Prijedlog Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, br.

123/2003, 105/2004 i 174/2004) i članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _______________ godine donijela

UREDBU o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje Članak 1. U Uredbi o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 101/2004), u članku 7. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće, kojeg čine predsjednik i osam članova.

(2) Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, osim predstavnika studenata kojeg imenuje na godinu dana.". Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "(3) Vlada Republike Hrvatske imenuje po dva člana iz reda članova nacionalnih vijeća, na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, odnosno Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, jednog predstavnika studenata, na prijedlog studentskih zborova u Republici Hrvatskoj, a tri člana, od kojih je jedan iz redova istaknutih znanstvenika iz inozemstva, te predsjednika Upravnog vijeća, na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa.". Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5. Članak 2. Agencija za znanost i visoko obrazovanje uskladiti će Statut Agencije s ovom Uredbom u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu. Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće sukladno članku 1. ove Uredbe u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Članak 3. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama. Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK

2

OBRAZLOŽENJE Ovom izmjenom Uredbe o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija) proširuje se sastav Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje s dva dodatna člana, jednim predstavnikom studenata i jednim istaknutim znanstvenikom iz inozemstva. Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 15. srpnja 2004. godine, a temeljem članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 115. stavka 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04 i 174/04) i članka 20. stavka 1. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/03 i 198/03), donijela Uredbu o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (Narodne novine, broj 101/04). Člankom 7, stavkom 1. i 2. Uredbe propisano je da Agencijom upravlja Upravno vijeće, kojeg čine predsjednik i šest članova te da članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na razdoblje od četiri godine, i to po dva člana iz reda članova nacionalnih vijeća, na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, odnosno Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, te dva člana i predsjednika Upravnog vijeća na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i športa. U procesu implementacije Bolonjskog procesa i potpisivanjem zajedničke deklaracije na sastanku ministara obrazovanja u Bergenu, 2005. godine, Republika Hrvatska se obvezala primijeniti standarde za jamstvo kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) koje je predložila ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Jedan od standarda je sudjelovanje studenskih predstavnika i istaknutih znanstvenika i članova akademske zajednice iz inozemstva u upravljanju nacionalnim agencijama za jamstvo kvalitete, što je u slučaju Republike Hrvatske Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Prihvaćanje ovog standarda ocjenjivati će se na sljedećem sastanku ministara obrazovanja u Londonu 2007. godine kao jedan od indikatora provedbe Bolonjskog procesa. U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za provedbu Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna budući da se ovom izmjenom Uredbe u sastav Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje dodaju dva nova člana koji će kao i ostali članovi Upravnog vijeća primati naknadu za svoj rad. Naime, Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje sastaje se jednom mjesečno, a članovima se plaća naknada za prisustvovanje sjednicama kao i put do Zagreba. U slučaju istaknutog inozemnog znanstvenika biti će potrebno pokriti i troškove zrakoplovne karte do Zagreba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful