You are on page 1of 4

OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 25. 1. 2012. Srednje kole 2.

skupina

1. zadatak (10 bodova) Ako u staklenu uplju kuglu vanjskog promjera 2 cm i mase 1 g stavimo 4 g ive, kugla e lebdjeti u tekuini nepoznate gustoe. a) Izraunajte gustou nepoznate tekuine b) Koliko grama ive treba odliti iz kugle da bi kugla plivala u nepoznatoj tekuini tako da joj je etvrtina volumena iznad povrine tekuine? 2. zadatak (11 bodova) Kap kie poinje padati s visine 300 m u odnosu na tlo. Kap pada jednoliko ubrzano akceleracijom 6 m/s2. Na visini 50 m od tla kap se raspri na est malih kapljica koje nastavljaju padati stalnom brzinom prema tlu. a) Za koliko je temperatura kapi u trenutku rasprivanja vea od poetne temperature kapi na visini 300 m? b) Za koliko se tijekom pada povea temperatura svake nastale kapljice? Specifini toplinski kapacitet vode je 4190 J/(kgK). 3. zadatak (11 bodova) Na slikama su prikazane tri jednake posude u koje je ulivena voda. Sve posude imaju oblik kvadra ija je baza dimenzija 6 cm x 6 cm i u svima je razina vode poetno jednaka i iznosi H. Posuda B je poklopljena i u prostoru izme u vode i poklopca je vakuum. Posuda A i C su otvorene. Posuda C je uronjena u vodu tako da je ventil X ispod razine vode. U svim se posudama ventil X nalazi na istoj visini h1 i povrina presjeka mu je 4 cm2. Za svaku posudu izraunajte brzinu istjecanja vode u trenutku kada se ventil X otvori. Atmosferski tlak je 105 Pa, H = 10 cm, h1 = 2 cm, h2 = 8 cm, gustoa vode je 1000 kg/m3.

4. zadatak (11 bodova) U zatvorenoj, toplinski izoliranoj, posudi nalazi se plin ozon (O3) na temperaturi 527oC. Nakon nekog vremena sav ozon prije e u kisik (O2). Izraunajte koliko se puta povea tlak u posudi ako se pri pretvorbi jednog mola ozona u kisik oslobodi 140 J topline. Uzmite da je specifini toplinski kapacitet kisika 800 J/(kgK). Molarna masa ozona je 48 g/mol, a kisika 32 g/mol. 5. zadatak (7 bodova) Pozitivno nabijena kuglica mase M i naboja Q visi na niti izolatora. Na udaljenosti D ispod kuglice stavimo drugu kuglicu. Obje kuglice su zanemarivih dimenzija. Koliki mora biti po veliini i predznaku naboj te kuglice da bi se napetost niti poveala 3 puta?

OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 25. sijenja 2012. Srednje kole 2. skupina Rjeenja i smjernice za bodovanje

Upute za bodovanje: Ovdje je prikazan jedan nain rjeavanja zadataka. Ako uenici rijee zadatak drugaijim, a fizikalno ispravnim nainom, treba im dati puni broj bodova predvi en za taj zadatak. Ako uenici ne napiu posebno svaki ovdje predvi eni korak, a vidljivo je da su ga napravili, treba im dati bodove kao da su ga napisali. 1. zadatak (10 bodova) R = 1 cm, M = 1 g, m = 4 g a) Kugla lebdi, pa je ukupna teina kugle jednaka uzgonu: ( M + m) g = Fu

(2 boda) (1 bod)

Fu = Vg =

4 3 R g 3

Iz gornjih izraza za gustou tekuine se dobije:

M +m 4 3 R 3

(1 bod)

g kg (1 bod) = 1194 3 3 cm m b) Da bi kugla plivala tako da joj jedna etvrtina volumena bude iznad tekuine, masa ive mora biti m' ( M + m ' ) g = Fu (1 bod)

= 1.194

Fu =

3 4 3 ( R )g 4 3

(2 boda)

Iz gornjih izraza dobije se da je masa ive: m ' = R 3 M = 2.75g pa iz kugle treba odliti m = m m ' = 1.25g

(1 bod) (1 bod)

2. zadatak (11 bodova) H = 300 m, h = 50 m, a = 6 m/s2, g = 9.81 m/s2, c = 4190 J/(kgK) a) Prema zakonu ouvanja energije za kap kie mase M vrijedi:

Mv 2 + Mct 2 Budui da kap pada jednoliko ubrzano, brzna kapi kie na visini h je: v 2 = 2 a ( H h) Sre ivanjem napisanih izraza dobiva se: ( g a)( H h) t = c o t = 0.227 C MgH = Mgh +

(2 boda) (2 boda) (2 boda) (1 bod)

OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 25. sijenja 2012.


b) Budui da nastale kapljice padaju stalnom brzinom, prema zakonu ouvanja energije za svaku kapljicu mase m vrijedi:

mgh = mct ' pa se svakoj kapljici tijekom padanja povisi temperatura za: gh t = = 0.117 o C c

(2 boda) (2 boda)

3. zadatak (11 bodova) Primjenom Bernoullijevog teorema na gornju povrinu vode (vo, H) i otvor X (v, h1) dobivamo:
2 2 2 v v 2 Posuda C: p at + ( H h1 ) g + o = p at + + (h2 h1 ) g 2 2 Uzevi u obzir da je protok vode stalan S o vo = Sv dobiva se: Posuda A: v= 2( H h1 ) g S 1 ( )2 So
Posuda A:

p at + ( H h1 ) g +

2 vo

= p at +

v 2

(2 boda) (2 boda)

(1 bod)

v = 1.261m/s

(1 bod)

Posuda C:

v=

2( H h2 ) g S 1 ( )2 So

(1 bod)

v = 0.630m/s
U posudi B voda nee istjecati jer je ( H h1 ) g = 784.8Pa < p at = 10 5 Pa . (Ili: Bernoullijeva jednadba primijenjena na posudu B, ( H h1 ) g +
2 v o

(1 bod) (3 boda)

2 rjeenje za kvadrat brzine pa je zakljuak da voda nee istjecati iz posude)

= p at +

v 2
2

, daje negativno

4. zadatak (11 bodova) Indeks 1 odnosi se na ozon, indeks 2 na kisik, T1 = 800 K, M1 = 48 g/mol, M2 = 32 g/mol, c2 = 800 J/(kgK), Qo = 140 J/mol, V je volumen posude, m je masa plina i ona se ne mijenja. Vrijede jednadbe stanja idealnog plina: p1V = n1 RT1 i p 2V = n 2 RT2 (1 bod) Uzevi u obzir da vrijedi: m m n1 = i n2 = (1 bod) M1 M2
za omjer tlakova se dobiva:

OPINSKO/GRADSKO (ILI KOLSKO) NATJECANJE IZ FIZIKE 25. sijenja 2012.


(*)

p 2 M 1T2 = p1 M 2T1

(2 boda)

Pri pretvorbi ozona u kisik oslobodila se toplina Q zbog ega se kisiku poveala temperatura i konano iznosi T2: Q = mc 2 T = mc 2 (T2 T1 ) (1 bod)

= n1Qo = Temperatura kisika je:

m Qo M1

T2 = T1 +

Qo = 803.6K M 1c2

(3 boda)

Na temelju relacije (*), dobiva se Qo p2 M 1 = + p1 M 2 M 2 c 2T1

(2 boda)

= 1.507
Dakle, tlak se povea 1.507 puta.

(1 bod)

5. zadatak (7 bodova) Poetno je nit napeta silom:

FN = Mg

(1 bod)

Da bi se napetost niti poveala, kuglica koja se stavlja ispod objeene kuglice mora biti negativno nabijena. (2 boda) Kada se ispod objeene stavi negativno nabijena kuglica napetost je:
' FN = Mg + k Qq D2

(1 bod)

' Budui da je zadano FN = 3FN , iznos naboja postavljene kuglice je:

q=

2MgD 2 kQ

(3 boda)