ST. THOMAS MORE ACADEMY, INC. Avenida Rizal St.

, Molino III, Bacoor City SY 2012 – 2013

UNANG MAHABANG PAGSUSULIT SA FILIPINO III Unang Markahan
Pangalan: Guro: ______________________________ G. Danilo Villar Rogayan Jr. ______________________________ Seksyon: Iskor: ______________________ ______________________

I. MAY PAGPIPILIAN. Bilugan ang titik ng pinakawastong sagot sa mga sumusunod na pangungusap. 1. Sinubukan ng mga Filipino na sumulat ng mga maikling kuwento na lantaran at walang pangiming nangangaral, nanunudyo o minsan naman ay nagpapasaring. Ito ay tinawag nilang ___________. a. dula c. dagli b. dalit d. duplo 2. Ang “Kuwento ng Gamu-Gamo” na isinalaysay sa kakatwang pangyayari ay halimbawa ng anong uri ng akdang pampanitikan? a. alamat c. maikling kuwento b. pabula d. anekdota 3. Dito isinulat ni Rizal ang mga huling kabanata ng Noli noong Abril hanggang Hunyo 1886. a. Wilhemsfeld c. Madrid b. Berlin d. Paris 4. Pinaghandugan ni Rizal ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. a. GomBurZa c. Mga Filipino b. Bansang Pilipinas d. Pamilya ni Rizal 5. “Hindi ako naniniwala noon na maipalalathala ko pa ang Noli Me Tangere.” Kanino binanggit ni Rizal ang mga katagang ito? a. Ferdinand Blumentritt c. Felix Hidalgo b. Fernando Canon d. Francisco Mercado 6. Ito ang dahilan kung bakit binanghay ang Noli Me Tangere. a. talakayin ang panghahamak ng lahat ng Kastila sa mga Filipino b. talakayin ang pangangamkam ng mga lupain ng mga prayle c. talakayin ang lahat ng aspekto ng buhay sa Pilipinas d. talakayin ang kawalang katarungan at kalayaan 7. Itinuro ni Mabuti ang kagandahan ng panitikan: ang kariktan ng katapangan at ang __________. a. kariktan ng pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay b. kariktan ng kaligayahan at pagngiti c. kariktan ng pagkadakila sa kabila ng pagsubok d. kariktan ng pagkamit ng masayang buhay 8. “Sa mga paraang hindi malirip, iyon ang naging salaminan ng uri ng paniniwala niya sa buhay.” Ito ay halaw mula sa “Kuwento ni Mabuti,” tukuyin ang kahulugan ng nasalungguhitang salita. a. masilip c. makita

b. matanaw

d. maisip

9. Elemento ng maikling kuwento na tumutukoy sa pangunahing kaisipan o pananaw ng kuwento. a. Tauhan c. Tagpuan b. Tema d. Tunggalian 10. Sa bautismo ni Rizal, sinabi ang pangungusap na ito: “Alagaan ninyo ang batang ito, balang araw ay magiging dakilang siya.” a. Padre Rufino Collantes c. Padre Rodolfo Collantes b. Padre Rafael Collantes d. Padre Renato Collantes 11. Dito tinapos ni Rizal ang kursong Pagsasarbey. a. Universidad Central de Madrid b. Unibersidad ng Sto. Tomas

c. Ateneo Municipal d. San Juan de Letran

12. Nanirahan si Rizal bilang desterado sa Dapitan na noo’y liblib na bayan. Ang Dapitan City ay bahagi na ngayon ng anong lalawigan sa Pilipinas. a. Davao del Norte c. Agusan del Norte b. Camarines Norte d. Zamboanga del Norte 13. Alin sa mga sumusunod ang buo at wastong pangalan ng pambansang bayani ng Pilipinas? a. Dr. Jose Protacio Rizal Mercado y Realonda Alonso b. Dr. Jose Protacio Mercado Rizal y Alonso Realonda c. Dr. Jose Protacio Rizal y Mercado Alonso Realonda d. Dr. Jose Protacio Mercado y Rizal Alonso Realonda 14. Ito ay pariralang ang kahulugan ay hindi mahahango sa alinmang bahagi ng pananalita. a. idyomatikong pahayag c. linggwistikong pahayag b. morpoponemikong pahayag d. artistikong pahayag 15. Walang itulak-kabigin ang paghahanda ng magkasintahan sa kanilang mahabang dulang; tiyak buong bayan ang sasaksi nito. Ano ang kahulugan ng nasalungguhitan? a. binyag c. piyesta b. kasal d. pandanggo 16. Simula nang bata pa siya bahag na ang buntot niya sa mga usaping katatakutan. Ano ang kahulugan ng nasalungguhitan? a. determinado c. duwag b. desidido d. dilat 17. Di-mahulugang karayom ang liwasan dahil sa pagtatanghal ng mahusay na mang-aawit. Anong uri ng parirala ang nasalungguhitan? a. pariralang pangngalan c. pariralang pang-abay b. pariralang pang-uri d. pariralang pantukoy 18. Halaw mula sa kuwentong “Bakya”: Sa taong mahirap, ang pakikipaglaban sa kanyang paniniwala at karapatan ay kasinghalaga ng kanyang _____________. a. paninidigan c. katauhan b. dignidad d. buhay 19. Alin sa mga sumusunod ang wasto ang pagkakabaybay? a. iba’t-iba c. sumusunud b. solusyonan d. pagpupursige

20. Lahat ng mga sumusunod ay tauhan sa kuwentong “Bakya,” liban sa isa. a. Aling Sebya c. Mang Juan b. Mang Milo d. Mang Tonyo

II. PAGHAHANAY. Hanapin sa hanay B ang tinutukoy sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A _____ 1. Ama ng Balarilang Filipino _____ 2. Ama ng Mikling Kuwentong Tagalog _____ 3. Ama ng Maikling Kuwento sa Mundo _____ 4. Tagapagligtas ng Noli Me Tangere _____ 5. Sumulat ng “Kuwento ni Mabuti” _____ 6. Unang Pag-ibig ni Rizal _____ 7. Si “Maria Clara” sa Noli _____ 8. May-akda ng “Bakya” _____ 9. Makata ng Manggagawa _____ 10. Makata ng Puso a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. B Hernando R. Ocampo Jose Corazon de Jesus Edgar Allan Poe Leonor Rivera Genoveva Edroza Matute Amado V. Hernandez Maximo Viola Segunda Katigbak Lope K. Santos Deogracias A. Rosario

III. TAMA O MALI. Unawain ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang ang salitang TAMA kapag tama ang isinasaad nito at MALI kung hindi. _____ 1. Ang Panahon ng Sulo at Panitik ang itinuturing na gintong dahon ng panitikan. _____ 2. Hinalaw ni Rizal ang pamagat ng Noli sa aklat ni Juan 20:17 sa Bibliya. _____ 3. Ang tunggalian ay ang paglalaban sa pagitan ng dalawang tauhan sa kuwento. _____ 4. Ang La Liga Filipina ay isang pahayagang naghahangad ng repormang panlipunan. _____ 5. Ang idyoma ay pagpapahayag na ang kahulugan ay komposisyonal o binubuo ng tumpak na kahulugan ng mga salitang bumubuo rito.

IV. PAGKILALA. Tukuyin ang mga isinasaad sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa patlang. Maling baybay, mali. __________ 1. Pahayagang kinapapalooban ng mga maikling kuwento mula 1922 hanggang 1934. __________ 2. Akdang pampanitikan na halaw mula sa Banal na Aklat. __________ 3. Pamagat ng nobelang pinagbatayan ni Rizal ng kanyang Noli Me Tangere. __________ 4. Elemento ng kuwento kung saan ipinapakita ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. __________ 5. Pangalan ng mag-aaral ni Mabuti na nakaunawa sa dinadala ng kanyang guro. __________ 6. Huling pag-ibig ni Dr. Jose Rizal. __________ 7. Ito ay mga lipon ng salita na walang simuno at panag-uri. __________ 8. Bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan. __________ 9. Bahagi ng pangungusap na naglalarawan. __________ 10. Tawag sa tauhang katunggali ng bida. V. PAGTATALA. Ibigay ang mga pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere. Maling baybay, mali. 1. ___________________ 2. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ 5. ___________________ ALL FOR THE GREATER GLORY OF GOD

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.