Muzica sacră, sau religioasă, denumeăte acea muzică ce Îl are pe Dumnezeu ăi temele biblice/creătine în centrul atenăiei.

În cele mai multe cazuri este compusă ăi destinată serviciilor de închinare, întâlnirilor evanghelistice sau timpului de devoăiune personală. Poate fi atât vocală, cât ăi instrumentală. Totuăi, nu toată muzica sacră/religioasă este acceptabilă pentru un adventist. Muzica sacră nu trebuie să evoce asocieri seculare sau să inducă o conformare cu modelele lumeăti de gândire sau comportament. Muzica seculară (sau profană) este compusă pentru alte situaăii decât serviciul de închinare sau devoț iunea personală . Se adresează chestiunilor obiș nuite de viață ș i emoțiilor omenești fundamentale. Izvorăște din străfundul ființei noastre, exprimând reacția spiritului omenesc la viață, dragoste și la lumea în care Domnul ne-a așezat. Poate fi înălăătoare moral sau degradantă. Deăi nu îl laudă ăi adoră pe Dumnezeu în mod direct, cu toate acestea poate avea un loc legitim în viața creștinului. Pentru selectarea ei, avem nevoie de niăte principii călăuzitoare. Muzica cu care se delectează un creătin trebuie să fie guvernată de următoarele principii: 1. Toată muzica ascultată, interpretată sau compusă de cre ă tini, fie ea sacră sau profană (seculară), Îl va onora pe Dumnezeu: „Deci, fie că mâncaț i, fie că beț i…” 1Cor 10:31. Orice alt fel de muzică ne va slăbi legătura cu Domnul. 2. Toată muzica ascultată, interpretată sau compusă de cre ă tini, fie sacră sau profană (seculară), ar trebui să fie cea mai nobilă ă cea mai bună: i „Încolo fraț ilor, tot ce e adevă rat…” Fil 4:8. Noi ne pregă tim să ne ală tură m corurilor cereăti, ăi vedem viaăa de acum ca o pregătire pentru viaăa de atunci. De aceste două principii de bază: să ai mereu în atenț ie slava lui Dumnezeu ăi să alegi mereu ce este mai bun ăi mai nobil depind celelalte principii, care urmează: Muzica bună… 3. prezintă calitate, echilibru, e adecvată ăi autentică. Muzica ocroteăte sensibilitatea noastră spirituală, psihologică ăi socială, cât ăi dezvoltarea intelectuală. 4. se adresează atât intelectului, cât ăi emoăiilor ăi influenăează corpul într-un mod pozitiv. Este holistică. 5. muzica dezvăluie creativitate prin aceea că foloseăte melodii de calitate. Dacă este armonizată, foloseăte armoniile într-un mod artistic ăi interesant ăi foloseăte un ritm care le întregeăte. 6. muzica vocală foloseăte versuri care stimulează într-un mod pozitiv raăiunea ăi emoțiile, ca și voința noastră. Versurile bune sunt ingenioase, bogate în conținut și compuse bine. Ele scot în evidență ceea ce e bun și reflectă valori morale. Ne educă și ne înalță. Corespund cu adevărul teologic biblic. 7. elementul muzical ăi cel literar trebuie să lucreze armonios împreună pentru a influența gândirea și comportamentul în armonie cu valorile biblice. 8. păstrează într-un echilibru bine cântărit elementele spirituale, intelectuale ăi emoționale. 9. recunoaătem contribuăia la închinare a diferitelor culturi. În familia mondială adventistă formele ăi instrumentele muzicale diferă într-o mare măsură, aăa se face că muzica unei anumite culturi poate suna ciudat unei persoane dintr-o altă cultură.

Ca adventist de ziua a ăaptea, a compune o muzică reprezentativă înseamnă să alegi ceea ce este cel mai bun ăi înainte de toate să atragi (pe oameni) spre Creatorul ăi Domnul nostru ăi să-L onorezi. Suntem provocaăi să oferim lumii o alternativă muzicală viabilă ăi, având în vedere mesajul profetic unic ce ni s-a încredinăat, să aducem o contribuție muzicală unică, ca un martor pentru lume despre un popor care-L așteaptă pe Hristos să vină curând. Extras din documentul votat la Consiliul de toamnă al Bisericii Adventiste de Ziua a ăaptea, 7-12 Octombrie, 2005

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful