தைப்பபொங்கல் ைமிறப஭ல்யொம் பபருத஫ பகொள்ர ைமிறர்க்பகன ஒர஭ ஒரு திருநொள் - அதுைொன் தைப்பபொங்கல் நந்நொள். ஆம்.

தீபொலளி, புத்ைொண்டு, சில஭ொத்திரி, ஆலணி சதுர்த்தி எைதன எடுத்ைொலும் எல்யொர஫ இந்து ச஫஬ம் சொர்ந்ைதல஬ொகரல இருக்க, தைப்பபொங்கல் ஫ொத்தி஭ம் ைமிறர்களுக்பகன ைனித்துல஫ொக உள்ரது. உயகிற்ரக சக்தி பகொடுக்கும் சக்திமுையொம் சூரி஬தன நிதனவில் நிறுத்தி நன்றிபைரிவிக்கும் நொரொகும்.

உயகிற்ரக பசிரபொக்கும் உறலன் ைொன் விதரவித்ை புதுபநல்லில் இருந்து அரிசி஬ொக்கி, அைதன ைன்னொல் லரர்க்கப்பட்ட பசுக்களின் பொலுடன் ரசர்த்து ரைொட்டத்தில் விதரந்ை பிம தி஭வி஬ங்களுடன் ரசர்த்து பபொங்கலிட்டு பதடக்கின்மொன். அத்ரைொடல்யொ஫ல் ைன்னுடன் கரத்தில் ரலதய பசய்ை சக உறலர்களுடனும் , பிம உைவிகள் புரிந்ை உமவினர் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து உண்கின்மொன். நன்றி பைரிவித்ைல் என்பது ஫னிை லர்க்கத்தில் இன்றும் எஞ்சியிருக்கும் ஒரு நற்பண்பு. நன்றி ஫மப்பதும் ஫னிைனின் பண்புைொன். ஆனொல் நன்றி என்மதும் ஫னதில் ரைொன்றுலது நொய்ைொன். பூமியில் உயிர் லொழும் எந்ைபலொரு உயிரினமும் ஒன்றில் ஒன்று சொர்ந்ைதல஬ொகரல கொணப்படும். அத்ைதக஬ நிதயத஫஬ொனது ஒரு ச஫னிதயயின்மூயம் ரபணப்பட்டு லருகின்மது. உைொ஭ண஫ொக சூறற்பமொகுதி ஒன்றில் லொழும் குறித்ை ஒரு லதக ஫ொனினம் திடீப஭ன இமக்க ரநரிடின் அலற்தம உட்பகொண்டு லொறந்ை புலி அல்யது சிங்கம் திடீப஭ன ச஫னிதயயில் ைொக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful