You are on page 1of 19

Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind

Cererea ofertei

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 3 Revizia: Nr.de ex. : -

Pag. 1 din 19 Cod: P.O.43 Exemplar nr.: 1

PROCEDURA OPERATIONALA - ACHIZITII 1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea 1.1. 1.2. 1.3 1 Elaborat Verificat Aprobat Numele si prenumele 2 Bodocan Petru Bodocan Petru Secară Mariana Functia Data Semnatura

3 Contabil Contabil Ordonator principal de credite

4

5

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2

2.1. 2.2. 2.3

1

Crt 3.5.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.43 Exemplar nr.de ex.O. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Compa rtiment 3 Contabi litate Admini strativ Secretar iat Contabi litate Contabi litate Contabi litate - Nr. 3.1.7. 3.2.de ex. 2 1 2 3 1 1 1 - Functia 4 Contabil Viceprimar Secretar Contabil Contabil Contabil - Nume si prenume 5 Bodocan Petru Morariu Vasile Chişu Mihai Bodocan Petru Bodocan Petru Bodocan Petru - Data primirii 6 Semnatura 7 - - 2 .: 1 3. 2 din 16 Cod: P. 3.4. dupa caz.3. 3.: 3 Revizia: Nr. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. Scopul difuzarii 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr. 3. : - Pag. 3.6.

Acest raport este transmis primarului în vederea aprobării. care se considera vătămata într-un drept al său ori într-un interes legitim. Comisia de evaluare. În şedinţă separată/şedinţe separate. specificate în invitaţie.de ex. primarul încheie contractul de achiziţie publică (autoritatea contractanta îndeplinindu-şi astfel obligaţia de a finaliza procedura de atribuire). sunt identificate sursele de finanţare care asigura fondurile necesare. Aceştia au dreptul de a contesta deciziile autorităţii contractante. 3 din 19 Cod: P. iar responsabilul cu achiziţii publice întocmeşte dosarul achiziţiei publice şi transmite spre publicare anunţul de atribuire.de ex. avizare şi aprobare a documentelor aferente procedurii de cerere de ofertă. în condiţii legale. printr-un act al instituţiei emis în aplicarea procedurii de atribuire. prin care solicită operatorilor economici interesaţi să depună oferta până la o dată. : - Pag. Comisia de evaluare stabileşte. este întocmită documentaţia de atribuire. Compartimentul achiziţii publice pune la dispoziţia acestor operatori documentaţia de atribuire. a contractelor de achiziţie publică atribuite prin cerere de ofertă. prin excepţie.: 1 DESCRIEREA PROCESULUI Procedura are ca scop: 1) Stabilirea unui set de reguli şi operaţiuni unitare pentru reglementarea de principiu a etapelor ce trebuie parcurse în scopul încheierii.43 Exemplar nr. Cererea de ofertă este procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economice. care dintre ofertele admisibile este oferta câştigătoare şi elaborează raportul procedurii de atribuire. aplicând criteriul de atribuire stabilit şi publicat. La data. 124 din OUG 34/2006. 2) Stabilirea responsabilităţilor în procesul de întocmire. După perioada de aşteptare prevăzută de lege.: 3 Revizia: Nr. În cazul în care o persoană. - - - Precondiţii pentru iniţierea procedurii: produsele/serviciile/lucrările ce urmează a fi achiziţionate sunt cuprinse în Programul anual al achiziţiilor publice (cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinată de apariţia unei situaţii de forţă majoră sau unui caz fortuit). Responsabil cu achiziţii publice informează toţi ofertanţii în legătura cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire (stabilindu-se astfel atribuirea contractului sau. anularea procedurii). Cererea de ofertă este iniţiată prin publicarea în SEAP a unei invitaţii de participare la procedura de atribuire. oră şi loc. contestă 3 .Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. ora şi locul indicate în invitaţia de participare se organizează o şedinţa de deschidere a ofertelor. precum şi responsabilului cu achiziţii publice din compartimentul financiar contabil.O. neconforme sau admisibile. Cererea de ofertă este o procedură de atribuire care se aplică contractelor a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. stabileşte daca ofertele sunt inacceptabile. în urma analizării şi verificării propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în oferte.

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica. 34/2006. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica.: 3 Revizia: Nr.de ex. cu modificările şi completările ulterioare.G. 175 din 5 februarie 2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publica. FORMULARE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Calendarul procedurii cerere de ofertă (în care datele/termenele sunt stabilite ferm) Fişa de date a achiziţiei Invitaţia de participare Anunţul de atribuire Fişă de prezentare Declaraţie de conformitate Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate Procesul verbal al şedinţei de deschidere Raportul procedurii Comunicarea rezultatului procedurii 4 .43 Exemplar nr.de ex.modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate. cu modificările şi completările ulterioare. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii . a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.G. DOCUMENTE DE REFERINŢÃ: O.M.G. O.O. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publica. nr. nr.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.F.554/2004. cu modificările şi completările ulterioare. se aplică Procedura privind soluţionarea contestaţiilor făcute în condiţiile legii contenciosului administrativ împotriva actelor emise în legătură cu procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.U. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.G. H. cu modificările şi completările ulterioare. privind atribuirea contractelor de achiziţie publica. cu modificările ulterioare.P. O. H. : - Pag.: 1 actul respectiv în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 4 din 16 Cod: P.U. nr. nr. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. nr.

5 din 19 Cod: P.de ex.) INTRĂRI ■ ■ IEŞIRI ■ ■ ■ ■ Programul anual al achiziţiilor publice Documentaţia de atribuire Invitaţia de participare Anunţul de atribuire Contractul achiziţie publică Dosarul achiziţiei publice Ver.P.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. : - Pag.N.43 Exemplar nr.: 1 ■ Comunicarea acceptării ofertei câştigătoare ■ Contractul de achiziţie (forma recomandată de A.M.: 3 Revizia: Nr.O.A.R.de ex. Stadiul implementării Aprobat de PRIMAR Data Semnatura Elaborat de 5 .

de ex. autoritatea contractantă având obligaţia de a publica invitaţia de participare în SEAP.: 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2012.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. O zi O zi Întârzieri în avizarea şi aprobarea documentelor II. Aproba Nota justificativa privind determinarea valorii estimate. 6 din 16 Cod: P. PROCEDURA Pas Responsabil(i) Responsabil achiziţii publice Primar Descriere Timp alocat Termen Riscuri I.: 3 Revizia: Nr.de ex. NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND MODUL ÎN CARE A FOST STABILITĂ PONDEREA FACTORILOR DE EVALUARE (etapă aplicabilă dacă este utilizat criteriul de atribuire "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic") 4 5 Responsabil achiziţii publice Primar Întocmeşte Nota justificativă privind modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare. O zi O zi III. Aproba Nota justificativă privind modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare. (1) îşi încetează aplicabilitatea. : - Pag.43 Exemplar nr. prevederile alin.O. NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE A CONTRACTULUI 1 2 Întocmeşte Nota justifictiva privind determinarea valorii estimate. NOTA JUSTIFICATIVĂ PRIVIND ALEGEREA PROCEDURII DE CERERE DE OFERTĂ (înscris obligatoriu şi esenţial al 6 .

Responsabil achiziţii publice Primar Întocmeşte Nota justificativă privind criteriile de calificare. Stabilesc calendarul precis al cererii de oferte. Aprobă Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire. : - Pag. NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND CRITERIILE DE CALIFICARE (obligatorie dacă sunt considerate necesare criterii minime de calificare) 10 12 13 Responsabil achiziţii publice Primar Primar.: 3 Revizia: Nr.de ex. 7 8 O zi O zi Întârzieri semnificative avizarea notei în IV.43 Exemplar nr. V.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.: 1 Timp alocat dosarului) Termen Riscuri Pas Responsabil(i) Responsabil achiziţii publice Primar Descriere Întocmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire. Aprobă Nota justificativă privind criteriile de calificare. PRECONDIŢII LANSARE PROCEDURĂ 14 Asigură verificarea îndeplinirii condiţiilor de iniţiere a procedurii: a) produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice (excepţie pentru situaţia de forţă majora sau 7 O zi O zi O zi Întârzieri semnificative în aprobarea notei Apreciere eronata a duratelor şi termenelor Neidentificarea tuturor omisiunilor în îndeplinirea O zi .O. 7 din 19 Cod: P.de ex.

: 3 Revizia: Nr. : - Pag.de ex.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Pas Responsabil(i) Descriere cazul fortuit). O zi Aprobă invitaţia de participare. b) cererea de ofertă este prevăzută ca tip de procedură în programul anual al achiziţiilor publice pentru atribuirea contractului în cauză.43 Exemplar nr. 8 din 16 Cod: P. d) fondurile necesare derulării contractului sunt identificate. INVITAŢIE DE PARTICIPARE 15 16 17 18 Responsabil achiziţii publice Primar Primar Responsabil achiziţii publice Întocmeşte invitaţia de participare. Avizează invitaţia de participare. c) documentaţia de atribuire este întocmită.de ex. În perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertelor. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire.O.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în invitaţia de participare dacă documentaţia de atribuire urmează să fie obţinută : 8 O zi O zi Erori/ omisiuni de completare Întârzieri semnificative în avizarea anunţului Întârzieri semnificative în aprobarea anunţului Cu cel puţin 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor . condiţiilor VI.

VII.O. 4 zile Întârzieri în punerea la dispoziţia a documentaţiei de atribuire 20 . Perioada aşteptare . sunt aplicabile prevederile art.: 3 Revizia: Nr. ca urmare a solicitărilor operatorilor economici.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. Transmite spre publicare invitaţia de participare numai către SEAP. 9 max.de ex. 32 . 62 şi 77 din ordonanţa de urgenţă.39. : - Pag. regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art.43 Exemplar nr. pentru aplicarea licitaţiei deschise.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Pas Responsabil(i) Descriere a) în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat. După transmiterea invitaţiei de participare. 9 din 19 Cod: P.dacă este cazul. asigură primirea de solicitări de clarificări privind documentaţia de atribuire (cel mai târziu cu 3 zile lucrătoare + 6 zile înainte de data limita de depunere). la dispoziţia acestora documentaţia de atribuire. (3) În cazul prevăzut la alin.de ex. care va fi disponibil în SEAP. sau b) prin accesarea directă şi nerestricţionată a unui fişier electronic. (2) lit. a). ETAPA ANTERIOARĂ DESCHIDERII OFERTELOR 19 Responsabil achiziţii publice Responsabil achiziţii publice Pune.

: 3 Revizia: Nr. 10 din 16 Cod: P.43 Exemplar nr.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. : - Pag.dacă este cazul. În cazul depunerii unei contestaţii la CNSC. transmite răspunsurile la solicitările de clarificări către toţi acei operatorii care au obţinut documentaţia de atribuire (răspunsul la solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor).de ex. Netransmiterea răspunsurilor către toţi operatorii implicaţi. aplică măsurile dispuse de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor / instanţa de judecată. Perioada aşteptare . se aplică Procedură privind raporturile cu CNSC pentru soluţionarea contestaţiilor formulate pe cale administrativ – jurisdicţională împotriva actelor emise în legătură cu procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.O. Dacă este cazul. asigură primirea contestaţiilor referitoare la criteriile de calificare şi selecţie şi le transmite Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. Pas Responsabil(i) Descriere Perioadă de aşteptare .dacă este cazul.: 1 Timp alocat Termen max. 21 Responsabil achiziţii publice 22 Responsabil achiziţii publice 23 Responsabil achiziţii publice Primar 10 . 3 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor Riscuri Depăşirea termenului prevăzut.de ex. Se aplică Procedura privind soluţionarea contestaţiilor făcute în condiţiile legii contenciosului administrativ împotriva actelor emise în legătură cu procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

de ex. Primar Descriere În cazul admiterii contestaţiilor şi dacă este cazul. prelungesc/decalează corespunzător termenele pentru etapele cererii de ofertă.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Întârzieri în derularea procedurii (decalarea datei limită de depunere) Pas 24 Responsabil(i) Responsabil achiziţii publice. Întocmeşte proiectul de DISPOZITIE Primãriei privind numirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.de ex. Asigură primirea ofertelor.O. întocmirea/completarea listei cu ofertanţii. : - Pag. înregistrarea ofertelor. ŞEDINŢA DE DESCHIDERE 11 2 zile Data întocmirii invitaţiei de participare (pas 15) 2 zile Întârzieri în avizarea şi semnarea Ordinului Ministrului Justiţiei 26 Primar 27 28 Primar Responsabil achiziţii publice . IX. ACTIVITATEA COMISIEI DE EVALUARE a. VIII.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.: 3 Revizia: Nr.43 Exemplar nr. Semnează/numeşte prin dispozitie comisia de evaluare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE ŞI A COMISIEI DE SOLUŢIONAREA A CONTESTAŢIILOR 25 Primar Stabileşte componenţa Comisiei de evaluare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. notând data şi ora înregistrării. 11 din 19 Cod: P.

de experţii cooptaţi şi de reprezentanţii operatorilor economici. • predă câte un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire prezenţi la şedinţa de deschidere. • procesul-verbal este semnat de membrii comisiei de evaluare.O. ora şi locul indicate în anunţul de participare nu poate fi respectată: • deoarece a devenit necesară decalarea termenului de depunere a ofertelor (art. 72 OUG 34/2006). O zi 30 Comisia de evaluare Deschid ofertele şi a alte documente care le însoţesc şi întocmesc procesul-verbal al şedinţei de deschidere • se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Apariţia unor cazuri de incompatibilitate ceea ce face necesară înlocuirea membrului comisiei de evaluare aflat în incompatibilitate Deschiderea ofertelor la data. Pas Responsabil(i) Membrii comisiei de evaluare şi experţii externi cooptaţi Descriere 29 Completează declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate. care 12 O zi 31 Responsabil achiziţii publice O zi lucratoare .: 3 Revizia: Nr. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. elementele principale ale fiecărei oferte.de ex. • ca urmare a depunerii unei contestaţii. 12 din 16 Cod: P.43 Exemplar nr.de ex. • transmite un exemplar al procesului – verbal de deschidere responsabilului cu achiziţii publice Transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire. : - Pag.

EVALUAREA OFERTELOR 32 Comisia de În şedinţă ulterioară.43 Exemplar nr. Analizează şi verifică ofertele ofertanţilor calificaţi. precum şi documentele solicitate. neconforme.de ex. atât din punct de vedere al elementelor tehnice cât şi al aspectelor financiare. 34 35 36 37 38 Comisia de evaluare Comisia de evaluare Comisia de evaluare Comisia de evaluare Comisia de evaluare Stabileşte operatorii economici calificaţi. Primeşte răspunsurile la solicitările de clarificări. Stabileşte solicitările de clarificări cu privire la ofertele prezentate. Primeşte răspunsurile la solicitările de clarificări.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.de ex. Stabileşte ofertele inacceptabile. Transmite solicitările de clarificări ofertanţilor. 13 din 19 Cod: P.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Pas Descriere nu au fost prezenţi la şedinţa de deschidere. Dacă este cazul. Stabileşte solicitările de clarificări la documentele prezentate de ofertanţi.: 3 Revizia: Nr. b. precum şi pe cele admisibile.O. asigură derularea etapei suplimentare de licitaţie electronică. verifică îndeplinirea cerinţelor minime de evaluare calificare de către ofertanţi. Responsabil(i) 33 Comisia de evaluare Erori în activitatea de analiză şi verificare 13 . Transmite solicitările de clarificări ofertanţilor. : - Pag.

de ex. Raportul este transmis şi la SAP.de ex.43 Exemplar nr.O.: 3 Revizia: Nr. : - Pag. 14 din 16 Cod: P. Se aplică Procedura privind soluţionarea contestaţiilor făcute în condiţiile legii contenciosului administrativ împotriva actelor emise în legătură cu procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică. X. 39 2 zile 40 41 Ordonator terţiar de credite Aprobă raportul procedurii de atribuire. după caz. asigură primirea contestaţiilor şi le transmite Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. ATRIBUIREA CONTRACTULUI Perioada aşteptare . Responsabil achiziţii publice Informează toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Pas Responsabil(i) Comisia de evaluare Descriere Stabileşte oferta câştigătoare sau. anulează procedura. Elaborează raportul procedurii de atribuire şi îl transmite conducătorului instituţiei spre aprobare.dacă este cazul. se aplică Procedură privind raporturile cu CNSC pentru soluţionarea 14 O zi 3 zile lucrătoare 42 Responsabil achiziţii publice 43 Responsabil achiziţii publice .Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. În cazul depunerii unei contestaţii la CNSC.

de ex.43 Exemplar nr.: 3 Revizia: Nr. Dacă este cazul. Aprobă/semnează contractul de achiziţie publică. 1 .O.3 zile în funcţie de complexitat e O zi 45 Primar Persoana responsabila cu viza C. : - Pag. 3 .5 zile în Întârzieri funcţie de semnificative în complexitat avizarea contractului e 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul 15 . 15 din 19 Cod: P.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Pas Responsabil(i) Descriere contestaţiilor formulate pe cale administrativ – jurisdicţională împotriva actelor emise în legătură cu procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică.P Primar Semnează contractul de achiziţie publică Întârzieri semnificative În elaborarea contractului Întârzieri semnificative în avizarea contractului 46 47 Avizează contractul de achiziţie publică.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.de ex. 44 Responsabil achiziţii publice Întocmeşte contractul de achiziţie publică. aplică măsurile dispuse de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor / instanţa de judecată.F.

Daca este cazul. Transmite anunţul de atribuire spre publicare către R. : - Pag.N. 94/2007.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.R.ANUNŢUL DE ATRIBUIRE1 48 49 50 Responsabil achiziţii publice Primar Primar Responsabil achiziţii publice Responsabil achiziţii publice Responsabil achiziţii publice Întocmeşte anunţul de atribuire.: 3 Revizia: Nr.de ex.43 Exemplar nr.A. care produce efecte din data de 04 octombrie 2007.G.N.: 1 Timp alocat Termen aplicării proceduri Riscuri Pas Responsabil(i) Descriere XI.P. Monitorul Oficial2.U. 16 .M. a 48 de zile de publicării anunţului la semnarea pentru erori/omisiuni contractului de completare O zi O zi Erori/ omisiuni completare de 51 Transmite spre publicare anunţul de atribuire numai către SEAP. şi retransmite spre publicare anunţul de atribuire.R.A. Avizează anunţul de atribuire. Aprobă publicarea anunţului de atribuire. O zi O zi O zi Respingerea de către Cel târziu în A.de ex. 52 53 1 Publicarea anunţului de atribuire pentru procedura de atribuire cerere de oferte a fost prevăzută prin O.M. 16 din 16 Cod: P.A. asigură remedierea erorilor/omisiunilor de completare în conformitate cu modul indicat de A.O.P.

17 din 19 Cod: P. ÎNTOCMIREA DOSARULUI ACHIZIŢIEI PUBLICE 54 O zi 2 Potrivit art.de ex. 299 alin.O.G.de ex. XII. publicarea anunţurilor în Monitorul Oficial al României este facultativă. (4) din O.U.: 3 Revizia: Nr. : - Pag.43 Exemplar nr. de la data de 1 ianuarie 2008.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr. 34/2006. 17 . nr. arhivând toate documentele care au condus la atribuirea contractului de achiziţie publică.: 1 Timp alocat Termen Riscuri Pas Responsabil(i) Responsabil achiziţii publice Descriere Întocmeşte dosarului achiziţiei publice.

: - Pag. 18 .de ex. 18 din 16 Cod: P.43 Exemplar nr.Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.: 1 LISTA DE VERIFICARE PENTRU ELABORAREA PROCEDURILOR CU CARACTER SPECIFIC DE LA NIVELUL PRIMÃRIEI Aviz Poziti Negati v v Data / semnătura Responsabil Criterii de verificare Sunt corect identificaţi toţi paşii pe care trebuie să îi urmărească procedura pentru atingerea rezultatelor specifice activităţii Sunt corect identificate actele normative sub incidenţa căreia intră activitatea descrisă de procedură şi termenele legale Termenele fixate de procedură sunt fezabile A fost corect estimat timpul necesar personalului pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de procedură Au fost identificate toate riscurile potenţiale şi relevante care ar putea apărea pe parcursul paşilor procedurii Procedura respectă standardele de calitate prevăzute de OMF 946/2005 Observaţii Primar Analizează procedura şi aprobă procedura.O.: 3 Revizia: Nr.de ex.

Unitatea Primăria BORŞA Compartiment ACHIZITII PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind Cererea ofertei Ediţia: 1 Nr.Asumarea riscurilor 19 .de ex.: 1 ANEXA1 Diagrama operaţiunilor.O. 2. : - Pag.la nivelul ………….de ex. responsabilităţilor şi riscurilor 1.: 3 Revizia: Nr. responsabilităţi .Operaţiuni.43 Exemplar nr. 19 din 19 Cod: P.