de interes. în toate etapele procesului. acest acces neautorizat este clar detectabil. f) după data de vizualizare a datelor recepţionate.

până la gradul al patrulea inclusiv. sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv PENTRU CAUZA IMORALĂ (art.Proceduri de achiziţii publice în România. rudă sau afin. c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor. în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) soţ/soţie. cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. OUG 34 / 2006). persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 . Contractantul NU ARE DREPTUL de a angaja. 70. pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.

PROCEDURI DE ATRIBUIRE III . 4 DIALOGUL COMPETITIV III. 3 LICITAŢIA RESTRÂNSĂ III. 2 LICITAŢIA DESCHISĂ III. 7 CEREREA DE OFERTE III.Proceduri de achiziţii publice în România. 6 NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE III. 8 CONCURSUL DE SOLUŢII ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 . 5 NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE III.1 ETAPE PREMERGĂTOARE INIŢIERII PROCEDURII DE ATRIBUIRE III. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III.

55. OUG 34 / 2006). deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. OUG 34 / 2006). data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi.art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice. 55.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. Într-o astfel de situaţie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65 . 1. data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor. astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire (art. Ce prevede articolul: . caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire (art. pe de o parte. 71. Licitaţia deschisă se iniţiază prin transmiterea spre publicare. 8 lit. OUG 34 / 2006). precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă.000 euro. OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică. 73. 74. astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei (art. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini. pe de altă parte. OUG 34/2006 – Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 LICITAŢIA DESCHISĂ Procedura de licitaţie deschisă se desfăşoară. de regulă. OUG 34 / 2006). a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte (art. 73. a) . în conformitate cu prevederile art. 72. 2. alin. într-o singură etapă (art. III. 1 ETAPE PREMERGĂTOARE INIŢIERII PROCEDURII DE ATRIBUIRE Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între.c).

d) sau e). Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:  a fost publicat un anunţ de intenţie Atunci: . Anunţul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.000 euro.zile Termen Transmis Documentaţie Transmis limită electronic accesibilă in electronic la JOUE SEAP JOUE şi documentaţia accesibilă în SEAP 36 29 31 24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------66 . c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro. Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:  nu a fost publicat un anunţ de intenţie Atunci: Termen limită Transmis Documentaţie electronic accesibilă în la JOUE SEAP .zile Transmis electronic la JOUE şi documentaţia accesibilă în SEAP 40 52 45 47 2. Reducere termene: Perioada de timp cuprinsă între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data limita de depunere a ofertelor poate fi redusă după cum urmează: 1. 8 lit.

în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie . (2). 75.2006). În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. 31. (1) până la 36 de zile (art.2006 – abrogat . HG 925 /19. 75. HG 925 /19. astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. alin.art.07.2006 – abrogat Fără a aduce atingere prevederilor art.07. Ce prevede articolul: .zile Termen limită Documentaţie accesibilă SEAP în SEAP 28 23 În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor.art. alin. 2. alin. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice. aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. 71. alin. 2. 1. data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi. pe de o parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------67 .Proceduri de achiziţii publice în România. 71. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare . OUG 34 / 2006). Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mică sau egală cu pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  exista doar obligaţia publicării anunţului de participare în SEAP Atunci: . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel puţin 52 de zile (art. HG 925 /19. data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor. 3. . 3.07. alin.Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între. 31. 75. OUG 34 / 2006). 55 alin. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art.şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire (art. 1. pe de altă parte. OUG 34/2006 . OUG 34 / 2006). alin. Reducerea prevăzută la alin. 31.art.

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În cazul în care anunţul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile (art. 75, alin. 4, OUG 34 / 2006). În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. (1), precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (4) cu 5 zile (art. 75, alin. 5, OUG 34 / 2006). Reducerea prevăzută la alin. (5) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă (art. 75, alin. 6, OUG 34 / 2006). Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite anunţul de participare, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 20 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. 76, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 55, alin .2, OUG 34/2006 - Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro; c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie, atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. (1) cu 5 zile (art. 76, alin. 2, OUG 34 / 2006). Reducerea prevăzută la alin. (2) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă (art. 76, alin. 3, OUG 34 / 2006). Orice operator economic interesat ARE DREPTUL de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire (art. 77, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------68

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În cazul prevăzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. (art. 77, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 40, alin. 1, OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricţionat şi deplin, prin mijloace electronice, la conţinutul documentaţiei de atribuire. - art. 40, alin. 2, OUG 34/2006: Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice, autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau, după caz, căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie ori pe suport magnetic.

Operatorul economic interesat ARE OBLIGAŢIA de a întreprinde diligenţele necesare astfel încât respectarea de către autoritatea contractantă a perioadei prevăzute la alin. (2) să nu conducă la situaţia în care documentaţia de atribuire să fie pusă la dispoziţia sa cu mai puţin de două zile înainte de data limită de depunere a ofertei (art. 77, alin. 3, OUG 34 / 2006). Orice operator economic interesat ARE DREPTUL de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire (art. 78, alin. 1, OUG 34 / 2006). În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire, aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 78 alin. (2) şi (3) din ordonanţă (art. 32, alin. 1, HG /19.07.2006).
Ce prevede articolul 78, alin. 2 şi 3, OUG 34/2006 - (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regula, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanţă, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat, în mod similar cu accesul la fişierul iniţial (art. 32, alin. 2, HG /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------69

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic (art. 78, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite răspunsurile - însoţite de întrebările aferente - către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţia de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective (art. 78, alin. 3, OUG 34 / 2006). Fără a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis, nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. (art. 79, alin. 1, OUG 34 / 2006). În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (1), aceasta din urmă ARE, TOTUŞI, OBLIGAŢIA de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. 79, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în anunţul de participare, în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepţia cazului in care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat În urma suspendării procedurii. (art. 80, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul 72, din OUG /2006: Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini, precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. Într-o astfel de situaţie, data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă, astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi, după caz, alte documente prezentate de participanţi, la data, ora si în locul indicate în anunţul de participare. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare, care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------70

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: (art. 33, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu sunt însoţite de garanţia de participare, în cuantumul, forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte, consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă.(art. 33, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. 216 din ordonanţa de urgenţă, trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP (art. 33, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor (art. 33, alin. 6, HG 925 /19.07.2006). În cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. (art. 34, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede articolul 176, OUG 34/2006- Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la: a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) situaţia economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului, în cazurile prevăzute la art. 188 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) lit. e). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------71

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică (art. 34, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini (art. 34, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv (art. 34, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. (art. 35, HG 925 /19.07.2006). Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii (art. 36, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006; b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite in documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante în acest sens; b1) abrogat; c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: - în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţă; e) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. .e1) preţul, fără TVA, inclus in propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: - preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------72

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice; f) in urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.
Ce prevede art. 34, alin. 2 din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are obligaţia să precizeze în documentaţia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare la nivel naţional şi care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări ori de servicii, sau să indice instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii detaliate privind reglementările respective. În acest caz, autoritatea contractantă are totodată şi obligaţia de a solicita operatorilor economici să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Ce prevede art. 202 din OUG 34/2006: (1) În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris, şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la: a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. Ce prevede art. 203 din OUG 34/2006: (1) Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat, oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei, numai dacă, în urma clarificărilor solicitate, ofertantul este în imposibilitate de a demonstra, într-o perioada de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă, ca ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. (2) Atunci când autoritatea contractantă respinge o oferta în circumstanţele prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii (art. 36, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------73

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective; c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate; d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. În sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când preţul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau, în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2), atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective (art. 36.1, alin. 1, HG 925/2006) In cazul în care, pe parcursul evaluării, se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. 202 alin. (2) din ordonanţa de urgentă (art. 36.1, alin. 2, HG 925/2006).
Ce prevede art. 202, alin. 2, din OUG 34/2007: Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a lua în considerare justificările primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), îndeosebi cele care se referă la (art. 202, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului, aferent metodelor de execuţie utilizate, procesului de producţie sau serviciilor prestate; b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini; d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un AJUTOR DE STAT.

În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (2), autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru (art. 36.1, alin. 3, HG 925/2006). În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut, oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f) (art. 36.1, alin. 4, HG 925/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------74

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertele care nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art. 36, din HG 925/19.07.2006 sunt considerate oferte corespunzătoare admisibile, singurele care pot fi considerate admisibile (art. 37, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe bază criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire (art. 37, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică, dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă în anunţul de participare, iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. 164 din ordonanţa de urgenţă (art. 38, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 164, din OUG 34/2006: Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia electronică, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 33 şi următoarele precizări specifice: a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente; b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. a) pot fi îmbunătăţite, astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului; c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile; d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice; e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze, cu referire în special la diferenţele minime care, dacă este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării. Ce prevede art. 33, alin. 2, din OUG 34/2006: Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă, fără a se limita la cele ce urmează, cel puţin (art. 33, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; c) dacă sunt solicitate, cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă, aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare; f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare, corespunzător prevederilor cap. V - secţiunea a 3-a (Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică); g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac; h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (art. 38, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 303, alin. 3 din OUG 34/2006: Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru achiziţiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte admisibile (art. 38, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte luând în considerare si rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei, în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) (art. 38, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, un raport al procedurii de atribuire, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop (art. 39, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 213, alin .2, din OUG 34/2006:
Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic; c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură; d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi; e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură; f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor; j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.

Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă (art. 39, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------76

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. 39, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Procedura de licitaţie deschisă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţă. (art. 40, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 303, alin. 3, din OUG 34/2006: Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru achiziţiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

III. 3 LICITAŢIA RESTRÂNSĂ Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară, de regulă, în două etape (art. 81, alin. 1, OUG 34 / 2006). a) etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie; b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi, prin aplicarea criteriului de atribuire. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire (art. 81, alin. 2, OUG 34 / 2006). Licitaţia restrânsă se iniţiază prin transmiterea spre publicare, în conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi (art. 82, OUG 34 / 2006 şi art. 54 din HG 925/2006).
Ce prevede: - art. 55, alin .2, OUG 34/2006 - Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro; c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

Anunţul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puţin 37 de zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor. Reducere termene:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perioada de timp cuprinsă între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare la etapa I a procedurii şi data limită de depunere a candidaturilor poate fi redusă după cum urmează: 1. Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: Atunci: - zile Termen Perioada nu Transmis Transmis electronic limită poate fi electronic la JOUE, iar perioada nu respectată la JOUE poate fi respectată din din motive motive de urgentă de urgentă 37 15 30 10 2. Dacă:  valoarea estimată a contractului este egală sau mai mică decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

Atunci: - zile Termen limită publicare SEAP 16 În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire (art. 41, HG 925/19.07.2006). După expirarea datei limită de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare (art. 42, HG 925/19.07.2006). - art. 43, alin. 1, HG 925/19.07.2006 - abrogat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------78

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

După ce a finalizat selecţia candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar, care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop. (art. 43, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul selecţiei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă (art. 43, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
Ce prevăd articolele 206-208 din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, ÎN SCRIS ŞI CÂT MAI CURÂND POSIBIL, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora, înăuntrul termenului prevăzut la art. 200 (art. 206, alin. 1, OUG 34/2006). Ce prevede art. 200 din OUG 34/2006: „În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare, pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire, în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse.” În sensul prevederilor alin. (1), se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de către instanţa sesizată în legătură cu acest aspect, fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac (art. 206, alin. 1^1, OUG 34/2006). Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice (art. 206, alin. 2, OUG 34/2006). În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. (1) se majorează cu 5 zile (art. 206, alin. 3, OUG 34/2006). În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate (art. 207, alin. 1, OUG 34/2006). În cadrul comunicării prevăzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează (art. 207, alin. 2, OUG 34/2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------79

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini; c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru. d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. a)- c), data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 256^2 alin. (1). Ce prevede art. 256^2 alin. (1)., din OUG 34/2006 : Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai în situaţia în care divulgarea acestora (art. 208, OUG 34/2006). a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privaţi, sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia.

Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile (art. 83, alin. 1, OUG 34 / 19.07.2006).
Ce prevăd articolele: - art. 71, OUG 34/2006 - Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi, pe de altă parte, data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. - art. 55, alin. 2, OUG 34/2006 - Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro; c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

În cazul în care, din motive de urgenţă, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a accelera aplicarea procedurii prin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------80

55 alin. 3. Numărul minim al candidaţilor. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). 85. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. cu condiţia să existe un număr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selectează candidaţii. OUG 34 / 2006). 2. prin aplicarea criteriului de atribuire. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ reducerea perioadei prevăzute la alin. 2. OUG 34 / 2006). de regulă. dacă este cazul. 85. autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 . 86. 3. OUG 34 / 2006). alin. alin. spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. alin. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a indica în anunţul de participare criteriile de selecţie şi regulile aplicabile. numărul maxim al acestora (art. În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare. indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. Numărul de candidaţi selectaţi după prima etapă a licitaţiei restrânse trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare (art. OUG 34 / 2006). În cazul în care anunţul de participare este transmis. a). prin aplicarea criteriilor de selecţie. alin. 1. 1. alin. în format electronic. în două etape : a) etapa de selectare a candidaţilor. în orice situaţie. alin. b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaţii selectaţi. (2) se poate reduce cu 5 zile (art. Fără a aduce atingere prevederilor art. a. autoritatea contractantă are dreptul de a limita numărul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte. (1). Orice operator economic ARE DREPTUL de a-şi depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă (art. 2. Ce prevede art.Proceduri de achiziţii publice în România. dar nu la mai puţin de 15 zile (art. 71. În etapa prevăzută la art. perioada prevăzută la alin. numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să-i selecteze şi. 84. lit. alin. 81. utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare. (1) lit. trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi. (art. alin. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor (art. 4. 86. 83. (2). 1. din OUG 34/2006: Procedura de licitaţie restrânsă se desfăşoară. (3). OUG 34 / 2006). (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. 81 alin. 85. autoritatea contractantă ARE DREPTUL (art. nu poate fi mai mic de 5 (art. 83. alin. 85.

87. 87.  nu a fost publicat un anunţ de intenţie Atunci: .zile - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 82 . c) adresa la care se transmit ofertele. b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor. data şi ora deschiderii ofertelor. ESTE INTERZISĂ invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie (art. 1. 2. prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. OUG 34 / 2006). alin. Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 1.Proceduri de achiziţii publice în România. 88. f) dacă este cazul. b) fie de a continua procedura de licitaţie restrânsă numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. Reducere termene: Perioada de timp cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a IIa a procedurii şi data limită de depunere a ofertelor poate fi redusă după cum urmează: 1. OUG 34 / 2006). alin. d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta. e) adresa. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă. OUG 34 / 2006). alin. OUG 34 / 2006): a) referinţe privind anunţul de participare publicat. 88. Invitaţia de participare trebuie SĂ CUPRINDĂ CEL PUŢIN următoarele informaţii (art. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire (art. alin. 2. Invitaţia de participare trebuie transmisă cu cel puţin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi (art.

88. OUG 34 / 2006).zile Termen Perioada nu limită poate fi respectată din motive de urgenţă 22 12 3. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. 1. Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. alin. iar perioada nu poate fi respectată din motive de urgenţă 12 40 35 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------83 . Atunci: Termen limită 22 . (2).  a fost publicat un anunţ de intenţie Atunci: . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Termen limită Perioada nu poate fi respectată din motive de urgenţă 12 Documentaţie accesibilă în SEAP Transmis electronic la JOUE. 55 alin. 89. Fără a aduce atingere prevederilor art. 71. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective (art. alin. Dacă:  valoarea estimată a contractului este egală sau mai mică decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 2.Proceduri de achiziţii publice în România.zile Documentaţie accesibilă în SEAP 17 Perioada nu poate fi respectată din motive de urgenţă 12 În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP. OUG 34 / 2006).

şi în nici un caz până la mai puţin de 22 de zile (art. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin.Proceduri de achiziţii publice în România. 5. (2) ESTE PERMISĂ în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare . alin.000. (1) cu 5 zile (art. din motive de urgenţă. Reducerea prevăzută la alin. 1. aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. OUG 34 / 2006). 71. (1) până la 36 de zile. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. d) sau e).Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie. 89. 2. OUG 34 / 2006). atunci ACEASTA ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin.în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie . dar nu la mai puţin de 10 zile (art. OUG 34 / 2006). 8 lit. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. 8 lit. (1) şi (2). OUG 34/2006 .000 euro. 89. OUG 34 / 2006). alin. (4) ESTE PERMISĂ numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă (art. alin. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 15 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. 6. Ce prevede articolul: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------84 . 89.c). Reducerea prevăzută la alin.000 euro. alin. OUG 34 / 2006). În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite. (4). c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. de regulă. În cazul în care. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede articolul: . (2).art. OUG 34 / 2006). În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. alin. 4. 89. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective. alin. a) . începând cu data publicării anunţului de participare.000 euro.şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare (art. Fără a aduce atingere prevederilor art. 55 alin. 55. 3. 89. 90. alin. 2.

91. 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------85 . alin. OUG 34 / 2006 . c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. alin. 2. de regulă. în măsura în care clarificările sunt solicitate in timp util. răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. (2). 55. într-o perioadă care nu trebuie să depăşească. 91. 1. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde.000 euro. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.c). la orice clarificare solicitată. alin. de regulă. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. într-o perioadă care nu trebuie să depăşească. a) . alin. 8 lit. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. 91 alin. alin. (2) ESTE PERMISĂ numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă (art. 91. Fără a aduce atingere prevederilor art. OUG 34 / 2006). (1) cu încă 5 zile (art.abrogat Orice candidat selectat ARE DREPTUL de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire (art. 1. alin. Reducerea prevăzută la alin.către toţi candidaţii selectaţi.însoţite de întrebările aferente . 2. OUG 34/2006 .art. alin. OUG 34 / 2006 . complet şi fără ambiguităţi. în mod clar. 3. OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a răspunde. complet şi fără ambiguităţi. cât mai repede posibil. Art. OUG 34 / 2006). luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective (art. 91. răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor (art. alin. 2.000 euro.000 euro.Proceduri de achiziţii publice în România. OUG 34 / 2006). la orice clarificare solicitată. OUG 34 / 2006). În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite.Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. În cazul accelerării procedurii de licitaţie restrânsă. 8 lit. Ce prevede art. în mod clar. 90. 4. 90. alin. accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie. 3. cât mai repede posibil. 92. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite răspunsurile . atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. 90. începând cu data publicării anunţului de participare. OUG 34 / 2006). 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic (art. d) sau e). 2.000.

TOTUŞI. (art. în măsura în care nu a devenit incidentă obligaţia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire. punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. (3) În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP. f) dacă este cazul. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 40 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. (2) este permisă în cazul în care anunţul de intenţie a conţinut toate informaţiile care sunt prevăzute pentru anunţul de participare . Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a licitaţiei restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective. (2). conform prevederilor de la art. ora şi adresa indicate în invitaţia de participare. alin. aceasta din urmă ARE. d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta. HG 925/19.şi a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. şi în nici un caz până la mai puţin de 22 de zile. 44. 87 – 89 din ordonanţa de urgenţă (art. 88 în OUG 34/2006: (1) Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: a) referinţe privind anunţul de participare publicat. Ce prevede: Art. (3) Reducerea prevăzută la alin. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii. b) data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. de regulă. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util. c) adresa la care se transmit ofertele. Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data.Proceduri de achiziţii publice în România. 2. 89 din OUG 34/2006: (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 92. OBLIGAŢIA de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. (1) până la 36 de zile. (2) În cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunţ de intenţie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. 71. 93. (1).în măsura în care acestea sunt cunoscute la data publicării anunţului de intenţie . (2) Este interzisă invitarea la etapa a doua a licitaţiei restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecţie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------86 . 1. 55 alin.2006).07. Art. 87 în OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite concomitent o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaţie restrânsă tuturor candidaţilor selectaţi. e) data deschiderii ofertelor. aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. OUG 34 / 2006). Art. respectând prevederile art. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. alin.

HG 925 /19. alin. 78 alin. (2) şi (3) din ordonanţă.Proceduri de achiziţii publice în România.2006). În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse prevederile art. alin. a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie. autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă. nu pot fi respectate numărul de zile prevăzut la alin. 3. b) nu sunt însoţite de garanţia de participare. 33. după caz.2006).07.07. ora si în locul indicate în anunţul de participare.07. 3. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------87 . (2) În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în SEAP. 2.2006). 33.2006 se aplică în mod corespunzător (art. din HG 925/19. 32. din motive de urgenţă. în cuantumul.07. 33. la data.Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi. HG 925/19. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire.07. 31 – 39. consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte. cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: (art.2006). aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări. HG 925 /19. în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere. (4). de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat. (2) din ordonanţă. atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevăzută la alin. începând cu data publicării anunţului de participare. autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare. HG 925 / 2006 . indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. (6) În cazul în care. HG 925 /19. 1. 44.2006). alin. (1) şi (2). (1) cu 5 zile. 44. în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective. HG 925/19. 33. alin. elementele principale ale fiecărei oferte. respectând prevederile art. 2.2006). armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite. autoritatea contractantă are obligaţia. 33. respectând prevederile art.07. Ce prevăd articolele: Art. dar nu la mai puţin de 10 zile. HG 925 / 2006 . Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de ofertă comună.07. în mod similar cu accesul la fişierul iniţial. precum şi cel rezultat în urma aplicării prevederilor alin. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. alte documente prezentate de participanţi. Art. iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de ofertă (art. care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor (art. alin. HG 925 /19. (4) este permisă numai în cazul în care anunţul de participare conţine precizări privind adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. (5) Reducerea prevăzută la alin. forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. 78 alin. 4. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor.(art.(1) În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire.

inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. 33 alin. a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor cerinţe minime de calificare. Art. (4)-(5). alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: . e) preţul. (2) din ordonanţă.În cazul în care. . b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite in documentaţia de atribuire sau nu a prezentat. . se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: . 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat. fără TVA. 35.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. fără TVA. cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. documente relevante în acest sens. HG 925 / 2006 .07.în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative. 1. 216 din ordonanţa de urgenţă. HG 925 /19. astfel încât nu se ------------------------------------------------------------------------------------------------------------88 . HG 925 /19. (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse. alin. Art. 34 alin. comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor cerinţe de către fiecare ofertant în parte. Art. 5. (4) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. 33. b1) abrogat. HG 925 / 2006 (1) . (3) Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevăzute la art. . (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. inclus in propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi.încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP (art.preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare. 36. 36.07. 176 din ordonanţa de urgenţă sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevederile alin. atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. (3) din HG 925/2006. în cadrul documentaţiei de atribuire.2006).2006): a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art.e1) preţul. 11 alin. 34. c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini. conform prevederilor art. f) in urma verificărilor prevăzute la art.Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii (art. HG 925 / 2006 .

206-208 din ordonanţa de urgenţă (art. 39. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora. HG 925 /19. 1. (2) Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe bază criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. alin. c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. HG 925 /19.2006): a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini. 925 HG / 2006.2006). 49 sunt considerate oferte corespunzătoare admisibile. (1) lit. un raport al procedurii de atribuire. HG 925/19. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte corespunzătoare. 2. HG 925 / 2006 . din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. Art. clasamentul final se stabileşte luând în considerare si rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. 303 alin. conform prevederilor art. în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii (art. iar ofertantul. autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică. d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi. HG 925 /19. Art. singurele care pot fi considerate admisibile. alin. 87 alin. care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop (art. 38. (3) din ordonanţă. alin. oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate. 39.2006). 37. b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire.2006 – După ce a finalizat evaluarea ofertelor.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------89 . Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei. începând cu data de 30 septembrie 2006. 3. iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie.2006). 2.Proceduri de achiziţii publice în România.07. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. 39. HG 925 / 19. prin intermediul SEAP.07. (2) din ordonanţa de urgenţă.06. alin. Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată În acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor În legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire. în conformitate cu prevederile art. dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă în anunţul de participare.(1) Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare. În acest caz fiind aplicabile prevederile art. Procedura de licitaţie restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice. a) Art. 39.(1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna din situaţiile prevăzute la art. 213 alin.2006). HG 925 /19. (2) Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP.07. Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. nu acceptă renunţarea la clauzele respective. 36. care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă. 59.07. (4)În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică. (art. 164 din ordonanţă.

Ce prevede articolul 7 din HG 925/2006: Criteriile de calificare şi selecţie.următoarele condiţii: a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită.2006). financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură.07. 94 lit. OUG 34 / 2006): a) contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită. pentru identificarea soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi în baza căreia/cărora candidaţii vor elabora şi vor depune oferta finală. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc. autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. care devine parte a dosarului achiziţiei publice (art. 176 din ordonanţa de urgenţă. OUG 34 / 2006): a) etapa de preselecţie a candidaţilor. 95. ÎN MOD OBIECTIV. 7 din HG 925/2006. HG 925/19. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. contractul de complexitate deosebită este considerat acel contract de achiziţie publică pentru care autoritatea CONTRACTANTĂ NU ESTE. 4 DIALOGUL COMPETITIV Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv. următoarele condiţii (art. b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză. în mod cumulativ. astfel cum sunt prevăzute la art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. OUG 34 / 2006): a) să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfacă necesităţile şi exigenţele. potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea contractului. a). în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare Ce prevede articolul 94 din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică dacă se îndeplinesc. 46. În sensul prevederilor art. şi/sau b) să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse. au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic. 94 din ordonanţă. Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în trei etape (art. în mod cumulativ. 96. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 90 .Proceduri de achiziţii publice în România. ÎN MĂSURĂ (art. b) etapa de dialog cu candidaţii admişi în urma preselecţiei. 94. b) aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de achiziţie publică în cauză.

a) .Proceduri de achiziţii publice în România. 55.c).000. a unui anunţ de participare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi (art.zile Termen limită Transmis electronic JOUE 37 30 2. 8 lit.000 euro. Reducere termene: Perioada de timp cuprinsă între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare la etapa I a procedurii şi data limită de depunere a candidaturilor poate fi redusă după cum urmează: 1. Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: Atunci: . OUG 34 / 2006). b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. Ce prevede articolul: . Anunţul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puţin 37 de zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor. 8 lit. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. 97. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.art. c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. Dacă:  valoarea estimată a contractului este egală sau mai mică decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: Atunci: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------91 . d) sau e).000 euro. OUG 34/2006 – Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.000 euro. în conformitate cu prevederile art. 55.

98. . OUG 34 / 2006). alin. perioada prevăzută la alin. În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a candidaturilor. (2). autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice. 55 alin. 48. 48.Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între. Ce prevede articolul: . (2).art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .zile Termen limită transmitere spre SEAP 30 Fără a aduce atingere prevederilor art. Fără a aduce atingere prevederilor art. 2. (1) se poate reduce cu 7 zile (art. alin. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 20 de zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor (art. OUG 34/2006 . (art. 2. 99. 71. alin. 1. Orice operator economic ARE DREPTUL de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv (art. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile (art. astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------92 . 71. În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 98.art. 100. 1. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. 47. 71. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire (art. OUG 34 / 2006). comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar. HG 925/19.07.2006). care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop.2006 .abrogat După ce a finalizat preselecţia candidaţilor.2006). OUG 34 / 2006). pe de o parte.07. HG 925/19. data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi. data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor. 55 alin. pe de altă parte. HG 925/19. OUG 34 / 2006).

autoritatea contractantă ARE DREPTUL (art. OUG 34 / 2006). 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. în orice situaţie. numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi. 3. utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare (art. 102. alin. alin. Numărul minim al candidaţilor. alin. 2. alin.2006). 1. Numărul de candidaţi admişi în cea de-a doua etapă a dialogului competitiv trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare (art. alin. 101. 48. 101.07. alin. trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi. numărul maxim al acestora (art. În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare. 2. nu poate fi mai mic de 3 (art. 101. OUG 34 / 2006): a) fie de a anula procedura de dialog competitiv. OUG 34 / 2006). HG 925/19. b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. (2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 . dacă este cazul. OUG 34 / 2006). indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. Atunci când preselectează candidaţii. OUG 34 / 2006). conform prevederilor art. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile. 102. autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii. 206-208 din ordonanţa de urgenţă (art.

Proceduri de achiziţii publice în România. alin. 103. 2.Număr minim şi maxim de candidaţi preselectaţi -Criterii de preselecţie (capacitatea tehnică şi economico finnciară) Anunţ de participare Factori de evaluare a soluţiilor Invitaţie de participare Preselectare candidaţi DA Documentaţia descriptivă -Necesităţile AC -Obiectivele AC -Constrângerile AC Factori de evaluare pentru reducerea participanţilor /soluţiilor Candidaţi preselectaţi Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite. OUG 34 / 2006). 2. alin. 1. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor. OUG 34 / 2006). Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii (art. b) adresa la care va avea loc dialogul precum şi data şi ora lansării acestuia. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ETAPA I . concomitent. ESTE INTERZISĂ invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie (art. 103. 104. alin. prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 94 . o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidaţilor admişi (art. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare însoţită de un exemplar al documentaţiei de atribuire. 104. care va include şi documentaţia descriptivă (art. OUG 34 / 2006): a) referinţe privind anunţul de participare publicat. 1. OUG 34 / 2006). c) limba/limbile în care se va derula dialogul. alin. d) dacă este cazul.

cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice. montaje financiare. OUG 34 / 2006). Pe durata dialogului. 4. OUG 34 / 2006). 106. alin. pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile.Proceduri de achiziţii publice în România. 104. OUG 34 / 2006). montajele financiare. 105. 105. alin. problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. OUG 34 / 2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice în SEAP. 106. precum şi. care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi (art. mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic. Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri. 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu dezvălui. 2. alin. OUG 34 / 2006). precum şi orice alte elemente ale viitorului contract. soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta (art. alin. 106. 106. 3. 1. autoritatea contractantă are obligaţia de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective (art. dacă este cazul. alin. obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante. autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie. OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă DERULEAZĂ DIALOGUL PÂNĂ CÂND IDENTIFICĂ SOLUŢIA/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective (art. pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice. în parte. alin. Autoritatea contractantă derulează dialogul cu fiecare candidat admis. Autoritatea contractantă are dreptul să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul în runde succesive. primele care vor fi acordate participanţilor la dialog (art. 3. Reducerea succesivă a soluţiilor discutate se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire (art. 2. În acest sens. cu fiecare candidat admis în parte. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei descriptive cel puţin o descriere a necesităţilor. fără acordul participantului în cauză. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligaţia consemnării problemelor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------95 . alin. OUG 34 / 2006). astfel încât soluţiile identificate să corespundă necesităţilor obiective ale autorităţii contractante (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii.

07.2006). 1. alin. după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi au fost clarificate o parte dintre aspectele prevăzute la art. 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă (art. declarată câştigătoare (art. 2. 1. HG 925 /19. autoritatea contractantă are dreptul de a organiza. alin. HG 925/19. alin. obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante.07. 49 alin. Autoritatea contractantă are dreptul de a include în documentaţia descriptivă posibilitatea acordării de prime participanţilor la dialog. care au ca scop reducerea succesivă a numărului de soluţii discutate. 2.2006): a) această posibilitate a fost prevăzută în documentaţia descriptivă. În sensul prevederilor alin. pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice.2006). alin. (1). 49. După finalizarea unei runde intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog. care se ------------------------------------------------------------------------------------------------------------96 .07. alin. cuantumul total al primelor respective neputând depăşi 2% din valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit (art.Proceduri de achiziţii publice în România. Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cărui ofertă este. montajele financiare. 50. alin. astfel încât o astfel de reducere să nu afecteze concurenţa reală. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligaţia consemnării problemelor discutate şi aspectelor convenite întrun proces-verbal de şedinţă.07.2006). 4. Ce prevede art. runde intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale (art. (1). b) numărul participanţilor la dialog este suficient de mare. 50. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un nou raport intermediar. problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract.07. HG 925/19. 49. Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile. alin.2006). Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autorităţii contractante şi în funcţie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog. HG 925/ 2006 – Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a rundei intermediare. HG 925/19. dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii (art.alin.2006). 3.07.2006). HG 925/19.07. (art. HG 925/19. 50. 49. 1. astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă (art. Autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul şi în runde intermediare. precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi. HG 925/19. 49. în final. cu fiecare candidat admis în parte. 49.

alin.2006). autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire. 1. în cadrul rundelor următoare sau atunci când depun oferta finală.07. alin. HG 925/19. de regulă. alin. considerându-se. (art. oricum. implicit. Ce prevede art. (1) lit. OUG 34 / 2006 . dacă ia această decizie. alin.2006). 206-208 din ordonanţa de urgenţă. b.2006).07.07. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată În acest scop. 4.2006). 50. 50. lit. 209 alin. îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. HG 925/19. odată admişi ca urmare a organizării unei runde intermediare. HG 925/19.07. 6. 209. (art. 5. 51. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 . Participanţii rămaşi în competiţie. În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile. 204. autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. neconforme sau necorespunzătoare . Următoarea runda de dialog se derulează numai cu participanţii rămaşi în competiţie după finalizarea rundei intermediare organizate anterior.Prin excepţie de la prevederile art. 50. decât în sensul îmbunătăţirii acestora (art. nu au dreptul ca. Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor participanţilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare. să modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice şi/sau financiare parţiale pe care le-au prezentat. numai în următoarele cazuri: b) au fost depuse numai oferte inacceptabile.Proceduri de achiziţii publice în România. conform prevederilor art. HG 925/19. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. înainte de data încheierii contractului. b) din ordonanţa de urgenţă (art.

39 din HG 925 /19. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor.2006). 1. Art. alin. 33. HG /19. respectând prevederile art.Proceduri de achiziţii publice în România. În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în SEAP. alin. 31 .2006).07. În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire. HG 925/19. la data. 2. alin.07.Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi. ora si în locul indicate în anunţul de participare. 78 alin.2006). în mod similar cu accesul la fişierul iniţial (art. 78 alin. de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat.07. 31.2006). alin.07.07. 52. autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare. după caz. HG 925 /19.07. ofertanţii trebuie să depună oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire (art. aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări. respectând prevederile art. HG 925/19. HG 925 /19. alin. 32. 2.2006).07. Ce prevăd articolele : 31 – 39. Prevederile art.2006 . care trebuie însă ------------------------------------------------------------------------------------------------------------98 . HG /19. 1. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E T A P A A II A Număr mic de candidaţi preselectaţi DIALOG Aspecte tehnice Montaje financiare Cadru juridic + Contractul Fază intermediară SAU Număr mare de candidaţi preselectaţi DIALOG ÎN RUNDE SUCCESIVE Aspecte tehnice Montaje financiare Cadru juridic + Contractul Fază intermediară Participanţi selectaţi Soluţii identificate Inchidere dialog Participanţi selectaţi Soluţii identificate În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv. din HG 925 / 2006: În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limită de depunere a ofertelor. 32. autoritatea contractantă are obligaţia. 52.2006 se aplică în mod corespunzător (art. (2) din ordonanţă. (2) şi (3) din ordonanţă (art. alte documente prezentate de participanţi. 1.

Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau. d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite in documentaţia de atribuire sau nu a prezentat. alin. 36. alin. alin. documente relevante în acest sens. cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor (art. e) preţul.07.07.07. alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: .(art. 3. 5. 1.în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative.07.07. 33. 216 din ordonanţa de urgenţă. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. conform prevederilor art.2006). 33.2006).2006). consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire. (2) din ordonanţă.2006). comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 33. (3) din HG 925/2006. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii (art. b1) abrogat. HG 925 /19.07. 35. 11 alin. trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP (art.2006): a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. HG 925 /19. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă. Prevederile alin. cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: (art. 33. 2. fără TVA. HG 925 /19. fără TVA. alin. 33 alin. c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini. (art. . după caz. HG 925 /19. în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere.2006). inclus in propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi. în cuantumul.2006). Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. HG 925 /19. atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 176 din ordonanţa de urgenţă sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. b) nu sunt însoţite de garanţia de participare.e1) preţul. (4)-(5). În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte.2006). HG 925 /19.07. HG 925 /19. 34 alin. 33.respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.07. 4. elementele principale ale fiecărei oferte. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor (art. alin. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. HG 925 /19. forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. alin. deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------99 . 6. în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective. . 33.

(1). (1) lit. 36. (2) din ordonanţa de urgentă (art.2006). 1. f) (art. d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi. autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art. modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru. performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru (art. autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind.07. 3. 36. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 . din HG 925/19. 36. alin.2006 sunt considerate oferte corespunzătoare admisibile. 36. alin. 4. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. (1) din ordonanţa de urgenţă.1. 36. pe parcursul evaluării. HG 925 /19. nivelul de salarizare a forţei de muncă. nu acceptă renunţarea la clauzele respective. astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. iar ofertantul. în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie.1. 2. preţurile la furnizori. singurele care pot fi considerate admisibile (art. alin. HG 925 /19. HG 925/2006). Ofertele care nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art. 2. b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire. HG 925/2006) In cazul în care. . 2. 37. alin. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat. HG 925/2006). Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii (art. (1) lit.Proceduri de achiziţii publice în România.preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare. alin. oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate.07.1.încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau. 36.1.07. 202 alin. atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective (art.2006): a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini. c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. 36 alin. HG 925/2006). executat sau prestat atunci când preţul ofertat. 37. f) in urma verificărilor prevăzute la art. fără TVA. În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut. 202 alin. o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat. 36 alin.2006). HG 925 /19. alin. (2). (2). se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: . după caz. din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. a)-e) şi alin. se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă. În sensul prevederilor art. oferta intră sub incidenţa prevederilor art. alin. 1. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe bază criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire (art.07. situaţia stocurilor de materii prime şi materiale.

OUG 34 / 2006). 38. 108. HG 925 /19. Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată În acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor În legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire. 3. 39.07. (art. HG 925 /19. 2.07. care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop (art.2006). După ce a declarat închisă etapa de dialog şi a anunţat participanţii cu privire la acest aspect. alin. 38. În acest caz fiind aplicabile prevederile art. Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. în conformitate cu prevederile art.2006). 2. 38. OUG 34 / 2006). HG 925 /19. 206-208 din ordonanţa de urgenţă (art. clasamentul final se stabileşte luând în considerare si rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. (1) lit. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei. alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare.2006).07. alin.2006). 39. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora.2006). ofertă care se elaborează pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul acestei etape şi care trebuie să conţină toate elementele necesare prin care se prezintă modul de îndeplinire a viitorului contract (art.2006). 39. alin. 2. 164 din ordonanţa de urgenţă (art. a) (art. 213 alin. 3. b) data şi ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor. 1. 38. 1. (2) din ordonanţa de urgenţă. HG 925 /19. un raport al procedurii de atribuire. 303 alin. autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică.07. alin. în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă în anunţul de participare.07. 1.2006). Invitaţia de depunere a ofertei finale TREBUIE SĂ CUPRINDĂ CEL PUŢIN următoarele informaţii (art. astfel încât fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale (art. Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv (art. iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 106. HG 925 /19. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------101 . OUG 34 / 2006): a) referinţe privind anunţul de participare publicat. conform prevederilor art. 4. 87 alin. alin. alin.07. 107. HG 925 /19. OUG 34 / 2006).07. HG 925 /19.Proceduri de achiziţii publice în România. (3) din ordonanţa de urgenţă. În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică. alin. alin. 107. 5. Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte admisibile (art. După ce a finalizat evaluarea ofertelor. Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a invita participanţii selectaţi să depună oferta finală.

109. În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. 198 alin. precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor. 2 din OUG 34/2006: In cazul in care atribuirea contractului de achiziţie publica se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv. OUG 34 / 2006). d) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta. alin. nuanţările. clarificările. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în documentaţia de atribuire. detalieri şi nuanţări ale ofertei. 3. criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. 109. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări. (art. alin. detalierile.(art. modificări care ar determina distorsionarea concurenţei sau crearea unui avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi ofertanţi (art. alin. e) adresa.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. Pe parcursul etapei de evaluare. iar oferta câştigătoare se stabileşte conform prevederilor art. Ce prevede art. informaţiile suplimentare sau reconfirmările prezentate NU TREBUIE SĂ CONDUCĂ LA MODIFICĂRI ALE CARACTERISTICILOR DE BAZĂ ALE OFERTEI SAU ALE SOLUŢIILOR care au stat la baza lansării invitaţiei de depunere a ofertelor finale. data şi ora deschiderii ofertelor. 2. 1. OUG 34 / 2006). 109. OUG 34 / 2006). (2) . (1) sau (2). Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate in cadrul acesteia. 198. f) dacă este cazul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) adresa la care se transmit ofertele.

07. la art. (1) din ordonanţa de urgenţă.(1) În conformitate cu principiul asumării răspunderii.2006). 53.Proceduri de achiziţii publice în România. 110 din ordonanţa de urgenţă.07. (1) din ordonanţa de urgenţă sau. (4) În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte. în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. nota justificativă trebuie să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării. 251 alin. din HG 925 /19. intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante. autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 5 NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE Înainte de iniţierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 20 alin. stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E T A P A A III A Depunere oferte de către candidaţii selectaţi Depunere oferte de către candidaţii selectaţi Evaluarea ofertelor Evaluarea ofertelor Stabilirea ofertei câştigătoare Stabilirea ofertei câştigătoare Reconfirmarea ofertei Reconfirmarea ofertei Criteriul:Oferta cea mai avantajoasă dpdv economic III. 1. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. care devine parte a dosarului achiziţiei publice (art. în cazul atribuirii unui contract sectorial. 5.2006. alin. HG 925/ 2006 . a valorii contractului de achiziţie publică care urmează să fie atribuit. Secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă. (2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. cu avizul compartimentului juridic. 5. şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice. Ce prevede art. (3) Nota justificativă se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante conform atribuţiilor legale ce îi revin. HG 925/19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 103 . (1) are obligaţia de a elabora o notă justificativă. conform regulilor prevăzute în cadrul Capitolului 2. 3 alin.

2. HG 925/19. 1. 1. alin. 53. prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă. alin. 2 A.07. (1). (1). temeinic motivate. conform prevederilor art. 250 alin. 2 HG 925/19. lit.2. 252 sau 124. 53.2006). 53. Ce prevede articolul 251. 1. c) atunci când serviciile care urmează să fie achiziţionate. cum ar fi cele care implică proiectarea lucrărilor. de regulă. 53. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul atribuirii unui contract sectorial.2006). 251 din ordonanţă (art. cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. autoritatea contractantă nu are obligaţia verificării condiţiilor prevăzute la alin. după caz. în urma aplicării licitaţiei deschise. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data-limită de depunere a candidaturilor. în acest caz fiind aplicabile prevederile art. astfel cum sunt acestea prevăzute în categoria 6 din anexa nr. care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop (art. în următoarele cazuri (art.07. 2. OUG 34/2006 : (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul sectorial.1. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. După ce s-a finalizat preselecţia candidaţilor.07. licitaţiei restrânse. licitaţie restrânsă dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial (OUG 94/2007). sunt de aşa natură încât ------------------------------------------------------------------------------------------------------------104 . alin. b. 110. HG 925/19. alin. numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. OUG 34 / 2006): a) atunci când. b) în situaţii excepţionale.07. îndeosebi serviciile financiare. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire (art.2006). 206-208 din ordonanţa de urgenţă (art. atunci când natura lucrărilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie publică.Proceduri de achiziţii publice în România. (1). alin. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar. HG 925/19. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica procedura de negociere. sau serviciile intelectuale. dialogului competitiv sau a cererii de oferte. Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată în acest scop are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru informarea tuturor candidaţilor cu privire la rezultatul preselecţiei.2006).

112. În cazurile prevăzute la alin. Dacă: Perioada nu poate fi respectată din motive de urgenţă 15 Transmis electronic la JOUE. şi art. Dacă:  valoarea estimată a contractului este mai mare decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Atunci: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------105 . (1) lit. experimentării sau dezvoltării tehnologice. a). 110. OUG 34 / 2006. şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. a unui anunţ de participare. a). 2. caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă (art. (1) lit.Proceduri de achiziţii publice în România.07. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a nu transmite spre publicare anunţul de participare dacă invită la negocieri numai şi pe toţi acei ofertanţi care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie în cadrul procedurii anterioare şi care au depus oferte conform regulilor formale prevăzute în documentaţia de atribuire (art. 55. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică. Anunţul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puţin 37 de zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor. iar perioada nu poate fi respectată din motive de urgenţă 10  valoarea estimată a contractului este egală sau mai mică decât pragurile pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea spre publicare. prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de candidaturi (art. alin. Reducere termene: Perioada de timp cuprinsă între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare la etapa I a procedurii şi data limită de depunere a candidaturilor poate fi redusă după cum urmează: 1. atunci: .2006). în conformitate cu prevederile art. 71 din HG 925/19. 111. În cazul prevăzut la art. OUG 34 / 2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse.zile Transmis electronic la JOUE 30 Termen limită 37 2. OUG 34 / 2006). d) atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice. 110 alin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------106 . 8 lit. (1). astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. OUG 34/2006 . 2. din motive de urgenţă. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egală sau mai mică decât cea prevăzută la art. OUG 34 / 2006). În cazul în care anunţul de participare este transmis în format electronic spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi. alin. alin.000 euro. (2). c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. Ce prevede articolul . 113. (2). OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). pe de altă parte. (1) nu poate fi respectat.Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între. 55 alin. 3. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin.c). perioada cuprinsă între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile (art.art. 71. perioada prevăzută la alin.55. 8 lit. Fără a aduce atingere prevederilor art. 2.000 euro. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite anunţul de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a candidaturilor (art.000. alin. În cazul în care. 71. 114. (1) se poate reduce cu 7 zile şi perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile (art. pe de o parte. data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor. d) sau e).zile Termen limită publicare SEAP 12 Fără a aduce atingere prevederilor art.Proceduri de achiziţii publice în România.000 euro. 71. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. OUG 34 / 2006). numărul de zile prevăzut la alin. Ce prevede articolul: . dar nu la mai puţin de 15 zile (art. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. 1. a) . 113. autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice. 55 alin. alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 113. în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este mai mare decât cea prevăzută la art. OUG 34/2006 : Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.

Numărul de candidaţi preselectaţi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare (art. nerestricţionat şi deplin. obiectivelor şi constrângerilor autorităţii contractante. 1. numărul maxim al acestora (art. OUG 34 / 2006). 116. pe baza cărora se vor derula negocierile (art. căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire. alin. 1. OUG 34 / 2006). după caz. din OUG 34/2006: Prin excepţie de la dispoziţiile alin. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii. 2. 40 alin. alin. numărul minim al candidaţilor pe care intenţionează să îi preselecteze şi. autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau. indicat în anunţul de participare prevăzut la alin. Orice operator economic ARE DREPTUL de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (art. 116. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 107 . alin. 117. Numărul minim al candidaţilor. alin. alin. (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Orice operator economic are dreptul de a solicita şi de a obţine un exemplar al documentaţiei descriptive (art. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 4 zile de la primirea unei solicitări din partea acestuia. Documentaţia descriptivă trebuie să conţină o descriere a necesităţilor.Proceduri de achiziţii publice în România. 116. pe suport hârtie ori pe suport magnetic. 1. 3. 115. (1). 3. OUG 34 / 2006). 1. autoritatea contractantă are obligaţia de a pune documentaţia descriptivă la dispoziţia operatorului economic cât mai repede posibil. dacă este cazul. în situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice. Ce prevede articolul art. În cazul prevăzut la art. 115. (3). alin. trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurenţă reală şi. prin mijloace electronice. Atunci când preselectează candidaţii. 2. OUG 34 / 2006). 2. 40. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a indica în anunţul de participare criteriile de preselecţie şi regulile aplicabile. nu poate fi mai mic de 3 (art. în orice situaţie. Ce prevede articolul art. din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct. alin. alin. 115. 40. 4. 116. OUG 34 / 2006). la conţinutul documentaţiei de atribuire. utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevăzute în anunţul de participare (art. OUG 34 / 2006). (2). alin.

Anulare licitaţie deschisă sau restrânsă ETAPA I ANUNŢ DE PARTICIPARE . 2006). astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă. o propunere de ofertă preliminară.07. 54. în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire. 2. HG/19. HG 925/19.Criteriul de atribuire contrat Autoritatea contractantă are obligaţia de a organiza.2006).07.2006). Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. în funcţie de necesităţile. care se semnează de către toţi participanţii la negocieri (art. OUG 34 / 2006): a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. care va constitui punctul de pornire al negocierilor (art.Necesităţile AC .Factori de evaluare pt.Număr minim şi maxim de candidaţi preselectaţi -Criterii de preselecţie (capacitatea tehnică şi economico finnciară) Invitare candidaţi calificaţi Eventual preselecţie Preselecţie Candidaţi preselectaţi Candidaţi preselectaţi Documentaţia descriptivă . alin. obiectivele si constrângerile autorităţii contractante. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare. Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaţia de a prezenta.Proceduri de achiziţii publice în România. 54. 117. 2. alin. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă. negociere în runde succesive . în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la cea financiară (art. b fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile solicitate. 1. 3.Constrângerile AC .07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------108 . întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte. HG 925/19. alin. alin. autoritatea contractantă ARE DREPTUL (art.Obiectivele AC . 54.

alin.2006). o invitaţie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare tuturor candidaţilor preselectaţi (art. 1.Propunerea financiară (Factorii de evaluare) Invitaţie la negociere cu candidaţii preselectaţi Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite. pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire (art. 118. 55. comisia constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întâlnirile/rundele anterioare.2006). HG 925/19. 1.2006). 56. după un model similar cu cel prevăzut pentru dialogul competitiv (art.07. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentaţia descriptivă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------109 . HG 925/19.Propunerea tehnică .07.Proceduri de achiziţii publice în România. cu fiecare participant în parte. iar numărul de participanţi la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanţi să nu afecteze concurenţa reală. În cazul în care. nu mai poate fi îmbunătăţită Dacă e prevăzut în DD Negociere în runde succesive Oferta prelim. autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive. alin. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare. fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă (art. Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită. concomitent. alin. 56.07. OUG 34 / 2006). HG 925/19. 2. ETAPA A II A Ofertă preliminară Ofertă preliminară Negociere în runde succesive Oferta prelim. pe parcursul negocierilor. aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală. nu mai poate fi îmbunătăţită Invitaţie la negociere cu candidaţii preselectaţi Întâlnire finală cu fiecare candidat .

119. în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util.Proceduri de achiziţii publice în România. răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. in mod clar. e) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. (art. 2.însoţite de întrebările aferente . (art. în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de începere a negocierilor. (art. (1). (art. alin. complet si fără ambiguităţi. 118. punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut la alin. 119. de regulă. la orice clarificare solicitată. 119. (2). b) adresa la care vor avea loc negocierile precum şi data şi ora lansării acestora. aceasta din urmă are totuşi obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare.1. alin. corespunzător prevederilor cap.1 alin. V secţiunea a 3-a (Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică).1. cât mai repede posibil.1. luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective. din OUG 34/20062) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------110 . alin. c) limba/limbile în care se vor derula negocierile. d) dacă este cazul. OUG 34 / 2006). precizări referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie să le prezinte în scopul verificării declaraţiilor sau completării documentelor. În cazul accelerării procedurii de negociere. prezentate în prima etapă pentru demonstrarea capacităţii tehnice şi economico-financiare. alin. Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia descriptivă. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de preselecţie (art. din OUG 34/2006) Fără a aduce atingere prevederilor art. răspunsul autorităţii contractante trebuie să fie transmis nu mai târziu de 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru începerea negocierilor. 4.1. 119. 5. 3.1. OUG 34 / 2006). 119. a) referinţe privind anunţul de participare publicat. 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. într-o perioadă care nu trebuie să depăşească. 119. din OUG 34/2006) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsurile . Invitaţia de participare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii (art. 2. 119.către toţi candidaţii selectaţi. alin. din OUG 34/20062) În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util. (art. alin. 1. din OUG 34/2006) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde.

În cadrul negocierilor se determină toate aspectele tehnice. 1. alin. 120. 200 (art. 2. din OUG 34/2006: „Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. propunerea de ofertă sau alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta (art. 3. 121. OUG 34 / 2006). alin. OUG 34 / 2006). financiare şi juridice ale viitorului contract (art. 200. Reducerea succesivă a propunerilor de ofertă se realizează numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabiliţi în documentaţia de atribuire (art. 2. care ar putea crea unuia/unora dintre candidaţi un avantaj în raport cu ceilalţi (art. fără acordul candidatului în cauză. Pe durata negocierilor. OUG 34 / 2006). alin. În acest sens. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi candidaţii. autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie. alin. 120. OUG 34 / 2006). cu scopul de a reduce numărul de propuneri de ofertă care intră în negociere. 120. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă DERULEAZĂ NEGOCIERI cu fiecare candidat preselectat în parte. având în vedere prevederile art.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. Autoritatea contractantă derulează negocieri până la identificarea şi stabilirea ofertei câştigătoare. alin. 121. Ce prevede art. OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă ARE DREPTUL să prevadă în cadrul documentaţiei descriptive posibilitatea de a desfăşura negocierile în runde succesive. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA DE A NU DEZVĂLUI. în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse” ETAPA I I B ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 111 .

3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Negociere cu fiecare candidat Negociere cu fiecare candidat Identificare soluţii Identificare soluţii Oferta cea mai avantajoasă dpdv economic Reconfirmare ofertă finala Oferta cea mai avantajoasă dpdv economic Art. din ordonanţă. 6 NEGOCIEREA FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE Înainte de iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. HG 925 /19. 5. artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate. care devine parte a dosarului achiziţiei publice (art. 121. atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise.07. licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. OUG 34/2006 : Pentru atribuirea contractului sectorial. în urma aplicării licitaţiei deschise. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 252.07.2006. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 57. la art.2006). OUG 34 / 2006 . după caz. alin. b) atunci când. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial. a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu pot fi respectate din ------------------------------------------------------------------------------------------------------------112 . Ce prevede articolul 252.abrogat Art. nu a fost prezentată nici o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. 121. din motive tehnice. din HG/19. c) ca o măsură strict necesară.Proceduri de achiziţii publice în România. contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. 122 sau. OUG 34 / 2006 – abrogat III. 4.

h) atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă. f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri. care nu au fost incluse în contractul iniţial. licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. în mod cumulativ. e) atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care.atribuirea se face contractantului iniţial. deşi separabile de contractul iniţial.lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare. sunt strict necesare in vederea îndeplinirii acestuia. iar atribuirea să nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurenţiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus. d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice. şi numai dacă se respectă. de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------motive de extremă urgenţă determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau. i) atunci când. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. k) atunci când. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. ulterior atribuirii unui contract de lucrări. . conform regulilor stabilite iniţial.datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale. de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. . experimentării. determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice disproporţionate de operare şi întreţinere.Proceduri de achiziţii publice în România. următoarele condiţii: . iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat obţinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. în mod cumulativ. dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase.în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări ------------------------------------------------------------------------------------------------------------113 . g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase. următoarele condiţii: . . reglementată prin lege. iar achiziţia acestora se realizează prin operaţiuni pe piaţa de disponibil.valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior. în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp. . din punct de vedere tehnic si economic. ca urmare a unui concurs de soluţii.atribuirea sa fie făcută contractantului iniţial.

(2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art.Proceduri de achiziţii publice în România. artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate. cu avizul compartimentului juridic. nota justificativă trebuie să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimării. a valorii contractului de achiziţie publică care urmează să fie atribuit. a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care. (1) din ordonanţa de urgenţă sau. Ce prevede articolul 5. determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. la art. (1) are obligaţia de a elabora o notă justificativă. 3 alin. durata unor astfel de contracte. datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. de la furnizorul iniţial. HG 925/2006 : (1) În conformitate cu principiul asumării răspunderii. a licitaţiei restrânse. (1) din ordonanţa de urgenţă. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------114 . studiilor sau dezvoltării tehnologice. pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (OUG 94/2007). Ca regulă generală. precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani. în cazul atribuirii unui contract sectorial. 20 alin. d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice. nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă. conform regulilor prevăzute în cadrul Capitolului 2. intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante. stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directă. c) ca o măsură strict necesară. e) atunci când este necesară achiziţionarea. experimentării. contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. (3) Nota justificativă se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante conform atribuţiilor legale ce îi revin. (4) În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte. din motive tehnice. 122. în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 251 alin. a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor /instalaţiilor livrate anterior. OUG 34 / 2006): a) ABROGAT b) atunci când. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară. sau a cererii de oferte. Secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă. atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri (art. şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice.

de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări.lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. iar noile lucrări. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. . .în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial sa precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare. deşi separabile de contractul iniţial. următoarele condiţii: . sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. respectiv noi servicii similare. respectiv noi servicii. din punct de vedere tehnic şi economic.valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior.valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite sau a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial. j) atunci când. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. reglementată prin lege. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printro altă procedură similară cu cele anterioare. care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare /adiţionale.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă. . conform regulilor stabilite iniţial. respectiv noile servicii. ca urmare a unui concurs de soluţii. h) atunci când. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri. . de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare.Proceduri de achiziţii publice în România. care nu au fost incluse în contractul iniţial.autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial.atribuirea se face contractantului iniţial. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase.atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. următoarele condiţii: . ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii. în mod cumulativ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------115 . în mod cumulativ. şi numai dacă se respectă. . constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. în acest din urmă caz. . de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători.

2006). c) pentru contractul de lucrări: 750. 252 lit. 59. a contractului de achiziţie publică este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al următoarelor praguri (art.2006). 2. (1) îşi încetează aplicabilitatea. 124. HG 925 /19. 1. 7 CEREREA DE OFERTE Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată. HG /19. către mai mulţi operatori economici (art. 59. fără TVA. alin. în condiţiile legii (art. alin. 58 nu sunt aplicabile. (1). h). HG 925 /19. 122 lit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------116 . OUG 34 / 2006): a) pentru contractul de furnizare: 100.2006).2006). ori de câte ori este posibil. în această situaţie. la finalul tranzacţiei în ringul bursei. 122 lit.07. 1. 58.07.Proceduri de achiziţii publice în România. 59. din ordonanţa de urgenţă. În sensul prevederilor de la alin. Oferta câştigătoare este aceea care. procedura fiind iniţiată prin transmiterea către bursă a ordinului de cumpărare (art. 60. f) şi la art.07.000 euro. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art. 3. g). alin. Iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se realizează prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri către unul sau. b) pentru contractul de servicii: 100. 252 lit. HG 925 /19. autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona produse prin participarea la procedura specifică organizată în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare. prevederile alin. 61.2006). HG 925 /19. a prezentat cel mai scăzut preţ pentru produsul respectiv (art. OUG 34 / 2006). În cazurile prevăzute la art.2006). autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piaţa la disponibil. prevederile art. 123. 2. Cererea de oferte se iniţiază prin transmiterea unei invitaţii de participare către cel puţin 3 operatori economici (art. alin.000 euro.07. i) şi j). prin bunuri fungibile se înţeleg bunurile determinate generic. În cazurile prevăzute la art. f).000 euro. 61. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală (art. III.07. care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale (art.07. g) şi la art. HG 925 /19. din ordonanţa de urgenţă. Începând cu data de 1 ianuarie 2007. HG 925 /19.07. autoritatea contractantă având obligaţia de a publica invitaţia de participare în SEAP (art. 122 lit. alin.2006).

62.2006 . e) o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit.art. 3. alin. b) adresa la care se transmit ofertele. d) dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare. alin. 2. 125. f) modul de obţinere a documentaţiei de atribuire. alin.07. menţionarea acestora. c) limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta. În cazul în care documentaţia de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire (art. HG 925 /19. 3. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a include în invitaţia de participare informaţii privind modul de accesare a documentaţiei respective (art. 125. alin.07.2006 . OUG 34 / 2006): a) data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor.art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------117 . .07. Reducere termene: Perioada de timp cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare si data limita de depunere a ofertelor poate fi redusă după cum urmează: Fără a transmite si publica invitaţia în SEAP 12 Documentaţie accesibilă Invitaţie publicată în SEAP în SEAP 6 10 În perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor.abrogat Începând cu data de 1 ianuarie 2007.abrogat . alin. alin. 125. 62. 1. b 1) data şi ora deschiderii ofertelor. HG 925 /19. cererea de oferte se iniţiază prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire (art. HG 925 /19.Proceduri de achiziţii publice în România. 2.2006). Invitaţia de participare cuprinde cel puţin următoarele informaţii (art. 62. OUG 34 / 2006). 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Invitaţia de participare trebuie trimisă spre SEAP cu cel puţin 10 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

OUG 34 / 2006). să solicite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice exceptarea de la obligaţia prevăzută la art.art. OUG 34 / 2006). 3. OUG 34 / 2006). 2. În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite. 126. în cazul prevăzut la art. alin. OUG 34 / 2006). accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie. cu condiţia să o transmită către cel puţin 3 operatori economici (art..Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între. 125 alin. în cazul în care justificarea prezentată nu este pertinentă (art. 2. 127. pentru o perioadă care nu poate depăşi mai mult de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (art. în cel mult o zi de la primire (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada respectivă în funcţie de complexitatea contractului şi/sau de cerinţele specifice. alin. autoritatea contractantă ARE DREPTUL. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice ARE DREPTUL de a respinge solicitarea de derogare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 118 . Fără a aduce atingere prevederilor art. 126. OUG 34 / 2006). alin. Operatorul SEAP ARE OBLIGAŢIA de a publica invitaţia de participare şi. data limită pentru depunerea ofertelor/candidaturilor. alin. 127. 126 alin. documentaţia de atribuire. OUG 34/2006 . Fără a aduce atingere prevederilor art. alin. 71. 127. 71. Începând cu data de 1 ianuarie 2007. (1) cu 4 zile (art. 1. pe de altă parte. OUG 34 / 2006). în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă. data transmiterii spre publicare a anunţurilor de participare sau data transmiterii invitaţiilor de participare şi.în cazul prevăzut la art. 126.Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a nu publica invitaţia de participare în SEAP. 2. (1). astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaţia de atribuire. pe de o parte. OUG 34 / 2006). atunci aceasta ARE DREPTUL. alin. (1) autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite invitaţia de participare cu cel puţin 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. 1. 125 alin. începând cu data publicării invitaţiei de participare. să reducă perioada prevăzută la alin. 71. 128. Ce prevede articolul: . în cazuri temeinic justificate. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare invitaţia de participare cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor (art. dacă este cazul.

În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte.07. HG 925 /19. 33. 3. care trebuie însă publicată cu cel puţin 3 zile înainte de data anunţată iniţial pentru deschiderea ofertelor (art. 6. HG 925 /19.07. 33. în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective. după caz. HG 925 /19. HG 925 /19. HG 925 /19. Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. 216 din ordonanţa de urgenţă. După transmiterea invitaţiei de participare. de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire prin crearea unui nou fişier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestricţionat.(art. indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. HG 925 /19. Prevederile alin. 1. 63. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire. 1. Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. alin. (2) şi (3) din ordonanţă. respectând prevederile art. 32.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------119 .07. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la adresa. alin. în cuantumul.07. a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. 33. autoritatea contractantă are obligaţia. 33. (2) În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestricţionat la fişierul electronic disponibil în SEAP. Art. forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire. 5. în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere.07. 2. aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări. respectând prevederile art.2006). 4. 33. alin.Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi. alin. OUG 34 / 2006).2006). HG 925 / 2006 .2006).2006). elementele principale ale fiecărei oferte. În cazul în care devine necesară prelungirea termenului de depunere a ofertelor. 33. 78 alin. 32 – 39. regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor. conform prevederilor de la art. data şi ora indicate în invitaţia de participare.07. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă. în mod similar cu accesul la fişierul iniţial. b) nu sunt însoţite de garanţia de participare.2006 . la data. HG /19. trasabilitatea acţiunilor fiind asigurată implicit de SEAP (art. ora si în locul indicate în anunţul de participare. 129.07. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii (art. HG 925 /19. 78 alin.Proceduri de achiziţii publice în România. (2) din ordonanţă. (4) nu sunt aplicabile în cazul prevăzut la art. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza această modificare printr-o erată la anunţul de participare. cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor (art. alin. cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: (art. pentru aplicarea licitaţiei deschise (art. alte documente prezentate de participanţi.2006). după caz.2006).(1) În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire.07. 33. Ce prevăd articolele: Art. alin.

e1) preţul. inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. (2) din ordonanţă. b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire. d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. e) preţul. comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevăzute la art.Proceduri de achiziţii publice în România.respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii (art. . d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi.încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. 2. c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini. fără TVA. 36. f) in urma verificărilor prevăzute la art. alin. deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie. HG 925 /19. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii (art. (art. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi. documente relevante în acest sens. (3) din HG 925/2006. 34 alin. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat. HG 925 /19. HG 925 /19. oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate.2006): a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini. astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. nu acceptă renunţarea la clauzele respective. (4)-(5). se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: . alin. inclus in propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------120 .07. 33 alin. 176 din ordonanţa de urgenţă sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. .2006): a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. b1) abrogat.07.2006). deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative.preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare. din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: . care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă. 1. atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 36. fără TVA. 35. conform prevederilor art. 11 alin. b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite in documentaţia de atribuire sau nu a prezentat. iar ofertantul. c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. .07.

2006). fără TVA. alin.07. pe parcursul evaluării. HG 925 /19.07. Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare. iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. 38. alin. 206-208 din ordonanţa de urgenţă (art. 39. (1) lit. HG 925/2006).2006). HG 925 /19. (2). preţurile la furnizori. În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică. a)-e) şi alin.2006).07. din HG 925/19. 1. 2.07. 36 alin. 1. alin. 36. dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă în anunţul de participare. 1. În cazul în care ofertantul nu prezintă informaţiile solicitate sau aceste informaţii nu pot justifica preţul aparent neobişnuit de scăzut. HG 925 /19. reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau. alin. singurele care pot fi considerate admisibile (art. 164 din ordonanţa de urgenţă (art. performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru (art. alin. (1) lit. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe bază criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire (art.1. o ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat.2006 sunt considerate oferte corespunzătoare admisibile. în conformitate cu prevederile art.07. 202 alin. alin. în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art.07. (art. oferta intră sub incidenţa prevederilor art. 202 alin. 38. 2. HG 925 /19. conform prevederilor art. un raport al procedurii de atribuire. 4. HG 925 /19. autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusiv documente privind. HG 925/2006). (3) din ordonanţa de urgenţă. 39.07. HG 925 /19. (1). clasamentul final se stabileşte luând în considerare si rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor respective (art.07. 37. după caz. modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru. HG 925/2006). alin. 303 alin. Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată În acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor În legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire. în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu se află în situaţiile prevăzute la art. autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------121 . alin. În scopul efectuării verificărilor prevăzute la alin. HG 925/2006) In cazul în care.Proceduri de achiziţii publice în România. 36. 38. care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop (art. f) (art. 2. alin. 36. 213 alin. nivelul de salarizare a forţei de muncă.2006).1.2006). 3. (2) din ordonanţa de urgenţă. (2) din ordonanţa de urgentă (art. alin.1. (1) lit. Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP. În acest caz fiind aplicabile prevederile art. 38. 37. 4. alin. executat sau prestat atunci când preţul ofertat.07. a) (art. (1) din ordonanţa de urgenţă.2006). 1. 36.1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte admisibile (art. 3. După ce a finalizat evaluarea ofertelor. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei. (2). alin. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora. autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu aspectele prevăzute la art.2006). armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------În sensul prevederilor art. se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut în sensul prevederilor alin. 2.2006). HG 925 /19. Ofertele care nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art. 36. situaţia stocurilor de materii prime şi materiale. 36 alin. 87 alin. HG 925 /19.

18.Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii.Proceduri de achiziţii publice în România. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a anula procedura de cerere de oferte dacă. sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii (art. 133. alin. 1. (3) din ordonanţa de urgenţă (art. 8 CONCURSUL DE SOLUŢII Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a organiza un concurs de soluţii. regulă. 130. În cazul prevăzut la art. alin. respectiv o procedură prin care achiziţionează. 303 alin. HG 925 /19. nu au fost depuse cel puţin două oferte corespunzătoare (art. 132. Documentaţia de concurs trebuie să cuprindă cel puţin (art. OUG 34 / 2006). un plan sau un proiect. 18 alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------122 . autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA ca.art.07. în condiţiile reglementate de normele adoptate în conformitate cu prevederile art. necesare pentru a asigura potenţialilor concurenţi o informare completă şi corectă cu privire la modul de aplicare a concursului de soluţii (art. OUG 34 / 2006). după aplicarea unei noi proceduri.2006). 64.2006). alin. HG 925 /19. III. autoritatea contractantă primeşte doar o singură ofertă corespunzătoare. 2. alin. În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice. 126 alin. OUG 34/2006 . 2. OUG 34 / 2006). prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu. să transmită invitaţie de participare şi către alţi operatori economici de la care există premisele obţinerii de ofertă. OUG 34 / 2006).07. alin. 131. prin intermediul SEAP. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. HG 925 /19. (1) după anularea procedurii de cerere de oferte. OUG 34 / 2006): a) informaţii generale privind autoritatea contractantă. În cazul prevăzut la alin. Ce prevede articolul: . (art. 3.2006). armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului respectiv (art. în caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte. al proiectării urbanistice şi peisagistice.07. în special în domeniul amenajării teritoriului. (2). În cazul în care. (1). 63. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preţurilor incluse în propunerile financiare. Procedura de cerere de oferte poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a preciza în cadrul documentaţiei de concurs orice informaţie. cerinţă. 2. cu sau fără acordarea de premii. în care concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare. 130. 39. criteriu sau altele asemenea. ca o procedură independentă. astfel cum este descris la art. în urma transmiterii invitaţiei de participare.

OUG 34 / 2006). în cazul în care concursul este organizat ca o procedură independentă. g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor câştigător/câştigătoare. 8 lit. 55. 2. Concursul de soluţii se iniţiază prin publicarea. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. d) sau e). 134.art.000 euro. OUG 34/2006 – Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. Fără a aduce atingere prevederilor alin. alin. 134. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător (art. OUG 34 / 2006). Anunţul trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. alin. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. în conformitate cu prevederile art. alin. 135. În cazul în care autoritatea contractantă solicită transmiterea electronică a proiectelor. Ce prevede articolul: . e) cuantumul premiilor care urmează să fie acordate. 3 D şi se elaborează în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană (art. 134. Numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii proiectelor trebuie să fie stabilit astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea acestora (art. OUG 34 / 2006).c). Ce prevăd articolele: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------123 . 8 lit. a) . OUG 34 / 2006). b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. precum şi documentele care urmează să fie prezentate de concurenţi pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor respective. c) cerinţele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite. 55. 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la concurs.Proceduri de achiziţii publice în România.000 euro. a unui anunţ de participare prin care solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de proiecte. f) angajamentul autorităţii contractante de a încheia contractul de servicii cu câştigătorul sau cu unul dintre câştigătorii concursului respectiv. 3. d) ansamblul cerinţelor pe baza cărora concurenţii urmează să elaboreze şi să prezinte proiectul. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a proiectelor (art.000 euro. (2). condiţiile prevăzute la art.000. în cazul în care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii.

1. V secţiunea a 2-a. obiective. OUG 34 / 2006). Numărul de concurenţi selectaţi trebuie să fie suficient astfel încât să asigure o concurenţă reală (art. 2. numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerinţe: a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică. comunicările şi arhivarea informaţiilor să se realizeze într-o astfel de manieră încât să asigure integritatea şi confidenţialitatea deplină a tuturor informaţiilor comunicate de concurenţi (art. d). acest acces neautorizat este clar detectabil. dacă este cazul. OUG 34/2006 . . 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice. b) a fost încălcată.art. b) dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate. utilizând în acest sens criterii clare. sunt disponibile pentru orice operator economic interesat.art. c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. OUG 34 / 2006). alin. 65. d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate. 136. f) după data de vizualizare a datelor recepţionate. nediscriminatorii. e) accesul la datele recepţionate este posibil. care trebuie să fie precizate în mod explicit în documentaţia de concurs (art. juriul urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor proiecte numai după această dată (art. OUG 34 / 2006). b) înainte de data limită de transmitere a datelor. 137. nici o persoană nu are acces la datele transmise. 136. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. declaraţiile şi altele asemenea.În sensul prevederilor art. solicitate conform prevederilor cap. accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective. în toate etapele procesului. 137. certificatele. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 124 . inclusiv criptarea. a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie. 1. c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit. OUG 34/2006 – Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice. permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare. prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate. 2. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a lua toate măsurile necesare pentru ca schimburile de mesaje. OUG 34 / 2006). alin. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a realiza o selecţie preliminară a concurenţilor. numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. Conţinutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie să rămână confidenţial cel puţin până la data stabilită pentru deschiderea acestora. în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic. precum şi. 64.

Juriul ARE DREPTUL de a invita concurenţii să răspundă la problemele care au fost consemnate în raportul prevăzut la art. care trebuie să cuprindă evaluarea calitativă a fiecărui proiect. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). 2. în vederea clarificării oricăror aspecte referitoare la soluţia/proiectul propus (art. alin. Proiectele trebuie să fie prezentate anonim. precum şi cu probitate morală recunoscută (art. (2). alin. 1. precum şi. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii. lista de probleme care urmează a fi clarificate (art. alin. OUG 34 / 2006). (1) (art. 2. Juriul ARE OBLIGAŢIA de a evalua proiectele depuse exclusiv în baza criteriilor de evaluare indicate în anunţul de concurs (art. cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu. observaţii specifice. 139. 141. 140 alin. 141. 1. OUG 34 / 2006). În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională. alin. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri. atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă (art. 138. 140. alin. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. Juriul este autonom în deciziile şi opiniile pe care le emite (art. alin. OUG 34 / 2006). alin. Juriul ARE OBLIGAŢIA de a elabora procese-verbale complete ale discuţiilor derulate conform prevederilor alin. 2. Juriul ARE OBLIGAŢIA de a întocmi un raport. semnat de toţi membrii săi. 1. acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie (art. 2. 138. OUG 34 / 2006). 140. 139. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 125 . persoane fizice independente faţă de concurenţi. dacă este cazul. 1.

Proceduri de achiziţii publice în România.7 SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR I V .5 LICITAŢIA ELECTRONICĂ I V . 1 ACORDUL-CADRU I V.1 ÎNREGISTRAREA ŞI REÎNNOIREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SEAP I V . 3. 3.2 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA REÎNNOIRII ÎNREGISTRĂRII ÎN SEAP I V . 3 LICITAŢIA ELECTRONICĂ I V. 3.3 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE I V .3.3.6 CATALOGUL ELECTRONIC I V.3.9 TARIFE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 126 .3.3 . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I V. MODALITĂŢI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ I V.4 CEREREA DE OFERTE I V .3.8 SUSPENDAREA DREPTULUI OPERATORULUI ECONOMIC DE A PARTICIPA LA PROCEDURI DE ATRIBUIRE DIN SEAP I V. 2 SISTEMUL DE ACHIZIŢIE DINAMIC I V.

143. autoritatea contractantă (art. în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale. de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă (art. alin. alin. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a stabili ca durata unui acord-cadru să depăşească mai mult de 4 ani. candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală. respectiv procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale. din OG 34/2006. 18 numai în circumstanţele specifice prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă (art. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru. . Negocierea poate fi: . urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta.2006). OUG 34 / 2006 şi art. b) licitaţia restrânsă. alin. al proiectării urbanistice şi peisagistice.2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 127 . 1. 144. OUG 34 / 2006).07.negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 2. alin. d) negocierea. HG 925 / 19. 1. 1. Ce prevede art.07. 142. decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica în special prin obiectul specific al contractelor ce urmează a fi atribuite în baza acorduluicadru respectiv (art. e) cererea de oferte. OUG 34 / 2006). 65. îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului.Proceduri de achiziţii publice în România.negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. În sensul prevederilor de la art. cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu. să restrângă sau să distorsioneze concurenţa (art. OUG 34/ 2006 – (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a) licitaţia deschisă. 1 ACORDUL – CADRU Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a încheia acordul-cadru. (1). pentru încheierea unui acord-cadru autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 143. respectiv o procedură specială prin care achiziţionează. respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. Prin excepţie de la prevederile alin. 142. OUG 34 / 2006). astfel încât să împiedice. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I V. HG 925 / 19. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi. 88. c) dialogul competitiv. un plan sau un proiect. urmând ca. cu sau fără acordarea de premii. respectiv procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. pe baza soluţiei/soluţiilor. 18. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. inclusiv preţul. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura.

pe întreaga sa durată. atunci când realizează activităţile de la alin. să restrângă sau să distorsioneze concurenţa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 128 . 22. 8 lit. g) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a căror valoare cumulată este mai mare decât o valoare a cărei depăşire ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economici semnatari ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord. (2). b) sau c). care: a) achiziţionează în nume propriu produse şi/sau servicii. b) atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru. e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o altă autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor de la art. a tuturor contractelor de achiziţie publică ce se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv. 31 din ordonanţa de urgenţă. are obligaţia de a impune condiţii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acorduluicadru. OUG 34/2006 . (3) Se consideră că autoritatea contractantă. 31. c) nu are dreptul de a încheia acorduri . servicii sau lucrări de la sau printr-o unitate de achiziţii centralizată. OUG 34/2006 . (2) Unitatea de achiziţii centralizată este o autoritate contractantă astfel cum este definită la art. servicii sau lucrări de la sau prin unităţi de achiziţii centralizate. fără TVA. Ce prevede art.cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele faţă de altele. f) fără a aduce atingere prevederilor art. respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în măsura în care unitatea de achiziţii centralizate le respectă.Proceduri de achiziţii publice în România. Ce prevede art. b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru.În cazul în care autoritatea contractantă îşi propune să încheie un acord-cadru. OUG 34/2006 – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel încât să împiedice. a). care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autorităţi contractante. atunci valoarea estimată se consideră a fi valoarea maximă estimată. în numele şi pentru o altă/alte autorităţi contractante.(1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotărâre proiectarea şi implementarea unui sistem centralizat la nivel naţional de achiziţionare specializată a anumitor produse. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv. 143. la rândul ei. care achiziţionează produse. Ce prevede art. 22 din ordonanţa de urgenţă .

autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a impune sau de a accepta modificări substanţiale ale elementelor/condiţiilor stabilite iniţial prin acordul-cadru respectiv (art. 147.Proceduri de achiziţii publice în România. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). 147. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a se consulta. în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile (art. 3. alin. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a stabili operatorul economic sau. alin. 148. V – (Atribuirea contractului de achiziţie publică) . atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin (art. 2. numărul acestora nu poate fi mai mic de 3. 2. b) preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contractele care se atribuie în baza unui acord-cadru NU POT FI ÎNCHEIATE decât între autoritatea/autorităţile contractante şi operatorul/operatorii economici. 146. atunci acordul respectiv trebuie să prevadă cel puţin (art. cu operatorul economic. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici. 147. solicitându-i acestuia. operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv. OUG 34 / 2006). completarea ofertei (art. 149. 145. 1. OUG 34 / 2006). În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici. OUG 34 / 2006). Atunci când atribuie un contract de achiziţie publică pe baza prevederilor dintr-un acordcadru. De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent unui acord-cadru. alin. 144. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a atribui contractele de achiziţie publică subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiţiilor tehnice şi financiare stabilite în acordul-cadru respectiv (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 129 . OUG 34 / 2006): a) obligaţiile pe care operatorul economic şi le-a asumat prin propunerea tehnică. prin aplicarea criteriilor de selecţie şi atribuire prevăzute la cap. care sunt parte a acordului respectiv (art. OUG 34 / 2006).(art. în scris. după caz. alin. 1. OUG 34 / 2006): a) obligaţiile pe care fiecare dintre operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic. alin. b) preţul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară. în funcţie de necesităţi.

alin. b): a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru. Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin.: a) fie fără reluarea competiţiei. b. OUG 34 2006 . 66. 149. în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor. a) numai dacă toate elementele/condiţiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite în acordul-cadru (art. prin detalierea acestora sau prin utilizarea. autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------130 . alin. b). (2) lit. În cazul prevăzut la art. OUG 34 / 2006). dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru. Documentaţia de atribuire trebuie să conţină. şi un set minim de informaţii specifice referitoare la (art. d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă. 150.(art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici (art. b) fie prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. alin. 149. unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat. prin detalierea acestora sau prin utilizarea. (2) din ordonanţă. b) fie. dacă se consideră necesar. 2. b) fie. HG 925 / 2006: a) numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat . (4) lit. (2) lit. c) ofertele se prezintă în scris. OUG 34 / 2006): a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru. OUG 34 / 2006): a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit. Ce prevede art. dacă se consideră necesar. 3. autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv. alături de elementele prevăzute la art. lit. dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru. OUG 34 / 2006). (2) lit. pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. 4. 33 alin. 149. 149. 149 alin. unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. b) .Proceduri de achiziţii publice în România. 4. b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor. alin.Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin.

precum şi calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente. g).(2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă. alin. 2. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competiţiei sau prin reluarea competiţiei. faţă de operatorul/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv.Proceduri de achiziţii publice în România. ori de câte ori intenţionează să achiziţioneze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv. autoritatea contractantă îşi asumă. Ce prevede art. 1. HG 925 / 19. g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac. corespunzător prevederilor cap. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131 .. e-mail -. fără a se limita la cele ce urmează.07. b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire.autoritatea contractantă se află în situaţia prevăzută la art. în cazul în care atribuirea contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea competiţiei. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare. c) dacă sunt solicitate. 33. precum şi orice alte reguli aferente. Prin încheierea unui acord-cadru. e) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru.secţiunea a 3-a. cerinţele minime de calificare.operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante. alin. c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente. mijloace de comunicare etc. 67. în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulţi operatori economici. f) estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru. respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia. fax. un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv. V . d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă. în special cu privire la adresă . 65 lit. cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă. d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii. următoarele obligaţii principale (art.inclusiv telefon. cu excepţia următoarelor cazuri: . pe durata acordului-cadru. sau . h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.2006): a) să nu încheie cu alt operator economic. aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere. OUG 34/2006 . precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. persoane de contact. în acest din urmă caz fără a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică b) să atribuie contracte operatorului/operatorilor economici semnatari. f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare.

duratele/termenele de livrare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 132 .07.ale produselor care urmează să fie furnizate. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Operatorul/operatorii economici semnatari ai acordului-cadru îşi asumă ca obligaţie principală faţă de autoritatea contractantă. o invitaţie de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai acorduluicadru (art. d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le consideră necesare. să transmită concomitent. descrierea lucrărilor care urmează să fie executate şi nivelul calitativ al acestora. 67. pe care operatorul/operatorii economici le-au prevăzut în propunerea financiară. iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei. iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei. Solicitarea autorităţii contractante. după caz.2006): a) elementele/condiţiile care rămân neschimbabile pe întreaga durată a respectivului acord. acordul-cadru trebuie să prevadă (art. elementele/clauzele considerate esenţiale ce se referă la (art. adresată operatorului economic pentru a furniza/presta/executa. 2. În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici. ori de câte ori decide achiziţionarea produselor /serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului respectiv. în special în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice – funcţionale şi de performanţă . Acordul-cadru trebuie să prevadă. furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări. 68. alin. HG 925 / 19. alin.2006). alin.07. 68. c) condiţii specifice şi formule de ajustare a preţurilor. HG 925 / 19. În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici. descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora.2006). alte angajamente financiare sau comerciale. de prestare sau de execuţie începând din momentul încheierii contractului. 67. 3. astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv. 2. orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiză şi evaluare a propunerilor tehnice. 69. ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru (art.07. autoritatea contractantă are obligaţia. alin. alin. pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite.2006): a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economici şi le-au asumat prin propunerea tehnică prezentată în cursul procedurii de atribuire. 1. garanţiile acordate. HG 925 / 19.07.2006). HG 925 / 19. se materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru (art. 1. b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare.07. HG 925 / 19. b) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.Proceduri de achiziţii publice în România.

alin.2006). 68 alin. în acest sens. 69. autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de către respectivul operator economic numai în cazul în care (art. HG 925 / 19. HG 925 / 19. b) informaţii cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei şi criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să fie aplicaţi pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Invitaţia la reofertare trebuie să conţină cel puţin următoarele (art. 2.07. (2) lit.(art.2006). autoritatea contractantă poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o perioadă cât mai scurtă de timp (art.2006).07.2006): a) informaţii cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit. termene de livrare/prestare/execuţie. obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte şi transmiterea acesteia. 69. 66 lit. 69.. 3. c) informaţii cu privire la modul în care se depune/transmite noua ofertă şi data limită până la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofertă. îmbunătăţirea acestui element se raportează la valoarea actualizată care se obţine în urma aplicării coeficienţilor de ajustare (art. autoritatea contractantă nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/condiţiilor care fac obiectul reluării competiţiei. 69. aceasta are obligaţia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru. alin. HG 925 / 19. Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare să modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competiţiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără să afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. în măsura în care au fost prevăzute conform dispoziţiilor de la art. În cazul în care operatorul economic. în urma reofertării. astfel cum s-a prevăzut în documentaţia de atribuire elaborată pentru încheierea acordului-cadru.2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------133 . În cazul în care. 68 alin. 6. În cazul în care a fost prevăzută posibilitatea de ajustare a preţului. Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ. alin. căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent. (2) lit. 4. 5. b). 69. HG 925 / 19. nivel calitativ şi de performanţă şi/sau orice altele asemenea. alin. prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia (art. alin. alin. HG 925 / 19. nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte estimarea prevăzută la art.07. f). 70.07.2006). HG 925 / 19.07. Data limită până la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua ofertă se stabileşte de către autoritatea contractantă care are.07. 1. caracteristici tehnice.Proceduri de achiziţii publice în România. a).

armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv. alin. alin. 153. alin. 70.2006): a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv. ESTE INTERZISĂ solicitarea de taxe operatorilor economici interesaţi participanţilor la sistemul de achiziţie dinamic (art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a utiliza numai mijloace electronice. 151. nu au capacitatea de a răspunde solicitării respective. 3. temeinic justificate (art. OUG 34 / 2006).07. decât în cazuri excepţionale. OUG 34 / 2006). În scopul lansării sistemului dinamic de achiziţie şi atribuirii contractelor de achiziţie publică în cadrul acestui sistem. 152. nici aceştia la rândul lor nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectivă. autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o nouă procedură de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare. OUG 34 / 2006). numai în cazul în care (art. 70. OUG 34 / 2006).Proceduri de achiziţii publice în România. (art. nici aceştia.07. 1. alin.2006). respectând totodată prevederile referitoare la regulile de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------134 . alin. 151. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a utiliza în mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziţie dinamic astfel încât să împiedice. I V. sau Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a stabili ca durata unui sistem de achiziţie dinamic să depăşească mai mult de 4 ani. HG 925 / 19. Operatorul economic în culpă va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa (art. sau b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici. HG 925 / 19. 2. 2. sau b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici. ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic (art. 2 SISTEMUL DE ACHIZIŢIE DINAMIC Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a utiliza un sistem de achiziţie dinamic numai prin intermediul SEAP şi numai pentru achiziţia unor produse de uz curent. la rândul lor. să restrângă sau să distorsioneze concurenţa (art. OUG 34 / 2006). În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria sa culpă. 3. 151.

c) operatorii economici trebuie să transmită înainte de data limită de transmitere documentele. posibilităţi şi instrucţiuni de accesare. b) dispozitivele electronice de recepţionare garantează în mod corespunzător integritatea şi confidenţialitatea datelor recepţionate. permit îndeplinirea în mod cumulativ a cel puţin următoarelor condiţii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitărilor de participare. echipamentul electronic folosit. a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie. d) numai persoane autorizate în acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepţionate. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ comunicare şi transmitere a ofertelor prevăzute la art. 59 alin. b) a fost încălcată. OUG 34/2006 . precum şi adresa de Internet la care documentaţia de atribuire este disponibilă. 64 şi 65 . d). acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică. b) de a indica în caietul de sarcini. dacă este cazul. declaraţiile şi altele asemenea. alin. numai printr-o acţiune simultană a cel puţin două persoane/sisteme autorizate şi numai după data de vizualizare stabilită conform prevederilor lit. 64. (3). OUG 34/2006 . 155. V secţiunea a 2-a. b) înainte de data limită de transmitere a datelor. (3) În cazul în care documentele se transmit prin mijloace electronice. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronică. 64 garantarea integrităţii şi confidenţialităţii datelor recepţionate presupune faptul că dispozitivele electronice. . OUG 34 / 2006) : a) de a publica un anunţ de participare în care se precizează clar faptul că pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziţie publică se utilizează un sistem dinamic de achiziţie.art.61.art. disponibile în mod facil oricărui operator economic şi trebuie să asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare şi comunicare. 154. Ce prevăd articolele: . 61.art. . precum şi. Atunci când lansează un sistem de achiziţie dinamic. în cazul în care acestea nu sunt disponibile în format electronic. solicitate conform prevederilor cap.Proceduri de achiziţii publice în România. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA (art. accesul la datele respective rămâne posibil numai pentru persoanele autorizate să vizualizeze datele respective. OUG 34/2006 .(art. . alături de caracteristicile produselor care urmează să fie achiziţionate. 65. transmiterea şi stocarea informaţiilor se realizează astfel încât să se asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor respective. numai dacă se asigură respectarea următoarelor cerinţe: a) informaţiile referitoare la posibilităţile specifice de transmitere electronică. e) accesul la datele recepţionate este posibil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------135 . f) după data de vizualizare a datelor recepţionate. c) în cazul în care interdicţia de acces prevăzută la lit.(1) Modalităţile de comunicare impuse de autoritatea contractantă trebuie să nu restricţioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.art. şi informaţiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat. 59. în toate etapele procesului. precum şi caracteristicile lor tehnice trebuie să fie nediscriminatorii.Comunicarea. certificatele. OUG 34/2006 – Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili ca solicitările de participare şi/sau ofertele să fie transmise prin mijloace electronice. OUG 34 / 2006). acest acces neautorizat este clar detectabil. 3. inclusiv criptarea. . nici o persoană nu are acces la datele transmise. prin caracteristicile tehnice pe care le deţin şi/sau prin procedurile specifice utilizate.În sensul prevederilor art. sunt disponibile pentru orice operator economic interesat. art.

un nou anunţ de participare simplificat. OUG 34 / 2006). 32 este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 125. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a permite oricărui operator economic interesat să depună o ofertă orientativă. 156 (art. raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. După lansarea sistemului de achiziţie dinamic şi pe întreaga perioadă de existenţă a acestuia. alin. 3. 4. După primirea unei oferte orientative. cu scopul de a fi admis în sistem (art. 1. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a publica. OUG 34 / 2006). pentru fiecare contract în parte. (1). 158. OUG 34 / 2006): a) 15 zile. alin. cu condiţia ca propunerea tehnică să respecte în continuare cerinţele din caietul de sarcini (art. începând cu momentul publicării anunţului de participare şi până la închiderea sistemului de achiziţie dinamic. Ofertantul ARE DREPTUL de a-şi îmbunătăţi oferta orientativă în orice moment. 2. direct şi complet la conţinutul documentaţiei de atribuire. 158. Imediat după finalizarea verificării prevăzute la alin.000 de euro. OUG 34 / 2006). În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică. 156. după caz. prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. accesul nerestricţionat. alin. 156. 157. în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor de la art. OUG 34 / 2006). 2. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care ------------------------------------------------------------------------------------------------------------136 . nu trebuie să fie mai devreme de (art. OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative care. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic sau. 156. (2) în cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative (art. 156. OUG 34 / 2006).Proceduri de achiziţii publice în România.000 de euro. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) de a permite prin mijloace electronice. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a finaliza verificarea prevăzută la alin. (2). autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini (art. 1. în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor de la art. asupra deciziei de respingere a ofertei orientative (art. alin. alin. alin. b) 5 zile.

(2) lit.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. OUG 34 / 2006). Dacă este cazul. alin. licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv. 149. . 2. c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic. OUG 34 / 2006): a) ca o etapă finală a licitaţiei deschise. alin. dacă se consideră necesar. Ce prevăd articolele: . autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură: a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit. (4) şi art. (2) . prin detalierea acestora sau prin utilizarea. autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------137 . a. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ urmează să fie atribuit. b) fie. unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv.art. sau a cererii de oferte. (1) . aplicate în cazurile prevăzute la art. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă. în condiţiile prevăzute la art. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art.(art. OUG 34 / 2006).În cazul prevăzut la art. şi numai dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini. 110. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. a licitaţiei restrânse. 1. a). OUG 34 / 2006). 149 alin. 110 lit. lit. 160. OUG 34/2006 – Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin. înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică.art. OUG 34/2006 . 158 alin. (4) lit. 4. 159. dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru. nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. 161. stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere (art. b) la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru. b). alin. alin. 149 alin. 3 LICITAŢIA ELECTRONICĂ Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a utiliza licitaţia electronică în următoarele situaţii (art.art. aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acurateţe în cadrul invitaţiei prevăzute la art. OUG 34/2006 – Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) atunci când. în urma aplicării licitaţiei deschise. 159. . 159 alin.(art. 150. licitaţie restrânsă sau dialog competitiv şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial. b) –(atribuirea de contracte de achiziţie publică subsecvente): a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru. I V. 150. a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a utiliza în mod abuziv sau impropriu licitaţia electronică astfel încât (art. alin. alin. condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării. iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat. b) să modifice obiectul contractului de achiziţie publică. a) pot fi îmbunătăţite. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a realiza o evaluare iniţială integrală a ofertelor. e) condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze. astfel cum a fost acesta prevăzut în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 161. nu pot face obiectul licitaţiei electronice (art. Atunci când intenţionează să utilizeze licitaţia electronică. Înainte de lansarea unei licitaţii electronice. după caz. Atribuirea contractelor de servicii şi de lucrări. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire (art. d) informaţiile relevante privind procesul licitaţiei electronice. 162. valori noi ale elementelor ofertei.Proceduri de achiziţii publice în România. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------138 . armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor. care presupun prestaţii intelectuale cum ar fi consultanţă. 33 şi următoarele precizări specifice (art. în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire (art. pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte. OUG 34 / 2006): a) să împiedice. b) eventuale limite ale valorilor până la care elementele prevăzute la lit. Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile să prezinte preţuri noi şi/sau. astfel cum rezultă acestea din specificaţiile care definesc obiectul contractului. 163. 2. OUG 34 / 2006): a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare. OUG 34 / 2006). 164. d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă. în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor. să restrângă sau să distorsioneze concurenţa. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a include în cadrul informaţiilor şi instrucţiunilor prevăzute la art. 1. 165. c) ofertele se prezintă în scris. cu referire în special la diferenţele minime care. OUG 34 / 2006). proiectare şi altele asemenea. cu condiţia ca respectivele elemente să fie cuantificabile şi să poată fi exprimate în cifre sau procente. c) informaţiile care urmează a fi puse la dispoziţie ofertanţilor în cursul licitaţiei electronice şi momentul când aceste informaţii vor fi disponibile. dacă este cazul. f) informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit.

OUG 34 / 2006): a) fie numai la preţuri. alin. precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat (art. 167. în funcţie de noile preţuri şi/sau noile valori prezentate de ofertanţi. OUG 34 / 2006): a) numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice. (art. 167. În cadrul licitaţiei electronice. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina. conform precizărilor din anunţul de participare sau din documentaţia de atribuire. după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire. alin. 165. b) fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei. În cazul în care contractul urmează a fi atribuit în baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". 165 alin. 166. poziţia pe care o ocupă în clasament. b) preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi. simultan. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a începe licitaţia electronică mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile (art. 165. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. b) formula matematică care va fi utilizată pentru stabilirea automată a clasamentului final. 4. În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice. Formula matematică utilizată încorporează ponderile factorilor de evaluare ce urmează a fi aplicaţi pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. numai dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate. OUG 34 / 2006). a) rezultatul primei evaluări a ofertei depuse de către ofertantul destinatar. Autoritatea contractantă are dreptul de a comunica şi alte informaţii privind (art. alin. OUG 34 / 2006). 168. 3. 1. Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice. procesul repetitiv de ofertare se referă: (art. 1. OUG 34 / 2006). (3) trebuie să conţină şi informaţii referitoare la : (art. invitaţia prevăzută la art. 165. tuturor ofertanţilor respectivi. alin. în orice moment. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 139 . alin. OUG 34 / 2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Invitaţia se transmite pe cale electronică. Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive (art. 2. OUG 34 / 2006). în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut. 2.

161-169 din ordonanţa de urgenţă (art. autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a dezvălui identitatea ofertanţilor (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pe parcursul efectuării rundelor de licitare. 4. cu respectarea condiţiilor şi procedurii reglementate prin prezentele norme (art. 3. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la producerea respectivelor modificări (art. 1. pe baza rezultatului obţinut în urma finalizării licitaţiei electronice (art. alin . 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică conform prevederilor art. OUG 34 / 2006). Înregistrarea şi reînnoirea înregistrării în SEAP se efectuează respectându-se procedura electronică implementată de către operatorul SEAP (art. astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică la art.Proceduri de achiziţii publice în România. 4. alin. 2. HG 1660/ 2006). reînnoirea înregistrării în SEAP. 2. HG 1660/ 2006) . 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------140 . 5. Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi (art. b) după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare. 1. în acest caz. invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. 169. HG 1660/ 2006). 2. 168. c) atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse. HG 1660/ 2006). se publică în SEAP. SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru utilizarea licitaţiei electronice. Procedura electronică pentru înregistrarea şi reînnoirea înregistrării. 169. precum şi orice operator economic au obligaţia de a solicita înregistrarea şi. a) la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare. respectiv. în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme (art. HG 1660/ 2006). alin. Autorităţile contractante şi operatorii economici care solicită înregistrarea sau reînnoirea înregistrării în SEAP răspund pentru corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise în cadrul procedurii de înregistrare şi/sau reînnoire a înregistrării şi au obligaţia de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în legătură cu aceste date şi informaţii. 2. OUG 34 / 2006). alin. OUG 34 / 2006). cât şi pentru operatorii economici.1 ÎNREGISTRAREA ŞI REÎNNOIREA ÎNREGISTRĂRII ÎN SEAP Orice autoritate contractantă. 200. alin. I V. atât pentru autorităţile contractante. alin.

semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante sau de persoana împuternicită expres să o reprezinte pe aceasta în relaţiile cu terţii.1. 6 alin. 6. situaţie în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire. inclusiv a informaţiilor care asigură accesul în acest sistem informatic ( art. b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP. agenţiile şi orice alte sedii secundare fără personalitate juridică ale unui operator economic nu pot fi înregistrate în SEAP ( art. c) transmiterea de documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică autorizată sau juridică şi. Procedura de înregistrare în SEAP a operatorilor economici cuprinde următoarele faze ( art. b) şi la alin. Sucursalele. autoritatea contractantă şi operatorul economic îşi asumă un angajament de confidenţialitate şi de protecţie a informaţiilor existente în cadrul SEAP. (2) lit. alin. HG 1660/ 2006). 8. alin. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 141 . HG 1660/ 2006). (1) lit. alin . după finalizarea etapelor prevăzute la lit. după finalizarea fazelor prevăzute la lit. Cererea de înregistrare prevăzută la art. d) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia. 7. b) transmiterea unei cereri de înregistrare adresate operatorului SEAP. 6. eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat ( art. c) trebuie să fie conforme cu prevederile legale din ţara în care operatorul economic este stabilit ( art. de atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. situaţie în care va fi transmisă o copie certificată de pe actul de împuternicire. HG 1660/ 2006). 3. HG 1660/ 2006). semnată de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana împuternicită expres să îl reprezinte pe acesta în relaţiile cu terţii. 6. c) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de înregistrare şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia. HG 1660/ 2006): a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP. 4.Proceduri de achiziţii publice în România. Prin completarea formularului de înregistrare. după caz. 6. 1. a). 2. b) şi c). bazată pe un certificat calificat. (2) lit. a) şi b). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Procedura de înregistrare în SEAP a autorităţilor contractante cuprinde următoarele faze (art. alin. Documentele prevăzute la alin. b) trebuie completată utilizându-se formularul disponibil în cadrul SEAP şi se transmite în formă electronică. semnată cu semnătura electronică extinsă a solicitantului. HG 1660/ 2006): a) completarea on-line a formularului de înregistrare disponibil în SEAP.

operatorul SEAP are obligaţia de a solicita autorităţii contractante şi/sau operatorului economic remedierea acestora. 10. 3. 2. operatorul SEAP va trimite solicitantului o confirmare de primire în formă electronică. începând cu data primirii informaţiilor şi documentelor corecte şi complete (art. 2. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În termen de 5 zile. în condiţiile completării corecte şi complete a formularului de înregistrare (art. din motive de natură tehnică. prin mijloace electronice. HG 1660/ 2006). 4. 10. HG 1660/ 2006). alin. respectându-se procedura electronică stabilită de operatorul SEAP (art. atât autorităţi contractante cât şi operatori economici. Certificatul digital de înregistrare şi instrucţiunile de utilizare se transmit în termenul prevăzut la alin. HG 1660/ 2006). semnată cu semnătura electronică a operatorului SEAP ( art. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006).2 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA REÎNNOIRII ÎNREGISTRĂRII ÎN SEAP Certificatul digital de înregistrare în SEAP este valabil pe o perioadă de 2 ani de la data emiterii acestuia. cât şi al operatorilor economici (art. alin. alin. certificatul digital de înregistrare şi instrucţiunile de utilizare a acestuia. (1) şi (2) sunt incorecte şi/sau incomplete. 8. 9. 6 alin. după caz. 1. I V . Certificatul de înregistrare în SEAP se reînnoieşte la fiecare 2 ani. acesta urmează a fi reînnoit cu respectarea procedurii de reînnoire (art. (3). În cazul în care cererea nu poate fi transmisă în condiţiile prevăzute la alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------142 . (1). În situaţia prevăzută la alin. documentele solicitate potrivit prevederilor art. HG 1660/ 2006). alin. .Proceduri de achiziţii publice în România. operatorul SEAP are obligaţia de a-i informa în timp util pe toţi utilizatorii acestui sistem informatic. cu confirmare de primire. 10. Cererea astfel transmisă se înregistrează la registratura operatorului SEAP (art. 8. În cazul în care. alin. 10. alin. atât în cazul autorităţilor contractante. cu privire la data până la care trebuie reînnoit certificatul (art. alin. În cazul în care informaţiile sau. 9. 2. HG 1660/ 2006). alin. anterior expirării perioadei de valabilitate. Operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii contractante şi/sau operatorului economic. HG 1660/ 2006). în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare. aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate transmite prin poştă. 1. 3.3. certificatul de înregistrare în SEAP nu mai poate fi utilizat. (1).

situaţie în care va fi transmisă o copie de pe actul de împuternicire. În cazul în care autoritatea contractantă decide să utilizeze opţiunea prevăzută la art. 1. căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire. precum şi acceptarea prelungirii valabilităţii angajamentului de confidenţialitate şi de protecţie a informaţiilor asumat cu ocazia înregistrării în SEAP (art. la conţinutul documentaţiei de atribuire. Ce prevede art. 2.3. HG 1660/ 2006). a). 11. trebuie să cuprindă menţiuni explicite cu privire la eventualele modificări ale datelor şi informaţiilor existente în SEAP. Cererea de reînnoire a înregistrării. prin mijloace electronice. alin. alin. cât şi a operatorilor economici cuprinde următoarele faze (art. 40 alin. alin.3 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE LICITAŢIA DESCHISĂ Licitaţia deschisă prin mijloace electronice se iniţiază prin completarea formularului specific prevăzut la art. HG 1660/ 2006). din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă ARE DREPTUL DE A OPTA pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către operatorii economici: a) asigurarea accesului direct. 40. prevăzută la art. OUG 34 / 2006). 14. alin. Prevederile art. alin. 2. 12. 2. referitoare la solicitantul respectiv. HG 1660/ 2006). pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic (art. nerestricţionat şi deplin. HG 1660/ 2006): a) transmiterea unei cereri de reînnoire a înregistrării adresate operatorului SEAP. atunci aceasta va transmite spre publicare în SEAP şi documentaţia de atribuire. b) punerea la dispoziţie oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau. după caz. 40. 8 şi 9 se aplică în mod corespunzător şi pentru procedura de reînnoire a înregistrării (art. după finalizarea primei etape. 12. a) din ordonanţa de urgenţă. sub forma unui fişier electronic (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Procedura de reînnoire a înregistrării în SEAP atât a autorităţilor contractante. I V . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 143 . HG 1660/ 2006). semnată de reprezentantul legal al autorităţii contractante şi/sau al operatorului economic ori de persoana împuternicită expres pentru reprezentare în relaţiile cu terţii. 2 (art. b) transmiterea prin mijloace electronice de către operatorul SEAP a certificatului digital de reînnoire a înregistrării şi a instrucţiunilor de utilizare a acestuia. (2) lit. 1.Proceduri de achiziţii publice în România. 11 lit. 13.

HG 1660/ 2006). Ce prevede art. (1) lit. iar operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informaţiile de natură să afecteze funcţionarea sistemului informatic. 15. de regulă. (3). alin. 209. alin. 15. alin. dintre cele prevăzute la alin. 3. c) cantitatea produselor. Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite ofertă (art. cum ar fi. alin. 16. autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii (art. 17.Proceduri de achiziţii publice în România. HG 1660/ 2006). pentru a continua aplicarea procedurii de licitaţie deschisă prin mijloace electronice. După data publicării anunţului de participare. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. În situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informaţiile prevăzute la alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a dispune anularea procedurii de atribuire. În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidaţi a unor criterii de calificare. HG 1660/ 2006): a) criteriile de calificare şi selecţie. 1. 2. factorii de evaluare şi/sau algoritmul de calcul. numai în următoarele cazuri (art. considerându-se. HG 1660/ 2006). litera d: Prin excepţie de la prevederile art. d) din ordonanţa de urgenţă (art. alin. după caz. alin 1. 3. fără a se limita la cele ce urmează (art. precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare (art. 15. autoritatea contractantă ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 1. HG 1660/ 2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura oricărui operator economic înregistrat în SEAP accesul liber şi nerestricţionat la fişierul electronic cuprinzând documentaţia de atribuire (art. 209. 204. că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. d) codul CPV. alin. 2. implicit. serviciilor sau dimensiunea lucrărilor. OUG 34/2006): d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. 15. Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunţul de participare (art. aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii. 1. 209 alin. HG 1660/ 2006). dacă ia această decizie. înainte de data încheierii contractului. alin. (1). HG 1660/ 2006). 14. Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea. oricum. b) criteriile de atribuire şi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 144 .

17 alin. autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente. HG 1660/ 2006). 2. caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentaţiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora (art. alin. 20. 2. În situaţia în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------145 . cât şi elementele propunerii financiare sunt transmise în SEAP de către operatorul economic (art. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător (art. HG 1660/ 2006). cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă cu privire la regulile de comunicare şi transmitere a datelor (art. 17. alin. şi informaţiile necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare. HG 1660/ 2006). alin. se face similar prevederilor art. serviciilor sau lucrărilor ofertate. prevederile art. 19. 1. HG 1660/ 2006). 18. HG 1660/ 2006). semnate cu semnătură electronică (art. alin. documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta. În cazul în care. în cazul în care aceasta este solicitată. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor. Dovada constituirii garanţiei de participare. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract. HG 1660/ 2006). 17. În cazul în care. acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic. în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare.Proceduri de achiziţii publice în România. În cazul în care prin documentaţia de atribuire s-a solicitat îndeplinirea unor criterii de calificare. alin. HG 1660/ 2006). Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertanţi (art. 1. (2). 20. Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant şi responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorităţii contractante (art. nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP. autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii cu privire la prelungirea acestui termen (art. 21. 3. în condiţiile solicitate de către autoritatea contractantă (art. alin. 15 alin. 4. 1. 17. împreună cu oferta. alin. din motive tehnice. operatorii economici introduc în SEAP. 19. 19. În situaţia în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. 17 alin. HG 1660/ 2006). (3) şi (4) referitoare la transmiterea documentelor în format electronic (art. 3. 2. HG 1660/ 2006). alin. HG 1660/ 2006).

HG 1660/ 2006). (2) (art. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). 2. 20 şi 21 (art. 21 alin. (3). 25. HG 1660/ 2006). 20 alin. 2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP rezultatul procedurii de atribuire. CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea în mod descrescător a punctajelor obţinute (art. 3. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. numele ofertanţilor ale căror oferte sunt admisibile. 23. 22. 1. HG 1660/ 2006). alin. b) clasamentul ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile. (2). 22. 21. în mod automat. utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic. sistemul informatic permite accesul autorităţii contractante. 2. (2) şi. 23. În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este "preţul cel mai scăzut". alin. 22 alin. la informaţii privind (art. sistemul informatic generează automat către toţi ofertanţii participanţi la procedura de licitaţie deschisă prin mijloace electronice înştiinţări cu privire la rezultatul procedurii (art. a informaţiilor prevăzute la art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. După transmiterea către SEAP a informaţiilor prevăzute la art. responsabilitatea stabilirii ofertei câştigătoare revine autorităţii contractante (art. După vizualizarea informaţiilor prevăzute la art. 2. 1. alin. Pe baza informaţiilor introduse în SEAP de către autoritatea contractantă. În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". alin. HG 1660/ 2006). În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". 25. după caz. alin. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autorităţii contractante la informaţiile prevăzute la art. 21. alin. HG 1660/ 2006). comisia de evaluare introduce în SEAP. HG 1660/ 2006): a) propunerile financiare ale ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile. (1). comisia de evaluare introduce în SEAP şi punctajul obţinut de fiecare ofertă admisibilă prin aplicarea factorilor de evaluare de natură tehnică prevăzuţi în documentaţia de atribuire (art. 21 alin. 1. precum şi ale ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme (art. (1) şi la art. CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea în mod crescător a preţurilor prevăzute în propunerile financiare (art. HG 1660/ 2006). Propunerile financiare transmise de ofertanţi în SEAP nu sunt accesibile autorităţii contractante până la momentul finalizării verificărilor prevăzute la art. 24. 22 alin. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 146 .

Ce prevede art. autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii (art. 27. 1. Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a-şi depune candidatura pentru prima etapă a procedurii de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice (art. 3. HG 1660/ 2006). semnate cu semnătură electronică (art. alin. prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru. LICITAŢIA RESTRÂNSĂ Licitaţia restrânsă prin mijloace electronice se iniţiază prin completarea formularului specific prevăzut la art. (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. spre publicare în SEAP. 25. 56 din ordonanţa de urgenţă (art. licitaţie restrânsă. dialog competitiv sau negociere -. pentru a continua aplicarea procedurii de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice. HG 1660/ 2006). După data publicării anunţului de participare. 2 B. după caz. din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire . După încheierea contractului de achiziţie publică. V din ordonanţa de urgenţă (art.licitaţie deschisă. 29. b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător. 57 alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un anunţ de atribuire. alin. c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. totodată. alin. În situaţia în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de selecţie autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente. 28. 2. 30. cu respectarea prevederilor art. acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic. alin. autoritatea contractantă INDICA. (2) lit. HG 1660/ 2006). b). OBLIGAŢIA prevăzută la alin. precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor respective (art. 30. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). 30. Autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a criteriilor de selecţie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------147 . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua şi comunicările prevăzute la secţiunea a 5-a a cap. 2 (art. 56. Pentru serviciile incluse în anexa nr. lit. HG 1660/ 2006). Candidaţii introduc în SEAP informaţiile privind îndeplinirea criteriilor de selecţie. 3. în condiţiile solicitate de autoritatea contractantă (art. HG 1660/ 2006). a) sau. HG 1660/ 2006).Proceduri de achiziţii publice în România. 26. în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. În aceste cazuri.

(1). HG 1660/ 2006). În urma verificării modului de îndeplinire a criteriilor de selecţie. precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat prin aplicarea criteriilor de selecţie prevăzute în documentaţia de atribuire (art. prevederile art. Sistemul informatic permite doar candidaţilor selectaţi în etapa anterioară să depună oferte în cadrul etapei a doua a procedurii de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice (art.Proceduri de achiziţii publice în România. Ce prevăd articolele. HG 1660/ 2006). utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic. caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentaţiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora (art. 34. În situaţia în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. 21-26 se aplică în mod corespunzător (art. HG 1660/ 2006). documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta. 32. 32. 4. 17. Sistemul informatic generează automat către toţi candidaţii participanţi la procedura de licitaţie restrânsă prin mijloace electronice înştiinţări cu privire la rezultatul etapei de selectare (art. 29. cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă cu privire la regulile de comunicare şi transmitere a datelor (art. HG 1660/ 2006). 3. 32.26 din HG 1660/2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------148 . Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract. 18. Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua şi comunicările prevăzute la secţiunea a 5-a a cap. HG 1660/ 2006). alin. HG 1660/ 2006). 2. 2. alin. din motive tehnice. În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse prin mijloace electronice. alin. alin. HG 1660/ 2006). denumirea/numele candidaţilor declaraţi selectaţi şi neselectaţi. 30. alin. alin. 31. rezultatul etapei de selectare este stabilit automat în cadrul SEAP prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în cadrul acestui sistem informatic (art. alin. 1. 17. 31. alin. 18 şi ale art. 33. nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP. autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii cu privire la prelungirea acestui termen (art. Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare şi selecţie de către fiecare ofertant şi responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorităţii contractante (art. 4. În baza informaţiilor introduse potrivit alin. 1. comisia de evaluare introduce în SEAP. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). V din ordonanţa de urgenţă (art. 14. 30. 14. 32. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care. 21. 2. HG 1660/ 2006).

1. 14.4 CEREREA DE OFERTE Cererea de oferte prin mijloace electronice se iniţiază prin transmiterea de către autoritatea contractantă a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire. Art.În cazul în care autoritatea contractantă decide să utilizeze opţiunea prevăzută la art. cât şi elementele propunerii financiare sunt transmise în SEAP de către operatorul economic. (2) lit. 14. sub forma unui fişier electronic (art. atunci aceasta va transmite spre publicare în SEAP şi documentaţia de atribuire. (3) şi (4) referitoare la transmiterea documentelor în format electronic. 17.Proceduri de achiziţii publice în România. 2.Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura oricărui operator economic înregistrat în SEAP accesul liber şi nerestricţionat la fişierul electronic cuprinzând documentaţia de atribuire. 17. alin. alin. 36. alin. HG 1660/ 2006 . autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţiile solicitate în mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii (art. HG 1660/ 2006). alin. 1. HG 1660/ 2006 . 1. HG 1660/ 2006). alin.Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunţul de participare. serviciilor sau lucrărilor ofertate. nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP. HG 1660/ 2006 . Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura oricărui operator economic înregistrat în SEAP accesul liber şi nerestricţionat la fişierul electronic cuprinzând documentaţia de atribuire (art. După data publicării anunţului de participare. Art. 3. 35. cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă cu privire la regulile de comunicare şi transmitere a datelor. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. HG 1660/ 2006). a) din ordonanţa de urgenţă. alin. 14-25 pentru aplicarea licitaţiei deschise (art. 40 alin. 40 alin. alin. 2.Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor. HG 1660/ 2006 . 17 alin. HG 1660/ 2006). în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare. 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------149 . acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic. 4. HG 1660/ 2006 . alin. în cazul în care aceasta este solicitată. Art. a) din ordonanţa de urgenţă. 14. 15. 1. 17. 2. (2) lit. sub forma unui fişier electronic. 3. 17. 14. care se publică în SEAP (art. Art. alin. atunci aceasta va transmite spre publicare în SEAP şi documentaţia de atribuire. Art. HG 1660/ 2006).În cazul în care. Art.În cazul în care. semnate cu semnătură electronică. HG 1660/ 2006 . După transmiterea invitaţiei de participare. autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente. pentru a continua aplicarea procedurii de licitaţie deschisă prin mijloace electronice. Ce prevăd articolele 14 -25 din HG 1660/2006: În cazul în care autoritatea contractantă decide să utilizeze opţiunea prevăzută la art.Dovada constituirii garanţiei de participare. documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi utilizându-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta. regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevăzute la art. se face similar prevederilor art. HG 1660/ 2006 . din motive tehnice. I V.

16. semnate cu semnătură electronică (art. În cazul în care prin documentaţia de atribuire s-a solicitat îndeplinirea unor criterii de calificare. se face similar prevederilor art. autoritatea contractantă are obligaţia de a dispune anularea procedurii de atribuire. iar operatorul SEAP nu are dreptul să modifice informaţiile de natură să afecteze funcţionarea sistemului informatic. 19. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). 3. alin. 17. În situaţia în care pentru a demonstra îndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractantă a solicitat prezentarea unor documente. precum şi termenul în care estimează că va finaliza verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare (art. în scopul verificării conformităţii propunerii tehnice cu cerinţele caietului de sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare. implicit. 2. d) codul CPV. 18. 15. în cazul în care aceasta este solicitată. În cazul în care. dintre cele prevăzute la alin. din motive tehnice. aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii. HG 1660/ 2006). alin. Orice operator economic înregistrat în SEAP are dreptul de a transmite ofertă (art. (3). Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunţul de participare (art. 4. alin. Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite modificarea. 17. 15. cum ar fi. alin. 2. considerându-se. HG 1660/ 2006): a) criteriile de calificare şi selecţie. HG 1660/ 2006). c) cantitatea produselor. În cazul în care. alin. în condiţiile solicitate de către autoritatea contractantă (art. 209 alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------În cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidaţi a unor criterii de calificare. după caz. documentele respective se transmit autorităţii contractante în forma şi utilizânduse modalitatea de comunicare solicitate de aceasta. şi informaţiile necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare. HG 1660/ 2006). alin. Dovada constituirii garanţiei de participare. că se îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. HG 1660/ 2006). cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă cu privire la regulile de comunicare şi transmitere a datelor (art. Atât elementele propunerii tehnice specifice produselor. 3. 17 alin. 19. (1) lit. acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic. HG 1660/ 2006). 1. prevederile art. 17 alin. 17. HG 1660/ 2006). d) din ordonanţa de urgenţă (art. În situaţia în care se constată erori sau omisiuni cu privire la informaţiile prevăzute la alin. 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------150 . b) criteriile de atribuire şi. nu este posibilă transmiterea anumitor documente în format electronic prin intermediul SEAP. alin. fără a se limita la cele ce urmează (art. 3. alin. 2. autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente. HG 1660/ 2006). împreună cu oferta. factorii de evaluare şi/sau algoritmul de calcul. (3) şi (4) referitoare la transmiterea documentelor în format electronic (art. 17. serviciilor sau lucrărilor ofertate. serviciilor sau dimensiunea lucrărilor. (1). 1.Proceduri de achiziţii publice în România. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător (art. cât şi elementele propunerii financiare sunt transmise în SEAP de către operatorul economic (art. alin. HG 1660/ 2006). operatorii economici introduc în SEAP.

(1) şi la art. 21. După finalizarea verificărilor prevăzute la alin. Propunerile financiare transmise de ofertanţi în SEAP nu sunt accesibile autorităţii contractante până la momentul finalizării verificărilor prevăzute la art. 24. 20 alin. 19. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmează să fie furnizate în cursul îndeplinirii viitorului contract. 20 şi 21 (art. 1. (2). HG 1660/ 2006). sistemul informatic permite accesul autorităţii contractante. 15 alin. numele ofertanţilor ale căror oferte sunt admisibile. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autorităţii contractante la informaţiile prevăzute la art. În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de calificare de către fiecare ofertant şi responsabilitatea rezultatului acestei verificări revin comisiei de evaluare constituite în cadrul autorităţii contractante (art. 22 alin. 1. autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii cu privire la prelungirea acestui termen (art. 1. 1. caz în care trebuie să precizeze în cuprinsul documentaţiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora (art. 21. HG 1660/ 2006). alin. alin. HG 1660/ 2006). în mod automat. 25. alin. precum şi ale ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme (art. 2. (1). alin. După transmiterea către SEAP a informaţiilor prevăzute la art. 22. 20. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------151 . b) clasamentul ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile. 23. 22 alin. 3. HG 1660/ 2006). CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea în mod crescător a preţurilor prevăzute în propunerile financiare (art. 20. HG 1660/ 2006). 2. comisia de evaluare introduce în SEAP. alin. CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea în mod descrescător a punctajelor obţinute (art. 23. (2) şi. HG 1660/ 2006). Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP rezultatul procedurii de atribuire. 22. HG 1660/ 2006): a) propunerile financiare ale ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile. 21 alin. 2. 1. HG 1660/ 2006).Proceduri de achiziţii publice în România. (3). la informaţii privind (art. alin. alin. responsabilitatea stabilirii ofertei câştigătoare revine autorităţii contractante (art. Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertanţi (art. alin. comisia de evaluare introduce în SEAP şi punctajul obţinut de fiecare ofertă admisibilă prin aplicarea factorilor de evaluare de natură tehnică prevăzuţi în documentaţia de atribuire (art. 2. În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este "preţul cel mai scăzut". după caz. alin. 21. 21 alin. a informaţiilor prevăzute la art. (2) (art. alin. alin. În cazul în care criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". În situaţia în care constată că nu este posibilă respectarea termenului prevăzut la art. (2). După vizualizarea informaţiilor prevăzute la art. utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic. 3. HG 1660/ 2006).

HG 1660/ 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------152 . În cazul în care licitaţia electronică reprezintă etapa finală a unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice sau la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru. în mod automat. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe baza informaţiilor introduse în SEAP de către autoritatea contractantă. 22. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător. din HG 1660/2006: După transmiterea către SEAP a informaţiilor prevăzute la art. HG 1660/ 2006). V din ordonanţa de urgenţă (art. a informaţiilor prevăzute la art. alin.5 LICITAŢIA ELECTRONICĂ În cazul în care licitaţia electronică reprezintă etapa finală a unei proceduri de atribuire care a fost aplicată prin utilizarea integrală a mijloacelor electronice. 1. Ce prevede art.Proceduri de achiziţii publice în România. După încheierea contractului de achiziţie publică. HG 1660/ 2006). aceasta poate fi iniţiată numai după introducerea de către autoritatea contractantă în SEAP a informaţiilor solicitate în mod automat de sistemul informatic (art. I V. alin. după caz. 38. 56 din ordonanţa de urgenţă (art. 38. HG 1660/ 2006). 21 alin. sistemul informatic generează automat către toţi ofertanţii participanţi la procedura de licitaţie deschisă prin mijloace electronice înştiinţări cu privire la rezultatul procedurii (art. 37. HG 1660/ 2006). 36. 25. la produsele/serviciile/ lucrările care fac obiectul contractului de achiziţie publică şi la preţurile sau gama de preţuri care urmează să fie plătite (art. alin. 2. (2) (art. cu respectarea prevederilor art. 2. HG 1660/ 2006). 40. la informaţii privind: a) propunerile financiare ale ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile. 21 alin. Licitaţia electronică se poate organiza numai în măsura în care facilităţile tehnice disponibile în cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractantă (art. Autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua şi comunicările prevăzute la secţiunea a 5-a a cap. (3). alin. aceasta poate fi iniţiată de autoritatea contractantă numai după transmiterea de către SEAP a informaţiilor prevăzute la art. HG 1660/ 2006). spre publicare în SEAP. 25. 22 alin. 2. HG 198/2008). Autoritatea contractantă are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii cu privire la numărul de runde ale licitaţiei electronice pe care le organizează. (2) şi. În termen de 48 de zile de la data transmiterii către autoritatea contractantă a clasamentului privind rezultatul procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice. calendarul de desfăşurare a acestora. 39. b) clasamentul ofertanţilor ale căror oferte au fost considerate admisibile. precum şi elementele ofertei care urmează să facă obiectul procesului repetitiv de ofertare (art. sistemul informatic permite accesul autorităţii contractante. 3. 3. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un anunţ de atribuire.

HG 1660/ 2006). 41. la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------153 . a căror durată minimă este de o zi (art. 3. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. alin. (2) şi cărora le-au fost transmise invitaţii de participare la această fază de către autoritatea contractantă. Pe parcursul licitaţiilor electronice. Sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de ofertare informaţii referitoare la preţuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaţiei electronice. 43. sistemul informatic va pune la dispoziţia autorităţii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulării acestei faze. 2. HG 1660/ 2006). 42. HG 1660/ 2006). conform prevederilor art. HG 1660/ 2006). alin. iar între runde trebuie să existe intervale stabilite în zile. 43. 43. 40 (art. alin. alin. dar numai dacă a precizat acest lucru în cadrul informaţiilor prevăzute la art. HG 1660/ 2006). sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de ofertare informaţii necesare acestora pentru a-şi determina poziţia pe care o ocupă în clasament (art. sistemul informatic nu va dezvălui identitatea ofertanţilor participanţi (art. 43. alin. 2. În cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Durata unei runde de licitaţie electronică se stabileşte în zile şi este de minimum o zi. La licitaţia electronică au dreptul să participe doar operatorii economici înregistraţi în SEAP conform art. 165 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă (art. HG 1660/ 2006). 1. 41. V (Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică) din ordonanţa de urgenţă (art. 44. în situaţia în care autoritatea contractantă a prevăzut la iniţierea acestei faze posibilitatea comunicării acestor informaţii (art. În orice moment pe parcursul desfăşurării licitaţiilor electronice. 6 alin. alin. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). La momentul finalizării licitaţiei electronice. Dacă pe parcursul unei runde de licitaţie electronică nu se mai introduc preţuri şi/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare. precum şi numărul participanţilor la licitaţia electronică respectivă. Ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei faze (art. autoritatea contractantă are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitaţiei electronice fără a mai organiza rundele următoare. 4. determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanţii participanţi şi pe baza criteriului de atribuire stabilit conform prevederilor secţiunii a 3-a a cap. 1.

Notificările prevăzute la alin. 45. se consideră a fi contract de achiziţie publică. 2. prestarea sau executarea. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care. inclusiv preţul. alin. HG 1660/ 2006): a) datele de identificare ale produselor. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. 204 alin. 19 din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse. are dreptul de a alege dintre produsele. alin. În cazul în care publică un astfel de catalog. 44. Ce prevede art. I V. operatorii economici au obligaţia de a menţiona detalii cu privire la produsele.6 CATALOGUL ELECTRONIC În cadrul SEAP. serviciile sau lucrările prezentate în aceste cataloage şi de a transmite în acest scop. cu rol de instrument de lucru opţional pentru aplicarea prevederilor art. atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi. astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv (art. 204. În caz contrar. în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. (2). nu depăşeşte echivalentul în lei a 15. alin. se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 2. datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul. notificări operatorilor economici care le oferă (art. servicii sau lucrări. 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ anterior desfăşurării acestei faze. serviciilor sau lucrărilor solicitate. operatorii economici înregistraţi au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice. alin. introdusă în prealabil în SEAP de autoritatea contractantă (art. (11) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. HG 1660/ 2006). 1. Ce prevede art. 46. din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractanta are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. în măsura în care valoarea achiziţiei. HG 1660/ 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------154 .000 euro pentru fiecare achiziţie de produse. 46. Autoritatea contractantă. HG 1660/ 2006). c) condiţiile în care urmează să se efectueze plata. estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol. prin intermediul SEAP. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. serviciile sau lucrările oferite. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la (art. b) cerinţele privind livrarea. iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art. în acest caz. alin. servicii sau lucrări. accesând cataloagele publicate în SEAP. 19 din ordonanţa de urgenţă (art. 3. 2. 45. HG 1660/ 2006). 2. serviciile sau lucrările pe care le oferă.

IX din ordonanţa de urgenţă (art. în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de către operatorul economic (art. 271 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. Dispoziţiile art. oferta fermă pentru furnizarea produselor. alin. alin. prin utilizarea facilităţilor tehnice puse la dispoziţie de sistemul informatic şi nu mai târziu de termenul prevăzut la art. HG 1660/ 2006). Responsabilitatea pentru corecta funcţionare a SEAP revine operatorului acestui sistem (art. (1) se aplică în mod corespunzător. 46 alin. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006).7 SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR Contestaţiile formulate în legătură cu procedurile şi modalităţile de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice se soluţionează în conformitate cu dispoziţiile cap. În cazul contestaţiilor care vizează acte ale autorităţii contractante în legătură cu o procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice. 47. Responsabilitatea deciziilor şi măsurilor luate în cursul aplicării procedurii de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice revine autorităţii contractante (art. alin. Ce prevede art. În cazul în care contestaţia vizează acte emise în legătură cu o procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice. În cazul în care operatorul economic acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă. (2). 1. 3. Netransmiterea unui răspuns în acest termen echivalează cu neacceptarea condiţiilor impuse de autoritatea contractantă (art. 50. 49. (2). 2. 60 alin. din OUG 34/2006: Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. I V. 271. autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în SEAP. 3. 3. alin. 47. operatorul economic are obligaţia de a transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă sau nu acceptă condiţiile impuse de autoritatea contractantă. HG 1660/ 2006). 1. referitoare la contestaţia în cauză. 47. 48. 2.Proceduri de achiziţii publice în România. Autoritatea contractantă va transmite prin intermediul SEAP dacă acceptă oferta fermă prevăzută la alin. alin. va transmite acesteia. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În termen de două zile de la primirea notificării prevăzute la art. HG 1660/ 2006). precum şi dispozitivul hotărârilor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------155 . HG 1660/ 2006). 50. prin intermediul SEAP. prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor (art. HG 1660/ 2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite operatorului SEAP toate deciziile luate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. alin. faptul că procedura de atribuire este suspendată de drept (art.

HG 1660/ 2006). stabilite de operatorul acestuia (art. 2. HG 1660/ 2006). de către operatorul SEAP. 53. HG 1660/ 2006): a) înregistrarea şi reînnoirea înregistrării în SEAP atât a operatorilor economici. 3. HG 1660/ 2006). I V. HG 1660/ 2006). 55. 52. de participare şi de atribuire. 51. precum şi transmiterea acestor anunţuri către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Deciziile de suspendare stabilite de operatorul SEAP conform prevederilor prezentului capitol pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. astfel cum se prevede la cap. alin. Decizia de suspendare se publică în SEAP (art.9 TARIFE TARIFUL DE PARTICIPARE Nu se percep tarife pentru următoarele operaţii (art. 1. 54. 554/2004. HG 1660/ 2006). 2. 53. Operatorul SEAP va decide asupra duratei suspendării din sistemul electronic. cât şi a autorităţilor contractante. alin. alin. indiferent de procedura aplicată.8 SUSPENDAREA DREPTULUI OPERATORULUI ECONOMIC DE A PARTICIPA LA PROCEDURI DE ATRIBUIRE DIN SEAP Suspendarea dreptului unui operator economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP se aplică în cazul în care operatorul economic înregistrat în SEAP încalcă normele şi procedurile de utilizare şi securitate ale sistemului electronic de achiziţii publice. Normele şi procedurile de utilizare şi securitate ale SEAP vor fi adoptate prin decizie a operatorului SEAP şi publicate în SEAP în termen de cel mult 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme (art. (art. cu modificările ulterioare .. Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia de suspendare a unui operator economic în termen de două zile lucrătoare de la constatarea încălcării normelor şi procedurilor de utilizare şi securitate ale SEAP (art. 53. durată care nu poate depăşi 2 ani (art. HG 1660/ 2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ judecătoreşti în situaţia în care au fost formulate acţiuni în justiţie conform prevederilor ordonanţei de urgenţă (art. I V. 53. în funcţie de efectele încălcării normelor şi procedurilor de utilizare şi securitate asupra bunei funcţionări a sistemului informatic.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. b) punerea la dispoziţia autorităţilor contractante a formularului specific prevăzut la art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------156 . 3. a anunţurilor de intenţie. 3. 4. II. HG 1660/ 2006). publicarea în SEAP.

alin. 56. datorat de un operator economic. (2) lit.2. La cuantumul tarifului de participare se adaugă taxa pe valoarea adăugată. 57. HG 1660/ 2006). alin . HG 1660/ 2006). Cuantumul efectiv al tarifului de participare. HG 1660/ 2006). din OUG 40/2006: Autoritatea contractantă ARE DREPTUL DE A OPTA pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere a documentaţiei de atribuire de către operatorii economici: a) asigurarea accesului direct. pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic. alin. (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 20 de lei pentru orice tip de procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitaţia electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice (art. a) din ordonanţa de urgenţă Ce prevede art. operare şi administrare ale sistemului electronic de achiziţii publice şi de cerinţele de securitate adecvate ale acestuia. 1. 40 alin. se stabileşte prin decizie a operatorului SEAP. alin. în funcţie de necesităţile de dezvoltare. (1) (art. Tariful de participare se face venit la bugetul operatorului SEAP (art. prin mijloace electronice. alin. 2. orice operator economic înregistrat în SEAP ARE OBLIGAŢIA SĂ PLĂTEASCĂ operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare (art. (1). după caz. HG 1660/ 2006). 57. litera a). (1) Pentru a participa la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitaţie electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice. precum şi a documentaţiei de atribuire publicate în SEAP conform prevederilor art. nerestricţionat şi deplin. 58. 2. căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire. operatorul economic neavând dreptul de a participa la procedura respectivă în cazul în care nu plăteşte acest tarif (art. pentru participarea la o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau la o licitaţie electronică ca fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice. 57 alin. 40. 57. în limita valorii maxime prevăzute la art. b) punerea la dispoziţie oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau. 56.Proceduri de achiziţii publice în România. Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare corespunzătoare mai multor proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice ------------------------------------------------------------------------------------------------------------157 . la conţinutul documentaţiei de atribuire. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) consultarea de către orice operator economic a anunţurilor prevăzute la lit. 1. alin. (2) Tariful de participare se achită în avans. 56 alin. HG 1660/ 2006). alin. HG 1660/ 2006). 1. în conformitate cu prevederile art. potrivit legii (art. 3. b).

4. la un număr determinat de proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau de licitaţii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziţii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice (art. alin. 59. HG 1660/ 2006). operatorul SEAP pune la dispoziţie oricărui operator economic o poziţie în catalog care îi va permite acestuia publicarea în catalog a unui produs. pentru care a achitat tariful de participare. alin. 1. După plata tarifului de participare pentru publicarea în catalog. HG 1660/ 2006). poate acorda reduceri ale tarifului de participare în situaţia în care operatorul economic optează să participe la un număr determinat de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau de licitaţii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziţii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice (art. 45. 59. Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare. la care estimează că urmează să participe (art. Operatorul economic are dreptul de a participa la orice procedură de atribuire aplicată integral prin mijloace electronice sau la orice licitaţie electronică. 60. HG 1660/ 2006). 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ şi/sau mai multor licitaţii electronice ca faze finale ale unor proceduri de atribuire care nu sau organizat integral prin mijloace electronice. Tariful de participare pentru publicarea în catalog se achită în avans (art. în mod gratuit. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). prin decizie. prin decizie. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. orice operator economic înregistrat în SEAP are obligaţia să plătească operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare pentru publicarea în catalog (art. Operatorul SEAP. Pentru a publica produsele. serviciile sau lucrările pe care le oferă conform prevederilor art. HG 1660/ 2006). 60. 3. 60. alin. (3) şi (4) se publică în SEAP (art. Deciziile prevăzute la alin. 58. Operatorul SEAP. HG 1660/ 2006). 2. 1. 58. alin. 2. 5. alin. 2. HG 1660/ 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 158 . pe toată perioada în care este înregistrat în SEAP (art. (1). serviciu sau lucrare pentru o perioadă de 2 ani (art. HG 1660/ 2006). 58. poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a participa. alin. 58. alin. alin. aferente procedurilor de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice şi/sau licitaţiilor electronice la care nu mai intenţionează să participe (art.

61. Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare pentru publicarea în catalog. corespunzătoare mai multor poziţii de catalog (art. 1. 62. alin. La expirarea perioadei prevăzute la alin. 61. TARIFUL DE UTILIZARE Orice autoritate contractantă care a declanşat în SEAP o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie electronică are obligaţia să ------------------------------------------------------------------------------------------------------------159 . poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a publica în catalog produse. 62. La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog se adaugă taxa pe valoarea adăugată. HG 1660/ 2006). operare şi administrare ale SEAP şi de cerinţele de securitate adecvate ale acestuia. alin. Tariful de participare pentru publicarea în catalog se face venit la bugetul operatorului SEAP (art. HG 1660/ 2006). Deciziile prevăzute la alin. în funcţie de necesităţile de dezvoltare. serviciu sau unei lucrări în cadrul unei poziţii din catalog (art. servicii sau lucrări (art. (1) şi (2) se publică în SEAP (art. (1) (art. (3). potrivit legii (art. 2. se stabileşte prin decizie a operatorului SEAP. 62. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). 60. datorat de un operator economic. poziţia respectivă va fi radiată automat (art. 5. alin. HG 1660/ 2006). (3) se calculează de la data la care operatorul SEAP permite operatorului economic publicarea unui produs. Operatorul SEAP. HG 1660/ 2006). alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Perioada prevăzută la alin. 4. Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare pentru publicarea în catalog.Proceduri de achiziţii publice în România. în condiţiile în care operatorul economic nu achită un nou tarif de participare pentru publicarea în catalog. HG 1660/ 2006). HG 1660/ 2006). 3. 2. în limita a 50 de poziţii de catalog (art. 3. alin. 60. alin. 61. alin. 1. 61. HG 1660/ 2006). alin. Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea în catalog este de maximum 2 lei pentru o poziţie din catalog (art. aferente poziţiilor în care nu a publicat sau nu mai intenţionează să publice produse. servicii sau lucrări în mod gratuit. HG 1660/ 2006). 63. 61 alin. 4. alin. prin decizie. Cuantumul efectiv al tarifului de participare pentru publicarea în catalog. în limita valorii maxime prevăzute la art.

În cazul unei achiziţii pe loturi. În funcţie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice. 65. Pentru organizarea unei licitaţii electronice cu fază finală a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice sau la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru. orice autoritate contractantă datorează (art. 64. alin. chiar dacă acestea au fost finalizate sau nu au fost finalizate prin atribuirea de contracte de achiziţii publice (art. (2). alin. iar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 . (3) şi (4). HG 1660/ 2006). numărul de runde organizate neavând relevanţă la stabilirea tarifului respectiv (art. HG 1660/ 2006). La individualizarea tarifului de utilizare se au în vedere situaţiile prevăzute la alin. HG 1660/ 2006). alin. 64.: a) 80 lei în cazul unei proceduri de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă. declanşată în SEAP. 6. Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului SEAP (art. 64. până la data de 15 august a anului în curs. Operatorul SEAP are obligaţia de a emite decizia titlu de creanţă şi factura pentru tariful de utilizare datorat pentru achiziţiile prevăzute la art. 64. HG 1660/ 2006). orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 50 lei. 64 alin. (3) şi (4). HG 1660/ 2006). alin. HG 1660/ 2006). 64. 5. La cuantumul tarifului de utilizare determinat potrivit alin. alin. b) 50 lei în cazul unei proceduri de cerere de ofertă. alin. 3. aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice. chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică.Proceduri de achiziţii publice în România. HG 1660/ 2006). 1. orice autoritate contractantă datorează un tarif de utilizare de 5 lei (art. 2. 64. 64. 4. Plata tarifului de utilizare a SEAP se efectuează semestrial în baza deciziei titlu de creanţă emise de operatorul SEAP şi a facturii anexate la aceasta (art. (2). HG 1660/ 2006). alin. aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice. tariful este perceput pentru o singură procedură de atribuire (art. potrivit legii (art. În cazul achiziţionării pe baza catalogului electronic prin utilizarea mijloacelor electronice. care au fost iniţiate în cadrul primului semestru al anului. 7. chiar dacă aceasta include sau nu include o fază finală de licitaţie electronică. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ plătească operatorului SEAP un tarif de utilizare al cărui cuantum este stabilit în funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice în SEAP. alin. (3) şi (4) se adaugă taxa pe valoarea adăugată. (2). 1.

operatorul SEAP are obligaţia de a publica prezentele norme SEAP (art. 161 . până la data de 20 martie a anului viitor. 661. până la data de 15 februarie a anului următor (art. b) licitaţiei electronice. Centralizarea informaţiilor referitoare la utilizarea în anul precedent. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ pentru cele iniţiate în cadrului celui de-al doilea semestru al anului. alin. pentru tariful de utilizare aferent primului semestru. situaţia privind numărul şi tipul de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice. de licitaţie restrânsă şi de cerere de oferte. Deciziile şi facturile prevăzute la alin. pentru tariful de utilizare aferent celui de-al doilea semestru (art. a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru achiziţiile directe se realizează de operatorul SEAP. la solicitarea acesteia. 3. HG 1660/ 2006). 65. alin.9 MĂSURI SPECIALE DE UTILIZARE A MIJLOACELOR ELECTRONICE ÎN PROCESUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Începând cu anul 2008.Proceduri de achiziţii publice în România. HG 1660/ 2006).169 din ordonanţa de urgenţă. 19 din ordonanţa de urgenţă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------161 . 66. 3. Operatorul SEAP are obligaţia de a pune la dispoziţie oricărei autorităţi contractante.. HG 1660/ 2006). I V. HG 1660/ 2006). aplicate integral prin mijloace electronice (art. (2) vor fi transmise autorităţilor contractante în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea acestora. 65. 67. Valoarea anuală totală a achiziţiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul: a) procedurilor de licitaţie deschisă. care are obligaţia de a transmite un raport centralizator către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 663. dacă aceasta este realizată prin intermediul catalogului electronic. 65. autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe. astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achiziţie publică la art. astfel cum este prevăzută la art. fie prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia (art. până la data de 31 martie a fiecărui an (art. c) achiziţiei directe. În vederea informării tuturor persoanelor interesate.. HG 198/2008). fie prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. care a stat la baza individualizării tarifului de utilizare (art. de către autorităţile contractante. într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv (art. 662. Autorităţile contractante au obligaţia de a plăti tariful de utilizare până la data de 20 septembrie a anului în curs. respectiv. HG 198/2008 ). HG 1660/2006). 4. şi. 2. HG 198/2008 ).

alin. b) în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. alin. procedurile de înregistrare şi de reînnoire a înregistrării. (art.1. d) în cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. a procedurii de licitaţie deschisă . Până la data de 15 septembrie 2008. c) în cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme. HG 1660/2006). IV din ordonanţa de urgenţă. 68. sunt disponibile facilităţile tehnice pentru utilizarea licitaţiilor electronice. 68. (2). art.2. autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în SEAP fără publicarea anterioară în SEAP a unui anunţ de participare. HG 1660/2006). integral prin utilizarea mijloacelor electronice. de participare. Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în SEAP numai în condiţiile publicării anterioare în SEAP a anunţului de participare pentru procedura de atribuire corespunzătoare(art.2. în cazurile prevăzute la art. operatorul SEAP are obligaţia de a prezenta Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei proiectul tehnic aferent realizării sistemelor de achiziţie dinamice. 69. după cum urmează (art. de atribuire şi pentru asigurarea accesului direct şi nerestricţionat al oricărui operator economic la documentaţia de atribuire. Prin excepţie de la prevederile alin. HG 1660/2006). prin intermediul catalogului electronic. sunt disponibile facilităţile tehnice pentru aplicarea. sunt disponibile facilităţile tehnice pentru punerea în aplicare a prevederilor art. alin. astfel cum este prevăzut în cadrul secţiunii a 2-a a cap. Începând cu data de 1 ianuarie 2007. integral prin utilizarea mijloacelor electronice. 49 alin. HG 1660/2006). art.1. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Funcţionarea SEAP este asigurată din punct de vedere tehnic de către operatorul SEAP. 69. e1) până la data de 15 aprilie 2008. alin. a procedurii de cerere de oferte şi pentru achiziţionarea directă de către orice autoritate contractantă. indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau operator economic. de participare şi de atribuire către operatorul SEAP (art. prevăzute la cap. II. sunt disponibile oricărui solicitant.3. 69. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------162 . integral prin utilizarea mijloacelor electronice. (1). a procedurii de licitaţie restrânsă. transmisă de autoritatea contractantă către SEAP sub forma unui fişier electronic. în scopul adoptării normelor de aplicare specifice pentru punerea în practică a acestei modalităţi speciale de atribuire a contractelor de achiziţie publică. 122 şi 252 din ordonanţa de urgenţă (art. 56 alin (2).Proceduri de achiziţii publice în România. e) până la data de 15 martie 2008. orice autoritate contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie. 110 alin (2). (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă. HG 1660/2006): a) începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme. sunt disponibile facilităţile tehnice pentru publicarea anunţurilor de intenţie. în mod etapizat. sunt disponibile facilităţile tehnice pentru aplicarea. pentru aplicarea.

5 CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ V. 1 OFERTA. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE V. 2.2. 5 INFORMAREA CANDIDAŢILOR ŞI A OFERTANŢILOR V.7 STANDARDE DE PROTECŢIE A MEDIULUI V. 6 ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ V.2 SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU A OFERTANTULUI V.Proceduri de achiziţii publice în România. 9 MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 163 . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. 2.2 GARANŢA DE BUNĂ EXECUŢIE V. 7. 2. 2. 4 EVALUAREA OFERTELOR.1 CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE V .6 STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂŢII V . 8 FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE V.4 SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ V.2. 2.3 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE V. 3 CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ V.1 GARANŢIA DE PARTICIPARE V. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ V. OFERTE ALTERNATIVE V. 7 GARANŢII V. 2 SELECŢIA ŞI CALIFICAREA CANDIDAŢILOR/OFERTANŢILOR V. 7.

OUG 34 / 2006). 174. 173. Autoritatea contractantă care permite depunerea de oferte alternative ARE OBLIGAŢIA de a preciza în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care acestea trebuie să le respecte şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea lor (art. OUG 34 / 2006). alin. Anunţul de participare TREBUIE SĂ PRECIZEZE în mod explicit dacă este permisă depunerea de oferte alternative sau dacă această posibilitate este interzisă. alin. OFERTE ALTERNATIVE Ofertantul ARE OBLIGAŢIA de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire (art.Proceduri de achiziţii publice în România. inclusiv forţa majoră. 2. OUG 34 / 2006). 4. cad în sarcina operatorului economic (art. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative (art. 1. 172. alin. autoritatea contractantă urmând a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată (art. alin. OUG 34 / 2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. 2.(art. . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------164 . 172. În cazul în care această precizare lipseşte. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a nu lua în considerare ofertele alternative care nu respectă cerinţele minime prevăzute la alin. alin. Conţinutul ofertelor trebuie să rămână CONFIDENŢIAL până la data stabilită pentru deschiderea acestora. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). Oferta are caracter OBLIGATORIU. 2. 172. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a permite ofertanţilor să depună oferte alternative numai în cazul în care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. 170. OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). OUG 34 / 2006). alin. 172. Riscurile transmiterii ofertei. (1) .(art. 1. 1 OFERTA. pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă (art. 174. alin. 171. Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data şi ora limită pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare (art. alin. 1. 173. din punctul de vedere al conţinutului. 3. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă (art.

în cazurile prevăzute la art. sau b) contractul de servicii pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de furnizare. OUG 34/2006 . în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor /candidaţilor. lit. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. 176 . V. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora. Operatorii economici AU DREPTUL de a prezenta certificate emise de către o autoritate publică competentă sau de către un organism de drept public sau privat care respectă standarde europene de certificare.art. f) standarde de protecţie a mediului. c) situaţia economică şi financiară. . în funcţie de specificul. alin. 2 SELECŢIA ŞI CALIFICAREA CANDIDAŢILOR/OFERTANŢILOR V. autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a respinge o astfel de ofertă având ca singură motivaţie faptul că. în funcţie de specificul.Proceduri de achiziţii publice în România. f. Ce prevăd articolele: . pentru demonstrarea îndeplinirii unor criterii de calificare şi selecţie formulate în conformitate cu prevederile art. e. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări.art. de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. OUG 34 / 2006): a) contractul de furnizare pentru atribuirea căruia s-a organizat procedura se transformă în contract de servicii. 188. 3. 2. alin. OUG 34/2006 . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care a anunţat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative. următoarele: f) dacă este cazul. OUG 34 / 2006). 176. 2. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor /candidaţilor. 188 alin. autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională. de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului.(art. 175. f) şi alin. (3) lit. alin. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 165 . 177. e). următoarele: e) dacă este cazul. 188. dacă aceasta este declarată câştigătoare (art.În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii.În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări. lit. OUG 34 / 2006): a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului. (2) lit. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii. e) standarde de asigurare a calităţii.1 CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la (art.

atunci aceste cerinţe trebuie să fie precizate. nivelul cerinţelor minime solicitate prin documentaţia de atribuire. luând în considerare exigenţele specifice impuse de valoarea. În cazul utilizării listelor oficiale ale OPERATORILOR ECONOMICI DESEMNAŢI. 4. 179. autorităţile contractante vor solicita adeverinţe suplimentare. OUG 34 / 2006). îndeplinirea respectivelor cerinţe. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a impune candidaţilor/ofertanţilor obligativitatea prezentării unei certificări specifice. 177. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 166 . natura şi complexitatea acestuia (art. alin. conform principiului transparenţei. care să ateste îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor. În acest caz. clarificări sau completări ale documentelor prezentate (art. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a informa Comisia Europeană cu privire la coordonatele şi modul de funcţionare a sistemului (art. modalităţi de certificare sau includere pe liste oficiale. la nivel naţional. Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie. OUG 34 / 2006). Guvernul ARE DREPTUL de a stabili. a operatorilor economici care optează pentru un astfel de sistem de certificare.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a solicita îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională. precum şi documentele care probează îndeplinirea unor astfel de cerinţe trebuie să se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului respectiv. OUG 34 / 2006). 177. OUG 34 / 2006). În cazul în care. 178. alin. aceştia din urmă având dreptul de a prezenta. prin hotărâre. în mod concludent. autoritatea contractantă consideră că se justifică impunerea anumitor cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi calificaţi. 2. pentru criteriile de natura celor prevăzute la art. 178. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale. alin. alin. în cadrul anunţului de participare (art. în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art. În acest sens. OUG 34 / 2006). Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita. c) şi d). alin. care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire (art. orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probează. iar aceste criterii trebuie să aibă o legătură concretă cu obiectul contractului care urmează a fi atribuit. 2. în scopul demonstrării îndeplinirii anumitor cerinţe. dacă se consideră necesar. 176 lit. 3. OUG 34 / 2006). 177.

în ultimii trei ani. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii (art. pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani (art. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. 2. 182. pentru corupţie. 176 din ordonanţa de urgenţă. a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit. d) a fost condamnat. c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. Ce prevăd: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------167 . prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentaţia de atribuire. dacă au fost solicitate. în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. din motive imputabile ofertantului în cauză. a) . HG 925 /2006). 181. cantităţi sau altele asemenea (art. reglementată prin lege. afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare. c1) în ultimii 2 ani. semnată de reprezentantul său legal. 4. alin. OUG 34 / 2006). în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit. a). fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 94/2007). cum ar fi certificate. Declaraţia va fi însoţită de o anexă în care ofertantul trebuie să menţioneze succint. caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă (art. prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. OUG 34 / 2006): a) este în stare de faliment ori lichidare. 180 şi 181 orice document considerat edificator. 180. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art. dar precis. 1. nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale. 11.2 SITUAŢIA PERSONALĂ A CANDIDATULUI SAU A OFERTANTULUI Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că. alin. pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale. ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere.d). pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.inclusiv. în ultimii 5 ani. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. OUG 34 / 2006). diverse valori. din acest punct de vedere. modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe . Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.Proceduri de achiziţii publice în România.

taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. pentru corupţie. a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit. 181. pentru corupţie. 180. în ultimii 5 ani. o declaraţie autentică dată în faţa unui notar. din OUG 34/72006: Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că. Ce prevede art. . autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informaţii de la autorităţile competente care emit documente de natura celor prevăzute la alin. OUG 34 / 2006 . autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau. e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la art. a) . 180 şi 181. 2. după caz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------168 . 182. pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare. în ultimii 5 ani. pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale. nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale. (1). aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice.art. dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere. in conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi candidaţii sau ofertanţii. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. alin. d) a fost condamnat. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. în ultimii 5 ani. c1) în ultimii 2 ani.art. OUG 34 / 2006). armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens (art.Proceduri de achiziţii publice în România. pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale. fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia. alin. în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. În cazul în care există incertitudini în ceea ce priveşte situaţia personală a respectivilor candidaţi/ofertanţi. 180.d). b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. OUG 34 / 2006). 180. afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare. din OUG 34/72006: Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că. pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare. 182. de decizie ori de control în ceea ce priveşte candidatul sau ofertantul. prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. a). Ce prevede art. din motive imputabile ofertantului în cauză. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art. a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. în ultimii trei ani. reglementată prin lege. inclusiv. 3. 180. (art. OUG 34 / 2006 – Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că. c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor.

Demonstrarea situaţiei economice şi financiare se realizează. OUG 34 / 2006): a) declaraţii bancare corespunzătoare sau. 2. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. OUG 34 / 2006). V. OUG 34 / 2006). pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------169 . b) bilanţul contabil sau extrase de bilanţ. 1. reglementată prin lege. din motive imputabile ofertantului în cauză. cum ar fi (art. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit. fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia d) a fost condamnat. 184.4 SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare (art. c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor. 183. 181. 185.3 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. 2. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea situaţiei economice şi financiare. e) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. Ce prevede art. după caz.d). taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante. atunci ACEASTA ARE OBLIGAŢIA de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop (art. din OUG 34/72006: Autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare. de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional. în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. dovezi privind asigurarea riscului profesional. 184. după caz. alin. afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare. a) . prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. în ultimii trei ani. 1. 2. nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale. în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit (art. pentru corupţie. a). OUG 34 / 2006). V. după caz. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. c1) în ultimii 2 ani. alin. în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul.

încheiat în formă autentică. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată. 186. dacă este cazul. OUG 34 / 2006). din motive obiective. situaţia economică şi financiară se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. OUG 34 / 2006). 2. în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.Proceduri de achiziţii publice în România. de regulă. prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. OUG 34 / 2006). 1. 3. situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. ŞI DE O ALTĂ PERSOANĂ. V. în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile. alin. 187. pentru îndeplinirea unui contract. În cazul în care. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) declaraţii privind cifra de afaceri globală sau. (1). operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă. 185. privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară. Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută. de către o altă persoană. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiară a unei/unor terţe persoane. conform prevederilor art. 2. alin. în conformitate cu prevederile alin. OUG 34 / 2006). alin.(art. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună. (2). alin. atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază. OUG 34 / 2006). ACESTA ARE DREPTUL de a-şi demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare. atunci aceasta ARE OBLIGAŢIA de a indica în documentaţia de atribuire ------------------------------------------------------------------------------------------------------------170 .5 CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale (art. 186.(art. indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă (art. în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a candidatului/ofertantului (art. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii tehnice şi/sau profesionale. 1. alin. 2. 180 . care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani. 186. justificate corespunzător.

indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic. precum şi. următoarele (art. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a le solicita acestora. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a le solicita acestora. beneficiari. OUG 34 / 2006): a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate /documente emise ------------------------------------------------------------------------------------------------------------171 . rezultate în urma analizării informaţiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire (art. următoarele (art. OUG 34 / 2006): a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani. OUG 34 / 2006). eficienţa şi eficacitatea acestuia. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. în special pentru asigurarea controlului calităţii. dacă este cazul. beneficiari. în funcţie de specificul. 188. alin. perioade de livrare.Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop (art. aptitudinile. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare. identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante. 2. 2. care să ateste conformitatea produselor. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. alin. în funcţie de specificul. indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. 1. la resursele de studiu şi cercetare. Capacitatea tehnică şi/sau profesională a unui ofertant/candidat se apreciază în funcţie de experienţa. c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. din motive obiective. OUG 34 / 2006). b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii. d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens. 188. conţinând valori. de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi. perioade de prestare. alin. operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia. e) mostre. de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii. 187. 3. alin. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. conţinând valori. 187.

dacă este cazul. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări. f) dacă este cazul. eventual. intenţia să o subcontracteze. operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia. în special pentru asigurarea controlului calităţii. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. 3. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. d) informaţii referitoare la studiile. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. OUG 34 / 2006). b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. alin. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. g) informaţii referitoare la utilajele. a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. următoarele (art. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii. c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. precum şi. de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------172 . 188. precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor. instalaţiile. e) dacă este cazul. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a le solicita acestora. la resursele de studiu şi cercetare. instalaţiile. demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic. h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are. din motive obiective. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii. în funcţie de specificul.Proceduri de achiziţii publice în România. beneficiari. modul de îndeplinire a obligaţiilor. f) o declaraţie referitoare la utilajele. b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii. în special pentru asigurarea controlului calităţii. c) informaţii referitoare la studiile.

a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. 189. OUG 34 / 2006). 190. intenţia să o subcontracteze. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle in situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire. 2. alin. precum şi măsurile aplicate pentru controlul calităţii (art. OUG 34 / 2006). 3. OUG 34 / 2006: Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat despre care are cunoştinţă că. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului/candidatului poate fi susţinută. 180 (art. 190. de regulă. prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. de către o altă persoană. pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale. alin. ŞI DE O ALTĂ PERSOANĂ. indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are.Proceduri de achiziţii publice în România. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună. pentru îndeplinirea unui contract. prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. OUG 34 / 2006). eventual. capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. 1. autoritatea contractantă TREBUIE SĂ SE RAPORTEZE la sistemele de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------173 . emise de organisme independente. 2. În cazul în care produsele care urmează să fie furnizate sau serviciile care urmează să fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific. Ce prevede art. 190.capacităţile de producţie ale furnizorului sau capacitatea tehnică a prestatorului.(art. 180. conform prevederilor art. (1).6 STANDARDE DE ASIGURARE A CALITĂŢII În cazul în care solicită prezentarea unor certificate. capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin.direct sau prin intermediul unei autorităţi competente aparţinând statului în care operatorul economic este stabilit şi cu condiţia acordului acestei autorităţi . autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a verifica/controla . pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. alin. în conformitate cu prevederile alin. încheiat în formă autentică. OUG 34 / 2006). prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii. În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată. V. pentru corupţie. (2) . în ultimii 5 ani. atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane. metodele de studiu şi cercetare utilizate.

În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă. certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea (art. ACEASTA DIN URMĂ ARE OBLIGAŢIA de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. OUG 34 / 2006). emise de organisme independente. . 192. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene (art. 188 din OUG 34/2006: . OUG 34 / 2006): a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic şi Audit (EMAS). 195. certificate de organisme conforme cu legislaţia comunitară ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. f) şi alin. V. OUG 34 / 2006). informaţii privind masurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul îndeplinirii contractului de lucrări. (3) lit. în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului (art. 193. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce. OUG 34 / 2006). în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii (art. b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu.alin. 188 alin. informaţii privind masurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul îndeplinirii contractului de servicii. Ce prevede art. f – daca este cazul. OUG 34 / 2006). 191.Proceduri de achiziţii publice în România. e) să se realizeze prin prezentarea unor certificate. 2. OUG 34 / 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 174 . 196. atunci autoritatea contractantă TREBUIE SĂ SE RAPORTEZE (art. 194.alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante. 2 lit.7 STANDARDE DE PROTECŢIE A MEDIULUI În cazul în care solicită că demonstrarea măsurilor prevăzute la art. (2) lit. 3 lit. aceasta din urmă ARE OBLIGAŢIA de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului. În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce. e . autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite în alte state ale Uniunii Europene (art.daca este cazul.

nu se pot schimba pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire (art. este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. care. Fără a aduce atingere dispoziţiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii. alin. 3. 2. alin. servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică. Factorii de evaluare a ofertei. pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic. costuri de funcţionare. alături de preţ: caracteristici privind nivelul calitativ. criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (art. precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. din motive obiective. alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor (art. OUG 34 / 2006). oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. preţul cel mai scăzut. OUG 34 / 2006).Proceduri de achiziţii publice în România. 199. caracteristici de mediu. OUG 34 / 2006). raportul cost/eficienţă. 1. pot fi. OUG 34 / 2006). tehnic sau funcţional. 199. în mod clar şi detaliat în documentaţia de atribuire. alin. factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul. criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică poate fi numai (art. 198. precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătura concretă cu specificul contractului şi. 1. alin. 3 CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a preciza în anunţul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică. În sensul prevederilor alin. OUG 34 / 2006). prevăzuţi la alin. OUG 34 / 2006): a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. b) fie. după ce au fost stabiliţi. În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". în mod exclusiv. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 175 . 198. nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire (art. În cazul în care. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora. (1). termen de livrare sau de execuţie. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a indica în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi (art. 197. odată stabilit. In cazul in care atribuirea contractului de achiziţie publica se realizează prin aplicarea procedurii de dialog competitiv. (1) autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza. 2. algoritmul de calcul. 199. alin.

HG 925/19. HG 925/19. 3 alin. Preşedintele poate fi membru în cadrul comisiei de evaluare sau rolul său poate fi limitat numai la aspectele de organizare si reprezentare. în acest din urmă caz neavând drept de vot.2006): a) deschiderea ofertelor şi.2006 – În aplicarea prezentelor norme.2006). autoritatea contractantă.2006). în cazul organizării unui concurs de soluţii. d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. actualizarea. a unui program anual al achiziţiilor publice. în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă. 3 alin. Autoritatea contractantă va numi o persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. preşedintele comisiei de evaluare semnează raportul procedurii de atribuire (art.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. dacă este cazul. În orice situaţie. în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. după caz. Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte cât şi pentru atribuirea mai multor contracte. HG 925/19.07. c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor. b) elaborarea sau. alin. în acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă (art.2006). prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică. HG 925/19. alin. c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate. 72. pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. a documentaţiei de concurs. organizat conform art. din HG 925/19. care se constituie într-o comisie de evaluare (art. STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna. totodată. Comisia de evaluare trebuie să includă specialişti în domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art.07. a altor documente care însoţesc oferta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------176 . Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele (art. alin. e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. după caz. alin. În comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau. HG 925/19. (1). 304. 72. Ce prevede art. 2. coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau.07. 3. persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. 71. are următoarele atribuţii principale: a) elaborarea şi. 1. persoană care devine. 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. 2.07. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante. 71. din cadrul respectivei autorităţi contractante (art. şi preşedinte al comisiei de evaluare.07.07. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie.2006). după caz.1 din ordonanţa de urgenţă. 4 EVALUAREA OFERTELOR. b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi. 71. (1). astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

b) soluţiile tehnice adoptate si/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire. g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. astfel cum este acesta prevăzut la art.Proceduri de achiziţii publice în România. l) elaborarea raportului procedurii de atribuire. pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor. k) în cazuri justificate conform prevederilor art. în cazul aplicării procedurilor de negociere. f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi. aferent metodelor de execuţie utilizate. din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă. e) realizarea negocierilor cu operatorii economici. in scris si înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte. executat sau prestat. dacă este cazul. numai în următoarele cazuri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 177 . 202. îndeosebi cele care se refera la: a) fundamentarea economica a modului de formare a preţului. i) stabilirea ofertelor admisibile. OUG 34/ 2006 : (1) In cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut in raport cu ceea ce urmează a fi furnizat. h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie. de regulă. d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii si condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) realizarea dialogului cu operatorii economici. din punct de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute in caietul de sarcini. (1). (2) din ordonanţa de urgenţă. autoritatea contractanta are obligaţia de a solicita ofertantului. OUG 34/ 2006 : (1) Prin excepţie de la prevederile art. detalii si precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta. oricum. precum si de a verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv. prestarea serviciului sau furnizarea produselor. 202 din ordonanţa de urgenţă . 209. 213 alin. în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv. elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire. înainte de data încheierii contractului. dacă ia această decizie. Art. din punct de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv precum şi. procesului de producţie sau serviciilor prestate. 209 din ordonanţa de urgenţă. (2) Autoritatea contractanta are obligaţia de a lua in considerare justificările primite de la ofertant. in condiţiile alin. 204. e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat. Ce prevăd articolele: Art. şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare. autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. j) aplicarea criteriului de atribuire.

2 alin. (2) lit. d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. a)-f). 3. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (2) În sensul prevederilor alin. 213 alin. deşi pot fi luate în considerare. j). f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii. denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedura. HG 925/19. 72. justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. la încălcarea principiilor prevăzute la art. din motive obiective. în mod cumulativ.2006). h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror oferta a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii. c) dacă este cazul. Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea. (1) lit. a)-f).Proceduri de achiziţii publice în România. După producerea înlocuirii. 72. precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi. procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire (art.07. alin. se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul autorităţii contractante. (1) lit. b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic. 4. 2 alin. b) au fost depuse numai oferte inacceptabile. e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură. neconforme sau necorespunzătoare. d) dacă este cazul.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------178 . nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. (2). pentru fiecare procedură.07. d). OUG 34/ 2006 : (2) Raportul procedurii de atribuire. Art. de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. prevăzut la alin. se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. c) au fost depuse oferte care. Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare (art. b) autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective. j) dacă este cazul. (2) lit. partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor. denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi. fără ca acestea să conducă. i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători. la rândul lor. HG 925/19. motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute. respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei. g) dacă este cazul.1) Dispoziţiile alin. următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire. de prezenta ordonanţă de urgenţă. (1. alin.

alin.07. alin. 73.07. HG 925/19.07. HG 925/19. 3. 2. după caz. au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi.2006).2006). alin.07. HG 925/19. Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii. desemnarea pe lângă comisia de evaluare a unor specialişti externi. alin. disciplinar sau penal (art. numiţi experţi cooptaţi. Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptaţi se rezumă. (art.2006): a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice. Experţii cooptaţi pot fi desemnaţi încă de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces.07.07.07. cu scopul de a sprijini activităţile de evaluare. Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare. îşi exprimă punctul de vedere. 73.2006).2006). 74. Decizia de desemnare a experţilor cooptaţi trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale acestora şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare (art. Raportul de specialitate prevăzut la alin. alin. 4. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă are dreptul de a decide. HG 925/19. 6. 73.07.2006).2006). 2. HG 925/19. 1. 5. Experţii cooptaţi nu au drept de vot. în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 179 . HG 925/19. HG 925/19.2006). alin. pe baza expertizei pe care o deţin. HG 925/19.Proceduri de achiziţii publice în România. b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor sau analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant. alin. c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. numai la (art. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice (art. comisia şi experţii cooptaţi. financiare sau juridice asupra cărora. însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice. 73. 73. 1. (5) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. (art. Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot. 73. 74. a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale (art.

la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi. 1. 76. 75.2006).2006). alin. HG 925/19. HG 925/19.07. alin. 75. 3.2006). 2. de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese (art.07.2006). HG 925/19. 74. HG 925/19.2006). (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare (art. constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate.07. sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare cât şi experţilor cooptaţi (art. 75. atunci acesta are obligaţia de a solicita.07. 3. Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord între membrii acesteia. însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin 2/3 dintre membrii săi. alin. HG 925/19. În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi. alin. după caz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------180 . astfel cum au fost prevăzute la Capitolul II.07. HG 925/19. În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii.2006). 2. Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza şi evalua documentele depuse de ofertanţi/candidaţi individual si/sau în şedinţe comune. 1. În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj. Comisia de evaluare are obligaţia să întocmească înscrisuri prin care se formalizează deciziile adoptate în cadrul procesului de evaluare (art. 4. HG 925/19. Regulile de evitare a conflictului de interese.2006).2006). Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi (art.07. 76. urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor (art.07. HG 925/19. de îndată.07. Secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenţă (Reguli de evitare a conflictului de interese ). alin. experţii cooptaţi (art. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor. HG 925/19. Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe proprie răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile de la art. 75.07. 3. alin. înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană.Proceduri de achiziţii publice în România. 76. 4.2006). 74. votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte (art. alin. 74 şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese (art. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi. Declaraţia prevăzută la alin. dacă este cazul.

HG 925/19. 4. 79 alin. alin. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. oferta sa va fi considerată neconformă. 2. prin răspunsurile pe care le prezintă.07. HG 925/19. iar o eventuală modificare a preţului. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------181 . 79. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin.2006). 1.07.(art. 3. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea (art. 78. preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenţă. În cazul în care ofertantul nu transmite.2006).07. sau b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore. 76. oferta sa va fi considerată neconformă. (3) rămân aplicabile. (art. nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire. decizia finală se adoptă cu votul majorităţii membrilor săi. 77. 79. indusă de aceste corectări. HG 925/19. cu excepţia situaţiei prevăzute la art. elaborând în acest sens o Notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire (art. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii.07.07. alin. oferta sa va fi considerată neconformă. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară. prevederile art.07. 5. conducătorul autorităţii contractante sau.2006).07. În cazul în care ofertantul modifică. în perioada precizată de către comisia de evaluare. alin. 79. alin.Proceduri de achiziţii publice în România.2006 .2006): a) pot fi încadrată în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice. oferta sa va fi considerată neconformă (art. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice.2006). . Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată.2006). alin.art. 80 alin. 1. clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente. HG 925/19. (2) să nu fie respectate datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare. în scopul finalizării în timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei câştigătoare. după caz. alin. 80. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord. 76. precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare (art. HG 925/19. conţinutul propunerii financiare. (art. HG 925/19. HG 925/19.07. (2) .abrogat Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare. au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris.2006). HG 925/19. necesare pentru evaluarea fiecărei oferte precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

07.07. nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire (art. din OUG 34/ 2006 .2006). autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. 2. 2. În ordinea descrescătoare a punctajului acordat. HG 925/19. HG 925 / 19. b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre. trebuie luat în considerare preţul unitar. 1. alin. alin. 1. HG 925/19. 3. aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare. în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse (art.07. alin. trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere. 81. 82. alin. evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea. în conformitate cu prevederile de la art. 80. În cazuri temeinic motivate. 200. atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". HG 925/19. OUG 34 / 2006).07. 200. în ordine crescătoare a preţurilor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------182 . autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare. şi este parte a dosarului achiziţiei publice (art. 2. 82. atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului «preţul cel mai scăzut».07. comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare (art.2006). alin. alin. HG 925 / 19. alin.2006). Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă. În cazul în care. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Erorile aritmetice se corectează după cum urmează (art. În cazul în care. 82.2006).În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor. 200 din ordonanţa de urgenţă (art.2006): a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total. OUG 34 / 2006). pentru fiecare ofertă în parte. iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător. 80. HG 925/19.2006). pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 3.Proceduri de achiziţii publice în România. OUG 34 / 2006). 3. Ce prevede articolul 200. Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul si de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentare de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare.07. dintre ofertele admisibile. iar preţul total va fi corectat corespunzător. alin. Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme (art. a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire (art. evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte admisibile în parte şi prin întocmirea. 200.

OUG 34 / 2006). alin. alin.07. Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare (art. HG 925/19. 1. 1. 3. aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante. 202. detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat (art. După finalizarea evaluării ofertelor. alin. alin. 4. 2.2006). 83.07. a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ respective. Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă. precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv (art. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de atribuire care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a solicita clarificări şi. 201.Proceduri de achiziţii publice în România. În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a solicita ofertantului.2006). OUG 34 / 2006). HG 925/19. Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului.07. 201.2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare. OUG 34 / 2006). alin.2006). alin. pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 5. HG 925/19. compararea preţurilor prevăzute în propunerile financiare ale ofertanţilor se realizează la valoarea fără TVA (art. 200. 82. 200.07. alin. alin. în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte. inclusiv de preşedintele acesteia (art. OUG 34 / 2006). în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------183 . HG 925/19. 1. alin. 2. 2. OUG 34 / 2006). 83. 200. şi este parte a dosarului achiziţiei publice (art. executat sau prestat. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat. completări ale documentelor prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor stabilite prin criteriile de calificare şi selecţie sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate (art. 1. după caz. 82. autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. În cazuri temeinic motivate. OUG 34 / 2006). alin.

aceasta ARE OBLIGAŢIA de a transmite o notificare în acest sens Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art. 2. OUG 34 / 2006). 204. 204. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă (art. e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un AJUTOR DE STAT.Proceduri de achiziţii publice în România. într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă. 1. 203. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a asigura obţinerea şi păstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricărei achiziţii publice (art. (1). 203. OUG 34 / 2006): a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului. alin. Atunci când autoritatea contractantă respinge o ofertă în circumstanţele prevăzute la alin. 11. că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal (art. în condiţiile alin. alin. alin. în urma clarificărilor solicitate. (1). OUG 34 / 2006). alin. În caz contrar. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a lua în considerare justificările primite de la ofertant. prestarea serviciului sau furnizarea produselor. alin. d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării. 2. OUG 34 / 2006). 202. datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 . 2. alin. OUG 34 / 2006). procesului de producţie sau serviciilor prestate. se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (art. oferta respectivă POATE FI RESPINSĂ pe acest temei numai dacă. pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor. În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. aferent metodelor de execuţie utilizate. atunci aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi. în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. OUG 34 / 2006). c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini. îndeosebi cele care se referă la (art. 204. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor. 1. ofertantul este în imposibilitate de a demonstra. Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat.

conform prevederilor art. În cazul in care valoarea estimată. din OUG 34/2006 – Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 23 şi ale cap. 3. la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acorduluicadru. 205. (2). (1). a) . 8 lit. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. (2).000 euro.c).alin. OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii.000 euro. OUG 34 / 2006). 2. în cazul in care valoarea estimată. Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţe. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. conform prevederilor art. d) sau e). Respectarea termenelor prevăzute la alin. Ce prevede art.000. 1. 205. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 23 şi ale cap. 55 alin. 8 lit. b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. 55 alin. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 2. alin. la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic. 5 INFORMAREA CANDIDAŢILOR ŞI A OFERTANŢILOR Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei. V. b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. OUG 34 / 2006): a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare. 205. II secţiunea a 2-a. sunt lovite de nulitate (art. alin. alin. 55.Proceduri de achiziţii publice în România. la rezultatul concursului de soluţii ------------------------------------------------------------------------------------------------------------185 . (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare (art.000 euro. încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de (art. " secţiunea a 2-a.

(2). O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de către instanţa sesizată în legătură cu acest aspect. 1. Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă. alin. (2). 205 alin. În cadrul comunicării prevăzute la art. În cadrul comunicării prevăzute la art. înăuntrul termenului prevăzut la art. se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. 2. alin. În cazuri temeinic motivate. la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri. 206 alin. OUG 34/2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ori. (1). 200. 200. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. b) pentru fiecare ofertă respinsă. (1) se majorează cu 5 zile (art. Ce prevede art. detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă. OUG 34/2006): a) fiecărui candidat respins. alin. în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse (art. 3. 200 din OUG 34/2006: . 1^1. 206. ÎN SCRIS ŞI CÂT MAI CURÂND POSIBIL. În sensul prevederilor alin. OUG 34/2006). alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare. 3. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate (art. 206. motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere. 2. 207. alin. îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini. OUG 34/2006). 2. 206 alin. 1. OUG 34 / 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------186 .În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor. autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. 200 (art. motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. 206. alin. şi este parte a dosarului achiziţiei publice (art. 206. alin. fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac (art. alin. 207. pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. OUG 34 / 2006). aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante. după caz. În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. OUG 34/2006). dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. OUG 34 / 2006). 200. după cum urmează (art. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice (art. alin. atunci termenele prevăzute la art. OUG 34/2006).

1. 208. din OUG 34/2006 : Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau. a) b) fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. prin urmare admisibilă. d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public. 1. a). b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă.c). Ce prevede art. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. art. 256^2 alin. caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa. este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. alin. estimată conform prevederilor art. II secţiunea a 2-a. 209. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------187 . numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau. înainte de data încheierii contractului. instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. 23 şi ale cap. 102 alin. este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. după caz. data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie. oricum. 23 şi ale cap. (2) lit. autoritatea contractantă ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 204. b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici. (1). în termen de (art. 86 alin. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) lit. avându-se în vedere prevederile art. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. 117 alin. (1). dacă ia această decizie. OUG 34/2006). despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. 55 alin. (2). c) nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse oferte care. ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru. II secţiunea a 2-a. 6 ANULAREA APLICĂRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Prin excepţie de la prevederile art. V. a). 55 alin. publici sau privaţi. deşi pot fi luate în considerare.Proceduri de achiziţii publice în România. OUG 34/2006): a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. dar care nu a fost declarată câştigătoare. de regulă. estimată conform prevederilor art. (2) lit. numai în următoarele cazuri (art. 256^2 alin. dar numai în situaţia în care divulgarea acestora (art. nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. alin. c). după caz. 256^2. a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale. OUG 34/2007): a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. 207 alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă. (2) lit. a) sau art. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. (2).

alin. OUG 34/2006). (2) lit. procedura de atribuire SE CONSIDERĂ AFECTATĂ în cazul în care se îndeplinesc. În cazuri temeinic motivate. 1. Ce prevede art. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire. OUG 34/2006). pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă. în mod cumulativ. a) – „În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare. 200 din OUG 34/2006: . autoritatea contractantă ARE DREPTUL (art. OUG 34 / 2006).Proceduri de achiziţii publice în România. 200. 102 alin. înăuntrul termenului prevăzut la art. 2. 117. autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. 200. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------188 . aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante. la încălcarea principiilor prevăzute la art. 200 (art.f). alin. 200. şi este parte a dosarului achiziţiei publice (art. a) . Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă. autoritatea contractantă ARE DREPTUL: a) fie de a anula procedura de licitaţie restrânsă” art.În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor. OUG 34/2006): a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. OUG 34 / 2006): a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare „ Dispoziţiile alin. 2. OUG 34 / 2006). (2) lit.1. 210. alin. 1. autoritatea contractantă ARE DREPTUL: a) fie de a anula procedura de dialog competitiv” art. 117 alin. a) . În sensul prevederilor alin. 2. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (art. Ce prevăd articolele: art. la rândul lor. (2) lit. OUG 34 / 2006). alin. cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare. 2 alin. (2) lit. autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. a) – „În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare. 86 alin. 2 alin. (2) lit. a) – „În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de preselecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare. atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte. 209. d). alin. 3. 209. (1) lit. în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse (art. în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării.f). următoarele condiţii (art.

1 GARANŢIA DE PARTICIPARE Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru (art. în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire (art. 86. 85.2006): a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă. nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire. HG 925/19.2006): a) condiţionat. 4. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: (art.07.Proceduri de achiziţii publice în România. în conformitate cu contractul garantat.2006): a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări. respectiv la prima cerere a beneficiarului. (art. pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. (art.2006).07. HG 925/19. astfel cum a fost solicitată prin documentaţia de atribuire. alin. Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. alin. 86. 3. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie. 86. HG 925/19. OUG 34/2006) . sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică-acordului/cadru.07. 2. HG 925/19. 84. 7. atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii (art. în cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite în SEAP informaţii referitoare la motivele anulării. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări. care se prezintă în original. Garanţia trebuie să fie irevocabilă. V. alin.2006). alin.07. Autoritatea contractantă nu are dreptul (art.07. 1. b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare. sau b) necondiţionat.07. care va fi cel puţin egală cu perioada minimă de valabilitate a ofertei. 2101. respectiv după constatarea culpei persoanei garantate.2006). 7 GARANŢII V. 86. HG 925/19. HG 925/19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------189 . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cu excepţia negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări. în cadrul procesului de evaluare. c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului. În cazul încheierii unui acord-cadru. alin. alin.07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------190 . HG 925/19. În orice situaţie. garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante (art. se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie (art. alin. 87. constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare. HG 925/19. Garanţia pentru participare. oricum. refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.07.07. alin. nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi. (1) lit. c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. 88. 1.07. Prin excepţie de la prevederile alin. constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită că fiind câştigătoare. HG 925/19. ofertantul pierzând astfel suma constituită. dovada constituirii garanţiei de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor (art. 6. Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare. în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare.2006).2006): a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. 86. cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor. HG 925/19. atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii (art. 2. un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.2006).2006). prevederea de la alin. dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei (art. (1) şi numai dacă în documentaţia de atribuire este prevăzută această posibilitate.07. 5. a)-b) ori de a acorda. HG 925/19. 86.2006). se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale căror oferte au fost desemnate câştigătoare. b) nu este aplicabilă (art.07. (3) lit. 87. 88. HG 925/19. b) a unei sume în numerar. alin. Garanţia de participare. 2. alin.2006): a) a unui ordin de plată sau a unei file cec.

dacă ia această decizie. de regulă. înăuntrul termenului prevăzut la art. OUG 34/2006). 206.Proceduri de achiziţii publice în România. în situaţia de a anula procedura de atribuire. 206. la alin. conform prevederilor art. Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de către instanţa sesizată în legătură cu acest aspect. ÎN SCRIS ŞI CÂT MAI CURÂND POSIBIL. fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac (art. dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la această dată (art. 2. c) nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse oferte care. (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice (art. Ce prevăd articolele: . a) sau art. autoritatea contractantă ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. 88. În sensul prevederilor alin. 206. d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. OUG 34/2006): a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă.2006). 206 din ordonanţa de urgenţă. dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. alin. 209. OUG 34/2006). 102 alin. din OUG 34/2006: Prin excepţie de la prevederile art. 209. la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru. după caz. 205 alin. înainte de data încheierii contractului. HG 925/19.art. (3). dacă transmit autorităţii contractante o solicitare în acest sens (art. 3. ofertanţii ale căror oferte au fost declarate necâştigătoare au dreptul de a obţine eliberarea garanţiei de participare înainte de expirarea perioadei prevăzute la alin. garanţia de participare se restituie după data expirării termenului de depunere a unei contestaţii cu privire la această decizie. art.2006). 88. din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei. După primirea comunicării prevăzute la art.art. 4. (2) lit. alin. oricum. . 204. (2) lit. alin. a) b) fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. a). alin. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. atunci termenele prevăzute la art. alin. alin. la rezultatul concursului de soluţii ori. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------191 .07. după caz. (2) lit. (2) sau. OUG 34/2006).07. la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic. OUG 34/2006). 3. 206. (1). (1) se majorează cu 5 zile (art. 1^1. HG 925/19. 1. la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri. 206. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care autoritatea contractantă se află. deşi pot fi luate în considerare. 1. 86 alin. 200 (art. 117 alin. 209 din ordonanţa de urgenţă. alin. numai în următoarele cazuri (art.

a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art.2006): Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa: (art. a) . 3.f). HG 925/19.cu excepţia serviciilor de proiectare . la rândul lor. garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. 7 . armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispoziţiile alin.07. precum şi cuantumul acesteia.2006). alin.2006). În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii . care devine anexă la contract.2006). a) . în conformitate cu contractul garantat. la încălcarea principiilor prevăzute la art. 209.07.07. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător (art. În sensul prevederilor alin. 4.Proceduri de achiziţii publice în România. 2. Ce prevede art. 2. 2 alin. HG 925/19. respectiv după constatarea culpei persoanei garantate.07. 1. 1. 2 alin.2006): a) condiţionat. (1) lit. d).07. V. fără TVA (art. din HG 925/2006: Garanţia trebuie să fie irevocabilă. 89. 89. calitativă şi în perioada convenită a contractului (art. în mod cumulativ. 86 alin. alin. 2-4. b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă. (art.f). alin.2006). 89. 1. 86.2006): a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări. 86. procedura de atribuire SE CONSIDERĂ AFECTATĂ în cazul în care se îndeplinesc.07. alin. alin. alin. HG 925/19.1. OUG 34/2006): a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (art. Prevederile art. HG 925/19. respectiv la prima cerere a beneficiarului.2 GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă. De regulă. precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 3.07. b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări. (2) lit. 86. 124 din ordonanţa de urgenţă. alin. OUG 34/2006). alin. HG 925/19. alin. autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de bună execuţie (art. alin. 86. sau b) necondiţionat. HG 925/19. Autoritatea contractantă nu are dreptul (art. (2) lit. care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului. HG 925/19. 90. pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie. nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------192 . următoarele condiţii (art. 2. 209.

alin.2006). În cazul contractelor de servicii de proiectare. Pe parcursul îndeplinirii contractului.07. în cadrul procesului de evaluare. în limita prejudiciului creat. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale. În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este redusă ca valoare. autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv. 3. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante. 90. Dacă părţile convin. HG 925/19. precum şi de destinaţia lui. alin. la o bancă agreată de ambele părţi. în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.07. 90. alin. În cazul contractului de servicii. 92.5% din preţul contractului.07. (3) lit.2006). 1. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului.Proceduri de achiziţii publice în România.2006). dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei (art. alin. HG 925/19. 91. HG 925/19. 92.07. a)-b) ori de a acorda. garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. alin. oricând pe parcursul îndeplinirii contractului. 2.2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează (art. 3. HG 925/19. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul de vărsământul efectuat. un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei. HG 925/19.07. În cazul contractului de furnizare. 2.2006). autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar (art. 92.07. autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilită drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. HG 925/19. precizând obligaţiile care nu au fost respectate (art. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie.2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 193 . Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei (art.

Aceste situaţii sunt considerate încălcări ale principiilor prevăzute la art. Ce prevede art. alin. alin.07. În cazul contractelor de lucrări.(1).2006). din OUG 34/2006: Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) nediscriminarea. HG 925/19. d) transparenţa. iar riscul pentru vicii ascunse este minim. 4. Autoritatea contractantă nu are dreptul ca. în termen de 14 zile de la data încheierii procesuluiverbal de recepţie la terminarea lucrărilor. dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. b) tratamentul egal. 8 FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru (art. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare.2006): a) 70% din valoarea garanţiei. HG 925/19. 209 din ordonanţa de urgenţă (art. la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate. V. f şi g. b) restul de 30% din valoarea garanţiei. în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective.07.07. f) şi g) din ordonanţa de urgenţă şi se sancţionează în consecinţă. 93. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie. 93. alin. autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia.07. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate. HG 925/19. dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei. Ofertantul care se consideră lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 194 . dar numai în circumstanţele prevăzute la art. 1. autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează (art. 3. 2 alin. 93. să întârzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire.Proceduri de achiziţii publice în România. c) recunoaşterea reciprocă. HG 925/19.2006). (2) lit. 92. Prin excepţie de la prevederile alin. să întârzie încheierea contractului/acordului-cadru sau să adopte orice alte măsuri cu scopul de a crea circumstanţe artificiale de anulare a procedurii. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv.2006). 2. fără o justificare temeinică. 2. alin. alin 2. pe baza procesului-verbal de recepţie finală. lit.

alin. 95. Ca anexe ce devin parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente (art.2006).Proceduri de achiziţii publice în România.07. f) eficienţa utilizării fondurilor publice. contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante. HG 925/19. atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita. iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale (art. d) graficul de plăţi. dacă este cazul În cazul în care. alin. alin. la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv.2006). modificarea sau ------------------------------------------------------------------------------------------------------------195 . HG 925/19. se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) proporţionalitatea. c) graficul de îndeplinire a contractului. 1. e) garanţia de bună execuţie. autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica. 2. modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea.2006). Pe parcursul îndeplinirii contractului. 96. HG 925/19. înainte de încheierea contractului. HG 925/19. b) propunerea tehnică şi propunerea financiară. Pe parcursul derulării contractului. alin. HG 925/19.07.2006). prevalează prevederile caietului de sarcini (art. alin. pe parcursul îndeplinirii contractului. 95. Indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire. 94. HG 925/19. 2.07. respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice (art. după caz.2006).2006): a) au avut loc modificări legislative. 97. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică (art. HG 925/19. părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi.07. 1. 96.07. dacă este cazul.07. alin. Preţul contractului de achiziţie publică se poate exprima în lei sau. În cazul în care. preţul poate fi ajustat în următoarele situaţii (art. prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. în valută (art. 1. 2. f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ. 97.07.2006): a) caietul de sarcini.

armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ renunţarea la anumite taxe/impozite locale. prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiva fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri (art. 97.07. HG 925/19. după cum urmează (art. modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică. posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire. (art. 5. al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. În cazul prevăzut la alin. dacă este cazul. Pentru a se respecta principiul transparenţei.2006). alin. Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire. în mod neprevăzut. cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. HG 925/19.2006): Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (art. 97. 3. (2) lit. 4. cât si în contractul care urmează să fie încheiat prin clauze speciale în acest sens.2006). alin. la eventualele prejudicii. din motive care se datorează culpei autorităţii contractante. 97. Autoritatea contractantă are obligaţia de a emite documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant şi. precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora. (3) este posibilă numai în următoarele cazuri: (art.Proceduri de achiziţii publice în România. peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului.2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------196 .07. 6. altele decât cele prevăzute la alin.07. Lipsa. alin. HG 925/19. (2) lit. 97. operatorul economic fiind însă îndreptăţit să solicite penalităţi si/sau daune-interese.1. preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. În orice situaţie.07. nu este posibilă invocarea prevederilor alin. în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei. al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. 97. a) şi b). b). HG 925/19. HG 925/19.07. alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza totodată şi modul concret de ajustare a preţului. alin. În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract. sau b) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte. (4).2006): a) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor. b) pe piaţă au apărut anumite condiţii. indicii care vor fi utilizaţi. 1.

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) pentru contractele de furnizare: în termen de 14 zile de la data terminării furnizării produselor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanţie a produselor în cauză; b) pentru contractele de servicii, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract; c) pentru contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data terminării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate; d) pentru contractele de lucrări: în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi, suplimentar, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză. Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, autoritatea contractantă având următoarele obligaţii (art. 97.1, alin. 2, HG 925/19.07.2006): a) să elibereze un exemplar operatorului economic; b) să depună un exemplar la dosarul achiziţiei publice; şi c) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, în cel mult 10 zile de la data expirării termenelor prevăzute la alin. (1). În cazul în care procedura de atribuire a avut ca scop încheierea unui acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea prestaţiilor aferente acordului-cadru respectiv, şi nu contractelor subsecvente (art. 97.1, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri şi instrumente specifice prin care orice persoană poate beneficia de informaţiile incluse în documentele constatatoare disponibile la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aferente operatorilor economici care participă la o anumită procedură de atribuire aplicată de respectiva autoritate contractantă (art. 97.1, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în justiţie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare (art. 97.1, alin. 5, HG 925/19.07.2006). Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul/acordul-cadru este asimilabil situaţiei prevăzute la art. 181 lit. c.1) din ordonanţa de urgenţă. Documentele constatatoare se emit în acest caz în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul dacă ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia (art. 97.1, alin. 6, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------197

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede art. 181, lit. c.1, din OUG 34/2006:

Autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a exclude dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii (art. 181, OUG 34 / 2006): c1) în ultimii 2 ani, nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 94/2007);

În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului/acordului-cadru, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică (art. 98, alin. 1, HG 925/19.07.2006). În cazul în care procedura de atribuire a fost anulată conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia transmiterii spre publicare, în termen de cel mult 48 de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anunţ specific în acest sens. Transmiterea spre publicare se realizează, ca şi în cazul celorlalte tipuri de anunţuri, prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro (art. 98, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile în cazul anulării unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. (art. 98, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 56 din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractanta are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru; b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător; c) a atribuit un contract de achiziţie publica printr-un sistem dinamic de achiziţii. (2) Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligaţia prevăzută la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, după caz, lit. b). In aceste cazuri, autoritatea contractanta indica, totodată, în anunţul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia. -Ce prevede art. 209, din OUG 34/2006: Prin excepţie de la prevederile art. 204, autoritatea contractantă ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în următoarele cazuri (art. 209, alin. 1, OUG 34/2006): a) autoritatea contractantă se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) b) fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme; c) nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------198

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. Dispoziţiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (art. 209, alin. 1.1, OUG 34/2006). În sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire SE CONSIDERĂ AFECTATĂ în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii (art. 209, alin. 2, OUG 34/2006): a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f).

V. 9 MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi a informărilor prevăzute la art. 101 (art. 99, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior (art. 99, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Informaţiile solicitate se transmit în format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziţie prin intermediul SEAP, cel mai târziu până la 31 martie a fiecărui an. (art. 99, alin. 3, HG 925/19.07.2006). - art. 100, HG 925/19.07.2006 – abrogat Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucrează informaţiile relevante din anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi din alte informări primite de la autorităţile contractante solicitate conform prevederilor art. 300 din ordonanţa de urgenţă, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru (art. 101, HG 925/19.07.2006): a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană; b) furnizarea de informaţii în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice tuturor celor interesaţi; c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; d) prevenirea şi, după caz, constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

199

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAP. VI. DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a întocmi dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru încheiat, precum şi pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziţie dinamic (art. 211, OUG 34/2006). Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie, se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul-cadru produce efecte juridice dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv. În cazul anulării procedurii de atribuire, dosarul se păstrează cel puţin 5 ani de la data anulării respectivei proceduri (art. 212, OUG 34/2006). Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele (art. 213, alin. 1, OUG 34/2006) a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacă este cazul; c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, după caz, invitaţia de participare; d) documentaţia de atribuire; e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; h) formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire; i) solicitările de clarificări precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurii; l) contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, semnate; m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. n) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacă este cazul; o) raportul de activitate şi, după caz, notele intermediare şi avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul; p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant. Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. (1) lit. j) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente (art. 213, alin. 2, OUG 34/2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------201

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) denumirea şi sediul autorităţii contractante; b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic; c) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură; d) dacă este cazul, denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi, precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi; e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură; f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dacă este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii; i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători, partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează, împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor; j) dacă este cazul, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. Prevederile art. 213 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul atribuirii contractelor prevăzute la cap. VII (Contractele de concesiune) - (art. 214, OUG 34/2006). Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii (art. 215, alin. 1, OUG 34/2006). Restricţionarea nejustificată a accesului la dosarul achiziţiei publice ATRAGE SANCŢIONAREA de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a conducătorului autorităţii contractante, conform prevederilor prezentei legi (art. 215, alin. 2, OUG 34/2006). În cazul în care autoritatea contractantă aplică o procedură de atribuire prin mijloace electronice, utilizează un sistem dinamic de achiziţie sau un sistem de achiziţii electronice, ACEASTA ARE OBLIGAŢIA de a asigura trasabilitatea deplină a acţiunilor pe care le realizează pe parcursul procesului de atribuire, astfel încât întocmirea dosarului achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile art. 213, să nu fie afectată (art. 216, OUG 34/2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

202

Proceduri de achiziţii publice în România, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAP. VII CONTRACTELE DE CONCESIUNE VII. 1 PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE VII. 2 REGULI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE CĂTRE CONCESIONARI VII. 3 FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CONCESIONARE VII. 4 ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE VII. 5 PUBLICAREA ANUNŢURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII VII. 6 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE ŞI EVALUAREA OFERTELOR VII. 7 GARANŢIA DE PARTICIPARE VII. 8 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII VII. 9 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) nediscriminarea. e) proporţionalitatea. 2. 67 din OUG 34/2006: Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul.art. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. după caz. 2. . denumită în continuare ordonanţa de urgenţă (art. alin. 2. OUG 34/2006 . 217. HG 71 / 2007) În cazul în care constată apariţia unor astfel de situaţii. 1. HG 71 / 2007) Ce prevăd articolele: . b) tratamentul egal. autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. alin. anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea (art.art. 2 alin. 66 din OUG 34/2006: Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. adoptând potrivit competenţelor. Ce prevede articolul: . OUG 34/2006). revocare. 67 – 70 din ordonanţa de urgenţă. în cel mai scurt timp cu putinţă.Proceduri de achiziţii publice în România. g) asumarea răspunderii. În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. cum ar fi cele prevăzute la art. încetare. 2. f) eficienţa utilizării fondurilor. dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------204 . 337/2006.(art. 2. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. d) transparenţa. atunci când există situaţii nereglementate explicit în economia textului legislativ. (2) . alin. 1 PRINCIPII ŞI REGULI GENERALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevăzute la art. c) recunoaşterea reciprocă. de a fi ofertant. efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. măsuri corective de modificare. ofertant asociat sau subcontractant. în calitate de operator economic. 1. autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII. 2 alin. acestea pot fi soluţionate numai prin prisma principiilor prevăzute la art. HG 71 / 2007).art.

ofertant. Secţiunea a 3-a din ordonanţa de urgenţă (art. este considerat a fi contract de concesiune de servicii. primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate. primeşte dreptul de a exploata serviciile. după cum urmează (art.art. preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente realizării şi exploatării lucrărilor respective. preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora. . persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire. respectiv distincţia dintre contractul de concesiune de lucrări publice şi contractul de concesiune de servicii. în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de servicii. Distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică se realizează în funcţie de distribuţia riscurilor. 1. în calitate de concesionar. alin. în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna un colectiv de coordonare şi supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii (art. se realizează în mod similar cu prevederile Capitolului I. b) contractul prin intermediul căruia contractantul. 1. alin. . 68 din OUG 34/2006: Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. 1. HG 71 / 2007): a) contractul prin intermediul căruia contractantul. în calitate de concesionar. 218.Proceduri de achiziţii publice în România. HG 71 / 2007). 2. părţi de interes. până la gradul al patrulea inclusiv. în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de lucrări. Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei secţiuni (art. pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. b) soţ/soţie. OUG 34/2006). alin. sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. 3.art. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 69 din OUG 34/2006: Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: a)persoane care deţin părţi sociale. 4. HG 71 / 2007). 3. acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi. rudă sau afin.art. 70 din OUG 34/2006: Contractantul nu are dreptul de a angaja. sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. alin. cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. ofertant asociat sau subcontractant. c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------205 . este considerat a fi contract de concesiune de lucrări publice. Stabilirea tipurilor de contracte de concesiune.

HG 71 / 2007). 28. nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu au fost considerate admisibile (art. 1. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. la care se pot adăuga. (1) nu pot fi îndeplinite. (1) constau în (art. Principalele responsabilităţi ale colectivului prevăzut la alin. licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Membrii colectivului de coordonare şi supervizare prevăzut la alin. Ce prevăd art. 26. HG 71 / 2007).28 din HG 71/2007: Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. Autoritatea contractantă va aplica procedura de licitaţie restrânsă sau de licitaţie deschisă atunci când poate defini clar specificaţiile tehnice capabile să-i satisfacă necesităţile şi exigenţele şi poate stabili cu precizie montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului (art. HG 71 / 2007): a) fundamentarea deciziei de concesionare astfel cum este prevăzut la Capitolul II. HG 71 / 2007). Durata unui contract de concesiune de lucrări publice sau unui contract de concesiune de servicii se stabileşte astfel încât (art. 6. HG 71 / 2007). 4. HG 71 / 2007). alin. b) elaborarea documentaţiei de atribuire conform prevederilor Capitolului III (Proceduri de atribuire). 1. alin. alin. 4. 2. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică de drept privat. HG 71 / 2007). c) stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile art. după necesităţi. 7. 26. autoritatea contractantă va aplica procedura de dialog competitiv (art.Proceduri de achiziţii publice în România. 3. 26 – 28 din prezentele norme. în urma aplicării licitaţiei deschise. HG 71 / 2007): a) să se evite restricţionarea artificială a accesului la competiţie. alin. Autoritatea contractantă care a atribuit şi încheiat un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii are calitatea de concedent (art. a) . 28. HG 71 / 2007). În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. experţi externi (art.c) din ordonanţa de urgenţă (art. b) să se asigure un minim de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată. 2. (1). alin. atunci când. 2. sunt numiţi de autoritatea contractantă din cadrul specialiştilor proprii. 27. română sau străină (art. HG 71 / 2007). Contractantul care a devenit parte într-un contract de concesiune de lucrări publice sau într-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar (art. 5. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------206 . alin. 26 . alin. 18 lit. Prin excepţie de la prevederile art. 6.

14. 218. trebuie să poată fi argumentată în baza elementelor prevăzute la alin. 219. sau c) are ca scop concesionarea bunurilor publice. 1. alin. c) ABROGAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------207 . prin obiectul respectivului contract. în cazul în care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activităţi. 232 . HG 71 / 2007). care poate fi acceptată de către autoritatea contractantă. II secţiunea a 2-a (Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publică) se aplică în mod corespunzător pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune (art.241. IX (Soluţionarea contestaţiilor) . 220. (1) lit.c) şi trebuie asumată prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante (art. alin. Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului. 220. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ în cazul în care contractul de concesiune (art. pentru protejarea unor interese naţionale. 2. 7. alin. autoritatea contractantă nu urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări sau a unui serviciu. potrivit prevederilor legale în vigoare. OUG 34/2006): a) este atribuit într-una dintre situaţiile prevăzute la art.art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) să se asigure un nivel rezonabil al preţurilor pentru prestaţiile care vor fi efectuate pe durata contractului şi a căror costuri urmează să fie suportate de utilizatorii finali. modul de pregătire a documentaţiei de atribuire şi de aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului (art. Durata maximă a unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii. fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică. Modul de soluţionare a contestaţiilor depuse pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevăzut la cap. 2.(art. fie în categoria contractelor de concesiune a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanţă de urgenţă.Proceduri de achiziţii publice în România. OUG 34/2006). 2. dar numai în cazul în care. b) se atribuie de către o autoritate contractantă ce desfăşoară între activităţile sale una sau mai multe dintre activităţile relevante prevăzute la art. OUG 34/2006 .Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cazul în care se îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) contractul a fost declarat cu caracter secret de către autorităţile abilitate potrivit prevederilor legale în vigoare. alin. Ce prevăd articolele: . Regulile de estimare prevăzute la cap. OUG 34/2006). alin. modul de transfer şi de recuperare a obiectului concesiunii. a) . b) îndeplinirea contractului necesită impunerea unor măsuri speciale de siguranţă. OUG 34/2006). 12. 2. 12 .

Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care nu au fost incluse în contractul de concesiune iniţial. în legătură cu contractul de cumpărare sau de închiriere respectiv. clădiri existente. . producţia sau coproducţia de programe destinate difuzării. următoarele condiţii (art.art. c) se referă la prestarea de servicii de arbitraj şi conciliere. existente în domeniul lor de activitate. vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare. OUG 34/2006): a) atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. dezvoltarea. (1) lit. OUG 34/2006 . dacă se respectă. şi numai dacă prin acordul respectiv a fost menţionată o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv. destinate implementării ori exploatării unui proiect în comun cu statele semnatare. cumpărarea. 14.(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică atunci când contractul de achiziţie publică este atribuit ca urmare a: a) unui acord internaţional încheiat în conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene şi care vizează furnizarea de produse sau execuţia de lucrări. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se încheie. b) se referă la cumpărarea. d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea. (a). în mod cumulativ.Proceduri de achiziţii publice în România. alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. (3) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a comunica Comisiei Europene informaţiile primite potrivit alin. respectiv încheierea de contracte de muncă. c) valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial. prin orice mijloace financiare. de terenuri. dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. b) unui acord internaţional referitor la staţionarea de trupe şi numai dacă prin acordul respectiv a fost prevăzută o procedură specifică pentru atribuirea contractului respectiv. (2). precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune. din punct de vedere tehnic şi economic. (2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice asupra acordurilor prevăzute la alin. indiferent de formă. deşi separabile de contractul iniţial. se supune prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------208 . în mod exclusiv. b) lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. f) se referă la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate în totalitate de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt destinate. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. 13. autorităţii contractante pentru propriul beneficiu.art. e) se referă la angajarea de forţă de muncă. OUG 34/2006 . c) aplicării unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii.Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumpărarea sau închirierea. 221. în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. (2) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. OUG 34/ 2006 . OUG 34/2006).50 se aplică în mod corespunzător (art. care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică (art. În cazul anunţurilor de participare pentru care. 222. 222. OUG 34 / 2006). 22. utilizând în acest sens numai mijloace electronice. alin. conţinutul acestora se stabileşte prin hotărâre a Guvernului (art. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia: a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv. OUG 34/2006).Proceduri de achiziţii publice în România. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. alin. 47 alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a asigura transparenţa atribuirii contractelor de concesiune (art. (1) către operatorul SEAP. . 299. pe parcursul activităţii de supraveghere. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifică fiecare anunţ transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP. OUG 34/ 2006 – (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 124. 3. 4. 222. 5. 3B şi. alin. alin. dacă este necesar. 49. a). înainte de publicarea acestora. precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. alin. OUG 34 / 2006). Prevederile art. Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniţiază prin publicarea unui anunţ de participare (art.Art. operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare. Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona. Erorile prevăzute la alineatul (2) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul transmis spre publicare. în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană (art. 2. 222. OUG 34/2006). Ce prevăd articolele: . 293 (art. OUG 34/2006). 48 . operatorul SEAP are obligaţia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------209 . 49. (3) În cazul prevăzut la alin. alin. 21. 49. OUG 34/2006). (2) lit. În termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunţului în SEAP. nu este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare. (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. faptele prevăzute la art. b) fie să respingă publicarea anunţului. 48. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art.(1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestricţionat la anunţurile transmise de către autorităţile contractante. informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii. alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă.Art. 1. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a include în anunţul prevăzut la alin. 222. alin.

OUG 34/ 2006 .000. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României. Partea a VI-a. (5) În cazul în care. (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.Art. atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare. după caz. (1) şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP.Art. fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Achiziţii publice. în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. publicarea anunţurilor prevăzute de prezenta ordonanţă în Monitorul Oficial al României este facultativă. în situaţiile în care valoarea estimată a acestuia este mai mare decât echivalentul în lei a 5. Partea a VI-a. 50. (6) După publicarea anunţului în SEAP. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2008. OUG 34/ 2006 . 47 alin. (1). 1. Partea a VI-a. spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. ca probă privind momentul transmiterii. (1). autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. Anunţul de participare se publică în SEAP şi în Monitorul Oficial al României. şi.(1) Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. până la data de 31 decembrie 2006. 47 alin. (7) Regia Autonomă „Monitorul Oficial” publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. . nu este posibilă transmiterea anunţurilor.Proceduri de achiziţii publice în România. autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă între data transmiterii spre publicare şi data depunerii ofertelor sau. (3) Fără a afecta prevederile alin. a candidaturilor. 2. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. b) de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. OUG 34/2006). spre publicare în Monitorul Oficial al României. Regia Autonomă „Monitorul Oficial ” publică anunţul respectiv în cel mult 4 zile de la data înregistrării. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------210 . OUG 34/2006).(1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. din motive de natură tehnică independente de operatorul SEAP. 223. (1) numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană.000 euro. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. în cazul în care. 299. în format electronic. . autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrări publice. Achiziţii publice. obligaţia de transmitere a acestora revine Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (art. este prevăzută o obligaţie în acest sens. alin. 223. după caz. alin. Achiziţii publice. (2) În cazul prevăzut la alin. 114.

224. Cap. 2. alin. VI Dosarul achiziţiei publice ) atunci când atribuie un contract de achiziţie publică unei terţe părţi (art. astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei.Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a solicita (art. OUG 34/2006). II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. perioada prevăzută la alin. alin. Atunci când atribuie un contract de concesiune de lucrări publice. Cap. 4. I V Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică. 1. alin. OUG 34/2006). a) . OUG 34/2006): a) concesionarului să atribuie contracte unor terţe părţi. În cazul în care anunţul de participare este transmis. 8 lit. OUG 34/2006). precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. V II. Cap. OUG 34/2006 . OUG 34/2006). în cadrul aplicaţiei depuse.c). Cap. (1). într-un procent de minimum 30% din valoarea totală a lucrărilor care fac obiectul concesiunii. deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. în format electronic. 225. alin. Indiferent de procedura aplicată şi fără a aduce atingere prevederilor alin. data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă. Prevederile art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a stabili numărul de zile dintre data publicării anunţului de participare şi data depunerii aplicaţiilor. I Dispoziţii generale. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare anunţul de participare cu cel puţin 52 de zile înainte de data limită de depunere a aplicaţiilor (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------211 .art. astfel încât operatorii economici să beneficieze de o perioadă adecvată şi suficientă pentru elaborarea aplicaţiilor (art. lăsând candidaţilor posibilitatea de a majora partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze. I VI (Cap. III Proceduri de atribuire. spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. valoarea lucrărilor din cadrul contractului de concesiune pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi. 226. 2 REGULI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE CĂTRE CONCESIONARI În cazul în care concesionarul are calitatea de autoritate contractantă în sensul prevederilor art. 224. V Atribuirea contractului de achiziţie publică. 224. ACESTA ARE OBLIGAŢIA de a respecta prevederile cap. (2) se poate reduce cu 7 zile (art. Într-o astfel de situaţie. OUG 34/2006). 3. Cap. 72 se aplică în mod corespunzător (art.Proceduri de achiziţii publice în România. b) candidaţilor să precizeze. 72. 224. Ce prevede articolul: .

8.autoritate publică sau instituţie publică .Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: a) abrogat b) atunci când.este finanţat.000. lit. artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate. c) ca o măsură strict necesară.se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante. astfel cum este definită la lit. a). 227. OUG 34/2006 . atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise. a) sau b).000 euro. a). (art. 23 şi la cap. sau de către un alt organism de drept public. din motive tehnice. . durata unor astfel de contracte. datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. 122. b) oricare organism de drept public. Determinarea valorii estimate a contractului se realizează conform regulilor prevăzute la art. de către o autoritate contractantă. . alin.Proceduri de achiziţii publice în România. 8 lit. a)-c). În cazul in care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractantă in sensul prevederilor art.art. OUG 34/2006 . şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care. care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: . a). acesta are totuşi obligaţia. c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. sau unui alt organism de drept public. e) atunci când este necesară achiziţionarea. Ce prevede articolul: . şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. Achiziţii publice. determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 1 OUG 34/2006). cu excepţia cazurilor prevăzute la art. studiilor sau dezvoltării tehnologice. a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior. contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------212 . d) atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice. precum şi cea a contractelor reînnoite nu poate fi mai mare de 3 ani.în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă. experimentării.art. Ca regulă generală. de a publica un anunţ de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 122. în SEAP si in Monitorul Oficial al României. a-c. Partea a VI-a. de la furnizorul iniţial. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară. astfel cum este definită la lit. II secţiunea a 2-a. a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă. cu personalitate juridică. în majoritate. determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. atunci când atribuie un contract de lucrări sau de servicii unei terţe părţi. a).Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare organism al statului . altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede articolul: . astfel cum este definită la lit. în toate situaţiile în care valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât echivalentul în lei a 5. sau de către un alt organism de drept public.care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local.

în acest din urmă caz. reglementată prin lege. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase. următoarele condiţii: .autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură într-un interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă. iar noile lucrări.Proceduri de achiziţii publice în România. şi b) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare sau transmiterii invitaţiei de participare şi data depunerii ofertelor trebuie să fie de cel puţin 40 de zile.valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior. . . i) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. respectiv noi servicii similare. .atribuirea se face contractantului iniţial. de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. din punct de vedere tehnic şi economic.valoarea cumulată a contractelor atribuite pentru lucrări şi servicii suplimentare/adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial. în mod cumulativ. următoarele condiţii: . deşi separabile de contractul iniţial. 2 OUG 34/2006): a) numărul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data depunerii candidaturilor trebuie să fie de cel puţin 37 de zile. . j) atunci când. respectiv noile servicii. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări.în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare. iar achiziţia acestora se realizează prin operaţiuni pe piaţa de disponibil.atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. ca urmare a unui concurs de soluţii. conform regulilor stabilite iniţial. de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. . constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii. Concesionarul ARE OBLIGAŢIA de a respecta şi următoarele condiţii (art. care nu au fost incluse în contractul iniţial. 227. alin. h) atunci când. şi numai dacă se respectă. autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 213 . sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri. în mod cumulativ. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau.lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. . dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. respectiv noi servicii.

OUG 34/2006 – (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. în format electronic. utilizând în acest sens numai mijloace electronice.50 se aplică în mod corespunzător (art. spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. începând cu data publicării anunţului de participare. alin. Într-o astfel de situaţie. 299. 72. În cazul în care concesionarul publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite. Concesionarul are obligaţia de a include în anunţul prevăzut la alin. (2) În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. data limită de depunere a ofertelor se decalează cu o perioadă suficientă. în măsura în care anunţul respectiv este în legătură cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimată mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art.Ce prevede articolul: . (2) lit. dacă este necesar. (2) se pot reduce cu 7 zile (art. alin. 49 . perioadele prevăzute la alin. alin. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice verifică fiecare anunţ transmis de către autoritatea contractantă pentru publicare în SEAP. . în conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia Europeană (art. b) cu încă 5 zile (art. astfel încât orice operator economic interesat să dispună de un timp rezonabil necesar pentru obţinerea informaţiilor complete şi relevante pentru elaborarea ofertei. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------214 . Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia: a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv. . 5 OUG 34/2006).(1) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice accesul nerestricţionat la anunţurile transmise de către autorităţile contractante. 227. deşi a primit în timp util o solicitare în acest sens. 47 alin. 227. înainte de publicarea acestora. atunci ACEASTA ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. alin. accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie.art. (1) către operatorul SEAP. alte informaţii considerate utile de către acesta. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 48. Prevederile art. Prevederile art. operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.art. 48 . 3 OUG 34/2006). precum şi în cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a transmite documentaţia de atribuire sau răspunsul la solicitarea de clarificări în termenele limită stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. 7 OUG 34/2006). Ce prevăd articolele: . OUG 34/2006 – Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentelor sau după consultarea la faţa locului a unor documente-anexă la caietul de sarcini. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul în care anunţul de participare este transmis. 6 OUG 34/2006).art. 72 se aplică în mod corespunzător (art. 124. În termen de două zile lucrătoare de la data primirii anunţului în SEAP. 227. 227.Proceduri de achiziţii publice în România. 3 C ( Informaţii care trebuie incluse în anunţurile de participare ale concesionarilor care nu sunt autorităţi contractante) şi. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. 4 OUG 34/2006). 227. alin. în cazul în care în urma verificării nu se constată erori/omisiuni de completare.

precum şi asupra modului în care erorile/omisiunile pot fi remediate. 228. (2) lit. 293 (art. (5) În cazul în care. 1 OUG 34/2006). (3) În cazul prevăzut la alin. (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. alin. Achiziţii publice. alin. Grupurile de întreprinderi care s-au constituit pentru obţinerea concesiunii sau întreprinderile afiliate acestora NU SUNT CONSIDERATE A FI TERŢE PĂRŢI (art. în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. pe parcursul activităţii de supraveghere. direct sau indirect. 50 . este prevăzută o obligaţie în acest sens. OUG 34 / 2006). 49. Nedetectarea acestor erori în procesul de verificare nu afectează dreptul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice de a sancţiona. informând totodată autoritatea contractantă asupra acestei decizii. din motive de natură tehnică independente de operatorul SEAP. În sensul prevederilor alin. (2) Anunţul publicat la nivel naţional nu trebuie să conţină alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană. b) de a publica anunţul în SEAP în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. . Erorile prevăzute la alineatul (2) reprezintă acele informaţii/cerinţe din anunţul transmis spre publicare. (1). Partea a VI-a. nu este posibilă transmiterea anunţurilor. care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la încălcări ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică (art. atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană. operatorul SEAP are obligaţia: a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. în format electronic.Proceduri de achiziţii publice în România. 2 OUG 34/2006): a) asupra căreia concesionarul poate exercita. OUG 34 / 2006). operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare. sau ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 215 . prin întreprindere afiliată se înţelege orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi (art. obligaţia de transmitere a acestora revine Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. ca probă privind momentul transmiterii. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". faptele prevăzute la art.art. fără obţinerea acceptului de publicare emis de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. în cazul în care se constată erori/omisiuni de completare. o influenţă dominantă. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) fie să respingă publicarea anunţului. a). spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în cazul în care. 49. 228.(1) În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. spre publicare în Monitorul Oficial al României. sau b) care poate exercita asupra concesionarului o influenţă dominantă. alin. alin. 21. 22. (6) După publicarea anunţului în SEAP.

3 FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CONCESIONARE Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situaţie în care intenţionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii (art. 3 lit. În acest scop. În sensul prevederilor de la alin. după caz (art. Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect. autoritatea contractantă poate să utilizeze. Studiul de fundamentare se aprobă prin hotărâre. Operatorul economic care participă la procedura de atribuire a unui contract de concesiune ARE OBLIGAŢIA de a include în aplicaţie lista cuprinzând persoanele care au calitatea de întreprinderi afiliate acestuia. alin. Pentru noţiunea de influenţă dominantă. . lit. Ce prevede articolul 3. după caz (art. aspectele de mediu. a şi b: Distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică se realizează în funcţie de distribuţia riscurilor. corectitudinea stabilirii distincţiei prevăzute la art. 8. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) care. la baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare va sta studiul de fezabilitate (art. aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale proiectului în cauză. În cazul unui proiect care presupune realizarea de lucrări publice. 2 HG 71 / 2007). concesionarul are obligaţia de a actualiza această listă în mod permanent. (1). 9. 1 HG 71 / 2007). (1). totodată.Proceduri de achiziţii publice în România. 9. ca model. alin. alin. alin. ordin. m) se aplică în mod corespunzător. VII. 2 HG 71 / 2007). 1 HG 71 / 2007). 2 OUG 34/2006). luând în considerare. face obiectul influenţei dominante a unei alte persoane. alin. 1 (art. fezabilitatea tehnică. fezabilitatea economică şi financiară. 3 lit. până la finalizarea contractului de concesiune (art. Autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica. 10. prevederile de la art. 8 trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se include: aspectele generale. alin. decizie a autorităţii contractante. 10. 8. 228. pe baza rezultatului analizei prevăzute la alin. Studiul prevăzut la art. 2 HG 71 / 2007). alin. după cum urmează: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------216 . şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract. 1 HG 71 / 2007). prin proiect se înţelege ansamblul lucrărilor/construcţiilor care urmează să fie executate şi/sau al serviciilor care urmează să fie prestate pe parcursul derulării contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii (art. a) sau b). matricea preliminară de repartiţie a riscurilor prevăzută la anexa nr. la fel ca şi concesionarul.

menţionând. la orice informaţie disponibilă care ar putea servi la elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare. dacă este cazul. în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de lucrări. e) proiectul beneficiază de susţinere financiară. principalele atribuţii ale colectivului de coordonare şi supervizare sunt următoarele (art. primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate. 4. 1 HG 71 / 2007). În cazul prevăzut la art. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) contractul prin intermediul căruia contractantul. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă.Proceduri de achiziţii publice în România. în general. e) elaborarea unui raport de avizare a finalizării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare şi prezentarea acestuia conducătorului autorităţii contractante în vederea aprobării. are obligaţia de a lua toate măsurile prin care să se asigure că elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizează la un nivel corespunzător şi că reflectă în totalitate cerinţele şi condiţiile solicitate (art. 12. b) contractul prin intermediul căruia contractantul. c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului. baze de date. 13. conform prevederilor ordonanţei de urgenţă. este considerat a fi contract de concesiune de lucrări publice. b) facilitarea contactelor consultantului cu alte autorităţi publice şi/sau cu persoane de drept privat. c) analizarea fiecărui raport intermediar şi a raportului final. rapoarte. este considerat a fi contract de concesiune de servicii. 13. HG 71 / 2007): a) proiectul este realizabil. precum şi formularea observaţiilor şi propunerilor de modificare. b) proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor autorităţii publice. care este contribuţia autorităţii contractante. preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente realizării şi exploatării lucrărilor respective. d) avizarea îndeplinirii de către consultant a activităţilor desfăşurate în fiecare fază. 11. alin. autoritatea contractantă. alin. În aplicarea prevederilor alin. 2 HG 71 / 2007): a) facilitarea accesului la documente. măsurători şi. Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi să demonstreze că (art. d) varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice sau de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziţie publică. în calitate de concesionar. în scopul elaborării studiilor şi analizelor necesare fundamentării deciziei de concesionare (art. HG 71 / 2007). preluând astfel şi cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora. în calitate de concesionar. prin colectivul de coordonare şi supervizare prevăzut la art. primeşte dreptul de a exploata serviciile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------217 . (1). în caz contrar fiind considerat contract de achiziţie publică de servicii. 12.

Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii (art. În elaborarea caietului de sarcini. 14. 11 alin. 4 din prezentele norme. aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere. corespunzător prevederilor cap. comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevăzute la art. cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă. V . b1) abrogat. 4 ELABORAREA DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE După aprobarea studiului de fundamentare. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă în scopul elaborării documentaţiei de atribuire (art. 1 HG 71 / 2007). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII.07. în special cu privire la adresă . 14. (3) din HG 925/2006. 35. alin. are obligaţia să asigure întocmirea documentaţiei de atribuire. 176 din ordonanţa de urgenţă sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate.inclusiv telefon. d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă. c) dacă sunt solicitate. precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. HG 71 / 2007).2006): a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 1. cu respectarea regulilor de elaborare prevăzute la art. mijloace de comunicare etc. persoane de contact. 15. g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac. alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------218 .2006). regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă. b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite in documentaţia de atribuire sau nu a prezentat.07.. criteriu.secţiunea a 3-a. 33 din ordonanţa de urgenţă (art. HG 925 /19. Ce prevede art. 33 din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă. Ce prevăd în OUG 34/2006. h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. articolele: Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi. autoritatea contractantă trebuie să respecte prevederile art. b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire. 35 – 39 din ordonanţa de urgenţă (art. alin. fax. e-mail -. conform prevederilor art. prin colectivul de coordonare şi supervizare prevăzut la art. 2 HG 71 / 2007). alin. f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. documente relevante în acest sens. (art. cerinţele minime de calificare. 33 alin. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare. autoritatea contractantă.Proceduri de achiziţii publice în România. 36. HG 925 /19. (4)-(5). c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini. fără a se limita la cele ce urmează. corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă.

respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini.07. (3) din ordonanţa de urgenţă. 34 alin. din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. nu acceptă renunţarea la clauzele respective. 164 din ordonanţa de urgenţă (art. e) preţul. 303 alin. . alin.07. atunci când această cerinţă este formulată în conformitate cu prevederile art. 1. în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. HG 925 /19.07. alin. se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: .2006 sunt considerate oferte corespunzătoare admisibile. (art. Ofertele care nu se încadrează în nici una din situaţiile prevăzute la art.2006). 37. inclus in propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi. fără TVA. Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare. alin. (2) din ordonanţă. oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate.07. 36. 36. deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie. c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.07. f) in urma verificărilor prevăzute la art.încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.2006). inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.Proceduri de achiziţii publice în România.preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare. 1. din HG 925/19. 38. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . alin. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe bază criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire (art.2006): a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini. Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP. d) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. 38. b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire.2006). HG 925 /19. d) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi. 37. HG 925 /19. alin. 2. dar numai în cazul în care a luat această decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anunţat decizia respectivă în anunţul de participare. iar ofertantul. fără TVA. HG 925 /19. astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. HG 925 /19. Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii (art. deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapă finală de licitaţie electronică. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------219 . 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat. 2. .în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative. iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. singurele care pot fi considerate admisibile (art.2006).07.e1) preţul. care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă. 2.

g) dacă este cazul. 4.2006). HG 925 /19. protecţia muncii. g). alin.07. 39. funcţionând în baza legii şi având ca ------------------------------------------------------------------------------------------------------------220 . mediu şi imediate ale proiectului. 39. După ce a finalizat evaluarea ofertelor. condiţii speciale impuse de natura activităţilor care vor intra în obiectul contractului de concesiune.07. condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului sau privind protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului naţional. condiţii speciale impuse de acorduri şi convenţii la care România este parte. regimul bunurilor utilizate şi/sau realizate de concesionar în timpul derulării contractului de concesiune. investiţiile pe care concesionarul va fi obligat să le realizeze şi termenul de realizare a acestora. Refuzul unui operator economic de a se înregistra în SEAP în scopul participării la etapa finală de licitaţie electronică este asimilat cu retragerea ofertei. alin. în conformitate cu prevederile art. caietul de sarcini trebuie să conţină (art. În sensul prevederilor de la alin. condiţii privind protejarea secretului de stat. utilizarea unor materiale cu regim special. 206-208 din ordonanţa de urgenţă (art. alin. opţiunea concedentului pentru forma de organizare a concesionarului. d) dacă există.2006). HG 925 /19. alin. HG 925 /19.2006). 213 alin. care se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante sau de persoana desemnată în acest scop (art.07. după caz. e) propunerea autorităţii contractante de distribuţie a riscurilor de proiect. opţiunea pentru crearea unei companii de proiect. 16. În mod specific pentru contractele de concesiune de lucrări publice şi de servicii. (2) din ordonanţa de urgenţă. Conducătorul autorităţii contractante sau persoana desemnată În acest scop are obligaţia de lua măsurile necesare pentru informarea tuturor ofertanţilor În legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire. b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului. un raport al procedurii de atribuire.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. 39.07. prin companie de proiect se înţelege o societate comercială rezidentă în România. HG 925 /19. 38. clasamentul final se stabileşte luând în considerare si rezultatul obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective. protecţia mediului. 87 alin. condiţii generale tehnice şi de calitate. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte admisibile (art. 2.07. f) dacă este cazul. h) clauze financiare şi de asigurări. alin. j) cuantumul garanţiilor care urmează a fi constituite. (1) lit. 3. constituită de către concedent. c) descrierea activităţilor. 1 HG 71 / 2007): a) obiectivele pe termen lung. 38. a) (art. dacă este cazul.2006). 1. În acest caz fiind aplicabile prevederile art. inclusiv. şi concesionar. În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică. conform prevederilor art.2006). Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. prin unităţi aflate în subordinea sau sub autoritatea sa. 3. cum ar fi condiţii de siguranţă în exploatare. (1) lit. HG 925 /19. comisia de evaluare are obligaţia de a elabora. i) dacă este cazul.

16. Aplicarea criteriilor de calificare şi selecţie se realizează potrivit prevederile Paragrafelor 2 – 5 din Secţiunea a 2-a a Capitolului V din ordonanţa de urgenţă (art. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare şi selecţie referitoare numai la (art. 3 HG 71 / 2007). alin. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională.Paragraful 3 .Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului . 18. 2 HG 71 / 2007).Proceduri de achiziţii publice în România. alin. alin.Paragraful 5 . Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentaţiei de atribuire (art. h) termene de realizare a unor investiţii.Paragraful 2 . g) modul de rezolvare a unor probleme sociale. tehnic şi funcţional al soluţiilor tehnice propuse. 3 HG 71 / 2007): a) nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii care urmează să fie atribuit. 1 HG 71 / 2007). alin. alin. e) nivelul calitativ. Criteriile de atribuire se pot referi. la (art. după caz. f) modul de asigurare a protecţiei mediului. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentaţiei de atribuire (art. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa criteriile de calificare şi selecţie în anunţul de participare. 17. 18. b) nivelul redevenţei. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ unic scop realizarea obiectivelor concesiunii de lucrări publice sau de servicii (art. Ce prevăd paragrafele 2-5 din secţiunea a 2-a a capitolului V din OUG 34/2006: . c) situaţia economică şi financiară. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------221 . 2 HG 71 / 2007): a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului. alin. c) gradul de preluare a riscului de către concesionar. 2 HG 71 / 2007): a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali. 17. i) durata concesiunii. 17. e) standarde de asigurare a calităţii. autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criterii care (art.Capacitatea tehnică şi/sau profesională Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa criteriile de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice şi a serviciilor în anunţul de participare. d) planuri de finanţare şi dezvoltare prezentate. 1 HG 71 / 2007). f) standarde de protecţie a mediului. 18. Atunci când stabileşte criteriile de atribuire a contractului.Situaţia economică şi financiară . alin.Paragraful 4 .Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale .

19. 22. 23. 5 PUBLICAREA ANUNŢURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de participare către operatorul SEAP (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a include ------------------------------------------------------------------------------------------------------------222 . Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice. 4 HG 71 / 2007). HG 71 / 2007). 49 alin. 1564/2005 care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în Directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE (art. prin utilizarea criteriului respectiv. dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. necesară pentru verificarea anunţurilor de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP. În cazul anunţurilor pentru care ordonanţa de urgenţă nu prevede obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 18. dacă prevederile ordonanţei de urgenţă impun această obligaţie (art.elicitatie. VII. HG 71 / 2007). Atunci când stabileşte perioadele limită pentru depunerea ofertelor. astfel cum este prevăzut la art. Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. HG 71 / 2007). Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine. Anunţurile pentru care ordonanţa de urgenţă impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de către autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene şi trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr.Proceduri de achiziţii publice în România. autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi termenul de 3 zile lucrătoare. 20. în numele său sau al beneficiarilor finali. prin utilizarea aplicaţiei disponibile la adresa de Internet www.ro (art. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă (art. 21. în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare. HG 71 / 2007). Pentru fiecare criteriu autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le oferă sau importanţa tehnică/funcţională a soluţiilor propuse (art. HG 71 / 2007). alin.

a) –c). a) . urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta. din OUG 34/2006: -art. candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală. Autoritatea contractantă va aplica procedura de licitaţie restrânsă sau de licitaţie deschisă atunci când poate defini clar specificaţiile tehnice capabile să-i satisfacă necesităţile şi exigenţele şi poate stabili cu precizie montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului (art. Prin excepţie de la prevederile art. (1) nu pot fi îndeplinite. 26. 26. HG 71 / 2007). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------223 . 28. respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. în urma aplicării licitaţiei deschise. Pentru aplicarea efectivă a procedurilor de atribuire prevăzute la art. . autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul respectiv spre publicare şi către Regia Autonomă „Monitorul Oficial al României” (art. 1. b) licitaţia restrânsă. În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. c) dialogul competitiv. alin. 27. alin. licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv. autoritatea contractantă va aplica procedura de dialog competitiv (art. urmând ca. în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale. pe baza soluţiei/soluţiilor. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ în conţinutul anunţurilor cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr.Proceduri de achiziţii publice în România. 2 (art. HG 71 / 2007). HG 71 / 2007). 18 lit. VII.c) din ordonanţa de urgenţă (art. prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Secţiunilor 2 – 5 din Capitolul III din ordonanţa de urgenţă şi dispoziţiile Secţiunilor 1 – 4 din Capitolul IV din Hotărârea Guvernului nr. HG 71 / 2007). 6 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE ŞI EVALUAREA OFERTELOR Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 2. 24.(1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: a) licitaţia deschisă. 18 lit. 25. În cel mult o zi lucrătoare după publicarea anunţului în SEAP. HG 71 / 2007). 28. 26. HG 71 / 2007). respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi. 18 . atunci când. Ce prevede art. nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu au fost considerate admisibile (art. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura.

Autoritatea contractantă are obligaţia de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare (art. IV din HG 925/2006: .Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Ce prevăd Secţiunile 1-4 din Cap.Licitaţia deschisă .Secţiunea a 4-a . 30.Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna. Preşedintele comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii autorităţii contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experţi externi (art. calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire (art. 30. 30.Secţiunea a 4-a . ordin sau decizie. 4.(art. Autoritatea contractantă desemnează.Secţiunea a 5-a . preşedintele comisiei de evaluare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 224 .Secţiunea a 3-a . de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. HG 71 / 2007). HG 71 / 2007). După producerea înlocuirii. 1.Proceduri de achiziţii publice în România. 29. Membrii comisiei de evaluare trebuie să fie în număr de minim 5 şi se nominalizează. cu modificările şi completările ulteriore (art. 5. care se constituie într-o comisie de evaluare (art. 30.Secţiunea a 2-a . alin. HG 71 / 2007).Dialogul competitiv .Secţiunea a 3-a . 30. pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii. HG 71 / 2007). din cadrul colectivului de coordonare şi supervizare prevăzut la art. alin. Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea.Secţiunea 1 .Licitaţia restrânsă . 1. alin. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Dialogul competitiv . HG 71 / 2007). dintre membrii acesteia (art. de regulă. Ce prevăd Secţiunile 2-5 din Cap. (1) . 31. alin. persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. 2. HG 71 / 2007). din motive obiective.Licitaţia restrânsă . prin hotărâre. alin.Licitaţia deschisă . HG 71 / 2007). alin.Secţiunea a 2-a . 4 alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 3. III din OUG 34/2006: .

(4) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. d) realizarea dialogului cu operatorii economici. HG 71 / 2007). 4 alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Propunerea prevăzută la alin. (2). sau ulterior. elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire. 213 alin. Experţii cooptaţi pentru probleme specifice nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare. Experţii cooptaţi pot fi nominalizaţi odată cu numirea comisiei de evaluare. HG 71 / 2007). financiare sau juridice. în mod cumulativ. 3. HG 71 / 2007): a) nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi. j) în cazuri justificate conform prevederilor art. alin. alin. 1. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 5. În sensul prevederilor de la alin. după caz. 31. 4. a altor documente care însoţesc oferta. potrivit prevederilor art. oferta este considerată admisibilă dacă se îndeplinesc. astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire. alin. din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă. în cazul aplicării procedurilor de negociere. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------225 . 31. HG 71 / 2007). în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv. e) realizarea negocierilor cu operatorii economici. astfel cum au fost acestea solicitate prin documentaţia de atribuire. şi stabilirea ofertei câştigătoare. HG 71 / 2007). 32. g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. k) elaborarea raportului procedurii de atribuire. 2.Proceduri de achiziţii publice în România. i) aplicarea criteriilor de atribuire. dintre experţii externi prevăzuţi la art. 31. alin. (1) trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale experţilor care urmează să fie cooptaţi în comisia de evaluare şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare (art. următoarele condiţii (art. f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi. HG 71 / 2007) : a) deschiderea ofertelor şi. (2) din ordonanţa de urgenţă. 31. h) stabilirea ofertelor admisibile. alin. Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele (art. (1). în funcţie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora (art. Raportul de specialitate prevăzut la alin. asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere (art. c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor. 33 alin. însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice. 2. 209 din ordonanţa de urgenţă. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului de concesiune (art. alin. dacă este cazul. 32.

alin. dacă ia această decizie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------226 . c) au fost depuse oferte care. d) dacă este cazul. f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii. în mod cumulativ. d). nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. de prezenta ordonanţă de urgenţă. a) . denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură.art. (2) lit. b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic. b) au fost depuse numai oferte inacceptabile. c) îndeplineşte cerinţele caietului de sarcini. e) propunerea financiară este realistă şi nu implică din partea autorităţii contractante o contribuţie de natură să producă o distribuire majoritară a riscului de exploatare către ea însăşi. la încălcarea principiilor prevăzute la art. denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. pentru fiecare procedură. (1) lit. . precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi. 2 alin. la rândul lor. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din OUG 34 / 2006: (2) Raportul procedurii de atribuire prevăzut la alin. 209 din OUG 34 / 2006: (1) Prin excepţie de la prevederile art.Proceduri de achiziţii publice în România. următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. oricum. 1.1 Dispoziţiile alin. neconforme sau necorespunzătoare.f). Ce prevăd articolele: . g) se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul autorităţii contractante. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. b) a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte cerinţele minime de calificare.f). de regulă. b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. d) nu conţine propuneri dezavantajoase pentru autoritatea contractantă referitoare la clauzele contractuale. h) denumirea/numele ofertantului/ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii. c) dacă este cazul. g) dacă este cazul. respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut. procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care se îndeplinesc. (1) lit. înainte de data încheierii contractului. motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute. a) . e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură. 204.art. 2 alin. deşi pot fi luate în considerare. (2) lit. 213. autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (2) În sensul prevederilor alin. numai în următoarele cazuri: a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei.

cu excepţia celor care se încadrează într-una din următoarele situaţii: a) au fost depuse după data si ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. OUG 34 / 2006): a) o listă a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani. indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. nu este permisă respingerea nici unei oferte. în ultimii 2 ani. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a le solicita acestora.art. justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire. b) nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. 188. perioade de prestare. identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante. care să ateste conformitatea produselor. la resursele de studiu şi cercetare. conţinând valori. conţinând valori. b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii. dacă este cazul. (3) lit. alin. alin 3 din HG 925 / 2006: (3) În cadrul şedinţei de deschidere. (1) lit. 188 alin. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi. 2. 33. nu şi-a îndeplinit sau a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale. de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. Ce prevede art. partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează. operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia. în special pentru asigurarea controlului calităţii. HG 71 / 2007). beneficiari. Prestările de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------227 . 33. d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens. OUG 34 / 2006): a) o listă a principalelor livrări de produse efectuate în ultimii 3 ani. HG 71 / 2007). a). c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. alin. 2. fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia (art. demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic. . 1. în funcţie de specificul.Proceduri de achiziţii publice în România. (2) lit. următoarele (art. următoarele (art. j) dacă este cazul. 188. 33. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. a) şi alin. a). precum şi. din motive imputabile acestuia. 1. alin. alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători. Modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale se dovedeşte prin mijloace precum certificatele/documentele prevăzute la art. din motive obiective. împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor. e) mostre. din ordonanţa de urgenţă (art. perioade de livrare. beneficiari. Oferta poate fi considerată inadmisibilă şi dacă a fost depusă de un ofertant care. în funcţie de specificul. de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a le solicita acestora. 188. indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. alin. din OUG 34 / 2006: În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar.

au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi. a) o listă a lucrărilor executate în ultimii 5 ani. eventual. e) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale (art. HG 71 / 2007). precum şi. în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor. OUG 34 / 2006). armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. de volumul şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului. modul de îndeplinire a obligaţiilor. g) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are. demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic. e) dacă este cazul. comisia şi experţii cooptaţi. intenţia să o subcontracteze. la resursele de studiu şi cercetare. în special pentru asigurarea controlului calităţii. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. d) informaţii referitoare la studiile. b) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------228 . operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia. intenţia să o subcontracteze. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. dacă este cazul. indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi. în funcţie de specificul. însoţită de certificări de bună execuţie pentru cele mai importante lucrări şi care vor conţine valori. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a le solicita acestora. Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare. f) o declaraţie referitoare la utilajele. 3. b) o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii. d) o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de lucrări. c) informaţii referitoare la studiile. f) dacă este cazul. alin. precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. următoarele (art. 34. în special pentru asigurarea controlului calităţii. h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are. instalaţiile. beneficiari. informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii. instalaţiile. eventual. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii. din motive obiective. precum şi ale persoanelor responsabile pentru execuţia lucrărilor. alin. c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. 188. perioada şi locul execuţiei lucrărilor. g) informaţii referitoare la utilajele. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrări.

4. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează potrivit legii (art. 2. HG 71 / 2007). autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi. financiară şi juridică. Ce prevede Cap. 34. alin. 1. În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptaţi. Regulile de evitare a conflictului de interese. HG 71 / 2007). sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare cât şi experţilor cooptaţi (art. Ce prevede art. HG 71 / 2007): a) identificarea responsabilităţilor de natură tehnică. 1. astfel cum au fost prevăzute la Capitolul II. 34. 35. 34. 3. pe parcursul dialogului desfăşurat în etapa a doua a acestei proceduri. 35. HG 71 / 2007). la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi experţii cooptaţi.Proceduri de achiziţii publice în România. din OUG 34/2006: . 3. elemente esenţiale cum ar fi (art. 36.Secţiunea a 8-a . HG 71 / 2007). comisia de evaluare trebuie să discute şi să clarifice. alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare (art. (1) şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese (art. înlocuirea sa din componenţa comisiei respective cu o altă persoană. II. din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a preciza în documentaţia de atribuire instituţiile competente de la care operatorii economici pot obţine informaţii privind reglementările referitoare la impozitare. constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate.Reguli de evitare a conflictului de interese Comisia de evaluare şi membrii cooptaţi au obligaţia de a semna pe proprie răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile de la art. atunci acesta are obligaţia de a solicita. de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese (art. dacă este cazul. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------229 . HG 71 / 2007). 4. 34. 1. HG 71 / 2007). alin. alin. alin. 35. alin. după caz (art. Declaraţia prevăzută la alin. de îndată. Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor. În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv. alin. 2. 35. în conformitate şi în limitele mandatului acordat de către conducătorul autorităţii contractante. ale concedentului şi ale concesionarului. HG 71 / 2007). alin. 34 alin. secţiunea a 8-a. alin. Secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenţă. precum şi cele referitoare la protecţia mediului. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către orice altă persoană (art. În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii.

gratuit. a relaţiilor cu terţii. astfel cum s-a prevăzut la art. HG 71 / 2007). 3 alin. precum şi a cerinţelor de predare la sfârşitul perioadei de contract. 36. e) modul de efectuare a controlului şi identificarea mecanismelor de urmărire a costurilor.Proceduri de achiziţii publice în România. implicit. inclusiv cele realizate pe durata proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii şi care. din motive care nu ţin de voinţa părţilor. d) identificarea clară a standardelor de performanţă. b) din ordonanţa de urgenţă (art. considerându-se. a facilităţilor. 2. fără ca prin această distribuţie să se depăşească limita care stabileşte distincţia dintre contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică. ori în cazul în care. exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii concedentelui. la încetarea contractului. bunuri proprii – reprezintă acele bunuri care. de prezenta ordonanţa de urgenţă. oricum. revizuirea sau adaptarea studiilor existente. f) aranjamentele alternative pentru cazurile în care concesionarul intră în stare de insolvenţă sau lichidare. rămân în proprietatea concesionarului. înainte de data încheierii contractului. j) stabilirea categoriilor de bunuri: bunuri de retur – reprezintă acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului. 209 alin. a echipamentelor care urmează să fie asigurate pe parcursul derulării contractului. în bună stare. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) modul de distribuire a riscurilor şi beneficiilor între concesionar şi concedent. i) clauzele generale ale contractului care urmează să fie încheiat. de regula. din OUG 34/2006: (1) Prin excepţie de la prevederile art. 204. în funcţie de condiţiile de realizare propuse de participanţii la dialog şi în măsura în care sunt agreate de către autoritatea contractantă. (1) lit. respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut. Ce prevede art. calităţii şi siguranţei prestaţiilor. îndeplinite condiţiile prevăzute la art. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------230 . concesiunea încetează înainte de termen. daca ia aceasta decizie. numai in următoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei. 1. c) modificarea. h) elemente referitoare la forţa de muncă preluată sau angajată pentru realizarea proiectului. În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea nici unei soluţii corespunzătoare necesităţilor sale obiective. precum şi a altor cerinţe specifice de operare şi întreţinere. revin de plin drept. lit b. (1). la încetarea contractului. autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire. g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor. 209. pentru fiecare procedura. autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. k) alte obiective stabilite de autoritatea contractantă.

se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare. Ce prevede art. aceleaşi elemente esenţiale cum sunt cele prevăzute la art. VII. HG 71 / 2007). OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. OUG 34 / 2006). HG 71 / 2007). alin. alin. În cazul aplicării procedurii de negociere. în conformitate şi în limitele mandatului acordat de către conducătorul autorităţii contractante. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. OUG 34 / 2006). şi este parte a dosarului achiziţiei publice (art. 38. 200. 7 GARANŢIA DE PARTICIPARE Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedură este prevăzută obligaţia operatorilor economici de a constitui o garanţie de participare.. 40. după caz. comisia de evaluare trebuie să discute şi să clarifice. 200 din ordonanţa de urgenţă (art. pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. 2. 39. rapoartele elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate. aprobată de ordonatorul de credite al autorităţii contractante. 1. din OUG 34 / 2006: În termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor. alin. 200. alin. dintre ofertele admisibile. În cazuri temeinic motivate. alin. conform atribuţiilor legale ce îi revin (art. 2.Proceduri de achiziţii publice în România. autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare. au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris. HG 71 / 2007). Motivele temeinice se prezintă într-o notă justificativă. În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj. 1. 38. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o ------------------------------------------------------------------------------------------------------------231 . 38. 3. alin. 37. HG 71 / 2007). în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse (art. 36 (art. 3. în conformitate cu prevederile de la art. 200. 200. HG 71 / 2007). HG 71 / 2007). elaborând în acest sens o Notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire (art. votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte (art. Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată. Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi (art. Raportul procedurii de atribuire precum şi. Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare.

din OUG 34/2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------232 . HG 71 / 2007). constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare. Prin excepţie de la prevederile alin. 41. dar numai în circumstanţele prevăzute la art. HG 71 / 2007). VII. HG 71 / 2007): a) cuantumul garanţiei de participare în sumă fixă. Garanţia de participare. HG 71 / 2007). 44. c) perioada de valabilitate a garanţiei de participare. 209. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ astfel de obligaţie. Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară. dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei (art. constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. 2. alin. se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare. 44. HG 71 / 2007). 2. 1. b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare. HG 71 / 2007). atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii (art. refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei. care se prezintă în original. 2. Ce prevede art.(1). 42. HG 71 / 2007): a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia. HG 71 / 2007). sumă care nu poate depăşi 2% din valoarea estimata a contractului. 42. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea scrisorii de garanţie bancară de către o anumită bancă. atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii (art. autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia. până la data şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire (art. ofertantul pierzând astfel suma constituită. 8 ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii (art. 1.Proceduri de achiziţii publice în România. 209 din ordonanţa de urgenţă (art. în cuantumul. Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de participare. alin. 1. alin. se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului (art. b) data până la care trebuie depusă garanţia de participare. alin. 45. 43. nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire (art. alin. Garanţia de participare. 45.

205 alin. alin. procedura de atribuire se considera afectata în cazul în care se îndeplinesc. (2). 55 alin.Proceduri de achiziţii publice în România. d) abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibila încheierea contractului. 46. conform prevederilor art. alin. 1. 46. deşi pot fi luate în considerare. b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme. înainte de data încheierii contractului. următoarele condiţii: a) în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. alin. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica tuturor candidaţilor/ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii. 1. alin. litera a şi b din OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de (art. oricum. (2) lit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------233 . de prezenta ordonanţă de urgenţă. 204. b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fără ca acestea să conducă. (2) lit. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prin excepţie de la prevederile art. b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. Ce prevede art. HG 71 / 2007). a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 23 şi ale cap. (2) nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenelor prevăzute la art. daca ia aceasta decizie. (1) lit. la rândul lor.1 Dispoziţiile alin. HG 71 / 2007). d). respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut. Contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să cuprindă clauze clare referitoare la drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi (art. conform prevederilor art. 1. alin. II secţiunea a 2-a. 46. în cazul in care valoarea estimată. " secţiunea a 2-a. (1) lit. 2 alin. alin. în mod cumulativ. a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 2. numai în următoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei. 205. 1. 47. 55 alin. HG 71 / 2007). a)-f).f). a) şi b) din ordonanţa de urgenţă (art. Data stabilită în invitaţia prevăzută la alin. HG 71 / 2007). pentru fiecare procedura. (2). în cazul in care valoarea estimată. 3. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire si. 23 şi ale cap. (1) nu pot aduce atingere obligaţiei autorităţii contractante de a anula o procedură de atribuire în urma unei hotărâri judecătoreşti sau a unei decizii în acest sens a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (2) În sensul prevederilor alin. OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. a). de regula. Comunicarea către ofertantul declarat câştigător trebuie să conţină şi invitaţia pentru semnarea contractului (art. autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publica. la încălcarea principiilor prevăzute la art. potrivit prevederilor Secţiunii a 5-a din Capitolul 5 (Informarea candidaţilor şi a ofertanţilor) din ordonanţa de urgenţă (art. 1. 205. c) nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse oferte care. nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. 2 alin.

8. în condiţiile în care parametrii de performanţă şi calitate sunt integral respectaţi. În cazul ------------------------------------------------------------------------------------------------------------234 . alin. efectuarea la un nivel corespunzător a activităţilor. modul de recuperare a costurilor de către concesionar trebuie stabilit astfel încât să îl determine pe acesta să depună toate diligenţele necesare pentru reducerea costurilor respective (art. HG 71 / 2007). 2. 3. HG 71 / 2007). 49. HG 71 / 2007). pe baza unei gestionări optime. precum şi întreţinerea şi dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredinţate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activităţi. 47. 2. Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Caietul de sarcini şi oferta concesionarului reprezintă parte integrantă a contractului de concesiune. concesionarul dobândeşte dreptul de a exploata. În temeiul contractului de concesiune. alin. 2. (2). 48. HG 71 / 2007). 1. În temeiul contractului de concesiune. Concedentul nu se obligă la plata nici unei sume de bani dacă prin contract se stabileşte faptul că riscul de exploatare este preluat integral de către concesionar. preluarea celei mai mari părţi din riscurile exploatării aferente contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii (art. 48. Clauzele generale sau specifice ale contractului de concesiune nu trebuie să contravină cerinţelor esenţiale ale caietului de sarcini şi nici angajamentelor asumate de concesionar în cadrul ofertei (art. indiferent de modul de distribuire a riscurilor. pe întreaga durată de viaţă a proiectului. rezultatul lucrărilor sau să presteze serviciile care fac obiectul contractului. clar determinaţi şi măsurabili. În sensul prevederilor de la alin. Scopul principal al contractului este să asigure. în tot sau în parte. Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă. HG 71 / 2007). în regim de continuitate şi permanenţă a lucrărilor publice sau serviciilor care fac obiectul concesiunii. în mod obligatoriu. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. alin. riscul exploatării este constituit din (art. potrivit obiectivelor si standardelor de calitate stabilite de către concedent. respectiv nerespectarea unor parametri de performanţă şi calitate ai construcţiei/serviciului. HG 71 / 2007): a) riscul de disponibilitate. 49. în conformitate cu cerinţele şi destinaţia impuse de către concedent (art. la preţuri accesibile pentru utilizatorii finali. concesionarul are obligaţia de a asigura exploatarea eficace. alin. respectiv neîntrebuinţarea de către utilizatorii finali a rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispoziţia acestora. potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părţi prin contractul de concesiune (art. 49. b) riscul de piaţă. În acest sens.

HG 71 / 2007). 51. la momentul începerii proiectului. 1. alin. periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urmă. inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte (art. alin. cu privire la modul de realizare a anumitor parametrii pe parcursul derulării contractului (art. 51. stabilind în acest sens indicatori relevanţi şi măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligaţiilor contractuale (art. În contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie precizată procedura prin care. alin. Contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să cuprindă clauze prin care se stabileşte în mod explicit modul de distribuire a riscurilor pe întreaga durată a acestuia (art. 2. 3. precum şi alte angajamente ale acestuia. 2. Concedentul trebuie să definească prin contract nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor pe care concesionarul urmează să le efectueze precum şi modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă. în cazul în care riscul de exploatare este distribuit între concedent şi concesionar. 49. ca urmare a activităţilor realizate (art. al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii (art. 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ în care contractul conţine clauze în acest sens. 52. 50. alin. Clauzele contractuale trebuie să prevadă. 50. în acest sens. 51. HG 71 / 2007). 5. 49. HG 71 / 2007). concedentul are dreptul de a primi şi o redevenţă care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de către concesionar. modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte. HG 71 / 2007). se realizează transferul. prin contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să se stabilească în mod explicit contribuţia financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului. alin. 1. de la concedent la concesionar. de la beneficiarii finali. de asemenea. pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii. HG 71 / 2007). Clauzele contractuale trebuie să prevadă dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de concesionar asigurându-se. alin. să accepte sau să solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităţilor concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor sa fie redistribuită concedentului (art. (5) Fără a afecta prevederile art. alin. HG 71 / 2007). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------235 . alin. 4. HG 71 / 2007). 1.Proceduri de achiziţii publice în România. ca sprijin complementar (art. HG 71 / 2007). Concedentul nu are dreptul ca.

după cum urmează (art. e) în cazuri de forţă majoră sau caz fortuit. Părţile pot insera în contract clauza arbitrală sau compromisorie care atribuie competenţa de soluţionare a litigiilor izvorâte din executarea contractului instanţelor arbitrale (art. HG 71 / 2007). de asemenea. prin rezilierea unilaterală de către concesionar şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului. alin. 54. 55. Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor. HG 71 / 2007). d) în cazul în care interesul naţional sau local o impune. la momentul finalizării proiectului. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. b) în cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 53. la ------------------------------------------------------------------------------------------------------------236 . prin rezilierea unilaterală de către concedent şi cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului. HG 71 / 2007). Contractul trebuie să prevadă situaţiile în care acesta poate înceta. 1. Contractul trebuie să precizeze. HG 71 / 2007). alin. inclusiv penalităţi aplicabile în cazul constatării unor astfel de neconformităţi. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contractul trebuie să stabilească distincţia între bunurile de retur şi bunurile proprii precum şi regimul juridic al acestora (art. se realizează transferul obiectului concesiunii. prin denunţarea unilaterală de către concedent. b). de la concesionar la concedent (art. activităţilor şi serviciilor care fac obiectul concesiunii (art. c) în cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligaţiilor contractuale. 2. Părţile vor stabili în mod obligatoriu mecanismele de soluţionare a divergenţelor care pot să apară pe parcursul derulării contractului şi instanţele investite cu soluţionarea acestor diferende (art. (1) lit. procedura prin care. 2. HG 71 / 2007). alin. 2. prin renunţare fără plata unei despăgubiri. HG 71 / 2007). când concesionarul se află în imposibilitate de a continua contractul. 54. alin. dar numai cu plata de despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului. 55. alin. 3. contractul trebuie să conţină proceduri adecvate de rezolvare a neconformităţilor în îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate stabilite în situaţia prevăzută la art. până la corectarea acestora (art. HG 71 / 2007): a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar şi a clauzelor contractuale specifice. Suplimentar prevederilor prevăzute la alin. În termen de 48 de zile de la data încheierii contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii. (1). 51 alin. 52. 52. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în SEAP informaţii referitoare la identitatea ofertantului câştigător. 1.

m. 2. 2. pe suport de hârtie. 58. 58. Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior (art. g) prevenirea şi. 9 DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE Monitorizarea atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi în rapoartele anuale transmise de autorităţile contractante (art. m) din ordonanţa de urgenţă (art. VII. alin. 2. 3. HG 71 / 2007). 57. 3. (2). HG 71 / 2007). alin. cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an (art. În aplicarea prevederilor art. 1. constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru (art. 3. Ce prevede art. 57. 293 lit. după caz. 59. HG 71 / 2007). Informaţiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevăzut la anexa nr. la redevenţa pe care o va primi autoritatea contractantă sau. lit.ro (art. alin. 1. alin. HG 71 / 2007).Proceduri de achiziţii publice în România. HG 71 / 2007): e) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană. din OUG 34/2006: Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucrează informaţiile relevante cuprinse în anunţurile de participare precum şi rapoartele anuale primite de la autorităţile contractante. alin. constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu. la contribuţia financiară care urmează să fie plătită de autoritatea contractantă (art. concedentul are obligaţia de a elibera concesionarului documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la ------------------------------------------------------------------------------------------------------------237 . Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori conţinând informaţii eronate intră sub incidenţa prevederilor art. f) supravegherea modului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. autoritatea contractantă având obligaţia de a solicita numărul de înregistrare pe copia-martor a acestuia (art. în format electronic sau. 58. alin. 33 alin. HG 71 / 2007). 56. Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ serviciile sau lucrările publice care fac obiectul contractului de concesiune. după caz. HG 71 / 2007). 57. HG 71 / 2007). de regulă. 293. alin. Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap. în cazuri excepţionale.

HG 71 / 2007). alin. Omisiunea transmiterii documentului constatator prevăzut la alin. 2 lit. 60. concedentul având. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către acesta şi la eventualele prejudicii. 60.Proceduri de achiziţii publice în România. cu caracter general sau punctual. şi următoarele obligaţii (art. suplimentar obligaţiilor prevăzute la alin. m) din ordonanţa de urgenţă (art. (1). HG 71 / 2007): a) să depună un exemplar la dosarul concesiunii. HG 71 / 2007). (1) se întocmesc în trei exemplare. 60. b) aprobarea unor instrucţiuni şi ghiduri de utilizare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 238 . 4. alin. în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. 3. potrivit legii (art. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru (art. în scopul monitorizării. Documentele constatatoare prevăzute la alin. 1. 61. referitoare la prevederile ordonanţei de urgenţă şi/sau ale prezentei hotărâri. HG 71 / 2007). Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. HG 71 / 2007): a) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare a contractelor de concesiune de lucrări publice sau a contractelor de concesiune de servicii. b) sau transmiterea unui document care conţine informaţii eronate. 60. 293 lit. intră sub incidenţa prevederilor art. alin. alin. în termen de 14 zile de la data finalizării contractului respectiv (art. şi b) să transmită un exemplar Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (1) pot fi contestate în contencios administrativ. 2. (1).

2 APĂ VIII.3 ENERGIE VIII. 1 ACTIVITĂŢI RELEVANTE VIII. 1. 1. 1. 2 EXCEPŢII SPECIFICE VIII. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII.5 POŞTĂ VIII. 1.6 ALTE ACTIVITĂŢI RELEVANTE VIII.4 TRANSPORT VIII.Proceduri de achiziţii publice în România. 3 REGULI SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 239 . 1.1 DOMENIU DE APLICARE VIII. CONTRACTE SECTORIALE VIII. 1.

de către o autoritate contractantă. OUG 34/2006). 1. altul decât unul dintre cele prevăzute la lit.este finanţat. Cap.în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă. I .(art. 229. 229. II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. . I . sau de către un alt organism de drept public. 1. d) poştă. 8 lit. dintre care cel puţin una este activitate relevantă. a-c. Ce prevede articolul: . 2. alin.Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) oricare organism al statului . sau unui alt organism de drept public. este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză. 1. a). a) . a). I Dispoziţii generale. în majoritate. OUG 34/2006). alin.art. (1). astfel cum este definită la lit. I – VI . Cap. 1 ACTIVITĂŢI RELEVANTE VIII. b) oricare organism de drept public. având obligaţia de a respecta prevederile de la cap. lit. În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. . care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: . OUG 34/2006 .care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a atribui un contract sectorial destinat efectuării mai multor activităţi relevante. prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităţi relevante în sectoarele de utilitate publică (art. Cap. IV Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică. în conformitate cu regulile aplicabile activităţii căreia îi este destinat în principal (art. VI Dosarul achiziţiei publice ) sunt aplicabile contractelor sectoriale în măsura în care prezentul capitol nu prevede altfel (art. b) energie. OUG 34/2006): a) apă. iar o altă activitate intră sub incidenţa prevederilor de la cap.VI şi. alin. 230. a). astfel cum este definită la lit. atunci autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale.1 DOMENIU DE APLICARE Dispoziţiile cap. cu personalitate juridică. OUG 34/2006). Cap. În sensul prevederilor alin. în mod obiectiv. III Proceduri de atribuire. 231. 8. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII.Proceduri de achiziţii publice în România. Cap.VI (Cap.se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante. c) transport.autoritate publică sau instituţie publică . sau de către un alt organism de drept public. V Atribuirea contractului de achiziţie publică. astfel cum este definită la lit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------240 .c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi. a).

dacă volumul de apă utilizat pentru furnizarea de apă potabilă reprezintă mai mult de 20% din volumul ------------------------------------------------------------------------------------------------------------241 . 8 lit. 2. a). 8. OUG 34/2006 . este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză. 1. t). VIII secţiunea 1. lit.c) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi. 231.2 APĂ SUNT CONSIDERATE ACTIVITĂŢI RELEVANTE în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. dintre care cel puţin una este activitate relevantă. (2) lit. dintre care cel puţin una este activitate relevantă. care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. iar o altă activitate nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi.art. e) oricare subiect de drept.d). servicii de producţie. în beneficiul publicului. a) sau b). armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. atunci ACEASTA ARE OBLIGAŢIA de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale (art. În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. este imposibil să se determine cărei activităţi îi este destinat în principal contractul în cauză. a) . astfel cum este acesta definit la art. atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi. a) următoarele (art. În cazul în care autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. în mod obiectiv. 8 lit. VIII. irigaţii sau ameliorare a solului. alin. Autoritatea contractantă care efectuează una dintre activităţile prevăzute la art. atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi. b) furnizarea de apă potabilă unor reţele de natura celor prevăzute la lit. OUG 34/2006). altul decât cele prevăzute la lit. OUG 34/2006). atunci autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a încadra contractul respectiv în categoria contractelor sectoriale (art. şi. VIII (Contracte sectoriale) secţiunea 1. 3. acordat de o autoritate competentă. d) sau e) atribuie un contract de achiziţie publică destinat mai multor tipuri de activităţi. 231. 232. Ce prevede articolul: . transport sau distribuţie de apă potabilă. în mod obiectiv. 229 alin. d-e. OUG 34/2006): a) cu proiecte de tehnologie hidraulică. a) . 233. OUG 34/2006): a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure. 3 lit. în baza unui drept special sau exclusiv. 232 ARE OBLIGAŢIA de a respecta prevederile prezentului capitol şi atunci când atribuie un contract sau organizează un concurs de soluţii care este în legătură (art.Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap.

VIII. dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii (art. 234. b) livrarea de combustibili gazoşi. 8 lit. b) următoarele (art. servicii de producţie. 229 alin. energie termică sau energie electrică.Proceduri de achiziţii publice în România. d) sau e) NU SE CONSIDERĂ ACTIVITATE RELEVANTĂ în sensul art. 236. iar cifra de afaceri rezultată din alimentarea reţelelor respective nu depăşeşte 20% din cifra de afaceri totală realizată. Livrarea energiei electrice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. OUG 34/2006): a) operatorul economic produce energia termică sau combustibilii gazoşi ca o consecinţă inevitabilă a unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante. a) Livrarea combustibililor gazoşi sau a energiei termice prin reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art. OUG 34/2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------242 . d) sau e) NU SE CONSIDERĂ ACTIVITATE RELEVANTĂ în sensul art. d) sau e) NU SE CONSIDERĂ ACTIVITATE RELEVANTĂ în sensul art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ total de apă pus la dispoziţie prin astfel de proiecte ori prin instalaţiile de irigare ori drenaj. în mod cumulativ. 1. (2) lit. 8 lit. 8 lit. 235. OUG 34/2006): a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele fixe destinate să asigure. următoarele condiţii (art. dacă se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii (art. avându-se în vedere media ultimilor 3 ani. avându-se în vedere media ultimilor 3 ani. inclusiv anul în curs. transport sau distribuţie de combustibili gazoşi. inclusiv anul în curs. 235. 237. 235. a) furnizorul produce apă potabilă al cărei consum este necesar în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante. b) furnizarea de apă potabilă către reţelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului. dacă se îndeplinesc. iar cantitatea furnizată reţelelor respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de apă potabilă a acestuia. OUG 34/2006). în beneficiul publicului. 232. Furnizarea apei potabile către reţelele publice de o autoritate contractantă din categoria celor definite la art.3 ENERGIE SUNT CONSIDERATE ACTIVITĂŢI RELEVANTE în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. energie termică sau energie electrică prin reţele de natura celor prevăzute la lit. sau b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. b) livrarea de combustibili gazoşi sau de energie termică prin reţelele publice este făcută numai cu scopul de a exploata în mod economic această producţie.

cum ar fi transportul în comun cu autobuze. metrou. OUG 34/2006). în aceeaşi zonă geografică şi în aceleaşi condiţii ca şi autorităţile contractante. pe baza de grafic. (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------243 . 1. 229 alin. periodice. (art. inclusiv transmiterea securizată prin mijloace electronice a documentelor codificate. alin. VIII. OUG 34/2006): a) servicii poştale. 238. 1. d) prestarea următoarelor servicii (art. 2. sortarea. troleibuze sau transport pe cablu. 31/2002 privind serviciile poştale. cataloage. capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvenţa serviciului sunt prestabilite de o autoritate competentă (art. colete poştale conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială . în beneficiul publicului. iar cantitatea transportată prin reţelele respective nu depăşeşte 30% din producţia totală de energie electrică a acestuia. OUG 34/2006). tramvaie. indiferent dacă sunt sau nu rezervate în sensul prevederilor art. aprobată cu modificări prin Legea nr. c) servicii cu valoare adăugată în legătură cu poşta electronică şi furnizate integral prin mijloace electronice. b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat. inclusiv anul in curs. în cazul în care condiţiile de operare . OUG 34/2006). respectiv serviciile constând în colectarea. VIII. servicii de transport pe calea ferată şi servicii de transport terestru de călători.care pot viza rutele ce urmează a fi deservite. se consideră că există o reţea pentru prestarea serviciilor de transport. Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze NU ESTE CONSIDERATĂ ACTIVITATE RELEVANTĂ în cazul în care şi alţi operatori economici au dreptul să presteze acelaşi tip de servicii. c) punerea la dispoziţie sau exploatarea de reţele destinate să asigure. 229 alin. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. respectiv serviciile care preced şi urmează expedierii. (2) lit.4 TRANSPORT Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 1. 642/2002. (2) lit. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) operatorul economic produce energia electrică în scopul efectuării unei alte activităţi decât cele considerate de prezenta ordonanţă de urgenţă ca fiind activităţi relevante.indiferent de greutate. avându-se în vedere media ultimilor 3 ani. alin. cărţi. 1.(1) Este considerată activitate relevantă în sectorul de utilitate publică prevăzut la art. 240 . servicii de gestiune a adreselor şi transmiterea prin poşta electronică recomandată. alin. ziare.Proceduri de achiziţii publice în România. 239. În sensul prevederilor alin. 5 POŞTĂ Art. 240. 238. b) livrarea de energie electrică prin reţele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic. cu modificările şi completările ulterioare. transportul şi livrarea la destinatari a trimiterilor poştale corespondenţă. (1).

13. (2) În sensul prevederilor alin. 2 A şi în art. 1. maritime sau fluviale a aeroporturilor. Ce prevede articolul: . (1) lit. 240. gaze naturale. alin.art. alin. (1). d).(art. cărbuni sau alţi combustibili solizi. cum ar fi publicitatea directă prin corespondenţă. 248 . (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. VIII. OUG 34/2006 . 2. lit. vânzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare. 248 . e) servicii financiar-poştale. constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată.(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat. în special operaţii ale autorităţii contractante efectuate în scopul atragerii de resurse financiare şi/sau de capital. f) servicii filatelice. b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene. care combină livrarea şi/sau depozitarea cu alte funcţiuni decât cele poştale. de natura celor prevăzute în categoria 6 din anexa nr. b) . care includ. 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) servicii privind trimiterile poştale neincluse la lit. Ce prevede articolul: . care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existentă. cumpărarea. care nu poartă adresă. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin.art.6 ALTE ACTIVITĂŢI RELEVANTE În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul (art. a). mandatele poştale şi transferurile pe bază de conturi curente poştale. OUG 34/2006). în principal. 13 lit.Proceduri de achiziţii publice în România.g) intră în categoria activităţilor relevante numai dacă persoana în cauză prestează şi servicii poştale în sensul prevederilor alin. OUG 34/2006): a) prospectării sau extracţiei de petrol brut.d . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 244 . (3) Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. 241. OUG 34/2006 . g) servicii logistice.Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului de servicii care: d) se referă la prestarea de servicii financiare în legătură cu emiterea. a) şi numai dacă activitatea de servicii poştale nu este direct expusă concurenţei conform prevederilor art. precum şi la prestarea de servicii specifice unei bănci centrale de către Banca Naţională a României. a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport. (1) lit.

(art. VIII. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de apă. alin. OUG 34/2006): a) produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terţe părţi. atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi. 244. dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi relevante de natura celor prevăzute la art. 8 lit. porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport) . astfel cum este acesta definit la art. 235 (activităţi relevante în sectorul de utilitate publică energie) si art. 3 lit. OUG 34/2006 . OUG 34/2006). (1) sunt considerate contracte sectoriale (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------245 . în condiţiile în care în efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeană. iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. OUG 34/2006). d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse. d-e.art. 243. 2 EXCEPŢII SPECIFICE Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona (art. 242. Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractul care are ca obiect cumpărarea de energie. 232 (activităţi relevante în sectorul de utilitate publică . servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante (art. 8. VIII (Contracte sectoriale) secţiunea 1. de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili destinaţi producţiei de energie. e) oricare subiect de drept. 241. dacă acesta este atribuit de o autoritate contractantă care efectuează activităţi de natura celor prevăzute la art. 245.(art. atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi. în condiţiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens.Proceduri de achiziţii publice în România. în baza unui drept special sau exclusiv. maritime sau fluviale aeroporturilor. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contractele atribuite în scopul efectuării activităţilor relevante prevăzute la alin. t).d). OUG 34/2006). OUG 34/2006). a) – ( activităţi relevante în sectorul de utilitate publică ce presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene.apă) . 2. lit. VIII secţiunea 1. altul decât cele prevăzute la lit. Ce prevede articolul: . a) .Este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. 241 lit. acordat de o autoritate competentă. servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ Uniunii Europene. b) produse.

În sensul prevederilor alin. (1) şi (2). 246. (2) lit. este suficient ca întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. alin. din ultimii 3 ani. c) împreună cu autoritatea contractantă. în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor. OUG 34/2006): a) autoritatea contractantă exercită. acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri (art. c) în cazul unui contract de lucrări. alin. ÎNTREPRINDEREA AFILIATĂ reprezintă orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care intră. b) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante. OUG 34/2006): a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------246 . execuţia de lucrări. În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă furnizează servicii.Proceduri de achiziţii publice în România. 246. unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante respective. cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani. numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor. alin. se află. o influenţă dominantă asupra sa. din ultimii 3 ani. în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice şi care se află în oricare din următoarele situaţii (art. 246. a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată. prestarea de servicii sau. OUG 34/2006): a) în cazul unui contract de furnizare. prevederile art. alin. Prevederile alin. 2. a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată. numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse. sub influenţa dominantă a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice. 5. în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea. 246. 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru atribuirea contractului sectorial (art. OUG 34 / 2006). b) în cazul unui contract de servicii. alin. 4 OUG 34/2006). după caz. numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor. direct sau indirect. din ultimii 3 ani.o influenţă dominantă asupra unei autorităţi contractante. m) se aplică în mod corespunzător. b) exercită. de către respectivele întreprinderi afiliate (art. procentajele prevăzute la alin. Pentru noţiunea de influenţă dominantă. direct sau indirect.(2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse. 3 lit. (1) SUNT APLICABILE -(art. b) sau c) este credibilă. a). În cazul în care. 246. direct sau indirect. formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. 1. produse sau lucrări similare. a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată.

alin. 246 şi 247 . 242 şi 243. Procedura specifică pentru elaborarea şi transmiterea notificării/cererii prevăzute la alin. din OUG 34/2006 – Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 247. alin. formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. în condiţiile în care autoritatea contractantă nu beneficiază de un drept special sau exclusiv în acest sens. 3. Art. OUG 34/2006): a) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante. 1. 8 lit. OUG 34/2006). iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede că autorităţile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă cel puţin egală cu cea menţionată (art. OUG 34/2006). OUG 34/2006). 248. alin. care va cuprinde toate informaţiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente în legătură cu situaţia existentă (art. OUG 34/2006). 2. precum şi ale art. constatarea faptului că o anumită activitate relevantă este sau nu expusă direct concurenţei se stabileşte de către Comisia Europeană pe baza unei notificări/cereri formulate în acest sens de autoritatea contractantă interesată. OUG 34/2006). 248. 249.Prezenta ordonanţă de urgenta nu se aplică pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziţiona: a) produse care urmează să fie revândute sau închiriate unor terţe părţi. Prevederile alin. 1. 248. (2) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului (art. b) produse. b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea însăşi face parte şi care a fost formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. 2. în condiţiile în care in efectuarea respectivelor activităţi nu intervine utilizarea fizică a unei reţele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeana. 242. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii relevante pe o perioadă de cel puţin 3 ani. Ce prevăd articolele: Art. În sensul prevederilor alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru atribuirea contractului sectorial (art. servicii sau lucrări destinate efectuării unor activităţi relevante într-un stat terţ al Uniunii Europene.(art. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţii pe care aceasta le solicită cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. din OUG 34/2006 . uneia dintre autorităţile contractante respective. 247. alin. Prezenta ordonanţă de urgenţă NU SE APLICĂ pentru atribuirea contractelor sectoriale în cazul în care activitatea relevantă pentru care sunt destinate este expusă direct concurenţei pe o piaţă la care accesul nu este restricţionat (art. (1). alin. iar alte persoane au şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleaşi condiţii ca şi autoritatea contractantă. d) sau e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------247 . 243.Proceduri de achiziţii publice în România.

formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. execuţia de lucrări. numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor. 246. b) exercită. Art.Proceduri de achiziţii publice în România. 247. (2) lit. a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliată. din ultimii 3 ani. (2) Prevederile alin. din OUG 34/2006 – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o autoritate contractantă unei întreprinderi afiliate acesteia. o influenţă dominanta asupra unei autorităţi contractante. sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfăşoară activităţi economice. numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizării de produse. în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor. b) sau c) este credibilă. prestarea de servicii sau. direct sau indirect. a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrări pentru întreprinderile cu care este afiliată. procentajele prevăzute la alin. a). (1) sunt aplicabile: a) în cazul unui contract de furnizare. după caz. din ultimii 3 ani. direct sau indirect. se afla. (4) În cazul în care. (3) În sensul prevederilor alin. m) se aplică în mod corespunzător. direct sau indirect. din OUG 34/2006 – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se aplică pentru atribuirea contractului sectorial: a) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din furnizarea de produse. 3 lit. întreprinderea afiliată reprezintă orice persoana care desfăşoară activităţi economice şi care intră. a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliată. este suficient ca întreprinderea să arate că cifra de afaceri prevăzută la alin. formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. unei întreprinderi afiliate la una dintre autorităţile contractante respective. uneia dintre autorităţile contractante respective. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------şi care au ca obiect achiziţia de produse. c) în cazul unui contract de lucrări. c) împreună cu autoritatea contractanta. acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri. din ultimii 3 ani. prevederile art. o influenţă dominantă asupra sa. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înfiinţată pentru efectuarea activităţii relevante pe o perioada de cel puţin 3 ani. (1) si (2). numai dacă cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrărilor. de către respectivele întreprinderi afiliate. Pentru noţiunea de influenţă dominantă. (2) Prevederile alin. Art. cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 248 . în funcţie de data la care o întreprindere afiliată a fost înfiinţată sau şi-a început activitatea. b) de către o asociere de mai multe autorităţi contractante. b) în cazul unui contract de servicii. în perimetrul de consolidare al autorităţii contractante sau orice persoană care desfăşoară activităţi economice si care se afla in oricare din următoarele situaţii: a) autoritatea contractantă exercită. iar instrumentul juridic prin care s-a înfiinţat asocierea prevede ca autorităţile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioada cel puţin egală cu cea menţionată. servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante. b) de către o autoritate contractantă unei asocieri de autorităţi contractante din care ea însăşi face parte si care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevantă. (5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la autoritatea contractantă furnizează servicii. produse sau lucrări similare.

alin. alin. autoritatea contractantă poate utiliza şi modalităţile speciale de atribuire prevăzute la Capitolul IV. 251. cu sau fără acordarea de premii. 250. 3. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor sectoriale (art. b) pentru contractul de servicii:100. OUG 34/2006). licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte. alin. c) negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 250 alin. prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu. fără TVA. 1. prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă.000 euro. OUG 34/2006 . c) pentru contractul de lucrări: 750. 18. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri (art. OUG 34/2006): a) atunci când. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a atribui contractul sectorial.Proceduri de achiziţii publice în România. Ce prevede art. În vederea atribuirii contractelor sectoriale. 2.art. după caz. Pentru atribuirea contractului sectorial. alin. respectiv o procedură specială prin care achiziţionează.OUG 34/2006). 2. al proiectării urbanistice şi peisagistice. Prevederile art.000 euro. 1. îndeosebi în domeniul amenajării teritoriului. 124. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VIII. a contractului de achiziţie publică este mai mică decât echivalentul în lei al următoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 100. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. nu a fost prezentată nici o ofertă sau au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare datorită faptului că acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. 18 alin. 2. un plan sau un proiect. e) cererea de oferte. d) negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. de regulă. (1).Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată. OUG 30/2004 . alin. numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. 251. OUG 34/2006): a) licitaţia deschisă. licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (art. 250.(art. OUG 34/2006) PRIN EXCEPŢIE de la prevederile alin.000 euro. 250.Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii. b) licitaţia restrânsă. alin. Aplicarea procedurii de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------249 . în urma aplicării licitaţiei deschise. 3 REGULI SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt (art. 252 sau 124 . cu respectarea prevederilor prezentei secţiuni (art. 252. (1). autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. OUG 34/2006) Ce prevede articolul: .

experimentării. reglementată prin lege. determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante. sau a cererii de oferte. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. c) ca o măsură strict necesară. ca urmare a apariţiei unei ocazii deosebit de avantajoase. nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară. pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise. a licitaţiei restrânse. disponibile doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp.Proceduri de achiziţii publice în România. iar atribuirea să nu afecteze atribuirea ulterioară pe baze concurenţiale a contractelor subsecvente care sunt destinate îndeplinirii scopului propus. i) atunci când. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. g) atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. d) atunci când contractul care urmează să fie atribuit este destinat exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice. dar care datorită unor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------250 . a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. în acest din urmă caz autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. de la un administrator judiciar care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. care nu au fost incluse în contractul iniţial. ca urmare a unui concurs de soluţii. conform regulilor stabilite iniţial. determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice disproporţionate de operare şi întreţinere. artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ negociere în acest caz este posibilă numai după anularea procedurii iniţiale şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial. achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil. f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri. din motive tehnice. j) atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale. h) atunci când este posibilă achiziţionarea de produse la un preţ considerabil mai scăzut decât preţurile practicate în mod normal pe piaţă. studiilor sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă acesta nu este destinat obţinerii unui profit şi nici acoperirii costurilor aferente. b) atunci când. e) atunci când este necesară achiziţionarea de la furnizorul iniţial a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care.

în mod cumulativ. . licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă. j) şi k).atribuirea se face contractantului iniţial. iar noile lucrări constau în repetarea unor lucrări similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract. 252 lit. în proporţie de mai mult de 50%. În cazul în care acest lucru este posibil şi în măsura în care nu se încalcă condiţiile prevăzute la art.Proceduri de achiziţii publice în România. deşi separabile de contractul iniţial.determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi. 254. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză.în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. în detrimentul unei oferte care conţine. 2. în proporţie de mai puţin de 50%. cu modificările ulterioare . 253. ulterior atribuirii unui contract de lucrări. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a invita la negocieri un număr de operatori economici care să asigure o concurenţă reală (art. . următoarele condiţii: . şi numai dacă se respectă. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări care sunt similare lucrărilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. din punct de vedere tehnic şi economic. i). alin.atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire. Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. în mod cumulativ. . OUG 34/2006). . autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconvenienţe majore pentru autoritatea contractantă sau. OUG 34/2006). produse a căror origine . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 251 . sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. k) atunci când.913/92 din 12 octombrie 1992. astfel de produse (art.valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior.este din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective. următoarele condiţii: .

2. OUG 34/2006). prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3% (art.Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În sensul prevederilor alin. 254. (1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 252 . alin.

4 PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN FAŢA CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR IX. 3 STATUTUL PERSONALULUI CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR IX.Proceduri de achiziţii publice în România. 6 SOLUŢIILE PE CARE LE POATE PRONUNŢA CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR IX. 2 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR IX. 9 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ÎN INSTANŢĂ IX. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IX. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR IX. 10 MĂSURI PRIVIND OPERAŢIONALIZAREA CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 253 . 8 CĂI DE ATAC ÎMPOTRIVA DECIZIILOR CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR IX. 7 PROCEDURA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII IX. 5 MĂSURI PROVIZORII IX. 1 DISPOZIŢII GENERALE IX.

(1). în acest din urmă caz fiind aplicabile prevederile cap.3. OUG 34/2006). 255. Orice referire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------254 . OUG 34/2006). neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IX. În sensul prevederilor alin. prin persoană vătămată se înţelege orice operator economic care: (art. OUG 34/2006). precum şi orice alte contracte sau proceduri care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă (art. alin. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul (art. Ce prevede art. omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune. alin. alin. 255. 1. OUG 34/2006). prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. prin încheiere. poate solicita anularea actului. în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire. alin. alin. aceasta din urmă. 255. (1. În cazul în care cu privire la acelaşi obiect au fost formulate atât contestaţie în faţa Consiliului Naţional de Solutionare a Contestaţiilor. OUG 34/2006): a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu respectiva procedură de atribuire b) a suferit. (1. pe parcursul prezentului capitol. 1. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.. ori ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. alin. 9. În scopul prevăzut la alin. OUG 34/2006). 255. autoritatea contractantă va încunoştinţa instanţa despre existenţa contestaţiei prevăzute la acelaşi alineat (art. 1. la cererea părţilor sau din oficiu.1. (art. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor va transmite dosarul în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. 1 DISPOZIŢII GENERALE Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printrun act al autorităţii contractante. recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicţională sau în justiţie. 9. inclusiv a contractului sectorial. 255. 3. de natură să producă efecte juridice. prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ. întrunirea cauzelor. pentru asigurarea unei bune judecăţi. 4. 255. orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice. suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o consecinţă a unui act al autorităţii contractante. În sensul prevederilor alin.2. 255. cât şi acţiune la instanţa judecătorească. 2. la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile menţionate la art. (art.Proceduri de achiziţii publice în România.1). alin. OUG 34/2006). va putea dispune. (1).1) (art. obligarea autorităţii contractante de a emite un act. VIII (Contracte sectoriale). din OUG 34/2006: Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică pentru: a) atribuirea contractului de achiziţie publică.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------255 . f) mijloacele de proba pe care se sprijină contestaţia. 2. de către o autoritate contractantă. va cere contestatorului ca. (1).000. contestaţia va fi respinsă. în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: . c1) atribuirea contractului de servicii de către un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantă. e) motivarea in fapt si in drept a cererii. sediul lor şi codul unic de înregistrare.respectivul contract este subvenţionat în mod direct. partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.Proceduri de achiziţii publice în România. în numele şi pentru o altă persoană fizică/juridică. de către o autoritate contractantă. e) organizarea concursului de soluţii. c1) abrogat c2) abrogat d) obiectul contestaţiei. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu. denumirea. sunt de competenţa exclusivă a Curţii de Apel Bucureşti (art. cu respectarea prevederilor art. VII (Contractele de concesiune). acesta să completeze contestaţia. d) atribuirea contractului de achiziţie publică de către o autoritate contractantă. aşa cum este definită de legislaţia în vigoare. în acest caz fiind aplicabile prevederile cap. alin.2 şi 270-271 (art. 1. în proporţie de mai mult de 50%. in termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă aceasta situaţie. 255 alin. alin. OUG 34/2006). c) atribuirea contractului de lucrări de către un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantă. c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată. . pentru persoanele juridice. . în măsura în care este posibil. OUG 34/2006). Ce prevăd articolele: . în cazul în care respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct. litigiile privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional.valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 5. de către o autoritate contractantă. formulat în conformitate cu prevederile art. domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori. în proporţie de mai mult de 50%. 270 din OUG 34/2006 . (1). g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.000 euro. b) denumirea şi sediul autorităţii contractante. f) atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice şi a contractului de concesiune de servicii.000 euro. 256. în proporţie de mai mult de 50%. Prin excepţie de la prevederile alin. (2) În situaţia în care Consiliul apreciază ca în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ următoarele: .(1) Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele.respectivul contract este subvenţionat în mod direct. În cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezintă şi in ce calitate.valoarea estimată a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 200. 256.Art. 256. În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) încheierea acordului-cadru. (5).

aceasta se înaintează atât Consiliului cât şi autorităţii contractante.1 alin. (1).(1) Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă. (art. (1) se poate adresa de îndată instanţei judecătoreşti competente.2 rămân aplicabile (art. (2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei.1 alin. (1) nu împiedică introducerea cererii în faţa instanţei judecătoreşti competente (art. (art.Art. 6. Persoana vătămată care. 256. OUG 34/2007). Înainte de a se adresa instanţei competente. 4. dispoziţiile art. OUG 34/2007). Persoana vătămată care a notificat autoritatea contractantă potrivit dispoziţiilor alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător în cazul prevăzut la art. 7. 271 din OUG 34/2006 .Proceduri de achiziţii publice în România. 256. fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor luate de autoritatea contractantă potrivit alin. (1) nu sunt aplicabile. 256. (3) Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire. 5. nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 256. După primirea notificării. 256. OUG 34/2007). 1. OUG 34/2007). cât şi celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire (art. (4) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. Dispoziţiile alin. Măsurile adoptate potrivit alin. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. 2. dacă acestea sunt disponibile. (1) se aplică în mod corespunzător. 270 alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 272. 3.1 alin. persoana vătămată notifică autoritatea contractantă cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza instanţa judecătorească competentă. OUG 34/2007). 60 alin. consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite autorităţii contractante o notificare de renunţare la dreptul de a formula acţiune în justiţie sau. 256. precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. (1). autoritatea contractantă poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea pretinsei încălcări.1 alin.1 alin. în cazul în care acesta a fost emis. 205 şi 256. 274 şi 277 alin. Dispoziţiile art. (3) se comunică în termen de o zi lucrătoare atât persoanei care a notificat autoritatea contractantă. primind comunicarea prevăzută la alin. (1). Dispoziţiile art. 256. după caz. Notificarea prevăzută la alin.1 alin.1 alin. OUG 34/2007). Lipsa notificării prevăzute la alin. (4). (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. 256 alin. (3). OUG 34/2007). de renunţare la judecarea acţiunii în ceea ce priveşte respectiva încălcare (art. inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis în cadrul respectivei proceduri (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------256 .

iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400. alin. instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. II secţiunea a 2-a. 55. 256^2. b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. estimată conform prevederilor art. accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie. (4) cu 5 zile” Art. (1). estimată conform prevederilor art. precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. 5 din OUG 34/2006 –(licitaţia deschisă) -„ În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite. 1. b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. art. 4 din OUG 34/2006 – (licitaţia restrânsă) . 23 şi ale cap. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire. 8 lit. 55 alin. publicată în SEAP în condiţiile art. 2. a) . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau. 256^2. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art.000 euro. (4) şi art. 55 alin. alin. 89 alin. (2). (2). accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie.Proceduri de achiziţii publice în România. Ce prevede art. Ce prevede art. d) sau e). OUG 34/2007): a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. atunci ------------------------------------------------------------------------------------------------------------257 . Ce prevăd articolele: Art. cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. OUG 34/2007). începând cu data publicării anunţului de participare. (5). data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire.000. 89.000 euro.„În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite. 8 lit. (art. alin. 75. din OUG 34/2006: Publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care: a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125. 23 şi ale cap. În cazul în care cererea prevăzută la alin. 75 alin. din OUG 34/2006: Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică. c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. în termen de (art. 2. începând cu data publicării anunţului de participare. după caz. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 23. atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. 127 alin. alin. II secţiunea a 2-a. (2).000 euro. alin.c).

(4) cu 5 zile” Art. se prezumă renunţarea la calea administrativ-jurisdicţională.Proceduri de achiziţii publice în România. să reducă perioada prevăzută la alin. alin. concomitent Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţei judecătoreşti competente. (1) cu 4 zile” Partea nu se poate adresa.art. Consiliul se supune numai legii. atunci aceasta ARE DREPTUL. 2 din OUG 34/2006 – (cererea de ofertă) . 3. Consiliul funcţionează în baza unui Regulament de organizare şi funcţionare care se aprobă în conformitate cu art. În caz contrar. alin. având următoarele competenţe (art. L 128/2007 . alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevăzută la alin. partea având obligaţia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanţa judecătorească competentă. organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. denumit în continuare Consiliu.„În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi permite. HG 782/2006) : a) să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire înainte de încheierea contractului. IX. iar şedinţele Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia (art. precum şi cele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. alin. 257. în cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusă. b) să se pronunţe asupra legalităţii procedurilor şi operaţiunilor desfăşurate de autoritatea contractantă în atribuirea unui contract de achiziţie publică. În ceea ce priveşte deciziile sale. alin. 3. 257. OUG 34/2006). 127. (4) din Ordonanţa de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------258 . 287 alin. 257. 2 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Ce prevede articolul: . În activitatea sa. începând cu data publicării invitaţiei de participare.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 291. alin 5. 291. alin. (1). 1. (art. pe lângă Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 4. art. funcţionează pe lângă Secretariatul General al Guvernului (art. Consiliul este independent şi nu este subordonat ANRMAP. OUG 34/2006). accesul direct şi nerestricţionat al operatorilor economici la această documentaţie. (art. OUG 34/2006). OUG 34/2007).(art. 257. OUG 34/2006 . OUG 34/2006). 257. la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Secretariatului General al Guvernului.abrogat Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor funcţionează ca organism administrativjurisdicţional. 256^2. 1. alin. pentru soluţionarea aceleiaşi cereri. 2. c) să emită opinie asupra litigiului dedus judecăţii dacă instanţa de judecată solicită acest lucru în conformitate cu prevederile art. 1.

2. pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs. pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs potrivit dispoziţiilor art. ale transparenţei şi imparţialităţii în luarea deciziilor. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ urgenţă a Guvernului nr. Atribuţiile Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se realizează cu respectarea principiilor constituţionale ale independenţei şi stabilităţii membrilor săi. OUG 34/2006). Ce prevede articolul: . OUG 34/2006). 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. alin. alin. alin. 5.4. Atribuţiile preşedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor stabileşte contacte şi cooperează cu instituţiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau organisme internaţionale similare (art. HG 782/2006). 4. preşedintele emite ordine (art. alin. alin. (1). după cum urmează (art. precum şi cu cele ale legalităţii. anexa la HG 782/2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------259 .Proceduri de achiziţii publice în România. 10. preşedintele este numit de Parlament. 2. 290 alin. În desfăşurarea activităţii sale. OUG 34/2006 . alin. 2. cu excepţia situaţiei prevăzute la art. alin . În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2). Preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) exercită atribuţii manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii. 258. 1. 1. 290. cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului (art. 1.art. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Preşedintele Consiliului înaintează primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului.(art. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor are obligaţia apărării şi realizării drepturilor şi intereselor legitime supuse judecăţii. propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. alin. fără privilegii şi discriminări (art. 2. Consiliul este condus de un preşedinte numit dintre membrii săi (art. la propunerea comisiei parlamentare ce exercită controlul. HG 782/2006). În exercitarea atribuţiilor sale. (4). 258. L 128/2007).Până la dobândirea personalităţii juridice. 1. 261 alin. contradictorialităţii şi a dreptului la apărare (art. dintre membrii săi (art. anexa la HG 782/2006). 3. Preşedintele este numit pe o perioadă de 5 ani. OUG 34/2006). 258. 2. 258. L 128/2007). alin. celerităţii. 258. alin.

g) răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continuă. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. stabilind locul. dispune promovarea şi aplică sancţiunile pentru această categorie de personal. raportul de activitate anual este transmis spre informare şi Cancelariei Primului . pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de soluţionare a contestaţiilor. atribuţiile şi programul de desfăşurare a activităţii acestuia. d) asigură şi verifică respectarea obligaţiilor legale şi a regulamentelor. m) prezintă şi susţine raportul de activitate anual. h) convoacă Colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau sesizează Comisia de disciplină ori de câte ori este cazul. k) răspunde de modul de organizare al arhivei. aprobă delegarea. consilierul de serviciu. i) numeşte personalul tehnic administrativ. 10. propunerile de numire a membrilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. cât şi de personalul tehnic-administrativ. 2. preşedintele Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor emite ordine (art. j) ia măsuri pentru respectarea de către personalul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a tuturor drepturilor şi obligaţiilor stabilite prin legile în vigoare şi a regulamentelor interne. n) coordonează activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. anexa la HG 782/2006). detaşarea. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 260 .Ministru. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) aprobă ulterior dobândirii personalităţii juridice. conform dispoziţiilor legale în vigoare. o) asigură constituirea de baze de date privind litigiile cu care a fost sesizat spre soluţionare Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. alin. b) ia măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. În exercitarea atribuţiilor sale. atât de către membri CNSC. ulterior dobândirii personalităţii juridice. l) numeşte. e) asigură şi răspunde de repartizarea aleatorie a contestaţiilor către consilieri de soluţionare a contestaţilor. în faţa Parlamentului. f) desemnează membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor care urmează să îndeplinească şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de soluţionare a contestaţiilor. p) colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice în scopul promovării unor politici optime în domeniul achiziţiilor publice. c) înaintează Primului Ministru.Proceduri de achiziţii publice în România.

respectiv soluţionarea contestaţiei cu părtinire. 3 STATUTUL PERSONALULUI CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Consiliul are un număr de 21 de membri. 4. 1. 2. c) interpretează în sens dispoziţiilor legale documentele relevante aflate la dosarul cauzei . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Preşedintele Consiliului are obligaţia de a întocmi un raport de activitate anual. OUG 34/2006). 26. se face de către Comisia de disciplină şi. Completul de soluţionare al contestaţiei este independent. 260. după caz. b) se demonstrează reaua credinţă. o vechime de 9 ani în domeniul juridic. Constatarea existenţei unuia din cazurile prevăzute la alineatul 3. alin. anexa la HG 782/2006). 1. Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. înaintea oricăror alte obligaţii (art. anexa la HG 782/2006). 11. Cel puţin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licenţiaţi în drept (art. 259. alin. 1. pe care îl prezintă şi îl susţine în faţa Parlamentului până la data de 31 martie a anului următor (art. Colegiul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CCNSC) este format din 3 membri aleşi prin vot cu majoritate simplă de toţi membrii Consiliului. 26. alte organisme abilitate potrivit legii după caz (art. OUG 34/2006). 3. alin. Completul de soluţionare al contestaţiei poate fi considerat răspunzător pentru decizia pronunţată. 26. alin. 1. IX. alin. dintre consilierii de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice care şi-au exprimat intenţia de a candida (art. anexa la HG 782/2006). în următoarele cazuri (art. OUG 34/2006). precum şi un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare de lungă durată. alin. 261. anexa la HG 782/2006): a) nu ia in considerare documentele relevante aflate la dosarul cauzei. alin. 260. anexa la HG 782/2006). precum şi o experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul achiziţiilor publice (art. alin. OUG 34/2006). Membrii Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au obligaţia soluţionării contestaţiilor cu celeritate. 26. 2. economic sau tehnic. deciziile pronunţate având la bază propria judecată profesională şi respectarea legii (art. totalizând un număr de 37 de posturi (art.Proceduri de achiziţii publice în România. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------261 .

cu modificările şi completările ulterioare. 2. Preşedintele Consiliului beneficiază şi de sporul de conducere aferent funcţiei de director general (art. 53/2003 . 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici. Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual şi este asimilat din punctul de vedere al salarizării personalului contractual al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art.Proceduri de achiziţii publice în România. 4. 263. cu modificările ulterioare. OUG 34/2006). o vechime de 5 ani în domeniul juridic. (art. alin. Personalul tehnico-administrativ se încadrează prin concurs. precum şi cu prevederile Legii nr. OUG 34/2006). desemnaţi de către cele două Camere ale Parlamentului. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii. alin. economic sau tehnic. alin. OUG 34/2006). Membrii Consiliului beneficiază de salarii de bază majorate cu 75% faţă de cele prevăzute de lege. Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special. alin. alin. 2. 262. alin. 21. 1. OUG 34/2006). în condiţiile legii (art. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Legii nr. Candidaţii trebuie să aibă studii universitare. Membrii Consiliului au ca sarcină principală ducerea la îndeplinire a atribuţiilor date în competenţa Consiliului prin prezenta ordonanţă de urgenţă (art. alin. alin. 3. precum şi experienţă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice şi/sau concurenţei (art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------262 . 261. republicată. în măsura în care nu contravin prezentei reglementări (art. 1. 262. 263. alin. 262. 3. după cum urmează (art. Comisia prevăzută la alin. OUG 34/2006): a) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (art. OUG 34/2006). 261. OUG 34/2006). alin.Codul muncii. Aceştia sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizării funcţiei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului. 2. 3. denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. b) 2 reprezentanţi ai Parlamentului României. Evaluarea activităţii Consiliului se efectuează lunar de către o comisie (art. 262. 263. OUG 34/2006). 262. respectiv un senator şi un deputat. OUG 34/2006). OUG 34/2006). (2) este alcătuită din 5 membri.

primul ministru poate să dispună. Prin excepţie de la prevederile alin. în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. alin. 2. alin. 264. alin. societăţi naţionale sau regii autonome. d) un reprezentant al Consiliului Concurenţei. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 3. OUG 34/2006). societăţi de asigurare sau financiare. 264. f) să exercite oricare alte activităţi profesionale sau de consultanţă. Membrilor Consiliului LE ESTE INTERZIS (art. OUG 34/2006). societăţi comerciale. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. cu excepţia funcţiilor sau activităţii în domeniul didactic. publicat în Monitorul Oficial al României. (2). cu modificările şi completările ulterioare (art. . în cazul apariţiei unor situaţii deosebite. 6. Procedura de evaluare a activităţii Consiliului şi a preşedintelui acestuia vizează exclusiv activitatea administrativă şi organizatorică şi se stabileşte prin ordin al secretarului general al Guvernului. alin. b) să deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere. OUG 34/2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 263 . 5. 4. OUG 34/2006). e) să exercite orice funcţie publică sau privată. administrare sau control la societăţi civile. Membrii Consiliului AU OBLIGAŢIA să depună declaraţiile de avere şi de interese. al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare. direct sau prin persoane interpuse. 264. OUG 34/2006). OUG 34/2006): a) să desfăşoare activităţi comerciale. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 263. prevenirea şi sancţionarea corupţiei. sub sancţiunea nulităţii deciziei pronunţate (art. 263. procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen (art. 263. În sensul prevederilor articolului (2) comisia întocmeşte un raport de evaluare care se înaintează primului – ministru prin Secretariatul General al Guvernului. prin decizie eliberarea din funcţie a acelor consilieri de soluţionare a contestaţiilor ce au obţinut calificativul necorespunzător (art. companii naţionale. alin. 1. Partea 1 (art. d) să deţină calitatea de membru al unui partid politic şi să desfăşoare sau să participe la activităţi cu caracter politic. Membrii Consiliului NU AU DREPTUL de a participa la soluţionarea unei contestaţii dacă se află în una dintre situaţiile prevăzute mai jos. c) să deţină calitatea de membru al unui grup de interes economic. inclusiv bănci sau alte instituţii de credit.

2. alin. OUG 34/2006). alin. 2. 2. contradictorialităţii şi a dreptului la apărare (art. 267. 1.Proceduri de achiziţii publice în România. Contestaţia se soluţionează de un complet format din 3 membri ai Consiliului. IX. 265. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------264 . OUG 34/2006). din OUG 34/2006: Prin excepţie de la prevederile alin. c) dacă s-au pronunţat public în legătură cu contestaţia pe care o soluţionează. (1). alin. 266. alin. OUG 34/2006). 265. Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului (art. OUG 34/2006). d) dacă se constată că au primit de la una dintre părţi bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. prin complete specializate. b) dacă între aceştia şi una dintre părţi a fost un proces penal cu până la 5 ani înaintea soluţionării cauzei. aprobat potrivit art. 269. celerităţii. OUG 34/2006) – L 228/2008 Ce prevede art. 291 (art. cu modificările şi completările ulteriore. În exercitarea atribuţiilor sale. OUG 34/2006). Procedura de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii. OUG 34/2006). În cadrul fiecărui complet cel puţin preşedintele acestuia trebuie să fie licenţiat în drept (art. alin. alin. 266. dintre care unul are calitatea de preşedinte de complet (art. cu majoritate simplă (art. Cauzele se distribuie completelor ÎN MOD ALEATORIU (art. 4 PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ÎN FAŢA CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Cu excepţia contestaţiilor prevăzute la art. OUG 34/2006). consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire. înainte de încheierea contractului. dintre care 2 sunt numiţi de preşedintele Consiliului şi 3 sunt aleşi de membrii Consiliului. soţul sau ascendenţii ori descendenţii lor au vreun interes în soluţionarea contestaţiei sau când sunt soţi. 256 alin (2). 1. 267. 1. 268. rude sau afini până la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi. Consiliul adoptă decizii (art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) dacă aceştia. Comisia de disciplină are un număr de 5 membri. 256 alin (2). constituite potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului. contestaţiile referitoare la procedurile de atribuire de lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional se formulează în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

cât şi autorităţii contractante. alin. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. aceasta se înaintează atât Consiliului. se prezumă renunţarea la calea administrativ-jurisdicţională. data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de atribuire. c1) abrogat c2) abrogat d) obiectul contestaţiei e) motivarea în fapt şi în drept a cererii. instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. sediul lor şi codul unic de înregistrare. c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată. contestaţia va fi respinsă (art. alin. în cazul în care acesta a fost emis. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. alin. Ce prevede art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente (art. (art. 271. 1. 3. II secţiunea a 2-a. publicată în SEAP în condiţiile art. partea având obligaţia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instanţa judecătorească competentă. nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. În caz contrar. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. (art." În cazul în care cererea prevăzută la alin. 89 alin. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.Proceduri de achiziţii publice în România. 23 şi ale cap. 55 alin. II secţiunea a 2-a. 256^2 din OUG 34/2006 – Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau. estimată conform prevederilor art. estimată conform prevederilor art. pentru persoanele juridice. 1. 270. în măsura în care este posibil. OUG 34/2006). în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie. alin. (4) şi art. b) denumirea şi sediul autorităţii contractante. 256^2. (1). f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia. (2). (1). (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire. concomitent Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi instanţei judecătoreşti competente. 256^2. dacă acestea sunt disponibile. OUG 34/2007). În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu. (5). 127 alin. pentru soluţionarea aceleiaşi cereri. 2. b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. în termen de (art. 270 alin. OUG 34/2006): a) numele. (2). Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat. este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. art. denumirea. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------265 . OUG 34/2007): a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. Partea nu se poate adresa. (2). 55 alin. 23 şi ale cap. precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. alin. 256^2. (2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. OUG 34/2007). 2. 256^2. 75 alin. după caz. 270. OUG 34/2006). (art. acesta să completeze contestaţia. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. va cere contestatorului ca. 1. Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă. domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori.

alin. 271. 3. 273. 271. sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. OUG 34/2006). (1). alin.Proceduri de achiziţii publice în România. 274. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare respective. OUG 34/2006). (1) este anterioară expirării termenelor de aşteptare prevăzute la art. 272 . dispoziţiile art.(art. alin. (1). precum şi. 275 alin. 205 alin. (art. autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul până la data expirării termenului prevăzut la art. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor. 1. 281 alin. (1) şi la art.12 alin. 205 alin. dispoziţiile art. 60 alin. din OUG 34/2006) . armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei. autoritatea contractantă are obligaţia să îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire. (1). (art. 287. 274 şi ale art. Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective. (3) nu sunt aplicabile. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului. 274.7 şi 287. 277. OUG 34/2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului. (1). Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art.abrogat Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. din OUG 34/2007: În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu şi de către autoritatea contractantă. alin. (art. din OUG 34/2006: . dacă partea interesată nu a introdus plângere la instanţa judecătorească competentă. 271. 205 alin. 3. 277 alin. 287. Pentru contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluţionare (art. În cazul în care expirarea termenului prevăzut la art. o copie a dosarului achiziţiei publice. OUG 34/2006) Ce prevede art. punctul său de vedere asupra acesteia/acestora. 206 alin. În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. 2. 273.Ce prevede art. alin.În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor. În vederea soluţionării contestaţiei/ contestaţiilor. Dispoziţiile art. PUNCTUL SĂU DE VEDERE asupra ------------------------------------------------------------------------------------------------------------266 . însoţit de orice alte documente considerate edificatoare. (1) . (3). OUG 34/2006). 3. 287. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere.8 se aplică în mod corespunzător Art. Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu. (1) şi la art. (3). alin. pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora (art. 4. participanţii în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să conţină toate elementele prevăzute la art.13 alin. 281 alin. 2. (2). 270 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

274. Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice. aplicată conducătorului autorităţii contractante (art. 1. 23 şi ale cap. în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora (art.(art. în cazul in care valoarea estimată. Ce prevăd articolele: Art. Decizia Consiliului privind amenda. 205. Autoritatea contractantă va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor. 275. într-un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării. 275 alin. În cazul in care valoarea estimată. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ acesteia/acestora. OUG 34/2006). (1). (art. OUG 34/2006). a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 3. precum şi. astfel cum este prevăzut la art. 205. constituie titlu executoriu şi se execută de către organele competente. 1. Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. Aplicarea prevederilor alin. OUG 34/2006). alin. conform prevederilor art. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei. II secţiunea a 2-a. 275. însoţit de orice alte documente considerate edificatoare. " secţiunea a 2-a. De asemenea. 31. (2). OUG 34/2006).abrogat În vederea soluţionării contestaţiei Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor. (3). 1. neatacată în termen. alin. 2. potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------267 . 275. alin. 274. sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10. o copie a dosarului achiziţiei publice. 23 şi ale cap. 275.000 lei. nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de soluţionare a contestaţiei. alin. 274. alin. alin. (1). de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente. 1. 3. b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. alin. (art. alin. din OUG 34/2007 Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de (art. Art.. conform prevederilor art. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor. (3) – (art. 276.Proceduri de achiziţii publice în România. 55 alin. OUG 34/2006). (2). 2. 55 alin. OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. OUG 34/2006 . OUG 34/2006). în acelaşi termen prevăzut la alin. alin.

Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de natură tehnică sau financiară. 276. De asemenea. 263 alin. autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. alin. iar părţile vor fi audiate numai dacă acest lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a contestaţiei (art. OUG 34/2006 . 1. OUG 34/2006). alin. alin. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia (art. precum şi Consiliului. (art. Consiliul are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantă. OUG 34/2006). 276 . Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului. OUG 34/2006). OUG 34/2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii (art. (art.Proceduri de achiziţii publice în România. 275. alin. OUG 34/2006): În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale. alin. fără ca prin aceasta să fie afectate termenele prevăzute la art. autoritatea contractantă nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere potrivit dispoziţiilor art. (6). 2. În cazuri temeinic justificate. 5. (art. termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit cu încă 10 zile. 277. alin. 274 (art. În acest caz. 276. OUG 34/2006). 277. 275. 6. acesta va trimite Consiliului şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevăzut la alin. 4. 32. 5 MĂSURI DE REMEDIERE După primirea unei contestaţii. OUG 34/2006). alin. 275. părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului. Procedura în faţa Consiliului este scrisă. celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. Art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 268 . nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. 2. alin.(art. 275. Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul procedurii. (1) constituie abatere disciplinară şi poate atrage declanşarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. OUG 34/2006).abrogat IX. 276^1. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. 1.

(1). " secţiunea a 2-a. în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. 23 şi ale cap.art. inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. în termen de 10 zile de la comunicare. 2. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere. (1) şi la art. (1). (2). inclusiv asupra interesului public. 1. (2). în termen de 5 zile de la comunicare. 3. dispoziţiile art. alin. din OUG 34/2006: Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. poate să dispună la cererea părţii interesate. alin. atât pentru motive de nelegalitate. pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (1). alin. cât şi de netemeinicie . (art. în mod separat. b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. măsuri cu caracter provizoriu. din OUG 34/2006: În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. instanţa.13 alin. 55 alin.7 şi 287. 55 alin. conform prevederilor art. prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor. În cazul în care expirarea termenului prevăzut la art. 287. (2). (1) este anterioară expirării termenelor de aşteptare prevăzute la art. (1) se majorează cu 5 zile. dacă partea interesată nu a introdus plângere la instanţa judecătorească competentă. (1) poate fi atacată cu recurs. 287^7. (1) şi la art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu şi de către autoritatea contractantă. OUG 34/2006). Ce prevăd articolele: . până la soluţionarea fondului cauzei. autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul până la data expirării termenului prevăzut la art. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare respective. II secţiunea a 2-a. 287^7 .Proceduri de achiziţii publice în România. 206 alin. 205. 1. luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate. din OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de (art. 3. alin. 205 alin. 283 alin. cum ar fi: a) măsuri de suspendare sau care să asigure suspendarea procedurii de atribuire. a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. 281 alin.8 se aplică în mod corespunzător (art. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. 281. . în cazul in care valoarea estimată. OUG 34/2006) Încheierea prevăzută la alin. 206. conform prevederilor art. 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 269 .12 alin. alin. . 23 şi ale cap.art. 277. 287.art. 205. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. 1. în stadiul în care se află. OUG 34/2006: În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. b) alte măsuri care să asigure oprirea implementării anumitor decizii a autorităţii contractante. În cazul in care valoarea estimată. (1). Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 281 alin.art. alin. atunci termenele prevăzute la art. 205 alin. 287. (3).

din punct de vedere al legalităţii şi temeiniciei. 3. OUG 34/2006).12 alin.Proceduri de achiziţii publice în România. alin. (art.art. aşa cum este prevăzut la art. iar când se constată că acestea sunt întemeiate. există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. Consiliul va examina. alin. (art. 5. în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. autoritatea contractantă nu are în nicio situaţie dreptul DE A ÎNCHEIA CONTRACTUL înainte de soluţionarea cauzei de către instanţă. 281. 4. 278. alin. autoritatea contractantă achiziţionează produse. 1. la care nu s-a făcut referire în contestaţie. În situaţia în care Consiliul apreciază că. 287^8. OUG 34/2006). În cazul în care hotărârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. OUG 34/2006). 287. 2. OUG 34/2006). alin. alin. IX. servicii sau lucrări defalcate pe loturi. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie (art. 4. 278. OUG 34/2006). 206 alin. 205 alin. Ce prevede art. va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire. În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de remediere a actului atacat. care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei Consiliului. nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei (art. 277. 6 SOLUŢIILE PE CARE LE POATE PRONUNŢA CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond. prevederile alin. alin. atunci acesta va sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. OUG 34/2006: Indiferent de decizia instanţei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire. transmiţându-i în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării. 278. 277. 1 din OUG 34/2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------270 . a). Contractul încheiat în perioada de suspendare este lovit de nulitate. servicii sau lucrări defalcate pe loturi. În cazul în care. (1) şi la art. (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a formulat acţiune în justiţie. 278. actul atacat şi POATE PRONUNŢA O DECIZIE prin care îl anulează în parte sau în tot. în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. alin. 281 alin. (3). În cazul în care. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. prevederile alin. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective. autoritatea contractantă achiziţionează produse. în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire. (1) şi la art. inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art.13 lit. obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire (art. (1) (art. 287. OUG 34/2006).

OUG 34/2006). OUG 34/2006). 279. partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în cursul soluţionării contestaţiei. 279. fără motivarea acesteia. OUG 34/2006). OUG 34/2006). 279. (1). OUG 34/2006). 1. OUG 34/2006). atât pentru motive de nelegalitate. va fi motivată şi comunicată în scris părţilor. 279. 283 alin. aceştia neavând posibilitatea de a se abţine. tardivă. Consiliul poate obliga . 4. alin. alin. în cadrul buletinului oficial. în termen de 3 zile de la pronunţare. alin. în termen de 10 zile de la comunicare. alin. 278. alin. precum şi la datele personale. se publică pe pagina de Internet a Consiliului înlăuntrul aceluiaşi termen (art. fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor. cât şi de netemeinicie. OUG 34/2006). OUG 34/2006). 8. alin. Decizia Consiliului privind modul de soluţionare a contestaţiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor completului. alin. 2. DE RENUNŢARE la aceasta de către contestator (art. 278. 278. Decizia motivată se publică pe pagina de Internet a Consiliului.(art. către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. alin. Decizia.(art. Decizia Consiliului. Consiliul poate lua act. Consiliul VA DECIDE asupra continuării sau anulării procedurii de achiziţie publică (art. alin. 279. 5.Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 7. Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată. în acelaşi termen prevăzut la alin. în termen de 10 de zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă (art. (3). lipsită de obiect. lipsită de interes. adoptată potrivit alin. 3. la cerere. OUG 34/2006). care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere. 5. 6. în copie. (1). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 271 . completul va întocmi o minută care se semnează de către toţi membrii completului şi se consemnează într-un registru special ţinut de Consiliu (art.(art. Consiliul POATE RESPINGE CONTESTAŢIA ca fiind nefondată. 278. În funcţie de soluţia pronunţată.Proceduri de achiziţii publice în România. oricând în cursul soluţionării contestaţiei. precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond (art. După luarea deciziei.

OUG 34/2006). OUG 34/2006). alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractantă. e) motivarea în fapt şi în drept a cererii. 1. 1. (1). OUG 34/2006 . în termen de 10 zile de la comunicare.art. alin. 270 . 2. alin. 281.Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele. domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori. 280. alin. 270 alin. g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. OUG 34/2006). 281. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------272 . OUG 34/2006). 5. 278 alin. Ce prevede articolul: . 4. pentru persoanele juridice. CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii (art. 3. (art. c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată. cât şi de netemeinicie. Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda. b) denumirea şi sediul autorităţii contractante. În cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezintă şi în ce calitate. sediul lor şi codul unic de înregistrare. neatacată în termen. Art. 280. denumirea. dispoziţiile art. OUG 34/2006 – abrogat Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. în măsura în care este posibil. 283 alin. ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie. (1) aplicânduse în mod corespunzător (art.Proceduri de achiziţii publice în România. 1 . atât pentru motive de nelegalitate. OUG 34/2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Decizia prin care Consiliul anulează în parte sau în tot actul atacat ori obligă autoritatea contractantă să emită un act sau să dispună orice altă măsură necesară pentru înlăturarea actelor ce afectează procedura de atribuire este executorie. alin. Decizia Consiliului ESTE OBLIGATORIE pentru părţi. 2. c1) abrogat c2) abrogat d) obiectul contestaţiei. la cererea părţii interesate (art. se va aplica conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere. Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată. 280. În cazul în care termenul prevăzut de art. contractul de achiziţie publică încheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută (art. 280. f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia. alin. OUG 34/2006). 280. (art. alin. alin.

4. nu poate fi atacata cu apel nu este limitat la motivele de casare prevazute in art.Proceduri de achiziţii publice în România. 304^1 din Codul de procedură civilă: „Recursul declarat impotriva unei hotarari care. daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut. 7. IX. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii. cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante. 5. 2. 8. Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 304^1 din Codul de procedură civilă. cand. IX. 283. în termenul prevăzut la alin. 3. alin.art. Prevederile secţiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător (art. 105 alin. instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele” . 1. numai pentru motive de nelegalitate: 1. o copie a acesteia. 304. 281. Ce prevăd: . alin. alin. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces (art. cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii. 304 din Codul de procedură civilă: „ Modificarea sau casarea unor hotarari se poate cere in urmatoarele situatii. 8 CĂI DE ATAC ÎMPOTRIVA DECIZIILOR CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel. ori ceea ce nu s-a cerut. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. (art. depunând dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată (art. a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia. 2. potrivit legii. OUG 34/2006). 9. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea amenzii. OUG 34/2006). 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice. 283. alin. (1). cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale. prin hotararea data.art. cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii. cand instanta. Plângerea va fi soluţionată în complet format din 3 judecători. precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse. 6. 7 PROCEDURA DE VERIFICARE A LEGALITĂŢII Abrogată. secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul autorităţii contractante. 283. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------273 . instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de Art. OUG 34/2006). interpretand gresit actul juridic dedus judecatii. 3. OUG 34/2006).

2 din Codul de procedură civilă: „Actele de procedura indeplinite de un judecator necompetent sunt nule. 11. (3). autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul până la data expirării termenului prevăzut la art. OUG 34/2006). OUG 34/2006). Instanţa. c) îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă. pentru care nu sa luat act de renunţare conform prevederilor alin. alin. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere. 287. 3. alin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------274 . 287. Ce prevăd articolele: . admiţând plângerea. 281 alin. (1) şi la art. (5) şi (6) sau. (2). 285. 1. OUG 34/2006). 205 alin.7 şi 287. dispunând. Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. alin. dispoziţiile art.11 se aplică în mod corespunzător. dacă partea interesată nu a introdus plângere la instanţa judecătorească competentă. inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. vatamarea se presupune pana la dovada contrarie” Art. (art.abrogat Instanţa. (3). autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare respective. 277. 285. d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. 281 alin. b) obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă.art. 3. 285. (2). din OUG 34/2006: În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu şi de către autoritatea contractantă. încălcându-se astfel prevederile art. va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei. 287. iar contractul a fost încheiat înainte de pronunţare. alin. OUG 34/2006): a) anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante. 287. prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie. dispoziţiile art. din OUG 34/2006 . 284. alin. alin. (1) lit. Actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea lor.art. din documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire. sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 105. modifică decizia Consiliului.Proceduri de achiziţii publice în România. 277 alin. după caz (art. (1) este anterioară expirării termenelor de aşteptare prevăzute la art.8 se aplică în mod corespunzător (art. (4). inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice. economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare. 2. b). 287. În cazul în care expirarea termenului prevăzut la art. 138/2000. 219/2005. (1). 3. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. 277. modifică decizia Consiliului şi constată că actul autorităţii contractante a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice. (3). 3. admiţând plângerea.12 alin. ale art.13 alin. după caz. (1) şi la art. alin.” .10 alin. 206 alin. În situaţia in care instanţa admite plângerea. Abrogat prin Legea nr. In cazul nulitatilor prevazute anume de lege. (art.

(1) nu poate avea efect retroactiv. (1). OUG 34/2006) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă. art. 277 alin. costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului. alin. în cazul în care instanţa consideră. alin. instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. instanţa poate decide. (art. 285. (3). Prin excepţie de la prevederile alin. alin. care nu face obiectul art. art. 287.Proceduri de achiziţii publice în România. proporţionate şi descurajante (art. OUG 34/2006). 287^10. dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. 3. în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice. în schimb. (3) sau ale art. 287. OUG 34/2006): . 205 alin.art. (2). (1) şi (2). (art. 287^10. absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. 1. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente. şi/sau b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante. (3) sau ale art. după cum urmează (art. b). art. alin. (2) lit. (3). OUG 34/2006) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. Instanţa poate respinge pe fond plângerea (art. alin. alin. cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului. dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul. Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. 287. 5. în circumstanţe excepţionale. (art. costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire.10 alin. b) au fost încălcate prevederile art. dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului. (2). 5. prin reducerea termenului de execuţie al acestuia.8 alin. 287. 285. că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului. OUG 34/2006). 2. (1).11. 287. NU CONSTITUIE MOTIVE IMPERATIVE DE INTERES GENERAL. 287^10. 287^10. (2). aceasta va dispune. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv. conform dispoziţiilor lit. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 275 . 4. OUG 34/2006): a) limitarea efectelor contractului. (1) lit. (1) şi (2). Hotărârea pronunţată de instanţă ESTE DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ (art. 150 sau ale art. (1). 287^10.art. după analizarea tuturor aspectelor relevante. OUG 34/2006) : a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 4. cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului. 158-160. alin.8 alin. a). 206 alin. din OUG 34/2006: În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. sancţiuni alternative. 287^10.10 alin. întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă. 6 . cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului. alin. art. c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. b). OUG 3472006: Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri (art. 206 alin. OUG 34/2006). 287^10. după analizarea tuturor aspectelor relevante. 277 alin.

alin. prin telegrama. anexandu-se dovada calitatii. dupa caz. Convocarea se poate face si prin inmanarea inscrisurilor sub semnatura de primire. 2. numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice. precum si probele pe care se intemeiaza cererea. OUG 34/2006). potrivit dispoziţiilor art. telex. 2. reclamantul va convoca partea adversa. in cazul in care paratul nu a dat curs convocarii prevazute la alin. Rezultatul concilierii se va consemna intr-un inscris cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti. codul fiscal si contul bancar. reclamantul va incerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte.art. 1.art. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IX. pentru persoanele juridice.7 şi art. Inscrisul despre rezultatul concilierii ori.9 din Codul de procedură civilă. precum şi cele privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul acestor proceduri se soluţionează de urgenţă şi cu precădere. 720^3 din codul de procedură civilă – „Cererea de chemare in judecata va cuprinde: a) numele. alin. domiciliul sau resedinta partilor ori. care se aplică În mod corespunzător (art. cu indicarea inscrisurilor corespunzatoare. 720. nulitatea. 1. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire. care se soluţionează în primă instanţă de către Curtea de Apel Bucureşti (art. 286. c) obiectul si valoarea cererii. Data convocarii pentru conciliere nu se va fixa mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate potrivit alin. 286. precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. dovada ca de la data primirii acestei convocari au trecut 30 de zile se anexeaza la cererea de chemare in judecata” . 2. 9 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR ÎN INSTANŢĂ Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante. 720^2 din codul de procedură civilă – „ In procesele si cererile in materie comerciala partile sau reprezentantii lor pot fi asistati de experti ori de alti specialisti” . b) numele si calitatea celui care angajeaza partea si ale celui care o reprezinta in litigiu. fax sau orice alt mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. e) semnatura partii sau a reprezentantului acesteia. rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.2-720. cu excepţia litigiilor privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional. precum si calculul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori. 720. precum şi cele privind executarea. anularea. dupa caz. acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire.Proceduri de achiziţii publice în România. La cererea de chemare in judecata se vor anexa copii certificate de pe toate inscrisurile pe care ------------------------------------------------------------------------------------------------------------276 . inainte de introducerea cererii de chemare in judecata. Litigiile privind desfăşurarea procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. precum si. Ce prevăd: . comunicandu-i in scris pretentiile sale si temeiul lor legal. rezoluţiunea. denumirea si sediul lor. 720^1 din codul de procedură civilă – „In procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani. In scopul aratat la alin. d) motivele de fapt si de drept. OUG 34/2006).art.

In cazul litigiilor prevazute de Art. Intampinarea va avea cuprinsul prevazut de Art. 256^2. care nu a fost comunicat paratului la convocarea pentru conciliere. cand este cazul. 114. daca a fost data cu citarea partilor. tinand seama de complexitatea cauzei. 720^3 alin. Incheierea privind luarea masurilor prevazute de Art. In cazul in care paratul a introdus cerere reconventionala. mentionandu-se care dintre aceste inscrisuri au fost comunicate in conditiile prevazute de Art. 720^6 din codul de procedură civilă – „ Procesele si cererile in materie comerciala se judeca cu precadere. pentru parte sau pentru cel care o reprezinta. purtand mentiunea ca este irevocabila. iar in procesele urgente. 720^4 din codul de procedură civilă – „La primirea cererii de chemare in judecata potrivit Art. OUG 34/2006). fara efectuarea altor formalitati.” . 720^9 din codul de procedură civilă – „ Pentru hotararea judecatoreasca data in materie comerciala. constituie titlu executoriu. cu cel putin 3 zile. alin. în termen de: (art. Intelegerea se constata prin hotarare irevocabila si executorie. 256^2 alin. indatoriri in ceea ce priveste prezentarea dovezilor cu inscrisuri. relatii scrise. daca a fost data fara citarea lor. alte termene se vor acorda numai in cazul in care judecata nu poate continua potrivit alin.” . 7201 nu este necesara o alta incercare de conciliere. în condiţiile prevederilor art. 1. Cand procedura de citare este legal indeplinita. reclamantului i se va pune in vedere sa depuna orice act invocat in sustinerea cererii. prin intelegerea partilor.art. mentionandu-se si datele aratate la Art. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. Ce prevede art. in cazul proceselor si cererilor in materie comerciala. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------277 .art. precum si desfasurarea cu celeritate a procesului. 2” . chiar si asupra fondului. instanta. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reclamantul isi intemeiaza pretentiile. precum si pentru studierea acesteia de catre parat. in ziua urmatoare sau la termene scurte. Pentru motive temeinice. cand este cazul. precum si orice alte demersuri necesare solutionarii cauzei. poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare. 115. 720^1 alin. instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. date in cunostinta partilor. in tot sau in parte. 720^7 din codul de procedură civilă – „ In cursul judecatii asupra fondului procesului. 720^5 din codul de procedură civilă – „Daca paratul are pretentii impotriva reclamantului derivand din acelasi raport juridic. succesive. 6. realizarea drepturilor si obligatiilor procesuale ale partilor. poate fixa un termen scurt pentru completarea intampinarii. OUG 34/2007). 1 lit. poate continua in sedinta publica sau in camera de consiliu.” . raspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit Art. a) si b). 1. Judecatorii vor verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si. instanta va starui pentru solutionarea lui. La cererea partii interesate. care se aduce la indeplinire prin executare silita. 256^2 alin.” Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire se solicită numai în justiţie. vor lua masuri de refacere a acestor proceduri. el poate face cerere reconventionala. asistarea si concursul la efectuarea in termen a expertizelor. La aceste termene instanta poate stabili. Cererea reconventionala trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata si va fi introdusa in cadrul termenului prevazut pentru depunerea intampinarii. si de la comunicare. hotararea. 287.art. (1) sau prin acţiune separată. potrivit legii. (1) din OUG 3472006: „Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau.art. Instanta este datoare sa asigure.” . 1141 alin. (art. după caz. 222. Paratul va fi citat cu mentiunea ca este obligat sa depuna intampinare la dosarul cauzei cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata.art. precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen. reclamantul va depune intampinare pana la prima zi de infatisare. judecata. 2.

armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) 10 zile de la data luării la cunoştinţă. OUG 34/2006) Cererea reconvenţională se introduce în termenul prevăzut la alin. b) 5 zile de la data luării la cunoştinţă. OUG 34/2006) Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax. 55 alin. II secţiunea a 2-a. 55 alin. alin 3. prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare. estimată conform prevederilor cap. (art. OUG 34/2006). OUG 34/2006). persoana vătămată trebuie sa facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 287^1. poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. (2). dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia. 287^1. se pot acorda numai după anularea în prealabil. (art. 287. 287^2. (art.(art. după caz. precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul.” Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al autorităţii contractante sau ca urmare a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire. OUG 34/2006) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. precum şi a înscrisurilor către pârât. 287. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. respectiv în întâmpinare. OUG 34/2006) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------278 . alin. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit.Proceduri de achiziţii publice în România. 3. este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată. (2). estimată conform prevederilor cap. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. (art. alin 2. (art. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. alin 1. Judecătorul. (art. 287^1. 287^1. care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. a actului respectiv ori. Părţile. potrivit legii. 2. au obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată. (2). OUG 34/2006) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului. alin. În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire. de un act al autorităţii contractante considerat nelegal. este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. după revocarea actului sau luarea oricăror altor măsuri de remediere de către autoritatea contractantă. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. alin 1. Pârâtul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. II secţiunea a 2-a. iar aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective. alin 4.

287^4. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc ambele părţi. (art. 1. alin. măsuri cu caracter provizoriu. cum ar fi (art. OUG 34/2006) Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în mod excepţional. OUG 34/2006) La data depunerii răspunsului la întâmpinare. 2. alin 2. 287^6. 287^3. prin încheiere motivată dată cu citarea părţilor. OUG 34/2006) În termen de o zi lucrătoare de la primirea citaţiei. (art. 287^2. alin. dacă legea nu dispune altfel. 287^7. OUG 34/2006) Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei. (art. alin. examinând şi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte. OUG 34/2006) Dispoziţiile alin. dispunând citarea părţilor. 287^5.Proceduri de achiziţii publice în România. (art. instanţa. personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei. autoritatea contractantă are obligaţia de a-i înştiinţa pe ceilalţi participanţi implicaţi în procedura de atribuire despre existenţa unui litigiu privind procedura de atribuire respectivă. pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei. care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii de chemare în judecată. 1. în stadiul în care se află. 3. prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. OUG 34/2006) Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi. OUG 34/2006) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente. judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată. (art. instanţa. 287^5. OUG 34/2006): a) măsuri de suspendare sau care să asigure suspendarea procedurii de atribuire. i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă. dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea cauzei în lipsă. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Partea căreia. (art. deşi au fost legal citate. 2. alin. până la soluţionarea fondului cauzei. 287^5. se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 279 . OUG 34/2006) Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 10 zile. poate să dispună la cererea părţii interesate. (art. 1. alin. alin. b) alte măsuri care să asigure oprirea implementării anumitor decizii a autorităţii contractante. (art. 287^4.

(1). a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. în cazul in care valoarea estimată. 2. (art. 3. din OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de (art. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective. OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. autoritatea contractantă achiziţionează produse. II secţiunea a 2-a. (1) poate fi atacată cu recurs. servicii sau lucrări defalcate pe loturi. 205.Proceduri de achiziţii publice în România. 1. alin. (art. OUG 34 / 2006): b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. alin. (2). alin. În cazul în care în cadrul aceleaşi proceduri de atribuire. Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţe. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. în termen de 5 zile de la comunicare. (1). 205. conform prevederilor art.8. (2). Respectarea termenelor prevăzute la alin. alin. în mod separat. sunt lovite de nulitate (art. alin. În cazul in care valoarea estimată. Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate. Ce prevăd articolele: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------280 . " secţiunea a 2-a. 23 şi ale cap. 55 alin. 23 şi ale cap. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. 287^8. alin. autoritatea contractantă nu are în nicio situaţie dreptul DE A ÎNCHEIA CONTRACTUL înainte de soluţionarea cauzei de către instanţă. 287. în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi mai mari decât beneficiile lor. 205. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare (art. 1. încheiate înainte de împlinirea termenelor prevăzute la alin. conform prevederilor art. OUG 34/2006) Indiferent de decizia instanţei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire. 205 din prezenta ordonanţă de urgenţă. OUG 34 / 2006). 287^7. 287^8. 2. alin. OUG 34/2006). inclusiv asupra interesului public. (art. (1). 2. 287^7. 3. (art. 1. b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. OUG 34/2006) Ce prevede art. 55 alin. OUG 34/2006) În cazul în care hotărârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. alin. prevederile alineatului (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care sa formulat acţiune în justiţie (art. 205. OUG 34/2006) Încheierea prevăzută la alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie. c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie.

277 alin. 205 alin. (3). din proprie iniţiativă.13. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă. alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.8 alin. prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. (1) şi ale art. 150 sau. (1). ale art. a procedat după cum urmează: (art. economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare. dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului. 205 alin. din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire. 287^12. inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice.(1) lit. îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă. (3). 287. şi b) a încheiat contractul respectând. obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă.10 alin. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante. Instanţa. 287^13. numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi. OUG 34/2006) : a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. 206 alin.art. 206. (1). 158-160. orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă. după caz. termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. b) a încheiat contractul respectând. 206 alin. din OUG 34/2006: Prevederile art.art. alin. atunci termenele prevăzute la art. 3. OUG 34/2006) Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri (art. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă. OUG 34/2006): a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului. în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------281 .10 alin. 287.art.12. alin. 287^10. admiţând cererea. (1) lit. din OUG 34/2006: Prevederile art. sub rezerva dispoziţiilor art. (1) se majorează cu 5 zile. considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunţ/invitaţie de participare. din OUG 34/2006: În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare. precum şi orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. OUG 34/2006): a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei. prevederile art. (art. . dacă este cazul. 1. 205 alin.(1) şi (2) şi ale art. 206 alin. 208. descrierea obiectului contractului. poate dispune anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante. (1) şi (2).a). din proprie iniţiativă. 1. a procedat după cum urmează (art. 287^9. art. alin.Proceduri de achiziţii publice în România. 207. (3) sau ale art. . 287. prevederile art. 287. a). b) au fost încălcate prevederile art. art. 287. 1. 205 alin. cu respectarea prevederilor art. considerând că a respectat prevederile art.

23 şi ale cap. (art. conform dispoziţiilor lit. (1). (2). (1) nu poate avea efect retroactiv. cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului. 150 sau ale art. 4. b). instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. alin. alin. 287^10. 6 . 1. alin. după cum urmează (art. (2) lit. 287^10. (art. întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă. 158-160.art . sancţiuni alternative. 55 alin. costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului. după analizarea tuturor aspectelor relevante. costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire. 205.205. 2. alin. " secţiunea a 2-a. conform prevederilor art. Prin excepţie de la prevederile alin. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv. OUG 34/2006) Ce prevăd: . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------282 . aceasta va dispune. (2). dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul. în cazul în care instanţa consideră. proporţionate şi descurajante (art. a). NU CONSTITUIE MOTIVE IMPERATIVE DE INTERES GENERAL. La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. alin. 1. 287^10. prin reducerea termenului de execuţie al acestuia. în cazul in care valoarea estimată. (2). OUG 34/2006). c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. (art. în schimb. 5. şi/sau b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante. alin. OUG 34/2006) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ publice. că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului. instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente. 3. cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului. Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. în circumstanţe excepţionale. 287^10. din OUG 34/2006 Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de (art. OUG 34/2006): a) limitarea efectelor contractului. cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului. 287^10. OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. OUG 34/2006) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. alin.Proceduri de achiziţii publice în România.

alin. 205 alin. (3). II secţiunea a 2-a. nu trebuie să fie mai devreme de (art. 2. iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat. 206 alin. (1) lit. art. (2). (1) şi (2). 149 alin.10 alin. 156 . stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere (art. (2) (art.” . 160 din OUG 3472006 .Proceduri de achiziţii publice în România.000 de euro. (3) sau ale art.(art. alin. 158. OUG 34 / 2006). prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. alin. (1). Dacă este cazul. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125. 1. În cazul in care valoarea estimată. în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art.” În cazul unei încălcări a prevederilor art. 158 din OUG 3472006: „În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică. b).art. 32 este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 125.” . dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. 158. 55 alin. b) 5 zile. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a publica. .” „Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative care. OUG 34/2006) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------283 . OUG 34 / 2006): a) 15 zile. 158 alin. (1). b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor. 2. (2). OUG 34 / 2006).10 alin. 287. (1). 159 din OUG 3472006: „Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit. un nou anunţ de participare simplificat. (art. în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor de la art. 23 şi ale cap. 159 alin. raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. . 1. conform prevederilor art. 159. care nu face obiectul art. în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor de la art.8 alin.„Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acurateţe în cadrul invitaţiei prevăzute la art. 287.art. alin. instanţa poate decide. pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. 287. OUG 34 / 2006). autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură : a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit.” „Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. pentru fiecare contract în parte. 159.000 de euro. autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv. d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă.art.art. 287^11. c) ofertele se prezintă în scris. după analizarea tuturor aspectelor relevante. 150 din OUG 3472006 . art. b). (4) lit. 277 alin.„În cazul prevăzut la art.

1. b) au fost încălcate prevederile art. art. (3). " secţiunea a 2-a. (1). Prin excepţie de la prevederile alin. atunci termenele prevăzute la art. OUG 34/2006) În cazul în care hotărârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. după cum urmează (art. 3. OUG 34/2006) : a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 287. 287. 206 alin. sancţiuni alternative. (3). (1) şi la art. a contractului respectiv este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. (2). 55 alin. c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. Ce prevede art. dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul. că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului. 1. pentru care nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. conform prevederilor art. (3) sau ale art. 287. 281 alin. (1) şi (2). 205 din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2). II secţiunea a 2-a. 205 alin. (1) este anterioară expirării termenelor de aşteptare prevăzute la art. b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. în cazul în care instanţa consideră. inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare respective. inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 287. (2). în cazul in care valoarea estimată. (3).8 alin. alin. 1. în schimb. 206. (1).8. Ce prevede art. din OUG 34/2006: Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri (art. 1 din OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intră în sfera de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de (art. art. 205 alin. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective.12 alin.12 alin. (1) şi la art. 287. din OUG 34/2006: În cazul în care hotărârea prin care instanţa a soluţionat cauza este comunicată înainte de expirarea termenelor prevăzute la art. 3. 277. 287. 281 alin. (1) şi la art. (1). armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede art. 287. 3.8 se aplică în mod corespunzător Ce prevede art. alin. Ce prevede art. 55 alin. OUG 34/2006). (art. autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contractul până la data expirării termenului prevăzut la art. 287^8.13 alin. 206 alin. 205. în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice. OUG 34/2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------284 . 3 din OUG 34/2006: În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. (1) şi la art. 277 alin. a contractului respectiv este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. conform prevederilor art. 150 sau ale art. alin. (art. 2. 23 şi ale cap. 23 şi ale cap. 287. aceasta va dispune. 205 alin. 2. OUG 34/2006).8. alin. 287^10. după analizarea tuturor aspectelor relevante. alin. alin. dacă partea interesată nu a introdus plângere la instanţa judecătorească competentă. 158-160. 205. din OUG 34/2006: În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliu şi de către autoritatea contractantă. În cazul în care expirarea termenului prevăzut la art. 287^10. dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului. a). 206 alin.13 lit. (1) se majorează cu 5 zile (art. Dacă decizia Consiliului a fost atacată cu plângere. alin. dispoziţiile art. 287.Proceduri de achiziţii publice în România.7 şi 287. 205 alin. alin. În cazul in care valoarea estimată. OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. alin.10. 206. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după împlinirea termenelor respective.

costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului. OUG 34/2006): a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei. (1). cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) limitarea efectelor contractului. 287^12. NU CONSTITUIE MOTIVE IMPERATIVE DE INTERES GENERAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 285 . termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. (art. a)-c). 205 alin. (2). din proprie iniţiativă. 1. alin. prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. a). cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului. alin. OUG 34/2006) Prevederile art. (1) nu poate avea efect retroactiv. descrierea obiectului contractului. 2. iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 125. a). În sensul prevederilor alin. întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă. (2) lit. absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunţ/invitaţie de participare. 8 lit. Interesele economice în legătură directă cu contractul respectiv. în circumstanţe excepţionale. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante. conform dispoziţiilor lit. alin. La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. alin. 4. OUG 34/2006): a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art.(1) lit. (2). a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă. 287^10. 287. Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. şi/sau b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante. justificarea deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare. 6 .10 alin. alin. prevederile art. costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire. OUG 34/2006) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă. prin reducerea termenului de execuţie al acestuia. alin. dacă este cazul. OUG 34/2006) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente. (art. b) a încheiat contractul respectând. a procedat după cum urmează: (art. OUG 34/2006). numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi. 287^10.000 euro. proporţionate şi descurajante (art. (art. orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă. 287^12. 3.a). 5. instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului. (1) lit. b). 287^10.Proceduri de achiziţii publice în România. publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii (art. 287^10.

8 lit.000. autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv. 158 – 160. 287^13. 206 alin. prin detalierea acestora sau prin utilizarea. prevederile art. OUG 34/2006): a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului. a procedat după cum urmează (art.art. (3). OUG 34 / 2006): a) pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit. Ce prevăd: . lit. 1. dacă se consideră necesar. (1). 158160. şi b) a încheiat contractul respectând. alin. 156 .000 de euro. 287. prin care toţi operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să depună oferte orientative în conformitate cu prevederile art.(art. 208. 158. (1) şi ale art. OUG 34 / 2006): a) 15 zile. b. d) sau e). un nou anunţ de participare simplificat. 150 sau. OUG 34 / 2006). OUG 34 2006 . b). Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o dată limită de depunere a ofertelor orientative care. c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 5. iar valoarea estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 400.000 euro. după caz.000 euro.10 alin. 4. sub rezerva dispoziţiilor art. (1) lit. pentru fiecare contract în parte. . 2.(1) şi (2) şi ale art. b): a) fie respectând elementele/condiţiile prevăzute în acordul-cadru. 158. 149 alin.Autoritatea contractantă are dreptul de a atribui contracte de achiziţie publică în condiţiile prevăzute la alin.art. raportată la data publicării anunţului de participare simplificat prevăzut la alin. cu respectarea prevederilor art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a publica. 150. nu trebuie să fie mai devreme de (art. 207. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. autoritatea contractantă are obligaţia de a relua competiţia respectând următoarea procedură (art. d) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă. b) autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor. în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor de la art. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă. a).Proceduri de achiziţii publice în România. b) fie. dacă nu toate elementele/condiţiile au fost clar prevăzute în acordul-cadru. c) ofertele se prezintă în scris. (2) lit. iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulat pentru deschidere a expirat. Prevederile art. termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării prevăzute la lit. Ce prevede art. unor alte elemente/condiţii prevăzute în caietul de sarcini elaborat pentru încheierea acordului-cadru respectiv. din OUG 34/2006: În cazul prevăzut la art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------286 . 205 alin. din proprie iniţiativă. pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. (4) lit. considerând că a respectat prevederile art. din OUG 34/2006: În scopul atribuirii contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică. 149. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125. 206 alin. 150. alin. ale art. alin. în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor.

autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate (art. în cazul în care valoarea estimată conform prevederilor de la art. alin. stabilind în acest sens o dată limită pentru depunere (art.Proceduri de achiziţii publice în România. (1) se majorează cu 5 zile (art.art. 160. 206 alin. Dacă este cazul. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a invita toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit. 32 este egală sau mai mică decât echivalentul în lei a 125. la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic. la rezultatul concursului de soluţii ori. Autoritatea contractantă NU ARE DREPTUL de a invita ofertanţii să depună ofertele ferme decât după ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse în termenul prevăzut la art. aceste criterii pot fi formulate cu mai multă acurateţe în cadrul invitaţiei prevăzute la art. la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau de încheiere a acordului-cadru. 1^1. 158 alin. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) 5 zile. 1.000 de euro. 206. (1). OUG 34/2006). . alin. (1)-(2). În sensul prevederilor alin. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. atunci termenele prevăzute la art. Comunicarea prin care se transmite informarea prevăzută la alin. b) pentru fiecare ofertă respinsă. detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă. motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale. 2. 1. fie nu a făcut ori nu mai poate face obiectul unei căi de atac (art. 206 alin. 2. alin. dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. după caz. din OUG 34/2006 : Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei. înăuntrul termenului prevăzut la art. din OUG 34/2006: În cadrul comunicării prevăzute la art. 200 (art. OUG 34/2006): a) fiecărui candidat respins. OUG 34/2006). motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere. 159. Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care prezintă cea mai avantajoasă ofertă fermă pe baza aplicării criteriilor de atribuire stabilite în anunţul de participare publicat cu ocazia lansării sistemului de achiziţie dinamic. alin. 206. 207. se consideră operator economic implicat în procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractantă nu l-a informat încă despre decizii care îi vizează direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a cărui candidatură/ofertă nu a fost încă respinsă definitiv de autoritatea contractantă. îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini. alin. O respingere este considerată definitivă dacă a fost comunicată operatorului economic în cauză şi fie a fost considerată legală de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de către instanţa sesizată în legătură cu acest aspect. 207. la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri. OUG 34 / 2006). alin. după cum urmează (art. . OUG 34/2006). 206 alin. OUG 34/2006). 206. OUG 34/2006). (1) .(art. În cadrul comunicării prevăzute la art. (2). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------287 . (2). 1. 205 alin. alin. 159 alin. În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice. ÎN SCRIS ŞI CÂT MAI CURÂND POSIBIL.art. OUG 34 / 2006). (1) se transmite şi prin fax sau prin mijloace electronice (art. 207 . 3. 206.

47 alin. alin. cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente stabilite la art. ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru. OUG 34/2006) Ce prevăd articolele: . (1). 287^14.c). OUG 34/2006): a) cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare: . Constatarea nulităţii contractului. (1). 3 A şi. 287^14. 205 alin. c) autoritatea contractantă nu a respectat prevederile art. alin. alin. (2). 55 alin. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. (art. 2. 210. (1) cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeană (art. alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă. OUG 34 / 2006: Cu excepţia cazului prevăzut la art.informării de către autoritatea contractantă a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la încheierea contractului. Această opţiune se aplică şi în cazurile menţionate la art. . 47. (3) sau ale art. 208. după caz. în condiţiile prevăzute la art. a). alin. 158-160.art.publicării anunţului de atribuire a contractului.Proceduri de achiziţii publice în România. 50 şi 56. dacă este necesar. art. b) au fost încălcate prevederile art. a). sau .8 alin. se poate solicita şi prin acţiune separată. în conformitate cu prevederile art. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 288 . . în cazurile în care nu au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. 287. cu condiţia ca respectivul anunţ să conţină justificarea deciziei autorităţii contractante de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 1. 2. 206 alin. numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau. c. (1) către operatorul SEAP.10 alin. art. 287^10. 287. 1. 299. avându-se în vedere prevederile art. din OUG 3472010: Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri (art. (1) se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 150 sau ale art. alin. dar care nu a fost declarată câştigătoare. (2). dacă această din urmă încălcare a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă. OUG 34 / 2006: În cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 1. în termen de (art. b) cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului. data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a include în anunţurile prevăzute la alin. c). 256^2 alin. 207. art. alin. (1) şi (2). (3) lit. utilizând în acest sens numai mijloace electronice.11. 47.art. dacă această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului. 205 alin. caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa. sub rezerva dispoziţiilor art.art. Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. 47 alin. 48. 287. OUG 34/2006) : a) autoritatea contractantă a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 277 alin. d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. (3). prin urmare admisibilă. 48. OUG 34 / 2006). lit. (1). în cazul în care această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice.

detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă. alin. cerere de oferte . după cum urmează (art. 205.art. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede obligativitatea publicării unui anunţ sau a unei invitaţii de participare: b) atunci când contractul/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedură de atribuire şi nu există alţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. 56. 207. b) a finalizat un concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător. . În aceste cazuri. prin urmare admisibilă. dialog competitiv. caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în ------------------------------------------------------------------------------------------------------------289 . 207. 206 alin. îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini. În cadrul comunicării prevăzute la art. (2) lit. 206 alin. OUG 34/2006). OBLIGAŢIA prevăzută la alin.art. b) pentru fiecare ofertă respinsă. motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale. 2. a) sau. OUG 34/2006): a) fiecărui candidat respins. 50. 57 alin. Pentru serviciile incluse în anexa nr. (2). alin. c) a atribuit un contract de achiziţie publică printr-un sistem dinamic de achiziţii. dar care nu a fost declarată câştigătoare. operatorul SEAP ARE OBLIGAŢIA de a asigura transmiterea în format electronic a anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 1. alin. totodată. negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. OUG 34/2006: Respectarea termenelor prevăzute la alin. din OUG 34/2006: În cazul în care prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă stabilesc obligaţia publicării anunţului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. . în anunţul transmis dacă este sau nu de acord cu publicarea acestuia. OUG 34/2006: În cadrul comunicării prevăzute la art. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertantul/ofertanţii câştigător/câştigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate (art. c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă.licitaţie deschisă. . b). (1) este aplicabilă numai contractelor a căror valoare este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art.Proceduri de achiziţii publice în România. lit. autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a informa ofertanţii/candidaţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective. motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere.prin atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru. Anunţul publicat la nivel naţional NU TREBUIE SĂ CONŢINĂ alte informaţii faţă de cele existente în anunţul publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi trebuie să menţioneze data transmiterii către Comisia Europeană. 3. 207. (2). atunci anunţul respectiv nu poate fi publicat la nivel naţional înainte de data transmiterii acestuia către Comisia Europeană.art. licitaţie restrânsă. autoritatea contractantă INDICA. după caz. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------În cazurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. . c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizării unui sistem dinamic de achiziţie. 2 B.art. din OUG 3472006: Autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile după ce: a) a finalizat procedura de atribuire .

in funcţie de valoare. 1. OUG 34/2006) (2) Recursul suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere. (art.art. modificând sau casând sentinţa.Proceduri de achiziţii publice în România.art. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. alin. Hotărârea se pronunţă în termen de trei zile de la încheierea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.1% din această valoare. OUG 34/2006) Cererile introduse. (2). . 287^16. numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau. alin. b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------290 . II secţiunea a 2-a. Recursul se judecă de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel. precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează. OUG 34/2006) (3) În cazul admiterii recursului. instanţa de recurs. 1. d) fiecărui operator economic dintre cei prevăzuţi la lit. alin. sau ar prejudicia concurenţa loială dintre aceştia. (art. la instanţele judecătoreşti. în termen de (art. alin. OUG 34/2006) Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. (1). 287^16.000 lei inclusiv . instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim. potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. după caz. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit. II secţiunea a 2-a. c). 3. 287^15. alin. 23 şi ale cap. (art. ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru. OUG 34/2006) Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs. după caz. 2. OUG 34/2007): a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă. 55 alin. 287^17. 23 şi ale cap. estimată conform prevederilor art.2. dar numai în situaţia în care divulgarea acestora: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale. este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 256. a). după cum urmează (art. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2). va rejudeca în toate cazurile litigiul în fond. 1.c). în termen de 5 zile de la comunicare. 287^15. armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------raport cu oferta sa. 55 alin. . publici sau privaţi. despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. 208. 256^2. (art. ar constitui un obstacol în aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrară interesului public. din OUG 34/2006: Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau. avându-se în vedere prevederile art. având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia. 256^2 alin. (2) lit. data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie. OUG 34/2006): a) până la valoarea de 40. este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. estimată conform prevederilor art. (art. 287^16. b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici. OUG 34/2006: Autoritatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informaţii din cele prevăzute la art. 207 alin. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit.

000.000. 287^17. Până la data de 31 decembrie 2006. d) Între 4. alin. 290.000. cu modificările şi completările ulterioare. prin bugetul Autorităţii pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art. Guvernul va transmite în administrarea acestuia un imobil din domeniul public sau privat al statului (art.760 lei + 0. 2.000. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.000. recunoaşterea dreptului pretins şi alte asemenea cereri neevaluabile in bani se taxează cu 4 lei (art.000 lei inclusiv .01% din ceea ce depăşeşte 400.400 lei + 0. 14 din Legea nr. 290. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 291 .000 lei . g) peste 4. Pentru funcţionarea Consiliului. 554/2004.200 lei. 287^17.000.000. OUG 34/2006). OUG 34/2006).000 lei inclusiv . alin. iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului se asigură de la bugetul de stat.001 lei. alin.00001% din ceea ce depăşeşte 400. Dispoziţiile art.001 lei. 289. Cererile privind anularea actului juridic nepatrimonial.000 lei inclusiv .000. 2.120 lei + 0.000.840 lei + 0.001 lei şi 400.1. iar finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură de la bugetul de stat.000. f) intre 400.001 lei şi 4. c) între 400. (art. în măsura în care nu sunt contrare prezentei reglementări. OUG 34/2006). 3. alin.000. OUG 34/2006).0001 % din ceea ce depăşeşte 40.000 lei inclusiv -1. OUG 34/2006) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. prin bugetul Cancelariei Primului-ministru (art.000 lei inclusiv .001 lei. Consiliul funcţionează fără personalitate juridică.2. rămân aplicabile. obligarea autorităţii de a emite un act juridic nepatrimonial. 2. preşedintele acestuia are calitatea de ordonator de credite. OUG 34/2006) IX.001 lei şi 40. OUG 34/2006).000. e) intre 40. 287^18. 1.001 lei. 289. Consiliul dobândeşte personalitate juridică.001 lei şi 4.480 lei + 0.Proceduri de achiziţii publice în România. 10 MĂSURI PRIVIND OPERAŢIONALIZAREA CONSILIULUI NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Consiliul devine operaţional la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (art.001% din ceea ce depăşeşte 4. alin. 1. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ b) între 40.000. (art.001 lei şi 400.001 lei. alin. cu modificările şi completările ulterioare. Începând cu data de 1 ianuarie 2007.1.1% din ceea ce depăşeşte 40.

Până la data de 31 decembrie 2006. 1. OUG 34/2006). precum şi experienţă de 2 ani în domeniul achiziţiilor publice şi/sau concurenţei. 292. 291. alin. propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se înaintează primului-ministru de către preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 3.(art. în condiţiile legii. (1) . prin hotărâre. 260 alin. OUG 34/2006 – (1) Membrii Consiliului sunt selectaţi prin concurs. 260 . numărul de posturi aferent Consiliului se încadrează în numărul maxim de posturi disponibile în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art. 290. 290. precum şi un număr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Guvernul. (2) Membrii Consiliului sunt selecţionaţi pe baza aptitudinilor profesionale şi a bunei reputaţii.(art. economic sau tehnic. Ce prevede articolul: . 4. alin. OUG 34/2006). 261 alin. (art.(art.art. Guvernul. ca urmare a unui număr crescut de cauze. (1) şi (2) .”.art. prin hotărâre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 292 . OUG 34/2006). Candidaţii trebuie să aibă studii universitare. fiind numiţi în funcţie prin decizia primului-ministru. alin. o vechime de 9 ani în domeniul juridic. poate aproba. OUG 34/2006). 261 . 1 şi 2. la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Secretariatului General al Guvernului. OUG 34/2006 – Consiliul are un număr de 21 de membri. la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului se aprobă prin hotărâre a Guvernului. poate aproba norme de aplicare a prevederilor alin. alin. Până la dobândirea personalităţii juridice. (1). 292. Ce prevede articolul: . OUG 34/2006). alin 1.Proceduri de achiziţii publice în România. înfiinţarea de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele de reşedinţă a curţilor de apel şi/sau suplimentarea numărului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. pentru candidaţii declaraţi admişi la concurs potrivit dispoziţiilor art. totalizând un număr de 37 de posturi.

Proceduri de achiziţii publice în România. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI X. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X. 1 CONTRAVENŢII X. 2 SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293 .

Ce prevede articolul: . OUG 34/2006 .secţiunea a 3-a. e-mail -. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X. 2. 23. e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare. 110 alin. OUG 34/2006): a) aplicarea eronată a regulilor de estimare a valorii contractului în scopul încălcării prevederilor art. numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă. f) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare. art. 1 CONTRAVENŢII Constituie contravenţie şi SE SANCŢIONEAZĂ următoarele fapte (art. d) caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă. Ce prevede articolul: . . OUG 34/2006 – Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică.art. regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă. V . după caz. g) instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac.. Ce prevede articolul: . 18 alin. (1). 23 . persoane de contact. corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. OUG 34/2006 – (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă. 122 sau 124. c) dacă sunt solicitate. 251 alin. corespunzător prevederilor cap. (2). 20 alin. 33. în special cu privire la adresă . (1). (2) Documentaţia de atribuire trebuie să cuprindă. b) încălcarea prevederilor art. mijloace de comunicare etc.art.art. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. 293. numai în circumstanţele specifice prevăzute la art. (1). (1). (1). 2. precum şi documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi/candidaţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. criteriu. (2) şi ale art. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. 33 .Prin excepţie de la prevederile alin. cerinţele minime de calificare. 94. 20 .Proceduri de achiziţii publice în România. alin. autoritatea contractantă are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevăzute la art. h) informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. aceasta din urmă fiind utilizată în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv sau de negociere.art. OUG 34/2006 ––(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. precum şi a regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------294 . după caz. fără a se limita la cele ce urmează. 251.inclusiv telefon. b) instrucţiuni privind date limită care trebuie respectate şi formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire. cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. fax. c) încălcarea prevederilor art. art. 250 alin. 252 sau 124.

în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. fără TVA. estimată mai mare decât echivalentul în lei a 2. autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic prevăzut la alin. (8) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în materialul publicitar. încălcarea principiului tratamentului egal sau încălcarea principiului transparenţei. f) nerespectarea regulilor speciale prevăzute la art. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (7) Accesul publicului la informaţiile menţionate la alin. sumele alocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. e) încălcarea regulilor de publicitate prevăzute de prezenta ordonanţă şi/sau neîndeplinirea de către autorităţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP. (5) În cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate.Proceduri de achiziţii publice în România.art. anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate. astfel cum sunt acestea prevăzute în cadrul secţiunii a 5-a din prezentul capitol. acolo unde există. (1). având ca efect restricţionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire. (6) se realizează prin grija autorităţii contractante care are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului. cu o valoare anuală cumulată. aşa cum este prevăzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice. (2) În sensul prevederilor alin. accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate. 58. producerea şi/sau difuzarea de reclamă sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masă scrise. OUG 34/2006 – (1) În cazul atribuirii contractelor de publicitate media. algoritmul de calcul al punctajului. (6) Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi următoarele clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura.000 euro. Ce prevede articolul: . în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe Internet la o adresă dedicată şi pe pagina de Internet proprie. (1) nu exonerează autoritatea contractantă de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate. i) încălcarea principiului proporţionalităţii prin utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca mijloc de a restricţiona concurenţa. h) utilizarea altor criterii de calificare şi selecţie decât a celor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. g) aplicarea incorectă a regulilor de comunicare şi transmitere a datelor. precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut. audiovizuale sau electronice. 58 . (1) un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate. inclusiv pe parcursul îndeplinirii contractului. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 295 . (1) criteriile de calificare şi selecţie şi. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) aplicarea altor proceduri de atribuire decât a celor care sunt prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare prevăzut la alin. criteriile de alocare a acestor fonduri. prin contract de publicitate media se înţelege orice contract de servicii având ca obiect crearea.

e). OUG 34/2006). j1). 293 literele a). 294. u) şi v) se sancţionează cu amendă de la 10. d). prin aplicarea unor factori de evaluare care nu reflectă avantaje de natură economică în beneficiul autorităţii contractante sau a căror pondere în punctajul total este vădit disproporţionată în raport cu avantajele economice cuantificate. 2 SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR Contravenţiile prevăzute la art. 1.000 lei (art. după data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă. 294. q) încălcarea prevederilor de la art.207. m). 129. inclusiv utilizarea criteriilor de calificare şi selecţie ca factori de evaluare a ofertelor. 211 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------296 . i).213. 93 şi la art. Contravenţiile prevăzute la art. alin. în termenul solicitat. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ j) utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică decât a celor prevăzute la art. alin. 2. n). referitoare la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. v) orice altă încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia. 3041. h). u) neînfiinţarea compartimentului prevăzut la art. a criteriilor stabilite prin documentaţia de atribuire sau aplicarea altor criterii decât a celor stabilite prin documentaţia de atribuire. j1) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. 3. o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. k) încălcarea principiului utilizării eficiente a fondurilor. p) şi r) se sancţionează cu amendă de la 70. p) încălcarea prevederilor de la art. (1). c). 204 alin.000 lei la 70.000 lei (art. 80. în cadrul procesului de selecţie şi/sau de evaluare. j). pe care aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor sale sau netransmiterea acestora în termenul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă sau. q). m) refuzul de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică.000 lei la 35. 2. r) încălcarea prevederilor art. OUG 34/2006).000 lei la 100. 206 . X. 293 literele b). după caz. l) aplicarea incorectă. l). având ca efect încălcarea dispoziţiilor de la art.000 lei (art.Proceduri de achiziţii publice în România. 294. s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe. g). s) şi t) se sancţionează cu amendă de la 35. alin. OUG 34/2006). k). 198. (11).209. t) încălcarea prevederilor de la art. o). Contravenţiile prevăzute la art. 293 literele f). 204 alin. n) încălcarea obligaţiei prevăzute la art. la art.

de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. a unui serviciu sau a unui produs. 295. contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevăzute în propunerile tehnică şi financiară care au constituit oferta declarată câştigătoare. însă autoritatea contractantă încheie un alt tip de contract decât acestea. Contravenientul persoană fizică şi/sau juridică are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal. Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 24 de luni de la data săvârşirii faptei. (1) . 1. OUG 34/2006). 296^1. pentru următoarele motive (art. alin. alin. cât şi persoanelor fizice (art. c) atunci când autoritatea contractantă urmăreşte dobândirea execuţiei unei lucrări. cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. 294. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către persoane împuternicite ale Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice.Proceduri de achiziţii publice în România." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------297 . 295. 180/2002. OUG 34/2006). alin 1. Orice persoană are dreptul de sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. deşi sunt respectate cerinţele respective. după caz. 2. 5. împreună cu sesizarea şi datele/documentele relevante în vederea susţinerii acesteia (art. (art. Contravenţiilor prevăzute la art. contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii a fost încheiat cu nerespectarea cerinţelor minime prevăzute de autoritatea contractantă în caietul de sarcini sau. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor de la art. OUG 34/2006).OUG 34/2006): a) autoritatea contractantă se află în unul dintre cazurile prevăzute la art.(3) . 4. 295. 4. În vederea exercitării acestui drept persoanele respective vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 287. alin. 296. 294 şi în măsura în care un operator economic nu a utilizat o cale de atac în acest sens. OUG 34/2006).10 alin. alin. Fără a aduce atingere prevederilor art. fie în categoria contractelor de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare (art. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. OUG 34/2006). 294. fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publică. 294 alin. ori. 293 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.(art. b) contractul de achiziţie publică. (1). OUG 34/2006). alin. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţă constatarea nulităţii contractelor/acordurilor-cadru.

Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XI. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 298 .

HG 925/19. se consideră a fi contract de achiziţie publică. cu o valoare anuală cumulată. OUG 34/2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel.07. Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 2. 297.07. nu depăşeşte echivalentul în lei a 15. 1. autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor.07. alin. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ care. HG 925/19. acolo unde există.. 298 din ordonanţa de urgenţă. sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun (art. 102. OUG 34/2006).ro. fie vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV (art.000 de euro. OUG 34/ 2006 – Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse. serviciilor şi lucrărilor numai vocabularul comun al achiziţiilor publice – CPV (art. În sensul prevederilor art.2006 şi HG 1056/09. fără TVA. 58 alin. începând cu data de 1 ianuarie 2007 şi prin intermediul SEAP (art. (art. 19. în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe internet la o adresă dedicată şi pe pagina de internet proprie. 104. 103. 103. OUG 34/ 2006 . 1. (2). se poate realiza.08. HG 925/19. 58. în acest caz. o invitaţie de participare.07. estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol.07.2006). Până la data de 31 decembrie 2006. 298. Atribuirea contractelor de achiziţie publică a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art.2006). prin procedura de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau. până la data de 29 iunie 2006 inclusiv (art. 204 alin. în măsura în care valoarea achiziţiei. iar obligaţia respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se limitează numai la prevederile art.În cazul atribuirii contractelor de publicitate media. estimată mai mare decât echivalentul în lei a 20. după caz. autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistică a produselor. serviciilor şi lucrărilor. (1) din ordonanţa de urgenţă este operat de către Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi este disponibil la adresa de Internet www. Ce prevede art. Ce prevede art.2006). servicii sau lucrări. autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire.Proceduri de achiziţii publice în România. Începând cu data de 1 ianuarie 2007.2006). alin. serviciu sau lucrare. HG 925/19.2006). 19 din ordonanţa de urgenţă. alin.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse. Acţiunile introduse în instanţă de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea ------------------------------------------------------------------------------------------------------------299 .publicitatepublica. 105. Contractele în curs de executare şi procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora (art. HG 925/19. fie sistemul de grupare şi codificare utilizat în Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor – CPSA.

Fără a afecta prevederile alin. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. 299.2006). după caz. în cel mult 30 de zile de la data la care hotărârea a devenit definitivă şi irevocabilă. (art. alin. pentru cauzele în care a fost parte. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României. 2. (1) numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial". (1). Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ARE OBLIGAŢIA de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (art. autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta perioadele minime de timp prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă între data transmiterii spre publicare şi data depunerii ofertelor sau. sunt scutite de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar. 259. 300. În cazul prevăzut la alin. 1. alin. alin. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Achiziţiilor Publice.1. 1^1. OUG 34/2006). 299. OUG 34/2006). Până la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractantă ARE OBLIGAŢIA de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art.1 din ordonanţa de urgenţă. până la data de 31 decembrie 2006. spre luarea la cunoştinţă înainte de prezentarea acestuia în Parlament. alin. a candidaturilor (art. potrivit art. (1). Începând cu data de 1 ianuarie 2008. alin. şi b) orice altă informaţie solicitată de aceasta cu privire la deciziile adoptate în legătură cu soluţionarea contestaţiilor. 105. alin. 1. 3. OUG 34/2006): a) raportul prevăzut la art. autoritatea contractantă ARE DREPTUL de a transmite spre publicare anunţurile prevăzute la art. OUG 34/2006). OUG 34/2006). OUG 34/2006). 47 alin. publicarea anunţurilor prevăzute de prezenta ordonanţă în Monitorul Oficial al României este facultativă (art. 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice orice informaţie solicitată de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire (art. 287^15. (art. 4. 47 alin.Proceduri de achiziţii publice în România. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------300 . Partea a VI-a. alin. (1) şi către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau către operatorul SEAP (art. alin. 300. Achiziţii publice (art. 2. 296. Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (art. 299. 301. copia hotărârii judecătoreşti pronunţate conform art. OUG 34/2006). 300. HG 925/19. 299. OUG 34/2006).07.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru achiziţiile prin mijloace electronice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 . 303. 55 alin. 303. 248 alin. 106. a prezentei ordonanţe de urgenţă (art. 3. pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. OUG 34/2006). Pragurile valorice prevăzute la art.07. în scopul asigurării informaţiilor necesare creării de baze de date statistice (art. 1. alin. 302. (2) se pot modifica prin hotărâre a Guvernului. 4. al contractului de concesiune de lucrări publice şi al contractului de concesiune de servicii. a prezentei ordonanţe de urgenţă (art. OUG 34/2006). alin. 2. pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. alin. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedura specifică de elaborare şi transmitere a notificării/cererii de constatare a faptului că o activitate relevantă este expusă direct concurenţei. Partea I. OUG 34/2006). (3). În temeiul art. 2. Partea I. pe care o supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Proceduri de achiziţii publice în România. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Pe baza datelor disponibile în SEAP. d) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 303. 303. a prezentei ordonanţe de urgenţă (art. 301. inclusiv modelul contractului de achiziţie publică. alin. OUG 34/2006).2006): c) aprobarea unor documentaţii standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire. Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice elaborează norme privind procedurile de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice şi de servicii. pe care le supune spre adoptare Guvernului în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. HG 925/19. Partea I. 218 alin. (1). OUG 34/2006). Partea I. a prezentei ordonanţe de urgenţă (art. 57 alin. rapoartele solicitate de aceasta. în format electronic. operatorul SEAP ARE OBLIGAŢIA de a pune la dispoziţie Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. OUG 34/2006). alin. dacă această modificare este determinată de necesitatea respectării obligaţiilor asumate la nivel european prin acordul privind achiziţiile publice încheiat în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (art. În temeiul art. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru (art. (2) şi la art.

sisteme preliminare de calificare (art. 2. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducătorului autorităţii contractante prin care una sau. cu caracter general sau punctual.Proceduri de achiziţii publice în România. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care operatorul economic şi autoritatea contractantă AU DREPTUL DE A APELA la o procedură de conciliere (art. 5 alin. 459 din 30 noiembrie 1998. În vederea atribuirii contractelor. 212/2002. 241 din 11 mai 2001. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinţării autorităţii contractante (art. 3041 alin. OUG 34/2006). nr. Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili modul în care autorităţile contractante au dreptul de a utiliza. b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Partea I. 247/2002. În măsura în care structura organizatorică a autorităţii contractante nu permite înfiinţarea de unui compartiment distinct. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. cu modificările şi completările ulterioare. 304. 3041 alin. OUG 34/2006). publicată în Monitorul Oficial al României. OUG 34/2006). armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ e) aprobarea unor note interpretative. 542 din 11 septembrie 2001. 1. nr. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă (art. referitoare la prevederile ordonanţei de urgenţă şi/sau ale prezentei hotărâri. Partea I. după caz. OUG 34/2006): a) Legea nr. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------302 . cu modificările şi completările ulterioare. Partea I. mai multe persoane din cadrul respectivei autorităţi contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat. aşa cum sunt prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice (art. În cazul autorităţilor contractante noi înfiinţate obligaţia prevăzută la alin. 219/1998 privind regimul concesiunilor. 305. 2. alin. 304. obligaţia prevăzută la alin. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. alin. pentru atribuirea contractelor sectoriale. (6) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. c) art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3041 alin. autoritatea contractantă are obligaţia de a înfiinţa un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice până la data de 1 ianuarie 2008 (art. 3. publicată în Monitorul Oficial al României.1. OUG 34/2006). OUG 34/2006). 60/2001 privind achiziţiile publice.

1. g) Hotărârea Guvernului nr. nr. 107. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ d) Ordonanţa Guvernului nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. Partea I. Anexa nr. h) art. 86 din 1 februarie 2002. 2. 835 din 25 noiembrie 2003. 204 din 20 martie 2003. nr. 14 alin. publicată în Monitorul Oficial al României.186/2001 pentru aprobarea Procedurilor privind achiziţiile publice de produse şi servicii care implică apărarea naţională. Partea I. Anexele nr. 306. 3. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. alin. 94 din 2 februarie 2002. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 815 din 18 decembrie 2001. (Art. din HG 834/2009) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------303 . 468/2002. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1. din HG 925/2006) Anexa nr. f) art. nr. (3) şi ale art. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit în zonele calamitate în urma inundaţiilor din 2005. siguranţa şi securitatea naţională şi a listei aferente acestora. publicată în Monitorul Oficial al României.. Partea I. 273/2003 privind înfiinţarea unor filiale. 211/2005. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice. publicată în Monitorul Oficial al României. (1).Proceduri de achiziţii publice în România. OUG 34/2006). publicată în Monitorul Oficial al României. alin. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002. OUG 34/2006): a) dispoziţiile art.12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. Partea I. cu modificările şi completările ulterioare. ordinea publică.S.1. Construcţiilor şi Turismului. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. Partea I.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi actele normative emise în aplicarea acesteia. OUG 34/2006). 1. Partea I. Prin excepţie de la prevederile alin. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 307. publicată în Monitorul Oficial al României.A. societăţi comerciale pentru reparaţii şi servicii. nr. prin reorganizarea unor activităţi din cadrul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" . e) Ordonanţa Guvernului nr. 254 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007. Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 30 iunie 2006 (art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. b) dispoziţiile art. (1) intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României. nr. 257 alin. 389 din 9 mai 2005. i) pct. publicată în Monitorul Oficial al României. 2 (la HG 925/2006 ) se abrogă. (Art. 67.(art. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. 307. 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă (art. Partea I.

În cazul achiziţiei de produse: natura şi cantitatea sau valoarea produselor care urmează să fie furnizate. 3A . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------304 . în cazul contractelor de servicii specificându-se categoria În care se Încadrează fiecare. Data transmiterii spre publicare a anunţului de intenţie sau. data transmiterii spre publicare a anunţului simplificat de informare prealabilă. 7. 3. În cazul în care urmează să fie atribuit un contract de servicii sau de lucrări. 3. alte informaţii. Adresa de Internet unde se publică anunţul de intenţie (URL).INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU ACHIZIŢIILE PUBLICE ANUNŢ SIMPLIFICAT DE INFORMARE PREALABILĂ CU PRIVIRE LA PUBLICAREA ANUNŢULUI DE INTENŢIE ÎN SEAP 1.Anexa nr. protecţia mediului. 2. Ţara autorităţii contractante. ANUNŢ DE INTENŢIE 1. numărul de fax. În cazul achiziţiei de lucrări: natura şi dimensiunea lucrărilor. Denumirea autorităţii contractante. Numărul (numerele) de referinţă din Nomenclatura CPV. După caz. 2. Denumirea. locul de execuţie. adresa. numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. informaţii suplimentare. După caz. adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine. numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută În cadrul unui program de angajare protejată. după caz. 3) Anexa Nr. 6. dacă este posibil. 4. se precizează instituţiile competente şi punctele de contact (inclusiv adresa de Internet) de la care se pot obţine informaţii suplimentare cu privire la cadrul legislativ general privind impozitarea.1 INFORMA ŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURI (conform OUG 34/2006 . se precizează dacă urmează să fie Încheiat un acord-cadru. dacă lucrarea este divizată în mai multe laturi. Date provizorii prevăzute pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractului sau a contractelor. 4. În cazul achiziţiei de servicii: valoarea totală estimată a achiziţii lor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A. caracteristicile esenţiale ale respectivelor laturi. 5. protecţia muncii şi condiţiile de muncă. aplicabil în locul În care urmează să fie realizată prestaţia. estimarea costurilor pe care le implică lucrările în cauză. după caz.Proceduri de achiziţii publice în România. După caz. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XII. ANEXE XII.

în cazul În care acesta implică şi proiectare. . precum şi numărul de reînnoiri posibile. . locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor. se precizează. (b) Pentru achiziţia de produse: .natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare. 2. se precizează durata prevăzută a acordului-cadru. Denumirea. dacă este cazul. În cazul În care contractul este divizat în mai multe loturi. (b) După caz. se precizează dacă este vorba de un contract de achiziţie publică rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejată. Forma contractului. adresa de e-mail.informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului. valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru. se precizează. numărul de telefon şi de fax. 3. se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie. cantitatea de produse care trebuie furnizată. dimensiunea respectivelor loturi. opţiunea de achiziţionare a unor lucrări noi similare şi. se precizează dacă urmează să fie Încheiat un acord-cadru. opţiunea de achiziţionare a unor cantităţi suplirnentare şi. ANUNŢUL DE PARTICIP ARE PENTRU CONTRACTELE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ Licitaţie deschisă. adresa. (d) După caz.În cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade. calendarul atribuirii contractelor ulterioare. (c) După caz. locul execuţiei lucrărilor. licitaţie restrânsă. După caz. dacă este cazul. (e) După caz. motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrânse şi negocierii). ale autorităţii contractante. închiriere leasing sau orice combinaţie a acestora. dacă se cunoaşte. dacă se cunoaşte. numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. negociere: 1. precum şi. 6. După caz. a).161 lit.Proceduri de achiziţii publice în România. cumpărare în rate. valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite. . în măsura în care este posibil. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai în cazul anunţuri lor transmise spre publicare În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). dialog competitiv. precum şi numărul de reînnoiri posibile. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------305 . dacă se cunoaşte. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. 5. (a) Procedura de atribuire aleasă. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni. (a) Pentru achiziţia de lucrări: . numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. se precizează dacă urmează să fie aplicată o licitaţie electronică conform prevederilor de la art. caracteristicile generale ale lucrării. 4. se precizează.natura şi dimensiunea lucrărilor.În cazul unui acord-cadru.

în cazul În care este utilizat un sistem de achiziţie dinamic (licitaţie deschisă). mai multe sau toate loturile. dacă se cunoaşte. valoarea totală estimată a prestări lor pe durata acordului-cadru. II. . 14. În cazul licitaţiei deschise: (a) persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi. dacă se cunoaşte.categoria şi descrierea serviciului. termenul de transmitere a respectivei solicitări. 10.În cazul unui acord-cadru. precum şi numărul de reinnoiri posibile. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. se precizează.se precizează dacă persoanele juridice trebuie să indice numele şi calificările profesionale ale personalului responsabil cu prestarea serviciului. costul şi condiţiile de plată În vederea obţinerii respectivei documentaţii. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------306 . (b) data. în măsura în care este posibil. 8. se precizează durata prevăzută a acordului-cadru. după caz. .În cazul unui acord-cadru. Termenul de finalizare sau durata contractului de lucrări/furnizare/servicii. la care sunt prestate serviciile. . se precizează durata prevăzută a acordului-cadru. în temeiul unor acte normative. data limită de primire a cererilor de participare. adresa. condiţii speciale de care depinde Îndeplinirea contractului.În cazul contractelor cu caracter de regularitate sau care pot fi reînnoite în decursul unei anumite perioade. opţiunea de achiziţionare a unor servicii noi similare şi. calendarul atribuirii contractelor ulterioare. 12. valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite. (c) Adresa la care trebuie transmise. Dacă este cazul.se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată. unei profesii specifice (se indică actele normative respective). În cazul în care este posibil. în măsura în care este posibil. numărul (numerele) de referinţă din nomenclatură. valoarea individuală şi frecvenţa contractelor care urmează să fie atribuite. dacă este cazul. calendarul provizoriu pentru recurgerea la aceste opţiuni. valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru. (b) În cazul licitaţiei restrânse sau negocierii. (c) după caz. se precizează posibilitatea operatorilor economici de a depune oferte pentru unul. precum şi. . precum şi. numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi orice alte documente suplimentare).Proceduri de achiziţii publice în România. ora şi locul deschiderii ofertelor. se precizează. cantitatea serviciilor care trebuie prestate. termenul la care încep lucrările. (c) Pentru achiziţia de servicii: . (b) după caz. la care sunt livrate produsele sau. garanţiile solicitate. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 13. 7. Dacă este cazul. În cazul licitatiei deschise: (a) denumirea. (a) Termenul de primire a ofertelor sau a ofertelor orientative. 9. (d) Limba sau limbile În care trebuie redactate.

durata acordului-cadru. în cazul în care se recurge la opţiunea de reducere a numărului de candidaţi care vor fi invitati să prezinte o ofertă. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor impuse. pentru a reduce În mod progresiv numărul de soluţii care urmează să fie discutate sau de oferte care urmează să fie negociate. adresa. Pentru licitaţia restrânsă. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 307 . 18. numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru. dacă este cazul. după caz. dialogul competitiv şi negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 17. a operatorului economic. Perioada de timp În care ofertantul trebuie să Îşi menţină oferta valabilă. precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ. 25. după caz. precum şi ponderea lor se precizează doar În cazul în care nu figurează În documentaţia de atribuire ori. precizând dacă este cazul. După caz. 22. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia economică şi financiară precum şi capacitatea tehnică şi profesională. 26. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. numărul maxim propus de candidaţi şi criteriile obiective care urmează să se aplice pentru a selecta respectivul număr de candidaţi. 21. după caz. 27. Data publicării anunţului de intenţie sau. Pentru acordul-cadru: numărul sau. Pentru dialogul competitiv şi negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 16. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. Criterii de calificare/selecţie privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urmă. numărul de telefon. Se precizează dacă contractul intră sub incidenţa Acordului OMC (numai În cazul anunţurilor transmise spre publicare În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). 20. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi. se precizează. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii. dacă acestea au fost impuse. După caz. 24. 19. informaţii/documente pe care trebuie să le prezinte operatorul economic pentru evaluarea capacităţi lor minime cu caracter economic şi tehnic. în cazul aplicării dialogului competitiv sau negocierii. derularea În mai multe etape succesive. denumirea şi adresa operatorilor economici deja selectaţi de autoritatea contractantă (negociere). motivele care justifică o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani. să participe la consultări sau să negocieze: numărul minim şi. precum şi informaţiile/documentele prin care aceştia dovedesc faptul că nu se Încadrează În cazurile ce justifică excluderea. Criteriul de atribuire a contractului: "preţul cel mai scăzut" sau "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic". 23. denumirea. după caz. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15.Proceduri de achiziţii publice în România. În documentaţia descriptivă. forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

6. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi. după caz. Denumirea şi adresa de e-mail a autorităţii contractante. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor. 3B . II. 4. Ţara autorităţii contractante. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Adresa de e-mail la care este disponibilă documentaţia de atribuire (caietul de sarcini şi documentele suplimentare) referitoare la sistemul dinamic de achiziţii. Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate În considerare în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători. 9. 10. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se prezintă motivele justificative. 7. numărul de referinţă din nomenclatură. denumirea. ANUNŢUL DE ATRIBUIRE 1. după caz. 5. Preţul sau gama preţurilor plătite. 3. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică. Anexa Nr. adresa. Termenul de depunere a ofertelor orientative. 3. Obiectul contractului: descrierea prin numărul (numerele) de referinţă din nomenclatura "CPV" şi cantităţi le care se vor achiziţiona sau dimensiunea contractului care urmează să fie atribuit. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANUNŢUL SIMPLIFICAT DE PARTICIPARE LA UN CONTRACT DE ACHIZIŢII PUBLICE ÎN CADRUL UNUI SISTEM DE ACHIZIŢIE DINAMIC 1. 12. Numărul de oferte primite. Denumirea şi adresa autorităţii contractante. Data atribuirii contractului de achiziţie publică. 2. Dacă este cazul. valoarea şi partea din contract care urmează să fie subcontractată. 4. 5. 6. cantitatea de servicii achiziţionate. caracteristicile generale ale lucrării. 2. 8. numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii. Procedura de atribuire aplicată. 13. Data publicării anunţului de participare. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la sistemul dinamic de achiziţii. Contracte de servicii: categoria şi descrierea serviciului. pe furnizor. Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire.Proceduri de achiziţii publice în România. Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate. numărul de telefon.INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE LA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------308 . numărul de referinţă din nomenclatură.

6. adresa de e-mail a autorităţii contractate. numărul de fax. Dacă este cazul. Termenul de execuţie eventual impus. 3C . (b) Adresa la care trebuie transmise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------309 . 5. Anexa Nr. (a) Termenul de depunere a candidaturilor. natura şi dimensiunea lucrări lor/prestări lor. de mediere. caracteristicile generale ale lucrării. Criterii utilizate pentru atribuirea contractului. (b) Obiectul concesionării. Denumirea. 3D . Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare. denumirea. numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii. 2.INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE PENTRU CONCURSURILE DE SOLUŢII ANUNŢUL DE PARTICIPARE LA CONCURS 1. 5. 2. adresa. 7. (c) Limba sau limbile În care trebuie redactate. Condiţiile cu caracter economic şi tehnic pe care trebuie să le îndeplinească executantul de lucrări. adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare. 4. 3. 8. Denumirea şi adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini şi documentele suplimentare.INFORMAŢII CARE TREBUIE INCLUSE ÎN ANUNŢURILE DE PARTICIPARE ALE CONCESIONARILOR CARE NU SUNT AUTORITĂŢI CONTRACTANTE 1. după caz. procentajul minim din lucrări acordat părţilor terţe. 3. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONCESIUNEA DE LUCRĂRI/SERVICII 1. adresa. Condiţiile persona le. (b) Adresa la care trebuie transmise. 2. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. (a) Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi. 8. Descrierea proiectului. garanţiile solicitate. tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii. numărul de telefon. (b) Natura şi dimensiunea prestărilor.Proceduri de achiziţii publice în România. (c) Limba sau limbile în care trebuie redactate. După caz. (a) Termenul de primire a cererilor de participare şi de primire a ofertelor. 6. adresa. Criterii utilizate la atribuirea contractului. Denumirea. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi. 4. Anexa Nr. 7. (a) Locul execuţiei lucrărilor. după caz. numărul de fax.

Proceduri de achiziţii publice în România. 6. în urma concursului. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. 4. adresa de e-mail a autorităţii contractante. numărul de fax. Câştigătorul (câştigătorii) concursului. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare. Numele. Dacă este cazul. 6. După caz. Data transmiterii spre publicare a anunţului privind rezultatul concursului ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 310 . adresa. contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite câştigătorului sau câştigători lor concursului. (a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi. (c) criterii de selecţie a participanţilor. Se precizează dacă. se precizează plăţile care urmează să fie efectuate tuturor participanţilor. 3. Descrierea proiectului. 11. 5. 8. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor. 10. Numărul total de participanţi. Numele membrilor juriului. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă. După caz. premiul (premiile) acordate. 9. (d) termenul de depunere a cererilor de participare. Numărul de participanţi străini. 7. 8. numărul şi valoarea premiilor. 7. ANUNŢUL PRIVIND REZULTATUL CONCURSULUI 1. 13. 12. 2. Tipul de concurs: deschis sau restrâns. (b) după caz. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs. numele participanţilor deja selectaţi. 4. După caz. 5. În cazul unui concurs restrâns:. se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

2. codul/codurile CPSA) 4. informaţii suplimentare. adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine. codul/codurile CPSA).Proceduri de achiziţii publice în România. Alte informaţii B. codul/codurile CPSA) 4. Dacă este cazul. numărul de fax. După caz. pana la data de 31 decembrie 2006. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ XII. se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata. După caz. codul/codurile CVP (sau. adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine. Natura şi cantitatea sau valoarea produselor care se intenţionează sa fie achiziţionate. 2. Dacă este cazul. adresa. adresa. 6. caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi b) Amplasamentul lucrării c) codul/codurile CPV (sau. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire 5. Alte informaţii C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------311 . 3. După caz. 3. pana la data de 31 decembrie 2006. 5. numărul de fax. Achiziţia de produse 1. Denumirea. Dacă este cazul. după caz. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire. se precizează dacă urmează sa fie Încheiat un acord-cadru. a) Natura şi dimensiunile lucrărilor şi. se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru. 6. informaţii suplimentare. codul/codurile CPV (sau. numărul de fax. Denumirea. informaţii suplimentare. adresa. Valoarea totală estimată a achiziţii lor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A. după caz. în cazul în care lucrarea este Împărţită În mai multe loturi. Denumirea. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire 5. se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută În cadrul unui program de angajare protejata. adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine.2 MODELE PENTRU ANUNŢURILE CARE SE PUBLICA (conform HG 925/ 2006 – Anea nr. 1) Anunţul de intenţie A. se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata. 2. Achiziţia de lucrări 1. pana la data de 31 decembrie 2006. 3. se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru. 4. după caz. Achiziţia de servicii 1.

2. se precizează dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie. cumpărare În rate. Alte informaţii Anunţul de participare la licitaţia deschisa A. b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru. După caz. Cantitatea de produse care trebuie furnizată. codul/codurile CPSA). 10. 9. leasing sau orice combinatie a acestora. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 6. 3. codul/codurile CVP (sau. numărul de telefon şi de fax. adresa. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru. (b) Dacă este cazul. costul şi condiţiile de plata În vederea obţinerii documentaţiei de atribuire. ora şi locul deschiderii ofertelor. 161 lit. pana la data de 31 decembrie 2006. 14. Achiziţia de produse 1. Închiriere. 15. garanţiile solicitate. Data. 13. Dacă este cazul. se precizează dacă urmează sa fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. Denumirea. ale autorităţii contractante. (a) Procedura de atribuire aplicată. numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------312 . Opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare. 4. adresa de e-mail. se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. (c) Dacă este cazul. 8. 16. I 1. a) Termenul limita de primire a ofertelor. adresa. 7. Termenul de finalizare sau durata contractului. (d) Dacă este cazul. b) Adresa la care se transmit ofertele.Proceduri de achiziţii publice în România. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi. Denumirea. Locul de livrare a produselor 5. Dacă este cazul. a) din ordonanta de urgenta]. c) În măsura în care este posibil. Natura produselor care urmează sa fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare. se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui Îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata. În cazul Încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord. 12. c) Limba sau limbile În care trebuie redactate ofertele. valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie atribuite.

După caz. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi. 18. 21. 161 lit. valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie atribuite. 19. Locul prestării serviciilor. se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru. Opţiunea de achizitionare a unor servicii noi similare. 8. c) în măsura în care este posibil. 4. Alte informaţii. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma. Criteriul de atribuire a contractului. 7. forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. Achiziţia de servicii 1. 23. b) durata acordului-cadru. pana la data de 31 decembrie 2006. numărul maxim de operatori economici cu care se va Încheia acordul-cadru. c) dacă este cazul. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabilă. 24. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17. 2. adresa de e-mail. a) din ordonanta de urgenta]. 9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea). se precizează dacă urmează sa fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţi lor minime impuse. 5. 3. se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata. după caz. c) Dacă este cazul. După caz. numărul de telefon şi de fax. 10. d) Dacă este cazul. 22. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord. a operatorilor economici. Criterii de calificare privind situaţia econornico . b) Dacă este cazul. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează sa fie prestate. 6.financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională. ale autorităţii contractante. Denumirea. codul/codurile CVP (sau. Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------313 . se precizează dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie. codul/codurile CPSA).Proceduri de achiziţii publice în România. b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru. 20. B. adresa. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau. a) Procedura de atribuire aplicată. se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

se precizează dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie. numărul de telefon şi de fax. a) Termenul limita de primire a ofertelor. Termenul de finalizare sau durata contractului. c) Dacă este cazul. ale autorităţii contractante.financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională. 13. Criterii de calificare privind situaţia economico . Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. 15. Dacă este cazul. 24. C. 22. 23. 17. 25. a) din ordonanta de urgenta]. adresa de e-mail. d) Dacă este cazul. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele. a) Procedura de atribuire aplicată. costul şi condiţiile de plata în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire. Achiziţia de lucrări 1. Data. c) dacă este cazul. Natura şi dimensiunea lucrărilor. După caz. caracteristicile generale ale lucrării. 16. se precizează dacă urmează sa fie Încheiat un acord-cadru. motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. după caz. numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru. 12. b) durata acordului-cadru. pana la data de 31 decembrie 2006. 2. b) Adresa la care se transmit ofertele. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma 21. garanţiile solicitate. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Locul execuţiei lucrărilor 5. 18. codul/codurile CVP (sau. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţi lor minime impuse. Denumirea. b) Dacă este cazul. 20. se precizează dacă urmează sa fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art.Proceduri de achiziţii publice în România. 19. ora şi locul deschiderii ofertelor. adresa. După caz. 161 lit. se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută În cadrul unui program de angajare protejata. codul/codurile CPSA). a operatorilor economici. Criteriul de atribuire a contractului. 14. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------314 . forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. adresa. Alte informaţii. numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau. Perioada de timp În care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabilă. 4. Denumirea.

motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. se va preciza dimensiunea respectivelor loturi. 12.Proceduri de achiziţii publice în România. 7. În cazul În care contractele sunt divizate În loturi. c) În măsura În care este posibil. Denumirea. În cazul În care contractul este divizat În mai multe loturi. a) Termenul de primire a ofertelor. c) dacă este cazul. În cazul În care acesta implica şi proiectare. 24. b) durata acordului-cadru. 13. b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru. Termenul de finalizare sau durata contractului. 10. 23. 19. valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie atribuite. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului. 11. Opţiunea de achizitionare a unor lucrări noi similare. ora şi locul deschiderii ofertelor. Dacă este cazul. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. 9. adresa. c) Limba sau limbile În care trebuie redactate ofertele. Alte informaţii. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţi lor minime impusc. a operatorilor economici. după caz. numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru. 8. garanţiile solicitate. 20. Data. Criteriul de atribuire a contractului. forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. 17. 18. 15. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma. 22. Anunţul de participare la licitaţia restrânsă ------------------------------------------------------------------------------------------------------------315 . Dacă este cazul. numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. costul şi condiţiile de plata În vederea obţinerii documentaţiei de atribuire. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. Perioada de timp În care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabilă. 25. 14. 21. se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. În cazul Încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord. Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau. După caz. b) Adresa la care se transmit ofertele. 16. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională.

a) Data limita de primire a candidaturilor. 2. După caz. Termenul de finalizare sau durata contractului. 41). cumpărare în rate. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională. 11. 13. c) Dacă este cazul. 12. În cazul Încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord. se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru. Natura produselor care urmează sa fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare. d) Dacă este cazul. Achiziţia de produse 1. 9. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A. 161 lit. b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru. 8. 4. 3. 7. c) în măsura în care este posibil. adresa de e-mail. se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. se precizează dacă urmează sa fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. a operatorilor economici. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţi lor minime impuse (în cazul În care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 14. 17. numărul de telefon şi de fax. se precizează dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie. codul/codurile CVP (sau. b) Adresa la care se transmit candidaturile. Cantitatea de produse care trebuie furnizată. valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie atribuite. 15. Opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare. închiriere. leasing sau orice combinatie a acestora. codul/codurile CPSA). După caz. 41 ). c) Limba sau limbile În care trebuie redactate candidaturile. Locul de livrare a produselor 5. a) din ordonanta de urgenta]. În cazul în care contractele sunt divizate În loturi. a) Procedura de atribuire aplicată. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul În care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederi le art. Pentru acordul-cadru: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------316 . 6. 16. adresa. se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută În cadrul unui program de angajare protejata. 10.Proceduri de achiziţii publice în România. b) Dacă este cazul. Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. Denumirea. pana la data de 31 decembrie 2006. ale autorităţii contractante. forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.

12. b) durata acordului-cadru. numărul de telefon şi de fax. 6. Achiziţia de servicii 1. adresa de e-mail. 3. 10. adresa. b) Adresa la care se transmit candidaturile. 161 lit. a) Numărul minim şi. a) Procedura de atribuire aplicată. 18. se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. c) Dacă este cazul. 8. codul/codurile CVP (sau. Denumirea. motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. c) în măsura în care este posibil. Termenul de finalizare sau durata contractului. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord. Perioada de timp În care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabilă. pana la data de 31 decembrie 2006. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ a) numărul sau. se precizează dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie. valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie atribuite. 9. d) Dacă este cazul. 21. se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui Îndeplinire este prevăzută În cadrul unui program de angajare protejata. B. 11. numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru. codul/codurile CPSA). 5. se precizează dacă urmează sa fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. 13. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate. după caz. ale autorităţii contractante. 2. numărul maxim de candidaţi care se intenţionează sa fie selectaţi. 41). b) Dacă este cazul. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi. 19. b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru.Proceduri de achiziţii publice în România. 7. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indica actul/actele norrnative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea). 20. a) Data limita de primire a candidaturilor. Locul prestării serviciilor. b) criteriile de selecţie aplicabile (În cazul În care nu sunt prezentate detalii. 41). sunt aplicabile prevederile art. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează sa fie prestate. 4. se precizează dacă urmează sa fie Încheiat un acord-cadru. Opţiunea de achizitionare a unor servicii noi similare. c) dacă este cazul. a) din ordonanta de urgenta. După caz. sunt aplicabile prevederi le art. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------317 . Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. Alte informaţii. după caz. Criteriul de atribuire a contractului (În cazul În care nu sunt prezentate detalii.

Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. adresa. c) Dacă este cazul. Achiziţia de lucrări 1. 20. după caz. 41). b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul În care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. numărul maxim de operatori economici CLI care se va încheia acordul-cadru. a) Procedura de atribuire aplicată. se va preciza dirnensiunea respectivelor loturi. 19. caracteristicile generale ale lucrării. motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. a) din ordonanta de urgenta]. c) dacă este cazul. b) durata acordului-cadru. 15. ale autorităţii contractante. codul/codurile CVP (sau. a operatorilor economici. numărul de telefon şi de fax. 22. Alte informaţii. adresa de e-mail. 16. se precizează dacă urmează sa fie Încheiat un acord-cadru. se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută În cadrul unui program de angajare protejata. Opţiunea de achizitionare a unor lucrări noi similare. Denumirea. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau. d) Dacă este cazul. 7. după caz. 18. codul/codurile CPSA). Natura şi dirnensiunea lucrărilor. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabilă. Locul execuţiei lucrărilor 5. a) Numărul minim şi. După caz. b) Dacă este cazul. 21. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţi lor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile ati. C. 14. pana la data de 31 decembrie 2006. 6.Proceduri de achiziţii publice în România. forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. numărul maxim de candidaţi care se intenţionează sa fie selectaţi. se precizează dacă urmează sa fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronica [conform prevederilor de la art. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii. 2. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională. 161 lit. 3. 17. 41). 4. sunt aplicabile prevederi le art. 41 ). După caz. se precizează dacă urmează sa fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie. 41). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------318 . În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi.

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candiaturile. 41). 20. valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie atribuite. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului. b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru. Termenul de finalizare sau durata contractului. Achiziţia de produse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------319 . 10. a) Numărul minim şi. 41 ). 41). 41). 21. După caz. 18. b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederi le art. forma juridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru. 14. c) În măsura în care este posibil. Alte informaţii. a) Data limita de primire a candidaturilor. motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative. după caz.financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională. c) dacă este cazul. b) Adresa la care se transmit candidaturile. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8. Perioada de timp în care ofertantul trebuie sa isi menţină oferta valabilă. 22. b) durata acordului-cadru. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau. 12. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 9. a operatorilor economici. 13. În cazul în care contractele sunt divizate În loturi. Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. Anunţul de participare la dialogul competitiv A.Proceduri de achiziţii publice în România. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 19. după caz. 15. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord. indicaţii se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. 17. Criterii de calificare privind situaţia economică . I 1. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 16. numărul maxim de candidaţi care se intenţionează sa fie selectaţi. în cazul În care acesta implica şi proiectare.

7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 . Cantitatea de produse care trebuie furnizată. Dacă este cazul. 10. 13. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord. se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata. ale autorităţii contractante. codul/codurile CVP (sau. b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru. închiriere. 8. 4. motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lungă de patru ani. c) dacă este cazul. c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile. formajuridică pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul. pana la data de 31 decembrie 2006. 3. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. numărul de telefon şi de fax. Termenul de finalizare sau durata contractului. leasing sau orice combinatie a acestora. pentru reducerea numărului de soluţii care urmează sa fie discutate. codul/codurile CPSA). după caz. Modalităţi principale de finanţare şi de plata şi/sau referiri la prevederile care le reglementează. 2. adresa de e-mail. adresa. I 1. Denumirea. valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează sa fie atribuite. b) Dacă este cazul. c) în măsura în care este posibil. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii. 16. b) durata acordului-cadru. atura produselor care urmează sa fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare. 15. 14. Locul de livrare a produselor 5. sunt aplicabile prevederile art.financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională. 12. 17. armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. a) Procedura de atribuire aplicată. Opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau. se precizează dacă urmează sa fie încheiat un acord-cadru. 6.Proceduri de achiziţii publice în România. Criterii de calificare privind situaţia economică . a operatorilor economici. După caz. Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 9. cumpărare în rate. După caz. a) Data limita de primire a candidaturilor. se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive. numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru. b) Adresa la care se transmit candidaturile. 47). 47).

Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine exc