You are on page 1of 12

Các Tổ Chức Được Miễn Thuế

“Bất vụ lợi không có nghĩa là được miễn thuế”

CÁC VÍ Dụ Về CÁC Tổ CHứC ĐƯợC MIễN THUế


• Các Liên Hiệp Kinh Doanh • Các Tổ Dân Phố
• Nghĩa Trang • Các Nghiệp Đoàn Lao Động
• Phòng Thương Mại • Các Tổ Chức Văn Học
• Các Tổ Chức Thiện Nguyện • Các Tổ Chức Giải Trí
• Nhà Thờ • Các Tổ Chức Tôn Giáo
• Các Liên Hiệp Thành Phố • Trường Học
• Các Nghiệp Đoàn Tín Dụng • Các Tổ Chức Nghiên Cứu Khoa Học
• Các Tổ Chức Giáo Dục • Các Câu Lạc Bộ Xã Hội
• Các Hiệp Hội Nhân Viên • Các Tổ Chức Cựu Chiến Binh
• Các Hội Kín • Các Hiệp Hội Cung Cấp Quyền Lợi Cho Nhân
Viên Tự Nguyện

Sở Thuế Vụ tiểu bang California


FTB cung cấp thông dịch để thuân tiện cho quý vị. Bản thông dịch không
thể dùng để thay thế hoặc thay đổi bản chính từ ngôn ngữ tiếng Anh.
Câu hỏi:
Sở Thuế Vụ Tiểu Bang California định
nghĩa miễn thuế là gì?
Tổng Quan về Các Tổ Chức Được Miễn Thuế
Phần giới thiệu Bảo Mật
Người ta thường gọi các tổ chức được miễn thuế là “các Chúng tôi không được tiết lộ công khai các vấn đề
tổ chức bất vụ lợi”. Mặc dù các tổ chức được miễn thuế kinh doanh và tài chính của tổ chức được miễn thuế.
thường là bất vụ lợi, nhưng trên thực tế một số tổ chức này Tuy nhiên, sau khi chúng tôi cấp cho một tổ chức
lại hoạt động vì lợi nhuận. hưởng tình trạng miễn thuế, chúng tôi có thể tiết lộ
thông tin cùng với đơn xin miễn thuế hoặc để chứng
Ấn phẩm này trình bày ngắn gọn về các điều luật áp dụng
cho các tổ chức được miễn thuế, trong đó bao gồm: minh cho việc xin miễn thuế. Nếu chúng tôi từ chối
cho miễn thuế, thông tin đó sẽ được giữ bảo mật.
• Các điểm khác biệt giữa luật tiểu bang và liên bang.
• Những gì chúng tôi có thể tiết lộ về một tổ chức Lưu ý: Luật pháp liên bang về vấn đề tiết lộ thông tin
cụ thể. liên quan tới các tổ chức được miễn thuế có qui định
• Các yêu cầu về khai thuế. khác với luật pháp tiểu bang California, trong đó yêu
• Các điều khoản qui định riêng. cầu Sở Thuế Vụ tiết lộ một số chi tiết kinh doanh và
thông tin tài chánh.
Miễn Thuế so với Bất Vụ Lợi
Miễn Thuế Tiểu Bang và Liên Bang
Một tổ chức “được miễn thuế” là một công ty, hiệp hội
không có tư cách pháp nhân, hoặc một quỹ tín thác đã xin Mặc dù đa số điều luật của tiểu bang California liên quan
và nhận được thư quyết định của chúng tôi, trong đó ghi tới miễn thuế đều được thiết lập dựa trên Bộ Luật Thuế
rõ rằng tổ chức đó được miễn thuế lợi tức và thuế kinh Vụ nhưng thủ tục xin miễn thuế tiểu bang tách biệt với thủ
doanh của tiểu bang California. (Bộ Luật Thuế Vụ tiểu bang tục xin miễn thuế liên bang. Ngay cả khi tổ chức của quý
California, Mục 23701) vị đã được miễn thuế liên bang, quý vị vẫn phải nộp form
Exemption Application (Đơn Xin Miễn Thuế) (FTB 3500)
Tổ chức “bất vụ lợi” không có các cổ đông hoặc chủ sở cho chúng tôi để xin miễn thuế tiểu bang. Quý vị có thể xin
hữu. Chúng tôi phân loại đặc điểm của tổ chức này theo miễn thuế tiểu bang trước khi được miễn thuế liên bang.
hình thức thành lập.
Lưu ý: Nếu tổ chức của quý vị không được miễn thuế
• Các công ty bất vụ lợi được thành lập qua Tổng tiểu bang, tổ chức của quý vị vẫn được coi là tổ chức
Trưởng Tiểu Bang California theo một trong các hình phải đóng thuế chiếu theo qui định của Bộ Luật Thuế
thức sau đây của Bộ Luật California về Công Ty Bất Vụ Vụ tiểu bang California.
Lợi (California Nonprofit Corporation Law):
 Các Công Ty Bất Vụ Lợi Hoạt Động Vì Lợi Ích Luật pháp tiểu bang California có nhiều qui định khác với
Công Cộng luật liên bang về các tổ chức được miễn thuế. Các điểm
 Các Công Ty Bất Vụ Lợi Hoạt Động Vì Lợi Ích khác biệt chính là:
Chung
 Các Tổ Chức Tôn Giáo Hoạt Động Bất Vụ Lợi • Nhà thờ và các tổ chức thiện nguyện nhỏ vẫn phải xin
 Các Công Ty Đơn Hữu miễn thuế tiểu bang nếu muốn được miễn thuế tiểu
bang. Luật pháp tiểu bang California không qui định
• Một hiệp hội không có tư cách pháp nhân là tổ chức trường hợp ngoại lệ về việc xin miễn thuế cho các tổ
bất vụ lợi nếu tài liệu thành lập có nội dung bất vụ lợi. chức này.
Tài liệu thành lập có thể là một trong các dạng giấy tờ
sau đây: • Các tổ dân phố:
 Các điều khoản thành lập hiệp hội  Vì các mục đích tại tiểu bang California, một tổ
 Qui chế nội bộ chức với tư cách là tổ dân phố không được miễn
 Hiến pháp thuế cho tới khi tổ chức đó xin và nhận được thư
 Tài liệu khác qui định cách thức hoạt động của quyết định cho miễn thuế của chúng tôi.
hiệp hội

1
 Vì các mục đích của liên bang, hàng năm một Các Quỹ Tín Thác hoặc Hiệp Hội Không Có
hiệp hội có thể chọn xin miễn thuế bằng cách
nộp bản Khai Thuế Lợi Tức tại Hoa Kỳ cho
Tư Cách Pháp Nhân
Các Tổ Dân Phố (U.S. Income Tax Return for
Một quỹ tín thác hoặc hiệp hội không có tư cách pháp nhân
Homeowners’ Associations) (form 1120H).
muốn xin miễn thuế lợi tức tiểu bang phải nộp Exemption
Application (Đơn Xin Miễn Thuế) và cung cấp tất cả các
Xin lấy tài liệu Các Qui Định Hướng Dẫn dành cho Tổ
giấy tờ chứng minh theo yêu cầu.
Dân Phố (Guidelines for Homeowners’ Associations)
(FTB Pub. 1028) để biết chi tiết về các tổ dân phố.
Nếu tổ chức đó không được miễn thuế, và là:
• Hiệp hội không có tư cách pháp nhân, tổ chức đó phải
• Hợp tác xã, nông trại không được miễn thuế theo
nộp Form 100 và tính thuế dựa trên mức thuế công ty
luật tiểu bang California, nhưng được miễn thuế theo
thông thường. Tổ chức đó không nộp thuế kinh doanh
luật liên bang.
tối thiểu.
• Các hãng dịch vụ tưới tiêu hoặc mương rãnh công
• Tổ chức tín thác, tổ chức đó phải nộp Form 541,
cộng có thể được miễn thuế theo Bộ Luật Thuế
California Fiduciary Income Tax Return (Khai Thuế Lợi
Vụ, Mục 501(c)(12). Tiểu bang California không có
Tức Ủy Thác của Tiểu Bang California) và tính thuế
điều luật tương tự. Tuy nhiên, theo luật tiểu bang
dựa trên mức thuế thích hợp dành cho quỹ tín thác.
California, một công ty cấp nước công cộng có thể
hội đủ điều kiện được miễn thuế với tư cách là tổ
dân phố. Các Yêu Cầu về Khai Thuế
Xin liên lạc với Sở Thuế Vụ để tìm hiểu thêm về vấn đề Nếu chúng tôi ban ý miễn thuế cho tổ chức của quý vị, quý
miễn thuế liên bang. Các mẫu khai thuế liên bang sau vị có thể phải nộp một hoặc nhiều bản khai thuế sau đây:
đây có thể cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho quý vị: • Form 199, California Exempt Organization Annual
• Tình Trạng Miễn Thuế cho Tổ Chức của Quý Vị Information Return
(Pub. 557) • Form 109, California Exempt Organization Business
• Đơn Xin Công Nhận Được Miễn Thuế Theo Mục Income Tax Return
501(c)(3) của Bộ Luật Thuế Vụ (form 1023) • Form 100, California Corporation Franchise hoặc
• Đơn Xin Công Nhận Được Miễn Thuế Theo Mục Income Tax Return
501(a) của Bộ Luật Thuế Vụ (form 1024)
Lấy Exempt Organizations – Requirements for
Filing Returns and Paying Fees (Các Tổ Chức Được Miễn
Công Ty Kinh Doanh dưới hình thức Công Thuế - Các Yêu Cầu Khai Thuế và Trả Lệ Phí) (FTB Pub.
Ty Bất Vụ Lợi 1068), để biết thông tin chi tiết về yêu cầu khai thuế , lệ phí
và các mức phạt khác nhau của tiểu bang.
Vì các mục đích đóng thuế liên bang, việc thành lập công
ty kinh doanh theo Luật Công Ty Bất Vụ Lợi của tiểu Form 199: California Exempt Organization Annual
bang California (California Nonprofit Corporation Law)
Information Return
không có nghĩa là tổ chức đó được miễn thuế của tiểu
bang California, bất kể nội dung trong các điều luật thành
Yêu cầu nộp Form 199 thường dựa trên số tiền thông
lập công ty hoặc tình trạng hoạt động của tổ chức đó
thường của tổng doanh thu và các khoản thế chấp. “Thông
là gì.. Để được miễn thuế kinh doanh hoặc thuế lợi tức
thường” được định nghĩa là mức trung bình trong ba năm.
California, công ty đó phải nộp Đơn Xin Miễn Thuế cho
chúng tôi và chúng tôi phải có thư quyết định cho miễn
Nếu tổng doanh thu trước khi trừ các khoản và thế chấp
thuế.
thường là:
• Không quá $25,000, quý vị không buộc phải nộp
Một công ty bất vụ lợi không có quyết định cho miễn thuế
Form 199
của chúng tôi phải tuân theo đúng luật thuế kinh doanh
• Cao hơn $25,000, quý vị phải nộp Form 199.
tương tự như bất cứ công ty hoạt động vì lợi nhuận nào.
Công ty đó phải nộp Form 100, California Corporation
Franchise or Income Tax Return (Mẫu Khai Thuế Lợi Tức
hoặc Kinh Doanh Công Ty của tiểu bang California), và
hàng năm phải nộp thuế kinh doanh tối thiểu cho tới khi
chính thức giải thể qua Tổng Trưởng Tiểu Bang.

2
Chúng tôi sẽ áp dụng mức phạt nếu quý vị không nộp
Trường hợp ngoại lệ
Form 199 cho tổ chức của mình trước thời hạn được
gia hạn thêm, bất kể quý vị có trả lệ phí hay không. Mức
Bất kể tổng doanh thu trước khi trừ các khoản là bao
phạt là $5 cho một tháng hoặc cho khoảng thời gian trong
nhiêu
tháng mà quý vị nộp trễ Form 199. Mức phạt tối đa là $40.
• Các hiệp hội tư nhân phải nộp Form 199 hàng năm.
Chúng tôi áp dụng mức phạt này kể từ ngày hết hạn khai
thuế ban đầu.
• Nhà thờ, các quỹ trợ cấp hưu trí, các trương mục
IRA, và các tổ chức chính trị không phải nộp
Form 199. Form 109: California Exempt Organization
Business Income Tax Return

Thông thường, một tổ chức được miễn thuế phải nộp


Sử dụng bảng này để quyết định xem quý vị có phải nộp
Form 109 khi có mức lợi tức cao hơn $1,000 từ hoạt động
Form 199 không.
giao dịch hoặc kinh doanh không liên quan tới các mục
đích miễn thuế của tổ chức đó – ngay cả khi lợi nhuận
Nộp Form 199 nếu tổng được sử dụng cho các mục đích miễn thuế.
Nếu tổ chức của quý vị
doanh thu/các khoản
tồn tại
thế chấp cao hơn
Trường hợp ngoại lệ: Các tổ dân phố và các tổ chức chính
trị nộp Form 100 thay vì Form 109 nếu có nguồn lợi tức phải
Chưa tới một năm $37,500 trả thuế.

Trung bình là $30,000 Mức tính thuế tùy thuộc vào cách thức thành lập tổ chức
Hai năm đó.
cho cả hai năm

• Một tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc hiệp hội không


Trung bình là $25,000 có tư cách pháp nhân tính thuế của mình dựa trên mức
Ba năm trở lên cho năm hiện tại và hai thuế công ty thông thường.
năm ngay trước đó.
• Một quỹ tín thác tính thuế của mình dựa trên mức thuế
thích hợp dành cho quỹ tín thác.

Quý vị phải nộp Form 199 trễ nhất là vào ngày 15 của Hạn chót nộp Form 109 tùy thuộc vào cách thức thành lập
tháng thứ năm sau khi kết thúc năm tính thuế của tổ chức tổ chức.
quý vị. Nếu năm tính thuế kết thúc vào ngày 31 tháng Mười
Hai, hạn chót là ngày 15 tháng Năm. • Một tổ chức có tư cách pháp nhân, một hiệp hội không
có tư cách pháp nhân, hoặc một quỹ tín thác, không
Thông thường, nếu phải nộp Form 199, quý vị cũng phải phải là quỹ trợ cấp hưu trí hoặc IRA, phải nộp tờ khai
trả lệ phí khai thuế cùng với bản khai thuế. Số tiền này phụ thuế trễ nhất là vào ngày 15 của tháng thứ năm sau
thuộc vào thời điểm quý vị khai thuế và trả tiền. khi kết thúc năm đóng thuế. Nếu năm đóng thuế kết
thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, hạn chót là ngày 15
• Lệ phí là $10 nếu: tháng Năm.
 Quý vị nộp và trả trước ngày hết hạn ban đầu,
HOẶC • Quỹ trợ cấp hưu trí hoặc IRA phải nộp tờ khai thuế trễ
 Quý vị nộp và trả sau ngày hết hạn ban đầu, nhất là ngày 15 của tháng thứ tư sau khi kết thúc năm
nhưng vào hoặc trước ngày hết hạn được gia hạn đóng thuế của tổ chức đó. Nếu năm đóng thuế kết thúc
thêm. vào ngày 31 tháng Mười Hai, hạn chót sẽ là ngày 15
tháng Tư.
• Lệ phí là $25 nếu:
 Quý vị nộp trước ngày hết hạn ban đầu nhưng trả Chúng tôi áp dụng mức phạt và lãi suất đối với tổ chức
sau ngày đó, HOẶC được miễn thuế tương tự như đối với công ty hoạt động vì
 Quý vị nộp và trả sau thời hạn được gia hạn thêm. lợi nhuận.

3
Form 100: California Corporation Lưu ý: Việc miễn thuế theo nhóm và khai thuế theo
nhóm là riêng biệt và khác nhau. Tuy nhiên, tổ chức
Franchise or Income Tax Return chính có thể xin cả hai cùng một thời điểm nếu muốn
xin chấp thuận cho cả hai.
Các tổ dân phố và tổ chức chính trị có lợi tức cao hơn
$100 phải nộp Form 100 và tính thuế theo mức thuế công
ty thông thường. Khai Thuế Theo Nhóm

Lưu ý Tổ chức chính, tổ chức tiểu bang, tổ chức khu vực hoặc tổ
1. Các tổ chức này không nộp thuế kinh doanh tối chức tương tự có thể khai thuế theo nhóm bằng Form 199
thiểu. cho hai hoặc nhiều tổ chức chi nhánh. Tuy nhiên, trước hết
2. Các tổ dân phố cũng có thể phải nộp Form 199. tổ chức chính phải được chúng tôi chấp thuận cho khai
thuế theo nhóm.
Nộp Form 100 trễ nhất vào ngày 15 của tháng thứ ba sau
khi kết thúc năm đóng thuế của tổ chức đó. Nếu năm đóng Ngoài các yêu cầu khác, có hai yêu cầu đối với việc khai
thuế kết thúc vào ngày 31 tháng Mười Hai, hạn chót khai thuế theo nhóm:
thuế sẽ là ngày 15 tháng Ba.
• Mỗi tổ chức ghi trong bản khai thuế theo nhóm phải
Chúng tôi áp dụng mức phạt và lãi suất đối với các tổ dân được miễn thuế theo cùng một mục trong Bộ Luật
phố và tổ chức chính trị tương tự như đối với các công ty Thuế Vụ tiểu bang California.
hoạt động vì lợi nhuận.
• Mỗi tổ chức phải có cùng thời điểm kết thúc năm đóng
thuế.
Trường hợp ngoại lệ: Các tổ chức chính trị không bắt
Lấy Bản Hướng Dẫn Điền Form FTB 3500 (Instructions for
buộc phải ước tính số tiền trả. Vì vậy, chúng tôi không
Form FTB 3500) để biết hướng dẫn chi tiết về cách xin khai
áp dụng mức phạt ước tính đối với các tổ chức này.
thuế theo nhóm.

Lưu Ý
Miễn Thuế Theo Nhóm 1. Khai thuế theo nhóm và miễn thuế theo nhóm là
riêng biệt và không giống nhau. Tuy nhiên, nếu
Một tổ chức chính, tổ chức của tiểu bang, tổ chức khu vực muốn xin chấp thuận cho cả hai, tổ chức chính có
hoặc tổ chức tương tự muốn xin miễn thuế cho các chi thể xin đồng thời vào cùng một thời điểm.
nhánh không có tư cách pháp nhân tại California có thể
thay mặt cho tổ chức đó nộp một bản đơn xin miễn thuế. 2. Nếu một tổ chức chi nhánh có tổng lợi tức không
Tuy nhiên, tổ chức chính trước hết (hoặc đồng thời) phải liên quan tới công việc kinh doanh cao hơn $1,000
nộp đơn xin miễn thuế cho chính tổ chức của mình và phải trong năm đó, tổ chức chi nhánh đó phải tự nộp
nhận được quyết định được phép miễn thuế của chúng tôi. Form 199. Tổ chức chính không thể đưa tổ chức
chi nhánh này vào trong bản khai thuế theo nhóm.
Ngoài các giấy tờ khác, đơn xin miễn thuế cho nhóm phải
gồm có cả hai giấy tờ sau đây:
Các Tổ Chức Chính Trị
• Bằng chứng về việc các chi nhánh đồng ý cho tổ chức
chính nộp đơn xin. Vì các mục đích đóng thuế, từ “tổ chức chính trị” bao gồm
một chính đảng, ủy ban, hiệp hội, hoặc quỹ bản tin chủ yếu
• Bằng chứng về việc các chi nhánh thuộc sự kiểm soát hoạt động để ủng hộ hoặc chống lại một ứng cử viên tranh
của tổ chức chính. cử vào chức vụ trong chính quyền. Nếu lợi tức hoạt động
không được miễn thuế của tổ chức đó cao hơn $100, tổ
Xin lấy tài liệu Hướng Dẫn Điền Form FTB 3500 chức đó sẽ phải nộp Form 100 và báo cáo lợi tức và chi
(Instructions for Form FTB 3500) để biết hướng dẫn chi tiết phí trực tiếp liên quan tới khoản lợi tức hoạt động không
về cách xin miễn thuế theo nhóm. được miễn thuế đó.

4
Lưu ý: Định nghĩa “tổ chức chính trị” cho các mục đích Giải Thể
đóng thuế nghiêm ngặt hơn nhiều so với định nghĩa
cho các mục đích của Ủy Ban phụ trách Các Hoạt Các tổ chức được miễn thuế phải được chúng tôi chứng
Động Chính Trị Công Bằng. Ví dụ, các tổ chức ủng
nhận giải trừ thuế để hoàn tất thủ tục giải thể hoặc giải
hộ hoặc phản đối các dự luật hoặc các chính sách bỏ
phiếu không phải là các tổ chức chính trị cho các mục
tán công ty với Tổng Trưởng Tiểu Bang. Nếu quý vị
đích đóng thuế -- nhưng họ là các tổ chức chính trị cho không nộp tất cả các bản khai thuế qui định và trả mọi
các mục đích của Ủy Ban phụ trách Các Hoạt Động khoản nợ còn lại, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị
Chính Trị Công Bằng. những việc phải làm trước khi cấp Giấy Chứng Nhận
Giải Trừ Thuế (Tax Clearance Certificate). Lấy tài liệu
Luật pháp tiểu bang California không theo đúng luật pháp Các Hướng Dẫn cho Các Tổ Chức Được Miễn Thuế
liên bang. Những khác biệt quan trọng nhất là khả năng Xin Giấy Chứng Nhận Giải Trừ Thuế (Instructions for
đánh thuế đối với lợi tức và các yêu cầu khai thuế. Exempt Organizations Requesting a Tax Clearance
Certificate) (FTB Pub. 1038A) để biết hướng dẫn chi tiết
• Luật pháp liên bang qui định rằng nếu một tổ chức
về thủ tục giải thể tổ chức được miễn thuế của quý vị.
không phải là tổ chức chính trị được miễn thuế nhưng
gây ảnh hưởng đối với việc bầu cử hoặc đánh bại bất
cứ cá nhân nào tranh cử vào một chức vụ chính trị thì Bingo
tổ chức đó phải đóng thuế, trong phạm vi chi tiêu (hoặc
lợi tức đầu tư thuần) như thể đó là một tổ chức chính Một số dạng tổ chức hội đủ điều kiện được tổ chức các trò
trị. Tiểu bang California không tuân theo điều khoản qui chơi bingo nếu hội đủ các điều kiện qui định trong Bộ Hình
định này. Nếu tổ chức của quý vị không phải là tổ chức Luật Tiểu Bang California Mục 326.5. Sau đây là các điều
chính trị, không nộp Form 100 để báo cáo các khoản kiện chính:
chi tiêu này.
Tổ chức đó phải:
• Luật pháp liên bang qui định rằng một số tổ chức chính
trị phải khai thuế theo diện tổ chức được miễn nếu • Là một trong các dạng tổ chức sau đây.
tổng doanh thu trước khi trừ các khoản thường cao  Tổ chức người cao niên không được miễn thuế.
hơn $25,000 cho năm đóng thuế. Tiểu bang California  Hiệp hội khu nhà lưu động không được miễn thuế.
không tuân theo qui định này. Nếu tổ chức của quý vị là  Một tổ chức được miễn thuế theo một trong các
tổ chức chính trị thì không cần nộp Form 199 của tiểu Mục sau đây của Bộ Luật Thuế Vụ Tiểu Bang
bang California. California.
 23701a – tổ chức lao động, nông nghiệp, hoặc
Lấy Bản Các Tổ Chức Được Miễn Thuế - Cẩm Nang trồng trọt
Hướng Dẫn cho Các Tổ Chức Chính Trị (Exempt  23701b – tổ chức hội kín với các quyền lợi
Organizations – Guide for PoliticalOrganizations)  23701d – tổ chức thiện nguyện
(FTB Pub. 1075) để biết thêm chi tiết.  23701e – liên hiệp kinh doanh, hiệp hội chuyên
nghiệp v.v...
 23701f – tổ chức phúc lợi xã hội
Cơ Quan Đăng Ký Tổ Chức Thiện Nguyện  23701g – câu lạc bộ xã hội
 23701l – tổ chức hội kín không có các quyền lợi
Cơ Quan Đăng Ký Tổ Chức Thiện Nguyện (thuộc Bộ Tư
Pháp California) có trách nhiệm bảo đảm rằng các tổ chức
• Có giấy phép tổ chức các trò chơi bingo.
thiện nguyện sử dụng ngân quỹ và quản lý tài sản của
mình một cách hợp thức.
• Sử dụng ngân quỹ cho các mục đích thiện nguyện.
Đa số các tổ chức thiện nguyện đều phải ghi danh với Cơ
Quan Đăng Ký Tổ Chức Thiện Nguyện. Sau khi ghi danh
tham gia, hàng năm họ phải nộp báo cáo cho Cơ Quan
Đăng Ký. Nếu tổ chức đó không nộp báo cáo, Cơ Quan
Đăng Ký sẽ thông báo cho Ban phụ trách Các Tổ Chức
Được Miễn Thuế (Exempt Organizations Unit) để ngừng
miễn thuế và tính mức thuế tối thiểu cho mỗi năm mà tổ
chức đó không nộp báo cáo. Chúng tôi không áp dụng hình
thức phạt đối với mức thuế tối thiểu. Tuy nhiên, chúng tôi
có tính lãi suất. Chúng tôi không thể hủy bỏ khoản thuế này
trừ phi Cơ Quan Đăng Ký yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

5
Trách Nhiệm Quản Lý
Nhiều cơ quan có trách nhiệm quản lý một số vấn đề Cơ Quan Đăng Ký Tổ Chức Thiện Nguyện thi hành luật về
trong hoạt động tổ chức trò chơi bingo. Sau đây là danh tổ chức quay số trúng thưởng. Xin liên lạc với văn phòng
sách các cơ quan và các trách nhiệm tương ứng. Quý vị Cơ Quan nếu quý vị có thắc mắc về thủ tục ghi danh, báo
có thể sử dụng danh sách này để quyết định cần liên lạc cáo, hoặc các yêu cầu cụ thể cho tổ chức quay số trúng
với ai nếu có thắc mắc. thưởng.

• Cơ quan pháp lý địa phương (thành phố, quận, hoặc • Trang mạng: http://ag.ca.gov/charities
thành phố và quận)
 Cấp giấy phép tổ chức các trò chơi bingo. • Số điện thoại: (916) 445-2021 (không phải là số điện
 Thi hành các điều khoản qui định trong sắc lệnh thoại miễn phí)
và Bộ Hình Luật của cơ quan.
 Hủy bỏ giấy phép khi thực tế và hoàn cảnh cho • Địa chỉ bưu tín:
phép.
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
REGISTRY OF CHARITABLE TRUSTS
• Cơ Quan Đăng Ký Tổ Chức Thiện Nguyện bảo đảm
PO BOX 903447
rằng tổ chức sử dụng ngân quỹ cho các mục đích SACRAMENTO CA 94203-4470
thiện nguyện.
• Địa chỉ đường phố:
Quay Số Trúng Thưởng
1300 I STREET, ROOM 1130
Một số dạng tổ chức hội đủ điều kiện tổ chức các cuộc SACRAMENTO, CALIFORNIA
quay số trúng thưởng nếu hội đủ các điều kiện qui định
trong Bộ Hình Luật Tiểu Bang California Mục 320.5. Sau
đây là các điều kiện chính: Trợ Giúp: Ủy Ban Thuế Vụ
Tổ chức đó phải: Điện thoại: Dịch vụ trợ giúp qua điện thoại phục vụ từ thứ
• Được miễn thuế theo một trong các Mục sau đây của Hai tới thứ Sáu, 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Chúng tôi có thể
Bộ Luật Thuế Vụ Tiểu Bang California: thay đổi giờ làm việc mà không cần thông báo trước để
 23701a – tổ chức lao động, nông nghiệp, hoặc đáp ứng nhu cầu hoạt động.
trồng trọt
 23701b – tổ chức hội kín với các quyền lợi Nếu gọi trong nội địa Hoa Kỳ, xin gọi số (800) 852-5711
 23701d – tổ chức thiện nguyện Nếu gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ, xin gọi (không phải là số điện
 23701e – liên hiệp kinh doanh, hiệp hội chuyên thoại miễn phí) (916) 845-6500
nghiệp v.v...
 23701f – tổ chức phúc lợi xã hội Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề miễn thuế lợi tức hoặc
 23701g – các câu lạc bộ xã hội kinh doanh ở Tiểu Bang California, quý vị có thể gọi số
 23701k – các tổ chức tôn giáo và tông đồ (916) 845-4171 (không phải là số điện thoại miễn phí).
 23701l – tổ chức hội kín không có các quyền lợi
 23701t – các tổ dân phố Trợ giúp người khuyết tật: Chúng tôi tuân theo đúng Đạo
 23701w – các tổ chức cựu chiến binh Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act).
Những người khiếm thanh hoặc khiếm thính, xin gọi số
• Hàng năm đăng ký với Cơ Quan Đăng Ký Tổ Chức TTY/TDD (800) 822-6268.
Thiện Nguyện nếu có dự định tổ chức quay số trúng
thưởng.

• Nộp báo cáo về mỗi cuộc quay số trúng thưởng đã


thực hiện cho Cơ Quan Đăng Ký.

• Sử dụng ít nhất 90 phần trăm tổng doanh thu trước


khi trừ các khoản cho các mục đích phúc lợi hoặc
thiện nguyện.

6
Nơi Lấy Các Mẫu Đơn và Ấn Phẩm

Trên mạng: Quý vị có thể tải xuống, xem và in ra các mẫu


khai thuế của Tiểu Bang California, các hướng dẫn, và ấn
phẩm trên trang mạng điện toán của chúng tôi tại:
www.ftb.ca.gov.

Qua Điện Thoại


• Để đặt các mẫu khai thuế cho năm hiện tại:
 Xem danh sách dưới đây và tìm mã số của mẫu
mà quý vị muốn đặt mua.
 Gọi số (800) 338-0505.
 Chọn “Business Entity Information.” (Thông Tin về
Cơ Sở Kinh Doanh)
 Chọn “Order Forms and Publications.” (Đặt Các
Mẫu Khai Thuế và Ấn Phẩm)
 Nhập vào mã số có ba chữ số cho mẫu khai thuế
mà quý vị muốn nhận khi được yêu cầu.

Mã Số Mẫu Đơn
Form 100, California Corporation Franchise
817
or Income Tax Return

818 Form 100-ES, Corporation Estimated Tax

Form 109, Exempt Organization Business


814
Income Tax Return

Form 199, Exempt Organization Annual


815
Information Return

802 FTB 3500, Exemption Application

• Đối với các mẫu đơn của năm trước, xin gọi
(800) 852-5711.

Xin chờ hai tuần để nhận các mẫu điền quý vị đặt. Nếu quý
vị cư ngụ ngoài Tiểu Bang California, xin chờ ba tuần.

Gởi Qua Bưu Điện


Xin gửi thư tới địa chỉ: TAX FORMS REQUEST UNIT
FRANCHISE TAX BOARD
PO BOX 307
RANCHO CORDOVA CA 95741-0307

7
Trợ Giúp: Các Cơ Quan Khác của Chính Phủ

Nếu quý vị có thắc mắc về các vấn đề không liên quan tới thuế lợi tức, xin tham khảo bảng này để quyết định nơi cần
liên lạc.

Nếu quý vị có thắc


Liên lạc
mắc về

Các vấn đề về tổ chức


Cơ quan thi hành luật pháp địa phương
trò chơi bingo

Sở Phát Triển Việc Làm


Thuế việc làm • Qua Điện Thoại: (916) 653-0707 (không phải là số điện thoại miễn phí)
• Trang mạng: www.edd.ca.gov

Số ID đóng thuế liên


Sở Thuế Vụ hoặc nộp đơn xin Số ID Đóng Thuế cho Hãng Sở (mẫu liên bang SS-4)
bang của hãng sở
• Qua điện thoại: (866) 816-2065 (số điện thoại miễn phí)
(thường được gọi là
• Trang mạng: www.irs.gov
“EIN” hoặc “FEIN”)

Sở Thuế Vụ
Miễn thuế liên bang • Qua điện thoại: (877) 829-5500 (số điện thoại miễn phí)
• Trang mạng: www.irs.gov/eo

Thuế tài sản Văn phòng nhân viên định thuế tại địa phương

Các vấn đề về tổ chức Cơ Quan Đăng Ký Tổ Chức Thiện Nguyện


quay số trúng thưởng • Xin xem trang 6 của ấn phẩm này.

Ủy Ban Bình Quyền


Thuế sử dụng hoặc
• Qua điện thoại: (800) 400-7115
bán hàng
• Trang mạng: www.boe.ca.gov

8
9
FTB Pub 927 (REV 07-2006)