TULARASHI

vÀįÁgÁ²

TULARASHI vÀįÁgÁ² ZÀgÀgÁ² ¥ÀÄgÀĵÀgÁ² ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ² zsÁvÀÄ Moveable Positive Metal ¸ÀPÁgÁvÀäPÀgÁ² ¨É¸ÀgÁ² ¥À²ÑªÀÄ ¢ªÁ§ ¢ªÁ§® PÀÆægÀzÀ° ÀzÀ°è¸ËªÀÄå Soft in cruel ²ÃµÉÆÃðzÀAiÀÄ PÀ¥ÀÄà gÀeÉÆÃUÀÄt ºÀĽ «Ä±Àæt ¥ÀĵÀÌgÁA± ¥ÀĵÀÌgÁA±À24 Black PÁªÀÄ ¢é¥ÁzÀ QªÀÅqÀÄgÁ² ªÀÄÈvÀÄå¨ ÀÄÈvÀÄå¨sÁU 4 Rises from head kama Male Airy Rajo Guna Sour Mixed Pushkamsha-24 Odd sign West Day strong Duped Deaf Death degree-4 .

¸ÉÆUÀ¸ÁzÀ ºÉƼÀ¦£À PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ.TULARASHI vÀįÁgÁ² ¸ÀÄágÀzÀÆæ¦. £ÀUÀĪÀªÀÄÄR. M¼ÉîAiÀĪÉÄʧtÚ. fair colour. highlighted nose. VqÀØPÀÄwÛUÉ. £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀi˪À£ÀªÀAvÀ. . beautiful Shiny eyes. young. Beautiful. Handsome. VtÂAiÀÄAvÉ §VÎgÀĪÀ¸ÁzsÀåvÉ. smiley face. like parrot. Tall and strong body. JvÀÛgÀªÁzÀ ªÀiÁlªÁzÀ zÉúÀ. small neck. ¥ÀæzsÁ£ÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ.

Drawing. avÀæPÀ¯É. Like Horticulture. like enjoy all worldly pleasures. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¹ PÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. Like symbol weigh each thing. engage in various hobbies.K£ÉÃDzÀgÀÄ ±ÀAwAiÀÄ£ÀÄß G½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀªÀgÀÄ. GzÁ:vÉÆÃlUÁjPÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸Àé¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ. they are good judges. EªÀgÉà GvÀÛªÀÄ £ÁåAiÀiÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. . AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀªÀÄavÀÛvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ. Minutely observe human nature. they cannot be defeated in argument.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁUÉ vÀPÀÌAvÉ J®èªÀ£ÀÄß vÀÆV£ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. bÁAiÀiÁUÀæºÀt. ZÀZÉðAiÀÄ°è EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖ. Photography. Always balance their mind. fêÀ£ÀzÀ J¯Áè ¸ÀÄR ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀĪÀªÀgÀÄ.

£ÀµÀÖªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ. fill up the loss caused to others. In Meditation. Shani is exalted here. Work for others ignore their own happiness. wise. Tapassu rise to any level. Because Vayutatva imaginative. ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° gÁdPÁjtÂUÀ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ. ¥ÁægÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀjAiÀiÁzÀjÃw ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ. Influential Politician. Mahatma Gandhi . zsÁå£ÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ªÉÄÃ¯ï ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀĪÀªÀgÀÄ. insight. CAvÀzÀÈð¶Ö. advice fore hand properly. ªÁAiÀÄÄvÀvÀégÁ²AiÀiÁzÀÝjAzÀ PÀ®à£Á²Ã®gÀÄ. gÀªÀÄtªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ. eg: Shri Narasimha bharathi. GzÁ: ²æà £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÁgÀwUÀ¼ÀÄ ²æÃ. ZÀÄgÀÄPÁzÀ §Ä¢Þ±ÀQÛ.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä¸ÀÄR¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄRPÁÌV zÀÄrAiÀÄĪÀªÀgÀÄ. Ramana maharshi. ±À¤ E°è GZÀÑ£ÁUÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ¥À¸ÀÄì.gÁdPÁgÀtzÀ°è J®ègÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjzÀ ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü.

 ±ÀÄPÀæ F gÁ²AiÀÄ C¢ü¥ÀwAiÀiÁzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä GqÀĦ£À§UÉÎ ºÉZÀÄÑ PÁ¼Àf ªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. ¯ËQPÀQÌAvÀ DzsÁåvÀäzÀ°è ºÉZÀÄÑ D¸ÀQÛ. don’t like discussion in haste. Shukra is the lord of this sign. vÀgÁvÀÄj ZÀZÉðAiÀÄ£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀĪÀÅ¢®è. Like philosophy much. Impose their opinion on others. So leaders among people. make people unite of different opinions. so more particular about their dress. ºÁUÁV d£ÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÁUÀÄvÁÛgÉ. Don’t hurt others feelings.TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀªÀÄä C©üÃ¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß E£ÉÆߧâgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀ®Ä »AdjAiÀÄĪÀÅ¢®è. ¨ÉÃgÉAiÀĪÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. . ªÀåwjPÀÛ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß MnÖUÉvÀAzÀÄ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄ»rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ.

¥ÀjªÀÄ® ¦æAiÀÄgÀÄ. . foreign travel. MªÉÄä¯É DzÁåvÀäPÀPÉÌ ºÉÆgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ.DzÀÝjAzÀ F ¨sÁUÀUÀ¼À°è vÉÆAzÀgÉ DUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ. Kidney. Loins. Spines are indicated by Libra. saints and elders. business. consume more liquid. expert in trade. Though success full in worldly affairs bent towards philosophy. «zÉñÀ ¥ÀæªÁ±À. Spines are indicated by Libra.zÉêÀgÀÄ ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀgÀ°è «¤ÃvÀ¨sÁªÀ. J¯Áè«ZÁgÀzÀ®Äè ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ. ¥Áæ¥ÀAaPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. Like scent. Not like to fallow others. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄvÁÛgÉ. So their may be trouble in these parts.TULARASHI vÀįÁgÁ² ªÁºÀ£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ËPÀgÀåUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. Like Music. Kidney.Loins. devoted to god. Like good conveyance. ªÁå¥ÁgÀ ªÁtÂdåzÀ°è ZÀvÀÄgÀgÀÄ. zÀæªÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑUÉ ¸Éë¸ÀÄvÁÛgÉ.

TULARASHI vÀįÁgÁ² vÀįÁgÁ² 0-20 ªÀÄÆ®wæPÉÆãÀ. 1-8 ±ÀÄPÀæ ¸Àé®àªÀÄnÖ£À ±ÀĨsÀ. . 0-20 Exaltation of Shani 20th deg exaltaion point. 0-20 ±À¤AiÀÄ GZÀÑPÉëÃvÀæ. 10 ¥ÀgÀªÀĤÃZÀ. 2-7 PÀÄd ªÀiÁgÀPÀ Tula Rashi: 0-20 deg Moolatrikona. 21-30 swakshetra. 1-10 Debilitation of Ravi 10th def debilitation point. 1st & 8th lord Shukra half benefic. 20-¥ÀgÀªÉÆÃZÀÑ. 0-10 gÀ«AiÀÄ ¤ÃZÀ PÉëÃvÀæ. 21-30 ¸ÀéPÉëÃvÀæ. 2nd & 7th lord Kuja maraka neutral.

 9-12 §ÄzsÀ ±ÀĨsÀ. ±ÀĨsÀUÀæºÀ.TULARASHI vÀįÁgÁ² 3-6 UÀÄgÀÄ ¥Á¦. 4-5 ±À¤ AiÉÆÃUÀPÁgÀPÀ. . 9th & 12th Lord Budha benefic. 4th & 5th Lord Shani yogakaraka. 3rd & 6th Lord Guru melefic. 10 ZÀAzÀæ £ÉʸÀVðPÀ ¥Á¦ DzÀÝjAzÀ ¥Á¦. 10th Lord Chandra enemy so Malefic 11th Lord Ravi enemy so Malefic. benefic. 11 ¸ÀÆgÀå £ÉʸÀVðPÀ ±ÀvÀÄæ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful