KARADENÌZ TEKNÌK ÜNÌVERSÌTESÌ ORMAN FAKÜLTESÌ PEYZAJ

MÌMARLIGI BÖLÜMÜ PEYZAJONARIM DERSÌ FÌNAL TESLÌMÌ
SÖRVEY-ANALÌZ PAFTASI
ZAYIF YÖNLER
GÜÇLÜ YÖNLER
BOS ALANLARIN OTURMA DÜZENÌ AÇISINDAN ÌYÌ DEGERLENDÌRÌLMEMESÌ
ULASIMIN ZORLUGUNUN ÇÖZÜLMEMESÌ
AGAÇLARIN YÖNLENDÌRÌCÌ OLMAMASI
DONATILAR ARASINDAKÌ SÜREKLÌLÌGÌN YAYA YOLU ÌLE DESTEKLENMEMESÌ VE
UYUMSUZ OLUSU
DOGAL KOY ÖZELLÌGÌ BULUNMASI
SEHÌR SAKÌNLERÌ ÌÇÌN GÜÇLÜ ANLAM TASIMASI
TOPLANMA MEKANI OLMASININ YANISIRA GENÌS REKREASYON
ALANININ ZENGÌNLÌGÌ.
TEHDTLER
GÜNÜN ÌLERLEYEN SAATLERÌNLE GÜVENLÌGÌN AZALMASI
RÜZGAR DESTEGÌYLE GÜÇLENEN KÌRKÌ HAVANIN KOYDA BÌRÌKMESÌ
EKÌLEN AGAÇLARDA 4 MEVSÌM YESÌLLENMESÌNE DÌKKAT EDÌLMEMESÌ
FIRSATLAR
SAU KÌMLÌGE KATKI SAGLAMASI
BÌR BULUSMA MEKANI ÖZELLÌGÌ OLMASI
GÜNESÌN DOGUSU VE BATISININ ÌZLENEBÌLÌR OLMSI NEDENÌYLE
FARKLI REKRAATÌF KULLANIMLARA AÇIK OLMASI
S W O T A N A L
Alanda bakldnda t ekni k anlamda çok büyük
pr blemler yokt ur .Fakat ger i planda pasif br aklm bir
alandr .Fevkalede ot r ma di nlenme alanlar olar ak
t asar lanabi lecek bi r alanken yabani ot lar n ve dier
yapsal elemanlar n bi r lemesi yle kir li ve bakmsz bir
alana dönümüt ür .Ben nu alamda onar m çalmamda
önceli k olar ak bu alan hem peyazaj mimar l
r enci ler i ne ve hocalar na nasl kazadr abilir imbu
ar aylar ar adm.Bu alanda cok güzel bir zen
bahçesi ,kaya bahçeler , if a bahçeler i
olut ur ulabi li r .Bi t ki sel elemanlar la dest eklener ek
güzel per spekt i f ler or t aya çkabi lir .Zat en alann yan
ve ar ka kmlar nda bulunuan Pi nus pinea(f st k çam)
bu doall dur uuyla anlat makt edr .
230889 ZUHAL KARTAL
PROF.DR.CENGÌZ ACAR
ARS.GÖR.HÌLAL KAHVECÌ
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
P
R
O
D
U
C
E
D

B
Y

A
N

A
U
T
O
D
E
S
K

E
D
U
C
A
T
I
O
N
A
L

P
R
O
D
U
C
T
P R O D U C E D B Y A N A U T O D E S K E D U C A T I O N A L P R O D U C T
P
R
O
D
U
C
E
D

B
Y

A
N

A
U
T
O
D
E
S
K

E
D
U
C
A
T
I
O
N
A
L

P
R
O
D
U
C
T

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful