-8

-

t lolr smsat.l osllolululr

in&roflat flosslct

{tfferetrttasol (norfogoae-

eo.nrloll sad,rooeuluir SL&a,snrlull latraroe gl lr{tr eols dcuE otape ol,e *epzusulul i'rllroraol Itntnr punoro. tn svld,€ot* a umontulul notosgi gl e ggls,ote st$rs ale rlcrosporofloe&,€l s, foloatrt gl. nstorla mgld[ dc ou soLullo s&rntersattrolr f,onsi,o6lso eotlaq gl or f,enaf,oee e nrbfaaolor ler ceneopuaa&tosos GlEr
ofeatLve Bl lxlttna iaoces qe sl t&fluilttat dssf$g,rrersa so:lf6rqnaton6r4ltolo,:tcr,

Coaconltentrac ofoctuet g1 ob d,trfersntlat po srl , ffi|,, &u,sts ill*
rllJcr

proeun Oi poatpltattr.

aeEul,tatclo er foet eon$ennate ln lO taboto gt a i;rafi,ecr rstlrE qottrdr resggctlv t€npos.atura eare uc;figogta l}Psgut -ll casa $e nal oouststg dlvlstunl, estulsru- sf f$sEsel
a fost cgloulst& &rgd rxtoda ft:rstuluif, (gr ldertls *lge)r

aaeasta sotud$ u aaloulat qrsrs toElllersturtlof
Senofees dlfereafferl,l,l

astlln

atgt

pentsri ropauoul hlbornal,n

I ctt gl poafinr fenofeaa lnf,lestrtL ,rentru dstlaltassa &natsl nogousulul, htboraal,tacoun gl a oalc (wpars s*fne gl aspgus f,ortat) o eaall,aat &rp& tarlLal uoffolo$lcl gt alato{rtst dstr do trr leru4rEslrl (1g61)r lof fuAr (1961), ,&rpt|3n irrlr (1961) *eratu Fortaadji & lrp gt & ofoearat uEeucdtsrl aaleulats Etrttretlc, iis etudlul onl,cma5ro.ro.]saes€r, rytt 3n $rdcre rtabtll,lla m noioaell tqqpoaatura ssdle g ellol noo1rostlwl drrsata ete do tetradtr; data eltberi{rl.l alcrooporllar unlrurstsf,l.t!, gl
{urabt Elorogpoaot.lenoiioi r

do bsna snella6r1l socttunllor
annlolor 1or. 8n E*bgc'slo! 'roDrfil*{al€o' g1 5laralel 'ufl{$'il

ffi ldanttf,lcst
egarlfte

syolulls

trr

er;sapsrul.ul,;

freGr.rfr

;oooaagl fo|nxaros smului. onbrtonerl cauco6t,*i€uteu nreadrr,
dnanq;u.r1*it flt lnf,l.orl_ €orsaput}g&toarc f,enof,ariet snf,l0rltululr nui;urll,orl

&
h efsatuat {lns:.s obsotnt€fti ::rrupro rlE{ssnts}s! florll tuetl
tn tabelor Ungle Esjloeh {jerao'}grlstl*e1 .pnsrale mu partlcutarol clc

tn ch,rdlus notlndur*E reaultetelc

salsulqts

la gt*tlrr

*:altaaff,

enrf,ost sonciqettsr$e S,n fotoip*f,lt h{

s-ctrr oscilF I c&r!o LtruEtren8& ilroa&rta Lrnresq8r I'sto$;rEffll6 llryS preperatel La nicroscopnl fotonicr Saegun gl, dui,[ unelo la eili:ors clat€.r *cegie fetsgraftt au fost $nrpate tn ,9

planger Flsee$e cspltol cttaet$ctl"r
. ts dr.sautll

prLa egnmroa urut tstaclo u$ret {ie ei*Enraecta rasultatolor pernonslo gt de la palte,lno€ie
s-sll r'lrtd€B?tat aspocFlgrrlrltl.ces tle fto-

oepi,toll reaultatelq
noaot*[r fl co!ffi,bufia t englorer E5 t€$reffil

obflnute $riesfos {a d{vergt
ile sgol' f,Eloslt fu.r luorm oste Gchl-

cu tolronu.l, de neultttarsr
t€Btfir $ffinclatura al'mt€l€s

Btablllt
sultlvat€

ds Coralete tnteilsttca Ualunl,t Sntsspag

dc i;,ttlgtc bloXogr,6r !E Utsooht (Ol"laq) 1998, C*,r0sful
:tsritsu uemgnnlEtt}re plsntslo8 oultlvatortr

{n eratt$!.lt vscir"t.ul tsrss[f tntnrcl,t st6tg Eat sets fu]ofi tnset6tsalt ts fttrt'nbo$ul|rspssleltgtllor tn irolttaultu.aer tn*
d€ 6 ltr# cllErtlatlq 3a gara aoaatl$r

.ilOr

e.- CPfil4+iid;.q.;sj:pef,ip,{rtlssr Oboer*aftt to nsgstsg pontl^tl aleahrlres X.mrsntonrluL fl,grrlsal tm8!..lor spagttatsd, srbferEJ,ltsl itrJmldr* be sf.ctlra! terltorlul llun{cl,tlulug
.ilrgur€gtl

Srcuregtir
ss *ttlnds g;,cun tcrltor!,ra Elp g6S !m?. $Esai. (Ilst.iraorlg6a)r

tf,unlalptul

sare 61700 ha elat oa$)ste *l.e s;:a|l,lle

*lagtoa,t€aaacglg af, nai lnportaniol possul tlnerotnlu!, (&o Ilqldetr€u (?o !re)r l}aroul J,tbsrtatlt (jg.:ra)r Crprg*ql l? ba)r rlegtul, opattltor wlel fl,tnit FsBi"gssatot Wtn Gr&dln,F DotenLca, Un{versi.t6tlt &$uroeti (1? ba) et s In$tarhrl,r* a
tr.I{r S$lcsocu. (t lra), nunoroesa *uanrrl,,
ilgtl,culgllg.

pssouB gl gf6-

OagLtala t$r.ll osto egcaatd po nolurtLe Dlntsvttrtr tn Ctrer ifrn&rt!,p ls 60 b nord. d6 ihrn5* 9!. la too b eud ab gsrFo$lt l& lssdseffi& in une[toarelo coordsnabe r:sogref*oel ro6r Leg;Itnrdlna sstl€{. 0X 44o.a4r latltarrtlne nordl,c6. Altl
esaltre fat& de ntrTolul ti6f1l, itstFg e6to dE hl{io ur(Dloflblolr

Virromls 1gg6)r
Irtn l}rrsct do t',edaro psdoseo8gsflol zc!|a $ua$egti. fmr pan, 4tn ireentul esatratrr{ufoFecr1 prwlaots DEanbl,alo-fiotlca1 sorolul'ul bnua sogaet *10pltdtnu ([ionogFr..porrtg6l,]. &st8 880&8t sctoml Clnpla lireunogtl-rdole6tl, carootorl,a{rt[ prln prsdnoF a <iegoaltelor loossotrdp lntoaEo gl a droFogitoloF proluvtab
vartEblle dF O&1r toffe osntl,n tnf,otd.Gfil'38 gt o5ltltiitl, mests& s-o d4ur polul b*$a rogcat d,o tgdrxlo, so l$di€{ eo&sl ds w'.at{tt€ foregttrBrdr

nat i..r.ecl,oda Lttolost€L sele lFlsmdou& Eoaau:t€ ef,sGtueto ls rerna g&rcasol dc nrN.u*itrg!, colobr

lleatsu esrsbslasrEa

)r

-lJ.-

80odp.l.*I
r. I r r l ?E

q€+qF.r a
r r l0n

.

'r r.

&n6llo r I r . r r Gc& ?ll liloipu:rl ... . r F 4nn
4n 5n

. r | . C€4 E l. r I r rr I r r * t

Sr::lLc . . | | r r ji!,alpr*l . . ..,
Lqfn8irrrr.tt5E

tt

ga

,r ge

$oluLul br:ue rorpcct rie p$dt*a s$te .re ilp Jit Br Cr eutae'l 6u sfBctlrot o E.Jri,€ ,-.e profr.lg .lc scnre lr?rgoo1 GaaBpreaorrt&n unulr

&ofllul

G

- $trtrnr cu strt$ nusngd nogsatAf luts""as6tioo; bul,6{roo1 rjrEwltoeaprlifoal ef,$-natl Bopsrsttl, punctlf*rec ds biAr0=1s1 de fl,ar gt r!tr:;aar - 8rua *al inob!"e; eu elqbs euen?E' f,ogcatEf luto_gsgtl6s1 $tabtll af,$,*at ugorf 6e ptat F:rlB tasEr.€l ssperatll puacfi.fanno d,s hrdrr{l,Er. il6 flsr erl i.:at*sar a#ao-@€strr grEunSoe,colfurot

3!l

* Sau$f cu manf$ ro6aatEg luto*sr.i;i1osl ruslfolntlnf.o prff 5 cn natlo conpctf Eeparettl do *.tdroatzl de f,ton gl r::ant.:an a{r FusOtOS1 ttete ceva r:ni :&splnd.lte clectt fa Aor
* Srun rotcqt, luts-strlloatr nlc-modlu prr"ffiotlol esllpaotl 3 cn aurlstrsaas oeFarfltti ce hidro*lsl sle f,ler *t c.*ngen.6" pua$ts Sl $et0, - 8!un regeat, n$l elar. ,lelc$t tn BXt Luto-ar;il.oe1 p!1rup@ tto biuo , rr1re:ailt d,o "rtdrorlgl, {is ;:reetraatt cslpwtf flor gl ilsn:;sn c6 fnrnctsrt)eto Ft clrior i:rl.1eula_ps f,afa eler.entels:: etru{:trrrslsr r jbuo rogcot ou nuanfii €ir.{lnrlsl l,uto.,ar;ilce1 prlooatlc, Q nar. yulLn fl dof!..:Lt l]eeft fo %f senpmtl eopanaftl dfi ir{,

drvxlaX ds fles gl, nm6m, fadsssebr. eub forn6, de ,retq. - {ldlln t-afbioloe; cu slabs mants nrgirl*t argtrloe apre lutoo- tssh,lr*, cEraotrrl(iti.cd "rurerlalol. or loee8oldc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful