Σπίηη

01/02/2011

(ΓΗΑΦΟΡΔ΢
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ΢
Α' ΔΞΔΣΑ΢ΣΗΚΖ΢)

Σεηάπηη
02/2/2011

(ΓΗΑΦΟΡΔ΢
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ΢
Α'

Γεςηέπα
31/012011

(ΓΗΑΦΟΡΔ΢ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΔ΢
Β' ΔΞΔΣΑ΢ΣΗΚΖ΢)

Σεηάπηη
23/2/2011

Νέα
ημεπ/νία
εξέηαζηρ

Ζμεπ/νία
ακςπωμέν
ηρ
εξέηαζηρ
Γεςηέπα
31/01/2011

Α' ΔΞΑΜΖΝΟ

Β' ΔΞΑΜΖΝΟ

Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ

Γ' ΔΞΑΜΖΝΟ

Δ' ΔΞΑΜΖΝΟ

΢Σ' ΔΞΑΜΖΝΟ

Ε' ΔΞΑΜΖΝΟ

Καθαπά
Γεςηέπα

Σπίηη
08/03/2011

Διζαγωγή ζηον
Ππογπαμμαηιζμό

Φηθιακή Δπεξεπγαζία
΢ήμαηορ

Λειηοςπγικά
΢ςζηήμαηα II

Γ103, Γ104, Γ105,
Γ111, Γ101,Γ214
Αμφ 001, Αμφ 002
(Γ211, Γ210, Γ212)

A212,Α213, Α214,Α215,
Α216, B218

(B218), Α215, Α216,
Α213, Α214,
(Αμφ Χατζηνικολάου)

ΦΑΡΟΜΖΛΗΓΚΟ΢

ΒΔΛΧΝΖ

Γιλινηαρ

19:00 - 21:30

ΚΑΣ
14:00 - 16:30

ΚΑΣ
11:00 - 13:30

Ανηικειμενοζηπαθήρ
Ππογπαμμαηιζμόρ

Λειηοςπγικά
΢ςζηήμαηα Η

A110 έως και Α216, Β218

Ανάπςξη
Γιαδ. Δθαπμογών
(A214), A215
A216

ΑιζθηηήπιαΜεηπήζειρ

Β218, Αμφ.
Χατζηνικολάου,

ΠΡΔΕΔΡΑΚΟ΢

ΓΗΛΗΝΣΑ΢

ΛΔΒΔΝΣΖ΢

ΑΛΑΣ΢ΑΘΗΑΝΟ΢

ΒΑ΢ΗΛΟΠΟΤΛΟ΢

ΚΟΝ
19:00 - 21:30

ΜΖΣ
11:00-13:30

ΜΖΣ
14:00 - 16:30

ΜΖΣ
11:00 - 13:30

ΚΟΝ
16:30 -19:00

Ζλεκηπονικά

΢σεδίαζη VLSI

Δθαπμοζμένη
Οπηοηλ/νική

Αμφ. Χατζηνικολάου,
Β218, Α011, Β011,
Α210, Α211

Αμφ. Χατζηνικολάου,
Β218, Α213

ΠΑΝΑΓΗΧΣΑΣΟ΢

ΚΟΤΡΟ΢

ΚΟΝ
19:00 - 21:30

Α΢Λ
16:30 - 19:00

Θεωπία
Κςκλωμάηων

Γιοίκηζη
Δπισειπήζεων

Αμφ. Χατζηνικολάου,
Β218, Α214, Α215,
(Α216,A212, A213)

(A212), Α215, Α216
Α213, Α214

A216

Α215

ΓΡΟ΢ΗΝΟΠΟΤΛΟ΢

ΥΑΡΧΝΖ- ΠΡΟΚΟΤ

Σ΢ΑΚΗΡΖ

ΜΟΤ΢ΣΑΝΖ΢

ΑΛΑΣ΢ΑΘΗΑΝΟ΢

ΑΛΑΣ΢ΑΘΗΑΝΟ΢

ΓΡΟ΢
19:00 - 21:30

KAT
11:00 - 13:30

8:30 - 11:00

8:30 - 11:00

ΓΡΟ΢
16:30 -19:00

ΓΡΟ΢
19:00 - 21:30

Πέμπηη
10/03/2011

Παπαζκεςή
11/03/2011

Γεςηέπα
14/03/2011

Σπίηη
15-03-2011

Αςηόμαηη
΢σεδίαζη VHDL

A210

Α211

A210, A211

Σ΢ΑΚΗΡΖ

ΜΟΤ΢ΣΑΝΖ΢

ΚΟΤΡΟ΢
ΜΖΣ

8:30 - 11:00

8:30 - 11:00

14:00 - 16:30

Δθαπμοζμένη
Οπηοηλ/νική

Φςζική
΢ηεπεών

ΚΑΣ

΢.Α.Μ.Μικποελεγκηέρ

Μησαηπονική

Αμφ. Χατζηνικολάου,

ΚΑΣ

Α214

Μικποηλεκηπονική
Αμφ. Χατζηνικολάου,
Β218, Α011, Β011

Αμφ. Χατζηνικολάου, Β218

A215, A216

Α210, Α211, Α214, Α215, Α216

΢ςζηήμαηα
Μαθηζιακήρ
ηεσνολογίαρ
(Αμφ. Χατζην.)
Β218

ΞΔΝΗΚΟ΢
ΚΑΣ
11:00 - 13:30

΢ΠΑΘΟΠΟΤΛΟ΢

16:30 -19:00

Σ΢ΑΛΗΓΖ΢
Α΢Λ
14:00-16:30

ΜAΣ
19:00 - 21:30

ΑιζθηηήπιαΜεηπήζειρ

Οπηικά Γίκηςα
Γεδομένων

Α΢Λ
8:30 - 11:00

Πέμπηη
17/03/2011

Φςζική
΢ηεπεών

Φηθιακέρ
Δπικοινωνίερ

ΚΟΤΡΟ΢

Σεηάπηη
16/03/2011

A215, A216

Οπηικά Γίκηςα
Γεδομένων
A214, A215,
(Α212), Α213

Mονηελοποίηζη &

Πποζομοίωζη
Γςν. ΢ςζ.

ΜΖΣ

Μεηαγλωηηιζηέρ

Ανηικειμενοζηπαθήρ
Ππογπαμμαηιζμόρ

Ανάπςξη
Γιαδ. Δθαπμογών

A210 έως και Α216
Αμφ 001, Αμφ 002

(A214), A215
A216

A215, A216

A214, A215,
(Α212), Α213

ΠΡΔΕΔΡΑΚΟ΢

ΛΔΒΔΝΣΖ΢

ΑΛΑΣ΢ΑΘΗΑΝΟ΢

ΒΑ΢ΗΛΟΠΟΤΛΟ΢

ΚΟΝ
19:00 - 21:30

ΜΖΣ
14:00 - 16:30

ΜΖΣ
11:00 - 13:30

ΚΟΝ
16:30 -19:00

΢σεδίαζη VLSI

Λειηοςπγικά
΢ςζηήμαηα Η

Δθαπμοζμένη
Οπηοηλ/νική
Φςζική
΢ηεπεών

Mονηελοποίηζη &
Πποζομοίωζη
Γςν. ΢ςζ.

A214, A215, Α216
Α210, Α211, Α212,
Α213

A210, A211, Αμφ.
Χατζηνικολάου,

Α210, Α211

A215, A216

ΚΟΤΡΟ΢

ΓΗΛΗΝΣΑ΢

Σ΢ΑΚΗΡΖ
ΜΟΤ΢ΣΑΝΖ΢

΢ΠΑΘΟΠΟΤΛΟ΢

Α΢Λ
16:30 - 19:00

ΜΖΣ
14:00-16:30

11:00 - 13:30

19:00-21:30

ΜΖΣ

ΚΑΝΗΓΖ΢

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful