You are on page 1of 1

REPUBLIKA E KOSOVES

DOKUMENTI UNIK DOGANOR
2. DËRGUESI/EKSPORTUESI NR

1. DEKLARATË

A. ZYRA DOGANORE DËRGUESE/EKSPORTUESE/DESTINUESE

3.FORMULARËT

4. FLET NGARKESA

5. EMERTIME

6. NUMRI I PAKOVE 7. NUMRI PREFERUES

8. MARRESI/IMPORTUESI

NR

9. PERSONI PERGJEGJES FINANCIAR

10. SHTETI DERGUES/DEST

11.SHTETI TREG/PROD

12. SHENIMET MBI VLEREN

13. PPB
17. KODI I SHTETIT TE DESTINACIONIT

14.DEKLARUESI/PERFAQESUESI

NR

15.SHTETI DERGUES 16. SHTETI I ORIGJINES

15.SHTETI DERGUES/EKSPORTUES

a)

b)

a)

b)

17. SHTETI I DESTINACIONIT

18.DEKLARUESI NACIONAL I AUTOMJETEVE TRASPORTUES NE NISJE/ARRITJE 19. KON 20.KUSHTET E DERGESES/VENDI/ZONA E DERGESES

21. IDENTITETI NACIONAL I MJETIT AKTIV TRANSPORTUES QE KALON KUFIRIN 22.VALUTA DHE SHUMA E PERGJITSHME E FATURUAR 23.KURSI KEMBIMIT

24.LLOJI I I TRANSAKSIONIT

25.LLOJ I KOM.NE KUFI 26.LLOJI I KOM. BRENDSHEM 27.VENDI I NGARKIMIT 28.TE DHENAT FINANCIARE DHE BANKARE

29.ZYRA DOGANORE HYRESE/DALESE
31.PAKETI MI DHE EMERTIMI I MALLIT

30.VEND NDODHJA E MALLIT

SHENJAT DHE NUMRI -NR I KONTENJERIT-SASIA DHE LLOJI

32.EMERTIMI NF

33.NR TARIFOR I MALLIT

34.KODI I SHTETIT TE ORIGJINES

35.PESHA BRUTO (KG) 38.PESHA NETO KG

36.BENEFICIONI 39. KUOTA

a) b) 37.PROCEDURA

40.DEKLARATA PERMBLEDHESE/DOKUJMENTI PARAPRAK 41. NJESIA PLOTESUESE 42.CMIMI I MALLIT
44.DOKUM ENTET E BASHKAN GJITURA DHE INFORMAT A PLOTSUES E

43. MV 45.PERSHTATJA

KODI

46.VLERA STATISTIKORE LLOJI
BAZA PER LLOGARITJE SHKALLA E TAKSES

SHUMA MP PAGESA E MEVONSHME 48. B. DETAJET E LLOGARITJES

49.IDENTIFIKIMI I DEPOS

47. LLOGARITJ AE TAKSAVE

GJITHSEJT 50.PERSONI PERGJEGJES PERFAQESUAR NGA:
51. ZONA DOGAN OE TRANZIT 52. GARANC IONI I CILI

NR

NENSHKRIMI

C: ZONA DOGANORE E NISJES

VENDI DHE DATA

KODI 53. ZYRA DOGANORE EDESTINUESE

D/J KONTROLLA NGA ZYRA DOGANORE E NISJES/DESTINIMIT

54.VENDI DHE DATA VULA EMRI DHE NENSHKRIMI I DEKLARUESIT

REZULTATI SASIA E PLOMBAVE
IDENTITETI I PLOMBAVE

TE DHENAT E PLOMBES KETU

AFATI (DATA)

INFORMATA E ZHDOGANIMIT