You are on page 1of 2

1. Nama Pengkaji: 2.

Tajuk Kajian: musim

Rahmadhaniah Binti Abdul Majid “3X SUDOKU”. Satu Kaedah Mengingati kitaran waktu 4 dengan 2 hemisfera

3. Sekolah: 4. Kumpulan Sasaran:

SMK Kayu Ara Pasong, 82010, Pontian Semua Pelajar Tingkatan 1 dan Pelajar Tingkatan 3 yang akan menghadapi PMR

5. MEREFLEK P&P • Saya merupakan guru mata pelajaran Geografi tingkatan 1(1 RK2, 1B dan 1C) yang mana aras pengetahuan mereka berada pada tahap berikut. o o o 1 RK2 - aras tinggi 1B– aras sederhana 1C– aras rendah

Walaubagaimanapun, ketiga-tiga kelas ini mengalami satu masalah yang sama iaitu menentukan musim dan waktu dengan perbezaan 2 himesfera.

6. KAEDAH YANG BAKAL DIGUNAKAN • • • Kaedah semakan buku latihan Kaedah temu bual Ujian Pra

7. FOKUS KAJIAN Agar mereka faham dan dapat menguasai kaedah menetapkan musim (sejuk, bunga, panas dan luruh) dengan waktu yang tepat walaupun himesfera (utara dan selatan) berbeza

diharap akan mencapai objektif pembelajaran dan meningkatkan mutu pencapaian akademik pelajar dalam peperiksaan. Dengan adanya kaedah ini.• Kaedah tersebut dinamakan “3X-SUDOKU”. OBJEKTIF KAJIAN • Pelajar mampu menentukan waktu dan kitaran musim dengan betul walau melibatkan perbezaan himesfera . • Kajian ini akan melibatkan kesemua pelajar dalam 3 buah kelas 8.