P. 1
Cuvant-Impreuna-Despre-Rostirea-Romaneasca-de-Constant-In-Noica

Cuvant-Impreuna-Despre-Rostirea-Romaneasca-de-Constant-In-Noica

|Views: 16|Likes:
Published by Visan Cosmin
material pentru studenti
material pentru studenti

More info:

Published by: Visan Cosmin on Jan 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2014

pdf

text

original

CONSTANTIN NOICA Cuvînt împreună .

_ despre rostirea românească

«

X.

Coperta de Petre Hagiu

CONSTANTIN NOICA

Cuvînt împreună despre rostirea românească

1987

Editura Eminescu
BUCUREŞTI, PIAŢA SCÎNTEII 1

.

*

Rostirea filosofică românească

h

\

.

cu limba noastră. Şi o putem face în ter­ meni proprii. Ar merita să facem astfel încît să ne înfăţişăm. cultura indiană spune că lipsa 7 . atunci cînd năzuinţele de unificare ale oamenilor şi cerinţele de uniformizare ale lumii maşinilor . Cu limba noastră. uneori de netălmăcit în alte limbi.CUVÎNT ÎNAINTE Numai în cuvintele limbii tale se întîmplă să-ţi aminteşti de lucruri pe care nu le-ai învăţat niciodată. l-am putea avea. este totuşi vorba de uitarea noastră şi ea devine propria-ne amintire. Căci orice cuvînt este o uitare şi în aproape oricare s-au îngropat înţelesuri de care nu mai ştii. Cultura umanistă spune că este totuşi un lucru bun : uni­ versalul trebuie să se întrupeze.vor chema limbile naturale să spună ce drept de viaţă mai au. dar cu rostirea. nu am avut întot­ deauna răsunetul cîtorva popoare mari. noi dăm acea „iscusită oglindă a minţii omeneşti". cu creaţia noas­ tră de cultură. în care gînăul de totdeauna şi omul de pretutindeni să-şi vadă chipul. dar trebuie făcut cu adevărat bun. Cu istoria noastră. Ce stă sub ea poate fi bun. de fiecare dată. Iar acesta e actul de cultură : să înveţi noutatea ca şi cum s-ar ivi din tine. Cum altfel am putea da folosinţă vie cuvintelor ? Dar dacă în orice cuvînt există o parte de uitare. Am vroit să pătrundem în „uitarea" românească. în cîte o limbă istorică. Este însă acesta un lucru bun ? Nu ar trebui ca uni­ versalul să fie universal ? Gultura ştiinţifică spune că nu e un lucru bun : trebuie să vorbim toţi o singură limbă. La rîndul ei. la judecata istoriei. trebuie răs-bunat. poate nu încă . cum spunea despre scris Miron Costin.

de unitate nu e un lucru bun : că trebuie să ne topim gîndul şi fiinţa în Marele Tot, ca o statuie de sare cufundată în apă. Dar cultura europeană, în linii mari, spune că este un lucru bun : că statuile trebuie să rămînă statui, persoana umană, persoană, şi cuvîntul propriu, cuvînt. Nu cunoaştem zbucium mai frumos, în cugetul omului contemporan, decît acesta. De vreme ce zbucium este, să-Z sporim cu partea noastră românească. Dacă graiul nostru spune într-adevăr lucruri ce nu s-au rostit întot­ deauna în alte limbi şi care le-ar putea îndemna pe acestea să se mlădieze după cuvîntul nostru, atunci, în măsura în care există un rest românesc în cele ale gîndului, sîntem datori lumii cu acest rest. Dar ne sîntem datori nouă, ca purtători ai limbii acesteia şi lucrători în ea. Pînă ce va veni ceasul de ju­ decată al limbilor, în care e despicată lumea, noi gîndim şi creăm în cuvintele noastre, încă. Pentru noi ele sînt vii, chiar dacă s-au îngropat în uitare. Din această uitare — ce adesea e o uitare de sine, în măsura în care vorbirea omului este şi fiinţa lui —, noi le putem scoate, pe toate cele care ne par grăitoare : pe unele spre a ne desfăta numai, ca într-un muzeu (cine ar mai vpune astăzi „cu smerită mîndrie", cînd mîndrie a încetat să însemne în­ ţelepciune ?), pe altele, spre a ne reîmprospăta şi spori gîndul, 'din neaşteptatele, uneori uimitoarele lor adîncirni de înţeles. Cugetarea filosofică nu pare a fi avut şi a avea nevoie de limbaj simbolic sau cod; cu alte cuvinte, foloseşte nu limbajul, ci limba. Filosofia se întemeiază cel mai bine cu termeni ce au o tensiune în ei, în timp ce limbajele şi co­ durile se desfăşoară în siguranţa şi destinderea sensurilor univoce. Iar cugetarea filosofică se bucură, cum spunea Hegel, cînd întîlneşte în limbi cuvinte nu numai cu semni­ ficaţii deosebite, dar şi opuse. Despre această bucurie, încă nu pe deplin încercată de cultura noastră vie, vrea să vorbească lucrarea de faţă. Ea s-a născut din bucuria de-a vedea în prepoziţia „întru" unul din cele mai sugestive cuvinte-cheie pentru înte­ meierea filosofică, şi a trecut peste cuvinte ca „sinea", „rostire" şi atîtea altele, peste unele cuvinte ale lui Eminescu, ale lui Varlaam, ale cîtorva dieci, sau ale păs­ torilor şi mocăncuţelor din Ardeal (care spun troaş, de la Traian, troian, troiănaş), ca printr-o interminabilă sârbă-

8

toare a gîndului. Dacă la început aceste cuvinte vor apărea cu adevărat ca statui într-un muzeu, gîndul cărţii sau nă­ dejdea ei ascunsă este ca unele dintre ele să nu rămână simple statui, dar nici să se topească în universalul cultu­ rii, ci să treacă pe nesimţite, din muzeul lor, în inimi şi cugete. Ce e de făcut, la drept vorbind, cu asemenea cuvinte, nu ştim : un Eminescu al gîndirii româneşti n-a apărut încă. Dar atîta vreme cît se vorbesc limbile popoarelor şi nu ale maşinilor, sîntem datori să credem că s-ar putea ivi unul. »* AUTORUL
1968

I ŞINELE ŞI SINEA

Tu eşti o noapte, eu sînt o stea, iubita mea !
EMINESCU Replici

"In lumea limbilor se întîlnesc perechi cu destin ales. In limba greacă au existat Logos şi Eros. Despre Animus şi Anima, din limba latină, s-a scris pînă şi în zilele noastre, iar în general despre spirit şi suflet, cu neînţelegerea sau alteori armonia lor, ştiu să spună cîte ceva mai toate limbile europene. La rîndul lor limbile Orientului îndepăr­ tat par a rosti gînduri adînci despre un principiu masculin şi unul feminin. Dar limba română păstrează pentru ea o pereche deosebită, şinele şi sinea, care este poate mai grăitoare, în unele privinţe, decît altele. Logos şi Eros sînt prea abstracte şi indiferente unul faţă de «altul. Animus şi anima spun prea mult în uman şi prea puţin despre lume. Un principiu masculin şi cel feminin au, ca principii, ceva absolut şi de dincolo de lume. In schimb, şinele şi sinea se ivesc din nemijlocitul lumii şi exprimă, în adînc, cununia omului cu lucrurile. Cum a apărut perechea aceasta în limba română ? Dar ea se alcătuieşte încă, sub ochii noştri. Reflexiunea filoso­ fică, de dată recentă aici la noi, este cea care pune înainte subiectul acesta, şinele, iar spiritul limbii îi întovărăşeşte o făptură de mult zămislită în sînulei, dar care aştepta să fie trezită la viaţă : sinea. într-adevăr şinele, aşa substantivat, nu este un ter-, men obişnuit al limbii nefilosofice. Cu o excepţie, dicţio­ narele noastre, chiar cele recente, nu-l dau defel drept o vocabulă de sine stătătoare a limbii. Dicţionarul limbii române moderne (1958), ca şi voi. IV din Dicţionarul limbii române literare contemporane spun doar că sine, ca pro-

11

nume reflexiv, derivă din latină (în felul lui mine, tine) şi că reprezintă o formă accentuată de acuzativ, persoana a 3-a, pentru toate genurile şi numerele, el dînd : 1) cu „pe" complementul direct reflexiv, „pe sine" ; şi 2) cu prepoziţii, un atribut ori complement. Nici măcar despre prestigiosul „în sine", ca în lucrul în sine kantian ori în atîtea alte folosinţe speculative, nu ni se vorbeşte. Dicţionarul lui Tiktin este ceva mai generos, ba chiar indică existenţa formei substantivate a sinelui, dar 0 face poate — filosofic — în chip impropriu. îl traduce deopo­ trivă cu das Selbst şi das Ich (din exemplul : „sufletul, partea cea mai aleasă a sinelui său"), autorizînd astfel confundarea sinelui cu eul, cînd tocmai deosebirea dintre ele va face preţul vocabulei celei noi. Altminteri, Tiktin scoate bine în relief sensurile variate ale pronumelui „sine" : 1) ca echivalent al germanului sich, în expresii ca : pe sine, la sine, cu sine, întru sine, de la sine, dintru sine (adică propriu, independent^ de sine stătător ; 2) ca echivalent al lui selbst : sine-mi, sine-ţi, sine-ne ; 3) în expresii ca : din sine, fără sine, îmi vin în sine. Dar încă de la folosinţele pronominale se poate uneori surprinde tendinţa sinelui de a se substantiva. în forme ca „a ieşi din sine", „a-şi veni în şine", sau mai ales în „fără sine" ( = ca scos din fire), citate de Candrea, nu poţi tăgădui că este vorba mai mult decît de un pronume ; că pronumele a devenit el însuşi nume. Iar lucrul se vede şi mai lămurit în zecile de fişe inedite, făcute probabil de Sextil Puşcariu în vederea articolului despre „sine" (la care Dicţionarul Academiei n-a ajuns încă *), unde substan­ tivul sine figurează ca atare în exemple c a : „partea stăpînitoare a sinelui tău", „în sineşul său cel mai adînc", „patimile sineşului său", poate şi în acel îndemn : „să por­ neşti în pădure fără sine şi prin sat fără ruşine" (Şez. VII, 107, după indicaţia din fişe). La fel, sine este substantiv în formele vechi însoţite de posesiv, ca : sine-mi, sine-ţi, sine-ne, sine-vă. Totuşi, şinele ca atare nu se desprindea încă desluşit în limba noastră, pînă la ivirea reflexiunii filosofice culte. In unele din exemplele de mai sus, el poate fi confundat şi mai departe cu eul („partea stăpînitoare a sinelui său"),
* In 1969 (n.a.).

12

după cum alteori ar părea că nu însemna decît sinea („în . sineşul său cel mai adînc"). însă tocmai delimitarea de eu va defini în propriu şinele şi tocmai opoziţia faţă de sinea, iar apoi întovărăşirea cu ea, îi va arăta destinul lui deose­ bit faţă de : dos Selbst, le soi, the seif, echivalentele lui în . alte limbi. Şinele şi eul într-adevăr, şinele nu este eul şi conştiinţa de sine nu e conştiinţa de mine. Şinele reprezintă desprinderea de eu, sau mai degrabă prinderea acestuia în ceva mai vast. într-un sens, şinele înseamnă tocmai că „eu nu sînt eu", că sînt altceva, iar de aici poate începe filosofarea. Mi­ rarea care generează cunoaşterea ştiinţifică este : „asta nu e asta", aşadar lucrul, fenomenul, procesul acesta e alt­ ceva, după chipul legii lui. în schimb, mirarea care gene­ rează filosof ia este că tu nu eşti tu, că există în noi ceva mai adînc decît noi înşine. Nu cine eşti interesează, ci care-ţi este şinele. Căci şi­ nele tău e mai vast decît tine şi adevărul tău devine, într-un sens, dezminţirea ta. Iar şinele, care a rupt cercul eului, este întotdeauna susceptibil de lărgire, ca fiind ori­ zontul mişcător în care te adevereşti în adînc. întîi, şinele poate fi înţeles în pasivitatea eului, ca o conştiinţă mai adîncă a acestuia : ca familia lui spirituală, clasa, poporul, cultura, ceasul lui istoric. Este şinele ce stă sub semnul necesităţii şi care adesea nu ştie de „sine". în al doilea rînd, şinele poate ţine de alegerea eului, ca expresie activă a lui. Este ordinul în care te-ai încadrat, idealul tău, conştiinţa ta etică mai adîncă — liberta­ tea ta. în al treilea rînd, şinele poate fi expresia lucidităţii eului, şi atunci el ţine de libertatea care şi-a aflat necesi­ tatea. Ai devenit conştient de relaţiile de producţie în care eşti prins, spune marxismul. îţi deţii legea, s-a spus. In toate aceste trei modalităţi, cum' se iveşte în istoria omului, şinele rie însoţeşte dintru început, în măsura în care omul este dintru început fiinţă comunitară. A fost totemul, în culturile primitive. A fost divinul, în cele reli­ gioase. Iar pentru gîndirea indiană, a fost tot ce înseamnă

13

înseamnă : treci de la eu la sine. La rîndul său. „Şi tu eşti asta". el este deopotrivă activ în cele profane. ca eul să ţină la­ olaltă cu şinele.. şi tăria de o clipă. Eros-ul. Dacă şinele a fost dintru început activ în culturile magice şi cele religioase. în atîtea forme de dragoste şi dăruire. Restul rămîne ca şi pe loc. a ei. poate. tipică. dar .ceea ce spun dicţionarele — şi în vorbirea noastră' 14 . Şi tu eşti piatră. iar pendularea înăuntrul ei poate însemna deopotrivă soluţia şi disoluţia individualului în universal. El apare limpede — indepen­ dent de. Eul rămîne mut cînd îşi descoperă şinele său mai adînc. în devenirea întru deve­ nire a firii şi a vieţii de rînd. tocmai prin dezbaterea dintre das Ich şi das Selbst. Criticul german Fr. noi cei de mîine"). faţă de care eul îşi simte puţinătatea. tehnica acestei treceri. dar trebuie să spună : eii sînt ceea ce este o dată cu mine. „Deyino ceea ce eşti". ca termen. arbore. cu omul. cel al speciei. De aceea şinele. în şinele care vine tocmai să-i aducă integrarea . în monografia sa asupră-i. „Cunoaşte-te pe tine însuţi" înseamnă : recunoaşte-te în şinele tău. de vreme ce îl face cu putinţă. fie că e a legii mo­ rale din tine. care vine din adîncul firii şi se revarsă. care în schimb nu-1 contrazice pe el.viaţă sau realitate. nu poate lipsi în nici o limbă care s-a ridicat pînă la treapta gîndirii filosofice. Căci întreaga cultură a omului ar putea fi înţeleasă ca ridicarea eului la sine. Iar tot zbuciu­ mul omului este. Gundolf ex­ plică pe Goethe. în timp ce practica omului şi creaţia lui sînt expresia libertăţii sine­ lui superior. fie că este a lumii din jurul tău. Educaţia nu pare să reprezinte altceva decît. Eul ar voi să poată spune : eu sînt cel ce_sînt . el contrazice şinele. Dar nu numai la Goethe operează o asemenea polaritate. Brahma. sau el însuşi apare ca noi („noi cei de ieri. şinele politic îţi pune înainte pe „noi". vorba ce apare încă de la Pindar şi triumfă la Goethe. tirania concretă exercitată de şinele elementar. reprezintă izbitor. asupra individului. la origine. El îşi simte dezintegrarea. Tot-ce se mişcă în lumea omului se mişcă de la eu la sine. Şinele etic îţi aduce conştiinţa ta mai bună. spune gîndirea in­ diană. iar umanismul a fost o altă moda­ litate. pe plan formal.

totul rămîne de spus din per­ spectiva gîndirii filosofice. luată ca termen. Nimic nu vine să-1 ţină în cumpănă. invariabil . totuşi — deşi intimă limbii noastre — nu are titluri bine recunoscute în paginile dicţionarelor. Dar de rîndul acesta nu mai e vorba. pot încă năzurmai sus decît le este mă­ sura. cel practic sau cel creator. numai în expresii : în sinea mea. în faţa afirmării semeţe a sinelui. în alte limbi. ca sine conştient. în limba română. Din adîncul ei a scos atunci sinea şi i-a dat-o drept pereche. în eul propriu. ca la sine. întîi. în timp ce Dicţionarul limbii române literare contemporane 1 dă : „s. în el este poate amintirea absolutului pe care îl întruchipa cîndva (totem. pe care el. pe vremea cînd nu era conştient că nu e decît sine. şinele se poate înălţa pe sine pînă la absolut.. cum sînt cel etic)(tcel politic. de echivalentul românesc al unui ter­ men din alte limbi şi de înregistrarea. rămas singur. a unor vi­ ziuni filosofice constituite. în propria conştiinţă. __ Căci. Două lucruri sînt de opus dicţionarelor. delirul ideolo­ giilor politice neştiinţifice. nu poate fi adevărat că sinea figurează doar în expresii.cultă. în gînd". De aci excesul idealismului moral. are un orizont de gîndire specific. ci „sinea". Unele dicţionare nici nu o dau ca un cuvînt deosebit. Dar în limba noastră măsura este dintru început dată : şinele stă în cumpănă cu sinea. Este ca şi cum. Uşurinţa de a o folosi ca substantiv (şi încă fie- 15 . demiurgia creaţiei. Numai că aici. Nici sinea. decît poate vastitatea lumii. Ca şi cu şinele. ca termen propriu limbii noastre. este sortit s-o înfrunte. şinele are surprin­ derea să nu rămînă singur. dar şi prometeismul practicii. unele forme de sine. Chiar ieşite din absolut. sub el. limba noastră şi-ar fi spus: „Nu este bine ca şinele să fie singur . şinele rămîne singur. în limba română se întîmplă altfel. deci. Sinea şi şinele Cînd se desprinde de „eu".f. iar Dicţionarul limbii române moderne abia o pomeneşte. să-i facem un ajutor potrivit pentru el". divin).

la rîndul ei. Lucrul în sine. sau : „Ce e în sinea unuia nu este într-a altuia". ca o na­ tură naturată totuşi . Esenţa sau conceptul. şi te întrebi nu numai ce este un arbore ori un fir de păr în sinea lui. în sinea unei mese. fie cea a lucrurilor —. Iar de aci preţul ei filosofic. iar şinele solicită sta­ tornic sinea să i se dăruie. Natura intimă. Căci şinele este în expansiune. se poate la fel de bine spune : „Care îi e sinea ?". Şinele eliberat de eu putea fi oricît de impersonal (comu­ nitate. în sinea ei mai adîncă. La fel cum cauţi să pătrunzi în sinea unui om şi te întrebi ce poate fi în ea. sau în sinea unei maşini nu poţi căuta. poate fi oricît de vie. Sinea e altceva şi decît esenţa. rămîn abstracte . dar şi ce este soarele sau ce e un atom în sinea lui. în înţelesul lui Kant. Fiecare cucerire a" omului este asupra şinei — fie cea proprie. te poţi cufunda în sinea unei limbi şi a unor lumi trecute. „lucrul în sinea lui" nu e totuna cu „lucrul în sine". 16 . vei spune „sinea" lui. pe cînd sinea e în con­ centrare. Sinea reprezintă deci un substantiv pe care gîndirea vine să-1 scoată din parti­ cularitatea locuţiunii. sinea însă este ceea ce se dez­ văluie. Tot ce este îşi are sinea lui. chiar dincolo de om şi creaţiile societăţii. altceva chiar decît natura intimă a realităţilor. se concentrează în ea însăşi. ea rămîne dată. Aceasta însă se trage îndărăt. ceas al istoriei. Al doilea. Ea poate fi şi fără de om. în schimb. Şi totuşi.xionabil. aceasta s-a retras şi mai mult în particulele ei. în schimb. chiar dacă sînt de cunoscut. ca exprimînd inti­ mitatea ultimă a oricărui lucru din sînul firii. e de necunoscut. Dar acestea reprezintă şinele lărgit al omului. Numai în sinea celor făcute de om. relaţii de producţie). este vie. pe cînd sinea este ceea ce se dă ne­ încetat. dar el nu rămînea mai puţin matrice pentru persoana umană. sinea. Cînd şinele cunoscător al omului a găsit atomul în sinea materiei. Dacă se spune „sinea omului". a unor făpturi sau a unor lucruri. spre deosebire de sine. de fiecare dată. ea poate denumi ceva întru totul dincolo de uman. sinea nu e doar în uman . ca o natură naturans. cel puţin la singular) este la fel de evidentă ca şi la termenul sine. Nu poţi spune „şinele" unui lucru material.

ca fiind solidar cu firea -şi cu noap­ tea ei germinativă. Mai bine încă decît poetul. vine să proiecteze lumină în întunericul. şi tot cu o vorbă eminesciană : să citească în „încifrarea" ei. Nu simpla metaforă e un asalt împotriva cerului. ea este ceea ce se lasă luminat. O nouă trăsătură a şinei îţi apare cu acest vers. reluîndu-şi gîndul. lucrurile* şi-au alcătuit parcă ele. Pe măsură ce sinea este dezvăluită. care sînt „mumele". Dar. la rîndul lor. Căci aşa cum. Te poţi gîndi o clipă la acel „eu cu lumina mea sporesc a lumii taină" al lui Blaga. principiul feminin trimite dincolo de om. Căci şinele. cum spunea Blaga. sinea proprie. respectiv sinea. ca expresie a conştiinţei umane adîncite. sinea e străină de obscurantism. sau altfel. undeva se păs­ trează şi amintirea mumelor. ci şinele este cel care încearcă să cucerească sinea de pretutindeni. să spună : Eu sînt un haos. din cer şi de pe pămînt. după ce s-au făcut. Cu fiecare răspuns s-au ridicat noi întrebări z 17. în care e prezentă şi esenţa. De aceea poetul. cu bogăţia lui încă nedesluşită. lumea lui Goethe se putea face după naturile acelea intime. pe care o alcă­ tuiesc şinele şi sinea. după cum e în sinea omului. poate face ca iu­ bita sa. nici cultura numai. Ca şi noaptea.străpunge întunericul nopţii. şinele poate spune şinei : Tu eşti o noapte. . tu o lumină. dacă aventura cunoaşterii ştiinţifice din veacul nostru n-ar fi mai lămu­ ritoare încă. Acum noaptea şinei a devenit un haos. iar cîteva versuri din Replicile închipuite de Eminescu între poet şi iubita lui se potrivesc surprinzător de bine perechii acesteia vaste. Dar. ea se retrage şi se învăluie mai departe.şinei . deşi nocturnă. eu sînt o stea. ea nu poate în schimb stăpîni şi desluşi dintr-o dată haosul. Dacă lumină . dar există statornic un rest germinativ.Demiurgul lui Platon putea face lumea după modelul esenţelor inteligibile . tot astfel sinea este precumpănitor noc­ turnă şi germinativă. în lumea omului. Există o noapte încărcată de viaţă şi în lucruri.

Tuculescu din ultima perioadă. sinea se alipeşte acum sinelui. Este acea pereche. Poate că. plină de virtualităţi ca haosul apoi. Şi. In sinea aceasta vie a lucrurilor vrea să citească. o dată cu gîndirea unui Blaga. arta se ridică şi ea către sinea lucrurilor. ca în tot ce e „făcut").v pe căile ei. cu o problemă neîncetat adîncită. Ce este * Eminescu spune : „Eu sînt un geniu. gîndirea filosofică . tot ce urmăreşte cunoaşterea. tu o problemă. tu o problemă". şinele -şi sinea alcătuiesc perechea absolută. în vorbirea noastră. devenit el însuşi sinea rostirii noastre. — Am folosit dreptul filosofiei de a traduce gîndurile (geniu virie la ingenlutn). atunci încă sinea proprie ar rămîne o problemă. Dacă însă. Refuzul ei de sine este solicitare încă. cînd acesta pune ochi peste tot în natura moartă şi caută să vadă ee este în sinea ei — aşa cum ai putea spune că un Brâncuşi a căutat să vadă ce este în sinea pasării său. Sinea însă trimite către ceva mai viu. după vorba aceluiaşi Eminescu. la limită. Şi poate că numai în orizontul unei limbi în care există termenul „sinea" putea apărea. Dacă ar năzui către un adevăr rigid. ce se poate desprinde de tot şi poate cuprinde tot ce e realitate. zugrăvindu-le.şi fiecare soluţie a generat noi probleme. 18 . Pasivă ca şi noaptea la început. adică al unui cuget uman tot mai pătrunzător. aşa cum se uneşte cugetului problema. şi­ nele nu citeşte în sinea lucrurilor numai pe căile cunoaş­ terii ştiinţifice asigurate. concept. atunci. sinea exprimă mai bine decît esenţă. De aceea cînd poetul spune : * Eu sînt un cuget. în felul ei. şinele şi-ar da el lumea (altă natura. Lumea este ca şi un dialog al sinelui cu sinea. de altfel. pictura unui. născută sau făcută. prefer căuta­ rea. Sub chipul acesta ultim. ea ar risca să trimită la vorba lui Lessing : între adevăr şi căutare. de cuget şi problemă. în sinea infinirii. natură intimă. alte realităţi. unde sinea ar dispărea. altă dată. * el descrie pentru o a treia oară felul cum stau în cumpănă şinele şi sinea.

într-adevăr în sinea unui sine care dezvăluie şi deţine ast­ fel toate lumile ? în limba ' lui Eminescu şi a lui A'rghezi. răspunde sinea. — Am să te găsesc în toate ascunzişurile. — Am să mă ascund. printr-un joc de^a v-aţi ascunselea : — Am să te dezvălui. . spune şinele. am să mă ascund în tine. gîndurile acestea de natură ultimă se traduc simplu. spune şinele. răspunde sinea. — Caută-mă şi mai departe.

** După analiza ce urmează. care dă la plural : rostra. adică punerea în rost. independent pare-se. sensul concret iniţial s-a dedublat : rostul ca gură a sfîrşit prin a însemna deopotrivă deschizătură. rostire este singurul termen care poate reda logos-ul grec. în limba noastră. şi definiţie. ce acoperea singur jumătate din ea. şi socoteală. De fapt. piaţă publică). rostire ar putea acoperi o bună parte din echivocul fecund al lui logos : de la flatus vqcis pînă la „rostul ultim al lumii. cîndva prin secolul al XVI-lea sau al XVII-lea : s-a trecut de la un sens concret la unul de speculaţie ultimă. în limba noas­ tră. Logos însemna şi cuvînt. ** * De la latinescul rostrum = bot. Căci „la început" are doar sens temporal. gură . şi din fiecare sens concret s-a putut ajunge.II CICLUL FIINŢEI 1 Rost si rostire Cuvintele „rost" şi „rostire" au căpătat o neaşteptată în­ zestrare filosofică. cioc. * Cum a ajuns modestul rostrum latinesc să dea atît de mult în limba română ? S-a întîmplat un lucru miraculos în laboratorul limbii noastre. a lui „întru". tribuna din for împodobită cu pliscuri de corăbii (fig. Pe ambele linii cuvîntul a evoluat. tribună. acest princeps al gîndirii. la sensuri speculative. şi raţiune. în particular. vom putea spune tncă mal bine: „Intru început a fost Rostirea". şi raport. De aceea : „La înce'put a fost Cuvîntul" ar putea mai bine fi redat prin : „La început a fost Rostirea". La rîndul ei. rostuirea lucrurilor. şi rost. 20 . vîrf încovoiat. pe cînd textul grec spune : în principiu.

iar istoricul găseşte în Miron Costin gînduri ca : „Din rostul direptului izvorăşte înţelepciu­ nea". ' La limită. însemnînd : prin viu grai. Iacob Negruzzi poate scrie : „Să stri­ gaţi într-un rost" . mod de a se exprima în scris. în cuvintele so­ lemne spuse despre Alecsandri : „Se simte acum în drept şi în putere de a deschide.. ba poate fi întîlnit pînă şi la Creangă ori Coşbuc uneori. * Indicaţiile de aici şi de mai sus sînt în majoritate din pre­ ţioasele fişe. reapare la Odobescu. în opoziţie cu : în scris. rost ca deschizătură. Mai aproape de noi. sensul acesta de „facultate de a vorbi" a trimis pînă la fel de a vorbi. orizon­ turi de nemărginită mărire ţării noastre". Se citează în acest sens locul din Şincai : „Nu te mira de 'cumva îmi voi muta rostul. — Sensul de gură pentru rost se păstrează la Şincai şi Budai-Deleanu . în traducerea lui Herodot din 1645 : „Crisos a chemat pe Adrist. fireşte însă ca o formă învechită. şi altmintrelea de cum am obişnuit voi scrie".. stil. încă inedite (1968). iar acest lucru îl putem spune despre vorbitorii din filosofia românească. cu verbe ca a grăi. Poetul de astăzi s-ar putea bucura citind în Coresi : „Să mă sărute din să­ rutarea rostului lui" . sau „a lua la rost". * Solidare cu sensul de gură sînt expresii ca „rost au­ rit" sau „rostul de aur" (în : Ioan Rostul de aur. 21 . pentru gură de aur). 1. „Asinul. verbal. sau expresia „de rost". De la gură s-a putut lesne trece la facultatea de a vorbi. de a avea glas şi grai. O Psaltire spunea : „Rostu au şi nu grăescu". prozatorul poate citi. el are folosinţe alese în limba română şi se păstrează cu acest sens pînă aproape de zilele noastre. Dacă luăm cuvîntul rost în sensul lui originar de gură. O altă Psaltire traduce : „Şi fie-ţi spre voie cuvintele rostului mieu". prin rostul său fatidic. grăi cu rost omenesc". traduce Biblia din 1648. de pe carte — ca şi expresia „pe de rost". cel cu rost de moarte" . rostire. ale Dicţionarului limbii române.Să urmărim deci : rost ca gură. rost pur şi simplu. care s-a păstrat şi se foloseşte încă. şi chiar un Coşbuc scrie versurile : De-abia trăieşte-n pomenirea Poveştilor cu dulce rost.

Nu numai luat drept deschizătură. Materialul adunat pentru Dicţionarul lim­ bii române arată că nici măcar în materie de ţesut rostul nu denumeşte doar atît. rost către rost". a rosti. 22 . a urcat de la concretul gură spre abstract. rost poate în­ semna vorbire. distanţa de la suluTde dinainte pînă la spată . dinţii fierăstrăului. dacă nu cumva rost înseamnă şi „faţă" (aici : faţă către faţă). cuiele mici. Aici. din vorbirea încă folosită. vergea de trestie care se pune în urzeală ca să nu se în­ curce firele . a pune rostul. spusa lui Sadoveanu : „îi ascultam rostul greu şi încîlcit". In orice caz. după Dicţionarul limbii române. Dar n-a dezminţit încă sensul său de origine. 2. crestătura. La plural. locul unde se încrucişează firele pe răşchitor sau pe urzitor .pur şi simplu a face gură fierăstrăului. Ea se începe cu un sens nu numai concret. spusă. al spusei aceleia admirabile a lui Miron Costin : „Moisi au avut pre singur Dumnedzău dascăl. Rostul a devenit limbă. a începe ţesutul. sensul „rostu­ lui" de la războiul de ţesut : deschizătura prin care se aruncă suveica. raza urzitorului . urzeala înfăşurată pe sulul dinapoi al războ­ iului. de la gură şi facultate de a vorbi s-a trecut la sensul de limbă — „Şi era tot pămîntul un rost şi un glas la toţi" (Biblia. tăişul . jurubiţă. distanţa din cinci în cinci coţi la pînza ţesută . „rost de bun ritor". 1688) — cu trimitere la materializarea limbii în cuvînt. vorbire. Există şi substantivul rostar. înseamnă. prin extensiune : încrucişarea firelor. Se cunoaşte. Aici pare a fi locul. nu e mai puţin inteligibilă şi reuşită pe cît este. dar limpede material. însemnînd unealta cu care se înclină dinţii fierăstrăului de o parte şi de alta a pînzei lui : dinţar. şi expresia lui Cantemir. de exemplu. dar şi ca un fel de gură cu dinţi. discurs .. în contemporaneitate aproape. discurs .în sfîrşit. vorbă. rostul denumeşte partea unui obiect care taie. rostare înseamnă. şi rămîne în planul concretului şi al mate­ rialului. Cu totul alta e evoluţia rostului ca deschizătură. rostul. El e folosit şi pentru :. grup de zece ighinţi de fire încrucişate pe răşchitor sau urzitor . de care se servesc rostarii. însă sensul material din rost nu priveşte doar ţesutul. Iar în legătură cu toate acestea există expresia : „a porni rostul".

dintre piesele ce trebuiesc sudate . dicţionarele nu ne-o mai spun. Mai degrabă de la rost-deschidere. dintre scîndurile unei duşumele. este rostul ca deschizătură în construcţii. Rostul ca ordine priveşte — după fişele dicţionaru­ lui — ordinea. pe unde se pune uneori aur. In schimb. Am trecut astfel de la uluci şi cărămizi la cărţi. chiar dacă nu poate fi explicat pînă la capăt. sau (regional) uşorul de la uşă. 3. im capac. 23 . nu pare defel a se fi întîmplat aşa la noi. se putea urca spre ideea de rînduială. succesiunea faptelor. Oricum s-au întîmplat lucrurile. Deschiderea regulată şi revenirea ritmică a intervalurilor. chiar dacă se rămîne la sensuri materiale. Cum s-a putut trece de la rost-gură şi rost-deschizătură la rost-rînduială. pe care alunecă o fierăstruică. oricît ar dovedi termenul grec „logos" că de la cuvînt se poate trece la raţiune iar de aci la ordine raţională. apoi folosinţa lărgită a sensului. Saltul acesta de la concret la abstract şi de la sens mate­ rial la sens speculativ trebuie însă înregistrat şi subliniat. în fine sensul. raţiunea. dintre ţiglele unui acoperiş. Un sens mai cunoscut este cel de rost ca jgheab săpat în lemn. punctarea a ceea ce este cu pauzele locurilor goale. pe linia lui inde­ pendentă. crăpătură. dintre ulucii unui gard. o uşă. In unele părţi se numesc rosturi şi cele două orificii tăiate în cutia viorii. apoi modul de a-şi întocmi viaţa. materială sau logică. iată o sugestie pentru ordine. Este puţin probabil că pe linia sensului de rost-gură se putea ajunge aci : am văzut că evoluţia semantică sfîrşea cel mult la limbă. şi. prin rostul-deschizătură. vorbire. Ţesătura a fost întotdeauna un model pentru structură şi ordine („ţe­ sătura lumii"). Astfel. pro­ babil încă de timpuriu : întîi ordinea. dar M rămas. la legarea cărţilor. la lucruri şi materiali­ tatea lor. rost a însemnat. se numeşte rost : spaţiul îngust dintre •cărămizile unui zid. deci orice interval. după cum zimţii unui fierăstrău şi aşezarea pe rînduri a cărămizilor şi ţiglelor de pe acoperiş sau a " gardurilor dau o imagine a ordinii.încă mai promiţător pentru evoluţia şi înnobilarea •cuvîntului. mai specială pare denumirea pentru laturile for­ mate din filele unei cărţi închise. discurs . înţelesul. Se mai numeşte aşa crestătura făcută în piciorul de sus al prispei.

sensul originar al lui rostrum . un derivat al rostului vine să pună ordine în propria lui casă: este verbul rostire. ceva cu rost. 4. el are limpede acest sens. menire. încă. a rosti de. acum rostul s-a desprins de real şi a devenit legea lui mai adîncă sau sensul ideal al realului. planul. rînduiala. a pune la cale. un post. Rostul pierdea. pînă la urmă. Ordinea şi sensul de viaţă priveau încă situaţiile reale. Există expresia a da de rost. de la forma concretă de gură. cu rostirea. Dintr-o dată. sensurile acestea toate nu ţin laolaltă. sprijinindu-se incert doar pe unul dintre ele. a da de capăt. eva­ nescent uneori. ca şi „rostul cel bun al tăcerii" (valoarea ei). în construcţiile cu verbul a avea. lucrurile şi oamenii. a fi în rostul lui.orînduirea. în ultim rînd. rost de viaţă. scoate cuvîntul cu desăvîrşire din orice angajare materială. a desluşi. Rostul ca mod de a-şi întocmi viaţa priveşte situaţia social-materială şi de familie a cuiva. a nu-şi afla rost. a găsi. de raţiune şi noimă. în orice caz. Dar. Există regional şi substantivul rosteală (a face rosteală). sensul ultim al rostului a venit cu alt orizont decît al amîndurora. a porni. Versul lui Vlahuţă : Adîncul rost din ochii tăi. a pune în rost. a face. deschizătură şi pînă la sensul. justificare. a-şi pierde rostul (cumpătul). Iar în timp ce sensurile de gură şi deschizătură au avut filiaţii independente. bot. rostirea îl regăseşte. în chip nesperat. a pierde o ocupaţie. cum ar trebui. Este chiar izbitor să vezi cum. sau amăgirea însăşi. organizarea. 24 . scop. ţel. cu descrierea de mai sus ? I-am acoperit întreg registrul. sau rostul omului şi al lucrurilor vorbesc despre înţelesuri atît de adînci încît pot fi adevărul însuşi. însemnînd a în­ cepe. nu pierde nici sensurile materiale ale rostului şi urcă în acelaşi timp spre sensurile speculative. a lua sau a trage la rost. rostul ca sens. înţelesurile cuvîntului rost nu s-au rostit cum trebuie. noimă. se unifică toate înţelesurile disparate. Se spune : a şti de rostul a ceva. tîlc. raţiune. o sursă de cîştig. a şti de rostul bogăţiei (cît are cineva). revenind la el. dar nu l-am pus în ordine parcă. Putem oare spune că am dat de rost rostului.

a lărgi o gaură cu sfredelul. poate rămîne în umbră. a expune. cele trei grupe de sensuri — ce se ridică spre verbul „a rosti" — corespund . Regional înseamnă şi : a rări. a rosti înseamnă o articula. deopotrivă : enunţ un lucru şi pun în ordine unul. a pregăti. Intîi. a reteza pieziş capetele draniţei ca să se scurgă mai uşor ploaia. în folosinţă vie. cuvinte. a netezi gura unui vas de lemn . a aranja (înţelesuri pentru care există şi forma a rostui). a strîmba dinţii fierăstrăului într-o parte şi în alta. în limba noastră. « în al treilea rînd. Iar cînd. Ver­ bul înseamnă de asemenea a spune. a trece suveica cu firul de bătătură prin rost. în rostire. a reteza şindrilele pentru a avea aceeaşi mărime . a pro­ nunţa sunete. a comunica o dispoziţie. sensul material de a rosti ca a rosta . Aşa făcînd. în fine. ni se spune că le dă şi un rost. toate. strînse acum laolaltă de aceeaşi vocabulă. că le rosteşte întru fiinţa lor. anume cuvîntul. A rosti rostuieşte aşadar rostul. Cu verbul a rosti te ridici deci la o expresivitate filosofică neaşteptată (chiar dacă dicţiona­ rele n-o învederează încă). pe linia rostului-deschizătură. ca fiind numai de folosinţă specială. vorbi. „Rostesc ceva" spune. a-şi spune părerea. Acestea sînt. exact celor trei grupe de sensuri ale cuvîntului rost : sen­ sul de gură. cu sens material. a se exprima. a procura. a rosti înseamnă a pune în ordine. Cu fiecare „rostire" potrivită se evocă acest gînd. a face începutul ţesăturii. verbul a rosti (uneori a rosta) înseamnă : a face rost pînzei. a rîndui. a face rost de ceva. termenul rostire reintegrează aceea ce rostul pierduse. ni se spune. a se îngriji de. o sentinţă. cel de deschizătură materială şi cel de rînduială. corespunzător celui din urmă sens al rostului. alteori. Cînd Adam era pus să dea nume fiecărui vieţuitor. rostirea evocă în general doar primul şi al treilea sens. sau a exprima prin vorbire. a ţine un discurs. Iar acum. a schimba* iţele sau rostul pentru a prinde firul de bătătură. sensuri pe linia rostului-gură. iar la reflexiv înseamnă a se pronunţa. ca să poată tăia . după cum înseamnă a stabili locul sau atributele cuiva . glăsui.în fişele Dicţionarului limbii române. Apoi. cu ajutorul organelor vorbirii. pe cu totul 25 .

triumfat încă îndeajuns. Dar în timp ce alte limbi l-au pierdut. Rosteşti ce s-a spus prin lucruri sau le „rosteşti" pe ele. ca temei al filosofiei. te poţi întreba de ce e aşa. poţi încă vorbi în termeni de ros­ tire. ba încă poţi să le şi dai un rost . Cu privire la acest ceva. Căci problema ce se ridică astfel este : De ce există ordine în loc de totală nerînduială ? Şi e problema pe care a regăsit-o chiar ştiinţa de astăzi: De ce nu rămîne sau nu intră totul în entropie ? Cum e cu putinţă ceva care să se opună entropiei ? Căci lucrurile au un rost. Iar dacă pătrunzi cum trebuie în Cartea lumii. Trăim într-o lume a rostirii. care nu mai e al glasurilor şi al undelor so­ nore. înseamnă tocmai că există ceva. Este în orice caz o întrebare. un limbaj al vieţii care dă varietatea con­ trolată a organismelor. Aşa făcînd. de la rostirea genetică pînă la cea matematică şi metafizică a omului. Heidegger a crezut po­ trivit să spună că problema ultimă a filosofiei a fost„ în bine sau în rău : de ce există ceva în loc de nimic. găseşti un rost în lume. de pu. îl ştie şi-1 redă din plin „logos "-ui. folosit în lipsă de altceva.nere sau regăsire a ordinei prin atribuirea de nume. Iar românescul „ce rost are lumea" ni se parş că stă. E însă excesiv : căci dacă spui „de ce". coduri. limba aceasta românească. Ros- 26 . sfîrşeşti poate prin a te întreba : „Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost ?". aşa cum face logos-ul matematic astăzi. şi nu doar pe dinafară. cum s-a spus. în sens de rostuire genetică. Nu numai că ştiinţa reprezintă o rostire potrivită. dar datorită unei astfel de rostiri s-a ajuns astăzi să se refacă ceva din natură şi să se facă * noutăţi în sînul ei. Modestul verbum.alt plan. mai potrivit decît unele vorbe riscate. ci al celor mute din spectrul electro-magnetic. ştiinţa de astăzi vine să vorbească despre ur* „cod genetic". legi. ce rost are. Sensul adînc filosofic al spusei raţionale. a ştiut să-1 păs­ treze ori refacă. cu limba­ jul cel nou. adică spune totul după o rînduială. sau îi atribui unul. rostul şi rostirea românească te ajută să: înţelegi mai bine rostul filosofiei. în care filosofarea n-a. abia. cîte alte limbi posedă u n termen care să fi păstrat sau regăsit miraculoasa legătură antic-greacă dintre cuvînt şi ordine raţională. nu este un astfel de termen.

căci fiinţa înseamnă tot ce este mai apropiat lucrurilor. după cum exprimă o deschidere către o lume închisă. deci.. i-a lipsit şi neodihnitului Pascal : acel . solidară cu rostul lucrurilor. înţeles ca un a deveni în. ca un a nu fi încă în) o exprimă contradic­ ţiile puse în joc de „întru" — şi poate numai prepoziţia aceasta. este un fel de a nu fi în. într-un fel. şi una. * De la adv. devenit prepoziţie în limbile romanice. â devenit între timp. înţeles ca un a fi în . vocabulă dialectică de primordin. Către fiinţă nu mergi ca şi cum ar fi ceva străin şi exterior. dacă e potrivit gîndită. o odihnă care e şi neodihnă. Termenul nu i-a lipsit numai lui Hegel.nu m-ai căuta dacă nu m-ai fi găsit" se exprimă din plin cu : căutare întru ceva. o căutare în sînul a ceva dinainte găsit. nici în afară. ori. Nod de contradicţii. adînc semnificativă pentru orice cunoaştere şi căutare : ştiinţa caută astăzi. o pornire către prea mare odihnă („în­ tru tine. mai degrabă. Intru înseamnă şi în spre şi în . La capătul ei.tirea omului este. Doamne"). Situaţia aceasta în condiţiile ei ex­ treme (a fi în. în sensibi­ litatea românească. Iar vorba lui Pascal. 27 . Dacă „rostire" dă caracterul de rînduială al fiinţei. şi alta . aşadar. „întru" a putut însemna cîndva totuşi. rostirea devine. „întru" indică pătrunderea în ea. sub un alt unghi. spune nici înăuntru. cu sens religios la el. măcar determinată. fiind în acelaşi timp în ea. cu ştiinţa nouă. un a fi în. Ca atare el indică deopotrivă faptul de a sta şi de a se mişca în. tăcerea fiinţei. sau. pe cînd el este făcut să exprime ne­ odihnă însăşi. aşa cum merge şi devine totul. 2 întru * Un termen care i-a lipsit lui Hegel. în folosinţa ei românească. latin intro = înăuntru. Totuşi către fiinţă mergi şi devii.

Dacă însă prin ideea de cîmp vom înţelege folosinţa în limba noastră a lui întru — invers. cînd spune că sensul precum­ pănitor. în cazul întîi în arătînd numai locul. fireşte. Folosinţele diferite ale prepoziţiei. Filologul reţine aici. după cum există unul temporal. ci în ceea ce deţine dina­ inte. cuprinzătoare de oricîte lumi şi timpuri. este sensul din care derivă toate ce­ lelalte.) Există un cîmp spaţial. la noi în — precizează Dicţionarul). în neştiutul lumii. într-un fel. (La aromâni a învins întru ca „tru". independent de construcţiile în care întru s-a păs­ trat din plin şi astăzi (ca: întru cîtva. întru ni­ mic. — începe articolul respectiv — întru era mai precis decît în. există un cîmp ontologic şi unul logic. întru ceva). se zicea : „îl caut întru casă". trimite dintr-o dată la un concept foarte modern. (De altfel. în definitiv : la cel de cîmp. ne vor părea că se unifică în lu­ mina ideii de cîmp. pe care filologul nu poate decît să le enu­ mere nesistematizat. „La origine. pînâ la un punct. în sînul căreia. tendinţa vorbirii cu­ rente. un cîmp al relaţiei şi unul al modalităţii. în linii mari. un cîmp al cauzalităţii şi unul al finalităţii. în existenţă şi cunoaştere. întru ceva. dar care nu a fost şi terminat. şi filologul o simte aici. ca şi în afara formelor arhaizante (a ieşi 28 . prin întru şi folo­ sinţa lui vom putea pătrunde mai adînc în ideea de cîmp. pe cînd în al doilea întru indică şi locul făcut în mijlocul mulţimii. arătînd o mişcare sau o stare în interiorul unui loc sau în limitele unui interval de timp". Sau spusa : „intră în gloată" părea deosebită de : „urmînd să intre întru gloată" (amîndouă din Codicele Voroneţian). în Dicţionarul limbii române. Tot ce e valabil. Iar gîndul este mişcarea închisă cea mai vastă. în­ tru care au trudit atîţia. Astfel. Cu timpul însă întru şi în ar fi devenit sinonime.nu orbeşte. întru a fost înlocuit de în. întru tot. Prepoziţia aceasta arhaizantă. Dar. Admirabilul Dicţionar al limbii române (1934). dă pentru „întru" cîteva coloane bogate în sugestii filo­ sofice. se pe­ trece în cerc. iar varietatea cîmpurilor deschise de „întru" va arăta supleţea speculativă a acestui ter­ men. Ştim ceea ce căutăm* şi găsim ce preve­ dem. cel „local". Dar aceasta înseamnă că actul de cunoaştere este întru ceva. o mişcare întru sine. aşa cum şi existenţa este. în care ţin laolaltă atîtea momente.

orizontul în . adică sensul spa­ ţial de cîmp. Nu peste tot exemplele vor arăta'un loc ori un spaţiu fizic. dar peste tot va fi vorba de un cîmp. Un cronicar spune frumos : „Fost-au bisericuţă de lemn întru acel deluşel". este o întrebare dacă ne putem lipsi de toate folosinţele pe care le indică mai jos Dicţionarul. „întru" reuşeşfe să aducă o transfigurare. Chiar şi pentru loc. cu exemplul următor. înţelegi că bucuria este cîmpul. în schimb cîte o folosinţă pe care filologii 29 . singurătatea nu mai dă neapărat un cîmp fizic. la propriu. Pe acel deluşel. Dar dacă „întru" are o justificare ai'ci. în „Lumina întru întuneric lumină". dar cînd spui „întru singurătate să trăiască a hotărît". Iar în timp ce aici.cărare". dintr-un text religios. Să luăm exemplele pe care le dă Dicţionarul limbii române pentru ceea ce numeşte sensul „local" (răspunzînd la întrebarea unde ? sau încotro ?). rămînînd totuşi cîmp spiritual de vieţuire. Dicţio­ narul comentează : e vorba de spaţiul înăuntrul căruia se întîmplă sau intră cineva sau ceva. deci de folosinţele posibile.întru întâmpinarea cuiva. Mai degrabă întru creează el un cîmp. ar lăsa ridicătura de pămînt ca o ridicătură . în local. şi acest sens apare lim­ pede la alte folosinţe ale sale decît cea „locală". el dă împărăţiei sens de cu­ prins spaţial.care pătrunzi. Cînd Petru Maior spune : „înainte de a se aşeza întru împărăţia romanilor". un orizont. întru sine). devine un cuprins. Iar peste tot în aceste folosinţe apare sensul privilegiat al prepoziţiei. şi în orice caz de lecţia lor filosofică. cîte o expresie ca : „Tu mă în­ dreaptă într-a ta . de a pune în joc un adevărat cîmp. pare limpede că întunericul e cîmpul fizic în care se exer­ cită lumina . cu liniile lui de forţă. întru o răstoarnă şi o preface într-un vas deschis către cer. este tocmai de a crea el altă spaţialitate. un receptacol pentru zidire. fără a fi locul la propriu. „întru" nu descrfe obişnuit intrarea într-un cîmp spaţial gata dat. spaţiu care în mod normal ar reprezenta mai degrabă ideea de suprafaţă. întru mulţi ani. cum părea în cazul întunericului sau al împărăţiei romanilor. Deluşelul nu e doar suprafaţa pe care se aşază o bisericuţă . dar cu o spusă ca : „Intră întru bucuria Domnului tău". De aici îndreptarea pe care trebuie s-o facem celor de mai sus. sugerează că ordinea cărării este totuşi cîmpul gata dat la care vrei să ajungi. întru fiind un simplu înspre.

Dar e greu de înţeles cum localul. în folosirea temporală din „în­ tr-acel ceas" sau „întru tîrziu". dar nu o mai poţi înlocui cînd ai spune : mă pregătesc întru întîmpina­ rea cuiva. fie şi împletit cu durativul. cîmpul viu tăiat în cel mort al ceasului ori tîrziului este lămurit. de echivalenţă. unde te întrebi dacă e vorba cu adevărat de măsură sau tocmai de marginile cîmpului de puţinătate deschis. cum arătam. Iar cîmpurile create de întru nu se încheie cu aceste circumstanţe. încă mai semnificativ este sensul relativ al lui în­ tru. din : „Te-ai arătat întru mult ajutoriu". pe cînd cîmpul cauzal al necazului sau al deznădăjduirii îţi apare. ca în „întru mărturie". adică în orizontul pe care 1-a creat sosirea aş­ teptată a aceluia. iarăşi spune că ar deriva din cel locativ şi durativ. întru îşi ia cît îi trebuie din cetirea. Cînd Negruzzi spune. Există. Există un sens de mă­ sură — întru puţin. s?au dezvoltat din cel local. prepoziţia întru. ca de altfel toate cele ce vor urma. instrument şi timp. drept su­ gestia pe care o aduce aci. Exemplele ce ni se dau aci : „iaste bogat întru milă" (Varlaam) sau : „celui 30 . în chip evident. în sens de. E interesant că Dicţionarul ne spune cum că sensu­ rile. pe care o poţi înlocui cu în doar dacă spui : ies în întîmpinarea cuiva. dar orice vorbitor de limbă română simte că întru spune mai mult decît drept mărturie : spune şi în chip de. întrucîtva —. spre mărturie. Acum ni se va spune că din sensul local şi durativ s-ar obţine o nuanţă cauzală. şi de acesta e vorba.o dau tot drept „locală". pentru „în loc de mărturie" . arată că prepoziţia e cea care deschide orizontul. similar cu circumstanţele de loc. înţelegînd în fapt că toate creează un cîmp. ar da cauzalul. ca în : „Mai mult într-un năcaz" (Sadoveanu) ori : „îşi frîngea mîinile întru deznădăjduire" (Drăghici). ca şi fără de capăt. ca îri expresia „întru atîta". Să luăm de pildă sensul calificat drept instrumental.) Există o folosinţă a lui întru în sens final: „întru întîmpinare". fireşte. instrumentale şi temporale. despre care Dicţionarul limbii române. a romanţului. dar întru şi-a tăiat cîmpul său în el. în spirit de mărturie. fermecător : „Adormim întru cetirea vreunui ro­ manţ nou". un orizont al ajutorului. Există un alt sens. (Poate că însăşi ideea gramaticală de circum-stanţă ar avea ceva de cîştigat de la o interpretare pe linia „cîmpului".

a se limita la —. cum părea să conchidă Dicţionarul din 1934. 31 . ci de cel deschis de întru în lucru. îl arată izbitor ultimul exemplu. Se întîmplă. De la sen­ sul sau sensurile locale — cele fundamentale. s-a ajuns la sensuri instrumentale. a se aşeza în. al limbii. a se desfă­ şura în. Şi la fel de semnificativ este sensul modal. temporale. limba noastră spune întru o doară. unul metafizic (a fi nemărginit întru fiinţă). că ne aflăm în faţa unei vocabule filosofice de prim-ordin. nu există o „doară". Dicţionarul limbii române literare contem­ porane (1956) regăseşte majoritatea acestor sensuri în fo­ losinţă încă vie. Căci dacă există o cîntare şi un adevăr. Faţă de această bogăţie. cauzale. Iar faptul că nu e vorba de cîmpul lucrului. desigur. întru introduce complementul indirect ce arată obiectul prefacerii („se preface într-uh palat"). în cadrul cărora e vorba de a fi în. şi totuşi aduc : unul. întru a lor limbă (Biblia. 1688). într-o doară. ca şi cum întru ar fi de ajuns spre a păstra. întru e de­ parte de a fi devenit sinonim cu în. dar ne-a dat şi măsura supleţei ei. totuşi cele ale lui „întru" rămîn impresionante. întru întristare. cuvîntul prăbuşit în uitare. Şi totuşi. Nu există. în fiinţa şî cîmpul lui.întru fiinţa sa nemărginit" (Eminescu) dezmint în reali­ tate orice orizont spaţial sau temporal. Chiar după acest dicţionar. a se aşeza pe. ca şi alte prepoziţiuni să capete cu timpul o folosinţă variată. Dicţionarul cel nou consemnează chiar un sens în plus. a tinde către. spaţiu al cîntării. într-adevăr. al întristării ori al adevărului. dar şi de a lucra în. dar îţi poţi deschide un cîmp al lor şi poţi fi în modalitatea acelui cîmp. în fapt. Totuşi. celălalt. ce ne va părea de tot preţul: cu verbe ce înseamnă „a se preface". trecîndu-se apoi la : a pătrunde în. după cum ele pot să nu aibă neapărat caracter instrumental. a izvorî din. un admirabil orizont spiritual (bogăţie întfu milă). şi în orice caz îşi păstrează — e drept mai mult în locuţiuni decît izolat — virtutea sa dialectică de a face să ţină laolaltă sensuri contradictorii. s-ar părea că trebuie spus din nou : e vorba mai mult de folosinţa arhaizantă a lui întru. despre care ni se1 spune că ar izvorî din cel local şi cel instrumental lao­ laltă : întru cîntări (cîntînd). Expunerea dicţionarelor nu a venit numai să con­ firme şi să lărgească impresia din primul moment.

de pildă. de la mine. nu procesele şi conexiunile sînt materia de 32 . pe alte două planuri. relative. de încifrare. Cînd un copil învaţă deosebirea dintre o prepoziţie şi o conjuncţie. este întru ea. Dar tocmai de aceea ea devine un termen nepreţuit pentru filosofia specula­ tivă. Pe plan logic. ceva modern apare şi de astă dată în arhaizantul „întru". dar poţi perfect spune : cu mine. spre mine. direct accesibilă şi reprezentabilă. Dintr-o dată cu el depăşeşti o situaţie gramaticală. în aşa fel încît tot ce spui cu „întru" are statornic un rest. pe cînd prepoziţia. în mine. întru nu e decît o prepoziţie. intrînd într-una speculativă. nu este în ea. Nu poţi spune : şi mine. întru exprimă ceva complex. ar fi spus Eminescu. încifrârea într-o structură (întru o structură) : un element. modale. Totuşi ce spui cu : întru mine ? în timp ce toate prepoziţiile. Şi nu numai ceva' modern. Este. Aproape întreg universul circumstanţelor se lasă pre­ figurat aici. sau mine. Prin complexitatea pe care o pune în joc. la noi su­ gestii. măsură şi raportare analogică. i se oferă o cheie ce operează automat: o conjuncţie n-are sens lîngă pronumele per­ sonal. fără mine. aşadar. adică întru întregul prin care se fac autoreglarea. Sau încifrârea se petrece în sînul unui sistem : un moment al unui sistem dinamic (cum sînt concepute şi executate sistemele ciber­ netice de astăzi) nu este în el. întru îţi poate sugera faptul că nu for­ mele logice. sau mai bine un moment al structurii. ci îl cuprinde în logica des­ chisă a cîmpului. chiar şi cele formate din adverbe. în fapt. spun ceva simplu. teoria mulţi­ milor sau o axiomatică gen Hilbert s-ar aventura să for­ malizeze pe „întru". ba chiar la sensuri de echivalenţă. spiri­ tuale). pe plan de gîndire. controlul şi co­ manda. da. care nu încearcă să prindă sensul prepoziţiei în lo­ gica închisă a unei definiţii. ar eşua.finale. sau întru care operează conexiunea inversă. de acelaşi ordin de complexitate : pe plan logic şi pe plan ontologic. el trimite parcă. organice. Dacă logica matematică. este întru el. sau atunci ar strivi o făp­ tură atît de vie ca particula aceasta. Relaţia pe care o creează întru este •de intricaţie . care ar exprima o situaţie simplă. ceva. ci şi ceva creator. Dacă întru poate fi pus în joc — şi numai el — la toate unităţile complexe (mecanice.

Al doilea titlu formal al lui întru este că. că se întîlneşte în particula aceasta un sens în acelaşi timp deformator. în sînul mişcării închise. se păstrează o formă de linearitate. este substanţa vie a logicii. el poartă totuşi ceva deschis : orientarea. pe care pascalianul „nu m-ai căuta dacă nu m-ai fi găsit" îl proiectează pe primul plan al specu­ laţiei filosofice. cu tot ce ţine de trecerea şi petrecerea firii. Pri­ mul titlu formal al acestei particule este punerea în lu­ mină a cercului. „întru" ar putea fi o pro­ misiune de logică. este unul al devenirii întru fiinţă. cu formalizarea reflexiunii obişnuite. Cuplul logic alcătuit de individual şi general.întru" ceva. ci cîmpul logic. spre a ve­ dea că întru nu e un simplu termen al devenirii . Iar aceasta înseamnă : individualul nu este în general. din care s-ar putea desprinde formele şi procesele deductive. ceva individual sub ceva general.început a logicii. ea e mai ales întru ceva. Dicţionarul din 1956 cădea peste o temă superior filoso­ fică : observaţia că întru se împleteşte firesc cu vorbe ce înseamnă „a se preface" ar putea arăta că prepoziţia aceasta are afinitate cu lumea devenirii. 33 3 — Cuvînt împreună . Termenii pe care-i leagă nu-şi sînt indiferenţi. nici echi­ polenţi : unul e orientat spre celălalt. ci întru general. care formal n-ar fi. Aşa privit. nici fiinţă. îţi dai seama că afinitatea lui în­ tru cu dezordinea devenirii este cumpănită de afinitatea lui cu ordinea fiinţei . s-ar putea spune). decît o explicitare a lui întru.. că. cu general cu tot. sub general. ci amîndouă. A privi în formă felul cum se încifrează individualul în ge­ neral. Iar în clipa cînd gîndeşti această nouă modalitate ontologică — nici devenire. este demersul logic elementar. dar cu una ori­ entată către cealaltă —. în* definitiv. sau cîmpul ce se creează astfel. în sînul cercului (al „ondulatorului". care se trezeşte la viaţă cînd vede că un lucru ori un pro­ ces stă sub o lege. poate. în­ tr-un sens ultim. întru înseamnă mişcare închisă. cerc. Reflexiunea logică în­ cepe. transformator şi for­ mator. Dar e de ajuns să spui că este . Pe linia devenirii întru fiinţă s-ar putea închega o întreagă filosofie. Dar cu siguranţă este una de speculaţie ontologică. pînă la urmă. Prefacerea nu este numai în.

cucerirea cea mai sugestivă pentru gîndire. „în­ tru" n-ar putea sta decît sub limitaţia ce nu limitează. Iar'ele nu duc la abstractul verbal. orientarea. Aşadar : în conţinut. în mişcarea lui. în fraza ce precede : trecere-folosirecucerire-gîndire-alcatuire.Al treilea cîştig formal adus de întru este de a pune în lumină un spaţiu care. l. cu cinci substantive verbale. Acest lucru trebuie spus. dar e greoaie. iar nu un spaţiu. 3 Fire * Pentru gramatică. însă). spre a înţelege abstractul verbal fire.. sau este un cîmp care creşte dinăuntru. ca în general substantivarea verbului să însemne trecerea în abstract. în alcătuirea limbii noastre. categoria uitată din tabla kantiană. Dar ce trebuie înţeles prin abstract verbal în cazul limbii ro­ mâne ? S-ar putea. duce la tot. poate. ce e mai concret şi reprezintă. Dacă ar sta sub o categorie. s-ar putea spune că întru este un sistem de filosofie. are ceva din demersul fundamental al gîndirii şi al cîmpurilor ei deschizătoare de orizont logic. nu un orizont care învăluie dinafară. De fapt. Dacă n-ar fi decît o prepoziţie. Iar formal. „fire" este un abstract verbal. e în joc o spaţialitate. prin folosirea infinitivului lung. e drept. în schimb. Forma este posibilă în limba engleză (cu gerunziul. Trecerea verbului în substantiv. în franceză sau în germana . este miş­ cător. limitaţia ce nu limitează. care în fapt e totalitatea concretului însăşi. (Dicţ. 1934. Nu ştim în ce altă limbă s-ar putea vorbi aşa. infini­ tivele acestea sînt limba uzuală însăşi. întocmai unui orizont. ci la concretul verbal. „întru" poartă cu el'contradicţiile fundamentale ce se ivesc în sînul fiinţei . întru reprezintă cercul.r. La noi. * Infinitivul verbului a fi. dar în limba română nu este aşa. Am spus firesc. orizontul mişcător.) 34 . abstract verbal.

acestui filosofem (ca morfem. nici ex­ presivitatea. cea a concretului nedeterminat. Sînt în joc situaţii concrete şi în acelaşi timp nedeterminate. procese sau stări nedeterminate. dar nu-i tii formularea şi înţelesul. îna­ inte de a şti că e o eclipsă. şi anume una pri­ vilegiată. ci pentru cel general. fără de care nu-i înţelegi nici formaţia. o experienţă în concret. nici vreunul întîmplător al limbii noastre (care să poată fi înlocuit de un neologism. Aproape fiecare substantiv verbal denumeşte. El vine la capătul unei vaste expe­ rienţe în concret. numai că.Universalitatea concretă S-ar putea spune că substantivul verbal „fire" este rezumatul tuturor situaţiilor reale pe care le evocă sub­ stantivele verbale în limba noastră. în schimb. ale bunului simţ. Aceste generalităţi concrete vin. interior ori în lume. întîlneşte lucruri. înainte de a putea să per­ cepem ceva care aleargă . 35 3* . el nu e un termen artificial. pe de alta. Simţi. în limba noastră. ca „natură". în experienţa noastră di. Limba română are titlul filosofic de a putea da nume acestui element fundamental. Gramatica a reţinut ge­ neralitatea şi a spus : abstracţiune. de pildă). Aceasta e. de astă dată concretul lărgit. prefacere. Fără mişcare. uimirea ţi-o poate da o bruscă întunecare. naştere şi pieire. consemnată în nenumărate substantive verbale. nu poţi înţelege termenul fire. Percepi o lege. Cu­ getul nu întîlneşte întîi lucruri. fonem. pîlpîire şi stingere. care este „concretul general". Iar tocmai cu concretul lărgit se ocupă gîndirea filoso­ fică. Cunoaşterea filosofică. deci. b >refacere. a generalităţii concrete. ne face curioşi o curgere sau o creştere . poate.rectă . trecere. în orice caz. să spunem). şi în primul rînd în actul de cunoaştere. are — cînd e bine îndrumată — interes pentru concret. împlinire. dar nu ştii care anume. Dar gîndirea filoso­ fică reţine concretul. Ne trezeşte atenţia o alergare. experienţa originară în viaţa spiritului. să constituie cperienţa primară a cugetului. şi se bucură să-1 găsească denumit în cîte o limbă ca a noastră. nu pentru cel individual ca atare. procese sau stări defi­ nite . nici conţinutul de gîndire. Abstracţiunile sînt ale ştiinţei. facere. e un conţinut real cu caracter general. pe de o parte.

Stelele fixe sau galaxiile îndepărtate şi cvasarii de astăzi nu par a încă­ pea bine în cuprinsul. cum vor gramaticile. Dacă. cît şi într-altul. Noi nu vorbim de fire pentru cele ce depăşesc un înţeles de lume accesibilă. lume. cînd îl ai pe acesta la îndemînă. în limba română. sînt realităţi de dincolo de fire. vast totuşi. Acesta şi este primul sens pe care îl dă pentru fire Dicţionarul limbii române : „Natură (ca totalitate). sau dim­ potrivă. Este adevărat că substantivul acesta va putea sfîrşi la concepty şi atunci va fi cu adevărat un abstract verbal. se face restricţia : pămînt.. substantivul verbal fire. da. pe care o scrie în continuare lumea. acum. întrucît şi prin formaţie şi prin accepţiune firea este în consonanţă cu termenii din care îşi face substanţa. Fără să fie su­ prafireşti. ţtnde se face limpede deosebirea între cele din 36 . în limba noastră putem spune „firea toată".punînd în joc cu atîta uşurinţă substantivul verbal. Să se restrîngă firea la pămînt ? într-un sens larg. adică la un abstract. al firii. De aceea în­ ţelegem din plin şi astăzi — deşi în felul nostru — cita­ tul din Cantemir : „Fiinţe. sau spunem că toate sînt „în sînul firii". determinat în definitiv. Dar a fi el în­ suşi. De aceea. înainte de a sfîrşi la concept (fiinţă). surpare sau 'înălţare. pămînt. nici în fire se află". făptură". totalizezi aceste situaţii în real. de universalitatea con­ cretă care e firea. E semnificativ că se relevă caracterul de totalitate al firii şi încă mai semnificativ că. vei pune la temelia lor pe „a fi". Fire şi lume Aceasta înseamnă că toate generalităţile concrete se lasă cuprinse. atît într-un caz. carile nici în ceri. Iar în acest substan­ tiv verbal vin să se verse toate cele ce se petrec potrivit cu Cartea facerii. Dar înainte de a fi concept. căci e vorba de o univer­ salitate concretă. el exprimă o si­ tuaţie în real sau a realului. le iei pe fiecare în parte.. după lume ca totali­ tate. este un concret nede­ terminat. Nu se poate folosi aici un alt termen. Că e curgere. toate sînt un a fi. exprimînd prin aceasta universalitatea con­ cretă pe care gîndirea înţelege s-o pună în joc.

firea exprimă activitatea universală. dar nu intuieşti (şi ar trebui văzut ce-i corespunde în textul din care se traduce) cum anume este divinul din fire. Acum eşti în laboratorul fiinţei. In particular T6 ei ai înseamnă faptul de a fi. într-un sens. Nu va fi nici fiinţa ei morală. firea era doar uni­ versalitatea concretă. ba este izvorul ultim al firii. Este toată fiinţa vie şi perceptibilă a lumii. Fiinţa exprimă. Numai că exprimă fiinţa în actul ei de fiinţare. la orice nivel. In conceptul de fire se cuprinde toată făptura. cînd scrie : „Din fire Dumnezeu fiind şi cu firea om făcîndu-se". Totuşi firea decurge din fiinţă. Dar în timp ce în greacă va fi în joc o întreagă propoziţie infinitivală. Dar sorii altor lumi nu mai încap în universalitatea aceasta concretă. Soarele ţine din plin de fire. în starea ei de fapt. în timp ce firea o dă pe cea de fapt. parcă. cum voia gramatica) : în greaca veche substantivarea ver­ bului cu infinitivul şi articolul neutru.. 37 . manifestă în orice crea­ tură sau făptură". Cu acest al doilea înţeles. pe pămînt şi în orizontul pămîntului. Căci are sens din plin să spui că divinul s-a făcut om cu firea. De pildă. Aceasta din urmă spune altceva decît fiinţa. Nu numai în limba română infinitivul are această virtute de a exprima starea de fapt (iar nu „abstracţia".De aici.cer şi cele ale firii. al doilea înţeles al Dicţionarului : „Natură ca putere creatoare.Fire şi fiinţă Atunci nu tot ce este e preluat de fire. Firea nu este toată fiinţa materială a lu­ mii. cum spune Dicţionarul. laolaltă cu toată făptuirea a ceea ce este. în creştinism. des folosită. însă. în fapt. Cu totalitatea de la primul înţeles. starea de drept a lumii. Dar tot de aceea nu mai înţelegem bine ce vrea să spună Mineiul din 1776. divinitatea a trebuit să fie gîndită ca întreită. aşa cum cuvîntul însuşi este infinitivul verbului a fi. Atunci limba română spune : „cele trei firi ale lui Dumnezeu". „firea" din limba noastră exprimă direct şi cuprinzător lumea stări­ lor de fapt. ex­ primă tocmai faptul de a fi ori a face.

ca fire. din dicţionare. ca fiinţă raţională. Dar aşa cum firea nu exprima tot ce este în ceruri. Oraşele. Fire şi firi Acesta este al treilea înţeles al firii. ci creatoare. Opera omului. în timp ce firea s-ar cufunda tot mai mult în stările de fapt şi devenire. dar fiecare îşi are firea şi lucrarea lui. nu era pură şi simplă. E ca şi cum raţiunea ar fi organul fiinţei şi al stărilor de drept. Şi într-adevăr. care particularizează firea. creaţiile omului nu cresc din fire. la rîndul ei. Fiecare lucru cu firea lui. sta­ tele. Nu tot ce este încape în fire. dar exprima mai mult fiin­ ţarea . Nu poţi spune că fiecare lucru îşi are fiinţa lui. ea nu spunea totuşi doar fiinţare simplă. Şi astfel firea se sparge în firi. ea nu exprimă nici tot ce se face pe lume. firea sfîrşeşte acum prin a exprima : creatura şi caracterul ei. în fire te poţi pierde ca om. produce. „Firea la bărbat putere i-a dat". numai ceea ce e lucrător. Dar cum orice creaţie • se pierde în creatură. Tot ce ţine de raţiune vrea să regăsească sau să instituie o stare de drept. Odată pierdută amintirea fiinţei. aceasta. poţi căuta un refugiu sau o uitare. Firea se năştea în fiinţă. firea îşi riscă propria ei disoluţie în firi. Ea e neîncetata productivitate a fiinţei. din universalitatea concretă tinde să exprime particularitatea concretă. ci mai degrabă devenire . iar de rîndul acesta — ca un fel de a 38 . iar toate înţelesurile care vor urma decurg din acest al trei­ lea. lucra. Firea ca existenţă a devenit calitate de existenţă . respectiv faptul de a fi se preface în fel de a fi. Faptul de a fi trece astfel în faptul de a face. nu e denumită de fire. spune un proverb consemnat de Zanne. face.în fapt însă firea este mai mult decît o ipostază : e o realitate lucrătoare. după cel de natură ca totalitate şi natură ca putere crea­ toare : „Natură considerată ca esenţă sau proprietate ine­ rentă în orice făptură". firea se trage tot mai mult spre lumea reală şi din faptul de a fi în general tinde să exprime faptul de a fi în particular . în timp ce firea exprimă sta­ rea de fapt. dar nu o împlinire. Firea conferă. Firea uită de fiinţă.

Dacă vrei să te pierzi în mare. „Cine n-au gustat dulceaţa celor ce sunt. Şi fireşte. caracter. ca fel de a fi. cap. a-şi veni în fire. a-şi ţine firea. consideră ca predispoziţie sau înclinare sufletească. a se prăpădi cu firea. a scoate din fire. dacă vrei să te pierzi în mic. cuget. firea care denumea totul afară de lumea omului. temperament. Poţi spune „firea locului" sau firea oricărui existent. şi nu ca faptul de a fi — firea poate să se extindă peste tot. nu este în orice limbă. cu omul. mai ales caracterul uman. îşi au totuşi firea lor. în traducerea sa din Varlaam şi Ioasaf. pe cînd firea are sens şi pentru ce nu fiinţează. de astă dată chiar pentru universul inaccesibil sau cel spiritual. nu poate priceape firea celor ce nu sun{". ca între fiinţă şi-fiinţe. chiar acolo unde nu ajungea ca universalitate concretă. aşa cum arată Dicţionarul limbii române : „Natura omenească. a-şi ieşi din fire. gînd. Totalitate de existenţă. La firi. dar în chip curent firea ex­ primă acum. cumpăt. a-şi pierde firea." Un sens înrudit urmează şi încheie tabloul principa­ lelor sensuri : predispoziţie intelectuală. fiindcă nu e decît o tradu­ cere. te cufunzi în oceanul firii . de o "parte. dar un termen ca fire. minte. Opoziţia dintre fire "şi firi nu este. în chip neaşteptat. cu cît fiecare lucru se trage mai mult spre firea lui. Iar aici se înscriu expresii ca : în toată firea. ca realitate. „Aşa socotesc eu cu firea mea cea proastă" (Neculce). învăţ. şi înfăptuirile raţionale. cu atît se trage şi din fire. a-şi face fire (a prinde curaj). de alta. există pînă şi o fire a nefiin­ ţei. care poate duce la disoluţie. unde cu cît sînt mai multe fiinţe. Fiinţa şi nefiinţa se exclud şi se contrazic. denumeşte acum. Şi galaxiile neştiute. pricepere . Dar în fiecare plan are. dar ca atare limitată la uni­ versul accesibil şi material. pătrunzi în desişul firilor. una de la te­ mei la întemeiat. poate să-şi iasă din fire. izvorît din a fi. o bogăţie de conţinut concret. a se pierde cu firea. Fel de a fi. în înţelesul acesta. spre deosebire de fiinţă. Aristotelicienii ar spune : ea ţine şi de categoria substanţei şi a calităţii. ba pînă la urmă. străine de firea obişnuită. care să dea totuşi socoteală de a nu fi. nărav. cu atît este şi mai multă fiinţă. scrie Udrişte Năsturel. apucături.fi. firea devine în acelaşi timp unicitate de caracter. gîndul există -şi în alte limbi . 39 .

Apoi natură. De altfel. cum face firea. de-a lungul înţelesurilor firii. nu pierde recursul la exis­ tenţă. Dacă spui „fire şi fiinţă". calitatea lucrului. Pe deasupra. Iată-ne ajunşi la ireductibilul calităţii. firea însăşi riscă să-şi prăpă­ dească înţelesul ei de origine. Ca şi firea. Dar natura n-a izvorît din fiinţă. cel de natură opusă culturii şi artificialului. ca şi firea. dacă spui „natura lucrului". Iar cînd treci la sensul ei de calitate. procesualitate şi concret. există o natură pînă şi a nefiinţei. cum o aminteam. a termenului natură n-a putut alunga pe cel de fire la nici un nivel.. El este mai bogat. şi latura esenţială a unui lucru. cea vastă ori îngustă : există o natură generală şi una specifică. Natura tinde mai mult să fie „naturată". chiar dacă exprimă. de la nascor. spre a se înstrăina apoi de ea. ai putea crede că termenul nostru „fire" este din plin redat de „natură". de la universalitatea concretă pînă la firea ireductibilă a omului . Firea însă e demiurgia însăşi. acum exprimă excepţia : „fie­ care cu firea lui".Dar. cu atît mai puţin la cel filo­ sofic. iar filosoficeşte trebuie să spui natura naturans ca să accentuezi asupra unui aspect posibil de demiurgie. pe cînd firea. adică la firea fiecărui lucru. simplul fapt că introducerea în limba noastră.naturatul din ea : căci exprimă. spune totuşi prea puţin despre naşterea lucrurilor. natura exprimă realitatea. Natura ca atare nici măcar nu stă în tensiune cu fiinţa. natus. ci în indiferenţă faţă de aceasta. pe cînd firea are în ea neodihna genezei neîncetate. natura exprimă felul de a fi. arată că există un rest intraductibil şi în cuvîntul acesta românesc. tocmai pentru că e 40 . care a fost adoptat ca atare în mai toate limbile culte. cu tendinţa de a fi natura lui stabilă ." Un singur caracter definitoriu s-a păstrat. cu disoluţia în firi. în schimb. natura îşi arată din plin . Atunci nu cumva firea spune tot atît cît natura ? Fire şi natură Dacă reiei sensurile dicţionarelor. pe cale cultă. De unde ea exprima regula lui a fi. o problemă filoso­ fică se naşte dintr-o dată.

în mijloace ori soluţii. natura îngăduie să se spună. din nobleţea vieţii. rom. căci are în ea ceva din neîntinarea fiinţei. I. ca fiinţă. putîndu-se din plin vorbi despre „ştiinţe ale naturii". Nu se spune. sau asupra aspectelor moarte. folosit pentru estenţia. Firea însă nu poate fi înjosită. filosofia poate avea neaşteptate cîştiguri de la filologie. Iar despre natura aceasta suficientă. tocmai deosebirea dintre natură şi fire poate reda cel mai bine chipul propriu al cuvîntului nostru. în ultimă instanţă. natura vorbeşte despre esenţa lucrurilor. natura e mai întinsă. ea va avea deza­ măgiri. în mare.mai puţin împlinit şi mai deschis decît „natură". în schimb. — Ca fiind abstractă. după ce esse a fost înlocuit cu fieri. ci şi limba noastră ea însăşi. Nu există ştiinţe ale firii. fire — nu încă în­ deajuns valorificaţi —. Să rezumăm :. de o parte.. Firea e însă deopotrivă în consonanţă şi în împotrivire cu fiinţa.) -11- . 1934. — Natura este în definitiv îngrădită în mijloace. s-a putut spune uneori că e în definitiv naivă (Hegel) şi îngrădită. — Natura e mai abstractă. Firea este întotdeauna naturans. în mic. care. în schimb. fire moartă. Firea reprezintă o Carte a Facerii neterminată. putînd fi şi naturată. — Natura e indiferentă' faţă de fiinţă. Firea este tinereţea lui fără de bătrîneţe şi viaţa fără de moarte. Firea nu se întinde decît pînă la marginile concretului. la propriu şi la figurat : natură moartă. — Extinsă asupra spaţiilor întinse. — Natura este şi viaţa şi cimitirul realului. cu termeni adînciţi filo­ sofic şi de universală tradiţie. de alta. deşi atît de sugestivă în * De la termenul latinesc (popular) fientia. Dezamăgirea nu priveşte doar opera filologilor. închisă. 4 Fiinţă * Dacă pentru termeni ca rostire. (Dicţ. Firea vorbeşte despre esenţa şi existenţa lor laolaltă. — Natura nu e neapărat productivă. — Cînd exprimă felul de a fi. întru.

sau : „Dania nu se poate face fără fiinţa scrisorilor" (Uricariul. se trage totuşi de la a fi . a fi în fiinţă . La noi fiinţa nu exprimă mai mult esenţa. dar interesant (căci corespunde celui grec de ousia). : „Toată fiinţa ta mi-e dragă" (Delavrancea) . La sensurile acestea de existenţă şi viaţă. a da fiinţă. cu totul neobişnuit. învechit : prezenţă. dintru început. dicţionarele sînt silite să redea. Cuvîntul fire. de avere. cu exemplul : „Troiţa cea de o fiinţă" (Mineiul. persoană. legea' decît viaţa.alte rînduri. şi : 2) Existenţă. ivite după deconceptualizarea fiinţei. sau încă : „Apa. 325) . făptură. IV. adv. Dicţionarul limbii române dă ca prim sens : Existenţă. destul de spe­ cial. Ex. vietate. La rîndul său. decît existenţa. Dicţionarul-limbii române literare con­ temporane (1956) nu poate da pentru fiinţă decît: 1) Tot ce are viaţă (în opoziţie cu lucru): vieţuitoare. starea de drept decît firea. nu exprimă mai mult virtualul decît actualul. care n-ar trebui să fie decît sensuri tîrzii. adică actul de a fi . Poetic. sensurile de-existenţă şi viaţă. de natură. de altfel. în alcătuirea termenilor noştri metafizici fundamentali. S-a petrecut o stranie întrepătrundere. care e mai degrabă înrudit ca sens cu devenire decît cu fiinţă. Dicţionarul limbii române nu poate adăuga decît cel. „Au împărţit toată fiinţa lor la săraci" (Dosoftei). al cărei aspect pozitiv îl vom sublinia.. Dar este un fapt că el nu are nimic din tăria fiinţei care se opune la ceva. fire. cu exemple ca: „Paginii de la Dumnezeu au fiinţă" (Biblia. substanţă.. fiinţă şi de­ venire. fiinţa de faţă (prezenţa). fiinţa compune prea lesne cu termenii cărora ar putea şi uneori ar trebui să li se opună. în realitate). permanenţa decît devenirea. în schimb.." Sensul apare în expresii ca : a avea fiinţă (pe lume). în alte limbi sau cel puţin în spiritul altor culturi. pentru fiinţă. fiinţa se trage de la a deveni (fieri). o slăbiciune. 42 . Aşa se face că. nu mai pare deosebit de grăitoare cînd ajunge la cuvîntul fiinţei. 1776) şi sensul. 1688) . a cărei fiinţă pe ogoare. „Şi-a păstrat fiinţa". aievea). viaţă. în fiinţă (existent . adică raţiunea de a fi. în limba noastră. Nu este sigur că împletirii acesteia i s-ar datora slă­ biciunea conceptului nostru de fiinţă. în fiinţă (existent şi în realitate. Om. a avea fiinţă.

Cuvîntul nou ar putea desemna un aspect al fiinţei. După el. In Ma­ nual de Katihis (ed. î n principiu însă dicţionarul latiniştilor. La rîndul său Eufrosin Poteca se întreba. S-ar putea spune şi mai bine. I vorbeşte despre estime. este pentru că toate noroa­ dele cred etc. în timp ce folosinţa obişnuită îl pierde. fientia rea r fientia nobile. după un veac şi mai bine de la Cantemir. aceasta tocmai ar voi să exprime estimea. fientia divina. fientia viva. oricît de straniu sună astăzi. fientia de facie. esenţa. Dar toate acestea ar putea să fie incluse cu adevărat în conceptul de fiinţă. ceinţa. ceea ce dau dicţionarele recente este mai viu şi mai autentic decît ce spune Dicţionarul limbii române (1872) de-Laurian şi Massim. categoria lui „ce este". este pen­ tru că ea ţine buna rînduială . lasă fiinţei întreg prestigiul ei de t e r m e n filo­ sofic. nu trebuie să te întrebi care e dovada că ea este ori nu ceva. aşadar). essentia. fentia morta. o arată nu numai greutăţile pe care le întîmpină traducătorii recenţi. Voind să redea prima dintre categoriile aristotelice. anume caracterul ei de a fi ceva. tradusă de obicei prin substanţă. considerînd cei doi ter­ meni filosofici atît de stranii. în pri­ mul rînd. de pildă cei ai lui Hegel. Că limba noastră avea nevoie. deci că este ori nu. cap. fientia finita. fientia in­ finita. essistentia: fientia omeneasca. presentia". creaţi de Cantemir şi Eufro- 43 . care trebuie să poată exprima şi t e ­ meiul unui lucru (estimea. ca şi felul cum este un lucru. 1845). ente. un Cantemir şi Eufrosin Poteca. Cantemir a încercat să creeze cuvîntul „ceinţă" (aşa cum dădea „cîtinţă" pentru cît este şi „feldeinţă" pentru de ce fel este). a Ii-a. Temeiul că un lucru este. ori de cîte ori cădea peste probleme de speculaţie. Şi răspunde : este pentru că ne-a făcut pre noi . Autorul se întreabă care anume sînt dovezile fi­ reşti pe baza cărora fiecare om poate cunoaşte divinitatea. fientia bassa.• Fireşte. dar şi greutăţile întîmpinate de traducătorii din greacă sau latină. fientia bona. dacă înainte de a p u n e problema : ce este fiinţa. dacă nu chiar fiinţa însăşi. substantivul feminin „fientia" ar exprima : „Ce este. cum trebuie să exprime ce este un lucru sau ce este în genere. de termeni deosebiţi şi va­ riaţi pentru ideea de fiinţă.

Cît despre naştere. în fapt. cum că ei izvorăsc amîndoi din nevoia de a da socoteală de fiinţă sub forma întrebării ce este ?. ea a. a arăta care este adevărata solicitare filosofică la care supune gîndirea un termen ca fiinţă. ca la greci. Dacă însă ai vrea să dai socoteală de întregul orizont pe care-1 deschide întrebarea „ce este ?". şi nu numai în forma ei cultă. dar şi sub chipul speculaţiei pe care au trebuit s-o rişte. Conceptul care s-ar crea atunci şi care ar exprima cu adevărat fiinţa în ce este ea. în ceasul lor. de filosofie a şcolii. faptul de a fi se opune raţiunii de a fi.ce" şi pe „este" laolaltă. şi cu atît mai puţin ar primi pe cel din urmă. Cît despre existenţă şi viaţă. rămas simplă naştere. principalele sensuri ce ni se indică în uz.. pe cît sînt incluse în conceptul ei. tocmai că lipseşte faţă de conceptul nostru de fiinţă un moment limpede anti. Poteca'pune accentul pe este'şi dă estime. existenţa se opune esenţei. spre a fi şi devenire (lumea pieritorului. şi că în fapt nu avem un termen vechi românesc pentru devenire. a co­ ruptibilului).ca avînd pe . ele pot fi la fel de bine opuse fiinţei. Sînt'em aşa­ dar încredinţaţi că filologii care au adunat sau mai adună locuri pentru marele Dicţionar al limbii române ar fi putut găsi. Ea însă 1-a lă­ sat să se prăbuşească în pulberea trivialităţii. Limba însă n-a putut primi nici cuvîntul lui Cantemir. la noi. spre. nici pe cel al lui Poteca.sin Poteca. traducătorii aceia atît de bine grăitori ai cîtorva texte religioase. cum e limba germană. ar trebui să sune încă mai straniu. reflexiunea a şi făcut pasul acesta. a putut prin aceasta tocmai să aibă mai lesne acces la filosofie. dar că. cum ar fi devenirea. ceea ce devine se opune lui ce este. Este de datoria reflexiunii filosofice să repună în opo­ ziţii fiinţa. nu s-a transformat. O limbă a lui Werâen. în geneză. Semnificativ este. şi de estimea lui Poteca. cel de petrecere. în textele filosofice de la Eufrosin Poteca încoace. Limba noastră ar fi avut totuşi un termen potrivit pentru devenire..tetic. Am acordat totuşi un interes de o clipă acestor ciu­ dăţenii lexicale de ordin filosofic. în timp ce Cantemir pune accentul pe ce şi ajunge la ceinţă. ba chiar să faci o sinteză a lor. în definitiv. exemple mai variate decît cele pe care le-au consemnat 44 . redîndu-i astfel un contur determinat. Căci în termino­ logie filosofică. ar trebui să ţii seama şi de ceinţa lui Cantemir. şi să fie de pildă : ceiestime.

Căci în fapt. într-o limbă. în mineiele timpuri­ lor trecute. în măsura tocmai în care e în joc o vorbire pozitiv manifestată. In posibilul depăşit al limbii. cuprinde în ea şi ce nu se mai poate exprima şi ce nu s-a exprimat încă. ceea ce înseamnă. de natură să ne arate opoziţiile ei şi astfel să-i dea contur. căci au fost gîndite. nu ar fi în joc virtualitatea goală a cîte unui cuvînt (faptul că „temei" ar putea însemna şi axiomă.pînă acum . ci ar fi în joc virtualitatea. Se pot spune şi s-au spus într-un fel. la fel cum vorbeşte despre cele actuale. în orice caz. de pildă.e posibil" şi „se poate". apare aici o problemă de limbă care ar trebui să reţină interesul spe­ cialiştilor. Ce se poate exprima printr-un cuvînt şi ce ţine de spiritul unei limbi nu pare a fi de resortul lor . manifestată într-un fel. O maşină de calculat şi tradus va in­ dica oricînd ce e posibil de spus printr-un cuvînt. dar nu şi ce se poate spune prin el. doar ce s-a spus şi se spune. specialiştii fac deseori incursiuni (opera lui Densusianu pentru limba secolului al XVI-lea este exemplară în această privinţă). a recunoaşte caracterul de rea45 . dar neatestată sau neconsacrată literar. nu poate fi eli­ minată din cîmpul cunoaşterii acea facultate care ne face •să înţelegem zona de virtualităţi a cuvîntului . Aici e vorba de acele semnificaţii şi acel spirit al unei limbi pe care nu le poate pune în lumină decît cel ce ştie dinăuntru lucrurile. şi în acelaşi timp este surprinzător că nu au aflat în psaltirile.. a cuvîntului. în limba română. traducerile biblice. admiţînd chiar că asemenea locuri nu există. desigur. folosinţe mai adînci ale cuvîntului fiinţă. în posibilul nedesfăşurat specialiştii nu înţeleg să se aven­ tureze. Dar. Un sen­ timent care slujeşte cunoaşterii ştiinţifice este un aliat al raţiunii. vie şi desfăşurată. sau „ins" ar fi putut fi „atom"). Este oare o limbă un simplu fenomen pozitiv ? Tre­ buie ea să fie înregistrată numai aşa cum s-a manifes­ tat ? Nu încape o investigaţie şi în aria -posibilului ei ? Ni se pare că o limbă. iar nu o tăgadă a ei. să înţelegem care e deosebirea dintre . Se poate spune astfel: fiinţă şi nefiinţă. Dar. Este o întrebare însă dacă nu ar re­ veni tocmai specialistului să exploreze capacitatea unei limbi şi să vorbească despre sensuri virtuale. E de prisos să ne temem că am cădea în iraţionalul sentimentului. cîteva lucruri despre fiinţă.

dar numai în mă­ sura în care „fiinţa" unui lucru poate să denumească. căreia realitatea — exis­ tentă. atît fiinţa cît şi termenul opus ei au parte de existenţă. pe cînd fiinţa înseamnă. Dar la fel de bine poţi spune : fiinţă şi existenţă. ca aceea ce nu vedem să nu fie totuna cu ce este. Acest lucru 1-a spus existenţialismul modern. Spunem : fiinţă şi aparenţă cu o opoziţie carese naşte printr-un act al conştiinţei (căci aparenţa este pentru o conştiinţă). nefiinţa nu există. dar nu vede ter­ menul opus ei. „ceiestimea" lui. unde e adevărat că regăseşti efectiv ceva din opoziţia fiinţă-aparenţă. ba este adeverirea însăşi a fiinţei. ce vedem nu este totuna cu ce este.litate al fiinţei. Şi totuşi. ci esenţa lui. ci o integrează. Aşa a. iar limba noastră îl acceptă. deci nu se poate considera definitoriu pentru fiinţă caracterul de existenţă. acum. 46 . întîlnim şi aci o contradicţie unilaterală: doar existenţa contrazice fiinţa. iarăşi lucrurile se pot răsturna. este un fapt că. iarăşi — i se prezintă într-un fel şi i se dovedeşte existentă într-altfel. ea e deopotrivă adevărată ca şi fiinţa. indepen­ dent de asemenea nuanţe filosofice. sau alteori fiinţa exprimă realitatea materială. la fel de lesne formulabile în limba noastră. unde amîndoi termenii implică existenţa. Căci în opoziţia : fiinţă şi putinţă conştiinţa percepe de rîndul acesta fiinţa. cel puţin cu Heidegger . adică în definitiv de existenţă : fiinţa există. Se poate spune : fiinţă şi conştiinţă. actualitate. (De fapt. adică poţi opune fiinţei tocmai ceea ce păruse a o defini. Aşadar. dacă spunem că virtuali­ tatea se actualizează în fenomene variate şi punem înainte opoziţia :t fiinţă şi manifestare. pe cînd conştiinţa o redă pe cea spirituală. dar unde în fapt manifestarea e mai mult decîţ simpla aparenţă. în toate opoziţiile fiinţei ce vor urma. de vreme ce acesta nu are decît virtuali­ tate. dar opoziţie este.) în orice caz. nu existenţa lui. Căci f iinţa_ exprimă existenţa obiectivă. pe cînd conştiinţa este cea subiectivă. raţiunea lui de a fi. Dar se poate şi dimpotrivă. aceasta din urmă nu con­ trazice existenţa. de natură să îngăduie fenomenologia ei. Iar din opoziţia fiinţă-conştiinţă izvorăsc altele. care e neadevărul realităţii .

în care Hegel voia să vadă o împletire de fiinţă şi nefiinţă. limba română poate spune :. starea de fapt. în opera sa intitulată tocmai Fiinţă şi timp. Totuşi. şi petrecerea exprimă astfel faptul firii. ci pe cel de permanenţă a ei. toate celelalte opoziţii ale fiinţei şi dai tabloul tuturor caracterelor ei. întocmai devenirii. în strădania de a revela fiinţa prin timp. intitulată Logică.. dar poartă în ea cu precădere •existenţa . fiinţă şi fire. petrecerea mută statornic în nefiinţă aceea ce este. oricît de vremelnică şi trecătoare ar fi firea. ea e în acelaşi timp solidară cu fiinţa.încercat Hegel să descrie fiinţa prin cele trei fenomeno­ logii ale ei (fenomenologia în om. oricît de opusă i-ar părea prin aceasta chiar. atunci strîngi laolaltă. numai că. în limba română. de­ venirea. ca şi aparenţa drept ceea ce e petrecător în lume . ci confirmînd-o statornic drept unitatea ce face cu putinţă diversitatea. prin ce vremuieşte. Iar dacă. sau cum exprimă manifestarea. cea intitulată „a spiritu­ lui". prima nedezminţind-o pe cea de a doua. iar de rîndul acesta. nu se mai adevereşte ca în cazul celei din urmă. cu tot ce trece în ea. cum era la manifestare. Dacă însă spui. „vir­ tualitate" sau „contingenţă". intitulată Filosofia naturii). cu „ceea ce se pe­ trece". ca o stra­ nie dezminţire a dezminţirii. fenomenologia conştiinţei absolute. cu tot ce se petrece în lume.în sfîrşit. cum ai face-o în opoziţia fiinţă-devenire. ba petrecerea poartă în ea şi putinţa. sau într-un fel aşa a încercat şi Heidegger. în timp ce fiinţa dă starea de drept a realului. Căci temeiul se adevereşte prin •ceea ce întemeiază el. aşa cum poartă în ea vremelnicia. . care este la fel de bine temeiul. indirect puse în relief. cum face vremelnicia. de astă dată ac­ centul nemaicăzînd pe caracterul de temei al fiinţei. şi cea a naturii. spui : fiinţă şi petrecere. aşa cum e diversitatea cu unitatea. cu singura vocabulă ce poate înlocui. numai că este o fire deschisă. Căci petrecerea aduce. ce se pierde şi se regăseşte în ea. dar permanentul se dezminte prin ceea ce naşte şi piere. anume petrecerea. cum se şi poate spune : fiinţă şi vremelnicie. 47 . ca într-un vast alai ce ar petrece fiinţa la mormîntul ei. atunci fiinţa. ci se dezminte prin vremelnicie.cu toate înţelesurile acelea de „simplă posibilitate".

petrecere întru fiinţă. aşa cum vom întîlni unul lipsit de rigiditate al conştiinţei." Ridicat la nivel de cultură. şi o face tocmai prin conştiinţă . Ba încă spui mai mult. a fiinţa. ţesătura a ceea ce tre­ buie să fie. să spunem prin „fiinţă". ajungi la înfiinţare. . care era format dintr-un verb. cu petrecerea întru fiinţă. poate. ea poate încerca să petreacă lucrurile prin firele fiinţei. sentimentul românesc al fiinţei poate aduce acest înţeles mlădiat ai ei.Singură conştiinţa nu ar apărea necesar în cuprinsul şi în desfăşurarea petrecerii. iar din acesta alt substantiv. Cînd. aşa cum nu figurează necesar nici ca un atribut al devenirii. fiinţare. tinde să se strămute în neantul entropiei). formele obişnuite pentru a fi şi a exista : din termenul de fiinţă el însuşi. Şi petrecerea întru fiinţă ar denumi astfel ceea ce vrem. în limba noas­ tră. petrecerea poate face calea întoarsă către fiinţă. care prinde. Cînd se iveşte conştiinţa. filosofia h-a reuşit să spună în chip pozitiv altceva despre fiinţă. în sfîrşit. în definitiv omul şi cultura lui. dincolo de ceea ce devine. cuvîntul de fiinţă însuşi iese din absolutul unicităţii lui şi dublează. după ştiinţa de azi. se naşte alt verb. în limba română. care este lotul de ac­ tivitate al -fiinţei. în ultimă instanţă. iar aşa cum spui devenire întru fiinţă poţi spune. Dar dacă prin petrecere şi devenire tot ce este se strămută în ce nu este (aşa cum tot ce este enclavă a realului. ele ţin mai degrabă de sen­ timentul fiinţei decît de conceptul ei. ci intimitatea cu lumea. Este un sens lipsit de rigiditate al fiinţei. De aceea. în nici o limbă. în limba noastră. înţelegi că orice îngheţ al fiinţei a ră­ mas departe în urmă şi că tot belşugul de Opoziţii în care poate intra fiinţa exprimă. Fiinţa conştientă. nu depărta­ rea. potrivit că­ ruia fiinţa nu se opune mai mult decît compune cu terme­ nii în împerecherea cărora se prinde. Iar dacă încap deosebiri. se străduie neîncetat să descrie felul cum se prinde în această ţesătură tot ce se petrece pe lume.

Să ne închipuim că s-ar face o asemenea judecată. Căci aşa cum spunea autorul acela că. lipsindu-ne un simţ. omul de pe stradă ? N-o ştim bine. luat singur. tinere. poartă în el ceva iraţional . însă tocmai substantivul este cel care dă măsura maturităţii unei limbi şi societăţi. în timp ce substantivul de petrecere a ajuns în gura copiilor sau prin taverne. spunea o carte mare a înţeleptului Solomon. substantivul 4 49 . care a făcut ce a putut spre a-i înlocui lipsa — şi n-a izbutit pre. Şi să ne închipuim că nu ar avea loc la cine ştie ce scaun înalt. scriitorii.a mult . sau poate mai ales aici. dar să ştii că pentru toate acestea chemat vei fi la judecată".III CICLUL DEVENIRII 1 Trecere. tinerii ? Să fie dascălii. îţi vine uneori să crezi că. Verbul a petrece a mai păstrat ceva din bogăţia sa tre­ cută. care n-a făcut totuşi nimic spre a pune ceva în loc şi a lăsat astfel un loc gol în dreptul lui. petrecere Cine e vinovat de pierderea cîte unui cuvânt în viaţa so­ cietăţii ? Să fie^bătrînii. ci la cel al grămăticilor. „Petrece. Ver­ bul.. în tinereţea ta. îl cerea gîndirea.. ne-ar lipsi o ştiinţă. sau dacă nu cumva lipsa cuvîntului este cea care sărăceşte viaţa de b bună petre­ cere. cu petrecerea. Cuvîntul acesta ne trebuia. îţi lipseşte o dimensiune •de viaţă. lipsindu-ţi un cuvînt şi un înţeles. s-ar vedea ce pierdere s-a întîmplat în cugetele şi simţirea noastră. Dar întreaga obşte plă­ teşte pentru moartea cîte unui cuvînt — şi am putea-o ve­ dea limpede în cazul cuvîntului „petrecere". Astăzi nu mai ştim bine dacă lipseşte vieţii un cuvînt pen­ tru petrecerea bună a timpului. îl cerea viaţa. Chiar şi aici.

50 . Pentru „a petrece". în timp ce substantivele sînt is­ prava noastră. iar ca popular. Astăzi spunem cu el altceva. sau ca fire. asupra vas­ tei petreceri a lumii. 2) distracţie. cu sens spaţial : 1) a însoţi. a conduce („norocul vă pe­ trece".. trai. ca a noastră. De aceea substantivele cu cea mai bogată sub­ stanţă lăuntrică sînt tocmai cele verbale. Atît stă scris în Dicţionarul limbii moderne şi în cel al limbii române literare contemporane. dicţionarele noastre de astăzi dau: J. < De verbul a petrece ne-am bătut joc mai puţin. adică a ceea ce se petrece în lume . Substantivul nostru de petrecere trebuia să arate felul •cum am reuşit să ne înstăpînim. Şi aşa este. — La aceste sensuri ale Dicţionarului limbii române literare contemporane. vrere. de la scriitorii cei mai aleşi pînă la spectatorul de pe sta­ dioane — petrecere înseamnă numai : 1) întîlnire. 2) (rar) a străbate. sub­ stantivul. rostire — are sorţi de expresivitate sporită. tocmai pentru că.. reprezintă înstăpînirea ta de om asu­ pra lumii. E adevărat că verbul înseamnă viaţă . după cum' spu­ neam. însoţire. Verbul îţi este' dat de procesele lu­ mii sau de impulsurile şi înrîuririle fiinţei proprii . din păcate. reuni­ une .în schimb. vizita. consuma . sub­ stantivul hotărăşte. colinda. dar substantivul este viaţă îmblînzită. sau în viaţă. a înfige. După dic­ ţionarele existente — în care se consemnează limba vie. şedere .•este expresia raţiunii. In timp ce verbul pune totul în disoluţie. despre evenimente) a avea loc. 5) a desface. la o mie şi ceva de ani de cînd se petrece limba română. cel al limbii moderne române adaugă sensurile de : a trăi şi a strămuta („petrec din mînă în mînă"). 3) (popular) a căra. prin gîndire. a cerne. a se perinda . 3) (refl. în Luceafărul"). a îndeplini. 4) (tot refl. a transporta . ambele din preajma anului 1960. Ca învechit ni se mai dă sensul de : vieţuire. modelată pînă la întru­ chipare. iar o limbă. şi II. ce ave uşurinţa de a face peste tot substantive verbale — ca acest petrecere. ele sînt ale lumii. necrezut de puţin. parcurge („Pe­ trec mereu acelaşi drum"). a împlînta străpungînd. a vinde. ca fiind solidar cu ideea şi conceptul.) a se trece. pune hotare. 4) a face să treacă prin. a se desfăşura. pe lume. a face. Ver­ bele rezistă mai bine. asupra trecerii şi petrecerii noastre prin lume. cu sens temporal : 1) a-şi ocupa timpul 2) a se veseli .

două sen­ suri surprinzătoare şi adînc sugestive filosofic : 1) sensul de a fi.) a depăşi.. cu sensul de a fi complice : „Cel ce va petreace pre cela ce va merge să ucidă. iarăşi un sens potrivnic celui obişnuit. pe care nădăjduim că Dicţionarul Academiei. a alunga. Petrecere însemna : Parcurgere a vieţii sau a unei perioade din viaţă. (Refl. a dăinui. îndura („Greul ce petreace ţara". Sau în Varlaam : „S-au iubit într-însu (Dumnezeu în om) lăcaş şi petrecere". a se împrospăta întruna (apa unui rîu). convieţuire. a însoţi. trăire (într-un anumit loc sau timp): „Va rîvni la petrecerea. „Den poruncile lui nu mă voi petrece".în vremea petrecerii lor în Polonia". a fugări . o va consemna cum se cuvine. ă petrece în minte (a depăna). a îndeplini. în afara sensurilor pe care le atestă dicţionarele moderne." (dintr-o pravilă) .. a rezolva (operaţii succesive). Iar sub­ stantivul era nespus mai bogat şi el decît distracţia pe care ne-am învrednicit s-o reţinem. a potoli. şedere. sînt de reţinut (cu in­ titulări provizorii şi uneori discutabile ale celor ce au pe­ trecut fişele): A pătrunde. a se întoarce. a trece peste . Deopotrivă apar. dacă nu chiar trecere bună a unui răstimp. a apăra . Bălcescu). a voi din nou . (Regional) a-şi pierde simţirea („Era să mă petrec de rîs") . în folosinţa mai veche. a se păstra („Domnul în ' veaci petreace".în fişele Institutului de lingvistică din Bucureşti se găseşte toată bogăţia trecută a verbului. 2) sensul de a suferi. consumare . a trece pe lîngă altul . vie­ ţuire. a convieţui . a muta ceva. a se introduce (într-un domeniu de acti­ vitate) : „Petrecu toată dăscălia filozofiei". a scăpa pe cineva de uri necaz..îngerească". Acestea. uşura.). rămînere (. stinge („Petrec urîtul"). a-şi petrece ochii (a plimba privirea) . cînd va ajunge la litera respec­ tivă. dar "şi a se muta . de trecere pură şi simplă. aşadar. Let. 4* 51 . sînt înţelesurile verbului. Dosoftei) — un sens exact potrivnic celui obişnuit de trecere.

prin traduceri. însoţirea celui săvîrşit.. moarte. însoţire.u n jug. sau să structureze o diversitate cît mai mare. alaiul care însoţeşte. o limbă cultă nu poate rămîne la desişul înţelesurilor pe care le p u n în joc vorbirea neîngrijită şi viaţa întîmplată a unei societăţi. după întoarcerea din războiul Troadii). trecere p r i n t r . în unitatea lui. Fără îndoială. Cînd s-a înfiinţat prima academie modernă a lu­ mii. fel de viaţă (Viaţa şi petrecerea sfinţilor . este de neînţeles. acum. Ştim să spunem fiinţă cu u n cuvînt de-al nostru (iar un cuvînt este al limbii tale cînd nu fiinţează doar el. cea din Franţa. — Dar nici sărăcia şi simplitatea de sens nu sînt. Căci aceasta este măsura lucrurilor spiritului : ca unităţile obţinute să integreze cît mai multe sensuri. manifestare. limba ta să se fixeze la cel mai nerodnic. Cum de s-a p u t u t pierde atît de mult din bogăţia cuvîntului. sălaş . pe care o îndeplinesc timpul şi cultura. sau încîntătorul titlu : Rătăcirile lui Odisef.. dintre toate sensurile unui cuvînt.). înţelegere. Ce am pierdut o dată cu surparea cuvîntului de petre­ cere. fel de a se purta . în Dosoftei .mod de desfăşurare. cît mai mult din diversitatea trecută. Nu poţi accepta lesne ca. dar trebuie să spunem 52 . neplăcere („grele petreceri". inel). prietenie (a fi în bună petrecere cu. dri de cîte ori se^adînceşte în ea sau se confruntă. gîndirea filosofică. introducere. Prin ele însele. ci înfiinţează şi altele . a operat atît de uşuratic. cu gîndirea altor limbi. locuinţă. suferinţă. sfîrşit . necontrolate pînă atunci. pierderea vieţii. întovărăşire. în loc să reţină pe unul care să păstreze. o poate înregistra. cînd e viu. cînd face pui). ea era prevă­ zută să dea o gramatică şi un dicţionar care să fixeze for­ mele şi sensurile vorbirii. pentru devenire.sau cum s-a întîmplat că funcţia selectivă şi fixatoare. toată petrecerea sa.. caznă. desfăşurare a unui fenomen („desfătă­ rile sau o petrecere dulce şi plăcută"'). în secolul al XVJI-lea. bogăţia şi diversitatea nu sînt preţul ultim al lucrurilor spiritului. sau : a pica în petrecere = a intra în mare nevoie).u n obiect (petrecerea print r . conducere . Noi nu avem u n termen pentru facerea şi prefacerea lucrurilor.

Cel mult putem spune că omul s-a pus astăzi. şi'prin şi peste. Petrecerea este deci. ca devenire întru devenire. călăuzire. Căci ne-a rămas sminteala cuvîntului. în petrecere ai şi per şi trans. Am fi putut spune — căci petrecerea nu e numai tre­ cere oarbă. procesiunea. devenirea întru fiinţă a lumii. ca o făptură sortită. oglinditoare a ei. petrecerea lumii prin gînd . „evoluţie". Am fi putut spune. Toate acestea nu mai sînt de spus cu petrecerea noas­ tră. Dar ce face românul ? Petrece. ci şi trecerea printr-o urzeală — petrecerea lumii prin gînd. pînă la urmă. cu vocabule de îm­ prumut. să strămute lumea într-o nouă întruchipare. şi poate de aceea nici nu ajungem să le gîndim întot­ deauna. dacă 53 . strămutare — petrece­ rea lumii cu gîndul d. nu poate privi numai gîndul. Limba omului nu e ceva convenţional: ea este însăşi rostirea de sine a fiinţei omului şi a rînduielilor lui. rostirea ei. petrecerea în ea însăşi a lumii. Am fi putut însă vorbi de petre­ cerea lumii — şi atunci dintr-o dată am fi spus trei lucruri adinei : petrecerea în ea însăşi a lumii . în situaţia de a face de „petrecanie" lumii. întîi. care vine în mijlocul ei ca o făptură însoţitoare a lumii. care însemna la început aruncare a podului peste şi trecerea dincolo. „nevinovăţia devenirii".e către om. fără progenitură. prin fapta ei. prin ştiinţa sa. Un cuvînt nepotrivit — spune astăzi şcoala de „semantică generală" — te poate îmbolnăvi : sîntem blocaţi de anumite cuvinte. cu acel trajicio. închegarea ei prin armătura gîndului. transjicio. „dezvoltare". rămîne un fapt că lipsa unui cuvînt poate fî lipsa unei dimensiuni de viaţă. Dar ce am pierdut. ca în legenda lui Parsifal. cum spunea filosoful acela. Şi am mai fi putut spune — în măsura în care petrece­ rea înseamnă şi însoţire. în petrecerea acestuia trebuie să culmi­ neze şi omenescul lui. Iar chiar dacă nu e de acceptat înţelesul acesta. Un cuvînt potrivit aşază lumea cum trebuie. ci viaţa însăşi a societăţii noastre. trecerea ei necurmată către altceva . pătimind din cauza lor şi a gîndului pe care ni-1 impun ele. Nu ştim ce fac alte popoare cu răgazurile. dar. o dată cu surparea termenului de petrecere. potrivită să dea nume smintelii omeneşti cu putinţă. în măsura în care răgazul reprezintă o cucerire a omului. şi petrecerea lumii cu gîndul. Dar „petrecere" vine de la pertrajicere.„devenire". alaiul.

poţi spune astfel. pe semenii tăi şi pe lume. ci înseamnă ceva de ordinul gîndului. 2 Vremea vremuieşte Cînd cu zgomote deşarte Vreme trece. Care ne e trecerea prin şi peste ? Dar aceasta e problema. loveşte şi vremea stă. ca oameni de ştiinţă. dacă vom înţelege problema. de : face vreme rea.' Există un proverb românesc care. iar aşa cum s-a spus că sensul vieţii este să-ţi pui pro­ blema sensului vieţii. 54 . în al doilea rînd. Dar e de ştiut că s-a întîmplat aşa. înţelesul adînc al petrecerii de viaţă ar fi să te întrebi statornic : ce ai de făcut cu petrecerea ta prin viaţă ? Dacă românului i-a plăcut să tragă întreaga bogăţie a cuvîntului de petrecere prin viaţă înspre petrecerea în răgazurile vieţii. pe cînd vremea ar sta pe loc. răsturnată parcă.. viscoleşte. fără a fi trecut în multe culegeri. punînd în joc un înţeles adînc şi poate amar. mai larg cunoscut. e adeverit de alte proverbe. Numai că. Pe cine ar trebui să petreacă pe sub săbii logofeţii cei mari ai cîte unui popor. te şi încîntă — să vezi că vremuirea nu are aci sensul. Eşti surprins. spunea Niculae Costin.. spune filosofia. " . Cu filosofia te şi superi : pe tine. a-ţi şti limitele înseamnă a fi dincolo de ele. se pot mulţumi cu în­ registrarea evoluţiei unui cuvînt. între ornic şi vreme : bătătorul de ore ar fi cel care înaintează. Filosofia însă nu rămîne aci. EMINESCU . peste-prin-trecere.I-au petrecut pe sub săbii". lepădîndu-1. despre partea de curgere nemişcată a lumii. Lingviş­ tii şi filologii. şi nu răspunsul . vremuieşte. . întîi. s-ar putea să facem cuvîntului dreptatea pe care i-o refuzasem. te miră — iar dacă ai îndemnul filosofiei. vreme vine.. să vezi opoziţia aceasta. el îşi este cu atît mai mult dator. şi care sună : Ceasul bate. nu mai e de ştiut. pentru risipa unui cuvînt. Nu vom mai regăsi cuvîntul „petrecere". Dar.

dau mărturie şi cîteva forme vechi. I. pe care o reţine volumul Proverbe româneşti. cum o citim în dicţionarele limbii noastre. 617) . de trecere. îi este plăcut gîndului românesc să se cufunde o clipă. 55 . De n-ar fi decît locul din Eminescu. după indicaţia Dicţionarului Academiei). sugestive fiecare în felul . pe linia sensului acestuia larg. Iată un cuvînt pe care nu l-am pierdut.Că proverbul are acest înţeles. dar cu frumoase folosinţe. vremuieşte. 'Proverbe. el mai este totuşi pus în joc de cîţiva scriitori contemporani. floarea se pîrleşte" (I. De altfel şi la scriitori mai vechi termenul apare destul de rar. termenul : „te tot aştept şi nu mai vii. şi vremea vremuieşte. apărut în 1967. Densusianu notează adver­ b u l de a-vremi = din cînd în cînd. v. iubeşte. 92). în sfîrşit.." (S. 942) — unde însă ar putea fi implicat şi sensul de „vremea rea". Iar în acest înţeles. uneori. căci spune ceva de înţelepciune ultimă —. Mai sînt însă cîteva exemple. rareori (cu exemplul : „ c î t e sînt în lumea asta. „Vremea vremuieşte şi omul îmbătrîneşte" (Zanne. că vremea se vremuieşte" (Hodoş. sub îngrijirea lui George Mun­ tean : Ceasul umblă şi loveşte iar vremea se odihneşte. [au] dulceaţă puţină şi a-vremi"). Proverbe populare.. şi firmanul se-mplineşte" (Teodorescu. „Vremea trece. Chiar dacă nu e folosit pe scară mai largă — şi nici nu poate fi folosit. său : „Iubeşte mîndro. tot pentru folosinţa mai largă a cuvîntului. de la sfîrşitul lui Făt-Frumos din lacrimă : „iar dac'a fi adevărat ce zice lumea : că pentru Feţii-Frumoşi vremea nu vremuieşte.. Acelaşi înţeles îl vor învedera şi alte folosinţe ale sub­ tilei creaţii lexicale româneşti de „vremuire". în Indicele d e cuvinte proprii limbii secolului al XVI-lea. scurgere. şi încă ar fi de ajuns spre a lăsa departe în u r m ă sensul d e : face vreme urîtă. venind să arate că în graiul românesc s-a gîndit conceptul de vreme.. plin de ambiguităţi fecunde. Proverbe populare. sau : „vremea vremuieşte. Alecsandri pune şi el în joc. O. o arată limpede versiu­ nea lui mai răspîndită. 153) . 223. apoi poate c-or fi trăind şi astăzi". din volumul II al Istoriei limbii xpmâne.

Dezgheţul vine greu. de obicei. procesul de substantivare capătă întîietate : conţi­ nutul de gîndire al cuvintelor tinde să se înalţe prin gînd şi. sau cînd dă un adjectiv (Sade. le reuşeşte crearea „verbului intern". devenit sadic) şi mai ales cînd dă un verb (platonizează. pe măsură ce o limbă devine mai cultă. mai larg. unei limbi să facă verbe din sub­ stantive. sau adverbul vremelniceşte (în chip vremel­ nic) . aşa­ dar. acum. iar el aduce o a doua înălţare a cuvîntului prin gînd. de a se schimba. apoi substantivul vremelnicie . trecerea în verb pune în mişcare ceea ce fixase în substantiv. Vremea — care a dublat la noi conceptul de timp. dar iată. Căci aşa cum dialectica pune în fluiditate şi restituie astfel vieţii ceea ce îngheţase în idee. atunci este în joc o pagină de istorie a lumii sau a spiritului. cîte de a întîlni prilejul cel bun. ca vreme rea. dar lesne de reluat. căci nu-i acoperă întreg registrul — a mai dat cuvinte ca : adjectivul vremelnic. opportunitatem nancisci" — cu sensul. rămîne creaţia cea mai interesantă. încă. cu forma mai veche vremelnicesc . aci. goetheanizează). nu atît de a o duce bine.) Dar verbul obţinut din substantiv. şi „vremuire". însă. se îngheţe în substantiv. a vremui. Ii este greu. pînă la urmă. Cu numele comune. în tabloul părţilor de cuvînt. în timp ce este relativ uşor — iar în limba română remarcabil de uşor — să facă substantive din verbe. „vremuire" are el singur ambele înţelesuri. Dacă. fără a-1 înlocui. ca faptul de a trece. Şi poate că — aşa cum ni se va părea o clipă mai jos — gîndirea filosofică ar mai putea rosti cîte ceva cu vremuire. născut dintr-un nume. aşa cum darwinismul pune în mişcare ceea ce îngheţase în specie. analizezi în el însuşi verbul a vremui. Nu tuturor limbilor. Cînd un nume propriu poate deveni un nume comun (Cezar devenit un cezar). iar prin verbul a vremui a dus la „vremuială". căci sună atît de viu : a bine-vremui. el îţi apare drept un derivat original chiar prin alcătuirea sa. în cazul vremii sau. pier­ dută astăzi. un sens pe care folosinţa de astăzi a cuvîntului de vreme („i-a venit vremea") îl autoriză. verbalizarea poate avea loc mai des . iar reuşita are loc în cazul prea puţinor nume. de vreme rea şi trecere. Densusianu adaugă : „probabil după blagovremenistovati. (în Dicţionarul limbii române contemporane. al timpuluij 56 .dînd apoi minunata compunere verbală din Coresi.

draga se trece. de unde am luat „vreme". In limba engleză. el n-a găsit nimic potrivit şi a trebuit să facă verbul zeitigen. ca vreme însăşi ea se dovedeşte ceva intim lor. căci se petrece o îngustare. Mai mult încă : dacă vremuirea însoţeşte tot ce se întîmplă pe lume. şi înţelepciu­ nea românului poate la fel de bine spune : vremea vre­ muieşte. caracterul de a fi vreme. dar nu există nici o „plinire a vremii" ca atare — şi aceasta e noutatea gîndului : că felul de a fi şi a face al vremii este de a nu „face" nimic. Aşa e vre­ mea. Numai că: floarea se pîrleşte. cum spune : vremurile vremuiesc (citat în Dicţio­ narul limbii române literare contemporane). Toate se împlinesc în vreme. adică vremu- 57 . îşi face veleatul ei. de un verb „intern". verbele respective vor rămîne la acest înţeles. se tot schimbă iar din petrecerea ei nu iese nimic. ba chiar se vestejeşte. e firească şi păstrează aproape toate sensurile conceptului. Ca atare. firmanul se împli­ neşte cu trecerea vremii. aşa cum spune Kant : din conceptul de vreme scot ceea ce era în el. Limba germană are wettern şi wittern — pe care le indică Tiktin în legătură cu vremuieşte —. verbul to time înseamnă doar : a potrivi la timp. în timp ce vremea vremuieşte . trece. Este vorba. dar vremea însăşi. Nu iese nimic ? Dar tocmai de aceea apare o noutate! Căci nu e defel în natura vremii să nu dea nimic. Dimpo­ trivă. Doar ca vreme atmosferică este ea ceva exterior lucrurilor . a măsura. de a temporiza.totală în alte limbi. pe cînd vremea nu face decît să treacă şi să vină iarăşi. ca rodul copt. In limbile slave. ea ar fi în definitiv şi lotul lumii însăşi. în schimb. nu . dar.reuşita nu e. vremuieşte. sau în cel mai bun caz o judecată analitică. care e la fel de nefiresc ca multe alte construcţii verbale de-ale sale. omul îmbătrîneşte. respectiv ale substan­ tivului din care se trage. substantivul acesta nu pare a îngădui decît un verb cu sens restrîns. vremea trebuie să aducă ceva („ca vremea nici un dascăl mai bun") şi tot ce este în vreme se împlineşte. aşadar. pentru că Wetter nu e decît vreme atmosferică. Cînd Heidegger a răscolit prin limba germană. aceeaşi. Vremuirea noastră. Ai putea crede — şi încă ar fi vorba de altceva decît de o tautologie — că vremuirea denumeşte fundalul de zădărnicie al tuturor încercărilor de a se ridica la existenţă. ar reprezenta o tautologie.

Timpul modernilor. timpul scoate lucrurile din aşezarea lor cea bună. pe cînd lotul feţilor-frumoşi ar fi altul. î n realitate. o ieşire din vremuire.. Timpul anticilor — o spune Aristotel în chip izbitor în Fizica sa — este mai mult destrămător . obiectivitate şi detaşare. vreme vine. nu al vremuirii. aşa cum . fără s-o poată reda în simplitatea u n u i nume. în v r e m e şi vremuri. ceea ce denumeşte spiritul limbii noastre prin vremuire este ceva mai subtil. că e vorba de gîndul v r e m e l ­ niciei şi deşertăciunii lucrurilor. iar doar ca timp rotitor. Are un straniu sens de neutralitate. vreme trece. aşa cum i se întîmplă prea des lui Eminescu. pentru feţi-frumoşii săi. atunci o altă plăsmuire în trupul terme­ nului de vremuire ar veni să arate ce adîncă problemă filosofică îţi pune vorbirea românească. una din formele •posibile de scurgere-a timpului : scurgerea lui sub semnul neutralităţii. nici limba noastră. Dacă ai cuteza să spui învrernuire. sînt mai degrabă cei tineri decît cei bătrîni. Este dincolo de bine şi de rău. Eminescu vrea. Nu desprinderea de vreme şi vremi. ce stă să vină este mai bun decît ce a fost. cu învrernuire. Ai putea spune deci. Ai putea crede. Dar timpul v r e ­ muirii nici nu coboară. dimpotrivă. pe care o idolatrizau Goethe şi Nietzsche. Dacă însă nu înţelegi să cazi în idealizare romantică. pentru u n Pascal. de la începutul lor. pe care l-au avut o clipă u n Neagoe Basarăb. încercînd u n t e r m e n nou." Acesta a r ' f i lotul lui. împlîntarea omului. mai ales în proză. ca acea „nevinovăţie a devenirii". îi înţelegi şi limitele. ba chiar se poate spune că omul însuşi vremuieşte şi noi înşine vremuim o dată cu vremea. „Cînd cu zgomote deşarte. aşadar.. Nevinovăţia vremuirii ca devenire întru devenire este şi vinovăţia ei. dar tocmai întruparea în ele şi înche­ garea lor ar putea fi răspunsul gîndului mai adînc. cu rostul său mai sigur. este împlini­ tor . că vrea dezvremuirea lor. în învăţăturile sale. Vremuirea este devenirea întru devenire a lumii. Dar atunci cînd vezi toată încărcătura filosofică a t e r ­ menului. Căci ai exprima astfel. dintr-o dată ai arăta cealaltă faţă a timpului şi a aşezării tale în timp. al revenirii neîncetate. nu e nici destrămă­ tor. nici nu urcă .cei vechi.rile istorice ale omului . Dar nici ei n-au rămas la acest gînd. aşadar devenirea lui î n t r u 58 . nici împlinitor. în Divanul. Timpul modernilor urcă. are el p r e ţ pentru antici. sau u n Cantemir.

Pentru vorbirea contemporană. înainte de vreme). dacă te gîndeşti la cealaltă faţă a timpului decît scurgerea lui fatală. în negura vremii). şi vorba nu priveşte vremile. vremea nu poate. Dar vremea. şi e deci probabil că niciodată limba română nu a uitat ter­ menul ei de origine latină în favoarea celui adoptat. la fel cum înfăptuirea este ieşire din făptuire oarbă. unul atmosferic. înlocui peste tot timpul. fie că o foloseşti pentru momentul prielnic (era vremea . ai exprima prin învremuire. multă vreme). închegarea vremii şi modelarea ei. nici timpul fizical (vremea ca a patra dimensiune. în gîndirea filosofică. fie că vorbeşti de o perioadă determi­ nată istoriceşte (pe vremuri. In schimb. sau mai degrabă vremuirea. Vremea pare legată de concretul Terrei şi al experienţei umane.limbile slave vre­ mea redă întreaga arie a timpului. d a r ultimul plural a sfîrşit prin a însemna ceva deosebit. ci timpii devenirii stimulate în care se poate aşeza omul. Sau. unul psihic. deşi în. Vremea are două forme de plural. unul mitic. la noi. au încă o limită. Nici vorbă că vremea nu poate reda timpurile gîndirii filosofice (nu poţi spune : „vremea. Timpul se poate substitui oricînd vremii. formă p u r ă a sensibilităţii". Timpul are şi el aceleaşi forme de plural. nu mai sînt „timpii secu­ lari" ai lui Alecsandri. există un timp transcendental (Kant) şi unul dialectic. ca prin „înfăptuire" şi prin atîtea compuneri ale admirabi­ lului prefix verbal „în". ci 59 . timpuri şi timpi. S-a spus în veacul nostru : „istoria înaintează prea încet" . de pildă). sau „vreme dialectică"). Fie că vor­ beşti de vreme ca durată limitată (o vreme. pleacă-te tu vremii". care spun acelaşi lucru : „şi este bietul om sub vremi". adică tocmai ieşirea din vremuire. limitele şi deci caracterul rodnic pentru gîndire al termenului de vremuire le pot arăta confruntarea dintre timp şi vreme. vremuri şi vremi. unul fizic.fiinţă. De altfel. Există un timp cosmic şi sideral. Aceasta nu acceptă întreg timpul. ba chiar nici timpul sideral. sau : „Dacă nu ţi se pleacă ţie vremea. dincolo de aceea de a nu putea exprima a b s t r a c t u l : redau doar partea de inerţie a lumii. unul istoric. fie în sfîrşit că vorbeşti de vremea atmosferică — peste tot timpul poate înlocui vremea. cum spune proverbul. cu ea cu tot. cu faptă cu tot. după cum.

şi în aceste clipite oamenii ar lucra tot atîta şi ar cugeta tot atîta ca în evii noştri — evii lor pentru ei ar fi tot atît de lungi. nemărginire. subliniate aci în text ? Şi. fiţi în timp. cînd a opus înaintării ornicului inerţia vre­ mii. Limba noastră nu s-a alcătuit numai în ceasul marilor îndrăzneli. Şi mai jos : „Dac-aş putea şi eu să mă pierd în infinitatea sufle­ tului meu. seculiî din istoria acestei lumi microscopice ar fi clipite..joc? Căci el va spune. Eminescu simte nevoia să creeze doi 60 . ea ştie bine. loveşte şi vremea stă. 3 Infinit şi infinire la Eminescu „Presupunînd lumea redusă la un bob de rouă şi raportu­ rile de timp. Dar îţi place să crezi că ea nici nu le interzice. să-i numească pragurile — şi să gîndească astfel dincolo de ele." Rîndurile acestea sînt din Sărmanul Dionis. căci timpul se poate iuţi. De ce spune Eminescu o dată „nefinire" şi altă dată „infinire". infinitate şi. ce nevoie îl face să nu folosească ex­ presiile obişnuite. Izbitoare este expresia. de la în­ ceput chiar." Avînd deci la îndemînă : infinit. timpurile. de altfel. în înţelepciunea ei. de bună seamă. vremuieşte.. şi infinitul asemenea. ca pădurea într-un sîmbure de ghindă. în ce infinire de timp clipa de bucurie — şi toate acestea toate ar fi — tot astfeli ca şi azi. şi de altfel e limpede. întreg timpul nostru spune insului şi popoarelor : nu vremuiţi. pe cînd vremea este inertă. In ce nefinire microscopică s-ar pierde milioanele de infuzorii ale acelor cercetători. la o picătură de vreme.. Căci dacă limba noastră nu a vorbit despre afirmările ultime ale omului. pe care el însuşi le pune altă dată în. ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă". ca pen­ tru noi ai noştri. Nici vorbă că românul nu a voit să spună ce rostim acum. Ceasul bate. înţelesul lor nu interesează acum. infinit şi infinitate. îndată apoi : „Trecut şi viitor e în sufletul meu.

în locul citat. cu descumpănirea lui lăuntrică tocmai. în clipa cînd participiul — care prin n a t u r a sa exprimă ceva finit — este chiar cuvîntul „finit". iar cînd ei vor să exprime starea. devine constructiv şi operant. ba încă să-i pună în joc şi să-i opună în aceeaşi frază. P e grecii vechi infinitul îi nemulţumea atît de mult. ce e descumpănit în conceptul infinitului este că implică două lucruri : şi infinit şi finit. deci e un concept dizolvant. în schimb.t e r m e n i noi. De ce ? Răspunsul ni se pare simplu : pentru că ştie să gîndească filosofic şi pentru că ştie să vorbească româneşte. încît cel mai adesea ei refuzau să-1 gîndească. Cu instinctul său filosofic. acesta exprimă cancerul celui dintîi. cuvintele infinitate şi infinitudine. Eminescu nu pare să uite aceasta. sfîrşit. gîndesc infinitul şi triumfă cu el. ci doar schimbat. pentru substantiv. sau atunci pur şi simplu se mulţumesc să spună infinit. era vorba de obicei de adjectiv. Modernii. Apoi. Dar dacă termenul vine să arate că nu finitul trimite la infinit. încercînd însă să uite că e vorba de un participiu negat. întîi. ci infinitul la finit — cum au ştiut să arate modernii încă de la calculul infinitezi­ mal —. părea să exprime mai degrabă „nedeterminatul". atunci conceptul infinităţii. el înţelege eă. Dacă-1 numeau. Chiar dacă la el infinitul exprimă. Acesta arată de obicei ceva săvîrşit. neputinţa lui de a rămîne ceea ce este . în timp ce cuvîntul de aci vrea să exprime toomai nesfîrşirea lucrurilor. dar nu se împacă nici ei întotdeauna cunumele şi nu-i acceptă gîndul ca atare. De aceea mo­ dernii lasă adesea pe „infinit" la folosinţa lui de adjectiv şi pun în joc. ce e nepotrivit în cuvîntul „infinit" este că poartă în corpul lui un participiu trecut. doar finitul ce se dizolvă în infinit iar nu infinitul ce se împlineşte în finit. ca exprimînd mai mult modalitatea decît sta­ rea . el nu poate accepta cuvîntul ca atare. Atîta vreme cît finitul are nevoie de infinit. A ghidi infinitul Infinitul e un gînd descumpănit şi o vorbă nefericită. n e ­ garea lui îi transformă conţinutul : finit trebuie să devină 61 . iar gîndul lui. cînd era totuşi în joc substantivul. propun cîte un cuvînt ca „transfinit".

proces. se dovedeşte bun pentru la­ boratorul cercetătorilor. cu prefixul ei in. finire. Cu aceştia doi. cum vom vedea îndată . te trimite înainte . dacă e vorba de finitul fără de sfîrşit ca o săvîrşire i a r ă sfîrşire. în afară de in­ finire. atunci ar fi de ajuns. de n a t u r ă să impună limbii româneşti termenul acesta ca unul de aur. deşi termenul apare în cîteva rînduri la Eminescu. fără de margine este fără de orice margine. De aceea „nefinire". loc şi apoi. atunci tot Eminescu îţi sugerează . ci finitudinea. însă. care aduce o negaţie mai stinsă. în ce infinire de timp clipa de bucurie. F ă r ă de sfîrşit înseamnă fără de orice sfîrşit . în limba noastră. Aceasta pentru un sens al infini­ tului. negi nu un sfîrşit. ca aici. dicţionarele noastre nu-i fac nici un loc încă. de două mişcări ale gîndului. Numai că Eminescu înţelege să pună şi „nefinire" . pentru că e vorba. Să păstrăm atunci termenul de infinire şi să-i vedem cariera în împărăţia infinitului. una regresivă şi alta progresivă. Prefixul ne te opreşte în. ca frumosul şi 62 .crearea unui al doilea termen. în unele dicţionare. Eminescu însuşi îi sorteşte una. artificial cum este." Şi el o face. Infinirea în schimb. Nu se poate spune infinit. să pui în joc miraculosul prefix „în" şi să spui : infinire. pe care-1 va folosi din plin filosofic. dar nu vei afla infinire. s-ar putea acoperi •aproape întreaga arie a infinitului. reluat în gînd. ea este mai degrabă a îm­ plinirii reale decît a infuzoriilor problematice. Iar dacă ar fi vorba să redai celălalt sens. te trimite îndărăt : mergi îndărăt la nesfîrşit. Căci negi nu că lucrul are sfîrşit. ci că ar avea sfîrşire . Găseşti. cel de in­ finire. pe cînd infinirea e pentru lumea cea adevărată a vieţii reale şi uneori a bucuriei. El aduce un nou termen pentru infinit. trebuie să spui infinire. în-finire. dacă vrei să găseşti unde şi de cîte ori apare în Eminescu u n cuvînt ca infinire — sau oricare altul. Aşadar Eminescu spune pe bună dreptate finire în loc de finit. sau dacă infinitul mai spune ceva. în lumea infinitezimală a infuzoriilor.alături de infinire. Pe de altă parte. Infinitul mic e ceea ce întotdeauna stă în urmă-ţi şi el exprimă tot travaliul nefiresc al descompunerii. de împlîntare a infinitului în finit. „în ce nefinire microscopică s-ar pierde milioanele de inîuzorii ale acelor cercetători. în locul acesta din Sărmanul Dionis. pînă şi ridicolul adverb „infinitamente".

Spaţiu. punct 5. N-ar fi fost nevoie de o catedră Eminescu —: care trebuia. (E de necrezut cum s-a scris. îndată apoi. Dar e interesant de relevat că nici la spaţiu Eminescu nu traduce pe unenălich şi Unen­ ălichkeit cu infinit. infinirea reda. atît de adînc des­ pre Eminescu. o traducere care este şi ea un admirabil monument al culturii noastre. Şi iată acum apărînd discret. idealul unui tradu­ cător este să. sau „aievea" şi oricare altul te-ar atrage —. Acestea au fost pentru infinitul spaţial. o binefa­ cere : căci pînă şi o unealtă proastă este mai bună decît lipsa oricărei unelte. menţină unitară traducerea cîte unui ter­ men . ci." Merită ea să ne reţină ? Poate fi ea păstrată cu adevărat. pe Unenălichkeit. el e consecvent în a vorbi despre nemăr­ ginire la spaţiu. norocului. într-adevăr. chiar dacă în aceeaşi frază. căci acolo nu mai e vorba de spaţiu. în schimb. peste expresia ins Unendliche (la infinit. p. şi chiar asupra ediţiei Cuza. 610) : nemărginit şi nemărginire. el va traduce pe „ins Unendliche" prin „în infinit". totuşi. „Infinirea timpului nu înseamnă alt nimic.parcă numai de el folositul cuvînt „troienire". la capitolul despre timp al Esteticei transcen~ dentale. cercetătorul filosofic întîlneşte termenul de infinire — în afara locului citat — în tradu­ cerea Criticii raţiunii pure. în infinit). valorificată şi trimisă lumii ca restul nostru intraductibil în tematica infinitului ? 63 . este silit să traducă prin nemărginire atît Grenzenlosigkeit. Acolo spune pentru ele (Estetica transcenden­ tală. dar Eminescu are dreptate să fie inconsecvent. Şi de aceea. de aproape oricine. 612 în ed. care la noi e deopotrivă adjectiv şi substantiv. cînd va cădea. Cuza). nici un index nu vine să te ajute. Şi e bine spus. dacă acesta ar fi fost lucrat«cu un dram de pietate. ceva mai jos. care este cuvîntul nostru de infinire. el o va traduce frumos prin „în nemărginit" şi va spune: „căci toate părţile spaţiului în nemărginit sînt deodată". la punctul 5 al capitolului despre timp.) • Lăsat deci. în măsura în care. cu cîteva pagini mai jos (la p. Cuza. în timp ce mijloacele de lucru asupră-i n-au fost întotdeauna la înălţimea gîndului critic. Fireşte. încă ar fi însemnat. la noi. această cenuşereasă între vocabulele pentru infinit. fă­ cută şi ea — spre a se alcătui un index . cît şi Unenălichkeit. în ed. Iar con­ secvenţa sa se vede şi indirect...

însă timpul poartă cu el întreaga realitate. Iar cînd el vorbeşte (în fragmentul 205 din Pensees) des­ pre aşezarea ta ca om „. nu striveşte. pentru in­ finitul împlîntat în finit. Şi s-ar putea să fie aci o noutate de gînd. Aceasta nu mai e exterioară lu­ crurilor. sau spaţiul solidar cu timpul.. care e solidară cu spaţiul.. pentru ele. infi­ nitul făcut suportabil. infinitul mare şi cel mic. Infinirea e infinitul îmblînzit. iar într-un sens nu exprimă nici pierderea în infimul infinitului mic. nu s-ar putea spune nici infinire. în lumea infinitului. la Eminescu. ca şi omului.şi acesta. nu ştii bine ce denu­ meşte : o realitate obiectivă. ea spune. ci concrescută lor. ci şi a gîndului. care i-a făcut întotdeauna viciul. ci pînă. spaţiale. • Dar dacă infinirea nu spune tot despre infinit. ea nu sperie totuşi . Despre cuvîntul infinit. în faţa celor două infinituri. ci mai degrabă în-infiriire ca împlîntare în infinit. ar putea fi gîndit ca avînd în el infi­ nirea trimiterii către altceva. ci conceput ca spaţiul în expansiune al gîndifii moderne. Infinirea este însă limpede a lumii temporale şi. Ea trebuie întregită cu termenul nou. Iar aşa fiind. va rămîne ceva neacoperit în registrul infinitului. am văzut-o. Acesta el însuşi ar putea fi privit sub semnul infinirii. ca şi alte cîteva cuvinte româneşti. Pe Pascal infinitul îl speria şi îl copleşea. cum ar fi numerele transfinite ale lui Cantor . care nu este numai a inimii. cum ne apare acum. în-finire. cu infuzoriile şi diferenţialele lui. vastitatea şi masivitatea infinitului apar limpede. de altfel. lucruri necu­ prinse de alte limbi. poate. decît pentru timp. dacă nu e infinitate dată. Infinirea s-a ivit în legătură cu timpul şi nu am întîlnit-o. încă şi aşa. sau o subiectivă neputinţă de cuprindere a lucrurilor ? Este aci un echivoc în el.dans l'infinie immensite des espaces que j'ignore et qui m'ignorent" (unde ar fi putut la fel de bine spune : dans l'infinie immensite des temps). Totul este în infinire şi are parte lăuntric de infinire.A gîndi infinirea Infinirea nu acoperă toată ideea de infinit. E infinitul devenit 64 . nici în-finire. Infinirea e blîndă. Se cunoaşte bine emoţia lui. o dată cu mizeria lui. Ea n-are nimic din masivitatea in­ finitului mare.

sau cîte o carte. pari a fi silit să spui. izvorul însuşi are infinire. şi una. un infinit ce se instituie neîncetat pe sine. îţi apare aici. Nu numai că e necruţător. Cum ar putea infinitul să spună atît de puţin şi atît de mult ? El e rigid şi ancorat în absolut. infinitul ca infinire devine marele Aproape. O logică mai suplă. nu e nici măcar infinit . stă sub semnul infinirii. infi­ nit ce se tot reface. sau fără nici un cod ? Nici una. un finit reluat la nesfîrşit). nici alta. de nesfîrşită egalitate cu sine — şi. şi alta. înaintea celui care cercetează viaţa istorică. nici bun. numai actual). Un ocean are vastitatea cea proastă. a înţelesurilor limbii tale. intră în infinirea graiului şi a gîndului. sau e şi una şi alta laolaltă. în momentele desfăşurării finitului. cunoaşterea are infinire. afirmativ. în loc să-1 lase liber în mizeria masivităţii lui ? Iar dacă s-a tras în lucruri. sau a îngăduit ca lucrurile să se împărtăşească de la el. Sîntem în Occident sau în Orient ? Nici una. în loc să fie inaccesibilul Departe. Dar ce tărie mai mare a gîndului decît să tragă infinitul întru sine şi realităţi. Nu timpul singur. a lui Geo Bogza. voia Hegel (adică negativ. cum apărea la Eminescu. infinire. Dar nu mai este nici rău. infinitul e printre noi. am spune pe româneşte (de la „complet". sau bun. experienţa de gînd şi uneori chiar vorbirea poporului nostru. sub sugestia termenului eminescian. e în nevinovăţia infinirii. nici alta. nici alta. Dar e în infinire. Ea se va ivi tot timpul. dar infinitul te obligă să cazi în rigiditatea judecăţii disjunctive : Lumea e sau finită sau infinită. a concretului. de altfel. nu numai atît. ca şi cum infinitul ar putea fi complet cu adevărat).intim şi concret. spune vorbirea lui Eminescu. Infinitul e sau virtual (cum spunea Aristotel şi cu el toată Antichitatea) sau este şi actual (cum spune moderni­ tatea. iar după un Cantor. cum se întîmplă şi cu aceasta. Infinitul e sau prost. Dar infinitul nu e nici una. aşa cum simţi cîteodată şi în lumea ta de om că o prietenie şi o dragoste au infinire. In versiunea infinirii. Viaţa morală se conduce după principii absolute. că e cumplit.) Iar o dată cu rîul. pe cînd un rîu are în el infinire. şi una. nu se putea scrie în orice limbă. . (Ceva de ordinul Cărţii Oltului. 65 g — Cuvint împreună '. Toată firea se împărtă­ şeşte de la ea. cum îi apare lui Pascal.

Pentru că nu era a infinităţii. 65 . ceea ce povesteşte ansamblul său de lucrări este însăşi povestea. 4 îndoita infinire la Brâncuşi * Cînd te uiţi mai bine. în care e cuprinsă Coloana fără sfîrşit. Da şi nu. cu turnurile lui. Intre da şi nu sînt mai multe valori. poate. aşa cum infinitul în absolutul lui îi este omului insu­ portabil. spun cunoscătorii. Şi nu au reuşit.-Jiului : „După cum se arată într-un document oficial premergător realizării acestor opere (în 1937—38). Brâncuşi a dat şi el o versiune a infinităţii în piatră — şi a reuşit. legenda. lucrul ar putea fi vădit oricui. Şi poate că vocaţia cugetului românesc — cum o arată infinirea lui Eminescu — este de-a face acest insu­ portabil suportabil. în rigiditatea lor. sînt şi ne sînt insuporta­ bile. Este adînc sem­ nificativ. Se poate citi în ghidul Tg. ci a infinirii. ar trece pe sub un portal. de la Voroneţ şi din alte părţi. asupra lui Hegel. proiectul în întregime ar consta dintr-o alee care. Sînt unele ii înflorate.. vezi că picturile exterioare ale mă­ năstirilor din nordul Moldovei povestesc ceva.. aşadar cu mai multe valori între da şi nu. goticul. Dorul este du­ rere sau plăcere ? Nici una. epos-ul. plecînd de la digul Jiului — care este locul de evocare al actelor de vitejie gorjenească —. povesteşte ceva. Dar cum Brâncuşi ştie să meargă la esenţial. De altfel. nici alta. şi una. infinitatea aspiraţiei faustice. la noi. Egiptenii au căutat să prindă infinitatea morţii . Arborele vieţii. E de asemenea semnificativ că interpretările cele mai numeroase şi mai bune din filosofia clasică s-au scris.şi alta : se cade ori nu se cade să faci ceva.. că din logica modernă capitolul cel mai promiţător cercetat la noi este cel al logicii polivalente. ce în viitor ar marca şi intrarea în grădina * Capitolul acesta a apărut ca articol sub titlul : „Structura oricărei legende şi Brâncuşi. şi alta. care povestesc ceva. La fel povesteşte ceva ansamblul de lucrări de la Tîrgu-Jiu.

Ele sînt. pe care îl cuprind şi-1 presupun aşa cum este. care începe cu masa unui sfat tăcut. poţi citi ceva din gîndul lui Brâncuşi.publică. de dincoace pînă dincolo de oraş. şi să povestim. Apos­ toli. dincolo de Coloană. Apostoli (Oraşul) 4) Coloana fără sfîrşit 5) Masa ultimă Acest ansamblu. S-au oprit în locul ce li s-a părut po­ trivit.. strada Eroilor. Artistul n-a conceput Coloana fără sfîrşit sau celelalte opere drept monumente izolate. au coborît nişte năieri. pe de altă parte. aşa cum trebuie să fie şi recunoştinţa noastră. iar operele lui Brân­ cuşi sînt de o parte şi de alta.că a făcut artistul însuşi — biserica Sf. sau sub su­ gestia lui. începînd de la malul Jiului şi desfăşurîndu-se perpendicular pe rîu. 1) Masa tăcerii 2) Poarta (Oraşul) 3) Biserica Sf. sfîrşind. ce va purta chiar şi de­ numirea de Calea Eroilor. ci drept un întreg cu un sens. să se termine această cale. E ca şi cum. la cele două capete. pe Jiu în jos. să subliniem că. continuînd spre biserica ce se reno­ vează. de astă dată fără scaune. nici măcar drept un ansamblu de opere decorative. monumentele indică o devenire. vrea să spună ceva. atunci întreg ansamblul este alcătuit din cinci monumente. Totul se desfăşoară pe un ax perpendicular pe Jiu şi prelungind. au poposit pe mal şi au ţinut sfat în jurul mesei 67 ." îndărătul stilului administrativ defectuos. Să lăr­ gim gîndul înscris în indicaţiile din ghid . Dacă integrezi în ansamblul monumentelor — cum pare limpede. în aşa fel încît pînă ce treci de ea nu poţi vedea Coloana .. pentru ca. după o ctito­ rie. aşezată poate de Brâncuşi. aşadar. următoarele :. aşezată în mijlocul străzii Eroilor. dacă. venind din patria mumă a Transilvaniei. ce taie întreg oraşul . care reprezintă tot atîtea trepte într-o desfăşurare de gînd. sau poate nişte cio­ bănaşi cu turmele. înălţîndu-se fără sfîrşit. la monumentul recunoştinţei în­ truchipată printr-o coloană înaltă de circa 29 m. în ordinea desfăşurării lor. adaugi la ansamblu o nouă masă de piatră. cu o masă fără de sfat . în afara oraşului.

aceleia ca a dacilor. Ai pu­ tea spune că. din dreptul Maramureşului pînă în podul Severinului. să-şi facă ctitoria. faptele şi jertfele s-au adunat în urma lor. numită alteori a descălecărilor. Aşa se desfăşoară nu numai orice întemeiere româ­ nească . de oameni hotărîţi — şi ei au pornit în jos. cînd soarta le era vitregă. s-a înfăptuit şi istorisit peste tot în spaţiul românesc. să biruie sau. să boteze" pruncii şi să îngroape pe cei săvîrşiţi . ca o a doua lege pe care şi-ar prescrie-o lor. sau poate altora. a lumii. venea să încheie. căci aveau să-şi lărgească şi întărească aşezarea. la capăt vin evocarea şi profeţia. ca o masă a umbrelor de astă dată. apoi s-au risipit în cuprinsul unde aveau să-şi înalţe ctitoria. să dea lupte pentru apărarea ei. Legenda aceasta. exodul. ctitorie. pe urmă vine Exodul. cu universul 68 . şi de rîndul acesta poate conştient : a dat — cu cele cinci mo­ mente ale creaţiei sale artistice — structura oricărei le­ gende. înfrăţiţi . Căci orice legendă. Ca şi în alte rînduri.. cînd anii. aci el a plecat de la malul Jiului şi a povestit Legenda. Poate că sfatul lor era cu adevărat unul al tăcerii : o simplă privire în ochi. adică facerea mută. ci şi — ca în miezul viu al obştei lor — să-şi cunune feciorii. plecînd de la un motiv românesc. adică Leviticul şi Numeri. apoi vin cărţile ritualului. cea de a doua lege. Aşa se întîmplă lucru­ rile în cele cinci cărţi ale lui Moise. povestea. pe care îi purtau în sînge. Apoi. cît şi una a năzuinţelor lor fără sfîrşit. în care nu numai să se închine. ca la Pasărea măiastră. să supravieţuiască încă. întîi e o Geneză. au ridicat în marginea aşezării lor o coloană. organizării. ctitoria. care să fie deopotrivă una a recunoştinţei fără sfîrşit. unde. s-au îmbrăţişat pentru o ultimă oară. în mijlocul ei au zidit biserica. In pragul ei au înălţat o poartă. pe sub care au trecut. pînă şi povestea cea mare a lumii. din lumea gîndului. mai mică. spri­ jiniţi pe Jiu. pe care „nimeni nu 1-a cunoscut pînă în ziua de azi". Brâncuşi a dat legenda tuturor întemeierilor româneşti. Un crîmpei de istorie se scrisese : o nouă masă dacică. aşa se desfăşoară întemeierea. Dar aceeaşi este structura oricărui epos : geneza. Brâncuşi a descris Sborul. adică ieşirea în larg . la capătul lu­ crurilor. mormîntul lui Moise. fără s-o ştie. Deuteronomul. fără scaune. şi totul se încheie cu un altar al tă­ cerii. din pentateucul Vechiu­ lui Testament. se desfăşoară după cinci momente. cu tăcerea ei. Dar a dat încă mai mult.

Ciclul pare a se închide : s-a revenit la o masă. reface şi reproiectează în viitor toate . Faust moare şi se mîntuie. el trebuie să-şi regîndească gîndul. la fel în orice epos. unde viziunea finală din pragul morţii eroului — al patrulea moment şi el. iar la scara lor cea mare cele cinci cărţi ale lui Moise abia au deschis povestea lumii. al patrulea element. desfăşurată de opera lui Brâncuşi în piatră şi metal. sau ea poate fi a doua creaţie. La el evocarea e mai bogată decît creaţia . este mai mult decît o înseriere de mo­ mente. ci în evo­ carea şi regîndirea gîndului culminează totul. descălecările şi-au prelungit unda peste veacuri. în ju­ rul căreia acum nu mai e nimeni. Structura aceasta. al patrulea. Un stîlp şi o coloană sînt evocările şi aspiraţiile omului. pe mă­ sura gîndului său mai adînc. n-ar putea fi şi masa ultimă în acelaşi timp una a umbrelor celor răposaţi şi a 69 . coloana. momentul acesta de-al patrulea este întotdeauna stîlpul. cu masa. ctitoriile istorice se încheie . Deuteronomul. Spune. după ieşirea în lume şi după ctito­ rii — evocă. aşa trebuie să fie şi undeva spre sfîrşitul lui Război şi Pace. Dar dacă totul culminează în momentul al patrulea. după monologurile deschizătoare. aşa e în Faust. Aşa e în Iliada. Structura oricărei legende trebuie să fie deschisă. pînă şi ctitoria unui biet tîrg de pe Jiu cu modestul lui lăcaş bisericesc. evocarea. Aşa cum în ansamblul lui Brâncuşi Coloana fără sfîrşit. ca orice structură adevărată : momentele ele însele se structurează şi converg către unul. nu sînt şi aşteptări ? Aşa cum Coloana e deopotrivă una a evocării şi a năzuinţei nesfîrşite. valorifică şi înnobilează totul.ei organizat . Măreţia omului e cuvîntul de după faptă. unde în întîlnireâ dintre Achile şi Priam se împli­ nesc toate . şi coboară spre Moise. e drept . nu în înfăptuire. Omul e o fiinţă secundă. Nimic nu-i reuşeşte omului din prima dată. într-un stîlp de nor sau ca un stîlp de foc urcă Domnul. sau să primească şi întruchipeze legea iarăşi. Dar la scara noastră istorică. nu atît în gînd. Ca un stîlp se înalţă gîndul lui Brâncuşi. In Deuteronom. Iar simbolic. adică regîndirea gîndului. după ce a ctitorit lumi. oare legenda se şi încheie de-a binelea cu acest moment ? Epopeile sfîrşesc. De aceea. a doua lege — şi încheierea. şi aceasta. Dar sînt doar umbre. structura în piatră şi metal a lui Brâncuşi ? O spune. Al cincilea moment încheie cu ce a fost la început.

mai mică. Alţii stau să vină. şi biserica din centrul oraşului este aceeaşi cu distanţa din­ tre biserică şi Coloană — atunci cum ne-am putea îndoi că Brâncuşi a gîndit şi a cumpănit întregul ? 70 . Iar masa. între cele cinci elemente trebuie să fie raporturi perfecte. Coloana întreagă este infinitatea în fi­ nit. de rîndul acesta una pe orizontală. sau finitudinea deschisă . în parte. Există în ansamblul lui Brâncuşi o infinire pe verticală. dar aceasta. el ştia că întruchipează un gînd al omului de pretutindeni. pe malul Jiului. deci trebuia să fie mai mare. închide ciclul şi-1 deschide. ca un vas deschis către cer. E drept că e o masă mai mică decît prima . care deschide. a lăsat deschise gîndului lucrurile. este aci o masă. din cele 16 elemente rom­ boidale. în aşteptarea lor. cel de jos este tăiat la bază. Căci în structura oricărei legende epice trebuie să stea înscrisă infinirea istoriei. pentru că nu mai sînt pe lume oamenii de altădată. aşa cum se închid şi redeschid elementele romboidale ale Coloanei. Dacă distanţa dintre Masa tăcerii şi Poarta sărutului. primele două ele­ mente. dar cînd te apropii surprinzi că. Căci de departe vezi reluarea lor ca o repetare la nesfîrşit. în discreţia aceea a colţu­ lui de lume românesc şi pe locul viran. şi deopotrivă pentru ei. este aceeaşi ca distanţa dintre Coloană şi masa fi­ nală . elementul al doilea. alcătuită din 16 elemente. unde şi-a aşezat Coloana fără sfîrşit. care şi-au dat măsura. De altfel. care totuşi închide ciclul şi el.umbrelor celor ce stau să vină ? Masa ultimă n-are scaune. Coloana însăşi. tot dacică. întreg ansamblul de cinci momente devine astfel un element dintr-o altă coloană fără sfîrşit. o poate dovedi o simplă măsurătoare. ca un singur element. către noi ctitorii. cum se spriji­ nea. sau structura deschisă. cum ni se pare potrivit să spu­ nem. Iar că ansamblul său este gîndit ca o desfă­ şurare sau ca o structură. iar ceea ce lipseşte acolo stă în vîrf. ca orice artist care merge către esenţe. cea desfăşurării ansamblului însuşi. dar aceeaşi ca formă. este gîndită. dacă apoi distanţa dintre poartă. şi una pe orizontală. iar cele cinci momente sînt şi ele infinitatea în finit. astăzi un modest parc (şi e bine că nu e decît atît). ca şi prima. le-a gîndit . avea să susţină toate ctitoriile. în fond. cea a Co­ loanei. A gîndit Brâncuşi toate acestea ? în parte.

poate ar fi bo­ tezat-o aşa. am transmis-o unui mare cunoscător al lui Brâncuşi. ca o rachetă.Nu am întreprins această măsurătoare. de vreme ce termenul exprimă ceva pozitiv : o creştere. pe vremuri. deşi fără sfîrşit reprezintă ceva negativ (e infinitul prost. analizînd cuvîntul lui Eminescu. şi atunci legenda se destramă. ceva care.) Am păstrat în amintire cu un surîs relatarea aceasta a unui localnic. că se încheia şi devenea ceva apropiat. şi aceasta voia poate Brâncuşi să exprime. vie revărsare de sine şi peste sine a ceva. Ne-a fost teamă că lucrurile nu stau întocmai. Sau s-ar putea să stea întocmai. că vedem în el ceva adînc semnificativ pentru un demers 71 . Să-i spună coloana infinitului. cum spunea Hegel). Este infinitul redus la scara omului. la scara noastră. un fel de acadea pe trepte. S-a resemnat să-i spună coloana fără sfîrşit. căci visa să sculpteze pe înţelesul copiilor !" şi brusc. dimpreună cu alţi localnici. ca orice lucru bun la copii. să-i spună coloana recunoştinţei infinite. Au fost desigur mai multe presupuneri. adevărul din gura copiilor ni s-a părut emoţionant. care a exclamat : „Dacă a ştiut-o. privitoare la suava ironie a copiilor. şi atunci le­ genda s-ar pierde în exactitate. Găci infinirea este infinitul îmblînzit. acesta s-a bucurat. s-au în­ trebat ce face artistul acolo. 5 Supliment la infinire Pe vremea cînd Brâncuşi îşi înălţa coloana fără sfîrşit. nu putea. copiii din Tîrgu-Jiu. Poate că Brâncuşi a şovăit între mai multe denumiri. însemna nemăsuratul încă. Ni s-a părut. Dacă ar fi cunoscut vorba lui Eminescu de infinire. o caldă. la gîndul că ar trebui să numim coloana aceasta una a infinirii şi nu una „fără sfîrşit". căci el avea prea mult simţul desăvîrşirii . Pînă la urmă copiii au căzut de acord asupra uneia : artistul face un bigi-bigi. Copiii din Tîrgu-Jiu simţeau mai bine decît cel care a pus nume coloanei — fie el chiar Brâncuşi — că nu era una fără sfîrşit . (Era. este de mîncat.

făcînd din depărtare. Tur­ nurile gotice. Traian. 72 . troaş. e drept. în trecut. fără îndoială. Cînd trecerea în minor s-a făcut pornind de la cele mijlocii. Dacă trebuie să credem pe unii istorici ai artelor. Iar înăuntrul culturii noastre. în vorbe mari şi abstracte. care şi ei au simţul măsurii.. dar sînt munţi. nicidecum pejorative. au de­ venit în Maramureşul nostru turlele avîntate ale biseri­ cilor de lemn. devine la noi troian. în sfîrşit. demersul acesta intim fiinţei noastre putea uneori întrista. ba chiar miniaturizează lucrurile cu plăcere şi graţie : în puţine limbi „petit" are atîtea folosinţe bune.. podul latinesc. devin cărări. ou tout est pris â la legere"). cu francezii. troiănaş. Ar fi intere­ sant de urmărit acest proces pe planul limbii : pons de pildă. Drumurile de care. devine la noi : punte. ceva suportabil încă.caracteristic spiritului românesc : acela de a • şti să facă inaccesibilul accesibil. în arta. dar fata cîntă : Bădişor depărtişor. Dar în artă nu s-a întîmplat la fel ? Marile catedrale au un echivalent splendid la noi şi care nu cedează decît prin dimensiuni : sînt bisericuţele noastre în natură. în icoanele noastre pe sticlă este un ultim ecou. ca fiind o scădere („Nous sommes aux portes de l'Orient. Dar este greu de spus lucrul acesta aşa. pe care revoluţionarii francezi nu le-au putut dărîma decît pentru că erau mpnstruos de mari. Dar virtutea noastră n-a părut. al artei bizantine. Munţii noştri nu sînt ca Alpii. carrariae. Există în lumea noastră. un refuz al gigantescului. fiecare sector aduce limpede cîte o trecere în minor a lucrurilor. Nu-mi trimite-atîta dor. la nivel popular. aşa e într-un fel în spaţiul nostru geografic: am trecut în măsurat — fără sens pejorativ — unele lucruri. Se­ mănăm. Copiii ştiu să vorbească mai simplu : infinirea este cîteodată infinitul făcut co­ mestibil. cu „depărtişor". de vreme ce pe ele le treceam în minor. Distanţele sînt şi ele distanţe. să fie chiar un cîştig în cele mijlocii. Aşa s-a întîmplat în limba noastră. în istoria noastră. sortite să dea numele de Pontifex Maximus. care poate fi podul peste Dunăre sau cele de pe Tibru.

.în schimb. la zidirea de necrezut a lumii de mîine. Cu fiecare zi se troienesc lucrurile peste noi. Cul­ tura faustică. sau nu mai trebuie să fie o demisie din veac. o dulceaşezare în absolut (cu adverbul acesta „dulce".. în calitatea sa de om modern. 6 Troienire Adormi-vom. dar crispat : cu piramidele. Iată însăşi această temă a infinitului. care în veacul al XVI-lea traducea atît de frumos „binele" grec). ca şi zgîrie-norii. am avut. pentru că pe cele din cuprinsul isto­ riei le-au luat în lotul lor alţii. Ce prost contact au indienii cu infinitul (în timp ce cu numărul zero stau atît de bine) ! Cultura egipteană. ce este ea decît prefacerea marei treceri într-o intimă fuziune cu fiinţa şi nefiinţa ? Toate lucrurile acestea nu privesc totuşi doar virtu­ tea noastră ultimă. şi a dat turnurile acestea gotice. virtutea — am spune pe rpmâneşte virtutea — în cele mari. care urcă înspre nicăieri. după părerea copiilor din Tîrgu-Jiu. să parti­ cipăm. cu in­ finitul mic : dar s-a cutremurat în faţa amîndurora. dacă n-am avut întotdeauna virtutea celor mijlocii. din cauza tendinţei noastre de a coborî pe scara lucrurilor. Pe acestea ştim să le cuprindem încă. ba a ştiut să-1 dubleze. acum. troieni-va Teiul floarea-i peste noi. ceva accesibil. Şi iarăşi graiul nostru românesc va veni să spună că putem s-o facem. nu numai că a înfruntat infinitul. dar a voit să şi-1 însuşească. a ales pe cel al morţii eterne — şi a "răspuns grandios. sau în cele ultime. Ele nu sînt. Ne este dat. Trebuie să ieşi de sub îngrămădirea lor ca să te regăseşti şi să făptu- 73 . Pascal — s-o reamintim — a înfruntat şi el infinitul. de necuprins. şi pe Brâncuşi în faţa ei. să fie pe măsura lui. cu virtuţile noastre. Avem o bună. Iar minunea aceasta de poveste a Mioriţei. un fel de a sta bine cu cele de necuprins. Şi ce face Brâncuşi din infinit ? Face. cînd a înfruntat şi infinitul. tocmai cu această tendinţă.

rău poate tocmai fiindcă aduce indiferenţa cantităţii şi oarba ei masivitate. Există şi o faţă bună a troienirii. spune o vorbă româ­ nească. 74 . dar fiecare faptă le sporeşte troianul. neîmplinirile.ieşti. de fiecare dată nesfîrşite. cel atît de apropiat. din propriile sale priso­ suri. să stăm faţă către faţă. te-ai întroienit. ce se ridică uneori peste acela — aşa cum sfîrşim om cu om. în unele privinţe. şi necazurile îngră­ mădite unul peste altul îşi slăbesc amărăciunea în loc să o sporească. întroienire înăuntru — acesta să. inhibiţie. ci îşi face şi lumea ei. şi sfîrşim prin a în­ frunta troianul celor din afară cu valul nostru lăuntric. Iar troie­ nirea lăuntrică nu se mărgineşte să înfrunte pe cea din afară sau vreo altă troienire lăuntrică. î n fiecare ins se îngrămădesc cunoştinţele. „Vino necazule. Cînd învăţaţii de astăzi vorbesc despre blocaj. ex­ perienţele. Dacă te întroieneşti în nămeţii de zăpadă sau o faci în îngrămădirile. paralizare a fiinţei sufleteşti. aşa cum stai în faţa sau mai degrabă sub acest noian de lucruri. din alt ins. Şi tot ce-ţi rămîne atunci cu adevărat. fie pentru om rezultatul troienirilor proprii şi ale lumii ? Dar în cele de mai sus era vorba mai degrabă despre chipul rău al troienirii. Iar cînd vin aşa. întroienire în afară. te poţi întroieni la fel de bine în zăcămintele fiinţei tale. î n s ă nu numai lucrurile şi întîmplările din afară tind să se troienească peste om . nu mai condamni şi nu mai aprobi . aşa cum. căci fapta vine să tragă peste tine alte fapte şi alte întîmplări. care spunea că toate fericirile vin deodată. Spre capătul vieţii.. . astfel că troienirea lucrurilor sfîrşeşte în ne­ vinovăţia devenirii acumulate. omul se poate ve­ dea atunci copleşit dinăuntru. ceea ce înseamnă şi troian omenesc faţă de troian. simţirii noastre. nu mai păstrează în ele desfătarea fericirii. dar vino singur". aşa cum se întâmplă să vină şi fericirile. în chip neaşteptat. după vorba lui Goethe. ar putea spune la fel : ţi s-a întroienit mintea sau inima. cu prea multul lor. rost către rost. închis în universul său. mai intră în joc şi troienirea lăuntrică. de parcă simpla atingere a lumii ar pune-o în surpare şi-n urmă ar retroieni-o peste tine. îngropîndu-se în ea însăşi şi desprinzînd pe om de rest. este că te-ai lăsat copleşit. amintirile. ale lumii. adesea. te miri doar — spunea acelaşi Goethe. El vine totuşi cîteodată cu troianul lui.

ci poate fi şi o binefacere. Te năpădeşte. ar putea fi şi devenire întru fiinţă. Limba noastră îl lasă mai departe să fie o expresie pentru pluralitatea ce nu vrea să treacă în unitate şi să devină astfel. întăritură. ca şi infinite. a cantităţii. Nu orice troian ar duce. are ceva apropiat în ea. astăzi ştim să dăm nume filosofic acumulării. dacă troienirea aduce. care este al acumulării. Nimic nu te-ar împiedica să vezi tot atîtea împliniri. nu aduce neapărat după ea şi copleşirea : M-or troieni cu drag Aduceri-aminte. e drept. ar putea fi şi totalizare. cu atît mai puţin substan­ tivul verbal de troienire. întrucît înseamnă că ele nu se risipesc în c^le patru colţuri ale lumii. 75 . în toată revărsarea aceasta peste tine. n-au mai p u t u t păstra în limba noastră înţelesul formativului. la u r m a urmelor. aşadar. în troienirile de u n fel ori altul.Simplul fapt că lucrurile se troienesc este ceva bun. conştiinţa fiind peste tot şi totul ve­ nind către ea. toată bogăţia lumii din afară şi dinăuntru. Iar cuvîntul nostru o spunea de la în­ ceput. Dacă însă. descifrînd trecerea ei în alt­ ceva. căci troianul era totuşi ceva. cum era şi infinirea. şi drept un p r o ­ ces formator. în calitate. dar infinirea era blîndă şi bună. Nu e doar devenire întru devenire. la limită. o dată cu omul. măsura obişnuită a omului este depăşită de nesfîrşitul acumulărilor şi al sedimentă­ rilor. Nu este simplă acumulare în troienire . pînă la urmă. Dar ca şi aceasta. revărsarea neîncetată a lucrurilor este în­ tr-adevăr copleşitoare. Aşa cum.in­ finitul în el însuşi îţi era insuportabil. Dar nu e un blestem. şi dacă „troienire" îşi păstrează în limba noastră sugestia de inform. a rupt zăgazurile lucrurilor. astfel încît „troienirea" poate fi înţeleasă. dar troienirea lor face uneori ca revărsarea să fie blîndă şi bună. un exces al ei. cu procesualitatea lui. înainte de a fi oarbă îngrămădire. simplă diversitate a unei unităţi : troienirea este fără de capăt. în aşa fel încît nici troian. era val încremenit. la întroienire. căci ivirea cugetului. din plurali­ tate. Apoi. ci mai degrabă exprimă informul şi copleşitorul — rămîne totuşi ceva blînd în cuvîntul acesta. faţă de excesul destrămării. sau ca şi o exorci­ zare a Multiplului fără de cruţare.

devenea un simplu nume co­ mun şi se întorcea. cuvîntul „troian" începe să călătorească — altfel decît în „lungi troiene călătoare" — prin cugetul vorbitorului în graiul acesta. şi limbile înalţă monumente . ca un dar. „trojanu" a sfîrşit prin a de­ numi un zeu oarecare. ci prin slavi. S-a petrecut un schimb neaşteptat. care l-au petrecut pe Eminescu la locul de veci. numele împăratului Traian cu toate marile construcţii fă­ cute în ţările acestea". dacă oamenii aceia de aleasă simţire. Iată-i înţelesurile. Şi poate că nici atît n-ar mai fi fost de ajuns spre a păstra cuvîntul. aşa cum a rezultat cuvîntul creştin din christianus. atunci Traian ar fi dat trăiau. inedite încă. ci el însuşi este un mormînt . care-i moştenim pe romani. cum se' ştie. la urmaşii celor pe care-i înfrînsese şi modelase. la partea slavă — cu adevăratele întărituri făcute . ce se alcătuieşte pe arcul Carpaţilor. cărora încă troianuri le zicem'-.. „Şi şanţuri groaznice trăgea [Traian]. dar la nici unul parcă nu se iveşte atît de firesc ca la Eminescu. iar în sîrba veche cuvîntul denumeşte tocmai zidurile de pămînt atribuite lui Traian. după fişele dicţionarului celui mare al Academiei. iar în anonimatul şi 76 .. „Optimus Princeps". s-a îngropat în el — s-a troienit în el — amintirea împăratului Traian. ciudat în fond. rămas în amintirea slavilor. Va rămîne cu­ vîntul cît va rămîne lespedea. E adevărat că aşa-numitul Val al lui Traian nu trebuie confundat'— spune Cihac în ve­ chiul său dicţionar. doar într-un prim înţeles cu­ vîntul mai păstrează amintirea împăratului. ba chiar trăin. şi e un as­ pect neaşteptat. e probabil că s-ar fi pierdut şi cuvîntul acesta. scria Spătarul Milescu. în cele cîteva rînduri cînd acesta îl pune în joc. îl mai folosesc şi alţi scriitori. Cuvîntul „troian" nu ne-a venit de-a drep­ tul. cum se va vedea îndată. în fe­ lul lor. dar „poporul a identificat. a venit ca şi de la sine în limba noastră. şi cei care doar şi-au încrucişat des­ tinul cu al lor. sau chiar pe împăratul Traian. între noi. El nu se află numai pe o piatră de mormînt. Preluat de limba noastră. Totuşi. nu s-ar fi gîndit să pună pe piatra lui de mormînt versul ce cuprinde cuvîntul acesta. nu troian. pare-se. spun filologii. Iar cuvîntul. în schimb. în slava veche. Dacă venea de-a dreptul.Dacă n-ar fi apărut Eminescu. Traian acela. După cum se va vedea. Totuşi mai este ceva în cuvîntul de faţă.

dîra pe care o lasă şuvoaiele de apă. Atîta prav au fost cit se strîngea troiene la garduri (Ure­ che).dezordine. (în acest loc. o păşeşte găina".. nămete. A-l lua la troian = a-1 duce la închisoare.) Troian. de pildă. a iernii cu nămeţii ei. înţelesurile acestea le cuprind şi pe cele ale dicţiona­ relor de astăzi. 4) Uliţă. Dar pentru conştiinţa de rînd isprava > era şi a firii. ca mijloc de apărare şi a cărui să­ pare poporul obişnuieşte să o atribuie împăratului Traian . iar cîte un glumeţ putea 77 . morman. cu şanţ. Transcriem : 1) Troian. sau troianul cerului = Calea lactee. 6) Pîrtia. pentru troiănaş. A lăsa (ceva) troian — a lăsa în. rîuri. A rămîne (ceva) troian = (despre casă. ornament în linie şerpuită pe pînză . Val de pămînt. poteca bătută de piciorul calului. isprava îm­ păratului — ridicătură de pămînt — şi a slăvit-o prin scrisul cronicarilor. Limba a reţinut. în paragină.) Izlaz. limba noastră a schiţat un fel de columnă a lui Traian. Doar dicţionarul mai vechi al lui Cihac precizează. fă­ cut de popoarele vechi. valul (şanţul) lui Traian. 8) (Transilv. 2) Cantitate m a r e de zăpadă . dîlmă.lipsa ei de solemnitate. loc). ceva în plus : ridicătură de pămînt. adăugăm după Tiktin : troianul carului — soluţie a cimiliturii „lungă cît lumea. u r m a pe care o fac roatele carului pe drum sau sania pe zăpadă. drum. gospodărie. cărăruia făcută de a n i ­ male sălbatice. livadă împrejmuită de gard viu. sau calea (drumul) lui Troian.) 7) înfloritură. 3) (Despre orice fel de lucruri) Grămadă.a rămîne în părăsire. Expr. Semnele puterii lui [Tra­ ian] pe unde au tras troian (Simion Dascălul). 5) (Astron. stradă. ba chiar a vîntului cu troienile lui de praf. curte. s p e c . a se pustii. loc unde se poate păşuna. livadă mare — aducînd şi neaşteptatul cuvînt de troaş. pentru ultimul sens. vezi ceva din lucrarea mai ascunsă a acesteia. întîi. destul de lung. vraişte. Cînd te uiţi la urmele unui n u m e de împărat de-a lun­ gul rătăcirilor vii ale unei limbi. Apoi : ridicătură de pămînt. movilă.

Din toată această poveste a unei vorbe nu mai p u t e m reţine astăzi decît troienele de zăpadă. nici cale a laptelui ori a oamenilor şi rîurilor. spre a coborî apoi din. păstrînd de aci înainte ideea de urmă şi ordine. Topîrceanu putea spune. alteori pierdută în fire — cum se pierd toate — a cîte unei livezi. şi el : Zi cu zi l-au troienit Vremea şi uitarea. p. a carului. ci devenea un troiănaş. sau aproape atît. şi spre a denumi cu troian urma. Verbul. a se înzăpezi. Fie că troienirea se petrece din afară ori dinăuntru. bădiţei Traian. sau putea arunca numele în batjocură. ed. limba regăsea. Nu e nimic de făcut. (Parodii originale. imaginea de cale. pentru mormanele de lucruri părăsite. sau. Cuvîntul însuşi. ci şi pe cel de a acoperi. dacă n-ar fi decît pentru că 1-a folosit E m i nescu. Dar verbul a troieni poate încă istorisi gîndul nostru mai adînc. fie că e bună ori rea — sau numai expresia mai blîndă a in­ suportabilului lumii —. pe linia înţelesului lui de îngrămădire. sau urma rîurilor şi înfloriturilor de pe cîte o ie şi urma. 1927. n u m e de împărat Căii laptelui. se pierdea în fire : nu mai era. uneori văzută. cu al patrulea înţeles. la reflexiv. nici troian ca „şanţ de groază". nu mai spune nicăieri nimic. să p u n ă încheiere celor cîţiva termeni specifici pentru deve- 78 . un „troaş". Fie-i ţ a ­ rina uşoară. lungă cît lumea chiar dacă o păşesc găinile. poate. în troaşele noastre. se ridica îri cer şi dădea. mor şi cuvintele. şi. Dar ruşinată parcă de îngroparea în nimicnicie a acestui cuvînt. prestigios altădată. şi pe el sîntem datori să-1 păstrăm. păstrează şi astăzi nu numai sensul de-a acoperi cu troiene de zăpadă. frumos. chiar dacă au viaţă mai lungă decît împăraţii. despre care nu mai ştii bine ce voia să spună şi care acum.'de altfel. pînă la urmă. cu înţelesul ei larg. unde se petrec mai multe decît în cer. a îngrămădi ceva peste un lucru. ea vine. boteza cu numele de troian drumurile şi uliţele.boteza ridicaturile închisorilor troiene încă. poate fără să mai ştie. din valul lui Traian. nou pe pămînt. 121) __ iar Vlahuţă (citat de Tiktin) putea scrie : „Roiuri negre de presimţiri urîte îi troieneau închipuirea".

care e silit să numească „val" tocmai încremenirea întăriturii (valul lui Traian). o clipă. Poate că limba însăşi a stat sub perplexitatea sub care se află vorbitorul de azi. abia încheiat în troiene. Făcînd un verb din numele comun „troian". O prinzi cu ochiul şi cu mintea. dar nu le depăşeşte. în limba noa­ stră şi în gîndul nostru imediat. . Troienirea are mişcarea inversă faţă de toate trei : una ce se închide. pe cînd valul nostru („ce e val ca valul trece") vine din limba slavă. se totalizează. imposibi­ lul : să redeschidă procesul de îngrămădire. dar n-o cuprinzi. De ace6a ţi se şi pare. E cantitatea care a trecut lin în ca­ litate . nu i-a rămas decît să se împărtăşească de la ea şi să nu mai poată regăsi aşezarea troianului şi a valului de apărare. e toată acumularea vremuirii şi e toată petrecerea lumii. din varianta Nu voi mormînt bog'at : Aduceri aminte M-or coperi cu drag Şi stinsele patimi 79 . şi să păstreze întregul cu disoluţia lui cu tot. este deosebit de sugestiv versul lui Topîrceanu. Dar eliberînd astfel devenirea.. căci în ea este tot fără de capătul infinirii. că ar putea fi un sens formator în ea şi că ea re­ prezintă cantitatea transformată în calitate. dar partea acesteia e prea vie în inima cuvîntului ca să se stingă. Dar tot aşa sînt ele şi în gîndul nostru mai adînc ? Troienirea e lotul t u t u r o r celor ce devin şi se petrec. Atît petrecerea. dinafară ori dinăun­ tru. nire. uitînd că aici val vine de la vallum ce însemna efectiv întăritură. S-au învălmăşit lucrurile. într-un fel. „uitarea". E cenuşa lor. şi alta. E aci şi infinirea care trece mai departe. ca-n „stinsele patimi". petrecutul. care tocmai p e n t r u că e parodistic scoate la iveală trăsătura troienirii de-a fi toate celelalte trei la un loc. limba română a încercat. „Zi cu zi l-au troienit / Vremea şi uitarea". Cu „troienire" ai vrea să curmi şi să rezolvi devenirea întru devenire. Troienirea le încheie. care deci a trecut — şi n-a trecut cu adevărat. pe care i-am găsit în limba noastră. Dar — ca în atîtea demersuri de gîndire românească — este aşa pînă la capăt ? Este troienirea cantitate sau ca­ litate ? Este şi una. într-un fel. In acest sens.cît şi vremuirea sau infinirea au o mişcare deschisă.

Dacă n-a dat. cea cronicărească şi o parte a marii poezii. după troienirea lucrurilor ce devin. e drept. aceeaşi blîndă nemîngîiere pe care o ai în infinire. Cu el. în fond.. aici s-au oprit : înţelepciunea religioasă din trecut. Dacă încheie ciclul devenirii. Petrecere. ca expresie a gîndului ultim şi a marii poezii. vremuire. alt termen pentru „devenire". poate fi înfrîntă. troienire ? Sînt admira­ bile toate. faţă de troienire. infinire. Dar limba nu s-a oprit aici.Le-or troieni căzînd. Toate cuvintele noastre pentru devenire ar părea deci să mărturisească resemnarea. unele întroieniri voite în lumea aceasta. . Să vorbim atunci. despre întroienirea lucrurilor ce se fac . sau. Dar mai există şi unele ctitorii de întreprins. care face şi desface atîtea lucruri. troienirea exprimă. a adus ceva poate mai de preţ : a pus în joc un prefix. din înstăpînire. în vremuire şi în petrecerea lucrurilor. cu ajutorul căruia te poţi înstăpîni asupra aproape a tot ce ţine de domeniul devenirii. pasivitatea în care e aşezat omul. cel puţin. Este chiar prefixul „în". Uitarea întinzînd Pe singurătate-mi. despre ctitoriile prefixului „în" şi cuvintele rînduielii.

întemeiezi şi împlineşti. unele stări şi procese nedeterminate. Dacă nu creează din nimic. Acţiunea pe care voiai s-o 6 81 . în-sufleţeşti lu­ cruri. în orice caz cu presupunerea a ceva. de întruchipările reale şi posibile din sînul lumii. în limba noastră. să înfiinţeze. făcînd ctitorii. El are darul. Dar. Aşa făcînd. aducînd ctitorii noi. te tre­ zeşti uneori înstăpînit de prefixul prin care ai înţeles să pui stăpînire peste celelalte. asupra a ceva. mijlocul de a da socoteală. în-lănţui sub legi. în sensul a ceva. Se împlîntă în fluiditatea şi amorfismul lumii.IV CICLUL RÎNDUIELII 1 Despre ctitoriile prefixului „în" Cu drepţii şi cu aleşii încetiţi să fim. într-un cîmp dat. în-chipui rînduieli şi aşezări. prefixul „în" fixează : dă consistenţă inconsistentului. în sînul a ceva. CORESI Prefixul „în" este o sărbătoare a gîndului. Gîndul însuşi. nici măcar în înţelesul pe care-1 capătă termenul „înfiinţare". să aducă în fiinţă. în­ vredniceşti destine. pe care să le ia sub stăpînire şi să le modeleze. înfigînd parcă steagurile suveranităţii gîndului în lucruri. el aduce gîn­ dului. El pre­ supune. Iţi plimbi cugetul peste lume şi în-trupezi gînduri. după ce ai împlîntat pe „în" peste tot. îl poate lua asupră-şi. tocmai. aşa cum spu­ neau anticii că o formă (o idee. Dar nu aduce fiinţa din nimic. preluînd prefixul din ctitoriile gata fă­ cute şi înregistrate de limbă. cu uşurinţa sa de-a intra în compunere. Prefixul face mai degrabă ca. gîndul unui lucru) se în­ tipăreşte într-o realitate dată şi dă o întruchipare. ceva să prindă fiinţă. Ceea ce săvîrşeşte el este întru ceva. Iar acest demers este gîndului de tot preţul. poate şi împotriva a ceva. prin cuvinte potrivite. în slujba demiurgiei proprii.

Aşa se întîmplă m alte cîteva formaţii cu „în". dar acum era : înăspreşte-te cu milă. îl dă verbul a îndura. fiinţa proprie. cu „îndurare". şi din cîteva verbe tranzitive se nasc în limba noastră. dar pînă la u r m ă învineţesc p u r şi simplu . unde tranzitivitatea a rămas numai verbală (îndur ceva. Limba română posedă negaţia dublă. cu negaţie dublă. în chip neaşteptat. fii milos. nu te îndura". Dar era vorba de primul sens. a fi plin de cruţare ? Pentru trecerea la ultimul sens. schimbarea de faţă este şi ea neaşteptată. Un model straniu. Spui „încremenesc". toate. spune autorul exegezei. fii bun. a provenit a fi tare. ce sfîrşesc prin a privi. a face dur. Atunci. îndură-te. î n d u r pentru că am tăria de a răbda. la troienire — de a face suportabil insuporta­ bilul.t e " însemna încă înăspreşte-te. iar pentru acest sens explicaţia este mai simplă : de la a face tare ceva. ca în prima schimbare de sens a îndurării. fie asupra fi-inţei proprii. se putea firesc trece la : Doamne. dar în realitate ceva mă face să sufăr). din a îndura. verbe intranzitive. îhgăl- 82 . dar nu faci ca un lucru să devină de cremene. a-şi întări fiinţa proprie. Zic înmărmuresc. a împietri. ni se iveşte înainte felul acela al limbii noastre — pe care-1 vedeam la infinire. care însemna a fi necruţător. adică exact contrariul. Dar ce s-a întîmplat că acţiunea a trecut (şi nu reflexiv. a răbda. Aşa era cu încremenesc. s-a p u t u t ajunge la sensul exact opus. care merită să fie subliniată cînd vorbim de bo­ găţia neştiută a limbilor vii. trupească ori su­ fletească. iartă. probabil a lui Sextil Puşcariu. pe care filologii abia încearcă să-1 explice. care era tot una cu : „Doamne nu fi nemilos". Dacă nu e vorba de o contradicţie. Dicţionarul limbii române aduce o ingenioasă soluţie. Fac de m a r m u r ă ceva? sau mai degrabă se face m a r m u r ă din m i n e ? La fel este cu unele forme de în-colorare: învine­ ţesc ceva. Poate că în gîndul vorbitorului „îndu­ r ă . Şi încă o dată. ci tu însuţi ai devenit aşa. In limba latină. cel de a suferi.treci în afară se întoarce înăuntru. ca în „îmi înăspresc faţa") asupra subiectului gînditor ? Pe de altă parte. a înăspri. . induro însemna : a întări. cum se face că din reflexivul a se îndura. de la cîte o expre­ sie ca „Doamne. a fi rezistent. învederînd libertatea pe care o are p r e ­ fixul „în" de-a p u r t a fie asupra lucrurilor. a îngheţa.

dar şi stau sub închipuire pur şi simplu .) — pot arăta varietatea folosinţelor trecute ale lui „în". 224 urm. S-a pierdut şi a se încarnata = a con­ tracta o datorie. din care Coresi putea scoate. a fi asociat cu. care sînt în defi­ nitiv la fel de numeroase ca în limba noastră. care în­ semna a se întrupa.benesc ceva. Din „a se împeliţa". un îndemn. Care anume formaţii cu în trec în feluri de acestea de intranzivitate. exista a se însălăşlui. a prinde ceva cu mintea. care era răul însuşi. dar nebunia se poate împlînta şi în mine. a te angaja să respecţi o obligaţie. Iar acelaşi Coresi scria : „cu derepţii şi cu aleşii încetiţi să fim". înviez. iar a înminuna voia să spună : a face să apară în chip minunat. reală dacă nu întotdeauna formală. a învăţa ? Din înstăpînirea asupra unui lucru anumit. a rămas simpla înstăpînire. care e un bine. Este probabil că el ne-ar trimite la formele cu in din limba latină. nu am păstrat decît pe „drac împeliţat". în folo­ sirea noastră a prefixului. în Cazania sa. înnebunesc pe un altul. Ba cu trupul în­ treg şi cu viaţa lui este aşa : înviu ceva. cu prefixul „în"? Oricum. Iar şi în cele ale sufletului se poate întîmpla aşa : închipui ceva. ar fi de datoria lingvistului să spună. dar pînă la urmă înviu. dau viaţă. Pentru a-şi stabili undeva locaşul. a învăţa pe ci­ neva să fie înţelept. Nu înseamnă aceasta că putem pune ordine în lume şi în noi înşine. ca şi a se încuiba. A se îngloti (pentru inmasarea 83 6* . care era la început invitiare : a deprinde pe cineva cu un viciu. şi ar putea să ne înveţe acest lucru începînd chiar cu verbul acesta ciudat de „a învăţa".pe care îi semnalează Densusianu în voi. dar îngălbenesc eu însumi. aducînd cu prefixul „în" controlul varia­ ţiilor de creştere. spre a face ca deprinderea altuia cu un viciu să devină deprinderea proprie cu viciul şi pînă la urmă să însemne numai a deprinde. a intra în piele. cîţiva termeni pierduţi astăzi -*. A înmîndri însemna : a înţelepţi. dînd lui a înceţi sensul de face parte din aceeaşi ceata. lite­ rar formulat: „să ne încămătăm nevoinţei de sus". Exista şi forma de „înmulţime" pentru belşug. Ce putere nouă a avut acest in devenit în cu limba noastră. Se spunea în limba noastră veche : a înmări şi a înmicşora. II din Istoria limbii române (p. înne­ bunesc. vivific (in-vivere). Dar atunci el ar trebui să ne înveţe ce deosebiri anume sînt.

masiv. A înfiinţa nu în­ seamnă a trece de la nefiinţă la fiinţă. Au rămas totuşi destule folosinţe ale prefixului „în" pentru a putea vorbi şi gîndi cum trebuie. Să-i arătăm virtutea în trei cazuri. în limba noastră. Omul înfiin­ ţează state care ţin. la fel înfiinţările omului sînt tot atîtea feluri de-a 84 . aduna. prefixul „în" aduce fiinţă nouă. Este un cuvînt pentru isprava omului. mai direct umană şi poate mai generoasă). care avea pe atunci acelaşi sens de întrupare. o accepţiune mai vie. Cînd dă. Iar Cantemir. care ctitoreşte atît de mult în sînul limbii noastre. întocmai cum gîndirea aristotelică făcea ca formele substanţiale să înfiinţeze materia împlîntîndu-se în ea — şi „înfiinţare" e poate cea mai bună traducere liberă pen­ tru in-formare. înstructurare. sau înfiinţează făpturi de o clipă şi de batjocură. caree deopotrivă grav şi uşuratic. dă fiinţă nouă legilor şi adevărurilor. el spune. în Istoria ieroglifică. ci de la fiinţare la fiinţă. prefixul „în" se putea împlîntă în voinţe şi inimi. ba chiar a purta război. înfiinţare în fiinţarea lumii. unul de începuturi. ci doar o scotea din fiinţarea şi somnul virtualităţii ei nesfîrşite (lemnul poate fi coloană de templu. în vorbirea noastră. copleşitor. în sfîrşit. a înlumina şi a se înneua. Palia de la Orăştie. atunci cuvîntul ar însemna un singur lucru. sub semnul lui. şi omul îşi poate întreprinde jocul său interminabil. dar şi castele în aer . Toate acestea sînt pierdute. învoinţă inimilor. luată cu împi-umut) însemna a se îngră­ mădi. ultimul liber creat : înfiinţare. înfăptuire. Aşa cum se împlîntă în stări şi procese. a deveni alb ca zăpada. dar nu dădea materiei existenţă. o formulare frumoasă oferea a se înomeni pentru a se în­ trupa (dar a omeni. unirea sfatului. Dacă el ar aduce fiinţa pură şi simplă. a sfîrşit cu timpul prin a căpăta. o „Scară a numerelor şi cuvintelor străine tîlcuitoare". . aduce un termen de toată frumu­ seţea : învoinţă.noastră de azi. dar n-ar mai fi astfel de ordinul omului. marmura poate fi sta­ tuie). dacă a înfiinţa ar fi: a trece de la nefiinţă la fiinţă. pentru grecescul „omonie": împreunarea. nu a zeului.' Se putea spune a înlăţi („hotarele tale voi înlăţi".1582).

din Mineiul pe septembrie. la fel de straniu. al acestor gînduri. In sensul acesta. carele este pricină fiinţei tuturor.".. Căci aşa este lumea fiinţei — cînd trebuie să vorbeşti despre ea — una a celor ce prind fiinţă în cuprinsul fiin­ ţării.. tocmai constatarea că şi „cuvîntul. că fiinţa nu se aco­ peră cu fenomenele haotice şi cu aparenţa. este limpede că ele sînt însuşi intervalul. e drept. este doar un răspuns al cugetului . Este ca şi cum însuşi cuvîntul cel mai presus de fiinţă ar avea nevoie de fiinţarea noastră. fiinţa distribuită după clase de fiinţă. Ele sînt cele care dau petrecerea fără de capăt a lumii. însuşi conţinutul de viaţă şi bogăţia lui a fi. ca la categorii. care e însăşi r a n a deschisă a cugetării (care e fon­ dul lucrurilor?). Dar întru fiinţare se întîmplă toate şi în­ fiinţarea e cea care dă fiinţa de numit şi de cunoscut. ci că numai ceea ce capătă întruchipare este . unde stă scris : „Cu­ vîntul cel mai presus de gînd şi cuvînt. Dar sugestivă este. potrivit cu primul citat. „Spune-mi cum este înfiinţarea (cum iau fiinţă) aces- 85 ." Ai putea lesne să te pierzi în absolutul. Fiinţa una este doar o problemă a cugetului.. fără acoperire filosofică. chiar dacă a făcut-o pe căi ocolite. Dedesubtul lor. numai ce a devenit în­ tru fiinţă are dreptul la fiinţă. Nu fiinţa şi nefiinţa sînt întrunite în devenire. în confruntarea celor două texte. u n citat pe care l-am pune în legătură cu alt text. Aceasta înseamnă că feeria înfiinţărilor descrie la fel de bine bogăţia omului şi a fiinţei. ci înfiinţarea şi desfiinţarea. însă fiinţa propriu-zisă este binecuvintarea belşugului de fiinţe care se ivesc şi bat la por­ ţile existenţei durabile.. „cu toată fiinţa noastră". cu un interval real între ele.. Cugetul românesc a întîlnit demult asemenea probleme şi le-a căutat transpunerea în cuvintele limbii noastre. Din Mineiul apărut în 1776. în traduceri de texte religioase.spori dinăuntru fiinţa lumii. cum spunea Hegel cu sinteza sa începătoare. stă fiinţarea lucrurilor. carele este pricină fiinţei t u t u r o r " se în­ fiinţează. departe ca înfiinţarea şi desfiinţarea să fie capetele de drum.. Iar înfiinţarea vine să spună că nu tot ce are fiinţare este cu adevărat. iar pentru aceasta se ridică o altă pro­ blemă. Dicţionarul cel mare al Academiei scoate cîte un text ca acesta :' „Infiinţîndu-se cu toată fiinţa noastră cuvîntul cel mai presus de fiinţă. spre a se înfiinţa.

citează acelaşi dicţionar (cu indicaţia Drăghici. în care înţelep­ ciunea proverbului nostru spusese că „toate sînt doar pînă la o vreme". într-un sens. cele ale omului. însăşi e o înfăptuire. iar cultura omu­ lui vine să aducă. de unde luăm acest citat. Făptuirea e oarbă. . să dea un plus de fiinţă durabilă pînă şi firii. înfiinţările vin să se învremuiască . cît şi că fluiditatea vremii prinde consistenţă în gînd şi faptă. spui deopotrivă că gîndul omului pătrunde în vreme. şi factum-i = cele făcute (facta). pînă şi farmec. Dar fapt este încă mai sugestiv. în vremi şi asupra lor omul înfăptuieşte. fapt şi făptuire. încît el poate în­ făptui nu numai sub vremi. la nivel uman cel puţin. Natura nu e altceva decît teatrul înfiinţărilor. în conţinutul ei. creare . cu privire la faptă. ac­ ţiune. în cuvîntul românesc. ci şi în vremi. Atît de mare e tăria de înfiinţare a omului. condensărilor şi împlinirilor de o clipă. în devenirea întru devenire a firii. la divinitate. vine de la latinescul fada (unde neutrul plural a devenit feminin singular). şi vorbind aşa. înfăptuire Sub vremi omul făptuieşte. iar în sens modern. e folosită pentru facere. faptă înseamnă operă.-us = facere. El înseamnă : facere. ni se spune. ba astăzi chiar să reînfiinţeze. vrajă. în vremuirea aceasta. alte ctitorii. în­ făptuire. sub semnul prefixului „în". fapta însemna realitate. aceasta pe care o aduce el în sînul făptuirii. adevăr. decît ce s-a întruchipat sub o înfăptuire. 86 . ţinînd de faptul zilei. spunea atît de sugestiv A. S-a înfăptuit de zi". R 72)..tor fulgere". operă . La om. ispravă . Nu intră în fiinţă. al limbii române). Sînt de altfel lucruri pline de tîlc. Lumina. creare . făptură . sau mai degrabă nu iese la lumina ei. . una de ordinul celei pe care o aducea în sînul fiinţării. înfiinţarea însemna. Russo. 'pentru : s-a lu­ minat de zi. Faptă. Este o remarcabilă ctitorie a lui „în". realitate . asupra lor. de făptuire are parte oricine. parte pasive — două vorbe latineşti : factus. început . în. Dar înfăptuirea nu-i e dată oricui. după acelaşi Dicţionar. s-au contopit — precum arată sensurile lui în parte active. în paginile Dicţionar rului (cel din 1934.

şi ar merita să punem la încercare şirul acesta de cuvinte: a face. Tu. spre orizonturi atît de specifice. închegările. Dar dacă deocamdată a făptui nu se acoperă cu. dacă nu are tradiţie şi e atît de viu. Iar ceea ce te face să preferi pe a făptui lui a face este că făptuirea primului duce la înfăptuire.I Iar a făptui ? Despre acesta ni se spune că e un „cu­ vînt nou şi literar. După cum trăiesc şi mor. trimiţînd totuşi. el se „înlăţeşte" tot mai mult înspre facerea lucrurilor şi a firii — cum o arăta citatul din Russo — şi aduce. întrecere ? în-trecere ? Ce curioasă ctitorie a lui „în" şi aceasta. făuri. Să rămînem totuşi la înfăptuire şi să-i vedem înfăptuirile. pe cînd a face nu dă cu prefixul în nimic. la îndemîna tuturor. iar cu in-ul latinesc. In defi­ nitiv. î n - " ' 87 . să ne jucăm o clipă cu posibilul. eşti ispitit să treci din realitate în vis speculativ. poate. într-un cuvînt de origine latină. Rămînă deci limba şi şinele r o ­ mânesc cu realul lor . pe care l-am păstrat ca atare (a face). care prinde pe zi ce trece rădăcini în limbă. eşti doar o umbră. De altfel. de­ venit francez. cu atît mai bine pentru limba noastră : ea poate brăzda cerurile şi pămîntul cu verbul a făptui. şi nu poţi pune o pe'cetie" -fa*7!înd o pui — decît pe umbre : pe posibilul limbii. Ea ştie mai bine ce e de făcut din aceste cuvinte . înstructurările. Cînd creezi cuvîntul înstructurare. dă numai lamentabilul „infect". toată noutatea supleţii de gîndire româneşti. simpliijns gînditor. primul ţinînd mai mult de ordi­ nea omului. El vine de altfel de-a dreptul să spună ce i s e . a face. care este lumea vorbitoare a limbii tale. iar nu pe' realul ei. adică în cugetul acestui Sine uriaş. nu ni se pare că se acoperă cu a face . fiecare. în realul limbii. nu e parcă vorba de un simplu cuvînt posibil . Dar. A făptui a cîştigat întrecerea. săvîrşi. făptui. dar l-am dublat şi cu unul specific. înfiinţare şi înfăptuire sînt aci. cuvintele se iau şi la întrecere. înstructurare Din clipa în care rosteşti un cuvînt ca înstructurare. în limba şi în gîndul nostru stă dintru început ceva care să ducă la u n asemenea cu­ vînt. ea va face din ele ce va voi. fiind mai expresiv decît este a face". pînă şi a cumpli — care-şi intersectează sferele undeva.

Şi totuşi. Sub această acuză a căzut platonismul. dacă îl preia în ea. Dar structurile nu sînt gata făcute . dacă nu-1 poate t u r n a şi în spiritul ei. şi te trezeşti. spunînd : „Nu m-ai căuta dacă nu m-ai fi găsit". 1-a formulat Pascal. de înregistrare a structurilor obţinute ca rezultat. şi nu sînt undeva. staticismul : o structură e ceva gata făcut. aproape para­ doxal. tocmai pentru că se vorbeşte astăzi atît de mult despre structură şi structuralism. sub ea s-a zbătut şi se zbate încă fe­ nomenologia lui Husserl. care este . Dar cel mai bine nu l-au formulat ele . cu u n rezultat fixator. dar. Gîndirea ia cîte u n cuvînt gata făcut. cuvîntul sortit s-o îmbogăţească o sărăceşte. într-o zonă de existenţă ideală. tot astfel ceea ce se structurează o face în­ tru ceva : care nu-i preexistă şi care totuşi nu' e simplu rezultat. Un exemplar şi un proces nu 88 . după u n veac d e istorism totuşi bun. La fel însă cum un corp nu are dintru început u n schelet. anistoric . E bine de pus în joc nuanţa aceasta pe care o poate reda limba noastră. Atunci trebuie să spui : înstructurare. Structurile se fac. raţiona­ lismul cum i se spunea. cel care instituie o altă lume peste lumea dată. în schimb. structuralismul are dreptate : struc­ turile nu sînt numai procesualitate. Iată într-adevăr iluzia pe care ţi-o trezeşte „structura" aceasta. cu pretenţiile ei suverane în gîndirea cîtorva d e astăzi ? Sînt două primejdii de care cuvîntul şi ideea respec­ tivă se lovesc statornic. al oricărei teorii a arhetipurilor şi al structuralismului de astăzi. duce la o structură. Sau şi mai potri­ vit : ce s-a înstructurat. laşi liber procesul acesta şi te condamni unui pozitivism elementar. trecută în limba noastră în înstructurare. că se revine la lumea îngheţurilor eide­ tice. Ce este o structură ? Ce poate aduce ea. Ar trebui deci să spui : structurare. Căci nu a r e parte de fiinţă decît ce s-a structurat.7 tîmplă înfiinţării cînd ia chipul înfăptuirii : duce la o ţesă­ tură care ţine. în j u ­ decata lui Aristotel . poate ea îmbogăţi cuvîntul. Dacă spui doar că lucrurile se „structurează". Intîi. ci şi-1 face întru o struc­ tură scheletică. undeva. ca formele aristotelice. cînd nu-1 găseşte în limba ei . al platonismului. Aci este adevărul speculativ tulburător. Apoi e cealaltă primejdie : idealismul prost.

căutătorii de structuri. 2 Trei cuvinte ale lui Cantemir „Slujească-se dară cu ostenităţile noastre neamul moldo­ venesc.. accident. parcă. propriu. noi spunem : gen. încerca totuşi să spună : neamul. chipul. diferenţă. hîrişiia. spune undeva Cantemir. Cantemir cere să le luăm din limba greacă. Au fost multe ostenităţile lui Cantemir. să-1 împlînte în procesele domeniului lor. le luăm cam prea mult din limba latină şi cea fran­ ceză. în fie­ care plan. sau mai ales să le folosim pe ale noastre şi să le sporim cu noi creaţii. a rămas cel puţin o cercetare în care Cantemir nu e îndărătul nos­ tru. nu ar urmări-o. Cantemir-.neamul lui moldovenesc" mai are încă a se sluji cu unele dintre ele. în tot felul de planuri. Cum se întîmplă aceasta — rămîne s-o spună. Pentru gînduriie filosofiei. Căci dacă alte cercetări de-ale lui şi-au dat la timp roadele. Iar cînd nu 89 . în care gîndul de cele mai multe ori a îngheţat. dacă nu ar deveni întru ea . fără să mai putem gîndi mare lucru. Noi nu ne mai ostenim astăzi. specie. mai bine chiar decît se ştie astăzi. şi .". Spre a traduce „cele cinci glasuri ale lui Porfirie".ar-obţine o structură. sub semnul prefixului „în". şi le doreşte înte­ meiere bună. li îndeamnă deci să spună înstructurare. dar au sfîrşit prin a supăra pe unii învăţaţi de după el pentru că se întindeau peste prea multe arii şi lumi ca să le redea cu amănunt sigur... să purce­ dem spre cele mai adînci învăţături cu însăşi limba noas­ tră. tîmplarea — unde cel puţin „chipul" (întruchipare !) ar avea să ne mai spună ceva. aşa cum îl împlînta ea însăşi în fiinţarea şi făptuirea lucrurilor ori omului. în Hronicul vechimei a moldo-vlahilor. limbi ale preciziei. cum cerea el. care ştia şi el greceşte. deosebirea. ci luăm cuvintele gata făcute. Dar limba română le pune la dispoziţie prefixul „în" şi-i îndeamnă. cunoscuţii termeni din Isagora. dacă nu ar fi găsit-o. ci poate înaintea noastră : cercetarea în cuvînt.

este folosit în cîteva rînduri şi în Istoria ieroglifică. însărci­ nat de Academie încă din 1877 să copieze lucrările inedite ale lui Cantemir. La pagina 333 urm. cîtinţă pentru „cît este" şi feldeinţă pehtru „ce fel este". în fiinţa lor. ce apare deschis ca întrebare în aproape toate categoriile aristotelice elineşti. ceinţă. pentru cate­ goriile logicii.găsea cuvinte în limba vorbită. Tocilescu. Primul cuvînt. fiind trecut de Cantemir în „Scara tîlcuitoare de cuvinte străine". Nu sînt trei cuvinte. cîtinţă. Tocilescu indică felurite locuri filo­ sofice în scrierile lui Cantemir şi notează că. fără succes. Ele nu sună poate bine şi n-a­ veau sorţi să rămînă. El înţelege — ceea ce nu se mai observă întotdeauna — că în cele zece categorii aristotelice zac în­ trebările cugetului. Luate aşa. regîndind conceptele respective. Conceptele cele mai generale ale cuge­ tului nu sînt altceva decît întrebările lui fundamentale : ce este ? cît de mare ? unde este ? cînd este ? Atunci. (Toţi marii oameni de cultură au pus în joc. un Iorga. în traducerea acestor categorii („zece forme supt carile Aris­ totel toate fiinţele lucrurilor cuprinde". defineşte Cante­ mir) trebuie să cauţi a păstra tocmai amintirea întrebării. cuvintele sînt nişte ciudăţenii lingvis­ tice şi atîta tot. Despre trei astfel de cuvinte vrem să dăm socoteală: ceinţă. calitate. ca şi cîtinţă. Ultimul cuvînt. Atunci înţelegi : Cantemir încearcă să traducă în adînc. ci sînt : o mentalitate filosofică şi o lecţie. Sînt tocmai cele ce vin în urma „glasurilor". 51-48 al Acad. ele spun cu totul altceva. fel­ deinţă. şi avînd explicaţia : „ceinţă = singură fiinţa lucrului (însăşi fiinţa lucrului).).) Dar puse laolaltă. feldeinţă. izolat. categoria lui „ce este". amintite. De altfel şi traducătorii latini au făcut aşa: pentru pre­ tinsa substanţă. de 90 . el foloseşte ceinţă îh loc de „ce este". din caietul 2 (ms. cantitate. dar ceva în felul lor de-a se întru­ chipa ar putea să ne folosească încă. au pus quid ?. îndrăznea să creeze el cu­ vinte. cîteva din acestea : un Hasdeu. nu e menţionat decît în „Scara" finală a cărţii. aflate în fondul de manuscrise al Aca­ demiei din Moscova. pusă de el în fruntea căr­ ţii. reînfiinţîndu-le în limba română. şi ele vor să redea primele trei categorii aristotelice : substanţă. categoriile lui Aristotel. ceia ce este". Rom. Iar ele apar laolaltă şi cu rostul lor mai adînc în no­ tele pe care le-a lăsat în manuscris Gr.

unde quidditas, care în latină probabil nu suna mai puţin ciudat decît ceinţa lui Cantemir. (Chiar el menţionează pe cfinditas, în „Scările" din Istoria ieroglifică la pagina 15 şi 283 ale ed. Panaitescu-Verdeş, 1965, apărut aşa în loc de cfidditas, dacă nu e o greşeală de tipar.) Cititorul e rugat să vadă dacă are mai mult sens să se vorbească în cărţile de filosofie, cum o facem uneori, de „quidditate" decît de „ceinţă". Iar latinii făceau la fel cu quantitas, păstrînd amin­ tirea întrebării. Dar cine mai simte pe quantum în can­ titate ? Pe cînd dacă spui „cîtinţă" eşti trimis îndărăt la originile gîndului — şi aceasta este esenţial pentru dreapta filosofare. Dar poate cel mai riscat, totuşi cel mai cuceritor, este „feldeinţă". Latinul spune qualitas, de la qualis, şi face şi aci exact decalcul cuvîntului grec. Dar noi, ce mai înţele­ gem prin calitate ? Sau ce nu înţelegem prin calitate ? Iată, am voi în paginile acestea să vorbim despre feldeinţă limbii româneşti : dar nu poţi spune în nici un chip „ca­ litatea" limbii noastre, nici natura ei (ar trebui să spui na­ tură specifică, opus lui natură generică ; dar de ce atîta savantlîc ca să exprimi ceva simplu şi originar ?), căci vrei să vorbeşti despre felul de-a fi. Şi nu avem un cuvînt. Cantemir încerca unul. II încerca, la fel ca pe cele­ lalte, cu ajutorul sufixului ,,-inţă" pe care-1 folosim încă şi care dăduse în trecut alte cuvinte, astăzi pierdute : asemuinţă, întîinţă = preeminenţă, priinţă = atitudine favo­ rabilă cuiva (toate semnalate de Densusianu). Te întrebi, o clipă, pentru cine îl încerca. Să fi fost 50—60, pe la anul 1700, cei din „neamul lui moldovenesc" care puteau pricepe despre ce este vorba ? Pentru cine îşi lua el osteneala să vorbească în limba noastră, cînd ştia aşa de bine latineşte, greceşte şi încă vreo cinci-şase limbi? Poate o încerca pentru spiritul limbii, pentru universul acesta de sine stătător care e orice grai — sau atunci o făcea fiindcă fusese o clipă, şi avea să mai fie, cam tot o clipă, principe al acestei ţări, simţindu-şi răspunderi pen­ tru ea şi pentru graiul ei. Dar atunci, ce frumoasă era răs­ punderea de principe pe care şi-o simţea feciorul acesta de domn neştiutor de carte. De-ar fi simţit şi alţii în istorie aşa ! , Noi credem că nu mai avem nevoie să creăm cuvinte. Spunem, de pildă, „fel de-a fi", şi ne este de-ajuns. Dar

91

uităm că, spunînd aşa, am rupt pe fel de-a fi din tabla categoriilor, unde acesta, sub chipul feldeinţei, era soli­ dar cu surorile întru categorisire, cu celelalte nouă cate­ gorii. Cit despre categorii, ele-nici nu ne privesc, în fond. Le studiem ca o simplă chestiune de specialitate : sînt ca­ tegoriile lui Aristotel, moarte ca şi el... Dacă ar trebui arătat unui om tînăr ce active sînt ca­ tegoriile moarte ale defunctului Aristotel, s-ar putea în­ cepe de la imediat, de la cîte o rostire banală şi chiar tri­ vială, ca „spune-mi unde, cînd şi cum". I s^aţ; arăta că, pe neştiute, rostirea pătrunde în orizontul magic al adverbu­ lui din gramatică (unde? cînd ? cum ?), că beneficiază de graţia lui şi a întrebărilor lui fundamentale ; ar fi de adău­ gat că mai sînt cîteva întrebări fundamentale, care trimit mai adînc, la rădăcinile cugetului, la mirarea acestuia de a fi în lume, de-a fi cu lumea şi de-a fi el însuşi o lume. Ar trebui apoi precizat că acea mirare originară a expri­ mat-o Aristotel, în tabloul lui categorial, şi că noi n-am sărit din el, nici cu rostirile, nici cu uitările şi nici măcar cu ştiinţele acestea uluitoare ale lumii noastre. Pe urmă, tînărul ar trebui trimis la cele trei cuvinte ale lui Cantemir.

3

în temeiul codrului sau despre cuvîntul temei
Cînd mergi prin pădure, mergi prin cuvîntul pădure, spu­ nea un gînditor al secolului nostru, Heidegger. înţelege omul experienţei directe o vorbă ca aceasta? Cînd iubeşti, mergi prin cuvîntul iubire. Cînd cunoşti, mergi, chiar fără s-o ştii, prin cuvîntul cunoaştere. Cînd rătăceşti, mergi prin cuvîntul rătăcire, ca fiul risipitor. Numai cînd mergi prin viaţă şi cînd pătrunzi mai adînc în ea, mergi prin cuvîntul moarte — i-a plăcut gân­ ditorului citat să afirme. Dar poate că voia să spună : mergi prin temeiul vieţii. Căci tot ce este şi se petrece, sau tot ce străbate omul, este străbătător cuvîntului şi înţele­ sului, pînă la urmă. Are temei. Iar cuvîntul este atît de

92

împletit cu temeiul, încît nu poţi rosti decît ceva întemeiat, orice ai spune. P e ce temei ai putea veni să spui că lumea nu are unul ? Dar dacă.toate se trag înspre cuvînt ca înspre temeiul lor, nu înseamnă că se întemeiază în el, ci doar că işi arată temeiul prin el. Acesta din urmă nu e doar al gîndului, este şi al lucrului ; sau mai degrabă : temeiul nu e cu ade­ vărat al gîndului dacă nu e al lucrului. Limba românească are în „temei" cuvîntul potrivit şi de astă dată, adică ştie să spună două lucruri dintr-o dată, aşa cum nu vor şti, poate, să spună maşinile. S-a întîmplat, de pildă, cu pădurea străbătută de r o ­ mân, că acesta a mers prin ea atît de mult şi atît de adînc, încît a ajuns pînă acolo unde trebuie să ajungă oricine străbate ceva : la temeiul lucrului. Iar Eminescu a cîntat ceea ce se arată acolo : In temeiul codrului Cale nu-i, cărare nu-i... O clipă ai putea crede că temeiul este, aici, atît d e mult al lucrurilor, încît te cufundă în nepătrunsul lor, în timp ce mintea voia cu temeiul, dimpotrivă, să afle care e inima şi începutul lor. „Cale nu-i, cărare nu-i", spune poe­ tul. Dar limba îi răspunde că temeiul este totuşi pentru căi şi cărări, şi că ele au existat, ele pot fi încă — chiar dacă s-au acoperit, cu trecerea timpului, şi dacă omul le-a pierdut firul. Iar atunci poetul singur spune : Că de-a fost vreodată cale, Ea s-a prefăcut în vale. De-i cărare undeva, Numi-o ştie nimenea. Ar trebui s-o ştie cîţiva, cei care merg prin pădure, căci aceştia ajung, străbătînd-o, pînă la înţelesurile şi t e ­ meiurile ei. Numai că : li pierdură urmele Ciobănaşi cu turmele Şi-i pierdură semnele Pădurari cu lemnele. Dar astfel, ceea ce-ţi părea abatere de la înţelesul t e ­ meiului de-a fi şi al lucrurilor, şi al gîndului, devine o con-

93

firmare a lui. Iar îndărătul magiei eminesciene este ade­ vărul acesta nebănuit, cum că soarta temeiului e de-a fi lăsat în urmă şi uitat. Tocmai el, care e inima şi adevărul lucrurilor, devine disparent. Nu se întîmplă însă statornic aşa ? Sfîrşim uneori prin a spune, ca scriitorul acela uitat astăzi : „Ce sîntem noi ? O mare înlănţuire de netemeinicie." (Cit. de Tiktin.) Temeiul este ceea ce rosteşte lucrurile şi pune tot­ deauna în rost gîndurile noastre despre ele ; ba ne pune pe noi înşine în rost. O limbă care avea cuvîntul de rost şi rostire nu putea să nu-şi dea un conţinut pe măsura ei. Iar aşa cum rostire are în el o rodnică ambivalenţă, de-a fi şi punere în rost şi cuvîntare, temeiul care vine să-i dea con­ ţinut este şi temelie a lucrului, şi îndreptăţire adusă de gînd. Totul este deci să ştii calea întoarsă spre temeiuri; una care nu mai e a vieţii, ci e a minţii, dar nu e pentru desfăşurarea minţii, ci pentru buna rostuire a vieţii. Sînt totuşi mai multe înţelesuri'în „temei", chiar dacă rostirii filosofice îi plaoe să le tragă pe toate înspre acesta, schiţat mai sus. Şi, oricît de variate în aparenţă, înţelesu­ rile se vor strînge singure în acesta, filosofic. Căci există cîteva cuvinte, cu folosinţă liberă la început, pe care gîndul filosofic implicit ştie să le confişte pentru el. Astăzi, rost şi rostire nu mai pot să se lepede de toga filosof iei; şi la fel face temei. Au devenit cuvinte de răspundere. Un prim înţeles este cel de temelie — cuvîntul, chiar provenind de aci, de la termenul grec, prin slavonă —, de fundament, bază (cu folosinţe variate : „începură din te­ mei a zidi", sau „acum la iad te voi pogorî şi la temeele pămîntului", sau chiar în rostirea : „pîrcălabul... temeiul războaielor" — citate toate de Tiktin), un sens care dă lo­ cuţiunile : de temei („bogăţia dracului nu-i lucru de te­ mei"), fără temei sau cu temei (cu socoteală, dar şi : de-a binelea, durabil), pe temeiul a ; apoi, a prinde temei, a pune temei pe, a fi temei de (regional = a fi mult, în can­ titate mare). Un al doilea înţeles e cel care face miezul cuvîntului, iar dicţionarele îl dau ca : motiv, prilej, pricină, cauză, rost, dovadă, argument. Aici va avea să se adîncească o clipă ghidul filosofic, spre a vedea bine care e firea şi care e temeiul temeiului.

94

Intr-un al treilea înţeles, al cronicarilor, temeiul era* folosit pentru grosul unei armate, forţa ei principală („Şi nu se bătea temeiul oştilor, numai aripile s e . hărăţeau", spune Neculce). Iar al patrulea înţeles, ultimul, ar fi cel de : toi, miez, punct culminant (ca în „temeiul luptelor", „temeiul bîlciului :i sau „în temeiul nopţii", cum spune Delavrancea). Iată deci cum se distribuie de la sine, între lucruri şi gînduri, înţelesurile, temelia fiind a lucrurilor, dovada din al doilea înţeles fiind a gîndului, forţa principală fiind iarăşi a lucrurilor, în timp ce punctul culminant, din al pa­ trulea exemplu, aduce mai degrabă perspectiva gîndului. Dar toate vin să se contopească în sensul filosofic, care, aşa cum spuneau medievalii, este cel de ratio în toată întinderea ei : atît ratio essendi, cît şi ratio cognoscendi, ratio fiendi, şi ratio agendi. Dacă spui principiu, trebuie efectiv să adaugi: al lu­ crului sau al gîndului (iar grecii spuneau, cu arche, mai mult al lucrurilor). Dacă spui ordine, trebuie iarăşi să adaugi : ordo rerum sau ordo idearum. Dacă spui cauză, trebuie să te gîndeşti la nex cauzal în sînul realităţii, sau conexiune cauzală în cunoaşterea ei. Toate întemeierile au nevoie de întregirea aceasta îndoită, pe cînd temeiul ro­ mânesc — ca şi Grund-ul german — poate sta singur, căci a triumfat asupra dualismului. Dacă nu ai mers pînă la temeiul acela care e şi al lucrului, şi al gîndului, nu ai dat de temei. Şi de aceea, „în temeiul codrului cale nu-i, cărare nu-i". Dar tăria gîndului este să croiască din nou căile, din­ colo de uitările ciobănaşilor şi pădurarilor.

4 Temeiuri
Fericit cuvîntul temei, pe care poţi să-1 foloseşti şi pentru principiu, şi pentru cauză, şi pentru raţiunea de a fi ori de a face un l u c r u . ' E un cuvînt care pune în încurcătură pe grămătici. Să fie un substantiv abstract, ca : principiu, cauză, raţiune ? Nu tocmai, fiindcă — iată — poţi spune

95

•„temeiul codrului", cum spui inima carului ; se foloseşte la noi expresia de „temeiurile casei", pentru grinzile aşe­ zate pe zidul temeliei ; sau alteori temei este ridicătura de zid pe care e aşezată vatra (inima) casei. Şi chiar în gene­ ral, cum să numeşti „abstract" substantivul care dă teme­ lia şi principiul de concreţiune al lucrurilor ? Undeva, atunci, limba noastră, cu întîrzierea ei în con­ cret, ar părea să sfideze filosofia. Să vedeţi însă cît de bine o slujeşte, şi tocmai cu „temeiuri". Ceea ce a făcut în mai multe rînduri dezastrul filosofiei a fost desprinderea ei de lume. Principiile, cauzele, ra­ ţiunile au părut că pot fi privite ca desprinse. Deşi re­ lative faţă de ceva — cum e limpede cauza faţă de efect —, ele par să aibă o întîietate, care făcea pe greci să susţină că ceea ce precede e mai bun decît ce urmează, cauza are în ea mai mult decît efectul, după cum raţiunile lucrurilor se constituiau, la Hegel, într-o Raţiune şi un Spirit care se jucau de-a v-aţi ascunselea cu lumea. Principiile; cauzele, raţiunile pot fi libere. Dar temeiurile nu sînt libere. Nu poţi să te gîndeşti la temeiuri fără să concepi lucrurile ale căror temeiuri sînt. Temeiul codrului nu e fără codru. Iar temeiurile nu zac, ca mumele gotheene din Faust II, în pustiul lor, ci sînt o dată cu lucrurile, sau nu sînt. Ba, în realitate, întîi ai lu­ crurile şi pe urmă ajungi la temeiuri. Gîndirea filosofică merge de-a îndaratelea şi progresul ei este regresism, în aparenţă, ca fiind întoarcere către fundamente. Aceasta şi este marea noutate a gîndirii filosofice — iar o dată cu ea a întregii noastre culturi —, de la Kant încoace: mersul îndărăt către acele temeiuri care să te readucă la lucruri, iar nu să te. abată de la ele. Este aci o noutate atît de radicală, încît Kant a trebuit să dea nume nou lu­ crurilor, vorbind despre „transcendental"', care e altceva decît transcendent. " Către principii, bineînţeles, merge orice gîndire, iar principiile sînt gîndite ca transcendente sau imanente, din­ colo de lume sau în lume — asta e tot. Dar transcendentalul e ceea ce este dincoace de lume, ceea ce face cu putinţă lumea (la Kant, timpul, spaţiul şi categoriile) şi ceea ce în orice caz nu poate fi fără lume. Sînt temeiurile, care trimit necesar către întemeiere. Ceea ce a adus nou K a n t este facerea cu putinţă, lumea transcendentalului, laboratorul.

96

cu gura în pămînt şi cu picioarele în aer. Grecii trăiau într-o lume a realului. cu incon­ ştientul ei. se mai întîmplă ceva : temeiurile. în stîncile şi în apele ei. şi treapta de gîndire ce a urmat lui Kant. dar limba română dă oarecum măsura noutăţii lui. stă cu creştetul în jos. Nu mai putem fi într-o lume fără temeiuri. Dar temeiurile însoţesc. Dacă spui că e vorba de lumea transcendentalului. tind totuşi să devină independente. pentru noi. Nimic nu este ce este numai. Căci temeiurile nu sînt dincolo şi nu sînt niciodată gata date . Modernii. căci arborele. spuneau ei. Trăim într-o lume de principii angajate. ne întrebăm ce temeiuri are să fie. Sau mai de­ grabă : cugetul care le gîndeşte caută să vadă independenţa lor faţă de angajarea dată. care prin firea lor nu sînt libere. Medievalii trăiau într-una a transcendentului. cum se face statornic şi după Kant. în faţa fiecărui lucru. Noi trăim într-una a trans­ cendentalului. trăim în lume cu tot dindărătul ei (cu subconştientul ei. Grecii iubeau natura aşa cum era. dar aceasta e lumea în care trăim de atunci. care e una a laboratorului în toate înţelesurile. chiar dacă nu şi libertatea lor faţă de orice angajare. nu mai trăim nici într-o lume de temeiuri suspendate în cer. oricît de fru­ moasă ar fi ea . ca la greci. cu larvarul. una cu temeiuri. ca medievalii. de la Kant încoace. cu înţelesul lor. care este în fapt una a temeiurilor. una a rea­ lului transfigurat pînă la mit. pierzînd tocmai marea lui noutate.îţi poate plăcea ori nu. Medievalii batjoco­ reau natura : minunea aceasta a ei. Nu ştim bine cum se poate înţelege în alte limbi gîndul lui Kant. ele scriu neîncetat Cartea Facerii. în m a r e cu dialectica ei). divinizînd-o pînă şi în tufişurile. care e arborele. cu facerea ei cu putinţă. geneticul şi istoria ei. le părea să aibă o proastă aşezare. Trecerea aceasta pe care a făcut-o conştiinţa noastră de cultură a fost descrisă ca o trecere de la de ce ? la de ce nu? De ce nu şi alte temeiuri ? De ce nu şi alte geometrii ? De ce nu şi alte sisteme de axiome ? De ce nu altă econo- 97 7 — Cuvînt împreună . reinierneiază stator­ nic natura. Căci în lumea transcenden­ talului. încr-un sens. atunci nu mai poţi confunda transcendenta­ lul cu transcendentul. care e şi demersul lumii moderne .

dar şi muzica îşi dă alte temeiuri şi cîntă potrivit altor game. Nu numai maternaticile îşi dau alte temeiuri (şi dacă limba lor n-ar fi universală. noutatea lumii de la Kant încoace. într-un fel. Trăim într-o pre-realitate (vom fi. iar astfel teme­ iuri noi vin să stea lîngă temeiuri. nici unul străin de an­ gajarea în real. dar şi mai adevărat decît „de ce ?". care e marea şi binecuvîntata dezlănţuire a temeiurilor. altă societate ? Iar „de ce nu ?" s-a dovedit nu doar mai bogat. nişte codri fără de temei nicăieri. în numele spectralului şi al pre-realităţii. î n temeiul românului este sănătoasa temelie. cum e inima vetrei sau inima codrului. Atunci lu­ m e a temeiurilor s-a bucurat în adîncul ei şi s-a pus pe lucru. vom face. vedeţi unde e inima lucrurilor.. In ce liberă creştere. de concursul anumit al unor eve- 98 . nu am intrat. educată. de starea lucru­ rilor dintr-un timp dat. poate. pe care niciodată limbile făcutului n-o vor putea pune în joc. căci este în ele amintirea. ca nu cumva să nu mai bată în ele nici o inimă. Ele nu vor avea soarta. corectată. atunci gîndul că limba noastră de pădurari. poate totuşi aduce ca întîmpinare demoniei de astăzi a temeiurilor : e frumos ce se întîmplă. natura însăşi e reîntinerită. artele toate vin şi ele să-şi dea noi temeiuri. vom ajunge.. oieri şi dieci este pe măsura filosofiei îţi dă încredere în destinul graiurilor naturale. Iar ele nu ar fi în măsură să spună ceea ce o limbă ca a noastră. să fie înlocuite. dar toate cerînd dreptul să pună în discuţie realul. în zilele noastre. fireşte. ne vom bucura). Ba nici nu vor trebui să fie înlocuite. Limbile noi în schimb ar fi ca pădurile plantate. ce bine s-ar putea spune : „sistem de temeiuri". în ce demonie a temeiurilor. 5 Cumpăt. cu concretul ei.mie. e măreţ pentru om. Dacă aceasta este. dar vedeţi o clipă şi care e temeiul temeiurilor voastre . în loc de „sistem de axiome"). computer şi cumpătul vremii Spre a vorbi de împrejurările u n u i ceas.

în schimb. aşa cum putem să le reînsufleţim amintirea. Aveam totuşi la îndemînă o expresie care spunea mai bine lucrurilor pe nume. să ne regă­ sim în adevărul nostru mai adînc. — „Computer". pînă la urmă. uneori ? — la rostirile de altădată. î n cumpătul vremii de astăzi se întîlnesc. în fiecare „conjunctură" istorică. şi ea este cumpătul vremii. maşină electro­ nică de calculat. (Cînd împru­ muţi. De la început. de la simpla considerare a cuvin­ telor. deşi unii filologi sugerează că s-ar trage din compitum = răspîntie. la un moment dat. în cîntărire. calculator. prin noi. noi spunem astăzi „conjunctură". altul tînăr . vine limpede de la a calcula. ce ar fi dat un verb însemnînd : a sta la răspîntie de drumuri.nimente. două expe­ rienţe istorice şi două mentalităţi diferite. E foarte probabil că şi cuvîntul nostru se trage din computus — socoteală. calculul. astfel. mai mult decît gîndeşte o limbă. a-şi căuta drumul. iei ce ţi se dă. sau o experienţă spirituală. în ceasul acela de cumpănă. o dată cu ele. îţi dai seama că unul e bătrîn. şi în 99 7* . le putem mîngîia cu gîndul. să nu gîndim noi înşine. Ele poartă cu ele două lumi. dar au fost cîndva înfrăţite şi sînt sortite să se recunoască unul într-altul. Eminescu s e î n t r e b a . dacă nu cumva au dreptate „învăţaţii ce susţin că limba şi legile ei dezvoltă cugetarea". Amîndouă se trag din limba latină. Cînd pleci de acasă cu lucrul — ca noi cu latina — el călătoreşte şi se preface o dată cu tine). Cuvîntul nostru este chiar atît de bătrîn încît nu mai ştie bine de unde se trage. în care graiul nostru el însuşi şi-a găsit cumpă­ tul . într-o măsură cel puţin. Se spunea. aşadar. chiar filologii care susţin că nu s-ar trage de-a dreptul din computus admit că în cuvîntul nos­ tru s-a întipărit înrîurirea cuvîntului latin pentru soco­ teală. cum am văzut-o. cu una a tinereţii care nu vrea să ştie decît de geniul şi fapta ei. S-ar putea deci. şi dacă nu ne putem întoarce — dar de ce nu. o lume care a îmbătrînit înţelept. iar nu invers. dacă lumea de azi nu vrea să intre în descumpănire. cumpătul vremii. două cuvinte : tocmai acesta de cumpăt — şi cel de computer. acel calcul care. că se vor înfrunta. Dar. şi atunci tre­ buie să ştim. aşa cum multe cuvinte din limba engleză au luat şi au păstrat întocmai sensurile originare. a fi în căutare. Totuşi stăruie şi în el. din perspec­ tiva noastră românească. în orice fel l-ai lua.

Numai că. ca atîtea alte cuvinte româ­ neşti. „Cumpăt trebuie în vorbă". („A sta pe cumpăt".. fie şi numai cînd stă la răspîntie de drumuri. sau răsturnat. cu cumpăt bun. Omul chiar reţinea pentru el atît de mult cumpătul în­ cît îl prefăcea în precept de educaţie morală.. sobrietate. păre­ rea omului — o Pravilă spunea : „într-o fire şi într-un cumpăt" — sau ajungea să însemne cumpăneala. prevedere. cumpătat. dîndu-i în­ ţeles de moderaţie. căci verbul însemna : a potrivi cu înţelepciune. spunea Ţichindeal. Fireşte însă că omul îşi lua asupră-şi partea mai bună din cuvînt : cumpătul ajungea să însemne cugetul. cu bun cumpăt". justa măsură a făptuitorului. cuvîntul nostru se pu­ tea lăsa preluat şi de lucruri.alte cazuri (seamă. prin extensiune. la echi­ libru sufletesc. a orîndui. de Dicţionarul Academiei din 1934). judecată dreaptă. 100 . reflexiune. Doamne. dreptatea. se putea spune (cit. de la om la lucruri. Iar verbul a cum­ păta îndrăznea şi mai mult. de au fost tot bună şi căldu­ roasă". în aşa fel încît istoricul mai vechi să scrie : „împăraţi. Că bine m-ai ce mi-ai dat. se spunea. în chip firesc. ceea ce însemna a chibzui. A început de la socoteala pe care şi-o face omul. dacă astfel „cumpăt" părea să descrie doar comportarea omului şi dădea expresii ca : a-şi pierde cum­ pătul. înfrînare.. Mai ales cu verbul a cumpăta s-au putut rosti gînduri frumoase pe această linie. socoteală) duce numărarea şi enume­ rarea pînă la chibzuinţă. a dispune. ca în veacul trecut : „Aşa au cumpătat vremea. s-a trecut la chibzuinţă. stăpînire de sine. aşa cum versul popular spune : Rea bucată~i dragostea Cin-apucă-a o-nvăţa Şi n-o ştie cumpăta. să treacă întru totul pe soco­ teala lucrurilor. „Observîndu-se cumpăt şi armonie în toate". Cumpătul este însă bătrîn şi pentru un alt temei : pen­ tru că a trecut prin multe. şi astfel să se spună. ca în : Ţine.) Da aici. în care parcă poţi citi o uşurinţă specifică de-a trece de la lucruri la om.. fără cumpăt. şi astăzi.

se întîlnesc şi undeva se acoperă. ca în „Mulţi împăraţi.. indiferenţa şi chiar răul. sau regăsindu-se în cuget ca dreaptă socoteală. o folosinţă pe care Tiktin mărturiseşte că nu ştie s-o explice. pe furiş. pe cînd Dicţionarul Academiei. să se piardă îndemnul moral . explică : pe drum furişat. sa pierdea şi socoteala. putea însemna. Ca să plec seara în sat.. sfîrşind prin a da — în mîna omului — expresia aceea stranie de „pre supt cumpăt". zice un Le­ topiseţ). cu m ă ­ sura lui plină. iar cuvîntul cumpăt. de S. a nu şti încotro. redactat sigur aici de Sextil Puşcariu. sfătui. Căci în experienţa vie a omului. Cuvîntul viu se împărtăşeşte de la perplexităţile vieţii. pînă la urmă. nu s-ar fi regăsit curat.. tot cu „a sta în cumpăt" (ca în Etyinologisches Wdrterbuch. cu perfidie. ascuns. cu sensul bun de a socoti. a reflecta. . nu dreapta măsură. după ce a făcut atîta d r u m prin cugetul omului. pe dindos. Mîndrele raror cumpătat. a fi hotărît şi a nu fi. iar calculul devine lipsă de calcul. substantivul. se încheie la el.a sta în cumpăt" = a chibzui. se lăsa el însuşi otrăvit de veninul vieţii şi încercărilor. p r e supt cumpăt îmbrăcîndu-1 în haine proaste". analiza pe care o face aci marele lingvist şi care în­ cepea cu . cu vicleşug („L-au scos. şi atunci însemna a îndruma. a se strădui. reproiectîndu-se în lucruri şi .. bine şi rău. îndemna. dintr-o Pravilă. a discerne. în taină.devenind „cumpăt al vremii". De alt­ fel. stă scris în Lexi­ conul din Buda. Cumpătul ar fi îmbătrînit şi s-ar fi tocit. ci greaua încercare sub care ţi se întîmplă să cazi. a potrivi pe cineva să facă un lucru : Frunză verde lemn uscat.' însemnînd însă acum c o n t r a r i u l : a fi nehotărît. Verbul începea astfel să capete un sens neutru. partizan al etimologiei compltum = răspîntie. Cumpătul cel bun şi înţelept. dacă. treptat. s-au cumpătat de-au cercat pînă au gă­ sit izvorul vieţii".. Puşcariu). însoţind u-i binele. care însemna : într-ascuns.Dar verbul însemna şi a se îndemna. într-un fel. „La ce pacoste grea m-ai cumpătat tu pe mine". ca şi verbul cum­ pătare. ca alte cuvinte. începea chiar. a şti şi a nu şti.

S-ar putea ca unele limbi să consimtă mai lesne preschimbării lor cu limbajul. şi care nu a fost niciodată una de nisipuri ori puste. nu are timp de istorisiri. ar avea atîtea să-i povestească. ca al nostru. Fratele său bătrîn. Altele. înţelesuri noi. să consimtă şi mai mult demoniei tehnice. este probabil că nu s-ar ajunge atît de lesne la mecanizarea omului. cu experienţa ei spirituală. Ea le d ă realităţi noi. de care el nu mai ştie nimic. iar popoare pe care. au cuvinte bătrîne. cum este şi limba noastră. o unealtă năzdrăvană din poveşti. prea înţelepte şi prea străine de spiritul ştiinţific — cum era . ca a noastră. In cuvintele noastre. computer ! El spune un singur lucru. ba vrea să le impună şi lim­ baje noi. cu o lume în care cuvintele sînt tinere şi încinse de neastîmpărul fap­ tei lor celei noi ? Iar ceea ce e mai straniu ca toate. Dar el. cu rădăcinile bine înfipte în pămînt.Ce altfel decît bătrînul cumpăt. Dacă ei s-ar întîlni acum. Am merita ca lumea noastră româ­ nească. într-o lume a concretului şi măsurii. Atunci. altul. istoria le-a îmbătrînit poate p r e a repede. ci a r e totul de făcut. au uneori cuvinte tinere. Dar nu cu simple discursuri pe tema riscurilor faţă de o m ale lumii de mîine. alergînd peste lume şi făcînd mi­ nunăţii. care din calcul putea sfîrşi în lipsă de calcul. adesea prea stinse. dar e o întrebare dacă va avea şi cumpăt. este totuşi o expe­ rienţă de viaţă care. este că popoare tinere. O lume a calculului. şi nu vrea să ştie de altceva. nu. în cumpătul vremii. tînărul. în colţul acesta de lume românesc. stufos. Computer-ul va putea orice . cumpătul. este cuvîntul tînăr al calculatoa­ relor. un arbore vechi. „fire" sau cum e „cumpătul" acesta —. în care cuvintele au ştiut să îmbătrînească. d e care dau socoteală atîtea cuvinte. într-un fel. poate sta alături d e nemăsuratul faptei. Sîntem atunci datori lumii cu înţelesurile noastre. confruntarea lor ar fi ceva straniu : unul. cum va fi tot mai mult lumea de mîine. stă cu incalculabilul ei în faţa cugetelor. într-o lume a naturii încă nede­ gradate. cu măsura ei tocmai. în cumpătul vremii. filosofarea bună devine dintr-o dată posibilă. cumpătul. ca orice făptură tînără. la ne- 102 . Dar nu se oferă astfel cugetului românesc putinţa să-i confrunte ? Nu e confruntată astăzi însăşi lumea noastră.

ci îl au.vroze. prima dată. cum se întrista Eminescu. E adevărat. acolo unde a venit drum d e fier au pierit cîntecele. cum s-a spus. s-ar putea să nu piară cumpătul. Dar la a doua revoluţie tehnică a lumii. noutatea de azi a lumii poate fi însuşită de omul ce-1 rosteşte. şi ferice de lumile care nu trebuie să-1 invente. . cea a „ u n i ­ lateralităţii". Căci totul vine să-1 ceară. acolo unde vin computer-ele. la conformisme sau la o nouă alienare. Aşa cum universalul se poate întrupa în cuvîntul românesc.

.

Viată 9 şi societate .

.

printr-o convenţie internaţională bine stabilită. care nu e altceva decît Galaxia Căderii. Iarăşi. un sistem de filosofic Dar dacă sînt în cuvîntul acesta. Dar dacă te uiţi mai îndelung. sarcina de a explora p a r t e a de cer care cade sub lunetele noastre. nu-i e dat altuia. Nici o convenţie internaţională nu te obligă să-i analizezi structura şi să găseşti în ea semni­ ficaţii etice deosebite. dintr-alt colţ de lume. care există în toate limbile. şi întîlneşti în zona noastră un fel de stea dublă : expresia se cade — nu se cade. atîtea înţelesuri despre lume şi om. căderi care urcă sau căderi care stau pe loc. Observatorul nostru astronomic are. S-ar putea ca din Honduras să se vadă stele mai frumoase . sub ce alt cer ? Şi. învălmăşite ca într-o nebuloasă. înţelegi că din se cade — nu se cade s-ar putea alcătui un întreg tratat de etică. să contemple tot ce e luminat şi întunecat în „sinea" (sinea 107 .1 Partea noastră de cer Dacă s-ar întreba cineva de ce dăm atîta însemnătate cîtorva cuvinte româneşti. dar acestea sînt stelele noastre. dacă apoi pui faţă în faţă ce ai deprins din alte zone ale cerului moral cu ceea ce stă acum sub ochii minţii tale. vezi o stranie dîră luminoasă. am răspunde : pentru că aceasta e partea noastră de cer. Mai încolo. Ridici ochii spre cerul moral de care vorbea Kant. la fel. atîtea căderi care coboară. nimeni nu te obligă să faci din cuvîntul nostru „cădere". sub cerul tău. atunci cum poţi să laşi cuvîntul în haosul şi risipirea lui ? Cine să-I exploreze.

să poarte cîteva comori ale gîndului în ea. nici atîtor năzuinţe ale insului românesc. care se dezvăluie şi învăluie neîncetat. într-o însemnare postumă. Multe stele sînt pe cer Care toate-n ziuă pier. care adesea n-au rămas decît în gînd ? Nu s-au sedimentat ele undeva. este şi nedezlegatul limbii ei însăşi. într-un strat al mumelor ? Cînd ne întrebăm cum e cu putinţă ca limba noastră. C-aşa merge de frumos. Ce s-a întîmplat oare cu toate aceste începături. Nu-s ca mîndra de frumoase. Gîndeşti că scrie pe jos. Poate că tot. s-a stratificat în cuvînt. te 108 . îţi apare cîteodată în vorbele noastre netrăite. de moralişti. ce par a scrie pe jos înţelesuri noi. şi de a crede că mîndrele noastre sînt mai frumoase ca altele. sau o bună parte din tot ce nu s-a împlinit la noi. de diplomaţi şi de grămătici. Şi mai mari şi luminoase. Să vedem atunci ce îndreptăţiri avem. cum să nu fie cerul nostru mai încăr­ cat de probleme şi surprize decît zonele de cer care au fost atît de mult explorate ? Cînd te uiţi la limba franceză şi la felul cum a fost explorată şi folosită în toate nuan­ ţele ei. în steaua aceasta care palpită. intitulată frumos Stratul mumelor. Dar aci se iscă primejdia de a orbi. a lucrurilor). ne spunem că răspunsul ar fi : tocmai pentru partea ne­ trăită din ea. Dar mai este ceva care poate da preţ cuvîntului : nu e numai netrăitul care s-a sedimentat în limbă.omului. Aşa s-ar putea să stea lucrurile cu unele din cuvintele noastre. Dar nu numai metafizicilor nu le-a fost dat să fie în acel trecut . „dacă li s-ar fi dat să fie". de clasicismul veacului al XVII-lea. Cum să nu avem mai multe implicaţii de gînd. nici aspiraţiilor istorice superioare ale comunităţii noastre. ca o aură în jurul cuvîntului. de saloane. de către curteni. tot privind doar la cele din peticul nostru de cer. Cum să explici altfel pe „dor" ? Şi o încărcătură de dor. dar să credem că partea noastră de rostire merită să fie ex­ plorată în rînd cu celelalte. ce pare de rînd. Lucian Blaga vorbea despre metafizicile cu pu­ tinţă în trecutul nostru. nici culturii celei mari. nu să spunem chiar atît de mult cum vrea cîntecul.

ne-fîrtate. La noi limba era nedezlegată. Ba. 109 . în veacul trecut. de a avea în faţă o limbă neexplorată şi cu un destin atît de miraculos ca limba română. este o încîntare să vezi ce face prefixul ne. După ce ai întîlnit negaţia şi negativitatea hegeliene. Hasdeu a intrat în de­ lir în faţa limbii române. îţi ies înainte tot felul de stele noi. a cîte unui cuvînt ca aflu. şi de limbă. care-şi zice Nefîrtate. dacă întîrzii la problema aceasta a negativului în limba română. Cînd vezi limba engleză ex­ plorată în zonele ei ultime încă din 1600. regretă pierderea lui amăgeu . chiar în formele ei delirante. relevă înrădăci­ narea. păstrînd amintirea unui ri­ tual religios. care sminteşte cuvintele. în peticul nostru de cer. spre deosebire de in-. ar fi de o însemnătate filologică de primordin. îţi iese înainte o stranie făptură. S-a avîntat în acel Magnum etymologicum (în faţa căruia fiecare se grăbeşte să întrebe : pînă la ce literă a ajuns ? dar ar merita replica lui Hasdeu însuşi către un prieten : pînă. cunoaşterea aceasta a anti-omului. căci din negaţie devine un întăritor. încîntarea filologilor. sau particulele mici de tot. să vezi că pe lîngă nu noi avem şi pe ba.întrebi cît rest păstrează ea. Pe de altă parte. sau strania evoluţie a cîte altui cuvînt ca agonisesc (înrudit cu agonie). şi de gînd. în afara cuvintelor.în limba ro­ mână. de la zeiţa Diana. dar regretă dispariţia cîte unuia ca adint. Cînd începi să ex­ plorezi bolta pe care sînt înscrise cuvintele noastre. ca şi uluitoarea etimologie — dacă ţine — a lui zănatic. şi care. iauaminte" . te întrebi ce surprize de gînd (cele de ex­ presie sînt tocmai lotul ei) mai poate rezerva ea.la ce literă ai citit ?). aşa cum materia s-a oglindit în anti-materie. aşadar. în sfîrşit. de a întîlni noul în lumea dimprejur. pentru cunoaşterea omului. care nu ştii bine cum se întîmplă că sfîrşeşte prin a fi un da. care e neproductiv . poate fi şi una a gîndului. cu jocurile de cuvinte din Romeo şi Julieta sau rafinamentul poeziei lui Ben Jonson. Ce adîncă ar putea fi. sau să vezi ce face particula „s". ar putea fi regăsită şi astăzi pe toate planurile. care ar proveni din dianaticus. specific nouă în sînul limbilor neolatine. Toată această bucurie. pe care nu le vedeai cu ochiul liber. sînt formele expresive de rostire mai întinse. unde nu numai că analizează şi speculează asupra cuvintelor date. „căci nu-1 putem înlocui decît cu perifrasticul bag-seamă. ori.

care se vedeau în­ demnaţi — poate sub influenţa husită. 2 A dulce spure Cu veacuri în urmă.. „adesea în alcătuiri ciudate. reed. în cugetul călugărilor acelora bătrîni.protonul în anti-protoni şi corpii în anti-corpi. limba noastră a fost confruntată cu problema compunerii cuvintelor. Dar ele nu sînt pe cerul nostru. Logicianul şi eticianul ar avea ceva de învăţat de la drac. căci fără adîncirea în alte limbi şi fără limbile clasice.bire" şi la spune „spure". este rodnic să-i vezi pragurile atinse atunci. şi limba noastră de atunci nu a biruit. sînt şi ele. contrare spiritului limbii noastre" . într-un fel. S-a dat atunci o luptă. alcătui­ rile fericite ale limbii greceşti turnate în slavonă . Dar este şi aici adevărată vorba lui Cantemir : „din limbi străine să înveţi şi în limba ţării tale să scrii". p. Dar cînd reuşesc ? Şi dintr-o dată căutările limbii din secolul al XVI-lea se mută în zilele noastre. sub lunetă. care prin participaţia lui la lume o confirmă dezminţind-o. ori dimpotrivă altele. ca lim­ bile bantu. S-ar putea ca marile limbi culte. II. totuşi uneori se întîmplă să aibă un caracter românesc. aşa cum puteau. Sîntem surprinşi să vedem — scrie Densusianu în Is­ toria limbii române — marele număr de cuvinte compuse din scrierile vechi. 231). întocmai ca negaţia hegeliană. 1961. iar astăzi încă. Sau. dacă vrei să-ţi înţelegi graiul şi să-ţi încifrezi gîndul în el. nu-ţi cunoşti pînă la capăt propria limbă. „deoarece ştim că limba română nu e prea bogată în formaţii de acest gen" (voi. Dar ceva s-a cîştigat din lupta aceea. cînd în Maramureş se vorbea sub semnul rotacismului. Toate acestea şi multe altele sînt aici. Limba noas­ tră te duce singură la întâlnirea cu Celălalt. în orice caz sub influenţa luterană — să traducă. recunoaşte Den­ susianu. s-a dat o luptă. să fie mai interesante sub multe raporturi. Ele reproduc cuvintele slave. 110 . astfel încît la bine se spunea . In alte ce­ ruri să priveşti şi sub cerul lumii tale să visezi. inclusiv sanscrita.

Dacă nu regreţi că purtătoriu-de-grijă (in­ tendent) n-a rezistat. dar nu i-a reuşit. care amîndouă traduc. de fiinţă care-şi în­ cearcă în fel şi chip sorţii de bună aşezare în lume. Numai că nu e destul să ne iubim limba ca o podoabă. pentru răsplătire. în schimb cîte un cuvînt ca potrivădare. Iar locul tradus din psal­ mul 92 : Cu dulce frumseţe se învesti e un fel de a dulce spure pe care nu-1 regăseşte lesne vor­ birea noastră de astăzi. totuşi. „acolo şezum şi plînsem". şi de aici s-au născut cîteva feluri de dulce-cuvîntare pe care nu le putem da lesne uitării : cu bine şi cu dulce. E semnificativ că aproape singurele compuneri care ţin sînt cele cu verb (binefacere) sau cu substantive năs- 111 . cum să reuşească dintr-o dată limba ? Dar ea în­ cearcă la fel ca natura — şi-i urmăreşti cu duioşie lungărăbdarea şi bună-sufleţia. a bire face şi bire faptă. este ceva de învăţat despre firea şi puterile ei. a încercat dulce-credincios şi mare-grăitoriu. omuiubire. prin în­ durarea lui Sadoveanu. sau din natura care face tot felul de încercări. Găseşti în Psaltirea Scheiană a bire da. Cu două adverbe. mai-mărie (superio­ ritate) şi asupră-luare (lăcomie) . Din rostirile ei. găseşti a bire grăi şi a bire vrea. nu se poate să nu ne mişte : „Dulce spus dereptatea ta" .. Doamne. în mare vorbind. A încercat să spună lege-călcare şi de-oameni-iubire. pe bun.ev"-ul grec. este în orice limbă ceva din raţiunea căutătoare. cum ar fi meri­ tat. Ai fi dorit ca un cuvînt cum este mai-mărie să se păstreze şi să-şi generalizeze formaţia. a bine-vremui şi a înainte-sta. pacefăcătoriu şi de-Dumnezeu-văzătoriu. Nu s-a putut. cîte sînt şi aşa cum ne sînt date. bine vrut-a („Bine vrut-ai. . nu ne pot rămîne străine forme ca bine vruş. Căci în toate felurile s-a zbuciumat limba aceasta să pună pe lume cuvinte ca lungă-răbdare şi bună-sufleţie. Dacă ne place. poate. ar fi meritat să rămînă. pămîntul tău"). nici supus-înţelegătoriu (umil) sau plod-purtătoriu.E ceva de fiinţă vie într-o limbă. i-a reuşit mai bine limbii. Dacă natura greşeşte şi pune pe lume întruchipări ce n-au viaţă mai lungă. reuşite ori nereuşite. indirect. căci ar fi fost de mult folos gîndului spre a reda raportul de superioritate.

„Limbă română veche — spune acelaşi Densusianu (în voi. dar mai ales cu verbul modulat de adverbe. spontan). prin trecerea lui în substan­ tiv (alături de care se poate aminti şi de cea. Cîteva compuneri îi reuşesc limbii.cute din verb (înaintemergător). II. păstrîndu-i totodată bogăţia.. li­ niştit). tocmai pentru că are la dispoziţie forme adverbiale ce echivalează compunerea.] oglindind o expresivitate care ar putea fi invidiată de limba modernă. ca şi infinitivul lung. dar deopotrivă în forma de substantiv verbal cu sufixul -or (grăitor. Sau poate că viaţa este : felul cum ştii să te aperi de agresi­ vitatea verbelor. dar şi despre graiul nostru şi profilul lui spiritual. nu numai pen­ tru. Limba noastră pare să aibă o virtute de toată însemnătatea : aceea de a îmblînzi verbul. este întristător. Compunerea e deseori exterioară. dă­ tător). cînd îl învesteşte drept substantiv. Ceea ce ai în faţă şi ceea ce eşti. poate că şi limba noastră ar trebui invidiată pentru stăpînirea ce obţine asupra demoniei verbului. ca în „de-a firea pămînt şi cenuşe sînt") sau estimpu (anul acesta) ca şi vol­ nic (de bunăvoie. Dar zăgăzuirea verbului. ce se întîmplă şi ce ţi se întîmplă. efectiv." Că am pierdut adverbe frumoase şi ex­ presive ca a-vremi (din cînd în cînd) sau cătelin (încet. Dar poate că limba noastră trece dincolo de nevoia compunerii directe. în 1 '••"> . 160) — e foarte bogată în forme adverbiale [. Există u n mij­ loc de a-i spori bogăţia. care se întinde. Ea îl pune lesne în ordinea substantivului. Dar n-am pier­ dut sensibilitatea pentru adverbe. Aci limba veche vine să ne înveţe ceva. totul se lasă transpus. cum vedem cu a bine-grăi şi dulce-vestire. verbul substan­ tivat avînd bogăţia în el. p. peste aproape întreaga arie a verbului. Poate că toată înţelepciunea de viaţă şi de gînd a omu­ lui nu e decît o chestiune de adverb.. atît de variată. de-a firea (într-adevăr. şi cu el înţelegi mai bine cum poate înfrunta sau ocoli limba noastră problema compunerii : este modularea verbului prin adverb. nu numai sub forma infinitivului lung (ca în de-cameni-iubire). prin împlîntarea prefixului „în" în fluiditatea verbului) nu reprezintă singurele mijloace ale limbii noastre de a îm­ blînzi verbul. iar dacă totuşi limba greacă ori cea germană sînt de invi­ diat pentru compunerile lor vii. Poate de aceea nici nu avem ne­ apărată nevoie de atîtea cuvinte compuse. la urma urmelor.

românul nu va gîndi şi făptui simplificat. Să treci verbul în substantiv. abia ştiutorii de carte ostaşi ai limbii noas­ tre. cu imperativele ei. nu e destul spre a-i zăgăzui curgerea. în timp ce pentru restul adverbelor nu e decît o pagină. ele la aceea a simţurilor pînă la gînd. dăruire bună ţie. omul de aci s-a trezit în măsură să moduleze şi să facă suportabil insuportabilul Verbului.. iar voinţa le sporeşte numărul. a plecat Coresi. din luptele pe care le-au dat. vin să mlădieze verbele şi să le nuanţeze mesajul. cu verbe ca : a dori. prinzi puţină încredere. E probabil că. Dar. Ei traduceau naiv prototipul grec : eucharisto. şi anume tocmai muîţămita lor. cumva. Lor trebuie să le aducem rnulţămită. în fond.limbă. iar viaţa înseamnă.. Nu vom reţine. a înseta. spre a le mulţumi cu ade­ vărat. a visa. a flămînzi. pare totuşi deficitară în adverbe. sentimentul te îneacă sub verbele lui. Cu limba sa ţărănească. Alte limbi în schimb. ar trebui totuşi să reţinem una. cît mai ales trebuie s-o nuanţezi cu adverbele de mod. cu adverbele de timp şi loc. Şi nu e destul nici să aşezi acţiunea în ceasul sau în locul potrivit. mai nici una din încercările lor de compunere a cuvintelor : sînt ca speciile acelea ale naturii sortite extincţiunii. ri­ dicole ori măreţe. har bun ţie. atunci verbele rămîn să-şi proclame imperativele nude şi să mobilizeze pe om în consecinţă. maramureşenii. Vorbirea nu e decît umplerea golurilor din jurul cîte unui verb (cum sugera Sextil Puşcariu în acea unică Limbă română). probabil. cea din 1963. în cîteva sau în nesfîrşit de multe verbe. atîta vreme cît îşi va vorbi graiul. sigur. oarecum sau foarte. Ai pu­ tea spune că viaţa e o chestiune de adverbe de mod : o chestiune de poate. care face începătura cul­ turii acesteia româneşti. Cîte o limbă mare. ca să zic aşa. tocmai. care suna : clulcedăruire. poate. Acestea le poţi învăţa. şi vezi pe şase pagini varietatea adverbelor de mod. Să-i muţi albia cu ajutorul unui adverb. îţi pune înainte un univers de verbe . Cînd deschizi ultima gramatică a limbii române. dintr-o dată săltată la speculaţie în veacul al XVI-lea. căci d e la ei. 8 113 . a su­ porta exerciţiile de conjugare pe care le face firea asupră-ţi. cum e limba germană. Cunoaş­ terea. în chiliile lor. sau în frecvenţa lor de folosire . ca franceza ori limba noastră.

cum s-a spus. iar la relexiv însemna a dispărea. ca într-o fosilă. a pierde. Astăzi cuvîntul nu are decît ultimele două folosinţe. şi s-a spus : „vieţuire lină şi cumplită".-ere şi păstra înţelesul de a umple. Aproape de noi. adverb. a con­ suma. din cînd în cînd.a sfîrşi. tot reflexiv. bineînţeles. şi ca înţeles. se poate stinge uneori. încît dacă astăzi. atunci cum e cu putinţă ca. strîngerea noastră de mînă ar fi. în veacul al XVI-lea. cumplit. care sînt ca şi una. să păstrezi din tot buchetul de funcţii ale unui cuvînt doar o funcţie şi din risipa lui de înţelesuri doar un înţeles. dinainte de controlul lucid adus de grămăticii unei limbi atunci cînd ea devine cultă. iar cuvîntul se închirceşte atunci şi se fosilizează. 3 Vieţuire lină şi cumplită Straniu lucru. Astăzi a rămas din ele doar spaima. aceasta să-şi îngheţe cuvîntul în cîte un înţeles. Dacă tot ce este viaţă şi evoluţie înseamnă diversifi­ care. şi ca funcţie gramaticală. Pe de altă parte. de a pieri. poate. a face să dispară. a se pierde. mai bună. „Să se cumple răul păcătoşilor" (să ia sfîrşit) . completa. stinge. împlini. adjectiv (cumplit) şi. cumplire aduceau o varietate de înţelesuri. în măsura în care cuvîntul deriva din compleo.• Dar îl traduceau atît de frumos. spunea Coresi. în cîte o spaimă ? Straniu lucru. substantiv (cumplire). să facă să dispară). în care cel mult mai poţi citi ceva. Toată exuberanţa vitală a cîte unei făp­ turi spirituale. Se putea astfel spune. „să cumple sămînţa lor" (să piardă. dar şi a sfîrşi pe cineva. Dar pentru sensul. a cumpli. cea de a fi verb (a cumpli). pînă la a deveni ce a ajuns cumplit în limba noastră : un termen monovalent. chiar un Gala Galaction putea traduce. în loc de mulţumesc ne-am spune unii altora dulcedăruire. a cumpli însemna a isprăvi. oricare scriitor de astăzi l-ar invidia pe diacul acela 114 . risipire : „Cumpliră-se în deşert zilele lor". cum e cuvîntul. cu forma reflexivă în sens de pierdere. în cumplit regăseşti degrabă varietatea funcţiilor.

cu ultimele sensuri întîlnite la Anton Pann. prin „contagiune semantică". dar se întreabă numai. Astăzi îl găseşti doar ca groaznic. sfîrşit. apoi însemna neîndurare. încheiat) la unul de o intensitate m a ­ ximă (groaznic). Iar substantivul cumplit păstra în plus înţelesul frumos de totalitate. sensul lui cumplit în groaz­ nic. sau cumplitate pentru zgîrcenie. cu substantive de soiul lui : întuneric. avea să fixeze. durere. nu mai schimba înţelesul cuvîntului : contagiunea se făcuse. ger. Cumplire însemna sfîrşit. sau înţelesul de conţinut complet. desăvîrşit. foarte. tare. sau altă dată : . spre a le lăsa să se fo­ silizeze acolo. ba chiar zgîrcenie. ca în „cumplitele (to­ talitatea) datoriilor mele". adjectivul cumplit. cumplirea mea". de pildă —. spunînd că efectiv asocierea lui cumplit.care a putut scrie : . cum stă scris în Psaltirea Scheiană —. margine. Dar îţi dai seama că problema nu e de simplă lingvis­ tică şi că pierderea unor înţelesuri are ea însăşi. straşnic. El se întreabă dacă nu cumva înţe­ lesul de groaznic derivă din asocierea adjectivului cu sub­ stantive ca întuneric (.. feroce.. Tiktin spune. Şi mai era. în greaca veche sau în franceză cu „teribil". grozăvie. cumplit însemna atît : complet. Căci el era cel care muta toate înţelesurile în cel de groază. într-adevăr. în Dicţionarul său. cruzime.Cumpliră-se ochii miei în cuvîntul tău". spunem şi as­ tăzi) sau foamete . de alta. Doamne. ele nu aveau sorţi deosebiţi de viaţă. în care aveau să-şi afle cumplirea toate acestea.. cu sens de cruzime. sfîrşind în adverbialul : peste măsură. din Dosoftei.Spune-mi. Că apoi acest groaznic a p u t u t fi întrebuinţat din nou funcţional — ca în multe alte limbi. aspru. şi că deci s-a putut spune „dor cumplit" (Alecsandri) sau „o duce cumplit de bine". că ea îi este surprinzătoare. Cît despre cumpliciune. de o parte. cît şi: neîndurat. cu pluralul cumplite. întreg. groaznic. „în cumplitul lumei" stă scris tot în Psaltirea Scheiană. extrem. Cînd întîlneşte trecerea aceasta de la un sens stins şi formal (complet. nemilos. capăt — „Şi măriei lui nu e cumplire" (ea nu are sfîrşit). sete. de astă 115 8* . lăcomie. limită extremă.e complet întuneric". fireşte. ca adverbialul cu valoare de superlativ. Trecut în substantiv. ca atribut. a cumpli dădea cumplire şi chiar cumplit. capăt. Lingviştii de mai tîrziu aveau să ducă mai departe această sugestie.

Cineva găsea. pentru conşti­ inţa românului. Simpla „contagiune semantică". de asemenea. din toate folosinţele verbului a fi. împrejmuită şi împietrită în locul ei. la fel nu este o explicaţie să in­ voci încă o dată tristeţile sufletului acestuia. cutremu­ rată în adîncul ei. pe cînd oraşelor le mai dădeau şi alţii nume) nu ştia de ziduri şi porţi. ci doar o denumire. durerea sau setea sînt complete face din complet ceva cumplit. Nu numai su­ fletul botează lucrurile. gerul) s-a întâmplat să fie complet şi împlinit. ci poate simplu] fapt că e vorba de ceva complet. ar putea ridica o nouă problemă : de ce asocierea s-a făcut mai de­ grabă în sens rău decît în sens bun ? De ce. nu şi binele? Ar fi o amară experienţă spirituală. la urma urmelor. în gînd. în natură nimic nu e com­ plet. cumplit să împlineşti şi să închei ceea ce trebuie să păstreze statornic un rest ? E ca şi cum ai ucide o fiinţă cu pruncul în sîn. 116 . în timp ce binele ar fi fost întotdeauna parţial. să fie în consonanţă cu predilecţia trecută pentru Psaltire. aceasta cum că numai răul s-ar fi împlinit pînă la capăt. dincolo de tristeţi. înscriind în limba sa înţelesurile. Nu faptul că întunericul. gerul.n-a fost să fie". era alt­ fel decît oraşul şi cetatea. de care ni se vorbeşte. Carpaţii nu încheie un orizont şi nu despart : au unit şi unesc. în viaţă nimic nu este. sau cu înţelepciunea. a cronicarilor. oare. că. „Cumplite vremi" spu­ sese unul dintr-înşii. Dar. de care românul nu se putea deslipi. dacă nu e un răspuns. mai degrabă răul (întunericul. în a vorbi de „contagiune semantică" pentru fixarea lui cum­ plit într-un singur înţeles. cea mai semnifica­ tivă pentru noi este : . Nici orizontul în genere nu e încheiat (aşa încît noi spunem mai degrabă zare decît orizont) şi nici lumea din jurul tău nu e încheiată.. cu tristeţile din „învăţăturile lui Neagoe" şi nemîngîierile din Divanul lui Cantemir. Iar experienţa aceasta de neîmplinire ar părea. Nu e. ci şi mintea. durerea. un înţeles. Iar cu mintea sa şi din condiţiil'3 sale de viaţă. Natura. românul a putut înţelege într-un fel deosebit lucrurile. pe linia sensibilităţii româneşti. mai demult.dată. pe cînd românul aruncat printre dealuri şi munţi (cărora le şi dădea nume. Acestea puteau fi încinse de ziduri şi erau zid.

ci rînduielile sînt mişcătoare şi schimbătoare. Ceva în civilizaţia ştiinţi­ fică a zilelor noastre ar sta sub blestem dacă ea n-ar păs­ tra un rest. Nu numai gerul poate fi cumplit. sistemul închis. Ce se cade şi ce nu se cade biruie asupra hotărîrii. înţelegi că şi aici — sau poate mai ales aici — complet poate în­ semna cumplit. cura nu avea mă­ rirea celui din psaltire. aşa cum statele şi stările so­ cietăţii vor să fie stătătoare. Dacă acum te ridici la lumea ghidului. ni se spune . laolaltă cu n a t u r a şi viaţa. omului de astăzi. Poate că împărăţiile vor să aibă una. dar voievodatele nu ştiu de aşa ceva. s-a desprins totuşi o înzestrare pentru conceptele deschise ale gîndului. nu iubeşte împietrirea. încheiate . Am pierdut bogăţia unui cuvînt. cum spunem astăzi. cînd îngheaţă şi devine dogmatic. unde aşadar niciodată u n sistem nu ar putea totaliza. nu stă sub canoane şi imperative. dar făcînd pe om să plătească un preţ greu. Iar astfel. 117 . într-un fel. care sînt şi cele ale culturii înainte-mergătoare. viaţa insului. gîndul e şi el aşa. care nici ea. de unde începe şi unde sfîrşeşte grozăvia. Iar în sînul lor. cel al unidimensionalizării sale. comunităţile nu tră­ iesc după con-stituţii. Dar nici viaţa şi societatea nu au cumplire. într-o lume lucidă cum e cea de astăzi — unde miturile şi credinţele nu au dreptul şi putinţa să deschidă gîndul înspre altceva —. să-1 duci pînă la închidere. Este bine atunci să-şi însuşească o asemenea civilizaţie tocmai o lume ca a noastră. dar am cîştigat un sens de viaţă şi gînd. spiritul românesc îi poate sugera. unde s-a păstrat o bună întîlnire cu restul lucrurilor. Multe cugete. una în natură şi abia în marginea cetăţii. la rîndul ei. lumea contemporană 1-a şi obţinut. iar firea nu are cumplire. cu etimologia cuvîntului cumplit. Din experienţa românească veche. cumpli aspiraţiile şi înţe­ lesurile omului. adică a voinţei ce prescrie hotare. pentru tine şi ceilalţi.v Lumea e fire. care se teme că ar putea fi ceva cumplit în propria lui ispravă şi creaţie. judecata fiind mai pu­ ternică decît conceptul şi dreapta simţire decît voinţa. se întorc asupră-le şi caută „completitudinea". Dacă eşti dator să duci gîndul pînă la încheiere. rigid instituite şi ele . este totuşi cumplit.

idealurile ca un fel de Spirit. Ce straniu sună. că şi-a închipuit gîndurile. nici pentru că a venit din afară peste bietul om — căci nu te poate „paşte" un gînd străin ţie —. Te pot paşte mai multe decît gîndurile . mai puţin schematic : gîndul şi omul sînt una. ci cresc din tine.. atunci. păcat. dor. visele. spune Sextil P u ş cariu. care-şi hrăneşte permanenţa din substanţa noastră t r e ­ cătoare. românul a făcut idealism obiectiv . dar toate te pasc din intimitatea ta. viziunea românu­ lui are în ea ceva mai adevărat. decît. spa­ ţii verzi. Mă paşte ? Ciudat gînd i-a venit în minte românului despre gînd. dar şi cu primejdie. ba nici măcar moartea nu vine aşa 118 . chin ori vis ? Ai putea crede o clipă că. Cînd te pasc păcatul sau dorul. u n dor. la fel de probabil este că numai în limba română se spune : mă paşte gîndul. Dar tocmai pentru că e pastorală. moarte. „La baza acestei expresii e imaginea turmei de oi. Şi nici norocul nu te paşte. ele nu te aşteaptă de undeva. sau poate o simplă oiţă. Gîndul tău a devenit ceva obiectiv. substanţă hrănitoare a cîte unui gînd. . o t u r m ă de oi. ci pentru că omul a pus pe lume un gînd care-1 adevereşte pînă la desfiinţare. In schimb..4 „Mă paşte gîndul" E probabil că în orice limbă există o rostire care să redea echivalentul lui „mă roade conştiinţa". m ă munceşte u n gînd. Mă obsedează u n gînd . o năzuinţă. dacă nu-i deţii cheile. noroc. care smulge din smocurile tale de viaţă aşa cum muşcă oaia cea adevărată smocurile d e iarbă. Ce sîntem noi. să cazi în plasa lor. fără să ştie şi la nivelul său pastoral. cînd gramaticile ne spun aici că verbul a paşte se poate construi cu un „ a b ­ stract" : nu numai cu gînd. iar aceasta nu pentru că primul s-a obiectivat în om. din spaţii abstracte. care tunde iarba de la rădăcină". cuprinsuri de viaţă.Şi mîncatu-s de nevoi Ca iarba de cele oi.

tocmai pentru că înfrînsese oracolul. pe care nu-1 au întotdeauna filosofiile . cu feciorul său Oedip ?). poate veni să te întrebe : ce paşti aci ? „Paşte vîntul". Limba noastră e într-o largă măsură una de păstori. nu cu gîndul. ca regelui din tragedie (oare nu-1 păştea şi pe el moartea. cu gîndul gîndului. încît celălalt. spune românul . a paşte înseamnă a te hrăni cu iarbă. Dacă astfel nu gîndul sau visul te pasc pe tine. simplă. ca alte limbi romanice. aşadar cu dorul gol. Şi dacă poezia populară spune : Numai cine-a păscut dorul Ştie cin'mi-a albit părul. întocmai Helenei din Faust II. ci doar te-ai pierdut încetişor în nefiinţa din care purceserăţi şi tu şi gîndul. Mă paşte gîndul devine : îmi pasc gîndurile. după ce Densusianu arătase atît de stăruitor. se întîmplă ceva. Eminescu ştie s-o spună încă mai frumos. Căci limba română are evoluţia cea mai naturală . cu ironia ei socratică.la răspîntie de drumuri. ci tu le paşti pe ele. In limba păstorului. De altfel nu numai gîndul. din afară sau din tine. şi tu le paşti pe ele. piere undeva în văzduh. cît datorăm sufletului pastoral din noi. ca a limbii tale de păstor ? Nici vorbă că nu . şi rămîi cu păscutul gol. pe care 1-a avut în schimb una. iar p r i m e j ­ dia care te paşte este şi ea cea pe care o cauţi şi adulmeci. visul ori păcatul te pasc pe tine . dar atît de vie. în Viaţa păstorească în poezia noastră popu­ lară. cu acea deschi­ dere de legendă : „ T u r m a visurilor mele eu o pasc ca oi de aur". eşti un biet paşte-vînt. cu visul visului. 119 . dar un alt gust decît abstracţiunile lo­ gicii unui Hegel îţi rămîne şi-ţi dă surîsul blînd. cum vrea să spună expresia. ca o ironie mai adîncă a lucrurilor. ea n-a fost stînjenită de prezenţa continuă a latinei clasice. la răspîntie. dar şi a păzi dobitoacele care se hrănesc. tacticos şi sigur înaintemergător. la capătul unei vieţi în care n-ai fost totuşi un pierde-vară. spunea Sextil Puşcariu. pus în joc de Hegel. cu sursa de viaţă. Se întîmplă că aceea ce paşti se subtilizează. de care nu mai ştie Spiritul. Şi Puşcariu adăuga : caracterul rustic este decisiv pentru dezvoltarea limbii române. ceea ce îi explică locul special în sînul limbilor romanice. Poţi însă opune dialecticii aceleia învăţate o dialec­ tică.

S-ar putea ca vieţuitoarele acestea să devină într-o zi muzeale (şi poate încă de as­ tăzi sînt copii care n-au văzut o oaie păscînd). păstrăm o limbă neaşteptat de speculativă. Că au făcut-o adesea la nive120 . boul şi calul. cum spunea Densusianu. dacă nu chiar în pastoral. Nu numai că problema noastră — anume : cum vom rămîne intacţi. în rusticitate. creată de cei care. pe arcul Carpaţilor. se poate scrie o istorie a lumii. întîi s-au dus pădurile. ca limbă şi grup etnic. este şi lotul limbii lor tot atît cît şi al tuturor grăitorilor în ea ? Nu numai că viaţa istorică a daco-românilor e mai completă. te gîndeşti ce se poate întîmpla cu limba aceasta rustică. acum. ce se întîmpla cu o limbă a vieţii directe în xaţa unor exigenţe de rostire care sînt tot mai mult ale raţi­ unii — te sperii la început. au ştiut deopotrivă să făptuiască şi să contemple.Dacă. cel puţin în sînul po­ poarelor romanice. cu valorile naturii şi ale inimii. adică limba aceasta a noastră. risipirii tur­ melor. a macedonenilor. dar ele au făcut istorie în aşa măsură. în primul rînd a asiaticilor şi a marii culturi indiene. pe urmă s-au dus turmele de oi şi apoi s-au risipit în cele patru colţuri ale istoriei ma­ cedoromânii. Ceea ce ne deosebeşte pe noi. este că ne-am format limba. în istorie : oaia. Dar dacă te gîndeşti mai bine. vezi că aceea ce se petrece cu noi s-a întîmplat peste tot în lume. petrecută sub ochii noştri. dar împlinirea sub semnul imediatului a fost lotul tuturor popoarelor. într-o lume ce e tot mai mult una a culturii raţionale — este şi problema altora. pînă la un punct. într-o lume ce devine tot mai mult a ora­ şului . aşadar mai trainică aici. începînd cu Argonauţii. ci şi dialectul lor. sau pe linia calului. de la hitiţi şi pînă la Napoleon. Dar înseamnă aceasta că limba nu rezistă confruntării cu noul ? că impresionanta disoluţie. Primim toţi termenii noi. aşa cum îi inventă ori îi primeşte orice altă limbă. cea a macedonenilor (şi bineînţeles' cu a istro-românilor şi meglenoromânilor) că n-au putut supravieţui. „se sparie gîndul". S-a întîmplat cu o seminţie românească. care nu sînt decît unidimensio­ nali. e mai cu­ prinzătoare şi mai suplă. Dar ală­ turi de termenii aceştia. încît pe linia oilor. Există o trinitate animală care stă la nivelul omului. după ce veacuri de-a rîndul rezistaseră admirabil de bine. după un mare cunoscător al ei ca Sextil Puşcariu.

" Dacă în ştiinţele naturii omul superior şi raţiunea au făcut totul. a elibera. Vorba aceasta. în colibe. Dar gîndul său poartă în el un adevăr. ca români. 121 - . Hasdeu spunea (p. XII) un lucru care n-ar trebui să surprindă astăzi. s-o pregătească ei. Goethe nu avea totuşi dreptate împotriva lui Newton. Goethe declară că pînă şi în ştiinţele naturii umilii sînt cei ce poartă cu ei adevărul : în m i ­ nunata sa Istorie a teoriei culorilor. istorisind o întâmplare petrecută în munţii prin care îi plăcea să cutreiere. dar şi pentru că îl făcea ca filolog să pri­ ceapă cum de a sfîrşit „a da d r u m u l " să însemne. cum că lumina ar avea în ea „impuritatea" culorilor.Iul de jos al istoriei ? Dar acolo s-au plămădit limbile. scrie Puşcariu. în bordeie. te paşte gîndul că — dincolo de greci. In prefaţa la volumul II din Magniim Elymologicum. El povesteşte că. cîteva limbi şi logos-ul matematic — limba aceasta ar putea şi ea supravieţui. vii şi descinşi către veac.Materialul brut al linguisticii se află mai întreg în cătune. 5 A da drumul Sextil Puşcariu deschide capitolul Limbă şi raţiune. para­ doxul face că în ştiinţele omului nu totdeauna conştiinţa superior trează a acestuia vine să dea măsura.. a întîlnit un cioban bătrîn care 1-a liniştit spunîndu-i : „Lasă că ţi-oi da plaiul". în limba română. cu toată oastea sa de umili aruncaţi în luptă. în faţa puternicilor ei şi a fruntaşilor spiritului. Limba română. îl bucura de deuă ori : nu numai pentru că îl scotea din încurcătură. Hegel. Şi cînd te cufunzi în limba pe care au ştiut. pe aceştia îi şi opune el lui Nev/ton. rătăcit pe vreme rea. şi acolo mai ales — nu din aspectul cult al limbilor — îşi trag materia învăţaţii. tocmai cu lu­ mea aceasta a anonimilor muţi de dindărătul nostru. în cătunele lor. spre a infirma adevărul celui din urmă. Undeva umilii istoriei îşi fac dreptate. . în cartea sa atît de învăţată şi înţeleaptă. î n cumpătul vremii ne t r e ­ zim.

Ce extraordinară situaţie concretă. Dacă. la plural. De aceea — împotriva unor tendinţe ale structuralis­ mului —. în care prizonierul putea fi lăsat chiar liber. Nici copilul. dar ne-ar încurca de-a biiielea chestiunea dacă e cazul s-o spunem ori nu la tot pasul. dar şi acumulare de substanţă.Strămoşii noştri — după el — atrăgeau în codri pe duşmani. Dar fiecare dintre ei ştie exact ce vrea să spună cu „dă-mi drumul". de viaţa unei societăţi şi de regăsirea situaţiilor concrete. ea să sfîrşească prin a duce totuşi la limbi. ori de cîte ori spunem „mulţumesc". dacă le-am păstra tot ^înţelesul. as­ tăzi nu mai p u t e m avea înţelesul în minte. este o încîntare şi o neîncetată lecţie să vezi astăzi de unde au pornit limbile şi cum s-au întruchipat ele. S-ar putea foarte bine ca. Şi totuşi nu te împaci cu gîndul că viaţa e doar pier­ dere de substanţă . cum se vorbea prin Ardeal. în viaţa ori în graiul românului. Ar fi o încîntare pentru lingviştii şi filosofii de atunci să vadă cum s-au încurcat limbile şi unde au sfîrşit . Trebuie să nu le mai „simţim". că tot ce e vorbire înseamnă vidare de specific în urmărirea funcţiunii — şi bine facem." Aşa să fie ? In orice caz ceva de ordinul acesta t r e ­ buie să se fi petrecut. adică trăind în elementul vorbei. peste cîteva secole de vorbire a unei limbi „universale". prea greu manevrabile. Fireşte. vorbind firesc. sau mai degrabă nu putem face altfel. dacă faci calea întoarsă spre obîrşia expresiei şi te minunezi o clipă de toată densitatea ei. nu numai că am spune „mulţăniesc". şi poate la un nou t u r n al lui Babei. spre a conferi expresiei un asemenea înţeles. „Străinul intrat în desişul acelor codri era p r i ­ zonierul lor şi drumul pe care i-1 dădea românul devenea egal cu libertatea. căci nu-şi găsea singur drumul. şi aceasta este funcţia limbii. la fel cum. ne-am gîndi că urăm cuiva să trăiască mulţi ani (mulţi anni ire. răsturnat.. cu sensuri efectiv universal va­ labile şi acceptate. aceasta a desişu­ rilor de codri. trebuie să în­ semne deopotrivă pierdere. eşti ispitit apoi să crezi că situaţia concretă e încă mai bogată decît atît. Nu ne mai dăm seama.dă-mi drumul" şi nici omul m a r e nu ştiu exact care e încărcătura de gînd a rostirii lor. cînd spune altuia care 1-a înhăţat : . mulţănire). Cuvintele ar fi prea grele. o dată cu trecerea ei. libertatea. Poate că 122 . Numai că. nu te poţi lipsi de istoria unei limbi.

Te pierzi în ochii altora. mersul e prin el însuşi un risc. spune Densusianu. dar te poţi pierde şi singur. pentru cel care nu se m u t ă din loc în loc. E adevărat. ci e cufun­ darea în libertate a întregii tale fiinţe. aşadar cu aşezare în jurul bunului său. Căci nu orice mergere. la noi a merge vine de la latinescul mergere. dar o dată cu el. hodos-drum).în aceasta şi constă bucuria filosofică de a te ridica la izvoarele rostirii : nu numai de a regăsi substanţialul în funcţional sau ce e concret în automatismul vorbirii. Omul se zbuciumă. care nu e simplu mers cu d r u m al minţii (ca în vorba „metodă". şi de aceea avem variate folosinţe ale cuvîntului „cale". parcă. a dispărea prin cotiturile drumului". de ce neapărat să ne închipuim pe stră­ moşii noştri ca un fel de ciclopi uricioşi. a se ascunde. Tînărul e prins în desişul vitalităţii sale. ci spre a-şi apăra necesitatea. nu pentru a-şi apăra libertăţile. ci şi din cea de dragoste. meta-cu. sau ce gînd propriu ? E dintr-o dată toată problema libertăţii aci. Oricine a gîndit problema libertăţii a înţeles că răs­ punsul ei este : necesitatea. prospectul mai adînc înscris în fi- 123 . în mersul acesta cu drum. deoa­ rece pentru cei care trăiesc în munţi a merge înseamnă a te cufunda în desişul pădurii.a da drumul". ca : a fi pe cale. în Dicţionarul etimologic al limbii române. Dar iarăşi el observa că spunem „om cu stare". în definitiv. viaţă. omenie. a ţine calea. aşa cum nu orice libertăţi. Nu orice mergere este şi împlinire. afară din cale. î n conştiinţa in­ timă a limbii noastre. respectiv în desişul lor ? Poate că nu doar din experienţa de duşmănie s-a născut expresia . a se pierde din vedere. calea ? Ce baci bătrîn. Cine le dă drumul. spunem astăzi. a găsi cu cale. „Termenul s-a dezvoltat probabil în legătură cu viaţa păstorească la români (iarăşi !). sen­ sul propriu de viaţă. care-şi atrăgeau duşmanul în peşterile. limba noastră are mulţi termeni pen­ tru a se mişca dintr-un loc într-altul : bogăţia aceasta in­ dică drumeţia.. este o împlinire. scria tot Puşcariu . fie şi cu drum. în chip surprinzător p e n t r u celelalte limbi ro­ manice. reprezintă li­ bertatea. ce învăţător. omul m a t u r ră­ tăceşte pe căi care îl înstrăinează de calea sa. după cum nu orice demers îţi exprimă libertatea. a scufunda şi a se scufunda (imersiune). migraţiunea pe plaiurile Carpaţilor. sorţii de speculaţie.

căci orice drum este pentru el o eliberare. este şi. Libertatea de a sta pe sub poduri. la fiecare răspîntie. în captivitatea sub care stai ? Nu ceri oamenilor să te scoată din desişul în care te-au vîrît ei . Atunci. In rostirea românească presimţi că se vorbeşte şi despre ele. Dar toată problema se întoarce la expresia noastră : cine îţi dă drumul ? Ce vine să ţi-1 dea. 124 \ . în codri şi printre păstori. spune a da drumul. cînd s-au stins răzvrătirile în el — că fără în-drumare nu e liber­ tate. Omul prins în cap­ tivitate. dacă în­ văţătorul dă drumul. le ceri să te scoată din cel în care te-ai trezit tu. după cum nu orice drum este drumul. ucenicului. pentru cel ce se cufundă în libertatea lui. în societăţile civilizate şi cu „stare". ai impresia că legea leagă . Sau atunci. 6 Lege şi nornos La romani. la un nivel. zbuciumul este să-ţi asiguri acea li­ bertate care îngăduie necesităţii şi necesităţii tale inti­ me să iasă la iveală şi să se manifeste. cum au făcut ti­ nerii aceia din Apusul înstărit de astăzi — dacă între timp ei nu şi-au găsit drumul — este tocmai exasperarea celui care nu ştie că podurile sînt făcute pentru cei liberi. pentru cei care şi-au găsit calea şi care călătoresc.inţa sa. S-a întâmplat ceva curios cu „legea" noastră : am luat cuvîntul de la romani şi i-am dat înţelesul grec. este pentru că ştiu — ceea ce simte şi tînărul. E aceeaşi p r e t u ­ tindeni şi statornic problema. Şi totuşi nu orice îndrumare este una din căile tale. Şi aşa cum două sînt chipurile libertăţii. că desleagă. Dar expresia noastră nu spune a da un drum. Şi dacă în munţi drumul e deseori unul singur. legea. cînd i se pare potrivit. la greci. ar putea exclama : „daţi-mi un drum. două vor fi şi cele ale legii. de a da dru­ mul adevărat. problema libertăţii nu este să ţi se dea dru­ mul . sau în care te-ai vîrît singur. să-ţi dai singur drumul. oricare !". la un altul. Dacă părintele dă drumul în lume copilului. îţi place să citeşti în vorba românească sensul mai adînc.

Şi dacă în multe alte limbi ea denumeşte deo­ potrivă raţiunea de a fi sau felul de a fi şi de a se purta al omului. sub condiţiile în care ne-a fost dat să trăim. a citi („culegi literele"'. stai sau nu sub constrîngerea ei. Legea însemna. răzbu­ narea divină. dar nu te defineşti prin ea şi nu dispui de ea. Potrivit aşezării spirituale a lumii trecute. lotul fiecăruia. legere. Ea dispune de tine. care însemna a distribui. plutea peste destine o lege unică. spre deose­ bire de mos. şi-ţi place să înţelegi legea greacă drept un fel de : „la-ţi lo­ tul tău şi umblă". a aduna semnele. Te supui sau nu le­ gii. datina şi obiceiul. vine — ni se spune — de la lego. lex. în primul rînd. ca la romani ." Prin exten­ siune. Şi tot ele aici expresii ca : după lege (cucernic). „Fiecare deo­ sebit în legile lor slăvesc pe un Dumnezeu. Cuvîntul nomos vine de ia nemein. în speţă a distribui păşune. spuneau încă tipografii). cu un cuvînt format din aceeaşi rădăcină. pornindu-se de aici.\ Legea romană. fără inter­ pretări posibile şi acelaşi pentru toţi. Legea greacă sună diferit. lex putea include pe mos. nu din afară. legea re­ prezenta. aşa cum i le impun conştiinţa ori raţiunea lui — legea morală naturală. într-un fel. Ea avea o formulare pre­ cisă şi reprezenta un decret gravat în piatră. Legea venea la noi cu adevărat dinăuntru. con­ forme poruncilor religioase. Undeva. lepădare de lege (schimbarea credinţei). în rostirea noastră. credinţa devenea conştiinţă. fireşte. în legea cuiva (cum crede cineva). astfel că. ci dinăuntru —. părea să libereze şi să definească. ci lege grecească ori papistăşească. Dar nomos-ul grec părea să lege dinăuntru. rămîneau active ca simple da tine şi obiceiuri. Dar în felul acesta se ieşea din modalitatea religi­ oasă . Acest ultim înţeles este cel care a precumpănit. vom spune. legea bunei-cuviinţe 125 . legea onoarei. spre deosebire de latină. nu să constrîngă. o credinţă ce devine tot mai specifică : nu doar lege creştinească. în varietatea credinţelor lor. De aceea legea era credinţa — care leagă (re-ligio). obicei. sau încă : după legea mea (după conştiinţa mea). legea putea sfîrşi prin a de­ numi popoarele. Legea aşadar era cea scrisă. a cărei încălcare ducea la Nemesis. moravuri. în genere. nu dinafară. corpul obligaţiilor pe care ţi le impune divinitatea.

" în faţa acestei disoluţii a conceptului de lege. Astăzi „lege" înseamnă în primul rînd lege şti­ inţifică şi juridică. în cugetul propriu. Sensul juridic al legii.Volnicu-i fiecare să-şi înde­ lunge legea la alt scaun. Prov. Legea ştiinţifică. ca oricărei comunităţi organizate. Dar ceva în demersul acesta e pe linia felului cum ştie el să interiorizeze legea. om cu lege. Căci . „Stau în loc şi-mi fac de lege / Peste care munte-oi trece. dezbatere intimă. 293). Ca „expresie a raporturilor constante ce derivă din firea lucrurilor". Fiindcă acum e vorba de legea care leagă. trecînd-o în conştiinţă. ca regulă instituită de o auto­ ritate omenească.d. fărădelege. sau sensul de sentinţă. mai marele" (Simion Dascălul). nu a putut lipsi comunităţii noastre. sau sensul de proces : . VIII. le­ gea nu a putut rămîne străină lexicului nostru. stau sensurile obiective ale cuvîntului. în lege (de-a binelea). concept care a pornit totuşi de la sentimentul sănătos al legii Ga expresie a intimităţii. şi a avea lege cu cineva . în pretenţia ei de a fi lege : „Le­ gile legiuesc după vremi şi după locuri" (Zanne. începe să dea curs unui individualism care nu e numai străin de constrîngerea exterioară a legii latine. VIII. a nu mai fi de nici o lege . românul a ştiut să spună şi el cu un pro­ verb : „C-o lege d'opotrivă pe toţi supuşii tăi să-i legi" (Zanne. partea legală). 295). o serie de expresii ca : a se strîmba din lege (a nu respecta ordinea). ce foloseşte mai mult limba veche. verdict. Poate că românul nu înţe­ lege nici el ca eliberarea prin lege să meargă atît de de­ parte.ş. şi îmblînzindu-i rigiditatea pînă la a o face contrariul ei : nesiguranţă. iar acestea şi sînt sensurile principale din dicţionarele mai noi (în timp ce în dicţionarul lui Tiktin.. —. Şi de aici. Dar în acelaşi timp limba spune ceva care ar putea pune sub întrebare legea juridică.. ele nu apăreau 126 . de îndată ce am fost confruntaţi cu sau ne-am ridicat la cultura şti­ inţifică. în schimb. ci stă la limita de jos a ce se cade şi nu se cade.m. pe care limba a fost silită să le accepte şi să le ală­ ture de primele : sensul juridic şi cel ştiinţific. pedeapsă ori drept (a-şi lua legea. e sigură.a. cum facem noi.fă orice în legea ta şi la alţii nu te uita". spunînd : „lasă-1 în legea lui". în schimb nu pare ceva obişnuit să trimiţi raţiunea intimă atît de departe.

cum spune proverbul. Legea însă are sens ca lege doar acolo unde abaterea e cu putinţă. la fiecare pas ar. Te mişti în elementul ei. Am putea spune chiar : legea e pentru lumea în care abate­ rea e regula. Iată cazul ştiinţelor. pînă la „rătăcirea" pe căile proprii. cea economic-socială din istoria omului. algebrele şi siste­ mele nu sînt legi. Ele nu capătă soli­ ditatea legii decît altundeva. De aceea şi reuşeşte matematizarea. există altele. e drept. Iar acestea exprimă şi ele o raţionalitate. Aici. Căci dacă există legi faţă de care nu încap abateri. şi încă una provizorie. avem sau năzuim către o raţionali­ tate. în uman. în ansamblul rela­ ţiilor de producţie. ci simplu fragment de raţionalitate. în lumea naturii şi a materiei. o obţii pe linia oricărui sistem de axiome. fără să invoci legile. ci totul ţine de o raţionalitate sigură de sine.deloc). dar numim în realitate aşa doar ce am surprins noi pînă acum din raţionalitatea acceptată în principiu. dinăuntrul lucrului. Ce poate rămîne din sensul vechi al cuvîntului nostru de lege ? Ar trebui să rămînă tot. ci e vorba de ceva mai adine şi mai vast . ci — aşa cum apare în sentimentul ro­ mânesc al legii — acolo unde pot fi abateri. Căci aici. La limită. într-altfel este cu legile juridice. Nu aici este locul propriu al legilor. întîlni o lege. Căci o lege care e doar „pentru noi" nu e lege. s-a spus. „după vremi şi după locuri". în cîmpul ştiinţei nu există simple legi. este adevăratul loc al legii. Legile ştiin­ ţifice şi juridice nu suportă abaterile : primele le desfiin­ ţează sistematic. atunci. Dar teoremele şi demonstraţiile. Dar tot o raţionalitate e presupusă şi în domeniul ştiinţelor naturii. în sînul căreia „legea" nu mai poate reprezenta de­ cît o tăietură. Legile de aci sînt simple trepte către cunoaşterea ordinii — şi în definitiv un sim­ plu fel de a vorbi. La limită. stau legile faţă de care nu există decît excepţii — cu o vorbă care-i plăcea 127 . celelalte le sancţionează. Peste tot. de pildă. care în ele însele sînt simple norme cu caracter obligatoriu. Cine oare vorbeşte de legi în matematici ? Dacă ar face-o. totul „stă sub lege". care îngăduie abaterile şi chiar se ctefinesc prin ele. iar în domeniul juridic e vorba de altceva încă. şi o dată cu ea dispare legea. o ataci din orice unghi. vorbim peste tot de legi.

cum că omul trebuie tri­ mis pînă la dezvoltarea sa multilaterală. re­ prezintă adevărul viu al legii. rămîne totuşi legea omului şi a dezvoltării sociale. Numai cel care „nu e de nici o lege" nu e bun de nimic. dar care păstrează un sîmbure de adevăr : totul e în excepţie faţă de Idee. pînă la urmă. des­ pre cel ce ajunge sus pe treptele societăţii : „au căzut Domnu. celui care crede că se poate odihni în cuvinte. 7 Despre cădere. 128 . Legea e astfel aidoma conceptului lui Hegel.. decît un fel de a fi în lege. tautologice. unde. Ceva în rostirea noastră te face să crezi că are oarecare sens să spui : supune-te legii şi fă ce vrei. laolaltă cu ceea ce crede că o poate înfrînge. mai ales în limba noastră. fiul risipitor. Nu legile acelea masive. să iei aşadar ce ţi se cade ţie.a ridica din scaun".. cel ce cade din domnie e înălţat — atît de mare e libertatea limbilor şi ascunsa lor lucrare. Atunci supunerea la lege nu poate fi decît eliberarea prin lege. alături de catastrofa proprie. şi să pleci cu oile tale la păscut. căci se adevereşte prin tot ce îl dezminte." Ceva ameţitor apare. răsturnarea de­ vine totală. cronicarul. Toţi sîntem oa­ meni. Termenul „cădere" este unul cu rezonanţe grave. anume să-ţi iei lotul care-ţi cade. iar dacă te gîndeşti că pentru ideea de a prăbuşi pe cineva din domnie se spunea . ci legea care are tăria de a ţine. dar cine oare împlineşte Ideea de om ? Gîndul atît de stăruitor al lumii în care trăim. ale cărei ex­ cese sînt cunoscute. în limba noastră „Au căzut în mare cinste". zice Neculce.. Căci nu există. căderea în păcat — ceea ce nu se întîmplă în alte limbi romanice. despre care acesta însuşi spunea că e ceva „de neconceput" pen­ tru intelectul obişnuit. el ar putea păstra amintirea căderii teologale. viziru.atît de mult lui Goethe. chiar dacă nu e decît aproximat de indivizi. copleşitor de egale cu ele însele. în vorba aceasta. Ea are ceva din Ideea lui Platon. Cel ce urcă la domnie cade.

rodnică întîmplare. ci într-o aşezare nouă. atît de sensibilă în trecut une­ ori influenţelor religioase. se întîmplă aşa. Nu numai limba însă preface căderea în caz. la început. adjectiv) — se capătă rostirea. îşi pierde ceva din demnitate şi intră în „de­ clin". adică în formele vor­ birii. Totul e în cădere — şi totuşi că­ derea se neutralizează. La început. sub blestem. Fericite sînt căderile verbului. este şi „caz". Pînă şi la suprafaţa lucrurilor. pronume. şi mitul acela fantastic al umanităţii. Ea exprimă fireşte. indiferent cum arată. Pe urmă că- 129 9 — Cuvînt împreună . Este vădită în toate limbile nevoia de a înregistra. poate lua orice chip laic. nu numai la propriu. am zice în termeni noi : să amortizeze căde­ rea. este surpare. ac-cident. în­ tr-un fel. Că­ derea nu e numai căzătură. Materia se dezagregă. şi omul. Dar dacă peste tot „căderea" se neutralizează şi amor­ tizează (caz.Pînă la un punct însă omul tinde să îmblînzească efectele catastrofei . alături de căderea care prăbuşeşte. ci şi la figurat : cazi în greşeală. dincolo de versiunea lui religioasă.n limba noastră căderea chiar urcă. întocmai lui Degeţel din poveste. că­ derea de a face pe cele bune ale omului. Omul se prăbuşeşte din stîncă în stîncă. cadenţă aproape muzicală). dar nu chiar la fundul prăpastiei. Pentru el. spune poetul. De la destituirea totală la învestirea totală. pînă la cel de „ali­ enare". prin cădere. căderea este simplă cădere. Dar. Limba română. în is­ pită. caz. tot spectacolul lumii apare uneori ca o cădere. ci şi gîndul. pe care cei vechi le nu­ meau tot „cazuri". decade din condiţia sa nominativă. o dată cu procesul căderii. căci prin ele — încă mai mult decît prin cazurile substantivului şi ale valeţilor lui (articol. Cuvîntul însuşi cade. cum se face că . un mit care. aşadar. în primejdie. s-a dez­ voltat la noi căderea care învesteşte şi înalţă. Şi lucrurile. de parcă nisipul ce curge din clepsidră ar fi însuşi declinul său. înfruntă fiecare încercare şi curg. nu ştii bine. a rezistat presiunilor întune­ ricului acumulat în jurul „căderii" şi a scos cuvîntul la lumină. cîte un spor adus de ea : cazi. dar şi : a avea căderea de om. şi astfel trece în „cazuri". Noi spu­ nem : cădere a omului. dar declinarea sa îi face viaţa. căderea sa e fecundă. fenomen. se ridică din fiecare prăbuşire. devenind întîmplare. la bănuială. căderea e suverană. Timpul.

pe planul întîi e rezultatul : ajungerea bruscă undeva. iar pe de altă parte este. „Ideea mişcării de sus în jos (spune. ca în toate ale omului. sensurile de mai sus ale căderii le au şi alte limbi. „cadzi cătră mila lui" (Varlaam) . şi o cădere într-una din aşezările cu putinţă ale omului. de pildă. „au căzut cu rugăminte" (Neculce) . deşi a încremenit pe loc. sau căderea e avînt de luptă (cazi asupra duşmanului). Pe de-o parte a rămas ceva de nimereală. Ca în „nu m-ai căuta dacă nu m-ai fi găsit". în clipa cînd creierele inşilor se vor întovărăşi dînd cîte un creier colectiv. Răsturnarea însă pare a fi a noastră. că ai ajuns aici. 130 . cum îţi cade şuviţa de păr ori îi cade omului brîul. este un : nu ai cădea dacă nu ţi-ar fi fost dat să urci. deşi aventura căderii continuă. a deveni. probabil Puşcariu. spune şi Miron Costin." Şi atunci. răsturnarea totală. ba se pregă­ teşte să urce şi mai mult. Nu poţi să nu întîrzii o clipă la vorba aceasta. în marele Dicţionar al limbii române) devine secundară — şi poate chiar dispărea —. Sensul de atîrnă poate trece în cel de se pleacă în­ tr-o parte. dacă e de crezut şi aceasta. ca şi avînt de dragoste (cazi în braţele sau de gîtul cuiva). în limba română. în cele din urmă căderea ca aplecare poate fi inten­ ţionată. se apleacă peste ele. nu numai că a că­ dea înseamnă a nimeri. nici un alt vieţuitor . după ce a căzut în atît de mare cinste. în defi­ nitiv. ceva cade. cum se va vedea. dar n-a putut. cum ar fi vrut. se apleacă. Să lăsăm domnitorii şi cinstea lor şi să privim lucrul mai bine asupra omului în general în sînul firii. a da undeva din întîmplare. încît acum poate să stăpînească şi să împînzeascâ pămîntul. în urcarea ta. dar trece şi în : a ajunge la o situaţie şi într-un rang superior. Iar acum vine miracolul. Omul a căzut în mare cinste. după cum cugetul cade şi el pe gînduri. franceza. ci atîrnâ. dar nu de tot. Şi totuşi. omul e îngrijorat astăzi. încît poţi spune că şi un mal stîncos „cade".derea începe să se amortizeze . urcînd cum a urcat printre dobi­ toace. A adunat atîta creier în tigva sa — spune cîte un învăţat vizionar ca Teilhard de Chardin —. de ac­ cident. ba se preface la om din aplecare în plecăciune : cazi în genunchi. a sosi. de parcă ar fi căzut într-o strîmbătate. Au căzut în mare cinste. „Căzu el la domnie".

fenomene. Există un fel de tragic şi în urcare. zgomotos şi aproape grosolan al prăbuşirii. Dar o conştiinţă. şi e atunci firesc ca omul să nu fie încă pe măsura cazului său în sînul firii. nu cumva cuvîntul îşi aduce şi în­ dreptările lui ? Şi pe nesimţite treci de la căderile omu­ lui. în felul său. şi aluneci mai departe cu gîndul. u n întreg univers. Nu se cade. întîi. ceva din scandalul oricărei căderi. cuvîntul acesta că­ dere. în căderea omului atît de sus. Dacă ai căzut în atît de m a r e cinste. ale lui se cade şi nu se cade. că nu există o dimensiune a tragicului şi a căderii în cugetul românesc. jos de tot sau sus de tot. dar ne-o spune. Este. Ne-am plîns că acesta din urmă rezolvă toate. în cîte un cuvînt. de cazuri. ba este pînă la u r m ă şi tot binele lumii. Iar după ce a descris lumea toată. dacă aşadar a povestit tot ce este. cuvîntul româ­ nesc. înăuntrul orizontului de om pe care şi 1-a deschis singur. Apoi. în limba noastră.De u n d e îi vin îngrijorările ? Ne-o spun toţi. luînd lucrurile aşa. reflexive şi apoi impersonale. a rămas o p a r t e nimerită. tot tragică dacă vrem. In „căderea" sa sus de tot s-a păstrat. este în schimb prezenţa lui difuză. armonizează toate şi converteşte pînă şi răul în bine. cum o face „căderea". de „accident". omule. Ce frumos cuprins are. Ajuns aici te întrebi : dacă şi-a făcut mitologia lui şi teodiceea lui. cu aceste căderi în ma­ rile cinste. 9* 131 . pînă la riscurile pierzaniei. acelaşi cu­ vînt vine să descrie şi riscurile ei. atunci. tot cuvîntul ar fi cel care vine dinăuntrul lui să-şi facă şcoala şi să-şi aducă îndreptarea. din cărţi şi din istoria altora. dacă nu e pompa tragicului. spre formele. Cuvîntul nostru şi-a fău­ rit propria sa mitologie şi istorie : în el se cuprinde şi tot răul lumii. căderea sa în mare cinste rămîne o cădere înăuntrul a ceea ce ştie omul că poate fi. Ne-am plîns uneori. Căci dacă nu e în joc tragicul evident. cu căderile ei. frumos şi liniştit. vine să se înscrie în căderea noastră. şi tot ce e conţinut neutru. stă­ ruind zvonul cumplirii lui în tot ce e omenească împlinire. alături de tot ce a vroit şi cucerit pe merit el . nu se cade. manifestări şi cadenţe ale lumii. aşadar. la căderea lui de a fi om. după ce a povestit cum stau lucrurile şi le-a presimţit riscurile. înţelege că este ceva care se cade şi ceva care nu se cade. E ca şi cum. în toate chi­ purile. mai subtilă iarăşi. şi aşa se întîmplă aci.

mai puternică decît acelea. unice cum sînt. cere să fie cercetat în el însuşi. ce indirect vine datoria în conştiinţa românului. spre a fi virtute. în rostirea noastră morală însă despărţirea de ape s-a făcut : ceea ce se cade s-a desprins de ceea ce nu se cade. ce blînd. Momentele sînt distincte şi totuşi solidare : sînt feţele deosebite ale aceluiaşi demers. norma aceasta a noastră. este de-a implica tot timpul ceea ce trebuie uitat şi părăsit. iar cînd devine doctrină. a transformat accidentul căderii şi cazului în necesitate : nu trebuie. în aşa fel încît binele nu mai implică refuzul răului . oricît de glorioase. „I se cade lui multe a păţi". ajuns aşa. fiind un fel de „lasă-mă să te las". Principiile morale obişnuite.lăsaţi-mă în pace". reprobarea. Am vroi să arătăm. dar şi de-a edifica ceva în puritatea lui. 132 . Să lăsăm de-o parte ispita filologică. că ea este. în cîteva cuvinte. Pe lingă marile intransigenţe ale imperati­ velor categorice şi ale principiilor morale. Cuplul acesta. răs­ punderile s-au distribuit. principiul moral trebuie să fie prea mult repudiere. Aşa cum conceptul de liber­ tate — ceva pozitiv în aparenţă — conţine prea adesea numai negaţii în el. îţi dau o insatisfacţie : au în ele negativul prost. aproape o legănare peste întreg universul etic. Asceza conţine doar refuzuri. iar mizeria principiilor morale. cuprinsă în se cade — nu se cade. se spunea cîndva . n u se c a d e Ce uşor. şi de la început te surprinde în bine faptul că e un cuplu. în discreţia ei. Ar fi o încîntare să urmăreşti cum a devenit impersonal verbul a cădea şi cum. Virtutea e încărcată de toate viciile p e care trebuie să le repudieze. nu se cade. ca o normă etică. liberalism. fiind un fel de . iar tăria morală e deopotrivă de-a strivi ceva. aşadar că e vorba de o pendulare. şi păţaniile verbului a cădea te-ar putea reţine de-a binelea.8 S e c a d e . de astă dată. se cade — nu se cade. poate părea u n surîs.. ca o ade­ vărată aventură a gîndului. Dar nu e timp de filologie întotdeauna.

Nicăieri nu apare în primul moment datoria. în anii tîrzii. Este un fel de . în­ dărătul ei. Tăria lui nu se cade — cu acel „se" imperso­ nal. făcînd aşa. cea a Sinelui tău. în definitiv. Şi atunci. încă nu se cade să faci de nefăcutul. decît se cade : ţi-e îngăduit. poţi face cazuistică (tot de la cădere. a vorbi de la caz la caz). pare aşadar mai mult o dojana. caz. cu principiile : îşi poate justifica oricînd. Iar faţa aceasta a lui „nu se cade" nu e un simplu „sentiment" moral. pe cînd lui „nu se cade" n-ai ce să-i îm­ potriveşti. Blajina lui intransigenţă e mai necruţătoare decît a principiilor. aceea nobilă datorie din impe­ rativul categoric al lui Kant. înţelege că n-a stat prost. . Dar nu se cădea să facă acel lucru — şi e ceva necruţător. E ochiul celuilalt. ea nu are mai puţin. cu principiile poţi sta de vorbă.. Nu şi-a călcat principiile. Ea pare a spune omu­ lui. rătăcirile sale. că nu sade frumos să facă un lucru ori altul . „Nu se cade" este expresia unei realităţi de alt ordin. iar faţa negativă a normei noastre morale are o vir­ tute pe care parcă n-o au celelalte : ea nu se clinteşte din loc — cu blîndeţe. Fă ce-ţi place. lui se cade. tot ce crezi că-ţi place. la principii poţi opune alte principii . Dar dacă nu le place altora. care nu e ca Mcm-ul lui Heidegger expresia inautenticităţii tale — este tocmai măsura bunei tale aşezări..Nu se cade" este ochiul care te urmăreşte oriunde : cînd nu te vede nimeni. ceva. cu principii ultime.întîi este faţa lui „nu se cade". dacă vrei. la început. E o subtilă prezenţă spirituală a comunităţi raţionale. nu-ţi va plăcea pînă la urmă nici ţie. pe lingă decaloguri ? Dar se strecoară şi acest „nu se cade" pe lîngă ele. Ce poate fi mai slab. Ce poate însemna ea pe lîngă asprele interdicţii de principiu. care te învesteşte ori te destituie fără drept de apel. cu blîndeţe. al conştiinţei tale mai bune. faptele sale. Iar învestirea raţională a lui „nu se cade" este cea care dă tărie şi feţei a doua a demersului moral. le poţi r ă s ­ turna. nu mai poţi face tot ce-ţi place. Dacă nu reprezintă chiar o tablă de legi. poţi să faci. „dată" de Iehova ori scrisă de un legiuitor. faţă de raţiunea morală a principi­ ilor. poate.es geziemt 133 . o lege neştiut presimţită. Oricine se întoarce asupra vieţii sale.

şi ea trece mai departe spre faptă. şi el la datorie. atunci se cade şi nu se cade îi descriu tot cuprinsul. drept scopuri. E o simplă învestire să faci aşa. Căci imperativul categoric e admirabil ca expresie a gîndirii filosofice. Pe acela merită să-1 căutăm din cînd în cînd în cuvintele noastre. Kant însă ştia mai multe decît profesorii de etică. nici de unul singur . ca la Kant. Nu e în el nici Binele suprem. aşadar. pînă la ce-ţi e dat să faci. într-un fel. din limba germană şi din altele. ce nu poţi să nu faci. vorbeşti despre ceea ce poate să-şi facă loc în lumea tuturor. el a pus în formă şi gîndul nostru mai adînc : cînd spui „se cade". ce îţi revine din afară ca parte. fără dreptul. ci de cuvinte. cînd faci ce se cade.sich". nici nemurirea sufletului. aşa­ dar ce ţi se cuvine. la ce-ţi sade bine. dimpotrivă. să ne calomniem deseori şi le-a plăcut mai ales altora. atunci mai ales cînd vrem să urnim către viaţă nouă fiinţa noastră. se cuvine. ci doar a ridicat pînă la un principiu formal tot ce e implicat în viaţa şi în formulările libere ale oamenilor. plecînd de la unul ori altul. începînd cu trece­ rea de la ce ţi se cade. înseamnă aceasta că avem virtuţi etice deosebite ? Ne-a plăcut. Dar nu de aceasta e vorba acum. nu drept mijloace. ceea ce poate avea acces la universalitate . E unul singur ? Atunci cum se mlădiază el ? Sînt mai multe imperative ? Atunci a cărui comandă s-o asculţi ? „Se cade" nu vorbeşte nici de totalitatea ca­ zurilor. El a recunoscut că n-a dat lumii un principiu nou. Iar dacă nu e nimic în etică dincolo de Datoria cu majusculă. dar vine cu o armură prea grea ca să dea lupta vieţii. „Se cade" sfîrşeşte. dar. 134 . adică ce trebuie. de-a se substitui unui imperativ de tăria celui kantian : „Făptuieşte astfel încît maxima vieţii tale să poată oricînd sluji în acelaşi timp şi de principiu al unei legiuiri universale". ce ţi se potriveşte. Vorba noas­ tră nu stă ruşinată alături de legea gînditorului. tratezi pe ceilalţi oameni aşa cum vrea Kant. Profeso­ rii de etică ar surîde cînd ai pune faţă în faţă un aseme­ nea imperativ categoric suprem şi o biată vorbă culeasă de prin sate : se cade — nu se cade. ce-ţi revine dinăuntrul tău. nici autonomia voinţei. Există un adevăr în cuvinte care poate urni munţii. îţi dă acces la toate. cum pretinde expresia noastră.

în realitate. scornesc . el i-a aplicat la fel operatorul şi a fă­ cut zbucium. de la întoarcere. în timp ce pîntecele se curmă prin spintecare şi mulsul prin smulgere. dar dacă pui un s. limba şi-a făcut. volbura. în noaptea aceasta". care la început însemna simpla sminteală a buciumatului. după cum văpaia se zăpăceşte în omul zvăpăiat. 135 . Dar noi simţim într-altfel lucrurile astăzi : cuvîntul s-a contaminat de la mine.9 Minte şi smintire „Toţi vă veţi sminti întru mine. îl spul­ beri în toate colţurile. a schimba. Cuvîntul „iese din" — şi intră în sminteală. . un subtil operator. şi de la a scorni vînatul. vînturatul în zvînturat. dar cînd o sfîşii. operatorul nostru de smin­ tire. unde un operator îşi exercită virtutea asupra cîte unui conţinut simbolic.. pare-se. curgerea se risipeşte în scurgere . o sminteşti de-a binelea. în rău şi în bine. tra­ ducea cărturarul acela neştiut. pe lîngă corn. Ce a însemnat. verbul a sminti nu vine de la la­ tinescul mens. Ca în logica matematică. ca în logica de astăzi. vîrtejul.. a muta de la locul său. ci de la un verb din slavonă. Spui pulbere şi ai în minte stratul bine aşezat peste ceva . aşadar. Particula „s" este. dulcele corn al lui Eminescu : a suna din corn a devenit sun din corn ca să speriu vînatul. cuvîntul şi-a ieşit din ţîţîni şi a devenit sbatere.smenit".s". "Spui batere . Pui un „s" şi cuvîntul s-a deşucheat : mintea devine sminteală. Şi la fel. care e fostul ex latinesc. Fîşia e un întreg. faptul de a buciuma prea tare. a fost adoptat de familia aces­ teia. cufundarea cea sigură în scufundare. torsul. fără prea multă teorie. spre a sfîrşi în zbuciumul sufletelor. clipesc se risi­ peşte în sclipesc. Iar pentru că românul are şi bu­ cium. se deşuchează în stoar­ cere. vîrcolul se chinuie în zvîrcolesc. ce poate încă se însemne smintire ? în limba română particula „s" reprezintă un fel de operator. dar dacă pui un s. şi a devenit prototipul deşuchierii noţiunilor prin particula . limba a trecut la atîtea alte feluri de a scorni. Ce frumoasă ispravă a făcut operatorul „s" din corn. care însemna a înlocui. din veacul al XVI-lea. cu-adevărat operatorul nos­ tru de smintire.

din sîrbă (zdrăn­ gănesc. în a strica.pe care să-1 aplice la un conţinut semantic. limbii noastre nu-i pasă. a spînzura. în slavonul „smeniti") este cu atît mai bine. pînă la urmă. din bulgară (zgîlţîi. în scopul de a-1 sminti. nu ar fi obţinut din acesta un adevărat operator. Ba pînă şi a spune este o nevinovată formă de smintire. fireşte — dar cu sensul cel nou. el se putea aplica peste tot. a şchiopăta ori a zbiera. nu­ mai cuvintele ce încep cu o consoană. sau în a scapără. Nu se poate aplica peste tot . ca în a scoate. Luîndu-1 din ex-ul latinesc. zbîrcesc). din glugă). 136 . şi ec-sistent. zgomot). din care face scrum) sau din maghiară (ca la scormonesc. Dar dacă limba n-ar fi făcut decît să păstreze pe ex în s. poate chiar din germană (zburd de la Biirde. mai ales cele ce încep cu o vocală. ca să te înţeleagă. din orice limbă i-ar veni : că-i vine. zdrelesc) sau din veche slavă (a scrînti. s-a lovit de unele praguri. ci trebuie să-i mai treci şi în co­ mentariul vorbei celei aducătoare de atîtea deşuchieri. zbîrnîi. adică toate felurile acelea de a exprima ie­ şirea din sine şi răsucirea întru sine a gîndului. dar s-a văzut oprită în loc de simpla fonetică. faptul că i-ai „pus" în faţă ceva. a ieşi din manta. Ea îşi împlîntă peste tot operatorul p e care 1-a scornit. Celelalte nu se smintesc defel. sau ca în spaimă. din turcă (Jcurum-funingine. care e mai mult decît ex-calciare. Surprinzător este să vezi cum ştie ea să-1 aplice asupra cuvîntului luat din orice altă limbă. ea 1-a păstrat. a descălţa. Şi biata noastră limbă.s".s". sora cea mică şi sărăcuţă din familia lingvisticii. Născocirea aceasta atît de rafinată şi care ar putea ţine în cumpănă subtilităţile noastre filosofice. ca în a scîlcia. în timp ce s se contopea admirabil cu el. Cînd îl găseşte pe s ca atare (de pildă. Dar cînd nu-1 găseşte. în cuvintele transmise ei din latină. Limba noastră a avut un dram de genia­ litate cînd a inventat operatorul de smintire . cum n e spun dicţionarele. care făcuse din rostirile cu „s" ceva nespus mai rafinat decît făcea ex — căci acesta rămînea întotdeauna ex-terior cuvîntului. de smintire a conţinutului —. a scăpa (excappare. Dar nu-1 poate aplica chiar peste tot. s-a zis).. a scăpata. îl împlîntă în orice cuvînt. Cu latinescul ex era alt­ ceva .. şi doar unele dintre ele admit pe s înaintea lor. căci vine de la ex-ponere şi ar putea să însemne că nu-i e de ajuns celuilalt. o zbughesc). cu ec-static. spune fonetica . a zdruncina.

se zice sminteală . se spune tot sminteală . pentru împiedecare. dar în acelaşi t i m p întîlneşti şi cuvinte ca „smintic". ascunde. din mărunţişurile acestea ale vieţii. Se poate vorbi de sminteli gramaticale. ne­ plăcere. „Să nu fie vreo sminteală între athinei". Cum să exprimi aceasta : poate prin spădurire ? Ci vei spune că pădurile din Macbeth s-au smintit. d a r cel din fruntea lor preia răspunderea t u t u r o r şi dă lupta mai departe singur. Poetul necunoscut scrie : . Iar Adam şi Eva se tînguie : Noi ne ducem cu sfială Pe calea cea de zminteală. ca acea mens a lui Lucreţiu de sub grămezi —. lovi. spune traducătorul lui Herodot. Rămîi. ispitele vicleanului. rătăcirea minţii. Atunci s-a întîmplat ceva de toată frumuseţea. atunci ? Pentru dezordine.făcînd una fonetic şi doar smintindu-i înţelesul —. zice cronicarul. (Sau poate cum se m u t ă în altă ordine.. Ea vine să arate de fiecare dată cum se strămută în dezordine lucrurile. Ca într-o oaste în care luptătorii ar fi gata să se dea înfrînţi. sau de sminteala (cazna) morţii. sminteala se ridică în folclorul nostru 137 . mai frumos decît toţi tălmăcitorii de astăzi : „ U r a t u r i l e pădurilor smintiră-se şi ridicară-se". aşa cum ştie să spună Coresi. a sminti poate însemna pînă şi a fura. p e n t r u supărare. în înţeles de cosmetic (sminteala femeilor ?) sau „smintit". „nici o smin­ teală de la Ieşi n-au avut". ca ostile. Smintirea. Unde nu încape sminteală. limba noastră a p ă r u t să se dea înfrîntă. Altă dată. a în­ curca ori a zăpăci. pentru stricăciune. îşi face acum singură treaba. sănătos Din care Dumnezeu ne-au scos. Iar dintr-o dată. pericol.podobi-se-va undelor mării ce de vîntu-s smintite". pentru pagubă. raiule. cuvîntul „smintire" a luat parcă asupra sa toate înţelesurile pentru redarea cărora cute­ zătorul „s" se dovedea totuşi neputincios. Pădurile din Macbeth încep să se p u n ă în mişcare. ca simplu terci pentru puii de găină. uneori ?) Astfel plutaşul încearcă legăturile grinzilor ca să vadă dacă nu e nici o „sminteală". care poate a sugerat folosirea pretutindeni a lui s — căci în fiecare lucru şi în toată firea stă parcă u n cuget.

Nu e nevoie să te ri­ dici pînă la teologia negativă ca să înţelegi că nu poţi spune nimic. poate. despre Negrăitul presupus. nice greşescu sămnul său. 10 Despre dreapta smintire Daca adevărul ar vorbi o limbă a pămîntului. din Cuvînt împreună câtră toată semenţia românească. tot de minune este ceea ce a scris cultura. Să fie atunci şi firea smintită ? Să fie numai omul şi rînduielile lui ? Şi mintea rămîne o clipă uimită în faţa smintirii. Numai sînguru amărîtulu omu. dacă ar sta de vorbă. Numai singur fericitul om. a sfîrşit prin a da de ruşine firea. Ar spune. Cu acest gînd îşi începea Varlaam al nostru Cazania: „De mare jele şi de mare minune lucru iaste. buna smintire a lucrurilor. cu gramatica ta. sau că Negrăitul presupus ţi-ar strivi gramatica. Dar într-altfel.. în legătură cu faptele omului. şi nice puţin nu smentescu. ştiinţele şi cultura însăşi. o iubite cetitoriu. ba într-un fel chiar făptura omului. ca Iehova : „Eu sînt cel ce sînt". tocmai greşindu-şi semnul şi smintind cu puţin sorocul şi mar­ ginea sa. omul de cul­ tură a ştiut cîte ceva întotdeauna. Cineva afirma un lucru mai adînc : că adevărul ar vorbi cu gre­ şeli de gramatică. unde artele. ar fi zis Varlaam astăzi.la lume însăşi. cîndu toate faptele ceriului şi a pămîntului îmbla şi mărgu toate careş la sorocul şi la marginea sa. e probabil că ar face-o cu un accent nu atît străin. pe limba lui cea proastă şi tare adîncă. într-un fel aşa este. e destul să rămîi la cultura omului. pot apărea drept o smintire. Despre dreapta. 138 .." Aşa zice el. ca într-un „Cuvînt împreună către toată seminţia omenească". cît straniu. ale fiinţei acesteia care... cu tine . în loc să spună : Eu sînt cel ce este. undeva pe Munte. care n-ar fi în întregul ei decît : o cale de sminteală. şi e de minune.

cuminte cum pare. După ce mecanica cuantică venise să smintească principiul terţului exclus (silind astfel logica să se lărgească). şi chiar realismul. venind să vorbească despre nişte particule ce s-ar descompune în părţi din care n-au fost compuse niciodată — cum explica recent u n mare fizician. este o grea cucerire. cu u n tragic în ea. celui prins în firesc. sau atunci să se smintească puţin ea însăşi ? Cum simte Varlaam. Ei ştiu că în tot ce e m a r e zace o smintire. de sens. Ele au făcut şi fac în continuare greşeli de gramatică : de adevăr. ele o fac printr-o nouă smintire : în clipa cînd a apărut per­ spectiva. ai sentimentul că oamenii rămîn la j u m ă t a t e drum. aşa făcînd. Despre „geniu" s-a spus demult că înfrînge regulile. şi sînt dintru început aşa — nu numai cu arta modernă —. Orice cucerire este ieşirea de pe u n nivel de ordine şi saltul pe altă orbită. lotul omului. regăsind adevărul. fără să mai ajungă — cum o nădăjduim totuşi de la ei. de proporţii. este că nu fac greşeli de gramatică. cît şi teoria mul­ ţimilor) şi schimbă. sau naturalis­ mul s-a ivit ca o smintire. Artele omului apar. la prima vedere. spre a prescrie pînă la u r m ă altele. pe căi atît de întortocheate şi implicînd atîtea abateri de la gramatica obişnuită. smin­ tirea poate indica ruperea de nivel — în încercarea de a sări pe altă orbită. de la Ioneştii şi Varlaamii noştri de astăzi — la smin­ teala cuvîntului care spune ceva. Ca şi tragicul antic. Iar dialectica se iveşte în lumea gîndului ca o smintire orga­ nizată.Căci tot ce e mare la om are un dram de sminteală. Căci în timp ce K a n t spunea că intelectul se în- 139 . drept o smintire. sau ca hybris-ul lui. dar se opresc la sminteala cuvîntului care nu mai spune nimic. de perspectivă. Dar de mare minune este că. Iar la fel fac ştiinţele culturii noastre. Ce-i mai rămîne de făcut gîndirii analitice şi sin­ tetice decît să vorbească de smintire. nesă­ buinţa lui. Din fericire însă ele fac greşeli de logică (cum e silit să facă atît calculul infinitezimal. a cărui transcriere românească ea este. dacă accepţi sensul plin al cuvîntului smintire. Despre fizica de astăzi ni se spun cele mai nebuneşti lucruri. de imitaţie a adevărului. smintirea este. faţa lumii. acum face iz­ bitoare greşeli de metodologie. Ceea ce e grav în matematici. Cînd se vorbeşte astăzi de „tragedia limbajului" şi se creează opere în con­ secinţă. a fost ca şi o smintire a picturii . într-un fel.

ci ale proceselor. ci a funcţiunii. ca înţelepţii greci sau indieni. ceva a rămas. la idealul echilibrului în mişcare. Dar în toată această strămutare a omului şi a înţe­ lesurilor lui despre lume. în chip surprin­ zător. spune Psaltirea Scheiană . Totul a trecut. iar cu­ getul nu se încurcă în ele. nu mai are chipul clasic al înţelepciunii. ne apărem unii altora a sta sub sem­ nul ei. Tînărul care se desprinde puţin de tirania vitalităţii şi se prinde în delirul culturii îi este celuilalt un smintit. Alecsandri întreba odată pe doc­ torul Meyer. înainte de a o împlînta în ele. cum s-a spus. Ba smintirea e într-atît lotul omului. dintr-o parte ca şi din alta.Fericit este cel ce nu se va sminti în mine". dar şi : . Eşti smin­ tit şi fără ceva. iar conştiinţa ei ar veni să răvă­ şească lucrurile. în conştiinţa noastră de cultură. Cine nu este smintit faţă de celălalt ? Chiar în imediat se întîmplă aşa. Raţiunii mai adinei a omului i se potriveşte cuvîntul. Smintit este eros-ul care nu trimite dincolo de el. căutătoare. ci ale deformărilor. adică umanizării sale raţionale. aşa cum speculaţia nu mai poartă asupra substanţei. încît. dar nu tot ce e smintit are sorţi să fie mare. nesmintit : o mică regulă de logică. Hegel vine să spună că nu sînt doar patru. E ca şi cum ordinea adevărată a omului ar fi per­ manent dincolo de el. Unde e buna aşezare ? Unde e înţelepciunea ? Astăzi nu mai avem înţelepţi. dar smintit este şi cel care nu con­ simte culturii. nu mai apar pe lume. smintită spor­ tivitatea care nu educă. înţelepciunea omului de astăzi este una luptătoare. pare-se. nu ale formelor. ci o infinitate de antinomii. — Poate că apar cu duiumul. una care riscă — aşadar. tot ce e mare şi adînc apare în lume cu un dram de smin­ teală . ci tocmai bine se descurcă. Je la idealul stării şi armo­ niei de aşezare. se tînguia cineva : fiinţe superioare. ci se lasă purtat de ritmurile şi reluările fără ieşire ale firii. E adevărat. dacă n-a constatat un grad de smin­ teală la bucureşteni. dar nu mai au ce spune o dată pentru totdeauna omului. cum spune traducătorul din 1648. contradictoriu în aparenţă.. al spe­ culaţiei religioase pe care a trebuit s-o înfrunte rostirea românească : „întorsu-ţi-ai faţa şi fui smintit". şi cu ceva. Aşa cum matematicile nu mai sînt ale fixităţilor. Regula de conversiune a universal-afirmativei nu pare a vroi să 140 .curcă fără ieşire în patru antinomii.

şi totuşi. necurvar.. Făcînd elogiul lui Patru Milostivu.se clintească. nu ştiu proba­ bil nimic despre dreapta smintire şi căile acesteia. el spune : „Era domnu blîndu. sau să vadă ce a vrut să spună diacul acela din Maramureş. exprimat la modul negativ. De aceea le-ar prinde bine să se cufunde o clipă în prăpăs­ tiile cuvîntului românesc. Poetul care sminteşte versul şi face vers liber fără necesitate (deci. cînd a tradus : „întru menre sminti-se inima mea". „Către care lucruri nestatornice inima ta.. ci înfiinţează. dar era nemăsurat de mult pentru firea omului căzut în domnie. s-au pironit foarte rău". fără liber­ tate). nebun. ca şi insul care vrea răstur­ narea pentru că tot ce e mare e răsturnat." Ce se putea spune. opusul lui bun este rău . 11 Nebun şi netot E ceva curios în negaţia românească : uneori nu desfiin­ ţează. cînd negi pe tot. nerăsipitoriu. ceva mai tîrziu. iar el în­ tregea astfel gîndul pozitiv. în limba noastră. este atît de potrivit.. îţi iese înainte ceva neaşteptat. să nu fie prea lacomi şi risipitori . al cronicarului. mai adînc şi mai pozitiv despre suverani ? Atîta tot li se cerea spre a fi mari. în anii noştri tineri. Astfel.. iese cu totul altceva. nela­ com. după cum. cînd negi pe bun. nebeţiv. Pentru isprava bună şi constructivă pe care o poate face ne. sau falsul profet. avea să traducă admira­ bilul scriitor Udrişte Năsturel. pînă la urmă. îm­ părate. Şi rnai ales pe ea o ignorăm. un netot. cu privire la virtuţile suveranului. păstrînd sensul de strîmbătate. dă mărturie sugestiva descriere pe care o face Grigore Ureche. cronicarul. Cineva care ar face logică fără să se mai gîndească la realităţi şi suflete — cum au ales să facă mulţi logicieni de astăzi — ar spune că funcţia de aci a lui ne este cea 141 . la urma urmelor. Cea mai mare smintire este să vrei smintirea — şi de aceea cuvîntul românesc.. care-şi ascunde gîndul pentru că tot ce e profetic e „ascuns".

pe care 1-a înlocuit sau pe care îl pro- 142 . în vorbirea noastră vie. El pare a face. încetează să fie un tot. cu o altă negaţie. pe deasupra. ea ar părea totuşi limitată : ar da. Totul ar reieşi mecanic : repui în ordine ceva răs­ turnat.). opera de smintire pe care o făcea particula „s" peste tot. Cu ne te plimbi peste toată lu­ mea. Ce sens ales. ceea ce e obligator să fie ? Poate doar în sensul că bietul om. fără apărare în faţa altor oameni. poate ajunge netot. din om ca toţi oamenii devine un neisprăvit şi din om tare poate ajunge un nătărău (cu ne şi tare. ca tăgadă. iar în logică simplă. Singur năz­ drăvan. în cazul lui ne. nu cuvintele gata făcute sînt vrednice de reţinut. spre deosebire de in. deloc rău. era sub ne-voie . negarea unei negaţii readuce la afir­ maţie. fără apărare în faţa duhurilor oarbe ale lumii. în schimb negreşit şi mai ales neapărat sînt uluitoare. ci. dacă se poate simplifica). de a da opusul. sau bietul om. luat şi el gata făcut din slavonă (ne-zdravăn.obişnuită. pentru ordinea omului. Omul devine neom : cel bun la trup şi la minte înnebuneşte. de a reînfiinţa : lacom şi risipitor au ceva negativ în ele.. care în definitiv este şi slav. avea negrăitoriu în limba veche : însemna „care nu are gînduri ascunse" ! Dacă neajuns are un sens pejorativ încă (deşi e tare interesant de vă­ zut cum de la a ajunge s-a sfîrşit la acest înţeles). dar cum oare s-a făcut ca din lipsa de apărare să sfîrşeşti la : ceea ce trebuie numaidecît.. chiar dacă într-un fel limitat şi el. dar cu un sens rău de fiecare dată. La negreşit încă mai poţi înţelege felul cum „fără greş" a putut însemna sigur. De altfel. omul teafăr. pare-se). dacă funcţia negaţiei nu e chiar cea obişnuită. căci exprimă ceva cu totul nou faţă de cuvîntul primitiv : ne­ cesitatea. hotărit . cînd îşi punea gheara pe cîte un cuvînt. Ba. care se zicea „nătare". ba chiar de a face tot ce-i place. adică nu de a înfiinţa. era sub vremi. întreg. Atunci. Numai că nici acest lucru nu e în­ totdeauna adevărat. formate de-a dreptul cu acelaşi prefix. de ex. ceva diferit de opusul la care te aştepţi. e drept. ne-a mai plăcut să împrumutăm şi pe nătîng şi năuc din slavonă. Dar iată că la „bun" şi „tot" prefixul nu mai operează mecanic. ci capacitatea prefixului de a face cuvinte. te scoate din galeria aceasta de smin­ tiţi şi te mută în feeria basmului românesc. latin şi apoi francez (din „in­ flexibil.

de prin 1960 pînă în 1967. şi la verbe. inabordabil).) Printre atîtea con­ tribuţii de preţ este aceea despre Prefixul negativ in. ca : greu-negreu. ci doar invers. după cum se ştie. una din acele lupte la fel de spectaculoase ca pe arene. ne face lui in cinstea să-1 în­ frunte. poate fără echivalent. voie-nevoie. atunci cînd unul nu desfiin­ ţează pe celălalt. îl înfruntă şi-1 biruie statornic. derivaţii lui ne apar pe trupul cuvintelor autentic româ­ neşti. disputa dintre ne şi in ? Au apărut. în nevăzutul limbii. Concurenţa cu in ? Dar ne te face să înţelegi limpede ce înseamnă o unealtă vie şi una moartă.La fel de sugestiv este să afli că între ne şi in. Dar cine stă să prindă. E sugestiv la culme să vezi că in dă derivate mai ales cu adjective. pe cînd cel cu ne dă doar contrariul primi­ tivului (neflexibil. nestrămutat) şi neagă tot ce vrei. a limbii. ca pe un oaspete al limbii. ba dă chiar locuţiuni („nelalocul lui"). dînd de­ rivaţi ce au întotdeauna corespondenţi în limbi străine. netrebnic. aproape nici un nespecialist nu pare să fi auzit de ele. este constant ataşat la neologisme. ba dă îmbinări ex­ presive. şi la adjective. ca in să-1 poată înlocui pe ne. şi la substantive. patru volume care n-ar trebui să lipsească din biblioteca nici unui căr­ turar român : Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română. ne ştie s-o preia el. (Deocamdată. Dar altminteri derivarea cu primul dă în general toc­ mai noţiunea opusă. Nici vorbă. O clipă. scoase de Institutul de lingvis­ tică din Bucureşti. ploaie-neploaie. Pe urmă îşi vede de joaca lui suverană. Şi în timp ce in are o „nemărie" în el (ca să-1 143 . de care in nici nu cutează să se apropie (nefiinţă. E ca şi cum. cu o uşurinţă pe care n-o găseşti lesne în alte limbi. însă. se petrece o specializare : derivatul cu in este folosit în accepţiune morală (inflexibil. cînd-necînd. pe cînd ne săvîrşeşte tot felul de fă­ cute şi nefăcute. în timp ce ne. aşadar. insensibil. neabordabil). mecanică. Căci într-adevăr cu ne te joci de-a negatul în toată împărăţia vorbirii. de Florica Ficşinescu. se aplică oriunde.voacă. S-a încins aci o luptă de toată mîndreţea între cele două particule. Iar în timp ce in. unde se evocă din plin concurenţa dintre ne şi in. cînd in nu-şi face datoria să dea opusul. cum spune autoarea articolului. nesensibil.

ci uneori cola­ borează. atît făcutele. Iar Nefîrtate rămîne el Nefîrtate. tăgăduieşti ce-ţi place. pu­ ţind nega tot ce-i place. neavînd în orice caz nimic dojenitor în el : nu. mă scuzaţi. El spune. Căci pînă şi nefiinţa are ceva de făcut. aşa încît trebuie pus la lucru. dar e făptura creatorului şi el. dar faci treabă.. nu ! „Ba" este scurt. cum are prea des ispita să facă. Exprimă din plin şi o împotrivire. cu diavoli. ne are o independenţă suverană. nu. cu neoameni. dar îşi este suficient sieşi (şi tot­ deodată grozav de necesar altora. că. în definitiv ea neagă orice fiindcă ex­ primă. a zis „ba nu". dar mai spune vreo trei-patru lucruri. tă­ ria negativului. spune înţelepciunea noastră. 12 Ba nu „Inimei ba să-i poţi porunci". E prea puţin să-i spui nu. dar şi amabil în definitiv. Atunci se întîmplă lucrul acesta neaşteptat. şi nu. lumea aceasta a noastră a trecut cu negaţia peste negaţie. Nu se poate ca o tăgadă care se extinde atît de mult să mai suspende lumea. care-1 face să tăgăduiască totul nebuneşte. în lumea ro­ mânului. care sună uneori ca o îndreptare sau o punere la punct. trebuie adesea să spui „nuuu ?" . adică a pus ba peste nu.calificăm cu derivatul lui ne. Dar negaţia care se poate împlînta peste tot nu mai desfiinţează întotdeauna. „Nu" este rece şi sumar. de parcă ar vroi să „nebuneze mîndria ceştii lumi". din­ colo de acesta. care poate fi tăios. îţi spui. poate mai bine decît alte limbi. fireşte. parcă. limba română pierde. mulţumesc.. Ca să-1 faci expresiv. ca să-1 întăreşti trebuie să spui : nu. sau : hotărît. drăcuieşti. lumea asta trebuie să meargă înainte. Şi cînd s-a apucat de treabă — cînd negaţiile is­ toriei nu i-au fost radicale —. alteori ca o 144 . cînd ea se sminteşte. ce însemna în limba veche „modestie"). cît şi nefăcutele lumii. Negi cît vrei. inclusiv lui nu). şi a plecat în marea aventură. Cu smin­ tiţi. „Nu" este un simplu refuz.

pare-se. şi diplomaţia. De acest cuvînt se temea el în gura iubitei sale. era redat ca io 145 . iar dezaprobarea poate merge pînă la con­ damnare. pe cunoscători şi pe romancieri. Doar cînd filologul are spirit filoso­ fic. precum şi pentru că avea mai multe posibilităţi şi nuanţe. deşi acest „ba" e mai tare decît „nu" la început. în dicţionarul latinist al lui Laurian şi Massim din 1871 — cel în care cuvîntul vagabond. scrie dicţionarul) şi ele ştiu astfel să curme şi speranţele. spun mai sim­ plu baiu (variantă a lui ba. „negaţie mai puternică decît nu. îl putem folosi oricînd în acest ultim sens . tocmai prin bogăţia lui. el devine pînă la urmă. putem să-1 folosim şi în alte sensuri. o impoliteţă. ci a scris : Nu zi ba de te-oi cuprinde. nicidecum de . Insă făcînd aşa. condamnare şi poate ironie sînt în . „nu" nici măcar nu înseamnă nu. întrucît ba e mai tare. El era mai puternic pen­ tru că exprima negaţia cu mai multă energie.ba"'. Limba noas­ tră a ştiut să se joace frumos cu negaţia (sau dacă se pre­ feră : a transformat într-o joacă frumoasă mizeria nega­ tivului gol). De aceea cuvîntul nostru a pus în perplexitate pe lingvişti : el este o negaţie atît de tare. el simţind mai bine decît oricine cîtă împotrivire.. cum se întîmplă în cazul lui Hasdeu. ca şi în limbajul diplomaţilor. Dar bo­ găţia reprezintă totdeodată puterea şi slăbiciunea cu­ vintelor. cînd nu-i place să ajungă la ironie. Fetele noastre din Ardeal. încît sare din matca simplei negaţii.. de altfel. abia atunci el ne poate descrie ceva mai cu noimă lucrurile. Cînd o femeie sau un diplomat spun „nu" — sîntem instruiţi de experţi — aceasta înseamnă „poate". dar cînd ne place.dezaprobare . la ultimul. Sau : e atît de tare. Dacă ar fi să credem. Pe toate acestea le simţi de-a dreptul în ba şi nu le găseşti decît pe ocolite în nu. decît nu. punere la punct. de pildă. De aceea Eminescu n-a fo­ losit pe „nu". dezaprobare. în această materie. în primul moment.nu". mai slab decît acesta. sau. încît se neagă şi pe sine ca negaţie. cu care răspundem la o invitare ce voim a respinge". însă.

zău. dar Hasdeu nu şovăie să dea ca sens originar tocmai negaţia şi să explice pe ba din perspectiva ei. ni se spune că ba vine de la latinul baha=bah. bohemi şi poloni". „din contra". Nu stă lumea într-un drăguţ ! — Ba stă. Hasdeu spune limpede — cum trebuie s-o admită toţi filologii. e mai mult decît negativă. ba exprimă o opoziţiune. inten­ ţia celui ce răspunde ba nu e de a nega ceva. dar în primul 146 . Dar dacă este contradictorie. Dacă e unul ca al meu. sau de la ita­ lianul ori francezul bah. defel. Pentru nuanţele — încă nedesfăşurate aici — ale lui ba. şi cu nu. sau mai bine contradictoria". adaugă autorul. Deşi ba vine limpede dintr-un negativ slavon. dacă-i mîndruţ ! Şi totuşi. într-altul ! Tocmai aşa o descrie Dicţionarul cel m a r e al limbii române. şi în al doilea rînd în înţelesul de dar. respingerea unei afirmaţii presupuse poate fi şi o negare a ei : „astfel ba a ajuns să aibă sensul lui nu". trebuie să fie vorba — se înverşunează să spună că mîndruţul ei face cît lumea. şi că particula. Rămîn să ne-o arate în continuare specialiştii . la origine. Iar el adaugă : „în ambele sensuri. ba poate tot atît de bine să stea în legătură şi cu da." Fireşte. Hasdeu găseşte o întemeiere numai în două înţelesuri originare : întîi.. într-un sens. autorul articolului despre această particulă scrie : „Ba. ca nefiind negativă. nu este o particulă negativă . este numai negativă. te întrebi : nu este şi o negaţie ? Cînd fata aceea din Ardeal — căci tot despre una din acele mocăncuţe. funcţionează ca la noi. de pe la daci pînă mai ieri. în înţelesul de nu. dicţionarul ne dă încîntătoarele ver­ suri populare : Frunză verde ş-un bănuţ. şi poate să nu fie negativă. care la ultimele două popoare. ci numai de a arăta că el are altă părere. ea neagă ceva la început. Ea spune : Nu e adevărat că lumea nu poate sta într-un dră­ guţ. cu excepţia latiniştilor — că ba al nostru este „ba de la ruteni. De aceea. Ca exemplu că sensul originar al lui ba ar fi „dimpo­ trivă". cu atît mai mult. scrie el. în speţă neagă un gînd întreg.. „în fapta.„bacabundu" („care se află în furie de Baccanthe") —.

s-a constituit sub semnul n e gativităţii. aici ! Dintr-o dată te poţi ridica în tăriile speculaţiei. Hasdeu te autoriză să spui dimpotrivă. Nu stă speculaţia filosofică în graiul românesc. în schimb. spre a te gîndi la acel „omnis determinatio est negatio". înţelegi că restricţia afirmă. Sînt aci două lumi şi două mentalităţi . aşa încît n-a putut lua brevetul de invenţie. că ba nu rămîne un simplu nu. care ştie tot atît de puţin româneşte cît Hegel. Aşa a făcut Hegel. n-a făcut-o sub numele său. Dacă. cît şi pe da (ba da). Din păcate.sens opoziţiunea este negativă. Din perspectiva vieţii lui ba în limba noastră.. Ba stă. Aşa face viaţa. sărăceşti lumea şi — sub nostalgia cine ştie cărei afirmări totale şi supreme — te înstrăinezi de bogăţia fenomenelor ei. unde el devine din negativ un întăritor şi poate intensifica atît pe nu (ba nu). dar. vine cîte un cuvinţel să spună. în care Hegel vedea principiul de viaţă şi de 147 10* . că „omnis determinatio est affirmfitio". prin care Spinoza uimea şi încremenea gîndirea filosofiei. în sensul al doilea restric­ tivă. de fenomenologia ei. Dacă spui că restricţia neagă. iar o restricţiune este şi o afirmaţiune totodată". ca înspre cea adevărată şi însufleţită. 13 Despre lucrările lui ba „Ba" a făcut o lucrare extraordinară în lume : a dat dialec­ tica. pe limba sa. într-adevăr. atunci consimţi întruchipărilor reale şi iei lumea în braţe.". Ba stă. dar şi două feluri de a ataca viaţa şi realitatea istorică — iar lumea lui ba se trage către una din ele. în istoria culturii noastre. că nu trebuie să însemne ba. care s-a chinuit atît de mult şi atît de glorios pînă la urmă să explice. zice fata. Dialectica. Peste ce minune de gînd dă Hasdeu. cu instinctul său filosofic şi filologic. nu numai două metafizici. ci devine un fel de „nu e adevărat acest lucru. Nu stă lumea într-un drăguţ..

cum să operezi în real cu imaginarul ? Astăzi încă sîntem în faţa unei proaste denumiri. Să vor­ bim deci de o plantă din codrul românesc. Iar lucrările lui ba pot să ne-o arate. negaţia suspendă. a pune în faţă. după voie. care ne lasă undeva o insatis­ facţie : numim electricitate „negativă" tocmai pe aceea care face atîta treabă cu electronii. pe care totuşi naturaliştii aveau s-o găsească în jungla indiană. în matematici. Şi de aceea îndrăznim să spunem că Hegel a vorbit în termeni de „nu". întocmai cum erau mai tîrziu cele imaginare : cum să dai virtuţi pozitive negativului. dar a gîndit în ter­ meni de „ba". adică a nega poate să însemne a afirma. numerele negative au fost multă vreme respinse. zis Vameşul.mişcare al gîndului. Şi pentru că opune înseamnă a ob-pune. dar face treabă bună. Cum poţi susţine că nega­ ţia afirmă ? Trebuie. dar a făcut treabă bună. 148 . Hegel a vorbit prost — sau provocator. ori nebună. Această repulsie s-a ivit şi în alte cazuri ale cul­ turii noastre. Dar Hegel vrea mai mult pentru ea : vrea ca ea să opună. S-a întîmplat întrucîtva ca în cazul artistu­ lui francez Henri Rousseau. să înfrunţi toată repulsia pe care o resimte conştiinţa gînditoare faţă de negativ. Dar aici începe scandalul. sîntem oarecum în spiritul ei . Negaţia desfiinţează. în spaţiul Dunării de Jos — cum este să spui că Orfeu e de la noi. în­ tr-o privinţă poţi spune (şi Hegel o spune adesea) că ne­ gaţia doar restrînge . ce pare-se a pictat o plantă exotică absolut imaginară. că Diotima lui Platon e de la noi —. dacă e luată în înţelesul ei absolut. î n orice caz. Dacă este nepotrivit să spui că dialectica ar fi trebuit să apară la noi. p u r t ă m în noi ceva din fluiditatea ei. descrisă de Hegel sub „nu". are totuşi oarecare rost să crezi că sîntem în măsură să-i primim mai bine mesajul decît alte limbi şi cugete. fie că atacă însuşi faptul de a fi sau numai felul de a fi. pentru că nu avea cum face —. Dar în înţelesul ei obişnuit negaţia respinge . Şi aici ar părea să se oprească virtuţile ei. Umanitatea denumeşte lucrurile prost. negaţia la Hegel sfîrşeşte prin a pune. în cazul lui „nu". Dar ceea ce spune forţat negaţia obiş­ nuită exprimă firesc ba. în orice caz.

Iar lucrarea sa dintr-o dată e mai subtilă decît a lui „nu". fie că-1 întîlneşte rostit. sau : „Nu vin". el alunecă firesc spre o a doua funcţie a negati­ vului. Dar deşi mai tînăr decît nu. Nu ar putea fi înaintea lui da. însă. încetînd să nege p u r şi simplu. care vine să se cupleze cu unu şi să facă aşa. cînd era neant. în doi. dacă răspunzi „ba vin". spui nu . pe cînd „ba vin" răspunde : nu-i adevărat că nu vin. iată că vin. în „nefiinţa informului". nu e din vremea cînd nu era nimic. Aşa se întîmplă că. Cum asta ? P u r şi simplu pentru că ba a analizat întrebarea şi a văzut că ea implică două lucruri : nu-i aşa că vii ? nu-i aşa că nu vii ? Iar ba singur răspunde : nu (vin). nu una paralizantă. adică stă de vorbă şi dă replica. el are toate puterile acestuia. „ba" pierde de­ grabă funcţia aceasta de a desfiinţa un conţinut ce-i stă în faţă . el reprezintă o subtilă negaţie activă. E u n miracol. care pleacă totuşi de la un simplu da şi nu. o face chiar mai apăsat decît celălalt — şi aşa îşi începe el lu­ crările. aceea de a respinge. ori de cîte ori stă lîngă alt cuvînt. cu atît 149 . ca în limba lui Hegel şi a altora. şi nu venit din neant sau sortit doar să nimicnicească lucrurile. fie că e numai gîndit. Tot întreb. în timp ce „ba" stă în miezul lu­ crurilor şi le presupune. „ba" este cu adevărat social şi dialectic. Pînă şi lîngă nu el spune mai mult decît „ n u " . iar cînd e vorba să nege. e totuna. ca în limba noastră. inima mea. pe care logica matematică nu-1 poate formaliza. 1-a p u t u t îngheţa în bivalentă logistica. fie că însoţeşte alt cuvînt. La întrebarea : „Vii ?" poţi răspunde : „Nu". nemaiauzitele isprăvi de as­ tăzi. cum e confratele său rigid. ca nu . cum zic grecii. Dacă însă răs­ punzi „ba". spui da. Asculta-te-voi ori ba ? Pentru că este de-al lumii. în timp ce „nu" rămîne „ n u " pe toată întinderea ariei unde se exercită.Căci ba este lucrător . deschis-închis. fie că e singur. Dar a rămas pe de lături „ba". iar cibernetica 1-a transformat în categoricul zero. Pe acest „nu" 1-a putut înhăţa logica formală. „nu". Ba acesta nu e chiar de la începutul lumii. cînd ma­ teria era. trece curentul*'— nu trece. şi acesta.

cu un dublu joc. Şi nu numai că restrîngi. Trecerea aceea de la anulare la afirmare. cu o nouă lucrare. „Ba" însă poate lăsa pe „supendat" în sens negativ. care îi era atît de grea lui Hegel. în clipa cînd vezi îndrăcirea aceasta a lui „ba". ba însă joacă tontoroiul cu afirmaţiile pe care le aruncă în lume. vine să suspende şi el. îndărătul jubilării de a vedea ce bine reuşesc lucrările lui ba. cum să n u . ba alta. lăsa un gol. Ba nu te sileşte. ba alta. al extincţiunii în zero. care. dar — ceea ce nu putea face „ n u " — indici o gradaţie : ba chiar. pitit îndărătul omului. cum făcea negaţia. dar şi un adus. care-ţi sminteşte gîndul ? Poate că „ n u " este al morţii. dacă vrea. totuşi al omului . ba unde mai pui că. şi alta — cum te silea să admiţi Hegel. pe cînd „ba" este şi al altcuiva. sau să pună tot ce vrea ? Negaţia îşi trăgea sufletul să ajungă pînă la afirmaţie. Şi atunci. ceva în gîndul tău îngheaţă. într-o sferă d e ­ terminată : ba e aşa . cînd alta. să spui : ba ici. şi ai suspendat. cu dublul joc pe care-1 poate face ba. ţi-o spune de-a dreptul. nici una. ba şi asta) puţinătatea a ce este. dar cu un balans. nici alta.i fie lesne lui „ba" să se opună. Ce uşor îi va fi deci să întreprindă o nouă lucrare. sub semnul negaţiei. învăluind cu oricîte bauri (ba şi asta. care e cînd una. Dacă deci el desfiinţează punînd prea mult. ba. adică şi una. ba e altfel. pentru care Hegel cerea circumstanţe speciale („negaţie specifică"). care î n ­ seamnă suprimat. ba încă. Ai analizat o p r e ­ supunere şi ai adaus. de care nu ştia nimic mecanizata negaţie. Nu cumva reu­ şesc prea bine ? Nu cumva ba acesta. dar şi una a celuilalt. ba colea. al anulării. nu numai o restricţiune. suflă prea puternic în pînzele gîndului ? Nu cumva este o unealtă a gîndului. suspendarea aceea. pentru ea. acum sub semnul lui ba aduce un preaplin. adică v e ­ nind cu posibilul asupra realului. dar el suprimă tocmai pentru că afirmă : ba una. 150 .mai mult spune altceva lîngă orice alt cuvînt. Restrîngi şi spui. asta. pentru că ai afirmat mai mult decît trebuia. N-ai decît să repeţi pe ba. cea de restrîngere. care te poartă atît de uşor printre stîncile negativului. Hegel joacă asupra echivocului lui aufgehoben. dar şi suspendat în sens pozitiv. Iar acum.

151 . Îngerii pieriseră încă dinainte. în fizica de astăzi. S-ar putea deci — lăsînd deoparte tot ce e superstiţie sau viziune teologală. El nu reprezintă un fantastic nu spus acestei lumi totuşi reale. el este con­ stitutiv lumii şi fabricat neîncetat de ea. Cine trece peste această distincţie în sinul negaţiei (şi cîteva mari limbi ale lumii trec). „Dumnezeu a murit". Deocamdată însă trebuie să-1 căutăm prin cărţi în­ vechite. pierde ceva esenţial şi pentru înţelesul vieţii : firea dracului. Nici nu o poate spune. Poate că omul creat artificial va putea fi obţinut şi aşa. prin credinţele cîte unui popor care ştie cfeva despre algebra existenţei. Despre toţi. Este u n simplu „ba" spus înăuntrul lumii. desfiinţînd astfel orice nemijlocire. pe linia antropologiei. pe dos. de cînd Hegel arătase că mijlocirea e suverană. dar unul multiplicat la nesfîrşit. Poate că într-un tratat viitor. încît să aibă nevoie de o altă lume — şi să se risipească o dată cu ea. prin eresuri şi. mai ales. şi reţinînd doar ce poate fi înţeles ştiinţific. aşa­ dar. cum e po­ porul nostru. sau sugestiv p e n t r u un înţeles ştiinţific al omului — ca viziu­ nea noastră despre drac să reprezinte o contribuţie româ­ nească la cunoaşterea omului. zice „ba". spunea Nietzsche. s-a spus că s-au stins. laolaltă cu civilizaţiile lor. E anti-omul. cînd fizica va şti să ane­ xeze şi viaţa. orice ideal de intuire directă. dacă prin imposibil se do­ reşte. care poate fi rostit pen­ tru fiecare lucru şi ispravă în parte. va exista de asemenea u n capitol despre omul cu semn negativ. cum este. de mult depăşită. P e de altă parte. şi după el o spun mulţi alţii.14 Discurs despre Nefîrtate Dracul nu zice „nu". sau atît de gingaş ca al îngerilor. al cărui chip este la fel de necesar înţelegerii omului. nici vreun da atît de copleşitor ca al zeilor. Zeii mor. pierde nu numai ceva esenţial cu privire la nega­ ţia însăşi. Ea n-ar fi de dispreţuit. antimateria pentru materie. Numai despre drac n-a îndrăz­ nit încă nimeni să spună că a murit. Ca atare.

de aceea nici nu e fără de om. spun parcă învăţaţii de astăzi. O simplă r ă s t u r n a r e de semn. eşti dator să-1 uneşti cu toate. Şi deodată îţi dai seama că seamănă cu tine : că simpla ta oglindire în altul îţi arată faţa Nesuferitului din tine. Ca şi oglindirea. Cînd se obţin armonia. cu cineva pe care îl deteşti. Fîrtatele. acordul. care dezbină toate. Noe îl ia în arca sa şi pe acesta. scăpîndu-1 de potop şi restituindu-1 societăţii viitoare. doar în sensul că nu are sentimente frăţeşti. Su­ primarea diavolului nu poate fi violentă. dracul e antiomul . ci doar unul moral . Doar i-ai schi­ ţat puţin numele. care nu neagă în definitiv. îl ispiteşte. dacă răsucirea ar fi alta. într-un fel. nu levogiră ? Şi totuşi. îţi spui. prin frăţietate : „Cînd doi inşi spun acelaşi lucru deodată. Altminteri ţi-e frate. există mai mulţi diavoli decît îngeri. în viziunea noastră popu­ lară. aşa cum nu-ţi suprimi chipul lăuntric. Iar p e el. ca spirala aminoacizilor din chromozomi să se răsucească într-o parte ori într-alta. că — spre deosebire de alte viziuni. Seamănă cu cineva. Cum poate fi el părăsit ? Aruncat în iaci ? El nu vine dinafară şi nu face vreun rău fizic omului. lămureşte o l e ­ gendă de-a noastră. ca într-o oglindă. la început. Şi nu e nimic rău în el. dacă sfărîmi oglinda de afară.poate mai ales astăzi. Suprimarea lui Nefîrtate se face abia indirect. Ţi se întîmplă uneori şi în viaţa obişnuită să întîlneşti cîte un chip de om ce-ţi e nesufe­ rit. Dar lumea aceasta de neîndurat este cu noi. unde e vorba d e un rău radical — diavolul trebuie salvat şi el : într-o le­ gendă de-a noastră. să fie dextrogiră. i-ai pus înainte un ne-. lumea vie s-ar în­ drăci. scriind într-o limbă unde nu exista toc­ mai „ba". într-adevăr e admirabil. e chipul nostru. ca să înţelegi că mitologia românească. doar văzut altfel. p e n t r u care. susţinea că sînt pe lume mai mulţi îngeri decît diavoli. dimpotrivă. cel răsturnat. în principiu. E de ajuns să-ţi aminteşti că u n Toma de Aquino. că e în dezbinare. şi lumea ar fi de neîndurat. E fratele său. crapă un drac de ciudă". î n - 152 . pur şi simplu. Nu e frate. Ce rău este. Căci recensămîntul întreprins de cul­ t u r a noastră populară pare mai exact decît al Aquinatului şi al cîtorva de astăzi. a r e ceva de spus lumii.

care e tot atît de naivă şi adevărată ca o ciobănită din folclorul nostru. dintr-o perspectivă mai adîncă. blocate. dispare Nefîrtate. Se vede limpede că nu ia parte la nimic". de ce nu-i place prietenul său atît de ales. De aceea tot ce este în-doit are ceva diavolicesc în el. spune totuşi lui Faust un lucru ne­ aşteptat de adînc şi mai osînditor decît oricare pentru drac : . infernul sînt ceilalţi. înţelesul românesc al lucrurilor se întîlneşte cu cel al lui Goethe. ca şi în eros-ul cel bun). în timp ce. atîta tot. Gretchen. dac-ai pricepe Dragostea de un'se-ncepe. neştiind să spună bine lucrurile şi neavînd la urma urmelor ceva de imputat celuilalt. nu răutatea. paradoxele lui. pe cînd în viziunea românească infernul este lipsa altora. ca în atîtea rînduri. Iar aici. cu distincţia ce se face în hegelianism şi atît de categoric în criticism) este ori poate fi organul principal sau exclusiv la diavol. In Faust I. în care cultura europeană pare a fi intrat şi a se fi adîncit tot mai bine. în termenii populari : Dac-ai şti. 153 . „Huis clos". cel care nu ia parte la nimic. Dar toate acestea se pot transcrie mai riguros. în viaţă. n u m ă r u l doi şi triumful lui doi : nu numai dezbinarea. ţin de Ce­ lălalt. sau în orice caz se pot transpune pe planuri mai ridicate. într-un rînd. ci indiferenţa. simbolic. în primul rînd. indiferenţa. neparticipaţia. fie că stăruie în real. înfundăturile lui.. numărul doi este instabil. neparticiparea. funcţia dracului este de a îngheţa lucrurile în doi. Antinomiile intelectului. trebuind să trimită necesar la u n al trei­ lea (aşa e în dialectică. dar şi orice dua­ litate. viziunea noastră populară ar avea ceva de spus pentru lumea indiferenţei şi a n e u t r a ­ lităţii. spunea Sartre. acceptate cu perfectă neutralitate. El este. Este expresia lumii stătătoare. de a opri numărătoarea la doi. este întrebată de erou. neutralitatea. Atîta tot e dracul. Sau. care nu e altcineva decît Mefisto ? Iar Gretchen. nefrăţietatea. Intelectul însuşi (ca opus raţiunii. El reprezintă. închise.. fie că o face în gînd. nu ura. şi în orice caz îşi dă aere de om de cultură. Şi e prima lecţie despre viaţă şi societate. Numai că el adăuga : „L'enfer c'est Ies autres". Aici. Dracul poate fi şi matematician uneori.. pe care ţi-o dă întîlnirea cu Nefîrtate.frăţirea.

ba şi asta. „pînă la urmă. să-1 m u t e pe acesta în irealitate. romancierii. El le pune în joc pe amîndouă. Nu sînt vinovaţi. Inima omului se întreabă numai. neutralitatea. el te pune într-un da ori ba fără ieşire . Dar echilibrul vie­ ţii se pierde cînd omul nu stă să aleagă decît între două sau cînd. în simulare şi prea adesea în perversiune. adînc la treapta dinţii ea însăşi — a riscat. li spune : „ba de ici. ştie să spună Pascal. iar tot ce a venit de atunci 1-a confirmat. de la sprîncene. te face să spui : ba şi asta. şi toate î n t r u - 154 . Sentimentul cel mai adînc al fiin­ ţei umane. Dintr-o dată dracul săvîrşeşte astfel o ispravă exact contrarie celei de a te î n ­ gheţa într-o alternativă. E specialitatea lui de a opera prin contraste. dimpotrivă. dinainte de naşterea romanului modern. aşa încît mută inima în irealitate. întrucît şi în îngheţ şi în dezgheţ total zace ceea ce îi place lui. s-o desprindă de dragostea reală. cum putea face : te pune într-o fluiditate fără de capăt. are de ales între prea multe.. iubirea — adînc în întruchipările sale spiri­ tuale.. ca să se desfete. Dac~ai şti. pe cînd împeliţarea se poate face în oricîte piei. dacă ia pe „ba" însoţitor de ceva. o plimbă prin lumea posibilelor. fireşte. cum nu sînt vinovaţi poeţii : viaţa nu merită să fie trăită fără comentariul ei. în so­ cietatea nouă a omului. De la buze subţirele. ca s-o prindă în atîtea ispite încît. la hotare. îi pune înainte toate împeliţările cu putinţă ale unei fiinţe reuşite. dac-ai pricepe Dragostea de un's-ncepe ! De la ochi. ba de colea". Dar împeliţatul îi răspunde. Nu au făcut romancierii aşa ? „A force de parler d'amour l'on devient amoureux". Dar în orice co­ mentariu zace un germene de îndrăcire. indiferenţa. adică la extreme.15 împeliţatul întruparea are loc într-un singur trup. De la gîtul cu mărgele. Dacă ia pe „ba" singur.

S-a spus că în ştiinţe nu mai operează de ce ?. Pen­ tru noi. adusă miraculos pe un ecran. într-un fel. începînd din Faust II al lui Goethe oamenii se îndrăgos­ tesc de o Helenă posibilă. Căci este o împeliţare şi în cinematografia aceasta. operează întrebarea de ce nu ?. la propriu. Ce ar fi rămas ştiinţa dacă întîrzia prea mult la realul dat. de către filosofii mai noi ai ştiinţei. î n pielea. şi dacă n-ar fi trecut la realul posibil. tocmai. cum istoriseau oamenii altădată. cea a omului care a ieşit de sub tirania realului şi a declanşat posibilele. cum ştiau să deo­ sebească medievalii. Dar acelaşi primat al posibilului asupra realului este mîndria noastră. în m e m b r a n a peliculei. al matematicilor ? S-a spus. aşadar. anticii nici nu ştiau de posibil ca atare : ştiau de virtual. dimpotrivă. a unui determinism mai subtil. într-un uluitor scenariu pe care poetul 1-a scris dinainte de a se inventa arta posibilului imposibil. omul. ci despre tot ce ar putea să fie. întrebarea naivă a determinismului linear. fie că e vorba de posibilul posibil. ba chiar pe omul de stat uneori. şi pe cineast. vorbindu-ne nu despre ceea ce a fost şi este. Aceasta şi este marea noastră cucerire. Iar în timp ce în lumea lui Homer bărbaţii se îndrăgosteau rînd pe rînd de o Helenă reală. fie că e vorba de posibilul imposibil. dinamicul şi dinamismul reprezintă acţiunea. Dar stăruie riscul să fie şi cucerirea celui din oglindă. ce riscă să aducă un lanţ cauzal necruţător ca în fatalism . o 155 . încap poveştile noastre toate. un lucru tulburător de adevărat. pe cînd energia înseamnă simpla putinţă. al experimentului. posibilul era mai slab decît realul. Sub această ambivalenţă stă întreaga lume modernă. al fizicii. la realul spectral. şi la realul fictiv.pările gîndului critic sînt statornic primejduite de împeîiţările lui. cum făceau grecii cu ştiinţa lor descriptivă. Ce semnificative sînt cuvintele şi de astă dată : pen­ tru antici. care duce la realizare şi care deci e sortit să se întrupeze. Romancierul face p a r t e el însuşi dintr-o structură spi­ rituală. „dinami­ cul" era mai slab decît „energia". care însemna actul. Noi însă ştim despre toate posibilele şi încer­ căm să le punem în joc. care a înlocuit în­ trupările cu împeliţările. cine­ matografia. care poate privi şi pe romancier. De altfel.

care este şi una a experimentului. pe care îl spune muzicianul. care în fond sînt cele ale posibilului desprins din el. Dacă s-ar fi intitulat Eonul axiomatic. Căci lumea noastră este admirabilă şi nouă. ca nici o alta ştiută dindărătul ei. unde nu încetează să se plimbe printre noi şi cîteodată în noi. se hrăneşte şi visează din mila acestui „de ce nu ?". pe care şi 1-a spus romancierul. una care — respectînd în ultimă instanţă reflec­ tarea realului — a ştiut să reflecteze asupra realului şi să impună acestuia alte chipuri. ca în cea de a doua. trezit în om acum cîteva veacuri. Dar nu s-au dat bătuţi. noi nu ne-am sfii s-o trecem astăzi lumii ca un mare cuvînt românesc.. în fond. dar are undeva u m b r a î m p e - 156 . unde mişunau.întrebare ce în acelaşi timp poartă în ea şi u n fel de r ă s ­ puns sau îndemn : de ce să nu încerc ? O extraordinară libertate raţională s-a trezit astfel în om. Acest . S-a produs în felul acesta. lumea de astăzi trăieşte. paleta sa de sunete fundamentale. în lumea modernă. pe care 1-a spus cineastul. în cartea sa Eonul dogmatic. de la Renaştere încoace.de ce nu ?". Acest lucru. de care păreau să ţină şi ei. o dez­ lănţuire aidoma celei pe care Goethe ar fi numit-o „demo­ nic-" . amîndouă ex­ presii ale raţiunii active. zboară în spaţiu. Ai fi crezut că ei sînt sor­ tiţi să piară. în fapt. pare-se. cartea lui ar fi astăzi una din marile opere ale gîndirii europene. reprezintă un „de ce nu ?" frate bun cu cel al sistemelor axiomatice. care au venit. o dată cu ieşirea din actualitate a divinului. De ce nu altă facere cu putinţă ? Şi într-un fel. dacă interpretăm bine. cum facem astăzi. şi una a tehnicului în fond. Căci acest lucru îl spune ea : am cîştigat libertatea de a prescrie realului o realitate la voie. cînd îşi dă singur. s-a produs demonia raţionalului. îl spunea Lucian Blaga. aşa cum era deopotrivă legitim s-o facă. Dumnezeul medieval era un fel de răspuns la „de ce ?". autorul le lăsase de mult în urmă. Omul fără Dumnezeu e răspunsul la „de ce nu ?". Ce e surprinzător este că dracii se simţeau la fel de bine în prima lume. Dacă ea n-ar fi fost intitulată astfel şi gîndită în prelun­ girea unor probleme teologice pe care. dar desprinsă din el. ca pictorul. să schimbe de un veac şi ceva încoace faţa ma­ tematicilor. De ce nu alt sistem de axiome ? s-au întrebat acestea.

De altfel. adică ferestre şi uşi. Dar o spunem acum în legătură cu întrupările gîndului. Sînt aşadar puteri multe în drac. Sînt chiar atît de multe. în perfectă naivitate. Cu dracul lumea are ce face. într-o lume pornită spre lenevire. dracul devine îndoielnic omului. în definitiv. că e plin de ambiţii. Neogoitul. A făcut focul. care pot fi şi împeliţările lui. De aceea. şi unui Goethe îi plăcea o asemenea demonic a firii. cel care nu se mai potoleşte.liţatului peste ea.. A făcut carul. principalul 11 făcuse el. că am face un serviciu tare bun unei părţi din umanitate dacă am reuşi s-o învăţăm româneşte. dracul e gol. este să nu existe dracul gol — pare a spune în­ ţelepciunea românească. iar atunci puterile rămîn libere. dracul e meşter mare şi are meritul. puţină flacără de viaţă. ne gîndim cîteodată. In clipa aceea. a venit şi dracul să facă buruienile. abia. el n-a ştiut să pună şi „su­ flet". la lucrurlie pe care le-a făcut. care e rudă bună. Le mai trebuia ceva mic de tot. Din păcate. după obîrşie. încît ele nu mai ajung să fie în slujba omului şi a vieţii.. 16 Dracul gol şi demonia lui Goethe Toată problema vieţii şi societăţii nu este să nu existe dracul . Este şi asta o ispravă. dacă ştie să-1 p u n ă la treabă. Dar mai ales în lumea omului şi în sinul universului artificial al omului dracul se dovedea meşter. „Multe pe lumea asta le-a făcut şi diavolul". spune legenda. Totuşi. 157 . după folclorul nos­ tru. dar ea n-avea lumină. neghina şi sca­ ieţii. văzînd că limba noastră ştie s-o sugereze. dar nu putea să-1 scoată din casă. după cum ea trebuie să fie pe placul naturaliştilor. cărora le-a oferit material de lucru. dar nu se aprindea. spune cîte o legendă românească : atunci cînd a făcut Dumnezeu ier­ burile. Aşa a făcut el casa. cu românescul „cumpăt". Ne mai gîndisem la aceasta în legătură cu „computer".

precizează Goethe în chip sugestiv. în timp ce în prima parte a lui Faust diavolul e teribil de inteligent ca filosof. Ce splendid ba („ba şi eu sînt demonic"). demonia lui Goethe ţine de o admirabilă. cum mărturiseşte singur. Aşa cum îi întîlneşti conceptul. nu era uman. Era vorba. Creatorul acesta. de-a lungul celor cinci acte. păstrîndu-i însă funcţia şi dîndu-i alt nume : fiinţă demonică. dar cam mărginit în ma­ terie de soluţii. dar suspectă metafiziceşte viziune a lumii. avea să-i opună Mefisto lui Goethe. La artişti el se întîlneşte mai mult în cazul muzicienilor decît al pictorilor. Napoleon era demonic . vine să vorbească demonia lui Goethe. Dacă demonia lui Goethe poate însemna ceva. La oameni.. p.. dar şi de m a r e ironist — era de­ monic. de „ceva ce nu se manifestă decît prin contradicţii. II. nu era îngeresc. Mefisto nu era demonic. cît mai ales la cei cu puteri uriaşe. Dar Mefisto ? întreabă Eckermann. căci părea lipsit de raţiune . el se îndrăceşte cu adevărat şi dă. căci părea adeseori că arată p]ăcerea răutăcioasă de a produce oarecare rău. artistul acesta care el însuşi. căci reprezenta „o fiinţă mult prea negativă". cinci ului­ toare isprăvi. 339). aici. avea să poarte uneori pe dia­ vol în el. a lui Me­ fisto. spune marele poet. în speţă. îndoielnice nouă. Acest ceva nu era divin. de curtean. în general. de speţa casei care din păcate n-are gea- 158 . în partea a doua. în ceasul puterii sale de „olimpian". căci n^avea inteligenţă . Demonicul goethean poate apărea şi în natură. căci era binefăcător . Părea că se complace numai în imposibil. voi. atunci toată partea a doua din Faust este tocmai expresia demoniei cuiva.. sub chipul lui Herder. poate fi şi în lumea animală. spunea Goethe." Iar Goethe adaugă : „Am dat acestei fiinţe numele de fi­ inţă demonică" (în Poezie şi adevăr. mai peste tot. sau sub chipul priete­ nului său Merck . nu era drăcesc. dar în special în Convorbirile cu Eckermann şi la finele autobio­ grafiei Poezie şi adevăr. credea că poate îmblînzi pe Celălalt sau chiar ocoli..Despre aceste puteri goale. care întîlnise ceva din diavol încă din tinereţe. cu partea a doua din Faust. nu se iveşte ne­ apărat în cazul celor eminenţi. dar el se iveşte mai ales la om şi în lumea omului. parcă împotriva voinţei aces­ tuia. ducele de Weimar — face el concesia.

în care nu există „ba". masculin şi feminin peste toată natura. Cîte polarităţi nu proclamă Goethe. în orice caz. şi demonia însăşi. ca un adevărat epigon de rîndul acesta) . Dar dacă nu ai pe „ba" la îndemînă. a carului care nu iese din casă sau a focului care. nu arde. Goethe a trăit din plin fantastica aven­ tură pe care o desfăşoară. să-i mai spunem o dată. înainte şi îndărăt) şi neîncetat altele. în nestăvilita lor demonie. O putem trece tot pe seama diavolului. în viziunea sa despre lume se întîlnesc două concepţii caracteristice : polaritatea. sus şi jos. de devenirea goetheană („nevino­ văţia devenirii". A doua funcţie. lumină şi întuneric în teoria culorilor. în împlinirile ei ulttme şi categorice : atît în opoziţia îngheţată (ca în „Vodă da şi Hîncu ba"). cît şi în dezgheţul lucrurilor. în imposibil. în sens mai larg. despre care spunea că e perfect neutră. cea germanică. rişti să con­ sideri drept negativ ceea ce nu e doar negaţie şi să spui pozitiv la ceea ce e. în cîte dualităţi ultime nu sfîrşeşte el prin a îngheţa lucrurile : sistolă şi diastolă . Este adînc semnificativ că Goethe însuşi semna­ lează cît de mult se complace fiinţa demonică. 159 . din păcate. Dar toate acestea reprezintă numai prima funcţie a lui ba (şi a Celuilalt. dreapta şi stînga. „dracul gol". contracţiune şi expansiune. daimonii şi esenţele metafizice.muri şi uşi. ba-ul românesc. cea de a sări la extremul opus şi de a debloca prea mult. Hiiben and Driiben (un fel de presocratic aici şi acolo. căruia îi place să filosofeze cu intelectul. după cum îi putem da statutul de neutralitate reclamat de demonie ca şi. vom zice acum. funcţia de a bloca. iar nu să pună în joc raţiunea). la nivelul lui lingvistic. pe care avea s-o invoce şi Nietzsche. dar e momentul să lăsăm de o parte diavolii. dar care 1-a gîndit cu intensitate (dialectica) şi 1-a trăit cu pathos. î n t r . Goethe făcea parte dintr-o lume. o tristă negaţie. totuşi. este cea care ne interesează acum. încercînd să dăm lucrurilor un nume ştiinţific sau mă­ car speculativ : este vorba de primatul posibilului asupra realului. Posibilul impo­ sibil al medievalilor. respectiv polarităţile.u n sens — şi în termeni strict româneşti — se petrece în tot Faust revanşa lui ba asupra lui nu. O limbă în care există „ba" se linişteşte şi devine într-un fel mai înţeleaptă : ştie că multe sînt cu putinţă. A trăit-o şi teoretizat-o limpede.

este ce poate rămîne din valorile şi chiar din cu­ vintele noastre. fie că o mai vroieşte Goethe ori nu : toate posibilele.intră acum în joc. Este cartea cea mai stranie a umanităţii. abatele acela îndrăcit face o întreagă societate secretă pentru punerea în valoare a po­ sibilului din oameni. cînd p u n e în joc pe Herr Mittler. „Ba şi asta e cu putinţă. cei din a doua j u m ă t a t e a veacului XX. Şi Faust II ar fi construcţia dracului gol. totul are drept la viaţă (das Geltenlassen. înainte aşadar de a vedea ce i se întîmplă lui Goethe. 17 întâlnirea noastră cu Goethe Sînt cîteva cuvinte româneşti — petrecere. Este în ace­ laşi timp cartea care ne priveşte pe noi. ai lui Goethe. să arătăm ce ni s-a întîmplat nouă cu el. ambivalenţa ei. autorul. Şi ce poate rămîne. dacă veacul XX n-ar trăi-o şi n-ar umaniza-o . tot ce e posibil are drept să bată la porţile realului. în noutatea lumii de astăzi. spun eroii. dacă veacul acesta nu i-ar pune ferestre şi uşi. cit şi cele imposibile. Ne-am întîlnit cu Goethe ca şi pe neaşteptate. Goethe. Ce i se întîmplă lui Goethe este ce se întîmplă culturii noastre folclorice. spune el. cu un t e r m e n ca şi intraductibil). pozitivi sau măcar activi. Dar o simte întrucîtva în Afinităţile elective. Iar lumea lui este cea în care toate florile trebuie să crească. cu privire la binefacerile căruia în­ cepe să aibă îndoieli. Iar cu Faust II lucrurile sînt limpezi. cumpăt. în năzdrăvanul ceas de mîine. mijlocitorul. ba şi asta". dar tocmai de aceea e cartea gîndului care şi-a ieşit din ţîţîni. în prima jumătate a vea- 160 . E cartea celei mai „incomensu­ rabile" — după vorba lui Goethe către Eckermann — reu­ şite. mai ales împeliţare şi ba — care te ajută să înţelegi pe Goethe. din valorile goetheene. în­ truchipare. nu pare încă a simţi riscurile întreprinderii. se revarsă acum peste lume. în Wilhelm Meister. atît cele posibile. Dar la rîndul său Goethe te ajută să înţelegi cultura românească.

tot de către u n român. . scoasă la iveală mai tîrziu. (De altfel. El n-are îndîrjire. sănătos cum era şi cealaltă faţă a lui Eminescu (pe care numai Caietele lui în întregul lor ar putea-o arăta) şi în orice caz sănătos cum a fost cultura noastră folclorică. iarăşi întîia dată. îi este mai apropiată decît cea nibelungică. cu blînda ei însufleţire a firii. Goethe.cului XX — în ceasul. i-am făcut o cinste prea mare. Noi i-am păstrat-o — chiar dacă un Călinescu va spune. u n Cantacuzino. Nietzsche. întocmai folclorului nostru. E marele duh sănătos în cultura lumii. mai degrabă decît una epică. cu o impresionantă pătrundere. ar fi înregistrat cu încîntare lirica noastră populară. în care 161 XX ~ Cuvînt împreună . . din paginile acestea. Este probabil că nici o altă cultură nu i-a reflectat " gîndul într-o creaţie ca a lui Eminescu sau într-o lucidi­ tate critică de speţa celei a lui Maiorescu. >. în care am încercat să ridi­ căm cultura noastră folclorică la registrul cult — şi am făcut-o în aşa fel încît astăzi nu se poate înţelege cultura noastră fără el. a fost tradusă opera sa capitală p e n t r u întîia oară în limba franceză. că multe idei eminesciene pot fi de la Schopenhauer. aşa cum nu poate fi înţeles veacul lui Eminescu şi al lui Titu Maiorescu fără ceva din Schopenhauer. Au lipsit numai cîteva decenii ca întîlnirea noastră cu Goethe să se petreacă. părîndu-ni-se că vorbirea despre el n-ar fi vorbirea despre noi înşine. reprezintă o seducătoare alee secundară în istoria gîndirii. Dar el s-ar fi reflectat peste tot în folclorul româ­ nesc. încă din veacul trecut. Avea şi el o natură lirică. dar suflul lor vital este altul — şi am uitat. la un nivel conştient. adică. în timp ce pe Goethe încă nu-1 in­ vocăm îndeajuns. dar îşi retrăgea eurînd adeziunea. Goethe este altceva. în schimb. e altcineva. Mitologia noastră populară.) Numai compatriotul său. Numai că. care întîmpinase cu emoţie epica populară sîrbă şi apoi pe cea neogreacă. avea să-i acorde atît de mult . Fiul lui Frâu Adele von Schopenhauer. distinsa mem­ bră a cercului de doamne din jurul lui Goethe. şi atîta tot. în faţa acestui îndîrjit. la fel cum uităm în faţa lui Kierkegaard sau a lui Nietzsche însuşi. de vorba adîncă din Învăţăturile lui Neagoe Basarab : cine n-are îndîrjire acela vede cerul. şi este bine de ştiut că într-un salon bucureştean s-a citit. lui Schopenhauer.

încă necunoscuta Alice Voinescu. îndărătul filosofiei cul­ turii a lui Blaga. ca Andre Gide (despre care s-a vorbit poate prea mult în cultura noastră).nu mă pot lipsi de filosofie şi n-am ce face cu ea") . e goetheeană. în arsenalul ei. este una dintre cele cîteva care ar trebui să facă mîndria noastră. ştiută apoi. şi celălalt. ar trebui s-o reflectăm noi în el. care a devenit la noi „stihie". Minoră cum poate încă părea. Iar cînd u n tînăr de astăzi descoperă cu surprindere. alături de atîţia alţii. întîlnirea noastră cu Goethe. poate. a păstrat pe „stoicheion". ci însuşi suvera­ nul dindărătul lor. cu un sens nu mult depărtat de spiritul presocraticilor) . n-ar fi de înţeles fără pro­ totipul Goethe. disoluţia bună în devenirea întru devenire. are deschiderea către adînca înţelepciune indiană. sentimentul luminosului. „Lumea are mai mult geniu decît mine". chiar dacă păgînătatea primului şi recursul la „ m u m e " al ultimului nu s-au făcut direct sub semnul aceluia. Influenţa cite unui spirit. trei deschideri către universul pe care nu le pot invoca multe alte culturi naţionale : are deschiderea către presocratici (e semnificativ că singură limba noastră. element. Eresurile şi păgînătatea credinţelor noastre ar fi încîntat păgînul deliberat din el . fără Goethe. d-rul Francisc Rainer. aşa cum măsura şi cumpătul nostru sînt goetheene. primatul naturii şi născutului asupra făcutului sînt goetheene. spun şi una. organicismul şi sentimentul cosmic..nu se regăsea. „oca­ zionalul"'. d e dindărătul său. neştiută în adînc. De vreme ce Goethe nu s-a putut reflecta în cultura noastră. mi­ nor totuşi. dar încă neexplorată poate. pe un Spengler şi Frobenius. pe care gînditorul nostru ştiuse să-1 întîlnească'faţă către faţă. Eliade nu pot fi înţeleşi pînă la capăt. bucuria. în petrecerea vastă a lumii. lipsa de sentiment tragic este ca a folclorului nostru. La Blaga — şi el singur ar îndreptăţi întîrzierea asupra lui Goethe — lucrul e izbitor. cultura noastră are. Tudor Vianu. primatul simţului artistic asupra celui filosofic este pe linia graţioasei sale desprinderi de filosofie (. către cea persană şi poate către un Orient ce va constitui marea 162 1 . Blaga. Dar aceasta s-a şi făcut. Pârvan. la nivelul sensibilităţii noastre culte dintre cele două războaie. trebuie să i se spună limpede că nu asemenea secunzi plini de rîvnă ai culturii au putut fecunda pe Blaga. pînă şi ceva din împăcarea dorului sînt în Goethe.

care undeva ne povesteşte pe noi înşine. se deschide către tot şi înţelege tot — afară de două lucruri. „On dit Goethe comme on dit Orphee". nu 1-a citit pur şi simplu.problemă de mîine . Goethe rămîne la refuzul istoriei şi al matematicilor („Matematicii e sînt ca francezii : traduc în limba lor ce le spui. şi pragurile culturii noastre tra­ diţionale. spre ştiinţe experimentale şi matematism. El este altceva. Atunci. civilizaţia ecranelor şi a butoanelor ? Nu sîntem noi ca Philemon şi Baucis din Faust II ? Să redeschidem atunci cartea aceasta. acel Noe pe care-1 şi prefera. cu veacul cel nou. are deschiderea către Goethe. întîlnirea cu el este cea mai actuală. oricîtă cinste ar părea să i se facă lui Goethe punîndu-1 alături de culturi întregi. că s-a afirmat aici. El în­ suşi este o stihie. o persoană şi nu e un simplu autor (cine nu 1-a citit întreg. poate. într-un fel. Căci Goethe nu este. în definitiv. între cele douăsprezece mari figuri ale lumii pe care le închipuise într-o zi . Sentiment al istoriei pe linie românească ? Ne-a fost limpede tuturor. de la 1800 încoace : potopul istorist şi cel scientist. şi atunci totul a devenit altceva"). Confrun­ tarea lui. e ultimul om dina­ intea dublului potop ce avea să se reverse peste lume. trec uneori prin ştiinţe cu siguranţa cu care treceau părinţii lor cu turmele peste plaiurile munţilor. Dacă n-ar fi decît aceste trimiteri. primatul raţionalului asupra naturalului. în sfîrşit. ce i se întîmplă lui Goethe e ceea ce ni se întîmplă nouă. Iar ele sînt. e confrunta­ rea culturii noastre. limitele unui ins nu sînt şi cele ale unei culturi vii. cu deschiderile ei cu tot : ^nu am avut o bună întîlnire cu istoria. spunea Valery. nu am trimis. şi încă ar merita să ne străduim a face din cultura noastră unul din mira­ colele europene. pe care a trebuit uneori s-o „boico­ tăm" . Fireşte. Şi totuşi încercarea lui Goethe ne priveşte. respectiv. pe cînd o cultură vie ştie să meargă înainte. Goethe acoperă tot. a ultimului om. Dar. Este ultimul om. Acestea sînt limitele lui. Cu ce întîmpinăm noi revoluţia tehnico-ştiinţifică. în zilele noastre. 11» 163 . de pe la facultăţi. care aveau să fie esenţiale lumii de după el : istoria şi fizico-matematicile. de altfel). înstrăinare faţă de cultura de tip matematic ? Dar ciobănaşii aceştia de astăzi. cultural.

Este un sens limpede în lucruri ? In orice creaţie adevărată rămîne ceva „incomensurabil". din îndemnul căruia a şi dus-o la capăt. Goethe îi spunea că o vede şi el insulă cu insulă. S-au spus aşadar multe. unde despre tragedia lui Goethe (cu siguranţă despre partea a doua) stă scris : „Este ca o femeie cu trei ochi. ceea ce nu admitea critica mai veche. Iar acest lucru îl istoriseşte. iată că încetişor — şi acum în urmă ceva mai repede — omul şi societatea au ajuns într-acolo. Ceea ce nu putea admite marele nostru meşteşugar dra­ matic. nasurile. ochii. răspunde Goethe. iar dracul şi sfinţenia fac două. Cînd îi cerea să spună pe ce scenă de teatru vede jucată piesa. 17. în felul său. poetul în­ chipuia una care semăna mai degrabă a cinemascop. dar cum poate fi femeia însăşi ?" Cum poate fi ? De vreo douăzeci de ani e cu putinţă să se răspundă lui Caragiale : aşa cum este lumea cea nouă în care trăim. gurile sînt mi­ nunat de frumoase . Am gă­ sit-o relatată în Amintirile lui Ioan D. mîntuite. care ne-a făcut pe noi cu putinţă şi în neştiinţa căruia avem a citi atîtea. da. ba nici măcar Goethe însuşi. cu patru guri . 164 . . că sînt adeverite istoric şi astfel scoase din neade­ vărul lor artistic. dar şi "fiindcă Goethe însuşi nu prea ştia ce să spună. dar abia acum. dacă opera ţine laolaltă. şi sîntem siguri că răspunsul indirect i s-a dat lui Caragiale. Despre opera aceasta mai e loc oricînd să se spună o vorbă. cu două nasuri. p. nu numai pentru că s-au spus multe altele. Oricine o poate vedea. Cîştigă bunul Dumnezeu prinsoarea ? N-o pierde. este că actele din Faust II ţin de o struc­ tură . Cînd îl întreba Eckermann.18 Partea a doua din „Faust" sau la dracul cu cărţi De ce se spune „la dracul cu cărţi" ? Poate fiindcă pentru bietul neştiutor de slovă. Gherea. răspunde Goethe. ca un arhipelag. cartea era cea socotită sfîntă. dar ni se pare că vorba cea mai plastică — şi pe care ne-am bucura s-o afle specia­ liştii de la cele 72 (sau poate mai multe) Institute goetheene din lume — a spus-o poate Caragiale al nostru. Dar dacă e departe rău la dracul cu cărţi. în golul de interpretare lăsat de nedumeririle poetului însuşi. Faust II.

controlat. dar acesta e adevărul lumii contemporane. adică din starea de natură. cînd te gîndeşti la întruparea de acum a gîndului matematic peste tot în lume. este în joc trista umbră a lumii noastre : povestea războ­ iului. î n actul IV. Aşa îţi apare la început Faust II. Iar actul V. al banului şi al operaţiilor economice financiare în societate — cu emisiunea aceea. care vrea să cunune toate lumile (greacă şi nouă) şi să desfete pe om cu toate Helenele în t r u p şi idee. Este însă car­ tea în care raţiunea „deadins s-au împeliţat. Goethe n-o putea şti . era o simplă Gretchendichtung). şi cea a ordinii raţionale. aşadar culturii ecranului. cel cu ochi de femeie. de vates. guri şi viersuri de o frumu­ seţe unică. putem zice noi astăzi cu vorbele lui Varlaam. pentru unii chiar ca o impietate.însuşi iar libertatea se cucereşte în fie­ care zi ? Toate acestea sînt undeva. de destine. cu darul său de poet. o Mefistodichtung (aşa cum partea I.Opera care îi părea lui Goethe însuşi un arhipelag este lumea modernă. la dra­ cul cu cărţi — adică în lumea noastră. ca să scoată rodul omenesc din toată răutatea". este cel mai emoţionant elogiu anticipat adus cinematografiei şi televiziunii. doar o prevestea. iar în acelaşi timp. şi încă la scara celui p u r t a t cu mijloace drăceşti. care începe cu emoţionanta întîlnire dintre lumea idilică. şi a strămutării fe­ erice în spaţiul gol şi timpul plin istoric. Dar ceea ce ar fi p u t u t şti — dacă n . Şi ea ţine. departe de Goethe. sortită să piară. care este întreg un poem al lui Mefisto. „împeliţarea cuvîntului cel nainte de veci în firea omenească".a r fi crezut atît de mult în „eternul feminin". iar o dată cu ea ţine şi Faust II. pe care-1 şi 165 . fără prea multă aco­ perire. Sună poate straniu. cea mai uluitoare anticipa­ ţie a culturii noastre. Actul I aduce primatul conştient. ce este el decît chipul. şi prin ele. aşa cum spune Miron Costin. a lui Faust-Mefisto la curtea regelui — şi sea­ mănă cu o reuşită operaţie de stat. al Helenei. a homunculus-urilor în eprubetă. A ajuns dracul să pună mîna pe cărţi şi s-a apucat să facă treabă. pînă şi în banchetul şi spectacolul final. mirat şi întrerupt de spaime. în a doua ei jumătate. semnificativ cel mai neizbutit. al lumii în care societatea e contro­ lată d e om el. de lumi. Cu actul II este limpede lumea noas­ tră în joc. a transplan­ turilor de organe. Actul III. Sau este. sortită să se instaureze.

sau Gretchen în­ săşi. Ce este însă Faust II din perspectiva lui ba ? minunată colaborare dintre om şi diavol. Totuşi. Aşa se întîmplă în lumile unde „nu" rămîne „nu". direct poetice : Lynceus în actul trei. jemeia. în actul cinci. Istoria trecută rezervase bărbatului ima­ ginea sa de animalitate b r u t ă şi superioară. care se sperie cînd li se oferă transplantarea în lumea omului. d u r e ­ roasa ispită războinică. cu stranii frumuseţi. prezenţa dracului mejdioasă şi vinovată. şi dau o neaşteptată unitate operei. deci trecînd lucrurile pe seama lui Mefisto. a rămas să pară una a diavolului. aşa cum numeşte Goethe Faust I. ca pe o dea ex machina — este că el descria astfel structura spirituală a bărbatului. constaţi că în Faust II numai personajele secundare sînt goetheene şi vii. paznicul acela îndrăgostit şi el de frumoasa Helena. nu cea din fantastica viziune finală. primează bărbatul. care vine să dezmintă. adică în viaţa privată. dar uman îndrăgostit . Ce a fost ea pentru cultura occidentală ? Un singur răspuns ajunge : a fost ce a făcut Thomas Mann din ea cu Dr. în lumea cea mică. care e atît de adînc şi sem­ nificativ a omului. ispita culturii. atîta tot . cum să înţelegi de la început aşa ceva ? Şi cartea aceasta. în locul fericirii lor de vegetal. Faustus. aşa cum se vede bine în Este o şi for­ însu< e pri­ operă. sau P h i lemon şi Baucis. a fost cea care a p u r t a t cu ea valorile esenţiale. în actul întîi . dintre om ţele drăceşti din el însuşi. tot ce părea a u ­ tentic goethean. de arbore . Toate acestea sînt exclusiv ale bărbatului.punea în joc la finele operei. a dezrădăcinării din lumea proprie şi a intrării în orizontul universal. Dar chipul bărbatului era doar la suprafaţă dominant în civilizaţiile — ce erau de tip feminin — de pînă în veacul nostru. cu actul trei . 166 . definitorii laolaltă pentru el. ca amintire a unei fiinţe reale. în actul cinci. Acum însă. ce se destramă în nouri. şi acest lu­ cru îl spune Faust II. oamenii naturii. ci aşa cum apare în prologul actului patru. Dacă te uiţi bine. î n cele cinci acte. ispita politică. împotriva propriului său gînd parcă. în actul patru . ispita creaţiei şi fanteziei ştiinţifice. în opoziţie cu imaginea Helenei. în actul doi . poetul descrie cele cinci ispite ale bărbatului : ispita economicului. în anonimatul ei. prin cultura lucidă şi ra­ ţională în care am intrat.

trimiţînd îngerii să ia sufletul omului din mîna lui Mefisto. In lumea cea mare însă. cum că dracul stă totuşi undeva : pe la hotarele dintre loturi şi oameni. adică în Faust II. Naivitatea Vicleanului este de-a crede că poate amăgi pe om trezindu-i ispitele raţiunii — cum se întîmplă în Faust II -—. în partea întîi. rămîi" . el trebuie să-1 gonească şi de acolo şi să-i ia cărţile din mînă. diavo­ lul e cel care pierde. nici ştiinţe. în orice demers pe care-1 faci prin­ tre oameni. cînd în realitate el înalţă astfel pe om. Şi cînd omul ajunge la dracul cu cărţi. în orice rol pe care-1 joci. diavolul nu mai e pustiitor şi netrebnic. ba chiar să ajungă pînă la „dracul cu cărţi" şi să-i 167 . 19 Cel ce stă pe răzoare Este adînc de tot.dă răspunderi şi sensuri. iar diavolul nu ştie decît de spiritul ce pustieşte sufletul. fără o îndrăcire proprie. se prinde cu raţiunea sa mai adîncă. dacă omul e năzdrăvan. Şi nu se prinde doar cu inima. întotdeauna cu omul diavolul este sortit să piardă. îi. dar se prinde i n toate. cea cu Faust — căci sînt două prinsori în piesă —r. n-ar fi devenit om. care abuzează oarecum de puterile lui. După ce omul a ştiut să-i preia şi să-i umanizeze mai toate ros­ turile. a societăţii. în mic. pe arenă sau Ia tribună. cum spune Goethe.Căci lumea cea mică este în primul rînd a sufletului. care să-1 facă a spune clipei : „O. De aceea juridic. personajul Faust se desprinde cu dezgust de toate. căci. în chip semnificativ. aşa cum. din actul IV). n-ar fi regîndit şi m u t a t din loc firea bunului Dumnezeu. gîndul acesta din viziunea noastră populară. Dar în cealaltă prinsoare. El este chiar necesar. pe scenă. Mefisto are dreptate : 1-a prins pe Faust şi a cîştigat în parte prinsoarea cu Dumnezeu. cum o şi simte. omul n-ar fi făcut nici matematici. dacă n-ai puţin pe dracul în tine eşti bun de lăsat la vatră. în partea a doua (cu excepţia războiu­ lui aceluia p u r drăcesc. ca puţine altele despre lume.

spre a nota pen­ tru sine că nimeni nu are dreptul să-şi bată joc de numele tău . Sau mai degrabă : conturul tău este şi 168 . la prima vedere : este ca pielea ta. uneori îţi schimbi. după unda. sau laşi ca alţii să-ţi schimbe. îndrăcitul de Herder îi spune într-o zi : Ce-i cu numele acesta de Goethe ? Să vie de la Gott (Dumnezeu). sau poate de la Kot (noroi) ? Şi Goethe se întoarce acasă descumpănit. după codul şi numele lor. Dar tocmai aşa. la graniţe. să le mişte şi să le comande. adică pe la hotare. la judecata din urmă. Astăzi ştim bine cît e de adevărat un asemenea lucru. el ştie să se întoarcă dintr-o dată în inima lucrurilor. fără să simţi. te şi d e ­ fineşti. însăşi fiinţa ta şi că deci tot ce e mai superficial în tine a sfîrşit prin a fi şi ce e mai adînc. ci că acesta s-a prefăcut o clipă înfrînt. Te delimitezi prin hotar. Tînărului Goethe la Strasburg. toate lucrurile. ca numele tău. îţi vine să crezi că nu omul 1-a izgonit pe drac la hotare. diavolul a rămas să stea ca şi fără rost. aşa pare să te înveţe legenda populară. de ţi-e mai mare mila. în felul acesta. ca să nu-şi mai piardă timpul cu fleacuri printre oameni şi să meargă la esenţial : la liniile de demarcaţie. întocmai cum credinţele noastre populare închipuie că florile vor fi judecate după tot ce e mai superficial în ele. dar nici nu-ţi trece prin minte că. aşa cum i s-a întîmplat o dată lui Goethe. „după miroase". Iţi primeşti. într-un fel. După numele lor sînt chemate şi există. după cum tehnicienii ştiu să cheme obiectele cos­ mice. Tot ce e mai superficial. atunci înseamnă că nu există defel diavoli pe lume. limbajul. numele. Numai că.ia din mînă şi cărţile.cineva cu numele tău. Şi dacă nici asta nu e ispravă de drac. în fiecare ceas al vieţii. Eşti acolo unde îţi sînt graniţele. că prin denumire îţi determini esenţa. iar oamenii vor fi chemaţi după numele lor. îţi dai seama că poate să ţi se cla­ tine fiinţa. după hotare. s-a do­ vedit a fi şi tot ce e mai adînc. Hotarul e tot ce e mai superficial. Doar cînd se joacă . izgonit de peste tot din lume. poţi spune că se pe­ trece o judecată din urmă şi că ea se face după ceea ce desparte şi împarte lucrurile sau oamenii. codul tău intim. căci numele acesta ţi-a devenit. în prima clipă. undeva prin ţara nimănui. cu timpul. Au ajuns învăţaţii să prindă ceva din codul ge­ netic.

pentru o hartă. 169 . nimerit acolo. numai bătrînii şi istoricii ştiu astăzi. pe răzoare. Atunci pro­ prietarul încearcă pe toate căile să-şi rotunjească harta. cită viaţă şi cît haos au adus dinăuntru hotarele şi răzoarele. Dar toată istoria. că din cauza cîte unui umil posesor de pă­ mînt. marea cea mare le va hotărî". din păcate — se vede limpede ce înseamnă hotarele şi cum îşi face dracul treaba. acestea ! Pentru o călcare de răzor se făcea moarte de om. aşadar. haturile. pentru ca să se adeverească vorba aceluiaşi traducător : „Hotarele lor. într-o lume schimbată. Proprietarul acela rural din Balzac contemplă planul pe care i 1-a făcut expertul hotarnic şi vede că există cîte un „intrînd" în domeniul său . dincolo de haosul adus dinafară de atîtea seminţii care nu-şi găseau hotarele. Dar ele nu se puteau desfiinţa. împilînd vieţile altora şi mutilîndu-se pe sine ca om. hotarele nu sînt perfecte. drept în mijlocul oamenilor. nu e pămîntul ni­ mănui. este o reaşezare în hotare. Dar ce problemă. Poate că o bună parte din ştiinţa trecută a dreptului. în mare şi mic. fără să ne mai supere. după concepţia poporului nostru. Se făcuseră la un moment dat statistici. pentru un hotar. şi poate sta şi el. „Să nu muţi hotarăle aproapelui tău". în apa­ renţă. era totuşi în ele şi un fel de „drept" al omului. ca linie de demarcaţie. căci dacă toţi vedeau bine cît <de mare este partea diavolului acolo. în aşa fel încît te bucuri să vezi că mai există şi apă pe pămîntul acesta al oame­ nilor (ba încă două treimi din el sînt apă). în romanele ţărăneşti ale lui Balzac — cele mai proaste literar. Iar strîmbătatea hotarelor. spune traducătorul din 1688 al Bibliei. dintre pe­ tice de pămînt şi dintre ţări — iată poate istoria oameni­ lor şi a omului. Acolo nu-i nimeni. trăind şi murind.. se poate mai ales citi în mare. încape în capitolul acesta al „hotarelor". de la distanţă. inclusiv ceva din dreptul roman. s-o spună. veneau spre ogorul cel să­ nătos tot felul de dăunători. cu strîmbătatea lui cu tot.conţinutul tău de viaţă. Acolo stă dracul. în lumea noastră românească. răzoarele. Hotarul dintre oameni. spre a se dovedi ce apreciabil procent din pămîntul ţării rămîne nefolosit din pricina răzoarelor. Din răzoarele acestea şi din buruienile lor.

Omul nu poate să nu aibă hotare. în răgazurile acelea ale vieţii. Tot ce este stă sub o hotărîre. pe lumea asta.. Şi de altfel. chiar dacă a hotărî nu este întotdeauna şi a hotărnici. Se numeşte diavol despărţirea care desparte. într-o măsură. Cum poţi. Limitaţia reprezintă tot ce este mai rău pe lume. care hotăresc de rosturile ei. spunea undeva Miron Costin.a avea". dar şi tot ce este mai bun. A hotărî. a face şi a vroi. Hotare există şi în lumea verbelor a fi sau a deveni.Căci a hotărî înseamnă a pune hotare. graniţa înseamnă deopotrivă blestemul şi binecuvîntarea lucrurilor. cuprin­ surile şi vieţile trebuie să aibă hotare. spune înţelepciunea noastră. Dar cu­ vintele singure vin să te înveţe cum trebuie să gîndeşti mai adînc : căci a pune hotare. cum se spunea în limba veche la predestinaţie. ţările. ai putea adăuga. iar la rîndul lor bunurile. El vine doar la „răstimpuri". Totul este în limitaţie. tocmai. înseamnă că stă peste tot. Dracul stă la graniţele fiinţelor şi stă la răscruci. Ambivalenţa hotarului este a m ­ bivalenţa vieţii însăşi. Dar dacă el stă la hotare. care sînt de în­ fruntat şi de înfrînt fără încetare. Pînă şi „pohtele domnilor n-au hotar". dacă nu pui peste tot hotare ? Dintr-o dată înţelegi astfel că negativul graniţei t r e ­ buie să fie şi pozitivul ei. Sau : ambivalenţa lucrurilor este semnul prezenţei per­ manente a anti-lucrului şi anti-omului. în înfruntarea diavolului. nu priveşte doar loturile de pămînt şi cuprinsurile ţărilor. că hotarele sînt mai ales cele ale întinderilor de pămînt şi că diavolul operează în primul rînd în lumea verbului auxiliar . zeii şi omul limita­ ţia ce nu limitează. la răs­ timpuri şi la răscruci. poate. Atunci totul trebuie luat de la început. face un lucru. însă p e n ­ tru ca lumea să ţină şi să fie bună. ea trebuie să invente ceva mai drăcesc decît diavolul : despărţiri care să nu despartă. Aşa cum s-a p u t u t spune că răgazul este începutul tuturor viciilor şi izvorul tuturor virtuţilor. cum poţi deveni sau fi ceva. Dar dracul are în lotul său limitaţia ce limitează. înseamnă în limba noastră mai ales a lua o hotărîre ce ţine de voinţă. o clipă. 170 . lucrurile nu trebuie să stea ele şi sub o hotărnicire ? Te-ai putea gîndi. în înţelesul de „a hotărî". deşi nu sub „hotărîrea cea înaltă". aşadar. de altfel.

Se cuvine aşadar să le-o spunem astăzi şi să le ară­ tăm. într-un ceas al vieţii : Hotărăşte-mă. căci nu desparte întot­ deauna . cu cel vechi cu tot. Şi dacă omul poate simţi. visa şi fi sub semnul nehotărîrilor. adică a se hotărî şi a hotărî . sau încă : a se drept hotărî. cu frăţească recunoştinţă. el nu poate trăi. el vorbeşte de intrarea în alt orizont. Cuvîntul acesta : hotar. nu este capăt. sau orice altă fiinţă demonică. Căci a hotărî. dar nu lipsa de hotare. ca în presupune­ rea de istoric a lui Cantemir : „Cea veche a Dachiii hotâ- 171 . căci nu curmă . se cuvine să re­ cunoaştem — orice ar fi fost în treciţt — ce bun contact de simţire şi gînd am avut cu naţionalităţile conlocuitoare. să hotărîm între partea diavolului şi cea a omului în lucruri. din cea ungară. de vreme ce nimeni n-o mai tăgăduieşte. atunci nu e vorba de negativul. pune-mi hotare Dacă Don Juan. căci mai degrabă deschide. la noi. atît de „încifrat" limbii noas­ tre. „hotarul vederilor". ce am făcut din cuvintele lor . fără îndoială că ar fi exclamat către daimon. încît putem acum încerca să deosebim. nu e doar graniţă. uneori altceva decît ei. care sînt rigide. Cînd Conachi spune despre cineva că „ştiinţa lui trece a simţirilor hotară".20 Hotărăşte-mă. în unele clipe. ca ori­ zontul. şi a bine hotărî. pentru orizont. ci de pozitivul hotarelor şi hotărîrilor. pune-mi hotare ! în hotarele existenţei umane poate încăpea orice. Noi vorbim de „hotarele legii". Astăzi. Hotarul nu e margine. Cînd eroul unei scrieri mai vechi de­ clară iubitei sale : „zilele mele ţi le-am hotărît" şi cînd o închipuim pe aceasta răspunzîndu-i cum numai în romane fac femeile : „tu eşti zidit şi hotărît pentru o altă lume". ar fi vorbit româneşte. este totuşi luat dintr-o altă limbă. atît de frumos. Dacă hotar înseamnă şi delimitare. Cu „hotar" am speculat atît •de adînc. înseamnă parcă mai mult decît a determina şi a delimita. cînd ne-am adîncit în latinitatea limbii noastre. Se şi spune în limba noastră. In orice caz înseamnă mai mult decît a mărgini. dar legea omului însuşi a devenit pentru noi : a avea hotare. dul­ ceaţa şi chiar adevărul nehotărîrii ultime.

se hotărăsc tot în slova dava. „In der Beschrănkung zeigt sich erst der Meister". ca fiind evidentă. căci ope­ rează direct sultanul ca diavol. ca în aproape modernul „a hotărî întrebările controver­ sate". spune Goethe. în limitare abia se a r a t ă măestria. în schimb. s Rămîne însă diavolul cel subtil. Pentru un Spinoza. pentru bietul credincios care „puse hotar să nu mai mănînce m ă r " (fiindcă prin m ă r păcătuise părintele Adam).. opera diavolului de a dezbina lumea prin hotare rigide. Fiindcă î n ­ cepeam cu Don Juan. e blondă) . ca în : „Cetăţile şi oraşele daţilor. Fireşte. Iar hotărîrea firii. cumu-i Gherghi-Dava. Ii spune atunci : există o nelimitaţie pentru ceea ce ţi se pare li­ mitat . Dava lui Gheorghe". prin ce-i al meu şi ce-i al tău.. nu mai e nevoie de diavol. Limitaţia se cu­ n u n ă cu nelimitaţia. rătăceşte acum ca şi „din hotară în hotară" (spre a răstălmăci frumoasa vorbă a poetului). care nu hotărăşte p u r şi simplu la moarte lumea. lămurindu-1 că „omnis determinatio est negatio". cum face infinitatea cea proastă cu finitul ce nu se mai curmă. hotărîrea deschide. căci e o determinaţie (are ochii verzi. mai sînt şi alte fete frumoase pe lume. din hotar. să spunem că şi o fată frumoasă este o hotărîre a firii . Ce poate face diavolul aci ? Nu-i poate ţine lui Don J u a n o predică spinozistă despre frumuseţea femeii. Să lăsăm de-o parte. aventura spirituală abia începea. Există şi alte hotare decît cele ale întinderilor sau bunurilor. care simţea hotarele oricărei fericiri. otrava sa rafinată. Şi cuceritorul acela. hotărîrile şi nehotărîrile sale. cu ho­ tărîrea sa. al lui Maiorescu. î n ce priveşte hotarul. ci îi trece hotarele.. dacă hotărîre înseamnă şi încheiere. pentru un Goethe sau pentru folclorul românesc. să fi cuprins atîta loc cît astăzi ţine Olatul Temişvarului" . cu frumuseţea pe care o pune ea pe lume. 172 .. o fată frumoasă e o afirmaţie. o fată frumoasă ar fi o negaţie. este o măestrie.rîre. totuşi verbul a hotărî închide cu-adevărat numai atunci cînd nu poate rămîne o nehotărîre. chiar ter­ minaţie. O vorbă mai veche spunea : „Aveţi moşii de împărţit / Au livezi de hotărît ?" Iar cînd cronicarul spune că : „Sultanul de moarte îl hotăra". e drept unul cam buhav la t r u p şi minte. Altminteri. Costin. „o mie trei". şi în ea sînt hotarele unei frumuseţi date. rămîn sensurile diavolului. după N.

ci să contureze o făptură. există o categorie. înţelegînd că totul are hotare. este sacru. el va găsi că e un biet truism. statele. d a r tot despre cele ale lumii vorbeşte pînă la u r m ă şi filosofia. care. care e primul moment real al vieţii spirituale. ştii să transformi limitaţia într-una ce nu limitează . Trebuie să te 173 . pentru hotare. cînd aşadar jui e vorba de limitaţia de care fugi neîncetat. sau despre vieţile. nehotărîtă cum este. P r i n t r e cel.e 12 categorii ale lui Kant. printre p r e ­ dicatele acelea care se spun despre orice (căci aceasta în­ seamnă „categorie"). Dar tot un filosof. deşi limitate.Toate acestea te proiectează dintr-o dată în inima filosofiei. făcută prin ele să ţină. are în ea atîta nelimitare încît „ n u te mai saturi privind-o". care astăzi totuşi ne poate apărea Categoria cu majuscula. Diavolul e înfrînt cînd hotarul vine dinăuntru. care toate poartă în ele îngrădirea şi zvonul morţii. K a n t acum. Hotarul familiei. nu încetăm să ne închidem. au în ele nelimitarea ra­ ţiunii obţinute. iar ele exprimă astfel plinătatea. Spusese cîndva în Antichitate un lucru adînc de tot Aristotel. Limitele nu vin să despartă. şi cu aceasta el rosteşte dintr-o dată gîndul omenesc cel mai adevărat nouă. căci delimi­ tează ceea ce înăuntru nu are hotare. nu din afară . deşi limitată. care. după ce i-ai trezit surîsul invocînd pe Spinoza. stinsă în aparenţă. dar ori de cîte ori vorbesc cu adevărat omului sînt limi­ taţii ce nu limitează. Cînd e înfrînt diavolul ? Atunci cînd. limităm şi definim peste tot. sau despre adevărurile omu­ lui modern. stă poate exemplul cel mai viu de limitaţie ce nu limitează. despre o fru­ museţe care. Sună curios să moralizezi pe Don J u a n cu Aristotel şi Kant. cînd ai nelimitaţia înăuntrul şi nu în afara hota­ relor. e faţă de sine. Dar în familie. în cartea a treia a Fizicii : limitaţia nu e faţă de altceva. ştie totuşi cîte ceva despre esenţa hotarelor. „limita­ ţia" tocmai. ci de aceea la care poţi rămîne neîncetat. la rînd cu unitatea sau cauza sau realitatea. ştia să spună cuvîntul-cheie pentru limitaţie. Ce nu este în limitaţie ? Ce oare nu poartă cu sine atributul limitaţiei ? Dar există o limitaţie ce nu limitează. de pildă. şi pe modelul ei. spune Kant. întruchipările noastre. Dacă opui lui Don J u a n ideea de familie.

Fiindcă efectiv „individule" reprezintă una din insultele cele mai teribile ce se pot aduce unui ins. ca familia. — Stricatule ! — P u turosule ! — Individule !" Şi duelul se opreşte asupra acestui cuvînt triumfător. cu tipul lor uman. a rîs.. Ai din plin dreptul să te închizi în familia cîtorva. mai ales unui ins în condiţia monahilor lui Damian Stănoiu. Hotărăşte-mă. dacă rodeşti pentru toţi ceilalţi. Ai din plin dreptul să te retragi în pustie. fi­ reşte. şi ne face să rîdem. unde erau zugrăviţi. spune celălalt. dacă o faci pentru ei. O redă în scris. dă cuprins şi înţeles dragostei mele. de pildă. nu poţi spune „individul lui Dumnezeu". ci te învaţă limba. Iată ce ar putea închide vocabula noastră „hotar". Damian Stănoiu. e individ. Dracul de la hotarele oamenilor piere. aproximînd : . Dar dacă e aşa. Termenii erau destul de cruzi. nu cine ştie<ce teorie metafizică vine să te în­ veţe. care nu a fost la început a noastră. — Beţivule. autorul. Poate că autorul a înregistrat el însuşi scena şi. pune pe doi dintre aceştia să se certe şi să se insulte. dar poţi foarte bine spune şi spui. călugării de pe vremuri. ar spune Don J u a n daimonului.— Păcătosule. Să mergem direct la limite : dracul nu e ins. spune unul. doar dacă poţi trăi în acelaşi timp cu hotare şi dincolo de ele. vezi că îşi rîd cuvintele de noi. de aceea preferăm să cităm din memorie. Aşa ceva. 21 Individul care nu e ins într-o scriere satirică mai veche. ca ea să poată fi fără hotare. nici nu trebuie să fie numai a noastră : ar fi bine să fie a tuturor. chiar dacă o faci cu o nuanţă de exasperare : 174 . într-o familie ori o lume proprie. ci în sensul adînc al cuvîntului nostru : pune hotare. nu în sensul de „fixează-mă". Dar dacă adînceşti puţin lucrurile.hotărăşti prin şi către acele lucruri care nu au hotare înăuntrul lor. în limba română.

Pe cînd. „individ" ţine de o diviziune.) Deosebirea a fost mult invocată în zilele noastre. care poate privi şi realităţile strict materiale. pentru că nu exista problematica libertăţii. în timp ce „persoană" ţine de o alegere şi dă ex­ presia unei vieţi spirituale. pe cînd individul desparte. Insul are hotare pozitive. parcă : nici aci nu e tocmai în joc un sau-sau. Iar sentimentul limbii. mizeria a ceea ce numeşte ea materie este tocmai individuaţia. în gîndirea contempo­ rană. care este prin el însuşi . care a rămas şi cea esenţială. asupra deosebirii dintre individ şi persoană. dacă e mai mult decît individ. între altele. uneori. este că. Deosebirea tradiţională. alteori. o de­ osebire ce urcă departe. ne par că închid în ele lucruri pe care nu ni le spun oamenii de specialitate. Persoana uneşte. indi­ vidul are mai ales el hotare. anume pentru ins. pînă în gîndirea medievală. căci poate să nu aibă conştiinţa aceea activă care face ca persoana să fie ce este.. susţinut de revista franceză Esprit. la prima vedere. Individul. 175 . Iar limba noastră spune. implicaţiile spe­ culative. dar nu este un ins. ai sorţi să ţi se dezlege limba. care nu ţine de o diviziune. E ca şi cum cei care ştiu totul despre limba noastră ar avea uneori lim­ bile legate. ideologiei personalismului. în definitiv. atomul este un individ (atom chiar aceasta în­ seamnă : „individ").insul lui Dumnezeu". După gîndirea indiană. fiindcă între individ şi persoană ar mai exista loc pentru ceva... Un bob de mazăre este şi el un individ. ci de o împlinire. datorită. Din nou nu e nevoie. să recurgem la lingvişti spre a introduce pe ins între individ şi persoană. (în A n ­ tichitate nu se putea specula pe tema aceasta.. dar negative. care sparge lumea în exemplare distincte. raţional şi distinct : sau devii o persoană. insul nu e neapărat persoană. deci a persoanei. sau rămîi un individ. s-a spus. dacă te cufunzi puţin în spiritul limbii tale. în schimb. Dar mai există şi limba română pe lume. Orice vorbitor de limbă română simte că. S-au făcut frumoase analize. cineva care poate să aibă răspundere („e u n ins de răspundere") . sau măcar un exemplar in­ dividual . Ins denumeşte o fiinţă care a în­ ceput să aibă contur de persoană . ţine dintru început deşi rămîne în diviziune. E clar.

tocmai. cînd încerci să-i cuprinzi şi redai rătăcirile. spre a-1 face în chip neaşteptat adverb. Horaţiu. Cuvîntul ins nu vine de la ens. Insul care este. în el însuşi. Am întîlnit cîteva spirite alese. Dar însu trece în pronume personal. cu funcţie adjectivală sau substantivală. Insul care poartă fiinţa îrî el. dînd însă numai opoziţia. Acum se petrece lucrul neaşteptat : însu devine adverb. însemnînd „chiar.ins".) Şi tot Coresi traduce : „însu întru tine (în tine însuţi) fi-vor zdrobite valurile tale". o unitate morală . (Aşa ai putea spune limbii tale. Ce speculaţii frumoase se puteau face atunci : individul. dintr-înşii). în limba veche se putea spune : „Audzi-mă cîndu chemai către însulu" (Coresi) sau : „După însulu să îmblăm.. Insu era la început „pronume de identitate" şi se folosea mai mult nearticulat. persoana. Te întorci la opera lingviştilor şi vezi că lucrurile stau altfel. pentru rest noi avînd pe dînsul sau dînsa. Ca de cele mai multe ori.. chiar Maiorescu mai foloseşte forma veche. poate mai adînc. şi-a găsit şi el locul undeva.Dar riscul este să ţi se dezlege prea mult şi să vor­ beşti în gol — o vedem bine cu . cînd spune : „Să judece înşii în cunoştinţă de cauză". care-1 poartă de la ipse — ni se spune — peste alte forme pronominale. insul acesta românesc ar merita un vo­ lum. o unitate materială . care sugerau în treacăt că vorba noas­ tră de ins vine de la latinescul ens. deşi numai după „întru" şi compuşii lui (printr-însa. Dicţionarul Academiei în­ treprins sub conducerea lui Sextil Puşcariu dă analiza spectrală cea mai completă asupra cuvîntului. iar nu după lume" (Varlaam). sau Coresi ne dezmiardă cu vorba aceasta : „Nu alt suflet aducu-ţi. Cum să-ţi vină în minte că „ins" poate fi rudă cu conjuncţia adversativă însă (de parcă diavolul. însuşi". ci are o întreagă poveste. sau încă : „Rugîndu-se într-însulu" (în sine. chiar. cum spune Mineiul din 1776). S-a spus în limba veche : „învăţătura ta însă (însăşi) mă în­ vaţă" .. pe „însă"') ? Sînt mai multe lucruri în lumea limbilor adevă­ rate decît în închipuirea ta. ci insu suflet ce-au ieşit din tine". care nu s-a p u t u t ridica de la individ pînă la condiţia de ins. pînă la urmă. decît în speculaţiile noastre fără acoperire. insul. Cu funcţia substantivală. ba chiar spre a-1 face conjuncţia „însă". Dicţionarul ne dă un 176 . iar dacă..astăzi se foloseşte încă aşa. una de existenţă.

care poate să nu stea la început. ajuns să însemne „individ. Iar singurul exemplu mai plin este din Eminescu r „Viaţa inşilor care au pricinuit fiinţa ta. cu exemplul : „Calea e plină de spini . tot din Coresi). Iar trecînd prin strîmtoarea aceasta a adverbului.. el spune totuşi ceva mai mult decît individul şi n-are nevoie de cîrja numeralului ca să subziste. de care ne batem totuşi joc. spune Bălcescu. Doamne. cum se aşază de obicei conjuncţiile („Despre partea închinării însă. îl pune în opoziţie cu . om" şi folosit rar singur. odată ajuns la „ins". Şi insul. Diavolul nu e ins." Dar insul are autonomie. Lingvistul se opreşte. ca şi din faptul că însă putea urma unei conjuncţii adversative. Şi în problematica indivir'-persoană. iată pronumele deve­ nind conjuncţie. mai mult cu numerale (doi inşi) sau cu pronume personale ori nehotărîte (tot insul).singur exemplu („însu pentru acea nedreptate. şi cuceritor.. Cum să spui străinilor asta ? Cel mult să-i rogi să se uite puţin şi la această Cenuşăreasă. Căci „din întrebuinţarea adverbială a lui îns se explică funcţia lui de conjuncţie". însă ea duce la o cîmpie". El urcă înspre persoană. persoană. Aceasta se vede şi din folosirea lui însă adversativ. Sextil Puşcariu explică : pronumele (cum era la început însu) scoate în relief pe cineva. posibil de urmărit încă. primesc putere". însu fu dezlipit de substantivul sau pronumele de care ţinea şi fu raportat la întreaga propoziţiune precedentă". să ne ierţi"). la biata (de la bealus. beata) limba noastră românească. Dacă el se şi numără.. îl deosebeşte. simţi că mai e loc pentru altceva. naşteri şi morţi. ca exemplarele individuale. ca Damian Stănoiu de m o ­ nahii săi). Nu oricine e ins. „La tot insul se dă o parte". individul-persoană ? Aci lingvistul ne spune mai puţin : este pronumele de identitate. ni se spune acum. Se întîmplă în romanul limbilor cele mai neaşteptate cununii.. E straniu. spunîndu-se : „ci însă" (ceea ce ar justifica pe „dar însă" din gura agramaţilor. totuşi din fericire simţim încă felul cum însu poate funcţiona ca adverb. e personant. dar limba şi speculaţia ne spun că de aci începe o nouă poveste. povesteşte cineva u n joc. sau „tot insul se joacă cu o insă". 12 177 .

unde va ţine. la capitolul acesta. cum vom reaminti îndată —. cît şi personalitatea stranie a vorbito­ rului trebuie să fi atras multe doamne din Sibiu. Şi anunţul adaugă : „Recomandăm şi publicului românesc această prelegere şi cu deosebire damelor. al femeii. dar femeia nu are întotdeauna hotare. căci în adînc lucrurile se întîmplau invers. Dacă o cita. De vreme ce „om" în mai toate limbile pare să însemne tot­ deodată „bărbat" şi de vreme ce bărbatul este cel care pînă mai ieri a făcut istorie şi cultură — cel puţin la supra­ faţă. Omul este sau trebuie să fie o fiinţă cu hotare . se mai putea spune ceva convingător p e tema femeii.. o prelegere despre : „Femeia în lumina concepţiei lui Goethe . anunţul că Rudolf Steiner va sosi la Sibiu. ale unei lucidităţi ori ale unei ironii care s-ar plăti scump într-un stat de amazoane. ca în Geneză. apariţia femeii nu era prevăzută în 178 . alteori mai mult decît un ins. . ceea ce s-a spus despre partea feme­ iască are un straniu accent de tăgadă de sine a omului şi adesea poartă numele unei detaşări. dar femeia este uneori mai puţin. jumătatea aceasta din uma­ nitate.în favorul institutului evangelic pentru căutarea bolnavilor". unde. Nu ştiu dacă Steiner cita o vorbă a lui Goethe : „Orice femeie adevărată le desfiinţează pe toate celelalte". care vor ave ocaziune să cunoască din rostul u n u i savant. 22 Despre partea femeiască sau dincoace şi dincolo de ins Cineva cu simţ literar şi istoric a găsit în Tribuna din Sibiu pe anul 1889. Atît subiectul. în ciuda veneraţiei lui Goethe pentru sexul frumos şi a clarificărilor de ordin antroposofic pe care le va fi adus Rudolf Steiner problemei. Natura aceasta feminină. înalta veneraţiune a marelui geniu german pentru sexul frumos". Ne între­ b ă m însă dacă. n u m ă r u l 282. consumat în ideile lui Goethe. Omul trebuie să fie un „ins" . De la marile eposuri originare ale culturii noastre. a pus în perplexitate în multe rînduri p e om. o contribuţie la problema femeii". era greu să adauge ceva care să edi­ fice doamnele din Sibiu şi din alte părţi ale lumii. Căci ne aflam spre sfîrşitul veacului al XlX-lea şi veacul ce i-a u r m a t avea să ia totul de la început..

fie animale. Spărtura în sexe. le p u n e nume şi porecle — după cîte spune în chip încîntător şi semnifi­ cativ legenda — şi „îi ceartă dacă sînt strîmbi". inclus de Zâne în cule­ gerea sa de proverbe (voi. respectiv despre oamă. îşi apără totuşi ca o maică bună copacii ei. altul verişoară. nici u n omagiu indirect adus femeii nu ni se pare mai frumos decît felul cum descrie românul pe Muma Pădurii. p. care as­ tăzi poate lesne închipui. proverbele şi chiar limba noastră se p ă s ­ trează această nedumerire. dar prea tranşant în vorba amintită a lui Goethe — este redată cu delica­ teţă într-un „cuvînt adevărat". iar pînă şi „ficiorul" din sat. plină de răutate la adresa oamenilor cum este. ceva de ordin general — cum apare negativ aci. omul şi-a în­ găduit să rostească multe lucruri despre om. există. de parcă n-ar fi vorba de jumătate din umanitate însăşi. în acest sens. şi abia dacă a putut primi replica unui savant ca Joliot-Curie (în Ştiinţa şi viitorul omenirii. p. care. nu lipsită de duioşie şi admiraţie pentru firea femeiască.planul iniţial şi are u n caracter fortuit („nu este bine ca omul să fie singur"). prin partenogeneză. E adevărat că o înţelegere ultimă. de-a fi o esenţă. la adresa părţii femeieşti. pe o planetă artificială ori na­ turală. altul leliţă şi de obşte 179 12* . Fă-le Doamne toate oi Şi pe mine păcurar ! Natura femeii. obţine o umanitate numai de femei. VIII. cum se spune în unele părţi. rom. 317) : „Muierea fru­ moasă — zice românul — rudă cu toţi se socoteşte. 217) cum că s-ar putea totuşi. ed. dar cu porniri şi judecăţi de bărbat autentic. cam nătîng. în folclorul. exclamă : Cîte fete sînt la noi. că unul îi zice surioară. a părut revocabilă în cazul omului. cum apărea pozitiv. o umanitate alcătuită numai din bărbaţi. de-a nu avea întotdeauna contur u m a n definit. de aci şi pînă la butada ironistului englez că „femeia este instrumentul de care se serveşte u n bărbat spre a pune pe lume alt bărbat". prea adesea răutăcioasă.. Dar în­ deobşte judecata asupra femeii este maliţioasă şi detaşată. cu aspectul ei de copac ciotoros şi uscat. care însoţeşte şi într-un fel defineşte organismele (plantele se clasifică după cum se reproduc) fie vegetale.

De aceea. elasele şi dinastiile ei. în Paradis. ba chiar s-o asocieze cu dracul. fiindcă a avut. dar mai ales p e n t r u că. adesea şi dinas­ tiile. neamurile. pe alt plan. economia. dar poate să-1 înşele oricînd femeia". educaţia fundamentală. cultul religios. ce inteligentă scuză şi-a găsit bărbatul spre a justifica strîmbătăţile în care cad el şi societatea : femeia e de vină. a şi stat diavolul alături de ea. ca istoria să revină femeii : dacă femeia nu asculta de diavol. perechea rămînea în paradis şi nu exista isto­ rie. Unor istorici din anul 2500 şi 3000. fiind anume o natură generală {cum este şi diavolul în fond). dreptate dînd vina pe femeie : nu numai în sensul că femeia e mai puţin sau mai mult decît un ins uman şi decît o persoană umană. nedumerire care. cu familiile. arta sau. Cînd apă­ r e a u n sens de viaţă publică. pentru că femeia a fost subiectul interesant în istorie. după le­ gendă. şi-1 scoate dator". şi continuă să aibă şi acum. Dar tocmai de aici începe nedumerirea asupra femeii. femeia ştia totuşi să-1 în- 180 . Dar culmea este că bărbatul are. fiindcă fiecare femeie poartă în ea un univers. Tot ce a fost esenţial pentru om şi societate a stat în mina femeii : familia. ar­ tele. în folclor femeia apare chiar ca fiind mai drac decît dracul : „Meşter e dracul. cu educaţia. sau a avut pentru trecut. poate că civilizaţiile noastre din aceste 6—7 milenii le vor părea civilizaţii de tip feminin. Ce subtilă. ginţile. răgazul. Iar dacă te în­ trebi cum a fost cu putinţă ca femeia să joace acest rol. de la textele tradiţionale şi pînă la folclorul ori vorbirea noastră. vezi că toată istoria a fost una ca şi a vieţii private. una întruchipată într-un exemplar individual. Şi de altfel ar fi de la sine înţeles. totul a ţinut de femeie. religiile. istoria de pînă acum a purtat mai mult pecetea femeii decît a bărbatului. economia. un prea b u n contact cu dracul. sfîrşeşte prin a face pe bărbat să atribuie toate virtuţile şi toate răutăţile femeii. Sau : „Femeia judecă şi pe dracul. Cînd priveşti îndărăt. limba. t r u d a elementară. în ciuda a ce s-a petrecut la suprafaţă. limbile ei. trebuie să răspunzi : tocmai fiindcă ea are o natură ge­ nerală. Iar Zâne notează : „De altminterea românul crede că nu e bine să r ă m î n ă femeia fără drac într-însa". cea care „nu avea drepturi". clasele chiar. Numai că e universul vieţii private. distracţia.puiculiţă".

cel al realităţilor ce stau să vină. Ne-ar plăcea să putem spune : vatră. Şi Hegel a putut spune. o is- I 181 . ca Antigona.. în vechea română. stă tradus în Psaltirea Scheiană. răsădesc.. p. 23 Gînduri despre sat şi fsat Sat. După alţi lingvişti. ar putea fi înrudit cu slavonul „sadu". mai vechi. „Lumina ta şi adevărul tău băgară-mă (să mă ducă) în pădurea sfîntă a ta şi în fsatele tale". cu fiinţa lui îndoită. acum — sortite să se ex­ tindă pe toată aria unde triumfa din umbră femeia. figurînd totuşi. care făcea şi desfăcea totul. el s-a mutat în inima celui care. Sau dracul e întotdeauna alături de cel cu adevărat interesant. ca fsăt (la fel ca în limba albaneză) şi însemnînd lăcaş. din izvoare diferite ce se varsă în aceeaşi matcă. înconjurat cu şanţuri. poate fi încercat de toate ispitele gîndului şi faptei. ridicîndu-se la treapta cul­ turii lucide. plantă (sădesc. 268) despre femeie : „Aceasta — ironia veşnică a comunităţii — schimbă adevăratul scop al guvernării într-un scop privat". Este parcă. posadă — casă de pază la graniţă). Nici o Antigona nu se mai poate împotrivi or­ dinii raţionale — a bărbatului.Cînd poţi cu-a farmecului noapte / Să-ntuneci ochii mei pe veci". de vreun veac şi ceva încoace. In schimb poetul de răspundere al vieţii publice. dacă pînă acum dracul a fost în inima femeii. Omul are a se redefini. A apărut poate sub o generatio aequivoca. Nu e interesant decît cine are pe dracul. Pentru jumătate din umanitate se pune astfel o pro­ blemă care — omeneşte — reprezintă poate marea pro­ blemă a timpului nostru. trebuie să-i spună mai degrabă. de la fossatum. Poetul vieţii private va spune încă iubitei sale : „.. aşa cum se ivesc atîtea pe lume. din înfruntări ostile ce se confirmă. în cuvintele acestea. sanctuar. tot cu Eminescu. dar în înţelesul cel nou : „Din valurile vremii mă lasă să te scot". Dar acum s-a sfîrşit cu istoria vieţii private ca istorie a lumii. rom. De aceea. în tulbură­ toarea sa Fenomenologie a spiritului (trad. tabernacol.frunte. şănţuit.

Despre o asemenea civilizaţie a satului şi a fsatului. nu o spontaneitate de improvizaţie. Prierii altei lumi. la lumina istoriei. civilizaţia credin­ ţelor şi eresurilor. în mare civilizaţia naturii. într-adevăr satul ţine de sensurile şi valorile sponta­ neităţii. dar că satul însuşi nu poate rămîne cu făptura lui neschimbătoare : Toate-s alta.torie a limbii noastre : limbă a pădurii. încît vin şi 182 . deci sortită să nu răzbată de-a dreptul. în care de rîndul acesta satul se schimbă.. dincolo de versul lui Blaga atît de cuceri­ tor. în monumente durabile. şi este ca atare solidar cu aceea ce intră în extincţiune astăzi : civilizaţia de tip feminin. a satelor. s-au scris şi se scriu atît de emoţionante „Amintiri din sat". ce nu poate fi refuzat de nici o spaimă şi nici un regret. leatul. date totuşi în chip direct. pe care acum istoria vine s-o dez­ integreze. Au venit însă. Era vorba de o civilizaţie a satului. Şi de fiecare dată — cu lumea satului şi cu lumea fiinţei creatoare de universuri. veacul. Acum vedem mai mult : nu numai că o civilizaţie sătească nu poate rămîne — cel puţin sub chipul istoric obişnuit —. gârvan putea spune că. nu era infe­ rioară celei a grecilor . de că­ lători cu turmele. Din latină „nu s-a păstrat nici un cuvînt în viaţa orăşenească". va­ lorile tinereţii. Dacă a făcut ceva bun cultura noastră trecută — şi sînt atîtea lucruri bune încă — este fenomenologia satu­ lui. aşa cum ies din actualitatea istorică toate împlinirile ce ţineau de sensurile spontaneităţii : valorile feminine. i s-au citit şi i se citesc încă atît de bine înţelesurile. ci una de lente acumulări a nenumărate răspunsuri. valorile de credinţă şi valorile naturii. Şi el iese de pe scena lumii cu chipul său trecut.. a putut scrie un istoric al limbii româneşti. de o parte (navigatori ai uscatului. cu lumea credinţelor sau cu universul naturii pure şi simple — este vorba de o totalitate. femeia. aşa cum se împlinise aci înainte de apariţia poporului nostru. cu mersul ei către ceva. De fiecare dată este în joc. şi de altă parte o limbă a stărilor şi aşezărilor. într-un fel. numai că era sătească. cum s-a spus). Neschimbat e numai satul Dup'atîţi Prieri şi toamne. Se ştiu atît de multe la noi despre sat. de păstori.

Se duce tot ce e lume a „spontaneităţii". dar era poate u n fel de-a îndemna pe cineva să capete orizontul propiiului său sat. „Ci te uită peste sat". economică. sînt la locul lor. o lume.alţii să înveţe de la noi. încît de la cîte unul ca ei (cum e H. vorbirea noastră îţi poate sugera şi de astă dată răspunsul cel mai strîns : satul este un fsat. ţoale şi brazde de pămînt un univers. nespus mai mult decît în oraşul desprins de n a t u r ă se trăgea înspre sat şi era una cu satul lumea naturii. „Slujbele din nouă sate" nu sînt slujbe. credinţele şi eresurile care dădeau răspuns sau măcar n u m e întrebărilor acelora ce sînt. în 183 . socială. Nu este doar — sau nu a fost doar — o unitate geografică. care de fiecare dată. vocaţia feminină de-a face din cîteva ziduri. al cărei centru. în cea a satului îşi putea pune pecetea pe familie. Mai mult decît în oraş. aşa a fost aşe­ zarea noastră în lume. fie prin credinţele inimii. „Sălăşluescu-mă în fsatu tău în veac". pe econo­ mia închisă şi pe societate. Iar în mijlocul nostru sînt cărturari care au ridicat cu­ noaşterea satului. poartă cu ea întregul. Iar pînă şi „hula din satul tău este mai bună decît lauda din sat străin". fie prin sentimentul naturii. a fost şi una cosmică. şi vor veni încă mai mult. într-o asemenea unitate închisă. aşadar. în fiecare colţ al ei. Astăzi aceste întreguri se duc aşadar. H. „A umbla prin şapte sate" este un fel de-a vorbi despre rătăcire. pe limba orală. la o ase­ menea treaptă de înţelegere şi luciditate. pentru că satul ştia să tragă în cuprinsul său toate celelalte feluri omeneşti de-a integra lumea. care poate nu s-a născut şi nu a trăit de-a dreptul în nici un sat. Şi fi­ reşte. o înconj u r ă t u r ă cu şanţ. în satul aflat în contact direct cu absolutul. satul cel vechi o dată cu ele. fie prin vocaţia femeii. după vorba poporului. un cuprins de lume. „Dragostele dintr-alt sat" n u sînt parcă dragoste adevărate şi bune. ca după vorba aceluiaşi traducător scheian. Mai mult decît în lumea oraşului. proba­ bil. spune cîte o vorbă celui care trăieşte sub îngustimi . Cînd însă trebuie să spui într-un cuvînt ce este sau ce a fost satul. omul putea să­ lăşlui în veac şi aparent în veci. iarăşi. lumea. aştepţi totuşi cele mai frumoase „Amintiri despre sat". este peste tot şi a cărei circumfe­ rinţă nu e nicăieri — cu o vorbă care i s-ar potrivi atît de bine. a acestei realităţi spontane. Stahl). morală . ca şi furcile pămîntului.

trebuie nu numai să-şi suspende judecata cîntăritoare. O lume secundă. Dar ca în clipa sfîrşiturilor. trezită la viaţă. una lipsită de „spontaneitate". în favoarea uneia a contactului cu departele nostru. Lumea aceasta nouă nu e un sat fără stăpîn. sate-univers. şi vede ce firesc se instalează ea printre noi în a doua jumătate. că „materialul brut al lingvisticii se află mai întreg în cătune. în bordeie". gîndul 184 . este amintirea satului. în prima clipă. în prima jumătate a veacului. sortit să se schimbe din adînc. vine să-i ia locul.favoarea lumii raţionalului . Sate creatoare de civilizaţii şi folclor. mintea pustieşte lumea. Este una din cele mai stranii întîmplări ale vieţii umane că. cînd lucrurile se întorc parcă la obîrşia lor. Dar îi putem da fsate — sau înţelesul vetrelor. Nimeni n-ar fi pus­ tiit mai aprig cerurile decît omul însuşi. Este o lume a omului. care le populase cu zei. S-a spus că nimic n-ar fi mai distrugător pentru natură decît piciorul omului. în Prefaţa lui Hasdeu la voi. al lăcaşurilor omeneşti. te gîndeşi că în satul acesta. fireşte a minţii lui. al sanctuarelor. nu e satul lui Cre­ mene. o lume indirectă. Nimic nu putea pustii mai complet miracolele pe care le-a pus pe lume sufletul feminin. II din Magnum Etymologicum. tot ce e lume a vecinătăţii imediate. sate ancorate în veşnicie nu mai putem da lumii celei noi. 24 în cătune şi colibe După ce ai citit. dar şi să facă totul pentru adevărul şi frumuseţea acestei lumi. Să nu uităm că avem şi noi cîteva. decît raţiunea masculină. Că nu are adevăr şi frumuseţe în ea ? Dar oricine îşi aminteşte cum era ea anti­ cipată. dar şi a înţelesurilor lui mai adînci de viaţă. în pri­ mul moment. dar care ne înalţă şi ne învesteşte ca oameni. Unora li s-a părut ceva pustiitor. troienite în el. dar ei întîrzie prea mult la acest sentiment că se lasă pus­ tiul peste lume. rămase dintr-o lume ce se surpă ca lume. în colibe. Este o lume fără satul cel vechi.

pe atît de rară. nu doar a tîrgoveţilor. căci e vorba de materialul brut . care cer pe drept cuvînt copiilor să înveţe conştiin­ cios. Profesorii noştri. dar ce este mai uluitor este că. într-una din cărţile cele mai frumoase ale culturii noastre : încercare asupra semasiologiei limbei române (1887). Sbierea despre fostul său elev Eminescu) 185 . în rousseauism şi să spui că procesul de civi­ lizaţie viciază natura omului ? Un suflet mai slab ar putea înclina aici să admită că natura are mai mult spirit decît cultura şi că în cătune şi colibe era mai multă adîncime decît în Universităţi. frumuseţe şi adîncime. doar. valorosul elev al lui Hasdeu. . apropiindu-ne de cîteva cuvinte ro­ mâneşti. care pentru cultură este la fel de tulburător cum e pentru pe­ dagogie „scandalul" tinereţii lui Eminescu. Dar pedagogia crede că deţine un sistem sigur de-a educa şi instrui. a învăţat carte bună în tot timpul rătăcirilor sale. Nici Hasdeu. o clipă. Dar a fost oare întotdeauna orice act de „luminare" şi unul de progres ? Trebuie să ai curajul de a înfrunta acest scandal.semasiologică". abia cunoscutul astăzi Lazăr Şăineanu. pe cît este de deasă şi de generală scăpătarea cuvintelor primitive nobile pînă în prăpăstiile cele mai adinei ale bastardismului lingvistic. astfel încît îi este penibil să consimtă (cum se vede din spusele lui I. că lucrul se întîmplă doar în cazul cîtorva. Vorbind despre scăde­ rea cuvintelor ca semnificaţie. Dar nu : se întîmplă aproape cu fiecare cuvînt. sau despre degradarea lor . între alţii. de pildă în cazul cuvîntului atît de nobil altădată „petrecere".acesta îţi devine o obsesie. Cum să faci atunci să nu cazi. Am crezut.Luminează-te şi vei fi" era o lozincă de progres şi înăl­ ţare prin veacul trecut. este înălţarea vorbelor ignobile la rangul de fii legitimi ai societăţii". O spunea. cuvintele îşi pierd din bogăţie.. 22) : „In această circulaţiune vecinie neîntreruptă a limbei vom constata tris­ tul adevăr că. Toată cultura noastră umanistă şi truda de luminare a omului s-ar duce dintr-o dată pe rîpă. plecate din cătune şi colibe. intrate pe mîna cărturarilor şi profesorilor. Şăineanu scria (p.. le pun în acelaşi timp sub ochi biografia lui Emi­ nescu. Ei constată. Cum e cu putinţă aşa ceva ? Şi încă n-ar fi nimic. nici Şăineanu ori altul nu explică întot­ deauna cum se face că prin cultură o limbă secătuieşte şi se degradează. de fe­ nomenală chiar. elevul răzvrătit şi repetent. Fireşte că Eminescu.

* adevărului că. la Cernăuţi sau Botoşani. faptul că omul prăpădit de acolo purta cu el frumuseţi pe care nu le are omul din casele cu sobe de teracotă. La început e o lume . după Revoluţia Franceză. cu caracter de lege în istoria omului : de fiecare dată spiritul trece de la sub­ stanţă la subiect. în felul său. grecii au universul substanţial al zeilor .spunem că trecerea de la substanţă la subiect este. dar opac la ceva punctual şi luminos. al degradării limbii noastre. . Să-i traducem însă limbajul în termeni care să ne scutească de fastuoasele sale explicaţii (ele vor duce la întemeierea modernă a dialecticii) şi să . E un lucru ce nu poate fi escamotat de pedagogie. Omul ca om are întotdeauna de-a face cu universalul şi înţelege să-1 186 . Şi scandalul este că n-ar fi făcut-o. la capăt e una a cetăţeanului din imperiul roman. dacă răspuns este. La început — am putea spune — este o natură a cărei bogăţie nu în­ cetează să se reverse peste oameni . care nu s-a dovedit un rău interpret pentru per­ plexităţile şi contradicţiile de sine ale omului. Din fericire. să nu ne mai întris­ tăm. cum se zicea în colibe. şi desigur nu numai al ei. cum spunea Şăineanu. Căci s-ar putea. premiant şi con­ ştiincios. răspunsul 1-a dat într-o largă măsură Hegel. de la ceva dens. este o conştiinţă etică burgheză. el îl şi justifică.pe sub cumpăt". Cu ceea ce numeşte el spirit — şi care ar putea fi numit în multe alte feluri — se întîmplă ceva nedezminţit. la capăt e un m a t e ­ matician. La început omul e prins. La în­ ceput e toată densitatea lumii medievale . la u r m ă e în singurătatea unei conştiinţe stoice sau sceptice. Tre­ buie acum să răspundem cum se face că viaţa îngustează uneori spiritul. cum nu poate fi trecut pe furiş. după „tristul adevăr". în fapt. ca în Faust. cu toate firele sale. Să lăsăm pe profesori şi Institutele noastre de peda­ gogie să se descurce cum pot în cazul lui Eminescu. dacă nu chiar un homunculus în eprubetă. în n a ­ t u r ă şi societate . La început există o lume a ginţilor . un „suflet frumos" căruia nu-i mai pasă de lume. Eminescu n-ar fi făcut isprava sa de cultură. La început. la capăt actorul îşi scoate masca pe scenă şi spune : eu sînt zeul.. Hegel nu doar constată acest proces. la capăt e o persoană. trecerea de la o formă d e universal la o altă formă. la capăt.

să-şi mănînce obiectul. Te hrăneşti din cuvintele limbii tale. social şi istoric. S-a putut spune despre cunoaştere că e asimilare.înfrunte . Căci ra­ ţiunea nu e numai cunoscătoare. speriat de tot ce se pierduse. zonele subcon­ ştientului. să regăsească bogăţia trecută şi să depăşească astfel tris­ teţile sentimentului. sau aşa cum respiraţia e asimilare. reducere la ceva asemenea. şi te afirmi ca fiinţă cu înţeles universal — ca persoană umană gînditoare — pe socoteala substanţei tale spirituale. şi să înţeleagă orice şi întregul. Dar dacă raţiunea culturii lucide este fatal simplifi­ catoare. prin neastîmpărul şi investigaţiile ei. Că precipitarea înţelesu­ rilor poate fi şi alta. Universalul concret este ca substanţa lui Hegel. în faţa cărora raţiunea. că „petrecere". Veacul al XlX-lea (cu excepţia clară a marxismu­ lui) a pus în joc prea des o simplă raţiune cunoscătoare. îşi aminteşte d e cel concret. Universalul abstract este ca su­ biectul. de pildă. mitului şi atîtea altele. tot ea ştie. merita să nu-şi rezolve feeria chiar în „chef". Căci în definitiv aceasta e funcţia cunoaşterii. Obţii uni­ versalul abstract secătuind pe cel concret. pentru un folos ori altul. Raţiunea trează se hră­ neşte din raţiunea difuză. inconştientului. aşa cum nutriţia e asimilare şi reducere a substanţialităţii ali­ mentelor la cele patru substanţe elementare ce trec în sînge. cu bo­ găţia ei ştiută şi neştiută. De fiecare dată el începe cu universalul concret şi sfîrşeşte la universalul abstract. 187 . lumea în densitatea ei. care n-a ţinut întotdeauna seamă de întreg omul. Raţiunea veacului nostru s-a dovedit mai puţin sigură de ea şi mai înţeleaptă. Cum se poate ca actul de cultură să secătuiască o limbă ? Dar nu se poate altfel. el avea să comunice cu toată lumea într-un scop ori altul. Esen­ ţial este că aşa se întîmplă în toată cultura : se trece de la universalul concret la universalul abstract. cu universalul ei abstract. A lăsat să apară în aria ei zvonul altor lumi : alături de omul economic. descompunere în elementele asemenea. curmîndu-i feeria. o strînge din risipa ei şi o face să precipite. să des­ fiinţeze. Te hrăneşti din substanţa ta spiri­ tuală. conştiinţa care deţine lucrul pînă la aparenta lui desfiinţare. şi tot Hegel ştiuse s-o spună. nu importă aci. atunci cînd cunoşti şi te cultivi. le mănînci înţelesurile.

nu mai putem întîlni o raţiune difuză. Limbajul. poate fi privită ca una de comunicare — ca o unitate ori structură sigură 188 . d a r nu progresăm cu adevărat dacă nu obţinem şi un spor de cuminecare. Dar raţiunea care comunică ştie. dar şi organismul poate fi privit ca un mesaj. Sau atunci universa­ lul dintîi ştie că. din lucruri. Sigur. laolaltă cu toată cultura. sau cădere poate însemna şi urcare. în veacul nostru. în cartea sa despre Cibernetică şi Societate din 1954. adică de idealul plinătăţii omului şi al societăţii. Eventual. că raţiunea noastră este făcută să comunice şi e pentru comunicare. pre­ cizează el. iar acest lucru nu se ştia defel. poate fi şi al maşinilor. de o raţiune care cuminecă. scrie Norbert Wiener. adaugă autorul. ceea ce nu se ştia întotdeauna . riscă să moară. 25 Comunicare şi cuminecare Cînd un vorbitor de limbă română comunică unui lingvist străin că în limba noastră . dar sînt totodată şi una de cuminecare.Sigur că procesul e ireversibil. de vreme ce o deţinem pe cea stăpînă pe sine şi concentrată. dacă nu regăseşte. Progresul extraordinar din ultimii 400 de ani este în parte datorat comuniqării. Toată viaţa şi toată societatea. sînt o chestiune de comunicare . aşadar. la unul din congresele următoare de romanistică. savantul respectiv îşi face o fişă. gravat pe o lespede în cimitirul istoriei. Progresăm printr-un spor de comunicare.. în orice chip nou. pe cînd în raţiunea difuză nu încăpea decît cuminecare. Şi cînd acelaşi Wiener spunea că legea însăşi.complet" a sfîrşit prin a fi „cumplit". pli­ nătatea şi cîntecul celui din urmă. este în fond comunicare — ceea ce se ştia . universalul abstract ştie de universalul concret. aşa cum n u înţelegem să revenim la cătune şi colibe. Sigur că. Savantul. în sfîrşit. a primit o comunicare — dar nu e sigur că a şi cuminecat. ba limbajul. subiectul ştie de substanţă. foloseşte fişa pentru o comuni­ care.

sînt în joc. cum se întîmpla în îngustimea claselor sau a credinţelor oarbe. Au fost multe feluri de a cumineca în trecut. un limbaj care ne spune adesea că nu se poate comunica ni­ mic. începînd cu tiparul şi. într-o lume de co­ municare lărgită. comandînd diversităţii exemplarelor ei —. nu numai de rodnic. alături de înţelesuri. cu siguranţă nu la oameni. Lim­ bajul însuşi al acelei literaturi exasperate. Comunicarea este de ceva. Viaţa şi societatea nu ar fi nimic fără înţelegere şi înţelesuri. Cuminecăm întru fericire şi nefericire. tocmai de aceea cuminecarea devenea o strîmbătate. cu radio-ul şi televiziunea. în universul închis pe care-1 crea fe­ meia se cumineca . Cu cîinele tău cumineci. Extraordinarele noastre mijloace de comunicare. cumi­ necarea nu se petrece decît dacă există un rest. Socialismul acest lucru îl cere tuturor: o cuminecare mai largă. Şi totuşi comunicarea nu e totul . şi cu atît mai bine cu cît zona de rest e mai mare. Arta. poate nici la maşini. în sat se cumineca. de astăzi. cum e cîinele. tind să fie tot atîtea feluri de a cumineca. subînţelesuri. Cu atît mai mult între oameni încape cuminecare. în societăţile trecutului . de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţele­ suri . în clipa cînd a aflat de inundarea Florenţei. ba totul a ţinut mai degrabă de cuminecare decît de comunicare. Acum. Comunicarea trebuie să fie. iar oa­ meni care n-au văzut-o şi n-o vor vedea niciodată au vi­ brat sub emoţia pierderii a ceva din „restul" fiinţei lor. Comunicarea e de date. Cu cîinele tău te subînţelegi. cuminecarea e în sînul a ceva întru ceva. Umanitatea a cumi­ necat. transmite totuşi ceva care e uneori mai adînc decît comunicarea. Cuminecăm chiar întru neputinţa de-a co­ munica. dar şi în societăţile oricît de deschise încape cuminecare. atunci înţelegi bine cît de vast şi adînc. înţelege să fie cuminecare. acum. cuminecarea e de subînţelesuri. spre a nu mai vorbi de cea a intereselor. să fie fără rest . se cere omului cuminecarea în largul societăţii şi al omenescului. dar ar fi tot­ deodată prea puţin fără subînţelegere' şi subînţelesuri. şi în orice caz. iar socie- 189 .de sine. Chiar în tovărăşia omului cu cîte un animal mai ales. a de­ venit gîndul comunicării în zilele noastre. nu doar comunici. oricît de abstractă.

te miră. De-ar putea găsi scris pe vreunul din ele : cumi­ necare ! Poate ar regăsi atunci. cu expresii că mă paşte gindul.. comunicînd înţelesuri adesea uitate ale unor cuvinte româneşti.tăţile în care partea de comunicare e mai întinsă decît cea de cuminecare nu-şi pot împiedica tineretul lor — ca re­ cent prin Apus — să se răzvrătească sau să plece pe sub poduri. limbă şi cultură. Cumineci. măcar binefacerea culturii ei. obişnuite şi neobişnuite. Cuminecăm cu limbile romanice în spiritul acestui cuvînt. de a se împărtăşi de la. ale vieţii noastre ca oameni. care în acelaşi timp leagă şi dez­ leagă . purtător de atîtea afir­ mări. Ne e de ajuns să ne oprim o clipă la cîte un loc fru­ mos. în limba lui rotacizantă : „Să ne cumerecăm cu sfînta peliţa lui (cu trupul lui) şi curatul sîngele lui". şi să preluăm cuvîntul in vorbirea obişnuită. pînă la a simţi toată pendularea stranie a lui „cumplit". învăţatul străin.Te-ai cumenecat de dul­ ceaţă". nu este numai al limbii noastre. te pun pe gînduri folosinţe ca aceea a lui a da drumul sau căile deo­ sebite ale legii noastre. care de cele mai multe ori este cădere din rost şi lege. dacă e adevărat că tot ce e viaţă şi societate. a căpătat în toate limbile romanice acelaşi sens. oricît de multe ar fi ştiut despre limbile romanice. prin latina ecleziastică. dar exprimă cel mai bine ce este o limbă ea însăşi : o formă de cuminecare. Iar tocmai de la cădere vine un înţeles pentru rînduielile noastre. a se împărtăşi întru ceva. sînt deopotrivă co­ municare şi cuminecare. pentru situaţiile de tot felul. Astăzi însă nu mai este obligator să-i păstrăm înţelesul originar şi să spunem cu traducăto­ rul maramureşan. dacă nu de-a dreptul co­ munitatea umană. Am încercat în cîteva capitole. ca acesta din Dosoftei : . Vine de la latines­ cul communicare şi. Cuvîntul acesta „cuminecare". dacă nu-i avea toate subînţelesurile. te împărtă­ şeşti şi visezi. dar îţi sînt apropiate căile căderii noas­ tre. cu 190 . dar uneori este însăşi căderea în rost şi lege. nu putea cumineca. anume în felul ei de a dulce spure. Am început prin comunicarea în limbă ca atare. atunci cînd ţi se vorbeşte de vieţuire lină şi cumplită . să sporim cumi­ necarea în spiritul limbii noastre. Căci cuvîntul cuminecare nu numai că poate fi al lim­ bii obişnuite. la comunicarea cîte unui înţeles.

nu e comunicareaj-ci cuminecarea. sau cum se aşază ba peste nu şi vine să dea mai mult decît .se cade şi nu se cade. atunci tăria omului este să dea pînă şi hotarelor şi hotărîrilor înţelesul cel bun. iar dacă dracul crede că-şi poate face jocul său şi de pe răzoare şi hotare. dezlănţuindu-se ca în demonia lui Goethe şi venind. pînă la dracul cu cărţi. poate pluti pe apele atît de repezi ale istoriei de astăzi. cu ba nu. 191 . . Căci lumea omului nu e una dezbinată de hotarele. îţi iese înainte cel care te poate învăţa cel mai mult despre cuminecare şi necuminecare. Comunicarea e tocmai pe placul lui şi ea reprezintă. aproape că-ţi pare rău de toţi gînditorii în alte limbi. ale indivizilor. Cînd însă te întrebi dacă lumea aceasta românească.. din desişurile lui „ba". Iar în lumile pe care a ştiut să le închege. atunci cînd ştie să fie dreaptă. aceste rînduieli în care păstrăm o largă parte pentru înţelepciune şi minte. lecţia pozitivă ce ne dau cuvinte ca nebun şi netot. în lumea de cuminecare a acestuia — care e şi lumea viziunii noastre populare •—. care nu se pot juca atît de liber ca noi cu năzdrăvăniile dialecticii. care nu-şi poate face treaba decît comunicînd cît mai mult. ca în partea ei de cer. şi. ca din nimic. scoate omul şi creaţiile lui de sub lespedea obişnuitului. ca şi în lumile satelor. cîmpul de acţiune al împeliţatului. Nefîrtate .da' . aparent rigide. cu resursele ei inepuizabile. Iar cînd ajungi la lucrările lui ba. fsatelor şi cătunelor. căci îşi are şi aceasta cea­ sul ei. aşa cum s-a împlinit ea. de a fi graniţe care nu despart pe oameni şi nu-i împiedică să cuminece între ei. Toate acestea le comunică limba noastră despre o lume care s-a făcut o dată cu ea şi care se poate oglindi în ea. Dar toată tăria cuminecării este să se întindă pînă la graniţele cele mai depărtate ale comunicării. ci una ce cuminecă prin hotarele mişcătoare ale inşilor şi persoanelor umane. dar unde lăsăm o margine şi pentru synintire . cumi­ necarea era legea. Dar. căci dacă dracul strică pe lume ceva. Cuminecăm astfel în spiritul limbii noastre. cînd ve­ dem partea m a r e pe care o iau negaţiile la facerea lucru­ rilor. fe­ meia. cuvintele ei vin să-ţi răspundă : nu numai că poate pluti — vîsleşte. să spună întotdeauna mai mult decît trebuie.

Cu o simplă schimbare în plural. cuprinsul mişcă­ tor al gîndului.) Tot ce este. de cele mai multe ori cele ale nefiinţei. în cugetul cititorului. pare totuşi a veni mai degrabă de-a dreptul din vechiul grec osmaomai. ciclul de cuvinte Viaţă şi societate în rostirea românească îşi află un capăt . a mirosi. care acum în chip neaşteptat sînt înaintea ta. în realitate nu am ţintit nimic deosebit cu aceste cuvinte. prin extensiune. Iar dicţionarele ne spun ce înseamnă verbul acesta : a simţi prin miros vînatul. A adulmeca era spus în limba veche şi a adurmeca. urmează : vine după ceva. în această lume curgătoare şi următoare. a presimţi. după cîteva zeci de cu­ vinte şi în adulmecarea altora. cît de slabă. care pînă la urmă înseamnă acelaşi lucru. fără de număr poate. am adulmecat cîteva cuvinte româneşti. iar fapta şi împlinirea aparentă te trimit pe alte urme. decît poate să lă­ săm o urmă. cum ni se sugerează alteori. Ce se poate încheia din ele ? Dar dacă din două sau trei cuvinte ai putea fi ispitit să închi­ pui un sens spiritual românesc. aşezăm între ele un Cuvînt următor. încearcă să lase o urmă şi se înscrie apoi pe alte urme. Dacă după unii lingvişti ar putea fi rudă cu odor şi olor din latină. în latina vul­ gară. Urmă vine. a descoperi. Pentru că însă primul ciclu putea urma oricît şi pe urmele celui de al doilea abia sîntem. miros în greaca veche. „pe urmele" altora.26 Cuvînt următor (Cu capitolul de faţă. după cîte se pare. Am mers pe urma cîtorva cuvinte. multe din cărţile noastre ar trebui să înceapă şi uneori să se curme prin cîte un „Cuvînt următor". Cînd te 192 . Urma este îndărăt şi înainte. a veni pe urmă şi a merge pe urme pot spune două lucruri diferite. a afla. a adulmeca — în cazul că acesta nu va fi dat un osmare. Venim. fiecare. nu mai poţi cuteza să întreprinzi aşa ceva. un alt ciclu se poate deschide : Creaţie şi frumos în rostirea românească. a găsi dîra vînatului . avem aşadar în urma noastră lumile gîndului şi cuvîntului prin care am călătorit. de la osme. Mai degrabă decît un „Cuvînt înainte". a descoperi prin miros urma cuiva .

Iată. spre deosebire de lumea necuvîntătoarelor. Tigrul care o vede din desişul pă­ durii nu o atacă direct . Aleargă înnebunită în cercul unde e prinsă. Şăineanu 13 — Cuvlnt Împreuna 193 . sau de junglă. Limba proprie nu-ţi este un animal chiar atît de exotic. dă o dată sau de două ori tîrcoale poienii. în care că­ prioarele pornesc în căutarea tigrilor. mergi cu ea cu tot şi te loveşti de propriile ei praguri. totul se poate potrivi în povestea de mai sus. S-ar putea să nu fii întocmai în junglă. nu trebuie să fugi de urmele care te încercuiesc. Cum să ieşi din cercul ei ? Cum să dai profilul spiritual a ceva ce nu poţi vedea dinafară ? Cel mult poţi încerca să profilezi cuvintele unei limbi pe ecranul gîndirii filosofice sau al culturii în sens larg . ci dimpotrivă să mergi statornic după ele. dintr-o dată fiara se îmblînzeşte şi capătă alt nume. miroasele. că toată cultura nu e decît lumea răsturnată. Căprioara vrea să fugă într-o parte. a cuvîntului. dar rămîne o ciudată dihanie şi ea. dar dă peste urmele tigrului . în vreo junglă îndepărtată. într-adevăr. Oriunde mergi. îşi lasă urmele. dar e la fel. în lumea aceasta. întocmai cum sa întîmplă în lumea firii. şi apoi îşi face deodată simţită prezenţa. Din descrierile cîte unui naturalist amator afli despre ceva asemănător petrecîndu-se în Car­ tea fiarelor. Dacă încerci să faci aşa. S-ar putea spune. Pentru noi. şi nu scapi de strînsoarea limbii în care eşti prins decît punînd-o neîncetat la încercare. E ceva răsturnat şi bun în lumea culturii. înăuntrul limbii.întrebi ce temei şi ce hotar au lucrurile acestea înăuntrul cărora trăieşti şi care sînt cuvintele limbii tale. dar te cuprinde şi absoarbe ea. Atunci tigrul se duce liniştit şi o mănîncă. încearcă în alte părţi. adică într-un fel ţi se supune. şi cade istovită la pămînt. te încearcă tot mai mult teama să nu regăseşti ceva din versul lui Eminescu : îi pierdură urmele Ciobănaşi cu turmele. în afara numelui de tigru. Ai vrea să vezi cuprin­ sul limbii. Dar atunci. în cîte o poiană. fia­ rele au tactici şi iscusinţe omeneşti. Se pare că. la fel de sălbatică în aparenţă. O căprioară paşte în voie. dar aşa se întîmplă în cazul limbii. tigrul e un nume de circ.

din care faci şi tu parte... Este vorba acum de una din mirările acelea care stau la începutul cunoaşterii şi care pun pe lume tot ce este act de cultură — gîndire. Sau poate că. Toată suflarea românească. nu mai încape is­ tov. spaima se preface în blîndă mirare. cea în faţa dihaniei cu atîtea guri şi rosturi nu mai e sor­ tită să se curme. nu-ţi dai seama bine că eşti sub împresurarea limbii tale şi te sperii. sub respiraţia căreia trăieşti. Nu vei cădea istovit numai fugind de împresurarea lim­ bii . fiindcă făcînd aşa nu încetezi de-a te reîmprospăta de fiecare dată prin mirare. Limba este şi ea ca o suflare. Avem în limba noastră o vorbă curioasă : „toată mi­ rarea ţine trei zile". Diha­ nia stă de vorbă cu alte dihănii. cum a înţeles să spună limba noas­ tră. dacă nu chiar că tu însuţi eşti ceva din suflarea ei. fac schimb de icoane şi albume de familie. dar Coresi spune : „Toată dihania să laude pe acela" . au greşit". Şi cît de tulburător sună în Palia de la Orăştie : „Zise iar Domnul lui Moisi. Dihania aceasta. îşi trimite suflarea ei peste lume. Limbile îşi trec unele altora înţele­ suri. care ai scos afară din Eghipet. vei cădea istovit şi mergînd în toate părţile pe ur­ mele ei. dihania ta. Şi totuşi. Termenul vine de la slavonul dyhati-spirare. ca o mirare obişnuită. ba uneori 194 . ce fru­ mos şi cuprinzător sens avea dihanie în limba mai veche. iar una din aceste mirări este faţă de limba însăşi.i arăta. spre deosebire de alte mirări. prin purtătorii ei de cuvînt de tot felul. i Toată mirarea în faţa limbii este de o viaţă. Aşa a socotit înţelepciunea românu­ lui. aceasta înseamnă cu alte suflări şi alte limbi. şi Dosoftei scrie : „De aciia va veni sfîrşitul a toată dihania". chiar fiinţă colectivă. în încercare asupra semasiologiei româneşti. fie că o ştii sau nu. de rîndul acesta. numai că. Dar atunci cînd îţi dai seama cu adevărat că dihania este în prejama ta şi că suflarea ei e peste tine. popor. ca o căprioară în pajiştea ei. există cîteva mirări care ţin mai mult decît trei zile. Cînd te afli în nevinovăţia gîndului. în faţa atîtor încercări neobişnuite prin care trece omul şi prin care ne-a fost dat să trecem : după vreo trei zile te înveţi cu toate. cum se spunea în limba cea veche. zbuciumîndu-te za­ darnic. în clipa cînd o afli. ca o adevărată dihanie în înţelesul acesta vechi. spunem încă . a toată suflarea şi vietatea. ştiinţă ori poezie . însemnînd la noi „fiinţă însufleţită".

Peste arşiţa gîndului cade atunci o binecuvîntată ploaie. pînă la a nu mai şti bine ce a fost suflare a lor şi cît anume este duh din duhul alteia. şi ea reprezintă bucuria omu­ lui şi sănătatea lui de fiinţă ce adulmecă. dacă poate.îşi înfrăţesc chipul lăuntric. i . Să vrei mai mult decît mirarea aceasta ? Să vrei a cu­ prinde. Dar îţi rămîne mirarea. în clipa cînd se cufundă pe urmele limbii lui. din toate părţile stau gata să i se ivească înţelesuri neaşteptate. a măsura şi a da socoteală de suflarea cea bună care te poartă cu ea ? Dar prindă-i altcineva ploaia în pumn.

.

Creaţie si frumos 9 .

!

ÎN LOC DE „PREFAŢĂ"

„...Această parte netraductibilă a unei limbi formează adevărata ei zestre de la moşi-strămoşi, pe cînd par­ tea traductibilă este comoara gîndirii omeneşti în ge­ nere. Precum într-un stat ne bucurăm toţi de oarecari bunuri, cari sunt ale tuturor şi a nimănui, uliţi, grădini, pieţe, tot astfel şi în republica limbelor sunt drumuri bătute cari sunt a tuturor — adevărata avere proprie o are însă cineva acasă la sine ; iar acasă la dînsa limba românească este o bună gospodină şi are multe de toate." (EMINESCU
mss. 2257 fila 242>

1 Despre a doua comoară a limbilor
Prima este comoara gîndirii omeneşti în genere, partea traductibilă, spune Eminescu ; a doua este „partea de la moşi-strămoşi, partea netraductibilă". Dar este şi aceasta o comoară, adică poartă cu ea bunuri şi frumuseţi care scli­ pesc pentru toţi. De aceea, cînd o scoţi la lumină, oricine ar trebui să se bucure de ea. Acesta şi este lucrul minu­ nat cu limbile naturale, că pînă la u r m ă orice se poate t r a ­ duce în orice limbă : se pot traduce cărţi întregi, se traduc poeme, gînduri, se pot traduce chiar expresii tipice. Dar nu se poate traduce cîte un cuvînt. Un cuvînt e u n arbore. Că s-a născut pe pămîntul tău ori a căzut ca o sămînţă din lumea altora, un cuvînt este, pînă la urmă, o făptură specifică. A prins rădăcini în huma ţării tale, s-a hrănit din ploile ei, a crescut şi s-a resfirat sub un soare ce nu e nicăieri acelaşi, iar aşa cum este nu poate fi lesne mutat din loc, transplantat, tradus. Dacă istoriseşti, pe larg sau în cîteva cuvinte, că Emi­ nescu era un suflet şi o minte încercate de marile gînduri ale omului şi că, după ce a cunoscut gîndurile altora şi a dat expresie zbuciumului propriu, a exclamat, cu o îm­ păcată presimţire a morţii : „Destul-mi-i !", în expresia aceasta se condensează totul. Dar tocmai cuvintele ei nu pot fi traduse. Tocmai amfibrahul acesta (destul-mi-i, u /_ u ) , cum spune ştiinţa metricii, care-şi resfiră braţele de o parte şi de alta a sunetfului cald şi vibrant care e u din „destul", şi tocmai răsturnarea expresiei, sau închiderea pe care o aduc i-urile finale, ori moldovenismul lui „mi-i", ca şi sensul lui destul, de la de şi sătul, „sînt sătul de viaţă", tocmai esenţialul cuvintelor nu poate fi tradus.

201

întors cu faţa înainte spre un extraordinar viitor, cum este, timpul nostru nu poate pierde nimic esenţial din trecut. Esenţiale omului îi sînt nuanţele. In ziua în care n-am vedea decît cele şapte culori fundamentale, nu şi in­ finitatea de culori şi amestecuri ce n-au nume (ce culoare are o piatră ? ce culoare are chipul omului ?), vom fi murit artisticeşte. Dacă, într-o zi, ca vorbitori de limbă română, nu vom mai face deosebirea dintre „către"' şi „spre", vom fi trădat spiritul limbii. Esenţiale omului îi sînt nuanţele de înţeles. Esenţiale îi sînt cuvintele. Dar cuvintele care dau o n u a n ţ ă specifică nu sînt de ieri, de azi ; sînt de la moşi-strămoşi, spune Eminescu. Şi nici n-ar putea fi altfel. Spre a spune ceva mai deosebit, mai expresiv, mai nuanţat, un cuvînt trebuie să aibă bio­ grafie, adică trebuie să i se fi întîmplat ceva. Un neologism sau o creaţie lexicală nouă nu au biografie. Nu poţi des­ crie lucrările şi eroismele pruncilor ; cel mult poţi ursi ori fabulă. îşi îngăduie vreun lingvist să facă lingvistică-ficţiune, descriind cariera viitoare a unui cuvînt ? Cuvintele cu bogăţie de înţelesuri, sau cu înţelesuri greu traductibile, sînt aşadar vechi. în realitate, toate cu­ vintele din fondul principal al unei limbi sînt „vechi", adică sînt de la origine ; numai că unele se păstrează în uz, al­ tele, nu. Pe cele care s-au învechit, putem oare cere să le reluăm în uz ? Dar dacă arborele s-a uscat, atunci s-a us­ cat. Nu cuvintele vechi interesează, ci înţelesurile lor ; nu ele ca atare, ci lecţia lor. Pentru această lecţie au fost scrise paginile de faţă, ca şi altele, nicidecum pentru o în­ toarcere îndărăt a vorbirii. Ideea de devenire o exprima în trecut cuvîntul „pe­ trecere", înseamnă aceasta să înlocuim pe devenire prin petrecere ? Nicidecum. Dar înseamnă să regîndim şi să „lă­ m u r i m " pe devenire. Termenul latino-francez de „deve­ nire" este plin de distincţie şi claritate, dar s-a ivit în limba noastră cultă, ca orice neologism, cu un singur înţe­ les, cu u n singur rînd de straie. Limba primeşte cuvîntul cel nou, îi dă cinstire şi cetăţenie, dar nu-i oferă numai adăpost, îi dă uneori şi straie noi, ba îl poate pune la lu­ cru. Dacă „petrecere" însemna devenire, dar mai însemna şi devenire prin ceva (să petreci lumea prin gînd), sau de­ venire laolaltă cu ceva, însoţire, atunci iată că limba poate modela puţin cuvîntul cel nou. Aşa cum geometria a mo­ delat cercul, 1-a întins pînă ce i-a făcut două focare din

202

centru şi 1-a prefăcut în elipsă, apoi 1-a întins şi mai mult, pînă s-a deschis spre infinit într-o parte, prefăcîndu-se în parabolă, ba 1-a desfăcut atît de bine încît a ajuns o hi­ perbolă, la fel poate face limba — şi uneori o face — din cîte un cuvînt. Ne putem gîndi să vorbim despre ,,o deve­ nire petrecută prin gînd", una care nu e nici ceva devenit, dar nici o simplă procesualitate. Fiindcă aveam în limbă cuvinte ca putere şi putinţă, socotire şi socotinţă, n-am pu­ tea oare zice : devenire şi deveninţă ? Am putea, şi am avea nevoie de un termen ca „deveninţă", în gîndirea fi­ losofică. Dacă limba nu 1-a făcut şi poate nu-1 primeşte, problema lui rămîne, şi cu ea ne îmbogăţeşte evocarea sen­ surilor vechi. Dar iată la Eminescu un exemplu izbitor de cuvînt vechi care nu mai poate fi folosit, totuşi, cu el, în acelaşi timp o problemă ce nu poate fi ocolită. Cînd traduce pe Kant cu analiticul şi sinteticul lui, Eminescu nu spune „judecată" analitică sau sintetică, ci spune „judeţ". Ai zice că e un arhaism, şi, la drept vorbind, este. Dar în fond e şi un neologism, căci Eminescu îl scrie cîteodată „judeciu", de la judicium din latineşte. Şi ce e judeţ în fapt ? Nu e aci nici arhaism, nici neologism, este un t e r m e n teh­ nic, de care Eminescu se foloseşte spre a deosebi între judecata pe care o ai şi judecata pe care o faci ; între facul­ tatea judecăţii şi forma logică judecată. El nu vrea să spună judecată acolo unde e lucru judecat, unde judecata s-a formulat ; zice judeţ. Face rău ? Vorbitorul filosofic de astăzi spune că face rău ; gînditorul însă va spune că face bine, fiindcă deosebeşte acolo unde noi confundăm. Să re­ ţinem cuvîntul cel vechi ? Dar îi vom reţine problema, care e veşnică. La fel se întîmplă cu alte cuvinte invocate aci, cu ispită, sau lamură, ori cu adjectivul „lucrător". Nimeni nu poate susţine că trebuie să spunem „ispitele gîndului" în loc de „intenţionalitatea conştiinţei", mai ales cînd vrem să vorbim despre fenomenologia lui Hasserl, în spe­ cialitatea filosofiei. Dar iată că ne încurcăm în puţin idea­ lism, dacă lăsăm conştiinţa aşa singură, cu intenţionalita­ tea ei ; şi s-ar zice că s-a încurcat şi filosoful acela, de vreme ce a trebuit să invoce un fel de „eu transcendental", din care n-a mai ieşit. Cînd însă vom spune că „ispita" exprimă lucrurile bine, fiindcă e şi pornită dinăuntru şi trezită din afară, de real (cum ar vrea să fie intenţionali-

203

în toate zonele universului natural şi în oricîte ale universului artificial. ca şi aceste creaţii neştiute. La fel. Dacă omul e o fiinţă a nuanţelor. crede că inteligenţa va fi simplificată ? Dar trebuie să nu fi reţinut nimic din lecţia empirismului. pe cînd marile lui creaţii trecute. îl reluăm pe acesta. în joc un logos simplificat. noi n-avem u n cuvînt . vor crea răspunderi expresiei. rafinîndu-le pînă la prinde­ rea celor mai neaşteptate nuanţe. ci spre a-i spori veghea. poate să ne înveţe ceva despre înţelesuri noi. în timp ce adjectivul „lucrător" este şi activ. cum e limba noastră. şi productiv. Căci într-adevăr. s-ar putea să vorbim cu tîlc despre demersul feno­ menologic. ne rămîne să-i regăsim şi să-i păstrăm nuanţa. oare. putem. Comori noi de gîndire şi de simţire se strîng acum în jurul nostru. Toată cultura umanistă stă astăzi cu comorile ei în faţa noutăţii veacului. Analizorii sensibili ai omului vor percepe mai mult şi mai variat. mecanizat ? Dar e ceva extraordinar în lumea aceasta a revoluţiei tehnico-ştiinţifice : ea sporeşte fiinţa sensibilă a omului. Şi.tatea). 204 . cu aceasta. adică partea cea mai curată a unui lucru. dacă nu vrem să ajungem direct la rezultat cu „productiv" : spunem doar „activ". sau vorbim mai departe perifrastic. chiar u n u l ieşit total din uz. nu au a se teme de om. Alteori. noi n-avem adjectiv. şi de altfel sînt puşi în situaţii tot mai variate : în spaţiul supra-atmosferic şi cel subacvatic. Pentru „lamură". Natura se poate clătina în faţa omului. sau ne învaţă pur şi simplu să dăm un înţeles. nu spre a se îngropa în uitarea omului. este şi u n a ce priveşte ziua de mîine. î l reţinem ? Dar dacă nu l-am reţinut la timp. cîte un cuvînt vechi. oare. cunoaşterea şi luciditatea.. pentru activitate cu rezultat. Nu e numai o chestiune de cunoaştere de sine. nu e numai una de filosofare . înseamnă a te gîndi la viitorul cuvîntului omenesc. A t e cufunda în trecutul unei limbi expresive. lărgeşte registrul simţurilor. Un logos nou va t r e ­ bui astfel să exprime mai mult decît limbile naturale. cum vor vorbi oamenii de mîine. ca să crezi că extinderea şi rafinarea sensibilităţii nu vor crea răspunderi noi cugetului. care sînt cuvintele. bogăţia aceasta de sensuri a cuvintelor ne e necesară. dacă vor înţelege să înfrîngă spărtura logos-ului în limbi naturale ? Vor pune. Cu o sensibilitate sporită.

încît te întrebi dacă orice adîncire în această limbă. o clipă. Cum să invoci un lucru atît de ştiut şi de spus. Oricît ai vrea să oco­ leşti cuvîntul. nu reprezintă pînă la urmă o simplă „introduce­ re la dor". şi să le preia în noutatea lor. te cuprinde sfiala. ci despre formaţia şi funcţia lui. apoi. spre a nu mai vorbi de orice rătăcire. Atunci va trebui ca vremile cele noi să se aplece asupra sensurilor pe care le-au păstrat cuvintele vechi. Să presupunem că aşa este şi să luăm de la dor nu­ mai cît ne trebuie. 2 Introducere la dor Cînd vrei să arăţi că noi spunem altceva prin cuvintele noastre şi că astfel limba românească are dreptul să fiin­ ţeze în lume. aşa cum spunea cuvîntul nostru la început". sau cel al cuvintelor vechi şi nuanţate. dacă nu cumva s-a încăr­ cat de toate nonsensurile ? E zadarnic să întîrzii asupra cuvintelor. încît probabil s-a vidat de orice sens. fiţi complete.„Cumplite vremi". te grăbeşti să invoci cuvîntul „dor". sau zeilor gîndirii exacte. chiar dacă vor lăsa cuvintele ele însele prin simple muzee. Dar nu despre dor în el însuşi va fi vorba. Şi trebuie să ceri iertare zeilor bunului-gust. Ba lecţia lui este de aşa fel. ca să mai poţi spune un cuvînt în această materie. Şi va mai trebui ca vremile noi să mulţumească istoriei că există popoare ca acesta de pe arcul Carpaţilor. pentru tot ce e vag. care n-au grăit pentru ele însele. de vreo sută de ani încoace. nu ştii bine cum se face că dai statornic peste el. dacă descoperi ce ştie toată lumea. insesizabil şi de neiertat sentimental în conţinutul cuvîntului dor. Grecii nu 205 . în rătăcirile prin limba noas­ tră. Idealul ar fi să nu mai vorbim defel. sau peste lecţia lui. ar putea spune în faţa revoluţiei tehnico-ştiinţifice omul naturii . care e şi cel al culturii folclorice. Dar îndată. spune vremilor dimpotrivă : „Fiţi cumplite pînă la capăt. ci spre cinstita iscusire a omului. spre a nu mai vorbi multă vreme des­ pre el. dar omul culturii.

Aşa făcea el cu o mulţime de cuvinte. pentru că. năzuire. la care nu ne gîndim întotdeauna. şi ar spune : plăcere de durere. de a da o „sinteză specifică". tot ce era esenţial pentru ei stătea sub semnul iluziei. „dor" are în el ceva de prototip : este alcătuire nealcătuită. plăcere de alta. aceea că în orice compunere stăruie un anumit mecanicism : iei două cuvinte. şi aceasta se vede 206 . de unde şi vine cuvîntul. ar lua durere de o parte. de care vorbesc istoricii cultu­ rii şi ai artei. Repre­ zintă o contopire. cu mici excepţii. Este virtutea noastră. că propăşire este pro-păşire şi bine­ făcător este bine-făcător. N-avem geniul compunerilor. cu plăcerea. s-a spus. un dor nou. care ne vine din toate părţile lumii. cum este şi plăcere şi durere. fireşte. nu o compunere. care ar putea fi Sucht. dar el spunea „philoneikia". ba chiar ele. şi nici nu aveau ne­ voie de el.aveau termenul de „iluzie". în cazul dorului. subtil semantic. o nouă solicitare spirituală. Sim­ ţim limpede. care e însă şi căutare şi negăsire. lipsit de orice subtilitate lingvistică. Sub atîtea in­ fluenţe. cu atît mai puţin căutare de negăsire. Noi nu spunem plăcere de durere. crescută din durere nu pricepi bine cum. Dacă un grec antic ar fi în situaţia de a traduce pe dor. S-a contopit în el durerea. şi nu o compunere. ca de pildă cu de-lege-dătătoriu şi mare-grăitoriu. te-ai fi aşteptat să se ajungă aici la sincretism. prietenie de duşmănie. şi să spui atunci că se obţine în cuvîntul german : căutare de negăsire. chiar în cuvintele ce s-au impus vorbirii. adică la o armonizare exterioară. chiar cu cele opuse ca sens : prietenie şi duşmănie se ex­ clud. dar. Este simplu şi sigur. mai degrabă decît la o armonie nouă. cu atîta substanţă gata creată. de adversitate. în ceasul lor plin. prin Sehnsucht. a căuta. dacă nu poţi avea fantezia să vezi în Sucht pesuchen. că este în joc o alipire . Şi la fel face limba germană. Sinteza repre­ zintă la noi o contopire. Prin formaţia sa. La fel şi noi cu dor. spunem dor. ca multe alte cuvinte româneşti cu înţeles adînc şi specific. le alipeşti unul de altul şi scoţi un al trei­ lea. patimă de Sehnen. un întreg fără părţi. A ieşit însă o armonie nouă — spunem noi şi o spun şi alţii. şi obţinea un al treilea cuvînt. Admirăm — şi pe drept cuvînt — în limba greacă şi germană capacitatea lor de compunere. ne sună prost. Dar este aici o contraparte. Sau a ieşit o încordare nouă.

Sînt formate fără o cununie exterioară . sfîrşi. care ar avea tot dreptul să extindă asupra culturii umaniste o teorie a cîmpurilor. ca un feno­ men originar în logică. nespusul. sînt şi eu o făptură mai deosebită a limbii . port şi eu ceva nerostit în spusa auzită". a zidi. se va întîmplă parcă şi cu cele ale urîtului („Oh. Dar tocmai aceasta înseamnă zona de dor a cuvîn­ tului — spre a o numi doar în plan afectiv.limpede în cuvinte şi în prototipul lor. şi cine ştie cîte altele vor mai veni să ne cheme către ele. o zonă în numele căreia cuvîntul face apel la tine. facerea şi făcutul. de dor. aşadar că orice fapt dat gîndirii deschide cu el un cîmp de generalitate logică. atît de lămuritoare în cealaltă jumă­ tate a culturii. urît. pe care vom încerca să le invocăm de acum înainte —. şi cu aceasta am putea vorbi un limbaj mai apropiat de cel al gîndirii ştiinţifice. cum ar fi : făptură sau întruchipare. înţelesul lui. cînd te apleci peste universul din care face el parte . laolaltă spusul. din cea neispitită nuntă. a făuri. „Ocupă-te şi de mine". ispitire. pare a-ţi spune cîte un cuvînt. urît. al­ cătuire. a dura. a săvîrşi. (Pleci aici.) Iar 207 . pline. / Boală fără crezămînt"). din două cuvinte de sex deosebit. într-adevăr. cum vom vedea îndată —. sau poate mai ales el. că individualul este totuşi expresie a generalităţii. care-ţi ies înainte — şi în mai toate cele despre „creaţie şi frumos". este undeva o zonă pe care ne gîndim s-o numim. deşi zona are din plin şi un sens logic. dar mai ales se întîmplă cu cele care exprimă creaţia. întocmire. subînţelesul lui. urît.Aşa stau lucrurile cu formaţia cuvîntului dor. provi­ zoriu. desăvîrşi. laolaltă înţelesul ? Este. în sînul cărora se pe­ trece o cuplare a individualului cu generalul. oare. chip sau închipuire. Există un fel de cîmpuri logice. dacă nu din mai multe. Ce să fie zona aceasta ? Este. lucrarea. nu sînt formate sub cîte o cununie. Nu se întîmplă aşa numai cu cele ale frumo­ sului . „spun şi eu ceva. sau atunci sub-spusul şi presupusul cuvîntului ? Este în orice caz un fel de cîmp al cuvîntului. dor. oare. am putea spune „din cea neispitită nuntă". Acum să arătăm care e funcţia lui. de la îm­ prejurarea că un fapt stă sub o lege. dincolo de semni­ ficaţia cuvîntului. Cuvintele noastre bune. Aproape în toate cuvintele mai de preţ. născut şi el.

în zona aceasta a cuvîntului. fiecare cuvînt e o durere. fiecare cuvînt suscită un cîmp. Dacă lucrurile acestea ar putea avea sens dincolo de planul afectiv. unde apărea pe nesimţite plăcerea în durere. Unuia din aceştia ne-am putea gîndi să-i cerem a traduce. unde nu încape întotdeauna comunicare. în fapt. în sensul orizontului pe care-1 pot deschide unele cuvinte. Iar dacă denumim încă o clipă — pînâ ce va veni cineva să facă o potrivită teorie a cîmpurilor — prin „zonă de dor" această margine din jurul cuvîntului. este pentru că funcţia dorului . Căci noi înşine. este totuşi loc pentru o înţelegere mai intimă. cum stai în faţa doru­ lui. ştiutoare şi neştiu­ toare. ca oameni. un fel de „Introdu­ cere la dor". ea nu e lesne de găsit la cele cîteva care fac aurul limbilor. iar dacă ecu­ aţia de cîmp e simplă la cele mai multe dintre ele. stai în faţa cuvintelor. ca şi la cuvîntul „dor". depărtişor S-a spus că „dor" nu se poate traduce. să te întrebi : este bună nedeterminarea aceasta ? S-o sporim ? Sau să-i risipim magia ? — S-o risipim fără grijă : magia ei nu se curmă. Numai dor ? Avem excelenţi traducători de poezie în limbi străine. Şi atunci. aşadar. aşa cum fiecare carte era „o boală învinsă" după vorba poe­ tului. este vorba de durerea de-a nu putea spune ceva fără rest. 3 Bădişor. cum sînt cuvintele româneşti de care amintirăm. durerea cuvîntului de-a fi şi de-a nu fi cuvînt adevărat. ceva în lipsa aceasta de identitate desăvîrşită a cuvîntului îi dă fasci­ naţia.se dovedeşte cu adevărat sugestivă pentru o asemenea lume a începuturilor.în limba franceză versurile redate undeva de Ovid Densusianu : 208 .la fel se poate vorbi acum de cîmpuri semantice sau de cîmpuri pur şi simplu. Căci. sîntem fiinţe purtătoare de orizont. într-un sens. sigure dar şi tare aproximative. Dar.

pentru limba ro­ mână. Trebuie să amînăm însă. cum spune un savant. Pentru alţii. Un învăţat străin ar vedea. E creaţie. ideea aceasta trimite tare departe în urma noastră. lumina. Fireşte. sau măcar creaţia obţinută. la noi. ceea ce are contur. unda de lumina. şi astfel s-a început lumea. care spune şi el ceva. Cu „depărtişor" lucrurile sînt adînci şi frumoase. nu numai că înfrumuseţăm lucrurile. cele diminutive exprimă admiraţie. oare. Mai mult încă. atunci a fost vorba de o restrîngere încă : din întreg spectrul undelor electro-magnetice. de restrîngere şi delimitare ? Dacă începutul lumii 1-a făcut. atît de întins. Ele nu arată numai ceva mic. decît spinozianul : „omnis determinatio est negatio". orice creaţie un fel de mic­ şorare. aşa încît va trebui să ne mai apropiem de el. făptura — dinainte de-a invoca direct cuvintele creaţiei în limba noastră. Diminutivul nu micşorează întotdeauna . în aşteptarea tra­ ducerii. am putea să le spunem străi­ nilor. Pe toate acestea. pentru că n-avem o traducere încă. şi atunci nu e chiar atît de departe : e doar depărtişor. Nu-mi trimite-atîta dor. „Bade" acesta nu se ştie bine de unde vine. Nimic mai străin nouă. o pu­ tem vedea permanent.Bădişor depărtişor. aşadar. Şi de altfel. După Sextil Puşcariu. dacă te gîndeşti mai bine. citează Puş­ cariu). nu reprezintă. dragoste. Noi creăm prin diminutivare. nu chiar despre fa­ cerea lumii. în timp ce sufixele augmentative ex­ primă dispreţ şi peioraţie („nu e cal. diminutivarea este la noi un procedeu de-a sugera creaţia. de pildă. într-un sens sporeşte. masivitatea şi „colosalul" sînt cele ce dau un plus de fiinţă lucrurilor . ed. cir aceste versuri. o undişoară. căci înfiinţează. dar despre facerea omului românesc. e căloi". decît în limbile franceză şi germană — a sufixelor diminutive. ci au şi o mul­ ţime de alte funcţii. 52 şi 124). Acum ne so­ licită bădişor. sim­ patie (Limba română. prima trăsătură în specificul româ­ nesc al limbii este folosirea largă — mult mai largă. ilustrîndu-le cu versul românesc. chiar dacă este înrudit 14 209 . p. Determinaţia e afirmare. Dar e ceasul zămislirii lumii noastre. 1940. să vorbim între noi. s-a reţinut o bandă în­ gustă. cît de vie este funcţia diminutivului în limba română.

Aşa ne-a fost dat să t r ă i m valorile u m a n e : pe nivel minor. sau se poate spune. ba chiar bade este termenul de respect folosit de femeie pentru bărbatul sau iubitul ei. de altfel. dar portul şi mersul ei prin viaţă sînt demnitatea însăşi." Am reuşit parcă.. insul de autoritate în faţa ce­ lorlalţi. şi cu mai multă autoritate decît el . bărbatul. i s-ar zice lele". să specificăm în bărbat şi femeie. mîndrul aceleia. dar adevărat şi plin. ci şi moralmente. Pentru fiinţa care-1 îndrăgeşte. ase­ mănătoare. pe cel care e ceva mai în vîrstă decît u n altul." ." Cuvîntul desemnează. cel care garantează p e n t r u un altul. frumuseţe fizică şi morală. spunea despre cuvînt că vine de la „vadem" (vas. Mîndru.. Dar în fiinţa omului denumit aşa simţi că este ceva mai falnic : e u n fel de frumuseţe trupească şi sufletească. să adu­ cem o diferenţiere. mîndra. pînă la a deveni u n defect moral — noi am putea spune dintr-o data ceea ce conceptul grecesc spune cu 210 . se poate şi glumi cu ajutorul lui : „Vorbeşte şi badea Ion. ceea ce nu făcea limba greacă. încît îşi îngăduie cîteodată să iasă din graniţele controlabilului. vadis). care este atît de învăţat. cînd provincialii [. cu acea kalokagathie greacă. î n timp ce învăţaţii mai noi într-ale limbii noastre lasă problema deschisă.. la nivelul ei ţărănesc. în apelativul acesta. „Femeia sau fata mîndră — notează Hasdeu — înseamnă frumoasă nu numai fiziceşte. iar cu vorba „m'îndrie" — atît de împuţinată astăzi şi ea. sau consă­ teanul respectat. din perspectiva noastră modestă. u n e ­ ori prietenul . cu o vorbă care nu e chiar inactuală : „Dacă badea ar avea cosiţe. el devine mîndruţul. Fireşte. Hasdeu. Mîndra poate uneori îndemna pe u n altul să greşească („Număr pietre peste care / mîndra trece vadul / şi păcate pentru care / mă va arde iadul" — stătea scris într-o postumă a lui Blaga). „Românul bade — scrie el în Magnum Etymologicum — este o preţioasă rămăşiţă juridică din acea epocă a colonizării Daciei Traiane. e şi badea. chezaşul. în conceptul acela grec atît de ales. Iar aspectul acesta de kalokagathie ţărănească se vede şi mai bine din corelatul feminin al badelui.cu un cuvînt ori altul de prin vecini.] aveau n e ­ contenit trebuinţă de cineva care să chezăşuiască. care poate fi şi fratele mai mare. în orice caz. E o ex­ presie de demnitate umană.. în orice caz mai-marele apropiat.

cu­ vîntul a trecut asupra naturii fizice şi morale a omului. un bădişor — şj-1 restituie astfel vieţii. Dar ce creează ? Poate des­ tine umane. căci e o fiinţă atît de aleasă. Poate că el nici nu se gîndeşte la ea. pînă la a se degrada în ultima. să arate din bunră viaţă lucrul său. fiinţa întreagă a omului. de unde am luat cuvîntul („Oameni nebuni şi nemîndri". diminutivînd. ne vine atunci ispita să spunem : este vorba acolo de io ispravă exte­ rioară a limbii . trupească. dar ea simte că de la el vine dorul. şi atunci ea îi spune „bădişor". Ne chinuim în toate felurile să traducem kalokagathia greacă. totul trece în jocul acesta de con- 14* 211 . în Coresi .". Nutrim o secretă invidie faţă de limba greacă. cum spune Tiktin în dicţionarul său. Ce face acum diminutivul.e un ins de toată mîndria". E prea mult pentru fată. pentru ca lumea să fie. Lumea însăşi s-a creat atunci cînd din universul undelor s-a ales. cum ai spune într-un cuvînt frumosşibun. Căci un om prea împlinit nu e pe măsura vieţii noastre şi nu mai e o făptură aievea. Aşadar. . preamîndrie. să fie doar depărtişor. . atît de falnic încît limba noastră n-a avut parcă îndrăznirea să-1 păstreze în grădina ei ? Face un mîndruţ. S-ar putea totuşi să fie undeva.trei cuvinte.ca dintr-un arbore. dar ea îl face să nu fie altundeva. un cîntec. fata care cîntă creează şi ea. încăpea în această vocabulă. dar el e „departe". întreagămîndrie însemnau înţelepciune. Creaţia trebuie să aducă deli­ mitări în universul de gînd şi frumuseţe al lumii. atît de împlinită. potrivit cu slavona v e ­ che. ca un diminutiv al spectru­ lui. fiindcă n e lipseşte curajul de a spune : „e o mîndreţe de om". Badea e departe. î n orizontul ei miniatural. pentru capacitatea ei de-a compune cuvinte — dar ce exprimă kalokagathia ? Frumuseţe-şi-bunătate. „mîndria" noastră reuşeşte.. Căci mîndrie. sufletească şi gînditoare. o perfor­ m a n ţ ă mai de preţ. „mîndrie". din arborele acesta fal­ nic. adică „cu liniştea înţelepciunii") . în­ tr-o casă vecină . care nu lipeşte unul lîngă altul înţelesuri şi cuvinte. De sub complexul nostru de invidie. îl inventă.. E departe. sau în Codicele voroneţian : „Cine e preamîndru şi meşterul între noi. In orice caz. Şi atunci. luminiţa. întru blîndă premîndrie". lipite aşa unul de altul. ci le lasă să crească şi să se resfire din ea. printr-o surprinzătoare schim­ bare de sens. şi.

este nevoie de ceva ca „depărtişor". E un adjectiv ? E un adverb ? Dar e un giuvaer de simţire al limbii noastre. ci tot mai mult a depărtărilor. Să luăm pe depărtişor ca adjectiv : bădişor depăr­ tişor. / Nu-mi trimiteatîta dor". pe care-1 aducea de la început diminutivul : ma­ rele devine mic. şi poţi să nu mai vii. că nu vii şi că-mi trimiţi doar dorul : te-am prefăcut în cîntec. De întrecut gîndul omului. de cineva — poate de-o fată simplă ca Gretchen. s-ar putea citi : „Nu-mi trimite .• nu te cert. E un cuvînt ce poate umple lumea de un adevăr. sau apropiat — este expresia unei în- 212 . aşa cum nu mai este-o lume a apropierii. Dar tocmai pentru ce stă între ele ne-ar trebui un adjectiv. imposibilul devine realitate . din joaca unei rime („bădişor de­ părtişor"). de obicei. Aşa te-am pedepsit. trimite-mi. Am spus lucrul. lume istorică depărtişoară.traste. Vino . a umplut ca un cîntec lumea. iar triumful disjunctivului aci — sau depărtat. Iată. ci e una a departelui. Te cert . dar de petrecut sînt o mulţime de voinici şi pa­ seri de fier care-1 petrec. astru depărtişor. în zilele noastre. şi s-ar putea să fie şi unul de gînd : Gîndul meu pe unde-aleargă. nici un cuvînt între apropiat şi depărtat. Nu-i voinic ca să-l petreacă Şi pasăre să-l întreacă. ceea ce pleacă din tine vine de la altcineva. Căci într-o lume care nu mai este a aproapelui şi nu mai poate fi. mi-am pus în vers gîndul. depărtatul apropiat. şi s-a risipit. E ca şi cum în : „Bădişor depărtişor. Despre isprava lor ar putea vorbi „depărtişor". E de ne­ crezut că limbile nu au. poţi să nu vii. nu s-a găsit încă nimic şi nimeni. Sînt tristă . ce nu ştia întotdeauna bine ce spune." 4 Depărtişor E un cuvînt creat aşa. nu sînt tristă.

Omul vrea uneori să fie singur. şi nu ştie unde. nu poţi spune de Homer că ţi-e depărtat : ar trebui un adjectiv. ca şi al celor apro­ piate. Dar cuvîntul rezonanţă e unul magic în ştiinţa de azi. I-ar trebui ceva între ele. ori­ cît s-ar depărta şi ea de tine. Despre Hegel. că depărtatul poate fi apropiat la propriu.frîngeri. Cum să spun despre quasarul meu că e depărtat ? Dar mi-e depărtişor. Lumea noastră mai nouă a lucrat adînc de tot asupra adjectivelor „depărtat" şi „apropiat". Dar aceasta e condiţia obişnuită a omului ce trăieşte alături de cultură. Tînărul se poate desprinde o clipă de familie. Un satelit nu e ceva depărtat de noi. şi ne lipseşte. în depărtări. şi noi intrăm. Lumea nu poate fi nici prea apro­ piată. puţin bîlbîit şi cu accent macedonean. era o pseudo-ştiinţă. în rezonanţă mai degrabă cu acelea. prin cine ştie ce miracol al naşterii noastre. în timp ce cultura 213 . şi nu mai poate . Cineva văzut prea de aproape riscă uneori să fie nedreptă­ ţit. admiţînd că aici e un fel figurat de a vorbi. a r e ­ zonanţei. cine ştie dacă. dar nici fără ea viaţa nu i se împlineşte. dar n-are adjectiv la îndemînă. celălalt îl sufocă. oricît de departe l-am proiecta în văzduh. care-ţi sînt atît de depărtate. A existat o ştiinţă a depărtatului apropiat. Aristotel e pentru atenieni un pedant. în trecutul nu prea îndepărtat. decît cu alt­ ceva. căci unul îl dezintegrează. generoasă cum este. există u n quasar sau un astru care pulsează. în fapt. vrea alteori să ajungă. ca şi alchimia. o doamnă din socie­ tate spunea : „Nu am auzit niciodată o vorbă mai de seamă din gura d-lui Hegel". nici prea depărtată. cultura nu va găsi un sens şi astrologiei ? Căci poate undeva. Se numea astro­ logie. Cîte o lume trecută nu ţi-e depărtată. în schimb. Dacă lăsăm deoparte lucrurile acelea nesuferit de apropiate. simţi bine. A sporit numărul făpturilor şi intîmplărilor depărtate. Depărtatul şi apro­ piatul i-au devenit deopotrivă de intolerabile. dar aşa cum i s-a găsit acesteia meritul de-a fi măcar o veleitate de ştiinţă experimentală. Dacă Flaubert e depărtat de noi. unde fenomenul rezonanţei este o cheie pentru manevrarea undelor. pentru ceva depărtat cu care sîntem în re­ zonanţă. Majoritatea vieţilor se zbuciumă între ceva prea apro­ piat şi ceva prea depărtat.

măcar. Şi sîntem astăzi mai aproape unii de alţii ? Dar tot ce s-a întîmplat ne-a dus mai departe . unul care-şi avea statutul său bine determinat — şi nu prin paşaport. vine invocarea „departelui" nostru. — Dar poate că depărtişor e adverb. la urma urmelor. Dar : „Mai departe. fata gazdei îi spăla şi uneori ungea cu miresme picioarele.^ atunci. Lu­ mea noastră. şi cu picioarele pline de praf. / Ca un suflet fără parte. care ne poartă sau ne vor purta pretutindeni în nicăieri. sau variantele la Steaua care a răsărit şi toate versurile sale. avem unde. nu vom mai folosi picioare.. — N-ar trebui să fie mai depărtişor ? Căci toate se vor schimba. mai departe. Obosit de drum. / Sufletu-mi nemîngîiet. nemîngîiet. Mai departe. pe depărtişor. De la Nietzsche probabil. Lumea noastră e una a plecărilor cu putinţă. Astăzi nici o fată a gazdei nu spală drumeţului picioarele. racheta sînt pentru plecări. sau altă dată : „Rătăcit. Eminescu nu foloseşte niciodată — ne spun cei care i-au contabilizat cuvintele — pe „depărtişor". avionul. / îndulcind cu dor de moarte". vom avea mai puţini dinţi şi mai mult creier. ce sînt ele decît un comentar poetic la adverbul „depărtişor" ? — Poate că depărtişor e substantiv. Călătorul însuşi era un stătător. Trenurile. înainte oamenii zăboveau unii lîngă alţii. nu adjectiv. dar adverbele „aproape" şi „departe" vor rămîne.obţine tocmai adjectivul dintre apropiat şi depărtat. şi cu ele nevoia lui depărtişor. filosoful a părut să aibă drep- 214 . pe care o răspîndea. / . tot mai departe. avem roţi. tot mai încet". avem aripi. / Mai încet. el nu e mai puţin singurul care te aşază în locul cel bun — în bacchanala vieţii — sau singurul care-ţi dă. Felurile noastre de convieţuire ne despart. cel care făcuse o chestiune personală din răfuiala cu creş­ tinismul ca religie a aproapelui. desfiinţînd însă vecinătatea şi zăbovirea lîngă. într-un fel. Homer ne e depărtişor. tot mai încet. / Mai încet. Timpul nostru a lucrat şi asupra substantivului. ci prin magia noutăţii. străinul venit să poposească acolo. ca sirenele. şi nu mai avem picioare. mîngîierea din urmă. mijloacele noastre de comunicaţie nu fac decît să ne depărteze mai repede pe unii de alţii. Poţi să nu ai adverbul acesta. cum sosea. a putut spori apropierea de o clipă. el. a lucrat asupra adverbului. mai departe.

atîta tot. ci prin depărtişori. nici măcar apropiată. aceasta ar părea să fie legea lumii noi : să-ţi iu­ beşti departele tău ca pe tine însuţi. ca fiinţă şi specie. Ordinea aceasta pare. nici tu. Se poate însă face cu înţelesul lui. dacă ai astăzi răspundere de om. Lumea contemporană trebuie diminutivată . în veacul nostru. asupra căruia se fac experienţe atît de hotărîtoare pentru om ? dar pisicile lui Wiener şi Rosenblueth ? dar drosofila ? dar porumbul hibrid ? Departele omului nu era doar omul. prin cunoaştere. Cum să fie departele nostru. Atunci.tate : fiecare a devenit pentru celălalt. Au devenit depărtişorul. iar aceasta nu înseamnă : redusă la altă scară. a venit nu numai să ne solidarizeze cu destine depărtate în timp şi loc. A făcut-o. şi o înfră­ ţire cu vietăţile şi lucrurile. la fel cu pluralul gramatical. Din perspectiva departelui. nici prin departele său. erau şi reg­ nul animal sau cel vegetal. sau : „Cine plînge pentru toată lumea or­ beşte". una a departelui fantomatic. nici ceilalţi nu mai par să aibă identitate. Un sens afectiv nou al omului vine astfel să se înstăpînească peste noi. şi. mai adîncă poate decît cea a omului din sînul naturii. infirmierul celuilalt". lumea contemporană ar avea nevoie de cuvîntul nostru. ci trecută din abstract în concret. fratele cobai. Că lucrul acesta nu se poate face cu un simplu cuvînt. Spune-mi cine-ţi sînt depărtişorii. funcţia românească în genere ar putea fi de-a aduce diminutivul. Şi. e drept. care sînt totuşi atît de împletite în rostul lor cu ale noastre . Goethe spunea. nu micşorată. cu un simplu diminutiv. în acest sens. nici cuvîntul nu te ajută : cum să faci pluralul de la „departele" tău ? Dar ne gîndim că omul s-ar putea defini nu prin aproapele. cobaiul. o ştim. ca să ştiu cine eşti. dar cît de adînc a lucrat ea şi asupra depărtişorului. ea ne-a dat. departele lui. Oricît ar spune înţelepciunea pro­ verbelor : „Cîinele îmbătrîneşte de drum şi nebunul de grija altora". cu răspîndirea ei. Ele erau chiar prea departele nostru. abstractul face loc concretului şi întîlnirea multiplicată a omului e cu pu­ tinţă. ar trebui să-ţi iubeşti departele. cu o sumbră antici­ paţie : „Fiecare va fi. Cultura. Despre o ase­ menea perspectivă. atunci. Intr-o lume a extraordinarului şi a co­ losalului. de altfel. 215 .

să aibă îngrădiri şi ele. a îndepărta. Biata limbă franceză — această regină a limbilor mo­ derne. 5 Paranteză despre rimă sau ispitele cuvîntului De îndată ce apare pe lume. Limba noas­ tră însă nu are. Iar rima. Accentul poate cădea la noi pe ultima. îl foloseşte în toate felurile şi pentru toate trebuinţele sale : cu „departe" (născut pur şi simplu din de şi parte. că de aceea Franţa nu are parte de o poezie la înălţimea culturii ei . antepenultima. un pictor. un cuvînt îşi ia libertatea de a se schimba. au toate ac­ centele pe silaba penultimă . ba încă. animalul. Omul. In orice caz. altele pun statornic accen­ tul pe prima silabă a cuvîntului. în chip firesc. penultima. Este firesc. analog cu cea franceză. Sînt limbi care. depărtare. poate. că de aceea au apărut în Franţa atîţia doctrinari ai versului liber şi alb.în zilele noastre. ca în a sta deoparte). nu cu motivele covoarelor olteneşti sau cu peisajul local. nu : era mult prea departele nostru. astfel. în schimb. Anorganicul. nu toate limbile pot pune în joc rima cu atîta dezinvoltură ca limba noas­ tră. spre deosebire de ma- 216 . bănuim. Spectacolul e ca al unei dansatoare ce ar merge tot timpul în poantă. pune cel mai bine în lumină ispitele acestea libere ale cuvîntului. Pictorul român 1-a făcut depărtişor. ci cu ochii materiei şi însufleţirea pe care a ştiut s-o dea anorganicului. Bănuim că s-au inventariat cuvintele din limba ro­ mână ce s-au născut dintr-o nevoie de rimă şi ar putea fi ceva de învăţat de la ele. s-a spus. el poate face depărtat. planta. fireşte. nevoia de rimă sub care s-a născut. poate să se prefacă în „depărtişor". A făcut-o în faza ultimă a creaţiei sale. Şi a adus mesajul românescului. departele — în aşa fel încît ai crede că istoveşte virtuţile cuvîntului. rima nu va putea fi nici ea decît pe ultima silabă. Nu se va susţine. Ţuculescu. Dar cuvîntul păstrează pentru el un rest de libertate : dacă-i place. totuşi — are mai toate accentele pe ultima silabă . în ce priveşte folosinţa rimei. natura erau dina­ inte de el subiect de artă. Omul.

atît de înzestraţi. sanscrita. nu pot sta prea mult. Totuşi. sau aşa cum. le pune în joc rima. în definitiv. căci nu e van gîndul lui Goethe din Faust II. şi pînă la urmă de-a sări din matcă. O invocăm pentru cuvînt el însuşi. pentru care după aceea găsim atîtea sensuri. rimează Eminescu). Cu firea şi rostul rimei în­ ţelegi mai bine firea şi rostul cuvîntului. Iar cuvîntul nu numai că tinde să acopere sensurile implicate de gînd şi tot felul de sensuri analogice sau m e ­ taforice. în special ale matemati­ cilor (invariant. poezia noastră cultă mai puţin. cum s-a putut vedea cu creaţiile lexicale. ci s-o dezlege. atît de avizaţi. este loc pentru funcţiunile cuvîntului. aşa cum nu pot fi deşerte de sens caietele cu rime ale lui Eminescu. adesea ad­ mirabile. nu pentru poezie invocăm aci rima. rusa ori. sau cîteva din acestea. pare-se. 217 . pentru poezie invocăm rima — care altminteri. cea r e ­ centă aproape deloc.joritatea limbilor europene (unde accentul nu poate urca peste a treia silabă de la ultima). la noi se ajunge lesne la a patra („vâlurile-mâlurile"). care nu u r m ă ­ reşte să lege gîndirea. nu rabdă să stea prea mult nevalorificate zăcămin­ tele de frumuseţe şi joacă rimată ale cuvîntului românesc. Este pentru rimă o binecuvîntare. dar pînă la ui mă. ar avea pentru noi. avîntîndu-£e în gol şi dezminţindu-se parcă. cititorii de rînd. criticii noş­ tri. ştiu ce să le spună. ştiu probabil ce fac . vector). rima. facilă şi dificilă cum este. Poeţii noştri. în actul Helenei. Cuvîntul n-are astîmpăr. dar uneori n-avem destule gînduri pentru cu­ vinte. aşadar. cu bogăţia lui. Dacă poezia de as­ tăzi a pierdut. ca in limbile acelea puter­ nice. între bogăţia de sensuri încă negîndite şi nonsensul verbalităţii pure. ale ştiinţelor de astăzi. meritul să dezvăluie mai repede poezia proastă. şi pe acestea. de care a ştiut din plin să se folosească poezia noastră populară . parametru. căutîndu-se pe sine. cum fac formulele ştiinţelor. sub cine ştie ce influenţe. Ispita cuvîntului este de-a umple. t r a n s figurîndu-se. va sfîrşi prin a o regăsi. tinde să înfrunte nonsensul şi să-şi regăsească natura ini­ ţială de sunet gol („basme-fantasme-protoplasme-Erasme". că seducţiei antice a poeziei de ritmuri lumea modernă i-a adăugat seducţia nouă a poeziei de rimă. transfinit. pg plan spiritual ori moral. Nu. Se spune adesea că n-avem destule cuvinte pentru gîndurile noastre . toată matca unui gînd.

. de a-i da ritm şi respiraţie. deşi versul are „o eroare de rimă". Poetul poate însănătoşi lumea. şi punctarea ei în diversitate dau seduc­ ţia muzicii. / O dulce strângere de mîni. Dar cuvîntul nu spune ceva numai prin el însuşi . versurile noastre populare : . / Un t r e m u r a t de gene. Iar rima scoate dintr-o dată în relief esenţialul. Există o incaiftaţie a repetiţiei. Şi Maiorescu adăuga : era ca o legănare în infinit. mai departe / Mai încet.. Dacă variaţiile pe aceeaşi temă nu cuceresc întotdeauna în muzică. dar şi gîndul. O gîndire sau o spusă nu sînt structurate dacă nu au un cuvînt-cheie prin care să ţină laolaltă toate celelalte. în aşa măsură încît speculaţia filosofică. Ca orice mişcare bună — ca mişcarea elec­ tronului pe orbită. şi acesta e primul rost al cuvîntului. tot mai încet. la fel cu gîndirea ştiinţifică. rima poate naşte cuvinte.") Te urmăreşte săptămîni o rimă fericită. dacă o simplă sugestie de rimă ajunge spre a-ţi da legănarea ! Rima dă însă mai mult decît legănarea. regăsirea temei. Punînd în relief cuvintele. mişcarea ei e b u n ă cînd se închide. Dar cum te mai poţi gîndi la eroare de rimă cînd ai simţit legănarea în infinit ? Şi ce puter­ nică trebuie să fie magia rimei.întîi. dă repeţirea cea bună. sau a pămîntului în j u r u l soarelui —. poate face să se spună prin cuvînt altceva.Aşterne-te d r u m u l u i / Ca şi iarba cîmpului / La bătaia vîntului". GIndirea ţine şi ea de bioritmurile fiinţei noastre. Omul e o fiinţă gingaşă. şi poezia bună te învaţă să respiri. în schimb. îl ritmează. spune ceva într-un context. şi de aceea adesea se vrea scos în r e ­ lief. la propriu şi la figurat. cuvîntul cucereşte una din funcţiunile sale cele mai adînc vitale. nu se mai satură să găsească legea în diversitatea fenomenelor.. Rima închide bucla gîndului. care e de-a închide gîndul."). aceea de-a putea legăna. crezîndu-se pe patul de moarte. Iar unitatea în diversitate e deopotrivă cău­ tarea gîndului. („Te ur­ măreşte săptămîni / Un pas făcut alene. De ce s-o sufoce ? Iar prin această virtute a rimei. rima face posibilă o nouă funcţiune a acestora. ce trebuie legănată din primul ceas şi pînă în cel din urmă. de care nu nu­ mai sufletul are nevoie („Mai departe. Titu Maiorescu istoriseşte despre o scriitoare cum recita. Există chiar gînditori care au socotit drept o supremă împlinire „eterna reîntoar- 218 .

. E u n suprarealism firesc. rima aduce în acelaşi timp m a ­ gia necunoscutului în cunoscut. iar în mic.cere" . dar şi disoluţia lor. autentic şi van.. aproape întregi cu rime. . din prisosurile cuvîntului gol. te uiţi cum scoate poezia te miri ce noutate şi graţie. ci al bietelor cuvinte. aşa cum nu-i serveau nici „lambda-ce-âm da".Cînoşie-hîrtie-revie-ce zi e ?" nu spun ni­ mic. Potrivirea cuvin­ telor este cununia. rimîndu-se tocmai „te miri-ce" cu Circe. jocul poetului e dezinteresat. Şi totuşi rima poate face şi ce-i place. dar întrebarea prozaică „ce zi e ?" apare dintr-o dată. stă strofa : Te gîndeşti fermecătoare. alături de rimă.. Dar nu e reîntoarcerea la acelaşi. să-1 suspende. care te poartă din surpriză în surpriză. rima nu e altceva decît o eternă reîn­ toarcere. Ea este o potrivire. Şi e ultima funcţiune a rimei. Dacă poartă cu ea o unitate în diversitate. î n manuscrisele 2265 şi 2771.. cît mai ales ce trebuie. Rima poate face orice din cuvînt şi pînă la u r m ă să-1 destrame şi curme. ca o undă de poezie. şi atunci înţelegi că rima nu face atît ce-i place. Ce mai în­ seamnă cuvîntul cel grav. Cu zîmbiri şi cu te miri-ce. Cuvîntul abia mai spune ceva. Se sărută pînă mor. Se-ntîlneşte dor cu dor. care se caută unul pe altul cu încărcătura lor de dor. Adorată umbră Circe.. î n versul eminescian e descris nu destinul bietelor fiinţe umane. în manuscrisul 2278 al lui Eminescu. Că mă satur c-o privire. în absurdul alăturărilor. „Guraliv-costeliv-relativ-dativ" nu-i vor fi servit niciodată ca rime. ori „să abunde-de undeînfunde-Cunigunde". se poate naşte poezia. dacă rima îl poate lua pe sus în menuetul ei ? Dar pe aceeaşi pagină. Din puţinătatea cuvintelor şi a vorbirii. prin rimă. se contopesc şi pier. Dar de undeva. Poţi trece peste cuvinte cu suveranitatea copilului sau cu nevinovăţia spu­ sei goale. 219 . dar una neaşteptată. îţi vine să surîzi cînd găseşti.

Şi cînd întîlneşti în manuscrisul 2265 rimînd destul-mi-i cu ulmii. aşa cum spune hotărît atîtea altele limba aceasta latină. o structură. scoate din nimic poezia şi retrimite cuvintele în ni­ mic. Noi aveam di­ nainte. care să tragă cercuri şi să pună hotare peste tot. Aveam nevoie de ispite. într-adevăr. A cerca vine. chiar mai cu grijă aşadar decît celelalte limbi romanice. sau. pare-se. Ele veneau de la „cerc" şi noi aveam ne­ voie de încercări care să ne scoată din cerc. ne lea­ gănă. Preferam să ne retragem în nehotărîrea pădurilor. dincolo de ce ne era dat. Şi atunci. o simplă rimă te îneacă de poezie şi te face să uiţi de rest. Dar cuvintele noastre o poartă în ele. care s-a . a înconjura cu un cerc. Aşa cum s-a închegat.pierdut în alte limbi romanice. cum ne place astăzi să spunem. de la circare. din vorbirea paleoslavă. le poate face rima. căci spuneau ceva prea hotărît. atunci. după cum a încerca vine de la incircare. ritmează gîndul cu ele. pe cînd la noi a dat pe „a cerceta". Destul-mi-i. în gînd şi faptă. aveam nevoie. după cum nu eram nici vreun popor care să primească hotarele puse de alţii. şi desigur ştiu ce fac. soţia lui Manole. cuvîntul ispitirii a dat un ar­ bore.Pe toate acestea. şi verbul circitare. dar le-am împletit cu altul. mai degrabă. dar nu ne erau îndeajuns într-o privinţă. Mai există. în această ne-hotărîre a noastră — pînă ce avea să vină ceasul intrării în matcă —. reliefează cuvinte. Şi 220 . 6 Ispitire A căzut pe pămîntul nostru aşa. Ea creează cuvinte. din zidul ce frîngea trupul Anei. Le-am păstrat cu grijă. a încercui. Eminescu o poartă cu el. a vedea din toate părţile. cuvîntul cercare şi cel de încercare. Căci noi nu eram un popor de stăpînitori. ispitire. din latină. cuvîntul „ispitei" şi a crescut ca un arbore. ne dă fascinaţia lui acelaşi ca şi pe cea a lui alt­ ceva. de încercări care să ne poarte altundeva. le-am petrecut prin urzeala acestuia. sau. a da tîrcoale. Poeţii de astăzi se lipsesc de rimă.

Ai pu­ tea chiar avea ispita ispitirii — cu acea reflexivitate pe care n-o atestă viaţa spiritului decît la niveluri mai ri­ dicate. din : să te fereşti de ispită. între aceste două capete. î n acest ultim sens. ispitiră şi văzură" . „Ispiti-voi legea ta". să afli — fie că e vorba de un fapt („Nu crezură. de altfel. Aici. care-s cu dreptate". înmănunchind în ea toate încer­ cările cu putinţă. de la cele care prind în cerc pînă la cele care desprind de oricare. sau : „Făcea ispită să vază : merge-vor la răz­ boi ori părăsi-să-vor"). fie că e vorba de u n gînd ori o rînduială. fără să ştie. nu se opriră. adică o cutreierară. spune Pravila. dascăl îţi poţi fi şi singur : „Să se ispitească omul pe sine". o străbătură. „oamenii cercăm.. dimpotrivă. a ispiti înseamnă a încerca să pătrunzi ceva. Iar ispitirea aceasta poate merge mai adînc. examinare : „Dascălul să ispitească vrednicia şi învăţătura lor". „Cu m a r e pagubă ispitim [. o fenomenologie a încercării. scria Eminescu. Căci dacă putem spune. care-s cu păcate. stă spus. Cu un al doilea înţeles. însuşi a cerca. căutarea.] că neamul ome­ nesc urmează numai lucrurile reale şi deşearte. încît pînă la u r m ă dă. în cuvîntul ispitei. şi-a ieşit la noi din sărite. „In orice om o lu­ me îşi face încercarea". cum scria traducătorul din 1642. cu sensul apropiat de cel vechi.este una care nu defineşte doar omul românesc. şi căutarea însăşi a devenit ispitire. Ce departe sîntem de înţelesul îngust al cuvîntului. E struc­ tura ideii de încercare. ca în amintirea amintirii sau cunoaşterea cunoaş­ terii — şi vai de cel neispitit de nimeni şi nimic. încercarea de-a afla ceva." Numai că. în acelaşi timp cronicarul vorbea despre cei care „cercară ţara". „ispiti-voi poruncile zeului mieu". is­ pitirea poate fi şi una de scrutare. Sau : „Să-1 is­ pitească de năravul lui (pe cel ce vrea să se preoţească). întîi. dar încercarea însăşi pare a fi ales „ispitirea" spre a se pune în încer­ care pe ea însăşi. mai rar. spune Psaltirea scheiană . Dar sînt multe altele. Dicţionarul cel m a r e al limbii noastre rînduieşte în aşa fel lucrurile. scrutarea devin şi încercare obţinută. dacă dascălul ştie să fie întocmai celui „carele ispiteşte tainele inimei". să-1 ispitească pre dînsul den tinereţele lui şi de mintea lui şi mai ales de grija cărţii". Şi. îţi cauţi sin­ gur ispitirea. con­ statare. vechiul a înconjura cu un cerc. dincolo de n ă r a v u r i şi grija cărţii. 221 ..

simplă încercare : „Voieşte a-şi ispiti norocul călătorind"." (Cantemir). Numai că strădania poate însemna şi cutezanţă. din neştiinţă ca şi din ştiinţă. cum că „învăţătura ştiinţelor împo­ dobeşte pe om. cum apare în Pravilă : „Cela ce să ispiteşte [cearcă] să otrăvească pe cineva [. ea duce la noi încercări. pot fi izvorul unei noi ispitiri. „Cine vrea să-mi is­ pitească vitejia ?".] acela să se cearte" . lucrare. Cel puţin aşa ne place să înţelegem vorba din 1765. dar ea are şi o faţă bună. cea a ştiutorului. „ P r e aur focul. concurs. sau a supune la ispită. Iar de rîndul acesta.a m ispitit să trec pe acolo cu luntrea").o dată încercarea obţinută. îl hărăzeşte cu multă ispitire"." Dar astfel un al cincilea înţeles reiese de la sine. consem­ nată într-un Uricariu. Sînt aprige cuvintele lui Coresi : „Ispiteaşte pre noi cu năpăşti în multe chipure şi cu prade şi cu griji şi cu scîrbe". Strădania poate fi şi spre rău. de punere la încercare a puterilor. ispitirea e încă mai adevărată cînd se petrece asupra lucrurilor.. sau ansamblul de constatări. „Nu ispiti răii. sau e străda­ nie neutră. în­ fruntare a lucrurilor şi oamenilor . stă scris în cartea Alexandriei. şi e unul hotărîtor pentru cuvînt : nu a se pune la încer­ care pe sine. Putea lua ispită. şi con­ statarea. Şi ce frumos se exprimă negativ neutralita­ tea aceasta. să nu te urască pe tine. iară pre priaten primejdia ispiteşte. a metale- 222 . „Nu-1 lăsa Domnul să se ispitească peste puterile lui". poţi deopotrivă înţelege că e vorba de ispita neştiutorului ca şi a ştiutorului. De aci reiese firesc un al treilea înţeles al ispitirii.u n u i ca şi în celălalt. ci a pune pe un altul. Cutezanţa devine risc („Nu m . De aici. ci ispiteşte înţeleptul şi te v a îndrăgi". închegat într-o expe­ rienţă. atîtea alte înţelesuri : de-a face cuiva ispită.. Dar n-au luat. Cum să fie ispitirea expresia unei simple odihne a spiritului ? Iar cînd traducătorul lui Herodot spune : „Ci mai mult prin ispită se săvîrşesc lucrurile".. de străda­ nie pură. în timp ce traducătorul din Herodot vorbeşte de ispită ca de o în­ cercare sportivă de astăzi. în traducerea Bibliei din. Ispitirea lor. olimpiadă : „Privind la ispita vitejilor ce să chema Olimbiea. căci tot neîntinată ar fi rămas. în confruntarea cu altul. spune povestitorul mai vechi. ca încercare sub chip de strădanie. 1688 : „N-au luat ispită piciorul ei a călca pe pămînt". Căci în­ t r . se trezeşte duhul „încercării".. sforţare. şi e al patrulea în­ ţeles.

spre a dovedi tocmai că nu eşti aur curat . pot fi oameni ispitiţi întru cunoaştere. este lucrarea pe care o faci cu întreaga ta fiinţă. şi : „nici un lucru nu fie neispitit". ca o năzuinţă dinăuntru. Un om „neispitit" e unul neîn­ cercat.j scrisul 2276. Iar de la încercarea la care eşti supus.. Dar cine se lămureşte deplin sub ispitele ce-i sînt date ? Abia acum. la clipa binelui. 223 . din arbo­ rele ispitirilor. lămurit. scria cel din 1688. la sorţii pentru toţi şi toate de-a fi lucruri încercate. poate. cel ce te trage spre rău.. treci astfel spre supunerea lumii la încercare . de pildă. de vreme ce s-a rostit : „o mîngîiere a ispitelor bătrîne". spunea limba veche. înţe­ lepciune. este cutezanţa ta de om. poate şi din cel al relei încercări. care consumă. „ispitiţi întru războaie". scria traducătorul în 1648. probarea lor dacă sînt curate. cuvente curate. cel de însumare a ' încercărilor.lor. „Peste mine trecu ispita de două ori" . lipsit de experienţă. Căci din toate înţelesurile cuvîntului. Aşa cum sînt unii. „ispitiţi în limbuţie". cu al şaselea înţeles. cel care te pune la încercare. folosit încă de Eminescu). „Neispitită minte". sau atunci curăţirea („lămurirea" lor. va putea să intre în joc Ispititorul. să i se dea ce / trebuie spre a fi productiv". argint ars şi ispitit" (lămurit). dar şi a răului. încercarea ce poate reuşi. te ademeneşte. din păcate. „cel ce piare şi prin foc se lămureşte". ca aurul. sau de-a rămîne în tristul cerc al celor neade­ verite de încercare. sau atunci purifică. era punerea lor la încercare. trebuie să existe. să rămînă doar un vrej. Cum se poate atunci ca din vorba aceasta. iese ultimul înţeles. în care te-ai avîntat singur şi la capătul cărora ieşi. Sau „cuventele lui." E aproape singurul înţeles de care mai ştim astăzi — şi este o ofensă adusă cuvîntului ispitire. ajungi la clipa arderii. sau. nuda ispită ? Dar e o admi­ rabilă înstructurare şi încifrare de gînduri în cuvîntul acesta : este încercarea la care te supui şi la care te su­ pun oamenii şi lucrurile . viaţă. Şi există undeva. de la frumosul cuvînt lamură. o frumoasă liană ce se înfăşoară în jurul său. provocarea adusă lumii. „Sufletul trebuie t r a t a t ca pămîntul. „Cela ce piare de foc ispititu". dar şi ca o solicitare din afară . şi : „să te fereşti de ispită. suferinţelor şi păţaniilor — prin care ai tre­ cut. spune Eminescu în m â n u . şi care totuşi nu încetează să caute .

Aşa cum eşti. nu-ţi vorbise. argumentului. sau al unui refuz. Şi poţi spune că omul e numai gînd. ca-n povestea lui Degeţel : dacă salvezi un cuvînt de la moarte. Ispita te face atent asupra zăcămintelor de gînd din om. s-ar putea exprima în româneşte. dar nu poţi spune ispi­ tele noţiunii. ai zice că n-ai timp să scapi de înec cîte o pasăre. mai legat de fiinţa noastră intimă. ai gîndul unei realizări. ca intelectual şi artist. poate. laolaltă crescut cu ea. Dar dacă faci ca Degeţel. De­ parte ca gîndul să reprezinte doar o făptură logică. atras) de ele. aşa cum e un ghem de ispite. judecăţii. Nu numai tot ce e creaţie ţine de un gînd. în el. el nu este totuşi nici o expresie a iraţionalului. la rîndul său. aceste ispite. Gîndul este ceva adînc cu­ fundat în fiinţa omului. Gînditorul lui Rodin stă sub ispita gîndului gol ca şi el .. dacă ar vorbi. Gîndul e altceva decît ele toate. dar şi tot ce e gest. Gîndul are. Sau e un pachet de gînduri. în drum spre lacul fermecat din largul culturii. atîtea suflări noi şi dihănii. dintr-o dată ispita îţi scoate la iveală ceva neaşteptat. de­ mers activ. cînd stai să fii tu înecat de atîta noutate şi străinătate. după cum e numai ispită.7 Despre ispitele gîndului Totul e ca-n poveştile de copii. cuvîntul vine să te salveze. aşezate atît de adînc.. nu numai al cunoaşterii — şi abia cînd ai gîndul gîndului se naşte ideea. 224 . dar şi al unei ne­ făcute. El repre­ zintă ceva mai viu. decît făpturile acestea logice. muncă. Ţi se poate întîmpla să fii ispitit (încercat. Am vrea să arătăm aceasta cu „ispitire". cite o jivină de rînd sau cîte un cuvînt din limba ta. Ai gîndul unei fapte. atunci. adică altceva decît gîn­ dul gol. Ai de înfruntat atîtea cuvinte şi în­ ţelesuri străine. pe cuvintele altora. te ajută şi el la ne­ voie. Poţi spune : ispitele gîndului. uneori. şi e concret. inconştientul gînd încă. conceptului. pînă acolo unde joacă. ideii. zona germinativă a întreg omenescului. în felul acesta. concrescut. de care în orice caz filosofarea rece. Alcătuieşte. dar ele însele n-au ispite. încît s-ar putea spune că sub­ conştientul nostru este gînd. ai gîndul vrerii şi al simţirii.

Fireşte. toate limbile au termenul gîndului. gîndul de fiecare zi. Dar ce e cu formaţia aceasta verbală ? Ne întrebăm dacă nu. spunem şi a se gîndi. Cum asta ? Mă gîndesc nu înseamnă defel mă gîndesc pe mine însumi. spune „noemă". Cu ispita. unul cel mult orientat. care trimite către fără să ajungă Za. dar şi „gîndul". şi poate a fost creat. este că a determinat şi a încercat să descrie un plan care e dincoace de logic ca şi de psiho­ logic. De altfel. cu gîndurile şi cuvin­ tele lui. Desigur. cuvîntul ispitei. fără să mai dea peste un obiect. pentru tentation. Spune „noesă". nu poate fi înlocuit. Littre dă numai : „mouvement interieur par lequel on est porte â des choses soit indifferentes.Gîndul e un fel de inconştient al ideii. ca termen tehnic. dar şi al pregîndirii. soit mauvaises". reînsufleţite de ispită. dar trebuie să spu­ nă şi tentative (cum trebuie să spună germanul Versuchung plus Versuch) spre a acoperi ceva din aria ispitirii. ceva ce stă înaintea ei : e gîndul de dindărăt. şi nu vorbeşte poate de altceva — cu actul de conştiinţă şi produsul lui — decît de gîndul acesta de dindărătul gîndirii. privesc. cum sperie el. Căci ispita nu e numai un demers dinăuntru. Spune „intenţionalitate". şi iju le era greu să-1 pună în joc spre a exprima gîndul ultim. în sensul că orice act de conştiinţă este de ceva. „intenţionalitate". nu e nici simplu psihologic. Francezul zice ^tentation. nemaitrebuind să fie inventată. n-au toate pe „ispită". Dar lucrurile bune ? Tocmai pen­ tru ele ar trebui să existe. iar limba aceea aleasă nu ştie decît de nepăsările tentaţiei sau de şerpii din La Tentation de Saint-Ântoine. gînd al gîndirii. dar „ispita" poate contribui la înţelegerea lui. ne gîndim că „ispitele gîndului" exprimă şi ele intenţionali­ tatea aceasta. filosofic. şi pe care el 1-a numit fenomenologic. Aşa cum nu e un produs logic. nu înseamnă mă uit pe mine însumi (sau dacă înseamnă „uit de mine spre a vedea alt225 15 — Cuvînt împreună . Dar dacă au pe „gînd". Omul e o fiinţă care se gîndeşte. Se întîmplă însă că nu numai termenul de ispită are la noi o soartă mai bună. ci doar peste obiectitate. lumea reală este. sau „a gîndi". vizează ceva . au pînă la urmă o soartă deosebită._eumva profesorii explică elevilor în şcoli : a se gîndi e un verb reflexiv. Noi nu spunem doar a gîndi. Dacă filosof ia unui Husserl are un merit. rădăcinile omenescului. ci este şi o atracţie dinafară. Dar ce chinuit îl descrie filosoful. pe Degeţel al nostru şi al altora. aşa cum „mă uit".

curăţit. spre a spune lucrurile aces­ tea ?) şi te surprinde ori sperie cu isprava lui. este faptul că el rămîne pînă la capăt nesăbuit şi că n-are „mîngîierea ispitelor bătrîne" . „ispita Oedip" ar putea spune ceva apropiat de complexul Oedip. în ce ne­ ştiut. încît ea devine ceva monovalent. Dar de ce n-am spune şi : fac ca gîndul să se gîndească în mine ? Limba noastră pare a fi simţit unde anume.ceva". însă cum gîndul dintîi este şi gîndul din urmă. îşi face adică lucrarea din culise. Dacă te întristează ceva în Faust-ul goethean. de care toată ştiinţa lumii nu ne spune mai nimic. a prieteniei cu seamănul. cu un termen cenuşiu şi voit indiferent. îi place psihana­ lizei să vorbească de „complex". Dacă te nemulţumeşte ceva la omul grec. mă cu­ fund în gîndul meu . victima sau făptura unuia sin­ gur — uitîndu-se probabil adesea. Dar faptul că a gîndi a putut lua forma aceasta ar fi stra­ niu. este. dimpotrivă. „Se sparie gîndul". vorba lui Miron Costin. muzeu. ieşit la lumină. „Mă gîndesc" ar putea fi atunci : mă adîncesc. Există la noi false verbe reflexive. dar este şi ispita Gilgamesh. dacă nu te-ai gîndi tocmai la gîndul mai adînc al omu­ lui. în ce dinainte de ştiut zace ghemul gîndului. că n-avea infinitatea ispitirii şi că nu era des- 226 . nu faci decît să înnozi firul gîndului de lumină cu al celui de întuneric. care stă întreg sub semnul ispitirii dinăuntru şi dinafară. ci se „subli­ mează" în tine. dacă Vrea psihanaliza. ca structura de astăzi. lămurit ca argintul şi aurul — există undeva o mîngîiere a ispitelor bătrîne. îmi gîndesc gîndul. în psihanaliza aplicată. pe plan psihologic. Dar zace ? îşi toarce firul. parcă. de lucrarea mută a gîndu­ lui însuşi. Şi în timp ce un complex pare să domine într-atît sărmana fiinţă umană. în timp ce tu joci după regia lui pe scena lumii. şi ispita Ulise. atît de minunat în kalokagathia lui. atunci trebuie repede luat de pe stradă şi pus în. Sau uneori acesta iese la iveală singur. şi cînd stai să te gîndeşti. într-un sens care să fie reflexiv încă. Dar alteori gîndul nici nu iese la iveală. o ispită nu exclusivizează omul. . Dar ne gîndim acum că. este şi ispita Faust. că omul e şi un mănunchi de complexe —. ci păstrează toate ispitele. Va fi fiind în el ispita Oedip. ispitit. din lumea lui abisală (să fie oare nevoie de o filosofie a inconştientu­ lui şi o „psihologie abisală". ca o piesă rară).

Iar pen­ tru această ispită intimă a sa. Ahile are prea puţine ispite. atunci el vrea să 'iasă la lumină . pe alt plan. Şi nu este numai una. care e ispitirea însăşi. e prea s neispitit . fapta. gîndul mai adine al fiecăruia îşi ia cît îi trebuie spre a încerca să prindă întruchipare şi să-şi facă lucrările în lume. dacă e vorba de gîndul ieşit la lumină. Cînd moare omul. ci sînt mai multe : „se întîlni cu dragostele toate-n cale". în care stau . al ispi­ telor acestora libere. se contura prea. creaţia. sau o poveste. iar undeva cu siguranţă se află un tîrg mare. .pe­ trecut prin societate şi cultură. spune cu o stranie logică textul folcloric. îi moare şi norocul. sau se lovea prea curînd de-praguri. emoţiei. mai ascuns. unde trăieşte norocul fiecărui om. gîndului despre care vorbeşte. Tot în folclorul nostru. Cuvîntul e un lucru gata fă^cut : „ispita" sa e să se desfiinţeze — aşa cum o arată joaca rimei — spre a face loc lucrului. adunate laolaltă toate ispitele sufletului omenesc. Gîn­ dul însă este nefăcut : ispita sa e să se înfiinţeze. Iar lumea noroacelor este închipuită ca un tîrg mare. Un cuvînt de-al nostru poate repovesti lumea.tul de ispitit . răspîntii cu ispite . despre om şi despre acest eros universal. zdrobindu-se sub tragic. 8 Despre gîndul ispitelor In folclorul românesc. Peste tot unde sînt su­ flete sînt şi tîrguri sau. eroii epopeilor indice au prea repede ispitele ultime. atunci el caută să-şi facă lucrarea. după cum. căile de înfăptuire sînt toc­ mai ispitele la plural. ba şi de astă dată sînt mai multe. „ Aşa trebuie să fie cu ispitele. repede. despre gîndul omului. parcă înainte de vremea omului. spune un descîntec. Dacă e vorba de gîndul neştiut. Ispitele gînduluî spun toate acestea. Din rîndul lor. poate. iar cine n-are noroc nu se întîlneşte cu el. dragostea este o fiinţă. adică încercările în care se poate 18* • 227 . norocul e o fiinţă .

în vorbirea noastră : a fi încercat. pe linia cărora gîndul îşi în­ cearcă realizarea. acum aflăm că. şi mai bine desfăşurată sub ochii noştri decît aproape orice om din istorie. fiinţa aceasta atît de complexă. Iată un om de la început şi pînă la sfîrşit. Ispitele acestea libere. în aparenţă. cu un minimum de rigoare. Să ilustrăm cu el geometria aceasta a ispitelor. al cîte unui ansam­ blu de ispite ? E de vorbit limbajul simplu-al originarului. dar are şi el un fel de spaţia­ litate. Natura a ajuns ceva complicat şi derivat. atîtea minu­ năţii.avînta el. Ce-i de făcut spre a descrie. într-un fel. într-o ispită a gîndului. Goethe stă. Dar nu spunem bine în nici un fel. cel al tinereţii. ci adesea una a intimităţii lucrurilor. gîn­ dul nu este ceva în spaţiu. nu putem înţelege bine gîndul şi lucrările lui fără a concepe un cuprins. de la început pînă la capăt. sau aşa cum vorbim de cîmpul pe care şi-1 fac orice lucru şi proces. şi întrebarea. în orice caz. universul acesta. un gînd îşi face un cuprins. la fel cum ai vorbi despre „posibilităţile" unui gînd sau despre „tendinţele" lui. şi riscul. ne-au învăţat un lucru straniu de tot : că spaţiul nu e doar „în afară" şi expresie a exteriorităţii. în mic. cum s-a spus. poate. în acest sens. dar şi a pune la încercare. cît linii de forţă ale gîndului. Pe româneşte spunem : tinereţe fără bă- 228 . susceptibil de înţeles prin demersuri elementare. nu spunem bine „dimensiuni" ale gîndului : ispitele nu sînt atît dimensiuni. bun de preluat de matematici. totuşi. spaţiul este în lucruri. Căci ispita însemna. Pe mai multe dimensiuni. de un spaţiu cromatic şi cte atîtea forme de spaţialitate. în limbajul ştiinţific ori abstract. Iată pe Goethe.pe care şi-1 face. Tot limbajul acesta analogic devine pretenţios şi rece. E prea multă neutralitate şi indi­ ferenţă. Matematicile moderne. o spaţialitate a lui. e mai mult : e şi mirarea. Şi aşa cum vorbim de un spaţiu sonor. adesea dintr-o simplă joacă. cum se mişcă. îţi pot apărea ca nişte dimensiuni sau coordonate ale lui. Dar el e ceva simplu : un gînd originar şi un mănunchi de ispite îl definesc şi descriu cu opera sa cu tot. în timp ce pînă la fizica mo­ dernă se spunea că lucrurile sînt în spaţiu. sub un gînd. în timp ce omul e ceva simplu. un mic univers. care au ştiut să scoată din nimic.

trîneţe şi viaţă fără de moarte. în jurul acestei tinereţi, sau din ea, cresc cîteva ispite, puţine la număr, dar care dau socoteală de tot. Dacă ştiinţa înseamnă reducerea di­ versului la unitate, ar putea fi şi aci vorba de un demers „ştiinţific". Deoarece tinereţea e cu adevărat „fenomenul origi­ nar" la Goethe, ea se purte la încercare, se ispiteşte pe sine, şi prima ei ispită e bucuria. în ceasul acesta al descrierii lui Goethe, nu te poţi opri să te gîndeşti la o strofă uşu­ ratică, dar şi adînc smerită, a folclorului nostru : Doumne-ajută Cui sărută Şi prieştS Cui iubeşte. . Acesta e glasul bucuriei. lui Goethe ; şi din bucuria lui, cu „ocazionalul" ei, cu primatul povestirii fascinante asupra reflexiunii, al „naivului" asupra „sentimentalului", se naşte concepţia lui despre artă. Dar tinereţea ca bucurie trece spre tinereţe ca sănă­ tate, iar aceasta devine şi ea o ispită a naturii lui Goethe. Din sănătate, ca înregistrare directă, nefalsificată de me­ dierea aparatelor,. ochelarilor şi formulelor matematice, spune el, din acest splendid aparat fizical, care e fiinţa noastră trupească normală, se naşte concepţia sa despre ştiinţă. Ceva ca o viziune de presocratic a omului natural se afirmă, pentru o ultimă dată, cu Goethe. Dacă nu mai regăsim astăzi ştiinţa aici, nu putem tăgădui că e un dram de înţelepciune. Iar tocmai înţelepciunea e a treia ispita a tinereţii, sub care trăieşte şi gîndeşte Goethe. Căci există b înţe­ lepciune a fiinţei tinere, o armonie a plinătăţii, ce se ob­ ţine din cumpănirea fiinţei îmbelşugate, spre deosebire de înţelepciunea resemnată a ceasurilor de vestejire. Din această înţelepciune pozitivă, nealterată de gîndul negativităţii, a vroit el să-şi facă o filosofic Nu a renunţat nici­ odată la ea, pentru om, iar cînd în Faust a întîlnit zvonul altei fiiosofări, a preferat s-o dea pe seama diavolului. Altul, însă, decît cel filosofic era răspunsul lui Goe­ the, în cele din urmă, şi se năştea tot dintr-o ispită a

229

tinereţii : productivitatea. înţelepciunea omului tînăr e activă, şi, dacă ea nu poate duce la ultimele sensuri de cunoaştere, reuşeşte totuşi să dea, cum se întîmpla la Goethe, o concepţie despre lume ca neîncetată produc­ tivitate. Goethe numea viziunea aceasta una ademoniei, unde nici binele, nici răul nu mai au întîietate, ci nevino­ văţia devenirii. La început a fost Fapta, spunea el singur. La urmă e fapta încă, reluată oricît. în veşnica întoarcere a lucrurilor, în repeţirea cea bună, stă ultima ispită a tinereţii, nemurirea, care dădea lui Goethe concepţia despre divin. Era o religiozitate fără religie — s-a .spus —, dar era şi suprema ispită a tinereţii. Căci „tinereţea proclamă, de fiecare dată, un „nu se poate să nu fim veşnici", ca şi Goethe. Atunci dintr-un simplu gînd, care e gîndul omului, după Goethe, anume tinereţea, şi din ispitele ei, ţîşnind firesc în timpul-havuz al omului, .cum spunea Blaga — aşadar din bucurie, sănătate, înţelepciune, productivitate, nemurire — .se naşte un întreg univers. Cu cinci ispite s-ar putea da socoteală de un tărîm fericit al culturii noastre, care e universul lui Goethe. Cum să ocoleşti aci gîndul ispitelor şi cu ce să-1 înlocuieşti ? E un alt univers de imagini, aşadar, acela în care pă­ trundem cu spaţialitatea gîndului şi a ispitelor lui. E un univers curios, pe care, la nivelul lui folcloric, cultura omului românesc a ştiut să-1 descrie încă. Sînt în el. dra­ gostele pe care le întîlneşti pe drum, sînt noroacele ce se întîlnesc în tîrg, este dorul şi sînt curţile dorului, aşa cum sînt răspîntiile pe unde îşi găseşte gîndul ispitele. E un univers interior, peste care se înstăpînesc astăzi — cres­ cute şi ele din ispitele, ba chiar din noroacele omului — cunoaşterile. Pe toate acestea (cum se întîmpla cu lumea spontană şi de ingenuitate productivă a lui.Goethe) le ţine astăzi în cumpănă, le judecă şi le aşază la locul lor cul­ tura lucidă a cunoaşterii mature. Vor rezista ? Va rămîne o seducţie goetheană pe lume, aşadar, vor stărui, spre a vorbi pe limba noastră, drago­ stele, noroacele, ispitele, dorurile ? Nu poţi s-o ştii şi nici măcar s-o doreşti, la lumina zilei şi a veacului. Dar un­ deva, pe ascuns, îţi spui, cu Goethe şi cu omul aeela tînăr : „Doamne-ajută cui sărută".

230

9 O lume fără ispitire
Cum, oare, ar arăta o lume fără de ispite şi fără ispitire ? Dinainte de-a o vedea în chipul ei întruchipat — dacă are vreunul —, s-o căutăm în chipul ei închipuit : de pildă, în felul cum o arată mitologia noastră populară. Căci simpla închipuire a omului nu e întotdeauna deşartă, ci cîte un lucru bine închipuit poate căpăta întruchipare, dacă nu reprezintă chiar presimţirea unei întruchipări ce stă să vină. Mitologia noastră populară a închipuit uri sfîrşit de lume, care-n acelaşi timp ar fi o intrare a lumii în glo­ ria ei. Va fi atunci un pămînt nou, spune profeţia folclo­ rică, şi fireşte o viaţă nouă. Oamenii nu se vor mai înto­ vărăşi în căsătorie, „nu va mai fi nici grijă, nici suspin, nici gînduri, nici grai, nici dtirere şi nici dor, nici dra­ goste şi nici moarte, nici schimbarea anilor şi nici cea­ suri..., ci va fi tot o zi." (Mitologia românească de M. Olinescu, p. 517.) Dar ar fi o lume fără ispitire ! îţi spui. Omul n-ar mai pune la încercare viaţa, şi nici viaţa n-ar mai pune la încercare pe om. Iar ce e mai surprinzător decît orice, într-o asemenea lume, este că n-ar mai exista nici gînd, nici grai, demersurile acestea neutre, în aparenţă, ale omu­ lui ; căci şi în sînul lor este căutare, încercare şi ispitire, iar dacă ai închipui un pămînt nou, izbăvit de orice pre­ facere cosmică (zilele), socială (întovărăşirile), de orice pro­ bleme de existenţă (grijă şi moarte) şi de viaţă afectivă (dor), atunci trebuie să extirpi ispitele din ultimul lor re­ fugiu, care e şi cel mai nobil loc al lor, gîndul şi graiul lui. Citim aici sfîrşitul ispitelor, într-un sens, sau ieşirea omului din condiţia lui de fiinţă ce stă sub ispite. Şi e impresionant nu numai că imaginaţia populară a putut avea o viziune atît de liberă de concret şi de întoarsă îm­ potriva concretului (în timp ce viziunea populară, ă raiu­ lui, de pildă, e atît de colorată), dar şi că a putut-o închipui drept o împlinire pozitivă, fie ea şi finală, eshatologică. Şi, totuşi, nu e o lume a sfîrşiturilor — ar putea spune cineva, cînd i-am-pune sub ochi viziunea aceasta —, ci este chiar universul civilizaţiei tehnice de mîine. După unii, lumea de mîine va fi dincolo de ispitiri, aşa cum o

231

arată de pe acum arta abstractă, muzica nouă, romanul nou, plastica nouă. Căci într-adevăr lumea de mîine ar fi una a focului rece, respectiv a electricităţii şi fluxului electronic controlat (mitologic, s-ar zice o iume a fulge­ rului îmblînzit), în timp ce pînă acum am trăit sub civili­ zaţia focului cald, cel furat de Prometeu din cer, o civili­ zaţie care se prelungise şi peste prima revoluţie industrială, cu aburul şi izvoarele ei de energie. Iar în civilizaţia cea nouă, care a şi apărut, totul se va petrece la rece, în orice privinţă. Oamenii — ni se spune — nu se vor mai întovă­ răşi, 'căci vor fi dinainte legaţi prin fire nevăzute. Pruncii vor fi programaţi şi comandaţi poate la telefon, nu va mai fi grijă, nici suspin, nu vor mai fi gînduri, căci le vor pre­ lua maşinile gînditoare, nici grai, căci vom vorbi prin semnale univoce. Nu va mai fi dor, nici dragoste, nici moarte —• cum se împleteau toate, în legenda, prea încăr­ cată de ispite, a Isoldei, în care şi moartea era o ispită — iar undeva, pe un „pămînt nou", adică pe un astru na­ tural ori artificial, anii şi ceasurile unei fiinţe-stăpîne pe ea şi pe lucruri nu se vor mai schimba. Ci va fi tot o zi. De altfel, lumea aceasta fără ispitire o şi vedem — după unele spirite sceptice —, dar sub faţa ei cea rea deocamdată. La ce ispită mai răspunde civilizaţia tehnică, acolo, unde e pusă în joc fără măsură ? La început, fireşte, ea însăşi s-a ivit sub o ispită : omul a voit să meargă mai repede, să zboare, să dispună. Tehnica a fost o bucurie, şi una pe măsura adevărată a omului, aşa cum se vede la copii. Dar excesele ei necontrolate au fost privite une­ ori ca o formă de „urît" al vieţii, care nu mai ţine, ca urîtul obişnuit, de singurătatea ei, ci, în marile metropole popu­ late, de asaltul lucrurilor fabricate asupră-ţi. Produsele culturii erau şi sînt blînde : nu asaltează pe om. Elipsele, parabolele şi hiperbolele, din tratatele secţiunilor conice ale grecilor tîrzii, au aşteptat peste 1 500 de ani pînă să le reia modernii şi să le proiecteze pe cer sau apoi în atom ; au aşteptat să vină ceasul ispitei lor. Bunurile civilizaţiei tehnice, în schimb, nu aşteaptă. Nu te poţi lipsi de teh­ nică şi nu ai ce face cu excesele ei — pare a dovedi o parte din lumea de astăzi, cea de aiurea, cu tineretul ei dezabuzat, ieşit de sub orice ispitire. Există fără îndoială un prag al ispitirii; pe anumi­ te planuri, omul de astăzi pare a-1 fi atins'prea repede. Dar dacă te întorci din lumea aceasta fără ispitire, care

232

e deopotrivă una a civilizaţiei prost acumulate ca şi a vi­ ziunii finale din folclorul nostru, dacă, aşadar, revii la în­ ceputuri, la rădăcinile omului însuşi, la ispitele lui, atunci poţi citi şi altceva în civilizaţia contemporană, ca şi în textul nostru folcloric Poţi vedea în ele o strămutare a omului altundeva, cu ispitele lui cu tot. Din adîncimea cuvîntului şi conceptului de „ispitire", cineva ar putea face horoscopul timpurilor. Şi de pe acum sînt de spus două lucruri, în aşteptarea „horoscopului". Intîi, un cuvînt bine gîndit poate reeduca lumea^ Dacă te sperii că lumea civilizaţiei tehnice, la fel cu lumea finală a folclorului nostru, este una rece, searbădă, ab­ stractă şi inumană, una fără ispitire, cum ne place să traducem, atunci cuvîntul ispitirii te-ar putea mustra că nu l-ai gîndit bine şi 1-ăi luat într-un înţeles prea îngus.t. în cuvîntul acesta se împletesc, ca în puţine altele, natura emoţională (încercarea la care eşti supus) şi cea intelec­ tuală (încercarea la care supui lucrurile). Pe amîndouă le susţine, aşa cum n-o poate tăgădui nimeni, natura sen­ sibilă a omului. Avem ispite pentru că la baza emoţiei ca şi a cunoaşterii noastre stau senzaţii, pentru că nu sîntem „spirite pure". Dar tocmai de aceea a existat în om şi ispita spiritului pur, iar rezultatul a fost întotdeauna, în aşa-zisele tehnici spirituale ca şi în tehnica propriuzisă, din civilizaţia noastră, că s-a ajuns la o „spirituali­ zare" a senzaţiei, nu la pierderea ei. Civilizaţia modernă, înainte de a deveni una a ab­ stractului, e o cuceritoare şcoală pe linia concretului sen­ sibil — o uităm prea des. Nu numai că ea trezeşte noi senzaţii, a vitezei, a zborului, a imponderabilităţii, dar le rafinează pe cele vechi, făcîndu-ne să vedem în întuneric, să auzim în tăceri, să pipăim în depărtări, cu analizori artificiali, ce vor da atîtea antene omului încît să poată jubila în mijlocul firii. Da ce să crezi că împlîntarea omului antic în animalitate, cu centaurul, sporea emoti­ vitatea umană, iar împlîntarea lui în maşinitate i-o va scădea ? Dar, cu un spor în facultăţile intelectuale şi în capacitatea sa emotivă, omul va avea şi un spor de ispite. Cînd ne întristăm în faţa a ceea ce stă să vină, nu ştim îndeajuns care e registrul ispitirii. Şi poate că profetul popular presimţea o căldură nouă şi ispite noi, în lumea aceea îngheţată pe care o descria, de vreme ce făcea din ea o lume a beatitudinii.

233

Dar, în al doilea rînd, dacă un cuvînt bine gîndit ree­ ducă lumea, ajutînd-o să se împace cu sine, deopotrivă lumea şi noutăţile ei pot reeduca un cuvînt. Noi nu putem lăsa un cuvînt acolo unde îl găsim, oricîtă bogăţie am afla în el. Cuvîntul însuşi, dacă e viu, trebuie să se ispitească şi lămurească, în focul, cald sau rece, al noutăţii. Nu ai dreptul să spui, în faţa artei moderne, pur şi simplu : nu-mi place, nu răspunde ispitelor mele ; la fel cum un filosof ca Heidegger nu are dreptul să spună despre era tehnică : ea întoarce, abate gîndul adînc al omului, îi per­ verteşte ispitele. Ştim noi ce ispite ne pot încerca ? Am pătruns într-o lume a naturii secunde, unde nici ispitele nu mai pot fi cele de primă instanţă. Ele nu pot denumi starea de buruiană său de fiinţă a naturii, neîn­ grijită, negrădinărită, necultivată din om. Trebuie să dăm un înţeles ispitelor secunde, ispitelor tîrzii. Şi toată fru­ museţea acestei lumi indirecte, a culturii, în care am in­ trat, este că ea poate păstra, prin cuvinte, potrivit gîndite şi regîndite, continuitatea omului cu el însuşi. Că te ajută să nu uiţi limba satului, cînd ai ajuns, cu contemporanii tăi, în/tării.

10 Ispitire, iscodire, iscusire Sînt trei trepte ale cugetului, parcă. în orice caz, sînt trei trepte ale creaţiei, căci orice creaţie începe de la o ispită, trece într-o iscodire a lucrului, pe toate feţele, şi se îm­ plineşte într-o iscusire. Cine nu face trecerea de la ispi­ tire la iscodire şi apoi la iscusire, dovedeşte că nu are „ispita răbdării", cum spunea Dosoftei. Şi dacă nu face aşa, el nu capătă nici iscusenie, adică înţelegere şi pă­ trundere, de o parte, faptă măiestrită, de alta. Letopise­ ţul spunea despre ţara Italiei : „Pentru mare iscusenie şi frumuseţuri a pămîntului aceluia, i-au zis Raiul pămîntului". Şi, totuşi, cele trei cuvinte spuneau la început, pînă la un punct, acelaşi lucru : a încerca şi pune la încercare.

234

iscodind tai­ nele firii. încît nu mai voiau să se întoarcă în cer şi erau prefăcuţi în licurici. Platon se întreba : ce ar putea face stînd astfel singură ? 235 . ci şi cu auzul. di­ ferenţierea s-a făcut prin gradaţie : ispiteşti. O deosebire va fi existat şi în limbile slave. simţi că ea e nu numai a ochiului. Ba. „Se depărtau iscodind pădurea". A iscodi înseamnă a te mobiliza întreg pentru o încercare multiplicată. iscodirea pare să lase o margine şi pentru un dram de neaşteptat. Cît despre divinitatea închipuită în singurătate. Iscoditorul şi chiar Iscusitorul . şi poate că i se întîmpla ca în legenda aceea cu îngerii. Cînd iscodirea e a ochiului trupesc. pe deasupra. Ca şi ispitirea. „şi nu ne duce în iscusenie". într-o poveste. care se numeşte cunoaşterea ştiinţifică. cum se spunea. ea se dovedeşte a fi şi una a ochiului trupesc. iscodirea este o încercare şi căutare de-a afla ceva. se îndrăgosteau atît de mult de viaţa pă­ mântească. Dar ea este la început mai mult decît simpla ispitire. ba chiar acolo trebuie să fi fost (şi să *fie) înţelesuri tare frumoase. poate. cum s-a îrttîmplat atît de des în iscodirea tainelor firii. din trunchiul cărora am căpătat cele trei cuvinte. sau la munţii din lună şi la atîtea altele. Dar şi invers. n-au dezlegat prea multe taine. iscodeşti şi la urmă te iscuseşti. actul acesta de cunoaştere totală. ba chiar a minţii. dar pînă ce nu s-au uitat mai bine la firice­ lele de praf din lumină. diavolul a fost deopotrivă numit Ispiti­ torul." Numai cu mintea ? Au încercat în toate felurile. sub magia prefixului „is-". povestea un scrii­ tor mai vechi. ni se vorbeşte de zîna care iscodea fericirea ome­ nească . „învăţaţii s-au înălţat şi mai sus. cu mîinile gata să pipăie. cu gîndul gol. însă.De aceea. ci a întregii fiinţe trupeşti. căci înseamnă o căutare cu de-amănuntul. cînd iscodirea este a ochiului minţii. şi înţelegi că iscodirea se făcea nu numai cu văzul. cu de-a măruntul. în păcat. în timp ce mintea stătea la pîndă~spre a tălmăci orice zvon şi mişcare. care. Se iscodesc inimile şi se iscodesc gîndur^le. poate cu nările în vînt. spunea acelaşi Dosoftei. La noi. „A iscodi un zapis" însemna a vedea dacă s-au îndeplinit toate condiţiile ce­ _ rute. ce va fi dat cine ştie ce iscodenii. Iscodirea exprimă. după feţele lucrului iscodit şi organele iscoditoru­ lui. atunci. aduşi pe pămînt să iscodească şi să vadă cum trăiesc oamenii.

Simţirea populară mai poate păcătui uneori faţă de cuvînt şi faţă de veac f exclamînd cu eroul din Alecsandri : „Drumul de fier e iscodirea dracului" . iscodenia poate fi şi invenţie rea. Ea se poate pre­ lungi o clipă în sensul de a scorni. după cum spune Miron 236 . răspunsul e ceva mai mlădiat : „Stă şi iscodeşte". Prin punerea sa la încercare în primul rînd. Şi produsul cel iscusit poate fi de două feluri : priveşte o făptură umană. în a răspîndi neadevăruri şi a iscodi intrigi —. a iscodi e un termen pămîntesc l prea pămîntesc chiar. în proverbele noastre populare. care e cel de lucrătură. a cerceta pe ascuns şi cu gînd rău. nici cu nuiele. căci trebuie. totuşi nu poate să întunece. există aci o pendulare între bine şi rău. Dar e numai una din feţele iscodirii. Ca şi în a ispiti. cu adaosul propriu. devine ager. născocire. sau este o creaţie a omului pură şi simplă. Dar adevărata iscusinţă a omului e cea adusă de încercările vieţii şi cărţilor. Totuşi. pînă la urmă. spune traducătorul Bibliei din 1688. ba chiar cîte un suflet de fe­ meie devine iscoditor la culme. invenţie. cînd se văd îngrădiţi. sau o iscu­ sinţă aproape de cea naturală : „iscusitele condeie". învăţat. de facere măiestrită. Dar e mai ales născocire bună. şi mai ales obştea. de asemenea. între un sens luminos şi unul întunecat. Undeva există şi o iscusinţă a naturii: „om la amîndouă mînile iscusit". tot veninul din a iscodi. Cercetarea cu de-amănuntul trece în acţiunea de-a întreba. în timp ce ispitirea şi iscodirea privesc mai ales procesul cunoaşterii sau crea­ ţiei. ca satul din poezia populară : Nici cu pari. a iscusi înseamnă.Şi el răspundea : „geometrizează". „Cîtă iscusinţă âre mintea omenească spre a iscodi lucruri nouă !" Sau. iscusirea priveşte produsul lor. a ispiti. a pune la încercare. Numai cu iscoade grele. înţelesul iscodirii de-a fi plăzmuire pură. dacă el n-ar ajunge să însemne : a spiona. urzi — de pildă. plăzmui. La rîndul său. a descoase . drăcovenie. chiar înţelept. Abia atunci simte omul. însă. a se informa. uneori. Aceasta încă n-ar duce cuvîntul la vinovăţie. omul se deşteaptă. cum spune traducătorul din veacul al XVIII-lea al cărţii lui Ulise : „Pe toţi îi întrece întru' înţelepciune şi iscodiri".

„Voi steale iscusite. ce stă. care e Firea. Şi. Nu numai persoanele. al pămîntenilor.Costin. care se capătă atît din încercările bune. ceriului podoabă". spre folosul nostru. de altfel. că s-ar fi putut face „stele şi mai luminoase. frumuseţea lor ne atinge încă. Vom afla în curînd cît de iscusită e luna şi dacă nu se poate încerca. voi. ba chiar lucrurile firii. încît să exclamăm în faţa uneia. poate atît de iscusite. Dar. ridică pe om la măiestria lui de om.lui. vorba lui Antim Ivireanul. „au zidit o mînăstire frumoasă şi foarte iscusită". is­ cusit „în tocmealele cele de război" (Varlaam). 50). ci şi lucrurile pot fi făcute cu mult meşteşug. Şi la fel spune Letopiseţul. cît şi din cele rele ale vieţii. care poartă asupra omuliii sau a creaţiei. un echivoc al cuvîntului vine să scoată la lumină faţa rea a lucrurilor : cel iscusit poate deveni şiret. în felul acesta omul reuşeşte să se facă. cu mijloace omeneşti de astă dată.] iscusindu-se şi prin bunătate. socotinţă zadarnică ştiinţă este" (Proverbe. iscusinţa lor. este şi măiestria lucrurilor. se întîlneşte cu marele meşteşugar. după iscusirea omului. Dar „iscusinţa fără. Dar dacă înţelepciunea vorbelor acestora despre iscusire nu mai e a noastră. VIII. în veacul acesta al coborîrii omului pe aştri. în timp ce Cantemir merge pînă la a vorbi de „iscusita mirosală" a trandafirilor. visăm şi noi ca oameni'să facem lumi mai iscusite . Căci „simţirile sufletului [. „cu cetitul cărţilor a face iscusită Zăbavă". lună mai iscusită decît aceasta ce ne povăţuieşte noaptea". „se poate iscusi". Cu iscusinţa.. La capătul ispitirilor. scrie Miron Costin. şi prin răutate". cel ce ştie la vreme să-şi ascunză iscusinţa sa". Zâne. Aici omul. De astă dată iarăşi. iscodirilor şi iscusirilor de tot felul.. de pildă. Să primim cu îngăduinţă. căutarea atinge pragul desăvîrşirilor. iscusinţa duce la subţierea omului şi la acea rafinată împlinire a. cu tradu­ cătorul vechi al cărţii Judithei : „Iscusită eşti tu la chipul tău"..• tuşe sub încercarea ispitirii şi apoi sub nevoia iscodi­ rilor. „mai iscusit şi mai cinstit e sufletul decît trupul". urzi­ toare a toate. ca în ispitire şi iscodire. 237 . se poate arăta că ştie multe. şi încă : „Acela e mai iscusit. s-o mai iscusim puţin. Iar dacă e bine îndrumată. iscusit întru scripturi — şi capătă rînd de om -vestit sau învăţat.

Există şi o alta. şi atunci cîte un modern urîcios ar putea spune : vedeţi. iar nu un pat. Deci forma pat reprezintă ceva adăugat. iscusirea gîndirii spe­ culative. Patul naşte paturi. ispitirea lucrurilor. Aceasta şi avea-să facă ştiinţa : să îngroape lucrurile în pămîntul adeveririi lor. să le pună la încercare şi descompună. şi-1 îngropi în pămînt. lucrurile nu sînt decît asta. în proiectul lui Antiphon. nici măcar un vlăstar' — necum un stejar ori un "cedru —. S-ar putea ca din pat să nu crească nimic. dacă îl îngropi în con­ ştiinţa unui ucenic dulgher sau a unui ucenic pictor. există încercări şi iscusiri mai subtile pe lumea aceasta.11 < Despre trei iscusiri Un antic. aşadar. şi ce rafinată aşezare a problemei pe terenul investigaţiei riguroase.nume Antiphon. pe. 238 . Ştia să pună în joc acea iscusire ce. Dacă iei un pat. întocmai ştiinţei experi­ mentale de astăzi. spre a vedea^ ce sînt cu adevărat ele. Dar iscusirea gîndirii experimentale nu este decît una din iscusirile omului. creşte cel mult jun lemn. spu­ nea el. să le mute în laborator. tinde să acopere întreg registrul iscusirii omeneşti : de la punerea la încercare. într-atît se dovedea de lămuritoare. atunci din pat nu mai creşte un lemn. natura pa­ tului este neantul. E adevărat. voind să arate că natura ade­ vărată a patului este lemnul din care e făcut. propunea o experienţă pe care nici nu mai era nevoie s-o facă. nu un pat. ba^chiar pînă la nuanţa de ironie şi de şiretenie din iscusire : ve­ deţi. care avea să triumfe mai tîrziu în lume. iar natura adevărată a lucrurilor acestora este lemnul. sau a experienţei âsupră-le. poţi din plin citi aci toată iscusirea gîndirii ştiinţifice. • Era un om de ştiinţă înnăscut Antiphon acesta. Iar ea vine să spună : lucrurile pot sta şi altfel.. Independent de rezultatele şi chiar de natura experimentului reclamat de Antiphon. dacă îngropi un pat în pămînt. Dar dacă îngropi patul într-o amintire sau într-o-nevoie umană. pînă la rafinarea lor. Dar ce admirabilă iscusire.. atunci prin putrezire creşte cel mult un mugur sau un vlăstar. căci „lemnut" sfîrşea la greci prin a denumi tot ce e materie şi material. ci tot un pat.

căci se întîmplă atît de rar — o înlănţuire fermecată. po­ trivit firii lor mai adîncî. daca îl îngropi în pămîntul lui. Să zboare miroasele La toate frumoasele. Totuşi există şi structuri. sau poate Patul. creşte din el o Rostire. ai trecut numele în pămîntul grădinilor. spune filosofia. în timp ce dacă le îngropi într-altul. în ordinea iscusirilor. apă. (La fel se întîmplă cuvintelor. Măi bădiţă. 4 Cum să îngropi un nume ? Nici unui om de ştiinţă şi nici unui filosof nu i-a trecut prin minte aşa ceva. spuneau medievalii . de unde el a trecut singur mai departe în elementul miresmelor. sau dacă toate ade­ vărurile vor fi numărate şi puse în fişe. iar dacă ierţi vorba lor şi condamni.Adevărul gîndirii experimentale. gîndul unora dintre ei că esenţele li­ bere plutesc undeva peste lume.) Din patul bine îngropat creşte „patitatea". îngropi un pat. cîmp electromagne­ tic. în spiritul universal. jumătate din poezia noastră cultă. a 239 . Dar acum îngropi un nume. atunci creşte din el un înţeles simplu. una care dă de ruşine. şi creşte un lemn. Semăna-ţi-aş numele Prin toate grădinile. în speţă un echivalent semantic . Să răzbească şi la mine. şi este iscusirea cea mai neaşteptată a omului . întocmiri şi rosturi. foc. de care omul în veci nu se va putea lipsi. Este însă o noutate şi o libertate. s-ar putea adăuga. Dacă îngropi cuvîntul într-un mediu străin. Iar ea apare în­ tr-o simplă poezie populară — este drept. Dar există şi o a treia iscusire. Onule. cu primele ei cinci versuri. cea a gîndului poetic. şi iese tot un pat. spune ştiinţa. şi iese — cînd se întîmplă să iasă. dacă le îngropi în pămîntul lor. îngropi un pat în pămînt. ţine de faptul că prima îngroapă lucrurile numai într-un mediu . Supărarea să-mi aline • Ce-mi face dorul de tine. pretinde cea specu­ lativă. Din lu­ mea lui. drept fiind cu adevărat deşert. nici dacă toate substanţele vor fi ştiute cu exactitate. Totul e lemn. creşterea poate fi în sensul'fiinţei iniţiale. atunci ceva din înţelesul vorbei rămîne.

Iscusirea omului. de-a se îmbiba întreg de realitatea lor şi de-a rede­ veni. de-a reface prin geneza metaforei sensul culturii însăşi. Dar metafora poetică nu face nici ea altceva. Tot ce face omul. transplantarea în alt pămînt. Este meta­ foră. orice viziune filosofică este. iar cine nu se bucură îndeajuns de spectacolul culturii contemporane. Nu te poţi sătura privindu-le pe toate trei. o irealitate. în cartea lui cu acest titlu chiar. cea ştiinţifică. o alinare. poate fi înţeleasă ca 240 . ea îngroapă neîncetat lucrurile în alte pămînturi. poate. spre a vedea ce creşte acolo. prototipul tuturor demersurilor omului : îngroparea. răsădirea. Orice experiment al iscusirii ştiinţifice era o răsădire în alt me­ diu. cea filosofică şi cea ar­ tistică. este îngroparea dintr-un pămîntîntr-altul. cultura înseamnă cultivare. cîte un lucru sau poate un uni­ vers. numele a trecut dintr-o stare într-alta. Tot ce este trebuie răsădit. dar e liberă şi suverană ade­ verire. cu rădăcinile lucru­ lui cu tot . Dar mai adevărat. într-adevăr. nu e adevăr. adică strămutare. este operă de replantare. Care e natura numelui ? Este de-a prelua în el cîte o fiinţă. unde tuturor trei li se face dreptate şi unde parcă. şi s-a întors ca o boare la fiinţa ce-1 aruncase în pămînt. A fost un gînd frumos cel al lui Blaga. îngri­ jire şi răsădire propriu-zisă. Cu lipsa ei de rigoare. decît „asal­ tul dat cerului" prin metaforă. pentru prima dată în istoria cunoscută. La această treaptă nici nu mai poţi deosebi cultura de civilizaţie : ele sînt amîndouă expresia faptului că omul nu lasă lumea aşa cum o găseşte. în­ tocmai unei zeităţi indiene. pe toate planurile. fiecare iscusire se afirmă desluşit şi trimite la cealaltă.ajuns şi mai departe. îm­ păcate şi împreună însufleţite cum stau. cu lipsa ei de răspundere pentru adevăr. Nu este exactitate aci. dar şi cu sorţii ei de-a spune cîteodată lucruri necrezut de adevărate. Căci. spre a redeveni la capăt iarăşi ceva 'de ordinul cuvîntului. Iscusirea gîndului poetic este de a face să fie. imposibilul. mai fertil. o clipă. ci o strămuta. Antiphon a aflat experimentul exemplar. cu propriul său ecou. cum spunea gînditorul. aşa cum îşi spune singură. cu sine şi cu lucrurile. în felul ei. este asaltul dat pămîntului. acela-nu-şi merită veacul şi nu e demn de alchimia lui. în orizontul simţirii omeneşti. Cultura omului nu reprezintă mai mult decît aceste trei iscusiri laolaltă.

un fel de-a se în­ gropa tot timpul în alte pămînturi. prin cultura lui. este sau nu este.aceea de a răsădi. în aşa fel încît metamorfozele vieţii tale nu sînt alt­ ceva decît strămutările şi metaforele ei. şi tocmai 241 16 . termenii extremi. într-o idee. îndreaptă-ne în ea şi lasă-ne să fim ceea ce sîntem. meşteşugirea aduse de om. făpturi ale iscusirii. atunci iscusirea. ţin cu adevărat de vocaţia lui metaforică. care în versiunea ei românească a putut spune cîndva : „şi nu ne duce pe noi în iscusenie". ce me­ taforă. „iscusirea" este deo­ potrivă una deliberată. Voia să spună. te îngropi într-o prietenie. rafina­ rea. într-o fidelitate. Aşa cum o arăta cuvîntul însuşi. nu „sînt" sau „nu sînt". 12 Iscusirile fiinţei româneşti După filosoful contemporan Heidegger. mai ales un lucru ultim. sau poatş oricînd să se as­ cundă . după gîndirea românească implicită vorbirii. a firii şi vieţii. ci ar fi să fie. şi ar trebui să facem odată puţină dreptate şi gîndului nostru. „Este" şi „nu este". punem în joc atît de des în situaţiile imediate. reprezintă în realitate simple capete de drum. fiinţa e ceea ce se ascunde. O viaţă de om nu e decît o neîncetată răsădire. sau ar trebui să se dezvăluie . fiinţa (o dată cu adevărul) este „ceea ce se dezvăluie". deşteptăciunea şi uneori viclenia ei. a omului. iar dacă „metafora" exprimă strămu­ tările şi îngropările în medii noi. matematicile — şi astfel ce iscusire. Vrei să ştii dacă un lucru. ceva mai iscusite . Cele trei iscusiri conştiente -— petrecute la lu­ mina zilei — ale omului ca subiect de cultură. O vastă „iscusenie". se împlîntă în iscusirea lui mai adîncă şi înnăscută. pe care le. de a fi om. lucrurile astea sînt ceva mai subtile. ca şi una neştiută. Gîndirea implicită limbii noastre îţi spune : stai niţel. de vreme ce ne ostenim atîta cu al altora. între este şi nu este se ivesc o mul-" ţime de situaţii (de-ar fi. Ce strămutare. ar putea să fie etc). Te îngropi cu fiecare demers. susţine viaţa şi faptele fiinţei acesteia umane. cu rafinamentul. poate : nu ne scoate din iscusenie.

dar mai avem şi pe "este să »fie (e pe punctul să fie). ci una perfect obiectivă : de-ar fi să fie ziuă. Iar acum intră în joc şi particula propriu-zisă a condiţio­ nalului. A fi e oarecum ne-zdravăn. o stranie posibilitate. ba chiar va fi fost să fie. Şi după ce „este" s-a retras oarecum. E ceva zdravăn. Aşadar avem : „ar fi să fie ziuă". Zici : „ar fi să fie" . în cunoaşterea şi destinul nostru. de neclintit. întrucît limba noastră e tare în forme de condiţional şi optativ (avem vreo zece. iar nu adevărul sim­ plu al prezenţei sau absenţei. după cum nici ar fi fost să fie. ba chiar pe era să fie. cu fire-ar să fi fost. adică „dacă . ci doar unele cu împrumut). dar nu e tot una cu fire-ar să fie. demisionînd din realitatea sigură şi intrînd în învăluire — ca „si­ nea" diiî limba noastră. Iscusirea fiinţei în­ cepe cu actul de întoarcere a lui a fi asupra lui însuşi : 242 . cît un alt plan de adevăr al fiin­ ţei —. adică o modalitate subtiectivă (cum se spune une­ ori despre condiţional-optativ. fie. reluîndu-le. Dacă spui de-ar fi fost să fie. De altfel. „ar fi fost să fie ziuă". ca latina. Este e şi la noi un lucru sigur . după numărătoarea filologului mai vechi Gaster. cu ce-ar fi fost să fie. nu mai am ce zice) şi ai isprăvit. nu se exprimă o simplă dorinţă. dar şi „de-ar fi fost să fie ziuă". în timp ce alte limbi. De obi­ cei spui este (aşa este. în acest „de". Acum în irealitate — unde nu e neadevăr. Dar a fi. ceva de ordinul neîntîmplat-întîmplatului.s-ar întîmpla să fie ziuă". Să nu mai punem la socoteală şi pe ce-ar fi să fie. se întoarce asupra lui însuşi. care şi ele exprimă o exclamaţie obiectivă. Fiinţa are niveluri de adevăr. mai avem şi un straniu mod ver­ bal. n-au nici una de-a dreptul.ele sînt cele pe care avem a le prelua. a le descrie în cîteva cuvinte. sau : este. la noi. năzdrăvan la noi. în direcţia lor ontologică. căci irealitatea trecutului vine să se suprapună irealităţii pre­ zente şi să dea pe ar fi fost să fie. pe cît putem. dar şi „de-ar fi să fie ziuă" . Dar nici aceasta nu-i e de-ajuns. iarăşi. Să încercăm atunci. cum nu pare a o face în alte limbi şi cugete. pe care-1 numim prezumtivul. cu ar fi fost să fie. care şi ea se tot învăluie pe mă­ sură ce o dezvălui — el trece de-a dreptul în irealitate şi devine ar fi să. şi care ne poate duce la forme ca va fi fiind să fie.iscusirile se ţin lanţ. ba chiar despre toate mo•durile diferite de indicativ). Cîte iscusiri nu ne rămîn — şi ce retra­ geri. ale fiinţei sau agenţilor ei. nu e tot una.

„e contingent". ar fi fost să fie — posibilitate închisă a posibilităţii. Reali16* 243 . Dintr-o simplă schimbare de timp a verbului (a fost..e necesar". căci e recunoaşterea Legii. în majoritatea limbilor. acestea. al doilaa e la infinitiv. Tot timpul. mai departe în contingenţă şi apoi într-o contingenţă de rangul doi. un lanţ de prăbuşiri sau de surpări de nivel. Şi urmează pe rînd : era să fie — tentativă neizbutită de realitate .să fie". apoi la tentativa de realitate.„este să fie". Şi ce este curios. cu aceeaşi întoarcere a lui a fi asu' pră-şi.'adică el fixează. aşadar. Aşa a fost să fie. vreay a cînta este vreau a cînta. atunci cascada fiinţei se opreşte brusc. Căci a fost să fie. Dar : de-ar fi să fie —• contingenţă a posibiltăţii. SubtilitateEfaceasta e greu traductibilă în alte limbi nu numai ca atare. dă cu totul altceva decît celelalte întoarceri. se ascundea. spre a trece în posibilitatea de realitate şi în posibilitatea de rangul doi. în logica aceasta modală a vorbirii noastre. în loc de era sau este) se atinge necesi" tatea. posibilitate ce stă sub o condiţie. dar : ar fi să fie — posibilitate deschisă a posibilităţii. în loc de realitate (este). după atîtea trepte de slăbire a realităţii. De-ar fi — dacă s-ar întîmpla să fie — exprimă con­ tingenţa. adică fără „e posibil". Dacă însă acum spui a fost să fie. în toate rostirile . . ca în alte limbi. dar şi pentru că noi avem — la­ olaltă cu unele limbi balcanice — ciudăţenia de-a pune un conjunctiv după verb : „să fie". apare întruchiparea ei de maximă tărie. . posibilitate a posibilităţii. avem un fel de iminenţă de reali­ tate (stă să fie). fiinţa decădea la iminenţa realităţii. prima iscusire a lui a fi : „este. O simţi bine în limba noastră cu acel n-a fost să fie al marilor nemîngîieri. fiinţa slăbea. necesitatea : „a fost să fie". pe cînd vreau să cînt pare a fi conţinut iniţial o îndoială : vreau să cînt sau să nu cînt ? Aşadar. ar fi — ca în toate limbile. şi : de-ar fi fost să fie — un fel de posibilitate a contin­ genţei posibilităţii. se retrăgea. cîhd două verbe se succed. este că ea se poate obţine fără termeni modali. Căci era o adevărată cascadă. anume dă implacabila necesitate. De la realitatea asigurată a lui „este". pune capăt gîndului exprimat. Dar „a fost să fie" e dincolo de tristeţi. Şi deodată. înţelepciunea tîrzie.

Dar cine nu se întoarce la limba şi gîndul său. dar au în ele mai mult. ci la lumina zilei: Toate sînt în jurul nostru şi în văzul nostru. mistice zone. Avem şi noi cîte un „iki" . în cultura europeană din veacul al XX-lea. ca şi cum ele ar fi totul. veniţi în Europa să înveţe filosofie. fără rest. Nu totul trebuie îngînat. au pro­ cedat cîţiva tineri cărturari japonezi. — nu în cine ştie ce tainice. te solicită şi se ascunde în lumina zilei. contingenţa şi necesitatea. decît posibilitatea goală. decît zvîrcolirile limbii franceze de-a reda terminologia lui Heidegger. cum să nu le uităm înţelesu­ rile. cum e „iki". ba poate mai multe. şi fiinţa ce se ascunde mai departe. Căci uitarea nu e de fiinţă. care au încercat să îngîne gîndirea lui Heidegger. nu în­ seamnă necesitatea gata dezvăluită. pierzîndu-se în cele imediat existente. te miră încă. nu dă măsura cugetului. S-a vorbit mult la un moment dat de existenţialismul german. cum spunea Hei­ degger! Uitarea e de limbă. în orizontul limbii româneşti. Nu e nevoie să ieşi din a fi spre a exprima toate aspectele gîndirii modale. Chiar „a fost să fie". ieşită la lumină. Unii gînditori occidentali pretind că omul şi epoci întregi ale omului uită de fiinţă. fiinţa aceasta atît de iscusită se tot ascunde. ci ne­ cesitatea care. nu fiinţa însăşi. între­ barea e ce să facem cu ele. cu iscusirile lui. Nimic mai trist. Mai bine decît francezii. Şi mai e ceva curios : că ieşind din condiţia lui este. Acest lucru nu are sens pentru o limbă şi o cultură ca ale noastre. dar tot el. care ca sine a lucrurilor exprimă şi fiinţa ce se arată. 244 .tatea o dădea verbul a fi . poate. cuvîntul de aur al limbii noastre. Unul dintre ei s-a dus la profesorul ger­ man şi i-a spus că au şi ei în limba japoneză cîte un cuvînt curios şi grăitor. care înseamnă aparenţa sen­ sibilă sortită să se ridice la spiritual. în orizontul acesta sipiritual. arătîndu-se. E greu să uiţi de fiinţă şi de solicitările ei. întîmplarea goală sau fatalitatea. nudă. cu necesitatea lui implacabilă. De aceea creaţia şi frumosul nu-şi curmă niciodată solici­ tarea. Iar poate că toate mo­ durile acestea ale fiinţei sînt solidare cu „sinea". Profesorul s-a bu­ curat — căci era gînditor autentic — şi a scris o carte în­ treagă pornind de la „iki". mimîndu-i-se limbajul. dâ posibilitatea. ca s-o iscodeşti mai departe.

se naşte filosofia. respectiv cînd o mişcare locală se deplasează. iar verbul românesc vine să complice lucrurile şi 245 . ar fi să fie şi alte feluri de-a rosti în care a fi. şi posibilitatea. cît şi irealitatea. însă. să se ivească ceva deosebit. în limba română ? Ai spune că nu mare lucru. şi contingenţa. dar nu venise încă tim­ pul valorificării lor. şi necesitatea ? Dar cînd ai în „a fi" — cum am văzut în capitolul pre­ cedent — atîtea modalităţi ale fiinţei. Modalităţile fiinţei ţin.13 » Iscusirile verbului românesc Tot rătăcind printre cuvinte şi rostiri. aşa. în combinările lui a fi cu el însuşi rezidă o materie brută pentru reflexiunea logică. a fi îşi prinde coada. Nu e vorba de funcţia de auxiliar * a verbului acestuia. cînd gîndul se întoarce asupra gîndului şi dă ideea.cum spune chimistul Kekule că face lanţul carbonilor. problema modului la verbe este una adîncă. Ce se naşte din combinarea lui a fi cu el însuşi. atunci se naşte numărul. atunci se naşte unda. încă. ca : a fost să fie. de cele ale verbului. sau. Să fie puţin lu­ cru în a putea scoate o întreagă logică modală numai din „a fi" ? Adică să obţii. poate. într-o largă măsură. în ea însăşi. în afară de cîteva expresii speciale. Dar poate că n-a fost cazul. Cînd operaţia de a nu­ măra pînă la 10 (sau în orice bază) se combină cu ea în­ săşi (zece zeci. de pildă. zece sute). combinat cu a fi. de ce să crezi că nu va veni un cuget care să le pună în filosoficească rînduială ? Iscusirile acestea ale fiinţei nu ar fi cu putinţă. Cînd carbonul sau lanţul carbonilor se combină cu sine. va fi fiind. Cînd mişcarea se combină cu mişcarea. se iveşte o noutate. Dar aşa se întîmplă întotdeauna : cînd un lucru se combină cu el însuşi. de mică mirare : în limba noastră verbul „a fi" are darul de-a se compune cu el însuşi. doar cu a fi. dă altceva decît a fi. E vorba de forme de neobţinut în alte limbi. se naşte chimia organică . Am avut păcură şi uranium secole întregi în subsolul nostru. am dat peste ceva care nu e. atît realitatea. dacă nu s-ar împărtăşi de la iscusirile verbului românesc. într-un sens. care e mai restrînsă la noi decît în cîteva limbi.

croiesc şosele şi apeducte. în Schiţa sa de gramatică din fruntea Chrestomaţiei române. Iată. pentru conju­ garea unui verb ca „a aduna" : trei feluri de mai mult ca perfect : adunasem. de aş aduna . după cine ştie ce împliniri culturale. cum prezintă pentru străini M. Faţă de limba latină a făuritorilor de poduri şi ape­ ducte.c.6 . n u 4 aşa ? Bietul străin care ar vrea să se descurce în limba noastră. perfect II. E un scandal. iată ce spune Gaster că posedă limba română. o limbă şi o gramatică trebuie să pună ordine în lucruri. un mai mult ca per­ fect (să fi fost adunat) şi patru forme de viitor : voi să adun. Dar bogăţia verbului românesc îşi atinge plinul abia la condiţional-optativ. cuce­ resc. să fi fost ajungînd o mare limbă moartă. în trecut. viitor. voi fi fost adunînd. situaţia verbului românesc. după schiţa de gramatică a lui Gaster. .m. Am avea. am fost adunat : patru feluri de viitor II : voi fi adunînd. perfect I. de aş fi fost adunînd . între altele. Nu e permis să ai. ast­ fel. am. el menţionează nu numai un prezent. imperfect. verbul nostru este de o splendidă sălbăticie. Romanii vechi nici n-au condiţional. iar la condiţional şapte timpuri : prezent. de pildă. Gaster. ar fi cuprins de deznădejde. mai mult ca. Şi ferească zeii ca peste vreo 2 000 de ani limba română. perfect I. a ce­ lor ce se mulţumeau cu punţi şi cu izvoare : la optativ trei timpuri : prezent. una de învăţat în şcoli.mai mult. de aş fi fost adunat. anumite popoare nu au avut nevoie de atîtea modulaţii ale verbului. sau să vream aduna. perfect.c. aş aduna sau adunare-aş . perf act II. sau de eram să adun. de aş fi adunat. voi fi adunat. aş fi fost adunat. de natură să pună pe un străin în perplexitate. aş fi adunat sau fire-aş adunat. pentru 24. Ce voluptate pentru pro-. de voi aduna.m. de la conjunctivul verbului a aduna ? Căci într-adevăr. care îngăduie tot felul de modulaţii alte gîndului. de aş fi fost adu­ nat . sau de adunam . fesorii mai cruzi să întrebe pe elevi : care e forma a pa­ tra a viitorului doi. E ca -şi cum noi nu numai am reali­ zat. o să adun. de pildă. La conjunctiv. căci făptuiesc. m. voi fi fost adunat. dar am şi cumpănit acţiunea şi creaţia. de vream aduna. toate nuanţele demersului creator. dar şi un imperfect (eram să adun). am să adun şi am a aduna. El indică. perfect. fost adunînd. în general. m.

care-şi cerea scuze că fata sa e atît de frumoasă. iscodirea să nu ţină de reflexiunea logică ? Cul­ tura noastră raţională se străduie astăzi să integreze tot ce poate avea sens pentru om. Să fie vorba de o chestiune de şcoală ? Dar e aci toată gloria şi în acelaşi timp toată drama culturii apusene. cînd aflăm de la alţii că limba română e una din cele mai grele de învăţat. astfel s-a ajuns astăzi la aşa-zisele logici modale. vroi. Cugetul occidental european era pozitivist şi dădea expresie. iar ca atare el trăieşte şi gîndeşte nu numai în modul obiec­ tivitătii ultime.(sau ceea ce numim noi azi aşa) nu are a se interesa de rugăminte. la noi. Dar de problema modurilor verbale se leagă una din creaţiile cele mai semnificative ale culturii noastre. de pildă. Cînd Aristotel în­ temeiază logica. pe care nu-1 putem lăsa chiar aşa să se piardă. mai sus. Se străduie să facă drep­ tate — pe cît e cu putinţă — şi altor moduri decît indi­ cativul. obiective. adică este una a modului indi­ cativ. 247 . logica. şi rugămintea este un logos. în problema modurilor verbale.persoana întîi de la verbul „a voi" cinci forme (eu vreau. oare. nici presupunerea. alternativa. se concentrează însăşi dezbaterea cugetului cu el însuşi. la indicativ — adică la modul acţiunii reale. în problema aceasta.sute de plurale neregulate la substantive. dar logica . Dar chiar de toate îndrăznelile ? Am risca atunci să facem ca împă­ ratul'acela din poveste. Dar el este cuget. Zonele mai largi de viaţă umană se pe­ trec la alte moduri decît indicativul. Şi. în bună parte pentru că nu e. voi). vroiesc. grădinărită. Trebuie să plecăm deci capul. a modurilor verbului. E scandalos să ai cîteva.ruşinăm de multele neglijenţe şi de cîteva îndrăzneli. aşadar o conştiinţă vie. Fiindcă este şi puţin aur aci. Să ne. cînd în engleză nu sînt decît unsprezece. Ni se părea. Este limpede că reflexiunea logică nu se poate întinde asupra rugăminţii. voiesc. că modurile verbului sînt cele ce dau modulaţiile fiinţei. Dar. el spune : există şi alte feluri de-a vorbi . mai ales. Logica este „apofantică". de astă dată nu numai în aspectele ei modale. căutarea. e mult aur. pierderii în irealitate sau în semirealităfile dorinţelor. sigure — ra­ ţionalităţii sale.

Sau poate e cu ele cu tot.Să nu aibă atunci nimic de spus iscusirile verbului românesc ? 14 Brâncuşi a sculptat infinitive lungi Se miră unii. toate invocate aci. se lasă descris de infinitivele lungi. Pe Domnişoara Pogany a tradus-o în­ tr-un infinitiv lung. Dar. trecere şi petrecere. Pieter Bruegel. care e din­ colo de cultura populară românească. Dar dacă nu cunosc gramatica ro­ mână. mai pri- 248 . „infinitivul lung". Căci. alţii rămîn la fonetică.. ' Brâncuşi a sculptat germinarea. şi invadînd lumea leneşă a substantivelor cu agen­ ţii lui. ca toiagul lui Moise care odrăslea. în societatea civilizată a cuvintelor. Unii trec în sintaxă. ci e un proces fără de capăt. Nu a redat zborul. peste tot. ci zburatul. înălţarea şi. şi. tot ce e încer­ care. Ar găsi poate acolo ceva lămuritor. cum a fost cu putinţă sculptura lui Brâncuşi. dincolo de artele primitive. ca o ne­ încetată mîngîiere a formelor. Sărutul lui nu e un simbol. aşa cum a sculptat adormirea. Nu toate limbile fac treabă atît de bună ca a noastră cu infinitivul. fiinţa lumii se preface în fire. dezvoltîndu-i o a doua formă. tot ce e creştere. într-adevăr. De altfel. desăvîrşirea. ce este mai originar. ispitire şi împlinire. de infinitivul lung. nici un act simplu. mai ales străini. Sub Însufleţirea lor. Brâncuşi a regăsit firesc începuturile. adică într-un infinitiv lung. în timp ce impresionismul a pictat adverbe şi locuţiuni adverbiale. ocupîndu-se cu regele formelor gramaticale. Brâncuşi s-a ocupat de regele formelor gramaticale. Nu se poate sfîrşi cu nimic. lucrurile prind viaţă. De la a se naşte-naştere şi pînă la a se surpa-surpare. întocmai pietrei spălate de apă. de care singur su­ veranul acela se întîmplă să ştie. totul intră în înmugurire. nu au artele plastice un raport ascuns cu gra­ matica ? Rubens a pictat adjectivele. o sărutare. o puzderie de substantive.. ca şi dincolo de modernism. sfîrşitul însuşi e „săvîrşire". zburarea. dintr-alt zăcămînt al vieţii spiritului. dar dintr-alt strat.

Dar în faţa Mesei tăcerii. ar pricepe marele străin. că e acolo o aşteptare. o piramidă nu e aşa. aci e o curgere sau o alergare . Brâncuşi. E o cloşcă cu pui. erosul. el avea să facă un monument uni­ versal. după cum se întinde peste tăriile cerului : e tăcerea. ceva nestrunit şi gata de toate riscurile. „Stai' ? să vezi ce au vrut oamenii". Universal ? Da. sau o tăcere. ce lung in­ finitiv ! Vreo mie şi ceva de ani se făcuse el neauzit aici. t 249 . ceva îi putea fi ameninţare. decrt ceva de ordinul infinitivu­ lui lung ? Undeva. în lumea din care avea să se desprindă. şi el. toate sînt întîi infinitive lungi. nici o piramidă. altceva prilej de îndestulare şi fericire. Dacă — ducînd gîndul pînă la capăt — îţi în­ chipui o fiinţă extraterestră venind să ne vadă. ar înţelege « că sînt goale. Foamea. Dar din tăcerea aceasta. aci e o foşnire. nu-i poţi arăta o catedrală. în felul său. O. adică plin de înţeles pentru oricine. că e vorba de un infinitiv lung . Dintre tăceri. o limbă trebuie să fie ca un om tînăr. şi-ar spune — căci măcar geometru ori filosof ar fi şi el. şi puţin dincolo de el. Brâncuşi a ales-o pe cea adîncă. şi a sculptat-o. A tăcea-tăcere. 15 Despre iscusitele r ă s t u r n ă r i şi Eminescu Intr-un ceas al ei. ba chiar de cîteva sminteli. Şi ce e plin de tîlc este nu numai că el ar înţelege ceva. pînă la capătul lucrurilor lung. ţinînd fie de istorie. mai grăitoare decît toate.catedrală nu e aşa . frica.mitiv în rostirea omului. dintr-o masă goală şi nişte scaune goale . i-ai spune. dacă sînt vietăţi cu pui şi în lumea sa . ai spune doar : „Stai şi vezi". fie de gramatica românească. la propriu universal. dar le prindea stările şi procesele . omul începuturilor nu ştia încă să dea nume lucrurilor ele însele. fără explicaţii. cu stîlpi de prid­ voare şi cu verbe cu tot. aşadar. ori e un gînd cu faptele l u i . tăcerea omului. ori este Unu şi Multiplu. în pădurile sale. Iar cel mai adevărat infinitiv lung e cel care acoperă pămîntul întreg şi vieţile oamenilor laolaltă. Ar înţe­ lege.

fila 22). 250 . 2276. te gîndeşti la toate căutările limbii. ci lasă gîndul în suspensie : ar putea să-mi pară. dar în franceză.. pe care nu te poţi sătura să-1 aminteşti. O trăznită este şi răsturnarea aceasta a verbului. Nu ştim exact ce vor fi însemnînd „trăznitele" în poe­ zia aceasta populară (şi ne îndoim că înseamnă doar „toantele". după ce alăturase pe Hegelde renegă-1. părutu-ni-s-a. Prin părţile noastre. veni-ne-va. mai mult.Fost-am tînăr şi brudiu. „voi fi văzut". poetul rimează acel destulmi-i cu ulmii. cine ştie dacă trebuie să-mi pară rău ? Dar amu-i tîrziu. spărgînd tiparele oricărei gramatici respectabile („voi fi văzînd". păreani-se-va. în ms. nu-ţi-> pare chiar atît de rău. purta-ne-vom. o rafinare a lor. 2260. cum spune Jârnik în glosarul său la Doine). viitor im­ perfect. atunci trăznitele sînt smintelile acelea ale tinereţii. 2265. o dibăcie. cel puţin pentru limbă. pînă la urmă. Aşa este. „pare-mi rău". care nu spune nici ea întocmai îmi pare rău. de pildă. ca şi cum gîndirea ar avea nevoie de prisosuri. în germană. condiţia. verbul românesc o ia de la început : se răstoarnă pur şi simplu. care e dicţionar de rime. la fila 20. notează Eminescu. în ms. inversiunea dă cu precădere în­ trebarea . poate şi să-mi pară şi să nu-mi pară rău . dînd noi timpuri şi moduri. în ms. ceea ce a fost o „trăznită" a omului ori a limbii poate sfîrşi într-o iscu­ sinţă. viitor perfect. în cazul verbului din limba română. răs­ turnarea dă ceva mai mult. Cu prisosurile acestea ale vorbirii şi gîndirii s-a jucat uneori Eminescu. După ce te plimbă prin toate modurile de gîndire si­ gură şi nesigură. ci la cel care-şi caută în toate felurile gîndul şi cuvintelej sau dacă. în loc de el a venit) vor fi fiind în toate limbile în care verbul stă cu pronumele lîngă e l . Forme inversate (venit-a el. Dar dacă nu te mai gîndeşti la tînărul oarecare al vieţii. apoi încearcă un şir de inversiuni : plăcutumi-au. Că mi-am dat cuvintele La toate trăznitele. Pe alt plan decît cel al vieţii imediate. obiectivă şi subiectivă. poetul notează tot felul de folosinţe ale pronumelui personal la dativ şi acuzativ. • Pare-mi rău ş-amu-i tirziu. de care uneori îţi pare rău şi alteori.

în general. n-ar trebui să vedem doar una din rădăcinile simţului nostru artistic şi a unei înclinări — pe care une­ ori ne-a plăcut s-o exagerăm — spre poezie. cugetul nostru pare a fi făcut investigaţii în clar-obscurul gîndirii şi. Dacă zici . în zonele pregătitoare de gîndire clară. de pildă.. poate nu. pare-se . un fel de imperativ-exclamativ-exasperativ ? Toate acestea ar merita să fie cercetate şi puse în ordine de vreun. suspensiunea. „Mi-e des­ tul" este la indicativ prezent.Ce gust al meşteşugului şi limbii îl poate îndemna la toate acest. şi cu „au". Cînd spui „m-aş duce". Şi de altfel. mai. de care gramatica nu ştie prea multe. aşa cum se încercase în veacul trecut. sau cum vrem să-i spunem). ca să nu spunem şi gramaticii. care dă răsturnat pe „fire-ai". iscodirea sînt sau pot fi şi ele de natura logicului. dar duce-m-aş transformă prezentul într-un straniu durativ. în acel timp fără de timp al lui poate da. Ce să mai spunem despre „ai fi". aşa cum simte limba poeziei popu­ lare cînd spune „duce-m-aş şi m-aş tot duce". condiţional. dar „destul-mi-i" nu mai e la indicativ (e la exclamativ. putem avea îndrăznirea de-a anexa logicului unele zone mai subtile şi de a-i căuta rădăcinile. în formele acestea de rostire şi de "modulare a rostirii. Căci însăşi Jimba noastră te face să filosofezi.ales. noi întrebăm şi cu „oare". iar viitorul a tre­ cut în alt timp parcă. întrebarea. atunci cînd nu te resemnezi să rămîi structuralist. care să nu fie pur şi simplu psihologică. S-ar putea vorbi nu numai de o înclinare spre reflexiunea de înţelep­ ciune — şi ea prea mult slăvită la noi —. într-un ceas cînd facem ge­ nealogia celor mai sigure cuceriri ale gîndirii ştiinţifice. ci de o înclinare spre o reflexiune mai tehnică. aiurea ca şi la noi. dar „ven-i-vor" nu mai e nici el la indicativ. sau de-ar fi să fie.vor verii". şi cu „nu cumva". îndoiala deschisă. cînd se întrepride fundamentarea matematicilor. cea logică. te exprimi la indicativ viitor. grămătic cu simţ filosofic. cum au fost şi sînt eîţiva în cultura noastră. Avem în limba •noastră mai multe feluri de întrebare decît au alte limbi •vechi şi noi. La treapta de luciditate la care a ajuns cultura de astăzi.e exerciţii ? Eminescu simte că răsturnările aduc ceva nou gîndului şi inimii. ar me­ rita să se încerce şi o genealogie a logicului. după cum întrebăm cu toate răstur- 251 . ai iarăşi un condiţionaloptativ prezent .

Esenţial este că verbul nu îngheaţă în tipare şi că poţi exprima. au-au. / Supărarea ce mi-o da ?"). veri-veri. şi forme deziderative („în pădure duce-m-aş. dar dorul e la mai mult decît indicativ. ori-ori. Dar poate că în nici unele îndoiala deschisă nu e atît de sugestivă ca în răsturnările verbului (de pildă. de vîntul ade­ vărat. de presupu­ nere şi de îndoială. în iscusitele răs­ turnări ale verbului -românesc. la timpurile compuse cu auxiliare.nările verbului. răsturnînd. atît de lesne de obţinut în limba noastră. în cuvintele acelea pe care el le dăru­ ieşte la toate trăznitele. / Frunză verde rumpere-aş"). cu „bate-mi". La viitor poţi deopotrivă avea : o formă de siguranţă („mira-se-va"). în fond. în „veni"•ne-va" al lui Eminescu). pentru ceea ce reprezintă împlinire şi neîmplinire. . în vorbele simple ale cîte unui flăcău din Ardeal. o dată cu ver- 252 . cu el şi cu răsturnările lui. toate nuanţele. Vine-mi dor de la Ardeal — nu mai eşti în modul simplu al siguranţei. deci e mai puţin decît indicativ . cu „vine-mi". supăra. măcar-mâcar) sînt numeroase şi ele. Numai puşcă de n-ar fi. sau fon­ dul semantic. Modurile de suspensiune disjunctivă (sau-sau. ca şi imperative („auzire-ar lumea toată") sau treceri în irealitate. în „destul-mi-i" s-ar putea ca fondul să fie hotărîtor. Formele interesante însă vor fi. Ceea ce ar merita să fie lămurit întîi. în lu­ mea ta sau a lucrurilor. care indică schimbarea de modalitate prin simplul act formal al răs­ turnării. Dar sînt alte cazuri. „Pornit-am zece din Vaslui" indică de la început un trecut al legendei. cătăni. fiefie. chiar la prezent. Cînd poetul popular spune : Bate-mi vîntul din spre deal. este întrebarea dacă ceea ce aduce noutatea e forma (răsturnarea ca atare). Cum poate fi cătănia fără de puşcă ? Dar aşa o închi­ puia flăcăul nostru din Ardeal. Nici nu mai e vorba. în particular la trecut. la viitor sau la condiţional-optativ. La condiţional ai şi dezbatere („Supăra-m-aş. îţi iese înainte toată fantezia ini­ mii omeneşti: Cătănire-aş. cu „bate-mi" şi „vine-mi".

1 . fireşte . Există. toate realităţile statal-administrative ale împărăţiei. pură. cîteva din minunile lumii. el declara : Cînd spunem „arborele este verde". se pot spune şi închipui nenumărate lucruri în limba româ­ nească. fila 43). ne gîndim la arbore şi verde. Bineînţeles că Hegel. „Spune-mi ce verbe auxiliare foloseşti în limba ta. nu cu simple ter­ minaţii speciale. pentru sărmana gramatică. dar şi adevăruri. trebuie să existe un fel de cătănie în care nu mai e loc pentru puşcă.prins asupra termenilor obişnuiţi. Şi iată dintr-o dată cîtevâ verbe simple şi curente. fiinţa . Dar de vreme ce ele se povestesc. încărcate acum cu toate răspunderile lumii celei cu două feţe. iată ce ne dă filosofia. înseamnă că sînt — şi de aici încep toate libertăţile gîndului. bineîn. ele nu s-ar povesti. Verbele auxiliare — ce strivitoare problemă. şi aceasta. ţel'es . / Cine ştie să le-nveţe / Vede-n capăt începu­ tul". libertăţile acelea din care se nasc. Se poate gîndi orice. 2289. ci prin compunere cu alte verbe." S-a putut afirma că toată problematica europeană a fiin­ ţei ţine de faptul că folosim particula „este" şi verbul auxiliar a' fi. trebuia să cadă şi peste tema aceasta.bul românesc. sînt cele două feţe ale unei aceleiaşi file („Viitorul şi trecutul / Sunt a filei două feţe. ca să-ţi spun ce tip de cultură ai. într-o parte şi alta a prezentu­ lui. Arătînd că fllosofia este de între. dar ce anume înseamnă „este". care a proclamat cele mai mari extravaganţe. timpuri subtil şi adînc iscoditoare. iar dacă lucrurile n-ar fi. 16 Ale lumii două feţe şi verbele auxiliare Feţele sînt trecutul şi viitorul. Lucrul e cît se poate de interesant şi sugestiv. cu verbul. dar ce se întîmplă atunci într-o limbă în care nu 253 . nu la particula „este" . ca în caietele lui Eminescu sau în mîzgăliturile geometrilor. auxi­ liare. Dar în limbile moderne există tendinţa de-a face tim­ purile trecute ori viitoare ale verbului. iar pentru a vorbi despre ele în v chip potrivit trebuie să ai la îndemînă. ms.

Sfios ca verbul auxiliar. ca şi în absolut —. sfios cum este. Să mai amintim o clipă de auxilia­ rul a avea. aşa s-ar putea să fie. n-are nici o consistenţă. nu este. care în multe limbi contribuie să' facă trecutul (nu ai nimic. Iţi. „Sfios ca dracul". Verbele au­ xiliare sînt ca timpul. în ţara nimănui. pentru o seminţie în care „a de­ veni" este verb auxiliar. cînd limbile acelea obţin lucruri atît de adînci pentru gîndire ? Rămîne faptul că prezenţa şi chiar absenţa verbe­ lor auxiliare ar putea reprezenta o cale de înţelegere a spi­ ritului unei limbi. adînc semnificativă • 254 . la noi. căci tăria şi slăbiciunea sînt una. a fi. care deschide către viitor. Şi într-adevăr. folosinţe pe care le-a enumerat Aristotel. verbul auxiliar face multă treabă. de pildă. manevrează pe om cu verbele auxiliare. dar aşa fiind e stăpînul tu­ turor lucrurilor. dar duce. El nu e ni­ mic. la noi forme speciale de viitor. ai putea spune. cu folosinţa aceasta — nu mai departe decît limba rusă. a voi. penibilă astăzi la prima vedere.— nu cumva cele mai tari ? Dacă e aşa. în alte limbi „a ţine" sau „a merge" sînt verbe auxiliare . ai numai ce ai avut — pare a fi ironia ver­ bului acestuia). Şi poate tocmai de aceea s-a spus că Diavolul lucrează asu­ pra verbelor auxiliare : el. Dar. în slujba căruia ele stau şi despre care acelaşi Hegel spunea lucrul acesta adînc : timpul e tot ce e mai slab şi tot ce e mai puternic pe lume. spre a nu mai vorbi de cine ştie ce limbi orien­ tale ? Cum să crezi că singura filosofie e cea a lui „este". fiind cele mai tari într-o limbă. Dar cum sfîrşesc verbele prin a deveni auxiliare ? Şi care verbe devin . Omul ca şi cultura pot fi privite drept teatrul de bătălie al cîtorva verbe auxiliare.există „este". nu devine nimic. în franceză viitorul obişnuit.. în auxiliarul-acesta — cu folo­ sinţele lui atît de variate ca şi „este". Căci este şi el tăria şi slăbiciunea însăşi. ca în alte cîteva limbi. paradoxul ar fi că.baţi joc de timp cum vrei — în viaţa de toate zilele. dar pînă la urmă îşi bate el joc de tine. ca „am a cînta" sau „am să cînt". iar în unele face şi viitorul. La fel facem cu verbele auxiliare.care nu are. pe care le lăsăm să cadă aşa. unele verbe devin auxiliare. către nedeter­ minarea bună ori rea. mai mult ca în alte limbi. zice o vorbă românească. a avea. Vom arăta îndată treaba pe care o face în limba română verbul o voi. la răspîntiile gîndului. într-o pagină de la sfîrşitul Catego­ riilor. Ce zbucium. adică slabe.

o) să cînt . Să lăsăm însă trecutul şi să vedem faţa viitorului.va". cineva. sau este a primei părţi. la noi. careva. cumva. în versiunea' viitorului. şi atunci e bine să ne reamintim de des­ chiderea către viitor a acestor forme nehotărîte. căci îi e evident. Căci sensul de a poseda din a avea s-a păstrat uneori în cele mai stinse folosinţe ale verbului („am mîncat"). Pentru a explica forma „o să cînt. atunci viitorul obişnuit cu a voi se ex­ plică lesne — ca în alte limbi balcanice. undeva. îţi rămîne să te întorci spre Evul Mediu. Avem. oarecine. a voi. cine şi unde. Dacă lăsăm deoparte viitorul cu a avea-. în Bulletin linguistique din 1939 al prof. a scris un interesant studiu. o să cîntaţi". Rosetti.însă în fond — omul european s-a încurcat de-a binelea. am să cînt.. a lui c. ne­ determinarea este sau a viitorului (ce va fi. cu pers. cinci timpuri de viitor : voi (oi) cînta . din acelaşi vreau. III . trebuie să cînţi"). aşa cum ne indică lingviştii. ca oarecare. mai degrabă decît 255 . Una din formele cele mai curioase de viitor este cu un o inva­ riabil — o să cînt. „cineva" şi „undeva". am a cînta . Al. va (a. nihil possidentes. care la fel va face forme de nedeterminare. sau în engleză — în măsura în care ideea de voinţă deschide efectiv către viitor. tot a voi dă pe „oare". ca tu să cînţi . voi să cînt . p să cînţi— despre care un străin. Viitorul nostru se face în principal cu auxiliarul a vrea. cu extincţiunea lui voi în el. Lombard. dar acum spun că subiectul e nedeterminat şi de aceea rămîne invariabil („cineva vrea ca eu să cînt.într-adevăr. trebuie să cînt. quamyis în latină). lingviştii recurg tot la latinescul volet. care — spune Lombard în studiul citat — pare să aibă o mai frecventă folosinţă nedetermi­ nată a verbelor decît în alte limbi romanice.e. românesc. cine va veni. Şi confirmarea că verbul a voi poate fi folosit în sens nedeterminat o dă faptul că în alte limbi el "a şi fost folosit aşa (quivis. aşa încît. Dar în „ceva". ce dă pronume şi ad­ verbe nehotărîte ca : ceva. De altfel. Alf. . unde călugării aceia ai tim­ pului erau puşi să înfrunte şi ei verbul a avea şi sfîrşeau prin a alege drept lozincă : multa habentes. •unde va merge). cîndva. dacă nu vrei să mai explici omului modern. tot ce a însemnat lupta de azi cu verbul a avea conjugat Ia toate timpurile şi modurile. cu atît mai mult în limba română. naşte elementul de compunere va. Să lăsăm viitorul nostru aşa cum este.

care nu e chiar nimeni. pe nesimţite ea trece la „cum te lămureşti". care ele deschid un orizont nedeterminat (cine ? ce ? unde ? cînd ?). A văzut-o „cineva". gîndul iese purificat. de pildă. fapta şi creaţia devin cu putinţă — şi noi înşine tindem către o lămurire mai deplină. Degeaba crede mica Diană că n-6 vede nimeni. poetul. despre „omul ce se lămureşte" . („Şi de s-ar putea pe dînsa / Cineva ca să o prindă. dar poate fi şi mult.nu ne lasă prea mult să vorbim la persoana a treia. iar „cumva" spune. mari certitudini totuşi. Cine va prinde-o ? Dar a şi prins-o cineva. sfîrşeşti.. simţi nu nedeterminarea. cu limba noas­ tră. 17 Lamură şi lămurire Una din situaţiile cele mai frumoase din vorbirea noastră este că. atunci. cînd e în joc ceva general. să spunem acum — după ce am arătat cum se ispiteşte şi tot iscuseşte omul. Impersona- 256 . aşa cum „ceva" nu e chiar nimic. Dar cu „va" din el noi aruncăm antene în lume. într-o lume a căutărilor şi iscodirilor. Dar limba noastră. sub semnul îndoielii. făcîndu-se astfel apt pentru faptă şi creaţie. a voi şi elementul de compunere „va" duc la un fel de determinare. un început de contur în sînul realităţii. pînă şi cu iscodirile lui „va" din cumva şi niscaiva — că se întîmplă omului să se şi lămurească. / Cînd cu ochii mari sălbatici / Se priveşte în oglindă. în el. ci este puţin lucru."). La cîteva întrebări. Ara vroi. întrebăm şi dăm cîte un răspuns la întrebări. începînd să vorbeşti la persoana a treia. la noi.a lui va. ci mai degrabă începutul de de­ terminare. „va" vine să aducă o determinare („e cineva"). sau aşa cum „undeva" şi „cîndva" pot spune unde şi cînd anume. către lamura gîndului nostru.. L-am atenuat pe „a voi". făcîndu-1 auxiliar. dar nu lăsăm să se stingă în el setea de lămurire. Auxiliarul a voi nu e constant hotărîtor. Cînd îţi aminteşti de originea lui „va" final. Pentru limba noastră. Căci din toate nelămuririle verbu­ lui ce ne-au apărut înainte. prin a vorbi la persoana a doua. Sîntem.

In felul acesta. Eminescu îl mai foloseşte. Lămurirea însă e dincolo de întuneric şi lumină — nu e „iluministă" în sens prost. Cum te lămureşti. dar nici el îndeajuns de des spre a-1 reimpune limbii. concretul. aşadar ? Nu cu văzul. Clarificarea. Cuvîntul însuşi de lămurire este dintre cele ce te fac să înţelegi folosinţa atît de deasă a persoanei a doua pentru impersonal. Te duci la părinţi şi fraţi apropiaţi întru gînd sau vorbire. cum a fost cîndva cultura modernă — căci ea nu se petrece asupra a ceva. de care vorbeşte gînditorul contemporan McLuhan. Limba noastră de astăzi crede că se poate lipsi de acest cuvînt. intimitatea. şi e frumos aşa. o dată sau de două ori. 17 — Cuvint împreună 257 . ba chiar să ţi-1 faci pe el „lămurit". cît mai degrabă întru ceva. dar să nu te lămureşti.. sau acest lucru îl apără cuvîntul cînd nu-1 mai spune. pedagogic rigid. dar cîştigi altă poezie" — d e parcă ai fi poet şi tu. Şi totuşi cuvîntul îşi impune singur măcar sensul. „Se pierde astăzi poezia lunii." Poţi foarte bine să „înţelegi". prin derivatul său lămurire. „Lămuritu-ne-ai pe noi cum se lămureşte argintul. ultima. şi care deci nu e doar a conştiinţei izolate ori a spectacolului detaşat. cum vom vedea îndată.pierzi astăzi poezia lunii. altundeva decît în lumea văzului (fizic sau mental) şi a simplei lumini. la noi. şi-ţi limpezeşti cugetul intim în apa sau focul lot. Sîntem. limpe­ zirea. şi pentru ureche. La părinţi necunoscuţi Şi la fraţi Neîntrebaţi. în traducerea sa din Critica raţiunii pure. „Lămurirea" aceasta care te cuprinde şi transfigu­ rează întreg. cu lămurirea. după sensul termenului ori­ ginar slav. evidenţa (e-videnţa) ori desluşirea sînt pentru ochi sau. lămurirea e de dinainte şi de după „galaxia Gutenberg". vine de la cuvîntul vechi la­ mură. ci cu fiinţa ta întreagă — aceasta spune cuvîntul. adică de lumea în care primează văzul şi civilizaţia hîrtiei. nu te duci : Peste munţi în alte curţi. nu cu mintea doar. pe care-1 trage tot timpul în­ dărăt spre concret şi viaţă. poate şi în alte părţi. dar se cîştigă altă poezie" devine : . Ca să te lămureşti asupra unui lucru.Iul eşti tu.

sugestive exemple de lăr­ gire a sensului. venit nouă prin franceză. Cîndva vom vorbi şi des­ pre genii de calitatea întîi. cuvîntul să se apere. la rîndul său. care e rudă şi cu tempus. care nu era decît eruncare. fie mienereu. placă de aur. o face ca lămurire. bară. Dar pe linie directă şi nu de îm­ prumut. sau „cutreier". aproape la fel de generală ca lucru. spre a nu mai vorbi de „învăţare".] iar ce este mai bun. cu lamura făinii. cîştig . sau lamură a griului. dacă nu se mai apără ca lamură. ci subţirimea metalului însuşi. „Se începe a se cerne [. argint ori alt metal. „lamina" latină a dat. Undeva e rudă cu lamă. de la „lamina".. Şăineanu dă. la noi. se strecoară prin sită" (cit. lamura din lucruri). Noi ne mulţumim să spunem făină de calitatea întîi. sau că „întîmplare". Tiktin). lamură a făinii. a azvîrli bălăriile . care a trecut în muzeu.. care era invitiare. la rîndul său. a se deprinde cu un viciu. aşadar la cantitate. în a sa în­ cercare asupra semasiologiei. spune dicţionarul Acade­ miei.] păstrăvii nu mai conteneau cu joaca". dar însemna spaţiul din văzduh („contemplat"). Se folosea întîi. sfîrşea prin a fi esenţa unei substanţe materiale. vine de la lucrum. Dar e la fel de firesc ca. Dacă nu se mai poate apăra de pe poziţia substanţelor. fireşte. cum spunea Coşbuc încă. care e pe toate drumurile. Poate părea curios că un cuvînt cu un sens atît de restrîns ca lamura a izbutit să dea un derivat de o atît de largă folosinţă ca lămurire. curăţirea lui. Astăzi nu mai putem spune lamură a mierii. cu „arunc". sau : „în apa lamură [. a uşura . vine de la templum. e rudă şi cu a lamina. Dar procesul acesta de lărgire a sensului este unul din miracolele de toate zilele din limbi. vine din latină. atributiv : „2000 de talanţi de argint lamură". ceară ori făină . în care pătrunde sau nu pătrunde pasărea augurului. în foi. Apoi lamura sfîrşea prin a însemna partea cea mai curată. cea mai aleasă din ceva. Nici nu ai crede că „lucru".. a transforma un metal în lame.. „luare". într-o civilizaţie care tinde să facă şi din calitate ceva reductibil la grade şi scară. adică placă de metal subţire şi lată . Era firesc să pierdem caracterul ireductibil (esenţa. o face de pe cea a conştiinţelor . 258 . care era doar a treiera . care era levare. a ridica. la figurat.Lamură. substantivul cel mai gejieral din limba noastră. rafinarea lui. nu subţirimea ba­ rei de metal.

şi atunci lămurirea îşi riscă sensul propriu. Independent de context. spune povestitorul . vine să arate vorbitorului de limbă ro­ m â n ă că „a lămuri" păstrează cu el un rest şi că poţi fi stăpîn pe cunoştinţe. fără să ştie. duce la extraordinare rezultate teoretice şi prac­ tice. îl lăsă pe moşneag să plece". sîngele se trage îndărăt la părinţi. lămu­ rirea a ajuns o simplă informaţie. care de rîndul acesta este la scara culturii întregi. vă rog. Cuvîntul îşi aminteşte de originea •sa. nu prin sine. scria C. cu el.ţîşnea dintr-o dată adevărul mai adînc al cuvîntului. ci pentru că lucrul fizic s-a lămurit („Numai după ce se lămuri dru­ m u l tot în faţa casei. dar se lămuresc. Cuvîntul îşi impune singur adevărul. sau mesajul. cum spune poetul. m e t a l e l e . sau în Eminescu : „Luna iese-ntreagă. e deschis către ele . „Daţi-mi. 17* 259 . sau o poartă. Poţi să înţelegi cu mintea. fără ca acesta să fi suferit vreo purificare : „în mijlocul satului [el] lămuri şcoala". purifică şi cugetele. Ştiinţa de astăzi. Se „lă­ muresc". Aşa desluşeşti lucrurile. Lămurirea cugetului e întocmai ca a lucrurilor. totuşi. lămurirea ? Dar un alt exemplu. Nu o spunem noi. ca un val. edificat. mai adînc decît a şti limpede. prin generalizare. Negruzzi. în cadrul unei rostiri administrative. adică se curăţă. dacă supravieţuieşte din plin progenitura ei. să vezi cu ochii.. dar tinde să şi lămurească pe om.. Cum să moară de-a binelea lamura. Dintr-un pro­ ces care încingea complet lucrul sau fiinţa cuiva. cugetul poate să se lămurească asupra lucrului. iniţial. Chiar cugetul moral -se poate limpezi aşa : „Să se lămurească prin foc fărădelegea lor". lumina-i dulce tot mai mult se lămureşte !"). Cugetul poate să se lămurească." Şi. dar nu şi lămurit. era cît se poate de exactă folosinţa din trecutul apropiat a expresiei : „nu eşti lămurit" . care a trebuit la un moment dat să depăşească modelele intuitive şi să opereze cu abstracţiuni bine for­ mulate. în primul moment. Dar şi invers. Mineiul din 1776 spunea : „Ca aurul în ulcea i-au lămurit".Cu a lămuri şi lămurire s-a întîmplat la fel. Dar cugetul poartă asupra lucrurilor.. le faci şi altuia „lămurite" şi dai lămuriri. purificare. gata de pus în depozi­ tul memoriei maşinilor de calculat. . adică se curăţă prin foc de corpurile lor străine.. le distingi. limpezesc. o mică lămurire. să fii edificat — şi să nu fii lămu­ rit. A lămuri şi a fi lămurit înseamnă altceva.

deşi îl accep­ tase la început ca pe o consecinţă a propriei sale viziuni. în ceea ce a făcut doar mintea lui. Fiinţa tru­ pească a omului nu e încă purificată. este tocmai ridicarea obstacolelor din ca­ lea omului şi transformarea lui în fiinţă mai liberă la t r u p şi minte. iar aceasta ar putea însemna. după unii. Că organismul omenesc are 30 mii de ani întîrziere. o spune cîte un fizician ca Louis de Broglie (Certitudes et incertitudes de la science). cînd e rostit prea apăsat ! Dacă progresul re­ prezintă ceva. şi care vrea acum realism şi o regăsire a concretului. poate fi adevărat pentru pri- l . la o scară abia visată. O spune şi fizicianul Cari von Weizsăcker. ci se împlîntă în ea mai bine decît orice alt cuvînt. Organismul nostru are 30 000 de ani întîrziere asupra tehnicii — s-a spus tot în zilele noastre. care nu mai e de acord cu complementarismul lui Bohr. A şti nu înseamnă de la sine a fi lămurit. oamenii care se lămuresc lăun­ tric se înfrumuseţează şi pe dinafară. o dată cu tehnica modelată de el. arsă. Tot ce a fost progres adevărat a transfigurat fiinţa t r u ­ pească a omului. o dată cu atlţia alţii. Din punct de vedere biologic. Acest lucru îl trăim astăzi. Cum se preface însă cîte un adevăr într-o jumătate de adevăr. ci şi trupurile. lămurită. mai suveran plutitoare peste reţinerile firii. Iar cuvîntul matematic nu s-a sustras răspunderii faţă de lumea trupurilor şi materiei. Eckermann descrie ce plinătate avea trupul lui Goethe pe catafalc. una de basm : lămurirea trupurilor. Grecii n-au conceput frumuseţea spirituală fără frumuseţe trupească . Şi tot ce e subtil se răsfrînge asupra trupurilor. 18 Lămurirea trupurilor Nu numai minţile se lămuresc.profanii. ' • 1 - 260 . am rămas ca atunci. că „omul devine un obstacol pentru progres". făgă­ duind astfel o transformare a omului. Mai tre­ buie ceva — şi e cufundarea omului întreg.

unele invenţii mai rafinate. se poate îndoi că lămuririle trupului stau să vină ? Şi ce lămuriri nu-1 aşteaptă pe om ! Ceea ce poate presimţi oricine. ca aparatul de zbor individual. care erau lipsite de civilizaţie tehnică. în timp ce omul se lămurea doar metaforic. Nu e o vorbire potrivită şi as­ tăzi ? Noi nu ne-am lămurit încă trupurile în marile fur­ nale ale vremii . asocia şi pătrunde.r u t e (şi unde de altfel se depozitează prea multe aluviuni şi impurităţi ale vieţii de conştiinţă). pare-se. pe plan de cunoaştere şi frumuseţe. prin rafinarea tehnicii însăşi. sau atunci devine o esenţă : maşinitate. Ceea ce a făcut omul de ieri. monştrii tehnici pe care i-a pus pe lume. sporeşte prin ea şi iese din nelămurire. cu cele cinci simţuri ale noastre. sînt reţinute. pînă şi unele creaţii mai subtile. ce nu percep decît în zone limitate . Dar monştrii stau să dispară. sau cu facultatea noastră de a judeca. cu atît d e puţine mijloace. Am ju­ decat prea des civilizaţia nouă după aspectele ei din pri­ mul ceas. Dar cît mai pot întîrzia înnoirile ? Maşina devine o parte din om. de o parte. Abia acum înţelegem cît de nelămuriţi sîntem. cînd ţi-e dat să ridici ochii spre . spune Mineiul nostru cel vechi. aşa cum a fost în vechea cul­ tură indiană. î n cultura noastră e cunoscut spre a fi lămurit. tehnica va trebui să facă ceea ce şi-a propus sau ceea ce constituie raţiunea ei de a fi : să scoată pe om din starea în care întîrzie de 30 mii de ani. un scandal că. astăzi. Dar nu mai poţi întîrzia să contempli cerul în apă şi să faci aşa astronomie. afară de cel care-şi acoperă ca­ pul cu văluri. „în cuptorul înfrînării ţi-ai lămurit trupul". de cercurile agre­ sive pentru întunecatele lor socoteli. se lămureau metalele. Căci dacă în civilizaţia focului cald. vor fi date~uitării. de alta. care stă să vină. în timp ce ae­ rul oraşelor e poluat de maşini iar circulaţia blocată de numărul lor. fireşte. a celei fizice întîi. acum în civilizaţia focului rece. ce n-are decît atîtea cămă. va putea părea de necrezut omului de mîine.mul ceas al tehnicii. în al doilea ei ceas. ca saurienii din primul ceas al naturii . dar cine. Este. î n alte culturi. este înnobilarea fiinţei umane. a electri­ cităţii. ca motorul în patru timpi. mecanicismul ei izbitor. Şi omul se împlîntă în maşinitate. se lămureşte omul însuşi. trupul era cunoscut doar spre a fi anulat. aşa cum se lămuresc t r u ­ purile. cu memoria noastră. a focului pur şi simplu.

sau dintre limbile artificiale. şi aceasta ar putea schimba aşezarea noastră faţă de înţeleptul de altădată. căci îi afectează comunicarea. omul împlîntat în maşinitate sau transformat de civilizaţia fo­ cului rece. intră într-o ex­ traordinară devenire stimulată. nu doar să ştim altfel lucrurile. profeti­ zează astăzi cîte un om de ştiinţă. Este una din cele mai stranii experienţe ale omului din 262 . Dar se întîmplă că acum ne lămurim cu trup cu tot. ca la albine. Dar ceea ce salvează cultura şi înţelepciunea trecută este faptul că. este. Simţurile noastre pătrund în alte zone de realitate. pentru om . omur acesta care poate vedea în întuneric. E pro­ babil că se va modifica într-o zi codul genetic. P e pe acum s-a conceput un cod cu vreo cinci mii de cu­ vinte. deţine totuşi altceva. şi că astfel fiinţa noastră. ce se transmit pe bază de vibraţii. ce s-ar putea impune vorbirii. eclipselor şi codului genetic. cum pare dovedit. acesta este un alt capitol în destinul viitor al omului. oricum. superior. şi lim­ bile naturale . dar trebuie să admitem că memoria omului şi facultăţile lui mentale vor depinde de cantita­ tea de ARN. nici să rămîi întors cu capul spre fundul Peşterii lui Platon. ele presimţeau tot ce pare să vină. Cu simţuri sporite. şi ele nu vor putea să nu schimbe gîndul însuşi. Noi avem sorţi. Să nu spunem chiar atît. nu ne despart de preistorie decît două sute de generaţii.stele. Dar aceasta încă n-ar muta fiinţa noastră altundeva decît era înţeleptul antic. undeva. cu facultăţi sporite. fulgere­ lor. constata într-o zi un om de ştiinţă. ci să ştim altceva. nu numai elementar trupească. poate auzi şi pipăi deneauzitul şi deneatinsul. în definitiv. dacă noutatea nu s-ar abate asupra a însăşi înţelepciunii şi a resorturilor ei. o noutate. Este în joc lărgirea mijloacelor de transport ale ghidului. e greu de crezut că înţelepciunea lumii nu va căpăta alt glas. dacă poţi privi spre gura ei. Noi nu părem a gîndi mai bine decît un înţelept al trecutului. Nu e vorba de lupta dintre limbaj şi limbă. Şi noutatea priveşte direct pe înţelept — spre a nu mai vorbi de învăţat —. cu mijloace de comu­ nicare sporite. chiar dacă ştim mai multe şi dacă ne-am lămurit mai bine asupra tunetelor. adică 6 000 de ani. După şase mii de ani de la ieşirea din preistorie.

263 . Ce se întîmplă astăzi în laboratoarele omului de ştiinţă sau în delirul matemati­ cilor. ar da socoteală de adevărul lumii cu două feţe.N. în noutatea lumii. dar un Pascal sănătos. Iar toate acestea ne întorc la limba noastră. n-o ştiu.veacul nostru — spre deosebire de veacul trecut — că lumea tradiţională îi apare în consonanţă şi nu în dez­ acord cu el şi promisiunile lui. desigur. Ea va veni. lămurit la trup şi el. El singur. Se poate vorbi româneşte şi în frumuseţea ei. al căror grai îl vorbim încă. cît şi neştiinţifice. pentru că noi înşine nu am ştiut să le-o spunem. fără durere de dinţi şi fără ulcere. limba aceasta' poartă şi ea cîteva prerostiri. S-a făcut acum cîţiva ani o experienţă cu viermii Planaria.S. nu e întotdeauna altceva. 19 Trei cuvinte reţinute de U. care-1 mînca pe primul. de altă limbă. De altfel. îşi în­ suşea reflexul lui condiţionat. în care ne aflăm. Se poate vorbi româneşte în noutatea lumii. Ar trebui. Va veni poate o altă ginte umană. la nivelul de azi al culturii. Dar încă mai extraordinar era faptul că un alt vierme Planaria.C. pînă la a spune lucruri care au înţelfcs şi prin gintea cea nouă. Dar la fel cum cultura trecută poate fi înţeleasă ca o presimţire obscură. să vină un Pascal care să poată cuprinde tot . Ne dăm bine seama ce în­ seamnă aceasta ? înseamnă că vom putea asimila într-o zi cunoştinţe.O. Dar ceilalţi. ci adesea doar limpezi­ rea unui gînd „nelămurit". Aspiraţiile omului de-a obţine o transfigurare trupească au luat atît forme ştiinţifice. Se poate atunci vorbi româneşte. pe linii ne­ prevăzute limpede de cultura trecută şi neştiute de limba păstorilor români. poate. că vom putea absorbi ştiinţa şi înţelepciunea altora.E. în cuptorul ei s-a „lămurit" gîndul omului. nu totul în istoria trecută este chiar aberant. Cîte un vierme era deprins să-şi însuşească un reflex condiţionat.

în timp ce n u m ă r u l limbi­ lor prezente în dicţionar nu poate fi decît de cîtevazeci. Au fost acceptate şi trei cuvinte româneşti : dor.. fol­ clorului. deosebit de interesant. păstorescului. doină. Cine nu se mîndreşte cu aceste înfăptuiri ? Dar toată problema noastră este : cum să nu rămînem la ele. Nu vom putea înfrunta de la egal la egal limba fran­ ceză. lăsîndu-ne astfel în ochii. Dacă dicţio­ narul n-ar avea decît trei mii de cuvinte. cînd am ieşit şi noi la lumina istoriei din n o u . — după criterii pe care le vom vedea la apariţia dicţio­ narului — a reţinut doar aceşti trei termeni. forţa artistică. v 264 .E. puterea de răspîndire) e cea care se impune. de pildă.S. Aci forţa (din fericire forţa expresivă.N. Oricum. pentru noi toţi. colindă. şi poate într-ai noştri. alături de prestigiul istoric. dinăuntrul ei. alcătuit din cuvinte aparţinînd diferitelor limbi ale lumii. a culturii moştenite : rămîn pe linia ansamblului . de la care am luat şi luăm atîtea cuvinte gata făcute ori forme de compunere şi care posedă atî­ tea state de serviciu în cultura europeană. ca stat mic. pare-se. Termenii aceştia.altora. numai. Ar fi. Să trecem peste faptul că participăm cu nespus mai puţine cuvinte decît s-ar fi căzut democratic. la U. Iar aşa cum avem mîndria să ne vedem astăzi. cu ele cu tot.N. Ba cu numai cinci sau şase cuvinte deale noastre — o pretindem.O. o vom spune mai jos). să ştim ce alte cuvinte s-au propus. Limbile culturilor nu ştiu de democraţie. redefinind şi adîncind valorile. Ne întristează faptul că sînt acestea trei.C. rămîn totuşi pe linia sentimentului.în cultura populară. Cu ele.S. fireşte. noi am fi pre­ zenţi aşadar cu 1/1000 din ele. ridicaţi la istoria majoră.C. şi a pitorescului. Asemenea cuvinte ar trebui să figureze într-un dicţionar al culturii europene.Se pregăteşte. un dicţionar internaţional de termeni literari.E. admirabili fireşte (iar cel de „dor" purtînd în el şi înţelesuri adinei). dacă nu ne amăgim — am putea descrie întreg sistemul de valori pe care 1-a pus în joc cultura noastră. acolo unde ne-a găsit lumea acum un veac şi ceva.O.Ciocîrliei" şi a Muzeului satului. Dar nu faptul că sîntem prezenţi doar cu trei cuvinte ne întristează (am putea fi cu unul singur. comisia de la U. avem mîndria să pro­ punem vocabule care să intre in însăşi substanţa cul­ turii majore. am putea spune ceva nou lumii.

cu primatul bolnăvicios al eului şi individualismu­ lui — să dea chip de strîmbătate culturii europene. şi riscă — aşa cum s-a riscat cu protestantismul. atunci cînd ea se confruntă cu altele şi cînd trebuie să-şi aleagă purtătorii ei de cuvînt. Să rămînem cu trei cuvirîte. A te lămuri. adică retras în sine. cu mîndreţea aceasta a graiului nostru. nu prin pierdere în extaz. Dacă dicţionarul U. sau mai degrabă întru ce ? Noi vorbim de sinea lucrurilor. pe lingă lămurirea pro­ prie a unei culturi. Dar asupra a ce te lămureşti.N. ca trup şi cuget individual. sfîrşind la ascuţirea simţurilor prin tehnică şi chiar la educaţia adînc înţeleasă prin sport — este însăşi con­ diţia cultivării omului european. ne-am putea înfăţişa la orice concurs de frumuseţe a gîn- 265 . ci ca persoană. pînă la urmă. Lămurire. E un cuvînd lesne de înţeles oricărui european.S. poate s-ar fi mul­ ţumit tot cu dor. şi o căutăm. pe care-1 p u r t ă m în cugetele noastre ? — Şi iată acum cele cinci-şase cuvinte care ne par a spune ceva în substanţa culturii europene. aşa cum nu ştim nici dacă respectiva comisie le-ar fi acceptat . nici prin disoluţie în Marele Tot. cu relativis­ mul. doină. Dar dicţionarele însea­ m n ă puţin lucru. întîi.C. sinea e o minune literară încă.E. cei mari. Şi cuvîntul exprimă condiţia de luciditate a omului european. de vreme ce vine de la latinescul „lamina'". a te păstra ca om. şi am putea arăta de ce. de la lăut. de la lamură.S. curăţia ultimă a lucrului. spune Hegel. . cu glas tare. să purificăm. dar cu transfigurarea lor — care începe poate de la religia de altădată şi artă. colindă. din dicţionarul acesta nescris. Şi poate că noi spunem mai bine..-ului e de termeni literari. Ei. lucru asupra căruia tocmai că nu poţi să te lămureşti.O. Cu sinea. de alta. Am spune : „sinea" o îndreaptă . tare. să scoatem aur curat.-ului ? Nu ştim. soi.C. adică a pricepe cu fiinţa ta întreagă. dacă ar fi vorba de termeni filosofici. împerecheată cu şinele cum stă. spunem noi.N.Erlăuterung". dar nu cumva e un bun pri­ lej să lămurim. despre ce vorbesc ? Cînd n u spun „lucru în sine". chiar lămurire. cuvin­ tele ei de a u r tocmai. ei vorbesc despre lucruri de-o parte şi sine. care vrea să-şi limpezească gîndul.E. cu idealismul subiectiv. Selbst.Au figurat însă aceste cuvinte pe lista celor propuse U. în Dicţionarul internaţional .O. Am fi propus poate.

cînd e vorba de cunoaştere ? Dar cu sinea lucrurilor lu­ mea îţi devine o solicitare. sau o problemă între probleme. dar. cu „sinea". iată dintr-o dată cuvîntul po­ trivit spre a istorisi marile ispite şi riscuri ale culturii noastre. Am mai fi propus atunci dicţionarului. tăria de-a pătrunde în. echivocul intim. „Am venit la tine şi plec de lîngă tine. alături de sinea aceasta născută pe pămînt trac. Un gînd se întrupează. pe acesta. subiectul literar prin excelenţă. 266 . nu numai filosofic. prepoziţia întru. şi clătinam pe om din ordine. a unei idei sau a unor ga­ laxii. a unei epoci.dului. Căci orice iubire înseamnă inventarea fiinţei iubite. chiar pentru uzul străinilor. care parcă nu-şi găsesc cuvîntul aiurea. dar. Şinele la noi a fost artist. Ce oare nu este „întrupare". tehnica.şi discreţia de-a rămîne-la. iubita ideală. artele noastre. împeliţare. Nu cumva şi împeliţări ? Am fi propus. cu cinemato­ grafia în frunte. dar se poate şi împeliţa. Vreţi literatură ? Vom spune atunci că graiul nos­ tru a ştiut să invente. dragostea. sinea. în orizontul acestui „întru" dau tîrcoale atîtea demersuri ale inimii şi gîndului. pentru că avem libertatea de-a simula orice altă ordine. împeliţăm orice. şi cul­ tura întreagă este atunci o încercare de-a prinde sinea — a unui om. Energia atomică se poate întrupa. au devenit împeliţări. în cultura noastră. îndrăzneala şi timiditatea. I-am putea lesne ilustra. pe cînd împeliţarea e în mai multe piei. deşi mă despart de tine. Iar „întru" este şi el termen literar. cunoaşterea sînt întru aceleaşi lucruri. Cum altfel ai iubi o singură fiinţă între fiinţe. Ce po­ veste de dragoste şi ce aventură de cunoaştere nu spun aşa ceva ? Ca s-o exprime. ca un alt cuvînt literar semnificativ. a văzut că prinde viaţă şi s-a îndrăgostit de ea. a creat din propria lui substanţă o Galatee. Ideile. nu o fac fără tine" — acesta e limbajul pe care-1 ţine „întru". chiar întrupări. de la logos-ul lui. dar prea des se împeliţează. Noi traducem : prietenia. Iar acest întru dă întruchipări : cu artistul creator. Saint-Exupery trebuie să dea de­ finiţii : „aimer c'est aller vers Ies memes choses". Ioan pînă la logos-ul matematic ? Dar dacă întruparea e într-un singur trup. de vreme ce deschiderea culturii e întru sinea lucrurilor. o permanentă ispită. pur şi simplu pentru că se poate.

raţiune. iar pe plan de gîndire a dat ordine.Dar ştim noi. de la gură-deschizătură. de la gură a dat faţă. spre a ne învăţa ceva despre rostul lor. văzute şi nevăzute. Iar dacă nici unul din aceste cuvinte n-ar fi fost pe pla­ cul comisiei de la U. pînă la o altă rigoare — mai suplă şi mai adevărată. deşi ea are mai întîi un sens etic. civilizaţie materială. adică a trecut în cultură. am fi întrebat pe m e m ­ brii ei : în ce cuvînt aţi rezuma domniile-voastre expe­ rienţa materială şi spirituală a civilizaţiei europene.. menire. glas. unul : rostire. 267 . Cît de bine i-ar sta perechii acesteia într-un dicţionar int e r n a ţ i o n a l d e termeni literari ! Căci. a trecut în cioc. şi să ex­ prime limbajul.C. şi care ne va pune poate în contact. dar şi cu neaşteptatele lui urcuşuri. aşa cum pe plan de viaţă. scop.O. social — şi care te prinde în strîmtoarea ei mai bine decît orice decaloguri. şi de-a prinde pe om şi dinspre ce i-e dat. cu sfială. cum­ păt. gură .N. noimă. cînd ar fi s-o tălmăciţi unei făpturi raţionale d e pe altă pla­ netă ? Dacă n-aveţi nici unul la îndemînă. încît devine un joc de estet. cu „rostra'". aşa cum se zbătea Kierkegaard ? Dar ele sînt una pornind de la acest cuvînt al căderii. al aco­ perişurilor de ţiglă. şi o ştim totuşi : se cade-nu se cade.S. al gardului. cu făpturile din altă lume. al fierăstrăului. îi bănuiţi originea : vine de la rostrum. facultate de a vorbi. sensuri umane. a dat rostul războiului de ţe­ sut. cioc de ' pasăre. şi ajungînd. al cărămizilor. mod de a-şi întocmi viaţa. şi dinspre ce i-e refuzat. Să alegi între etic şi estetic. discursul care leagă toate. bot. este totuşi atît de liberă. pe care îl au din latină mai toate limbile europene. pentru că este una a sine­ lui larg. grai. despre rostul nostru şi poate ros­ tul lumii. rost către rost. pisc de corabie — adică de la n a t u r ă la civilizaţie — şi a ajuns în latină. să fie tribuna împodobită cu vîrfuri de corăbii.E. codul. ca în nici o altă limbă poate. v-am propune noi. pe linie materială. ştie cultura noastră europeană care e ordinea ? Un cuvînt românesc frumos vine să spună că nu o ştim bine. cu coborîşurile. justificare — pentru ca prin „rostire" să le strîngă pe toate la un loc. sub graţia ei de-a fi un du­ blu comandament. în rigoarea ei." Iar la noi. cultură. viaţă.

20 Răs-bunare însemna. se face bun şi se înseninează. dacă nu vrea să rămînă un stihuitor ne-trebnic) şi ce este u n gînditor sau u n ştiu­ tor al limbilor şi rosturilor omeneşti. Umanitatea care foloseşte limbile naturale trebuie să fie cultă. poate.Nu e nevoie să reţineţi trei cuvinte din limba noas­ tră. Reţineţi unul singur. într-o largă măsură. adică se face bună. Ce era un poet în trecutul mai de­ părtat (ce poate fi el încă. care să-i răs-bune pe ei şi să facă bune lu­ crurile din jurul lor. rămînea ca. de unde au plecat ele şi cu ce a r m u r ă de gînd.E. în primul ceas. Dintr-o dată cuvîntul răzbunării.-ului. dacă nu u n ins care în primul rînd face din nou bune cuvintele ? 268 . cum spunea şcoala de „semantică gene­ rală" în zilele noastre. pe care a întreprins-o omul. atît de Întunecat. pe acesta. a face din nou b u n ceva. am fi spus comisiei U.S. Teribil. o îmblînzire şi mlă­ diere a cuvintelor. atunci ele se îmblînzesc. Dacă nu toţi oamenii puteau şi pot fi culţi — în timp ce mîine toţi sau aproape toţi vor putea fi instruiţi —. să se ridice cîţiva. în civilizaţia limbilor naturale. Cultura este. cul­ tura reprezintă opera esenţială de îmblînzire a fiarelor şi a naturii. cultura lui va rămîne atunci o simplă. în schimb. cum e cumplit.vremea se răzbună''. Dacă e cît de cît adevărat că oamenii trăiesc şi adesea îşi mutilează vieţile prin cîte o etichetă sau un cuvînt. Poate că în civilizaţia viitoare cultura liberă va ceda locul cunoaşterii sigure. el însuşi. Cîte un cuvînt. spre a nu cădea sub robia cuvintelor..C. aşa cum .N. atunci cultura e mijlocul de a te înstăpîni asupra a ceea ce te stăpîneşte. desfătare a inimilor.O. Cînd încerci să ştii ce în­ seamnă cuvintele. dar cît de necesară. cum s-a şi întîmplat. din mijlocul lor. se face bun cînd vezi că nu era decit „complet". ducînd la cine ştie ce manevrare a semnelor şi semnalelor de către om . se înseninează. nu e atît de teribil.

sau că imigranţii ar fi fost alţii. chiar la U. Dacă . în ce priveşte demersurile omului sau simţămintele lui. „Şi limba moldovenească are ale sale răspicări sau rosturi" (felurile ei de-a vorbi). nu atît prin părăsirea limbilor ce le-au fost date de istorie. şi poate de aceea popoarele îşi vorbesc atît de răspicat). Aşa cum nu ne su­ pără artistic. atunci de ce să nu-i spunem iki ? Măcar că sînt şi ele pieritoare. este un neadevăr şi o lipsă de bunătate. Dincolo de toate aceste împrejurări exterioare.E. pare-se. ce ar î i fost Statele Unite ale Americii şi. nu ne gîndim atît că legăturile cu Europa ar fi fost altele. spune un­ deva scriitorul cel vechi.C. cînd s-a luat acolo hotărîrea ce limbă să se vorbească. stă faptul spiritual că o limbă îţi dezvăluie lumea într-un fel anumit. chiar dacă poartă pecetea geniului local. primitive ori exotice. ce ar fi fost istoria contemporană.. se zicea înainte. într-un ceas de cultură a lor. engleza ori germana. să urci către înţelesuri care sînt ale omului. despicată în mari unităţi prin felurimea limbilor („răspi­ cată". Ne gîndim însă că.O.N. care sînt ciripitul nostru de fie­ care zi. dacă acolo s-ar fi vorbit limba germană în loc de engleză. tocmai spre a pu­ tea vorbi tuturor oamenilor. Dar închipuiască-şi oricine. şi în fapt reprezintă adevărul nostru neştiut. şi făcînd aşa. A lipsit un singur vot în Congres. sub care s-a întruchipat ea. limbile trebuie răsbunate. faţă de noi. aşa fiind lumea noastră istorică.Cuvintele acestea. şi aşa cum o iden­ tificăm ca frumuseţe tocmai în tensiunea aceasta a nou­ tăţii. ca într-un element al firii. Ni s-a părut că putem încerca aceasta cu limba noastră. de pildă. să găsim frumuseţea în straie orientale. ea poate fi apropiată.iki" în japoneză înseamnă ceva deosebit de adînc. Şi ni s-a mai părut că felul obişnuit de-a o înfăţişa. cum s-a propus. poate dimpotrivă. în­ tr-un fel. cit prin răsbunarea lor. Nu ne dăm seama de aceasta pentru că trăim în ele ca în aerul nostru. nu ne pu­ tem întrista nici să găsim adevărurile omului în intra­ ductibilul limbilor. pot fi şi răspunderea noastră mai adîncă. Acum. Este o datorie de cultură să ridici la lumina zilei tot ce stă tăinuit şi infuz în cugetul tău. A fost o admirabilă răzbunare a limbii noastre atunci cînd latiniştii ardeleni au ridicat-o la conştiinţa originii 269 « .S.. unificată sau măcar îmblînzită. drept o limbă de pitoresc rural.

în a doua jumătate a veacului trecut. (Neculce). răutatea şi cruzimea lor. nu trebuie cuvîntul răs-bunat mai departe? Cu fiecare creator din cultura umanistă. vede ce înseamnă pentru el cuvîntul — „cuvînt". N-ar trebui răzbunat şi el ? îl folosim la întîmplare şi după auz. Luăm cuvin­ tele aşa cum sînt. în straie noi. Despre „răs" acesta s-a scris însă la noi. aflăm că răzbuneala înseamnă înse­ ninare. din răzbunare şi din ter­ menii pe care-i folosirăm. într-un al doilea ceas.ei romane. în rigiditatea. Bulgăr în Studii 270 . sau cu re­ plica bădiei : „Calul bun şi mîndra bună / La inimă mă răzbună" . prin răspicarea lui filosofică. Ajuns acum la noi. cu sensul lor întunecat. de la latinescul conventum — şi cum poate fi făcut mai bun prin ridicarea la înţelesul-mumă. parcă. Iar cuvîntuL nostru a continuat să fie răs-bunat. prin marii în­ văţaţi din prima jumătate a veacului nostru şi cei de astăzi. Iată însuşi prefixul „răs". / Inima mi se răzbună". ori răzbun însemna linişte. şi că putea duce la versuri ca acestea : „Cînd te văd badeo la lună. cum să nu le înţelegi şi ierţi excesele ? Adevărul este. redactat de Gh. nici riscurile. cuvîntul nostru ar trebui să intri* în facerea şi prefacerea sa mai bună. nici subtila înzestrare dialectică . pace : „Duş­ manii nu-i mai dau răzbun niciodată". notează el într-un manuscris. şi ne mirăm cînd aflăm că „răs" putea face pe bun încă mai bun. pentru că nu ne dăm seama cît de datori sîntem de-a face limba noastră mai bună. partizan. folosind literele latine. cînd învăţaţi. Dar adevărul trebuie să însemne. răzbunător. adică mai adevărat. lumină. de o cuprindere şi pă­ trundere ce ne uimesc încă. Dacă pentru ei adevărul şi bu­ nătatea însemnau latinitate. Cine pă­ trunde cît de puţin în laboratorul lui Eminescu. şi s-a produs o nouă şi frumoasă răzbunare a limbii noastre. drept cuvînt curat. nu le ştim. dar nu-i ştim bu­ nătatea. ori cînd. în vaste Istorii ale limbii şi Dicţionare. ei cei dintîi. şi cînd i-au văzut chipul mai bun. cînd au îmbrăcat-o. prin răsfirarea lui literară sau răsfăţarea lui poetică. prin modularea înţelesului. limpezit ştiinţificeşte. Ar fi bine ca un excelent studiu. drept aur lămurit. în primul ceas. au pus la punct cuvîntul românesc. obiectivitate ştiinţifică. încercat şi marcat ca aurul. prin confruntarea cuvîntului cu înţelesurile altor limbi.

că abia..încercăm să le facem creatoare. ca în re-sar. ca Densusianu.şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română (voi. descrisă aşa cum nu se făcuse pînă acum : sensul de răspîndire (a răsfira). ca a săvîrşi. I. de acolo. dar ar afla şi ampla arie de sensuri. în chip remarcabil. re­ petă. derivate logic unul din al­ tul. să fie cunoscut de cît mai mulţi cărturari. de la temă la tema regăsită. Ei ar afla. altele spun prea puţin. fără valoare semantică. 17 urm.a făptui" Ar trebui să răzbunăm cuvintele creaţiei din limba noas­ tră. nu numai dezbate­ rile impresionante ce au avut loc asupra originii pre­ fixului. este la noi. de vreme ce în vechea slavă prefixul nu indica atît de multe lucruri ca la noi. Iar „făs" care extinde. neadevărat pentru că neadeverit. . de revenire la starea iniţială (a răzbuna) şi de simplă expre­ sivitate. de schimbare şi negare (răspăr). Şi de aceea ne întoarcem asupra cîtorva cuvinte ro­ mâneşti . Acest prefix spune el însuşi tocmai ceea ce va exprima în „răzbunare". ca a face. întîi re -f. cu ideea de repetiţie. neagă şi pînă la urmă regăseşte. de intensificare (răsputeri). p. el trebuia su­ pus încercării. abia apoi de la slavonul ras. Nimic nu poate fi bun de la început omu­ lui. chiar dacă a făcut-o şi în alte limbi. regăsindu-se tema ea se instituie cu adevărat. şi numai răzbunarea unui lucru îl face bun.). numai răsplătirea lui îl plăteşte.ex. de repetare (a răsciti). schimbă. o frumoasă mişcare a gîndului se desfăşoară. intensifică. ca în a răsădi. o minunată lecţie de gînd şi viaţă. unele ca a făuri vorbesc prea fru- 271 . ca în a răzbuna de la re-ex-bonare. alţii. 21 Despre cuvintele creaţiei şi răs-bunarea lui . în toate aceste sensuri. frumoase şi bune — în răzbunul culturii noastre de astăzi. unii susţinînd că vine de la latinescul re. Este ca „în şinele" lui Hegel : Ja început împachetat în sine. spunînd că are o dublă origine. de autor. Totul e joc secund. Unele din ele spun prea mult.

învechite şi ele. treci prin cuptorul lui. în care stăteau prinse toate „clarificările"' şi „evidenţele". ajuns în pragul faptei şi al creaţiei. scria Spătarul Milescu despre Traian). dacă ne-am apleca asupră-le cu grijă. deteriora sequor. Pe toate le-am putea face mai bune şi mai vii. spunea cu mirare lati­ nul . care e atît de iscoditor în limba noastră — p e n t r u ca. omul să iasă lămurit cu sine şi cu lucrul. Iar acum. chiar 272 . vorbesc prea mult despre creaţia moartă . adică sub toate vre­ rile şi trimiterile verbului. dar nici unul n-are mai multă nevoie de răs-bunare decît a făptui. Toate cuvintele pe care le-am avut înaintea ochilor. pînă ce se trezesc în om iscusirile de un fel ori altul. S-ar părea. de la dor şi pînă la lămu­ rire.. în timp ce a zidi şi a dura. a zămisli ar pu­ tea fi grăitor. Video meliora proboque... care nu-1 mai lasă în liniştea şi astîmpărul lui. pentru a construi. ci la faptă şi creaţie. Omul trăieşte cîtva timp sub semnul lui . dar se trage înspre întunericul creaţiei. văd că e bun şi făptuiesc răul. după cum. prea pe viu. lămurirea nu duce la contemplare.ce-ar fi să încerc'. Lâmureşte-te asupra lui. că poţi făptui şi fără să fii lămurit . dar ispitele şi ispitirea încep să pună accentul pe partea activă din om. în sfîrşit.mos. e drept. vrei fapta şi creaţia. în chip izbitor. Şi el e poate cel mai bun. şi de altfel sînt învechite. în realitate. Se mai spunea pentru a crea. a încheia. Este una din cele mai frumoase implicaţii ale cuvîntului acestuia. altele ca a plodi ori odrăsli. iscodirea e şi mai activă încă. Dar dacă-1 „vezi".. iar de aceea se spune de cîte cineva că făptuieşte „orbeşte" sau „la întîmplare". şi pe urmă poţi uita proverbul. ce pot să-ţi fac ? ar răspunde românul. Dorul lasă cugetul încă în nehotărîrea dintre pasivitate şi ac­ tivitate.. dar limba noastră a simţit că nu e faptă adevărată aşa. în faptul că el iese din lumea contemplativă a văzului. „ar fi să fie''. nu te mai întrebi ce să faci. încercat în adîncul său în fel şi chip. sînt tot atîtea trepte către faptă şi creaţie. şi şanţuri groaznice trăgea [. cit mai degrabă cum să-ţi faci isprava. După ce te-ai deschis către lume şi i-ai sorbit pu­ terile. în timp ce a întruchipa se trage prea mult spre lumina ei. „va fi fiind şi aşa' 1 . se putea spune încă şi a trage („.] cărora încă troianuri le zicem". numai. în limba veche.

ca folosinţă princi­ pală şi definitorie.Mult bine a făptuit" şi : . dicţionarul dă to­ tuşi ca sens : .. în primul rînd. de rîndul acesta cel mare al Academiei." Stai să te întrebi : dacă un om e calomniat. măcar. sau ce osîndesc judecătorii. o crimă". Dar un cuvînt nu poate face la fel ? Nu s-ar găsi vreo „Asociaţie a iubitorilor de limbă românească" sau cine ştie ce societate „Muza" din Botoşani. de a face (o deosebire comparabilă cu aceea de atîta preţ din limba germană. is­ toricii pentru popoare. care să resimtă drept o ofensă directă lucrurile.şi în fapta la întâmplare trebuie să fie o „lămurire" în­ dărătul tău. 273 18 . Dar ce să spunem de Dicţionarul limbii române literare contemporane. a comite". a face. Ce altceva descriu romancierii pentru ins şi societate. Nu-ţi vine să crezi că într-un dicţionar de valoarea celui al lui Tiktin.A traduce o acţiune în fapt. căci un alt dicţionar. vine să răsbune lucrurile. încă mai este cuvîntul însoţitor al netrebniciei. el are dreptul să ia un avocat şi să dea în judecată pe calom­ niator. mai tot ce se spune este : „De obicei cu pri­ vire la fapte rele. ori a sinelui împlinit în tine cine ştie cum. de un subiect. căci nu erau subiecte. a săvîrşi o faptă.A făptui după cum mă mînă sim­ ţirea". spre deosebire. dar tocmai de aci vine şi nedreptatea pe care i-o fac limba şi mai ales dicţionarele. apărut în zilele noastre ? La .. care.. să tocmească u n avocat şi să deschidă un proces de calomnie ? Din fericire nu mai e nevoie.a făptui". A face. limba leagă prea lesne pe a făp­ tui de nelegiuire.. Aci stă bunătatea verbului a făptui. un exemplu sau două care-1 dezmint : . Animalul nu făptuieşte. cît de cît conştient. între machen şi tun). dacă nu subiectul. a celui ereditar. pentru „a făptui" nu sînt rezervate decît cîteva rînduri şi că ţi se dă. Şj precizează u n lucru de natură să recalifice definitiv. a comite. Aşa se face că în dicţionarele noastre cuvîntul de cea mai înaltă răspundere pentru om. Zeii antici nu făptuiau nici ei. Tiktin dă. Căci întrucît e vorba de faptă. a săvîrşi.. a aduce ceva la îndeplinire... „a făptui un păcat. este cel uman. în primul rînd. a făp­ tui. Chiar dacă lasă şi el pe „a făptui" să se însoţească cine ştie cărei nelegiuiri. sau a sinelui social. care a făptuit ? Făptuirea presupune un subiect.. una a Speciei din tine.

vrea să se împlînte într-o plasmă creatoare. iar cînd cîte un prefix de clasă. Ce demnă răzbunare de familie a cuvîntului. sau factum. care poate exprima orice acţiune. ca un verb tînăr ce se luptă cu a face şi trage spre sine partea cea mai bună din a face. pe care dintr-o cauză ori alta nu voim să le exprimăm (ca «a face în pat»-). Va fi însemnat el la început . pe cînd cu a face nu dă decît (după franceză) „infect". se înlocuiesc adesea vorbe cu sens trivial ori pornografic. şi-a trădat rostul lui originar şi s-a împeliţat în atîtea sen­ suri noi. Nu mai poate fi un partener onorabil pentru compuneri lexicale noi. ne spune Dic­ ţionarul. Nu în sarcina lui a face pot rămîne fapta şi creaţia. o casă. o ispravă. lamura acestuia — derivînd totuşi din el ! Spre deosebire de machen şi tun sau Tat. dar mai înseamnă şi a o face cuiva.. Iar cînd a făptui vine să facă din nou bun sensul ori­ ginar din „a face". cînd nu voim să-1 repetăm („aşa cum face şi cu­ tare"). A face a devenit chiar locţiitor al verbului precedent din frază. fiind mai expresiv decît a face". iar în legătură cu aceasta Dicţionarul Academiei — care acordă lui a face 37 de coloane — ne spune : .. după cum a ajuns să spună despre cîte ceva că face ori nu face parale.a face ceva". care prinde pe zi ce merge rădăcini în limbă. prin fapt şi faptă. Căci a face s-a întins şi înstrăinat peste măsură. la rîndul nostru. care abia acum 274 . ca „în".. sau de cineva că i s-a făcut de cine mai ştie ce.. el se ridică împo­ triva lui a face şi-1 biruie pe zi ce trece. a făptui îţi apare în toată splendoarea lui.îndreptînd. un pod.în acelaşi mod se explică faptul că prin acest verb. a făptui al nostru vine. care au rădăcini deosebite. şi înseamnă încă. adică avea năluciri — şi cîte altele. încît pînă la urmă a făcut praf şi pulbere din blazonul familial al faptei şi creaţiei.-i adică de la facere. Şi totuşi. pe a face ? Dar s-a degradat singur prin libera sa folosinţă. el se cunună foarte bine cu făptuire şi dă „înfăptuire". Iar aşa. chiar de la factus. în timp ce verbul a făp­ tui e într-adevăr un cuvînt nou şi literar. sau i se făcea că. pe a făptui : „Cuvînt nou şi literar. sau a face cu ochiul. constaţi că. a face pe prostul." îl calomniem noi.

Te-ai putea gîndi la un făptuitor. omul care o face. în Cuvinte din bătrîyii). peste tot e vorba de creaţie şi de rezultatul ei. Făpturi noi prind t r u p în tehnică şi-şi trec unele altora răspunderea civilizaţiei. Tu încă. Cultura toată prin care ai ajuns s-o faci.îşi începe cariera — în ciuda calomniilor din dicţionare —. iar nu ia cel de a „comite" o mică nelegiuire sau alta. Chiar atît de neputincios ? Dar iată-1 că preia asupra lui atîtea din faptele lumii. „Peste toate faptele pre lume nu iaste mai neputin­ cios decît omul". şi autorii de dicţionare nu-1 au întotdeauna. 22 Făptură Nu înfăptuieşti o maşină. în schimb substantivele fapt şi faptă au de la început sen­ suri adinei pe linia creaţiei. făpturi de-o clipă ale naturii pămînteşti începătoare. încît a făptui şi fapta omenească au devenit o adevărată descătuşare de forţe. care a schim­ bat faţa societăţii omeneşti. sînt făpturi. dar iarăşi ni se spune că făptura aceasta. scria Varlaam. este. de pildă. cum ni se spune . născută ca printr-o concepţie imacu­ lată. sau cu turbină. după rostirea noastră ? Dinosaurii sînt făpturi. şi natura însăşi. creaţia omului („Nu puteam răbda ca faptul mîinilor mele să-1 muncească diavolul". dar făpturile prind autonomie şi nu-ţi mai îngăduie să ştii de altceva decît de ele. şi motorul în patru timpi. Dar tot făptură. în fapt de zori. marele nostru întristat. este trecătoare. în faptul tinereţii). şi că va face loc motorului electric. Dar pentru aceasta i-ar trebui suflul tragic al anticilor. Cine vrea să calomnieze verbul a făptui. s-o facă la acest nivel. făptura. A fost o minunată făptură. Ce nu este făptură. în care se împlîntă cultura aceasta. eşti o făptură a lumii. şi de asemenea făptură de o clipă. sau cine mai ştie căruia. Că e în joc creaţia naturii (faptul zilei. o faci : şi totuşi maşina este o făptură. întocmai dinbsaurilor. din ciclul termic al lui Carnot. 275 18* . cu fiecare lucru din ele.

de facere. încetul 276 . aşadar. iar un alt loc din Coresi duce acţiunea de a crea pînă la buna rînduială creatoare : „Urzişi pămîntul. înţelesul acesta generos al cuvîntului nostru „făp­ tură". a rămas la simplul nivel de făcătură şi factură. parcă. care pleacă de la un făptuitor. cît şi întruchipările ei. pe grupe de sensuri : făptură ex­ primă întîi acţiunea. creare-. apoi rezultatul acţiunii. cînd men­ ţionează „fattura" italienească. dă atît procesualitatea lumii. felul de-a fi al rezultatului. cuvîntul acesta. dar poate vorbi şi despre o rea­ litate de sine făptuită . pare-se. ca şi . că toate lucrează ţie. făptura exprimă rezul­ tatul acţiunii. unde făptura era încă legată de gîn­ dul marelui făptuitor. pare-se. Dar.dată o admirabilă pre­ zentare a cuvîntului. sau în cultură şi artă. î n alte limbi romanice. deci.aşa cum făpturi noi preiau de partea lor viaţa. Numai noi răzbunăm cu adevărat pe a face.firea" spre care tinde. e de totdeauna. deopotrivă o l u m e artificială şi naturală. Tiktin citează locul frumos din Psaltirea lui Coresi : „Ceriul spune slavă şi făptura mînilor lui spuse virtute". In Dicţiona­ rul Academiei găsim şi de astă. şi abia cu latina religioasă. sfîrşea la sensul de operă şi mai ales de creatură). adăugind că unele din cuvin­ tele citate par a fi formaţii mai noi în limbile romanice respective. provenit din latinescul factura (care avea o folosinţă mult mai rară.. Costin).. Cel puţin aşa spune filo­ logul Sextil Puşcariu în Dicţionarul Academiei. „faiture" în franceza veche. care acoperă. în fine. pînă la chipul şi caracterul fiecăruia. Făptura. care se întinde de la natură pînă la om şi de la acesta pînă la produsele civilizaţiei lui de astăzi . iar rezultatul se trage întru sine.. „De zi­ direa sau făptura lumii multe dovezi şi păreri a filoso­ filor şi poeticilor păgîneşti era" (M. făpturi noi vin să întru­ chipeze gîndul creator. sau portughezul „feitura". moartă şi vie — este încă o podoabă a sensibilităţii speculative româneşti şi repre­ zintă cea mai frumoasă răs-bunare a lui a face. La noi făptura e veche." Sînt exem­ ple din limba veche. în sînul naturii . cu un al doilea înţeles. Primul sens ar fi. Cu făptura ta (cu buna ta rînduire) lăcuieşte în zi.

S. acum poate fi şi „făptură" a cuiva care să se ridice împotriva aceluia. alcătuirea. cu atît făptura părea mai măreaţă". nu e nici simpla lume a Maicii Firi. Goegraful mai apropiat nouă. Cu această zestre de acasă. tot la Coresi). universul. Cu un al treilea înţeles. Cuvîntul exprimă din plin creaţia omului („O făptură a fanteziei mele. vorbea despre „întreaga făptură a continentului" . Iar acum făptura în m a r e convieţuieşte cu făpturile în mic — aşa cum convieţuia firea cu firile —. folclo­ ristul Marian notează : „ciuboţica cucului seamănă la făp­ t u r a florilor sale cu laba cucului". cuvîntul nostru vine astăzi în întîmpinarea atîtor realităţi. spui cîte unei fiinţe . Nu mai e în joc lumea marelui făptuitor. făcînd ca fiecare lucru în parte să poarte acelaşi n u m e cu întregul : „Ciudată făptură mai eşti". cu gîndul fru­ mos al Sofiei Nădejde dintr-o nuvelă : „Cu cît era mai tare tăcerea. descrie natura C. smeilor şi stihiilor. sau. ci e una de noutăţi năzdrăvane ale tehnicii. 277 . configuraţia proprie. Mehedinţi. curat la inimă. în sfîrşit. făptura coboară în intimitatea lucrurilor şi vrea să-i exprime structura. „La glasul lor [al zefirilor] făptura se resimte înviind". scrie Duiliu Zamfirescu). Negruzzi . nu e nici măcar lumea de închipuiri a omu­ lui. albă". aşa cum Alecsandri vorbea despre „caii cei mai frumoşi la făptură şi mai spor­ nici la pas". „Cine ştie dacă nu trăim într-o lume microscopică şi numai făptura ochilor noş­ tri ne face s-o vedem în mărimea în care o vedem". aşa cum vrea veacul. păsărilor. în timp ce popa Ioan din Vinţi scrisese în chip de îndemn : „Făptura şi forma hainelor tale să fie după obiceiul creştinesc". şi te în­ frăţeşti cu ele. ca. Cum să le spui ciudăţeniilor acestora ? Le spui „făpturi" încă. pe măsura cărora s-ar zice că nu este. făptură în înţeles de idol : „Şi pre cei ce slujiâ făpturii foarte cu înţelepciune i-ai înfruntat" (Mineiul din 1776). sau aşa cum spune Creangă : „Asta e făptura lui Dumnezeu. cum denumeşte şi lumea toată. spune Eminescu. un fecior mai mic de nimeni ştiut şi pornit să înfrunte şi el lumea. cro­ nicarul mai vechi scria : „începînd-o [mitropolia] a o zidi cu altă frumoasă rîndueală şi făptură" (Neculce) . care iau locul cailor. ca şi noi". tăcută.cu încetul. Dacă făptura poate fi încă legată de înfăptui­ tor („După bunătatea făpturei cunosc pe Ziditoriu".

iar dintr-o dată se lasă prinse în ceva bun. şi de aceea vom cuteza să spunem ştiinţific. s-ar putea face . O lume de coşmar se poate preface într-una de vis. supunere. după ideile tehnice călăuzitoare. 278 . Şerpii şi buruienile sînt fără rost. orice rea­ litate căreia îi spunem făptură. Căci întoc­ mai cum fac cuvintele noastre. diferenţelor şi propriilor nu prezintă şi acest vast cadru al maşinilor. cu o prietenească deschidere toate înfăptuirile veacului. el are. cum făceau Brâncuşi sau Ţuculescu. caută. deci. Intimitatea noastră cu firea ne-a făcut să întîmpinăm cu o bună. tra în el. dar este poetic. rigoare filosofică . pustietoare. sau după unii chiar agresive. Ne gîndim. Dar dacă le numeşti făpturi. în orice întovărăşire. Nu filosofic. Ceva cald şi apropiat vine să învăluie. fără în­ doială. după judecata noastră . dar sînt făpturi şi ele. în rostirea noastră. Ce frumoase clasificări. să se înfrăţim cu ele. „făptură".Termenul acesta. sfîrşind prin a prelua asupră-i pînă şi degradările lucrurilor. Cu inima sa bună. că va veni în­ tr-o zi un adevărat naturalist să descrie şi să pună în ordine lumea aceasta a maşinismului ca şi cum ar fi una a firii. aşa cum vor fi stat aproape de inima şi gîndul născocitorului lor. şi atunci întîrzie. Maşinile civi­ lizaţiei noastre sînt reci. născocitorul unui mecanism sau al unui gînd ştiinţific vede ceva care-1 fascinează. uneori chiar decît lumea celor ce au făcut cu putinţă acele înfăptuiri. de pildă. pietate. ce lume a genurilor. cît de cît. e prea larg spre a păs-. de copil. dintr-o intimitate. Dar naturalistul acela ar putea fi român. ţi le reapropii. şi sîntem sufleteşte mai pregătiţi decît alţii. să înnobileze lucrurile. speciilor. că o teorie ştiinţifică sălbatic de abstractă este şi ea o făptură. el ar veni cu bunătatea organicului în lumea anorganicului stins. în care trăim şi uneori ne plîngem că nu ne regăsim. este termenul făptuirii. făptura reuşeşte parcă. O asemenea bună aşezare faţă de lucruri şi noutăţile veacului o au cîteva din cuvintele româneşti. Teh­ nica şi ştiinţele acestea ale noastre s-au născut undeva. E de ajuns să spui că o maşină e făptură. să spunem iubire faţă de lucruri şi procese. Dar în timp ce acesta se întovărăşea cu orice. ca exorcizarea să fie cu putinţă. încearcă şi vaticinează în simboluri şi scheme. ceva din versatilitatea lui a face.

ar putea fi invocată pentru cuvînt. lucrul lucrează. cînd ai scos din ele orice conţinut dat. ce se întinde atît de mult încît ajunge pînă la graniţele tăcerii.23 Lucru şi lucrare „Norul şi vîntul. Sînt nenumărate făpturi pe lume. luna şi soarele şi rătunzeala [sfera ce­ rească] lucrează. dacă există aşa ceva. 279 .ce lucru t e încearcă)". De unde vine de fiecare dată acest cuvînt (chose. dar le poţi numi lucrări ale firii. în cer şi pe pămînt. Cuvîntul cel mai neutru şi mai vidat de substanţă. şi le îneci astfel şi pe ele în anoni­ matul cuvîntului.Şi chiar oprirea ta tot lucrare este. dar lucruri sînt încă mai multe. şi simţirea (. dacă stai în nelucrare. Dacă lucrezi şi tu. Lucru este şi gîndul („ce lucru ai în minte?"). cum s-a calificat în limba respectivă. Vorba aceea — la care u n etician ar putea să se gîndească o viaţă întreagă. A spune despre ceva că e lucru înseamnă a tăcea cu privire la el. . eşti împreună-lucrător cu ce­ lelalte . fiindcă trebuie să facă şi ele ceva. O clipă şovăi să numeşti lucruri fiinţele vii . iar lingvistul ar avea şi el la ce să reflecteze o viaţă de om. ca şi celelalte. cîte un cuvînt şi-a luat sarcina să spună ce conţinut rămîne din tot ce e realitate şi chiar irealitate. Pentru fiecare limbă. este bine să te miri de lucrările atît de ascunse şi adînci ale cu­ vintelor. dacă ar şti s-o desprindă de con­ textul ei — cum că „Stăpînul se ascunde în poruncile lui". un cuvînt ce stă sub ochii şi în vorbirea tuturor. celelalte lucrează încă. citeşti undeva în Chrestomaţia lui Gaster. este şi cuvîntul care se as­ cunde cel mai bine în înţelesurile lui. Ding). lucru. lucru e tot ce are nume.. fără s-o ştii. interpreta şi compara. Căci aşa cum vremea vremuieşte şi divinitatea filosofului antic geometrizează. spunîndu-se : „Cuvîn­ tul s e ascunde în înţelesurile lui". spre a căpăta dreptul de-a nu mai spune nimic — este o problemă adîncă de filosofie şi poate chiar de filosofie comparată. dimpreună cu ce nu are. Toate lucrează. Iar tu eşti u n lucru al lumii. Dar înainte de-a explica. pînă cînd tu o pîine să-ţi agoniseşti în palmă".

P e n ­ tru ultimii ea are sensul rău. verbul a lucra ar reprezenta u n cuvînt transmis de clasa oamenilor liberi (la noi. formă. şi invers. muncesc. Racoviţă. 1939. dacă aşa stau lucrurile ! în fapt. sub rubrica etimologie. In Dicţionarul său universal. cîştig. Dar „norul şi vîntul. cu o trans­ formare de sens pe care n-a înregistrat-o nici o altă limbă romanică. Densusianu a încercat chiar să susţină că a lu­ cra vine de la lucubro ( = a lucra noaptea). cum spunea altădată Hasdeu. ciştig. I din Magnum Etymologicum. de trudă. Nu cerea. Hasdeu voia să ri­ dice studiul limbii pînă la nivelul istoriei. „nu numai origina vorbelor române ca materie. în prefaţa la voi. încape aproape totul. El constată că. cum se întîmplă cu studiul Travail et souffrance al lui C. Şăineanu încearcă să explice : de la cîştig s-a trecut la izvorul cîştigului.-ari = a cîştiga. românul a făcut lucru şi muncă. să rămînă uimitor. este o chestiune 280 . el a făcut invers. care lucrau pen­ tru interesele lor şi pentru care a lucra însemna a cîştiga. dar totodată sorgintea credinţelor sau obiceiurilor exprese [exprimate] prin acele vorbe". pe cînd pentru cei dintîi are — cu diverşi termeni în limbile indo-europene — sensul bun. atît de sur­ prinzătoare îi va fi fost ideea de cîştig. De altfel. dincolo de toate acestea. î n vorbirea noas­ tră s-ar fi întîmplat la fel. apărut la noi. în limba noastră. de operă.Este unul din cele mai surprinzătoare lucruri să vezi că „lucru"'. prea mult limbii ? Şi totuşi." apoi la produsele m u n ­ cii. caznă. în diverse limbi. ca propoziţiune. încă mai uimitoare îţi apar lucrurile tocmai cînd cineva încearcă să le explice pînă la capăt. Cîte încap într-o limbă. astfel. ca sens. din grecescul „agonizomai". mai este ceva de cerut limbii : să fie lucrătoare ea însăşi. tortură. VII. Ce izvor de cîştig să fie la ele ? Hasdeu nu încearcă să explice evoluţia semantică şi lasă ce e uimitor în limbă. Venind de la „a cîştiga". şi a lucra de la lucror. ca lărgire de sens. Că ea explică ori nu trecutul şi îşi explică propriul trecut. pe cînd din latinescul „lucrum". luna şi soarele' 1 lucrează şi ele. păstorii). lucrurile. din Bulletin linguistique. fie din cea a dominaţilor. Racoviţă arată că. spune Racoviţă. „munca" e denumită fie din perspectiva dominatorilor. vine de la latinescul lucrum = cîştig. îţi aminteşti. agonisesc. munca. arătînd că va căuta. adică obiectele.

atît în înlăn­ ţuirea de sensuri a lui a lucra. care o lucră' 1 (Dosoftei) şi pînă la îndelet­ nicirea cu ceva („lucrează meşteşugul tătînălui lor".] la acea limbă nelucrată. apare în succesiunea de sen­ suri a „lucrului". tot Dosoftei). ca în frumosul loc din Chrestomaţie . Numai că regăsirea sensurilor cîte unui cuvînt poate însemna reactivarea cuvîntului. pînă la prelucrare : „Mearsă [. scopul realizării se împleteşte cu efortul depus în vederea lui.. Dar. folos 281 . A lucra începe cu sensul vechi. Din această inerţie îl poate scoate o bună pagină de dicţionar. dincolo de lărgirea de sens. Viaţa spirituală s-ar preocupa tot atît de puţin de faptul că „lucru" e înrudit cu neologis­ mul lucrativ. lucrarea asupra a ceva. cît şi la lucru chiar. pe cît se preocupă de înrudirea dintre cos­ mos şi cosmetic. aşa cum sugera şi Şăineanu. o ascensiune către act pur şi realitate pură. etimologic.pentru învăţaţi şi profesori. scrie Coresi. unde buna rînduire a sensurilor şi admirabilele exemple vin să arate oricui cîtă viaţă stă îndărătul cuvintelor moarte. apoi realizării cu efect binefăcător. „Cei ce iubescu bunătatea. sau rămîne înfăptuirea pură şi simplă. poate rău („Cîte nu lucrează în lume avuţia''). sporind către înmulţire". în folosinţa cuvîntului nostru. Cîştigul însă lasă degrabă locul realizării („Au mai lucrat şi într-această domnie' multe bunătăţi". Conachi). acum însă nu ca făptuire. spune Pravila). [acela] mearse de lucră alţi cinci talanţi". Noi avem această pagină — încă inedită — în fişele Dicţionarului Academiei. „Cela ce lua cinci talanţi. In limba noastră lucru a ajuns să însemne inerţia însăşi. aşa­ dar. iar lucrarea pentru ceva trece acum de-a binelea în lucrare asupra a ceva. şi atunci a lucra devine : a face o muncă. Iată. De unde la început este şi el cîştig. a-şi încorda pu­ terile spre a realiza ceva („Cade-se a tot plugariul să-şi are şi să-şi lucreze pămîntul cu dreptate". poate bun. iar de acest lucru are nevoie tocmai viaţa spirituală a omului.. ci ca realitate pură. nu o fac cu căzuta săvîrşire". este. Din lucrarea pentru un cîştig. spune Letopiseţul). nu o lucrează pururea şi cei ce o lucrează. lucrarea în vede­ rea a ceva. bogăţia lui a lucra. Ceea ce izbeşte. De ele avem nevoie să ne amintim cîteodată. şţ Aceeaşi ascensiune către fapt pur. rămîne pînă la urmă activitatea într-o direcţie oarecare („Toată firea lucrează zi şi noapte. a verbului. de a cîştiga în urma unei munci. sau realizării cu orice fel de efect.

scria Sahia). inert o clipă („noaptea dormim ca lu­ crurile". aşadar cîştig întru realitate. ca expresie a folosului concretizat în ceva. avere. con­ ceptele cele mai generale din limba noastră. mustrînd. cunoaşterea şi legea. dar şi creaţie. Coresi : „Aceia învăţătură lucru fu". operă : „lucrul mîinilor omeneşti".Cu lucrul am gustat de am cunoscut". poate apoi însemna bun. lucrul poate regăsi pînă şi înţelesul de „cîştig". dacă poţi să te cufunzi în amin­ tirea lui . De ce să ne ruşinăm că lucru şi lucrare.. 24 Adevăruri lucrătoare Verbul a lucra e frumos. Nu omul este măsura tuturor • lucrurilor. sau : „Deşert şi fără lucru să n e facă" vrea diavolul. Acum. după lucrul lor"). act („Cela ce ju­ decă toturoru după lucru". la Cantemir) şi se t r a n s ­ formă în ceea ce a lucrat cineva. cum spune anticul. Cînd acelaşi Dosoftei spune : . dar adjectivul lucrător e frumos- 282 . Cînd Dosoftei spune „lucrul lui u r m a cuvîntului". pur. dacă nu e lucru. Şi poate cea mai frumoasă treaptă a lucrului este aceea pe care o atinge. Lucrul însuşi. rudă cu castus. faptă. ca realitate şi instanţă ce adevereşte cuvîntul. cunoaşterea îşi află în lucru învestirea. care însemna a îndrepta. cuvîntul lucru. Tot ce este pe lume trebuie pedepsit şi mustrat. pedepsind. acesta din u r m ă se supunea probei adeveritoare prin lucru. realitate care ţine. substantivul lucru este şi el frumos. spune o Psaltire. au plecat de la simpla idee de cîştig ? Cîştig vine de la castigo. muncă („lucrul grădinii. Dar aşa făcînd. sau : „Fost-au om înştiinţat lucrurilor osteneşti".(„Răbdarea spre lucru-i ieşi" spune Coresi . trece în obiect material — în opoziţie cu fiinţa —. se însufleţeşte şi devine lucrat. Doamne. sau : „Dă-le. ci şi milă le deade"). al cîmpului". Legea s-a făcut adevăr. făptură.. dacă poţi să-1 scoţi din inerţia lui . ci lucrul e măsura tuturor oamenilor şi a înţelesurilor. cu vorba sa. a face din nou curat. sau încă : „Nici iarăşi fără de lucru goni pre el. lucru capătă în limba noastră înţelesul adînc^ de realizare care măsoară toate.

Poţi să numeşti legile lumii şi raţiunea cum vrei. ci abia aşa se califică . Adevărul simplu al lui He­ gel. sînt marile permanenţe de ieri. de-a nu mai purta numele de adevăr. sau fac chiar lumea. Se petrec şi ele. n-au niciodată deplinătate — şi nici nu tind să aibă. 283 . la fel cum primul schimbase faţa istoriei. organismele care se nasc şi pier. Că omul contemporan n-a mai îngăduit să existe clase leneşe. stăpîni leneşi. altminteri. Adevărurile au trebuit să devină lucrătoare. Dar n-a mai îngăduit să existe nici adevăruri leneşe. lucrurile sensibile. statele ce se vroiau stătătoare. Spun unii că înţeleg greu pe Hegel . şi care nu e teribil decît cînd devine teribilism. aceasta e nouta­ tea. chiar dacă unele. este că nu se mişcă numai ceea ce se mişcă sub ochii tuturor: rîurile. Se mişcă şi cele ce erau sortite să pună în. care însă nu încetează să se împlinească. ele sînt lucrătoare şi nu se degradează. este limpede.prin el însuşi. legile şi măria sa absolutul. fără să se degradeze ? Acest lucru 1-a arătat Hegel. cu riscul. Numai că noutatea noastră e cu totul alta : legile şi adevărurile nu sînt lucrătoare doar pentru că acţionează în afara lor. ele rămîn ade­ văruri pline. Sau: dacă au plinătate. ci şi pentru cea ideală. Ade­ vărurile se educă. sînt lucrătoare toate. că legile şi raţiunea fac treabă în lume. Dar adevărurile sînt legile. fie cei în lotul cărora a căzut s-o facă nu le-au vorbit limpede. iar acest lucru e adevărat nu numai pentru fiinţa reală. sau toate cele trecătoare. o fac pe un plan evident tuturor. iar acest lucru a schimbat faţa culturii. Dar asta se ştia dinainte de Hegel ! ar putea spune cineva. Iar făcînd aşa. antică ori mo­ dernă. Şi e după inima şi gîndul omu­ lui contemporan. chiar divinitate sau ab­ solut. popoare leneşe. o spune orice viziune cosmogonică. care nu sînt de două ori aceleaşi. o ştia înţelepciunea străve­ che . nu înseamnă că adevărurile au devenit „relative". sînt zeii de altădată.nemişcare lucrurile : ideile în care se fixau ele. dar fie n-a fost lotul lor să-1 cerceteze. adică trec mai departe toate . Că toate sînt relative. de-a dreptul. dincolo de relativ şi absolut. celelalte pe un plan evident numai raţiunii. ci şi pentru că lucrează asupra lor însele. ci. natura şi zeii se educă. Cum au putut ele să se clin­ tească din aşezarea lor şi să devină lucrătoare.

dacă lucru­ rile stau într-adevăr aşa. Adevărurile noastre cer contra-adevăruri. tot ce e cultură umanistă ar fi fost strivit. dar încă şi mai mult spre cîştigul lucrurilor. nu principiu absolut. In veacul nostru s-a vorbit despre educarea naturii.u n fel. („Voi leneşii de sus". nu idee ce se cere contemplată. şi nu doar se zgîrie la suprafaţă — pămîntul nostru şi natura toată. omul ar fi făcut-o cu trufie. nicidecum să se confirme p u r şi simplu. ci legile. spune Hegel — care sporeşte re­ gula. fireşte. poate. mult spre cîştigul omului. Newton s-ar bucura că a fost dezminţit. îmblînzirea energiilor latente. dacă însă ar fi încercat-o în veacul trecut. Iţi poţi închipui cultura noastră ca una în care Panteonul a devenit lucrător.) Dar adevărurile sînt lucrătoare. dezminţiţi-mă. iar subjugarea lor este de fapt şcoala libertăţii lor. î n t r . Cu o conştiinţă agresiv p r o m e teiană.I n t r . o liber­ tate care depăşeşte cu mult folosinţa lor de către noi şi este mai fascinantă. omul ar putea fi ispitit să spună : zeii au fost puşi la jug. li se adresase Prometeul lui Goethe. cu orbire. Prototipul nostru este model lucrător. aşa cum se edu­ cau speciile lui Darwin. Căci dincolo de excepţia care infirmă regula. Omul de ştiinţă spune astăzi : eu afirm că lucrurile stau aşa . Educarea naturii. vă implor. dacă însă reuşea s-o facă acum o sută de ani. Este o cultură în care se cultivă nu numai omul. noi am găsit o a treia modalitate. nu muncitoare. E o cultură în care se cultivă şi adevărurile.u n fel. E ca şi cum am scrie astăzi o Iliadâ răsturnată. una în care nu zeii se întreabă ce fac oamenii. O clipă ai spune că nu oamenii lucrează pămîntul sau prelucrează substanţele lui şi nu oamenii brăzdează văzduhul. ci oamenii se întreabă ce is­ prăvi mai fac legile lumii. dar vă rog. puse la lucru în slujba lor. controlarea fluxului vital şi tot ce este punere în lucrare a legilor în­ seamnă. Iar bucuria noas­ tră este ca legile să se dezmintă. In veacul nostru omul a ajuns în Lună . ca şi dincolo de excepţia care în chip subtil confirmă r e ­ gula. Acum omul şi-a făcut isprava cu smerenie. anume excepţia — ba chiar contradicţia. Niciodată cultura n-a fost mai frumoasă. aceasta este şi noutatea gîndirii ştiinţi­ fice : legile se educă. 284 . „Ideea" omului de astăzi este idee de lucru. decît libertatea omului. ci se cultivă — în adînc. domesticirea universalului.

buna pedepsire ? Ceea ce e impresionant. pedepsit şi făcut astfel lucrător. Prea multă vreme limba noastră românească — ade­ vărul nostru de fiecare zi — a stat nepedepsită. codurile îşi schimbă mesajele. Pentru un om de cultură contemporană pedepsit întru o limbă naţională. în bună limbă românească. Dar îşi face ea întotdeauna bine lucra­ rea ? Nu stă ea cîteodată. l-am pierdut : pedepsire. lucrurile s-au schimbat : limba noastră a ajuns şi ea su­ perior lucrătoare. educarea adevărurilor sau despre cea a legilor. în parte şi prin intervenţia conştientă a omului. pe care. cum spunea. u n adevăr şi u n ansamblu de legi. De la Eminescu încoace. Totul a ieşit din lenevie. elementele îşi arată.Căci extraordinarul care se întîmplă astăzi este că.. P e ­ deapsă vine de la frumosul verb grec „paideuo'". cel ce n-are învăţătură şi bună pedeapsă").. sub cine ştie ce devenire stimulată. pro­ blema este să vadă „pedepsită" la rîndul ei limba sa. limba românească mai avea u n cuvînt grăi­ tor. cu o ex­ traordinară metaforă. este că ele au devenit lucrătoare. la adevărurile lucrătoare de astăzi. de un veac. laolată cu toate universalurile lumii. cu sensul originar al cuvîntului nostru lucrare de-a fi „cîştig". cum sîntem încă. Trăim într-o lume în care universalul e pedepsit — aceasta ştim de la Hegel încoace. în schimbul acesta de libertăţi ce s-a petrecut între om şi universal. „ca o spaimă împietrită". speciile îşi preci­ pită evoluţia. Limba însăşi e un universal care trebuie educat. prin gînditori şi poeţi. din nefericire. şi dacă vorbim astăzi cu atîta stăruinţă despre educarea naturii. Pentru felul acesta de-a fi de sine lucrător. p r i n gîndurile şi simţirile ultime ale omului. societăţile sar etapele istorice şi natura umană escaladează cerurile. nepetrecută. omul şi-ar putea închipui o clipă că el a dat mai mult. asupra sa lucrător. de­ venite lucrătoare. La fel te-ai gîndi că s-ar putea întîmplă şi cu lucrarea limbii : omul 285 . materia îşi arată mai repede izotopii. în faţa reuşitelor obţinute de alte limbi. în Predoslovia la traduce­ rea biblică din 1688 se vorbea despre „cei pedepsiţi întru a noastră limbă". atunci. latenţele. aşa cum îşi escaladează pra­ gurile lăuntrice. a educa („Iaste sărac. Eminescu ? îşi face ea. nerăsbunată. Dar limba însăşi — pentru cei ce gîndesc în ea şi sînt o dată cu ea — -?ste o natură. am putea vorbi şi des­ pre pedepsirea lor. la nivel cult.

omul vrea să muncească mai puţin şi să lucreze mai mult. Dar ce luptă frumoasă dusese a munci. nu cumva trebuie pus un accent mai apăsat spre a exprima o asemenea nuanţă . Ca în mitul lui Sisif. şi atunci „corola de minuni" a vorbirii a fost strivită. a munci. istovit parcă de muncile întreprinse spre a scăpa de blestem. dacă ştim s-o citim pe aceasta cum trebuie. sau o înţelege de îndată ce i se dă o lămurire. vorba poetului. Vorbitorul de limbă română înţelege de la început această nuanţă. în limba română. Apoi. cartea lui Albert Camus. încît păreau să-şi poată înfrăţi înţelesurile. 25 Biruit-au lucrarea în lumea de astăzi. pedepsiţi întru ele. în schimb. pentru că de fapt însemnăm un simplu strigăt de muncă în necuprinsul lucrării lor. totuşi noi o deţinem dinainte într-o filă de dicţionar. cu a lucra. Biruit-au lucrarea. n-a mai pu­ tut ţine pasul cu fratele său mai iscusit şi mai adeverit de veac. La un moment dat a munci şi a lucra se apropiaseră atît de mult.ar putea s-o stimuleze. nu le cerem pro­ pria pedepsire. trîndăvia. desigur. şi dacă. în ceasul anume cînd ambele cuvinte trebuiau să lupte împotriva duşma­ nului comun. Ne întrebăm. celălalt cîştig). potrivnice aproape (căci unul însemna blestem. ci înfrăţirea lor avea să fie doar de o clipă. spre a se ri­ dica la demnitatea lucrării. dacă în alte limbi. unde lipsesc sferturile de ton. Este admirabilă. Dar nu numai că prin obîrşia lor cuvintele erau diferite. Este o pagină din istoria omu­ lui în cîte un cuvînt — ne gîndeam — şi acum vom spune: în coloanele despre „muncă" ale Dicţionarului limbii ro­ mâne stă oglindită o carte mai adîncă decît Mitul lui Sisif. Dar cine ştie dacă noi înşine sîntem altceva decît simpli agenţi ai adevărurilor devenite lucrătoare . Sau nu cumva astăzi citim bine dicţionarele. Este o adevărată pagină din istoria omului în preface­ rile verbului nostru „a munci". el s-a ridicat de la chinurile muncii la munca". tocmai pentru că ne-au învăţat 286 .

" Şi : „Tiran este aurul care cu mii de griji mun­ ceşte inima omenească". şi ele sînt binecuvîntate. stă scris în Palia. „în deşertu munciră-se 287 . „Cu alte munci mari şi groaz­ nice te vor munci" (Varlaam) . „Pe cel lacom şi gîndurile îl mun­ ceau. că. S-a ieşit din pă­ timirea. pentru un altul. şi vom spune. Acum munca s-a eliberat : poţi munci. în sens de pedeapsă : „[Ace­ la] munceşte păcatele cele vremelnice cu munci veşnice". even­ tual chin încă. dacă verbul înseamnă a sta sub caznă. Tot chin. ca şi supunere a altuia la chin. e activitate cu rost şi nu pasivitate oarbă. singură. în timp ce scriitorul acela francez îl lasă totuşi pe Sisif acolo unde 1-a găsit şi cel mult îl justifică să rămînă pe loc. Iar substantivul muncă face pasul. „Se munceau [pe ei înşişi] în pustie. scoţînd munca de sub blestem. aşa­ dar. poate însemna şi a sta sub frămîntare. „I-au fost certînd cu muncă mare". verbul poate însemna şi a se supune sin­ gur chinului. după tradu­ cătorul din 1648 : „Se mînie domnul lui şi-1 deade pe el muncitorilor pînă nu va plăti toată datoria". orice. Versul popular spune : „Şi muncitu-s de nevoi / Ca iarba de cele oi". s-a trecut în pătimirea cu rost. Iar adjectivul muncitor califică deopotrivă pe cel ce chi­ nuieşte : „Diavolul. Munca devine efort. să mai fie mult de aci şi pînă la „a fi muncit cu gîndul". Şi atunci e bine. dar dacă e în vederea a ceva — nu muncă de pedeapsă. ci pedeapsă a muncii care totuşi duce la produs — dacă. strădanie. a se preocupa intens ? Te pot munci în­ doiala. sau. caznă.I asemenea cărţi ceva despre propriile noastre cuvinte ? Ori­ cum. munca poate fi blestem şi chin încă. Dar atunci. munca înalţă pe om şi se înalţă pe sine. sau : „L-au închis şi l-au muncit" (Neculce) . a fi mun­ cit de gînduri. chin. goală . muncitor sufletelor noastre" şi : „ia­ dul. puţină ingratitudine nu strică . De la tortură. Munci sînt şi „durerile facerii". „Cu mare muncă scoasem din limba [altora] pre limba românească". dar şi conştiinţa. Dar graiul românesc rafinează : dacă a munci înseamnă a fi supus chinului. începuse şi munca. trudă. e drept. teama. spune o Pravilă. dar chin în vederea a ceva. Sisif rămîne la plata datoriei şi la pedeapsa în veci. „Vor merge aceia în munca veacurilor". la început. ex­ prima şi verbul. de veci muncitoriu şi fără săvîrşit"." Apoi. sau încă. spune un text din se­ colul al XVI-lea. atunci. „munca" noastră se mută altundeva.

căci noi avem de lucru. dar munca pot s-o îndepli­ nească şi substituţii omului. asta e lucrare . se apropie de lucrare. El a descoperit lucrarea. Muncii nu-i e dată auto­ nomia lucrării. Munceşti în supunere : la natură. scrie o carte mai adevărată pentru om. Ea îşi face datoria să deosebească limpede lucrurile şi să spună : asta e muncă. ieşită de sub blestem. Că de aci e firesc să se treacă la ostenirea pentru o înfăptuire. dincolo de rodirea pămîntului pe care s-o favorizeze. dar se munciră şi zidiră. Biruinţa lui Sisif este retorică. Omul modern nu mai vrea să muncească. sau la înseşi cerinţele lucrării tale. Munca n u e lucrare. Căci undeva lucrul şi lucrarea sînt prima treaptă a creaţiei. „Munciţi pentru noi. la comandamentele altora. Lucrarea e a omului şi a tot ce este întocmai omului. maşi­ nile. Lucrarea e prin sine productivă.• > zidindu". iar acesta e alt chin decît cel al lui Sisif. aşadar. la desfăşurarea li­ beră a unei activităţi. Muncesc şi necuvîntătoarele. cum face Camus. căci nu se obiectivează în reali­ zări sigur conturate. pe cînd biruinţa omului în istorie. Iar frumuseţea unei pagini de dicţionar este că t e constrînge să rămîi la înţelesuri date. Totul te autoriză să spui că munca. sau dincolo de simpla prelu­ crare. De aceea el a pus să muncească pentru el. Faceţi repede adunări cu maşinile elec­ tronice. la îndeplinirea unei munci. dar nu lucrează. în marginea unui mit. Firea în schimb lucrează. pe cînd munca nu e decît treapta de sub ea. omul 288 . spune Psaltirea . Munca poate fi şi cu semn negativ : munceşti ca să refaci ce s-a stricat. Dar lucrare nu ajunge să fie. sau sînt rele ? asta n-o mai ştie limba. transmiteţi ştiri şi mînaţi-ne vehiculele dintr-o parte a lumii într-alta. este faptă. Ni­ mic nu se poate fără muncă. ale cărei roade le culegi sau al cărei pămînt îl faci să rodească. vrea să lu­ creze. în loc să speculezi liber. Despre strădaniile acestea urcătoare ale muncii se poate. e mai mult de­ cît o declamaţie . spune el t u t u r o r energiilor. dobitoacele şi. ca şi a cuvîntului în limba noastră. creator. dar nu „lucrezi" făcînd aşa. ca să ne putem face mai bine lu­ crările. astăzi. astăzi. nu munceşte." Că sînt bune lucrările noastre. pe marginea unei simple pagini de dicţionar. n-o mai poate spune mitul lui Sisif. toate energiile lumii şi în primul rînd fluxul electronic.

lucrare. poporul acesta mun­ ceşte. mai ales. altul. ca un produs care s-a desprins de făuritor. desăvîrşi Se poate face orice. orice lucrare bună îşi regăseşte înţelesul originar. 26 A săvîrşi. înlocuieşte la tot pasul pe cumplit cu sfîrşit —. Şi mai este ceva care deosebeşte esenţial lucrarea de muncă. Toate lucrările. dacă verbul şi substantivul cumplire nu s-ar fi pierdut pînă la urmă în uitarea noastră. Făureşti un lucru şi el apare aşa. Biruit-au lucrarea asupra muncii şi cîştigul în sînul lucrării. cumplirea îşi lasă urmele şi face ca alte vorbe să poarte în ele pe „complet".acesta munceşte. Dar în felul acesta a făuri nu poate intra în joc decît atunci cînd e vorba de produse autonome. gata făcut. Cu a săvîrşi lucrurile stau 19 — Cuvînt împreuna 289 . Cînd însă au devenit lucrătoare. Dacă numai cuvîntul nostru de lucrare înseamnă la origine cîştig. de a fi cîştig. Făureşti o sabie. cu atît mai rău pentru limbi. să se depărteze cît mai mult de obîrşia sa. Poate că aceasta şi era istoria românilor. pierzîndu-se încă de timpuriu — chiar Coresr. In muncă te poţi înstrăina şi vinde pe tine în­ suţi. acela lucrează. Şi totuşi. aşa s-au petrecut lucrurile şi în istoria societăţii. Clase muncitoare au existat întot­ deauna. se întorc pînă la urmă asupra ta şi-ţi dau chipul tău printre oameni. la care se va fi gîndit Bălcescu : una în care un popor se ridică de la munci la lucrări. făureşti un plan sau poţi făuri chiar o minciună. în Psaltirea scheianâ pe care o redă. Căci aşa cum s-a întîmplat la cuvintele noastre — unul. au schimbat chipul istoriei. să se apropie cît mai mult de a lui —. Orice lucrare bine săvîrşită este cîştigul tău. Iar. muncă. pe cînd lucrarea mîinilor tale eşti pînă la urmă tu. că sînt bune altora în primul ceas ori de-a dreptul ţie. Mai degrabă s-ar putea cumpli orice. celălalt lucrează . dar nu se poate făuri orice. sfîrşi. Şi astfel. aşa pare a se întîmpla în cazul lui a săvîrşi. cum nu se poate săvîrşi orice.

încheiat. excepţia lui cumplit). dar şi la înţelesul de desăvîrşit. Există şi un proverb care spune destul de mult : „Ciocanul fără gălăgie nici un lucru săvîrşeşte" (Zâne. ce devine din săvîrşit sfîrşit. cuvîntul săvîrşirii are dintru început un pri­ vilegiu faţă de celelalte cuvinte ale creaţiei. a săvîrşi poate să nu aibă rezultat : săvîr­ şeşti gestul creator. Proverbe. „A face". cumplită.parcă altfel : cuvîntul săvîrşirii lucrătoare rămîne într-un fel solidar cu lucrarea făcută. poate fi şi oficiere (cu sensuri pe care ni le dau fişele Dicţionarului 290 . din propriul ei săvîrşit. dar creaţia nu urmează. Ideea de complet nu e deci în nici unul din cuvintele creaţiei (cu. Sau mai aproape de noi : „Cu chi­ n u r i vei săvîrşi călătoria ta şi cu mîhnire vei m u r i . Aceste trei sensuri (faptă. cît şi săvîrşirea veacului şi-au găsit hotarul în ele însele. aşa cum şi-1 găseşte cuvîntul. pe de altă parte. Chiar şi a făp­ tui. tinde să exprime tot mai mult fabricaţia artificială. Doamne. aşa încît ai putea spune că nu mai ai nevoie de „a sfîrşi" şi „a desăvîrşi" decît pentru bogăţia limbii. fie că săvîrşeşti chiar o greşeală ori o ne­ legiuire. La început însă a săvîrşi înseamnă numai a înde­ plini. fără ideea de sfîrşit sau de desă­ vîrşire. Ea se prelungeşte oricît. a înfăptui. toate ale mele moşteni-le-vei" (Coresi). Atît săvîrşirea mea. cumplitul mieu [sfîrşitul meu] şi măsura zilelor mele cîte-s" (Coresi). în măsura în care făptuirea şi faptă la care s-a ajuns prin ea sînt trepte nu­ mai. „Că p u r u r e a zisa mea săvîrşind-o. Atunci poate lua sfîrşit . nu in­ clude nici o sugestie de capăt al făptuirii. îndeplinirea unei lucrări. care le acoperă pe toate. ai rămas prins în ele. pe „fabrire" care a dat la noi făurire. nu atît în produsul pe care îl va fi obţinut. în aşa fel încît lucrul săvîrşit poate regăsi oricînd procesul săvîrşirii. însă îşi scoate sfîrşitul nu din ceea ce s-a obţinut. în timp ce a făuri trebuie întotdeauna să se obiectiveze în­ tr-un rezultat. pînă ce devine completă. şi fie că săvîrşeşti o faptă neutră ori bună. Sau : „Aşa va fi în cumplitul veacului" (în sfîrşitul lui). „Spune-mi. De aceea să­ vîrşirea nu ne duce numai la sfîrşit. sfîrşit şi desăvîrşire) apar încă de la a săvîrşi. ci din ea însăşi. a face. V). în sens de complet. prin care a săvîrşi e cel mai lesne de înlocuit. Şi de altfel. dacă cugetul tău nu e curat". De aceea săvîrşirea trebuie să-şi caute capătul de drum în ea însăşi. voi. Aşa fiind. săvîrşit pînă la capăt.

„Săvîrşind învăţătura. Acesta. exemple se întîlnesc mai mult cu forma lungă a infinitivului. se duse". spune traducă­ torul biblic din 1688.. „Ce am început nu putui săvirsi". în măsura în care confiscă pentru cîte un uz local cuvîntul şi îl îngheaţă în acesta. zice Miron Costin. 1776). „Viaţa ai săvîrşit [ai petrecut].. „Cei ce săvârşesc prea cin­ stită ziua ta. Dar poate tot la Coresi sună mai fru­ mos lucrurile : „Că unii întîi în viaţa lor bună începătură arătară. a sfîrşi (care e însuşi a săvîrşi). viaţa toată. dacă nu de desăvîrşire : „Atîtea osebite mişcări 19* 291 . care se lasă repe'de punctate de rezultat — îşi cere un capăt. Pentru înţelesul al treilea. Dar încă de la sensul de aducere la săvîrşire poate apărea sensul de îm­ plinire. unde în chip izbitor începătura stă alături de cuvîntul sfîrşitului.. cu privegherile şi cu scîrbele" (acelaşi Minei)." (Mineiul. zice Varlaam. spune Mineiul din 1776. aşadar. iar : „Cel ce de multe se apucă nici una săvîrşeşte". iar cu aceasta a săvîrşi po^te să se fixeze şi să alcătuiască unele locuţiuni juridice („a săvîrşi o infracţiune"). spune Alixăndria. şi atunci a săvîrşi înseamnă a petrece. Prin extensiune. cel de sfîrşit. Complementul poate fi un interval de timp mai lung. sau : „Se săvîrşi marele împărat Alexandru". un păcat. Dar bineînţeles că drept complement poate fi — şi sfîrşeşte prin a fi cel mai des — un sacrilegiu. adică săvîrşire de jertfă ori de slujbă. dar sfîrşesc ele însele prin a fi o culpă faţă de vastul do­ meniu spiritual care e limba. Nu e decît firesc ca de la acest sfîrşit al săvîrşirii să se treacă (mai ales cu forma reflexivului) la înţelesul de sfîrşit al vieţii : „De sa­ bie s-au săvîrşitu" (Mineiul.. 1776)." (E. La fel se păstrează sensul de îndeplinire în cazul executării a ceva : „Grabnic la săvîrşirea hotărîrilor sale. o crimă. unde se vede limpede echivocul dintre a făptui şi a încheia făptuirea. a fost înţelesul al doilea. Desfăşurarea interioară largă a săvîrşirii — nespus mai largă decît a lui a face sau* a făuri. de desăvîrşire — după cel de îndeplinire şi sfîrşit —. Fireşte că „să­ vîrşire" poate păstra şi el sensul de îndeplinire : „Înce­ pătura săvîrşirii lucrurilor şi a omului".Academiei). un eveniment deosebit... care pot fi utile pentru exactitatea de limbaj a cîte unui domeniu administrativ. Văcărescu). cu săvîrşire. verbul poate avea drept complement o sărbă­ toare. stă scris în Proverbele lui Zâne. A săvîrşi poate însemna şi a termina. „Şi-au săvîrşit viaţa". dară apoi nu săvîrşiră aşa".

„sfîrşitele pămîntului". în neştiutulacela unde se înfruntă şi triumfă sau cad înfrînte unele cuvinte. în schimb cu vorba lui Conachi. scrie primul . săvîrşesc] pe ea. ideea de perfecţiune se înscrie în însuşi verbul care ar fi trebuit să fie doar calea către ea. propria lui pos­ teritate. Poţi sfîrşi chiar şi fără să fi încheiat. în verbul ce le-a dat naştere. păstrează sensul de fapt. şi pe cea de perfecţiune a ei. completă. spune tra­ ducătorul mai vechi . 1814). din care nu mă mai pot retrage. despre să­ vîrşire. Sau dacă graţiosul : „săvîrşirile nepotrivitului Amor". „sfîrşimu-ne". dar şi a neîmplinirii mele. „Cumplitele pămîntului". sau sentimentul cumplirii ne­ cesare. Ce s-a întîmplat atunci. care ne-a dat pe sfîrşit ? Nimic nu ne autoriză s-o ştim . Dar nici sensul sfîrşitului. poate pentru că nu spune nimic despre proces. spune acesta din urmă. cu verbul a şăvîrşi. înlocuieşte Coresi peste tot pe cumplit prin sfîrşit ? „Cumpliră-se cîntările lui David". şi cei ce o lucrează nu o fac cu căzuta săvîrşire". dar ceva din sinea cuvintelor ne poate face s-o presupunem. spune celălalt. în limba noastră. în timp ce sfîrşit are săvîrşirea în el. 292 . spune Coresi. spre care trimite săvîrşirea în gîndul şi vorbirea românului. Poate că sin­ gură amintirea lui a cumpli. De ce. adică fără ca săvîrşirea să fie întreagă. ispravă. că simţul speculativ infuz limbii noastre a trebuit să aleagă. între cuvîntul latin. nici cel al desăvîrşitului nu pot fi cu adevărat fixate de-a binelea. prin „nevrednicul" Coresi. sfîrşirea şi desăvîrşirea. „a-şi croi planul cu deplină săvîrşire". Ştiu eu dacă a fost ceva complet ? Dar este ceva săvîrşit. „sfîrşiră-se cîntările". în veacul acela al XVI-lea. Capătul meu de drum poate fi expresia împlinirii. Am acoperit astfel. totuşi. Latinescul „complet" s-a stins. spune unul pentru marginile lui . explică felul cum un cuvînt al făptuirii poate încerca să exprime şi ideea de ieşire din făptuire. pentru că exprimă ceva gata încheiat. din An­ ton Pann. care ne-a revenit astăzi în limbă sub chipul lui complet. şi cuvîntul slav.şi săvârşiri care face trupul omului" (Calendar. săvîrşiri ce la un moment dat se curmă pur şi simplu. „Cumplimu-ne cu mînia ta". Aşa sînt în realitate vieţile şi faptele noastre. Nimic însă nu exprimă limpede că săvîrşirea se ridică pînă la desăvîrşire decît locul frumos din Pildele filosofeşti (1713): „Cei ce iubesc bunătatea nu o lucrează [practică.

ci dinăuntru. la cele ce întrec măsura omului şi chiar măsura proprie. că încheiere nu este. ca multe cu­ vinte de origine latină. care e atît de desăvîrşit. întunericul. săvîrşit. Ce este aceasta. sfîrşit. 293 . de­ săvîrşit era o locuţiune adverbială compusă din propoziţia de. o indică undeva. ideea de «pînă la sfîrşit» de­ vine : «cu totul. înăuntrul ei. sau oricărui demers bine dus pînă la capăt. nu reprezintă o limită venită din afară. fine . sau mai presus de jel. pînă la urmă. prea categoric. Dumnezeu / Să fie pe gîndul meu. Cumplită e pedeapsa. Oricum ar fi. pe cînd sfîrşitul e sub măsura lucrurilor. probabil Sextil Puşcariu : „La origine — scrie el —. Iar filologul adaugă : „în limba veche desăvîrşit este de cele mai multe ori încă ad­ verb şi deci invariabil". este desăvîrşirea. dincolo de sfîrşit. căci nimic bun nu-şi dă „complet" măsura. Cumplit în schimb e gerul. în care s-a uitat săvîrşirea. unul din primii lui redactori. cum arată Densusianu cu mai multe exemple de substan­ tive — şi cu sfîrşitele se face mai vădit decît cu sfîrşitul. care să in­ dice abia el împlinirea. nu o limită. pînă şi a iubitei : „Dare-ar. Abia apoi va deveni adjectiv. să exprime excesul. într-una din fi­ şele Dicţionarului Academiei. Conturul pe care-1 trage are în el ceva de rigoarea termenului juridic. a fost lăsat de limba noastră să se aplice. nu la cele care doar încearcă să-şi dea măsura şi rămîn sta­ tornic sub ea . Cumplit a rămas. / Să te-ajungă dor cumplit. desăvîrşire. cu înţelesul «pînă la» (ca în de ajuns) şi substantivul verbal săvîrşit. In limba noastră veche se spunea „sfîrşite" — alături de alte pluraluri cu forma aceasta feminină în.Cuvîntul „complet" e prea sigur de el. ca şi înfrîngerea. / Să laşi lingura pe blid". o sfîrşită sau un sfîrşit. se va ridica la treapta de substantiv şi va ajunge prin a fi şi verb. Şi de aceea săvîrşitele omului sînt sfîrşitele lui. „complet"-ul «cesta. Dar este parcă în „sfîrşite" ceva ce lipseşte în sfîrşituri : o suspendare. Chiar şi sfîrşiturile. Nu poţi spune că ai cumplit o faptă. în noi şi sub ochii noştri. aşadar. o ispravă : le-ai sfîrşit. un gînd. bade. Poate că de aceea. pe deplin»". loc de „uri". geo­ metric. faptul că ter­ menul sfîrşirii nu înseamnă şi împlinire necesară îl poate dovedi nevoia de a da alt derivat. Dincolo de cumplire nu mai era nimic . cumplite sînt vremile de care vor­ beşte cronicarul.

iar acestea sînt poate cu­ vintele cele mai grăitoare gîndului. întradevăr. se tot dezminte şi arată tocmai cum nu rămîne neclintit ? Dar în cîte o familie de cuvinte amintirea părintelui răzbate prin toate înţelesurile mai noi. Căci la om totul se răstoarnă. Cum să accepţi însă vorba aceasta. Dar dacă omul e modelul desăvîrşirii. scrie Calendarul din 1814. cînd atîtea conştiinţe din Occident sînt speriate de tot ce săvîrşeşte omul. nu de la biata săvîrşire. a odrăslit la noi — cum se spunea în limba veche — cuvinte. o ştim bine. Săvîrşirea. dar mai rea este desăvîrşirea decît ultima fără desăvîrşirea ei. iar acum e la fel de grăitor s-o întîlneşti în „desăvîrşire". care sînt trepte noi de gînd. spunea Miron Costin. cine ştie dacă n-ar trebui să spunem. Era plin de tîlc să vezi în „sfîrşit". după limba noastră : răul vine de la desăvîrşirea goală. deplinătatea. „Stă dar cuvîntul cel vechi ca un temei neclintit". tot el va fi şi cel al nedesă­ vârşirii. ce este desăvîrşirea fără săvîrşire ? 294 . Desăvîrşită e de obice. „Omul. dar desăvîrşirea se întoarce la săvîrşire. desăvîrşite sînt împlinirea. definitivă .Ce greu cresc la viaţă cuvintele acestea. Căci. în limba noastră. săvîrşirea. sfîrşirea către desăvîr­ şire. 27 Desăvîrşire fără săvîrşire Săvîrşirea tinde către sfîrşire. pe care le avem gata făcute la dispoziţia noastră. Atunci înţelegi cum s-a putut vorbi. Iar de cele mai multe ori părintele e dezminţit de posterita­ tea sa. Desăvîrşit poate fi şi ceea ce e în curs de săvîrşire. cea mai cinstită şi desăvîrşită zidire". forma plină. cînd de obicei cuvîntul cel vechi se clinteşte din loc. luată cu împrumut de la alţii.-ca tot atîtea confirmări şi dezminţiri ale gîndului părinte. de „luptele cele desăvîrşite" ale celui ce se pune pe sine la încercare. pînă la urmă : săvîrşi­ rea tinde să se desăvîrşească. Astăzi.

ci doar strădania „ca să nu greşească fieştecine marginea şi săvîrşitulu acela spre carele-i făcut". dar a trebuit să preia şi răspun­ derea lucrurilor. iar cum lucrurile şi mecanismele nu pot împlini sarcina omului decît dacă sînt desăvîrşite — căci ele n-au voie să greşească. E suficient. S-a spus că-impasul omului occiden­ tal se datorează faptului că progresele lui morale nu sînt la înălţimea celor tehnice. cu sorţii ca. bătrîni şi tineri. în inima omului modern. le-a pus la treabă. cerînd ingeniozitate şi efort spre a fi reparate. ne pîndesc tot felul de desăvîrşiri fără săvîrşire. Este tehnica. Dar nu numai un lucru atît de îndepărtat tehnicii ca natura morală este în joc. poţi cădea în plictisul acelora. El a trecut asupra lucrurilor şi mecanismelor o bună parte din săvîrşi­ rea sa . invocat pe toate drumurile. care se supără pe reuşitele veacului. de pildă de automobilele acelea de la începutul veacului. Desăvîrşirea fără săvîrşire e o nedesăvîrşire şi un risc. atunci ceva de ordinul desăvîrşirii a apărut în lumea aproximativă a omului. Cu mecanisme pe care nu le mai cunoşti şi care sînt sortite să te solicite din ce în ce mai puţin. să vezi un cărăbuş. într-o clipă de odihnă p e marginea şanţu­ lui. îşi care te făceau să t e opreşti în locurile cele mai neaştep­ tate. dar de astă dată neştiut de noi. Iar ca orice stăpîn adevărat. ca să treci dincolo de dansatorul pe sîrmă. care riscă uneori să nu mal fie activă. Ceva în ordinea vieţii trebuie să fie ca în ciclul p e care-1 fac şi refac cuvintele româneşti de mai sus : trebuie să curgă sînge peste tot. ci natura activă a omului. aşa cum are voie omul —. şi să vezi că. slujindu-te totdeodată din ce în ce mai mult. din clipa cînd el a renunţat să mai creadă în desă­ vîrşiri absolute ! El a trebuit să ia asupra lui nu numai încercarea desăvîrşirii proprii — unde nu încape primejdie de-a reuşi. Este graţia cuvintelor bine căzute să deschidă sau mă­ car să redeschidă problemele. din societăţile de consum. Ce stranie a fost ispita desăvîrşirii. să te minunezi de organizarea unui 295 .^ Un om merge pe sîrmă : e o desăvîrşire fără săvîrşire. Le-aî dori să aibă parte de mecanisme uşor imperfecte. că poate să existe desăvîrşire fără săvîrşire. aşa cum circulă săvîrşirea prin tot ce s-a desprins din ea şi a părut să o dea uitării. pe care le avem acum în liberă stăpînire. să spui. iarăşi pe toate drumurile. care erau în pană la tot pasul. după vorba bunului Varlaam —. parcă.

ca şi cei maturi în definitiv. Numai că stilul desăvîrşirii a devenit dominant în zilele civilizaţiei tehnice. Şi totuşi. Probabil pentru că în el partea de săvîr­ şire este mai mare. tocmai acest lucru este cuceritor şi ar putea fi însufleţitor . ca şi basmele. poetic. prin intermediul ştiinţelor particulare şi al tehnicii. în vede­ rea căreia omului îi trebuie un dram de inventivitate şi poezie. nici că au dreptul să prefere şi să aleagă. Pe măsură ce înfrînge dezordinea naturii.pentru individ. dacă e bine regizat. Iţi aminteşti. omul e dator cu bogăţie înăuntru. românesc. Dar pentru că nu se poate merge îndărăt. iar scaieţii şi cărăbuşii trebuie să dispară din orizontul nostru. pe scara umanităţii. Ceea ce aduce rigoarea cea mai mare în afară. ne rămîne să înfrîngem monotonia din afară cu o bogăţie sporită înăuntru. virtuozitatea şi regia. să primeze execuţia pură. adesea necontrolat. „Cette horrible masse des livres qui va toujours en s'augmentant!" exclama încă de acum trei secole Leibniz. păstrează o supremă libertate înăuntru. Atît de bine sînt ştiute şi spuse lucrurile acestea. Dar este o neaşteptată virtute în cîteva 296 . că Shakespeare poate cuceri şi în jocul unei trupe de amatori. de plictis metafizic — să fie un izvor de artă. aflaţi as­ tăzi în faţa unor sisteme de cunoştinţe. Teh­ nicismul culturii a făcut. Şi atunci omului i se poate întîmpla să asiste şi la acele desăvîrşiri fără. care au reuşit. Prin ele se validează o artă care-şi face un titlu din a nu mai solicita. săvîrşire. încît am şi uitat de ele. una în care pînă şi „urîtul" — în sens larg. de altfel. Poate că educatorii de astăzi ar trebui să pună accentul — cum s-a şi cerut. — pe săvîrşirea lăuntrică şi trezirea spontaneităţii intelectuale. să pună oarecum în ordine lumea. mai degrabă decît pe desăvîrşire. cu meca­ nisme desăvîrşite. dar ele însele au intrat — dacă trebuie să crezi pe matematicieni — într-o admirabilă junglă. de altfel. în acest sens. apă la prima fîntînă. spre a răci motorul. desăvîrşite la prima vedere. unde întîlneai poate o fată frumoasă şi basmul din lumea satului. au reuşit s-o grădinărească. poate cel mai uman spectacol în zilele noastre îl dau matematicile.scaiete sau altă dată să cauţi. în schimb. adică un plus de săvîrşire lăuntrică. faptul că desăvîrşirea nu e decît aparentă şi că îndărătul ei este un neîncetat proces de săvîrşire. Oamenii tineri. sînt ca în faţa produselor tehnicii : nu mai ştiu ce să aleagă. fantezist.

după gîndul nostru. că toate se îndreaptă către sau se mişcă întru desăvîrşire. Către ce mergi ? Spre ce te îndrepţi ? Este în ele un fel de : Aşterne-te drumului Ca şi iarba cîmpului La bătaia vîntului. Spre vine de la „supra" .cuvinte româneşti de-a reîmprospăta problemele. Întocmai Moşului din Arca lui Noe a lui Blaga. s-au îmblînzit şi s-au aşternut pe drum. care aduce in fapt siguranţa şi stăpînirea. în trecut dezbaterea se purta asupra forţelor impersonale de dincolo de om şi a desăvîrşirilor. La noi cuvintele s-au destins. poate principa­ lele. Dar sub acelaşi risc pe care-1 înfruntă astăzi civilizaţia tehnică stătea în definitiv şi cul­ tura mai veche. La noi e mai simplu. avînd în miezul lor Reforma. dacă nu ceva static. 297 . pentru că partea de desăvîrşire sau aspiraţia către acestea covîrşeau săvîrşirea. ci sînt uneori . în orice caz ceva încordat în pre­ supoziţiile acestea latine. 23 Spre şi depărtările Poate că termenii mai sugestivi ai creaţiei nu sînt întot­ deauna cei ai plăsmuirii. Un singur lucru ştim. desăvîrşire fără săvîr­ şire nu este pe nici un plan. In timp ce acum dezbaterea priveşte omul. simple prepoziţii ca „spre" şi „către". Cu jocul de cuvinte al desăvîrşirii fără săvîrşire îţi reapar înainte straniile nesiguranţe ale unei civilizaţii. către vine de la „contra". cei ai deschiderii către creaţie. săvîrşirii. Era. Din pendularea aceasta între desăvîrşire şi săvîrşire au izvorît cîteva. încleştări ale lumii trecute. se vedea adesea ieşită din rostul ei. sau mai ales „întru". O cultură care era sortită să „cultive". făptuirii. care nu e desăvîrşit. şi care prin filosofie îşi propunea să dea sensuri de viaţă mo­ delatoare oamenilor.

Dar. pe cînd în gîndirea noastră cultă stă doar înţelepciunea constatării că totul e într-o săvîrşire fără desăvîrşire. pentru că nu e decît val. spun maî multe des­ pre meditaţia românească asupra lumii decît reflexiunea noastră cultă ? Iată gîndul provocator ce ne vine o clipă înainte : că în prepoziţiile „spre" şi „către" este înscrisă o mişcare către ceva. Totuşi. de la un moment dat. chip de o clipă. superare (care a dat la noi pe „supărare") în cazul lui spre. în nişte fişe de dicţionar. Să le vedem însă pe ale noastre : De ce mă întristează Că valurile mor. ca în partea a doua a strofei. Cînd altele urmează. cu povestea lor semantică. Nimeni nu s-ar gîndi să scrie o „Carte a lui Către". Şi n-o spun numai două prepoziţii şi Eminescu. cultura îţi apare mai adevărată în cărţile ei nescrise. Ne întoarcem iarăşi cu gîndul la acea răscolitoare Carte o Oltului.Orice accent de întrecere. şi nu întruchipare. că „altele urmează" la fel cu cele dintîi şi că tot ce e val ca valul trece. ba chiar.. 298 . o „Carte a lui Spre". Pace şi drumeţie sînt peste tot pe lume'. dacă nu spre a ne învăţa să citim în materialul brut al lumii şi să ne eli­ berăm astfel de cartea scrisă ? „Cartea lui Spre" ar trebui să înceapă cu greutăţile cuvîntului de-a se desprinde din strînsoarea lui „supra". E drept că şi în alte limbi s-a putut întîmpla aşa : versus a dat în franceză „vers". în­ chipuire parcă. ar fi în acestea o tainică înfrăţire cu prima. la către. şi ele sînt prefigurate undeva. cu tot prestigiul poeziei meditative culte. după modelul firii însăşi cea fără de sfîrşit. sau de adversitate. Şi de altfel. în realitate. s-au stins. Rotind în urma lor. una spre întruchipări. de ce s-ar scrie atîtea cărţi. De aceea pe Eminescu îl întristează spectacolul. Nu mai e vorba decît de mişcare orien­ tată. iar în limba germană „gegen" a devenit şi el către. se poate citi la fel de bine în curgerea şi decurgerea cîte unui cuvînt.. pe care cititorul obişnuit din noi le citeşte ca simple fişe. Nu cumva cele două prepoziţii. dacă se poate citi în cursul unei ape. este ceva care te nemulţumeşte într-o asemenea' viziune pe bază de undă : simţi în ea o săvîrşire fără desăvîrşire. Că valurile mor ? îl întristează poate tocmai.

In : „pulbere vărsînd spre văzduh". ci nicăieriul lu­ mii de apoi. în Cuvintele din bătrîni este un loc frumos : „Face-te-voi. şi cînd Coresi scrie: „Zise gloatelor să se aşeze spre iarbă". sau cînd Codicele voroneţean spune : „Căzu spre el toată gloata şi-şi puseră mîinile spre însu [peste el]". îţi dai seama iarăşi că şi pre­ poziţia spre a fost prinsă. aşa încît „spre" începe să plutească în văzduh o dată cu lucrurile. Dar casele omu­ lui sînt şi cele care se vor zidi. pe. Şi atunci se petrece ca şi o ultimă încer­ care a lui supra de-a ieşi la lumină. măcar prin mişcarea celor pe care se fixează. unde spre rămîne pe aripi. într-un fel. (1644).. 299 . Doamnă. cum spune sugestiv citatul pentru ceea ce va face omul. dar fîlfîie o dată cu ele.într-un fel de-a evada din închisoarea acestuia. „spre" intră şi el în destindere. E ca şi cum „spre" ar fi şi mai departe în sclavia lui supra. prepoziţia „spre" n-ar putea să indice nici măcar un loc nedeterminat ca văzduhul.. de lucruri mişcătoare. Este lim­ pede că spre înseamnă şi aci „peste" şi că nu poate fi vorba. pe această temelie. spune o Cronică. dacă nu de la sine. „dar pe o suprafaţă mai mare". împărăteasă spre toate casele mele". fişele Dicţionarului indică pentru spre un sens de suprapunere. Dar nu toate peste care cade sau se pune ceva sînt stătătoare. cu amintirea lui »„supra".. Căci. ci şi „spre" e zidit aci. şi „spre" începe să se mişte. cu casele. de-a triumfa în „spre". nu doar cel peste care căzu gloata. „Spre" n-are încă mişcare în el. faţă de localizarea precisă pe care o reda la început. Nu numai temelia e vîrtoasă. (E chiar un început de libertate faţă de supra : să verşi ceva de jos în sus. „Au zăbovit spre acele părţi". şi rămîne legat de ea pentru toate cîte va. cu o a doua nuanţă.) Şi cînd Mineiul din 1776 spune : „Să-i mute spre lăcaşurile cele de acolo". „spre" a plecat în lume. „case" pot însemna şi rosturi. spre indică o adevărată risipire. Şi în­ tr-adevăr. „Tot omulu carele va să zidească ceva [. din Codicele vorone­ ţean. „Zbu­ ră spre arepile vîntului" stă scris în Psaltirea scheiană. şi cum părţile sînt întinse.] întîiu pune temelie vîrtoasă şi aşa spre ea zideşte toate cîte va".. dar ar înregistra un zvon de libertate prin ne­ determinarea lucrurilor „asupra" cărora se aşază. peste. doar. la început. spre înseamnă şi în limba noastră : deasupra.

ajunge o simplă aproximaţie (spre ziuă. „Să facem omul [. spre multe altele decît îi fuseseră prescrise — la fel cum face „spre". tot ce rămîne e contactul cu un plan de realitate ori altul. Din această disoluţie a înţelesurilor sale îl va scoate ceva ? Poate înrudirea cu „către". introducînd alt grup de citate — în prepoziţia „spre" începe să predomine ideea de direcţie. însă cei drepţi şi cu cei nedrepţi sînt toţi. „Că soarele străluceşte cum spre cei direpţi. Sau poate 300 .. iniţial. şi. în limba noastră. aşa cum devine o expresie modală (pe punctul de a : spre plecare). Un fir subţire mai leagă acum pe spre de părintele său. plin de amintirea lui contra cum este.. Poate apropierea cu „întru". ter­ menul asupra căruia trebuie să se fixeze mişcarea îşi pierde identitatea şi mişcarea lui „spre" rămîne goală. numai că are joc liber să domnească peste cine-i place. spre rău. ca în : „Va schimba plîngerea spre bucurie" (Coresi). atîtea demersuri ce nu-şi găsesc ţinta. prin. Acum „spre". atunci supra îl face măcar să stăpînească el pe alţii. în sfîrşit. nu mai e nici un fel de asuprire şi nici o amintire de aşezare asupra. de pildă. sau aşa cum exprimă la voie pe despre. însemnînd : în schim­ bul. E ca un fiu rătăcitor care poate pleca oriunde-i place. pentru. Din fixarea iniţială. în chip de. în „cătai spre dînsul". spre bine. şi. să „asuprească". spre nicăieri. să domnească. una instrumentală.] să dom­ nească spre peştii mării şi spre toţi viermii ce se trag din pămînt" (Palia. mai spre iarnă). Cuvîntul s-a liberat.. care preia şi salvează. cum spune Coresi. omul îşi întinde aria domniei asupră-le şi reu­ şeşte să împărătească spre ei. Spre este încă pecetluit de supra. contra. Acum poţi spune : spre afară. Cu o nouă nuanţă — vin să spună notele din Dicţionar. Şi fiindcă printre viermii ce se trag din pămînt sînt şi oamenii. aşea şi spre cei nedirepţi" (Varlaam). supra. cu singurul sens de direcţie. care rămîne mai lipit de lucruri.spune orice şi se dizolvă în propriile lui libertăţi. „Aces­ tea toate.. din cuvîntul cel sigur. spre mai sus. devine un „morfem al complementului de timp". 1581). spre pierdere duc omul şi-1 surpă" (Coresi).Dacă nu 1-a putut fixa şi stăpîni pe acesta din urmă. Contactul devine tot mai secundar. cu-adevărat ca fiul rătăcitor al lui „supra". Pre­ poziţia îşi lărgeşte şi mai mult folosinţa. spre acolo.

Doamnă. „Spre" era lipit de lucruri. dar s-a apropiat de ele — întîi prin atracţia adversităţii. apoi prin deschiderea către — şi a sfîrşit prin a ajunge „faţă către faţă" (unde iarăşi nu poţi spune : spre faţă). La rîndul său. sau în orice caz de la distanţă. şi unul şi altul şi-au schimbat înţelesurile. cu primul său sens pro­ venit din super. s-au educat. din care derivă . cum vroia latinescul „contra". căci este şi în adver­ sitate una. 29 Către şi apropierile Ni se pare. Dar el s-a dezlipit de lucruri şi a plecat în larg. Despre acest ceva şi despre asemenea nuanţe de gîndire. Toate acestea se pot citi aşa. Dacă însă în : „Grăim. dar încă n-am ajuns către sfîrşi­ tul lui). atunci ea merită să fie înghiţită de gîndirea ştiinţifică. ca să păs­ trăm ritmul — atunci s-a pierdut ceva. supra. De altfel. „către" era oarecum de­ parte de lucruri şi doar întors cu faţa spre ele. Dacă nu poate. coloanele lui „către" aşteaptă de pe acum pe ori- 301 . că spunem acelaşi lucru cu spre şi către. către tine" înlocuim pe către prin spre — sau prin înspre. pe cînd către s-a educat înspre supunere. în chip obişnuit. disparente ca um­ bra unui vis. de la litera m unde sîntem. spre vine parcă de sus în jos. dar spre a fost pedepsit cu libertatea. pe cînd către vine de jos în sus şi din apropiere. Dacă e o mişcare în ele. trebuie să dea socoteală cultura umanistă. Dacă pentru „spre" fişele sînt încă inedite (căci ne în­ dreptăm spre sfîrşitul Dicţionarului Academiei. în cîteva simple coloane şi fişe de dicţionar. au primit buna pedepsire a încercărilor la care au fost supuşi . adică de-a trimite spre ceva. Căci după cum spunea versul : Mîndra-naltă şi subţire E făcută spre iubire.îl salvează propria lui vocaţie de-a fi şi „morfem al com­ plementului circumstanţial de scop". ca nişte Vieţi paralele de Plutarh.

Ce e impresionant. în indiferenţa omului faţă de lucruri sau a lucrurilor între ele. Căci într-adevăr. o potrivită aşezare înseamnă astfel prilejul unei fascinaţii. mişcarea. aşadar. Pentru om. acest „con­ tra" exprimă. Dar atunci totul se explică : starea. apoi el iese din aşezare. sensul obişnuit al lui contra. începutul îl dă. fie cu o intenţie duşmănoasă. „Să fiţi îndrăzneţi către chi­ nuri". alipirea. într-un fel. fixare a lui. mişcarea aceasta devine apropiere de ţintă. Dacă îţi opreşti privirea asupra a ceva. în aparenta lor uscăciune. pentru ca apropierea să încerce a fi o alipire de lucru. fie cu una indiferentă . spune un text vechi. apropierea. ceva ori cineva se întoarce spre un lucru anumit. spune dicţionarul. nu te mai lasă liber pentru altceva. La început. 302 . în primul ei moment. poate fi o intrare în rezonanţă cu el. cu faţa întoarsă spre — arată o simplă poziţie. Abia apoi din acest sens derivă. mădularele risipite ale cuvîntului. „contra" din latină. din care totul decurge apoi în chip riguros. prin înfruntarea prea deasă a duşmanului. şi sensul lui originar. din cărţi vechi şi spuse uitate. care a adunat de peste tot. iar din sensul de mişcare în direcţia unui lucru. în desfăşurarea aceasta a sensu­ rilor lui către.cine să le citească. şi deci prin obligaţia de-a sta „cu faţa în­ toarsă la du$man". căci din clipa în care ţi-ai întors faţa către ele. ce se întîmplă în acest „cu faţa întoarsă către ceva" ? Se întîmplă că. „către" — de la contra. a sta faţă de. îndărătul căreia este o istorisire vie. un raport. fascinaţia lucrurilor către care ţi-ai întors faţa. indică direcţia spre. Cu aşezarea faţă de lucruri se deschide şi la noi cariera lui către. ci este „cu faţa întoarsă spre". rişti să cazi sub vrajă. faţă de chinuri. de mişcare spre o ţintă . care înseamnă a sta în faţă. Căci iată ce legat. cu privirea la. o căutare în proximi­ tatea lui. ca tot ce e viu. ne înfăţişează lu­ crurile filologul acela învăţat. în limba latină încă. pentru fluizii materiei. este începutul. o aşezare faţă de ceva . aproximarea. se poate ivi sensul final al lui către. Sau poate cîmpul lui de atracţie începe să se manifeste asupra celui întors spre el. Exercită şi chinurile o fascinaţie ? Fireşte. pentru lucruri. spune el. de îm­ potrivire. sau să rămînă o aproximare a lui. care nu e doar de adversitate. Această simplă oglindire a lui.

] după apropierea către adevăr". 303 . cu noi iaste" (Coresi). Iar cînd Varlaam spune : „Adunăm păcate cătră păcate. e ca şi o mireasă. al lui Bălcescu. unde iarăşi nu vei puteatspune : apropiere spre adevăr.. el pune. Dar spiritul limbii mai are nevoie de ele. nimic decît către nu putea exprima această lentă sau precipitată acumulare de abateri. orice întoarcere spre ceva. „Cine nu e către noi. sau că e demersul exprimat de un simplu verb de acţiune ca a scrie. dincolo de rău şi bine. către Roma. Acum către poate fi trimis pînă la alipirea de lucruri. spune Coresi. „Să nu-mi scap paşii către pierzare". în călătoria de la ceva la altceva. îl lasă în plină itinerantă.care s-a desprins de orice încleştare. Dar sensul de duşmănie din către e doar unul dintre cele cu putinţă sub atracţia lucrurilor.. tocmai exemplarele din aceeaşi specie. Şi de altfel. în această folosire a lui către. dincolo de orice sens al contextului. Către devine cu adevărat şi în chip firesc „contra" şi în limba noastră. Şi apoi. aşadar cele întoarse unul cu faţa către celălalt. sau. Sau : „Răzvrătit către cer". a itineran­ tei. Dacă te-ai întors cu faţa către ele. un gînd de apropiere mai grăitor decît comentariul cu putinţă. duşmanul e un ales. spre şi către ar deveni vectori. dacă ai început apoi să te mişti către ele. şi dacă pe spre. şi mai puţin. a zice („grăia către ei"). atîta tot. par a fi un simplu indicator de drum : spre Roma. a răspunde. iar Darwin spune că se duşmănesc cel mai mult şi îşi fac cel mai mare rău. cît măsură n-au". în schimb pe către îl apropie de lucrurile a căror fascinaţie o resimte şi-1 face să spună : „Frica trebuie să se giudece [. în matematici. pînă la exterminare. ai multe alte căi înspre ele decît cele ale duşmăniei. Aici. care este pentru marele întristat viaţa omului. sau că e a inimii („către tine mi-i nădejdea"). nu te lupţi cu oricine . Cînd Nicolaie Costin spune : „Cuprinzînd ţara Ardealului iar către sine". Cuvintele îşi confundă înţele­ surile pe drum şi par a fi expresia drumeţiei. se petrece întîlnirea lui către cu spre.. orice întoarcere şi demers vin să îmbogăţească paleta de culori a lui către. iar aceasta înseamnă că poate să şi-i îndrumeze şi către bine. că e a ochilor („a căta către cer").aşa cum nu te lasă nici duşmanul.

30 întru. lipit de perete. că numai păcat către păcat se sudează bine. pentru o mai sigură fixare a înţelesului. împreună cu el.ele. spre a lăsa loc întru-chipărilor spre care tindeau. care n-a putut fi trimis pînă la cufundarea în lucruri sau la ali­ pirea de ele. cel puţin.. Dar o altă prepoziţie de-a noastră. în limba franceză. nici către nu o spun. anume mişcarea. se folosesc uneori ilustraţii. către tine" („că ne eşti aşa departe. Astfel pentru pe ţi se arată un obiect 304 . Iar la noi s-a mai întîmplat ceva : „către". evoluţia sensurilor a fost aceeaşi ca în limbile unde latinescul „contra" a putut con­ trola tot timpul destinul semantic al prepoziţiei corespun­ zătoare. Toată această petrecere de sensuri ale lui către ar putea figura în definitiv şi la „contra". cu atît mai sugestiv este că în limba noastră. ajunge la ţintă. fără contopirea rîvnită. în care şi spre şi către se regăsesc. acea distanţat-apropiată întîlnire din „faţă către faţă" sau din „grăim. păstrat în limbile romanice. Dar dacă e aşa. în deosebire de „spre". unde latina cultă nu şi-a mai exercitat dominaţia. care le preia pe amîndouă — aşa cum preia şi trece pe registrul ei aproape toate ce­ lelalte prepoziţii ale limbii noastre —. care. pe cînd cele bune se alătură. Doamnă. dar n-o întîlneşte nici el cu adevărat. „contre" pare a acoperi mai tot registrul cuvîntului nostru (ba cu „contre le mur". a păstrat astfel în el ceva bun..Dar ai spune. la capitolul prepo­ ziţiilor. Un sens de supunere rămîne în orice caz în „către". sau „contre ton coeur". pare a putea exprima şi alipirea finală). şi 'stihiile In manualele de învăţat limbi străine. iar atunci „către" rămîne să exprime apropierea fără alipire. spre a putea atinge o ţintă fără să te opreşti la ea. fără să te săvîrşeşti în ea ? Nici spre. Este întru. Cum să faci într-adevăr. devin active şi apoi se pierd. va şti s-o spună. fără ca întotdeauna să se contopească . ca şi „spre".").

în schimb. încercau să se ridice deasupra ei.. Din fericire pentru marile limbi străine. Ei porniseră contra vîntului. cei din populaţia bororo. este „cu". la. dacă nu ilustrări. Cum să reprezinţi pe „întru" ? între situaţiile (de cele mai multe ori spaţiale şi tocmai de aceea reprezentabile) pe care le denumesc prepoziţiile. situaţia pe care limba noastră o sugerează cu întru are ceva inedit." Ai sentimentul că oamenii aceştia. cel puţin exemplifi­ cări. p. în. S-ar mai putea ilustra aceeaşi situaţie denumită de „întru" cu relatarea lui Levi-Strauss din Tropice triste (trad. 242). este „de la". Oamenii.. de la. care nu se încheie decît cu uciderea unui vînat mare. unde ni se vorbeşte despre populaţiile Africii de Nord. sfătuindu-se între ei. în sens 305 . rom. şi a merge către. cînd au ajuns în mijlocul nisipurilor. vîntul de miază-zi. ele n-au a-şi pune o aseme­ nea problemă. întru ea. duceau pînă la ultimele consecinţe pe „întru". porniră la război împotriva vîntului şi. dar în realitate se mişcau întru el . S-ar putea găsi totuşi. privilegiul de a poseda o asemenea prepoziţie ne creează obligaţia de-a o şi gîndi. dar şi „fără".. i-a îngropat în nisip. cap. ca şi cum „întru" trebuie trimis pînă la pragurile sale. Ne întrebăm cum s-ar putea figura prepoziţia noastră „întru".pe masă . Este ceva primitiv. fără să-şi dea seama. ci se mulţumeau cu un substitut al ei — realizau încă mai deplin pe întru : ei. între alţii de aşa-numiţii psyllii. de preferinţă un jaguar. despre populaţia bororo din centrul Braziliei. pentru sub. Aşadar. dar şi „contra". la fel pentru lîngă. căci întru înseamnă şi a fi în. nouă. Cînd moare cineva din sînul populaţiei. Iată una ce se întîlneşte în cartea a IV-a. o pisică sub masă . începînd să sufle mai tare. cu sau fără. Nu întîmplător am putut ilustra pe întru cu demer­ suri ale populaţiilor primitive. altminteri mai moderaţi decît primii — căci nu mergeau chiar pînă la izvoarele vîntului şi ale naturii. existînd în elementul na­ turii. către. Vîntul de miază-zi bătînd întruna le-a secat apa din zăcători. spunea Herodot. adunînd în el mai toate prepoziţiile şi demersurile la un loc. Dar aceeaşi natură împotriva căreia se pornea era aceea întru care trăiau şi mureau pedepsitorii ei. natura e socotită datoare omului. au fost nimiciţi în următoarele împrejurări. „Aceştia. Se porneşte atunci şi aci „o expediţie împotriva naturii". CLXXIII al Istoriilor lui Hei-odot.

Există situaţii pe care prepoziţiile subtile şi exacte ale limbilor moderne nu le cuprind. spre a înţelege pe întru. neutru. Iar „întru" acesta. dacă aşa. în această cunoaştere care a ajuns astăzi să fie una de „cîmpuri". în sensul bun. aşa cum există legături (dincolo de : şi. „stihiile". ci percepi. atunci) pe care logica matematică nu le poate absorbi în formalismul ei. ci vede maternitatea. te prinzi în altele şi nu le vezi sau cauţi decît pe ele. cu miturile şi semnificaţiile lor. şi poate mai ales în ea. sau. un 306 . întru exprimă o situaţie de viaţă şi una de gîndire. cînd crezi că ai intrat în independenţă de elementele învăluitoare. sau al sănătăţii. întru ea . după cum exprimă în chip hotărîtor o situaţie de creaţie. Ca în romanele lui Balzac. Nu-ţi vezi prie­ tenul. cum le spunea limba după cuvîntul grec de „element". împlîntat în primitivitate şi în ori­ ginar. Dar elementele acestea. aşadar. de „ale lumii stihii patru" trebuie să te ridici. sînt tocmai elementul în care operează • „întru". are nevoie de o prepoziţie primitivă. printre lucruri şi oameni ? Dar trăim mai degrabă printre „elemente". e ceva originar. unde un om nu era om. Un vieţuitor există în elementul apei. care a ştiut a t î t d e bine să regăsească arta primitivă. Un lucru din aria vieţii tale. care te învăluie dinainte chiar de-a şti că el este. Trăim. Nu numai că pruncul nu-şi vede mama. Există stihii în viaţa civilizaţiei. în prepoziţia noastră. trăieşti în elementul dragostei sau al urii. ci creditul posibil sau patronul posibil. culturile primitive. ca o lume învă­ luitoare. dar şi în anii mai tîrzii. oare. cu întreagă bogăţia sensurilor lui de stări şi miş­ cări. lumea aceasta în care Heisenberg nu se sfieşte să invoce pe presocratici sau Brâncuşi să se încline în faţa artei cioplitorilor de lemn. un altul este şi se mişcă întru aer. primitivii aceia se mişcau sub imperiul elementului în care trăiau şi de care deve­ neau conştienţi doar într^un ceas al lor. al favorizării sau strivirii sorţi­ lor tăi de împlinire.aerului şi al miresmelor. Aidoma lor. elementul prieteniei. după cum sînt stihii în cunoaştere. îţi sînt elemente. al căldurii. iar nu de lucruri identificabile. al alianţei sau asupririi. ca şi un om... sau gîndirea primitivă. Lumea modernă.bun.. Aşa cum trăieşti într-un element al. La o lume de stihii. devine totdeodată şi ce este mai rafinat în straniul univers de relaţii al prepoziţiilor. zărindu-1.

Nimic nu mai este ce este. iar nu nu­ mai cu. Iar dacă te gîndeşti la experimentul tehnic suprem al omului de pînă acum. care nu mai întîlneşte astăzi noutatea radicală. Trăim întru aceste elemente. precum primitivul populaţiei bororo. de la şi spre ceva — cînd întru le conţine pe toate ? E un „toate lao­ laltă". nu după lucrurile distincte pe care le-a înregistrat. aşa cum arta abstractă de astăzi se regăseşte în arta primi­ tivă şi omul aventurii ştiinţifice în omul stihiilor primitive. îţi e greu să vezi la început într-un arbore altceva decît înverzirea sau uscăciunea . mai mult decît este — dacă nu cumva trebuie spus mai puţin. ca într-o regăsire a maternităţii elementare şi a fiin­ ţării întru ea. psihologică şi spirituală. al comenzilor. 307 . din clipa cînd apare. pare a exprima organizat situaţia denumită de întru. Nu numai că experienţa de viaţă. Nici o altă prepoziţie nu exprimă o asemenea situaţie de viaţă. ci e o mireasmă. pînă la urmă. pare-se. în şi către. Cum să te îndoieşti că viaţa e întru ceva.om poate fi un cîmp şi o stihie. ci după lucrurile şi oamenii pe care i-a dizolvat în elementul şi orizontul său cel nou căpătat. interdicţiilor şi autoi'izaţiilor venite de pe Pămînt. poate. care e deopo­ trivă primitivă şi rafinată. astfel încît cunoşti că un om a fost modelat de societate şi cultură. „Te uiţi" la lucruri doar cînd uiţi de ce-ţi sînt ele. Căci dacă viaţa socială şi cul­ tura te scot din stihiile începutului. ele te aruncă în alte elemente. cu alte orizonturi decît cele imediate. ţine întreagă de înţelesul lui întru. ci operează numai întru sistemul de legi sau axiome pe care şi 1-a prescris. purtînd în el. care a fost proiectarea lui în Lună. în ceasul cînd omul credea că pleacă împo­ triva stihiilor cosmice. făcînd poate mai cu înţeles noţiunea stranie de cîmp. peste care plutesc în ştiinţă ecuaţii abstracte şi în viaţă nedeterminări concrete. cum să călătorească în tăriile văz­ duhului. omul tu­ turor rafinărilor se întoarce spre omul începuturilor. pentru şi contra. fără. în prepoziţia aceasta. să vezi firul de iarbă ca fir de iarbă şi oamenii ca oameni. De aceea. dar cunoaşterea neastră. mergînd în junglă — cum au făcut cosmonauţii selenari — spre a învăţa. corectărilor. nu te poţi împiedica să vezi că el s-a petrecut sub semnul legăturii ombilicale cu Pămîntul.

a unei stihii. decît spre a deschide drumul întru altele. Ai în acelaşi timp chipul conturat şi materia fără determinare în care se împlîntă chipul. i-ai prescrie să dea chip „întru" ceva : întru cuvinte. întru rea­ lităţi sau gînduri. Sau poate invers. care e simpla şenilă. E ca şi cum ar exista un verb. Căci problema este să ieşi dintr-mi fel de-a fi întru şi să intri în altul . pe chip.In acest sens. de alta. formare. de o parte. ai mişcarea determinată către ceva şi chipul încă neconturat. deci. ci o inven­ ţie aparent mai modestă : şenila. prin creaţie. 308 . pe întru. A crea înseamnă a scoate pe om şi lucrurile dintr-un ele­ ment şi a-i muta într-altul. şi de aceea prepoziţia întru redă cel mai bine „situaţia" ei. întru piatră. visat şi crezut cu putinţă întotdeauna. şi pe întru. 31 întruchipare E ceva fascinant în cuvîntul „întruchipare" : are în. pe care omul 1-a gîndit. să ieşi din învăluirea unui element. chipare. dintr-o stihie într-alta. Dar aşa se întîmpla în experienţa de creaţie. el şi pe chip. Nu ieşi dintru o aşezare şi un element. ce prin el însuşi spune mai mult decît a da formă. să vedem pe : chip — închipuire — întruchipare. Ai chipul care prinde viaţă. spre şi către alte întruchipări ale ei. prepoziţia „întru" îţi poate lămuri de ce o invenţie mai neaşteptată şi mai semnificativă a omu­ lui modern nu este aparatul de 'zbor. stă prefigurată împlinirea posibilă prin tehnică şi eliberarea prin ea a omului. a da chip. Aşa s-a întîmplat în expe­ rienţa spirituală a omului şi probabil aşa se va întîmpla şi în cea a civilizaţiei tehnice. care doar acum se întruchipează. mai degrabă. în acest totul laolaltă. sau viaţa care prinde chip : modelarea său împlinirea. sau totul întru totul. şi să intri. Sau. tîrîtoarele zburătoare şi fiii pămîntului fiinţe cosmice. în acest ansamblu cu drum cu tot. şi verbului acestuia. eventual să creezi o alta. Muţi lumea. E ca şi cum peştii ar deveni păsări. Să vedem.

Măcar un fel de-a fi era. care se zicea „chip scris". eidos. chip cioplit. care spunea pînă la urmă prea puţin. efigie. Chipul este la început înfăţişarea unei persoane sau a unui obiect şi poate fi pictură. s-au îmbrăcat într-însul". în clipa cînd Cantemir traduce conceptele aristotelice de gen şi specie (eidos).") Dar înfăţişarea nu e numai cea a contururilor. frumos . într-un letopiseţ stă scris : „Mai înainte de mare şi de pămînt şi cît acopere ceriul. statuie. scrie Mineiul din 1776. cărui chip i-au zis haos". după cum poate fi simplu desen. schiţă. Primit de noi de la vecinii din Apus. la realităţi evanescente sau simple imagini. totul trebuie să aibă un chip. la formele pline şi de la realităţile capabile să devină prototipuri. nu­ mai că pînă la formă şi frumuseţe sînt multe trepte de străbătut. desigur —. dacă eidos înseamnă : formă. pe vremea cînd nimic nu avea chip. totuşi.— „chip". în care aveau să se înscrie toate întruchipările. ea poate fi şi a naturii lăuntrice („chip de om bun") sau a fiinţei întregi. Şi. şi cel mult despre astru ca întreg poţi spune că e o întruchipare. De aceea. îi e greu gîndului să nu vadă un chip pretutindeni. sau icoană. un chip era a firii în toată lumea. In schimb. Formă a rămas să dea la noi pe formosus. „Chipul mieu luîndu-1. astfel încît. ne spune Dicţionarul Academiei. chip pen309 . Şi într-adevăr. specie. fel. („Au trimis poruncă lui Duca-vodă să-i trimită chip şi starea cetăţii Cameniţa. nu poate traduce pe specie. chip al feţei. Formă. cuvîntul nostru trece. de pildă. plan al unei clădiri sau cetăţi. care să ducă la năluciri şi închipuiri. Intr-o lume elementară cum este cea a lunii. de la înţelesul con­ tururilor exterioare. care în limba veche era mult mai întrebuinţat.Pe treptele mai ridicate ale naturii şi vieţii omeneşti. acoperea cu uşurinţă toate aceste înţelesuri. era un chip încă. iar felul acela de-a fi. chip se întinde peste tot registrul cuvîntului grec eidos — fără nici o in­ fluenţă directă. Cu înţelesul acesta concret. sau : „După chipul şi asemănarea lui". aspect exterior. multe specii de lucruri. In bogăţia sa. el spune pentru ultimul (mai inspirat decît tra­ ducem noi astăzi prin neologismul specie) pur şi simplu chip. „chip" a înlo­ cuit pe „formă". adică să nu în-chipuie ceva care să poată fi măcar numit. nu sînt întruchipări.

figura : „necunoscut la chip".duleazătot timpul între făptura întreagă („chip de lut").. şi încă. sau : „Te-ai închipuit -în firea cea omenească". Acum întru vine să se cunune cu toată bogăţia înţe­ lesurilor luate de chip. faţa. („întruchipasem noi o casă. în orice chip. Aşa fiind. cum spune Varlaam . în ultimul sens. sau devine simplu fel de-a fi : în chip de. cît şi de la într-un şi chip.. dar măsurarea exactă şi inflexibilă a timpului. uşor superstiţioasă. Verbul ne este dat ca venind atît de la întru şi chip. limba noastră a încercat pe „închipuire". Coresi . expresia feţei. a împreuna. este vreun chip ? „Ceasornicul îi un chip de drac". plăzmui. are ceva drăcesc în ea şi un chip al neîndurării. Cînd Sadoveanu vorbeşte de : „Visul pe care-1 vedea întruchipîndu-se". spune Anton Pann). Dar~înainte de „întruchipare". în nici un fel ceasornicul nu poartă în el contururile dracului. „Chip deade nouă de smerenie". şi ceea ce e mai caracteristic în făptură. începe să se şi piardă. trece în realitate depărtată. ar însemna a face într-un chip. el poate da la plural caracterele felurite („deosebitele chipuri între oameni". A întruchipa este o formaţie mai nouă.. sau chiar categorii sociale caracteristice („din multe chipuri de oameni aleşi"). Aproape ni­ mic din ultimul nu poate sta alături de frumuseţea celui­ lalt de-a însemna : a da făptură unui lucru. la tot chipul. ci de tre­ cerea visului din elementul lui nesigur în elementul cel bun al realităţii.") Dar trebuie să fie vorba de cuvinte diferite. a potrivi. sau : „Să ne dea chip spre ascultare". Prototipul însă devine lesne simbol şi imagine. uneori chiar a împreuna anevoie. La fel de bine a închipui a putut 310 . spre a exprima cre­ aţia. despre care dicţionarele noastre nu spun decît pu­ ţine lucruri. Chipul îşi pierde consistenţa vizuală şi denumeşte acum contururile fugitive („Chipul veacului acestuia". realiza. Modelul realităţii'. nu mai e vorba de împreu­ narea şi anevoie potrivirea visului cu realitatea. a înjghebr. „Au în­ chipuit pre om din pămînt" . prototipu­ lui. care părea să fie la discreţia omului. Cînd un lucru se desăvîrşeşte.] toţi la tine venind". după cum poate da expresie caracterului exemplar. spune înţelepciunea populară. spune. oricum l-ai închipui pe acesta . spune Coresi). după frumoasa traducere din 1776 : „Ca la un chip al vieţii ceii drepte [.. sau chiar în irea­ litate.

gîndindu-ne cît de fericită a fost formaţia aceasta de „întruchipare". de a primi chip. întru strînge ca într-un orizont bine determinat rea­ litatea acestuia. termenul pare unul al pasivităţii. Dar am spune mai degrabă că n-a dat încă alţi compuşi. Cu­ vinte ca întruchipare. Cu puţine cuvinte ale limbii noastre sîntem încă în ceasul modelării lor. şi tot mai mult. a schiţa („Ea în­ semna şi închipuia. iară meşterii zidiia"). spune îndrăgostitul dezamăgit în iluzii. la fel cum putea însemna chipul şi asemănarea. şi bucuria gîndului care fo311 . Căci în timp ce acesta se pierde în formele de evanescenţă ale „chipu­ lui". a se face după chipul cuiva („Dragostea se închipuieşte ca beţiea". spre deosebire de în. spre deosebire de atîtea alte cuvinte. nu numai este. Dar pînă la urmă. Ce spune într-adevăr întruchiparea şi ce poate spune ? Trei lucruri : a primi chip . Din simpla alcătuire a lui întruchipare se poate vedea cît de sigur operează întru. a închipui prelua sensul chipului de imagine. decît poate unii de felul lui „într-ajutorare". a prinde chip . cînd închipuiam cugetările mele a-ţi hărăzi". dar prestigiul lucrului spus îngrădeşte adesea spusa. „Intru" n-a dat mulţi alţi compuşi în limba noastră. % în primul înţeles. spune o pravilă). Dar e un sens îngrădit. pentru care nu găsim nici un fel de formulări sugestive în texte mai vechi. a desena. Spui „omul acesta e întruchiparea blîndeţii". ci şi despre ce prinde unuLO întruchi­ pare se face. adică dai chip aievea lucru­ rilor. Chipul mental s-a substituit celui real. simbol şi simplă plăsmuire : „îţi voroveam cu inima curată. ce s-ar realiza pe sine în materia lumii. întruchipezi.însemna aproape tot ce era în zestrea cuvîntului de chip : a închipui era şi a zugrăvi. Cum să le accepţi ? „întruchipare" însă nu vorbeşte doar despre ceea ce a primit un chip. Ar trebui să fie cu aproape toate. căci altminteri ar presupune existenţa unor chipuri obiective. a da chip. pot fi modelate mai departe. care nu rezistă decît metaforic. lăsînd loc lui „întru" să intre pe scenă. în schimb. de parcă s-ar fi pus o pecetie pe el sau s-ar reedita cu el un protot-ip.

prin formosus. Ce este mai adevărat. ca înţeles al său. Frumoase ne sînt întruchipările. creatoare. şi întruchipări noi vin să-şi facă loc în cuprinsul ei. cu atît mai mult chip. închipuire şi întruchipare pot ex­ prima lucrarea lor. Dinainte de-a te gîndi la întruchipările creaţiei conştiente. cu al cărui fel şi chip de a da înfăptuirilor nume avem încă totul de făcut. cu alte şi alte întruchipări. Şi limba noastră spune atunci un lucru de toată frumuse­ ţea. a ceva ce n-a fost niciodată pe lume. cînd cultura şi civi­ lizaţia nu fac decît să concureze starea civilă şi starea naturală. nu doar pe ale zeilor şi raiurilor pămînteşti .loseşte acest cuvînt este de-a denumi cu el noutăţile lumii. Lumea prinde chip tot timpul. nu chipul o face pe ea. Frumosul devine creaţie. cel al întruchipărilor creaţiei. creaţia şi frumosul se întîlnesc ca în nici unul din limba noastră. Destinul formei de a fi înlocuită la noi prin chip este şi cel al frumosului de a putea fi înlocuit prin întruchipare. Căci chipul real era sortit la noi să fie dezminţit de chipul ideal. Dacă „forma" a dat. Că orice în­ truchipare este a ceva ? Dar este. pe orice plan. nu doar legen­ dele frumoase .. unde întruchipare înseamnă a da chip. nu prototipurile ei veşnice. cu tot ce a ştiut omul să pună pe lume ? întru­ chipările creaţiei spun atît de mult. aşa cum geometria în- 312 . ar însemna să nedreptăţeşti firea toată şi istoria toată dacă n-ai vedea cum prind viaţă chipuri inedite şi cum se primeneşte totul. decît că se pot întruchipa şi visele. pictura redă toate chipurile. încît nici vorbă să mai reediteze chipuri date : pun în joc chipurile închipuite. Şi ea face chipul. în termenul acesta. cînd trece de la chip la închipuire şi abia apoi la în­ truchipare — ceea ce nu ştim dacă s-a întîmplat în limba din care am luat pe „chip". acum. De aceea căr­ ţile culturii noastre pot întruchipa orice. Rămîne al treilea sens. iar ele nu mai au deşertăciunea închipuirilor. şi pe cel închipuit. cel închipuit numai. Cum să restrîngi termenul la sensul lui de pasivitate. dar cuvîntul întruchipării avea să preia în lucrarea sa şi pe cel văzut. să fie cu putinţă. mai ales visele omului ? Trebuia însă ca lumea să se piardă în în­ chipuire — spune limba noastră în neştiuta ei filosof ie — pentru ca întruchiparea înnoitoare. frumosul înfăptuirilor firii şi ale creaţiei omeneşti.

într-un sens. se stinge ca o pîlpîire. nu atît fragile. pe arcul Carpaţilor. Piramidele. „barbarizînd" pe undeva. Aşa făcînd. în schimb ceea ce făptuieşti. despre care se spune că vor rămîne în fiinţă pînă la sfîrşitul pămîntului. Sînt fragede întruchipările noastre. 32 Frageda fire Pare un semn de înţelepciune să vezi fragilitatea lucruri­ lor făcute de om . ceva fraged şi gingaş este acolo. răsturnată. apare celor reveniţi din pustiurile cosomosului ca o fragedă fire. Iar întreagă această Terra. săvîrşeşti. chiar şi ele sînt fragede. a Ideii lui Platon.truchipează nu numai formele regulate. ce ar fi dat — ni se 313 . Există o fragedă fire a culturii — dacă nu şi a făptu­ rilor civilizaţiei —. lucrezi cu toată fiinţa ta. se sfărîmă . Există o expresie a lui Cantemir în Istoria ieroglifică. ele însele. aceea ce este. Lumea lui contemplativă era una a Idei­ lor. a noastră. e una a Întruchipărilor. dacă nu se vor roade de-a binelea. dar mai înţelept este să vezi frăgezimea lor. în tratatul nescris al unei limbi. frango. Dacă ceea ce făureşti se poate frînge într-adevăr. de nu ştii bine dacă şi peste cîte secole ele se vor surpa. Această lecţie de estetică şi filosofie se poate citi. pe care din văzduh unii au şi cuprins-o toată dintr-o privire. Şi poate că aceasta e versiunea modernă. dacă bun şi adevărat mai pot însemna pentru noi. de unde fractură). Chiar atunci cînd omul pune bloc de piatră peste bloc de piatră. se poate pierde doar. care ar putea descrie tot ce e creaţie şi frumos. cît fragede. ca pentru antici. care face toată gingăşia vieţii istorice. la capitolul „întruchipare". în­ truchipările sînt bune şi adevărate. Fraged vine totuşi de la „fragilis" (care se frînge. ci şi defqrmările şi transformările lucrurilor. în care ţinea realul. în timp ce munţi fal­ nici vor ajunge ca munţii noştri din Dobrogea. ca la antici. ca la catedrale. întocmai celor ale na­ turii înnoite . demiurgică. aceea ce ţine în sînul realului. frageda fire. desăvîrşeşti şi întruchipezi nu se poate fărîma .

sau „putred". Nu avem defel — şi este o lipsă a limbii noastre — darul compunerii. O asemenea contopire. Cîtorva filo­ logi le-a părut atît de stranie această trecere de la ideea de tărie şi friabil la cea de moliciune şi slăbiciune. în timp ce la re­ flexiv verbul exprimă acum exact contrariul lui a fi aspru şi nemilos : a fi bun. la începutul dialogului platonic Fedon. ci şi împrejurarea că există o curioasă tendinţă. sfărîmare în bucăţi. în spiritul nostru ca şi în limba noastră. Tiktin spune. sau mai degrabă o trecere şi alunecare de la un plan la altul. dar îl avem pe cel al contopirii. Dar nu numai sensul special şi restrîns al lui fracidus pare să lase valabilă tot prima etimologie. este caracteristică pentru noi şi în conţinutul ei : ni s-a părut că uneori se preia anorganicul în organic în cadrul artei noastre. care putea însemna şi contra şi pentru. s-a contopit înţelesul strict material de frîngere. milos. O contopire de sensuri este şi în „către". Astfel. în cuvîntul „fraged". în cîteva din cuvintele noastre se petrece un proces cu totul deosebit : nu o compunere. aşa cum a făcut Ţuculescu în pictura sa din ultima fază. al anorganicului. sau în atîtea alte cuvinte ale limbii noastre — şi este mai ales în cuvîntul „dor". de­ licat. a răbda ceva. cu un înţeles care s-a păstrat în : a fi rezistent. de-a împleti lucruri şi situaţii opuse. Cînd. „îndurător". nemilos —. a face să fie dur. ci o contopire de sen­ suri. pe patul său de condamnat la moarte. unde adesea admite că e vorba de „schimbări de sens surprinzătoare" cînd cuvintele trec în limba ro­ mână. tare — deci şi aspru. adesea de-a îmblînzi de-neîmpăcatul. Unul din cele mai stranii exemple este cuvîntul „în­ durare". în legătură cu măslinele). proaspăt. Socrate descrie prietenilor. sau cum făcuse Brâncuşi. încît au încercat altă etimologie. de care aminteam şi vom mai aminti. gingaş. căci la origine a (se) îndura însemna la propriu şi la figurat a (se) întări. în minunatul său dicţionar. că aici totuşi sensul lui fraged se opune derivării din fragilis şi că el trebuie să vină de la „fracidus" == moale (vorbind de fructe şi cărnuri. în care se face trecerea fără salt.spune — cu schimbare de sufix „fragidus". 314 . cu în­ ţelesul organicului de-a nu admite îmbucătăţire şi unde nu se poate vorbi de slăbiciune decît în sens de crud. Dar modalitatea contopirii sau trecerii se petrece şi la alte cuvinte. de la sensul de rigiditate la cel de blîndeţe .

înţelepciunea aceasta. contopirile. coexistenţele de contrarii sînt atît de lesne cu putinţă. Noi avem pe „dar" şi avem pe „însă". Dar mai avem pe ci. care slăbeşte opoziţia atît de mult. la noi. decît să se înlănţuiască sau înserieze pur şi simplu." Şi într-adevăr. să arunce punţi şi să pună în fluiditate lucrurile. dacă am coborî o clipă la ea : din capitolul adversativelor. spune filosoful. decît să treacă pe nesimţite unul într-altul . aci plăcerea se naşte din durere.) : „Ce lucru ciudat pare. alături de tot ce e viaţă spirituală şi creaţie de cultură. Nu poate fi doar un fel de-a îmblînzi ten­ siunea opoziţiilor dintre sensuri. aşa cum la Platon orice lucru se va naşte din con­ trariul său. însuşi procesul de contopire are o frăgezime în el şi vine să arate. este poate mai adîncă decît înţelepciunea obişnuită. dragii mei. şi mai ales avem pe iar. care e frageda fire a cîtorva din cuvintele româneşti. 315 . cum se întîmplă în „dor". le-a legat cap la cap.plăcerea pe care o simte să-şi frece piciorul ce suferise pînă atunci sub lanţuri. încît poate face legătura aproape fără ideea de opoziţie. a marilor tristeţi. In adversa­ tive s-ar putea aşadar descifra indirect ceva din pornirea către fuziune şi coexistenţă a contrariilor. pe care o ma­ nifestă de-a dreptul termenii contopirii. ci frăgezimea vieţii şi a legăturilor dintre ele. Aceeaşi pornire de-a anula tensiunea şi de-a arunca punţi între situaţii opuse s-ar putea desprinde dintr-un simplu capitol de gramatică. ea se naşte firesc în legătură cu ce pare contrar ei. pe cazuri vii în limbă. neputînd să împace aceste două lucruri. care pare să nuanţeze în fel şi chip opoziţia . în acest dialog. care opun cu adevărat rostirile una alteia. de a vedea nu ostilitatea lucru­ rilor. Dar e poate mai puţin surprinzător ca opuşii să se provoace unul pe altul. el exclamă (la 60 b. Ceva care frînge gîndul în două a devenit acum o frăge­ zime de gînd. ceea ce oamenii numesc plăcere ! Ca printr-o minune. apropiindu-şi înţelesul de un „şi" sortit să lege doar. şi un fel de-a simţi aşa viaţa. aşadar. e mai degrabă ceva demn de isprava unui zeu ca opuşii să se împace efectiv. Trebuie să fie. de-a veni cu o anumită fră­ gezime şi blîndeţe în mijlocul lucrurilor. nici fragilitatea lor în cadrul universalei duşmănii. nu va fi aşa numai în ce priveşte viaţa cîtorva cuvinte. Dar o lume în care fu­ ziunile. E ca şi cum zeul.

în creaţie şi frumos. Nu e nevoie de altfel să te ridici la marea creaţie artistică. deschizînd ciclul acesta de cu­ vinte —. pe care el îl cheamă. caracteristică limbii române. E adevărat. poate nici cîte o construcţie speculativă. Creaţia începe diminutivînd. eşti pe urmele lui tot timpul şi rămîi. De aceea nici nu mai e nevoie de cuvîntul din urmă . unde să poată avea loc întruchipa­ rea . întotdeauna. Dar arta nu se face din alb şi negru . am putea vedea astfel o înclinare spre confi­ gurare şi creaţie. care la noi au funcţii mai variate decît cele obişnuite. depărtişor. unde procesul de diminutivare e doar la figu­ rat.Că aşa iaste rîndul şi obiceaiul lumii acesteia. pe bază de joc al contrariilor. ostilitatea lucrurilor poate duce. pînă nu să umple cu jale . ca la Platon în exemplul citat. se deschide un orizont. în măsura în care cu fiecare din ele se creează un cîmp. una de dor. şi într-un fel.într-unui din ultimele capitole ale învăţăturilor lui Neagoe Basarab stă scris : „.." Nu este ceva aci din înţelepciunea dorului ? Dar ea nu rămîne simplă înţelepciune. Un simplu cuvînt din zonele imediate ale vieţii de sat. sub durerea lui. 33 Revenirea la dor şi despărţirea de el Peste toată frageda fire a cuvintelor noastre privitoare la creaţie şi frumos pluteşte ceva de ordinul dorului. sau rămîne în jurul Iu-. creaţia sporeşte lumea limitînd-o. .. aşijderea şi jalea să umple cu veselie şi bucurie. în uşurinţa. putea sugera cît de vie e funcţia creatoare a diminutivului. de a face di­ minutive. ci poate fi o treaptă spre creaţie — de gîndire şi artă — a sensibi­ lităţii româneşti. Toate cuvintele ar putea reprezenta o „introducere la dor" — aşa cum o spuneam. la admirabile con­ strucţii speculative. îţi arată şi mai limpede cum poate diminutivarea 316 . •crurilor o zonă de nedeterminare şi de aspiraţie. ca bădişor. Orice creaţie reduce lu­ crurile la altă scară. Un altul. Şi toată veselia şi bucuria ei nu poate fi într-alt chip.

Trei iscusiri îi sînt date în mare omului creator. Tot ce e sortit să ducă la creaţie pleacă de la o ispitire. pe care cuvintele noastre o descriu atît de expresiv. Pentru cîteva din cuvintele creaţiei. felurite ispite ale gîndului. Dar încă mai sugestiv pentru virtuţile limbii noastre este că iscusirile nu sînt doar ale omu­ lui. iar în toate trei aspiraţiile dorului de creaţie sînt active. ca şi în genere atît de fericita dispoziţie pentru rimă a cuvintelor noastre. şi dacă există în fiinţa umană. să-şi desfă­ şoare liber căutările. ca şi cum. Dar sînt bune de la sine toate felurile de-a făptui şi crea ? Simpla cercetare a cuvintelor făp­ tuirii îţi va arăta ce este stins. se iscuseşte. în toate însă apare de la în­ ceput o încărcătură de dor. ci şi ale limbii. dorul se rafinează. în aşa fel încît „modurile sufletului". şi în genere iscusirile verbului ro­ mânesc sînt atît de neobişnuite. pe treptele deschizătoare spre creaţia conşti­ entă. De la condiţia exterioară a creaţiei. lamura şi lămurirea lui în vederea faptei. putem atunci trece la condiţia ei interioară. ispita lăuntrică. iscusire vor fi trepte urcătoare. gîndul creaţiei îşi ob­ ţine partea cea mai curată. Ispitire. de vreme ce iscusirile lui a fi. creaţia le-ar spori tensiunea intimă. în orice caz. este expresia aceleiaşi creativi­ tăţi artistice prin îngrădire. există deopotrivă. restrîngînd lucru­ rile pentru a le întruchipa.reduce lucrurile la măsura omului şi a inimii. care e în adîncul ei gînd. aşadar celelalte mo­ duri decît indicativul tuturor siguranţelor. în limba noastră. Ea exprimă -încercarea la care e supusă fiinţa de-a ieşi din cercul care-i e dat . în puţine limbi s-a făcut sau s-a încercat a se face dreptate verbului. Nu sînt însă ele moduri ale dorului. şi ce este viu în ele. parcă. Dar mai e nevoie să se spună cîtă în­ cărcătură de dor este în „ispitire" ? Acum. într-un fel ? Şi nu aduc pînă şi iscusitele răsturnări ale verbului („venine-va") ceva din ethos-ul lui ? Pe toate aceste căi de iscusire. necesare omului spre a rămîne viu în lumea sa şi a nu se trezi în mijlocul minunăţiilor ei ca într-o lume fără ispitire. adică un înţeles al solicitărilor. cea ştiinţific-tehnică. aşteptările lor. cea filosofică şi cea artistică. un gînd al ispitelor. tre- 317 . aproximaţiile. iscodire. într-un ceas al maturităţii. în care se prinde dorul de creaţie el însuşi. iar rima dintre ele.

Dar ambivalenţa dorului este de-a fi. îl fac să tindă către lucrarea proprie. de trudă din activitatea omului. La fel va fi şi cu lucru şi lucrare. Săvîrşeşti ceva : dar ai şi desăvîrşit ceva ? A săvîrşi. o umană aspiraţie. îm­ plinirile omului năzuiesc spre şi se deschid către alte forme de împlinire. cu prepoziţiile acestea. Dar e de ajuns să trimiţi cuvîntul pînă la adjectivul lucrător. înţelegînd atunci că săvîrşirea trebuie să circule ca sîngele prin tot ce e împlinire. despre partea de „lucrum". Căci întocmai adevărurilor noastre de astăzi. desăvîrşi îţi arată orizontul oricărei fapte. ele sînt de făcut din nou bune — "în convingerea că un cuvînt bine gîndit duce şi la un demers mai bun —. care înţeleg să rămînă deschise. dacă nu sînt răs-bunate. Şi totuşi. adică despre sporul întru fiinţă pe care-1 pot aduce ele. prunc deopotrivă al lip- 318 . ca să vezi în adevărurile lu­ crătoare ale cunoaşterii de astăzi toată bogăţia lucrări­ lor şi în tinereţea lucrătoare toată suveranitatea lor asu­ pra fiinţei umane. zona de dor reapare. un orizont pe care crezi că-1 umpli de la sine cu sfîrşitele omului. cîştig. spre a putea însoţi. ascuns ori viu. al ori­ cărei făpturi. mai complexă decît toate. întocmai ca Eros-ul descris de Platon în Banchetul. sfîrşi. ce chinuie adesea pe om. cu făpturile vii. Iar cînd biruit-au lucrarea asupra părţii de muncă.^uie o răs-bunare . vezi dimpotrivă că mai primejdioasă îi este omului desăvîrşirea fără sâvîrşire. sau a spori cu făpturile moarte mirarea făptui­ torului. nedeterminarea iremediabilă. care părea uneori să-1 definească. spre a vedea că nici ele nu sînt decît săvîrşitele lui. creaţia pro­ prie. care pînă la urmă se răsfrînge asupra ta şi te modelează. Iar . mai de­ parte. cînd ajungi la desăvîrşire şi crezi că te poţi opri. un dor. Dar în tot ce făptuieşti şi lucrezi. atunci biruie şi ome­ nescul în aceasta. în care fapta nu-şi atinge capătul de drum decît spre a se deschide. în făptura aceea a mîinilor tale. Ai crede atunci că dorul şi-a regăsit. petrecerea necurmată a lumii. cuvinte ce ne spun atît de puţin. cu face­ rea şi refacerea lor. pentru ca omenescul tău să nu se dezmintă pe sine. nostalgia aceea vană. El este într-adevăr izvorul. iar primul ce are nevoie de o ase­ menea renaştere dintru sine este însuşi cuvîntul de a făptui.

Dar şi ei l-au folosit şi slăvit atît de mult. Aşa fiind. şi de speranţă. să ne despărţim de el. de vreo sută de ani încoace. pendularea lui e prea adesea destrămătoare . al concretului şi abstractului. cînd spre viitor. al aflării şi căutării . e un cuvînt al deschiderii şi totodată închiderii într-un orizont . de altfel. şi nu întot­ deauna al faptei. şi nu al gîndului. iar nu de simplă compunere a lor . aşadar. astfel. Să fi făcut noi. un elogiu indirect al dorului. iar o nouă şi simplă prepoziţie. şi să închipuim încă o dată o filosofie a dorului drept una a românescului ? Dar ar trebui să sfîrşim cu dorul. cu-adevărat împărăteşti : e un cuvînt tipic de contopire a sensurilor. al cărui chip îl ur­ măreşti statornic . e de ajuns spre a pune în ordine aspiraţiile libere şi a le scoate din deşertăciunea visului. un cuvînt ăl ştiutului şi neştiutului. 319 . te încarcă şi de regret. şi toate la un loc ar putea schiţa o fenomenologie a lui. Mureşul. A plecat. Are o splendidă suverani­ tate în el — dar e un cuvînt al inimii numai. unul al intimităţii cu depărtă­ rile. ei trebuie detronaţi. E adevărat. Fiecare din ele este ca şi o formă de manifestare a dorului. a rămas prins în suflet. vir­ tuţile lui sînt deosebite. încît probabil nici un poet nu va mai putea scrie un vers de simplitatea şi adevărul concret al lui : Treci. dorule. de po­ poarele lui.sei şi al bogăţiei . prin cele cîteva cuvinte ale creaţiei şi frumosului pe care le-am invocat ? Să reve­ nim acum asupra lui. prin toate aceste cuvinte. de la du­ rere şi a scos tot ce putea din transfigurarea ei . al atracţiei de ceva determinat şi al pier­ derii în ceva indeterminat. Căci orice aspiraţie e întru ceva şi pînă la urmă de ceva. întru. spre a-1 adînci în el însuşi. uitînd de rest. te poartă cînd spre trecut. Am vorbit prea mult despre el. Nu există regi printre cuvinte . Am trecut. după cum e un cuvînt al visului. şi dacă există. dar n-a trecut în spirit. de cuvintele limbii noastre. poate. e de întruchipare. al limitaţiei şi nelimitaţiei. al lui ce este şi ce nu este . Nu-mi mai rumpe sufletul. al lui ce poate fi şi ce nu poate fi . Rămînă el deci un cuvînt al poeţilor. cu um­ bra dorului peste ele. dar alteori de nesuferit ceea ce trebuie şi e bine să înduri. îţi face uneori de îndurat insuportabilul.

gingaşă. şi anume : că pentru noi orice creaţie înseamnă limpede redu­ cerea la scara făpturii. ca în cuvîntul acesta de dor. întocmai unor cuvinte ca dor .a acestor făpturi vii. pe care ai vrea să-1 uiţi după ce i-ai furat lecţia. făcîndu-le depărtişoare . că. ce stăruie sub şi poate în tot ce e creaţie. Am încercat să arătăm că se poate face şi pentru ele ceva din ce s-a făcut pentru „dor". spre a le arunca apoi undeva. în ce priveşte creaţia şi frumosul există un tragic difuz al durerii. 34 Despărţirea de cuvinte Din toate cuvintele pe care le-am petrecut cu gîndul şi prin gînd. Nu sînt hotare între formă şi materie ? sau între 320 . una apropiată omului. dacă nu există în limbă durerea tragică a ruptu­ rii. că pînă şi întruchiparea creată trebuie să păstreze în ea trimiteri mai departe. actul creaţiei e totuşi încărcat de ispite şi trimiteri către lume. Şi care-i e lecţia. Semăna-ţi-aş numele In toate grădinile. neho'tărîtă şi to­ tuşi punînd âtît de frumos hotare mişcătoare între lu­ cruri. cu privire la creaţie şi frumos. să te bucuri de chipul şi nebănuita lor lucrătură. Onule. că lucrarea e una din contopiri. multe altele. care scot pe om din orbirea şi su­ biectivismul creatorului .. au în ele cioburi de-ale dorului. te întrebi dacă trebuie făcut mult mai mult pentru ele decît să le scoţi la lumină o clipă. care sînt cuvintele. poate.. pentru cuvinte ? Că şi ele sînt o creaţie. desăvîrşirea nefiind bună fără o statornică săvîrşire şi lucrare . Dar la capătul oricărei analize . ca în : Măi bădiţă. că aşa fiind. aşa cum dorul reduce depărtările. am putea scoate patru sau cinci încheieri.Alte cuvinte româneşti. în pămînturi rodnice. toate prinse parcă în orizontul dorului. mai degrabă decît de compuneri.

parcă. cu porunca şi norma. Nu sînt de aceea cuvintele oricărei limbi. a re­ laţiilor juridice. căci atunci oricare alt cuvînt ar fi bun. dar nici cuvintele unei limbi anumite. a vieţii morale. cuvintele încă rămîn să ne pună la încercare strădania şi aspiraţiile proprii". de vreme ce se vor ştiinţifice. Dar ce e frumos ? Ce e eres şi dreaptă credinţă ? Ce e ispită a gîndului care să nu fie şi întruchipare a lui ? Cînd ne gîndirn la aşezarea omului faţă de cuvintele care-i sînt mai grăitoare şi pe care uneori le chinuieşte. Cu folosirea acestor cuvinte de­ osebite. şi am uitat de claritatea conturului. pentru care cuvintele ar trebui să aibă şi unicitate. de ispite. Dacă fiecare om este cu adevărat un pachet de porniri. pe care îl folosim liber de orice context : „Şi veţi fi îmblînd în aleanul meu. atunci prin noi umblă neîncetat cuvintele-. nu ce e formosus a precumpănit la noi . Rostirea aceasta a omului are ea însăşi rosturi şi funcţii felurite. făcînd loc simţurilor toate. cu oracolul. dacă ar însemna să ţi se refuze astfel accesul la universal. 321 . a gîndirii filosofice. Răstălmăcind aproape în totul vorbele tradu­ cătorului. dincolo de funcţia comunicării. adică pînă la urmă de gînduri. expresie a gîndirii religioase. Nu sînt nici cuvintele ca mijloc de comu­ nicaţie. dar nu se despart ele de tine. ne vine în minte un fragment de traducere veche.frumos şi urît ? Dar cuvîntul nostru de frumos (de la formosus) exprimă forma contopită în materie. sau alteori a gîndirii magice. pînă la a cuprinde cîteodată şi strîmbătăţile ei. se întîmplă cum spunea -Hasdeu : în basm şi în vis deosebirile de limbă nu există. spre a le face să-i spună ce nu ştie bine nici el. eu încă voi îmbla în aleanul vostru". e frumos ce e frumos. Şi totuşi. am putea spune : „Vom fi umblînd noi oricît prin strădania şi . Dar ce fel de cuvinte sînt acestea de care nu ne putem desprinde ? Nu sînt ale lingvistului. ochiul şi-a pierdut întîietatea. dar este limba ţa devenită rostirea pură şi simplă. Rosti­ rea putea fi expresie a mitului şi gîndirii mitice. Poţi să te opreşti din cînd în cînd şi să-ţi aminteşti că e vorba de limba ta . ca lege.aspiraţiile cuvîntului către un în­ ţeles. Nu forma. ca logos. Şi te poţi gîndi să te des­ parţi de cuvinte. trecînd frumosul pe seama vieţii depline.

cum spunea Eminescu. Dar întruparea aduce spor lumii. Sau şi mai mult. Dacă stăpînul se ascunde în poruncile sale. prin cîte un înţeles el poate pune în mişcare lumea. cînd aşadar numele date pot deveni zeităţi. ci sfîrşeşti la cuvînt. Nu pleci de la concept. care uneori reuşeşte să le cuprindă pe toate şi să regăsească începuturile. cu­ vîntul are sferă şi cîmp (însemnare şi înţeles) — dar şi libertate. întocmai ca arheii de care vorbea poetul. a cunoaşterii şi naraţiunii istorice. Conceptul. Acesta nu are decît sferă şi conţinut. niciodată pe deplin dezvăluit. sau unele cuvinte privilegiate. drept zeităţi. la concept. ca într-un punct de acumulare. care a înţeles să prindă lucrurile 322 . ci sfîrşeşti. De fiecare dată cuvîntul e altul decît cel obişnuit. se întîmplă în realitate peste tot în viaţa spiritului şi el este descris spectral de ştiinţa logicii. aceasta înseamnă de-a deţine „puteri" de­ osebite. Cînd te apleci asupra unor astfel de cuvinte. pe cînd cuvîntul are sferă şi cîmp. La fel. în înţelesul ei bun. cu altă funcţie. aşa cum ne-au arătat-o cuvintele creaţiei şi frumosului din limba noastră. cînd „nomina" se pot preface în „numina". nu pleci de la cuvînt. Dar un anumit carac­ ter numenal. din experienţa aceea originară despre care vorbesc istoricii culturii. cu inferenţele adevărate şi judecata. sau e acelaşi. ele au cîteodată. care este în definitiv conceptul întrupat în vorbire. Un cuvînt e de obicei un mijloc de exprimare : o idee se exprimă prin cu­ vinte. cuvîntul poate purta în el o mai mare bogăţie decît conceptul. Procesul acesta. sau expresia gîndirii literare şi poe­ tice. iar limba însăşi din care cuvîntul face parte se poate re­ flecta în el. Poate că pentru fiecare din folosinţele amintite cuvîntul se împărtăşeşte. Nu spunem că trebuie să privim cuvintele. Este în unele cuvinte ceva dintr-un „arheu".aşa cum putea fi expresia gîndirii ştiinţifice de dina­ intea ştiinţei de simboluri şi semne. în care partea poate prelua asupra ei totul. cuvîntul se poate ascunde în înţelesurile sale. Fraza se poate turna toată într-un cuvînt : întregi desfăşurări de gînduri se focalizează în el. şi. ca un principiu adînc al ei. la diverse niveluri. vezi că au într-adevăr altă densitate. Dar acum iată cîte un cuvînt care se exprimă prin idei.

se joacă. că ele nu sînt simplu mijloc de expresie a gîndului. istoria culturii şi filosofia. însuşi „mythos" însemna la origine cuvînt. El tri­ mite la altceva. Acum fabula este a cuvîntului însuşi. se dezminte. Dar caracterul de mit rămîne. e spiritul însuşi. în care materia nu e decît mijloc pentru idei şi scheme. care e purtat de conştiinţa vie a insului. de care vorbea Hasdeu. Atunci te întorci la formele de numenalitate. filolo­ gia. strîngînd în el atît de multe din înţelesurile lumii. toată mizeria „spiritului pur". ca tot ce e tiranic : abia cuvîntul. este un numen cu tăria rea­ lului. aşa cum nici materia nu e simplu mijloc. spusă. şi într-un fel paradoxal. ci cu toată bogăţia de cu­ noştinţe pe care ţi le dau despre erou lingvistica. la funcţia de ordin mitic a rostirii. aşa cum ne-a stat înainte în cazul limbii noastre. în schimb. şi pînă la urmă se contopeşte cu contradictoriul său. maşinile omului de astăzi. Ce e fabulos în cîteva cuvinte poate căpăta întemeiere ştiinţifică. Trupul nu e mijloc pentru spirit. la unele cu­ vinte. îi vezi şi aria posibilelor. Nu faci numai genealogia eroului şi nu-i desfăşori numai biografia . în cuvintele astfel contemplate. de societate ca şi de istorie. cum ni se părea. Cînd un cuvînt poate da mi­ tului său atîta bogăţie. cu polipii şi antenele sale. cuvîntul gol : rostirea literară ? cea filosofică ? cea magică ori religioasă ? Dar cuvîntul gol. Am putut vedea lucrul acesta straniu. Cuvîntul. urcă dincolo de acestea. Iar aci încep basmul sau visul. Şi se poate reveni la cuvîntul mitului — spre a reda mitul cuvîntului —. îna­ inte de-a. dacă-i place. ci reprezintă mitul unei culturi sau al omului. arată în chip neaşteptat. care parcă explorează lumea. în cîteva cazuri. Faptele şi spusele lui sînt laolaltă cu tăcerile lui. în cîte un cuvînt sau cîte o formulare se poate con­ centra o totalitate de înţelesuri.în unitatea lui. cum făceau dorul şi atîtea cuvinte din limba noastră. el nu mai aparţine unei singure limbi. poate scoate conceptul din îngheţ. şi te întrebi ce anume vine să învestească. zona lui de dor. te ispiteşte cuvîntul. s-a prins el însuşi. Şi nu e neapărat ne- 323 . de rîndul acesta nu cu naivitatea începutului. adică la puterile deosebite pe care le-a avut rostirea omenească în istorie. „Daţi-mi voie să spun şi asta". fi spusă fabuloasă.

cuvintelor despre creaţie şi frumos.i sin # vede „epura adevărului".voie să te îndrepţi spre Orient spre a vedea pe indieni concentrînd totul în silaba „Om". ce altceva invocă el decît ceva de ordinul mitului ? Dacă însă într-o ecuaţie şi într-un cuvînt se închide întreaga lume. spre a ne putea despărţi de cuvinte. . Poţi lua un cuvînt şi pleca în lume cu el. prin care se încheie ciclul. Am ales pe „întru" şi „întruchipare". cu ce va fi însemnînd pentru ei. atunci despărţirea de cuvinte e cu pu­ tinţă. în Europa scientismului ea însăşi. poţi întîlni aceeaşi funcţie mitică a cuvîntului sau a formei : căci în clipa cînd Euler spune că în ecuaţia eix = cos x -f.

petrecere 49 Vremea vremuieşte 54 Infinit şi infinire la Eminescu 60 îndoita infinire la Brâncuşi 66 Supliment la infinire 71 Troienire 73 IV Ciclul rînduielii Despre ctitoriile prefixului „în" 81 Trei cuvinte ale lui Cantemir 89 325 .CUPRINSUL ROSTIREA FILOSOFICA ROMANEASCA Cuvînt înainte 7 I Şinele şi Sinea II Ciclul fiinţei Rost şi rostire 20 Intru 27 Fire 34 Fiinţă 41 III Ciclul devenirii Trecere.

nu se cade 132 Minte şi smintire 135 Despre dreapta smintire 138 Nebun şi netot 141 Ba nu 144 Despre lucrările lui ba 147 Discurs despre Neîîrtate 151 împeliţatul 154 Dracul gol şi demonia lui Goethe 157 întîlnirea noastră cu Goethe 160 Partea a doua din Faust sau din dracul cu cărţi 164 Cel ce stă pe răzoare 167 Hotărăşte-mă. pune-mi hotare 171 Individul care nu e ins 174 Despre partea femeiască sau dincoace şi dincolo de ins Gînduri despre sat şi fsat 181 In cătune şi colibe 184 Comunicare şi cuminecare 188 Cuvînt următor 192 CREAŢIE ŞI FRUMOS în loc de prefaţă 199 Despre a doua comoară a limbilor 201 N 326 .In temeiul codrului sau despre cuvîntul temei 92 Temeiuri 95 Cumpăt. computer şi cumpătul vremii 98 VIAŢĂ ŞI SOCIETATE Partea noastră de cer 107 A dulce spure 110 Vieţuire lină şi cumplită 114 „Mă paşte gîndul" 118 A da drumul 121 Lege şi nomos 124 Despre cădere. în limba noastră 128 Se cade.

Introducere la dor 205 Bădişor. 263 Răs-bunare 268 Despre cuvintele creaţiei şi răs-bunarea lui „a făptui" 271 Făptură 275 Lucru şi lucrare 279 Adevăruri lucrătoare 282 Biruit-au lucrarea 286 A săvîrşi. iscusire 234 Despre trei iscusiri 238 Iscusirile fiinţei româneşti 241 Iscusirile verbului românesc 245 Brâncuşi a sculptat infinitive lungi 248 Despre iscusitele răsturnări şi Eminescu 249 Ale lumii două feţe şi verbele auxiliare 253 Lamură şi lămurire 256 Lămurirea trupurilor 260 Trei cuvinte reţinute de U. sfîrşi.O.C.S.N. desăvîrşi 289 Desăvîrşire fără săvîrşire 294 Spre şi depărtările 297 Către şi apropierile 301 întru şi stihiile 304 întruchipare 308 Frageda fire 313 Revenirea la dor şi despărţirea de el 318 Despărţirea de cuvinte 320 . iscodire. depărtişor 208 Depărtişor 212 Paranteză despre rimă sau ispitele cuvîntului 216 Ispitire 220 Despre ispitele gîndului 224 Despre gîndul ispitelor 227 O lume fără ispitire 231 Ispitire.E.

T I P A R U L E X E C U T A T S U B COMANDA NR.50. COLI T I P A R 20.LECTOR : AURELIA B A T A L I TEHNOREDACTOR : E L E N A PREDA A P Ă R U T : 1987. 70 213 LA C.1987. BUCUREŞTI. REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA . P .08. „CASA SCINTEII". B U N DE T I P A R : 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->