PROGRAMUL „EUROPA PENTRU CETĂŢENI” 2007-2013

GHIDUL PROGRAMULUI Versiune valabilă din luna ianuarie 2013

Direcţia Generală Comunicare
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013

CUPRINS AVERTISMENT ....................................................................................................................... 4 PARTEA I – GENERALITĂŢI CAPITOLUL I – INTRODUCERE ........................................................................................ 5 I.1 Context .................................................................................................................................... 5 I.2 Scopul Ghidului programului ............................................................................................ 5 I. 3 Obiectivele generale şi specifice ale programului „Europa pentru cetăţeni” ............... 6 I.4 Priorităţile programului „Europa pentru cetăţeni”......................................................... 7 I.5 Structura programului „Europa pentru cetăţeni” ........................................................... 8 I.6 Gestionarea programului „Europa pentru cetăţeni”......................................................... 10 I.7 Bugetul general al programului ....................................................................................... 12 I.8 Calendarul 2011-2013 şi publicarea rezultatelor selecţiei ............................................. 13 I.9 Date de contact................................................................................................................... 14 CAPITOLUL II – DEPUNEREA CERERILOR ŞI PROCEDURA DE SELECŢIE...... 15 II.1 Depunerea cererilor ......................................................................................................... 15 II.1.1 Formularul de cerere de subvenționare (formular electronic) .................................. 15 II.1.2 Documente suplimentare de transmis la solicitarea EACEA ................................... 15 II.2 Procedura de selecţie ......................................................................................................... 17 II.2.1 Criterii de eligibilitate ............................................................................................... 17 A. Candidatul şi partenerii ....................................................................................... 18 A.1 Tipul candidaţilor şi partenerilor ....................................................................... 18 A.1.1 Statutul juridic ................................................................................................ 18 A.1.2 Stabilirea într-o ţară participantă .................................................................... 18 A.1.3 Tipul de organizaţie ........................................................................................ 18 A.2 Numărul de parteneri ......................................................................................... 18 B. Natura şi dimensiunea proiectului ....................................................................... 18 B.1 Numărul de participanţi ..................................................................................... 18 B.2 Bugetul............................................................................................................... 18 B.3 Locul de desfăşurare şi numărul de activităţi .................................................... 18 B.4 Perioada de eligibilitate/durata proiectului ........................................................ 18 C. Cererea ................................................................................................................. 19 C.1 Formularul oficial de cerere .............................................................................. 19 C.2 Termenul-limită ................................................................................................. 19 C.3 Limba oficială .................................................................................................... 19 II.2.2 Criterii de excludere ................................................................................................... 19 II.2.3 Criterii de selecţie ....................................................................................................... 20 II.2.4 Criterii de atribuire ................................................................................................... 21 II.3 Consultarea Comitetului de program şi a Parlamentului European .......................... 23 II.4 Atribuirea subvenţiilor .................................................................................................... 23 CAPITOLUL III – CONDIŢII FINANCIARE ŞI CONTRACTUALE ............................ 24 III.1 Condiţii financiare şi contractuale generale ............................................................... 24 III.1.1 Cuantumul subvenţiei .............................................................................................. 24 III.1.2 Cofinanţarea ............................................................................................................ 24
2

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013

III.1.3 Decizia de subvenţionare şi acordul de subvenţionare............................................ 24 III.1.4 Obligații care decurg din decizia de subvenţionare şi acordul de subvenţionare.... 25 III.1.5 Subcontractarea şi atribuirea contractului de achiziţii publice................................ 25 III.1.6 Garanţia ................................................................................................................... 26 III.1.7 Audituri ..................................................................................................................... 26 III.1.8 Drepturi de proprietate/utilizarea rezultatelor ......................................................... 26 III.1.9 Vizibilitate şi promovare ......................................................................................... 26 III.1.10 Valorificarea şi difuzarea rezultatelor ................................................................... 27 III.1.11 Protecţia datelor..................................................................................................... 28 III.1.12 Temeiul juridic ...................................................................................................... 28 III.2 Condiţii financiare şi contractuale (specifice subvenţiilor pentru proiecte) ............. 29 III.2.1 Neretroactivitatea .................................................................................................... 29 III.2.2 Evitarea dublei finanţări .......................................................................................... 29 III.2.3 Nonprofit ................................................................................................................. 29 III.2.4 Respectarea termenelor-limită................................................................................. 29 III.2.5 Calcularea subvenţiei .............................................................................................. 30 III.2.5.1 Finanţarea forfetară .............................................................................................. 30 III.2.5.2 Finanţarea bugetară .............................................................................................. 30 III.2.6 Procedurile de plată ................................................................................................. 32 III.2.6.1 Prefinanţarea......................................................................................................... 32 III.2.6.2 Plata finală ............................................................................................................. 33 PARTEA A DOUA – ELEMENTE SPECIFICE ALE ACŢIUNILOR PROGRAMULUI35 CAPITOLUL IV – SUBVENŢII PENTRU PROIECTE .................................................... 35 Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa........................................................................... 35 IV.1 Măsura 1.1 – Întruniri ale cetățenilor în contextul înfrățirii între orașe .................... 35 IV.2 Măsura 1.2 – Reţele de oraşe înfrăţite........................................................................ 38 IV.3 Măsura 2.1 – Proiecte cetăţeneşti ............................................................................... 41 IV.4 Măsura 2.2 – Măsuri de sprijin .................................................................................. 44 Acţiunea 2 – Societatea civilă activă în Europa ................................................................... 46 IV.5 Măsura 3 – Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile ........... 46 Acţiunea 4 – Memoria europeană activă ................................................................................ 49 IV.6 Memoria europeană activă .......................................................................................... 49 ANEXA 1 – GLOSAR.............................................................................................................. 53 ANEXA II – TABEL GENERAL AL CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ........................ 58 ANEXA III – RATE FORFETARE aplicabile în cadrul Acţiunii 1 Măsura 1.1 ..................... 59 ANEXA IV – RATE FORFETARE aplicabile în cadrul Acţiunii 1 Măsura 2, Acţiunii 2 Măsura 3, Acţiunii 4 ................................................................................................................. 60

3

Agenţia va publica proiectele de acorduri/decizii de subvenţionare aferente prezentei cereri/prezentului ghid al programului imediat ce este posibil.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 AVERTISMENT Vă rugăm să reţineţi că acordurile/deciziile standard de subvenţionare ale agenţiei sunt în curs de revizuire datorită intrării în vigoare a noului regulament financiar şi a normelor de aplicare a acestuia la 1 ianuarie 2013. 4 . Agenţia îşi rezervă totuşi dreptul de a introduce modificări sau detalii suplimentare în funcţie de adoptarea textului final al regulamentului financiar şi al normelor de aplicare a acestuia. Prin urmare. Vă rugăm să reţineţi. În acest caz. acestea nu au fost încă anexate la cerere/ghidul programului. că celelalte documente pe care le aveţi la dispoziţie sunt deja conforme cu noile dispoziţii. de asemenea. în orice caz în timp util înainte de termenul-limită de depunere a propunerilor. modificările vor fi anunţate în timp util înainte de termenul-limită.

Comisia Europeană continuă să încurajeze implicarea cetăţenilor europeni în toate dimensiunile vieţii comunităţii de care aparţin. . Sunt incluse: .un set de informaţii cuprinzătoare privind oportunităţile de finanţare în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”: condiţiile esenţiale pentru solicitarea finanţării. cât şi Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene consacră principiile democratice ale UE. precum şi a tipurilor de activităţi care pot beneficia de asistenţă. Ghidul oferă informaţii detaliate privind criteriile de participare şi nivelul subvenţiilor care pot fi oferite. oferindu-le astfel şansa de a participa la întărirea unităţii europene. explicarea procedurii de selecţie şi a normelor generale aplicabile cererilor de subvenţii europene care sunt selectate la sfârşitul acestei proceduri. 5 . (ii) deschiderea sistemului democratic la participare civică şi (iii) drepturile persoanelor. stipulează drepturile cetăţenilor Uniunii şi prezintă principalele metode prin care cetăţenii şi asociaţiile de cetăţeni se pot implica în stabilirea agendei politice europene.în interesul stabilităţii şi previzibilităţii. Există o strânsă legătură între (i) exprimarea nevoilor cetăţenilor şi rezultatele necesare pentru îndeplinirea acestora. Dezvoltarea unui sentiment durabil de proprietate şi apartenenţă la Uniunea Europeană impune abordarea celor trei aspecte în mod egal şi cu ajutorul unor instrumente adecvate. OSC) la procesul integrării europene. Acesta va permite o planificare mai eficientă şi pe termen mai lung de către organizaţiile interesate de dezvoltarea de activităţi în cadrul acestui program. implicit. inclusiv cunoaşterea acestor drepturi. valabil pe întreaga durată a programului. Atât Tratatul privind Uniunea Europeană. Parlamentul European şi Consiliul au adoptat programul „Europa pentru cetăţeni” pentru perioada 2007-2013.2 Scopul Ghidului programului Scopul prezentului ghid este de a oferi asistenţă tuturor părţilor interesate în dezvoltarea de proiecte sau primirea de sprijin financiar în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” (2007-2013). care instituie cadrul juridic necesar sprijinirii unei game largi de activităţi şi organizaţii care promovează „cetăţenia europeană activă” şi. un calendar pentru depunerea şi evaluarea cererilor. Acesta contribuie la o mai bună înţelegere a obiectivelor şi acţiunilor programului. Considerând cetăţenia europeană ca un important element al consolidării şi garantării procesului integrării europene. participarea cetăţenilor şi a organizaţiilor societăţii civile (în continuare. I.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 PARTEA I – GENERALITĂŢI CAPITOLUL I – INTRODUCERE I. Prin Decizia 1904/2006/CE din 12 decembrie 2006.1 Context Adoptarea Tratatului de la Lisabona de la sfârşitul anului 2009 a dus la o serie de modificări importante ale conceptului de cetăţenie europeană.

un glosar de termeni şi definiţii din sfera programului „Europa pentru cetăţeni” (a se vedea ANEXA I. valorile comune. Pentru simplificarea accesului candidaţilor. democratice şi deschise spre lume. toate formularele şi documentele necesare solicitării de fonduri pot fi descărcate de la adresele de internet menţionate în capitolul II. respectând şi promovând diversitatea culturală şi lingvistică şi contribuind în acelaşi timp la dialogul intercultural. pentru a învăţa din istorie şi a contribui la construirea viitorului.    Obiectivele specifice sunt urmărite la nivel transnaţional:  apropierea membrilor comunităţilor locale de pe întregul teritoriu al Europei pentru a împărtăşi şi a face schimb de experienţă. bazat pe istorie. încurajarea interacţiunii între cetăţeni şi organizaţiile societăţii civile din toate ţările 6    . 3 Obiectivele generale şi specifice ale programului „Europa pentru cetăţeni” Obiectivele generale ale programului sunt următoarele:  să ofere cetăţenilor oportunitatea de a interacţiona şi de a participa la construirea unei Europe cât mai apropiate. să dezvolte înţelegerea reciprocă şi toleranţa între cetăţenii europeni. istoria şi cultura comună. să stimuleze un sentiment de apartenenţă la Uniunea Europeană în rândul cetăţenilor acesteia. Aplicabilitatea prezentului ghid se supune totuşi următoarelor condiţii:  adoptarea de către Comisie a agendei anuale de lucru a programului „Europa pentru cetăţeni” după transmiterea acesteia către Comitetul de program. prin cooperare în cadrul organizaţiilor societăţii civile la nivel european. . aducerea Europei mai aproape de cetăţenii săi prin promovarea valorilor şi realizărilor europene. dezvoltând astfel cetăţenia Uniunii Europene.  adoptarea de către Parlamentul European şi Consiliu a finanţării necesare programului „Europa pentru cetăţeni" în cadrul bugetului anual al Uniunii Europene. promovarea acţiunilor. să dezvolte un sentiment al identităţii europene. dezbaterilor şi reflecţiei în legătură cu cetăţenia europeană şi democraţia. păstrând în acelaşi timp amintirea trecutului său. cultură şi valori comune. unită şi îmbogăţită prin diversitatea sa culturală. I. opinii şi valori. 1 „Depunerea cererilor” din prezentul ghid (a se vedea pagina 14).o definire detaliată şi stabilă a tuturor cerinţelor care trebuie îndeplinite de fiecare tip de proiect. pagina 53).Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 .

de asemenea.eu/citizenship/programme/priority_themes_en. Această dimensiune transnaţională trebuie însoţită. În consecinţă. 4 Priorităţile programului „Europa pentru cetăţeni” Acest program acordă prioritate anumitor teme extrem de importante pentru dezvoltarea unei cetăţenii europene active. rasă sau origine etnică. Candidaţii sunt invitaţi. cât şi unitatea Europei. de o puternică dimensiune locală. Faptul că se acordă prioritate acestor teme va încuraja realizarea de sinergii între proiectele din acest domeniu şi va asigura vizibilitatea şi impactul acţiunilor sprijinite şi ale programului în general.europa. atunci când este posibil. inclusiv rezidenţilor legali. cum ar fi egalitatea între femei şi bărbaţi şi nediscriminarea.ec. Priorităţi A se vedea site-ul web EACEA: http://eacea. religie sau convingeri. să ia în considerare aspecte transversale.php 7 . I. contribuind la dialogul intercultural şi aducând în prim plan atât diversitatea. vârstă sau orientare sexuală. fără nicio formă de discriminare pe motive de sex. handicap. programul trebuie să fie accesibil tuturor cetăţenilor europeni. Candidaţii din cadrul acestui program sunt invitaţi să abordeze în proiectele lor cel puţin una dintre priorităţile programului.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 participante. o atenţie specială fiind acordată activităţilor menite să dezvolte legături mai strânse între cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene de la 30 aprilie 2004 şi cei ai statelor membre care au aderat după această dată. Candidaţii sunt invitaţi să depăşească viziunea naţională şi să abordeze diferitele teme dintr-o perspectivă europeană şi/sau prin compararea mai multor puncte de vedere naţionale.

prezentul ghid nu se aplică acţiunii 3. reţele de oraşe înfrăţite. costurile de călătorie ocazionate de aplicarea programului de lucru. SUBVENŢII DE FUNCŢIONARE – subvenţiile de funcţionare1 sunt diferite de subvenţiile pentru proiecte prin faptul că finanţează costurile necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţilor obişnuite şi permanente ale unei organizaţii. publicaţiilor.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 I.ec. Aceasta încurajează întâlniri. depreciere şi celelalte costuri legate în mod direct de programul de lucru al organizaţiei. în vederea împărtăşirii şi schimbului de experienţe.eu/citizenship/funding/2013/call_action2_1_12_en.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe (a se vedea pagina 35) şi Măsura 1. prin participarea acestora în cadrul acţiunilor de înfrăţire a oraşelor şi prin încurajarea legăturilor între oraşele înfrăţite.europa. informărilor şi diseminărilor. programul „Europa pentru cetăţeni” propune acţiuni diferite. măsuri de sprijin) Acţiunea 2: Societatea civilă activă în Europa [sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile (OSC) şi sprijin structural pentru grupuri de reflecţie şi OSC] Acţiunea 3: Împreună pentru Europa (evenimente cu vizibilitate ridicată. studii şi instrumente de informare şi diseminare) Acţiunea 4: Memorie europeană activă Nu există subvenţii disponibile în cadrul acţiunii 3.2 Reţele de oraşe înfrăţite (a se vedea 1 Această acţiune se întreprinde printr-o Cerere de propuneri specifică disponibilă pe site-ul http://eacea. În consecinţă. pe parcursul căreia sunt puse în aplicare activităţi specifice propuse. sprijinite prin două categorii de subvenţii: A. opinii şi valori. costurile reuniunilor interne. B. În continuare este oferită o scurtă descriere a diferitelor acţiuni şi măsuri: Acţiunea 1 . schimburi de experienţă şi dezbateri între cetăţenii europeni din state diferite. SUBVENŢII PENTRU PROIECTE – proiectele sunt acţiuni cu o durată de viaţă limitată. costurile de închiriere. pentru a învăţa din istorie şi pentru a construi pentru viitor. Pentru a-şi duce la îndeplinire obiectivele. această măsură acoperă următoarele tipuri de activitate: Măsura 1.5 Structura programului „Europa pentru cetăţeni” Programul este pus în aplicare prin intermediul a patru acţiuni:     Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa (întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe.Cetăţeni activi pentru Europa Acţiunea „Cetăţeni activi pentru Europa” are ca scop apropierea membrilor comunităţilor locale din Europa.php 8 . prin mijloace diferite: Măsura 1 – Înfrăţirea oraşelor Această măsură are ca scop activităţi care implică sau promovează schimburile directe între cetăţenii europeni. proiecte cetăţeneşti. precum costurile de personal. prin urmare.

Aceste proiecte trebuie să reunească cetăţeni proveniţi din diferite orizonturi culturale. naţional sau european (a se vedea pagina 46).2 Măsuri de sprijin (a se vedea pagina 44) – pentru schimbul de bune practici şi de experienţă între diferitele părţi interesate. pe teme specifice legate de obiectivele şi priorităţile programului. care să faciliteze participarea cetăţenilor.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 pagina 38). Se recomandă aplicarea de metode inovatoare. atât la nivel local. se poate oferi sprijin unei varietăţi de proiecte transnaţionale şi interdisciplinare. Măsura 2 – Proiecte cetăţeneşti şi măsuri de sprijin În cadrul Măsurii 2.1 Proiecte cetăţeneşti (a se vedea pagina 41). 9 . elaborarea unor măsuri de sprijin – incluse în Măsura 2. referindu-se la oraşele care au semnat sau urmează să semneze acorduri de înfrăţire. Conceptul de oraşe înfrăţite trebuie să fie înţeles în sens larg.Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile Scopul acestei măsuri este de a sprijini colaborarea în cadrul unor proiecte concrete ale organizaţiilor societăţii civile din ţări participante diferite. În aceste proiecte se pot implica o varietate de organizaţii de la nivel local. de asemenea. în vederea promovării unei cetăţenii europene active. în care sunt implicaţi direct cetăţenii. cât şi la nivel european. Acţiunea 4 – Memoria europeană activă Această acţiune urmăreşte comemorarea victimelor nazismului şi stalinismului (a se vedea pagina 49). Acţiunea 2 – Societatea civilă activă în Europa Măsura 3 . Dezvoltarea şi consolidarea acţiunilor programului presupune. regional. care vor acţiona împreună sau vor dezbate problemele europene comune. precum şi la oraşele care au încheiat forme diferite de parteneriat prin care se încurajează legăturile culturale şi de cooperare.

instituită prin Decizia 2005/56/CE a Comisiei Europene din 14 ianuarie 2005. cum ar fi. cu excepţia unei părţi a acţiunii 3. EACEA are atribuţii de gestionare a ciclului complet de viaţă al acestor proiecte.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 I. Audiovizual şi Cultură EACEA. inclusiv întocmirea cererilor de propuneri. 10 . comunicarea cu beneficiarii şi inspecţiile la faţa locului. criteriile de selecţie şi procedurile corespunzătoare. răspunde de punerea în aplicare a tuturor acţiunilor programului „Europa pentru cetăţeni”. Agenţia Executivă pentru Educaţie. înfiinţate de către Comisie. selectarea proiectelor şi semnarea deciziilor/acordurilor de subvenţionare. după consultarea Comitetului de program. au rolul de a furniza părţilor interesate informaţii privind programul şi de a le oferi instrucţiuni şi asistenţă.ec.europa. Punctele de informare ale programului „Europa pentru cetăţeni” (PEC) Punctele de informare ale programului „Europa pentru cetăţeni”. echilibrul general între diferite acţiuni etc. Lista punctelor de informare ale programului „Europa pentru cetăţeni” este disponibilă la http://eacea. Comitetul de program este consultat în mod oficial cu privire la diferite aspecte ale punerii în aplicare a programului. obiectivele şi criteriile aplicabile programului în mod permanent. planul anual de lucru propus. de exemplu. În Comitetul de program sunt incluse şi alte ţări care participă la program. În plus.6 Gestionarea programului „Europa pentru cetăţeni” Comisia Europeană Direcţia Generală Comunicare (DG COMM) este responsabilă în ultimă instanţă pentru desfăşurarea corespunzătoare a programului „Europa pentru cetăţeni”. în vederea cooperării cu Comisia şi pentru mobilizarea tuturor multiplicatorilor de informaţie semnificativi de la nivel naţional. desfăşurată direct de către DG Comunicare. aceasta coordonează şi monitorizează în ansamblu punerea în aplicare. acestea având rolul de observatori fără drept de vot. Aceasta administrează bugetul şi stabileşte priorităţile. a informaţiilor practice cu privire la punerea în aplicare. în care acestea îşi numesc reprezentanţi.eu/citizenship/index_en. activităţile şi oportunităţile de finanţare ale programului. Mai multe state membre au instituit astfel de structuri începând din 2008. monitorizarea proiectelor. gestiunea financiară.php Statele membre şi alte ţări participante Statele membre ale UE se implică în punerea în aplicare a programului „Europa pentru cetăţeni” în special prin intermediul Comitetului de program. rezultatele şi evaluarea programului la nivel european. Comisia Europeană utilizează serviciile unei agenţii executive. Aceste structuri naţionale sunt responsabile pentru asigurarea unei diseminări eficace şi orientate către cât mai mulţi cetăţeni.

Acţiunea 3 – Împreună pentru Europa: aproximativ 10%. Acest program este finanţat prin linia bugetară 16 05 01: http://ec. Acţiunea 2 – Societatea civilă activă în Europa: aproximativ 31%.eu/budget/documents/2011_en. 11 .htm?submenuheader=2 În decizia de instituire a acestui program se specifică o defalcare între diferitele acţiuni ale programului pentru perioada integrală 2007-2013 după cum urmează: Acţiunea 1 – Cetăţeni activi pentru Europa: cel puţin 45%. Bugetul anual face obiectul deciziei autorităţilor bugetare. administrative şi tehnice ale programului.europa. Sumele rămase sunt utilizate pentru a acoperi cheltuielile generale.7 Bugetul general al programului Programul are un buget total de 215 milioane EUR pentru o perioadă de şapte ani (2007-2013). Acţiunea 4 – Memoria europeană activă: aproximativ 4%.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 I. Site-ul internet de mai jos prezintă diferitele etape ale adoptării bugetului.

1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe 1 iunie anul termenului-limită şi 28 februarie anul Etapa 1 1 februarie următor 1 octombrie anul termenului-limită şi 30 iunie anul Etapa 2 1 iunie următor 1 ianuarie şi 30 septembrie anul următor termenuluiEtapa 3 1 septembrie limită Măsura 1. termenul-limită este considerat prima zi lucrătoare după sfârşitul de săptămână.2 Măsuri de sprijin 1 decembrie anul termenului-limită şi 31 mai anul 1 iunie următor Măsura Acţiunea 2: Societatea civilă activă în Europa Măsura Măsura 3 Proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile Termenul-limită de depunere 1 februarie Perioada de eligibilitate: proiectele trebuie să înceapă între 1 august anul termenului-limită şi 31 ianuarie anul următor Acţiunea 4: Memoria europeană activă Termenul-limită de depunere 1 iunie Perioada de eligibilitate: proiectele trebuie să înceapă între 1 decembrie anul termenului-limită şi 31 mai anul următor *Cererile trebuie depuse înainte de ora 12.1 Proiecte cetăţeneşti 1 decembrie anul termenului-limită şi 31 mai anul 1 iunie următor Măsura 2. 12 .Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 I.8 Calendarul 2011-2013 şi publicarea rezultatelor selecţiei Termenele-limită de depunere a cererilor sunt planificate după cum urmează: Acţiunea 1: Cetăţeni activi pentru Europa Termenul-limită de Perioada de eligibilitate: proiectele trebuie să înceapă depunere* între Măsura 1.2 Reţele de oraşe înfrăţite 1 iunie şi 30 decembrie anul termenului-limită Etapa 1 1 februarie 1 ianuarie şi 30 mai anul următor anului termenuluiEtapa 2 1 septembrie limită Măsura 2. În cazul în care termenul-limită de depunere este sâmbăta sau duminica. (ora Bruxelles-ului) în ultima zi de depunere a cererilor.00 p.m.

1 – Proiecte cetăţeneşti şi Măsura 2.eu/citizenship/index_en.ec.eu/citizenship/index_en.Belgia Fax:+32 2 296 23 89.eu Măsura 2. Adoptarea deciziei de selecţie. pagina 22).ec.3.1 – Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe şi Măsura 1.europa. Trebuie reţinut că în perioada dintre termenul-limită de depunere a cererilor şi publicarea rezultatelor selecţiei se vor desfăşura următoarele proceduri:   Evaluarea şi selectarea cererilor.europa.eu Acţiunea 4 – Memoria europeană activă: eacea-p7-remembrance@ec.europa.ec.eu/citizenship/results_compendia/results_en.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Publicarea rezultatelor selecţiei În principiu.europa.2 Reţele de oraşe înfrăţite fac obiectul procedurii de consultare în cadrul Comitetului de program şi Parlamentului European.2 – Reţele de oraşe înfrăţite: eacea-p7@ec.Unit P7 Citizenship Avenue du Bourget.php EACEA . I.europa.2 – Măsuri de sprijin: eacea-p7-citizensprojects@ec. http://eacea.  Candidaţii pot fi informaţi cu privire la rezultatul procesului de selecţie numai după încheierea procedurilor susmenţionate. Doar proiectele depuse în cadrul Acţiunii 1 Măsura 1.europa. Lista proiectelor selectate va fi publicată pe următorul site internet: http://eacea. 1 (BOUR 01/04A) B-1140 Bruxelles .php Candidaţii ale căror cereri nu au fost selectate vor fi informaţi în scris.eu Acţiunea 2 Măsura 3 Sprijin pentru proiecte iniţiate de OSC: eacea-p7-civilsociety@ec.europa. Datele de contact ale PEC sunt disponibile la următoarea adresă: http://eacea. rezultatul procedurii de selecţie se comunică candidaţilor în a patra lună după termenul-limită de depunere a cererilor.eu 13 . care durează cel puţin şase săptămâni (pentru informaţii suplimentare privind procedura de consultare. a se vedea capitolul II.php Acţiunea 1 Măsura 1.9 Date de contact Punctele de informare ale programului „Europa pentru cetăţeni” (PEC) Candidaţii sunt încurajaţi să contacteze Punctele de informare ale programului „Europa pentru cetăţeni” – structuri naţionale responsabile pentru difuzarea informaţiilor practice privind punerea în aplicare a programului „Europa pentru cetăţeni” – din propriile ţări.

europa. trebuie să completaţi şi să anexaţi la formularul electronic documentele considerate ca făcând parte integrantă din cerere: pentru toate acţiunile declaraţia pe proprie răspundere.php#1. Propunerile de proiecte trebuie să fie transmise prin intermediul formularului electronic de cerere de subvenţionare.europa.1. acţionează în numele uneia sau mai multor autorităţi locale (se aplică numai organizaţiilor non-profit şi comitetelor de înfrăţire care îşi depun cererile în cadrul Măsurii 1.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 CAPITOLUL II DEPUNEREA CERERILOR ŞI PROCEDURA DE SELECŢIE II. utilizând formularele oficiale disponibile pe internet la: http://eacea. Vă rugăm SĂ NU TRIMITEŢI agenţiei prin poştă O COPIE a formularului electronic şi a documentelor anexate.europa.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii dintre oraşe şi Măsurii 1.2 Documente suplimentare transmise NUMAI la solicitarea EACEA Următoarele documente pot fi solicitate de EACEA : NUMAI pentru acţiunile 1.1 Depunerea cererilor II.eu/citizenship/index_en. prin fax sau prin e-mail NU vor fi acceptate pentru evaluare.ec. trebuie să completaţi toate câmpurile formularului electronic. pentru acţiunile bugetare: informaţiile despre buget. 14 .2 Reţele de oraşe înfrăţite).2:  Dovada că instituţia dvs. După descărcare.eu/eforms/index_en. vă rugăm să consultaţi site-ul nostru la adresa: http://eacea. pentru Acţiunea 1 Măsura 1.pdf.1 (Întrunirile cetăţenilor) şi Acţiunea 1 Măsura 1. Pentru informaţii suplimentare referitoare la procedura de depunere. În plus.1.2 (Reţele de oraşe înfrăţite): Formularul pentru persoane juridice şi Formularul de identificare financiară în format .ec.php II. care se alocă în mod automat în momentul depunerii. Cererile depuse în format tipărit prin poştă. disponibil pe site-ul internet al EACEA: http://eacea.1 Formularul de cerere de subvenţionare (formular electronic) Pentru toate măsurile a fost creat un sistem electronic de depunere a cererilor.eu/citizenship/index_en.1 şi 1.php O cerere transmisă corespunzător TREBUIE să conţină numărul de înregistrare.ec.

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Pentru toate acţiunile:   Lista de verificare conţinând numărul de înregistrare a cererii şi indicând setul de anexe transmis agenţiei.eu/budget/execution/ftiers_en.htm).1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe).php 15 . . Formularul pentru persoane juridice (poate fi descărcat de la următoarea adresă: http://ec.htm) .ec. preferabil însoţit de o copie a unui extras de cont recent (formularele de identificare financiară aferente fiecărei ţări sunt disponibile la următoarea adresă: http://ec.un exemplar al certificatului oficial de înregistrare în scopuri TVA.un exemplar al hotărârii.eu/citizenship/index_en. Formularul de capacitate financiară: este solicitat organismelor altele decât cele publice dacă subvenţia solicitată depăşeşte 60 000 EUR. cu excepţia Măsurii 1. la formularul completat de capacitate financiară se anexează contul oficial de profit şi pierderi şi bilanţul organizaţiei pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat (acestea nu trebuie să fie mai vechi de 18 luni) (se aplică tuturor măsurilor.europa.europa.  Formularele oficiale ale acestor documente sunt disponibile şi la: http://eacea.europa. În acest caz. legii.eu/budget/execution/legal_entities_en. dacă organizaţia dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.  Formularul de identificare financiară completat în mod corespunzător şi certificat de către bancă. decretului sau deciziei de înfiinţare a entităţii în cauză (numai pentru organizaţiile nonprofit şi comitetele de înfrăţire).

cu titlul „Elemente specifice ale acţiunilor programului”). va fi respinsă fără a mai fi evaluată. pagina 58). excludere. Propunerile sunt evaluate pentru a se constata dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate comune tuturor măsurilor programului (a se vedea criteriile de eligibilitate descrise mai jos).Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 II.2 Procedura de selecţie Acordarea subvenţiilor de către Uniunea Europeană este supusă principiilor transparenţei. Dacă o propunere de proiect nu îndeplineşte aceste criterii. cererile se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate. tratamentului egal şi nediscriminării. În cursul procedurii de selecţie. Prezentul ghid conţine un tabel general al criteriilor de eligibilitate aplicabile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” (a se vedea ANEXA II. 16 . b) natura şi dimensiunea proiectului şi c) cererea. II. Criteriile de eligibilitate sunt divizate în trei categorii principale vizând a) candidatul şi partenerii.1 Criterii de eligibilitate Cererile vor fi verificate pentru a se asigura că respectă pe deplin criteriile de eligibilitate. selecţie şi atribuire. prin care se urmăreşte asigurarea unui tratament transparent şi egal. precum şi criteriile specifice de eligibilitate aplicabile fiecărei măsuri (a se vedea criteriile specifice de eligibilitate din partea a doua a Ghidului programului. Pe această bază sunt definite seturi de criterii specifice.2.

în funcţie de măsură. B. 1 Tipul candidaţilor şi partenerilor A. Polonia. Republica Cehă. Slovacia. vă rugăm să consultaţi partea a doua a Ghidului programului.1 Numărul de participanţi B. Franţa. Danemarca.1.1 Statutul juridic Candidaţii şi partenerii trebuie să fie organisme publice sau organizaţii nonprofit cu personalitate juridică.eu/citizenship/focus/focus14_en. A. Bosnia şi Herţegovina. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. cum ar fi ţările AELS care fac parte din SEE2 (Islanda.  Ţări participante (ţări eligibile) Programul este deschis următoarelor state membre ale Uniunii Europene: Austria. Luxemburg. Următoarele ţări au aderat la program şi. Finlanda.2 Bugetul B.1. Belgia. Regatul Unit.4. Letonia.3 Locul de desfăşurare şi numărul de activităţi B.3 Tipul de organizaţie (pentru criteriul specific de eligibilitate corespunzător măsurii. Bulgaria. Malta. Liechtenstein şi Norvegia).htm A. B. Germania.2 Stabilirea într-o ţară participantă Candidaţii şi partenerii trebuie să fie stabiliţi în una dintre ţările participante la program. Estonia. Irlanda. în consecinţă.2 Numărul de parteneri (pentru criteriul specific de eligibilitate corespunzător măsurii. ţările candidate (Turcia) şi Kosovo conform Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Spania. Ţările de Jos. Slovenia. vă rugăm să consultaţi partea a doua a Ghidului programului. cu titlul „Elemente specifice ale acţiunilor programului”). Natura şi dimensiunea proiectului Pentru criteriile specifice de eligibilitate corespunzătoare măsurii. A. Perioada de eligibilitate/durata proiectului 2 Spaţiul Economic European 17 .europa. Grecia. România.  Ţări participante potenţiale Programul poate fi deschis şi altor ţări. Candidatul şi partenerii A. Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare a acestor ţări sunt disponibile la: http://ec. Albania. vă rugăm să consultaţi partea a doua a Ghidului programului.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 A. Ungaria.1. pot participa integral la toate acţiunile acestuia: Croaţia. cu condiţia îndeplinirii anumitor obligaţii juridice şi financiare (de exemplu semnarea unui memorandum de înţelegere care stabileşte detaliile participării respectivelor ţări la program). Serbia. Italia. Cipru. Suedia. cu titlul „Elemente specifice ale acţiunilor programului”). Muntenegru. cu titlul „Elemente specifice ale acţiunilor programului”). Lituania. Portugalia.

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 C. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 şi Regulamentul (CE.1 „Depunerea cererilor” (pagina 14).ec. dovedite prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica. 94 şi 96 alineatul (2) din regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene3. Pentru detalii suplimentare.eu/dgs/budget/index_en. astfel cum a fost modificat prin: Regulamentul (CE.eu/abc/european_countries/languages/index_en.2 Termenul-limită Propunerile de proiect se transmit în termenele limită şi încep în perioada de eligibilitate relevantă (a se vedea capitolul I.8 „Calendarul” pagina 12).1 „Depunerea cererilor” (a se vedea pagina 14).1 Formularul oficial de cerere Propunerea de proiect este eligibilă dacă este transmisă prin formularul electronic de cerere de subvenţionare.europa. astfel cum sunt prezentate mai jos. Euratom) nr. Pentru informaţii privind anexele care trebuie completate.3 Limba oficială Formularul oficial de cerere (formularul electronic) se completează integral. http://eacea. Cererea C. http://ec. C. activitatea lor este administrată de o instanţă judecătorească.europa.htm. 1525/2007 al Consiliului din 17 decembrie 2007]. vă rugăm să consultaţi capitolul II. care este disponibil pe şi poate fi descărcat de pe site-ul internet al EACEA. vă rugăm să consultaţi şi capitolul II. Această dispoziţie nu se aplică subvenţiilor în valoare mai mică sau egală cu 60 000 EUR. şi-au suspendat activităţile comerciale. 1605/2002 al Consiliului.2. prin fax sau prin e-mail NU vor fi acceptate pentru evaluare. au încheiat un acord cu creditorii.  se fac vinovaţi de abateri profesionale grave.  nu şi-au îndeplinit obligaţiile privind plata contribuţiilor de securitate socială sau plata 3 [Regulamentul (CE. Euratom) nr. Articolul 122 alineatul (3) din regulamentul financiar 2013 18 . în una dintre limbile oficiale ale UE menţionate la http://europa. Euratom) nr.2 Criterii de excludere Candidaţii trebuie să declare că nu se află în niciuna dintre situaţiile descrise la articolele 93. Cererile depuse în format tipărit prin poştă.php#1.eu/eforms/index_en.  au făcut obiectul unei condamnări privind conduita profesională.htm II. C. fac obiectul unor proceduri privind aceste aspecte sau se află în orice situaţie analogă ca urmare a unei proceduri similare prevăzute în legislaţia sau reglementările naţionale. Candidaţii vor fi excluşi de la participarea la programul „Europa pentru cetăţeni” dacă se află într-una dintre următoarele situaţii:  se află în faliment sau fac obiectul unei proceduri de lichidare. printr-o hotărâre care are forţă de res judicata.

1 „Depunerea cererilor” de la pagina 14).3 Criterii de selecţie Propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate şi excludere fac obiectul unei evaluări detaliate. a se vedea capitolul II. Aceste criterii de excludere se aplică tuturor acţiunilor şi măsurilor programului „Europa pentru cetăţeni”. la data procedurii de atribuire a subvenţiilor:    fac obiectul unui conflict de interese. pe baza capacităţii financiare şi operaţionale a organizaţiilor candidate.2. candidaţii trebuie să semneze o „declaraţie pe proprie răspundere” prin care certifică faptul că nu se află în niciuna dintre situaţiile menţionate la articolele 93 şi 94 din regulamentul financiar. Criteriul capacităţii financiare NU se aplică Măsurii 1. Aceasta va fi evaluată pe baza următoarelor documente prezentate de candidat: formularul de identificare financiară. Pentru a respecta aceste cerinţe.2002.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe. şi fac obiectul sancţiunii constând în excluderea de la participarea la atribuirea de contracte şi subvenţii finanţate de la buget pentru o perioadă maximă de zece ani. se fac vinovaţi de fals în declaraţii în legătură cu furnizarea informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă ca o condiţie de participare la procedura de atribuire a subvenţiei sau nu furnizează aceste informaţii. 19 . s-a constatat că au comis încălcări grave ale contractului prin nerespectarea obligaţiilor contractuale. pot fi impuse sancţiuni administrative şi financiare candidaţilor care se fac vinovaţi de fals în declaraţii sau de neîndeplinirea gravă a obligaţiilor contractuale asumate în cadrul unei proceduri anterioare de contractare. Capacitatea financiară înseamnă că solicitantul dispune de surse stabile şi suficiente de finanţare pentru a-şi menţine activitatea pe întreaga durată a proiectului. cu modificările ulterioare). II. În conformitate cu articolele 93-96 din regulamentul financiar. corupţie. se află în una dintre situaţiile de excludere de la această procedură de atribuire a subvenţiilor menţionate la articolul 93 alineatul (1) din regulamentul financiar.06. formularul de capacitate financiară însoţit de contul oficial de profit şi pierderi şi bilanţul contabil al organizaţiei pentru ultimul exerciţiu financiar încheiat (pentru detalii suplimentare.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013    impozitelor conform dispoziţiilor legale din statul în care sunt stabiliţi sau din statul în care se află autoritatea contractantă sau din statul în care urmează să se execute contractul. Această declaraţie pe proprie răspundere constituie o parte integrantă a formularului de cerere. au făcut obiectul unei hotărâri care are forţă de res judicata pentru fraudă. participare la o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 96 alineatul (1) din regulamentul financiar (Regulamentul 1605/2002 al Consiliului din 25. fac obiectul unei sancţiuni administrative. Candidaţii nu vor primi sprijin financiar dacă. ca urmare a unei alte proceduri de achiziţii sau a unei alte proceduri de atribuire a unei subvenţii finanţate din bugetul Uniunii Europene.

să ofere un acord de subvenţionare fără prefinanţare. introduse în acest scop.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 N. pe baza documentelor transmise. Activitatea acesteia se bazează pe evaluarea calităţii cererilor eligibile.B. Cererile eligibile sunt analizate de către o comisie de evaluare. aceasta poate:  să solicite informaţii suplimentare.europa.2. subvenţiile vor fi acordate candidaţilor care optimizează eficacitatea generală a programului „Europa pentru cetăţeni”.     să solicite o garanţie bancară. Verificarea capacităţii financiare nu se aplică:   candidaţilor care solicită subvenţii cu valoare mai mică de 60 000 EUR. Aceste informaţii se transmit în cadrul unei secţiuni specifice a formularului de cerere. efectuată de experţi independenţi din ţările participante la program4. criteriile calitative reprezintă 80% din punctele disponibile. http://eacea. Capacitatea operaţională înseamnă că solicitantul care solicită o subvenţie în valoare mai mare de 60 000 EUR trebuie să dovedească că dispune de competenţele şi motivaţia necesară pentru a desfăşura proiectul propus.eu/about/call_experts/call_experts_2007_en. capacitatea financiară obligatorie nu a fost dovedită sau nu este satisfăcătoare. iar criteriile calitative reprezintă 20% din punctele disponibile: Experţii independenţi sunt selectaţi pe baza unei cereri deschise de exprimare a interesului.ec. organismelor publice Dacă agenţia executivă concluzionează că. Comisia de evaluare propune o listă de organizaţii sau proiecte acceptate pentru subvenţionare pe baza punctajului de evaluare a acestora şi a resurselor bugetare disponibile. Criterii calitative şi cantitative În cadrul procedurii de evaluare. să efectueze o primă plată pe baza cheltuielilor deja suportate. să respingă cererea. Capacitatea operaţională se evaluează pe baza experienţei candidatului în gestionarea proiectelor din domeniile în cauză.4 Criterii de atribuire Criteriile de atribuire permit agenţiei executive să evalueze calitatea cererilor prezentate în raport cu obiectivele programului „Europa pentru cetăţeni”. formată din reprezentanţi oficiali ai Comisiei şi agenţiei executive. II.php 20 4 . Proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza criteriilor calitative şi cantitative. Conform acestor criterii.

1 – Proiecte cetăţeneşti (a se vedea pagina 41). Grupul ţintă:   Numărul de participanţi direcţi implicaţi. Mijloacele de evaluare planificate. urmărirea. Calitatea cadrului proiectului (implicarea activă a tuturor iniţiatorilor în proiect. definiţia programului. inclusiv la nivel politic. Impactul proiectului asupra participanţilor (cum poate fi sporit sentimentul acestora de apartenenţă la UE şi implicarea în aspectele legate de integrarea UE). % din punctele disponibile 25% Criterii calitative: 80% Relevanţa pentru obiectivele şi priorităţile programului:   25%   Obiectivele generale şi specifice ale programului. naţional şi european şi. Calitatea conţinutului şi metodologiei proiectului (relevanţa temei pentru grupul de participanţi. Acţiunea 1 Măsura 2. şi anume: Acţiunea 1 Măsura 1. implicarea activă a participanţilor şi a comunităţii locale în proiect. diseminarea şi exploatarea rezultatelor. Interdisciplinaritatea: implicarea în proiect a mai multor tipuri de organizaţii Efectul pe termen scurt şi lung la nivel local.2 – Măsuri de sprijin (a se vedea pagina 44). inclusiv al persoanelor defavorizate. calitatea etapei de evaluare). naţional şi internaţional.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Criterii de atribuire aplicabile tuturor subvenţiilor pentru proiecte. dimensiunea europeană). echilibrul între femei şi bărbaţi.1 – Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe (a se vedea pagina 35).2 – Reţele de oraşe înfrăţite (a se vedea pagina 38). Calitatea obiectivului proiectului (vizibilitatea proiectului şi a programului „Europa pentru cetăţeni”. Publicul vizat în mod indirect de proiect 21 . Acţiunea 1 Măsura 2. toate legăturile concrete cu procesul decizional. Efectele de multiplicare. implicând administraţiile locale şi regionale participante şi cetăţenii acestora). Calitatea proiectului şi a metodelor propuse:  Impactul: 15%     15%  Vizibilitatea şi urmărirea: % din punctele disponibile 10% 10% Criterii cantitative: 20% Impactul geografic:  Numărul ţărilor şi partenerilor implicaţi. Acţiunea 2 Măsura 3 – Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile (a se vedea pagina 46). planuri concrete de acţiune viitoare. Acţiunea 4 – Memoria europeană activă (a se vedea pagina 49). aplicarea metodologiei adecvate. Acţiunea 1 Măsura 1. Priorităţile permanente şi anuale ale programului. în special.

4 Atribuirea subvenţiilor Procesul de selecţie poate fi considerat finalizat şi lista de propuneri selectate pentru cofinanţare poate fi publicată numai după parcurgerea procedurii menţionate mai sus. Prin urmare. II. Comisia şi agenţia executivă îşi rezervă dreptul de a selecta beneficiarii pe baza unei distribuţii geografice echilibrate.2 Reţele de oraşe înfrăţite fac obiectul procedurii de consultare în cadrul Comitetului de program şi Parlamentului European. iar avizul acestora este transmis ulterior Parlamentului European.3 Consultarea Comitetului de program şi a Parlamentului European În conformitate cu temeiul juridic. pentru ca acesta să îşi poată exercita dreptul de control. format din reprezentanţii ţărilor participante la program. Candidaţii selectaţi primesc un acord/decizie de subvenţionare (a se vedea pagina 23) în care se menţionează cuantumul subvenţiei acordate de Uniunea Europeană şi se stabilesc condiţiile de atribuire a acesteia. lista de propuneri selectate este transmisă Comitetului de program.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 II. 22 . Propunerile eligibile cu punctajul cel mai mare primesc subvenţii în limita fondurilor disponibile. proiectele depuse în cadrul Acţiunii 1 Măsura 1.

eu/dgs/budget/index_en. Spre deosebire de acordul de subvenţionare.1. III. Acordul de subvenţionare trebuie semnat de beneficiar şi returnat imediat agenţiei executive. Aplicarea lor este obligatorie. Agenţia executivă semnează ultima documentul.1.europa. Acordul de subvenţionare se aplică beneficiarilor stabiliţi în afara UE.2 Cofinanţarea Subvenţia UE nu poate finanţa în întregime costurile proiectului ale unei organizaţii. Decizia de subvenţionare se aplică beneficiarilor stabiliţi în UE . Astfel. prin contribuţia cu resurse proprii sau prin solicitarea de subvenţii din partea altor organizaţii (cum ar fi autorităţile locale sau regionale.3 Decizia de subvenţionare şi acordul de subvenţionare Atunci când se aprobă o subvenţie pentru proiect. Aceasta se poate face. Agenţia va stabili valoarea plăţii finale care va fi făcută către beneficiar pe baza raportului final întocmit de acesta. fundaţii etc. III.6 „Procedurile de plată” (a se vedea pagina 32 ).1 Condiţii financiare şi contractuale generale III. în funcţie de acţiunea/măsura respectivă şi de locul unde acesta este stabilit în mod legal.htm.1. astfel cum a fost modificat http://ec.1 Cuantumul subvenţiei Trebuie remarcat că suma acordată drept subvenţie prin acordul/decizia de subvenţionare este o sumă maximă ce nu poate fi majorată în nicio circumstanţă. de exemplu.eu/citizenship/index_en. Vă rugăm să consultaţi capitolul III.  Decizia de subvenţionare: este un act unilateral prin care un beneficiar primeşte o subvenţie.europa. III. decizia contribuie la accelerarea procesului.ec.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 CAPITOLUL III CONDIŢII FINANCIARE ŞI CONTRACTUALE La fel ca în cazul tuturor subvenţiilor Uniunii Europene.2. prin desfăşurarea unor activităţi de colectare de fonduri. Euratom) nr.  Un model de decizie de subvenţionare şi un model de acord de subvenţionare vor fi disponibile pe următorul site internet: http://eacea. Regulamentul (EC.eu/index.).ec.php Condiţiile generale aplicabile deciziei sunt disponibile în „registrul de documente” de pe siteul internet al Agenţiei http://eacea.htm 5 23 . beneficiarul primeşte o decizie de subvenţionare sau un acord de subvenţionare. contribuţiile financiare acordate în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” fac obiectul anumitor reguli care derivă din regulamentele financiare5 aplicabile bugetului general al Uniunii Europene şi din condiţiile generale aplicabile subvenţiilor Comisiei Europene.europa. beneficiarul nu trebuie să semneze decizia şi poate demara acţiunea imediat după primire. 1605/2002 al Consiliului. Iniţiatorii trebuie să îşi demonstreze angajamentul faţă de proiect prin găsirea unor surse de finanţare în afara subvenţiilor acordate de Uniune.

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 În ceea ce priveşte deciziile de subvenţionare. care respectă principiile transparenţei şi tratamentului egal al potenţialilor contractanţi şi care evită conflictele de interese.1. Atunci când punerea în aplicare a unui proiect necesită subcontractare sau atribuirea unui contract de achiziţii publice. dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a acţiunii. al resurselor umane etc. Prin această garanţie. organizaţia solicitantă se obligă să respecte toate condiţiile specificate în Ghidul programului. în special.4 Obligaţii care decurg din decizia de subvenţionare şi acordul de subvenţionare Prin depunerea unui formular de cerere de subvenţionare. Orice solicitare de modificare a deciziei/acordului de subvenţionare trebuie să fie înaintată agenţiei executive. costurile suportate de organismul beneficiar al subvenţiei pentru acest tip de servicii pot fi considerate costuri eligibile. Condiţiile generale sunt obligatorii pentru beneficiarul subvenţiei şi constituie o anexă la decizia de subvenţionare. Modificarea activităţilor planificate fără aprobarea prealabilă a agenţiei executive poate conduce la anularea subvenţiei. EACEA îi poate solicita unei organizaţii căreia i s-a atribuit o subvenţie care depăşeşte 60 000 EUR să prezinte în primul rând o garanţie financiară prin care să limiteze riscurile financiare aferente plăţii de prefinanţare (a se vedea pagina 32). beneficiarii trebuie să atribuie contractul ofertei celei mai avantajoase.6 Garanţia După analizarea capacităţii financiare (a se vedea pagina 19). în măsura în care îndeplinesc toate celelalte criterii prevăzute de regulamentul financiar aplicabil bugetului Uniunii şi de secţiunea „costuri eligibile” din prezentul ghid (a se vedea pagina 30) şi.5 Subcontractarea şi atribuirea contractului de achiziţii publice Entitatea care beneficiază de subvenţie are opţiunea de a subcontracta anumite servicii tehnice care necesită competenţe specializate (în domeniul juridic. fiscal.). spre aprobare prealabilă. 24 . inclusiv condiţiile generale anexate acordului de subvenţionare/deciziei de subvenţionare. în scris.1. Valoarea totală a contractelor nu poate depăşi jumătate din subvenţia atribuită de Uniunea Europeană. III. pe lângă cele menţionate în paragraful anterior. Nu sunt permise modificări care conduc la denaturarea conceptului principal al activităţilor planificate.1. În cazul în care subcontractarea depăşeşte valoarea de 60 000 EUR agenţia executivă poate impune reguli speciale acestor beneficiari. beneficiarii înţeleg că: Prezentarea unei cereri de subvenţionare presupune acceptarea acestor condiţii generale. III. o bancă sau o altă instituţie îşi asumă rolul de garant irevocabil sau de garant principal pentru obligaţiile beneficiarului. adică ofertei cu cel mai bun raport calitate-preţ. Prin urmare. contabil. cu cel puţin o lună înainte de încheierea proiectului (subvenţii pentru proiecte. III.

Persoana responsabilă din cadrul organizaţiei îşi va lua angajamentul. Garanţia trebuie pusă la dispoziţie pe măsură ce fondurile de prefinanţare sunt eliberate progresiv prin plăţi intermediare sau plăţi ale soldurilor către beneficiar.9 Vizibilitate şi promovare Toate activităţile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” trebuie să contribuie la promovarea acestuia. precum şi în alte materiale realizate în cadrul proiectului cofinanţat. regional. cu condiţia să nu se încalce astfel obligaţiile de confidenţialitate sau drepturile de proprietate industrială şi intelectuală existente. Denumirile şi emblemele pot fi descărcate de pe următorul site internet: 25 . Sprijinul acordat de Comisie trebuie evidenţiat şi în relaţiile cu mass-media. pot verifica modul în care este utilizată subvenţia.1. sub semnătură. beneficiarii trebuie să scoată în evidenţă denumirea sau emblema Uniunii Europene. agenţia executivă poate accepta o garanţie furnizată de o bancă sau instituţie financiară stabilită în această ţară.1. cu sediul într-unul din statele membre ale Uniunii Europene. activităţile şi produsele din cadrul acestui program trebuie să menţioneze în mod clar că au beneficiat de sprijin din partea Comisiei. este acordată de orice bancă sau instituţie financiară agreată. III. Garanţia poate fi înlocuită de o garanţie personală şi solidară depusă de o parte terţă sau de o garanţie solidară irevocabilă şi necondiţionată a beneficiarilor unei acţiuni care sunt părţi la acelaşi acord/decizie de subvenţionare.7 Audituri Proiectele selectate pot face obiectul unor audituri. III. după acceptarea de către ordonatorul de credite responsabil. conform condiţiilor stabilite în acordul/decizia de subvenţionare.1.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Garanţia financiară. Comisia Europeană şi Curtea de Conturi a UE. în mod clar. Beneficiarii trebuie să menţioneze contribuţia Uniunii Europene. că va pune la dispoziţie dovezi care să ateste utilizarea corectă a subvenţiei. sau un organism mandatat de acestea.8 Dreptul de proprietate/utilizarea rezultatelor Beneficiarul acordă EACEA şi Comisiei dreptul de a dispune liber de rezultatele acţiunii după cum consideră de cuviinţă. Această cerinţă nu se aplică organismelor publice. în euro. înainte şi în timpul punerii în aplicare a acestora. în orice moment pe durata termenului stabilit prin decizia/acordul de subvenţionare şi timp de cinci ani de la ultima plată efectuată de agenţie. III. Dacă beneficiarul este stabilit într-o ţară terţă. EACEA. Partenerii proiectului ar trebui să utilizeze toate oportunităţile pentru a asigura relatarea corespunzătoare a activităţilor de către mass-media (la nivel local. În plus. de exemplu. a Comisiei Europene şi a programului „Europa pentru cetăţeni” în toate publicaţiile. naţional şi internaţional). în cazul în care consideră că banca sau instituţia financiară respectivă oferă un nivel de securitate şi are caracteristici echivalente celor oferite de o bancă sau instituţie financiară dintr-un stat membru. Creşterea vizibilităţii programului „Europa pentru cetăţeni” înseamnă că. afişele şi programele lor. în toate publicaţiile sau cu toate ocaziile legate de activităţile pentru care a fost acordată subvenţia.

Aceştia pot informa şi.htm). site-uri internet. Mulţumită acestor activităţi. aceştia pot încuraja apariţii adecvate în mass-media.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en. Valorificarea are trei consecinţe:  Mobilizarea potenţialului acţiunilor individuale: În cadrul fiecărei acţiuni susţinute de acest program trebuie să se depună eforturile necesare pentru a se asigura valorificarea respectivei acţiuni. Acest aspect va fi luat în considerare în momentul evaluării calitative a solicitărilor. precum şi în vederea punerii lor în slujba unui număr cât mai mare de cetăţeni europeni.1. De asemenea. precum materiale volante. III. iniţiatorii vor spori calitatea propriei munci şi vor contribui în mod activ la impactul general al programului „Europa pentru cetăţeni”. Prin introducerea activităţilor de valorificare în cadrul acţiunilor. iar apoi va pune în aplicare diverse activităţi pentru consolidarea acestei dimensiuni şi pentru a-i susţine în această privinţă pe iniţiatorii proiectului.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 http://europa.htm. Beneficiarii trebuie să deruleze activităţi prin care să obţină rezultate ale proiectelor/aplicării programului de lucru mai vizibile.1. naţional sau european şi/sau reprezentanţi aleşi.) se prelucrează în conformitate cu: Regulamentul (CE) nr.11 Protecţia datelor Toate datele cu caracter personal (nume. adrese etc. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele Uniunii Europene şi privind libera circulaţie a acestor date. regional. DVD-uri. Acţiunea „Împreună pentru Europa” are un rol deosebit în acest domeniu. aceştia ar putea produce materiale care să faciliteze difuzarea şi exploatarea rezultatelor. de exemplu prin stabilirea priorităţilor aplicabile întregului program sau prin crearea de reţele de organizaţii care au câştigat experienţă în aceeaşi arie tematică. 26 . De exemplu. rezultatele proiectului/aplicării programului de lucru vor continua să fie utilizate şi să aibă un efect pozitiv asupra unui număr cât mai mare de cetăţeni ulterior subvenţiei de proiect.10 Valorificarea şi diseminarea rezultatelor Valorificarea poate fi definită drept procesul de diseminare şi exploatare a rezultatelor acţiunilor în vederea optimizării valorii şi consolidării impactului acestora. implica funcţionari oficiali de la nivel local. eventual.  Structurarea programului: Acest program a fost conceput pentru a asigura cel mai puternic impact posibil.eu/europedirect/meet_us/index_en. III. precum şi reprezentanţele Comisiei Europene în statele membre şi reţeaua de informare Europe Direct (http://europa.  Acţiuni adoptate de Comisia Europeană: Comisia Europeană va analiza situaţia valorificării în cadrul acestui program. mai cunoscute şi mai durabile. publicaţii etc. deopotrivă pe plan naţional şi internaţional.

dacă se află într-una din situaţiile menţionate în: . inclusiv viitoarele actualizări sau modificări care le pot afecta:  Regulamentul Consiliului (CE. O declaraţie detaliată privind confidenţialitatea datelor. vă rugăm să contactaţi operatorul.2008. în cazul entităţilor juridice. şi comunicate persoanelor fizice şi juridice enumerate în decizia şi regulamentul de mai sus. Euratom) nr. sau -Regulamentul Comisiei din 17 decembrie 2008 privind baza de date centrală a excluderilor – CED (JO L 344. Candidaţii au dreptul să îl contacteze în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor. 125). p. fără a aduce atingere transmiterii acestora către organismele responsabile cu monitorizarea şi controlul conform legislaţiei Uniunii Europene.europa.12 Temeiul juridic Pentru administrarea şi finanţarea programului se aplică următoarele reglementări.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_state ment.2002. III. cu modificările ulterioare). Datele cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în acest scop de către departamentul sau unitatea responsabilă cu programul de subvenţii în cauză al Uniunii (entitatea care are rol de operator de date). adresă. în legătură cu atribuirea sau executarea unui contract de achiziţii sau a unui acord sau decizii de subvenţionare.pdf Candidaţii şi. p.12).1.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Exceptând cazul în care sunt marcate drept opţionale.Decizia Comisiei din 16 decembrie 2008 privind Sistemul de avertizare rapidă pentru ordonatorii de credite ai Comisiei şi ai agenţiilor executive (JO. p. sunt informate prin prezenta că. în cazul persoanelor juridice) pot fi înregistrate numai în EWS. este disponibilă pe site-ul EACEA: http://eacea.12.ec. Regulamentul Comisiei (CE. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO. 27  . L 248. cu modificările ulterioare). unor terţi implicaţi în evaluarea cererilor sau procedura de gestionare a subvenţiilor. de decizie sau de control.09. sau atât în EWS cât şi în CED. formă juridică şi numele şi prenumele persoanelor cu competenţe de reprezentare. Candidatul are dreptul de a accesa şi corecta datele care îl privesc. Datele cu caracter personal pot fi transmise. 16. răspunsurile solicitantului la întrebările din cerere sunt necesare în scopul evaluării şi prelucrării ulterioare a cererii de subvenţionare în conformitate cu specificaţiile din cererea de propuneri. 31. 2342/2002 din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE. Euratom) nr. 20. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO 357. dacă este necesar. nume în cazul persoanelor fizice. 20. p. persoanele cu competenţe de reprezentare. L 344. inclusiv a datelor de contact. datele lor cu caracter personal (denumire.1.2002.1.2008.12. de decizie sau de control asupra acestora.12. Dacă aveţi întrebări referitoare la aceste date. Euratom) nr.

1605/2002 al Consiliului – C(2012) 7507 – final (prevăzut a intra în vigoare la 1 ianuarie 2013).Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013  Decizia Parlamentului European şi a Consiliului nr. 1904/2006/CE din 12 decembrie 2006 de instituire a programului „Europa pentru cetăţeni” pentru perioada 2007-2013.   28 . Euratom) Nr. Euratom) Nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE. Propunerea de regulament delegat al Comisiei din al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE. 1605/2002 al Consiliului. Euratom) nr. Regulamentul (UE.

trebuie să indice clar acest lucru în cererile respective şi să informeze EACEA asupra rezultatului cererii lor paralele. NU vor fi acceptate cererile de prelungire a proiectului cu mai mult de trei luni. Proiectele sau organizaţiile care au solicitat sau doresc să solicite o altă subvenţie din partea Uniunii Europene în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” sau în cadrul oricărui alt program iniţiat de instituţiile europene. Practic.2. subvenţia Uniunii Europene se va reduce proporţional. dacă veniturile totale ale unui proiect sunt mai mari decât costurile finale totale ale acestuia.2.2 Condiţii financiare şi contractuale specifice subvenţiilor pentru proiecte III.1 Neretroactivitatea Nu se acordă retroactiv subvenţii pentru proiecte care au fost deja finalizate. iar Agenţia nu are niciun fel de obligaţii să finanţeze astfel de proiecte. o singură subvenţie de la bugetul Uniunii Europene.3 Nonprofit Subvenţiile acordate nu trebuie să aibă scopul sau efectul de a produce profit pentru beneficiar. III. subvenţiile acordate pe baza unor sume fixe şi bareme pentru costuri unitare nu sunt afectate de această regulă. Totuşi.2. pentru aceeaşi activitate. după analizarea raportului final.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 III.4 Respectarea termenelor-limită În cazul în care beneficiarul doreşte să amâne proiectul.2. Nu vor fi subvenţionate proiectele care primesc alte subvenţii din partea Uniunii Europene. beneficiarului îi este transmis un amendament la decizie/acord. astfel încât să îl finalizeze după data specificată în decizia/acordul de subvenţionare. trebuie să prezinte agenţiei executive o cerere oficială în acest sens. dacă este acceptată. Beneficiarul trebuie să explice motivele întârzierii şi să propună programul modificat. cheltuielile eligibile pentru finanţare nu trebuie să fi fost suportate înainte de data depunerii cererii de acordare a subvenţiei. În astfel de cazuri. 29 . Cererea va fi analizată de către agenţie şi. aceasta înseamnă că.2 Evitarea dublei finanţări Fiecare proiect individual poate primi. Subvenţia poate fi acordată pentru un proiect care a început deja doar în cazul în care candidatul poate demonstra necesitatea începerii proiectului înainte de semnarea acordului/deciziei. În plus. III. III. Demararea proiectului înainte de semnarea acordului/deciziei se face pe riscul organizaţiei şi nu sporeşte şansele de acordare a unei subvenţii.

III. Bugetul estimativ trebuie să indice în mod clar toate cheltuielile eligibile. 30 .5 Calcularea subvenţiei În funcţie de măsura pentru care se depune cererea. cu titlul „Elemente specifice ale acţiunilor programului”.5. Finanţarea forfetară poate fi oferită sub formă de sume fixe sau de bareme de costuri unitare. adică cheltuielile estimate totale trebuie să fie egale cu veniturile estimate totale (cheltuieli totale = venituri totale) din toate sursele (inclusiv cererea pentru o subvenţie din partea Uniunii Europene). vă rugăm să consultaţi partea a doua a Ghidului programului. pentru acelaşi proiect. Trebuie să se procedeze în aşa fel încât sumele plătite de către EACEA să poată fi identificate în contul (şi/sau subcontul) bancar al beneficiarului.2.5. cât şi de către agenţie.europa. Candidaţii din afara zonei euro trebuie să utilizeze cursul de schimb contabil stabilit de Comisie şi publicat pe site-ul său internet.  să fie identificabile şi verificabile şi.2 Finanţarea bugetară Valoarea subvenţiei va fi calculată pe baza unui buget estimativ detaliat. în special.  să aibă legătură cu obiectul acordului/deciziei şi să fie indicate în bugetul general estimativ al proiectului. valabil în luna în care se prezintă cererea: http://ec. Bugetul estimativ trebuie să fie echilibrat.2. Bugetul se întocmeşte în EUR. cu excepţia costurilor legate de rapoartele finale şi certificatele de audit. să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului şi definite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile în ţara beneficiarului şi cu practicile contabile ale acestuia. COSTURI ELIGIBILE Pentru a fi considerate eligibile. subvenţia este calculată pe baza următoarelor criterii:  Finanţarea forfetară  Finanţarea bugetară Pentru caracteristicile specifice calculării subvenţiei aferente diferitelor măsuri.1 Finanţarea forfetară Sistemul de calculare a subvenţiei pe baza tarifelor fixe şi sumelor forfetare a fost introdus pentru a simplifica gestiunea subvenţiei atât de către beneficiari. III. prezentat prin utilizarea tabelului pus la dispoziţie odată cu formularul de cerere. costurile trebuie:  să fie suportate pe durata proiectului.  să fie necesare pentru punerea în aplicare a proiectului care face obiectul subvenţiei.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 III. Candidatul trebuie să precizeze sursele şi valoarea tuturor celorlalte finanţări obţinute sau solicitate de-a lungul aceluiaşi exerciţiu financiar.cfm?Language=en.eu/budget/inforeuro/index. aşa cum este specificat în acordul de subvenţionare/decizia de subvenţionare.2.

 costuri generate direct de cerinţele impuse prin decizia/acordul de subvenţionare (de exemplu comunicare şi diseminarea informaţiilor.  costurile generate de alte contracte atribuite de beneficiar în scopul desfăşurării proiectului. Costurile directe eligibile ale proiectului sunt costurile care. cu condiţia ca acestea să respecte practicile uzuale ale beneficiarului privind costurile de călătorie. sub rezerva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la punctul privind subcontractarea şi atribuirea contractului de achiziţii (a se vedea pagina 24).Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013  să respecte cerinţele legislaţiei fiscale şi sociale în vigoare. atunci când se respectă condiţiile de eligibilitate stabilite în paragraful anterior. foi de prezenţă sau alte modalităţi. fişe ale postului.). Salariile angajaţilor din sectorul public sunt eligibile numai dacă sunt plătite sau rambursate de către beneficiar. vor fi reduse şi plafonate în conformitate cu baremele aprobate de Comisia Europeană (pentru detalii suplimentare privind alocaţia zilnică.ec. informare şi diseminare.europa. costuri de audit etc.  indemnizaţiile de călătorie. cu condiţia să nu depăşească nivelul mediu corespunzător politicii salariale obişnuite a beneficiarului. Faptul că aceşti angajaţi lucrează la proiect trebuie să fie probat prin contracte de detaşare. care cuprind salariile efective plus contribuţiile la sistemul de securitate socială şi alte cheltuieli prevăzute prin lege incluse în remuneraţie. pot fi identificate ca reprezentând costuri specifice direct legate de executarea proiectului şi imputabile direct acestuia.php). iar angajaţii în cauză lucrează în mod direct şi exclusiv la proiect. cu condiţia să fie amortizate în conformitate cu normele fiscale şi contabile aplicabile beneficiarului şi general acceptate pentru articole de aceeaşi natură. Dacă aceste costuri sunt considerate excesive.  cheltuielile de achiziţionare a echipamentelor (noi sau uzate). În special următoarele costuri directe sunt eligibile:  costurile legate de personal. vă rugăm să consultaţi site-ul internet al EACEA http://eacea. organizarea de evenimente de formare.  să fie rezonabile şi justificate şi să respecte cerinţele bunei gestiuni financiare. atunci este eligibil numai procentul corespunzător. traduceri. în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa. dacă nu este recuperabilă conform legislaţiei 31 . inclusiv costul serviciilor financiare (în special costul garanţiilor financiare). cu excepţia cazurilor în care natura şi/sau contextul utilizării echipamentului justifică un tratament diferit din partea agenţiei. Agenţia poate lua în calcul numai partea de amortizare a echipamentului corespunzătoare duratei acţiunii şi ratei efective de utilizare în legătură cu aceasta.  taxa pe valoarea adăugată („TVA”). Procedurile interne contabile şi de auditare ale beneficiarului trebuie să permită stabilirea unei reconcilieri directe a costurilor şi veniturilor declarate ale proiectului cu situaţiile contabile şi documentele justificative corespunzătoare. Dacă aceştia lucrează doar parţial la proiect. producţie. cazare şi şedere.  costurile legate de consumabile şi furnituri. Cheltuielile cu personalul nu pot depăşi 50% din costurile directe eligibile totale stabilite în bugetul estimativ depus de candidat.eu/citizenship/funding/2011/index_en.

2. COSTURI NEELIGIBILE Următoarele costuri sunt neeligibile:  randamentul capitalului investit. Plata de prefinanţare are scopul de a asigura fluxul de numerar al beneficiarului.  comisioane legate de datorii şi de serviciul datoriilor.  provizioane pentru pierderi sau obligaţii potenţiale viitoare. 6 Astfel cum este definită în primul paragraf al articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L347.1 Prefinanţarea Atunci când se aprobă un proiect.6. întocmite în euro (a se vedea pagina 23). care nu depăşeşte 7% din costurile directe eligibile. Într-o astfel de situaţie. cu excepţia aprobărilor prealabile acordate în mod explicit de EACEA (această regulă este opţională în cazul Acţiunii 4 – Memoria europeană activă). reprezentând costurile generale administrative ale beneficiarului care pot fi considerate ca fiind suportate pentru realizarea proiectului. Costuri indirecte eligibile (costuri administrative) O sumă forfetară.2. Agenţia executivă poate solicita unui beneficiar căruia i s-a acordat o subvenţie care depăşeşte 60 000 EUR să prezinte mai întâi o garanţie.  datoriile incerte. Costurile indirecte nu pot include costurile înregistrate în alt capitol bugetar. Pe baza evaluării capacităţii financiare a beneficiarului (a se vedea pagina 19).  dobânda datorată.  cheltuieli pentru călătorii spre şi dinspre ţări care nu participă la program.  cheltuielile excesive sau neadecvate. acestuia i se transferă o plată de prefinanţare a subvenţiei.12.  costurile declarate de către beneficiar şi acoperite de o altă acţiune subvenţionată de Uniunea Europeană. prin care urmăreşte limitarea riscurilor financiare legate de prefinanţare. III.1) 32 .6 Procedurile de plată III.  contribuţii în natură. 11. Costurile indirecte nu sunt eligibile atunci când beneficiarul primeşte deja o subvenţie de funcţionare acordată de la bugetul Uniunii Europene.  pierderile din diferenţele de curs valutar.2006 p. EACEA transmite beneficiarului o decizie de subvenţionare sau un acord de subvenţionare care prezintă condiţiile şi nivelul finanţării.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 naţionale aplicabile privind TVA şi este plătită de un beneficiar care nu este persoană neimpozitabilă6.

ec.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 prefinanţarea se acordă numai după primirea garanţiei. Plata de prefinanţare se efectuează în termen de 30 de zile de la data semnării acordului de către EACEA (în cazul acordului de subvenţionare) şi de la primirea unei notificări scrise prin care beneficiarul îşi confirmă intenţia de a pune în aplicare proiectul (în cazul deciziei de subvenţionare).eu/about/eacea_documents_register_en. Calcularea plăţii finale Finanţare forfetară Dacă numărul real de participanţi eligibili şi de zile este mai mic decât cel prevăzut în 33 . sunt descrise în detaliu în următoarele „Note de îndrumare”: http://eacea. de un funcţionar public competent şi independent.php De asemenea. beneficiarul trebuie să depună în vederea plăţii finale un „Raport de constatări factuale referitor la raportul financiar final – Tipul I” întocmit de un auditor autorizat sau. bazată pe raportul final. însă mai mică de 750 000 EUR. Raportul final trebuie să fie depus împreună cu formularele oficiale de raportare finală în termen de două luni de la data de încheiere a proiectului şi trebuie să descrie rezultatele proiectului în raport cu obiectivele iniţiale. În cazul unui acord de subvenţionare. beneficiarul trebuie să transmită raportul final şi anexele justificative/obligatorii specificate la fiecare acţiune/măsură. Dacă EACEA nu primeşte confirmarea scrisă în termenul-limită precizat. pentru a primi prefinanţarea.php Utilizarea formatului de raport descris în „Notele de îndrumare” este obligatorie. în cazul:  subvenţiilor pentru o acţiune în valoare de peste 60 000 EUR.2. de un funcţionar public competent şi independent.europa. în cazul unor organe publice. beneficiarul trebuie să îşi confirme în scris intenţia de a pune în aplicare proiectul.ec. în cazul organelor publice. pentru finanţarea bugetară a proiectelor. În cazul unei decizii de subvenţionare. Procedura şi formatul care trebuie respectate de un auditor autorizat sau. III. conform instrucţiunilor care pot fi găsite pe următorul site internet: http://eacea. se va face o singură plată. beneficiarul trebuie să semneze şi să retrimită acordul către EACEA.europa.eu/citizenship/index_en. Pentru a primi plata (finală). Agenţia executivă va fi ultima care semnează acest acord.2 Plata finală Raportare finală Subvenţia va fi plătită beneficiarului după transmiterea către EACEA şi acceptarea de către aceasta a unei cereri de plată incluse în formularul de raportare finală.6.

Acţiunea 2 Măsura 3 Sprijin pentru proiectele iniţiate de organizaţiile societăţii civile. De asemenea.1 Înfrăţirea oraşelor pagina 59.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 propunerea de proiect.2 Reţele de oraşe înfrăţite. ANEXA IV pentru Acţiunea 1 Măsura 1. Finanţare bugetară În cazul în care cheltuielile totale reale eligibile ale proiectului sunt mai mici decât cheltuielile totale estimate eligibile. EACEA va reduce subvenţia în mod corespunzător. 34 . Suma cofinanţării stabilite prin decizia/acordul de subvenţionare nu poate creşte în nicio circumstanţă. agenţia îşi rezervă dreptul de a reduce suma subvenţiei dacă organizaţia nu a pus în aplicare integral proiectul selectat. beneficiarului i se va solicita să ramburseze orice sumă în exces care a fost plătită de agenţie sub formă de prefinanţare. pagina 60 din prezentul ghid). Atunci când este cazul. reducerea subvenţiei se va calcula pe baza unor „tranşe” fixe de participanţi (a se vedea ANEXA III pentru Acţiunea 1. Acţiunea 4 Memoria europeană activă.

prin studii despre participarea cetăţenilor europeni la procesul democratic din UE sau prin dezbateri privind egalitatea de şanse în viaţa politică.1 – Proiecte cetăţeneşti IV. demonstrarea solidarităţii şi dezvoltarea unui sentiment de apartenenţă la întreaga comunitate europeană. schimburi de experienţă privind beneficiile concrete ale integrării europene la nivel local şi individual.2 – Măsuri de sprijin Acţiunea 2 – Societatea civilă activă în Europa IV.Cetăţeni activi pentru Europa IV.1 Acţiunea 1 – Măsura 1.1 Acţiunea 1 Măsura 1.4 Acţiunea 1 Măsura 2.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 PARTEA A DOUA – ELEMENTE SPECIFICE ALE ACŢIUNILOR PROGRAMULUI CAPITOLUL IV – SUBVENŢII PENTRU PROIECTE Subvenţiile pentru proiecte se acordă după cum urmează: Acţiunea 1 .   35 . Acest obiectiv poate fi atins prin schimburi de opinii şi experienţă referitoare la priorităţile programului. contactul cu diversitatea culturală şi descoperirea tradiţiei culturale comune europene. precum şi prin conferirea unui rol activ participanţilor pe durata evenimentului.1. să întărească angajamentul participanţilor în direcţia integrării europene. Acest obiectiv poate fi atins prin implicarea comunităţii locale în planificarea şi aplicarea proiectului. încurajarea participării civice prin voluntariat. Proiectele privind întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe ar trebui:  să se bucure de o participare civică activă la nivel local.3 Acţiunea 1 Măsura 2.6 Memoria europeană activă Acţiunea 1 .2 – Reţele de oraşe înfrăţite IV. prin care se fructifică parteneriatul între municipalităţi pentru consolidarea cunoaşterii şi înţelegerii reciproce între cetăţeni şi între culturi. de exemplu. contribuind astfel la dezvoltarea unei cetăţenii europene active. pe baza cooperării structurate cu societatea civilă.2 Acţiunea 1 Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe IV.1 Caracteristici specifice Întrunirile cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe constau în reunirea unui număr mare de cetăţeni din oraşele înfrăţite.5 Acţiunea 2 Măsura 3 – Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile Acţiunea 4 – Memoria europeană activă IV.1 – Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe IV.Cetăţeni activi pentru Europa IV. Acest obiectiv poate fi îndeplinit. să încurajeze cetăţenii să se implice mai mult la nivel european.

8. B.2 Stabilirea într-o ţară participantă: vă rugăm să consultaţi capitolul II. comitetele lor de înfrăţire sau alte organizaţii nonprofit reprezentând autorităţi locale. Prezentul ghid conţine un tabel general al criteriilor de eligibilitate aplicabile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” (a se vedea ANEXA II.1 (pagina 17).1.1 (pagina 17). Natura şi dimensiunea proiectului B.1.1. B. dintre care cel puţin una este stat membru al UE.3 Tipul de organizaţie Candidaţii şi partenerii trebuie să fie: oraşe/municipalităţi. Subvenţia minimă eligibilă acordată pentru un proiect: 5 000 EUR Subvenţia maximă eligibilă acordată pentru un proiect: 25 000 EUR B. 1 Tipul candidaţilor şi partenerilor A. selecţie şi atribuire. pagina 12).2. A.3 Locul de desfăşurare Activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile participante la proiect (a se vedea pagina 17). cererile se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate.2. Candidatul şi partenerii A.1 Criterii de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt divizate în trei categorii principale vizând a) candidatul şi partenerii. A.2. A. Perioada de eligibilitate/durata proiectului Proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate stabilită. A.1 Statutul juridic: vă rugăm să consultaţi capitolul II. b) natura şi dimensiunea proiectului şi c) cererea.2 Numărul de parteneri Un proiect trebuie să implice municipalităţi din cel puţin două ţări participante. care depinde de termenullimită al măsurii pentru care se depune cererea (a se vedea capitolul I. B.1. „Participanţii invitaţi” sunt participanţi internaţionali trimişi de partenerul (partenerii) eligibil(i).4. excludere.1. Durata maximă a reuniunii: 21 zile. IV.1 Numărul de participanţi Un proiect trebuie să implice cel puţin 25 de participanţi invitaţi. 36 .2 Bugetul Propunerile de proiecte trebuie să respecte criteriul subvenţiei minime eligibile acordate pentru fiecare proiect.2 Procedura de selecţie În cursul procedurii de selecţie.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 IV. pagina 58). Cel puţin jumătate dintre participanţi nu trebuie să fie reprezentaţi aleşi ai administraţiei locale sau funcţionari ai municipalităţii.

pagina.2 Termenul-limită C. Raportul final trebuie să fie depus împreună cu formularele oficiale de raportare finală în termen de două luni de la data de încheiere a proiectului şi trebuie să descrie rezultatele proiectului în raport cu obiectivele iniţiale.2.europa.2.4.1 Formularul oficial de cerere C.2.eu/citizenship/index_en.5.59) IV. Pentru a primi plata (finală).2. Cererea C.1. (pagina 18).2. organizare.1. pagina 19.1.1.1 „Întruniri în contextul înfrăţirii între oraşe” IV.3 Limba oficială Vă rugăm să consultaţi capitolul II. precum şi calculul distanţei utilizat anterior în calcularea subvenţiei au fost anulate.1.1 (pagina 14) şi capitolul II. pagina 18. Tuturor ţărilor participante li se aplică aceiaşi parametri (pentru ratele forfetare aplicabile în cadrul măsurii 1.4 Utilizarea acordului de subvenţionare sau a deciziei de subvenţionare: vă rugăm să consultaţi capitolul III.2 Criterii de excludere: vă rugăm să consultaţi capitolul II.4 Criterii de atribuire: vă rugăm să consultaţi capitolul II.1. IV.1. cazare şi de călătorie a participanţilor.5 Procedurile de plată IV.2. Sistemul forfetar a fost simplificat pe baza rezultatelor analizei statistice a proiectelor din 2008 şi 2009. IV.1.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 C. Noul sistem forfetar se bazează exclusiv pe numărul de participanţi invitaţi (fixat în „tranşe”) şi pe numărul de zile. Ratele zilnice pentru diferitele ţări.3. IV.1.3 Criterii de selecţie – Capacitatea operaţională şi financiară – vă rugăm să consultaţi capitolul II.5.1 Prefinanţarea nu se aplică în cazul măsurii 1.2 Plata finală Raportare finală Subvenţia va fi plătită beneficiarului după ce EACEA primeşte şi acceptă o cerere de plată inclusă în formularul de raportare finală. pagina 20. beneficiarul trebuie să transmită raportul final şi justificările aşa cum se arată pe următorul site internet: http://eacea.php 37 .1.2. pagina 23.3. cum ar fi costurile de pregătire.1.3 Calcularea subvenţiei Subvenţia se calculează pe baza finanţării forfetare.2. IV.ec. IV. Finanţarea forfetară va fi utilizată pentru acoperirea tuturor costurilor legate de reuniuni. vă rugăm să consultaţi ANEXA III.

2 Reţele de oraşe înfrăţite IV. EXEMPLU: Conform propunerii de proiect. numărul real de participanţi prezenţi la eveniment a fost de 65. subvenţia acordată este de 11 000 EUR. Comisia sprijină dezvoltarea acestor reţele.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Calcularea plăţii finale În Măsura 1. Astfel. Deoarece „tranşa de participanţi” a fost modificată de la 71-85 la 56-70. numărul real de participanţi prezenţi la eveniment a fost de 75.2.1. pagina 59). iar întrunirea durează mai puţin de 10 zile. iar plata finală va rămâne 11 000 EUR. numărul minim de participanţi (25) trebuie respectat în cadrul Măsurii 1. dacă numărul real de zile şi de participanţi eligibili este mai redus decât cel anticipat în propunerea de proiect. N. numărul de participanţi eligibili este de 84.2 Acţiunea 1 – Măsura 1.1 „Întruniri în contextul înfrăţirii între oraşe”. plata finală va fi redusă la 9 000 EUR. „tranşa de participanţi” rămâne aceeaşi. b) În momentul întocmirii raportului final. Mai jos sunt prezentate două cazuri care ilustrează modul de calcul al plăţii finale: a) În momentul întocmirii raportului final. care sunt importante pentru asigurarea unei colaborări structurate. reducerea subvenţiei va fi calculată pe baza „tranşelor” fixe de participanţi (a se vedea ANEXA III. adică 71-85. contribuind astfel la creşterea impactului programului. Crearea de reţele între municipalităţi în legătură cu probleme de interes comun pare a fi un important mijloc prin care să se încurajeze dezbaterile informate şi schimbul de bune practici. Pentru a primi plata finală. 38 . iar numărul real de zile este mai mic de 10. Chiar dacă numărul de participanţi a scăzut de la 84 la 75. pentru o întrunire a cetăţenilor care implică între 71-85 de participanţi şi care durează mai puţin de 10 zile. intense şi multilaterale.B. iar numărul real de zile este mai mic de 10. în consecinţă. potenţialul reţelelor create prin înfrăţirea mai multor oraşe ar trebui să fie exploatat pentru dezvoltarea unei cooperări tematice şi de lungă durată între oraşe. IV. Înfrăţirea reprezintă o legătură puternică care uneşte două municipalităţi. implicându-se în aplicarea unei varietăţi de politici care sunt adeseori legate de elaborarea de politici la nivel european.1 Caracteristici specifice Autorităţile locale se confruntă frecvent cu noi probleme.

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013

Proiectele privind reţelele de oraşe înfrăţite ar trebui:   să integreze o gamă de activităţi în domenii de interes comun care vor fi abordate în contextul priorităţilor programului şi care sunt relevante pentru integrarea europeană; să producă instrumente de comunicare în contextul acestor evenimente, în scopul promovării unor reţele tematice structurate şi durabile şi în scopul difuzării rezultatelor acestor acţiuni; să creeze grupuri ţintă cărora le sunt deosebit de utile temele selectate şi să atragă membri ai comunităţii care îşi desfăşoară activitatea în respectivul domeniu (de exemplu experţi, asociaţii locale, cetăţeni şi grupuri cetăţeneşti direct afectate de temă etc.); să servească drept bază pentru iniţiative şi acţiuni viitoare între oraşele implicate, în domeniile vizate sau în aspecte de interes comun.

IV.2.2 Procedura de selecţie În cursul procedurii de selecţie, cererile se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate, excludere, selecţie şi atribuire.

IV.2.2.1 Criterii de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt împărţite în trei categorii principale vizând a) candidatul şi partenerii, b) natura şi dimensiunea proiectului şi c) cererea. Prezentul ghid conţine un tabel general al criteriilor de eligibilitate aplicabile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” (a se vedea ANEXA II, pagina 58). A. Candidatul şi partenerii A. 1 Tipul candidaţilor şi partenerilor A.1.1. Statutul juridic Vă rugăm să consultaţi capitolul II.2.1 (pagina 17). A.1.2 Stabilirea într-o ţară participantă: vă rugăm să consultaţi capitolul II.2.1 (pagina 17). A.1.3 Tipul de organizaţie  Oraşe/municipalităţi, comitete de înfrăţire sau reţele de oraşe înfrăţite;  Autorităţi locale/regionale de la alte niveluri;  Federaţii/asociaţii de autorităţi locale.  Organizaţii non-profit reprezentând autorităţile locale A.2 Numărul de parteneri Un proiect trebuie să implice municipalităţi din cel puţin 4 ţări participante, dintre care cel puţin una este stat membru al UE.

39

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013

B. Natura şi dimensiunea proiectului B.1 Numărul de participanţi Un proiect trebuie să implice cel puţin 30 de participanţi invitaţi. „Participanţii invitaţi” sunt participanţi internaţionali trimişi de partenerul/partenerii eligibil(i). B.2 Bugetul Propunerile de proiecte trebuie să respecte criteriul subvenţiei minime eligibile acordate pentru fiecare proiect. Subvenţia minimă eligibilă acordată pentru un proiect: 10 000 EUR Subvenţia maximă eligibilă acordată pentru un proiect: 150 000 EUR B.3 Locul de desfăşurare şi numărul de activităţi Activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile participante la proiect (pagina 17). Pentru fiecare proiect trebuie prevăzute cel puţin 3 evenimente. B.4. Perioada de eligibilitate/durata proiectului Proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate stabilită, care depinde de termenullimită al măsurii pentru care se depune cererea (a se vedea capitolul I.8, pagina 12). Durata maximă a proiectului este de 24 de luni. Durata maximă a fiecărui eveniment este de 21 de zile. C. Cererea C.1 Formularul oficial de cerere C.2 Termenul-limită C.3 Limba oficială Vă rugăm să consultaţi capitolul II.1 (pagina 14) şi capitolul II.2.1 (pagina 18). IV.2.2.2 Criterii de excludere: vă rugăm să consultaţi capitolul II.2.2, pagina 18. IV.2.2.3 Criterii de selecţie – Capacitatea operaţională şi financiară – vă rugăm să consultaţi capitolul II.2.3, pagina 19. IV.2.2.4 Criterii de atribuire: vă rugăm să consultaţi capitolul II.2.4, pagina 20. IV.2.3 Calcularea subvenţiei Având în vedere rezultatele analizei statistice din proiectul din 2008 şi 2009, sistemul ratei forfetare a fost simplificat. Ratele zilnice pentru diferite ţări utilizate anterior pentru calcularea subvenţiei au fost anulate. Noul sistem al ratei forfetare se bazează pe numărul total de participanţi (locali şi străini) – fix pentru fiecare „tranşă” - şi numărul de zile. Aceiaşi parametri sunt aplicabili tuturor ţărilor care participă la program. Subvenţia se calculează pe baza finanţării forfetare. Totalul subvenţiei solicitate se obţine prin adunarea: A. sumelor totale solicitate pentru fiecare eveniment. B. sumei solicitate pentru instrumentele de comunicare, dacă este cazul;
40

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013

C. sumei solicitate pentru costurile de coordonare, dacă este cazul. (În ceea ce priveşte ratele forfetare aplicabile în cadrul acestei măsuri, a se vedea ANEXA IV, pagina 60 din prezentul ghid). IV.2.4 Utilizarea acordului de subvenţionare sau a deciziei de subvenţionare: vă rugăm să consultaţi capitolul III.1.3, pagina 23. IV.2.5 Procedurile de plată Prefinanţarea aplicabilă reprezintă 50% din totalul subvenţiei. Pentru informaţii privind procedurile de prefinanţare şi de plată finală, vă rugăm să consultaţi capitolul III.2.6, pagina 32.

IV.3 Acţiunea 1 – Măsura 2.1 Proiecte cetăţeneşti
IV.3.1 Caracteristici specifice Obiectivul măsurii „Proiecte cetăţeneşti” este de a explora metodologii şi abordări inovatoare pentru încurajarea participării active a cetăţenilor la nivel european şi stimularea dialogului între cetăţeni şi instituţiile europene. Această măsură va sprijini o varietate de proiecte de dimensiune transnaţională şi transsectorială, cu implicarea directă a cetăţenilor. Se acordă prioritate proiectelor de încurajare a participării la nivel local. Proiectele cetăţeneşti ar trebui:   să obţină opiniile cetăţenilor privind unele dintre principalele provocări cu care se confruntă Europa în viitor; să exploreze noi metodologii capabile să promoveze interacţiunea activă şi dezbaterile între cetăţeni cu privire la aspecte legate de politicile UE care le afectează viaţa de zi cu zi; să creeze mecanisme care să permită cetăţenilor europeni să dezvolte competenţe civice, să îşi exprime opiniile şi punctele de vedere cu privire la procesul de integrare europeană sub forma recomandărilor adresate factorilor de decizie de la nivel european; să încurajeze dialogul dintre cetăţenii europeni şi instituţiile UE, să responsabilizeze cetăţenii cu privire la politicile Uniunii Europene şi la impactul acestora şi să asigure o analiză corespunzătoare a opiniilor cetăţenilor de către instituţiile europene.

În această privinţă, este obligatoriu ca cel puţin 30% dintre participanţii la proiect să provină din ţări diferite de ţara gazdă a proiectului. Aceste obiective pot fi îndeplinite prin înfiinţarea de comitete ale cetăţenilor capabile să
41

să faciliteze accesul la experţii europeni şi să monitorizeze în mod corespunzător recomandările cetăţenilor rezultate în urma aplicării proiectului.3. IV. Se impune încurajarea unei abordări ascendente reale în pregătirea şi punerea în aplicare a proiectului. DG COMM se angajează să furnizeze informaţii şi expertiză privind temele proiectelor selectate. IV. (a se vedea ANEXA II. selecţie şi atribuire.3. deoarece sunt diferite şi se adaugă informaţiilor primite de Comisie prin canalele de consultări convenţionale.2 Procedura de selecţie Pe parcursul procedurii de selecţie. b) natura şi dimensiunea proiectului şi c) cererea.2. excludere. pagina 58). Direcţia Generală Comunicare a Comisiei Europene (DG COMM) doreşte să se implice în calitate de interlocutor receptiv şi partener real al organizaţiilor implicate în alcătuirea grupurilor de cetăţeni. Prin urmare. cererile se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate.1 Criterii de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt divizate în trei categorii principale vizând a) candidatul şi partenerii. Recomandările cetăţenilor obţinute prin aceste procese reprezintă contribuţii valoroase pentru Comisia Europeană. Prezentul ghid conţine un tabel general al criteriilor de eligibilitate aplicabile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”. 42 .Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 formuleze recomandări care să se regăsească în procesul politic de la nivel european.

3 Criterii de selecţie – Capacitatea operaţională şi financiară – vă rugăm să consultaţi capitolul II.2.3. IV.1 (pagina 18). pagina 18.2. care depinde de termenullimită al măsurii pentru care se prezintă cererea (a se vedea capitolul I.4 Criterii de atribuire: vă rugăm să consultaţi capitolul II.1.1 Statutul juridic: vă rugăm să consultaţi capitolul II. C.2 Numărul de parteneri Un proiect trebuie să implice organizaţii/instituţii din cel puţin 5 ţări participante.2 Termenul-limită C.2.1.3. B. Natura şi dimensiunea proiectului B.2.1 (pagina 17). dintre care cel puţin una este stat membru al UE.4.2 Bugetul Propunerile de proiecte trebuie să respecte criteriul subvenţiei minime eligibile acordate pentru fiecare proiect. Perioada de eligibilitate/durata proiectului Proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate stabilită. pagina 20.2. Durata maximă a proiectului este de 12 de luni.3 Tipul de organizaţie Organizaţii ale societăţii civile – OSC (astfel cum sunt descrise la ANEXA I.1 (pagina 17). Subvenţia minimă eligibilă acordată pentru un proiect: 100 000 EUR Subvenţia maximă eligibilă acordată pentru un proiect: 250 000 EUR B. Cererea C.8.2.1. pagina 12). 1 Tipul candidaţilor şi partenerilor A.3 Limba oficială Vă rugăm să consultaţi capitolul II.4.3.2. IV.2 Stabilirea într-o ţară participantă: vă rugăm să consultaţi capitolul II. A. B.2 Criterii de excludere: vă rugăm să consultaţi capitolul II. A.1 Formularul oficial de cerere C.3.1 (pagina 14) şi capitolul II.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 A. pagina 53) sau autorităţi locale.3 Locul de desfăşurare a activităţilor Activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile ale programului (a se vedea pagina 17). A. 43 .2. B.2. IV.1 Numărul de participanţi Un proiect trebuie să implice cel puţin 200 de participanţi.2. pagina 19. Candidatul şi partenerii A.

prin următoarele tipuri de activităţi:  Sesiuni de formare prin care potenţialii candidaţi la programul „Europa pentru cetăţeni” îşi pot dezvolta cunoştinţele şi competenţele de bună gestionare a proiectelor. pagina 23.4 Utilizarea acordului de subvenţionare sau a deciziei de subvenţionare: vă rugăm să consultaţi capitolul III. Sesiuni de informare prin care se promovează programul „Europa pentru cetăţeni” sau măsurile specifice ale acestuia şi se urmăresc schimburi de experienţă şi de bune practici între părţile interesate actuale şi potenţiale.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 IV. Suma acordată nu va depăşi în niciun caz suma solicitată. Măsurile de sprijin ar trebui să finanţeze activităţile puse în aplicare de structuri precum platforme şi reţele care urmăresc dezvoltarea şi consolidarea tuturor acţiunilor programului. pagina 30.3. Prin urmare.3. IV. excludere.6.2.3.3.2 Măsuri de sprijin IV. contribuind astfel la oferirea unui răspuns mai bun la obiectivele programului și maximizând impactul și eficacitatea generală ale acestora. Pentru informaţii privind procedurile de prefinanţare şi de plată finală. Pentru informaţii suplimentare privind finanţarea bugetară.2. pagina 32.   IV. vă rugăm să consultaţi capitolul III.1 Caracteristici specifice Această măsură are ca scop sprijinirea activităților care pot conduce la stabilirea de parteneriate și rețele de lungă durată care să ajungă la un număr semnificativ de diferite părți interesate care promovează cetățenia europeană activă.4.1. Crearea de platforme prin care se facilitează căutarea de parteneri şi crearea de reţele între părţile interesate actuale şi potenţiale ale programului „Europa pentru cetăţeni”. contribuind astfel la o aplicare corectă a acestuia şi asigurând un larg impact transnaţional în favoarea potenţialelor părţi interesate ale programului.2 Procedura de selecţie Pe parcursul procedurii de selecţie.3 Calcularea subvenţiei Subvenţia se calculează pe baza finanţării bugetare. selecţie şi atribuire.2. cel puţin 40% din cheltuielile eligibile estimate trebuie să provină din alte surse decât bugetul UE. cererile se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate. IV. Subvenţia nu poate depăşi o rată maximă de 60% din costurile eligibile ale acţiunii respective.4.4 Acţiunea 1 – Măsura 2.5.5 Procedurile de plată Prefinanţarea aplicabilă reprezintă 50% din totalul subvenţiei. 44 . vă rugăm să consultaţi capitolul III. IV.

1. pagina 12). Pentru fiecare proiect trebuie prevăzute cel puţin 2 evenimente.1 Statutul juridic: vă rugăm să consultaţi capitolul II.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 IV.2 Stabilirea într-o ţară participantă: vă rugăm să consultaţi capitolul II. A. 1 Tipul candidaţilor şi partenerilor A.4 Perioada de eligibilitate/durata proiectului Proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate stabilită. Candidatul şi partenerii A.1 Numărul de participanţi – nu se aplică B.2. pagina 58).3 Tipul de organizaţie Federaţii/asociaţii de autorităţi locale sau alte organisme cu cunoştinţe/experienţă specifică privind cetăţenia. Durata maximă a proiectului este de 12 de luni. care depinde de termenullimită al măsurii pentru care se depune cererea (a se vedea capitolul I. dintre care cel puţin una este stat membru al UE.1.3 Locul de desfăşurare a activităţilor Activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile ale programului (a se vedea pagina 17). A.2 Bugetul Propunerile de proiecte trebuie să respecte criteriul subvenţiei minime eligibile acordate pentru fiecare proiect.1 (pagina 17).1. Natura şi dimensiunea proiectului B. Prezentul ghid conţine un tabel general al criteriilor de eligibilitate aplicabile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” (a se vedea ANEXA II.1 (pagina 17).1 Criterii de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt împărţite în trei categorii principale vizând a) candidatul şi partenerii.2 Numărul de parteneri Un proiect trebuie să implice organizaţii din cel puţin 2 ţări participante. B. b) natura şi dimensiunea proiectului şi c) cererea. A. 45 . Subvenţia minimă eligibilă acordată pentru un proiect: 30 000 EUR Subvenţia maximă eligibilă acordată pentru un proiect: 100 000 EUR B.2.8.2. A.4. B.

pagina 32. Subvenţia nu poate depăşi o rată maximă de 80% din costurile eligibile ale acţiunii respective. IV.5.3 Calcularea subvenţiei Subvenţia se calculează pe baza finanţării bugetare. 46 .4.4. IV. Pentru informaţii suplimentare privind finanţarea bugetară.5 Acţiunea 2 Măsura 3 – Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile IV.3. pagina 30.2. IV.4. Pentru informaţii privind procedurile de prefinanţare şi de plată finală.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 C.2.6. în aspecte de interes comun aflate între priorităţile şi obiectivele programului.2.4 Utilizarea acordului de subvenţionare sau a deciziei de subvenţionare: vă rugăm să consultaţi capitolul III.2.4.4. pagina 20.2.1 (pagina 14) şi capitolul II.2. IV. pagina 19. pagina 23. vă rugăm să consultaţi capitolul III.4. Prin urmare. Cererea C. naţional. regional sau local.5 Procedurile de plată Prefinanţarea aplicabilă reprezintă 50% din totalul subvenţiei.1 (pagina 18).4 Criterii de atribuire: vă rugăm să consultaţi capitolul II. Suma acordată nu va depăşi în niciun caz suma solicitată. IV. IV. vă rugăm să consultaţi capitolul III.2.2.2.4.1.3.2. pagina 18.1 Formularul oficial de cerere C.5.2 Criterii de excludere: vă rugăm să consultaţi capitolul II.1 Caracteristici specifice Prin această măsură sunt sprijinite proiecte concrete iniţiate de organizaţii ale societăţii civile (OSC) stabilite în ţări participante şi care îşi desfăşoară activitatea la nivel european.2.3 Limba oficială Vă rugăm să consultaţi capitolul II.2 Termenul-limită C.3 Criterii de selecţie – Capacitatea operaţională şi financiară – vă rugăm să consultaţi capitolul II. cel puţin 20% din cheltuielile eligibile estimate trebuie să provină din alte surse decât bugetul UE. Acţiunea 2 – Societatea civilă activă în Europa IV.

2 Stabilirea într-o ţară participantă: vă rugăm să consultaţi capitolul II. excludere. producţia de materiale audio-vizuale.2 nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei măsuri în anul 2013.2.2 Numărul de parteneri Un proiect trebuie să implice organizaţii din cel puţin 2 ţări participante.1. IV. implicarea mai multor tipuri de comunităţi şi crearea unei strategii de difuzare mai eficiente. acordând o atenţie deosebită impactului politicilor europene.5. 53).1 Numărul de participanţi – nu se aplică B. cererile se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate.1 (pagina 17).1 Statutul juridic: vă rugăm să consultaţi capitolul II. p.5. 58). A.2 Bugetul Propunerile de proiecte trebuie să respecte criteriul subvenţiei minime eligibile acordate 47 . seminarii.1. Aceasta ar trebui să stimuleze inovarea. aplicarea noilor tehnologii informatice etc. A. care implică o largă varietate de comunităţi şi au o strategie clară de difuzare. Proiectele subvenţionate prin această măsură trebuie să includă activităţi precum conferinţe. 1 Tipul candidaţilor şi partenerilor A. suma maximă a crescut de la 55 000 la 150 000 EUR. Prezentul ghid conţine un tabel general al criteriilor de eligibilitate aplicabile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” (a se vedea ANEXA II.3 Tipul de organizaţie Organizaţii ale societăţii civile – OSC (astfel cum sunt descrise la ANEXA I. dintre care cel puţin una este stat membru al UE. B. A. p.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Proiectele din cadrul acestei măsuri trebuie să vizeze teme de interes general european.1 Criterii de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt împărţite în trei categorii principale vizând a) candidatul şi partenerii. Natura şi dimensiunea proiectului B.2.1. emisiuni radio/TV. Pentru a încuraja proiectele structurale. sondaje de opinie.1 sau 2. precum şi orice alte activităţi inovatoare. selecţie şi atribuire.2. Organizaţiile de interes european general care au fost selectate să primească o subvenţie de funcţionare în anul 2013 în cadrul acţiunii 2.. IV. iar durata maximă a proiectelor a fost extinsă de la 12 la 18 luni. A. dezbateri.1 (pagina 17). Candidatul şi partenerii A. b) natura şi dimensiunea proiectului şi c) cererea.2 Procedura de selecţie În cursul procedurii de selecţie.

1 (pagina 18).2. sumei solicitate pentru instrumentele de comunicare.2. Noul sistem forfetar se bazează exclusiv pe numărul total de participanţi (locali şi internaţionali) – fix pentru fiecare „tranşă” .3 Locul de desfăşurare a activităţilor Activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile ale programului (a se vedea pagina 17).1 (pagina 14) şi capitolul II.2.3 Calcularea subvenţiei Candidaţii pot opta între două sisteme de finanţare:  finanţare forfetară sau  finanţare bugetară Finanţarea forfetară Având în vedere rezultatele analizei statistice a proiectelor din 2008 şi 2009. utilizate anterior în calcularea subvenţiei au fost anulate.5.1 Formularul oficial de cerere C. Ratele zilnice pentru diferitele ţări.4 Perioada de eligibilitate/durata proiectului Proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate stabilită.şi pe numărul de zile. C. a se vedea ANEXA IV. Tuturor ţărilor participante la program li se aplică aceiaşi parametri.2.2 Criterii de excludere: vă rugăm să consultaţi capitolul II. dacă este cazul. B. sumelor totale solicitate pentru fiecare eveniment. pagina 20.4 Criterii de atribuire: vă rugăm să consultaţi capitolul II. care depinde de termenullimită al măsurii pentru care se depune cererea (a se vedea capitolul I. (În ceea ce priveşte ratele forfetare aplicabile în cadrul acestei măsuri.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 pentru fiecare proiect. IV. pagina 18. IV.5.2. IV.3 Limba oficială Vă rugăm să consultaţi capitolul II.4.3 Criterii de selecţie – Capacitatea operaţională şi financiară – vă rugăm să consultaţi capitolul II.5. B. pagina 60 din prezentul ghid). Subvenţia minimă eligibilă acordată pentru un proiect: 10 000 EUR Subvenţia maximă eligibilă acordată pentru un proiect: 150 000 EUR B.8.2. Cererea C. dacă este cazul. Subvenţia se calculează pe baza finanţării forfetare.2. Durata maximă a proiectului este de 18 de luni. pagina 19. 48 .2. IV. sumei solicitate pentru costurile de coordonare.2 Termenul-limită C. pagina 12). Totalul subvenţiei solicitate se obţine prin adunarea: A.3. sistemul forfetar a fost simplificat. C.5.

6 Acţiunea 4 – Memoria europeană activă IV. Suma acordată nu va depăşi în niciun caz suma solicitată.5 Procedurile de plată Prefinanţarea aplicabilă reprezintă 50% din totalul subvenţiei. pagina 30.2.5. vă rugăm să consultaţi capitolul III.5. cel puţin 30% din cheltuielile eligibile estimate trebuie să provină din alte surse decât bugetul UE. Pentru a le aprecia la întreaga valoare.4 Utilizarea acordului de subvenţionare sau a deciziei de subvenţionare: vă rugăm să consultaţi capitolul III. 49 . pagina 23. inclusiv a momentelor sale întunecate.2.5. când martorii acestor evenimente sunt din ce în ce mai puţini.6. Este deosebit de important să se procedeze astfel acum.1. Prin urmare.1 Caracteristici specifice Uniunea Europeană este întemeiată pe valori fundamentale precum libertatea. este necesar să ne amintim modul în care nazismul şi stalinismul au încălcat aceste principii în Europa. democraţia şi respectul pentru drepturile omului. vă rugăm să consultaţi capitolul III.6. Acţiunea 4 – Memoria europeană activă IV. IV. Prin comemorarea victimelor sau prin conservarea amplasamentelor şi arhivelor asociate cu deportările.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Finanţare bugetară Subvenţia se calculează pe baza finanţării bugetare. IV. europenii vor păstra vie memoria trecutului. pagina 32. Subvenţia nu poate depăşi o rată maximă de 70% din costurile eligibile ale acţiunii respective.2.3. Pentru informaţii suplimentare privind finanţarea bugetară. Pentru informaţii privind procedurile de prefinanţare şi de plată finală.

Proiecte legate de comemorarea victimelor exterminărilor şi deportărilor în masă asociate cu stalinismul. 1 Tipul candidaţilor şi partenerilor A.2 Stabilirea într-o ţară participantă: vă rugăm să consultaţi capitolul II. A. 58). 50 .  organizaţii de cultivare a memoriei.  institute de cercetare/instituţii de învăţământ A.1.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 În cadrul acestei acţiuni pot fi sprijinite următoarele tipuri de proiecte:  Proiecte legate de conservarea principalelor amplasamente şi monumente comemorative asociate cu deportările în masă.1 Criterii de eligibilitate Criteriile de eligibilitate sunt împărţite în trei categorii principale vizând a) candidatul şi partenerii. p.  autorităţi locale şi regionale. cererile se evaluează în funcţie de următoarele criterii: eligibilitate.  asociaţii de supravieţuitori.2.1 (pagina 17).  Proiectele subvenţionate prin această măsură trebuie să includă activităţi similare celor menţionate la Acţiunea 2 Măsura 3 Sprijin pentru proiecte iniţiate de OSC (a se vedea pagina 47). selecţie şi atribuire.1. IV.  muzee. A. IV.  fundaţii. A.3 Tipul de organizaţie  organizaţii neguvernamentale.  federaţii de interes general european. Prezentul ghid conţine un tabel general al criteriilor de eligibilitate aplicabile în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni” (a se vedea ANEXA II. pentru a menţine vie memoria victimelor şi a celor care.2.6. precum şi a arhivelor care documentează aceste evenimente.2 Procedura de selecţie Pe parcursul procedurii de selecţie. excludere.2 Numărul de parteneri Un proiect trebuie să implice organizaţii dintr-o singură ţară eligibilă pentru participarea la program.2. Candidatul şi partenerii A. fostele lagăre de concentrare şi alte locuri de martirizare şi exterminare la scară largă naziste.1 Statutul juridic: vă rugăm să consultaţi capitolul II.1. în condiţii extreme. au salvat vieţi de la Holocaust.1 (pagina 17). b) natura şi dimensiunea proiectului şi c) cererea.6.

Ratele zilnice pentru diferitele ţări.2. pagina 12).2.2. Cererea C. Natura şi dimensiunea proiectului B.3 Limba oficială Vă rugăm să consultaţi capitolul II. Subvenţia minimă eligibilă acordată pentru un proiect: 10 000 EUR.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 B.4 Perioada de eligibilitate/durata proiectului Proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate stabilită.4 Criterii de atribuire: vă rugăm să consultaţi capitolul II. Subvenţia se calculează pe baza finanţării forfetare.2. Subvenţia maximă eligibilă acordată pentru un proiect: 100 000 EUR.3. Durata maximă a proiectului este de 18 de luni. sistemul forfetar a fost simplificat. pagina 18. pagina 19.3 Criterii de selecţie – Capacitatea operaţională şi financiară – vă rugăm să consultaţi capitolul II.6. care depinde de termenullimită al măsurii pentru care se depune cererea (a se vedea capitolul I.2.2 Criterii de excludere: vă rugăm să consultaţi capitolul II. IV.3 Locul de desfăşurare a activităţilor Activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile ale programului (a se vedea pagina 17).2.2. IV.1 (pagina 18).1 (pagina 14) şi capitolul II. IV.4.2.6. utilizate anterior în calcularea subvenţiei au fost anulate.1 Formularul oficial de cerere C.1 Numărul de participanţi – nu se aplică B. pagina 20.8.2 Termenul-limită C.6. IV.2 Bugetul Propunerile de proiecte trebuie să respecte criteriul subvenţiei minime eligibile acordate pentru fiecare proiect.3 Calcularea subvenţiei Candidaţii pot opta între două sisteme de finanţare:  forfetară sau  bugetară Finanţare forfetară Având în vedere rezultatele analizei statistice a proiectelor din 2008 şi 2009. B.6. C. Noul sistem forfetar se bazează exclusiv pe numărul total de participanţi (locali şi internaţionali) – fix pentru fiecare „tranşă” . Totalul subvenţiei solicitate se obţine prin 51 . B. Tuturor ţărilor participante la program li se aplică aceiaşi parametri.şi pe numărul de zile.

Pentru informaţii suplimentare privind finanţarea bugetară.2. IV. pagina 32. (În ceea ce priveşte ratele forfetare aplicabile în cadrul acestei măsuri. Subvenţia nu poate depăşi o rată maximă de 70% din costurile eligibile ale acţiunii respective.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 adunarea: D. dacă este cazul.6. sumelor totale solicitate pentru fiecare eveniment. sumei solicitate pentru instrumentele de comunicare.4 Utilizarea acordului de subvenţionare sau a deciziei de subvenţionare: vă rugăm să consultaţi capitolul III. Prin urmare.6. Pentru informaţii privind procedurile de prefinanţare şi de plată finală.2. pagina 30. 52 . E. Suma acordată nu va depăşi în niciun caz suma solicitată. cel puţin 30% din cheltuielile eligibile estimate trebuie să provină din alte surse decât bugetul UE.1. a se vedea ANEXA IV.2. sumei solicitate pentru costurile de coordonare. Finanţare bugetară Subvenţia se calculează pe baza finanţării bugetare.5 Procedurile de plată Prefinanţarea aplicabilă reprezintă 50% din totalul subvenţiei. dacă este cazul. vă rugăm să consultaţi capitolul III.6. pagina 23. IV. F.3. pagina 60 din prezentul ghid). vă rugăm să consultaţi capitolul III.5.

htm Organizaţiile societăţii civile (OSC) includ. persoana în cauză trebuie să se abţină de la astfel de acţiuni şi să prezinte situaţia autorităţii competente. Un conflict de interese survine în cazul în care exercitarea imparţială şi obiectivă a funcţiilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane. Criterii de atribuire: aceste criterii constituie baza de evaluare a calităţii propunerilor în ceea ce priveşte obiectivele şi cerinţele stabilite pentru fiecare direcţie a programului. Între acestea. Cont bancar: acesta este contul sau subcontul bancar al beneficiarului. cât şi de cantitate. Autoritate bugetară: Consiliul European şi Parlamentul European stabilesc bugetul Uniunii Europene pe baza unei propuneri a Comisiei Europene. aşa cum este definită în acordul/decizia de subvenţionare. Amortizarea echipamentelor: amortizarea se aplică în cazul achiziţionării unui echipament utilizat în scopurile proiectului sau al programului anual de lucru cofinanţat. Beneficiar: organizaţia responsabilă din punct de vedere juridic pentru punerea în aplicare a acţiunii şi care primeşte subvenţia. 53 . grupuri de reflecţie. se numără atât elemente de calitate. Dacă apare o astfel de situaţie. caracterizată de respectul reciproc şi comportamentul paşnic şi în conformitate cu drepturile omului şi principiile democraţiei” (proiectul de cercetare JRC/CRELL al Comisiei Europene din 2006). Conflict de interese: conform regulamentului financiar (articolul 52). exprimat în EUR. este compromisă din motive care implică familia. viaţa sentimentală. prin încurajarea dialogului între aceştia şi sprijinirea formulării de opinii privind procesul de integrare europeană. organizaţii centrale. Comitetele de cetăţeni reprezintă un model de stimulare a interacţiunii active între cetăţenii UE.eu/citizenship/pilot-projects/doc383_en. instituţii de învăţământ şi organizaţii active în domeniul voluntariatului şi sportului amator (precum ONG. Tuturor actorilor financiari şi oricărei alte persoane implicate în execuţia. comunităţii şi/sau vieţii politice. Constituie cost direct eligibil numai amortizarea pe durata perioadei de eligibilitate. între altele. organizaţii religioase). reţele. asociaţii şi federaţii. în măsura în care echipamentul este utilizat numai în scopurile proiectului sau în legătură cu activităţile programului de lucru cofinanţat. 1.europa. fiecăruia dintre ele fiindu-i alocată o anumită pondere. interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului”. pe baza formularului de identificare financiară furnizat de coordonator. Normele privind amortizarea aplicate sunt reglementările naţionale în domeniul fiscal şi contabil din ţara organizaţiei beneficiare.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 ANEXA 1 –GLOSAR Cetăţenia europeană activă trebuie să fie înţeleasă ca „participarea în cadrul societăţii civile. universităţi. Agenţia executivă va crea un dosar conţinând detaliile acestui cont sau subcont bancar. gestionarea. afinităţile politice sau naţionale. menţionate la punctul (1). 2. auditarea sau controlul bugetului le este interzis să ia măsuri care ar putea genera un conflict între propriile lor interese şi cele ale Comunităţilor. prin care se efectuează orice plăţi având legătură cu acţiunea. A se vedea http://ec. sindicate.

europa. reprezentând costurile necesare pentru punerea în aplicare a acţiunii sau a programului de lucru cofinanţat şi care creează o obligaţie de plată. punerea sa în aplicare.eu/citizenship/how-to-participate/doc714_en. Criterii de excludere: aceste criterii au un caracter general şi sunt aplicate tuturor candidaţilor pentru subvenţii acordate de către Comisie. pe baza criteriilor de selecţie şi de atribuire. Bugetul trebuie să fie întotdeauna echilibrat (venituri = cheltuieli). Candidaţii trebuie să dispună de surse de finanţare stabile şi suficiente 54 .htm Ţările AELS/SEE: cele trei ţări ale programului care sunt membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) şi ale Spaţiului Economic European (SEE): Islanda.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Costuri directe: costurile directe eligibile sunt costurile care pot fi identificate ca fiind costuri specifice. Formularul electronic este un formular de cerere de subvenţionare în format electronic disponibil.ec. în vederea completării şi depunerii. Candidaţii trebuie să declare că respectă cerinţele stabilite la articolul 93 alineatul (1).eu/eforms/index_en.php#1 Punctele de informare ale programului „Europa pentru cetăţeni” (PEC) sunt structuri naţionale responsabile pentru asigurarea unei diseminări eficace. la http://eacea.europa. Perioada de eligibilitate: perioada în care trebuie generate costurile eligibile. Perioada de eligibilitate este stipulată în acordul de subvenţionare/decizia de subvenţionare. Lista punctelor de informare ale programului „Europa pentru cetăţeni” din Europa şi datele de contact corespunzătoare sunt disponibile la: http://ec. activităţile sale şi diseminarea rezultatelor sale. Capacitatea financiară a candidatului: acesta este unul dintre criteriile de selecţie care sunt evaluate în timpul procesului de selecţie a propunerilor depuse dacă subvenţia solicitată depăşeşte 60 000 EUR. Aceste costuri se înregistrează în contabilitate în conformitate cu principiile contabile în vigoare. articolul 94 şi articolul 96 alineatul (2) litera (a) din regulamentul financiar. specifice şi rezonabile suportate de către beneficiar/coorganizatori în cursul punerii în aplicare a acţiunii cofinanţate sau de către organizaţia beneficiară în cursul punerii în aplicare a activităţilor definite în programul său anual de lucru. Costuri eligibile: costuri necesare. Procedurile interne contabile şi de audit trebuie să permită stabilirea unei corespondenţe directe a costurilor şi veniturilor declarate ale acţiunii cu situaţiile contabile şi documentele justificative corespunzătoare. Numai propunerile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate corespunzătoare sunt supuse unei evaluări detaliate. direct legate de punerea în aplicare a proiectului sau programului de lucru şi care pot fi atribuite direct acestuia. a informaţiilor practice cu privire la oportunităţile de finanţare ale programului. Buget eligibil: bugetul unei propuneri trebuie să fie prezentat în euro şi este format din două părţi: costurile estimate eligibile pentru finanţare de la bugetul Uniunii Europene şi veniturile estimate (inclusiv subvenţia solicitată). Criterii de eligibilitate: criteriile de eligibilitate sunt stabilite pentru fiecare măsură a programului şi se verifică în cursul primei etape a procesului de selecţie a propunerilor prezentate. la nivel local. Liechtenstein şi Norvegia.

Formularul trebuie să fie semnat de titularul contului şi certificat de bancă (ştampila oficială a băncii şi semnătura unui reprezentant al acesteia). Pentru aceasta. şi anume agenţia executivă. împreună cu documentele justificative adecvate (de exemplu statutul sau decretul de înfiinţare). semnate unilateral de agenţia executivă. Această decizie fi modificată pe durata perioadei de eligibilitate. Capacitate operaţională: acesta este unul dintre criteriile de selecţie evaluate în timpul procesului de selecţie a propunerilor depuse dacă subvenţia solicitată depăşeşte 60 000 EUR. Republica Cehă. Decizie de subvenţionare: finanţarea propunerilor considerate meritorii de către Uniunea Europeană poate avea loc sub forma unei decizii de subvenţionare. dar care pot fi identificate şi justificate ca efectuate în legătură cu acţiunea. Acord de subvenţionare: finanţarea propunerilor considerate meritorii de către Uniunea Europeană poate avea loc sub forma unui acord de subvenţionare între agenţia executivă şi beneficiar. Acesta poate fi modificat în perioada de eligibilitate a acţiunii. Danemarca. Formularul de identificare financiară: serviciile agenţiei executive nu pot atribui o subvenţie şi nici nu pot autoriza prefinanţarea plăţilor finale dacă datele beneficiarilor nu au fost înregistrate şi validate la nivel central. Belgia.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 pentru a-şi continua activitatea pe durata perioadei de desfăşurare a acţiunii şi pentru a contribui la finanţarea acesteia. Rate forfetare: conform acestui sistem. candidaţii trebuie să fie organizaţi ca persoane juridice (de exemplu organizaţii private sau publice cu personalitate juridică). încălzire. Pentru a facilita verificarea statutului de persoană juridică al candidaţilor. subvenţia este calculată pe baza unei sume fixe. comunicaţii şi servicii poştale. care se anexează formularului electronic. Aici pot fi incluse costuri precum cele de închiriere. Bulgaria. Costuri indirecte (costuri administrative/de funcţionare): acestea sunt costuri eligibile care nu sunt identificabile ca fiind costuri specifice direct legate de punerea în aplicare a acţiunii (nu pot atribuite direct acesteia). gaze. candidaţii trebuie să transmită un formular de identificare financiară care permite verificarea contului bancar asociat cu acordul de subvenţionare/decizia de subvenţionare. Finlanda. Se consideră că această fişă este parte integrantă a formularului de cerere. Fişa de calcul a subvenţiei este formularul oficial utilizat pentru calcularea subvenţiei. Estonia. trebuie transmis formularul pentru persoane juridice. Sistemul de calcul a subvenţiei bazat pe tarife fixe şi sume forfetare a fost introdus pentru a simplifica gestiunea subvenţiei atât pentru beneficiari. trebuie transmis formularul de capacitate financiară. cât şi pentru agenţie. electricitate. Persoană juridică: pentru a fi eligibili. Decizia de subvenţionare stabileşte condiţiile care reglementează subvenţia atribuită. Candidaţii trebuie să aibă competenţele şi calificările profesionale necesare pentru finalizarea acţiunii sau a programului de lucru propus. Pentru a facilita verificarea capacităţii financiare. Ţări participante la program: programul este deschis următoarelor state membre ale Uniunii Europene: Austria. Cipru. Acordul de subvenţionare stabileşte condiţiile care reglementează subvenţia atribuită şi intră în vigoare la semnarea sa de către ultima din cele două părţi. 55 .

Pentru a-şi exercita acest drept. Grecia. procedurile de selecţie şi echilibrul general între diferitele acţiuni ale programului. regional sau local. riscă să nu primească niciun fel de fonduri într-un anumit an. Slovenia. Acest comitet este informat în permanenţă şi invitat să îşi exprime avizul privind. Organizaţie publică: orice organism ale cărui cheltuieli sunt finanţate automat din fonduri publice. dar care. Comisia şi agenţia executivă sunt asistate de un comitet format din reprezentanţi ai ţărilor participante la program. Malta. între altele.europa. Ţările de Jos. Suedia. Ţările potenţial participante la program sunt:    ţările AELS care fac parte din SEE (Islanda. în consecinţă. Cu alte cuvinte. Liechtenstein şi Norvegia). semnată de reprezentantul respectivei autorităţi locale. Kosovo conform Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite. Polonia. Irlanda. Lituania. Serbia. Regatul Unit. cu condiţia îndeplinirii anumitor obligaţii juridice şi financiare (de exemplu semnarea unui memorandum de înţelegere care stabileşte detaliile participării respectivelor ţări la program). aceste cheltuieli sunt acoperite din fonduri publice colectate prin fiscalitate. Parlamentul are la dispoziţie o perioadă de o lună în care examinează un proiect de măsură înainte ca acesta să fie adoptat oficial de către Comisie. ci private. teoretic. Spania. Portugalia. Letonia. Dovadă conform căreia o organizaţie reprezintă una sau mai multe autorităţi locale (se aplică numai în cazul organizaţiilor nonprofit şi comitetelor de înfrăţire care depun cerere pentru Măsura 1. Italia. România.htm. Bosnia şi Herţegovina. Slovacia. Dreptul de control: Parlamentul European are drept de control asupra măsurilor de punere în aplicare care se încadrează în sfera procedurii de codecizie (decizii adoptate de Consiliu şi Parlament pe baza unei propuneri din partea Comisiei). pot participa integral la toate acţiunile acestuia: Croaţia. Comitetul de program: conform deciziei de instituire a programului „Europa pentru cetăţeni”. Ungaria.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Franţa. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Ţări potenţial participante la program: programul poate fi accesibil şi altor ţări. ţara candidată7 (Turcia). 7 56 .1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe şi Măsura 1. indiferent dacă acestea provin de la bugetul central. fără a fi necesară depunerea unei cereri care poate reprezenta un obstacol pentru obţinerea unor astfel de fonduri. nu sunt considerate de către Agenţie ca fiind organizaţii publice. Albania. punerea în aplicare a planului de lucru al programului. după consultarea prealabilă a Comitetului de program. Luxemburg. amenzi sau comisioane prevăzute de lege. Termenul începe imediat ce măsura de aplicare propusă (de exemplu lista de propuneri selectate pentru cofinanţare) este transmisă Parlamentului. Informaţii suplimentare privind participarea acestor ţări sunt disponibile la http://ec. Următoarele ţări au aderat la program şi. Germania. Ţările care solicită aderarea la UE primesc statut de ţară candidată începând din ziua în care cererea lor este acceptată în mod oficial de către Consiliul European. Organizaţiile a căror existenţă depinde de finanţare publică şi care primesc subvenţii în fiecare an. criteriile de atribuire.2 Reţele de oraşe înfrăţite) – este o scrisoare oficială prin care se atestă că solicitantul reprezintă autoritatea locală.eu/citizenship/focus/focus14_en. Muntenegru.

ceea ce înseamnă că un astfel de acord poate fi formulat în termeni destul de largi în ceea ce priveşte cooperarea reciprocă.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Criterii de selecţie: aceste criterii servesc ca bază de evaluare a capacităţii operaţionale şi a capacităţii financiare a organizaţiilor candidate de a finaliza proiectul sau programul de lucru propus (a se vedea. de asemenea. 57 . Acorduri de înfrăţire. referindu-se la oraşele care au semnat sau urmează să semneze acorduri de înfrăţire. Suma totală a contractelor de achiziţii nu trebuie să depăşească jumătate din subvenţia acordată. Subcontractare (contracte de execuţie/atribuirea de contracte de achiziţii): orice servicii şi/sau bunuri furnizate pentru proiectul sau programul de lucru propus. apropierea între cetăţeni şi dezvoltarea de relaţii viitoare şi acţiuni comune. de către o parte alta decât organizaţiile candidate. precum şi la oraşele care au încheiat forme diferite de parteneriat prin care se încurajează legăturile de cooperare şi culturale. Nu există un singur format sau model pentru aceste acorduri. Oraşe înfrăţite este un concept care trebuie înţeles în sens larg. dar şi a punerii lor în slujba unui număr cât mai mare de cetăţeni europeni. Detaliile privind acordurile existente şi viitoare trebuie să fie indicate în formularul de cerere de subvenţionare. Valorificarea poate fi definită drept procesul de diseminare şi exploatare a rezultatelor acţiunilor în vederea optimizării valorii şi consolidării impactului acestora. iar costurile directe legate de activităţile desfăşurate de aceste părţi trebuie să fie evidenţiate în buget. Părţile subcontractante trebuie să fie menţionate în formularul de cerere. capacitatea operaţională şi capacitatea financiară). şi plătite sau rambursate integral de către organizaţiile candidate. indiferent de forma acordului juridic încheiat între acestea şi terţa parte. dar nu este necesară includerea de copii ale acordurilor în dosarului de cerere.

00 250 000.00 100 000.1 STATUTUL JURIDIC: TOŢI candidaţii/partenerii trebuie să fie ORGANISME PUBLICE sau ORGANIZAŢII NONPROFIT cu personalitate juridică. Bosnia şi Herţegovina) A.3 Limba oficială: Formularul oficial de cerere (formularul electronic) trebuie să fie completat integral. fundaţii. activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile participante la proiect (a se vedea pagina 17) ** Organizaţiile care au primit o subvenţie de funcţionare în anul 2013 în cadrul acţiunii 2 Măsurile 1 şi 2 nu sunt eligibile pentru finanţare în cadrul acţiunii 2 Măsura 3 în anul 2013.00 30 200 N/A N/A N/A X X N/A Autorităţi locale OSC (pentru definiţie. Serbia.1 Reţele de oraşe înfrăţite Proiecte cetăţeneşti II – Tabel general al criteriilor de eligibilitate ACŢIUNEA 2 – Societatea civilă activă în Europa ACŢIUNEA 4 Memoria europeană activă Măsura 3 Sprijin pentru proiecte iniţiate de OSC Măsura 2. Număr minim de evenimente per proiect N/A cel puţin 3 evenimente N/A cel puţin 2 evenimente N/A N/A B.2 Măsura 2.00 30 000.1 NUMĂR MINIM DE PARTICIPANŢI per proiect 25 B.00 10 000. în funcţie de măsura pentru care este depusă cererea A. din care cel puţin unul este stat membru al UE Cel puţin 2 ţări participante Cel puţin 4 ţări participante Cel puţin 5 ţări participante X X X B. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.00 10 000. Albania.00 150 000. CEREREA C.B. 12 luni 18 luni 18 luni .ANEXA CRITERII DE ELIGIBILITATE Măsura 1.2 BUGET Subvenţie MINIMĂ eligibilă pentru un proiect/program de lucru (EUR) Subvenţie MAXIMĂ eligibilă pentru un proiect/program de lucru (EUR) 5 000.2 Măsuri de sprijin A.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 .4 DURATA PROIECTULUI – Durata maximă a proiectului în perioada relevantă de eligibilitate 9 luni per proiect/21 de zile (durata întrunirii) 24 luni per proiect/21 de zile per eveniment 12 luni C.2. Muntenegru.00 100 000.1 şi 1.00 25 000.00 10 000. 53) Organisme cu cunoştinţe/experienţă specifică privind cetăţenia OSC (a se vedea definiţia de la pagina 53)** ONG-uri. NATURA ŞI DIMENSIUNEA PROIECTULUI/PROGRAMULUI DE LUCRU B. în una din limbile oficiale ale UE * * N.00 150 000. În cadrul Măsurii 1. inclusiv candidatul.2 Termenul-limită: Propunerile de proiecte trebuie să fie depuse în termenele-limită prevăzute pentru fiecare măsură a programului şi să înceapă în perioada de eligibilitate corespunzătoare (a se vedea pagina 12) C.Cetăţeni activi pentru Europa Măsura 1.3 LOCUL DE DESFĂŞURARE şi numărul de activităţi: Activităţile trebuie să se desfăşoare în oricare dintre ţările eligibile ale programului (a se vedea pagina 17)*.4 NUMĂRUL MINIM DE PARTENERI (respectiv ţări) implicaţi într-un proiect.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe ACŢIUNEA 1 .00 100 000.1 Formularul oficial de cerere: Propunerea de proiect este eligibilă dacă este transmisă prin formularul de cerere de subvenţionare disponibil în format electronic C. TIPUL CANDIDAŢILOR/PARTENERILOR A.3 TIPUL de organizaţie Oraşe/Municipalităţi ORGANISME PUBLICE sau ORGANIZAŢII NONPROFIT CU PERSONALITATE JURIDICĂ Comitete de înfrăţire reprezentând autorităţi locale Organizaţii nonprofit reprezentând autorităţi locale Oraşe/Municipalităţi Comitete de înfrăţire reprezentând autorităţi locale Organizaţii nonprofit reprezentând autorităţi locale Autorităţi locale/regionale Autorităţi locale/regionale Federaţii/asociaţii de autorităţi locale A. a se vedea pag.2 TOŢI candidaţii/partenerii trebuie să FIE STABILIŢI în una dintre ţările participante la program (statele membre ale UE+Croaţia. instituţii de învăţământ Federaţii de interese generale Federaţii/asociaţii de autorităţi locale ) Monumente comemorative/muzee Asociaţii de supravieţuitori Organizaţii de cultivare a memoriei B.

subvenţia eligibilă care poate fi solicitată este de 7 000 EUR.1 „Întruniri ale cetăţenilor în contextul înfrăţirii între oraşe” Număr de zile Număr de participanţi ≤10 Număr de zile >10 >190 176/190 161/175 146/160 131/145 116/130 101/115 86/100 25 000 EUR 25 000 EUR 23 000 EUR 21 000 EUR 25 000 EUR 19 000 EUR 17 000 EUR 15 000 EUR 13 000 EUR 23 000 EUR 71/85 11 000 EUR 19 000 EUR 56/70 9 000 EUR 15 000 EUR 41/55 7 000 EUR 11 000 EUR 25/40 5 000 EUR 7 000 EUR EXEMPLU: dacă numărul de participanţi invitaţi se încadrează în „tranşa” 25/40 (adică numărul de participanţi este între 25 şi 40 de persoane). dar întrunirea durează peste 10 zile. Dacă numărul de participanţi invitaţi se încadrează în aceeaşi „tranşă” (25/40 de participanţi). 59 .Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 ANEXA III RATELE FORFETARE aplicabile în cadrul Măsurii 1. subvenţia eligibilă care poate fi solicitată este de 5 000 EUR. iar întrunirea durează cel mult 10 zile.

Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 Noua ANEXĂ IV RATELE FORFETARE aplicabile în cadrul Acţiunii 1 Măsura 1.2 „Reţele de oraşe înfrăţite” Acţiunii 2 Măsura 3 „Proiecte iniţiate de OSC” şi Acţiunii 4 „Memoria europeană activă” RATA FORFETARĂ A: Participanţi per eveniment Număr de zile Număr de participanţi >190 <3 25 000 Număr de zile ≥3 176/190 23 000 161/175 21 000 25 000 146/160 19 000 131/145 17 000 116/130 15 000 101/115 13 000 86/100 11 000 21 000 71/85 9 000 17 000 56/70 7 000 13 000 41/55 5 000 9 000 25/40 4 000 5 000 60 .

cuprinzând 2 evenimente cu câte 50. respectiv 85 de participanţi. având o durată de două zile fiecare.Europa pentru cetăţeni – Ghidul programului – versiune valabilă începând din 2013 RATA FORFETARĂ B: Instrumente de comunicare Număr de instrumente 1 2 3 >3 < 12 luni 1 500 3 000 4 500 5 000 ≥ 12 luni 3 000 6 000 9 000 10 000 RATA FORFETARĂ C: Costuri de coordonare Număr de parteneri 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 > 13 < 12 luni 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 7 500 ≥ 12 luni 3 000 5 000 7 000 9 000 11 000 13 000 15 000 Exemplu: Pentru un proiect al „societăţii civile” cu o durată de 12 luni. subvenţia se calculează în modul următor: Participanţi (A): 5 000 + 9 000 Coordonare comunicare (B) : 6 000 Coordonare (C) : 5 000 Total : 25 000 EUR 61 . implicând 4 parteneri şi utilizând 2 instrumente de comunicare.