Teismo pareigos aiškinti ir taikyti įstatymus vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais principas.

Aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.( CK 1.5 str. 3 d. ir 4 d. ). Taigi teismas turi ne tik klausyti įstatymo bet ir kūrybiškai taikyti ir aiškinti teisės normas. Teisinėje literatūroje nurodomos tokios teisės aiškininmo būtinumą lemiančios priežastys: 1. Visuomenės gyvenimo pokyčiai 2. Teisinės kalbos ypatumai 3. Vidinis teisės prieštaringumas 4. Teisinė kalbos universalumas ir neapibrėžtumas 5. teisės spragos 6. teisės sistemiškumas 7. įstatymų leidybos netobulumas 8. teisės internacionalizavimas 9. teisinės metodologijos ribotumas 10. ginčo dėl teisės ir teismo proceso pobūdis. Teisingumas, sąžiningumas ir protingumas yra bendrieji teisės principai, kurių turinys negali būti vienareikšmiškai apibūdintas, nes tai yra vertinamojo pobūdžio kriterijai, leidžiantys teismui konkrečioje byloje diskrecijos ribose priimti sprendimą, kuris labiausiai atitiktų minimus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus. 1.Teisingumo principas: Spręsti bylas remiantis teisingumo kriterijumi teismą tiesiogiai įpareigoja LRK 109 str. 1d. Teisingumas- tai universalus bendrasis teisės principas, reiškiantis moralinę žmogaus nuostatą ir kriterijų, pagal kurį vertinami visi asmenų poelgiai. LAT CBS teisėjų kolegija 1999 m. gegužės 12 d. nutartyje ( bylos Nr. 3K-3-120/1999 m., kat.55):“Teismas spręsdamas bylas turi siekti, kad sprendimas būtų ne tik teisėti bet ir teisingi“ Teisingumo principas yra universalus principas yra universalus, kuris be kita ko, suponuoja ir tai, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos teisės pažeidimui ir turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus. Teisingumas gali būti įgyvendinamas tik užtikrinant interesų pusiausvyrą bei išvengiant socialinio gyvenimo nestabilumo. 2. Protingumo principas Protingumas- tai bendrasis teisės principas, reikalaujantis, kad asmuo elgtųsi apdairiai, rūpestingai, atidžiai, teisingai ir sąžiningai. Protingumas reikalauja, kad asmuo domėtųsi savo teisėmis ir pareigomis. Protingumas reikalauja, kad asmuo, abejojantis dėl savo atliekamo veiksmo teisinės reikšmės ir jo galimų teisinių padarinių, prieš atlikdama jį pasikonsultuotų su teisininkų arba apskritai susilaikytų nuo tokio veiksmo atlikimo 3.Sąžiningumo principas: Sąžiningumas- tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal du kriterijusobjektyvųjį ir subjektyvųjį.

Obj. . Subj. požiūriu – tai toks žmogaus elgesys. kuris atitinka protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful