Astra H user manual

OPEL Astra

SAMO EURO DIESEL EN 590!*
Diesel motor Vašeg vozila razvijen je u skladu s najnovijim saznanjima istra ivanja automobila, predstavlja najmoderniju tehnologiju i tehnièku sofisticiranost, zaštitu okoliša i ekonomiènost.

Kako bi i dalje pravilno radio, motor mora raditi samo s visokokvalitetnim gorivom koje zadovoljava Europske norme DIN EN 590 - EURO DIESEL. Vidi poglavlje „Vo nja i korištenje, Goriva, punjenje spremnika za gorivo” Uporaba drugog goriva mo e utjecati na funkcionalnost vozila i obezvrijediti jamstvo!
*Za diesel motore

Uporaba, Sigurnost, Odr avanje

Specifièni podaci o Vašem vozilu
Molimo da ovdje unesete podatke o Vašem vozilu kako bi bili lako dostupni. Ovi podaci se mogu pronaæi u poglavljima „Tehnièki podaci“ i „Servisiranje i odr avanje“ kao i na identifikacijskoj ploèici.

Gorivo
Oznaka

Motorno ulje
Klasa Viskozitet

Tlak u gumi
Velièina guma Ljetne gume Zimske gume prednje stražnje

Mase
Odreðivanje ukupne dopuštene mase – = EC masa praznog vozila Optereæenje

Uvod
Vaše vozilo je inteligentna sinteza napredne tehnologije, dokazane sigurnosti, kompatibilnosti s okolinom i ekonomiènosti. Na Vama je da svoje vozilo vozite sigurno i odr avate ga u odliènoj formi. Ove Upute za uporabu sadr e sve informacije koje su Vam za to potrebne. Budite sigurni da su Vaši putnici upoznati s moguæim posljedicama nesreæe i ozljeda koje mogu nastati kao posljedica nepravilnog korištenja vozila. Uvijek morate poštivati nacionalne propise zemlje u kojoj vozite. Ti zakoni mogu biti razlièiti od informacija u ovim Uputama za uporabu. Kada se ove Upute za uporabu pozivaju na posjet radionici, preporuèamo Vašeg Opel servisnog partnera. Svi Opel servisni partneri pru aju prvoklasnu uslugu po prihvatljivim cijenama. Iskusni mehanièari, koje je školovao Opel, rade u skladu sa specifiènim Opelovim uputama. Paket literature za stranku, koji se sastoji od Uputa za uporabu, Uputa za infotainment sustav, Servisne i jamstvene knji ice, uvijek trebate dr ati u vozilu: na dohvat ruke u pretincu za rukavice.

Koristite Upute za uporabu
z U odlomku „Ukratko“ naæi æete uvodne napomene. z Sadr aj na poèetku Uputa za uporabu i unutar pojedinih poglavlja pokazati æe vam gdje je što. z Kazalo pojmova æe Vam pomoæi da pronaðete ono što trebate. z Žute strelice na slikama slu e kao oznaka reference ili oznaèavaju što treba uraditi. z Crne strelice na slikama oznaèavaju reakciju ili sljedeæu radnju koju treba obaviti. z Ove upute za uporabu odnose se na vozila s upravljaèem na lijevoj strani. Korištenje u vozilima s upravljaèem na desnoj strani je slièno. z Upute za uporabu se pozivaju na interne oznake motora. Odgovarajuæe prodajne oznake se nalaze u poglavlju „Tehnièki podaci“. z Upute smjera, npr. lijevo ili desno, ili naprijed ili natrag, u opisima, uvijek se odnose na smjer vo nje.

9 Opasnost, 9 Upozorenje, Oprez 9 Opasnost Tekst oznaèen s 9 Opasnost pru a informacije o moguæim teškim ozljedama. Nepridr avanje ovih uputa mo e dovesti do ugro avanja ivota. 9 Upozorenje Tekst oznaèen s 9 Upozorenje daje informacije o opasnostima od nezgode ili ozljeda. Nepridr avanje ovih uputa mo e dovesti do ozljeda. Oprez Tekst oznaèen s Oprez pru a informacije o moguæem ošteæenju vozila. Nepridr avanje ovih uputa mo e dovesti do ošteæenja vozila. Želimo Vam mnogo sati ugodne vo nje.

Adam Opel GmbH

Simboli
6 Nastavi èitanje na sljedeæoj stranici. Oprema oznaèena s 3 se ne nalazi u svim vozilima (izvedbe modela, paleta motora, nacionalne izvedbe, specijalna oprema, originalni Opel dijelovi i dodatna oprema). Reference stranica su oznaèene s 3, što znaèi „vidi stranicu“.

Sadržaj

Ukratko .......................................................... 2 Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop ............... 26 Sjedala, unutrašnjost vozila ........................ 62 Instrumenti, kontrole .................................. 106 Osvjetljenje ................................................. 136 Infotainment sustav ................................... 145 Kontrola klime ........................................... 148 Vo nja i korištenje ...................................... 168 Samopomoæ, njega vozila ........................ 224 Opel servis, odr avanje ............................ 272 Tehnièki podaci ......................................... 290 Kazalo pojmova ......................................... 334

2

Ukratko

Ukratko

Za otkljuèavanje vozila: Pritisnite prekidaè q
Otvorite vrata povlaèenjem ruèke vrata. Otvorite vrata prtlja nika povlaèenjem kopèe ispod trake ruèke i podizanjem vrata prtlja nika. Brave vrata 3 45, Kljuè 3 26, Elektronièka blokada motora 3 27, Daljinski upravljaè 3 28, Središnje zakljuèavanje 3 36, Protuprovalni sustav zakljuèavanja 3 3 37, Protuprovalni alarmni sustav 3 3 42, Korištenje TwinTop krova 3 3 54, Brave za osiguranje djeteta 3 45.

Otkljuèajte vozilo i otvorite s Otvori&Pokreni sustavom 3: Povucite ruèku
Za otvaranje vrata prtlja nika, povucite kopèu ispod trake ruèke i podignite vrata prtlja nika. Otvori&Pokreni sustav 3 3 30.

Ukratko

3

Prostor za noge prednjeg sjedala: Povucite ruèicu, pomjerite sjedalo, otpustite ruèicu
Sjedala 3 62, Polo aj sjedenja 3 65.

Nagib naslona prednjeg sjedala: Okrenite kotaèiæ
Ne naslanjajte se na naslon sjedala za vrijeme podešavanja. Sjedala 3 62, Polo aj sjedenja 3 65, Preklapanje naslona sjedala suvozaèa 3 64, 3 73.

Visina prednjeg sjedala 3: Upravljanje polugom s vanjske strane sjedala
Radnja pumpanja polugom Gore Sjedalo više Dolje Sjedalo ni e Sjedala 3 62, Polo aj sjedenja 3 65.

4

Ukratko

Nagib sjedala 3: Povucite unutarnju polugu, podesite nagib, otpustite polugu, zakljuèajte sjedalo u položaju
Podesite nagib raspodjelom te ine tijela. Sjedala 3 62, Polo aj sjedenja 3 65.

Preklapanje naslona prednjeg sjedala 3: Podignite polugu oslobaðanja, naslon sjedala preklopite naprijed, spustite polugu oslobaðanja, naslon sjedala se zakljuèava u spuštenom položaju 3, sjedalo pomaknite naprijed 3
Za vraæanje sjedala u uspravni polo aj, pomaknite ga natrag i zakljuèava se u svom originalnom polo aju 3. Podignite polugu 3, uspravite naslon sjedala, spustite polugu, naslon sjedala se zakaèi. Naslon sjedala se mo e preklopiti naprijed samo iz uspravnog polo aja. Panoramski vjetrobran 3: prije preklapanja sjedala, gurnite naslone za glavu dolje i zatvorite štitnike za sunce. Sjedala 3 62, Naslona suvozaèevog sjedala, preklapanje 3 64, 3 73.

Visina naslona za glavu na prednjim i stražnjim vanjskim sjedalima: Pritisnite osiguraè za oslobaðanje, podesite visinu, uèvrstite u položaju
Nasloni za glavu 3 66, Naslon za glavu na stra njem središnjem sjedalu 3 66, Polo aj naslona za glavu 3 67, Uklanjanje naslona za glavu 3 67.

Ukratko

5

Izvucite sigurnosni pojas i zakaèite ga u bravu pojasa
Sigurnosni pojas ne smije biti uvijen i mora nalijegati uz tijelo. Naslon sjedala ne smije biti previše nagnut unatrag (maks. pribli no 25°). Za otkopèavanje pojasa pritisnite crveni gumb na bravi pojasa. Sigurnosni pojas u tri toèke 3 83, Zraèni jastuci 3 89, Polo aj sjedenja 3 65.

Ogledalo u unutrašnjosti podesite zakretanjem kuæišta
Za smanjenje zasljepljivanja po noæi pomaknite polugu 3 s donje strane kuæišta ogledala. Ogledalo u unutrašnjosti 3 45, Ogledalo s automatskim smanjenjem zasljepljivanja 3 47.

Vanjsko ogledalo zakrenite pomicanjem poluge u traženom smjeru
Ogledala 3 45, Asferièno vanjsko ogledalo 3 45, Preklapanje vanjskog ogledala 3 46, Grijanje vanjskih ogledala 3 47.

6

Ukratko

Elektrièno podešavanje vanjskih ogledala 3
Odaberite tra eno vanjsko ogledalo i podesite ga korištenjem èetverosmjernog prekidaèa. Ogledala 3 45, Asferièno vanjsko ogledalo 3 45, Preklapanje vanjskog ogledala 3 46, Grijanje vanjskih ogledala 3 47.

Podešavanje kola upravljaèa: Pomaknite polugu dolje, podesite visinu i udaljenost, pomaknite polugu gore, uèvrstite
Podešavajte kolo upravljaèa samo kada vozilo miruje i kad je upravljaè otkljuèan. Zraèni jastuci 3 89.

Vanjska svjetla
Zakrenite 7 8 9 AUTO Pritisnite > r = = Svjetla za maglu 3 Stra nje svjetlo za maglu = = = = Iskljuèeno Pozicijska svjetla Kratko svjetlo ili dugo svjetlo Automatsko ukljuèivanje kratkih svjetala 3

Svjetla 3 136, Ureðaj za upozorenje prednjih svjetala 3 16, 3 133.

Ukratko

7

Upozorenje prednjim svjetlima, kratko i dugo svjetlo
Upozorenje prednjim svjetlima = Dugo svjetlo Kratko svjetlo = = Povucite polugu prema kolu upravljaèa Gurnite polugu naprijed Poluga ponovno naprijed ili prema kolu upravljaèa

Pokazivaèi smjera
Desno Lijevo = = Poluga gore Poluga dolje

Svi pokazivaèi smjera
Upravljajte prekidaèem ¨. Svi pokazivaèi smjera 3 139.

Pokazivaèi smjera 3 137.

Dugo svjetlo, upozorenje prednjim svjetlima 3 137.

8

Ukratko

Ukratko
1 Pozicijska svjetla, kratko svjetlo ..... 3 136 Osvjetljenje instrumenata, .............. 3 142 Stra nje svjetlo za maglu ............... 3 138 Svjetla za maglu 3........................... 3 138 Prednja svjetla, podešavanje snopa 3 ..................... 3 139 Boèni otvori za provjetravanje ....... 3 150 Pokazivaèi smjera, .............................. 3 7 Upozorenje prednjim svjetlima, kratko i dugo svjetlo ........................... 3 7 Periferno osvjetljenje 3 .................... 3 141 Pozicijska svjetla 3 ......................... 3 141 Tempomat 3 .................................. 3 200 Kontrole na kolu upravljaèa 3 ....... 3 145 Sirena ................................................. 3 11 Zraèni jastuk za vozaèa .................. 3 89 Instrumenti ....................................... 3 106 Brisaèi vjetrobrana, sustav pranja vjetrobrana, sustav pranja prednjih svjetala 3 i sustav pranja stra njeg prozora .........................3 11, 3 12, 3 134 9 8 Grijanje lijevog sjedala 3 ................. 3 66 Sustav detekcije ispuhavanja 3 ..... 3 204 Tlak u gumama, sustav nadgledanja 3 .................... 3 205 Ultrazvuèni parkirni senzori 3 ....... 3 202 Svi pokazivaèi smjera ..................... 3 139 Središnje zakljuèavanje .................... 3 38 SPORT program 3 ........................... 3 198 Grijanje desnog sjedala 3 ............... 3 66 Središnji informacijski zaslon za vrijeme, datum, temperaturu okoline, infotainment sustav 3, Check control 3 ............................... 3 131 Putno raèunalo 3 .................3 121, 3 127 Sustav kontrole klime 3 ................. 3 161

9

13 Infotainment sustav 3 .................... 3 145 14 Kontrola klime ................................. 3 148 15 Pepeljara 3 ......................................3 103 Upaljaè za cigarete 3 .................... 3 101 16 Start/stop prekidaè 3 ............. 3 16, 3 30 17 Papuèica gasa .................... 3 186, 3 187 18 Kontakt brava s blokadom motora ............................................... 3 15 i senzorska ploèa za korištenje u sluèaju nu de Otvori&Pokreni sustav 3 .................. 3 33 19 Papuèica koènice ................ 3 187, 3 208 20 Papuèica spojke 3........................... 3 176 21 Podešavanje kola upravljaèa ............ 3 6 22 Otkljuèavanje poklopca motora..... 3 224

2 3

4 5 6 7

10 Središnji otvori za provjetravanje ........................... 3 150 11 Zraèni jastuk za suvozaèa .............. 3 89 12 Pretinac za rukavice ............. 3 33, 3 104

10

Ukratko

Kontrolna svjetla Otvori&Pokreni sustav, greška, 0
3 30, 3 106.

A

I R v

Tlak ulja motora, 3 107. Koèni sustav, sustav spojke 3 108, 3 210, 3 286. Zraèni jastuci, zatezaèi pojaseva, podizne šipke za zaštitu kod prevrtanja 3, 3 84, 3 93, 3 99. Elektronièki program stabilnosti (ESP®Plus) 3, 3 196. Sigurnosni pojas 3, 3 85, 3 108. Otvorena vrata i prtljažnik, 3 109. Punjaè akumulatora (Alternator), 3 109. Temperatura rashladnog sredstva, 3 109, 3 285.

Elektronika motora, elektronika mjenjaèa 3, blokada motora, filter diesel goriva 3, greška, 3 27, 3 109, 3 174, 3 180, 3 185, 3 193. Automatizirani ruèni mjenjaè 3, Pokretanje motora 3 , 3 109, 3 169. Kontinuirana kontrola prigušenja (CDC) 3, SPORT program 3, 3 198, 3 199. Razina ulja motora 3, 3 110, 3 283. Vanjska svjetla, 3 110, 3 136. Ultrazvuèni parkirni senzori 3, 3 202. Pokazivaèi smjera, 3 7, 3 110. Razina goriva, 3 110, 3 113, 3 190. Svjetla za maglu 3, 3 111, 3 138. Dugo svjetlo, 3 7, 3 111. Stražnje svjetlo za maglu, 3 111, 3 138.

T

Zimski program automatskog mjenjaèa 3 ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3, 3 172, 3 178, 3 183. SPORT program automatskog mjenjaèa 3 ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3, 3 171, 3 178, 3 183. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3, 3 94. Ispušni plinovi 3, 3 111, 3 193. Sustav protiv blokiranja kotaèa, 3 209. Sustav predgrijanja 3, Filter diesel èestica 3, 3 112. Sustav detekcije ispuhavanja 3, sustav kontrole tlaka u gumama 3, 3 112, 3 204, 3 206. Prilagodljiva prednja svjetla (AFL) 3, greška, 3 140, 3 144. Tempomat 3, 3 200.

j IDS+ S 8 r O Y > C r

1

y Z u ! w

v X Q p W

B m

Ukratko

11

Aktivirajte sirenu: Pritisnite j u sredini kola upravljaèa
Zraèni jastuci 3 89, Kontrole na kolu upravljaèa 3 3 145.

Brisaèi vjetrobrana: Gurnite polugu lagano gore
& = Brzo % = Sporo $ = Isprekidani rad ili automatsko brisanje upravljano senzorom za kišu 3 § = Iskljuèeno Za jedan ciklus brisanja kad su brisaèi vjetrobrana iskljuèeni, pritisnite polugu dolje. Brisaèi vjetrobrana 3 134, Podesivi interval rada brisaèa 3 3 134, Metlice brisaèa 3 287, 3 287, Njega vozila 3 269.

Uporaba sustava pranja vjetrobrana i prednjih svjetala 3: Povucite polugu prema kolu upravljaèa
Sustav pranja vjetrobrana i prednjih svjetala 3 135, Dodatne informacije 3 269, 3 288.

12

Ukratko

Brisaè stražnjeg prozora 3 i sustav pranja 3
Brisaèi ukljuèeni Brisaèi iskljuèeni Pranje = Gurnite polugu naprijed = Ponovno gurnite polugu naprijed = Dr ite polugu do kraja naprijed

Grijanje stražnjeg prozora, grijanje vanjskih ogledala
Upravljajte prekidaèem Ü. Klima ureðaj 3 148, Grijanje stra njeg prozora 3 50.

Za odmagljivanje ili odmrzavanje prozora
Postavite raspodjelu zraka na l, zakrenite okretni prekidaè temperature i protoka zraka u smjeru kazaljki na satu; Klima ureðaj 3: takoðer pritisnite prekidaè n; Automatski klima ureðaj 3: pritisnite prekidaèe n i V, zakrenite prekidaè temperature u smjeru kazaljki na satu, protok zraka na A, Sustav kontrole klime 3: pritisnite prekidaè V Kontrola klime 3 3 148.

Brisaè i sustav pranja stra njeg prozora 3 135, Dodatne informacije 3 269, 3 288.

Ukratko

13

Za postavljanje sustava kontrole klime na automatski naèin rada 3
Pritisnite prekidaè AUTO, podesite temperaturu pomoæu zakretnog prekidaèa, otvorite otvore za provjetravanje. Sustav kontrole klime 3 3 161.

Ruèni mjenjaè
Vo nja unatrag: kada vozilo miruje, prièekajte 3 sekunde nakon odvajanja spojke i zatim podignite prsten na poluzi mjenjaèa i odaberite stupanj prijenosa. Ako se stupanj prijenosa ne odabere, otpustite spojku, ponovno pritisnite papuèicu spojke i ponovite odabir. Ruèni mjenjaè 3 176.

Automatizirani ruèni mjenjaè 3
N o + A/M R = = = = = Prazni hod Polo aj za vo nju Viši stupanj prijenosa Ni i stupanj prijenosa Prebacivanje izmeðu automatskog i ruènog naèina rada = Stupanj za vo nju unatrag (s osiguraèem poluge mjenjaèa)

Uvijek pomaknite polugu mjenjaèa u odgovarajuæem smjeru do kraja. Nakon aktiviranja, automatski se vraæa u središnji polo aj. Pri pokretanju papuèica koènice mora biti pritisnuta. Automatizirani ruèni mjenjaè 3 3 168.

14

Ukratko Prije poèetka vožnje, provjerite
z Tlak u gumama i stanje 3 211, 3 317. z Razinu ulja motora i razine tekuæina 3 282 do 3 288. z Sve prozore, ogledala, vanjska svjetla i registarske ploèice da na njima nema prašine, snijega i leda i da su ispravna. z Podešenost sjedala, sigurnosnih pojaseva i ogledala, 3 62, 3 83, 3 45. z Provjerite funkciju koènice pri niskoj brzini, posebice ako su koènice vla ne.

Automatski mjenjaè 3
P R N D 3 2 1 = = = = = = = Polo aj za parkiranje Vo nja unatrag Prazni hod Automatski odabir stupnja prijenosa 1. do 3. stupanj prijenosa 1. i 2. stupanj prijenosa 1. stupanj

Automatski mjenjaè s ActiveSelectom 3
P R N D = = = = Polo aj za parkiranje Vo nja unatrag Prazni hod Automatski odabir stupnja prijenosa

Poluga mjenjaèa u položaju D lijevo: Ruèni naèin rada
+ = Viši stupanj prijenosa = Ni i stupanj prijenosa

Pokretanje je moguæe samo u P ili N. Za promjenu iz P, ukljuèite kontakt, pritisnite papuèicu koènice i pritisnite osiguraè. Deaktivirajte zakljuèavanje poluge mjenjaèa pritiskom osiguraèa. Automatski mjenjaè 3 3 176.

Pokretanje je moguæe samo u P ili N. Za promjenu iz P, ukljuèite kontakt, pritisnite papuèicu koènice i pritisnite osiguraè. Deaktivirajte zakljuèavanje poluge mjenjaèa pritiskom osiguraèa. Automatski mjenjaè s ActiveSelectom 3 3 181

Ukratko

15

Zakljuèavanje kola upravljaèa i kontakt s kontakt bravom
Zakrenite kljuè u polo aj 1. Malo pomaknite kolo upravljaèa za oslobaðanje zakljuèavanja kola upravljaèa. 0 = Kontakt iskljuèen 1 = Upravljaè otkljuèan, kontakt iskljuèen 2 = Kontakt ukljuèen, kod diesel motora: predgrijanje 3 = Pokretanje

Zakljuèavanje kola upravljaèa i kontakt sa Start/Stop prekidaèem 3
Elektronièki kljuè mora biti unutar vozila. Kratko pritisnite Start/Stop prekidaè. Ne koristite koènicu ili spojku tijekom tog vremena. Lagano pomaknite kolo upravljaèa za oslobaðanje zakljuèavanja kola upravljaèa.

Za pokretanje motora s kontakt bravom
Pritisnite papuèice spojke i koènice, automatski mjenjaè 3 u P ili N automatizirani ruèni mjenjaè 3 u N, ne pritišæite papuèicu gasa; za diesel motor - zakrenite kljuè na polo aj 2 dok se kontrolno svjetlo ! ne iskljuèi; zakrenite kljuè na polo aj 3; pustite kljuè kad se motor pokrene. Prije ponovnog pokretanja ili za iskljuèivanje motora, kljuè zakrenite natrag na 0. Za ukljuèivanje kontakta, samo zakrenite kljuè na 2.

16

Ukratko Parkiranje vozila
z Ruènu koènicu uvijek zategnite bez pritiskanja osiguraèa. Na uzbrdici ili nizbrdici zategnite što je jaèe moguæe. Istovremeno koristite no nu koènicu kako bi smanjili potrebnu silu. z Iskljuèite motor zakretanjem kljuèa za pokretanje na 0. Izvadite kljuè za pokretanje i zakrenite kolo upravljaèa dok ne osjetite da je zakljuèano (zaštita od kraðe). S Otvori&Pokreni sustavom 3 iskljuèite kontakt i otvorite vozaèeva vrata.

Za pokretanje motora sa Start/Stop prekidaèem 3:
Elektronièki kljuè mora biti unutar vozila. Koristite spojku 3 i koènicu, automatski mjenjaè 3 u P ili N, ne pritišæite papuèicu gasa; za diesel motor, kratko pritisnite prekidaè za pokretanje predgrijanja, èekajte dok se kontrolno svjetlo ! ne iskljuèi i tada pritisnite prekidaè 1 sekundu i pustite ga kad se motor pokrene. Otvori&Pokreni sustav 3 3 30.

Otpuštanje ruène koènice: Malo podignite polugu, pritisnite osiguraè, spustite polugu do kraja
Ruèna koènica 3 210.

U vozilima s Otvori&Pokreni sustavom 3 motor se mo e iskljuèiti samo kada vozilo miruje. U vozilima s automatskim mjenjaèem 3 kljuè se mo e izvuæi samo kad je poluga mjenjaèa u polo aju P. S Otvori&Pokreni sustavom 3, „P“ treperi na zaslonu mjenjaèa nekoliko sekundi ako P nije odabrano ili ako ruèna koènica nije zategnuta.

Ukratko
z Ako se vozilo nalazi na ravnoj površini ili na uzbrdici, s ruènim mjenjaèem ili automatiziranim ruènim mjenjaèem 3 odaberite prvi stupanj prijenosa prije iskljuèivanja kontakta, kod automatskog mjenjaèa 3 pomaknite polugu mjenjaèa u P. Takoðer, na uzbrdici zakrenite kotaèe dalje od rubnjaka. Ako se vozilo nalazi na nizbrdici, s ruènim mjenjaèem ili automatiziranim ruènim mjenjaèem 3 odaberite stupanj prijenosa za vo nju unatrag prije iskljuèivanja kontakta, kod automatskog mjenjaèa 3 pomaknite polugu mjenjaèa u P. Takoðer zakrenite prednje kotaèe prema rubnjaku. z Zakljuèajte vozilo korištenjem prekidaèa p na daljinskom upravljaèu ili s Otvori&Pokreni sustavom 3 dodirnite senzor na ruèki prednjih vrata. Za aktiviranje protuprovalnog sustava zakljuèavanja 3 i protuprovalnog alarmnog sustava 3 dvaput pritisnite prekidaè p ili s Otvori&Pokreni sustavom 3 dvaput dodirnite senzor na jednoj od ruèki prednjih vrata.

17

Savjeti za parkiranje
z Ne parkirajte vozilo na lako zapaljivoj površini. Visoke temperature ispušnog sustava mogu zapaliti površinu. z U vozilima s automatiziranim ruènim mjenjaèem 3, kontrolno svjetlo R treperi nekoliko sekundi nakon iskljuèivanja kontakta ako ruèna koènica nije zategnuta, 3 174. z Zatvorite prozore i krovni otvor 3 ili TwinTop 3. z Ventilatori za hlaðenje motora mogu raditi nakon iskljuèivanja motora 3 282. Daljinski upravljaè 3 28, Otvori&Pokreni sustav 3 30, Središnje zakljuèavanje 3 36, Protuprovalni alarmni sustav 3 3 42, Korištenje TwinTop krova 3 3 54. Skladištenje vozila 3 289.

Znaèajne funkcije

18

Ukratko

Zraèni jastuci
Sustav zraènih jastuka sastoji se od nekoliko odvojenih sustava. Prednji zraèni jastuci Prednji zraèni jastuci aktiviraju se u sluèaju teške nesreæe s jakim frontalnim udarom pri èemu se napuhuju zraèni jastuci vozaèa i suvozaèa. Kontrolira se gibanje vozaèa i suvozaèa prema naprijed i uvelike se smanjuje moguænost ozljeda gornjeg dijela tijela.

Boèni zraèni jastuci 3 Boèni zraèni jastuci aktiviraju se u sluèaju boènog udara kako bi formirali sigurnosni jastuk za vozaèa ili suvozaèa u podruèju odgovarajuæih vrata. Time se znaèajno smanjuje opasnost od ozljeda gornjeg dijela tijela i zdjelice.

Zraène zavjese za glavu 3 Zraène zavjese za glavu aktiviraju se u sluèaju boènog udara pri èemu se napuhuje zraèna zavjesa za glavu na odgovarajuæoj strani vozila. Uvelike se smanjuje moguænost ozljeda glave u sluèaju boènog udara. Zraèni jastuci. 3 89.

Ukratko

19

Aktivni nasloni za glavu 3 na prednjim sjedalima
U sluèaju udara straga aktivni nasloni za glavu, lagano se naginju naprijed. Glava je puno efikasnije pridr ana naslonom za glavu, tako da je smanjena moguænost ozljede vratne kralje nice. Aktivni nasloni za glavu se mogu prepoznati po natpisu ACTIVE. Nasloni za glavu 3 66.

Uporaba izbornika na informacijskom zaslonu 3
Opcije izbornika odabiru se pomoæu izbornika i tipkama sa strelicama ili višefunkcijskog prekidaèa na Infotainment sustavu 3 ili lijevim kotaèiæem za podešavanje 3 na kolu upravljaèa. Odabrane opcije izbornika prikazane su na zaslonu. Odabir korištenjem tipki sa strelicama 3: Pritisnite desnu ili lijevu tipku sa strelicom.

Odabir višefunkcijskim prekidaèem 3: zakrenite i pritisnite višefunkcijski prekidaè. Za izlaz iz izbornika, zakrenite višefunkcijski prekidaè ulijevo ili udesno na Return ili Main i odaberite. Odabir lijevim kotaèiæem za podešavanje na kolu upravljaèa 3: zakrenite kotaèiæ za podešavanje i pritisnite. Informacijski zaslon 3 116.

20

Ukratko

Ü
BC 1 BC 2

Board Computer

19,5° 19:36 All values

Timer Tyres

1 8

257.0 Ø 40 Ø 31.0 7.0

km km/h Ltr. L/100km

Coolant level
check

OK

Putno raèunalo 3
Funkcije: z doseg, z trenutna potrošnja, z prevaljeni put, z prosjeèna brzina, z efektivna potrošnja, z prosjeèna potrošnja, z štoperica, z tlak u gumama 3. Putno raèunalo 3 3 121, 3 127.

Check control 3
Check control software nadgleda z razine tekuæina, z tlak u gumama 3, z bateriju daljinskog upravljaèa, z protuprovalni alarmni sustav 3, z Va na vanjska svjetla, ukljuèujuæi kablove i osiguraèe. Check control 3 3 131.

Kontrole na kolu upravljaèa 3
Funkcijama Infotainment sustava 3 i informacijskog zaslona mo e se upravljati prekidaèima i kotaèiæima za podešavanje na kolu upravljaèa. Dodatne informacije dostupne su u Uputama za uporabu infotainment sustava. Kontrole na kolu upravljaèa 3 3 145, Infotainment sustav 3 145.

Ukratko

21

Audio sustav za stražnje sjedalo 3
Twin Audio omoguæava putnicima na stra njim sjedalima izbor izmeðu izvora zvuka koji je odabran na infotainment sustavu ili odvojenog izvora zvuka. Audio sustav za stra nje sjedalo 3 3 146.

Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem i daljinskim upravljaèem 3
Otvori&Pokreni sustav omoguæava zakljuèavanje i otkljuèavanje vozila ukljuèujuæi protuprovalni sustav zakljuèavanja 3 i protuprovalni alarmni sustav 3 bez mehanièkog kljuèa i pokretanje i iskljuèivanje motora korištenjem start/stop prekidaèa. Sve što vozaè treba uèiniti je nositi elektronièki kljuè sa sobom. Otvori&Pokreni sustav 3 3 30.

Sport program 3
Za ukljuèivanje Aktivirajte ga pritiskom prekidaèa SPORT. SPORT program se koristi za direktnije prigušenje 3 i upravljanje 3. Motor odmah odgovara na primjenu gasa. S automatiziranim ruènim mjenjaèem 3 i automatskim mjenjaèem 3, mijenjaju se toèke i vremena promjene stupnja prijenosa. Sport program 3 3 198.

22

Ukratko

Ü Board Computer
BC 1 BC 2 Timer Tyres

Sustav detekcije ispuhavanja (DDS) 3
Gumi koja gubi tlak smanjuje se promjer, što uzrokuje razliku u brzini vrtnje u usporedbi s drugim kotaèima. Ako sustav detektira razliku u brzini vrtnje, kontrolno svjetlo w svijetli crveno. Sustav detekcije ispuhavanja 3 3 204.

Sustav kontrole tlaka u gumama 3
Senzor tlaka ugraðen je na svaki kotaè za nadgledanje tlaka u gumi. Tijekom vo nje, aktualni tlakovi u gumama su prikazani u izborniku Board Computer. Tlak u gumi koji odstupa prikazan je u obliku poruka na informacijskom zaslonu. Sustav kontrole tlaka u gumama 3 3 204.

Prilagodljiva prednja svjetla (AFL) 3
Sustav poboljšava osvjetljenje u zavojima i poveæava doseg snopa prednjih svjetala. Snop svjetla se zakreæe na osnovi polo aja kola upravljaèa i brzine. Pri višim brzinama i kontinuiranoj vo nji po pravcu, kratka svjetla se automatski lagano podi u, poveæavajuæi time podruèje osvjetljenja. Prilagodljiva svjetla za vo nju 3 3 140.

Ukratko

23

Panoramski vjetrobran 3
Za otvaranje Zakrenite ruèku udesno i pomaknite presvlaku krova natrag u podesan polo aj. Za zatvaranje Pomaknite presvlaku krova naprijed u podesan polo aj. Kada je pomaknuta do kraja naprijed, presvlaka krova se uèvrsti u polo aju. Panoramski vjetrobran 3 3 51.

Ultrazvuèni parkirni senzori 3
Kada je odabran stupanj prijenosa za vo nju unatrag, pomoæ pri parkiranju ukljuèuje se automatski. Sustav se mo e ruèno aktivirati prekidaèem r na ploèi s instrumentima pri brzinama ispod 25 km/h. Ako se vozilo pri vo nji unatrag pribli ava prepreci, vozaè se upozorava zvukom. Ultrazvuèni parkirni senzori 3 3 202.

Kutija za teret 3
Sklopiva kutija za podjelu prtlja nika. Kutija za teret mo e se utovariti samo kad su nasloni sjedala uèvršæeni u uspravnom polo aju. Pri uklanjanju, poènite s desnom polovicom. Kutija za teret 3 3 78.

24

Ukratko

FlexOrganizer 3
Boène stranice sadr e trake za uèvršæenje, na koje se mogu zakaèiti razlièite komponente za podjelu prtlja nika ili za vezanje tereta. Sustav se sastoji od z adaptera, z mre e za varijabilnu podjelu, z mre nih d epova za boène stranice, z kuka u prtlja niku. FlexOrganizer 3 3 77.

Prekrivaè prtljažnika, Karavan
Za otvaranje Pritisnite ruèku na prekrivaèu prtlja nika dolje. Prekrivaè se automatski odmotava. Prekrivaè prtlja nika 3 3 73.

Astra TwinTop
S TwinTop-om, sklopivim tvrdim krovom, Astra sjedinjuje prednosti coupea s prednostima kabrioleta. Za optimizaciju sigurnosti, Astra TwinTop je opremljena sustavom zaštite u sluèaju prevrtanja s ojaèanim okvirom vjetrobrana i izborom izmeðu fiksnih ili podiznih šipki za zaštitu kod prevrtanja dodatno uz prednje i boène zraène jastuke.

Ukratko
Krovom se upravlja prekidaèima na konzoli krova iznad ogledala ili daljinskim upravljaèem. Za poboljšanje pristupa prtlja niku, elektrièna pomoæ za utovar omoguæava podizanje otvorenog krova kada je spremljen u prtlja nik. TwinTop 3 54.

25

Filter diesel èestica 3
Filter diesel èestica filtrira štetne èestice èaðe iz ispušnih plinova. Sustav ima funkciju samoèišæenja koja radi automatski dok se vozilo giba. FIlter se èisti izgaranjem zaostalih èestica èaðe na visokoj temperaturi. Ova procedura radi automatski i mo e potrajati do 25 minuta. Tijekom tog vremena mo e se poveæati potrošnja goriva. Stvoreni miris i dim su normalna pojava.

Sustav se ne mo e automatski èistiti u odreðenim uvjetima kao što je vo nja na kratke udaljenosti. Ako je filter potrebno oèistiti a prethodni uvjeti vo nje nisu dozvolili provoðenje automatskog èišæenja, kontrolno svjetlo ! treperi. Daljnje upute 3 194.

26

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop Zamjenski kljuèevi
Broj kljuèa je naveden u Car Pass-u 3. Kljuè je sastavni dio elektronièke blokade motora. Kada se mijenjaju kljuèevi Otvori&Pokreni sustava, svi kljuèevi se moraju donijeti partneru radi programiranja.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Zamjenski kljuèevi .................................... Kljuè s preklopivim dijelom 3 .................. Car Pass .................................................... Elektronièka blokada motora.................. Osobne postavke vozila pohranite u kljuè vozila 3 ........................................ Daljinski upravljaè 3 s mehanièkim kljuèem ................................................... Otvori&Pokreni sustav 3.......................... Sustav središnjeg zakljuèavanja ............. Greška u daljinskom upravljaèu ili Otvori&Pokreni sustavu 3 ..................... Smetnje u radu sustava središnjeg zakljuèavanja......................................... Prtlja nik ................................................... Protuprovalni alarmni sustav 3 .............. Brave za osiguranje djeteta 3 ................ Vanjska ogledala ..................................... Ogledalo u unutrašnjosti ......................... Elektrièni prozori 3................................... Panoramski vjetrobran 3......................... Krovni otvor 3 .......................................... TwinTop ....................................................

26 26 26 27 28 28 30 36 39 40 40 42 45 45 47 48 51 52 54

Brave 3 271, Otvori&Pokreni sustav, elektronièki kljuè 3 30.

Kljuè s preklopivim dijelom 3
Pritisnite osiguraè za rasklapanje. Za sklapanje, pritisnite osiguraè i preklopite pazeæi da se èuje „klik“.

Car Pass
Car Pass sadr i podatke vozila povezane sa sigurnosti i trebate ga èuvati na sigurnom mjestu. Kad je automobil u radionici, odreðene servisne radnje se dokumentiraju u Car Pass.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

27

Elektronièka blokada motora
Sustav provjerava da li je dozvoljeno pokretanje vozila korištenim kljuèem. Ako je odašiljaè u kljuèu prepoznat kao autoriziran, pokretanje je dozvoljeno. Elektronièka blokada motora sama se automatski aktivira nakon što se kljuè izvadi iz kontakt brave ili, s Otvori&Pokreni sustavom 3, kada se motor iskljuèi pritiskom prekidaèa Start/Stop.

Kontrolno svjetlo blokade pokretanja motora A Nakon ukljuèivanja kontakta, kontrolno svjetlo A æe nakratko zasvijetliti. Ako kontrolno svjetlo treperi kad je kontakt ukljuèen, došlo je do greške; nije moguæe pokretanje motora. Iskljuèite kontakt i zatim ponovite pokušaj pokretanja. Ako kontrolno svjetlo A i dalje treperi, probajte pokrenuti motor korištenjem drugog kljuèa i kontaktirajte servis.

Ako kontrolno svjetlo A svijetli nakon pokretanja motora, postoji greška u elektronici motora ili elektronici mjenjaèa 3 3 174, 3 180, 3 185, 3 193 ili u filteru diesel goriva ima vode 3 3 285. Napomena Elektronièka blokada pokretanja motora ne zakljuèava vrata. Stoga, uvijek zakljuèajte vozilo kad ga napuštate i ukljuèite protuprovalni alarmni sustav 3 3 36, 3 42.

28

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Osobne postavke vozila pohranite u kljuè vozila 3
Zadnje odabrane postavke z osvjetljenje instrumenata, z informacijski zaslon 3, z Infotainment sustav 3, z za sustav kontrole klime 3 automatski se pohranjuju nakon zakljuèavanja ovisno o korištenom kljuèu vozila. Pohranjene postavke se automatski pozivaju kada je vozilo otkljuèano.

Daljinski upravljaè 3 s mehanièkim kljuèem
Ovisno o razini opreme vozila, koristi se jedan od daljinskih upravljaèa prikazanih na ovoj stranici. Daljinski upravljaè u izvedbi s Otvori&Pokreni sustavom 3 3 30. Daljinski upravljaè je ugraðen u kljuè. Koristi se za upravljanje: z središnjim zakljuèavanjem, z mehanièkim zakljuèavanjem protiv kraðe vozila 3, z protuprovalnim alarmnim sustavom 3.

Ovisno o razini opreme vozila 3, prozori vozila s elektriènim prozorima na svim vratima 3 mogu se otvoriti ili zatvoriti izvana korištenjem daljinskog upravljaèa 3 48. Na Astri TwinTop, krov se mo e otvoriti ili zatvoriti daljinskim upravljaèem 3.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Daljinski upravljaè ima doseg od pribli no 5 metara. Doseg se mo e smanjiti uslijed vanjskih smetnji. Kad upotrebljavate daljinski upravljaè, usmjerite ga prema vozilu. Radnja se potvrðuje treperenjem svih pokazivaèa smjera. Daljinskim se upravljaèem pa ljivo koristite, èuvajte ga od vlage i visokih temperatura i izbjegavajte nepotrebno korištenje. Greška U sluèaju da središnje zakljuèavanje nije moguæe aktivirati daljinskim upravljaèem, moguæi su sljedeæi uzroci: z Prekoraèen doseg. z Nizak napon baterije u daljinskom upravljaèu. Zamjena baterije. z Èesta uporaba daljinskog upravljaèa izvan podruèja prijema vozila (primjerice, udaljenost od vozila je prevelika, daljinski upravljaè više nije prepoznat). Sinkronizacija daljinskog upravljaèa. z Ako je središnje zakljuèavanje preoptereæeno kao rezultat uzastopne uporabe u kratkim intervalima. Dovod energije nakratko je prekinut.

29

z Interferencija od jaèih radiovalova iz drugih izvora. Otvorite vozaèeva vrata kljuèem 3 39.

30

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Kljuè s fiksnim narezanim dijelom Zamjenu akumulatora prepustite radionici. Sinkronizacija daljinskog upravljaèa Nakon zamjene baterije, otkljuèajte vrata kljuèem u bravi 3 39. Daljinski upravljaè se sinkronizira ukljuèivanjem kontakta.

Zamjena baterije daljinskog upravljaèa Èim se smanji operativni doseg daljinskog upravljaèa odmah promijenite bateriju. Baterije ne spadaju u kuæno smeæe. Moraju se odlo iti na odgovarajuæe mjesto za prikupljanje. Kljuè s preklopivim dijelom Otvorite dio kljuèa 3 26. Otvorite daljinski upravljaè. Zamijenite bateriju (vrsta baterije CR 20 32), pazeæi na polo aj ugradnje. Zatvorite daljinski upravljaè i sinkronizirajte ga.

Otvori&Pokreni sustav 3
Otvori&Pokreni sustav omoguæava zakljuèavanje i otkljuèavanje vozila, ukljuèujuæi rad protuprovalnog sustava zakljuèavanja 3 i protuprovalnog alarmnog sustava 3 i takoðer omoguæuje pokretanje i iskljuèivanje motora bez mehanièkog kljuèa. Sve što vozaè treba uèiniti je nositi elektronièki kljuè sa sobom. Ovisno o razini opreme vozila 3, prozori vozila s elektriènim prozorima na svim vratima 3 mogu se otvoriti ili zatvoriti izvana korištenjem daljinskog upravljaèa elektronièkog kljuèa 3 48. Na Astri TwinTop, i krov se mo e otvoriti ili zatvoriti daljinskim upravljaèem 3 elektronièkog kljuèa.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

31

Ako je pritisnuta papuèica koènice ili spojke, motor se mo e odmah pokrenuti jednim pritiskom Start/Stop prekidaèa. Otpuštanje Start/Stop prekidaèa prekida postupak pokretanja. Motor i kontakt iskljuèuju se ponovnim pritiskom prekidaèa Start/Stop. Vozilo mora mirovati. Istovremeno se aktivira blokada motora. Ako je kontakt iskljuèen i vozilo miruje, automatski se aktivira zakljuèavanje kola upravljaèa kada se vozaèeva vrata otvore ili zatvore. Elektronièki kljuè mora biti unutar vanjskog podruèja prijema oko 1 metar od vozila kako bi zakljuèao i otkljuèao vozilo. Ako je elektronièki kljuè prepoznat kao „autoriziran“, vozilo se mo e otkljuèati povlaèenjem ruèke vrata ili gumba ispod ruèke vrata prtlja nika te se vrata i vrata prtlja nika mogu otvoriti. Kada se pritisne prekidaè Start/Stop, sustav ponovno provjerava autorizaciju. Elektronièki kljuè mora biti prepoznat u unutrašnjosti kako bi se to uradilo. Nakon što je kljuè autoriziran ukljuèuje se kontakt. Istovremeno, iskljuèuje se elektronièka blokada motora i deaktivira se elektro-mehanièka blokada stupa upravljaèa. Ponovnim pritiskom Start/Stop prekidaèa s pritisnutom papuèicom koènice ili spojke ili kada je odabrano P ili N s automatskim mjenjaèem 3 motor se pokreæe. Pritisnite prekidaè najmanje jednu sekundu kada vozilo miruje ili ga dr ite dok se motor ne pokrene. Za ukljuèivanje ili iskljuèivanje kontakta elektronièki kljuè mora biti unutar podruèja prijema unutrašnjosti. Preporuèamo da vozaè nosi elektronièki kljuè sa sobom. Ako elektronièki kljuè nije prepoznat, isprobajte drugi polo aj kljuèa. Ne stavljajte elektronièki kljuè u prtlja nik ili ispred informacijskog zaslona. 6

32

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Daljinski upravljaè ima doseg od pribli no 5 metara. Doseg se mo e smanjiti uslijed vanjskih smetnji. Kad upotrebljavate daljinski upravljaè, usmjerite ga prema vozilu. Radnja se potvrðuje treperenjem svih pokazivaèa smjera. Daljinskim se upravljaèem pa ljivo koristite, èuvajte ga od vlage i visokih temperatura i izbjegavajte nepotrebno korištenje.

Vozilo se zakljuèava izvana sa zatvorenim vratima dodirom ploèe senzora na ruèki vrata na jednima od prednjih vrata. Elektronièki kljuè mora biti u vanjskom podruèju prijema otprilike jedan metar od vozila. Otvori&Pokreni sustav 3 ne zakljuèava vozilo automatski ako je elektronièki kljuè izvan vanjskog podruèja prijema od pribli no jedan metar od vozila.

Daljinski upravljaè Vozilo se mo e zakljuèati i otkljuèati na uobièajene naèine koristeæi daljinski upravljaè s prekidaèima na elektronièkom kljuèu. Dodatno, protuprovalni sustav zakljuèavanja i protuprovalni alarmni sustav mo e se aktivirati i deaktivirati korištenjem daljinskog upravljaèa. Ovisno o razini opreme vozila 3, prozori vozila s elektriènim prozorima na svim vratima 3 mogu se otvoriti ili zatvoriti izvana korištenjem daljinskog upravljaèa.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
InSP3 na servisnom zaslonu ili odgovarajuæa poruka na informacijskom zaslonu 3 oznaèavaju da je potrebno zamijeniti bateriju daljinskog upravljaèa 3 35. Ako kontrolno svijetlo 0 konstantno svijetli, došlo je do greške u sustavu. Zakljuèajte ili otkljuèajte vozilo koristeæi daljinski upravljaè ili kljuè za sluèaj nu de ako je potrebno 3 39, ili pokušajte koristiti rezervni kljuè. Ako 0 svijetli, to takoðer mo e znaèiti da je kolo upravljaèa još uvijek zakljuèano: malo pomaknite kolo upravljaèa lijevo i desno i ponovno pritisnite prekidaè Start/Stop. Kontrolno svjetlo za Otvori&Pokreni sustav 0 Ako kontrolno svjetlo treperi 0 s ukljuèenim kontaktom ili kada motor radi došlo je do greške u radu, npr. elektronièki kljuè više nije u podruèju prijema unutrašnjosti vozila. Tijekom sljedeæeg postupka pokretanja motor se mo da neæe moæi pokrenuti. Pritisnite prekidaè Start/Stop malo dulje kako bi iskljuèili kontakt. Treperenje 0 mo e takoðer biti naznaka totalnog kvara elektronièkog kljuèa. U tom sluèaju rad je moguæ samo korištenjem postupka u sluèaju nu de 3 33. Ako 0 svijetli tijekom vo nje, postoji greška u sustavu. Odmah kontaktirajte radionicu. Rad u sluèaju nu de 3 33. Pretinac za rukavice sa zakljuèavanjem, Astra TwinTop s Otvori&Pokreni sustavom 3 Dodatno uz elektronièki kljuè Otvori&Pokreni sustava, postoji standardni kljuè bez daljinskog upravljaèa za bravu pretinca za rukavice.

33

Rad u sluèaju nužde Ako Otvori&Pokreni sustav ne radi ili elektronièki kljuè (kontrolno svjetlo 0 treperi ili konstantno svijetli) vozaèeva vrata se mogu zakljuèati ili otkljuèati korištenjem kljuèa za sluèaj nu de u elektronièkom kljuèu: pritisnite mehanizam zakljuèavanja na donjoj strani i uklonite poklopac prema naprijed uz lagani pritisak poklopca. Gurnite kljuè za sluèaj nu de prema van iznad osiguraèa i izvucite ga. 6

34

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Korištenjem kljuèa za sluèaj nu de mogu se zakljuèati i otkljuèati samo vozaèeva vrata. Otkljuèavanje cijelog vozila 3 39. U vozilima s protuprovalnim alarmnim sustavom 3 moguæe je aktiviranje alarma kada se vozilo otkljuèa. Za deaktiviranje alarmnog sustava i oslobaðanje brave upravljaèa, ukljuèite kontakt: dr ite elektronièki kljuè u oznaèenom polo aju na oblozi kola upravljaèa i pritisnite start/stop prekidaè. Ako je potrebno ponovite postupak.

Za pokretanje motora, dr ite elektronièki kljuè na oznaèenom polo aju, pritisnite papuèicu koènice ili spojke ili s automatskim mjenjaèem 3 pritisnite papuèicu koènice i odaberite P ili N.

Zatim pritisnite start/stop prekidaè. Za iskljuèivanje vozila, pritisnite start/stop prekidaè najmanje 1 sekundu. Zakljuèajte vrata, osim vozaèevih vrata 3 39. Zakljuèajte vozaèeva vrata korištenjem kljuèa za sluèaj nu de. Ova osobinu treba koristiti samo u sluèaju nu de. Zamijenite bateriju elektronièkog kljuèa što je prije moguæe ili popravite sustav. Za pomoæ kontaktirajte radionicu.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

35

z Elektronièki kljuè je izvan podruèja prijema, ili izvan podruèja daljinskog upravljaèa. z Nizak napon baterije u daljinskom upravljaèu. Zamjena baterije. z Èesta uporaba daljinskog upravljaèa izvan podruèja prijema (primjerice, udaljenost od vozila je prevelika, daljinski upravljaè više nije prepoznat). Sinkronizacija daljinskog upravljaèa. z Ako je središnje zakljuèavanje preoptereæeno kao rezultat uzastopne uporabe u kratkim intervalima. Dovod energije nakratko je prekinut. Zamjena baterije u elektronièkom kljuèu Odmah zamijenite bateriju ako sustav više ne radi pravilno ili je podruèje prijema daljinskog upravljaèa smanjeno. Potreba zamjene baterije oznaèena je s InSP3 na servisnom zaslonu ili, u vozilima s Check Control sustavom 3 odgovarajuæom porukom na zaslonu 3 114. Za zamjenu baterije, oslobodite osiguraè na donjoj strani elektronièkog kljuèa i uklonite poklopac laganim pomicanjem naprijed 3 33, slika 17037 T. Gurnite poklopac sa znakom na stranu prema van koristeæi prekidaèe. Zamijenite bateriju (vrsta baterije CR 20 32), pazeæi na polo aj ugradnje. Stavite poklopce i sinkronizirajte daljinski upravljaè. Sinkronizacija daljinskog upravljaèa Daljinski upravljaè se automatski sinkronizira tijekom svakog postupka pokretanja. Greška u Otvori&Pokreni sustavu ili daljinskom upravljaèu Ako se središnje zakljuèavanje ne mo e koristiti ili se motor ne mo e pokrenuti, uzrok mo e biti jedan od sljedeæih: z Interferencija od jaèih radiovalova iz drugih izvora. Za uklanjanje greške, promijenite polo aj elektronièkog kljuèa ili daljinskog upravljaèa ili zamijenite bateriju daljinskog upravljaèa. Ako greška i dalje postoji, za pomoæ kontaktirajte radionicu. Rad u sluèaju nu de 3 33.

36

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Sustav središnjeg zakljuèavanja
Otkljuèavanje i zakljuèavanje vrata, prtlja nika i poklopca spremnika goriva. Za otkljuèavanje Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Pritisnite prekidaè q na daljinskom upravljaèu. Za otvaranje vrata, povucite ruèku. Prtlja nik otvorite povlaèenjem gumba ispod ruèke vrata prtlja nika. Ako su vrata prtlja nika otvorena, na sklopu instrumenata svijetli Q.

Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Vozilo se otkljuèava povlaèenjem ruèke vrata ili gumbom ispod trake ruèke vrata prtlja nika. Da bi to bilo moguæe, elektronièki kljuè mora biti izvan vozila. Doseg je pribli no jedan metar. – ili – Pritisnite prekidaè q na daljinskom upravljaèu elektronièkog kljuèa. Ako su vrata prtlja nika otvorena, na sklopu instrumenata svijetli Q.

Za zakljuèavanje Zatvorite vrata, prtlja nik i poklopac otvora spremnika goriva. Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Pritisnite prekidaè p na daljinskom upravljaèu.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Mehanièko zakljuèavanje protiv kraðe vozila 3
9 Upozorenje

37

Ne koristite sustav ako su ljudi u vozilu! Vrata se ne mogu otkljuèati iznutra.

Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Dodirnite podruèje senzora na ruèki jednih od prednjih vrata. Tijekom tog vremena, elektronièki kljuè mora biti izvan vozila. Doseg je pribli no jedan metar. Drugi kljuè ne smije biti unutar vozila. Otvori&Pokreni sustav ne zakljuèava vozilo automatski. – ili – Ponovno pritisnite prekidaè p na daljinskom upravljaèu elektronièkog kljuèa.

Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Sva vrata moraju biti zatvorena. Ako je kontakt ukljuèen, vozaèeva vrata moraju jednom biti otvorena i zatvorena tako da se vozilo mo e osigurati. Sva vrata su osigurana od otvaranja. U roku od 15 sekundi nakon zakljuèavanja, još jednom pritisnite prekidaè p na daljinskom upravljaèu. Mehanièki protuprovalni sustav zakljuèavanja je deaktiviran kada se vozilo otkljuèa.

38

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Napomena z Središnje zakljuèavanje neæe raditi ako vozaèeva vrata nisu pravilno zatvorena. Na sklopu instrumenata svijetli Q kao oznaka. z Ako suvozaèeva vrata, stra nja vrata 3 ili prtlja nik nisu pravilno zatvoreni, LED u prekidaèu središnjeg zakljuèavanja m
treperi tijekom 10 sekundi kada se sustav središnjeg zakljuèavanja koristi, i istovremeno svijetli Q na sklopu instrumenata.

Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Sva vrata moraju biti zatvorena. Ako je kontakt ukljuèen, vozaèeva vrata moraju jednom biti otvorena i zatvorena tako da se vozilo mo e osigurati. Sva vrata su osigurana od otvaranja. Unutar 15 sekundi od zakljuèavanja, ponovno dodirnite podruèje senzora na ruèki prednjih vrata. Da bi to bilo moguæe, elektronièki kljuè mora biti izvan vozila. Doseg je pribli no jedan metar. – ili – ponovno pritisnite prekidaè p na daljinskom upravljaèu elektronièkog kljuèa.

Prekidaè središnjeg zakljuèavanja za zakljuèavanje i otkljuèavanje vrata iz vozila Pritisnite prekidaè m na središnjoj konzoli: vrata su zakljuèana ili otkljuèana. LED u prekidaèu središnjeg zakljuèavanja m svijetli pribli no 2 minute nakon zakljuèavanja daljinskim upravljaèem. Ako su tijekom putovanja vrata zakljuèana iznutra korištenjem prekidaèa središnjeg zakljuèavanja, LED m stalno svijetli. Ukoliko je kljuè u kontakt bravi, zakljuèavanje je moguæe samo ako su sva vrata zatvorena. Kad je ukljuèeno mehanièko zakljuèavanje za zaštitu od kraðe 3 – vidi prethodnu stranicu – vrata se ne mogu otkljuèati korištenjem ovog prekidaèa.

z Kratko vrijeme nakon otkljuèavanja daljinskim upravljaèem, vrata se automatski zakljuèavaju ako nijedna vrata nisu otvorena. z Za zakljuèavanja vrata iznutra (npr. za sprjeèavanje ne eljenog ulaska izvana), pritisnite prekidaè središnjeg zakljuèavanja m na središnjoj konzoli. z Kada se vozilo otkljuèa kljuèem u bravi vozaèevih vrata, ostala vrata se ne otkljuèavaju dok se vozaèeva vrata ne otvore. z Vrata koja su bila zakljuèana korištenjem sustava središnjeg zakljuèavanja takoðer se mogu otvoriti povlaèenjem ruèke na unutrašnjoj strani vrata. Takoðer se istovremeno otkljuèava središnje zakljuèavanje(nije moguæe na Astri TwinTop ako krov otvoren).

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
z Zakljuèana vrata automatski se otkljuèavaju u sluèaju nezgode odreðene te ine (kako bi se omoguæio pristup pomoæi izvana). Takoðer se ukljuèuju svi pokazivaèi i svjetlo u unutrašnjosti. Kako bi se to dogodilo, kljuè mora biti u kontakt bravi. z S Otvori&Pokreni sustavom 3 vozilo se ne mo e otkljuèati dok ne proðe 2 sekunde nakon zakljuèavanja. Unutar ovog vremena, mo e se povuæi ruèka vrata ili gumb ispod ruèke vrata prtlja nika za provjeru da li je vozilo zakljuèano. z Otvori&Pokreni sustav 3 ne zakljuèava vozilo automatski ako je elektronièki kljuè izvan vanjskog podruèja prijema vozila (više od 1 metar udaljenosti od vozila). z Kada koristite Otvori&Pokreni sustav 3, u vozilu se prilikom zakljuèavanja ne smije nalaziti elektronièki kljuè. z Senzori zakljuèavanja u ruèkama vrata moraju biti èisti za neometanu funkcionalnost Otvori&Pokreni sustava 3. Greška U sluèaju da središnje zakljuèavanje nije moguæe aktivirati, moguæi su sljedeæi uzroci: z Ako je središnje zakljuèavanje preoptereæeno kao rezultat uzastopne uporabe u kratkim intervalima. Dovod energije nakratko je prekinut. z Neispravan osiguraè u kutiji s osiguraèima 3 244. Kontaktirajte radionicu radi uklanjanja uzroka greške. Za otvaranje vozaèevih vrata kljuèem, vidi sljedeæe poglavlje.

39

Greška u daljinskom upravljaèu ili Otvori&Pokreni sustavu 3
Za otkljuèavanje Zakrenite kljuè, ili kljuè za sluèaj nu de Otvori&Pokreni sustava 3 3 33, u bravi vozaèevih vrata do kraja prema naprijed. Kljuè vratite u okomiti polo aj i izvucite ga. Kad se otvore vozaèeva vrata, otkljuèano je cijelo vozilo.

40

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop Prtljažnik
Za otkljuèavanje Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Pritisnite prekidaè q na daljinskom upravljaèu. Prtlja nik se otkljuèava zajedno s vratima. Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Povlaèenje gumba ispod ruèke otkljuèava i otvara prtlja nik i vrata kada se elektronièki kljuè detektira unutar vanjskog podruèja prijema – ili – Za zakljuèavanje Umetnite kljuè ili kljuè za sluèaj nu de Otvori&Pokreni sustava 3 3 33 u otvor iznad brave na unutrašnjosti vrata i pritisnite dok se ne èuje zakljuèavanje brave. Zatim zatvorite vrata. Postupak se mora ponoviti za svaka vrata. Vozaèeva vrata se mogu takoðer zakljuèati izvana korištenjem brave. Otkljuèani poklopac spremnika goriva i vrata/poklopac prtlja nika ne mogu se zakljuèati. Pritisnite prekidaè q na daljinskom upravljaèu elektronièkog kljuèa, to otkljuèava prtlja nik i vrata.

Za Astru TwinTop s otvorenim krovom - nakon otvaranja vozaèevih vrata, pritisnite prekidaè središnjeg zakljuèavanja m na središnjoj konzoli. Vozilo æe tada biti otkljuèano, pod uvjetom da nije ukljuèen sustav protuprovalnog zakljuèavanja 3. Ukljuèite kontakt kako bi iskljuèili protuprovalni alarmni sustav 3. Rad Otvori&Pokreni sustava u sluèaju nu de 3 3 33. Za zakljuèavanje Otvorite suvozaèeva vrata, zatvorite vozaèeva vrata, pritisnite prekidaè središnjeg zakljuèavanja m na središnjoj konzoli. Sustav središnjeg zakljuèavanja zakljuèava sva vrata. Zatvorite suvozaèeva vrata.

Smetnje u radu sustava središnjeg zakljuèavanja
Za otkljuèavanje S Otvori&Pokreni sustavom 3 3 33, zakrenite kljuè ili kljuè za sluèaj nu de prema naprijed do kraja u bravi vozaèevih vrata. Kljuè vratite u okomiti polo aj i izvucite ga. Ostala vrata mogu se otvoriti povlaèenjem ruèke na unutrašnjoj strani vrata (nije moguæe ako je prije toga aktiviran sustav protuprovalnog zakljuèavanja 3). Prtlja nik i poklopac spremnika goriva ostaju zakljuèani. Ukljuèite kontakt kako bi iskljuèili protuprovalni alarmni sustav 3 3 42.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

41

Za otvaranje Prtlja nik se otvara korištenjem gumba ispod ruèke.
9 Upozorenje

Za zatvaranje Zatvorite prtlja nik pomoæu ruèke na unutrašnjoj strani vrata prtlja nika. Ne aktivirajte gumb ispod trake ruèke tijekom zatvaranja jer æe ih to ponovno otkljuèati.

Za zakljuèavanje Zatvorite vrata, prtlja nik i poklopac otvora spremnika goriva. Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Pritisnite prekidaè p na daljinskom upravljaèu. Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Pritisnite prekidaè p daljinskog upravljaèa elektronièkog kljuèa ili dodirnite senzor u ruèki jednih od prednjih vrata. Elektronièki kljuè mora biti prepoznat u vanjskom podruèju prijema. Preporuèa se da vozaè osobno nosi elektronièki kljuè.

Ne vozite s otvorenim ili pritvorenim stra njim vratima, npr. pri transportu tereta velikih dimenzija, jer otrovni ispušni plinovi mogu dospjeti u unutrašnjost. Kada se ugradi odreðena dodatna oprema, vrata prtlja nika se ne mogu dr ati u otvorenom polo aju.

42

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Protuprovalni alarmni sustav 3
nadzire z vrata, prtlja nik, poklopac motora, z putnièki prostor, z ljuljanje vozila, npr. ako se podigne, z kontakt.
9 Upozorenje

Ne koristite sustav ako su ljudi u vozilu! Vrata se ne mogu otkljuèati iznutra. Za ukljuèivanje Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Sva vrata, prozori, krovni otvor 3 i poklopac motora moraju biti zatvoreni. Ako je kontakt ukljuèen, vozaèeva vrata moraju biti jednom zatvorena i otvorena tako da se protuprovalni alarmni sustav mo e ukljuèiti. U roku od 15 sekundi nakon zakljuèavanja, još jednom pritisnite prekidaè p na daljinskom upravljaèu. Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Sva vrata, prozori i poklopac motora moraju biti zatvoreni. Ako je kontakt ukljuèen, vozaèeva vrata moraju biti jednom otvorena i zatvorena tako da se protuprovalni alarmni sustav mo e ukljuèiti. Unutar 15 sekundi od zakljuèavanja, ponovno dodirnite podruèje senzora na ruèki prednjih vrata. Da bi to bilo moguæe, elektronièki kljuè mora biti izvan vozila. Doseg je pribli no jedan metar. – ili – ponovno pritisnite prekidaè p na daljinskom upravljaèu elektronièkog kljuèa.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
4. Ukljuèite protuprovalni alarmni sustav. LED svijetli. Sustav je spreman nakon pribli no 10 sekundi. LED treperi dok se sustav ne iskljuèi. Za Astru TwinTop, nadziranje putnièkog prostora je iskljuèeno ako je krov otvoren kako bi se sprijeèilo la no aktiviranje alarma.

43

Ukljuèivanje bez nadgledanja putnièkog prostora i ljuljanja vozila Za aktiviranje, npr. ako su u vozilu ostale ivotinje. 1. Zatvorite stra nja vrata i poklopac motora. 2. Pritisnite prekidaè b na konzoli krova. LED u prekidaèu m treperi (maks. 10 sekundi), vidi sljedeæu stranicu. 3. Zatvorite vrata.

Svjetlosna dioda (LED) Tijekom prvih 10 sekundi nakon ukljuèivanja protuprovalnog alarmnog sustava: z LED svijetli = Test, kašnjenje aktivacije, z LED brzo treperi = Vrata, vrata prtlja nika ili poklopac motora su otvoreni, ili greška sustava. Nakon prvih 10 sekundi od ukljuèivanja protuprovalnog alarmnog sustava: z LED sporo treperi z LED svijetli pribli no 1 sekundu = Sustav aktiviran,

=

Funkcija deaktiviranja.

U sluèaju greške, za pomoæ kontaktirajte radionicu.

44

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
U sluèaju greške na daljinskom upravljaèu ili Otvori&Pokreni sustavu, vrata otkljuèajte kljuèem 3 39. Ako je alarm aktiviran pri otvaranju vozaèevih vrata, iskljuèite protuprovalni alarmni sustav ukljuèivanjem kontakta. Napomena z Promjene u unutrašnjosti vozila, kao što je korištenje prekrivaèa sjedala, mogu ometati funkciju nadgledanja putnièkog prostora. z Iskljuèite nadgledanje unutrašnjost ako se unutrašnjost parkiranog vozila grije.

Za iskljuèivanje Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Pritisnite prekidaè q na daljinskom upravljaèu – ili – Ukljuèite kontakt.

Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Vozilo se otkljuèava povlaèenjem ruèke vrata ili hvataèa ispod trake ruèke vrata prtlja nika. Protuprovalni alarmni sustav je tada iskljuèen. Da bi to bilo moguæe, elektronièki kljuè mora biti izvan vozila. Doseg je pribli no jedan metar. – ili – Pritisnite prekidaè q na daljinskom upravljaèu elektronièkog kljuèa.

Alarm Ako se aktivira, alarm daje zvuèni signal (sirena) i vizualni (svi pokazivaèi smjera) signal. Kolièina i trajanje signala alarma specificirana je propisima. Alarm se mo e iskljuèiti pritiskom prekidaèa na daljinskom upravljaèu ili ukljuèivanjem kontakta. Istovremeno se deaktivira protuprovalni alarmni sustav.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

45

Brave za osiguranje djeteta 3
9 Upozorenje

Vanjska ogledala
Ruèno podešavanje polugama na prednjim vratima ili elektrièno 3 prekidaèem na konzoli vozaèevih vrata. Ruèno podešavanje vanjskih ogledala Vanjsko ogledalo zakrenite pomicanjem poluge u tra enom smjeru

Uvijek aktivirajte sigurnosne brave za dijete ako djeca sjede na stra njim sjedalima. Kljuèem ili odvijaèem zakrenite osiguraè na bravi stra njih vrata iz vertikalnog polo aja: vrata se ne mogu otvoriti iznutra.

Elektrièno 3 podešavanje vanjskih ogledala Odaberite tra eno vanjsko ogledalo prekidaèem ogledala i podesite ga èetverosmjernim prekidaèem. Asferièna vanjska ogledala 3 Asferièno staklo ogledala smanjuje mrtvi kut. Zbog zakrivljenosti predmeti izgledaju manji, stoga je te e procijeniti udaljenost do vozila iza Vas.

46

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Ako se elektrièno preklopivo ogledalo ruèno zakrene u polo aj za vo nju, pritisak prekidaèa n æe prouzroèiti pomicanje ogledala do kraja naprijed. Drugo ogledalo æe se elektrièno zakrenuti u polo aj za vo nju. Ako se prekidaè n ponovno pritisne, oba ogledala æe se elektrièno preklopiti. Ponovno pritisnite: oba ogledala se zakreæu u polo aj za vo nju. Vratite ogledala natrag u polo aj za vo nju prije kretanja.

Preklapanje vanjskog ogledala Ruèno: Vanjska ogledala se mogu preklopiti pritiskom na vanjsku stranu kuæišta. Elektrièno 3: Pritisnite n i oba ogledala æe se preklopiti. Ponovno pritisnite prekidaè n - oba vanjska ogledala æe se zakrenuti u polo aj za vo nju.

Da bi se zajamèila sigurnost pješaka, vanjsko æe ogledalo u sluèaju dovoljno jakog udarca iskoèiti iz svog uobièajenog polo aja. Laganim pritiskom na kuæište ogledala vratit æete ga u njegovo le ište.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

47

Grijanje vanjskih ogledala 3 Grijanje se ukljuèuje ili iskljuèuje pritiskom prekidaèa Ü. Grijanje radi kad je motor pokrenut i iskljuèuje se automatski nakon nekoliko minuta.

Ogledalo u unutrašnjosti
Za podešavanje, zakrenite kuæište ogledala. Ruèno smanjivanje zaslijepljenosti na ogledalu u unutrašnjosti Za smanjenje zaslijepljenosti, polugu na donjoj strani kuæišta ogledala zakrenite u stranu.

Unutrašnje ogledalo s automatskim smanjenjem zasljepljivanja 3 Zaslijepljenost se po noæi smanjuje automatski. S iskljuèenim kontaktom, ogledalo se ne zatamnjuje.

48

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Spremnost za rad Elektrièni prozori se mogu koristiti z kad je kontakt ukljuèen, z u roku od 5 minuta nakon iskljuèivanja kontakta 3, z u roku od 5 minuta nakon zakretanja kljuèa za pokretanje u polo aj 1. Kad su vozaèeva vrata otvorena, prièekajte dok završi ukljuèivanje kontakta.

Elektrièni prozori 3
9 Upozorenje

Posebno pazite pri uporabi elektrièno pokretanih prozora. Opasnost od ozljeda, posebice za djecu. Ako su djeca na stra njem sjedalu, ukljuèite sigurnosni sustav za djecu 3 za elektriène prozore. Pri zatvaranju prozora obratite na njih posebnu pozornost. Provjerite da li ste nešto zahvatili dok se gibaju.

Korištenje Za rad u koracima, kratko povucite ili pritisnite prekidaè odgovarajuæeg prozora. Za automatsko otvaranje ili zatvaranje, du e povucite ili pritisnite prekidaè. Ponovno povucite ili pritisnite prekidaè za prekid gibanja. Astra Twin Top: kad su vrata otvorena, prozor se malo otvara i zatvara se automatski kad se vrata zatvore.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

49

Sigurnosna funkcija Ako staklo prozora naiðe na prepreku iznad sredine prozora za vrijeme automatskog zatvaranja, ono se odmah zaustavlja i prozor se ponovno otvara. U sluèaju poteškoæa zbog leda ili slièno, pritisnite prekidaè odgovarajuæeg prozora nekoliko puta dok se prozor ne zatvori.

Sigurnosni sustav za djecu za stražnje prozore 3 Prekidaè z izmeðu stra njih prekidaèa na rukohvatu vozaèevih vrata z Naprijed (vidljivo crveno polje): Ne mo e se upravljati prekidaèima na stra njim vratima. z Natrag (vidljivo zeleno polje): Mo e se upravljati prekidaèima na stra njim vratima.

Središnji prekidaè za elektriène prozore, Astra TwinTop Prekidaè $ ili " na krovnoj konzoli. Pritisnite prekidaè $: svi prozori su zatvoreni. Pritisnite prekidaè ": svi prozori su otvoreni.

50

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Upravljanje prozorima izvana 3 Ovisno o razini opreme vozila 3, prozori vozila s elektriènim prozorima na svim vratima 3 mogu se otvoriti ili zatvoriti izvana korištenjem daljinskog upravljaèa. Daljinski upravljaè s mehanièkim kljuèem Dr ite pritisnut prekidaè q ili p na daljinskom upravljaèu dok se svi prozori ne otvore ili zatvore u potpunosti.

Otvori&Pokreni sustav s elektronièkim kljuèem 3 Za otvaranje, dr ite pritisnut prekidaè q na daljinskom upravljaèu. Za zatvaranje, dr ite pritisnut prekidaè p ili dulje dodirnite podruèje senzora na ruèki vrata. Da bi to bilo moguæe, elektronièki kljuè mora biti izvan vozila. Doseg je pribli no jedan metar. Kad su vozaèeva vrata otvorena, prièekajte dok završi ukljuèivanje kontakta.

Grijanje stražnjeg prozora 3 Grijanje se ukljuèuje ili iskljuèuje pritiskom prekidaèa Ü. Grijanje radi kad je motor pokrenut i iskljuèuje se automatski nakon nekoliko minuta. Astra TwinTop: Grijanje stra njeg prozora i grijanje vanjskih ogledala 3 se iskljuèuje kada je krov otvoren. Grijanje stra njeg prozora ukljuèuje se automatski kad se filter diesel èestica èisti 3 ovisno o motoru. Kontrola klime 3 148.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Preoptereæenje Ako se prozor uzastopno koristi u kratkim intervalima; napajanje elektriènom energijom nakratko se prekida. Greška Ako se prozori ne mogu otvoriti i zatvoriti automatski zbog prekida napajanja, na primjer, aktivirajte elektriène prozore kako slijedi: 1. Zatvorite vrata. 2. Ukljuèite kontakt. 3. Zatvorite prozor do kraja i dr ite prekidaè pritisnut najmanje 5 sekundi. 4. Zatvorite prozor do kraja i dr ite prekidaè pritisnut najmanje 1 sekundu dulje. 5. Postupak ponovite za svaki prozor.

51

Panoramski vjetrobran 3
Otvorite oblogu krova Zakrenite ruèku udesno i pomaknite presvlaku krova natrag u podesan polo aj.

Zatvorite oblogu krova Pomaknite presvlaku krova naprijed u podesan polo aj. Kada je pomaknuta do kraja naprijed, presvlaka krova se uèvrsti u polo aju. Napomena Zatvorite štitnike za sunce prije pomicanja presvlake krova.

52

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Za podizanje Kad je krovni otvor zatvoren, pritisnite prekidaè ü. Stra nji dio krovnog otvora se podi e. Za otvaranje Ponovno pritisnite prekidaè ü iz podignutog polo aja. Krovni otvor se otvara do toèke zaustavljanja. Za zatvaranje Pritisnite prekidaè d. Iz razloga sigurnosti, krov se zatvara iz otvorenog polo aja na pribli no 20 cm. Dr ite prekidaè d pritisnut za potpuno zatvaranje.

Krovni otvor 3
9 Upozorenje

Budite pa ljivi pri uporabi krovnog otvora 3. Opasnost od ozljeda, posebice za djecu. Dobro pazite pri zatvaranju krovnog otvora. Pazite da prilikom pomicanja ništa ne zahvati. Upravljanje pregibnim prekidaèima na krovnoj konzoli kad je kontakt ukljuèen. Za rad u koracima, kratko pritisnite prekidaè. Za automatsko otvaranje ili zatvaranje, dr ite prekidaè dulje pritisnut.

Sjenilo Koristi se za smanjenje ulaska sunèeve svjetlosti u unutrašnjost vozila kad je krovni otvor zatvoren. Sjenilo se otvara zajedno s krovnim otvorom. Za otvaranje Pritisnite prekidaè G. Krovni otvor se otvara do toèke zaustavljanja. Za zatvaranje Pritisnite prekidaè H. Iz razloga sigurnosti, sjenilo se zatvara iz otvorenog polo aja na pribli no 20 cm. Dr ite prekidaè H pritisnut za potpuno zatvaranje krovnog otvora.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Napomena z Ako je gornji dio krova mokar, podignite krovni otvor, pustite vodu da isteèe i zatim otvorite krovni otvor. z Kad koristite krovni prtlja nik, provjerite udaljenost od krovnog otvora kako bi sprijeèili ošteæenja. Preoptereæenje Ako je sustav preoptereæen, napajanje elektriènom energijom nakratko se prekida. Sustav je zaštiæen osiguraèima u kutiji s osiguraèima 3 244. Greška Ako krovni otvor i sjenilo ne rade pravilno, aktivirajte elektroniku kako slijedi: 1. Ukljuèite kontakt.

53

2. Zatvorite krovni otvor i dr ite prekidaè d pritisnut najmanje 10 sekundi. 3. Zatvorite sjenilo i dr ite prekidaè H pritisnut najmanje 10 sekundi.

54

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

TwinTop
S TwinTop-om, sklopivim tvrdim krovom, Astra sjedinjuje prednosti coupea s prednostima kabrioleta.
9 Upozorenje

Posebno pazite pri uporabi sklopivog tvrdog krova. Opasnost od ozljeda. Nadgledajte podruèje djelovanja iznad, sa strane i sa stra nje strane vozila tijekom rada s krovom. Budite sigurni da se ništa ne mo e zahvatiti. Budite sigurni da se nitko ne nalazi u podruèju djelovanja krova ili poklopca prtlja nika tijekom rada s krovom. Opasnost od ozljeda. Provjerite visinu, duljinu i širinu dostupnog prostora prije rada s krovom, npr. u gara i, parkirnoj gara i ili kada je ugraðen nosaè za bicikl. Putnici u vozilu o tome trebaju biti informirani. Prije napuštanja vozila, izvucite kljuè za pokretanje kako bi sprijeèili neovlaštenu uporabu prozora i krovnog otvora.

Korištenje sklopivog tvrdog krova Kljuè za pokretanje je u polo aju 1, ili za Otvori&Pokreni sustav 3 ukljuèite kontakt. Zahtjevi: z Vozilo miruje ili se vozi brzinom manjom od 30 km/h. z Prekrivaè prtlja nika je zatvoren i zakaèen – vidi iznad 3 79. z Poklopac prtlja nika je zatvoren. Ako bilo koji od zahtijeva nije ispunjen, èuje se zujalica upozorenja kada se prekidaè pritisne i krov se ne otvara ili ne zatvara.

Za otvaranje krova Ispred stra njeg prozora ili u podruèju zakretanja krova i poklopca prtlja nika, ne smiju se nalaziti predmeti. Dr ite pritisnut prekidaè > na konzoli krova dok se krov u potpunosti ne otvori i poklopac prtlja nika zatvori. Na kraju postupka otvaranja èuje se zvuèni signal. Prije otvaranja krova, malo otvorite prozore vrata. Ako se nakon zvuènog signala ponovno pritisne prekidaè >, prozori vrata æe se zatvoriti.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

55

Kad vozilo miruje, krov se mo e otvoriti korištenjem daljinskog upravljaèa 3. Otkljuèajte vozilo. Ponovno pritisnite prekidaè q i dr ite ga pritisnutog dok se krov u potpunosti otvori i poklopac prtlja nika zatvori. TIjekom rada s daljinskim upravljaèem, prozori vrata su u potpunosti otvoreni.

Za zatvaranje krova U podruèju zakretanja krova i poklopca prtlja nika, ne smiju se nalaziti predmeti. Dr ite pritisnut prekidaè <na konzoli krova dok se krov i poklopac prtlja nika u potpunosti ne zatvore. Na kraju postupka zatvaranja èuje se zvuèni signal. Prije zatvaranja krova, malo otvorite prozore vrata. Ako se nakon zvuènog signala ponovno pritisne prekidaè <, prozori vrata æe se zatvoriti.

Kad vozilo miruje, krov se mo e zatvoriti korištenjem daljinskog upravljaèa 3. Zakljuèajte vozilo. Ponovno pritisnite prekidaè p i dr ite ga pritisnutog dok se krov i poklopac prtlja nika u potpunosti ne zatvore.

56

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
z Kontinuirano zujanje tijekom rada s krovom ako su aktivirane šipke za zaštitu kod prevrtanja 3. z Kontinuirano zujanje upozorenja poèinje jednu minutu prije završetka 9-minutnog vremena spremnosti s krovom u meðupolo aju. z Kontinuirano zujanje upozorenja poèinje jednu minutu prije završetka 9-minutnog vremena spremnosti s pomoæi za utovar u podignutom polo aju. z Stalno zujanje upozorenja kad se zatvara poklopac prtlja nika, ako proces spuštanja elektriène pomoæi za utovar nije završen ili je prekinut. Napomene z Ne otvarajte prtlja nik dok zvuèni signal ne oznaèi kraj postupka otvaranja ili zatvaranja krova. z Prekrivaè prtlja nika mora uvijek biti zatvoren tijekom rada s krovom. z Ništa se ne smije nalaziti na poklopcima iza stra njih naslona za glavu. z Ne smije biti predmeta u podruèju zakretanja krova ili na poklopcima iza stra njih naslona za glavu. z Krovom se mo e upravljati samo pri temperaturama iznad -20 °C. Ako je temperatura ispod ove granice, tri puta æe se zaèuti gong kada se zatra i rad krova. z Èesto korištenje krova s iskljuèenim motorom æe isprazniti akumulator. z Ponovljeno korištenje krova bez prekida mo e prouzroèiti preoptereæenje i time kvar.

Indikatorski i zvukovi upozorenja z Indikatorski zvuk po završetku otvaranja ili zatvaranja sklopivog tvrdog krova. z Indikatorski zvuk po završetku podizanja ili spuštanja elektrièno pokretane pomoæi za utovar prtlja nika. z Zvuk gonga ako poklopac prtlja nika nije zatvoren tijekom rada s krovom. z Zvuk gonga ako poklopac prtlja nika nije potpuno otvoren tijekom rada s elektriènom pokretanom pomoæi za utovar prtlja nika. z Zvuk gonga tijekom rada s krovom ako brzina vozila prekoraèi 30 km/h. z Zvuk gonga kada brzina vozila prekoraèi 30 km/h ako krov nije u potpunosti otvoren ili zatvoren. z Tri zvuka gonga tijekom rada s krovom ili pomoæi za utovar ako nije zakaèen prekrivaè prtlja nika. z Tri zvuka gonga tijekom rada s krovom ako je temperatura okoline ispod -20 °C, ako je napon akumulatora prenizak ili je sustav preoptereæen.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
z Krov se mo e dr ati u meðupolo aju 9 minuta radi lakšeg èišæenja krovnog prostora. Ovo se posti e otpuštanjem prekidaèa. Jednu minutu prije kraja ovog perioda, èuti æe se kontinuirani zvuk kao upozorenje da je period dr anja skoro gotov i da se krov mo e poèeti gibati. z Aktiviranje krova na neravnoj površini mo e dovesti do kvara i ošteæenja. Greška Automatski pogon krova mo e se koristiti samo ako je krov u odgovarajuæem otvorenom ili zatvorenom polo aju. Provjerite da li je: z Prekrivaè prtlja nika uèvršæen u zatvorenom polo aju. z Poklopac prtlja nika u potpunosti zatvoren. z Temperatura okoline iznad -20 °C. z Napon akumulatora dovoljan. z Sustav preoptereæen. Ako se automatski pogon ne mo e koristiti, za ruèno zatvaranje krova su potrebne dvije osobe. Vidite prilo ene upute za Astru TwinTop. Preporuèamo da zatra ite profesionalnu pomoæ.

57

Sustav zaštite kod prevrtanja Za optimizaciju sigurnosti u sluèaju prevrtanja, Astra TwinTop je opremljena ojaèanim okvirom vjetrobrana i zaštitnih šipki kod prevrtanja iza naslona za glavu na stra njim sjedalima. Zaštitne šipke kod prevrtanja su fiksne ili podizne ovisno o izvedbi vozila.

58

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Fiksne zaštitne šipke Uèvršæene su za karoseriju vozila.

Podizne zaštitne šipke kod prevrtanja 3 Smještene su izmeðu stra njih naslona za glavu i poklopca prtlja nika tako da se ne vide. U sluèaju prevrtanja, frontalnog ili boènog udara, zaštitne šipke kod prevrtanja podi u se gore u milisekundama. Sklopivi krov se ne smije koristiti ako su zaštitne šipke kod prevrtanja bile aktivirane. Ako se prekidaè pritisne, èuje se kontinuirani zvuk upozorenja. Kontrolno svjetlo zraènog jastuka v svijetli ako su zaštitne šipke kod prevrtanja bile aktivirane. Ruèno guranje zaštitnih šipki kod prevrtanja 3 99. Dodatne informacije 3 101.

Prtljažnik Krov se mo e otvoriti samo ako teret u prtlja niku ne prelazi visinu prekrivaèa prtlja nika ili viri sa strane. Ne smije se prekoraèiti oznaka visine tereta prikazana na slici. Prekrivaè prtlja nika mora biti ravan; predmeti ispod njega ga ne smiju gurati gore. U suprotnom se krov i teret mogu oštetiti. Elektrièno pokretana pomoæ za utovar prtlja nika 3 79. Prekrivaè prtlja nika 3 79.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop
Blokiranje poklopca prtlja nika pri zatvaranju 3 Kako bi izbjegli ošteæenje otvorenog krova, poklopca prtlja nika ili tereta, poklopac prtlja nika se mo e zatvoriti samo ako je elektrièna pomoæ pri utovaru u krajnjem donjem polo aju 3 79.

59

Deblokiranje u sluèaju kvara elektriènog pogona Polugu zakljuèavanja gurnite naprijed kao što je prikazano na slici.

Štitnik za vjetar 3 S ugraðenim štitnikom za vjetar, turbulencija, propuh i buka u putnièkom prostoru se smanjuju kada je krov otvoren. Kada je štitnik za vjetar postavljen, stra nja sjedala se ne mogu koristiti. Na štitnik za vjetar ne stavljajte nikakve predmete. S kitom za popravak gume 3, štitnik za vjetar se sprema u spremište 3 u prtlja niku ispod poklopca poda. Za izvedbu s rezervnim kotaèem 3, štitnik za vjetar se sprema u prtlja nik.

60

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

Postavljanje Izvadite štitnik za vjetar iz prtlja nika. Raširite sklopljeni štitnik za vjetar kao što je prikazano.

Spojite rasklopljene krajeve štitnika za vjetar: pritisnite zatik na klizaèu, stavite šarku iznad zatika i pustite klizaè tako da zatik klizne u šarku.

Umetnite spojnice vodilice štitnika za vjetar u udubljenja sigurnosnog pojasa izmeðu stra njih naslona za glavu.

Kljuèevi, vrata, prozori, TwinTop

61

Povucite klip desnog i lijevog zatika za uèvršæenje i zakrenite kako bi ga zakljuèali. Izravnajte štitnik za vjetar, zakrenite klip natrag i umetnite zatik za uèvršæenje u udubljenje na boènoj oblozi.

Štitnik za vjetar mo e se preklopiti kada se ne koristi. Ako je štitnik za vjetar preklopljen i stra nja sjedala nisu zauzeta, štitnik za vjetar mo e ostati ugraðen na vozilu kada je krov zatvoren.

Uklanjanje Uklonite suprotnim redoslijedom, potpuno sklopljen štitnik za vjetar spremite u prtlja nik: – u sluèaju kita za popravak gume 3, u spremište ispod poklopca poda prtlja nika. u sluèaju izvedbe s rezervnim kotaèem 3, – spremite ga u prtlja nik. Štitnik za vjetar nikada ne smije viriti gore ili sa strane iz prtlja nika, vidi oznaèenu visinu tereta 3 58, slika 17973 T.

62

Sjedala, unutrašnjost vozila
Korištenje sigurnosnih pojaseva ............. Sigurnosni sustav za dijete 3.................. Zraèni jastuci............................................ Sustav zaštite kod prevrtanja 3 ............. Upaljaè za cigarete 3.............................. Prikljuèci za dodatnu opremu 3 ............. Pepeljara 3............................................... Sklopivi stolovi 3 ...................................... Spremišta.................................................. Mre e za spremanje i d epovi 3 ............ Dr aèi za piæe 3....................................... Štitnici za sunce........................................ 85 86 89 99 101 102 103 104 104 105 105 105

Sjedala, unutrašnjost vozila
Prednja sjedala......................................... Nasloni za glavu ...................................... Naslon za ruku 3...................................... Poveæanje prtlja nika, Limuzina ............. Poveæanje prtlja nika, Karavan.............. Poveæanje prtlja nika, Astra TwinTop.... Preklapanje naslona suvozaèevog sjedala naprijed 3 ................................. Prekrivaè prtlja nika ................................ Sigurnosna mre a 3, Karavan................ Rešetka teretnog prostora 3, Dostavno vozilo ..................................... Ušice za uèvršæenje tereta 3................... Vodilice i kuke u prtlja niku 3, Karavan.................................................. FlexOrganizer 3 ....................................... Kutija za teret 3 ....................................... Prekrivaè prtlja nika, Astra TwinTop...... Jednostavan utovar ................................. Napomene o optereæenju vozila............. Sigurnosni sustav s tri stupnja zaštite .... Sigurnosni pojasevi u tri toèke................. Zatezaèi pojaseva ................................... 62 66 68 69 70 72 73 73 75 76 77 77 77 78 79 79 81 82 83 83

Prednja sjedala
9 Upozorenje

Nikada ne podešavajte sjedala za vrijeme vo nje, jer se mogu nekontrolirano pomaknuti. Podesite prostor za noge sjedala Povucite ruèku na prednjem sjedalu, pomaknite sjedalo i pustite ruèku.

Sjedala, unutrašnjost vozila

63

Podešavanje naslona sjedala Odmaknite se od naslona i zakrenite kotaèiæ sa strane.

Podešavanje visine sjedala 3 Koristite polugu na vanjskoj strani sjedala. Radnja pumpanja polugom Gore Sjedalo više Dolje Sjedalo ni e

Podešavanje nagiba sjedala 3 Povucite unutrašnju polugu na prednjem sjedalu, podesite nagib prebacivanjem te ine tijela i pustite polugu. Dozvolite da se sjedalo uèvrsti (èuje se „klik“).

64

Sjedala, unutrašnjost vozila
Naslon sjedala se mo e preklopiti naprijed samo iz uspravnog polo aja. Kada je naslon sjedala preklopljen naprijed, ne koristite kotaèiæ za podešavanje naslona sjedala. U vozilima s panoramskim prozorom 3: za preklapanje sjedala naprijed, naslon za glavu pritisnite dolje i podignite štitnike za sunce.

Podešavanje lumbalnog oslonca 3 Zakrenite kotaèiæ sa strane naslona sjedala, uz odmicanje tijela od naslona.

Preklapanje naslona sjedala naprijed 3 Za preklapanje naprijed, podignite polugu oslobaðanja i preklopite naslon sjedala naprijed. Spustite polugu i naslon sjedala se uèvršæuje u preklopljenom polo aju 3. Sjedalo pomaknite naprijed 3. Za vraæanje sjedala u uspravni polo aj, pomaknite ga natrag i zakljuèava se u svom originalnom polo aju 3. Podignite polugu 3, uspravite naslon sjedala, spustite polugu, naslon sjedala se zakaèi. Za sjedalo bez memorijske funkcije 3: uèvrstite sjedalo u eljenom polo aju.

Sjedala, unutrašnjost vozila

65

z Sjednite s ramenima što je moguæe više natrag prema naslonu sjedala. Postavite nagib naslona sjedala tako da lagano mo ete dohvatiti kolo upravljaèa s lagano savijenim rukama. Odr avajte kontakt izmeðu ramena i naslona sjedala tijekom okretanja kola upravljaèa. Ne naginjite naslon sjedala previše natrag. Preporuèamo maksimalni nagib od pribli no 25°. z Podesite kolo upravljaèa 3 6. z Postavite visinu sjedala 3 dovoljno visoko da imate jasan vidik na sve strane i svih instrumenata. Treba biti najmanje jedna ruka zraènosti izmeðu vaše glave i obloge krova. Vaša bedra trebaju lagano nalijegati na sjedalo bez utiskivanja. z Podesite naslone za glavu. z Podesite visinu sigurnosnih pojaseva 3 85. z Podesite lumbalni oslonac 3 tako da podr ava prirodni oblik kralje nice.

Podešavanje oslonca za noge 3 na prednjim sportskim sjedalima 3 Pritisnite osiguraè na prednjoj strani jastuka za podešavanje i pomaknite oslonac za noge.

Položaj sjedenja
9 Upozorenje

Ne vozite vozilo osim ako su sjedala pravilno uèvršæena. z Sjednite sa stra njicom što je moguæe više natrag prema naslonu sjedala. Podesite udaljenost izmeðu sjedala i papuèica tako da su vaše noge lagano savijene kada pritišæete papuèice. Suvozaèevo sjedalo pomaknite što je moguæe više natrag.

66

Sjedala, unutrašnjost vozila

Grijanje prednjih sjedala 3 Dva prekidaèa iznad središnjih otvora za provjetravanje za lijevo i desno sjedalo. S ukljuèenim kontaktom, pritisnite prekidaè ß jednom ili više puta za postavljanje eljene topline za svako sjedalo. Kontrolno svjetlo u prekidaèu oznaèava koja je od tri razine grijanja aktivna. Ne preporuèamo dugu uporabu najviše razine za osobe s osjetljivom ko om. Za iskljuèivanje: Pritišæite prekidaè ß uzastopce dok se kontrolno svjetlo u prekidaèu ne iskljuèi. Grijanje sjedala je moguæe koristiti kad motor radi.

Nasloni za glavu
Podešavanje naslona za glavu na prednjim i na stražnjim vanjskim sjedalima 3 Pritisnite osiguraè sa strane i podesite visinu. Za preklapanje naslona sjedala dolje 3 69, ili poboljšanje vidljivosti kada stra nja sjedala nisu zauzeta, uklonite naslone za glavu ili ih gurnite do kraja dolje. Ako su sjedala zauzeta, podesite visinu prema velièini tijela.

Podešavanje naslona za glavu na stražnjem srednjem sjedalu 3 Povucite naslon za glavu gore ili pritisnite kopèu kako bi ga oslobodili i gurnite naslon za glavu dolje. Za preklapanje naslona sjedala dolje 3 69, ili poboljšanje vidljivosti kada stra nje srednje sjedalo nije zauzeto, uklonite naslon za glavu ili ga gurnite do kraja dolje. Ako je sjedalo zauzeto, podesite visinu prema velièini tijela.

Sjedala, unutrašnjost vozila

67

Podešavanje stražnjih naslona za glavu 3, Astra TwinTop Povucite naslon za glavu gore ili pritisnite oba osiguraèa kako bi ga oslobodili i gurnite naslon za glavu dolje. Za poboljšanje vidljivosti kada stra nja sjedala nisu zauzeta, gurnite naslone za glavu do kraja dolje. Ako su sjedala zauzeta, podesite visinu prema velièini tijela. Na stavljajte nikakve predmete na prekrivaè iza naslona za glavu ili izmeðu naslona za glavu i šipki za zaštitu kod prevrtanja 3.

Položaj naslona za glavu
9 Upozorenje

Ne vozite vozilo osim ako su nasloni za glavu pravilno podešeni. Sredina naslona za glavu treba se nalaziti u visini oèiju. Ako to za vrlo visoke putnike nije moguæe, naslon za glavu treba postaviti u najviši polo aj, i za vrlo niske putnike u najni i polo aj.

Aktivni nasloni za glavu 3 na prednjim sjedalima U sluèaju udara straga, aktivni nasloni za glavu se automatski lagano naginju naprijed. Glava je tada puno efikasnije pridr ana naslonom za glavu, tako da je smanjena moguænost ozljede vratne kralje nice. Aktivni nasloni za glavu se mogu prepoznati po natpisu ACTIVE.

68

Sjedala, unutrašnjost vozila

Uklanjanje Pritisnite i oslobodite dva osiguraèa. Povucite i uklonite naslon za glavu. Za preklapanje naslona sjedala 3 3 69, gurnite stra nje naslone za glavu do kraja dolje ili ih uklonite. Napomena Na naslon za glavu nezauzetog suvozaèevog sjedala smiju se postavljati samo odobreni proizvodi ili komponente.

Naslon za ruku 3
Naslon za ruku 3 na vozaèevom sjedalu Gurnite podignuti naslon za ruku natrag svladavajuæi otpor i preklopite ga dolje. Naslon za ruku mo e se pomaknuti u razlièite polo aje podizanjem. Ako naslon za ruku nije potreban mo e se podignuti. Spremište u naslonu za ruku 3 104.

Naslon za ruku 3 u naslonu stražnjeg sjedala, limuzina i karavan Preklopite naslon za ruku, povlaèenjem trake ukoso dolje (45°). Kada se stra nje središnje sjedalo koristi ili su nasloni stra njeg sjedala preklopljeni, preklopite naslon za ruku gore. Poklopac koji se nalazi iza naslona za ruku olakšava prijevoz dugaèkih, uskih predmeta 3 69.

Sjedala, unutrašnjost vozila

69

Naslon za ruku 3 na naslonu stražnjeg sjedala, Astra TwinTop Povucite naslon za ruku za traku, zakrenite ga dolje i postavite na sjedalo s ravnom stranom prema gore. Naslon za ruku se zadr ava u polo aju na naslonu sjedala pomoæu trake za uèvršæenje. Za potpuno uklanjanje naslona za ruku, odspojite konzolu trake za uèvršæenje. Poklopac koji se nalazi iza naslona za ruku olakšava prijevoz dugaèkih, uskih predmeta 3 72.

Poveæanje prtljažnika, Limuzina
Preklapanje naslona stražnjih sjedala Gurnite stra nje naslone za glavu do kraja dolje ili ih uklonite 3 67, 3 68. Prednje sjedalo gurnite lagano naprijed. Otkaèite naslon sjedala (jednodijelnog ili podijeljenog 3) pritiskom osiguraèa i preklopite ga na naslon sjedala. Vratite prednje sjedalo u eljeni polo aj.

Preklopite naslon središnjeg sjedala 3 Naslon za glavu na stra njem sjedalu gurnite do kraja dolje 3 66. Otkaèite naslon koristeæi ruèku i preklopite ga na jastuk sjedala. Preklapanje naslona središnjeg sjedala omoguæava utovar du ih predmeta. Putnici i dalje mogu sjediti na vanjskim sjedalima.

70

Sjedala, unutrašnjost vozila

Vraæanje naslona u uspravan položaj Provucite sigurnosni pojas kroz boèni nosaè radi zaštite od ošteæenja. Mora se èuti zakljuèavanje kopèi kada se naslon stra njeg sjedala podigne. Sigurnosni pojas u tri toèke za stra nje središnje sjedalo mo e se izvuæi iz spremišta samo ako je naslon pravilno uèvršæen. Napomene o utovaru 3 81.

Poveæanje prtljažnika, Karavan
Preklapanje naslona stražnjih sjedala na jastuk sjedala Gurnite stra nje naslone za glavu do kraja dolje ili ih uklonite 3 67, 3 68. Otkaèite kuke prekrivaèa prtlja nika s naslona za glavu 3 74. Prednje sjedalo gurnite lagano naprijed. Otkaèite naslon sjedala (jednodijelnog ili podijeljenog 3) pritiskom osiguraèa i preklopite ga na naslon sjedala. Vratite prednje sjedalo u eljeni polo aj.

Podignite jastuk sjedala i preklopite naslon sjedala Povucite traku na jastuku sjedala i podignite stra nji kraj jastuka sjedala prema naprijed (podijeljeno 3 ili u jednom komadu). Otkaèite kuke prekrivaèa prtlja nika s naslona za glavu 3 74.

Sjedala, unutrašnjost vozila

71

Uklonite stra nje vanjske naslone za glavu. Naslon za glavu središnjeg sjedala gurnite do kraja dolje 3 67, 3 68. Uklonjene naslone za glavu spremite u udubljenje ispod podignutih jastuka sjedala.

Odspojite naslon sjedala (u jednom komadu ili podijeljeno 3) koristeæi pritisne osiguraèe, preklopite naprijed i uèvrstite.

Preklapanje naslona središnjeg sjedala 3 Naslon za glavu na stra njem sjedalu gurnite do kraja dolje 3 66. Otkaèite naslon koristeæi ruèku i preklopite ga na jastuk sjedala. Ako je jastuk sjedala podignut, preklopite ga naprijed dok se ne uèvrsti. Preklapanje naslona središnjeg sjedala omoguæava utovar du ih predmeta. Putnici i dalje mogu sjediti na vanjskim sjedalima.

72

Sjedala, unutrašnjost vozila

Vraæanje naslona ili jastuka sjedala 3 u originalni položaj Provucite sigurnosni pojas kroz boèni nosaè radi zaštite od ošteæenja. Za vraæanje naslona sjedala u uspravan polo aj, podignite ga, pritiskom osiguraèa na naslonu. Naslon sjedala uèvrstite u uspravnom polo aju.

S podignutim jastucima sjedala: umetnite i podesite naslone za glavu na naslonima sjedala 3 67, 3 68. Preklopite jastuke sjedala natrag, pazeæi da su brave pojaseva pravilno postavljene. Zakaèite kuke prekrivaèa prtlja nika na naslone za glavu 3 74. Sigurnosni pojas u tri toèke za stra nje središnje sjedalo mo e se izvuæi iz spremišta samo ako je naslon pravilno uèvršæen. Sigurnosna mreža 3 3 75. Napomene o utovaru 3 81.

Poveæanje prtljažnika, Astra TwinTop
Prtljažni prostor izmeðu stražnjih sjedala Izvucite naslon za ruku povlaèenjem trake. Naslon za ruku se zadr ava u polo aju na naslonu sjedala pomoæu trake za uèvršæenje. Za potpuno uklanjanje naslona za ruku, odspojite konzolu trake za uèvršæenje. Povucite ruèku i preklopite poklopac dolje.

Sjedala, unutrašnjost vozila

73

Poklopac iza naslona za ruku mo e se zakljuèati iz prtlja nika 3: zakrenite ruèku za 90°: Zakljuèano Otkljuèano = = Vodoravna ruèka Okomita ruèka

Preklapanje naslona suvozaèevog sjedala naprijed 3
Za spuštanje i uklanjanje naslona za glavu suvozaèevog sjedala, 3 67, 3 68. Sjedalo suvozaèa gurnite natrag. Preklopite naslon suvozaèevog sjedala naprijed podizanjem poluge za otpuštanje. Naslon suvozaèevog sjedala podignite u uspravan položaj Gurnite polugu naprijed, pomaknite naslon suvozaèevog sjedala u uspravni polo aj i uèvrstite ga. Napomene o utovaru 3 81.

Prekrivaè prtljažnika
Limuzina Uklanjanje Otkaèite trake od vrata prtlja nika. Izvucite prekrivaè iz boènih vodilica. Postavljanje Zakaèite poklopac u boène vodilice i preklopite prema dolje. Zakaèite trake za vrata prtlja nika.

Napomene o utovaru 3 81.

74

Sjedala, unutrašnjost vozila

Karavan Za otvaranje Pritisnite ruèku na prekrivaèu prtlja nika dolje. Prekrivaè se automatski odmotava. Za zatvaranje Pritisnite ruèku na prekrivaèu prtlja nika prema natrag; prekrivaè se automatski uèvršæuje u krajnjem polo aju. Na prekrivaè ne stavljajte nikakve teške predmete ili predmete s oštrim rubovima.

Za pokrivanje razmaka izmeðu prekrivaèa prtlja nika i stra njih naslona sjedala, postoji prekrivaè na spremniku. Zakaèite dvije kuke prekrivaèa za šipke vodilica naslona za glavu. Ako je postavljena sigurnosna mre a, provucite kuke kroz mre u.

Uklanjanje Otvorite prekrivaè prtlja nika i otkaèite kuke od naslona za glavu. Podignite polugu za oslobaðanje na desnoj strani prekrivaèa prtlja nika. Najprije podignite desnu stranu prekrivaèa, zatim povucite lijevu stranu iz utora. Postavljanje Umetnite prekidaè prtlja nika u utor na lijevoj strani, podignite polugu oslobaðanja na desnoj strani, umetnite poklopac u utor na desnoj strani, uèvrstite i gurnite polugu dolje. Zakaèite kuke na naslone za glavu – vidi sliku 17079 T.

Sjedala, unutrašnjost vozila

75

Sigurnosna mreža 3, Karavan
Sigurnosna mre a se mo e postaviti iza stra njih sjedala ili, ako su nasloni stra njeg sjedala preklopljeni i jastuci sjedala podignuti, iza prednjih sjedala. Putnici se ne smiju nalaziti iza sigurnosne mre e. Postavljanje iza stražnjih sjedala Uklonite prekrivaè prtlja nika 3 73. Odmotajte sigurnosnu mre u. U nosaèu krova postoje dva utora za postavljanje. Zakaèite šipke mre e na jednoj strani, a zatim na drugoj strani. Za uèvršæivanje gurnite naprijed.

Podesite duljinu trake na sigurnosnoj mre i tako što æete gornju kuku zakaèiti na ušicu na traci, vidi sliku 17085 T, i zakaèite za ušice u podu na lijevoj i desnoj strani.

Postavljanje iza prednjih sjedala Podignite jastuke stra njeg sjedala 3 70. Odmotajte sigurnosnu mre u. U nosaèu krova iznad prednjih sjedala postoje dva utora za postavljanje. Zakaèite šipke mre e na jednoj strani, a zatim na drugoj strani. Za uèvršæivanje gurnite naprijed. Podesite duljinu trake na sigurnosnoj mre i tako što æete gornju kuku zakaèiti na ušicu na traci, vidi sliku 17085 T, i zakaèite za ušice u podu na lijevoj i desnoj strani. Uklonite stra nje vanjske naslone za glavu i preklopite naslone naprijed 3 67, 3 68, 3 70.

76

Sjedala, unutrašnjost vozila

Uklanjanje Odspojite trake sigurnosne mre e izvrtanjem kopèe za podešavanje. Otkaèite šipke sigurnosne mre e iz utora u nosaèu krova. Namotajte mre u i uèvrstite je trakom.

Rešetka teretnog prostora 3, Dostavno vozilo
Za prijevoz dugaèkih predmeta, dio rešetke teretnog prostora iza sjedala suvozaèa se mo e otvoriti: Oslobodite naslon suvozaèevog sjedala i preklopite ga naprijed. Konzolu pritisnite dolje i dio rešetke preklopite gore.

Rešetku uèvrstite u otvorenom polo aju. Za zatvaranje dijela rešetke iz otvorenog polo aja, pritisnite konzolu dolje, preklopite dio rešetke i uèvrstite ga, vidi sliku. Provjerite da li je zatvorena rešetka pravilno uèvršæena.

Sjedala, unutrašnjost vozila

77

Ušice za uèvršæenje tereta 3
u prtlja niku slu e za uèvršæenje elastiènih traka 3 ili mre e za prtljagu 3 kako bi se sprijeèilo klizanje predmeta koji se prevoze.

Vodilice i kuke u prtljažniku 3, Karavan
Na boènim stranicama prtlja nika nalaze se dvije vodilice. Postavite kuke u eljeni polo aj na vodilicama: umetnite kuku u gornji lijeb na vodilici i pritisnite u donji lijeb. Kuku povucite za uklanjanje.

FlexOrganizer 3
Fleksibilni sustav za podjelu prtlja nog prostora ili za osiguranje tereta u karavanu. Sustav se sastoji od, z adaptera, z mre e za varijabilnu podjelu, z mre nih d epova za boène stranice, z kuka u prtlja niku. Dijelovi su ugraðeni na dvije vodilice na boènim stranicama prtlja nika pomoæu adaptera ili kuka.

78

Sjedala, unutrašnjost vozila

Mreža za varijabilnu podjelu Umetnite adapter na svaku vodilicu: Preklopite ruèku gore, umetnite adapter u gornji i donji lijeb vodilica, pomaknite u eljeni polo aj. Za zakljuèavanje adaptera, zakrenite ruèku gore. Lagano pritisnite šipke mre e za podjelu i umetnite u odgovarajuæe otvore adaptera. Dulja šipka mora biti umetnuta u gornji adapter.

Kuke i mrežni džepovi za boène stranice Kuke umetnite u vodilice u eljeni polo aj: kuku umetnite u gornji utor vodilice i gurnite u donji utor. Mre ni d ep se mo e objesiti na kuke. Uklanjanje Zajedno pritisnite šipke mre e za podjelu i izvucite ih iz adaptera. Adapter: preklapanjem otvorite nosaè, oslobodite adapter iz donjeg lijeba i izvucite ga iz gornjeg lijeba. Skinite kuke sa vodilica.

Kutija za teret 3
Sklopiva kutija ispod poklopca poda koristi se za podjelu prtlja nika. Kutija za teret mo e se utovariti samo kad su nasloni sjedala uèvršæeni u uspravnom polo aju. Za vaðenje poklopca poda kutije za teret, najprije izvaditi desnu polovicu i zatim lijevu polovicu. Za modele s opremom za vuèu, najprije otpustite traku uèvršæenja motke kuke i provucite je kroz ušicu 3 221. Ugradite suprotnim redoslijedom.

Sjedala, unutrašnjost vozila

79

Prekrivaè prtljažnika, Astra TwinTop
Za otvaranje Oslobodite prekrivaè prtlja nika iz utora na lijevoj i desnoj strani, prekrivaè se automatski namotava. Za zatvaranje Uhvatite ruèku, povucite prekrivaè prema stra njem dijelu vozila i umetnite u utore na desnoj i lijevoj strani. Na prekrivaè prtlja nika ne stavljajte nikakve predmete. Na vanjskim stranama ili na prekrivaèu prtlja nika ne smiju se nalaziti predmeti kada je krov otvoren ili tijekom procesa otvaranja. Krov se mo e koristiti samo kad je prekrivaè prtlja nika umetnut u le ište.

Jednostavan utovar (Elektronièki upravljana pomoæ za utovar prtljažnika u Astri TwinTop)
Pomoæ za utovar omoguæava ugodan utovar u prtlja nik kada je krov otvoren. Pritisak prekidaèa æe preklopljeni krov u prtlja niku podiæi 25 cm. To poveæava otvor za utovaranje prtlja nika. z Otvorite poklopac prtlja nika. z Otkaèite prekrivaè prtlja nika i zakaèite dr aèem za okvir stra njeg prozora, vidi sliku.

z Kratko pritisnite prekidaè pomoæi za utovar: Sklopljeni krov se podi e. Krov ostaje u ovom krajnjem polo aju otprilike 9 minuta. 6

80

Sjedala, unutrašnjost vozila
9 Upozorenje

Posebno pazite pri uporabi pomoæi pri utovaru. Opasnost od ozljeda. Budite sigurni da se ništa ne mo e zahvatiti. Budite sigurni da se tijekom uporabe nitko ne nalazi u radnom podruèju. Opasnost od ozljeda. Ovo je posebice va no za djecu. Informirajte svoje putnike u skladu s tim. Napomena z Ne stavljajte predmete na ili u blizini prekrivaèa prtlja nika. z Sklopljeni krov mo e se spustiti samo kada je prekrivaè zatvoren. U suprotnom, tri puta æe se èuti zvuk zujalice upozorenja. z Pomicanje krova prilikom sklapanja se mo e zaustaviti pritiskom prekidaèa pomoæi za utovar i drugim duljim pritiskom se mo e promijeniti smjer gibanja. z U krajnjem gornjem i donjem polo aju èuje se zvuk upozorenja kada je krov nagnut.

z Poklopac prtlja nika zatvorite samo kada èujete zvuk potvrde koji oznaèava da je pomoæ pri utovaru u svom donjem krajnjem polo aju. z Ako pomoæ pri utovaru nije u krajnjem donjem polo aju kad je poklopac prtlja nika zatvoren, èuje se zvuk upozorenja ili se poklopac prtlja nika blokira mehanièki 3 3 59. z Ne dodirujte pomiène dijelove. z Jednu minutu prije kraja vremena dr anja podignute pomoæi pri utovaru, èuti æe se zvuk upozorenja da vas podsjeti da spustite krov. z Pomoæ pri utovaru mo e se koristiti samo kada je vozilo otkljuèano. z Èesto korištenje krova s iskljuèenim motorom æe isprazniti akumulator. z Ponovljeno korištenje krova bez prekida mo e prouzroèiti preoptereæenje i time kvar.

z Prtlja nik natovarite najviše do oznake za visinu tereta, u suprotnom krov i teret se mogu oštetiti. z Otkaèite prekrivaè prtlja nika s okvira stra njeg prozora i umetnite ga u utore na lijevoj i desnoj strani. Prekrivaè prtlja nika mora biti ravan; predmeti ispod njega ga ne smiju gurati gore. z Kratko pritisnite prekidaè pomoæi za utovar: Sklopljeni krov se spušta. z Zatvorite poklopac prtlja nika nakon što ste èuli signal potvrde. U suprotnom se mo e oštetiti krov.

Sjedala, unutrašnjost vozila
z Karavan: pri transportu predmeta u prtlja niku postavite sigurnosnu mre u 3 3 75. z Karavan: zatvorite prekrivaè prtlja nika 3 73. z Ako nasloni sjedala nisu preklopljeni pri transportu predmeta u prtlja niku, tada moraju biti podignuti i uèvršæeni 3 3 70, 3 72. z Ne dozvolite da teret viri iznad gornjeg ruba naslona sjedala. z Astra TwinTop: obratite pa nju na maksimalnu visinu utovara s otvorenim krovom 3 79, slika 17973 T. Ne stavljajte predmete na vrh ili pored prekrivaèa prtlja nika. z Trokut upozorenja 3 i komplet prve pomoæi 3 uvijek moraju biti dostupni. z Nikad ne stavljajte predmete ispred stra njeg stakla ili na instrument ploèu. z Teret ne smije ometati rad papuèica, ruène koènice i promjenu stupnjeva prijenosa ili blokirati slobodu pokreta vozaèa. U unutrašnjost ne stavljajte predmete koji nisu uèvršæeni.

81

z Astra TwinTop: Ne stavljajte nikakve predmete na prekrivaè podiznih šipki za zaštitu kod prevrtanja 3, iza stra njih naslona za glavu ili u prtlja niku izvan, na ili u blizini prekrivaèa prtlja nika. z Ne stavljajte predmete u podruèje napuhavanja zraènih jastuka ili podiznih šipki za zaštitu kod prevrtanja 3, jer to predstavlja opasnost od ozljeda ako se sustavi aktiviraju. z Veliki predmeti se ne smiju prevoziti s otvorenim prtlja nikom, jer otrovni ispušni plinovi mogu dospjeti unutar vozila. z Nosivost je razlika izmeðu najveæe dopuštene mase (vidi identifikacijsku ploèicu 3 290) i EC mase praznog vozila. z Da biste izraèunali EC masu praznog vozila, unesite podatke na stranici 309.

Napomene o optereæenju vozila
z Teški predmeti u prtlja niku trebaju se postaviti što je moguæe bli e uèvršæenim naslonima stra njeg sjedala 3 ili, ako su nasloni stra njeg sjedala polegnuti, iza naslona prednjih sjedala. Ako sla ete predmete, te e predmete stavite na dno. z Teške predmete osigurajte elastiènim trakama 3 zakaèenim za ušice 3 77.

82

Sjedala, unutrašnjost vozila Sigurnosni sustav s tri stupnja zaštite
Sastoji se od: z Sigurnosnih pojaseva u tri toèke. z Zatezaèa pojaseva na prednjim sjedalima. z Zraènih jastuka za vozaèa, suvozaèa i putnike na stra njim vanjskim sjedalima 3. U Astri TwinTop 3, zaštitna šipka kod prevrtanja iza stra njih sjedala. Ovisno o te ini udesa tri stupnja se aktiviraju jedan za drugim: z Automatsko blokiranje izvlaèenja pojasa ne dozvoljava izvlaèenje pojasa i time zadr ava putnike u sjedalima. z Sigurnosni pojasevi na prednjim sjedalima povlaèe se dolje na bravama pojaseva. To znaèi da pojasevi tijesno nalije u, putnici se rano usporavaju s vozilom i optereæenje tijela se smanjuje. z U sluèaju teške nezgode, takoðer se aktivira sustav zraènih jastuka i podizne zaštitne šipke kod prevrtanja 3, stvarajuæi sigurnosne jastuke za putnike. Prednji zraèni jastuci se napuhuju u dvije faze na osnovi te ine sudara.
9 Upozorenje

z EC masa praznog vozila ukljuèuje masu za vozaèa (68 kg), prtljagu (7 kg) i sve tekuæine (spremnik goriva napunjen 90%). z Opcijska i dodatna oprema poveæavaju masu praznog vozila. z Mase i nosivost 3 309. z Vo nja s krovnim optereæenjem poveæava osjetljivost vozila na boèni vjetar i ima loš utjecaj na upravljivost vozila zbog povišenog te išta vozila. Jednoliko rasporedite teret i pravilno ga uèvrstite trakama. Prilagodite tlak u gumama uvjetima optereæenja. Ne vozite br e od 120 km/h. Èesto provjerite i zategnite trake. Poštujte nacionalne propise zemlje u kojoj se nalazite. z Dopušteno optereæenje krova je 75 kg i 100 kg za karavan s krovnim vodilicama. Krovno optereæenje je kombinirana te ina krovnog nosaèa i tereta.

Sustav zraènih jastuka predstavlja dopunu sigurnosnih pojasa u tri toèke i zatezaèa pojasa. Stoga uvijek stavite sigurnosne pojaseve. Zanemarivanje ovih informacija mo e dovesti do ozljeda opasnih po ivot. Putnici u vozilu o tome trebaju biti informirani. Uvijek poštujte prilo ene upute sigurnosnog sustava za dijete.

Sjedala, unutrašnjost vozila
9 Upozorenje

83

Ve ite sigurnosni pojas prije svake vo nje. U sluèaju nesreæe, osobe koje se nisu vezale ugro avaju suputnike i sebe. Kontrolno svjetlo za sigurnosni pojas X 3 3 108. Sigurnosni pojasevi namijenjeni su za samo jednu osobu. Nisu pogodni za osobe do 12 godina ili ispod 150 cm visine. Za djecu do 12 godina preporuèamo Opelov sigurnosni sustav za dijete 3 86. Graniènici sile pojasa Na prednjim sjedalima, optereæenje na tijelo se smanjuje prigušenim otpuštanjem pojasa tijekom sudara. Provjeravanje sigurnosnih pojaseva Periodièno provjerite ošteæenja i funkciju svih dijelova sustava sigurnosnog pojasa. Ošteæene komponente zamijenite. Nakon nezgode, sigurnosne pojaseve i aktivirane zatezaèe pojaseva zamijenite u radionici. Uvjerite se da pojasevi nisu ošteæeni ili ukliješteni predmetima oštrih bridova.

Sigurnosni pojasevi u tri toèke
Sa svojim automatskim spremnicima, oprugom zategnuti sigurnosni pojasevi uvijek tijesno nalije u uz tijelo. Informacije u pogledu pravilnog polo aja sjedenja 3 65. Sigurnosni pojasevi su blokirani tijekom naglog ubrzavanja ili usporavanja vozila. To sprjeèava izvlaèenje sigurnosnog pojasa iz spremnika i dr i putnika u njegovom ili njenom sjedalu.

Zatezaèi pojaseva
Sigurnosni pojasevi se povlaèe dolje na bravama u sluèaju frontalnog ili stra njeg sudara iznad odreðene jakosti. To zate e sigurnosne pojaseve. Aktiviranje zatezaèa pojaseva oznaèava se svijetljenjem kontrolnog svjetla v, vidi sljedeæi stupac. Aktivirani zatezaèi pojaseva moraju se zamijeniti u radionici. Zatezaèi pojaseva se mogu aktivirati samo jednom.

84

Sjedala, unutrašnjost vozila
9 Upozorenje

Za uklanjanje uzroka greške odmah kontaktirajte radionicu. Ugraðena samodijagnoza sustava poma e u brzom otklanjanju grešaka. Važne napomene z Ne uèvršæujte i ne postavljajte dodatnu opremu i druge predmete u podruèju djelovanja zatezaèa pojaseva. Ne vršite nikakve izmjene na komponentama zatezaèa pojaseva jer æe to obezvrijediti atest vozila. Kontrolno svjetlo zatezaèa pojaseva v Funkcionalnost zatezaèa sigurnosnih pojaseva nadgleda se elektronièki zajedno sa sustavom zraènih jastuka i šipki za zaštitu kod prevrtanja 3 i oznaèava se kontrolnim svjetlom v. Kontrolno svjetlo svijetli pribli no 4 sekunde kad je kontakt ukljuèen. Ukoliko ne zasvijetli ili se ne ugasi nakon 4 sekunde, ili svijetli za vrijeme vo nje, došlo je do greške u sustavu zatezaèa pojasa, na zraènim jastucima ili šipkama za zaštitu kod prevrtanja 3 3 93. Sustavi se ne mogu aktivirati u sluèaju nezgode. Aktiviranje zatezaèa pojaseva oznaèava se stalnim svijetljenjem v.
9 Upozorenje

z U podruèju središnje konzole nalazi se kontrolna elektronika zatezaèa i zraènih jastuka. Da biste sprijeèili greške u radu, ne stavljajte predmete sa magnetnim poljem u ovo podruèje. z Kad koristite stra nja sjedala, osigurajte da se komponente prednjih sigurnosnih pojaseva ne oštete cipelama ili drugim predmetima. Ne dozvolite da prljavština uðe u automatske spremnike sigurnosnih pojaseva. z Preporuèamo da za demonta u prednjih sjedala kontaktirate radionicu. z Zatezaèi pojaseva se aktiviraju samo jednom, što je oznaèeno svijetljenjem kontrolnog svjetla v. Kada se zatezaèi pojaseva aktiviraju, moraju se zamijeniti u radionici. z Prilikom odlaganja vozila, moraju se poštivati dane sigurnosne upute. Za odlaganje, vozilo odvezite tvrtki za recikliranje.

Nepravilno rukovanje (npr. uklanjanje ili postavljanje sigurnosnih pojaseva ili brava pojaseva) mo e aktivirati zatezaèe pojaseva uz opasnost od ozljeda.

Sjedala, unutrašnjost vozila

85

Korištenje sigurnosnih pojaseva
Vezanje pojaseva Sigurnosni pojas ne smije biti uvijen i mora nalijegati uz tijelo. Naslon sjedala ne smije biti previše nagnut unatrag (maks. pribli no 25°). Podesite visinu tako da pojas nalije e preko ramena. Ne smije prelaziti preko vrata ili nadlaktice. Sigurnosni pojas ravnomjerno povucite iz spremnika te ga neuvijenog polo ite preko tijela. Kopèu pojasa umetnite u bravu. Èesto zategnite trbušni pojas tijekom vo nje povlaèenjem ramenog pojasa.

9 Upozorenje

Kod trudnica trbušni pojas mora prolaziti što je moguæe ni e preko zdjelice kako bi se izbjegao pritisak na abdomen. Široka ili debela odjeæa narušava pravilno nalijeganje pojasa. Ne stavljajte predmete kao što su vreæice ili mobilni telefoni izmeðu pojasa i tijela.
9 Upozorenje

Podešavanje visine 3 Podešavanje visine gornje toèke skretanja prednjih sigurnosnih pojaseva: 1. Malo izvucite sigurnosni pojas. 2. Pritisnite osiguraè na klizaèu. 3. Podesite visinu. 4. Pustite klizaè da se uèvrsti. Ne podešavajte visinu pojasa za vrijeme vo nje.

Pojas ne smije nalijegati na èvrste ili lomljive predmete u d epovima vaše odjeæe.

86

Sjedala, unutrašnjost vozila
Sigurnosni pojasevi u tri toèke na stražnjim vanjskim sjedalima Sigurnosne pojaseve provucite kroz dr aèe 3 sa strane ako se ne koriste 3 70, slika 17063 T. Sigurnosni pojas u tri toèke 3 na stražnjem središnjem sjedalu Sigurnosni pojas se mo e izvuæi iz spremnika samo ako su nasloni stra njeg sjedala u uspravnom polo aju i pravilno uèvršæeni 3 69. Sigurnosni pojasevi u tri toèke na stražnjim sjedalima u Astri TwinTop Da bi se sprijeèila buka od lepršanja sigurnosnih pojaseva kada je otvoren krovni otvor i/ili prozori, sigurnosni pojasevi nezauzetih stra njih sjedala se mogu uèvrstiti iza naslona za ruku.

Sigurnosni sustav za dijete 3
Pratite upute za korištenje sigurnosnog sustava za dijete. Uvijek poštujte lokalne ili nacionalne propise. U nekim dr avama, korištenje sigurnosnog sustava za dijete je zabranjeno na odreðenim sjedalima. Odabir odgovarajuæeg sustava Vaše dijete treba, što je moguæe du e, putovati u vozilu usmjereno suprotno od smjera vo nje. Dijete ima vrlo slabu vratnu kralje nicu i u sluèaju nezgode æe te e doæi do ozljede ako je okrenuto suprotno od smjera vo nje, u polule eæem polo aju, nego ako sjedi uspravno.
9 Upozorenje

Skidanje pojasa Za otkopèavanje pojasa, pritisnite crveni gumb na bravi pojasa.

Nikada ne dr ite sigurnosni sustav za dijete u naruèju, opasno po ivot.

Sjedala, unutrašnjost vozila
Dozvoljene opcije za postavljanje sigurnosnog sjedala za dijete1) Klasa mase i godina2) Grupa 0: do 10 kg ili pribli no 10 mjeseci Grupa 0+: do 13 kg ili pribli no 2 godine Grupa I: 9 do 18 kg ili pribli no 8 mjeseci do 4 godine Grupa II: 15 do 25 kg ili pribli no 3 do 7 godina Grupa III: 22 do 36 kg ili pribli no 6 do 12 godina X U U B1, + U, + U Na suvozaèevo sjedalo Na stražnjim vanjskim sjedalima Na stražnje središnje sjedalo3)

87

B1 = Ogranièeno, samo sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala i Opel sigurnosnim sustavom za dijete s primopredajnikom. Ako je sigurnosni sustav za dijete uèvršæen korištenjem sigurnosnog pojasa u tri toèke, pomaknite sjedalo s podešavanjem visine 3 u najviši polo aj. Pomaknite suvozaèevo sjedalo do kraja natrag i pomaknite toèku uèvršæenja sigurnosnog pojasa u najni i polo aj. B2 = Ogranièeno, samo sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala i Opel sigurnosnim sustavom za dijete s primopredajnikom. Ako je sigurnosni sustav za dijete uèvršæen korištenjem sigurnosnog pojasa u tri toèke, pomaknite sjedalo s podešavanjem visine 3 u najviši polo aj. Pomaknite sjedalo suvozaèa do kraja natrag tako da sigurnosni pojas vozila prolazi od toèke uèvršæenja prema naprijed. U = Univerzalno odgovara zajedno sa sigurnosnim pojasom u tri toèke.

B2, +

U, +

U

1) 2) 3)

Iz sigurnosnih razloga, preporuèamo da se sigurnosno sjedalo za dijete postavi na jedno od stra njih vanjskih sjedala. Preporuèamo uporabu svakog sustava dok dijete ne dostigne gornju granicu mase. Ne u Astri TwinTop.

+

= Sjedalo vozila s ugraðenim ISOFIX nosaèima. Kada koristite ISOFIX, mogu se koristiti samo ISOFIX sigurnosni sustavi za dijete odobreni za vozilo.

X = Nije dozvoljena ugradnja sigurnosnog sustava za dijete u ovoj klasi mase.

88

Sjedala, unutrašnjost vozila
z Ne lijepite ništa na sigurnosni sustav za dijete i ne prekrivajte ga drugim materijalima. z Djeci dozvolite da ulaze i izlaze iz vozila samo na suprotnoj strani od ceste. z Nakon nesreæe djeèji sigurnosni sustav se mora zamijeniti. z Sigurnosni sustav za dijete koji je u vozilu ali se ne koristi, uèvrstite ili uklonite.

Napomena z Djeca do 12 godina ili do 150 cm visine smiju putovati samo u odgovarajuæem sigurnosnom sustavu za dijete. z Pri prijevozu djece, koristite sigurnosni sustav za dijete koji odgovara te ini djeteta. z Osigurajte pravilno postavljanje sigurnosnog sustava za dijete, vidi upute prilo ene uz sustav. z Prekrivaèi Opel sigurnosnog sustava za dijete mogu se oèistiti krpom.

Nosaèi za ugradnju 3 za ISOFIX sigurnosne sustave za dijete
Nosaèi za ugradnju ISOFIX sigurnosnog sustava za dijete nalaze se izmeðu naslona i jastuka sjedala. Na nosaèe za ugradnju postavljajte samo ISOFIX sigurnosne sustave za dijete odobrene za vaše vozilo. Molimo pa ljivo pratite upute prilo ene uz ISOFIX sigurnosni sustav za dijete.

Sjedala, unutrašnjost vozila

89

Izuzeci: Sjedalo suvozaèa sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala 3. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala deaktivira prednji i boèni zraèni jastuk 3 za suvozaèa ako sjedalo suvozaèa nije zauzeto ili ako je na suvozaèevo sjedalo ugraðen Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 94. Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 3 86. Primjeri sluèajeva kada se aktivira sustav prednjih zraènih jastuka: z udar u krutu prepreku: prednji zraèni jastuci æe se aktivirati pri maloj brzini vozila, z udar u deformabilnu prepreku (kao što je drugo vozilo): prednji zraèni jastuci æe se aktivirati samo pri veæoj brzini vozila.

Zraèni jastuci
Prednji zraèni jastuk Sustav prednjih zraènih jastuka sastoji se od jednog zraènog jastuka u kolu upravljaèa i jednog u ploèi s instrumentima. Zraèni jastuci se mogu prepoznati po natpisu AIRBAG. Prednji zraèni jastuci sastoje se od: z zraènog jastuka s ureðajem za napuhavanje u kolu upravljaèa i drugog koji se nalazi na ploèi s instrumentima, z kontrolne elektronike sa senzorima udara, z kontrolnog svjetla za zraène jastuke v na ploèi s instrumentima,

z sustava prepoznavanja zauzetosti sjedala 3, z kontrolnog svjetla za korištenje Opel sigurnosnog sustava za dijete y s primopredajnikom 3 na ploèi s instrumentima. Prednji zraèni jastuk aktivira se: z ovisno o jaèini udara, z ovisno o vrsti udara, z u podruèju djelovanja prikazanom na slici, z neovisno od boènog zraènog jastuka 3 i zraène zavjese za glavu 3. Kontakt mora biti ukljuèen.

90

Sjedala, unutrašnjost vozila

Prilikom aktiviranja prednji zraèni jastuci æe se napuhnuti u par milisekundi i stvoriti sigurnosni jastuk za vozaèa i suvozaèa. Kretanje putnika na prednjim sjedalima na taj je naèin kontrolirano, te su na taj naèin smanjene moguænosti ozljeda gornjeg dijela tijela i glave. Ne treba se bojati ogranièenja vidljivosti, buduæi se zraèni jastuci tako brzo napuhnu i ispuhnu da se to èesto u trenutku nesreæe niti ne primjeæuje.

9 Upozorenje

Prednji zraèni jastuci neæe se aktivirati pri z iskljuèenom kontaktu, z lakšim frontalnim udarima, z prevrtanju vozila, z boènim i stra njim udarima, dakle, onda kada ne mogu pru iti korisnu zaštitu putniku. Osim toga, prednji zraèni jastuci za suvozaèa neæe se aktivirati u modelima s prepoznavanjem zauzetosti sjedala suvozaèa 3 ako z suvozaèevo sjedalo nije zauzeto, z se koristi pravilno postavljen Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 94. Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 3 86.

Optimalna zaštite se pru a samo ako je sjedalo u pravilnom polo aju 3 65. Ne stavljajte predmete i dijelove tijela u podruèje napuhavanja zraènih jastuka. Prednji zraèni jastuci su dopuna sigurnosnog pojasa u tri toèke. Sigurnosni pojasevi stoga moraju biti pravilno vezani.

Sjedala, unutrašnjost vozila

91

Boèni zraèni jastuk 3 Sustav boènih zraènih jastuka sastoji se od zraènog jastuka u naslonu svakog prednjeg sjedala. Zraèni jastuci se mogu prepoznati po natpisu AIRBAG. Sustav boènih zraènih jastuka sastoji se od: z zraènog jastuka s ureðajem za napuhavanje u naslonima sjedala vozaèa i suvozaèa, z kontrolne elektronike, z senzora za boèni udar, z kontrolnog svjetla za zraène jastuke v na ploèi s instrumentima, z sustava prepoznavanja zauzetosti sjedala 3, z kontrolnog svjetla za korištenje Opel sigurnosnog sustava za dijete y s primopredajnikom 3 na ploèi s instrumentima.

Boèni zraèni jastuk aktivira se: z ovisno o te ini nezgode, z ovisno o vrsti udara, z u podruèju djelovanja oko boènog nosaèa sa strane vozaèa ili suvozaèa prikazanom na slici, z neovisno od prednjeg zraènog jastuka. Kontakt mora biti ukljuèen. Izuzeci: Sjedalo suvozaèa sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala 3. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala deaktivira prednji i boèni zraèni jastuk 3 za suvozaèa ako sjedalo suvozaèa nije zauzeto ili ako je na suvozaèevo sjedalo ugraðen Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 94. Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 3 86.

Pri aktiviranju, boèni zraèni jastuci napuhuju se u par milisekundi kako bi formirali jastuk za vozaèa ili suvozaèa u podruèju odgovarajuæih vrata. Time se znaèajno umanjuje opasnost od ozljeda gornjeg dijela tijela i zdjelice u sluèaju boènog udara.

92

Sjedala, unutrašnjost vozila
9 Upozorenje

Ne stavljajte predmete i dijelove tijela u podruèje napuhavanja zraènih jastuka. Boèni zraèni jastuci neæe se aktivirati pri: z iskljuèenom kontaktu, z frontalnim udarima, z prevrtanju vozila, z stra njim udarima, z boènim udarima izvan putnièke æelije. Osim toga, boèni zraèni jastuci 3 za suvozaèa neæe se aktivirati u modelima sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala suvozaèa 3 ako z suvozaèevo sjedalo nije zauzeto, z se koristi pravilno postavljen Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 94. Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 3 86. Zraèna zavjesa za glavu 3 Zraèna zavjesa za glavu se sastoji od zraènog jastuka u okviru krova na svakoj strani. Mo e se prepoznati po natpisu AIRBAG na stupu krova. Sustav zraènih zavjesa za glavu sastoji se od: z zraène zavjese s ureðajem za napuhavanje u nosaèu krova s vozaèeve i suvozaèeve strane, z kontrolne elektronike, z senzora za boèni udar, z kontrolnog svjetla za zraène jastuke v na ploèi s instrumentima. Zraèna zavjesa za glavu aktivira se: z ovisno o te ini nezgode, z ovisno o vrsti udara, z u podruèju djelovanja oko boènog nosaèa sa strane vozaèa ili suvozaèa prikazanom na slici, z zajedno s boènim zraènim jastukom 3, z neovisno o sustavu prepoznavanja zauzetosti sjedala 3, z neovisno od prednjeg zraènog jastuka. Kontakt mora biti ukljuèen.

Sjedala, unutrašnjost vozila
9 Upozorenje

93

Ne stavljajte predmete i dijelove tijela u podruèje napuhavanja zraènih jastuka. Zraèna zavjesa za glavu neæe se aktivirati pri: z iskljuèenom kontaktu, z frontalnim udarima, z prevrtanju vozila, z stra njim udarima, z boènim udarima izvan putnièke æelije. Prilikom aktiviranja zraèna zavjesa za glavu æe se napuhati u par milisekundi, te æe tako u podruèju glave stvoriti sigurnosnu zavjesu na odgovarajuæoj strani vozila. Uvelike se smanjuje moguænost ozljeda glave u sluèaju boènog udara. Kontrolno svjetlo sustava zraènih jastuka v Funkcionalnost sustava zraènih jastuka nadgleda se elektronièki zajedno sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala 3, zatezaèa sigurnosnih pojaseva i šiški za zaštitu kod prevrtanja 3 i oznaèava se kontrolnim svjetlom v. Kontrolno svjetlo svijetli pribli no 4 sekunde kad je kontakt ukljuèen. Ukoliko ne zasvijetli ili se ne ugasi za 4 sekunde, ili svijetli za vrijeme vo nje, došlo je do greške u sustavu zraènih jastuka, prepoznavanja zauzetosti sjedala 3, zatezaèa pojaseva ili zaštitnih šipki kod prevrtanja 3 3 84. Sustavi se ne mogu aktivirati u sluèaju nezgode. Aktiviranje zraènih jastuka oznaèava se stalnim svijetljenjem v.

94

Sjedala, unutrašnjost vozila
9 Upozorenje

Za uklanjanje uzroka greške odmah kontaktirajte radionicu. Ugraðena samodijagnoza sustava poma e u brzom otklanjanju grešaka.

Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala deaktivira prednji i boèni zraèni jastuk 3 suvozaèa ako sjedalo suvozaèa nije zauzeto ili ako je na sjedalo postavljeno Opel sigurnosno sjedalo za dijete s primopredajnikom 3. Zraèna zavjesa za glavu 3 ostaje aktivirana. Kontrolno svjetlo sustava prepoznavanja zauzetosti sjedala y nalazi se na ploèi s instrumentima. Ako kontrolno svjetlo y nakon ukljuèenja kontakta, zasvijetli otprilike 4 sekunde, vozilo je opremljeno sustavom za prepoznavanje zauzetosti sjedala, vidi sljedeæu stranicu, slika 17117 T. Èim sustav detektira Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 , kontrolno svjetlo y konstantno svijetli èim sustav detektira sigurnosni sustav za dijete kad se kontakt ukljuèi. Samo u tom sluèaju je moguæe postaviti sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 na sjedalo suvozaèa.

Vozila opremljena sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala mogu se prepoznati i po naljepnici na donjoj oblozi sjedala suvozaèa, vidi sliku iznad. Opel sigurnosni sustavi za dijete s primopredajnikom 3 automatski se detektiraju kad se postave na sjedalo suvozaèa prema uputama. Kada se na sjedalu suvozaèa koriste ovaj tip sigurnosnog sustava za dijete, prednji i boèni zraèni jastuci za sjedalo suvozaèa se deaktiviraju. Zraèna zavjesa za glavu ostaje aktivna. Obratite pozornost na kontrolno svjetlo y sustava prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 3 95.

Sjedala, unutrašnjost vozila
9 Upozorenje

95

Samo se Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 mo e postaviti na sjedalo suvozaèa. Uporaba sustava bez primopredajnika je opasna po ivot. Opelovi sigurnosni sustavi za dijete s primopredajnikom 3 mogu se prepoznati po naljepnici. Napomena U Astri TwinTop, mo e postojati interferencija u radio prijemu odreðene frekvencije na srednjem valnom podruèju kada je krov otvoren i sjedalo suvozaèa nije zauzeto.

Kontrolno svjetlo y za Opel sigurnosne sustave za dijete s primopredajnikom 3 Prisutnost Opel sigurnosnog sustava za dijete s primopredajnikom 3 oznaèena je, nakon ukljuèivanja kontakta, konstantnim svijetljenjem kontrolnog svjetla y na ploèi s instrumentima, èim sustav za prepoznavanje zauzetosti sjedala detektira sigurnosni sustav za dijete.

Ako se kontrolno svjetlo ne ukljuèi tijekom vo nje, prednji i boèni zraèni jastuci 3 za suvozaèa nisu iskljuèeni i postoji opasnost od ozljeda ili smrti za dijete. Postavite sigurnosni sustav za dijete na stra nje sjedalo. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Ako sigurnosni sustav za dijete nije pravilno postavljen ili je primopredajnik neispravan, kontrolno svjetlo treperi. Provjerite da li je sigurnosni sustav za dijete pravilno postavljen. Za postavljanje sigurnosnog sustava za dijete s primopredajnikom 3, vidi upute prilo ene uz sustav.

96

Sjedala, unutrašnjost vozila
Važne napomene z Ne uèvršæujete i ne stavljajte dodatnu opremu ili druge predmete u podruèje napuhavanja zraènih jastuka ili u podruèje podizanja zaštitnih šipki kod prevrtanja 3 jer to mo e rezultirati ozljedama u sluèaju aktiviranja komponenti. z Ne stavljajte nikakve predmete izmeðu poklopaca sustava zraènih jastuka/ zaštitnih šipki kod prevrtanja 3 i putnika. Opasnost od ozljeda.
9 Upozorenje

Ako kontrolno svjetlo treperi kada je sigurnosno sjedalo za dijete s primopredajnikom 3 pravilno postavljeno, postoji greška i opasnost od ozljeda za dijete. Postavite sigurnosni sustav za dijete na stra nje sjedalo. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Ako Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 nije postavljen, kontrolno svjetlo ne smije svijetliti ni treperiti, jer to oznaèava da zraèni jastuci za suvozaèa neæe biti aktivirani. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu.
9 Upozorenje

z Ne lijepite i ne koristite druge materijale za pokrivanje kola upravljaèa, armaturne ploèe, naslona prednjih sjedala i okvira krova u podruèju zraènih jastuka i jastuka sjedala suvozaèa ili poklopaca podiznih zaštitnih šipki kod prevrtanja 3. z Za èišæenje kola upravljaèa, ploèe s instrumentima, naslona prednjih sjedala i jastuka suvozaèevog sjedala koristite samo suhu krpu ili sredstvo za èišæenje unutrašnjosti. Ne koristite agresivna sredstva za èišæenje. z Na prednjim sjedalima se smiju upotrebljavati samo presvlake koje su dopuštene za Vaše vozilo s boènim zraènim jastucima 3. Pri postavljanju presvlaka treba obratiti pa nju da se ne pokrije podruèje zraènih jastuka na vanjskim stranicama naslona prednjih sjedala. z Sustavi zraènih jastuka aktiviraju se meðusobno neovisno, a ovisno o jaèini i vrsti udara. Boèni zraèni jastuci 3 i zraèna zavjesa za glavu 3 aktiviraju se zajedno. z Astra TwinTop: Podizne zaštitne šipke kod prevrtanja 3 aktiviraju se zajedno sa sustavom prednjih i boènih zraènih jastuka 3 ovisno o jakosti udara.

Ako je sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 postavljen prema uputama, kontrolno svjetlo za Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom na ploèi s instrumentima mora svijetliti kad je kontakt ukljuèen. Ako se kontrolno svjetlo ne ukljuèi tijekom vo nje, zraèni jastuci za suvozaèa nisu iskljuèeni i postoji opasnost od ozljeda ili smrti za dijete. U tom sluèaju, postavite sigurnosni sustav za dijete na stra nje sjedalo. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Sigurnosni sustav za dijete 3 86.

Nikada ne dr ite sigurnosni sustav za dijete ili druge predmete u naruèju - opasno po ivot. z Kuke na nosaèu krova koristite samo za vješanje laganih odjevnih predmeta ili navlake za odjeæu. U d epove ovješenih predmeta ne stavljajte nikakve predmete – opasnost od ozljeda. z Kontrolna elektronika zraènih jastuka, zatezaèa pojaseva i podiznih zaštitnih šipki kod prevrtanja 3 nalazi se u podruèju središnje konzole. Ne spremajte nikakve magnetske predmete u tom podruèju jer mogu prouzroèiti smetnje u radu.

Sjedala, unutrašnjost vozila
z Svaki zraèni jastuk ili podizna zaštitna šipka kod prevrtanja 3 aktivira se samo jednom. Za zamjenu napuhanih zraènih jastuka odmah kontaktirajte radionicu. z Brzine, smjer gibanja i deformacijska svojstva vozila, kao i svojstva prepreke, odreðuju jaèinu udara i aktiviranje zraènih jastuka. Stupanj ošteæenja Vašeg vozila i troškovi koji iz toga proizlaze nisu mjerodavni kao kriterij aktiviranja zraènih jastuka. z Ne poduzimajte nikakve izmjene na sastavnim dijelovima zraènih jastuka ili zaštitnih šipki kod prevrtanja 3, jer vozilo više neæe zadovoljavati propise.
9 Upozorenje

97

z Prilikom odlaganja vozila, moraju se poštivati dane sigurnosne upute. Za odlaganje, vozilo odvezite tvrtki za recikliranje. z Osobe èija masa ne prelazi 35 kg trebaju putovati na stra njim sjedalima. To se ne odnosi na djecu koja putuju u sigurnosnom sustavu za dijete s primopredajnikom 3. z U vozilima sa sustavom za prepoznavanje zauzetosti sjedala suvozaèa 3, ne stavljajte nikakve teške predmete na sjedalo suvozaèa, jer bi se zraèni jastuk za suvozaèa mogao aktivirati u sluèaju nesreæe. z Da biste sprijeèili greške u radu kod vozila sa sustavom za prepoznavanje zauzetosti sjedala suvozaèa 3, ne koristite presvlake ili jastuke na sjedalu suvozaèa.

z Kako bi sprijeèili greške u radu pri uporabi Opel sigurnosnog sustava za dijete s primopredajnikom 3 na sjedalu suvozaèa, ispod sigurnosnog sustava za dijete ne smiju se stavljati predmeti (npr. plastièna podloška, naljepnice ili grijana prostirka).
9 Upozorenje

Pri nestruènom rukovanju zraèni jastuci se mogu sluèajno aktivirati što mo e uzrokovati ozljede. z Preporuèamo da demonta u upravljaèa, ploèe s instrumentima, obloga prednjih vrata, brtvi vrata, ruèki i sjedala prepustite radionici.

Sigurnosni sustavi za dijete, kao i drugi teški predmeti ne smiju se prevoziti u naruèju putnika. Transportiranje sigurnosnog sustava za dijete s primopredajnikom 3 na ovaj naèin, u vozilima sa sustavom za prepoznavanje zauzetosti sjedala suvozaèa 3 mo e dovesti do toga da se zraèni jastuci za suvozaèa ne aktiviraju u sluèaju nezgode.

98

Sjedala, unutrašnjost vozila

Uporaba sigurnosnog sustava za dijete 3 na sjedalu suvozaèa u vozilima sa zraènim jastucima, ali bez sustava prepoznavanja zauzetosti sjedala 3
9 Upozorenje

Izvedba s boènim zraènim jastukom 3 oznaèena je natpisom AIRBAG na vanjskoj strani naslona prednjeg sjedala. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 3 94.

Uporaba sigurnosnog sustava za dijete 3 na sjedalu suvozaèa u vozilima sa zraènim jastucima i sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala 3
9 Upozorenje

Sigurnosni sustav za dijete 3 ne smije se postaviti na sjedalo suvozaèa. Opasno po ivot. Vozila sa zraènim jastukom suvozaèa oznaèena su oznakom AIRBAG - zraèni jastuk iznad pretinca za rukavice i naljepnicom sa strane ploèe s instrumentima, koja je vidljiva kad su otvorena suvozaèeva vrata.

Samo se Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 mo e postaviti na sjedalo suvozaèa. Uporaba sustava bez primopredajnika je opasna po ivot. Vozila sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala oznaèena su naljepnicom na dnu ploèe suvozaèeva sjedala.

Sjedala, unutrašnjost vozila Sustav zaštite kod prevrtanja 3

99

Astra TwinTop opremljena je zaštitom kod prevrtanja s ojaèanim okvirom vjetrobrana i zaštitnim šipkama iza naslona za glavu na stra njim sjedalima. Ovisno o izvedbi, zaštitne šipke su ili nepomiène ili se automatski podi u u sluèaju udara odreðene jakosti. Sljedeæi opis odnosi se samo na izvedbu s automatskim podiznim zaštitnim šipkama kod prevrtanja 3.

Vozila sa sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala mogu se takoðer prepoznati po kontrolnom svjetlu y na ploèi s instrumentima. Ako kontrolno svjetlo y svijetli otprilike 4 sekunde nakon ukljuèivanja kontakta, vozilo je opremljeno sustavom prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 94. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala prepoznaje Opel sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom 3 i iskljuèuje prednje i boène zraène jastuke 3 suvozaèa. Zraèna zavjesa za glavu 3 ostaje aktivirana. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 94.

Opelovi sigurnosni sustavi za dijete s primopredajnikom 3 oznaèeni su naljepnicom ili zašivenim znakom, vidi sliku

100

Sjedala, unutrašnjost vozila

U sluèaju prevrtanja, zaštitne šipke se izbacuju gore u milisekundama. Takoðer se aktiviraju zajedno sa sustavom prednjih i boènih zraènih jastuka 3, poma uæi u optimiziranju zaštite putnika. Sustav se aktivira bez obzira da li je krov otvoren ili zatvoren. Ako su se šipke za zaštitu kod prevrtanja aktivirale ne smijete koristiti krov, vidi upute na sljedeæoj stranici.

Kontrolno svjetlo v za podizne šipke za zaštitu kod prevrtanja Funkcionalnost šipki za zaštitu kod prevrtanja nadgleda se elektronièki zajedno sa sustavom zatezaèa sigurnosnih pojaseva i zraènih jastuka i oznaèava se kontrolnim svjetlom v. Pri ukljuèivanju kontakta kontrolno svjetlo æe zasvijetliti na otprilike 4 sekunde. Ukoliko ne zasvijetli ili se ne ugasi nakon 4 sekunde, ili svijetli za vrijeme vo nje, došlo je do greške ili aktiviranja šipki za zaštitu kod prevrtanja, zatezaèa pojasa ili zraènih jastuka 3 84. Sustavi se ne mogu aktivirati u sluèaju nezgode. Aktiviranje zaštitnih šipki kod prevrtanja oznaèava se stalnim svijetljenjem v.

Izvuèene zaštitne šipke mogu se uvuæi (npr. kako bi se krov zatvorio nakon sudara). Pritisnite polugu izmeðu motki zaštitne šipke kako bi otkljuèali sustav. Gurnite zaštitnu šipku kod prevrtanja do kraja dolje dok se ne zakaèi. Postavite poklopac. Ponovite postupak na drugoj zaštitnoj šipki kod prevrtanja. Ipak, kontrolno svjetlo v, æe i dalje svijetliti i zaštitne šipke kod prevrtanja se neæe podiæi u sluèaju drugog sudara.

Sjedala, unutrašnjost vozila
Za uklanjanje uzroka greške odmah kontaktirajte radionicu.
9 Upozorenje

101

Krov se ne mo e zatvoriti ili otvoriti ako su zaštitne šipke kod prevrtanja izvuèene. Zaštitne šipke kod prevrtanja najprije se moraju uvuæi. Nakon aktiviranja zaštitne šipke kod prevrtanja, odmah se obratite radionici radi popravka sustava. Ruèno uvuèene zaštitne šipke kod prevrtanja neæe se aktivirati u sluèaju sudara.

Napomene z Ne stavljajte nikakve predmete na poklopce zaštitnih šipki kod prevrtanja iza naslona za glavu. U sluèaju podizanja zaštitnih šipki kod prevrtanja, bili bi nekontrolirano baèeni kroz vozilo. Takvi predmeti takoðer mogu sprijeèiti izvlaèenje šipki za zaštitu kod prevrtanja. z Ne koristite krov dok su zaštitne šipke kod prevrtanja izvuèene. Tijekom takvog rada mogu se oštetiti dijelovi krova. z Aktiviranje zaštitnih šipki kod prevrtanja oznaèava se svijetljenjem kontrolnog svjetla v. z Ako je uèinjen pokušaj korištenja krova dok su zaštitne šipke kod prevrtanja izvuèene, kao upozorenje æe se èuti kontinuirani zvuèni signal.

Upaljaè za cigarete 3
Upaljaè za cigarete se nalazi na prednjoj središnjoj konzoli, ispod poklopca pepeljare. Poklopac pepeljare se otvara pritiskom na oznaèeno mjesto.

102

Sjedala, unutrašnjost vozila

Pritisnite upaljaè za cigarete. Grijanje prestaje automatski kad se upaljaè ugrije. Izvucite upaljaè za cigarete.

Prikljuèci za dodatnu opremu 3
Neka vozila imaju prikljuèak za dodatnu opremu za spoj elektriène opreme umjesto upaljaèa za cigarete. Korištenje prikljuèka za dodatnu opremu kad motor ne radi, isprazniti æe akumulator. Oprez Ne ošteæujte prikljuèke uporabom neodgovarajuæih utikaèa.

U karavanima se u prtlja niku nalazi dodatni prikljuèak 3 za opremu. Ne prekoraèujte maksimalnu snagu potrošnje od 120 W. Elektrièna oprema spojena na prikljuèak mora biti u skladu sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti navedene u DIN VDE 40 839, u suprotnom mo e doæi do kvara. Ne spajajte ureðaje koji daju elektriènu energiju, npr. elektriène punjaèe ili baterije.

Sjedala, unutrašnjost vozila

103

Pepeljara 3
Oprez Smiju se upotrebljavati samo za pepeo a ne za zapaljive otpatke. Pepeljara, prednja Pepeljara se nalazi na prednjoj strani središnjoj konzoli, ispod poklopca. Poklopac se otvara pritiskom na oznaèeno mjesto.

Za pra njenje, uhvatite obje strane umetka pepeljare na oznaèenim toèkama i povucite gore.

Stražnja pepeljara 3 Pepeljara se nalazi na stra njoj strani središnje konzole. Izvucite pepeljaru van pritiskom na jednu stranu.

104

Sjedala, unutrašnjost vozila

Za pra njenje, otvorite pepeljaru, pritisnite oprugu u smjeru strelice i izvucite pepeljaru ravno van prema natrag.

Spremišta
Pretinac za rukavice Za otvaranje, povucite ruèku gore. Polica 3 u pretincu za rukavice se mo e ukloniti: Odspojite policu povlaèenjem prednjeg ruba. Postavite policu tako da klizne po boènim vodilicama i uèvrstite je za stra nju stranu guranjem. U unutrašnjosti police se takoðer nalazi i dr aè olovke kao i mjesto za spremanje kovanica. Pretinac za rukavice tijekom vo nje treba biti zatvoren.

Spremište u prednjem naslonu za ruku 3 Za otvaranje, pritisnite osiguraè i otvorite gornji dio naslona za ruku.

Sklopivi stolovi 3
na naslonima prednjih sjedala. Otvorite povlaèenjem gore dok se ne uèvrsti. Sklopite pritiskanjem dolje iza toèke otpora. Na stol ne stavljajte teške predmete.

Sjedala, unutrašnjost vozila Mreže za spremanje i džepovi 3
Mre e ili d epovi se nalaze na stra njoj strani naslona prednjih sjedala.

105

Štitnici za sunce
Koristite štitnike za sunce radi smanjenja zasljepljivanja povlaèenjem dolje i zakretanjem u stranu 3. Poklopci ogledala na štitnicima za sunce tijekom vo nje trebaju biti zatvoreni. Na vozilima s panoramskim vjetrobranom 3, zatvorite štitnike za sunce prije pomicanja presvlake krova.

Držaèi za piæe 3
Dr aèi za piæe nalaze se na središnjoj konzoli iza poluge ruène koènice i u d epovima na stra njim vratima. Postoje dodatni dr aèi za piæe na sklopivim stolovima 3 na stra njoj strani naslona prednjih sjedala.

Spremište za naoèale 3 Na vozaèevoj strani: preklopite dolje za otvaranje. U spremišta ne spremajte teške predmete. Spremište u prtljažniku, karavan 3 Postoji još jedno spremište na desnoj strani prtlja nika u karavanu. Predmete u prtlja niku uèvrstite kako bi sprijeèili njihovo klizanje. Kutija za teret 3 3 78.

106

Instrumenti, kontrole

Instrumenti, kontrole

Kontrolna svjetla ...................................... Izgled instrumenata ................................. Informacijski zaslon.................................. Zvukovi upozorenja ................................. Brisaèi vjetrobrana ...................................

106 113 116 133 134

Kontrolna svjetla
Ovdje opisana kontrolna svjetla ne postoje u svim vozilima. Opis se odnosi na sve verzije instrumenata. Boje kontrolnog svjetla znaèe: z Crvena z Žuta z Zelena z Plava Opasnost, va na napomena, Upozorenje, napomena, greška, Potvrda ukljuèenosti, Potvrda ukljuèenosti.

– Elektronièki kljuè je na krivom mjestu u unutrašnjosti vozila (ne stavljajte kljuè u prtlja nik ili ispred informacijskog zaslona), ili elektronièki kljuè nije u unutrašnjosti vozila, ili postoji utjecaj interferencije iz vanjskog izvora (radio antene, odašiljaèi u blizini koji stvaraju interferenciju). ili – Greška elektronièkog kljuèa, rad u sluèaju nu de 3 33. Ako je potrebna zamjena baterije elektronièkog kljuèa, InSP3 æe se pojaviti na servisnom zaslonu ili u vozilima s check control sustavom 3, odgovarajuæa poruka se pojavljuje na informacijskom zaslonu 3 35, 3 114.

Otvori&Pokreni sustav 3 Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi uto. Ako treperi Sustav nije detektirao elektronièki kljuè u unutrašnjosti vozila. Razlozi za to mogu biti:

0

Instrumenti, kontrole
Svijetli Greška u Otvori&Pokreni sustavu. Zakljuèajte ili otkljuèajte vozilo koristeæi daljinski upravljaè ili kljuè za sluèaj nu de ako je potrebno 3 39, ili pokušajte koristiti rezervni kljuè. Rad u sluèaju nu de 3 33. Ako 0 svijetli, to takoðer mo e znaèiti da je kolo upravljaèa još uvijek zakljuèano: malo pomaknite kolo upravljaèa lijevo i desno i ponovno pritisnite prekidaè Start/Stop. Ako 0 svijetli tijekom vo nje došlo je do greške u sustavu koja eventualno mo e dovesti do totalnog kvara. Ako 0 svijetli ili treperi: Prekidaè Start/Stop mora se dr ati pritisnut malo dulje za iskljuèivanje kontakta. Moguæe je da se vozilo neæe pokrenuti tijekom sljedeæeg pokušaja pokretanja. Ako kontinuirano treperi ili 0 svijetli, odmah kontaktirajte radionicu.

107

I

Tlak ulja motora Kontrolno svjetlo svijetli crveno. Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se ukljuèi kontakt i gasi se kratko nakon pokretanja motora. Svijetli za vrijeme rada motora Oprez Podmazivanje motora mo e biti prekinuto. Ovo mo e rezultirati ošteæenjem motora i/ili blokiranjem pogonskih kotaèa. 1. Pritisnite papuèicu spojke. 2. Kod ruènog mjenjaèa ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3 odaberite prazni hod; kod automatskog mjenjaèa 3, pomaknite polugu mjenjaèa u N. 3. Što je br e moguæe iskljuèite vozilo iz prometa, bez ometanja drugih vozila. 4. Iskljuèite kontakt.

9 Upozorenje

Kad je motor iskljuèen potrebna je znatno veæa sila za koèenje i upravljanje. Nemojte izvlaèiti kljuè dok se vozilo ne zaustavi, inaèe bi se upravljaèki mehanizam mogao neoèekivano zakljuèati. Za pomoæ kontaktirajte radionicu.

108

Instrumenti, kontrole
v

Zraèni jastuci 3, zatezaèi pojaseva 3, podizne šipke za zaštitu kod prevrtanja 3 Kontrolno svjetlo svijetli crveno. Svijetli za vrijeme rada motora Greška u sustavu zraènog jastuka, zatezaèa pojaseva ili podiznih šipki za zaštitu kod prevrtanja 3 84, 3 93, 3 99.

v

Elektronièki program stabilnosti (ESP®Plus) 3 Kontrolno svjetlo treperi ili svijetli uto.

R

Koèni sustav, sustav spojke Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi crveno. Svijetli Svijetli kad je kontakt ukljuèen ako je ruèna koènica zategnuta 3 208. Svijetli nakon otpuštanja ruène koènice ako je razina tekuæine za koènice i spojku preniska 3 286.
9 Upozorenje

Ako treperi. U vozilima s automatiziranim ruènim mjenjaèem 3, kontrolno svjetlo R treperi nekoliko sekundi nakon iskljuèivanja kontakta ako ruèna koènica nije zategnuta.

Treperi za vrijeme vo nje Sustav se aktivitra 3 196, 3 197, 3 223. Svijetli za vrijeme vo nje Sustav je deaktiviran ili postoji greška u sustavu 3 197. Sigurnosni pojas 3 Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi crveno. Svijetli Svijetli nakon ukljuèivanja kontakta dok se sigurnosni pojas ne ve e. Treperi Nakon kretanja, kontrolno svjetlo treperi ako sigurnosni pojas nije vezan. Ve ite sigurnosni pojas 3 85.

X

Iskljuèite vozilo iz prometa. Odmah prekinite putovanje. Kontaktirajte radionicu.

Instrumenti, kontrole
Q A

109

Vrata i prtljažnik otvoreni Kontrolno svjetlo svijetli crveno. Ukljuèuje se kad su vrata ili prtlja nik otvoreni. Punjaè akumulatora (Alternator) Kontrolno svjetlo svijetli crveno. Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se ukljuèi kontakt i gasi se kratko nakon pokretanja motora. Svijetli za vrijeme rada motora Zaustavite vozilo, iskljuèite motor. Akumulator se ne puni. Hlaðenje je mo da neispravno. Za diesel motore, mo e se izgubiti efekt servo koènice. Odmah kontaktirajte radionicu.

Elektronika motora, elektronika mjenjaèa 3, blokada motora, filter diesel goriva 3 Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi uto. Svijetli nekoliko sekundi kad se ukljuèi kontakt. Svijetli za vrijeme rada motora Greška u elektronici motora ili mjenjaèa. Elektronika se prebacuje na program za sluèaj nu de, potrošnja goriva se mo e poveæati, a takoðer mo e biti i ote ano upravljanje vozilom 3 193. Ako greška nije uklonjena ponovnim pokretanjem vozila, odmah kontaktirajte radionicu. Svijetli zajedno s InSP4 na servisnom zaslonu: ispustite vodu iz filtera diesel goriva 3 3 285. Treperi kad je kontakt ukljuèen Greška u sustavu elektronièke blokade motora; motor se ne mo e pokrenuti 3 27.

Automatizirani ruèni mjenjaè 3, Pokretanje motora Kontrolno svjetlo svijetli uto. Motor se mo e pokrenuti samo ako je no na koènica pritisnuta. Ako no na koènica nije pritisnuta, svijetli kontrolno svjetlo 3 174. IDS+ Interaktivni sustav vožnje 3, Kontinuirana kontrola prigušenja (CDC) 3, SPORT program 3 Kontrolno svjetlo svijetli uto. Svijetli nekoliko sekundi kad se ukljuèi kontakt. Svijetli za vrijeme vo nje Greška u sustavu. Odmah kontaktirajte radionicu. IDS+ 3 196, CDC 3 198, SPORT program 3 198.

j

p

W

Temperatura rashladnog sredstva Kontrolno svjetlo svijetli crveno. Svijetli za vrijeme rada motora Zaustavite vozilo. Iskljuèite motor. Oprez Temperatura rashladnog sredstva je previsoka. Odmah provjerite razinu rashladnog sredstva 3 285. Ako razina rashladnog sredstva nije problem, za pomoæ kontaktirajte radionicu.

110

Instrumenti, kontrole
O
Pokazivaèi smjera Kontrolno svjetlo treperi zeleno. Kontrolno svjetlo treperi kada je aktiviran pokazivaè smjera ili svi pokazivaèi smjera. Brzo treperenje: kvar arulje pokazivaèa smjera ili povezanog osiguraèa, kvar arulje pokazivaèa smjera na prikolici 3. Zamijenite arulje 3 251. Osiguraèi 3 244. Razina goriva Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi uto. Svijetli Niska razina goriva u spremniku. Treperi Nedostaje goriva, odmah napunite. Ne dopustite da se spremnik isprazni do kraja! Nepravilan dotok goriva mo e prouzroèiti pregrijavanje katalizatora 3 192. Diesel motori: Odzraèite sustav napajanja gorivom nakon pra njenja spremnika u vo nji 3 224.

Y

S

Razina ulja motora 3 Kontrolno svjetlo svijetli uto. Razina ulja motora provjerava se automatski. Svijetli za vrijeme rada motora Razina ulja motora je preniska. Provjerite razinu ulja motora i po potrebi ga nadolijte 3 283. Vanjska svjetla Kontrolno svjetlo svijetli zeleno. Svijetli kad su ukljuèena vanjska svjetla 3 136.

r

Ultrazvuèni parkirni senzori 3 Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi uto. Svijetli Greška u sustavu. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Treperi Greška zbog prljavih senzora ili su prekriveni ledom ili snijegom. ili Interferencije zbog vanjskih izvora ultrazvuka (npr. pneumatske bušilice, rotacioni strojevi). Jednom kad se izvor interferencije ukloni sustav æe normalno funkcionirati. Ultrazvuèni parkirni senzori 3 202.

8

Instrumenti, kontrole
>
Zimski program automatskog mjenjaèa 3 ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3 Na zaslonu mjenjaèa svijetli simbol ako je ukljuèen zimski program 3 172, 3 178, 3 183.

111

T

Svjetla za maglu 3 Kontrolno svjetlo svijetli zeleno. Svijetli kad su ukljuèena svjetla za maglu 3 138.

Z

Ispušni plinovi 3 Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi uto. Kontrolno svjetlo zasvijetli kad se ukljuèi kontakt i gasi se kratko nakon pokretanja motora. Svijetli za vrijeme rada motora Greška u sustavu kontrole emisije ispušnog sustava. Mo e doæi do prekoraèenja dozvoljene emisije štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Odmah kontaktirajte radionicu. Ako treperi za vrijeme rada motora: Greška koja mo e dovesti do ošteæenja katalizatora. Smanjite pritisak na papuèicu gasa dok treperenje ne prestane 3 193. Odmah zatra ite pomoæ radionice.

C

1

Dugo svjetlo Kontrolno svjetlo svijetli plavo. Svijetli kad je ukljuèeno dugo svjetlo i za vrijeme upozorenja prednjim svjetlima 3 7, 3 137. Stražnje svjetlo za maglu Kontrolno svjetlo svijetli uto. Svijetli kad su ukljuèena svjetla za maglu 3 138.

SPORT program automatskog mjenjaèa 3 ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3 Na zaslonu mjenjaèa svijetli simbol ako je ukljuèen Sport program 3 171, 3 178, 3 183. Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala 3 Simbol svijetli ili treperi na zaslonu brojaèa kilometara. Svijetli Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala je detektirao sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom. Zraèni jastuci za suvozaèa su deaktivirani 3 94. Ako treperi. Greška u sustavu ili sigurnosni sustav za dijete s primopredajnikom nije pravilno postavljen 3 94.

y

r

u

Sustav protiv blokiranja kotaèa (ABS) 3 Kontrolno svjetlo svijetli crveno. Svijetli za vrijeme vo nje Greška u sustavu protiv blokiranja kotaèa 3 209.

112

Instrumenti, kontrole

Sustav detekcije ispuhavanja 3, sustav kontrole tlaka u gumama 3 Kontrolno svjetlo svijetli crveno ili uto. Kontrolno svjetlo svijetli crveno. Gubitak tlaka u gumi. Odmah zaustavite vozilo i provjerite tlak u gumi 3 204. Kontrolno svjetlo svijetli uto Greška u sustavu. Odmah kontaktirajte servis 3 204, 3 205.

w

B
Sustav predgrijanja 3, Filter diesel èestica 3 Kontrolno svjetlo svijetli ili treperi uto. Svijetli Sustav predgrijanja je ukljuèen. Aktivira se samo kada je temperature okoline niska.

!

Treperi (vozila s filterom èestica diesel motora) Ako je filter potrebno oèistiti a prethodni uvjeti vo nje nisu dozvolili provoðenje automatskog èišæenja, kontrolno svjetlo ! treperi. Nastavite vo nju i ako je moguæe ne dozvolite da brzina vrtnje motora padne ispod 2000 okr/min. Kontrolno svjetlo ! se gasi èim je samoèišæenje završeno. Filter diesel èestica 3 194.

Prilagodljiva prednja svjetla 3 (AFL) Kontrolno svjetlo svijetli uto. Treperi Greška u sustavu. Odmah kontaktirajte radionicu. Treperi 4 sekunde kad se ukljuèi kontakt Sustav je promijenjen za vo nju u inozemstvu. AFL 3 140. Tempomat 3 Kontrolno svjetlo svijetli zeleno. Svijetli kad je sustav ukljuèen 3 200.

m

Instrumenti, kontrole

113

Izgled instrumenata
Na nekim izvedbama, kazaljka brojaèa okretaja motora, brzinomjera i mjeraèa goriva kratko se pomièe do krajnjeg polo aja kada se ukljuèi kontakt. Mjeraè broja okretaja Prikazuje brzinu vrtnje motora u okr/min. U svakom stupnju prijenosa vozite sa što je moguæe ni im brojem okretaja. Oprez Ako je kazaljka u podruèju upozorenja, prekoraèena je maksimalna dozvoljena brzina vrtnje motora. Opasno za motor.

Brzinomjer Prikaz brzine.

Mjeraè razine goriva u spremniku Prikazuje nisku razinu goriva u spremniku. Kontrolno svjetlo Y svijetli kad je razina niska. Ako poène treperiti odmah nadolijte gorivo. Ne dozvolite da se spremnik isprazni! Obzirom na preostalu kolièinu goriva u spremniku, kolièina goriva kojom mo ete napuniti spremnik mo e biti manja od naznaèene zapremine spremnika.

114

Instrumenti, kontrole
Prikaz vremena 3 Za podešavanje vremena, dr ite tipku za podešavanje na ploèi s instrumentima pritisnutu pribli no 2 sekunde. Kratki pritisak æe podesiti vrijednost koja treperi. Dr ite tipku ponovno pritisnutu 2 sekunde za prebacivanje na sljedeæu jedinicu i za izlazak iz podešavanja. Linija na dnu: Brojaè kilometara Bilje i prijeðeni put u kilometrima.

Zaslon brojaèa kilometara Linija na vrhu: Brojaè dnevno prijeðenih kilometara ili sat 3 Za prebacivanje izmeðu brojaèa dnevno prijeðenih kilometara i prikaza sata 3, kratko pritisnite gumb resetiranja, vidi prethodnu stranicu. Brojaè dnevno prijeðenih kilometara Prikaz prijeðenih kilometara od zadnjeg resetiranja. Za resetiranje, dr ite gumb resetiranja pritisnut otprilike jednu sekundu kad je kontakt ukljuèen, vidi prethodnu stranicu. Ako je aktivan prikaz vremena, najprije prebacite na brojaè dnevno prijeðenih kilometara.

Zaslon servisa InSP Prikaz servisnih intervala. Prikazuje udaljenost do sljedeæeg servisa. Dodatne informacije 3 281. InSP2 Neispravna arulja 3 3 251, InSP3 Napon baterije daljinskog upravljaèa ili elektronièkog kljuèa Otvori&Pokreni sustava 3 3 30, 3 35 je prenizak. InSP4 Ispuštanje vode iz filtera diesel goriva 3. Za pomoæ kontaktirajte servis. Na vozilima sa check control sustavom 3, na informacijskom zaslonu je prikazana odgovarajuæa poruka umjesto InSP2 i InSP3.

Instrumenti, kontrole
ESPoff ESPon Elektronièki program stabilnosti 3 je iskljuèen 3 196. Elektronièki program stabilnosti 3 je ukljuèen 3 196. P

115

Zaslon mjenjaèa 3 Zaslon za prikaz odabranog stupnja prijenosa automatskog mjenjaèa 3 ili aktivnog stupnja prijenosa ili naèina rada za automatizirani ruèni mjenjaè 3:

Parkirni polo aj automatskog mjenjaèa. R Vo nja unatrag. N Prazni hod. A Automatski naèin rada automatiziranog ruènog mjenjaèa. M Ruèni naèin rada automatiziranog ruènog mjenjaèa. D Automatski naèin rada automatskog mjenjaèa. 1-4 Aktualni stupanj prijenosa automatskog mjenjaèa. 1-5 Aktualni stupanj prijenosa 1 - 6 3 automatiziranog ruènog mjenjaèa ako je u ruènom naèinu rada. Za automatizirani ruèni mjenjaè 3, zaslon treperi nekoliko sekundi ako je A, M ili R odabrano kad motor radi ali papuèica no ne koènice nije pritisnuta.

116

Instrumenti, kontrole

REG

12:01 17 ,0 °C FM 3 90,6 MHz
AS RDS TP

11:25 }
Range
RDS

21 .5 °C
[TP]

Ü
BC 1 BC 2

Board Computer

19,5° 19:36 All values

Timer

1 8

257.0 Ø 40 Ø 31.0 7.0

km km/h Ltr. L/100km

257km
Informacijski zaslon
Zaslon s tri informacije Prikaz vremena, temperature okoline i datuma/infotainment sustava (kada je ukljuèen). Kad je kontakt iskljuèen, mogu se prikazati vrijeme, datum i temperatura okoline na otprilike 15 sekundi kratkotrajnim pritiskom na jedan od dva prekidaèa ispod zaslona. Zaslon putnog raèunala 3 Prikaz vremena, temperature okoline i datuma/infotainment sustava (kada je ukljuèen).

Grafièki informacijski zaslon 3, informacijski zaslon u boji 3 Prikaz vremena, temperature okoline i datuma/infotainment sustava (ako je ukljuèen) i sustava kontrole klime 3. Grafièki informacijski zaslon prikazuje informacije monokromatski. Informacijski zaslon u boji prikazuje informacije u boji.

Instrumenti, kontrole
Vrsta informacije i kako je prikazana ovisi o opremi vozila i odabranim postavkama. Neke informacije su prikazane u skraæenom obliku.
:

117

8:56 -5 ,5 °C 07.05.2008

Slippery road
-2,5 °C

OK

Temperatura okoline
Pad temperature prikazuje se trenutno a poveæanje temperature prikazuje se s kašnjenjem. Ako temperatura okoline padne na 3 °C, simbol: svijetli na zaslonu s tri informacije ili zaslonu putnog raèunala 3 kao upozorenje na zaleðenu površinu ceste. : svijetli dok temperatura ne dostigne barem 5 °C.

U vozilima s grafièkim informacijskim zaslonom 3 ili informacijskim zaslonom u boji 3, poruka upozorenja prikazuje se na zaslonu kao upozorenje na zaleðenu površinu ceste. Ispod -5 °C nema poruke.
9 Upozorenje

Oprez: Površina ceste veæ mo e biti zaleðena iako je prikazano nekoliko stupnjeva iznad 0 °C.

118

Instrumenti, kontrole
Korekcija vremena 3 RDS signal veæine VHF odašiljaèa automatski postavlja vrijeme. To se mo e prepoznati po simbolu } na zaslonu. Neki odašiljaèi ne šalju signal s toènim vremenom. U takvim sluèajevima, iskljuèite automatsku sinkronizaciju vremena. Ukljuèite podešavanje i idite na podešavanje godine. Tipku Ö dr ite pritisnutu pribli no 3 sekunde dok na zaslonu ne zatreperi } i pojavi se „RDS TIME“. Aktivirajte (RDS TIME 1) ili deaktivirajte (RDS TIME 0) funkciju tipkom ;. Izaðite iz podešavanja korištenjem tipke Ö.

8:56 5 ,5 °C 07.05.2008

11:25 }
Range 257km

21 .5 °C

Zaslon s tri informacije
Podešavanje datuma i vremena Infotainment sustav 3 mora biti iskljuèen. Za pristup podešavanju, pritisnite tipku Ö pribli no 2 sekunde. Vrijednost koja treperi mo e se podesiti korištenjem tipke ;. Tipku Ö koristite za prebacivanje na sljedeæu stavku i za izlaz iz moda podešavanja.

Zaslon putnog raèunala 3, Odabir funkcija
Funkcijama i postavkama neke opreme 3 mo e se pristupiti putem informacijskog zaslona putnog raèunala. To se vrši korištenjem izbornika i tipki infotainment sustava 3. Izbornici se napuštaju automatski nakon pribli no 5 sekundi neaktivnosti.

Instrumenti, kontrole

119

11:25 }

21 .5 °C

System

Odabir tipke na Infotainment sustavu Tra ena funkcija se poziva u Settings izborniku korištenjem tipke OK. Postavke se mijenjaju korištenjem tipki sa strelicama. Tra ena funkcija se poziva u BC izborniku 3 korištenjem tipki sa strelicama. Zatim se koristi tipka OK za upravljanje štopericom ili za ponovno pokretanje mjerenja/ izraèunavanja.

Odabir lijevim kotaèiæem za podešavanje 3 na kolu upravljaèa Pritisak kotaèiæa za podešavanje poziva BC izbornik 3. Pritiskom u ovom izborniku 3 upravlja se štopericom ili se ponovno pokreæe mjerenje/izraèunavanje. Zakretanje kotaèiæa za podešavanje poziva tra enu funkciju.

Zaslon putnog raèunala 3, Postavke sustava
Pritisnite tipku Settings na infotainment sustavu i otvorit æe se stavka Audio izbornika. Koristite lijevu strelicu za pristup u System i odaberite tipkom OK.

120

Instrumenti, kontrole

11:25 }

21 .5 °C

11:25 }

21 .5 °C

11:25 }

21 .5 °C

Clock Sync.On

[11]:25

Deutsch

Automatska sinkronizacija vremena 3 RDS signal veæine VHF odašiljaèa automatski postavlja vrijeme. To se mo e prepoznati po simbolu } na zaslonu. Neki odašiljaèi ne šalju signal s toènim vremenom. U takvim sluèajevima, iskljuèite automatsku sinkronizaciju vremena. Deaktivirajte (Clock Sync.Off) ili aktivirajte (Clock Sync.on) automatsku sinkronizaciju vremena pomoæu tipki sa strelicama.

Podešavanje datuma i vremena Vrijednost koja æe se unijeti oznaèava se strelicama. Napravite eljenu postavku korištenjem tipki sa strelicama. Veza s kontakt bravom 3 Vidi upute Infotainment sustava.

Odabir jezika Za prikaz nekih funkcija mo ete odabrati jezik. Odaberite eljeni jezik korištenjem tipki sa strelicama.

Instrumenti, kontrole Zaslon putnog raèunala 3, putno raèunalo 3

121

11:25 }

21 .5 °C

Pristupite voznim podacima putnog raèunala pritiskom tipke BC na infotainment sustavu ili lijevog kotaèiæa za podešavanje 3 na kolu upravljaèa. Neke informacije su prikazane u skraæenom obliku. Jednom kada je odabrana neka audio funkcija, prikazani su sljedeæi redovi funkcije putnog raèunala.

11:25 }

21 .5 °C

Unit Europe-SI

Inst. Consumpt. 7.6 l/100km
Trenutna potrošnja Prikaz trenutne potrošnje goriva. Ako je brzina vozila preniska, prikazuje se potrošnja na sat.

Postavljanje mjernih jedinica Odaberite tra enu mjernu jedinicu tipkama sa strelicama.

122

Instrumenti, kontrole
Resetiranje informacija putnog raèunala Mjerenje ili izraèunavanje sljedeæih informacija putnog raèunala se mo e resetirati:

Prosjeèna potrošnja Prikaz prosjeène potrošnje. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku. Efektivna potrošnja Prikaz potrošnje goriva. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku. Prosjeèna brzina Prikaz prosjeène brzine. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku. Zaustavljanja tijekom vo nje s iskljuèenim kontaktom nisu ukljuèena u izraèun. Prevaljeni put Prikaz prevaljene udaljenosti. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku.

11:25 }
Range 257km

21 .5 °C

z Prosjeèna potrošnja. z Efektivna potrošnja. z Prosjeèna brzina. z Prevaljeni put. Odaberite eljeno podatak putnog raèunala. Resetirajte pritiskom OK tipke ili lijevog kotaèiæa za podešavanje 3 na kolu upravljaèa.

Doseg putovanja Doseg se raèuna obzirom na kolièinu goriva u spremniku i trenutnu potrošnju. Na zaslonu su prikazane prosjeène vrijednosti. Nakon punjenja spremnika, vozilo automatski osvje ava doseg putovanja nakon kratkog vremena. Ako je kolièina goriva u spremniku dovoljna za manje od 50 km putovanja, na zaslonu se prikazuje upozorenje Range. Ako je kolièina goriva u spremniku dovoljna za manje od 30 km putovanja, upozorenje Refuel! 3 se pojavljuje na zaslonu.

Instrumenti, kontrole

123

11:25 }

21 .5 °C

FM AS

[TP]

REG

CDin

MP3

Stop Watch 01:22:32 h
Štoperica Odaberite funkciju, zatim pritisnite tipku OK ili lijevi kotaèiæ za podešavanje na kolu upravljaèa za pokretanje ili zaustavljanje štoperice.
19,5°

90.6 MHz

19:36

Grafièki informacijski zaslon 3 ili informacijski zaslon u boji 3, odabir funkcija
Funkcijama i postavkama infotainment sustava 3 i sustava kontrole klime 3 se mo e pristupiti putem zaslona. To se vrši putem izbornika i tipki, višefunkcijskog prekidaèa 3 na infotainment sustavu ili lijevim kotaèiæem za podešavanje 3 na kolu upravljaèa.

Odabir korištenjem tipki 3 na Infotainment sustavu Odaberite stavke izbornika koristeæi izbornike i tipke na Infotainment sustavu. Oznaèenu stavku odaberite korištenjem tipke OK i potvrdite komandu. Za izlaz iz izbornika, pritisnite desnu ili lijevu tipku sa strelicom za odlazak na Return ili Main.

124

Instrumenti, kontrole

FM AS

[TP]

REG

CDin

MP3

90.6 MHz

19,5°

19:36

Za odabir višefunkcijskim prekidaèem Za oznaèavanje opcije izbornika ili komandi ili odabir funkcijskih podruèja, zakrenite višefunkcijski prekidaè. Za odabir oznaèene stavke ili potvrdu komande, pritisnite višefunkcijski prekidaè. Za izlaz iz izbornika, zakrenite višefunkcijski prekidaè na Return ili Main i odaberite.

Odaberite lijevim kotaèiæem za podešavanje 3 na kolu upravljaèa Odaberite stavku izbornika zakretanjem. Za odabir oznaèene stavke ili potvrdu komandi, pritisnite kotaèiæ za podešavanje.

Funkcijska podruèja Za svako funkcionalno podruèje postoji glavna stranica (Main), koja se odabire na gornjem rubu zaslona (ne kod Infotainment sustava CD 30 ili portala mobilnog telefona): z Audio, z Navigacija 3, z Telefon 3, z Putno raèunalo 3.

Instrumenti, kontrole

125

7

Settings

19,5° 19:36 19:36

7

Korekcija vremena 3 RDS signal veæine VHF odašiljaèa automatski postavlja vrijeme.
Time, Date Time 19,5° 19:36 19:36

Time, Date Language Units Contrast Day / Night Ign. logic

Neki odašiljaèi ne šalju signal s toènim vremenom. U takvim sluèajevima, iskljuèite automatsku sinkronizaciju vremena. Kod infotainment sustava s navigacijom 3, vrijeme i datum se takoðer usklaðuju prilikom prijema GPS satelitskog signala. Funkcija se aktivira putem Time Date izbornika stavljanjem kvaèice u polje ispred Synchron. clock automatical..

25 . 05 . 2008

Date

25 . 05 . 2008

Synchron. clock automatical.

Postavke sustava Pritisnite tipku Main 3 infotainment sustava. Pritisnite prekidaè Settings infotainment sustava. Na Infotainment sustavu CD 30, uvjerite se da izbornik nije odabran.

Podešavanje datuma i vremena 3 Odaberite Time, Date sa Settings izbornika. Odaberite tra enu stavku izbornika i izvršite postavku.

126

Instrumenti, kontrole

7

Settings

19,5° 19:36

7

13 Languages Deutsch

19,5° 19:36

7

Settings

19,5° 19:36

Time, Date Language Units Contrast Day / Night Ign. logic Deutsch English Español ....

Time, Date Language Units Contrast Day / Night Ign. logic Europe-SI Japan Great Britain USA

English Español Nederlands Français Italiano

Odabir jezika Za prikaz nekih funkcija mo ete odabrati jezik. Odaberite Language sa izbornika Settings.

Odaberite eljeni jezik. Odabrane stavke su oznaèene s 6 ispred stavke izbornika. U sustavima s glasovnim uputama 3, kad se promjeni postavka jezika zaslona, sustav pita da li treba promijeniti i jezik za obavijesti – vidi upute infotainment sustava.

Postavljanje mjernih jedinica Odaberite Units sa izbornika Settings. Odaberite eljenu jedinicu. Odabrane stavke su oznaèene s o ispred stavke izbornika.

Instrumenti, kontrole
Podešavanje zaslona 3 Osvjetljenje zaslona mo ete podešavati kad su ukljuèena vanjska svjetla. Postavke se mogu izvršiti kako slijedi: Odaberite stavku izbornika Day / Night sa izbornika Settings. Range Aver. Consump. Inst. consumpt.
19,5° 23° 5

127

7 Contrast

19,5° 19:36

12

Automatic: prilagoðeno prema osvjetljenju vozila. Always day design: crni ili tekst u boji bit æe prikazan na svijetloj pozadini. Always night design: bijeli ili tekst u boji na tamnoj pozadini.

257 km 7.0 L/100km 7.6 L/100km
Eco

x

19:36

Podešavanje kontrasta 3 (grafièki informacijski zaslon) Odaberite Contrast sa izbornika Settings. Potvrdite odabranu postavku.

Odabrane stavke su oznaèene s o ispred stavke izbornika. Veza s kontakt bravom 3 Vidi upute Infotainment sustava.

Grafièki informacijski zaslon 3 ili Informacijski zaslon u boji 3, Putno raèunalo 3
Glavna stranica putnog raèunala (Main) pru a informacije o dosegu, prosjeènoj potrošnji 3 i trenutnoj potrošnji goriva za BC 1. Za prikaz drugih podataka putnog raèunala, pritisnite BC tipku na infotainment sustavu 3, odaberite Board Computer izbornik na zaslonu ili pritisnite lijevi kotaèiæ za podešavanje 3 na kolu upravljaèa. Odaberite BC 1 ili BC 2 s izbornika putnog raèunala.

128

Instrumenti, kontrole
Prevaljeni put Prikaz prevaljene udaljenosti. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku. Prosjeèna brzina Prikaz prosjeène brzine. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku.

Range Aver. Consump. Inst. consumpt.
19,5° 23° 5

257 km 7.0 L/100km 7.6 L/100km
Eco

Range
33km

Zaustavljanja tijekom vo nje s iskljuèenim kontaktom nisu ukljuèena u izraèun. Efektivna potrošnja Prikaz potrošnje goriva. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku. Prosjeèna potrošnja Prikaz prosjeène potrošnje. Resetiranje mjerenja se mo e izvršiti u bilo kojem trenutku.

x

19:36

OK

Doseg putovanja Doseg se raèuna obzirom na kolièinu goriva u spremniku i trenutnu potrošnju. Na zaslonu su prikazane prosjeène vrijednosti. Nakon punjenja spremnika, vozilo automatski osvje ava doseg putovanja nakon kratkog vremena.

Ako je kolièina goriva u spremniku dovoljna za manje od 50 km putovanja, na zaslonu se prikazuje upozorenje Range. Ako je kolièina goriva u spremniku dovoljna za manje od 30 km putovanja, upozorenje Please refuel! 3 se pojavljuje na zaslonu. Trenutna potrošnja Prikaz trenutne potrošnje goriva. Ako je brzina vozila preniska, prikazuje se potrošnja na sat.

Instrumenti, kontrole

129

Ü
BC 1 BC 2

Board Computer

19,5° 19:36 All values

Ü

Reset BC 1 All values

19,5° 19:36

Ü

Reset BC 1 All values

19,5° 19:36

Timer Tyres

1 8

257.0 Ø 40 31.0 Ø 7.0

km km/h Ltr. L/100km

Ø Ø

257.0 40 31.0 7.0

km km/h Ltr. L/100km

Ø Ø

257.0 40 31.0 7.0

km km/h Ltr. L/100km

Resetiranje informacija putnog raèunala Mjerenje ili izraèunavanje sljedeæih informacija putnog raèunala se mo e resetirati: z Udaljenost. z Prosjeèna brzina. z Efektivna potrošnja. z Prosjeèna potrošnja. Odaberite BC 1 ili BC 2 s izbornika putnog raèunala.

Informacija dva putna raèunala mo e se neovisno resetirati, omoguæavajuæi time izraèun podataka u razlièitim vremenskim periodima. Odaberite tra enu informaciju putnog raèunala i potvrdite.

Za resetiranje svih informacija putnog raèunala, odaberite stavku izbornika Sve vrijednosti

130

Instrumenti, kontrole
Željeni prikaz štoperice mo e se odabrati u izborniku Options 3:

Ü
BC 1 BC 2

Board Computer

19,5° 19:36

Vrijeme vožnje bez zaust. Bilje i se vrijeme kad je vozilo u pokretu. Vremena stajanja nisu ukljuèena. Vrijeme vožnje sa zaust. Bilje i se vrijeme kad je vozilo u pokretu. Vrijeme kad vozilo stoji s kljuèem u kontakt bravi je ukljuèeno. Vrijeme putovanja Mjerenje vremena od ruènog ukljuèivanja putem Start do ruènog iskljuèivanja putem Reset.

Ü
BC 1 BC 2

Board Computer

00:00:00
Start Reset Options

Timer Tyres

Timer Tyres

Štoperica Odaberite Timer sa izbornika Board Computer. Za poèetak, odaberite stavku izbornika Start. Za završetak, odaberite stavku izbornika Stop. Za resetiranje, odaberite stavku izbornika Reset.

Prikaz aktualnog tlaka u gumama 3
Odaberite Tyres sa izbornika Board Computer. Prikazan je trenutni tlak u svakoj gumi. Dodatne informacije 3 205.

Instrumenti, kontrole Check control 3
Check control nadgleda razinu nekih tekuæina, tlak u gumama 3, bateriju daljinskog upravljaèa, protuprovalni alarmni sustav 3, prekidaè svjetla koèenja i va na vanjska svjetla, ukljuèujuæi kablove i osiguraèe. Pri vuèi se nadgleda i osvjetljenje prikolice. Poruke upozorenja prikazuju se na zaslonu. Ako ima nekoliko poruka upozorenja, prikazuju se jedna nakon druge. Neke od poruka upozorenja prikazuju se na zaslonu u skraæenom obliku. Primjeri poruka upozorenja na grafièkom informacijskom zaslonu 3 i informacijskom zaslonu u boji 3 su opisani. Na zaslonu putnog raèunala, poruke se prikazuju u skraæenom obliku. Potvrdite upozorenja 3 118, 3 123. Nepotvrðena upozorenja se mogu ponovno prikazati nakon nekog vremena. Poruke upozorenja: Remote Control Battery check (Provjera baterije daljinskog upravljaèa) Napon baterije daljinskog upravljaèa ili elektronièkog kljuèa Otvori&Pokreni sustava 3, 3 30 je prenizak. Brakelight switch check (Provjera prekidaèa svjetla koèenja) Svjetlo koèenja ne svijetli za vrijeme koèenja. Za uklanjanje uzroka greške odmah kontaktirajte radionicu. Safeguard check (Provjera zaštite) Greška u protuprovalnom alarmnom sustavu. Za uklanjanje uzroka greške odmah kontaktirajte radionicu. Ako postoji greška u sustavu osvjetljenja vozila, tekstom æe biti oznaèeno mjesto greške, npr.: Brakelight check right (Provjeri desno svjetlo koèenja)
OK

131

Brakelight
check right

132

Instrumenti, kontrole
U vozilima sa sustavom kontrole tlaka u gumama 3, ako postoji veæi gubitak tlaka u gumi, na zaslonu je prikazana guma s greškom, npr.: Attention! Rear left tyre pressure loss (value in bar) (Oprez! Gubitak tlaka u stražnjoj lijevoj gumi (vrijednost u bar)) Odmah zaustavite vozilo, provjerite gumu i tlak u gumi. Sustav kontrole tlaka u gumama 3 3 205. Washer Fluid Level check (Provjeri razinu tekuæine za pranje) Razina tekuæine za pranje vjetrobrana je preniska. Nadolijte tekuæinu za pranje 3 288. Sustav pranja stra njeg prozora i prednjih svjetala 3 iskljuèuju se ako je razina tekuæine za pranje preniska.
OK

U vozilima sa sustavom kontrole tlaka u gumama 3, ako je tlak u gumi prenizak, na zaslonu je prikazana guma koju treba provjeriti, npr.: Tyre pressure check rear right (value in bar) (Provjeri tlak u stražnjoj desnoj gumi (vrijednost u bar)) Provjerite tlak u gumi korištenjem kalibriranog ureðaja za testiranje što je prije moguæe. Sustav kontrole tlaka u gumama 3 3 205. Provjerite tlak u gumama 3 317.

Coolant level
check

Coolant level check (Provjeri razinu rashladnog sredstva) Razina rashladnog sredstva motora je preniska. Odmah provjerite razinu rashladnog sredstva 3 285. Prekid napajanja elektriènom energijom Pohranjene poruke upozorenja prikazuju se na zaslonu jedna nakon druge.

Instrumenti, kontrole Zvukovi upozorenja
Kada pokreæete motor ili tijekom vožnje: z Ako elektronièki kljuè Otvori&Pokreni sustava 3 nije u blizini ili nije prepoznat. z Ako sigurnosni pojas 3 nije vezan. z Ako su vrata ili poklopac prtlja nika pritvoreni kada vozilo kreæe. z Jednom kad postignete odreðenu brzinu 3 ako je ruèna koènica zategnuta. z Kada se prekoraèi tvornièki programirana maksimalna brzina 3. z S automatiziranim ruènim mjenjaèem 3, ako su vozaèeva vrata otvorena kad motor radi, odabran je stupanj prijenosa i no na koènica nije pritisnuta. Kad je vozilo parkirano i otvorena su vozaèeva vrata: z Kad je kljuè u kontakt bravi 3. z Kada je sljedeæe ukljuèeno: Pozicijska ili kratka svjetla. z S Otvori&Pokreni sustavom 3 i automatskim mjenjaèem ako poluga mjenjaèa nije u P. z S automatiziranim ruènim mjenjaèem 3, ako ruèna koènica nije zategnuta i nije odabran stupanj prijenosa kad je motor iskljuèen. Indikatorski i zvukovi upozorenja za Astru TwinTop 3: z Indikatorski zvuk po završetku otvaranja ili zatvaranja sklopivog tvrdog krova. z Indikatorski zvuk po završetku podizanja ili spuštanja elektrièno pokretane pomoæi za utovar prtlja nika. z Zvuk gonga ako poklopac prtlja nika nije zatvoren tijekom rada s krovom. z Zvuk gonga ako poklopac prtlja nika nije potpuno otvoren tijekom rada s elektriènom pokretanom pomoæi za utovar prtlja nika. z Zvuk gonga tijekom rada s krovom ako brzina vozila prekoraèi 30 km/h. z Zvuk gonga kada brzina vozila prekoraèi 30 km/h ako krov nije u potpunosti otvoren ili zatvoren. z Tri zvuka gonga tijekom rada s krovom ili pomoæi za utovar ako nije zakaèen prekrivaè prtlja nika. z Tri zvuka gonga tijekom rada s krovom ako je temperatura okoline ispod -20 °C, ako je napon akumulatora prenizak ili je sustav preoptereæen.

133

z Kontinuirano zujanje tijekom rada s krovom ako su aktivirane šipke za zaštitu kod prevrtanja 3. z Kontinuirano zujanje upozorenja poèinje jednu minutu prije završetka 9-minutnog vremena spremnosti s krovom u meðupolo aju. z Kontinuirano zujanje upozorenja poèinje jednu minutu prije završetka 9-minutnog vremena spremnosti s pomoæi za utovar u podignutom polo aju. z Stalno zujanje upozorenja kad se zatvara poklopac prtlja nika, ako proces spuštanja elektriène pomoæi za utovar nije završen ili je prekinut.

134

Instrumenti, kontrole

Brisaèi vjetrobrana
Brisaè vjetrobrana Poluga se uvijek vraæa u poèetni polo aj. & % $ § = = = = Brzo Sporo Podesivi interval rada brisaèa Iskljuèeno

Podesivi interval rada brisaèa 3 Podešavanje intervala brisanja na vrijednost izmeðu 2 i 15 sekundi: ukljuèite kontakt, pomaknite polugu dolje iz polo aja §, prièekajte eljeni interval vremena i pomaknite polugu na $. Nakon ukljuèivanja kontakta i pomicanja poluge na $, interval je postavljen na 6 sekundi.

Automatsko brisanje upravljano senzorom za kišu 3 $ = Automatsko brisanje upravljano senzorom za kišu Senzor za kišu detektira kolièinu vode na vjetrobranu i automatski kontrolira rad brisaèa vjetrobrana.

Za jedan ciklus brisanja kad su brisaèi vjetrobrana iskljuèeni, pritisnite polugu dolje. Sustav prolazi kroz faze rada brisaèa kada se poluga gurne iza toèke otpora i dr i. Na § se èuje zvuèni signal. Ne aktivirajte ako je vjetrobran zaleðen. Deaktivirajte u praonicama automobila.

Instrumenti, kontrole

135

Podruèje senzora za kišu odr avajte èistim od prašine, prljavštine i leda.

Prazan sustav pranja vjetrobrana i prednjih svjetala 3 Povucite polugu prema kolu upravljaèa. Tekuæina za pranje se raspršuje na vjetrobran i brisaèi naprave nekoliko ciklusa brisanja. Pri ni im brzinama, izvrši se jedan ciklus brisanja nakon pranja. Ako su svjetla ukljuèena, tekuæina za pranje se takoðer raspršuje po prednjim svjetlima. Sustav pranja prednjih svjetala 3 se nakon toga ne mo e koristiti 2 minute.

Sustav brisaèa i pranja stražnjeg prozora Za ukljuèivanje, polugu gurnite naprijed. Brisaè stra njeg prozora radi u vremenskim intervalima. Iskljuèite ponovnim guranjem poluge naprijed. Ako se poluga dr i naprijed, tekuæina za pranje se raspršuje na stra nji prozor. Brisaè stra njeg prozora ukljuèuje se automatski 3 kad je brisaè ukljuèen i odabran stupanj prijenosa za vo nju unatrag.

136

Osvjetljenje
Izvedba sa svjetlima za vožnju po danu 3: S ukljuèenim kontaktom i prekidaèem svjetala u polo aju 7 ili AUTO, ukljuèena su pozicijska svjetla. Ako motor radi automatski se ukljuèuju kratka svjetla. Svjetla za vo nju po danu iskljuèuju se kad se kontakt iskljuèi. Poštujte propise zemlje u kojoj se nalazite kad koristite svjetla za vo nju po danu i svjetla za maglu 3. Vo nja u inozemstvu 3 144.

Osvjetljenje

Vanjska svjetla.......................................... Dugo svjetlo, upozorenje prednjim svjetlima ................................................. Automatsko ukljuèivanje kratkih svjetala 3................................................. Pokazivaèi smjera .................................... Svjetla za maglu > 3.............................. Stra nje svjetlo za maglu r.................... Svjetla za vo nju unatrag........................ Svi pokazivaèi smjera............................... Podešavanje snopa prednjih svjetala ?............................................... Prilagodljiva prednja svjetla 3 (AFL)...... Osvjetljenje okoline 3............................... Pozicijska svjetla 3................................... Osvijetljene instrumenata, osvjetljenje informacijskog zaslona ......................... Svjetlo u unutrašnjosti.............................. Svjetlo za lokvu 3..................................... Zaštita od pra njenja akumulatora ....... Zamagljeni poklopci svjetala .................. Prednja svjetla pri vo nji u inozemstvu ..

136 137 137 137 138 138 138 139 139 140 141 141 142 142 143 144 144 144

Vanjska svjetla
Zakrenite prekidaè: 7 8 9 = = = Iskljuèeno Pozicijska svjetla Kratko svjetlo ili dugo svjetlo

U polo ajima 8 ili 9, ukljuèena su i stra nja svjetla i osvjetljenje registarske ploèice. Kontrolno svjetlo 8 3 110. Ako je kontakt iskljuèen s ukljuèenim dugim ili kratkim svjetlima, ukljuèuju se parkirna svjetla.

Osvjetljenje

137

Dugo svjetlo, upozorenje prednjim svjetlima
Za prebacivanje s kratkih na duga svjetla, polugu gurnite naprijed. Za ponovno ukljuèivanje kratkih svjetala, ponovno gurnite polugu naprijed ili je povucite prema kolu upravljaèa. Za ukljuèivanje upozorenja prednjim svjetlima, polugu povucite prema kolu upravljaèa. Dugo svjetlo se ukljuèuje za vrijeme dr anja poluge.

Automatsko ukljuèivanje kratkih svjetala 3
Prekidaè svjetala na AUTO: Kada motor radi, kratko svjetlo se aktivira ako su takvi uvjeti osvjetljenja okoline. Iz sigurnosnih razloga, prekidaè svjetala uvijek ostaje u polo aju AUTO. Pomaknite prekidaè svjetla na 9 ako je vidljivost slaba zbog, na primjer, magle.

Pokazivaèi smjera
Za aktiviranje, lagano pritisnite polugu gore ili dolje. Poluga gore = Poluga dolje = Desni pokazivaèi smjera Lijevi pokazivaèi smjera

138

Osvjetljenje Stražnje svjetlo za maglu r
Stra nje svjetlo za maglu mo e se ukljuèiti samo kada su ukljuèeni kontakt i kratko/ pozicijsko svjetlo. Upravljanje r prekidaèem. Stra nja svjetla za maglu na vozilu deaktiviraju se prilikom vuèe.

Nakon uporabe, poluga pokazivaèa smjera vraæa se u poèetni polo aj. Ako se poluga pomakne iza toèke otpora, pokazivaè smjera ostaje ukljuèen. Kada se kolo upravljaèa vraæa u polo aj za vo nju po pravcu, pokazivaè smjera se automatski iskljuèuje. Za tri ukljuèenja pokazivaèa smjera, kao pri promjeni vozne trake, polugu gurnite do toèke otpora i pustite. Pomaknite polugu do toèke otpora i dr ite je za dulji rad pokazivaèa smjera. Iskljuèite pokazivaèe smjera ruèno pomicanjem poluge.

Svjetla za vožnju unatrag
Svjetla za vo nju unatrag se ukljuèuju kad je kontakt ukljuèen i odabran je stupanj prijenosa za vo nju unatrag.

Svjetla za maglu > 3
Svjetla za maglu mogu se ukljuèiti samo kada su ukljuèeni kontakt i svjetla. Upravljanje > prekidaèem.

Osvjetljenje
Vozila bez sustava automatske kontrole razine 0 = Zauzeta prednja sjedala 1 = Zauzeta su sva sjedala 2 = Zauzeta su sva sjedala i teret u prtlja niku 3 = Zauzeto vozaèevo sjedalo i teret u prtlja niku Vozila sa sustavom automatske kontrole razine 0 = Zauzeta prednja sjedala 1 = Zauzeta su sva sjedala 1 = Zauzeta su sva sjedala i teret u prtlja niku 2 = Zauzeto vozaèevo sjedalo i teret u prtlja niku

139

Svi pokazivaèi smjera
Upravljajte prekidaèem ¨. Radi lakšeg pronala enja prekidaèa, crvena površina je osvijetljena kad je kontakt ukljuèen. Kad je prekidaè pritisnut, kontrolno svjetlo prekidaèa ukljuèuje se zajedno s ukljuèenim pokazivaèima smjera. Svi pokazivaèi smjera se ukljuèuju automatski ako su aktivirani zraèni jastuci.

Podešavanje snopa prednjih svjetala ?
Ruèno podešavanje svjetlosnog snopa 3 Visinu snopa prednjih svjetala prilagodite optereæenju vozila kako bi sprijeèili zasljepljivanje drugih vozaèa: Pritisnite prekidaè za oslobaðanje i zakretanje u tra eni polo aj. Automatska kontrola razine 3 3 203.

Automatsko podešavanje snopa prednjih svjetala 3 Na vozilima s prednjim Xenon svjetlima, snop prednjih svjetala podešava se automatski ovisno o optereæenju vozila.

140

Osvjetljenje

Prilagodljiva prednja svjetla 3 (AFL)
poboljšavaju osvjetljenje u zavojima (osvjetljenje zavoja) na vozilima s Bi-Xenon prednjim svjetlima.

Osvjetljenje zavoja Xenon snop svjetala usmjerava se ovisno o polo aju kola upravljaèa i brzini (od pribli no 10 km/h). Prednja svjetla osvjetljavaju pod kutom do 15° na lijevo ili desno u odnosu na smjer vo nje. Osvjetljenje na autoputu Pri višim brzinama i kontinuiranoj vo nji po pravcu, kratka svjetla se automatski prebacuju u viši polo aj, poveæavajuæi time podruèje osvjetljenja.

Kontrolno svjetlo B za prilagodljiva prednja svjetla Treperi:: Greška u sustavu. Sustav nije spreman za rad. Ako doðe do greške na ureðaju za zakretanje svjetla, odgovarajuæe kratko svjetlo se iskljuèuje. Odgovarajuæe svjetlo za maglu automatski se ukljuèuje iz sigurnosnih razloga. Za pomoæ kontaktirajte radionicu. Kontrolno svjetlo B treperi 4 sekunde nakon ukljuèivanja kontakta kao podsjetnik da su prednja svjetla podešena, vidi „Prednja svjetla pri vo nji u inozemstvu“ 3 144.

Osvjetljenje
Ako su vozaèeva vrata ostala otvorena, svjetlo æe se iskljuèiti nakon dvije minute. Svjetlo se iskljuèuje odmah umetanjem kljuèa u kontakt bravu ili ponovnim povlaèenjem poluge pokazivaèa smjera s otvorenim vratima vozaèa.

141

Osvjetljenje okoline 3
Kratko svjetlo i svjetla za vo nju unatrag 3 svijetle otprilike 30 sekundi nakon što vozaè izaðe iz vozila i zatvori svoja vrata. Za aktiviranje 1. Iskljuèite kontakt. 2. Izvucite kljuè za pokretanje 3. 3. Otvorite vozaèeva vrata. 4. Povucite polugu pokazivaèa smjera prema kolu upravljaèa 5. Zatvorite vozaèeva vrata.

Pozicijska svjetla 3
Prednja pozicijska svjetla i stra nja svjetla jedne strane mogu se ukljuèiti pri parkiranju: 1. Pomaknite prekidaè svjetala na 7 ili AUTO 3. 2. Kontakt iskljuèen. 3. Pomaknite polugu pokazivaèa smjera do kraja gore (desno parkirno svjetlo) ili dolje (lijevo parkirano svjetlo). Potvrðuje se signalom i ukljuèivanjem odgovarajuæeg kontrolnog svjetla pokazivaèa smjera. Za iskljuèivanje, ukljuèite kontakt ili pomaknite polugu pokazivaèa smjera u drugom smjeru.

142

Osvjetljenje

Osvijetljene instrumenata, osvjetljenje informacijskog zaslona
Ukljuèuje se kada je kontakt ukljuèen. Osvjetljenje mo ete podešavati kad su ukljuèena vanjska svjetla: Pritisnite kako bi oslobodili gumb k i zatim ga zakreæite u smjeru kazaljki na satu ili suprotnom i dr ite ga dok ne postignete eljenu razinu osvijetljenosti. Mod zaslona 3 3 127.

Svjetlo u unutrašnjosti
Automatsko svjetlo unutrašnjosti Ukljuèuje se automatski kad se vozilo otkljuèa daljinskim upravljaèem, kada su vrata otvorena ili kad se kljuè izvadi iz kontakt brave nakon iskljuèivanja kontakta. Iskljuèuje se automatski nakon zadrške kada su vrata zatvorena ili odmah kada se kontakt ukljuèi ili se vrata zakljuèaju. Prednje svjetlo unutrašnjosti Upravlja se c prekidaèem kad su vrata zatvorena.

Prednja svjetla za èitanje 3 Upravlja se a prekidaèima kad je kontakt ukljuèen.

Osvjetljenje
Ulazno svjetlo 3 Nakon otkljuèavanja vozila, osvjetljenje instrumenata i prekidaè svijetle nekoliko sekundi. Osvjetljenje ruèke vrata 3 Kad su vanjska svjetla ukljuèena, osvijetljene su unutrašnje ruèke na prednjim vratima. Osvijetljeno ogledalo u štitniku za sunce 3 Svjetlo se ukljuèuje kad se poklopac otvori. Osvjetljenje pretinca za rukavice Osvjetljenje pretinca za rukavice se ukljuèuje kad je poklopac otvoren. Svjetlo u unutrašnjosti i stražnja svjetla za èitanje 3 Upravljanje prekidaèem (I = uklj., 0 = isklj., srednji polo aj = automatsko ukljuèivanje svjetla unutrašnjosti). Osvjetljenje upaljaèa za cigarete i pepeljare 3 Osvjetljenje upaljaèa za cigarete i pepeljare se ukljuèuje kad je ukljuèen kontakt.

143

Svjetlo prtljažnika Svjetlo prtlja nika se ukljuèuje kad je prtlja nik otvoren. Automatski regulirano osvjetljenje središnje konzole 3 Svjetlo u kuæištu unutrašnjeg ogledala. Automatsko podešavanje osvjetljenja središnje konzole osjetljivo na kolièinu svjetla kad je kontakt ukljuèen.

Svjetlo za lokvu 3
Nakon otkljuèavanja vozila, osvjetljenje registarske ploèice svijetli nekoliko sekundi.

144

Osvjetljenje Prednja svjetla pri vožnji u inozemstvu
Asimetrièna kratka svjetla poveæavaju vidno polje na suvozaèevoj strani ceste. Pri vo nji u zemljama s drugim smjerom prometovanja, ovo uzrokuje zaslijepljenost vozaèa koji Vam dolaze u susret. Uèinite sljedeæe kako bi sprijeèili zasljepljivanje: Vozila s halogenim prednjim svjetlima ili Xenon prednjim svjetlima 3 Kontaktirajte servis radi podešavanja prednjih svjetala. Vozila s prilagodljivim prednjim svjetlima 3 (AFL) 1. Povucite i dr ite polugu za dugo svjetlo na kolu upravljaèa (upozorenje prednjim svjetlima) 2. Ukljuèite kontakt. 3. Nakon otprilike 3 sekunde, èuje se zvuèni signal i zatim kontrolno svjetlo AFL-a B treperi otprilike 4 sekunde. Nakon prebacivanja, AFL kontrolno svjetlo B treperi 4 sekunde pri svakom ukljuèivanju kontakta. Za povratak na asimetrièna kratka svjetla, ponovno povucite i dr ite polugu dugog svjetla, ukljuèite kontakt i èekajte zvuèni signal. AFL kontrolno svjetlo B æe prestati treperiti. Kontrolno svjetlo B 3 112, 3 140.

Zaštita od pražnjenja akumulatora
Radi zaštite od pra njenja akumulatora, osvjetljenje unutrašnjosti, svjetla za èitanje, osvjetljenje prtlja nika i pretinca za rukavice automatski æe se iskljuèiti 10 minuta nakon iskljuèivanja kontakta.

Zamagljeni poklopci svjetala
Unutrašnjost poklopaca svjetala mo e se lagano zamagliti u nepovoljnim, vla nim i hladnim vremenskim prilikama, tijekom jake kiše ili nakon pranja vozila. Magla brzo sama nestaje; za pomoæ, ukljuèite svjetla.

Infotainment sustav

145

Infotainment sustav

Radio prijem 3
Šumovi, buka, izoblièenja ili gubitak radio prijema mogu biti prouzroèeni z promjenama udaljenosti u odnosu na odašiljaè, z višepojasnim prijemom zbog reflektiranja i z zasjenjenjem.

Infotainment sustav 3
Infotainment sustav se koristi prema uputama za uporabu. Radio prijem 3.......................................... Infotainment sustav 3 ............................. Kontrole na kolu upravljaèa 3................ Audio sustav za stra nje sjedalo 3 ........ AUX ulaz 3............................................... Mobilni telefoni i radio ureðaji 3 ............ 145 145 145 146 146 146

Kontrole na kolu upravljaèa 3
Funkcijama Infotainment sustava 3 i informacijskog zaslona mo e se upravljati prekidaèima i kotaèiæima za podešavanje na kolu upravljaèa. Dodatne informacije 3 119, 3 124 dostupne su u Uputama za uporabu infotainment sustava.

146

Infotainment sustav Mobilni telefoni i radio ureðaji 3
Pri ugradnji i uporabi mobilnog telefona moraju se poštivati upute Opela za ugradnju i upute za uporabu proizvoðaèa mobilnog telefona. Nepridr avanje uputa mo e dovesti do onesposobljavanja vozila za uporabu (EU propis 95/54/EC) Preporuèeni preduvjeti za postizanje neometanog rada ureðaja: z Profesionalno ugraðena vanjska antena za postizanje maksimalnog moguæeg dometa. z Maksimalna snaga odašiljanja 10 W.

Audio sustav za stražnje sjedalo 3
Twin Audio omoguæava putnicima izbor izmeðu izvora zvuka koji je odabran na infotainment sustavu ili odvojenog izvora zvuka. Twin Audio mo e kontrolirati samo onaj izvor zvuka koji na infotainment sustavu trenutno nije aktivan. Dostupni su prikljuèci za dva para slušalica, sa zasebnim kontrolama glasnoæe. Dodatne informacije dostupne su u Uputama za uporabu infotainment sustava.

AUX ulaz 3
AUX ulaz se nalazi na središnjoj konzoli pored ruène koènice. Vanjski izvor zvuka kao što je CD player mo e se spojiti koristeæi 3.5 mm prikljuèak putem AUX ulaza. AUX ulaz uvijek odr avajte da bude èist i suh Dodatne informacije dostupne su u Uputama za uporabu infotainment sustava.

z Ugradnja telefona na pogodno mjesto, obratite pa nju na odgovarajuæe informacije 3 101.

Infotainment sustav
Savjetujte se o dozvoljenim mjestima ugradnje za vanjsku antenu ili nosaè radio ureðaja kao i o moguænostima uporabe ureðaja sa snagom odašiljanja veæom od 10 W. Preporuèamo da kontaktirate Vašeg Opel servisnog partnera, koji posjeduje nosaèe i kitove za ugradnju dostupne kao dodatna oprema te æe ih ugraditi u skladu sa propisima. Korištenje dodatka za razgovor bez korištenja ruku sa standardima mobilnih telefona GSM 900/1800/1900 i UMTS je dozvoljeno samo ako je maksimalna snaga odašiljanja 2 W za GSM 900 ili 1 W za druge vrste. Zbog sigurnosnih razloga, preporuèamo da ne koristite telefon tijekom vo nje. Èak i ako koristite ureðaj za prièanje bez uporabe ruku mo e Vam odvlaèiti pa nju tijekom vo nje. Obavezno poštujte specifiène propise pojedine zemlje.
9 Upozorenje

147

Oprez Mobilni telefoni i radio oprema mogu prouzroèiti kvarove na elektronici vozila ako se koriste u vozilu bez vanjske antene osim ako su u skladu s gore spomenutim propisima.

Mobilni telefoni koji nisu u skladu s gore spomenutim standardom mobilnih telefona i radio oprema moraju se koristiti samo uz upotrebu antene koja je prièvršæena na vanjsku stranu vozila.

148

Kontrola klime

Kontrola klime

Sustav grijanja i provjetravanja, klima ureðaj 3 ....................................... Automatski klima ureðaj 3...................... Elektronièki sustav kontrole klime 3 ....... Otvori za provjetravanje.......................... Sustav grijanja i provjetravanja .............. Klima ureðaj 3.......................................... Automatski klima ureðaj 3...................... Elektronièki sustav kontrole klime 3 ....... Grijaè ......................................................... Dovod zraka ............................................. Filter zraka kabine ................................... Redovito korištenje................................... Servis .........................................................

148 149 149 150 151 154 156 161 167 167 167 167 167

Sustav grijanja i provjetravanja, klima ureðaj 3
Provjetravanje, grijanje i hlaðenje 3 kombinirani su u jednom ureðaju namijenjenom za pru anje komfora neovisno o godišnjem dobu, vremenu i temperaturi okoline. Kada je ukljuèeno hlaðenje 3 zrak se hladi i suši. Jedinica grijanja zagrijava zrak po potrebi u svim naèinima rada ovisno o polo aju prekidaèa temperature. Protok zraka se mo e podesiti prema elji pomoæu ventilatora.

Prekidaèi za hlaðenje n i recirkulacijski sustav 4 postoje samo u izvedbama s opcijskim klima ureðajem 3. Klima ureðaj 3 3 154, 3 156.

Kontrola klime
Postavljene vrijednosti prikazane su na informacijskom zaslonu. Elektronièki sustav kontrole klime 3 161.

149

Automatski klima ureðaj 3
Osigurava udobnost u unutrašnjosti neovisno o vremenu, vanjskoj temperaturi ili godišnjem dobu. Kada se pomoæu kontrole temperature postavi temperatura u unutrašnjosti, temperatura i kolièina zraka koji ulazi reguliraju se automatski. Jednolièna, ugodna klima u vozilu se stoga automatski posti e na osnovi vanjskih klimatskih uvjeta. Automatski klima ureðaj 3 156.

Elektronièki sustav kontrole klime 3
Nudi veæi komfor u unutrašnjosti vozila neovisno o vanjskim uvjetima. Da bi se osigurala jednolièna i ugodna klima u vozilu, temperatura ulaznog zraka, protok zraka i raspodjela zraka mijenjaju se automatski ovisno o klimatskim uvjetima izvan vozila i aktualnoj temperaturi u unutrašnjosti vozila.

150

Kontrola klime
Otvori za odmrzavanje vjetrobranskog stakla (2) Prekidaè raspodjele zraka postavljen na l ili J: Struja zraka æe biti usmjerena prema vjetrobranu i boènim prozorima. Dodatni otvori za provjetravanje ispod vjetrobrana i boènih prozora i u prednjem prostoru nogu.

Otvori za provjetravanje
Kada je hlaðenje 3 (kompresor klima ureðaja) ukljuèeno, najmanje jedan otvor za provjetravanje mora biti otvoren tako da se isparivaè ne smrzne zbog nedovoljnog protoka zraka. Provjetravanje unutrašnjosti se mo e podesiti na ugodnu razinu podešavanjem prekidaèa temperature. Za poveæanje kolièine protoka zraka, zakrenite prekidaè ventilatora do kraja i prekidaè raspodjele zraka postavite na M ili L.

Središnji i boèni otvori za provjetravanje (1) Otvorena mlaznica: okomiti nazubljeni kotaèiæ pomaknite dolje. Usmjerite protok zraka zakretanjem horizontalnog kotaèiæa za podešavanje. Za zatvaranje otvora za provjetravanje, zakrenite okomiti kotaèiæ do kraja gore. Prikazuje se simbol 0. Rešetke otvora ostaju otvorene iako je dotok zraka zatvoren.

Kontrola klime

151

Sustav grijanja i provjetravanja
Raspodjela zraka Podesite lijevim okretnim prekidaèem, L Prema podruèju glave putem podesivih otvora za provjetravanje, prema podruèju nogu M Prema podruèju glave putem podesivih otvora za provjetravanje l Prema vjetrobranu i prozorima prednjih vrata J Prema vjetrobranu, prozorima prednjih vrata i podruèju nogu K Prema podruèju nogu Moguæe su meðupostavke. Otvorite otvore za provjetravanje kada je prekidaè namješten na L ili M.

Temperatura Podesite srednjim okretnim prekidaèem. Crveno podruèje = Toplo Plavo podruèje = Hladno Kolièina topline ovisi o temperaturi rashladnog sredstva, te zbog toga nije moguæe grijanje dok se motor ne zagrije.

Protok zraka Podesite desnim okretnim prekidaèem. x 1-4 Iskljuèeno Odabrana brzina ventilatora

Kolièina protoka zraka kontrolira se ventilatorom. Stoga ventilator treba biti ukljuèen tijekom vo nje.

152

Kontrola klime
Grijanje Za brzo zagrijavanje putnièkog prostora: z Postavite prekidaè raspodjele zraka u eljeni polo aj, po eljno polo aj J 3 151. z Zakrenite prekidaè temperature udesno do kraja (toplo). z Postavite brzinu ventilatora na brzinu 3. Udobnost i opæe stanje putnika uvelike ovisi o pravilnom podešavanju provjetravanja i grijanja. Kako bi postigli raspodjelu temperature u vozilu s ugodnim efektom „hladna glava i tople noge“, zakrenite okretni prekidaè raspodjele zraka na K ili J, postavite okretni prekidaè temperature u bilo koji polo aj (s efektom raspodjele temperature u središnjem podruèju).

Provjetravanje z Za maksimalno provjetravanje u podruèju glave: postavite prekidaè raspodjele zraka na M i otvorite sve otvore za provjetravanje. z Za provjetravanje u podruèju nogu: Postavite prekidaè raspodjele zraka na K. z Za istovremeno provjetravanje u podruèju glave i nogu: postavite prekidaè raspodjele zraka na L. z Podesite temperaturu po elji. z Ukljuèite ventilator, podesite po potrebi.

Kontrola klime

153

z Zakrenite prekidaè temperature udesno do kraja (toplo). z Postavite ventilator na 3 ili 4. z Ukljuèite grijanje stra njeg prozora Ü. z Po potrebi otvorite boène otvore za provjetravanje i usmjerite ih prema boènim prozorima.

Grijanje podruèja nogu z Postavite prekidaè raspodjele zraka na K. z Pomaknite prekidaè temperature na crveno podruèje. z Ukljuèite ventilator.

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora
9 Upozorenje

Nepoštivanje uputa mo e dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja prozora i nezgoda zbog smanjene vidljivosti. Zamagljeni ili zaleðeni prozori, npr. zbog vla nog vremena, vla ne odjeæe ili niskih temperatura okoline: z Postavite prekidaè raspodjele zraka na l. z Za istovremeno grijanje podruèja nogu, postavite prekidaè raspodjele zraka na J.

154

Kontrola klime

Klima ureðaj 3
Kao dodatak sustavu grijanja i provjetravanja, klima ureðaj hladi i odvla uje (isušuje) ulazni zrak. Ako hlaðenje ili isušivanje nije potrebno, iskljuèite hlaðenje kako bi uštedili gorivo. Hlaðenje se automatski iskljuèuje pri niskim temperaturama.

Hlaðenje n Mo e se koristiti samo kad motor i ventilator rade. Ukljuèite ili iskljuèite prekidaèem n. Kad je hlaðenje (AC kompresor) aktivno, zrak se hladi i isušuje. Ako hlaðenje ili isušivanje nije potrebno, iskljuèite hlaðenje kako bi uštedili gorivo. Hlaðenje se automatski iskljuèuje pri niskim temperaturama. Kad je hlaðenje ukljuèeno stvara se kondenzat, koji izlazi s donje strane vozila.

Sustav recirkulacije zraka 4 Sustav recirkulacije zraka se ukljuèuje ili iskljuèuje pritiskom prekidaèa 4. Ako ispušni plinovi ili neugodni mirisi dopiru izvana: privremeno ukljuèite recirkulaciju zraka 4. Za pojaèavanje snage hlaðenja pri visokim vanjskim temperaturama, privremeno ukljuèite sustav recirkulacije zraka.

Kontrola klime
9 Upozorenje

155

Sustav recirkulacije zraka smanjuje unos svje eg zraka iz okoliša. Poveæava se vla nost zraka i mo e doæi do zamagljivanja prozora. Opada kvaliteta zraka u putnièkom prostoru zbog èega se putnici mogu osjeæati pospano. Postavite prekidaè raspodjele zraka na l: sustav recirkulacije zraka automatski se iskljuèuje kako bi se omoguæilo br e odmagljivanje prozora i izbjeglo zamagljivanje. Komforna postavka z Postavite hlaðenje n po elji. z Sustav recirkulacije zraka 4 iskljuèen. z Postavite prekidaè raspodjele zraka na M ili L. z Postavite prekidaè temperature po elji. z Ukljuèite ventilator na eljenu brzinu. z Po potrebi otvorite ili podesite otvore za provjetravanje. Temperaturni prekidaè u srednjem podruèju: topliji zrak æe strujati prema podruèju nogu a hladniji zrak u gornji prostor, s toplijim zrakom koji struji kroz boène otvore za provjetravanje a hladniji kroz središnje otvore za provjetravanje. Maksimalno hlaðenje Lagano otvorite prozore i krovni otvor 3 tako da topli zrak mo e brzo iziæi. z Hlaðenje n ukljuèeno. z Sustav recirkulacije zraka 4 ukljuèen. z Postavite prekidaè raspodjele zraka na M. z Zakrenite prekidaè temperature ulijevo do kraja (hladno). z Postavite prekidaè ventilatora na 4. z Otvorite sve otvore za provjetravanje.

156

Kontrola klime
z Hlaðenje ukljuèeno n, kompresor klima ureðaj se iskljuèuje automatski pri niskim temperaturama okoline (smrzavanje). z Postavite prekidaè raspodjele zraka na l. z Zakrenite prekidaè temperature udesno. z Postavite prekidaè ventilatora na 4. z Po potrebi otvorite boène otvore za provjetravanje i usmjerite ih prema prozorima vrata. z Ukljuèite grijanje stra njeg prozora Ü.

Automatski klima ureðaj 3
Osigurava jednoliènu udobnost u unutrašnjosti neovisno o vremenu, vanjskoj temperaturi ili godišnjem dobu. Da bi se osigurali stalni i ugodni uvjeti u unutrašnjosti vozila, temperatura ulaznog zraka i protok zraka mijenjaju se automatski ovisno o klimatskim uvjetima izvan vozila. Promjene temperature, obzirom na vanjske utjecaje, kao što je direktna sunèeva svjetlost, automatski se kompenziraju.

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora
9 Upozorenje

Nepoštivanje uputa mo e dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja prozora i nezgoda zbog smanjene vidljivosti. Zamagljeni ili zaleðeni prozori, npr. zbog vla nog vremena, vla ne odjeæe ili niskih temperatura okoline:

Kontrola klime

157

Automatski naèin rada Osnovne postavke za maksimalnu udobnost: z Postavite prekidaè ventilatora na A. z Postavite prekidaè raspodjele zraka na eljenu postavku. z Koristite okretni prekidaè za postavljanje temperature na 22 °C (po elji se mo e postaviti viša ili ni a temperatura). z Ukljuèite kompresor klima ureðaja 3 158. z Otvorite sve otvore za provjetravanje. Iskljuèivanje kompresora klima ureðaja mo e smanjiti razinu komfora i sigurnosti 3 158.

Raspodjela zraka Podesite lijevim okretnim prekidaèem, L Prema podruèju glave putem podesivih otvora za provjetravanje, prema podruèju nogu M Prema podruèju glave putem podesivih otvora za provjetravanje l Prema vjetrobranu i prozorima prednjih vrata J Prema vjetrobranu i prozorima prednjih vrata, prema podruèju nogu K Prema podruèju nogu Moguæe su meðupostavke. Otvorite otvore za provjetravanje kada je prekidaè namješten na L ili M.

Postavljanje temperature Podesite srednjim okretnim prekidaèem. Okretni prekidaè postavite na tra enu vrijednost. Moguæe su meðupostavke. Odabrana temperatura se konstantno odr ava. Iz razloga udobnosti, temperaturu mo ete mijenjati samo u malim koracima. Na krajnjim polo ajima, nema regulacije temperature. Klima ureðaj radi s maksimalnim hlaðenjem ili grijanjem. Kolièina topline ovisi o temperaturi rashladnog sredstva, te zbog toga nije moguæe grijanje dok se motor ne zagrije.

158

Kontrola klime

Protok zraka Podesite desnim okretnim prekidaèem. 1-4 Ruèno podešavanje brzine ventilatora. Moguæe su meðupostavke A Automatsko podešavanje brzine ventilatora. x Ventilator iskljuèen. Brzina ventilatora se podešava kako bi se postigao potreban protok zraka radi odr avanja odabrane temperature. Odaberite automatski naèin rada za najvišu razinu komfora. Kada je ventilator iskljuèen, takoðer je iskljuèen i kompresor klima ureðaja.

Za ukljuèivanje/iskljuèivanje kompresora klima ureðaja (hlaðenje) n Mo e se koristiti samo kad motor i ventilator rade. Ukljuèite ili iskljuèite prekidaèem n. Kad je hlaðenje (AC kompresor) aktivno, zrak se hladi i isušuje. Ako hlaðenje ili isušivanje nije potrebno, iskljuèite hlaðenje kako bi uštedili gorivo. Hlaðenje se automatski iskljuèuje pri niskim temperaturama. Kad je hlaðenje ukljuèeno stvara se kondenzat, koji izlazi s donje strane vozila.

Ruèno upravljanje sustavom za recirkulaciju zraka Sustav za recirkulaciju zraka sprjeèava ulazak zraka iz okoline i zrak u putnièkom prostoru kru i. Sustav recirkulacije zraka se ukljuèuje ili iskljuèuje prekidaèem 4.
9 Upozorenje

Sustav recirkulacije zraka smanjuje unos svje eg zraka iz okoliša. Ako se koristi bez hlaðenja, poveæava se vla nost zraka i mo e doæi do zamagljivanja prozora. Opada kvaliteta zraka u putnièkom prostoru zbog èega se putnici mogu osjeæati pospano.

Kontrola klime
Grijanje Za brzo zagrijavanje putnièkog prostora: z Postavite prekidaè raspodjele zraka na tra eni polo aj 3 151. z Postavite središnji zakretni prekidaè na eljenu temperaturu. Preporuèamo vrijednost od pribli no 22 °C. z Postavite prekidaè ventilatora na A. Ventilator se mo e podesiti i ruèno: Postavite okretni prekidaè na polo aj 1 - 4. Moguæe su i meðupostavke.

159

Udobnost i opæe stanje putnika uvelike ovisi o pravilnom podešavanju provjetravanja i grijanja. Kako bi postigli raspodjelu temperature u vozilu s ugodnim efektom „hladna glava i tople noge“, postavite prekidaè raspodjele zraka na K ili J, postavite prekidaè temperature oko 22 °C i otvorite središnje otvore za provjetravanje.

Provjetravanje z Za maksimalno provjetravanje u podruèju glave: postavite prekidaè raspodjele zraka na M i otvorite sve otvore za provjetravanje. z Za provjetravanje u podruèju nogu: Postavite prekidaè raspodjele zraka na K. z Za istovremeno provjetravanje u podruèju glave i nogu: postavite prekidaè raspodjele zraka na L. z Podesite eljenu temperaturu. z Postavite prekidaè ventilatora na A. Ventilator se mo e podesiti i ruèno: Postavite okretni prekidaè na polo aj 1 - 4. Moguæe su i meðupostavke.

160

Kontrola klime
z Postavite temperaturu za maksimalno grijanje, npr. zakrenite središnji okretni prekidaè do kraja udesno (28 °C). z Ukljuèite grijanje stra njeg prozora Ü. Hlaðenje (kompresor klima ureðaja) se ne mo e koristiti pri niskoj temperaturi okoline. Za iskljuèivanje, ponovno pritisnite prekidaè V; automatski klima ureðaj æe raditi sa ranije podešenim postavkama.

Maksimalno hlaðenje Lagano otvorite prozore i krovni otvor 3 tako da topli zrak mo e brzo iziæi. z Hlaðenje n ukljuèeno. z Postavite prekidaè raspodjele zraka na M. z Postavite prekidaè temperature na eljenu temperaturu. z Postavite prekidaè ventilatora na A. z Otvorite sve otvore za provjetravanje. Sustav automatske kontrole klime pru a maksimalno hlaðenje sve do postavljene vrijednosti. Na postavkama ispod 17 °C (zakretni prekidaè do kraja ulijevo), sustav kontinuirano radi s maksimalnim hlaðenjem. Kad kompresor klima ureðaja radi, automatski se ukljuèuje recirkulacija zraka.

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora
9 Upozorenje

Nepoštivanje uputa mo e dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja prozora i nezgoda zbog smanjene vidljivosti. Zamagljeni ili zaleðeni prozori, npr. zbog vla nog vremena, vla ne odjeæe ili niskih temperatura okoline: z Hlaðenje ukljuèeno n, kompresor klima ureðaj se iskljuèuje automatski pri niskim temperaturama okoline (smrzavanje). z Pritisnite prekidaè V: U polo aju prekidaèa A, ventilator automatski ukljuèuje najvišu brzinu i zrak se usmjerava prema vjetrobranu.

Kontrola klime Elektronièki sustav kontrole klime 3
Osigurava najveæu kolièinu komfora u unutrašnjosti neovisno o vremenu, temperaturi okoline ili godišnjem dobu. Da bi se osigurali stalni i ugodni uvjeti u unutrašnjosti vozila, temperatura ulaznog zraka, protok zraka i raspodjela zraka mijenjaju se automatski ovisno o klimatskim uvjetima izvan vozila. Klima se regulira automatski na osnovu osobnih postavki. Promjene temperature, obzirom na vanjske utjecaje, kao što je direktna sunèeva svjetlost, automatski se kompenziraju. Postavke su prikazane na informacijskom zaslonu. Promjene postavki nakratko se prikazuju na informacijskom zaslonu, prikazujuæi se iznad trenutno prikazanog izbornika. Format mo e biti razlièit ovisno o vrsti zaslona 3 116. Postavke sustava kontrole klime pohranjuju se u kljuè vozila kad se vozilo zakljuèa, vidi „Pohranjivanje osobnih postavki u kljuè vozila“ 3 28.
FM AS [TP] REG CDin MP3

161

90.6 MHz

Za svaki daljinski upravljaè pohranjuju se razlièite postavke. Korištenje daljinskog upravljaèa aktivirati æe postavke koje su s njim povezane. Ruèno podešavanje npr. mo e se odabrati rad bez hlaðenja i raspodjela zraka se mo e odabrati putem izbornika 3 164. Kad je hlaðenje (kompresor klima ureðaja) aktivno, zrak se hladi i isušuje. Filter za pelud uklanja prašinu, èaðu, pelud i spore iz zraka koji se upuhuje.

Sustav automatske recirkulacije zraka 3 posjeduje senzor kvalitete zraka koji detektira opasne plinove, te u tom sluèaju automatski ukljuèuje recirkulaciju zraka. Kad je u automatskom naèinu rada, sustav kontrole klime omoguæava optimalnu podešenost pri gotovo svim radnim uvjetima. Ako je potrebno, postavke sustava kontrole klime mogu se promijeniti ruèno. Sustav kontrole klime mo e se koristiti samo kad motor radi. Ne pokrivajte senzor na ploèi s instrumentima jer to mo e prouzroèiti kvar sustava kontrole klime 3. Hlaðenje (kompresor klima ureðaja) se iskljuèuje automatski pri niskim temperaturama okoline.

162

Kontrola klime
Iskljuèivanje kompresora klima ureðaja (na zaslonu klima ureðaja je prikazano Eco) mo e smanjiti razinu komfora i sigurnosti 3 164. U automatskom naèinu rada svi otvori za provjetravanje podešavaju se automatski. Otvori za provjetravanje stoga moraju uvijek biti otvoreni 3 150. Automatsko ukljuèivanje recirkulacije zraka 3 Sustav provjetravanja postavljen je na recirkulaciju zraka i zrak u unutrašnjosti kru i.
FM AS [TP] REG CDin MP3

90.6 MHz

Automatski naèin rada Osnovne postavke za maksimalnu udobnost: z Pritisnite prekidaè AUTO. z Otvorite sve otvore za provjetravanje. z Ukljuèite kompresor klima ureðaja 3 164. z Postavite predefiniranu temperaturu na 22 °C koristeæi lijevi kotaèiæ. Temperaturu mo ete po elji podesiti na višu ili ni u vrijednost.

Sustav automatske recirkulacije zraka posjeduje senzor kvalitete zraka koji detektira opasne plinove u zraku iz okoline, te u tom sluèaju automatski ukljuèuje recirkulaciju zraka. Ako je temperatura okoline preniska i hlaðenje (kompresor klima ureðaja) je iskljuèeno, automatska recirkulacija zraka moguæa je samo do odreðenog kapaciteta kako bi se sprijeèilo zamagljivanje prozora. Ukljuèite recirkulaciju ruèno ako to elite. Ukljuèivanje i iskljuèivanje automatske recirkulacije 3 166. Ruèno upravljanje sustavom za recirkulaciju zraka 3 166.

Postavljanje temperature Lijevi kotaèiæ se mo e koristiti za postavljanje temperature izmeðu 16 °C i 28 °C. Iz razloga udobnosti, temperaturu mo ete mijenjati samo u malim koracima.

Kontrola klime
Ako je postavljena temperatura ispod 16 °C na zaslonu je prikazano Lo: sustav kontrole klime radi konstantno i maksimalno hladi. Temperatura se ne regulira. Ako je postavljena temperatura iznad 28 °C na zaslonu je prikazano Hi: sustav kontrole klime radi konstantno i maksimalno grije. Temperatura se ne regulira. Temperatura se memorira kad se kontakt iskljuèi.
FM AS [TP] REG CDin MP3

163

Kolièina zraka mo e se poveæati ili smanjiti zakretanjem desnog kotaèiæa. Za povratak na automatski naèin rada: pritisnite prekidaè V ili AUTO. Grijanje stra njeg prozora 3 50.

90.6 MHz

Odmagljivanje i odmrzavanje prozora
9 Upozorenje

Nepoštivanje uputa mo e dovesti do zamagljivanja ili zaleðivanja prozora i nezgoda zbog smanjene vidljivosti. Zamagljeni ili zaleðeni prozori, npr. zbog vla nog vremena, vla ne odjeæe ili niskih temperatura okoline: Pritisnite prekidaè V. V je prikazano na zaslonu: kontrolno svjetlo u prekidaèu svijetli. Temperatura i raspodjela zraka se podešavaju automatski i ventilator radi veæom brzinom.

164

Kontrola klime
Climate Air distribut. AC Autom. blower Auto. recirc Air distribut. Climate Air distribut. AC Autom. blower Auto. recirc Air conditioning on / off

Ruène postavke u izborniku Climate Pod odreðenim okolnostima (npr. smrznuti ili zamagljeni prozori), djelovanje sustava kontrole klime mo e se kontrolirati ruèno. Podešavanja sustava kontrole klime mogu se vršiti središnjim kotaèiæem, prekidaèima i izbornicima prikazanim na zaslonu. Za otvaranje izbornika, pritisnite središnji kotaèiæ, na zaslonu se prikazuje izbornik Climate.

Pojedine stavke izbornika odabiru se zakretanjem središnjeg kotaèiæa i selektiraju pritiskom na njega. Odabir nekih izbornika pritiskom kotaèiæa otvoriti æe podizbornik 3. Za izlaz iz izbornika, zakrenite središnji kotaèiæ ulijevo ili udesno na Return ili Main i odaberite.

Ukljuèivanje i iskljuèivanje kompresora klima ureðaja U Climate izborniku, odaberite stavku izbornika AC i aktivirajte pritiskom. Iskljuèite ako hlaðenje ili isušivanje nije potrebno (maksimalna ušteda energije): Na zaslonu je prikazano Eco. Zrak koji se upuhuje ne hladi se i ne isušuje. Ovo ogranièava razinu komfora koju pru a elektronièki sustav kontrole klime i mo e, na primjer, prouzroèiti zamagljivanje prozora. Kad je hlaðenje ukljuèeno stvara se kondenzat, koji izlazi s donje strane vozila.

Kontrola klime
Air distribut.
FM AS [TP] REG CDin MP3

165

Automatic blower Strong Normal Weak

90.6 MHz

Raspodjela zraka Okrenite središnji kotaèiæ, otvara se izbornik Air distribut.. Pojavljuju se moguæe postavke za raspodjelu zraka. Gore Raspodjela zraka prema vjetrobranu i prozorima prednjih vrata. Sredina Raspodjela zraka prema putnicima putem prednjih podesivih otvora za provjetravanje. Dolje Raspodjela zraka prema podruèju nogu. Izbornik Air distribut. se takoðer mo e otvoriti putem izbornika Climate. Povratak na automatsku raspodjelu zraka: Iskljuèite odgovarajuæu postavku ili pritisnite prekidaè AUTO.

Protok zraka Zakrenite desni kotaèiæ ulijevo ili udesno. Odabrana brzina ventilatora prikazana je s x i brojevima na zaslonu. Pri brzini 0 ventilator i hlaðenje (kompresor klima ureðaja) su iskljuèeni. Za povratak na automatski naèin rada: Pritisnite prekidaè AUTO.

Podešavanje ventilatora u automatskom naèinu rada 3 Postavke ventilatora u automatskom naèinu rada mogu se promijeniti. Odaberite stavku Automatic blower na izborniku Climate i odaberite eljenu postavku ventilatora.

166

Kontrola klime
Climate Air distribut. AC Autom. blower Auto. recirc Automatic recirculation air control at bad outside air

Residual air conditioning on

Ukljuèivanje i iskljuèivanje automatske recirkulacije 3 Sustav automatske recirkulacije zraka posjeduje senzor kvalitete zraka koji detektira opasne plinove u zraku iz okoline, te u tom sluèaju automatski ukljuèuje recirkulaciju zraka. Odaberite stavku Auto. recirc na izborniku Climate i ukljuèite je ili iskljuèite pritiskom. Ako je potrebno prebacite na ruèno upravljanje sustavom za recirkulaciju zraka.

Ruèno upravljanje sustavom za recirkulaciju zraka Sustav za recirkulaciju zraka sprjeèava ulazak zraka iz okoline i zrak u putnièkom prostoru kru i. Upravljajte prekidaèem 4.
9 Upozorenje

Rad klima ureðaja kad motor ne radi Ako je kontakt iskljuèen, topli ili hladni zrak koji se nalaze u sustavu, mogu se koristiti za odr avanje temperature u putnièkom prostoru, npr. kad èekate prelazak preko eljeznièke pruge. Kad je kontakt iskljuèen pritisnite prekidaè AUTO . Na zaslonu je nakratko prikazano Residual air conditioning on . Naknadni rad sustava kontrole klime je moguæ samo ogranièeno vrijeme. Deaktivirajte ranije pritiskom prekidaèa AUTO.

Pri recirkulaciji je smanjen dotok svje eg zraka. Opada kvaliteta zraka u putnièkom prostoru zbog èega se putnici mogu osjeæati pospano. Ako ureðaj radi bez hlaðenja, poveæava se vla nost zraka te se prozori mogu zamagliti. Stoga se recirkulacija zraka smije koristiti samo u kraæim vremenskim periodima. Iskljuèivanje ruèno upravljane recirkulacije zraka: Ponovno pritisnite prekidaè 4. Kontrolno svjetlo u prekidaèu æe se ugasiti.

Kontrola klime Grijaè
Na vozilima s Quickheat sustavom 3: ovisno o temperaturi okoline i temperaturi motora, putnièki prostor se br e zagrijava korištenjem pomoænog elektriènog grijaèa. Vozila s diesel motorom imaju grijaè na gorivo 3.

167

Redovito korištenje
Kako bi se osigurao efikasan rad sustava, sustava klima ureðaja 3 mora biti ukljuèen nekoliko minuta jednom mjeseèno, neovisno o vremenu i godišnjem dobu. Sustav ne aktivira hlaðenje ako je temperatura okoline preniska.

Servis
Kako bi osigurali optimalne performanse hlaðenja, preporuèamo godišnju provjeru sustava kontrole klime poèevši od 3. godine nakon prve registracije. z Test funkcionalnosti i tlaka.

Dovod zraka
Otvori za dovod zraka ispred vjetrobrana u prostoru motora moraju biti èisti kako bi se omoguæio dovod zraka. Uklonite lišæe, neèistoæu ili snijeg.

z Funkcionalnost grijanja. z Provjera istjecanja. z Provjera pogonskog remenja. z Èišæenje kondenzatora i ispuštanje isparivaèa z Provjera performansi

Filter zraka kabine
Filter zraka kabine proèišæava zrak koji ulazi iz okoline i uklanja prašinu, èaðu, pelud i spore. Sloj od aktivnog ugljena 3 iz zraka eliminira veæinu neugodnih mirisa i opasnih plinova iz okoline.

168

Vožnja i korištenje Automatizirani ruèni mjenjaè 3
Poluautomatski Easytronic mjenjaè dozvoljava ruènu (ruèni naèin) ili automatsku promjenu stupnja prijenosa (automatski naèin), oboje s automatskom kontrolom spojke.

Vožnja i korištenje

Automatizirani ruèni mjenjaè 3 .............. Ruèni mjenjaè ........................................... Automatski mjenjaè 3 ............................. Automatski mjenjaè s ActiveSelectom 3................................ Savjeti za vo nju....................................... Ušteda goriva, Zaštita okoliša................ Goriva, punjenje spremnika za gorivo.... Katalizator, ispuh motora ....................... Sustavi kontrole vo nje ............................ Hidrauliène koènice.................................. Sustav protiv blokiranja kotaèa pri koèenju (ABS u) ................................... Ruèna koènica .......................................... Pomoæ pri koèenju.................................... Pomoæ pri kretanju na uzbrdici 3 (HSA)............................... Kotaèi, gume ............................................ Krovni nosaèi 3 ........................................ Oprema za vuèu 3................................... Oprema za vuèu s demonta nom kukom 3 ................................................. Vuèa prikolice/kamp kuæice.....................

168 176 176 181 186 188 190 192 196 208 209 210 210 210 210 217 218 218 221

Zaslon mjenjaèa Prikazuje naèin rada i odabrani stupanj prijenosa. T simbol svijetli kad je zimski program ukljuèen. Zaslon treperi nekoliko sekundi kada je A, M ili R odabrano kad motor radi i no na koènica nije pritisnuta.

Vožnja i korištenje
Nema potrebe za odabirom praznog hoda prije pokretanja motora. Ako je odabran stupanj prijenosa, mjenjaè automatski odabire prazni hod (N) kad se prije pokretanja motora pritisne papuèica no ne koènice. To mo e dovesti do laganog kašnjenja u procesu pokretanja.

169

Pokretanje motora Prilikom pokretanja motora pritisnite papuèicu koènice. Motor se mo e pokrenuti samo kad je no na koènica pritisnuta. „N“ je prikazano na zaslonu mjenjaèa. Ako papuèica no ne koènice nije pritisnuta, kontrolno svjetlo j 3 na ploèi s instrumentima svijetli, i „N“ na zaslonu mjenjaèa treperi - motor se ne mo e pokrenuti. Motor takoðer nije moguæe pokrenuti ukoliko su sva svjetla koèenja neispravna.

Upravljanje automatiziranim ruènim mjenjaèem s polugom mjenjaèa Uvijek pomaknite polugu mjenjaèa u odgovarajuæem smjeru do kraja. Nakon puštanja, automatski se vraæa u središnji polo aj. Obratite pa nju na indikator stupnja prijenosa/naèina rada na zaslonu mjenjaèa. Pomaknite polugu mjenjaèa prema N Prazni hod.

170

Vožnja i korištenje
Takoðer je moguæe krenuti bez pritiskanja no ne koènice ako je papuèica gasa pritisnuta odmah nakon pomicanja poluge mjenjaèa. Ako se odmah ne pritisne papuèica gasa ili papuèica no ne koènice nije pritisnuta, stupanj prijenosa se ne odabire i „A“ treperi. Nakon nekoliko sekundi, na zaslonu se ponovno pojavljuje „N“. Ponovite pokretanje uz ranije opisan postupak. U automatskom naèinu rada, odabir drugih stupnjeva prijenosa je automatski neovisno o uvjetima vo nje. Pomaknite polugu mjenjaèa prema A Prebacivanje izmeðu automatskog i ruènog naèina rada. U ruènom naèinu rada moguæa je ruèna promjena stupnja prijenosa. „M“ i odabrani stupanj prijenosa prikazani su na zaslonu mjenjaèa. Ako je broj okretaja motora prenizak, automatizirani ruèni mjenjaè æe automatski odabrati ni i stupanj prijenosa èak i u ruènom naèinu rada. Ovo sprjeèava iskljuèivanje motora.

Kretanje Pritisnite no nu koènicu, otpustite ruènu koènicu i pomaknite polugu mjenjaèa u A, + ili -. Automatizirani ruèni mjenjaè je u automatskom naèinu rada i odabran je prvi stupanj prijenosa (drugi stupanj ako je ukljuèen Zimski program). „A1“ je prikazano na zaslonu mjenjaèa („A2“ ako je ukljuèen Zimski program). Vozilo poèinje „puzati“ kad se no na koènica otpusti.

Pomaknite polugu mjenjaèa prema + ili + Ukljuèivanje višeg stupnja prijenosa. - Ukljuèivanje ni eg stupnja prijenosa. Ako je odabran viši stupanj prijenosa kad je broj okretaja motora prenizak, ili ni i stupanj prijenosa kad je broj okretaja motora previsok, ne vrši se promjena stupnja prijenosa. Ovo sprjeèava motor da radi s preniskim ili previsokim brojem okretaja. Stupnjevi prijenosa mogu se preskoèiti uzastopnim pomicanjem poluge mjenjaèa u kratkim intervalima.

Vožnja i korištenje
Ukoliko je vozilo u automatskom naèinu rada, prilikom pomicanja poluge mjenjaèa na + ili automatizirani ruèni mjenjaè se prebacuje na ruèni naèin rada i mijenja stupanj prijenosa gore ili dolje. „M“ i odabrani stupanj prijenosa prikazani su na zaslonu mjenjaèa. Pomaknite polugu mjenjaèa prema R Vo nja unatrag. Moguæe je odabrati samo kad vozilo miruje. Pritisnite no nu koènicu, otpustite ruènu koènicu i pomaknite polugu mjenjaèa u R. Odabran je stupanj prijenosa za vo nju unatrag. „R“ je prikazano na zaslonu mjenjaèa. Vozilo poèinje „puzati“ kad se no na koènica otpusti. Takoðer je moguæe krenuti unatrag bez pritiskanja no ne koènice ako je papuèica gasa pritisnuta odmah nakon pomicanja poluge mjenjaèa. Ako se odmah ne pritisne papuèica gasa ili papuèica no ne koènice nije pritisnuta, stupanj prijenosa se ne odabire i „R“ treperi. Nakon nekoliko sekundi, na zaslonu se ponovno pojavljuje „N“. Ponovite pokretanje uz ranije opisan postupak. Zaustavljanje vozila U automatskom ili ruènom naèinu rada, kada je vozilo zaustavljeno prvi stupanj prijenosa (s ukljuèenim zimskim programom, drugi stupanj) ukljuèuje se automatski i otpušta se spojka. U R stupanj za vo nju unatrag ostaje ukljuèen. Kada su otvorena vozaèeva vrata, èuje se zvuk zujalice upozorenja, ako motor radi, ako je odabran stupanj prijenosa i no na koènica nije pritisnuta. Vozilo poèinje „puzati“ ako ruèna koènica nije zategnuta. Pomaknite polugu mjenjaèa u N i zategnite ruènu koènicu. Prilikom zaustavljanja na usponu, zategnite ruènu koènicu ili pritisnite no nu koènicu. Za sprjeèavanje pregrijavanja spojke, ne poveæavajte broj okretaja motora kako bi osigurali miran rad kad je odabran stupanj prijenosa. Kako bi se sprijeèilo ošteæenje automatiziranog ruènog mjenjaèa, pri visokim temperaturama spojke ona se automatski ukljuèuje. Pri du im zaustavljanjima, primjerice u kolonama ili na eljeznièkim prijelazima iskljuèite motor.

171

Elektronièki kontrolirani programi vožnje z Nakon hladnog pokretanja, program radne temperature automatski poveæava brzinu vrtnje motora za brzo postizanje radne temperature u katalizatoru. z Prilagodni programi automatski prilagoðavaju promjenu stupnja prijenosa uvjetima vo nje, npr. veæe optereæenje i usponi.

172

Vožnja i korištenje

z Kad je odabran SPORT program, vrijeme promjene stupnja prijenosa je skraæeno i mjenjaè mijenja stupnjeve prijenosa pri višim brojevima okretaja (osim ako je ukljuèen tempomat). SPORT program 3 198.

Zimski program T U sluèaju poteškoæa pri kretanju na klizavim cestama, pritisnite prekidaè T („A“, odabrani stupanj prijenosa i T prikazuje se na zaslonu mjenjaèa). Automatizirani ruèni mjenjaè ukljuèuje automatski naèin rada i vozilo kreæe u drugom stupnju prijenosa. Zimski program se iskljuèuje: z ponovnim pritiskom na prekidaè T, z iskljuèivanjem kontakta, z ukljuèivanjem ruènog naèina rada, z ako je temperatura spojke previsoka. Ako je zimski program ukljuèen, SPORT program se iskljuèuje.

Kickdown Pri odreðenim brzinama vrtnje motora, pritisak papuèice gasa iza toèke otpora æe prouzroèiti da mjenjaè odabere ni i stupanj prijenosa. Za vrijeme kickdown postupka nije moguæa ruèna promjena stupnja prijenosa.

Vožnja i korištenje
Kada broj okretaja motora dostigne gornju granicu, mjenjaè odabire viši stupanj prijenosa za vrijeme kickdown-a èak i u ruènom naèinu rada. Bez kickdown-a ova automatska promjena stupnja prijenosa se ne vrši u ruènom naèinu rada. Ako je ukljuèen SPORT program, pogonski kotaèi mogu lagano proklizavati kad krenete s kickdown postupkom. Ovo omoguæava maksimalno ubrzanje vozila. Koèenje motorom Automatski naèin rada Pri vo nji na nizbrdici, automatizirani ruèni mjenjaè ne odabire više stupnjeve prijenosa dok se ne dostigne visoki broj okretaja motora. Pri koèenju, pravovremeno odabire ni i stupanj prijenosa. Ruèni naèin rada Za uporabu efekta koèenja motorom, pravovremeno odaberite ni i stupanj prijenosa pri vo nji na nizbrdici. „Ljuljanje vozila“ Ako je potrebno ljuljati vozilo kako bi ga izvukli iz pijeska, blata, snijega ili iz jarka, izmjenièno pomièite polugu mjenjaèa izmeðu R i A (ili + ili -) uz istovremeni lagani pritisak na papuèicu gasa. Ne tjerajte motor u visoki broj okretaja i izbjegavajte naglo ubrzavanje.

173

Precizno upravljanje vozilom Za precizno upravljanje vozilom naprijed ili natrag pri parkiranju ili ulazu u gara u mo ete iskoristiti tendenciju puzanja vozila otpuštanjem no ne koènice. Nikada istovremeno ne pritišæite papuèicu gasa i koènice. Za sprjeèavanje ošteæenja, automatizirani ruèni mjenjaè iskljuèuje funkciju „puzanja“ kada temperatura spojke postane previsoka.

174

Vožnja i korištenje

Parkiranje vozila Zategnite ruènu koènicu i izvucite kljuè za pokretanje ili, s Otvori&Pokreni sustavom 3, izvadite elektronièki kljuè iz vozila. Ostaje ukljuèen zadnji odabrani stupanj prijenosa (oznaka na zaslonu mjenjaèa). S N, nije odabran stupanj prijenosa. Kad je kontakt iskljuèen, automatizirani ruèni mjenjaè više ne odgovara na pomicanje poluge mjenjaèa. Zakljuèajte vozilo. U suprotnom se mo e isprazniti akumulator ako je vozilo dugo parkirano. Ako ruèna koènica nije zategnuta, kontrolno svjetlo R treperi nekoliko sekundi nakon iskljuèivanja kontakta. S iskljuèenim kontaktom i nezategnutom ruènom koènicom, kada se otvore vozaèeva vrata èuje se zvuk upozorenja i kontrolno svjetlo R treperi; ukljuèite kontakt, odaberite stupanj prijenosa, iskljuèite kontakt i zategnite ruènu koènicu.

Greška Kako bi se sprijeèilo ošteæenje automatiziranog ruènog mjenjaèa, pri visokim temperaturama spojke ona se automatski ukljuèuje. U sluèaju greške, svijetli kontrolno svjetlo A. Vo nja se mo e nastaviti. Ruèni naèin rada se više ne mo e ukljuèiti. Ako je „F“ prikazano na zaslonu mjenjaèa, nije moguæe nastaviti vo nju. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Samodijagnoza integrirana u sustav olakšava brzo pronala enje greške.

Prekid napajanja elektriènom energijom Ako je došlo do prekida napajanja a odabran je stupanj prijenosa, spojka se neæe odspojiti. Vozilo se ne mo e pomaknuti. Ako je akumulator prazan, pokrenite vozilo kablovima za pokretanje 3 225.

Vožnja i korištenje
Ako uzrok nije prazan akumulator, kontaktirajte radionicu. Ako se vozilo mora iskljuèiti iz prometa, odspojite spojku na vozilima s 5-stupanjskim automatiziranim ruènim mjenjaèem. Na vozilima sa 6-stupanjskim automatiziranim ruènim mjenjaèem, spojka se ne mo e odspojiti 3 ; ako se vozilo mora pomaknuti, za vuèu podignite prednji dio vozila. Odvojite spojku (samo za vozila s 5 stupanjskim automatiziranim ruènim mjenjaèem) 1. Zategnite ruènu koènicu i iskljuèite kontakt. 2. Otvorite poklopac motora i postavite potpornu šipku 3 224. 3. Oèistite mjenjaè oko poklopca (vidi sliku) tako da neèistoæa ne uðe u otvor kad se poklopac ukloni. 4. Zakrenite poklopac da ga otpustite i skinite podizanjem, vidi sliku. 5. Zakreæite vijak za podešavanje u smjeru kazaljki na satu plosnatim odvijaèem (alat 3 3 234) dok se ne osjeti da nema otpora. Spojka je odspojena. Oprez Ne zakreæite preko toèke otpora, jer to mo e oštetiti automatizirani ruèni mjenjaè.

175

6. Postavite oèišæeni poklopac. Poklopac mora u potpunosti nasjedati na kuæište. Oprez Vuèa vozila i pokretanje motora nije dozvoljeno kad je spojka otpuštena na ovaj naèin, iako se vozilo mo e pomaknuti na kraæu udaljenost. Odmah kontaktirajte radionicu radi pomoæi.

176

Vožnja i korištenje Automatski mjenjaè 3
Automatski mjenjaè 3 omoguæava automatski odabir.

Ruèni mjenjaè
Za odabir stupnja za vo nju unatrag, kad vozilo miruje prièekajte 3 sekunde nakon odvajanja spojke, pritisnite osiguraè na poluzi mjenjaèa i odaberite stupanj prijenosa. Ako se stupanj prijenosa ne odabere, otpustite spojku, ponovno pritisnite papuèicu spojke i ponovite odabir. Ne dopustite da spojka nepotrebno proklizava. Papuèicu spojke pritisnite do kraja. Ne koristite papuèicu kao oslonac za nogu (poveæava trošenje spojke).

Zaslon mjenjaèa Prikaz naèina rada ili odabranog stupnja prijenosa na lijevoj strani zaslona mjenjaèa. Stupanj prijenosa kojeg je odabrao mjenjaè prikazan je na desnoj strani zaslona mjenjaèa. 1 svijetli kad je aktivan SPORT program. T simbol svijetli kad je zimski program ukljuèen.

Vožnja i korištenje
Poluga mjenjaèa se mo e pomaknuti iz polo aja P ili N samo kad je kontakt ukljuèen i pritisnuta no na koènica (poluga mjenjaèa je zakljuèana). Za ukljuèivanje P ili R, pritisnite osiguraè na poluzi mjenjaèa. Motor se mo e pokrenuti samo s polugom u polo ajima P ili N. Kada je odabran polo aj N, pritisnite no nu koènicu ili zategnite ruènu koènicu prije pokretanja. Ne ubrzavajte za vrijeme odabira stupnja prijenosa. Nikad istovremeno ne pritišæite papuèicu gasa i koènice. Položaji poluge mjenjaèa P, R, N i D P Polo aj za parkiranje. Prednji kotaèi su blokirani. Odaberite samo kada vozilo miruje sa zategnutom ruènom koènicom. R N D Vo nja unatrag. Moguæe je odabrati samo kad vozilo miruje. Prazni hod. Polo aj za normalnu vo nju od 1. do najvišeg stupnja prijenosa.

177

Kad je odabran stupanj prijenosa, vozilo poèinje lagano klizati kad se papuèica koènice otpusti. Stupnjevi prijenosa 3, 2, 1 3, 2, 1 Mjenjaè ne odabire stupnjeve prijenosa iznad odabranog. Za ukljuèivanje 3 ili 1, pritisnite osiguraè na poluzi mjenjaèa. Odaberite 3, 2 ili 1 samo za sprjeèavanje automatskog odabira višeg stupnja prijenosa ili za pomoæ pri koèenju.

178

Vožnja i korištenje
z Nakon hladnog pokretanja, program radne temperature automatski poveæava brzinu vrtnje motora za brzo postizanje radne temperature u katalizatoru. z Prilagodni programi automatski prilagoðavaju promjenu stupnja prijenosa uvjetima vo nje, npr. veæe optereæenje ili usponi.

Elektronièki kontrolirani programi vožnje z Kad je odabran SPORT program, mjenjaè mijenja stupnjeve prijenosa pri višim brojevima okretaja (osim ako je ukljuèen tempomat). Kontrolno svjetlo 1 svijetli na zaslonu mjenjaèa 3 176. Sport program 3 198. z Funkcija automatskog odabira praznog hoda automatski odabire prazni hod kad vozilo miruje s odabranim stupanjem prijenosa za vo nju naprijed (ovisno o temperaturi ulja mjenjaèa).

Zimski program T U sluèaju problema s kretanjem na klizavim površinama ceste, aktivirajte zimski program. Za aktiviranje Pritisnite prekidaè T s odabranim P, R, N, D ili 3 . Vozilo kreæe u treæem stupnju prijenosa. Za iskljuèivanje Zimski program se iskljuèuje: z ponovnim pritiskom prekidaèa T, z ruènim odabirom 2 ili 1, z iskljuèivanjem kontakta, z pri previsokoj temperaturi ulja mjenjaèa.

Vožnja i korištenje
Koèenje motorom Kako bi iskoristili efekt koèenja motorom pri vo nji na nizbrdici, pravovremeno odaberite podruèje vo nje 3, 2 ili, ako je potrebno, 1. Efekt koèenja motorom je najveæi u stupnju prijenosa 1. Ako je stupanj prijenosa 1 odabran pri prevelikoj brzini, mjenjaè ostaje u drugom stupnju prijenosa dok se ne postigne toèka promjene stupnja prijenosa za prvi stupanj. „Ljuljanje vozila“ Ako je potrebno ljuljati vozilo kako bi ga izvukli iz pijeska, blata, snijega ili jarka, izmjenièno pomièite polugu mjenjaèa izmeðu D i R uz istovremeni lagani pritisak na papuèicu gasa. Ne tjerajte motor u visoki broj okretaja i izbjegavajte naglo ubrzavanje.

179

Zaustavljanje vozila Kada se zaustavite i dok motor radi, poluga mjenjaèa mo e ostati u odabranom stupnju prijenosa. Prilikom zaustavljanja na usponu zategnite ruènu koènicu ili pritisnite no nu koènicu. Kako bi izbjegli pregrijavanje mjenjaèa, ne poveæavajte broj okretaja motora kako bi osigurali miran rad prilikom stajanja, ako je odabran stupanj prijenosa. Pri du im zaustavljanjima, primjerice u kolonama ili na eljeznièkim prijelazima iskljuèite motor. Prije napuštanja vozila, najprije zategnite ruènu koènicu. Zatim odaberite P. Izvucite kljuè za pokretanje ili, s Otvori&Pokreni sustavom 3, izvadite elektronièki kljuè iz vozila. Zakljuèajte vozilo. U suprotnom se mo e isprazniti akumulator ako je vozilo dugo parkirano. Kljuè za pokretanje mo ete izvuæi samo ako se poluga mjenjaèa nalazi u polo aju P. S Otvori&Pokreni sustavom 3, „P“ treperi na zaslonu mjenjaèa tijekom 10 sekundi kad je kontakt iskljuèen ako P nije odabrano ili ruèna koènica nije zategnuta.

Kickdown Pri odreðenim brzinama vrtnje motora, pritisak papuèice gasa iza toèke otpora æe prouzroèiti da mjenjaè odabere ni i stupanj prijenosa.

180

Vožnja i korištenje

Greška Kontrolno svjetlo A svijetli u sluèaju greške. Mjenjaè više ne mijenja stupnjeve prijenosa automatski. Vo nja se mo e nastaviti. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Nije moguæ odabir 2. stupnja prijenosa. Ruèna promjena stupnja prijenosa: 1 = 1. stupanj 2 = 3. stupanj 3, D = 4. stupanj

Prekid napajanja elektriènom energijom Ako je prekinuto napajanje, poluga mjenjaèa se ne mo e pomaknuti iz polo aja P. Ako je akumulator prazan, pokrenite vozilo kablovima za pokretanje 3 225. Ako akumulator nije uzrok greške, oslobodite polugu mjenjaèa: 1. Zategnite ruènu koènicu. 2. Oslobodite stra nji dio obloge poluge mjenjaèa na središnjoj konzoli, preklopite prema gore i zakrenite ulijevo.

3. Odvijaèem pritisnite uti osiguraè prema naprijed i pomaknite polugu mjenjaèa iz polo aja P. 4. Postavite oblogu poluge mjenjaèa na središnju konzolu i uèvrstite. Ponovni odabir P ponovno uzrokuje zakljuèavanje. Kontaktirajte radionicu radi uklanjanja uzroka gubitka snage.

Vožnja i korištenje Automatski mjenjaè s ActiveSelectom 3
Ovaj automatski mjenjaè 3 omoguæava automatsku promjenu stupnjeva prijenosa (automatski naèin rada) i ruènu promjenu stupnjeva prijenosa (ruèni naèin rada) 3.

181

Zaslon mjenjaèa Prikaz naèina rada ili odabranog stupnja prijenosa na lijevoj strani zaslona mjenjaèa. Stupanj prijenosa kojeg je odabrao mjenjaè prikazan je na desnoj strani. Na vozilima s Otvori&Pokreni sustavom 3, kad je kontakt iskljuèen „P“ treperi na zaslonu mjenjaèa ako P nije odabrano ili ako ruèna koènica nije zategnuta. 1 svijetli kad je aktivan SPORT program. T simbol svijetli kad je zimski program ukljuèen.

Poluga mjenjaèa u P, R, N i D (automatski naèin rada) P Polo aj za parkiranje. Prednji kotaèi su blokirani. Odaberite samo kada vozilo miruje sa zategnutom ruènom koènicom. R N D Vo nja unatrag. Moguæe je odabrati samo kad vozilo miruje. Prazni hod. Automatski naèin rada sa svim stupnjevima prijenosa

Poluga mjenjaèa se mo e pomaknuti iz polo aja P ili N samo kad je kontakt ukljuèen i pritisnuta no na koènica (zakljuèavanje poluge mjenjaèa). U polo aju poluge mjenjaèa N, aktivira se blokada poluge mjenjaèa nakon kratkog vremena i samo ako vozilo miruje.

182

Vožnja i korištenje
Ako je brzina vrtnje motora preniska, mjenjaè automatski odabire ni i stupanj prijenosa iznad odreðene brzine vozila. Pri visokom broju okretaja motora ne vrši se automatski odabir višeg stupnja prijenosa. Iz sigurnosnih razloga, kickdown funkcija je aktivna i u ruènom naèinu rada 3 184.

U polo aju P ili N, kontrolno svjetlo j pored poluge mjenjaèa æe zasvijetliti crveno ako je poluga mjenjaèa blokirana. Ako poluga mjenjaèa nije u polo aju P kad je kontakt iskljuèen, kontrolno svjetlo j i P na traci indikatora stupnja prijenosa treperi. Za ukljuèivanje P ili R, pritisnite osiguraè na poluzi mjenjaèa. Motor se mo e pokrenuti samo u polo ajima P ili N. Kada je odabran polo aj N, pritisnite no nu koènicu ili zategnite ruènu koènicu prije pokretanja. Ne ubrzavajte za vrijeme odabira stupnja prijenosa. Nikad istovremeno ne pritišæite papuèicu gasa i koènice. Kad je odabran stupanj prijenosa, vozilo poèinje lagano klizati kad se papuèica koènice otpusti.

ActiveSelect (ruèni naèin rada) Najprije pomaknite polugu mjenjaèa iz D ulijevo a zatim naprijed ili natrag.

+ Ukljuèivanje višeg stupnja prijenosa. - Ukljuèivanje ni eg stupnja prijenosa.
Ako je odabran viši stupanj prijenosa kad je brzina vozila preniska, ili ni i stupanj prijenosa kad je brzina vozila previsoka, ne vrši se promjena stupnja prijenosa.

Vožnja i korištenje
z Nakon hladnog pokretanja, program radne temperature automatski poveæava brzinu vrtnje motora za brzo postizanje radne temperature u katalizatoru. z Prilagodni programi automatski prilagoðavaju promjenu stupnja prijenosa uvjetima vo nje, npr. veæe optereæenje ili usponi.

183

Elektronièki kontrolirani programi vožnje z Kad je odabran SPORT program, vozilo odabire stupnjeve prijenosa pri višim brojevima okretaja (osim ako je ukljuèen tempomat). Sport program 3 198. z Funkcija automatskog odabira praznog hoda automatski odabire prazni hod kad vozilo miruje s odabranim stupanjem prijenosa za vo nju naprijed (ovisno o temperaturi ulja mjenjaèa).

Zimski program T U sluèaju problema s kretanjem na klizavim površinama ceste, aktivirajte zimski program. Za aktiviranje U automatskom naèinu rada, pritisnite prekidaè T. Ovisno o uvjetima na cesti, vozilo kreæe u 2. ili 3. stupnju prijenosa. Za iskljuèivanje Zimski program se iskljuèuje: z ponovnim pritiskom prekidaèa T, z odabirom ruènog naèina rada 3, z iskljuèivanjem kontakta, z pri previsokoj temperaturi ulja mjenjaèa.

184

Vožnja i korištenje
Zaustavljanje vozila Kada se zaustavite i dok motor radi, poluga mjenjaèa mo e ostati u odabranom stupnju prijenosa. Prilikom zaustavljanja na usponu zategnite ruènu koènicu ili pritisnite no nu koènicu. Kako bi izbjegli pregrijavanje mjenjaèa, ne poveæavajte broj okretaja motora kako bi osigurali miran rad prilikom stajanja, ako je odabran stupanj prijenosa. Pri du im zaustavljanjima, primjerice u kolonama ili na eljeznièkim prijelazima iskljuèite motor. Kljuè mo ete izvuæi samo ako se poluga mjenjaèa nalazi u polo aju P. Ako poluga mjenjaèa nije u polo aju P kad je kontakt iskljuèen, kontrolno svjetlo j i P pored poluge mjenjaèa treperi 3 182, slika 17194 T. Pomaknite polugu mjenjaèa u P. S Otvori&Pokreni sustavom 3, „P“ treperi na zaslonu mjenjaèa tijekom 10 sekundi kad je kontakt iskljuèen ako P nije odabrano ili ruèna koènica nije zategnuta.

Kickdown Pri odreðenim brzinama vrtnje motora, pritisak papuèice gasa iza toèke otpora æe prouzroèiti da mjenjaè odabere ni i stupanj prijenosa. Koèenje motorom Za uporabu efekta koèenja motorom, pravovremeno odaberite ni i stupanj prijenosa pri vo nji na nizbrdici. „Ljuljanje vozila“ Ako je potrebno ljuljati vozilo kako bi ga izvukli iz pijeska, blata, snijega ili jarka, izmjenièno pomièite polugu mjenjaèa izmeðu D i R uz istovremeni lagani pritisak na papuèicu gasa. Ne tjerajte motor u visoki broj okretaja i izbjegavajte naglo ubrzavanje.

Prije napuštanja vozila, najprije zategnite ruènu koènicu. Zatim odaberite P. Izvucite kljuè za pokretanje ili, s Otvori&Pokreni sustavom 3, izvadite elektronièki kljuè iz vozila. Zakljuèajte vozilo. U suprotnom se mo e isprazniti akumulator ako je vozilo dugo parkirano.

Vožnja i korištenje

185

Greška Kontrolno svjetlo A svijetli u sluèaju greške. Mjenjaè više ne mijenja stupnjeve prijenosa automatski. Vo nja se mo e nastaviti. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. U ruènom naèinu rada ne mogu se odabrati 2. i viši stupanj prijenosa. Ovisno o prirodi problema, mo e biti dostupan samo najviši stupanj prijenosa. U polo aju D dostupan je samo najviši stupanj prijenosa, u automatskom naèinu rada.

Prekid napajanja elektriènom energijom U sluèaju prekida napajanja elektriènom energijom, poluga mjenjaèa se ne mo e pomaknuti iz polo aja P ili N. Ako je akumulator prazan, pokrenite vozilo kablovima za pokretanje 3 225. Ako akumulator nije uzrok greške, oslobodite polugu mjenjaèa: 1. Zategnite ruènu koènicu. 2. Uklonite umetak pepeljare 3 ili gumeni tepih na dnu spremišta 3 3 103.

3. Za otvaranje, odvijaèem pritisnite uti osiguraè prema naprijed i pomaknite polugu mjenjaèa iz polo aja P ili N. 4. Umetnite umetak pepeljare 3 ili gumeni tepih na dno spremišta 3 3 103. Ponovni odabir P ili N ponovno uzrokuje zakljuèavanje. Kontaktirajte radionicu radi uklanjanja uzroka gubitka snage.

186

Vožnja i korištenje
Servo ureðaj koènica Kada motor ne radi nakon jednog do dva pritiska na papuèicu koènice prestat æe djelovanje servo ureðaja koènice. Time se neæe smanjiti uèinak koèenja, ali æe biti potreban jaèi pritisak na papuèicu. Elektro hidraulièki servo upravljaè Ako servo upravljaè ne radi pri vuèi vozila kad motor ne radi, i dalje mo ete upravljati vozilom, no morat æete upotrijebiti znatno veæu silu kako bi okretali upravljaè. Brdska vožnja ili vožnja s prikolicom/kamp kuæicom Ventilator hlaðenja pogonjen je elektrièno. Stoga njegov kapacitet hlaðenja ne ovisi o broju okretaja motora. S obzirom da se pri visokim brojevima okretaja motora proizvodi mnogo topline, a pri niskim brojevima okretaja manje topline, ne prebacujte u ni i stupanj prijenosa dok vozilo još uvijek u višem stupnju prijenosa bez problema svladava uspon. Vožnja s krovnim optereæenjem Ne prekoraèujte dopušteno krovno optereæenje 3 217, 3 309. Iz sigurnosnih razloga, jednoliko rasporedite teret i pravilno ga uèvrstite trakama. Prilagodite tlak u gumama uvjetima optereæenja. Ne vozite br e od 120 km/h. Èesto provjerite i zategnite trake. Poštujte nacionalne propise zemlje u kojoj se nalazite. Optereæenje krova nije dozvoljeno na Astri TwinTop. Iskljuèivanje motora Nakon što ste iskljuèili motor ventilatori u prostoru motora æe mo da i dalje neko vrijeme raditi kako bi hladili motor. Pri vrlo visokim temperaturama sredstva za hlaðenje, primjerice nakon brdske vo nje: pustite motor da radi oko dvije minute u praznom hodu kako bi se sprijeèilo akumuliranje topline. Vozila s motorom opremljenim turbopunjaèem 3 Nakon rada pri visokim brojevima okretaja ili pod velikim optereæenjem, pustite da motor kratkotrajno radi pod malim optereæenjem ili u praznom hodu otprilike 30 sekundi prije iskljuèivanja radi zaštite turbopunjaèa.

Savjeti za vožnju
Prvih 1000 km Vozite raznolikim brzinama. Ne koristite puni gas. Ne muèite motor u niskim brojevima okretaja. Dobro iskoristite sve stupnjeve prijenosa. U svim stupnjevima prijenosa koristite maksimalno tri èetvrtine hoda papuèice gasa. Ne vozite br e od tri èetvrtine najviše brzine. Ako nije potrebno ne koèite sna no prvih 200 km. Nikada se ne spuštajte po nizbrdici s iskljuèenim motorom Tada ne rade mnogi ureðaji (primjerice servo koènica, elektro hidraulièki servo upravljaè). Ovakvim naèinom vo nje ugro avate sebe i druge. Za vrijeme prve vo nje mo e doæi do dimljenja uslijed isparavanja voska i ulja na ispušnom sustavu. Parkirajte vozilo nakon prve vo nje na otvorenom prostoru neko vrijeme i izbjegavajte udisanje dima. Potrošnja goriva i ulja motora je viša od normalne tijekom perioda uhodavanja.

Vožnja i korištenje
Štednja energije – više kilometara Obratite pa nju na napomene za uhodavanje vozila na prethodnoj stranici, te savjete za štednju energije na sljedeæim stranicama. Dobra, tehnièki ispravna i ekonomièna vo nja osigurava maksimalan radni uèinak vašeg vozila, te mu produ uje radni vijek. Prekid dovoda goriva pri vožnji s oduzetim gasom Dovod goriva se automatski iskljuèuje tijekom vo nje s oduzetim gasom, npr. kada je odabran stupanj prijenosa i papuèica gasa nije pritisnuta. Prekid napajanja gorivom pri vo nji s oduzetim gasom se ne aktivira ako je temperatura katalizatora visoka. Vozila s motorom opremljenim turbopunjaèem 3 Moguæe je da se pri naglom otpuštanju papuèice gasa zaèuje buka uslijed strujanja zraka u turbopunjaèu. Brzina vrtnje motora U svakom stupnju prijenosa vozite sa što je moguæe ni im brojem okretaja. Zagrijavanje motora Nakon hladnog starta, automatski mjenjaè 3 ili automatizirani ruèni mjenjaè 3 u automatskom naèinu rada prebacuju u viši stupanj prijenosa pri višem broju okretaja. Na taj naèin æe katalizator brzo postiæi potrebnu temperaturu za optimalnu redukciju štetnih tvari. Pravilan izbor stupnja prijenosa Ne tjerajte motor do maksimuma u praznom hodu i pri ni im stupnjevima prijenosa. Prevelike brzine u pojedinim stupnjevima prijenosa i etapama vo nje, te vo nja s puno zaustavljanja i kretanja poveæavaju trošenje motora i potrošnju goriva. Prebacivanje u niži stupanj prijenosa Kad smanjujete brzinu vozila, prebacite u ni i stupanj prijenosa. Ne dopustite da spojka kli e pri visokom broju okretaja. To je posebno va no pri vo nji na uzbrdici. Ventilator hlaðenja Ventilator hlaðenja kontrolira se putem termoprekidaèa te stoga radi samo ako je potrebno.

187

Ventilator hlaðenja se iskljuèuje automatski kad se filter diesel èestica èisti 3 ovisno o motoru. Papuèice Ne stavljajte predmete u podruèju nogu koji mogu skliznuti ispod papuèica i sprijeèiti gibanje papuèice. Da biste osigurali nesmetano gibanje papuèica, ispod papuèica ne smije biti tepih. Njega akumulatora Pri sporoj vo nji ili dok vozilo miruje, primjerice u sporom gradskom prometu, vo nji s puno zaustavljanja i zastoja u prometu, iskljuèite èim više nepotrebnih elektriènih potrošaèa (grijanje stra njeg prozora, grijanje prednjih sjedala). Kada pokreæete motor, pritisnite papuèicu spojke kako bi rasteretili elektropokretaè i akumulator.

188

Vožnja i korištenje
Recikliranje vozila koje nije za uporabu Informacije o centrima za recikliranje vozila i o recikliranju vozila koja nisu za uporabu mo ete pronaæi na www.opel.com. Vožnja s energijom i okolišem u mislima z Visoke razine buke i ispušnih plinova èesto su rezultat vo nje bez štednje energije i zaštite okoliša. z Stoga vozite s energijom u mislima – „više kilometara s manje goriva“. Ekološki svjesnom vo njom smanjuje se buka i prevelika kolièina ispušnih plinova. To je vrlo isplativo i poboljšava kvalitetu ivota. Potrošnja goriva uvelike ovisi o Vašem stilu vo nje. Sljedeæe napomene Vam poma u da postignete potrošnju goriva koja je najbli a navedenim vrijednostima 3 300. Provjerite potrošnju goriva Vašeg vozila pri svakom punjenju spremnika. Na taj naèin mo ete rano otkriti nepravilnosti koje su uzrok povišenoj potrošnji goriva. Zagrijavanje motora z Vo nja s punim gasom i zagrijavanje u praznom hodu poveæavaju trošenje motora, potrošnju goriva, kolièinu ispušnih plinova, kolièinu štetnih tvari u ispušnim plinovima i buku. z Krenite što je prije moguæe nakon pokretanja. Ravnomjerna brzina z Neravnomjeran naèin vo nje znatno poveæava potrošnju goriva, kolièinu i sadr aj štetnih sastojaka u ispušnim plinovima i razinu buke. z Izbjegavajte nepotrebna ubrzavanja i koèenja. Vozite umjerenom brzinom, pazeæi na cestu. Izbjegavajte èesta koèenja i ubrzavanja npr. na semaforu, na kratkim relacijama i gustom prometu planiranjem puta. Odaberite ceste s dobrim protokom prometa. Prazni hod z Motor troši gorivo i u praznom hodu. z Ako morate èekati du e od minute, isplati se ugasiti motor. Pet minuta praznog hoda odgovara otprilike jednom kilometru vo nje.

Ušteda goriva, Zaštita okoliša
Tehnologija buduænosti U razvoju i proizvodnji Vašeg vozila, korišteni su materijali koji nisu štetni za okoliš i uglavnom se mogu reciklirati. Metode proizvodnje vozila takoðer su ekološki prihvatljive. Recikla om proizvodnih materijala zatvoren je kru ni tok materijala. Smanjena potreba za energijom i vodom u proizvodnji dodatno èuva prirodne resurse. Napredna konstrukcija olakšava rastavljanje vozila na kraju radnog vijeka, te raspodjelu materijala za daljnju uporabu. Ne upotrebljavaju se materijali kao što su azbest i kadmij. Tekuæina za hlaðenje u klima ureðaju 3 je bez CFC-a. Nove tehnike bojanja upotrebljavaju vodu kao otapalo.

Vožnja i korištenje
Vožnja s oduzetim gasom z Napajanje gorivom se automatski iskljuèuje pri vo nji s oduzetim gasom, npr. kada vozite na nizbrdici ili koèite 3 187. z Za omoguæavanje vo nje s oduzetim gasom i uštede goriva, ne ubrzavajte i ne odspajajte spojku za vrijeme vo nje s oduzetim gasom. Pravilan izbor stupnja prijenosa z Visoki broj okretaja poveæava trošenje motora i potrošnju goriva. z Ne optereæujte motor do maksimuma. Izbjegavajte vo nju s visokim brojem okretaja motora. Koristite mjeraè broja okretaja motora kako bi uštedili gorivo. U svakom stupnju prijenosa vozite sa što je moguæe ni im brojem okretaja. Što je èešæe moguæe vozite u najvišem stupnju prijenosa, odaberite sljedeæi viši stupanj prijenosa što je prije moguæe, i odaberite ni i stupanj prijenosa kad motor više ne radi mirno. Visoka brzina z Što višom brzinom vozite, to je veæa potrošnja goriva i razina buke. Pri najvišoj brzini, trošite mnogo goriva i proizvodite veliku buku i veliku kolièinu ispušnih plinova. z I samo malo smanjenje gasa rezultira znatnom uštedom goriva bez veæih utjecaja na brzinu. Vozite najviše s tri èetvrtine maksimalne brzine i uštedjet æete do 50% goriva, a da gotovo ništa neæete izgubiti na vremenu. Tlak u gumama z Neodgovarajuæi tlak u gumama, vodi do veæeg otpora ceste i troškova na dva naèina: zbog veæe potrošnje goriva i poveæanog habanja guma. z Isplate se redovite kontrole (svakih 14 dana). Elektrièni potrošaèi z Elektrièni potrošaèi poveæavaju potrošnju goriva. z Iskljuèite sve dodatne elektriène potrošaèe (npr. klima ureðaj 3, grijanje stra njeg prozora) kada nisu potrebni. Krovni nosaèi, nosaèi skija z Zbog otpora zraka, teret na krovu mo e poveæati potrošnju goriva za pribli no 1l/100 km. z Skinite nosaèe ako ih ne upotrebljavate.

189

Popravak i održavanje z Manjkavo obavljeni popravci, servisi ili podešavanja mogu biti uzrokom poveæanoj potrošnji goriva. Stoga ne popravljajte motor sami. Iz neznanja mo ete prekršiti zakon ske odredbe o zaštiti okoliša na naèin da nepropisno uklonite materijale. Na taj se naèin odgovarajuæi dijelovi ne mogu reciklirati. Kontakt s nekim korištenim materijalima mo e biti opasan po zdravlje. z Preporuèamo da poslove popravljanja i odr avanja povjerite Vašem Opel partneru. Ekstremni uvjeti vožnje z Vo nja po strmim cestama, zavojima, te na lošim cestama i vo nja u zimskim uvjetima, poveæati æe potrošnju goriva. Potrošnja goriva znatno æe se poveæati u gradskoj vo nji i pri zimskim temperaturama, posebno na kratkim dionicama, kad motor ni ne dosti e svoju radnu temperaturu. z Poštujte gore navedene smjernice za minimiziranje potrošnje u takvim uvjetima.

190

Vožnja i korištenje
Gorivo za diesel motore Koristite samo diesel gorivo koje zadovoljava DIN EN 590. Gorivo mora imati nisku razinu sumpora (maks. 50 ppm). Ne koristite brodsko diesel gorivo, lo ivo ulje ili diesel goriva koja se sasvim ili djelomièno temelje na biljkama, kao što su ulje repice ili bio diesel gorivo, Aquazole i sliène emulzije vode i nafte. Diesel goriva se ne smiju razrjeðivati gorivima koja su namijenjena za benzinske motore. Protoènost i sposobnost filtriranja diesel goriva ovisna je o temperaturi. Kad su temperature niske, koristite diesel gorivo sa zajamèenim zimskim karakteristikama.

Goriva, punjenje spremnika za gorivo
Potrošnja goriva Potrošnja goriva se utvrðuje pri specifiènim uvjetima vo nje 3 300. Postavljanje dodatne opreme poveæava masu vozila. Kao rezultat, mo e se poveæati potrošnja goriva i smanjiti navedena maksimalna brzina. Prvih nekoliko tisuæa kilometara, trenje izmeðu dijelova motora i mjenjaèa poveæano je. To poveæava potrošnju goriva. Gorivo za benzinske motore Koristite samo bezolovno gorivo koje zadovoljava DIN EN 228. Goriva koja sadr e više od 5% etanola ne smiju se osim ako je vozilo specifièno razvijeno i odobreno za ta goriva. Koristite gorivo s preporuèenim oktanskim brojem (masno otisnuta vrijednost 3 292, 3 293). Korištenje goriva s preniskim oktanskim brojem mo e smanjiti snagu motora i okretni moment i lagano poveæava potrošnju goriva. Oprez Korištenje goriva s preniskim oktanskim brojem mo e dovesti do nekontroliranog izgaranja i ošteæenja motora.

Èep spremnika goriva Samo originalni èep spremnika goriva pru a potpunu funkcionalnost. Vozila s diesel motorima imaju specijalan èep spremnika goriva. Punjenje spremnika goriva
9 Upozorenje

Prije punjenja spremnika, obavezno iskljuèite motor i sve vanjske grijaèe s komorom za izgaranje 3 (vidi naljepnicu na poklopcu spremnika). Iskljuèite mobilne telefone. Prilikom punjenja poštujte upute za korištenje i sigurnost na postaji za punjenje.

Vožnja i korištenje
9 Upozorenje

191

Gorivo je zapaljivo i eksplozivno. Ne pušite. Bez otvorenog plamena ili iskri. Ako se unutar vozila osjeti miris goriva, odmah kontaktirajte radionicu radi otklanjanja uzroka.

Pravilno punjenje spremnika uvelike ovisi o pravilnoj uporabi pištolja za punjenje goriva: 1. Pištolj za gorivo umetnite do kraja u otvor za punjenje goriva i ukljuèite. 2. Nakon automatskog iskljuèivanja, navedeni kapacitet spremnika mo e se postiæi nastavljanjem laganog punjenja. Pištolj za gorivo dr ite umetnut dok se ne iskljuèi. Za zatvaranje, postavite èep na otvor i zakreæite ga dok ne èujete zvuk zakljuèavanja. Zatvorite poklopac otvora. Otvor za nalijevanje goriva na stra njoj desnoj strani vozila. Poklopac otvora za punjenje goriva zakljuèava se zajedno s vratima 3 36. Otvorite poklopac otvora. Odvijte èep spremnika goriva, izvadite ga i zakaèite na poklopac otvora. Spremnik goriva posjeduje sustav ogranièenja punjenja koji sprjeèava da se spremnik prepuni. Oprez Gorivo koje se prelilo odmah obrišite.

192

Vožnja i korištenje
z U sluèaju problema s paljenjem, nejednolikog rada motora, oèitog gubitka snage motora ili drugih neuobièajenih problema, zatra ite pomoæ radionice radi uklanja uzroka greške. U sluèaju nu de, vozilo se mo e kratko voziti niskom brzinom i s niskim brojem okretaja motora. To ne vrijedi kad je ukljuèen Elektronièki program stabilnosti ESP®Plus 3 3 196. z Dospije li u katalizator benzinskog motora neizgoreno gorivo, mo e doæi do pregrijavanja i nepopravljivog ošteæenja katalizatora.

Katalizator, ispuh motora
Katalizator Kolièina nekih od štetnih sastojaka u ispušnim plinovima, kao što su ugljièni monoksid (CO), ugljikovodici (CH) i dušièni oksidi (NOx), smanjuje se zahvaljujuæi katalizatoru. Visoko kvalitetna goriva osim navedenih na stranicama 190, 292, 293 (npr. LRP = benzin sa zamjenskim olovom ili olovno gorivo) mogu oštetiti katalizator ili elektronièke komponente. Oprez Nepridr avanje sljedeæih uputa mo e uzrokovati ošteæenje katalizatora ili vozila.

Stoga trebate izbjegavati nepotrebno dugo korištenje pokretaèa prilikom pokretanja, potpuno pra njenje spremnika i pokretanje motora guranjem ili vuèom.

Kontrola ispušnih plinova Neke od štetnih tvari u ispuhu kao što je ugljièni monoksid (CO), ugljikovodici (HC) i dušièni oksidi (NOx) su smanjeni na minimum putem strukturalnih promjena – uglavnom u sustavu ubrizgavanja i sustavu paljenja u kombinaciji s katalizatorom.

Vožnja i korištenje

193

Ako nakratko zasvijetli, a da se to ne ponovi, to nema nikakvog znaèenja. Svijetljenje A mo e oznaèavati vodu u filteru diesel goriva 3, istovremeno se pojavljuje poruka na servisnom zaslonu 3 114. Obratite se radionici radi provjere filtera goriva zbog moguæih ostataka vode. Ako treperi nakon ukljuèivanja kontakta, postoji greška u sustavu blokade motora. Motor se ne mo e pokrenuti 3 27.

Kontrolno svjetlo ispušnih plinova Z Svijetli kada je ukljuèen kontakt i tijekom pokretanja motora. Gasi se kratko nakon što je motor pokrenut. Svijetljenje kad motor radi oznaèava grešku u sustavu proèišæavanja ispušnih plinova. Mo e doæi do prekoraèenja dozvoljene emisije štetnih sastojaka u ispušnim plinovima. Odmah kontaktirajte radionicu. Treperenje dok motor radi oznaèava grešku koja mo e oštetiti katalizator. Mo ete nastaviti vo nju bez ošteæenja ako se zaustavite dok treperenje ne prestane i kontrolno svjetlo konstantno zasvijetli. Odmah kontaktirajte radionicu.

Kontrolno svjetlo A za elektroniku motora Svijetli nekoliko sekundi nakon što je ukljuèen kontakt. Ako svijetli kad motor radi, radi se o grešci u sustavu elektronike motora ili mjenjaèa. Vozilo æe se elektronièki prebaciti u tzv. program vo nje u sluèaju nu de. Mo e doæi do poveæanja potrošnje goriva i narušavanja voznih karakteristika vozila. U nekim sluèajevima, greška se mo e ukloniti iskljuèivanjem motora i ponovnim pokretanjem. Ako kontrolno svjetlo ponovno zasvijetli za vrijeme rada motora, zatra ite pomoæ radionice kako bi otklonili uzrok greške.

194

Vožnja i korištenje
Filter diesel èestica 3 Filter diesel èestica filtrira štetne èestice èaðe iz ispušnih plinova. Sustav ima funkciju samoèišæenja koja radi automatski dok se vozilo giba. FIlter se èisti izgaranjem zaostalih èestica èaðe na visokoj temperaturi. Ova procedura radi automatski i mo e potrajati do 25 minuta. Tijekom tog vremena mo e se poveæati potrošnja goriva. Stvoreni miris i dim su normalna pojava.

Ispuh motora
9 Upozorenje

Ispušni plinovi motora sadr e otrovni ugljièni monoksid koji je bez boje i mirisa i mo e biti opasan po ivot ako se udiše. Ako ispušni plinovi prodru u unutrašnjost vozila, otvorite prozore i kontaktirajte radionicu. Izbjegavajte vo nju s otvorenim vratima prtlja nika. U suprotnom, ispušni plinovi mogu dospjeti u unutrašnjost.

Sustav se ne mo e automatski èistiti u odreðenim uvjetima kao što je vo nja na kratke udaljenosti. Ako je filter potrebno oèistiti i nije moguæe provoðenje automatskog èišæenja u postojeæim uvjetima vo nje, kontrolno svjetlo ! treperi. Nastavite vo nju i pokušajte odr ati brzinu vrtnje motora iznad 2000 okr/min. Ako je potrebno odaberite ni i stupanj prijenosa. Zapoèinje èišæenje filtera diesel èestica.

Vožnja i korištenje

195

Održavanje Sve radove odr avanja provedite u propisanim intervalima. Preporuèamo da ove radove prepustite Opel partneru, koji ima potrebne alate i osposobljeno osoblje. Elektronièki dijagnostièki ureðaji omoguæuju brzu dijagnozu i uklanjanje greške. Na taj naèin æete biti sigurni da æe svi dijelovi elektrike vozila, sustav ubrizgavanja goriva i paljenja pravilno funkcionirati, zadr at æe se niska razina emisije štetnih tvari u ispušnim plinovima i biti æe zajamèen dug vijek trajanja katalizatora. Preporuèamo da nastavite vo nju dok je èišæenje u tijeku i ne iskljuèujte kontakt. Èišæenje je br e pri višim brzinama vrtnje motora i optereæenjima. Kontrolno svjetlo ! se gasi èim je samoèišæenje završeno. Na taj naèin uvelike doprinosite èistoæi zraka i ispunjavanju zakonskih propisa o ispušnim plinovima. Kontrola i podešavanje sustava ubrizgavanja goriva i sustava paljenja dio su redovitog servisiranja. Stoga redovito obavljajte sve servisne radove u propisanim intervalima navedenima u Servisnoj i jamstvenoj knji ici.

196

Vožnja i korištenje
Elektronièki program stabilnosti (ESP®Plus) 3 ESP®Plus poboljšava stabilnost vozila u svim uvjetima vo nje neovisno o stanju površine ceste i dr anju guma. Takoðer sprjeèava proklizavanje pogonskih kotaèa. Èim vozilo poène skretati (podupravljanje/ preupravaljanje), snaga motora se smanjuje i kotaèi se koèe pojedinaèno. To znaèajno poboljšava voznu stabilnost vozila na skliskim površinama ceste. ESP®Plus sustav spreman je za uporabu nakon ukljuèivanja kontakta i gašenja kontrolnog svjetla v. Kad je ESP®Plusukljuèen, kontrolno svjetlo v treperi. Vozilo je sada u kritiènoj situaciji; ESP®Plus Vam omoguæava da zadr ite kontrolu nad vozilom i podsjeæa Vas da brzinu vozila prilagodite uvjetima na cesti.
9 Upozorenje

Sustavi kontrole vožnje
Interaktivni sustav vožnje (= IDS+) 3 IDS+ ujedinjuje senzore i kontrolne jedinice elektronièkog programa stabilnosti (ESP®Plus), sustava protiv blokiranja kotaèa (ABS) i kontinuirane kontrole prigušenja (CDC). Time se posti e izvrsna dinamika vo nje i veæa sigurnost.

Neka vas ova posebna sigurnosna karakteristika ne dovede u napast riziène vo nje. ESP®Plus ne poništava fizikalne zakone. Prilagodite brzinu uvjetima na cesti.

Vožnja i korištenje
Svijetli za vrijeme vo nje: Sustav je iskljuèen ili je prisutna greška. Vo nja se mo e nastaviti. Vozna stabilnost se ipak mo e pogoršati ovisno o uvjetima na površini ceste. Ponovno ukljuèite ESP®Plus ili se obratite radionici radi otklanjanja uzroka greške. Samodijagnoza integrirana u sustav olakšava brzo pronala enje greške. Iskljuèivanje 3 S ukljuèenim SPORT programom 3 (LED u prekidaèu SPORT svijetli ), ESP®Plus se mo e iskljuèiti za sportske performanse. Prekidaè SPORT dr ite pritisnut pribli no 4 sekunde. Kontrolno svjetlo v æe svijetliti. ESPoff æe takoðer biti prikazano na servisnom zaslonu 3 114.
9 Upozorenje

197

Kontrolno svjetlo v Kontrolno svjetlo svijetli nekoliko sekundi nakon što je ukljuèen kontakt. Sustav je sada spreman za rad. Treperi za vrijeme vo nje To znaèi da je sustav aktiviran. Snaga motora mo e biti smanjena (mijenja se zvuk motora) i vozilo mo e automatski lagano prikoèiti.

ESP®Plus ukljuèuje se ponovnim pritiskom prekidaèa SPORT ili ukljuèivanjem kontakta. Sport program 3 198.

ESP®Plus ne smije biti iskljuèen ako u jednoj od run-flat guma 3 nema tlaka.

198

Vožnja i korištenje
SPORT program 3 SPORT program se koristi za promjenu prigušenja 3, upravljanja 3, gasa 3 i toèke promjene stupnja prijenosa kod automatskog mjenjaèa 3 i Easytronica 3 za vrijeme vo nje. Prigušenje i upravljanje postaju direktniji i pru aju bolji kontakt s površinom ceste. Motor br e reagira na gibanje papuèice gasa. Za automatski mjenjaè 3 i automatizirani ruèni mjenjaè 3, vremena promjene stupnja prijenosa se skraæuju i vozilo mijenja stupanj prijenosa pri višem broju okretaja motora (ne kad je ukljuèen tempomat). Kontrolno svjetlo IDS+ za kontinuiranu kontrolu prigušenja Svjetla su ukljuèena pribli no 10 sekundi nakon otvaranja vozaèevih vrata. Svijetljenja tijekom vo nje oznaèava grešku u sustavu. Sustav nije funkcionalan. Zbog sigurnosnih razloga, ukljuèuje se tvrða postavka šasije. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Samodijagnoza integrirana u sustav olakšava brzo pronala enje greške.

Kontinuirana kontrola prigušenja 3 (CDC) CDC prilagoðava prigušenje svakog amortizera trenutnoj situaciji vo nje i stanju ceste. Sustav kontinuirano nadgleda kotaèe i gibanje vozila i trenutno mijenja prigušenje pojedinaènog amortizera. Kalibracija podvozja je optimalno prilagoðena trenutnoj situaciji i stanju ceste. U SPORT programu, kontrola prigušenja je više prilagoðena sportskom stilu vo nje. Ova prilagodba vodi do „tvrðeg“ podešavanja šasije. Program vo nje SPORT – vidi desni stupac.

Vožnja i korištenje
Za iskljuèivanje Ponovno kratko pritisnite prekidaè SPORT ili iskljuèite kontakt. LED u prekidaèu više ne svijetli. Dugi pritisak na prekidaè iskljuèuje ESP®Plus 3 197. Program SPORT ostaje ukljuèen. SPORT program se iskljuèuje ako se ukljuèi zimski program 3 (vozila s automatskim mjenjaèem 3 ili automatiziranim ruènim mjenjaèem 3). Zimski program 3 172, 3 178, 3 183.

199

Za aktiviranje Pritisnite prekidaè SPORT. LED u prekidaèu svijetli. U vozilima s automatskim mjenjaèem 3 ili automatiziranim mjenjaèem 3, na zaslonu mjenjaèa takoðer svijetli kontrolno svjetlo 1. Ako je ukljuèen zimski program 3 (vozila s automatskim mjenjaèem 3 ili automatiziranim ruènim mjenjaèem 3) SPORT program se ne mo e ukljuèiti. Zimski program 3 172, 3 178, 3 183.

Kontrolno svjetlo IDS+ za SPORT program Svjetla su ukljuèena pribli no 10 sekundi nakon otvaranja vozaèevih vrata. Svijetljenja tijekom vo nje oznaèava grešku u sustavu. Sustav nije funkcionalan. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Samodijagnoza integrirana u sustav olakšava brzo pronala enje greške.

200

Vožnja i korištenje
S automatskim mjenjaèem 3, koristite tempomat samo u D. S automatiziranim ruènim mjenjaèem 3, koristite samo u automatskom naèinu rada.
9 Upozorenje

Tempomat 3 Tempomat mo e pohraniti odr avati brzine izmeðu 30 i 200 km/h. Prilikom vo nje na uzbrdici ili nizbrdici mo e doæi do odstupanja od pohranjene brzine. Zbog sigurnosnih razloga, tempomat se ne mo e ukljuèiti dok se jednom ne pritisne papuèica koènice. Tempomatom se upravlja prekidaèima m, g, i § na poluzi pokazivaèa smjera. Ne koristite tempomat ako nije preporuèljivo voziti stalnom brzinom (primjerice u opasnim situacijama za Vas i ostale sudionike u prometu, pri gustom prometu ili na vjetrovitim, klizavim ili masnim cestama).

Kada je tempomat ukljuèen, vrijeme Vaše reakcije mo e biti du e uslijed promijenjenog polo aja nogu.

Kontrolno svjetlo m U vo nji æe kontrolno svjetlo m zasvijetliti èim se sustav ukljuèi.

Vožnja i korištenje
Ubrzavanje S ukljuèenim tempomatom, dr ite pritisnut prekidaè m ili ga nekoliko puta kratko pritisnite: brzina æe se smanjiti kontinuirano ili u koracima od 2 km/h. Nakon otpuštanja prekidaèa m pohranit æe se i odr avati odabrana brzina. Usporavanje S ukljuèenim tempomatom, dr ite pritisnut prekidaè g ili ga nekoliko puta kratko pritisnite: brzina æe se smanjiti kontinuirano ili u koracima od 2 km/h. Za aktiviranje Kratko pritisnite prekidaè m: trenutna brzina æe se memorirati i odr avati. Mo ete otpustiti papuèicu gasa. Brzina vozila mo e se poveæati pritiskom na papuèicu gasa. Nakon otpuštanja papuèice gasa, ponovno æe se podesiti prethodno memorirana brzina. Nakon otpuštanja prekidaèa g pohranit æe se i odr avati odabrana brzina.

201

Za iskljuèivanje Pritisnite prekidaè §: tempomat je iskljuèen. Automatsko iskljuèivanje: z brzina vozila ispod pribli no 30 km/h, z papuèica koènice je pritisnuta, z papuèica spojke 3 je pritisnuta, z poluga automatskog mjenjaèa 3 ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3 je u polo aju N. Pohranjena brzina Brzina je pohranjena dok se kontakt ne iskljuèi. Za vraæanje pohranjene brzine, pritisnite prekidaè g pri brzini iznad 30 km/h.

202

Vožnja i korištenje
Ako se vozilo pribli ava prepreci pri vo nji unatrag, u unutrašnjosti vozila æe se zaèuti serija zvuènih signala. Interval izmeðu signala postaje kraæi kako se udaljenost smanjuje. Ako je udaljenost manja od 30 cm, signal æe biti konstantan.
9 Upozorenje

U odreðenim uvjetima, razne reflektirajuæe površine na predmetima ili odjeæi kao i vanjski izvori buke mogu prouzroèiti grešku u otkrivanju prepreka. Ultrazvuèni parkirni senzori 3 Pomoæ pri parkiranju parkiranje unatrag mjerenjem udaljenosti izmeðu vozila i prepreke na stra njoj strani. Ipak, vozaè je u potpunosti odgovoran za parkiranje. Sustav odreðuje udaljenost pomoæu èetiri senzora smještena u stra njem odbojniku. Za aktiviranje Ako je kontakt ukljuèen, sustav se automatski aktivira kada se odabere stupanj za vo nju unatrag. Operativna spremnost sustava oznaèena je svijetljenjem LED diode u prekidaèu r. Za iskljuèivanje Sustav se automatski iskljuèuje kad se poluga mjenjaèa pomakne iz stupnja prijenosa za vo nju unatrag. Za iskljuèivanje sustava kad je odabran stupanj prijenosa za vo nju unatrag, pritisnite prekidaè r. LED u prekidaèu više ne svijetli. Za ponovno ukljuèivanje, ponovno pritisnite prekidaè r.

Vožnja i korištenje
Treperi: Do greške je došlo zbog prekrivenosti senzora snijegom ili ledom. Senzori moraju biti neošteæeni i oèišæeni od neèistoæa, snijega i leda. Interferencije zbog vanjskih izvora ultrazvuka (npr. pneumatske bušilice, rotacioni strojevi). Jednom kad se izvor interferencije ukloni sustav æe normalno funkcionirati. Oprema za vuèu prikolice/kamp kuæice 3, vuèa prikolice/kamp kuæice Sustav automatski prepoznaje ako je na vozilo pravilno uèvršæena šipka za vuèu. Kontrolno svjetlo r Svjetla: Greška u sustavu. Sustav ne radi. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Samodijagnoza integrirana u sustav olakšava brzo pronala enje greške. Pri vuèi, umetanje utikaèa prikolice u utiènicu automatski iskljuèuje pomoæ pri parkiranju. Postavljanje stra njih nosaèa 3 Stra nji nosaèi, kao što je nosaè bicikla, mogu prouzroèiti smetnje u sustavu. Obratite pa nju na napomene koje se odnose na Astru TwinTop 3 56.

203

Automatska kontrola razine 3 Razina stra njeg kraja vozila se automatski podešava uvjetima optereæenja tijekom vo nje. Hod opruge i udaljenost od tla se poveæavaju, èime se poboljšavaju uvjeti vo nje. Sustav automatske kontrole razine aktivira se nakon otprilike 3 kilometra, ovisno o optereæenju vozila i stanju površine ceste. Kod greške funkcije, ne koristite puni kapacitet optereæenja. Za uklanjanje uzroka greške odmah kontaktirajte radionicu.

204

Vožnja i korištenje
Kontrolno svjetlo w Ako za vrijeme vo nje kontrolno svjetlo w svijetli crveno, postoji gubitak tlaka. Odmah zaustavite vozilo i provjerite tlak u gumama. Za vo nju s run-flat gumama 3 dozvoljena je maksimalna brzina od 80 km/h. Obratite pa nju na odgovarajuæe informacije 3 214. Ako kontrolno svjetlo w svijetli uto, postoji greška u sustavu. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Samodijagnoza integrirana u sustav olakšava brzo pronala enje greške. Pri inicijalizaciji sustava kontrolno svjetlo treperi tri puta.
9 Upozorenje

Sustav detekcije ispuhavanja (DDS = Deflation Detection System) 3 Sustav detekcije ispuhavanja kontinuirano nadzire brzinu vrtnje sve èetiri gume iznad brzine od pribli no 30 km/h. Ako guma gubi tlak, smanjuje joj se promjer i okreæe se razlièitom brzinom u odnosu na druge gume. Kontrolno svjetlo w svijetli crveno. Odmah zaustavite vozilo i provjerite tlak u gumi. Ako je potrebno ugradite rezervni kotaè 3 232, 3 235.

Sustav detekcije ispuhavanja ne zamjenjuje ruènu provjeru odgovarajuæim mjernim ureðajem. Kontrolirajte tlak u gumama barem svakih 14 dana i prije svake du e vo nje i to kad su gume hladne. Ne zaboravite provjeriti gumu rezervnog kotaèa 3. Tlak u gumama 3 211, 3 317.

Inicijalizacija sustava Nakon korigiranja tlaka u gumi ili zamjene kotaèa, sustav se mora inicijalizirati: Kad je kontakt ukljuèen, dr ite pritisnut prekidaè DDS otprilike 4 sekunde. Kontrolno svjetlo w treperi 3 puta. Sustav je aktivan nakon prevaljivanja kraæe udaljenosti. Inicijalizirajte sustav samo ako su sve gume pod propisanim tlakom.

Vožnja i korištenje
Sustav kontrole tlaka u gumama 3 Sustav kontrole tlaka u gumama kontinuirano provjerava tlak i brzinu vrtnje sve èetiri gume kad vozite brzinom iznad pribli no 30 km/h. Senzor tlaka ugraðen je na svaki kotaè. Jednom u minuti, tlak u svakoj gumi šalje se središnjoj jedinici, gdje se usporeðuje. Ako sustav detektira jednu ili više razlika u tlaku guma, tada æe na informacijskom zaslonu prikazati poruka. Aktualni tlak u gumama prikazan je na informacijskom zaslonu. Kako bi sustav mogao raditi, svi kotaèi moraju biti opremljeni senzorom tlaka i gume napuhane pod propisanim tlakom. Sustav kontrole tlaka u gumama automatski uzima u obzir da li se vozilo vozi s tlakom u gumama za optereæenje do 3 osobe ili za puno optereæenje.
9 Upozorenje

205

Sustav kontrole tlaka u gumama ne iskljuèuje potrebu za ruènom provjerom tlaka u gumama pomoæu odgovarajuæeg mjernog ureðaja. Kontrolirajte tlak u gumama barem svakih 14 dana i prije svake du e vo nje i to kad su gume hladne. Ne zaboravite provjeriti gumu rezervnog kotaèa 3. Tlak u gumama 3 211, 3 317.

Ü
BC 1 BC 2

Board Computer

Timer Tyres

Prikaz aktualnog tlaka u gumama Odaberite Tyres s izbornika Board Computer. Prikazan je trenutni tlak u svakoj gumi. Poruke upozorenja Na informacijskom zaslonu prikazuje se poruka koja upozorava na neodgovarajuæi tlak u gumi. U nekim izvedbama, poruka je prikazana u skraæenom obliku. Na primjer, mogu biti prikazane sljedeæe poruke:

206

Vožnja i korištenje

Navi active

Navi active

Tyre pressure
check rear left (value in bar)
OK

Attention!
Front left tyre pressure loss (value in bar)
OK

Prikazan je simbol koji oznaèava stra nju lijevu gumu zajedno s aktualnim tlakom u gumi: Mala razlika tlaka, smanjite brzinu. Sljedeæom prilikom provjerite tlak odgovarajuæim mjernim ureðajem i po potrebi korigirajte. Na informacijskom zaslonu u boji ova upozorenja biti æe prikazana u utoj boji.

Prikazan je simbol koji oznaèava prednju lijevu gumu zajedno s aktualnim tlakom u gumi: Znaèajno odstupanje tlaka ili direktan gubitak tlaka! Iskljuèite vozilo iz prometa što je br e moguæe bez ugro avanja drugih sudionika u prometu. Zaustavite i provjerite gume. Postavite rezervni kotaè 3 ako je potrebno 3 232, 3 235. Ako su ugraðene run-flat 3 gume, maksimalna dozvoljena brzina je 80 km/h, obratite pa nju na napomene 3 214. Na informacijskom zaslonu u boji ova upozorenja biti æe prikazana u crvenoj boji. Potvrðivanje upozorenja 3 123.

Kontrolno svjetlo w Ako kontrolno svjetlo w svijetli uto za vrijeme vo nje, postoji greška u sustavu kontrole tlaka u gumama. Postavljanje kotaèa bez senzora tlaka (npr. rezervni kotaè 3) takoðer æe prouzroèiti grešku u sustavu. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Ugraðena samodijagnoza sustava poma e u brzom otklanjanju greške.

Vožnja i korištenje
Opæe napomene Sustav nadgledanja tlaka u gumama ne funkcionira kada se koristi privremeni ili rezervni kotaè koji nema senzor tlaka, i kontrolno svjetlo w svijetli uto. Za tlak u gumi je prikazano –.–. Tlak u gumi se tada nadgleda sustavom za detekciju ispuhavanja 3 204. Ako je ugraðen kompletan set kotaèa bez senzora tlaka (npr. zimski kotaèi), neæe biti prikazana poruka greške. Sustav kontrole tlaka u gumama ne mo e raditi. Tlak u setu kotaèa bez senzora tlaka nadgleda se sustavom za detekciju ispuhavanja 3 204. Inicijalizacija sustava Nakon zamjene gume ili kotaèa, sustav se mora inicijalizirati: Kad je kontakt ukljuèen, dr ite pritisnut prekidaè DDS otprilike 4 sekunde. Kontrolno svjetlo w treperi 3 puta. Sustav je aktivan nakon prevaljivanja kraæe udaljenosti. Inicijalizirajte sustav samo ako su sve gume pod propisanim tlakom (provjerite kad su gume hladne). Senzori za sustav nadgledanja tlaka u gumama mogu se ugraditi na zahtjev u radionici. Pri ruènoj provjeri tlaka u gumi mjernim ureðajem, adapter navijte na ventil. Tlak u gumama 3 317.

207

Pri svakoj promjeni gume, umetci ventila i brtve sustava nadgledanja tlaka u gumama moraju se zamijeniti u radionici. Korištenje tekuæih sredstava za napuhavanje ili popravak gume mo e prouzroèiti smetnje u sustavu. Mogu se koristiti sustavi odobreni od Opela. Radio predajnici (npr. radio slušalice, radio komunikacijska oprema) koji se koriste u blizini mogu poremetiti rad sustava kontrole tlaka u gumama.

208

Vožnja i korištenje
Kako biste mogli iskoristiti puni hod papuèice, posebno kod zakazivanja jednog od koènih krugova, ispod papuèica se ne smije nalaziti tepih 3 187. Kada motor ne radi prestati æe djelovanje servo ureðaja koènice nakon što ste jednom ili dvaput pritisnuli papuèicu koènice. Time se neæe smanjiti uèinak koèenja, ali biti æe potreban jaèi pritisak na papuèicu. Na to posebno obratite pa nju kod vuèe vozila. Redovito provjeravajte razinu tekuæine za koènice. Ako je razina tekuæine za koènice preniska i ruèna koènica nije zategnuta, zasvijetlit æe kontrolno svjetlo R na ploèi s instrumentima 3 108.

Hidrauliène koènice
No na koènica ima dva neovisna koèna kruga. Ako jedan krug koènica zaka e, mo e se još uvijek koèiti pomoæu drugoga. Ipak, efekt koèenja æe se pojaviti pri znatno ni em polo aju papuèice koènice i potrebna je znatno veæa sila. Zaustavni put je dulji. Prije nastavka putovanja kontaktirajte radionicu.

Kontrolno svjetlo R koènog sustava Kontrolno svjetlo svijetli kad se ukljuèi kontakt, ako je ruèna koènica zategnuta ili ako je razina tekuæine u sustavu koènica ili spojke preniska. Razina tekuæine za koènice 3 286.
9 Upozorenje

Ako se kontrolno svjetlo ukljuèi kad se ruèna koènica otpusti, odmah prekinite vo nju. Za pomoæ kontaktirajte radionicu. Za vozila s automatiziranim ruènim mjenjaèem 3, kontrolno svjetlo treperi nekoliko sekundi kada se iskljuèi kontakt ako ruèna koènica nije zategnuta.

Vožnja i korištenje Sustav protiv blokiranja kotaèa pri koèenju (ABS u)
ABS sprjeèava blokiranje kotaèa. Èim kotaè pokazuje tendenciju blokiranja, sustav æe regulirati tlak koèenja u dotiènom kotaèu. Vozilom se mo e upravljati. Da je ABS ukljuèen zamijetit æete kroz pulsiranje papuèice koènice, te zvuku samog procesa regulacije. Kako biste postigli optimalno koèenje, sna no pritisnite papuèicu koènice unatoè tome što ona pulsira. Ne smanjujte pritisak na papuèici. Kontrolno svjetlo u ABS-a Zasvijetli æe na nekoliko trenutaka kad se ukljuèi kontakt. Sustav je spreman za rad kada se kontrolno svjetlo ugasi. Ne ugasi li se kontrolno svjetlo nakon nekoliko sekundi ili ako svijetli za vrijeme vo nje, došlo je do greške u ABS-u. Koèni sustav æe i dalje funkcionirati ali bez ABS regulacije. Prilagodljivo svjetlo koèenja 3 Tijekom potpunog koèenja, sva tri svjetla koèenja trepere tijekom trajanja ABS kontrole.

209

Samoprovjera Nakon što se motor pokrene i vozilo krene, mo e se èuti samoprovjera sustava. Greška
9 Upozorenje

U sluèaju greške u radu ABS-a kotaèi se pri jakom koèenju mogu blokirati. Prednosti ABS-a više ne postoje. Vozilom se više ne mo e upravljati tijekom potpunog koèenja i mo e doæi do zanošenja vozila. Za uklanjanje uzroka greške kontaktirajte radionicu. Samodijagnoza integrirana u sustav olakšava brzo pronala enje greške.

210

Vožnja i korištenje Pomoæ pri koèenju
Ako se papuèica koènice sna no i brzo pritisne, vozilo automatski koèi s maksimalnom silom koèenja kako bi se postigao najkraæi moguæi put koèenja kada doðe do potpunog koèenja (pomoæ pri koèenju). Odr avajte stalan pritisak na papuèicu koènice dok god je potrebno potpuno koèenje. Kad se papuèica koènice otpusti, maksimalno poveæanje sile koèenja se ne primjenjuje.

Kotaèi, gume
Pogodne gume i ogranièenja 3 317. Gume koje su tvornièki ugraðene, prilagoðene su ovjesu, te nude optimalni komfor u vo nji i sigurnost. Promjena vrste gume/naplatka Ako se koriste druge velièine u odnosu na ugraðene u tvornici, mo e biti potrebno reprogramirati elektronièki brzinomjer i napraviti druge izmjene na vozilu. Nakon promjene na gume druge velièine zamijenite naljepnicu.
9 Upozorenje

Pomoæ pri kretanju na uzbrdici 3 (HSA) Ruèna koènica
Ruènu koènicu uvijek zategnite bez pritiskanja osiguraèa, i zategnite je što je jaèe moguæe na nizbrdici ili uzbrdici. Pri otpuštanju ruène koènice lagano povucite ruèku prema gore, pritisnite osiguraè i spustite je do kraja. Za smanjenje radnih sila na ruènoj koènici, istovremeno pritisnite papuèicu no ne koènice. Sustav poma e pri kretanju na kosinama. Nakon otpuštanja no ne koènice, ako ruèna koènica nije zategnuta, koènice se otpuštaju tek nakon 2 sekunde. Èim se postigne dovoljno ubrzanje za sprjeèavanje gibanja nizbrdo, koènica se otpušta.

Uporaba neprikladnih guma ili kotaèa mo e uzrokovati nesreæu i mo e imati za posljedicu poništenje atesta vozila.

Vožnja i korištenje
Vozila sa sustavom kontrole tlaka u gumama 3 Sa zimskim gumama ili nakon promjene na kotaèe druge velièine, senzori za sustav nadgledanja tlaka u gumama mogu se ugraditi u radionici na zahtjev. U suprotnom, sustav neæe upozoravati na promjene tlaka. Sustav detekcije ispuhavanja 3 3 204, sustav kontrole tlaka u gumama 3 3 205. Vozila s run-flat gumama 3 Prilikom promjene kotaèa, npr. prilikom prelaska na zimske gume, koristite run-flat gume ukoliko u vozilu nemate rezervni kotaè ili kit za popravak gume. Run-flat gume 3 214. Postavljanje novih guma Nove gume ugraðujte u paru ili još bolje cijelu garnituru. Na jednoj osovini upotrebljavajte gume z iste velièine, z iste konstrukcije, z istog proizvoðaèa, z i istog profila. Gume s unaprijed odreðenim smjerom okretanja ugraðujte s propisanim smjerom okretanja. Smjer okretanja raspoznat æete po simbolu (primjerice strelica) koji se nalazi s boène strane gume. Gume koje su ugraðene suprotno od smjera vrtnje (npr. pri promjeni guma) moraju se što prije pravilno ugraditi. Ovo je jedini naèin da u potpunosti iskoristite konstrukcijska svojstva gume. Run-flat gume 3 ne smiju se kombinirati s konvencionalnim gumama. Prilikom odlaganja guma, poštujte zakonske propise. Tlak u gumama Kontrolirajte tlak u gumama barem svakih 14 dana i prije svake du e vo nje i to kad su gume hladne. Ne zaboravite provjeriti gumu rezervnog kotaèa 3.

211

Uklonite kljuè kapice ventila s poklopca spremnika i koristite ga za odvijanje kapica ventila.

212

Vožnja i korištenje
Gumu rezervnog kotaèa 3 uvijek napumpajte na tlak za puno optereæenje. Porast tlaka koji nastaje uslijed zagrijavanja guma ne smije se smanjivati. U suprotnom bi se tlak mogao smanjiti ispod minimalno dopuštenog tlaka kad se gume ohlade. Nakon što ste provjerili tlak u gumi, èvrsto pritegnite kapice ventila pomoæu kljuèa za kapice ventila. Manji ili veæi tlak u gumama od propisanog utjeèe na sigurnost, vozne karakteristike, komfor i potrošnju, te poveæava trošenje guma.

Kod vozila s kontrolom tlaka u gumama 3, postoji adapter u kljuèu za kapice ventila. Navijte adapter na ventil prije spajanja mjernog ureðaja 3 205. Tlak u gumama 3 317 i na naljepnici 3 na unutrašnjoj strani poklopca spremnika goriva. Podaci o tlaku u gumama vrijede za hladne gume. Vrijede za ljetne i zimske gume.

9 Upozorenje

Ako je tlak u gumama suviše nizak, to mo e uzrokovati jako zagrijavanje guma i unutrašnja ošteæenja, te pri velikim brzinama mo e doæi do odvajanja dijelova vozne površine guma pa èak i do pucanja guma.

Vožnja i korištenje

213

Stanje guma, stanje naplataka Rubove prelazite polako i po moguænosti pod pravim kutom. Prijelaz preko oštrih rubova mo e uzrokovati nastanak skrivenih ošteæenja guma i naplataka, koja se tek kasnije otkrivaju: opasnost od pucanja guma. Prilikom parkiranja pazite da gumu ne pritisnete uz rubni kamen. Prilikom parkiranja pazite da gumu ne stisnete uz rubni kamen. Redovito provjerite ošteæenja guma. U sluèaju ošteæenja ili neuobièajene istrošenosti zatra ite pomoæ radionice.

Dubina profila Redovito provjeravajte dubinu profila. Kada dubina profila padne na 2 do 3 mm, gume trebate zamijeniti iz sigurnosnih razloga (zimske gume: 4 mm). Zakonski dopuštena minimalna dubina profila (1.6 mm) dosegnuta je ako se profil istrošio do oznake istrošenosti (TWI1)). Po cijelom obodu vozne plohe gume na istoj udaljenosti u udubljenju profila nalazi se više oznaka istrošenosti. Njihov polo aj je radi lakšeg uoèavanja oznaèen oznakom s boène strane gume.

Ako je trošenje veæe na prednjim nego na stra njim gumama, stra nje kotaèe postavite na prednju osovinu i obrnuto. Korigirajte tlak u gumi. Inicijalizirajte sustav detekcije ispuhavanja 3 ili sustav kontrole tlaka u gumama 3 kod vozila s ugraðenim sustavima 3 204, 3 207.

1)

TWI = Tread Wear Indicator
(oznaka istrošenosti profila).

214

Vožnja i korištenje
Oznake na gumama Znaèenje: primjerice 195/65 R 15 91 H 195 65 R RF 15 91 H Q S T H V W = = = = = = Širina gume u mm Odnos širine i visine gume, % Izvedba pojasa Radijalni Tip: RunFlat Promjer naplatka u inèima Indeks optereæenja npr. 91 odgovara 618 kg = Slovo koda brzine: = = = = = = Do 160 km/h Do 180 km/h Do 190 km/h Do 210 km/h Do 240 km/h Do 270 km/h Run-flat gume (RFT) 3 Run-flat gume imaju ojaèane, samonosive boène strane, koje osiguravaju da gume uvijek imaju odreðenu sposobnost vo nje, èak i kada u njima nema tlaka. Run-flat gume su dozvoljene samo na vozilima s ESP®Plus i sustavom nadgledanja tlaka u gumama ili sustavom detekcije ispuhavanja.
9 Upozorenje

Opæe napomene z Imajte na umu da je pri smanjenom profilu guma veæa opasnost od aquaplaninga. z Gume stare, èak i ako niste uopæe ili ste se vrlo malo vozili. Preporuèamo zamjenu guma nakon ne više od 6 godina. z Nikada ne upotrebljavajte veæ upotrijebljene gume za koje ne znate odakle dolaze i koliko su vo ene.

Kodovi brzine:

Èak je i kod run-flat guma potrebno redovito provjeravati tlak u gumama. Kontrolirajte tlak u gumama barem svakih 14 dana i prije svake du e vo nje i to kad su gume hladne. Ovisno o proizvoðaèu, run-flat gume se mogu prepoznati po oznaci na boènoj stranici, npr. ROF = RunonFlat za Goodyear ili SSR = Self Supporting Runflat guma za Continental. Run-flat gume se mogu koristiti samo u kombinaciji s naplacima od lakog metala koje je Opel odobrio; to takoðer vrijedi za zimske gume.

Vožnja i korištenje
Vo nja s ošteæenom gumom Gubitak tlaka u ošteæenoj gumi oznaèava sustav nadgledanja tlaka u gumama 3 ili sustav detekcije ispuhavanja 3. Ukoliko u gumi nema tlaka, moguæe je nastaviti vo nju z s maksimalnom brzinom od 80 km/h, z do udaljenosti od 80 km.
9 Upozorenje

215

Kada vozite s praznom gumom, ne prekoraèujte brzinu od 80 km/h ili udaljenost od 80 km. Biti æe te e upravljati i rukovati vozilom a takoðer æe biti dulji i put koèenja. Prilagodite stil vo nje i brzinu aktualnim uvjetima. Ne koristite kit za popravak gume. Sustav detekcije ispuhavanja 3 3 204, sustav kontrole tlaka u gumama 3 3 205.

Astra OPC „Nürburgring Edition“ s gumama 225/40 ZR 18 3 Na ovaj model su u tvornici ugraðene sportske gume visokih performansi, velièina 225/40 ZR 18. Ove gume su odobrene za korištenje na javnim cestama ali imaju tipiène karakteristike za trke i odgovarajuæe plitak profil. Gume pru aju sportski orijentiranim i iskusnim vozaèima bolje performanse i veæe brzine na suhim cestama ali mogu prouzroèiti izlijetanje vozila bez upozorenja ako se ta granica prekoraèi. Izbjegavajte prihvaæanje riskantnog stila vo nje zbog ovih poboljšanih performansi. U vla nim uvjetima prilagodite svoj stil vo nje i brzinu plitkom profilu. Opasnost od aguaplaninga 3 214. Sigurnost na cestama se mo e postiæi samo odgovornom vo njom.

Zimske gume 3 Napomene za ugradnju novih guma 3 210. Ogranièenja 3 214, 3 317. Zimske gume poboljšavaju sigurnost vo nje pri temperaturama ispod 7 °C. Ljetna konstrukcija guma znaèi da imaju ogranièene karakteristike pri vo nji zimi. Ako je propisano nacionalnim propisima, naljepnicu s maksimalnom brzinom vozila 3 zalijepite u vidno podruèje vozaèa. Ako koristite rezervni kotaè s ljetnom gumom: mo e se odraziti na upravljivost vozila, posebice na klizavoj površini ceste. Ošteæenu gumu zamijenite èim prije, izbalansirajte kotaè, te ga ugradite na vozilo.

216

Vožnja i korištenje
Uklonite poklopce kotaèa kada koristite lance za snijeg 3 235. Lanci za snijeg se mogu koristiti samo pri brzinama do 50 km/h. Koristite samo kratko vrijeme na cestama bez snijega.
9 Upozorenje

Poklopci kotaèa 3 Moraju se se koristiti poklopci kotaèa koji su odobreni od strane Opela za odreðena vozila i time u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve kombinacije naplatka i gume. Ako se koriste poklopci kotaèa i gume koje Opel nije odobrio, gume ne moraju imati ojaèani rub. Poklopci kotaèa ne smiju ometati hlaðenje koènica. Uklonite poklopce kotaèa kada postavljate lance za snijeg 3.
9 Upozorenje

Ošteæenje mo e prouzroèiti puknuæe gume. Lanci za snijeg se ne smiju koristiti na privremenom rezervnom kotaèu. Ako primijetite da vam je pri vo nji s lancima za snijeg prednja guma prazna, ugradite privremeni rezervni kotaè na stra nju osovinu i premjestite jedan od stra njih kotaèa na prednju osovinu.

Uporaba nepodesnih guma ili poklopaca kotaèa mo e dovesti do naglog gubitka tlaka i time do nezgode.

Lanci za snijeg 3 Ogranièenja i dodatne napomene 3 317. Uporaba lanaca je dopuštena samo na pogonskim kotaèima (prednja osovina). Moraju se simetrièno postaviti na gume kako bi se postiglo koncentrièno nalijeganje. Upotrebljavajte samo fino pletene lance koji proširuju gaznu površinu i unutrašnju stranicu gume najviše 10 mm (ukljuèujuæi bravu lanca).

Vožnja i korištenje Krovni nosaèi 3
Iz sigurnosnih razloga, te da bi se izbjegla ošteæenja krova preporuèamo korištenje Opel krovnog nosaèa odobrenog za Vaše vozilo. Optereæenje krova nije dozvoljeno na Astri TwinTop. Slijedite upute za korištenje krovnog nosaèa. Krovni nosaè uklonite kada se ne koristi. Savjeti za vo nju 3 186.

217

Postavljanje na modelu bez krovne vodilice Podignite poklopce utora za ugradnju. Umetnite krovni nosaè u predviðene utore, vidi prilo ene upute za korištenje krovnog prtlja nika.

Postavljanje na modelu s krovnom vodilicom 3 Za spajanje krovnog nosaèa, umetnite vijke za uèvršæenje u provrte prikazane na slici, vidi upute prilo ene uz sustav krovnih nosaèa.

218

Vožnja i korištenje

Oprema za vuèu 3
Koristite samo opremu za vuèu koja je odobrena za Vaše vozilo. Naknadnu ugradnju opreme za vuèu prepustite radionici. Mo e biti neophodno izvršiti izmjene koje utjeèu na sustav hlaðenja, toplinske štitove ili drugu opremu. Ne ugraðujte opremu za vuèu na vozila sa Z 20 LEH motorom. Dimenzije za ugradnju opreme za vuèu prikolice 3 330, 3 331, 3 332.

Oprema za vuèu s demontažnom kukom 3
Oprez Kuka za vuèu mora se skinuti kad se ne koristi. Smještaj kuke za vuèu U limuzinama, kuka za vuèu nalazi se u vreæici, vezanoj trakom na kutiju za teret u prtlja niku 3 221. U karavanima, kuka za vuèu vezana je trakama u spremištu rezervnog kotaèa u prtlja niku.

Postavljanje kuke za vuèu Preklopite prikljuèak. Uklonite èep sa rupe za kuku i spremite ga u prtlja nik.

Vožnja i korištenje

219

Provjera zategnutosti motke kuke z Crvena oznaka na kotaèiæu mora biti usmjerena prema bijeloj oznaci na motki kuke. z Zraènost izmeðu kotaèiæa i motke kuke mora biti pribli no 4 milimetara. z Kljuè mora biti u polo aju 1 u bravi.

U suprotnom, motka kuke se mora zategnuti prije umetanja u le ište: z Spojite motku kuke s kljuèem u polo aju 1; vidi sliku 17222 T. z Povucite kotaèiæ prema van i zakrenite do kraja u smjeru kazaljki na satu; vidi sliku.

Umetanje motke kuke Umetnite zategnutu motku kuke u otvor i sna no gurnite gore dok se ne èuje nasjedanje („klik“). Kotaèiæ preskaèe u svoj osnovni polo aj nalije uæi na motku kuke.
9 Upozorenje

Ne dodirujte kotaèiæ tijekom umetanja.

220

Vožnja i korištenje
Provjerite da li je motka kuke pravilno postavljena z Zelena oznaka na kotaèiæu mora biti usmjerena prema bijeloj oznaci na motki kuke. z Izmeðu zakretne ruèke i motke kuke ne smije biti zraènosti. z Motka kuke mora biti uèvršæena u otvoru. z Motka kuke mora biti zakljuèana i kljuè izvaðen.
9 Upozorenje

Zakljuèajte motku kuke u polo aju zakretanjem kljuèa u polo aj 2 3 219, slika 17222 T. Uklonite kljuè i zatvorite zaštitni poklopac. Kad je motka kuke zakljuèana, kotaèiæ se ne mo e izvuæi vani.

Vuèa prikolice/kamp kuæice dozvoljena je samo s pravilno ugraðenim sustavom za vuèu. Ako se sustav ne mo e pravilno ugraditi, molimo da za pomoæ kontaktirate radionicu.

Ušica za uže koènice u sluèaju otrgnuæa U sluèaju prikolica/kamp kuæica s koènicama, zakaèite u e koènice za sluèaj otrgnuæa za ušicu.

Vožnja i korištenje Vuèa prikolice/kamp kuæice

221

Optereæenje prikolice i kamp kuæice1) Dopuštena optereæenja prikolice/kamp kuæice maksimalne su vrijednosti, koje ovise o motoru i vozilu i koje se ne smiju prekoraèiti. Stvarno optereæenje prikolice/kamp kuæice razlika je izmeðu stvarne ukupne mase prikolice/ kamp kuæice i stvarnog vertikalnog optereæenja prikljuèka kuke, kad je prikolica/kamp kuæica prikopèana. Dopuštena optereæenja prikolice/kamp kuæice za Vaše vozilo mo ete pronaæi u dokumentima vozila. Opæenito, optereæenja vrijede do uspona od maksimalno 12%. Demontaža kuke za vuèu Otvorite zaštitni poklopac i zakrenite kljuè u polo aj 1 3 219 za otkljuèavanje motke kuke; vidi sliku 17222 T. Izvucite zakretnu polugu, zakrenite je u smjeru kazaljki na satu do kraja, povucite motku kuke prema dolje i spremite je u spremište u prtlja niku 3 218. Umetnite zaštitni èep u rupu na le ištu kuke. Preklopite prikljuèak 3 218, slika 17221 T. Smještaj kuke za vuèu Limuzina Kuku za vuèu stavite u vreæicu i uèvrstite je trakom u kutiji za teret u prtlja niku. Karavan Kuku za vuèu spremite u spremište rezervnog kotaèa u prtlja niku i ve ite je trakom.

1)

Poštujte nacionalne propise.

222

Vožnja i korištenje
Optereæenje prikljuèka kuke Optereæenje prikljuèka kuke je sila kojom prikolica/kamp kuæica djeluje na kuku. Ono mo e varirati prema smještaju tereta kojim optereæujete prikolicu/kamp kuæicu. Maksimalno dopušteno optereæenje kuke za vuèu (75 kg) naznaèeno je na ploèici opreme za vuèu i u dokumentima vozila. Uvijek pokušajte postiæi maksimalno optereæenje kuke, posebice kod teških prikolica/kamp kuæica. Optereæenje prikljuèka kuke nikad ne smije pasti ispod 25 kg. Prilikom mjerenja optereæenja prikljuèka kuke, podignite vuènu motku optereæene prikolice/kamp kuæice na istu visinu kao što æe biti kad je prikopèate za optereæeno vuèno vozilo. To je posebno va no kod prikolica/ kamp kuæica s tandem osovinom. Optereæenje stražnje osovine prilikom vuèe Kad je prikolica prikljuèena i kad je vozilo potpuno optereæeno (ukljuèujuæi sve putnike), dopušteno optereæenje stra nje osovine (pogledajte u dokumentima vozila ili na identifikacijskoj ploèici) mo e biti premašeno za maks. 65 kg i dozvoljena masa vozila za 45 kg za limuzinu. Za karavan, dozvoljeno optereæenje stra nje osovine mo e biti prekoraèeno za 60 kg i dozvoljena masa vozila za 30 kg. Ako je prekoraèeno dozvoljeno optereæenje stra nje osovine, primjenjuje se maksimalna brzina od 100 km/h (80 km/h ako je odobreno za korištenje kao gospodarsko vozilo).

Naznaèena optereæenja od prikolice/kamp kuæice pri vuèi, primjenjiva su samo do nadmorske visine od 1000 m. S obzirom da se snaga motora smanjuje s poveæanjem nadmorske visine smanjuje se i sposobnost savladavanja uspona, optereæenje pri vuèi mora se smanjiti za dodatnih 10% za svakih 1000 m nadmorske visine više. Pri vo nji na cestama s malo uspona (manje od 8% npr. autoput) nije potrebno smanjiti optereæenje prikolice. Dozvoljena kombinirana masa se ne smije prekoraèiti. Ta masa je navedena na identifikacijskoj ploèici 3 290.

Vožnja i korištenje
Program stabilnosti prikolice 3 (TSA) TSA nadgleda gibanje vozila tijekom vuèe prikolice ili kamp kuæice. Ako sustav detektira trzajna gibanja, snaga motora se smanjuje i kombinacija vozilo/prikolica se selektivno koèi dok trzaji ne nestanu. TSA je funkcija elektronièkog programa stabilnosti (ESP®Plus) 3 197. Vozne karakteristike, savjeti za vuèu Prije nego zakaèite prikolicu/kamp kuæicu, podma ite kuglu naprave za vuèu. Meðutim, ne podmazujte kuglu ako upotrebljavate stabilizator za prigušenje pokreta zanošenja koji djeluje na kuglu kuke. Provjerite svjetla prikolice/kamp kuæice prije poèetka vo nje. Pri vuèi prikolice ili kamp kuæice stra nja svjetla za maglu na vozilu su iskljuèena. Prikolice s LED pokazivaèima smjera moraju imati moguænost nadgledanja svjetala za komercijalne arulje. Ultrazvuèni parkirni senzori 3 su deaktivirani tijekom vuèe. Vozne karakteristike umnogome ovise o optereæenju prikolice/kamp kuæice. Teret stoga treba biti uèvršæen tako da ne mo e kliziti i stavljen po moguænosti na sredinu prikolice/kamp kuæice, npr. iznad osovine. U sluèaju prikolica niske vozne stabilnosti ili kamp kuæica maksimalne dozvoljene mase veæe od 1300 kg (Limuzina)/1200 kg (Karavan), ne prekoraèujte brzinu od 80 km/h; izrazito se preporuèa uporaba stabilizatora na bazi trenja. U sluèaju da je prikolica poèela vijugati, vozite još sporije, ne pokušavajte korigirati upravljanje i u nu di jako zakoèite. Ako je potrebno maksimalno koèenje, pritisnite papuèicu koènice što jaèe mo ete. Zapamtite da je put zaustavljanja u sluèaju vuèe prikolice/kamp kuæice sa ili bez koènice uvijek du i nego pri vo nji bez prikolice/kamp kuæice.

223

Kada vozite na nizbrdici, vozite u istom stupnju prijenosa kao pri vo nji na uzbrdici i vozite pribli no istom brzinom. Podesite tlak u gumi na vrijednost navedenu za puno optereæenje 3 317. Kretanje na nagibima Za vozila s ruènim mjenjaèem, najpovoljniji broj okretaja za ukljuèivanje spojke je izmeðu 2500 i 3000 okretaja u minuti za benzinske motore i 2000 do 2200 okretaja u minuti za diesel motore. Ovaj broj okretaja dr ite konstantnim, postupno otpuštajte spojku (dopustite proklizavanje), otpustite ruènu koènicu i dodajte gas. Ako je moguæe, tijekom ovog postupka broj okretaja motora ne smije se smanjiti. U vozilima s automatskim mjenjaèem 3 i automatiziranim ruènim mjenjaèem 3 dovoljno je pritisnuti papuèicu gasa do kraja u D ili 3 u automatskom naèinu rada. Prije kretanja u teškim uvjetima, iskljuèite nepotrebne potrošaèe.

224

Samopomoæ, njega vozila Sustav za napajanje diesel gorivom, odzraèivanje
Sustav napajanja diesel gorivom mora biti odzraèen ako je spremnik ostao bez goriva. Ukljuèite kontakt tri puta, svaki put po 15 sekundi. Zatim pokušajte pokrenuti motor tijekom maksimalno 40 sekundi1). Prièekajte barem 5 sekundi prije ponavljanja postupka. Ako se motor još uvijek ne mo e pokrenuti, zatra ite pomoæ radionice. 224 224 225 227 230 230 232 234 235 238 242 244 251 251 255 257 258 258 258 267 268 269

Samopomoæ, njega vozila

Sustav za napajanje diesel gorivom, odzraèivanje .......................................... Poklopac motora...................................... Pokretanje motora kablovima 3.............. Vuèa .......................................................... Trokut upozorenja ¨ 3........................... Komplet za prvu pomoæ + 3.................. Rezervni kotaè 3 ...................................... Dizalica £ 3 i alat 3............................... Zamjena kotaèa....................................... Kit za popravak gume 3 ......................... Elektrièni sustav ........................................ Osiguraèi i najva niji strujni krugovi koje štite ................................................. Zamjena arulje ....................................... Prednja halogena svjetla......................... Xenon prednja svjetla 3, Prilagodljiva prednja svjetla 3 ................................... Prednji pokazivaèi smjera........................ Boèni pokazivaèi smjera .......................... Svjetla za maglu 3................................... Stra nja svjetla ......................................... Osvjetljenje registarske ploèice ............... Svjetla u unutrašnjosti.............................. Njega vozila..............................................

Poklopac motora
Povucite ruèicu na vozaèevoj strani ispod ploèe s instrumentima. Polugu zatim vratite u poèetni polo aj.

1)

Moguæe samo 30 sekundi s motorima A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 17 DTH, Z17 DTJ i Z 17 DTR zbog tehnièkih razloga.

Samopomoæ, njega vozila
Poklopac motora se automatski 3 dr i u otvorenom polo aju. Ako je poklopac motor druge izvedbe, zakaèite potpornu šipku. Potpornu šipku gurnite èvrsto u dr aè prije zatvaranja poklopca motora. Spustite poklopac motora i pustite da padne u bravu. Provjerite kako bi bili sigurni da je pravilno nasjela.

225

Pokretanje motora kablovima 3
Ne pokreæite brzim punjaèem te guranjem ili vuèom. Motor vozila s ispra njenim akumulatorom mo e se pokrenuti pomoæu kablova za pokretanje i akumulatora drugog vozila.
9 Upozorenje

Podignite sigurnosnu kopèu gore i otvorite poklopac motora. Neèistoæa ili snijeg na poklopcu motora mo e kliznuti prema vjetrobranu kad je otvoren i blokirati usis zraka. Dovod zraka 3 167.

Budite iznimno pa ljivi kad vršite pokretanje kablovima. Svako odstupanje od sljedeæih uputa mo e uzrokovati ozljede ili ošteæenja koja mogu nastati uslijed eksplozije akumulatora, kao i ošteæenja elektriènih sustava u oba vozila.

226

Samopomoæ, njega vozila
z Koristite pomoæni akumulator istog napona (12 V). Njegov kapacitet (Ah) ne smije biti znatno ni i od ispra njenog akumulatora. z Koristite kablove za pokretanje s izoliranim štipaljkama i promjera najmanje 16 mm2 (25 mm2 za diesel motore). z Ispra njeni akumulator ne odspajajte iz strujnog kruga vozila. z Iskljuèite sve nepotrebne elektriène potrošaèe. z Za vrijeme postupka pokretanja ne naginjite se iznad akumulatora.

z Nikada ne izla ite akumulator otvorenom plamenu ili iskrama. z Ispra njeni akumulator se mo e se smrznuti èim temperatura dostigne 0 °C . Prije spajanja kablova za pokretanje akumulator odmrznite. z Ne dozvolite da tekuæina akumulatora doðe u dodir s oèima, ko om, tkaninom i lakiranim površinama. Tekuæina sadr i sumpornu kiselinu koja pri izravnom kontaktu uzrokuje ozljede i ošteæenja. z Pri radu s akumulatorom zaštitite oèi i koristite zaštitnu odjeæu.

z Ne dozvolite da se polne stezaljke jednog kabela dotièu stezaljkama drugog kabela. z Vozila ne smiju doæi u kontakt jedno s drugim tijekom postupka pokretanja kablovima. z Zategnite ruènu koènicu. Kod ruènog mjenjaèa ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3 odaberite neutralni polo aj, automatski mjenjaè 3 u P.

Redoslijed spajanja kablova: 1. Spojite crveni kabel na pozitivni terminal 1 pomoænog akumulatora. 2. Spojite drugi kraj crvenog kabela na pozitivni terminal 2 ispra njenog akumulatora. 3. Spojite crni kabel na negativni terminal 3 pomoænog akumulatora. 4. Spojite drugi kraj crnog kabela 4 na toèku uzemljenja vozila, kao što je blok motora ili vijèani spoj na ovjesu vozila. Treba ga spojiti na toèku koja je što je moguæe dalje od ispra njenog akumulatora.

Samopomoæ, njega vozila
Kablove postavite tako da ih ne mo e zahvatiti neki od pokretnih dijelova motora. Pokretanje motora: 1. Pokrenite motor vozila koje daje struju kod pokretanja kablovima. 2. Nakon 5 minuta, pokrenite drugi motor. Pokušaji pokretanja motora ne smiju trajati du e od 15 sekundi i to u razmacima od 1 minute. 3. Pustite da oba motora rade 3 minute u praznom hodu s prikljuèenim kablovima. 4. Ukljuèite elektriène potrošaèe (npr. svjetla, grijanje stra njeg prozora) na vozilu koje se pokreæe kablovima. 5. Pri skidanju kablova postupite toèno suprotnim redoslijedom.

227

Vuèa
Vuèa vozila Odvojite donji dio poklopca pritiskom i uklonite ga povlaèenjem prema dolje. Za izvedbe s kitom za popravak gume 3, karika za vuèu je spremljena u spremištu u prtlja niku ispod poklopca poda 3 238. U izvedbi s rezervnim kotaèem 3, karika za vuèu se nalazi u spremištu za dizalicu 3 i alat 3 ispod rezervnog kotaèa 3 234.

Kariku za vuèu umetnite i zakreæite u suprotnom smjeru od kazaljki na satu do kraja dok ne bude zategnuta i u potpuno vodoravnom polo aju. Zakaèite u e za vuèu 3 – ili još bolje šipku za vuèu 3 – na kariku za vuèu. Karika za vuèu se smije koristiti samo za vuèu a ne za izvlaèenje vozila. Ukljuèite kontakt kako biste otkljuèali upravljaè te kako bi mogli upotrijebiti svjetlo koènica, sirenu i brisaèe.

228

Samopomoæ, njega vozila
9 Upozorenje

Vozilo s Otvori&Pokreni sustavom 3 ne smije se vuæi kada je akumulator ispra njen jer se upravljaè ne mo e otkljuèati. Vuèa je samo moguæa s ukljuèenim kontaktom. Ako je potrebno upotrijebite kablove za pokretanje motora. Kod ruènog mjenjaèa ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3 odaberite neutralni polo aj, automatski mjenjaè 3 u N. Oprez Lagano krenite. Izbjegavajte trzaje. Velike vuène sile mogu oštetiti vozilo. Kad motor ne radi, potrebna je znatno veæa sila za koèenje i upravljanje. Da bi sprijeèili ulaz ispušnih plinova vuènog vozila u putnièki prostor, ukljuèite sustav recirkulacije zraka 3 i zatvorite prozore. Za pomoæ kontaktirajte radionicu.

Vozila s automatskim mjenjaèe 3 se moraju vuæi samo prema naprijed, ne br e od 80 km/h i ne dalje od 100 km. Ako je mjenjaè neispravan, ili ako æe se gore navedena brzina ili udaljenost prekoraèiti, prednja osovina se mora dignuti od podloge. Na vozilima s automatiziranim ruènim mjenjaèem 3, ako je automatska spojka ruèno odvojena nakon prekida napajanja elektriènom energijom, vuèa nije moguæa 3 174. Ako se to dogodi, odmah kontaktirajte radionicu radi pomoæi. Nakon vuèe, odvijte kariku za vuèu zakretanjem u smjeru kazaljki na satu. Postavite poklopac i pritisnite ga.

Vuèa drugog vozila Odvojite donji dio poklopca pritiskom i uklonite ga povlaèenjem prema dolje.

Samopomoæ, njega vozila
Nakon vuèe, odvijte kariku za vuèu zakretanjem u smjeru kazaljki na satu i ponovno postavite poklopac.

229

Izvedba s poklopcem 3: ugradite umetanjem donjih izdanaka poklopca 3 u odbojnik, preklopite i zatim pritisnite jezièke na vrhu kako bi se zakaèili.

Za druge modele 3 otkaèite osiguraèe prema dolje i uklonite poklopac. Za izvedbe s kitom za popravak gume 3, karika za vuèu je spremljena u spremištu u prtlja niku ispod poklopca poda 3 238. U izvedbi s rezervnim kotaèem 3, karika za vuèu se nalazi u spremištu za dizalicu 3 i alat 3 ispod rezervnog kotaèa 3 234.

Kariku za vuèu umetnite i zakreæite u suprotnom smjeru od kazaljki na satu do kraja dok ne bude zategnuta i u potpuno vodoravnom polo aju. Zakaèite u e za vuèu 3 – ili još bolje šipku za vuèu 3 – na kariku za vuèu. Karika za vuèu se smije koristiti samo za vuèu a ne za izvlaèenje vozila. Oprez Lagano krenite. Izbjegavajte trzaje. Velike vuène sile mogu oštetiti vozilo.

230

Samopomoæ, njega vozila

Trokut upozorenja ¨ 3
Limuzina, Astra TwinTop Trokut upozorenja spremite u spremište smješteno u okviru stra njih vrata: najprije umetnite trokut upozorenja u le ište na lijevoj strani i zatim umetnite u vodilicu na desnoj strani. Za vaðenje trokuta upozorenja, podignite desnu stranu i izvucite ga udesno. Za vozila s kutijom za teret 3: Podignite desnu polovicu trokuta upozorenja iznad kutije za teret. Izvucite trokut upozorenja udesno.

Karavan, Dostavno vozilo Uèvrstite trokut upozorenja trakama na unutrašnjoj oblozi stra njih vrata.

Komplet za prvu pomoæ + 3
Limuzina Komplet za prvu pomoæ prièvrstite pomoæu traka na desnu oblogu prtlja nika.

Samopomoæ, njega vozila

231

Karavan Komplet za prvu pomoæ (jastuèiæ) prièvrstite pomoæu traka na lijevu oblogu prtlja nika.

Dostavno vozilo Komplet za prvu pomoæ stavite u spremište iza vozaèevog sjedala. Za otvaranje poklopca, pritisnite osiguraè.

Astra TwinTop Spremite komplet za prvu pomoæ (jastuk) u udubljenje iza remena na lijevoj oblozi prtlja nika.

232

Samopomoæ, njega vozila
Spremanje kotaèa sa širokim gumama u prostor rezervnog kotaèa Prostor rezervnog kotaèa nije namijenjen za sve velièine odobrenih guma. Ako je u prostor rezervnog kotaèa nakon zamjene potrebno spremiti kotaè koji je širi od rezervnog kotaèa, poklopac poda se mo e postaviti na kotaè koji viri. To se mora uzeti u obzir kada se utovaruje prtlja nik, posebice kod Astre TwinTop 3 58.

Rezervni kotaè 3
Neka vozila su opremljena kitom za popravak gume umjesto rezervnim kotaèem 3 238.

Rezervni kotaè u prtljažniku Rezervni kotaè spremljen je u prtlja niku ispod poklopca poda. Uèvršæen je u le ištu pomoæu krilne matice. Karavan iznad matice za uèvršæenje ima odstojnik.

Samopomoæ, njega vozila
Opæe napomene Ovisno o izvedbi, rezervni kotaè mo e biti privremeni rezervni kotaè 3. Vidi napomene na ovoj stranici i stranicama 210, 317. Kod vozila s naplacima od lakog metala 3 rezervni kotaè mo e imati èelièni naplatak. Korištenje rezervnog kotaèa ili zimskih guma mo e utjecati na upravljanje vozilom. Ošteæenu gumu zamijenite što je prije moguæe. Ako je ugraðeni rezervni kotaè manjih dimenzija od drugih kotaèa, mo e se promijeniti upravljanje vozilom. U mnogim dr avama, dozvoljen je samo kao privremeni rezervni kotaè. Ošteæenu gumu zamijenite što je prije moguæe.

233

Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 z Korištenje privremenog rezervnog kotaèa mo e utjecati na vozne osobine vozila, posebice ako koristite zimske gume 3. Ošteæenu gumu zamijenite èim prije, izbalansirajte kotaè, te ga ugradite na vozilo. z Ugradite samo jedan privremeni rezervni kotaè. z Ne vozite br e od 80 km/h. z U zavoje ulazite polako. z Privremeni rezervni kotaè ne koristite dulje vrijeme. z Privremeni rezervni kotaè zamijenite normalnim kotaèem bez odgaðanja. z Nije dozvoljena uporaba lanaca za snijeg na privremenom rezervnom kotaèu. Ako su lanci za snijeg potrebni nakon puknuæa prednje gume, privremeni rezervni kotaè ugradite straga i stra nji kotaè naprijed. Provjerite tlak u gumi i po potrebi korigirajte 3 317. z Obratite pa nju na napomene o privremenom rezervnom kotaèu 210, 3 317.

Karavan Uklonite adaptere 3 i kuke 3 sa vodilica 3 na stranicama prtlja nika. Podignite stra nje ušice za uèvršæenje i podignite poklopac poda u okomiti polo aj tako da se naslanja na oblogu krova. Pri zatvaranju, provucite ušice za uèvršæenje kroz proreze na poklopcu poda. Vozila s kutijom za teret 3: uklanjanje 3 78. Astra TwinTop Pristup rezervnom kotaèu kada je krov otvoren: Zakaèite prekrivaè prtlja nika na okvir stra njeg prozora i aktivirajte pomoæ pri utovaru 3 79. Podignite poklopac poda u prtlja niku.

234

Samopomoæ, njega vozila

Napomene o gumama s odreðenim smjerom rotacije 3 Gume s unaprijed odreðenim smjerom okretanja ugraðujte s propisanim smjerom okretanja. Smjer okretanja raspoznat æete po simbolu (primjerice strelica) koji se nalazi s boène strane gume. Sljedeæe vrijedi za gume ugraðene u suprotnom smjeru od smjera okretanja: z Mo e se promijeniti rukovanje vozilom. Ošteæenu gumu zamijenite što je prije moguæe. z Ne vozite br e od 80 km/h. z Budite posebno pa ljivi kada vozite po kiši i snijegu. Dodatne napomene o gumama sa smjerom okretanja 3 210.

Dizalica £ 3 i alat 3
Dizalica i alat su posebno izraðeni kako bi odgovarali Vašem vozilu i smiju se koristiti samo na tom vozilu. Dizalicu koristite samo za zamjenu kotaèa. Vozila s kitom za popravak gume 3 Alat i kit za popravak gume nalaze se u spremištu ispod poklopca poda u prtlja niku.

Vozila s rezervnim kotaèem 3 Dizalica i alat nalaze se u spremištu ispod rezervnog kotaèa u prostoru prtlja nika. Uklonite rezervni kotaè 3 232. Nakon uporabe, dizalicu i alat spremite u kutiju kao što je prikazano na slici. Astra TwinTop Alat za rad sa sklopivim tvrdi krovom u sluèaju nu de spremljen je u pretincu za rukavice.

Samopomoæ, njega vozila Zamjena kotaèa
Umjesto rezervnog kotaèa mo e biti kit za popravak gume 3 238. Izvršite sljedeæe pripreme i poštujte sljedeæe informacije: z Parkirajte na ravnoj, tvrdoj podlozi koja nije skliska. Prednje kotaèe usmjerite ravno naprijed. z Ukljuèite sve pokazivaèe smjera, zategnite ruènu koènicu, automatski mjenjaè 3 polugu mjenjaèa pomaknite u polo aj P, ruèni mjenjaè ili automatizirani ruèni mjenjaè 3 - odaberite 1. stupanj prijenosa ili polo aj za vo nju unatrag. z Postavite trokut upozorenja 3 u skladu s propisima. Trokut upozorenja 3 230. z Rezervni kotaè uklonite iz prtlja nika 3 232. z Na Astri TwinTop, krov mora biti zatvoren prije podizanja vozila. z Nikada ne vršite zamjenu više od jednog kotaèa odjednom. z Dizalicu koristite samo za zamjenu kotaèa. z Ako je podloga na koju se dizalica oslanja mekana, ispod dizalice je potrebno postaviti èvrstu (maksimalno 1 cm debelu) podlogu 3. z Blokirajte dijagonalno suprotni kotaè od onoga koji mijenjate tako da ispred i iza njega stavite klinasti blok ili nešto slièno. z U podignutom vozilu ne smiju se nalaziti osobe ili ivotinje. z Ne uvlaèite se ispod podignutog vozila. z Nikada ne pokreæite vozilo dok je na dizalici. z Prije umetanja vijaka kotaèa, obrišite ih i nanesite tanki sloj komercijalno dostupne masti na konus svakog vijka.

235

1. Skinite poklopac kotaèa koristeæi kuku 3. Alat vozila 3 234. Za poklopce kotaèa s vidljivim vijcima kotaèa 3: Poklopac mo e ostati na kotaèu. Ne uklanjajte podloške 3 na vijcima kotaèa.

236

Samopomoæ, njega vozila

Kotaèi od lakog metala 3: Odspojite èepove vijaka kotaèa pomoæu odvijaèa i uklonite ih. Zaštitite naplatak postavljanjem mekane krpe izmeðu odvijaèa i naplatka od lakog metala.

2. Gurnite kljuè za vijke kotaèa 3 do kraja i otpustite vijke kotaèa za pola okreta.

3. Polo aj svake toèke podizanja je oznaèen.

Samopomoæ, njega vozila

237

4. Prije postavljanja dizalice 3, podesite je na potrebnu visinu. Postavite dizalicu 3 naprijed - ili natrag - tako da vrh dizalice pravilno nasjedne na okomiti greben u le ištu na podvozju. Budite sigurni da je pravilno postavljena. Podno je dizalice mora biti na podlozi toèno ispod mjesta postavljanja dizalice tako da se sprijeèi klizanje.

Zakaèite ruèicu za ušicu dizalice ili za šipku s navojima i podi ite vozilo okreæuæi ruèicu. Ukoliko to nije sluèaj, odmah lagano spustite vozilo i ponovite postupak postavljanja dizalice. 5. Odvijte vijke kotaèa. Ako vijci kotaèa imaju podloške 3, one se ne smiju uklanjati.

6. Zamijenite kotaè. Napomene o rezervnom kotaèu 3 232, napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233. 7. Stavite vijke kotaèa i lagano ih pritegnite, s tim da kljuè za vijke 3 do kraja nasadite na glavu vijka. 8. Spustite vozilo. 9. Gurnite kljuè za vijke kotaèa 3 do kraja i zategnite vijke kotaèa kri nim redoslijedom. Moment pritezanja je 110 Nm.

238

Samopomoæ, njega vozila Kit za popravak gume 3
Manja ošteæenja na profilu gume ili boènim stranicama mogu se popraviti kitom za popravak gume. Strano tijelo ne vadite iz gume. Ošteæenja veæa od 4 mm i ošteæenja na stranicama ne mogu se popraviti kitom za popravak gume.
9 Upozorenje

10. Prije postavljanja poklopca kotaèa, oèistite kotaè u podruèju kopèi. Simbol ventila 3 na stra njoj strani poklopca kotaèa mora biti usmjeren prema ventilu kotaèa. Ponovno namjestite poklopac kotaèa ili kapice vijaka kotaèa 3. Kotaèi od lakog metala 3: Postavite kapice vijaka kotaèa 3. 11. Neispravnu gumu, alat i trokut upozorenja 3 spremite u prtlja nik 3 230 do 3 234. 12. Provjerite tlak u gumi novo postavljenog kotaèa. 13. Provjerite da su vijci kotaèa zategnuti momentom pritezanja od 110 Nm. 14. Zamijenite ošteæenu gumu na zamijenjenom kotaèu. 15. Inicijalizirajte sustav detekcije ispuhavanja 3 ili sustav kontrole tlaka u gumama 3 3 204, 3 207.

Ne vozite br e od 80 km/h. Privremeni rezervni kotaè ne koristite dulje vrijeme. Mo e utjecati na upravljanje i rukovanje. Va ne napomene 3 241. Ako je guma prazna: z Ukljuèite sve pokazivaèe smjera, zategnite ruènu koènicu, automatski mjenjaè 3 polugu mjenjaèa pomaknite u polo aj P, ruèni mjenjaè ili automatizirani ruèni mjenjaè 3 - odaberite 1. stupanj prijenosa ili polo aj za vo nju unatrag. z Postavite trokut upozorenja 3 u skladu s propisima. Trokut upozorenja 3 230.

Kit za popravak gume nalazi se u spremištu ispod poklopca poda prtlja nika. 1. Vreæicu u kojoj se nalazi kit za popravak gume izvadite iz spremišta. Pa ljivo izvadite dijelove iz vreæice. 2. Izvadite kompresor.

Samopomoæ, njega vozila

239

3. Izvadite kabel za napajanje i crijevo za zrak iz spremišta na donjoj strani kompresora.

4. Crijevo zraka kompresora navijte na ventil na boci. 5. Postavite bocu sa sredstvom za brtvljenje u le ište na kompresoru. Kompresor postavite blizu gume tako da je boca sa sredstvom za brtvljenje uspravna. 6. Odvijte kapicu ventila sa ošteæene gume.

7. Crijevo za napuhavanje gume navijte na ventil gume. 8. Prekidaè kompresora mora biti u polo aju §. 9. Utikaè kompresora spojite na prikljuèak za dodatnu opremu ili prikljuèak upaljaèa za cigarete. Prikljuèak za dodatnu opremu 3 102. Kako bi izbjegli pra njenje akumulatora, preporuèamo da pokrenete motor.

240

Samopomoæ, njega vozila
Prekomjerni tlak smanjite pritiskom na gumb iznad mjeraèa tlaka. Ne koristite kompresor du e od 10 minuta, vidi „Va ne napomene“ 3 241. 14. Odspojite kit za popravak. Crijevo za pumpanje gume spojite na slobodni ventil na boci. Na ovaj naèin sprjeèavate curenje sredstva za brtvljenje. Kit za popravak gume spremite u prtlja nik. 15. Ostatke sredstva za brtvljenje uklonite sa odjeæe. 16. Sklopite trokut upozorenja 3 i spremite ga u prtlja nik 3 230. 17. Postavite prilo enu naljepnicu koja oznaèava maksimalnu dozvoljenu brzinu u vidno polje vozaèa. 18. Odmah nastavite vo nju tako da se sredstvo za brtvljenje u gumi jednoliko rasporedi. Zaustavite se nakon otprilike 10 km vo nje (ne dulje od 10 minuta) i provjerite tlak u gumi. Crijevo za zrak na kompresoru spojite direktno na ventil gume (vidi sliku 17256 T).

10. Pregibni prekidaè na kompresoru pomaknite u polo aj I. Guma se puni sredstvom za brtvljenje. 11. Dok se boca sa sredstvom za brtvljenje prazni (pribli no 30 sekundi) mjeraè tlaka na kompresoru pokazuje vrijednost do 6 bara. Tada tlak poèinje padati. 12. Kompletno sredstvo za brtvljenje je upumpano u gumu. Nakon toga zapoèinje pumpanje gume. 13. Propisani tlak u gumi 3 317 se treba postiæi unutar 10 minuta, iskljuèite kompresor kada se tlak postigne.

Ako propisani tlak nije postignut u roku od 10 minuta, odspojite kit za popravak gume. Pomaknite vozilo za jedan okretaj gume. Ponovno spojite kit za popravak gume i nastavite postupak pumpanja tijekom 10 minuta. Ako propisani tlak još uvijek nije postignut, guma je previše ošteæena. Kontaktirajte radionicu.

Samopomoæ, njega vozila
Važne napomene Komfor u vo nji znaèajno je narušen pri korištenju popravljene gume, stoga zamijenite gumu. Ako kompresor previše buèi ili se jako grije, iskljuèite kompresor na najmanje 30 minuta. Ugraðeni sigurnosni ventil otvara se na 7 bara. Kompresor zaštitite od vlage i kiše.

241

Sredstvo za brtvljenje mo e biti uskladišteno pribli no 4 godine. Nakon tog vremena svojstva brtvljenja više se ne mogu garantirati. Obratite pa nju na datum isteka roka valjanosti na boci sredstva za brtvljenje. Iskorištenu bocu sa sredstvom za brtvljenje zamijenite. Bocu odlo ite prema primjenjivim zakonskim propisima. Kompresor i sredstvo za brtvljenje mogu se koristiti od pribli no - 30 °C. Adapteri na donjoj strani kompresora se mogu koristiti za pumpanje drugih predmeta, kao što su lopte, zraèni madraci i èamci na napuhavanje. Za uklanjanje, odvijte crijevo za zrak s kompresora i izvucite adapter.

Ako je tlak u gumi veæi od 1.3 bara, korigirajte na propisani tlak. Ponavljate postupak dok više ne bude gubitka tlaka. Ako je tlak u gumi pao ispod 1.3 bar, vozilo se više ne mo e koristiti. Kontaktirajte radionicu. 19. Kit za popravak gume spremite u prtlja nik 3 238.

242

Samopomoæ, njega vozila

Elektrièni sustav
Osiguraèi Zamjenski osiguraè mora imati istu oznaku (jakost) kao i pregoreni osiguraè. U vozilu se nalaze dvije kutije s osiguraèima: jedna iza poklopca na lijevoj strani u prtlja niku i druga na prednjoj lijevoj strani u prostoru motora. Rezervne osiguraèe spremite na predviðeno mjesto u kutiji s osiguraèima u prtlja niku. Otvorite poklopac 3 244. Prije zamjene osiguraèa iskljuèite odreðeni prekidaè i kontakt.

Pregoreni osiguraè æete prepoznati po rastaljenoj ici.

Ne zamjenjujte osiguraè dok nije uklonjen uzrok greške.

Samopomoæ, njega vozila

243

U kutiji s osiguraèima u prtlja niku nalazi se hvataljka za osiguraèe koja olakšava zamjenu osiguraèa – vidi sliku iznad za primjer.

Hvataljku osiguraèa postavite na razlièite tipove osiguraèa s gornje strane ili boèno, i izvucite osiguraè.

Koristite samo osiguraèe propisane jakosti. Jakost struje svakog osiguraèa navedena je u pisanom obliku i naznaèena je bojom. Takoðer je navedena na rasporedu osiguraèa u kutiji s osiguraèima. Koriste se razlièiti tipovi osiguraèa.

244

Samopomoæ, njega vozila

Osiguraèi i najvažniji strujni krugovi koje štite
Kutija s osiguraèima u prtljažniku Ovisno o opremi izvedbe, postoje dvije razlièite kutije s osiguraèima u prtlja niku za razlièite elektriène krugove. z Izvedba A – vidi sliku 18504 T, z Izvedba B – vidi sliku 17958 T. Astra TwinTop uvijek ima izvedbu B. Rezervni osiguraèi, hvataljka za osiguraèe 3 242. Kutija s osiguraèima smještena je iza poklopca na lijevoj strani prtlja nika. Iza poklopca ne spremajte nikakve predmete. Limuzina s 5 vrata, Karavan, Dostavno vozilo Za otvaranje, zakrenite oba osiguraèa kovanicom i poklopac preklopite dolje. Limuzina 3 vrata Za otvaranje, poklopac zakrenite gore. Astra TwinTop Za otvaranje, povucite dva osiguraèa, uklonite kopèe i poklopac zakrenite gore.

Samopomoæ, njega vozila
Kutija s osiguraèima, izvedba B Neke funkcije su zaštiæene s više osiguraèa. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Strujni krug Elektrièn prozori, prednji – Instrumenti Grijanje, klima ureðaj, sustav kontrole klime Zraèni jastuci – – – – – Grijanje stra njeg prozora Brisaè stra njeg prozora Broj 13 14 15 16 17

245

Kutija s osiguraèima, izvedba A Neki strujni krugovi zaštiæeni su s više osiguraèa. Za zamjenu osiguraèa, povucite njegovu zaštitnu kapicu. Broj 1 2 3 4 5 6 7 8 Strujni krug Svjetla za maglu – Prikljuèak u prtlja niku Svjetla za vo nju unatrag Elektrièno pokretani prozori, stra nji Klima ureðaj Elektrièno pokretani prozori, prednji Grijanje vanjskih ogledala

18 19 20 21 22 23

Strujni krug Ultrazvuèni parkirni senzori Grijanje, klima ureðaj – Prepoznavanje zauzetosti sjedala, Otvori&Pokreni sustav Senzor za kišu. senzor kvalitete zraka, sustav nadgledanja tlaka u gumama, ogledalo u unutrašnjosti Instrumenti, prekidaèi – CDC Grijanje vanjskih ogledala Krovni otvor Elektrièni prozori, stra nji

246

Samopomoæ, njega vozila
Broj 38 39 40 41 42 43 44 Strujni krug Središnje zakljuèavanje, terminal 30 Grijanje sjedala (lijevo) Grijanje sjedala (desno) – – – –

Broj 24 25 26 27 28 29 30 31

Strujni krug Utiènica za dijagnostiku – Elektrièno preklopiva vanjska ogledala Ultrazvuèni senzor, protuprovalni alarmni sustav – Upaljaè za cigarete, prednji prikljuèak Stra nji prikljuèak –

Broj 32 33 34 35 36 37

Strujni krug – Otvori&Pokreni sustav Krovni otvor, TwinTop Stra nji prikljuèak Oprema za vuèu –

Samopomoæ, njega vozila
Ovisno o izvedbi opreme, postoje dva razlièita naèina dodjeljivanja osiguraèa u kutiji s osiguraèima u prostoru motora koji štite razlièite elektriène krugove: z Ako je kutija s osiguraèima u prtlja niku izvedbe A – vidi sliku 18504 T 3 245 raspored osiguraèa u prostoru motora je za izvedbu A – vidi sljedeæi stupac. z Ako je kutija s osiguraèima u prtlja niku izvedbe B – vidi sliku 17958 T 3 246 raspored osiguraèa u prostoru motora je za izvedbu B – vidi sljedeæu stranicu. Astra TwinTop uvijek ima izvedbu B. Kutija s osiguraèima u prostoru motora Kutija s osiguraèima se nalazi na prednjoj lijevoj strani prostora motora. Za otvaranje poklopca, otpustite osiguraè umetanjem odvijaèa do kraja u otvor i zakretanjem u stranu. Otvorite poklopac prema gore i uklonite ga. Rezervni osiguraèi, hvataljka za osiguraèe 3 242.

247

Raspored osiguraèa, izvedba A Neke funkcije su zaštiæene s više osiguraèa. Broj Strujni krug 1 ABS 2 ABS 3 Unutrašnji ventilator sustava kontrole klime 4 Ventilator unutrašnjosti, grijanje, klima ureðaj 5 Ventilator hlaðenja 1

248

Samopomoæ, njega vozila
Broj 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Strujni krug Elektronika motora Elektronika motora Podešavanje svjetlosnog snopa Pumpa goriva – Elektronika motora Grijanje, klima ureðaj, senzor kvalitete zraka – Servo upravljaè Elektronika motora Brisaè stra njeg prozora Prekidaè svjetla koèenja Podešavanje svjetlosnog snopa, prekidaè svjetala, prekidaè spojke, sklop instrumenata, modul vozaèevih vrata Kontrolna jedinica, modul stupa upravljaèa Infotainment sustav Upaljaè za cigarete, prednji prikljuèak

Broj

Strujni krug 6 Ventilator hlaðenja 2 7 Sustav središnjeg zakljuèavanja 8 Sustav pranja vjetrobrana, vrata prtlja nika 9 Grijanje stra njeg prozora, grijanje vanjskih ogledala 10 Utiènica za dijagnostiku 11 Instrumenti 12 Mobilni telefon, digitalni radio, Twin Audio, zaslon 13 Svjetlo u unutrašnjosti

Broj 14 15 16 17 18 19 20

Strujni krug Brisaèi vjetrobrana Brisaèi vjetrobrana Sirena, ABS, prekidaè svjetla koèenja, klima ureðaj Diesel filter ili klima ureðaj Elektropokretaè – Sirena

34 35 36

Samopomoæ, njega vozila
Raspored osiguraèa, izvedba B Neke funkcije su zaštiæene s više osiguraèa. Broj Strujni krug 1 ABS 2 ABS 3 Unutrašnji ventilator sustava kontrole klime 4 Ventilator unutrašnjosti, grijanje, klima ureðaj 5 Ventilator hlaðenja 1 6 Ventilator hlaðenja 2 Broj 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Strujni krug Sustav pranja vjetrobrana Sirena Sustav pranja prednjih svjetala – – – Svjetla za maglu Brisaèi vjetrobrana Brisaèi vjetrobrana

249

Broj Strujni krug 16 Kontrolne jedinice elektronike, Otvori&Pokreni sustav, ABS, prekidaè svjetla koèenja, TwinTop 17 Grijanje filtera diesel goriva 18 Elektropokretaè 19 Elektronika mjenjaèa 20 Klima ureðaj 21 Elektronika motora 22 Elektronika motora 23 Prilagodljiva prednja svjetla, podešavanje snopa prednjih svjetala

250

Samopomoæ, njega vozila

Broj 24 25 26 27 28 29 30

Strujni krug Pumpa goriva Elektronika mjenjaèa Elektronika motora Servo upravljaè Elektronika mjenjaèa Elektronika mjenjaèa Elektronika motora

Broj Strujni krug 31 Prilagodljiva prednja svjetla, podešavanje snopa prednjih svjetala 32 Sustav koèenja, klima ureðaj, prekidaè spojke 33 Prilagodljiva prednja svjetla, podešavanje snopa prednjih svjetala, prekidaè svjetala 34 Kontrolna jedinica, modul stupa upravljaèa 35 Infotainment sustav 36 Mobilni telefon, digitalni radio, Twin Audio, zaslon

Samopomoæ, njega vozila Zamjena žarulje
Iskljuèite kontakt. Iskljuèite odgovarajuæi prekidaè ili zatvorite vrata. Novu arulju dr ite samo za podno je! Ne dodirujte staklo arulje golim rukama. Zamjenska arulja mora odgovarati podacima na podno ju neispravne arulje.

251

Žarulje na prednjim vanjskim svjetlima zamjenjuju se kroz otvor u blatobranu prednjih kotaèa: zakrenite odgovarajuæi kotaè kako bi omoguæili pristup, oslobodite osiguraè i uklonite poklopac. Za zamjenu arulja na desnoj strani prostora motora, odspojite crijevo za zrak s filtera zraka. Na lijevoj strani, odspojite konektor kutije s osiguraèima.

Prednja halogena svjetla
Prednja svjetla imaju posebne sustave za dugo svjetlo 1 (unutrašnje arulje) i kratko svjetlo 2 (vanjske arulje).

252

Samopomoæ, njega vozila

Kratko svjetlo 1. Zamijenite arulje kroz otvore u blatobranima kotaèa 3 251. 2. Skinite zaštitni poklopac prednjeg svjetla.

3. Dr aè arulje zakrenite ulijevo i izvucite ga.

4. Izvucite dr aè arulje sa aruljom iz kuæišta svjetla.

Samopomoæ, njega vozila

253

5. Odspojite arulju od dr aèa arulje. 6. U dr aè arulje umetnite novu arulju. 7. Umetnite arulju tako da dva izdanka na dr aèu arulje nalegnu u utore na kuæištu svjetla. 8. Zakrenite dr aè arulje udesno do kraja. 9. Postavite zaštitni poklopac prednjeg svjetla i uèvrstite ga.

Dugo svjetlo 1. Otvorite poklopac motora i postavite potpornu šipku. 2. Zamijenite arulje iz prostora motora 3 251. 3. Skinite zaštitni poklopac prednjeg svjetla. 4. Odspojite konektor od arulje.

5. Oslobodite oprugu pritiskom prema naprijed i zatim zakrenite prema dolje. 6. Izvucite arulju iz kuæišta svjetla. 7. Kada postavljate novu arulju, izdanke umetnite u utore na reflektoru. 8. Uèvrstite oprugu, spojite konektor na arulju. 9. Postavite zaštitni poklopac prednjeg svjetla i uèvrstite ga.

254

Samopomoæ, njega vozila

Pozicijska svjetla 1. Otvorite poklopac motora i postavite potpornu šipku. 2. Zamijenite arulje iz prostora motora 3 251. 3. Skinite zaštitni poklopac dugog svjetla.

4. Prikljuèak pozicijskog svjetla izvucite iz kuæišta svjetla.

5. Izvucite arulju iz grla. 6. Umetnite novu arulju. 7. Umetnite dr aè arulje u kuæište svjetla. Postavite zaštitni poklopac svjetla i uèvrstite ga.

Samopomoæ, njega vozila

255

Xenon prednja svjetla 3, Prilagodljiva prednja svjetla 3
Prednja svjetla imaju posebne sustave za kratko svjetlo 1 (unutrašnje arulje) i dugo svjetlo 2 (vanjske arulje). Kratko svjetlo
9 Upozorenje

Dugo svjetlo 1. Zamijenite arulje kroz otvore u blatobranima kotaèa 3 251. 2. Skinite zaštitni poklopac prednjeg svjetla.

3. Dr aè arulje zakrenite ulijevo i izvucite ga.

Kratka svjetla rade pod vrlo visokim naponom. Ne dodirujte, opasnost od ozljeda. Za zamjenu arulje kontaktirajte radionicu.

256

Samopomoæ, njega vozila

4. Izvucite dr aè arulje sa aruljom iz kuæišta svjetla.

5. Odspojite arulju od dr aèa arulje. 6. U dr aè arulje umetnite novu arulju. 7. Umetnite arulju tako da dva izdanka na dr aèu arulje nalegnu u utore na kuæištu svjetla. 8. Zakrenite dr aè arulje udesno do kraja. 9. Postavite zaštitni poklopac prednjeg svjetla i uèvrstite ga.

Pozicijska svjetla 1. Otvorite poklopac motora i postavite potpornu šipku. 2. Zamijenite arulje kroz otvore u blatobranima kotaèa 3 251. 3. Skinite zaštitni poklopac dugog svjetla.

Samopomoæ, njega vozila

257

4. Prikljuèak pozicijskog svjetla izvucite iz kuæišta svjetla.

5. Izvucite arulju iz grla. 6. Umetnite novu arulju. 7. Umetnite dr aè arulje u kuæište svjetla. Postavite zaštitni poklopac svjetla i uèvrstite ga.

Prednji pokazivaèi smjera
1. Otvorite poklopac motora i postavite potpornu šipku. 2. Zamijenite arulje kroz otvore u blatobranima kotaèa 3 251. 3. Dr aè arulje zakrenite ulijevo i izvucite ga.

258

Samopomoæ, njega vozila

4. Lagano pritisnite arulju u dr aèu, zakrenite je ulijevo i izvadite. 5. Umetnite novu arulju. 6. Umetnite dr aè arulje u kuæište svjetla i uèvrstite zakretanjem udesno.

Stražnja svjetla
Limuzina s 5 vrata 1. Za zamjenu arulja na desnoj strani, upotrijebite kovanicu za oslobaðanje osiguraèa kao što je prikazano na slici i preklopite poklopac prema dolje. Za zamjenu arulja na lijevoj strani, upotrijebite kovanicu za oslobaðanje oba osiguraèa kao što je prikazano na stranici 244 na slici 17261 T i preklopite poklopac prema dolje.

2. Odspojite konektor od dr aèa arulje. 3. Kuæište svjetla dr ite izvana, olabavite matice pomoæu kljuèa za vijke kotaèa 3 i odvijte ih rukom. Kljuè za vijke kotaèa 3, vidi alat 3 234.

Boèni pokazivaèi smjera
Zamjenu arulje prepustite radionici.

Svjetla za maglu 3
Zamjenu arulje prepustite radionici.

Samopomoæ, njega vozila

259

4. Izvucite kuæište svjetla prema natrag.

5. Odvijte tri vijka koristeæi odvijaè. Alat vozila 3 234. Pritisnite osiguraèe na vanjskoj strani dr aèa arulje prema unutra i izvadite ga.

Raspored arulja na nosaèu: 1 2 3 4 5 = = = = = Svjetlo za vo nju unatrag Pokazivaè smjera Svjetlo za vo nju unatrag/svjetlo koèenja Svjetlo za vo nju unatrag Stra nje svjetlo za maglu (samo na jednoj strani u odreðenim zemljama)

260

Samopomoæ, njega vozila

6. Izvucite arulju iz grla. 7. Umetnite novu arulju. 8. Umetnite dr aè arulje u kuæište arulje, pazeæi da pravilno nasjedne. Umetnite tri vijka s podloškama i zategnite do kraja.

9. Uvjerite se da su brtve stavljene na dr aè arulja i vijke za uèvršæenje.

10. Umetnite kuæište arulje na karoseriju, tako da izdanak i kuglièni zatik umetnete u utore. Zategnite matice pomoæu kljuèa za vijke kotaèa 3. Spojite konektor. Zatvorite i uèvrstite poklopac. 11. Kako bi osigurali ispravnu funkciju stra njih svjetala, izvršite sljedeæe korake: – – – Ukljuèite kontakt Pritisnite papuèicu koènice Ukljuèite pozicijska svjetla

Samopomoæ, njega vozila

261

Limuzina s 3 vrata 1. Za zamjenu arulja, preklopite poklopac dolje.

2. Odspojite konektor od dr aèa arulje. 3. Kuæište svjetla dr ite izvana, olabavite matice pomoæu kljuèa za vijke kotaèa 3 i odvijte ih rukom. Kljuè za vijke kotaèa 3, vidi alat 3 234.

4. Izvucite kuæište svjetla prema natrag.

262

Samopomoæ, njega vozila

5. Uklonite brtvu s vijaka za uèvršæenje. Pritisnite osiguraèe na vanjskoj strani dr aèa arulje prema van i izvadite ga.

Raspored arulja na nosaèu: 1 2 3 4 5 = = = = = Svjetlo za vo nju unatrag Pokazivaè smjera Svjetlo za vo nju unatrag/svjetlo koèenja Svjetlo za vo nju unatrag Stra nje svjetlo za maglu (samo na jednoj strani u odreðenim zemljama)

9. Uvjerite se da su brtve stavljene na dr aè arulja i vijke za uèvršæenje.

6. Izvucite arulju iz grla. 7. Umetnite novu arulju. 8. Umetnite dr aè arulje u kuæište arulje, pazeæi da pravilno nasjedne.

Samopomoæ, njega vozila

263

10. Umetnite kuæište arulje na karoseriju, tako da izdanak i kuglièni zatik umetnete u utore. Zategnite matice pomoæu kljuèa za vijke kotaèa 3. Spojite konektor. Zatvorite i uèvrstite poklopac. 11. Kako bi osigurali ispravnu funkciju stra njih svjetala, izvršite sljedeæe korake: – – – Ukljuèite kontakt Pritisnite papuèicu koènice Ukljuèite pozicijska svjetla

Karavan, Dostavno vozilo 1. Odspojite poklopac pritiskom osiguraèa i uklonite ga.

2. Odspojite konektor od dr aèa arulje. 3. Dr ite vanjski dio kuæišta svjetla, odvijte tri uèvrsne matice i izvucite kuæište svjetla prema natrag.

264

Samopomoæ, njega vozila
6. Umetnite novu arulju. Spojite dr aè arulja na kuæište svjetla i zategnite vijke. Kuæište svjetla postavite na vozilo i rukom zategnite matice. Spojite konektor. Zatvorite i uèvrstite poklopac. 7. Kako bi osigurali ispravnu funkciju stra njih svjetala, izvršite sljedeæe korake: – – – Ukljuèite kontakt Pritisnite papuèicu koènice Ukljuèite pozicijska svjetla

4. Odvijte tri vijka odvijaèem i uklonite dr aè arulja. Alat vozila 3 234.

Raspored arulja na nosaèu: 1 2 3 4 = Svjetlo za vo nju unatrag/svjetlo koèenja = Pokazivaè smjera = Svjetlo za vo nju unatrag = Stra nje svjetlo za maglu (samo na jednoj strani u odreðenim zemljama)

5. Izvucite arulju iz grla.

Samopomoæ, njega vozila

265

Astra TwinTop 1. Odvijte matice.

2. Uklonite kuæište arulje izvana. Odspojite prikljuèak pritiskom na poklopac i uklonite dr aè arulje. 3. Odspojite brtvu sa nosaèa arulje.

4. Odspojite utikaèe zakretanjem i uklonite ih. Pritisnite osiguraèe na duljim stranama dr aèa arulja prema van; podignite ga na prednjoj strani (strelica) i izvadite.

266

Samopomoæ, njega vozila
10. Kako bi osigurali ispravnu funkciju stra njih svjetala, izvršite sljedeæe korake: – – – Ukljuèite kontakt Pritisnite papuèicu koènice Ukljuèite pozicijska svjetla

Raspored arulja na nosaèu: 1 2 3 = = = Svjetlo za vo nju unatrag/svjetlo koèenja Svjetlo za vo nju unatrag Stra nje svjetlo za maglu (samo na jednoj strani u odreðenim zemljama) Svjetlo za vo nju unatrag Pokazivaè smjera

8. Postavite brtvu na nosaè arulja kao što je prikazano na slici. Budite sigurni da je brtva ravna u podruèju vijaka. 9. Spojite prikljuèak. Umetnite kuæište svjetla na karoseriju, osiguravajuæi pravilno pozicioniranje kugliènih izdanaka u utorima. Zategnite matice.

4 5

= =

5. Izvucite arulju iz grla. 6. Umetnite novu arulju. 7. Umetnite dr aè arulja u kuæište arulje tako da najprije umetnete izdanak na prednjoj strani prikljuèka. Istovremeno preklopite dr aè arulja, pazeæi da pravilno nasjedne. Umetnite utikaèe i uèvrstite zakretanjem.

Samopomoæ, njega vozila

267

Osvjetljenje registarske ploèice
1. Umetnite odvijaè okomito u utor na svjetlu kao što je prikazano na slici. Pritisnite u stranu i oslobodite oprugu.

2. Izvucite kuæište svjetla prema dolje, pazeæi da pritom ne povuèete kabel. 3. Podignite poklopac i odspojite konektor od dr aèa arulje.

4. Dr aè arulje zakrenite suprotno od smjera gibanja kazaljki na satu i odspojite. 5. Izvucite arulju iz grla. 6. Umetnite novu arulju. 7. Dr aè arulje umetnite u kuæište svjetla i uèvrstite zakretanjem u smjeru kazaljki na satu. 8. Spojite konektor na dr aè arulje. 9. Umetnite i uèvrstite kuæište svjetla.

268

Samopomoæ, njega vozila

Svjetla u unutrašnjosti
Prednje svjetlo u unutrašnjosti, svjetla za èitanje 3 1. Rukom odspojite leæu svjetla na mjestima prikazanim na slici, lagano pritisnite dolje i izvucite pod tim kutom. 2. Izvucite arulju iz grla. 3. Umetnite novu arulju. 4. Postavite leæu svjetla i uèvrstite. Stražnja svjetla u unutrašnjosti 3, stražnja svjetla za èitanje 3 Zamjenu arulje prepustite radionici.

Osvjetljenje pretinca za rukavice, osvjetljenje prtljažnika, osvjetljenje prostora nogu 3 1. Svjetlo izdignite iz le išta pomoæu odvijaèa.

2. Lagano pritisnite arulju prema opruzi i izvadite je. 3. Umetnite novu arulju. 4. Postavite svjetlo u le ište i uèvrstite ga. Osvjetljenje instrumenata, osvjetljenje informacijskog zaslona 3 Zamjenu arulje prepustite radionici.

Samopomoæ, njega vozila Njega vozila
Prilikom njege vozila, posebno kod pranja vozila, obratite pa nju na zakonske propise o zaštiti okoliša. Redovita, temeljita njega pridonosi dobrom izgledu vašeg vozila, te odr avanju njegove vrijednosti kroz godine. Osim toga ona je pretpostavka za eventualne reklamacije na ošteæenja laka ili prohrðavanje unutar jamstvenog roka. Na sljedeæim stranicama dat æemo Vam savjete za njegu vozila koji æe vam pri pravilnoj primjeni pomoæi da ga saèuvate od neizbje nih štetnih utjecaja okoliša. Pranje Lak vašeg vozila je izlo en utjecajima okoline. Redovito operite i konzervirajte vozilo voskom. Kada koristite automatske autopraonice, odaberite program koji ukljuèuje zaštitu voskom. Ptièji izmet, mrtve insekte, smolu, pelud i slièno odmah oèistite, buduæi da sadr e agresivne sastojke koji mogu oštetiti lak. Kada koristite auto praonicu, pratite upute proizvoðaèa. Iskljuèite brisaèe vjetrobrana i brisaè stra njeg prozora. Odvijte antenu 3 i krovni nosaè 3, stanite na prag vrata radi lakšeg dohvata. Ako vozilo perete ruèno, budite sigurni da su unutrašnje strane blatobrana dobro isprane. Oèistite rubove i preklope na otvorenim vratima i poklopcima, te podruèja koja oni pokrivaju.

269

Vozilo temeljito isperite i obrišite ko nom krpom. Ko nu krpu èešæe isperite. Za lakirane i za prozorske površine koristite razlièite ko ne krpe: ostaci voska na staklima smanjuju vidljivost. Mrlje od katrana se ne smiju uklanjati tvrdim predmetima. Na lakiranim površinama koristite sprej za uklanjanje katrana. Poliranje i zaštita voskom Vozilo redovito zaštitite voskom (barem kada voda više ne stvara kuglice). U suprotnom, lak æe se isušiti. Poliranje je potrebno samo ako je lak matirao ili ako su se za njega uhvatile tvrde supstance. Sredstvo za poliranje sa silikonom stvara zaštitni sloj, te nije potrebno konzerviranje. Plastiène dijelove karoserije ne tretirajte sredstvima za konzerviranje voskom i sredstvima za poliranje.

270

Samopomoæ, njega vozila
Plastièni i gumeni dijelovi Plastièni i gumeni dijelovi se mogu oèistiti istim sredstvima kao i ostatak karoserije. Ako je potrebno koristite sredstvo za èišæenje unutrašnjosti. Ne upotrebljavajte neka druga sredstva, a posebno ne otapala ili gorivo. Ne koristite ureðaje za èišæenje mlazom pod visokim tlakom. Unutrašnji prostor i presvlake Unutrašnjost vozila, ukljuèujuæi ploèu s instrumentima èistite samo suhom krpom ili sredstvom za èišæenje unutrašnjosti. Ploèu s instrumentima treba èistiti samo mekanom vla nom krpom. Presvlake od tkanine èistite pomoæu usisavaèa i èetke. Za uklanjanje mrlja koristite sredstvo za èišæenje presvlaka. Sigurnosne pojaseve èistite mlakom vodom ili sredstvom za èišæenje unutrašnjosti. Oprez Otvorene èièak trake (Velcro) na odjeæi mogu oštetiti presvlaku sjedala. Budite sigurni da su èièak trake (Velcro) spojene. Prozori i metlice brisaèa Èistite mekom krpom bez vlakana ili ko om za staklo uz primjenu sredstva za èišæenje prozora ili odstranjivaèa insekata. Pazite da prilikom èišæenja stra njeg prozora s grijaèem ne oštetite ice grijaèa. Za mehanièko odstranjivanje leda upotrebljavajte uobièajeno strugalo za led oštrih rubova. Strugalo èvrsto pritisnite uz staklo, kako ispod strugala ne bi dospjela prljavština koja mo e oštetiti staklo (ogrebotine). Zaprljane metlice brisaèa oèistite mekanom krpom i sredstvom za èišæenje prozora. Krovni otvor 3 Nikada ga ne èistite otapalima ili abrazivnim sredstvima, gorivom, agresivnim sredstvima (npr. sredstvima za èišæenje boje, otopine koje sadr e aceton itd.), kisela ili ekstremno alkalna sredstva ili abrazivnim spu vama. Na krovni otvor se ne smiju lijepiti naljepnice.

Kotaèi i gume Ne koristite ureðaje za èišæenje mlazom pod visokim tlakom. Za èišæenje èeliènih naplataka koristite pH neutralni èistaè naplataka. Naplaci su lakirani i mogu se njegovati istim sredstvima kao i karoserija. Ošteæenja laka Manja ošteæenja laka popravite olovkom za retuširanje prije stvaranja korozije. Popravak veæih ošteæenja laka ili hrðe povjerite radionici. Vanjska svjetla Stakla prednjih i drugih svjetala su od plastike. Ne koristite abrazivna ili nagrizajuæa sredstva, strugalo za led, te ih ne èistite dok su suhi.

Samopomoæ, njega vozila
Brave Brave su tvornièki namazane visoko kvalitetnom mašæu za cilindre brava. To sprjeèava smrzavanje brava. Sredstvo za odmrzavanje koristite samo u sluèaju nu de jer uništava mast i ošteæuje brave. Nakon korištenja sredstava za odmrzavanje, kontaktirajte radionicu radi ponovnog podmazivanja brava. Prostor motora Podruèja u prostoru motora koja su obojana kao i vozilo njegujte kao i ostale obojane površine. Preporuèa se pranje prostora motora i zaštita voskom prije i nakon zimskog perioda vo nje. Prije pranja motora, pokrijte alternator i spremnik tekuæine za koènice plastiènom folijom. Prilikom pranja motora pomoæu ureðaja pod tlakom, ne usmjerujte mlaz na sastavne dijelove sustava protiv blokiranja kotaèa, klima ureðaja, sustava kontrole klime, pomoænog grijaèa ili na remenski prijenos i njegove sastavne dijelove. Nakon pranja motora, obratite se radionici radi zaštite svih dijelova u prostoru motora zaštitnim voskom. Ne koristite ureðaje za èišæenje mlazom pod visokim tlakom. Podvozje Dijelovi podvozja imaju PVC zaštitu dok kritièna podruèja imaju sloj od trajnog zaštitnog voska. Provjerite podvozje nakon pranja i po potrebi nanesite vosak. Materijali od bitumena/gume mogu oštetiti PVC sloj. Preporuèamo da provjeru zaštite podvozja prepustite radionici. Podvozje je potrebno prati i provjeriti zaštitni sloj voska prije i nakon zimske sezone.

271

Astra TwinTop S vremena na vrijeme podma ite sve brtve, kao što su na krovu i okviru vjetrobrana, silikonskim uljem. Dobar kontakt izmeðu tankih rubova gume i površine brtvljenja sprjeèava curenje i smanjuje silu zatvaranja. Krov se mo e dr ati u meðupolo aju pribli no 9 minuta otpuštanjem prekidaèa za upravljanje kako bi se površine krova oèistile. Meðupolo aj krova za èišæenje 3 56. Ne koristite ureðaje za èišæenje mlazom pod visokim tlakom. Oprema za vuèu Ne èistite motku kuke za vuèu mlazom pare ili mlazom pod visokim tlakom.

272

Opel servis, održavanje Planirano održavanje
Servisni intervali vrijede u normalnim uvjetima rada. Za teške uvjete rada 3 279. Zaslon servisnih intervala 3 281. Europski servisni intervali Svakih 30000 km ili godišnje, što prije nastupi Meðunarodni servisni intervali Svakih 15000 km ili godišnje, što prije nastupi Potvrda Servis se potvrðuje u odgovarajuæim poljima Servisne i jamstvene knji ice. Servisna radionica upisuje datum i kilometra u te se potpisuje i stavlja ig. Budite sigurni da je Servisna i jamstvena knji ica pravilno ispunjena jer je dokaz neprekinutog servisiranja va an za jamstvene zahtjeve a takoðer je i prednost pri prodaji vozila.

Opel servis, održavanje

Servisne informacije
Navedene servisne radnje se moraju izvršiti tijekom pregleda u odgovarajuæim intervalima. Tehnièko stanje pojedinog vozila mo e zahtijevati dodatne radnje ili ranije zamjene. Navedeni intervali ne povlaèe za sobom jamstvo na dijelove.

Plan servisiranja
Europski plan servisiranja vrijedi za sljedeæe zemlje: Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Republika Èeška, Crna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemaèka, Grèka, Grenland, Hrvatska, Island, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Maðarska, Makedonija, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovaèka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija. Meðunarodni plan servisiranja se primjenjuje u svim ostalim zemljama.

Planirano odr avanje............................... Plan servisiranja ....................................... Dodatno servisiranje ................................ Preporuèene tekuæine i sredstva za podmazivanje................................... Sustav redovnih pregleda ....................... Originalni Opel dijelovi i dodatna oprema ................................................... Provoðenje radova................................... Motorno ulje.............................................. Filter diesel goriva .................................... Rashladno sredstvo.................................. Koènice...................................................... Tekuæina za koènice................................. Zamjena brisaèa vjetrobrana ................. Sustav pranja vjetrobrana i prednjih svjetala 3 .............................. Akumulator ............................................... Zaštita elektronièkih ureðaja .................. Parkiranje na du e vrijeme...................... Priprema vozila za ponovnu uporabu....

272 272 279 279 281 282 282 283 285 285 286 286 287 288 288 289 289 289

Opel servis, održavanje
Europski plan servisiranja Servisni radovi Kontrole, svjetla i signalni ureðaji i zraèni jastuci - vizualno provjeriti, zakljuèavanje stupa upravljaèa i kontakt brava - provjeriti Daljinski upravljaè: zamijeniti baterije (ne zaboravite rezervni kljuè) Brisaèi vjetrobrana, sustav pranja vjetrobrana, sustav pranja prednjih svjetala - provjeriti, korigirati Rashladno sredstvo i zaštita od smrzavanja - provjeriti2), korigirati Obratite pa nju na temperaturu zaštite od smrzavanja u Servisnoj i jamstvenoj knji ici (polja za potvrdu) Crijeva napunjena tekuæinom - provjerite istjecanje i pravilno prièvršæenje Razina tekuæine za koènice - provjeriti , korigirati Akumulator i terminali akumulatora - provjerite pravilno nasjedanje Provjera sustava vozila s TECH2 Filter za pelud ili filter od aktivnog ugljena – zamijeniti
⊕ U jako zagaðenom zraku; visokim razinama prašine, pijeska ili peludi u zraku; mo e se èuti o neuobièajena buka iz klima ureðaja.
2)

273

nakon godine1) km (x 1000)1)

1 30 x

2 60 x

3 90 x svake 2 godine

4 120 x

5 150 x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Prema dogovoru izmeðu kupca i Opel partnera svake 4 godine / 60000 km svake 4 godine / 60000 km x x svakih 10 godina / 150.000 km svakih 10 godina / 120.000 km

Umetak filtera zraka - zamijeniti
⊕ Svjeæice - zamijeniti

Rebrasti remen - vizualno provjeriti
⊕ Zamijenite rebrasti klinasti remen

Z 13 DTH, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTR, A 17 DTJ, A 17 DTR Zamijenite rebrasti klinasti remen Z 19 DT, Z 19 DTL, Z 19 DTH
1) 2)

Što prije nastupi. U sluèaju pretjeranog gubitka/istjecanja, nastavite rad nakon odobrenja stranke.

⊕ Dodatne operacije. o Intervali su skraæeni u teškim uvjetima rada ili ako to zahtijevaju nacionalni propisi.

274

Opel servis, održavanje
Servisni radovi nakon godine1) km (x 1000)1) 1 30 2 3 4 60 90 120 svakih 10 godina / 150.000 km 5 150

Provjerite i podesite zraènost ventila Z 16 LET, Z 16 XER, Z16XE1, Z 18 XER, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTR, A 17 DTJ, A 17 DTR Z 19 DT, Z 19 DTL ⊕ Zupèasti remen i natezaè - zamijeniti Z 17 DTH Z 16 LET, Z 16 XER, Z 16 XE1, Z 18 XER, Z/A 17 DTJ, Z/A 17 DTR, Z 19 DT, Z 19 DTL, Z 19 DTH Servo upravljaè - vizualno provjeriti istjecanje; razina tekuæine - provjeriti Razina tekuæine EHPS-a - provjeriti (poklopac s mjernom šipkom) Motorno ulje i filter motornog ulja - zamijeniti
⊕o Filter diesel goriva - ispustiti vodu

svake 2 godine / 60000 km svakih 8 godina / 120.000 km svakih 10 godina / 90000 km svakih 10 godina / 150.000 km x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

(ako je vla nost visoka i/ili se koristi gorivo ni e kvalitete) Filter diesel goriva - zamijeniti i ispustiti vodu (kvaliteta EN 590) Filter benzinskog goriva - zamijeniti (kvaliteta EN 228), vanjski Ruèna koènica - provjeriti, podesiti (kotaèi neoptereæeni); ovjes kotaèa te prednje i stra nje opruge, vodovi koènica, tlaèna crijeva koènica, vodovi goriva, kontrola razine i ispušni sustav - vizualno provjeriti Zaštita od korozije, karoserija izvana/podvozje - provjeriti, ošteæenje zabilje iti u Servisnu i jamstvenu knji icu Prednje i stra nje koènice - vizualno provjeriti 2); nema zamjene kotaèa sa sustavom kontrole tlaka u gumama! ⊕o Godišnja servisna provjera, ako vozilo godišnje prevali više od 20000 km Motor, mjenjaè (automatski, ruèni), kompresor klima ureðaja, - vizualno provjeriti istjecanja2)
1) 2)

svake 4 godine / 60000 km

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

Što prije nastupi. U sluèaju pretjeranog gubitka/istjecanja, nastavite rad nakon odobrenja stranke. ⊕ Dodatne operacije. o Intervali su skraæeni u teškim uvjetima rada ili ako to zahtijevaju nacionalni propisi.

Opel servis, održavanje
Servisni radovi
⊕o Bubanj koènice – skinuti, oèistiti, vizualno provjeriti

275
5 150 x x

nakon godine1) km (x 1000)1)

1 30 x x

Man ete sustava upravljanja, spone, diferencijal - vizualno provjeriti Krajnik i zglob spone - provjeriti

2 3 4 60 90 120 svake 4 godine / 60000 km x x x x x svake 2 godine x

Tekuæina koènice i spojke (MTA) - zamijeniti Vijci kotaèa (pazite ako vozilo ima sustav kontrole tlaka u gumama) - olabaviti i pritegnuti na 110 Nm Lagano podmazati ili nauljiti konus vijka prije ugradnje. Stanje guma – provjeriti. Tlak u gumama (ukljuèujuæi rezervni kotaè) – provjeriti, korigirati. S kitom za popravak gume - provjerite kompletnost i datum vijeka trajanja kita. Zamijenite bocu sa sredstvom za brtvljenje svake 4 godine. ⊕ Godišnja servisna provjera, ako vozilo godišnje prevali više od 20000 km Komplet za prvu pomoæ (na za to namijenjenom mjestu, nedirnut, rok trajanja), kuke za vuèu, trokut upozorenja - vizualno provjeriti Podešavanje prednjih svjetala (ukljuèujuæi pomoæna prednja svjetla) - provjeriti, korigirati

x

x

svake 2 godine x x

Šarke vrata, zadr aè vrata, cilindar brave, zabravu vrata, bravu poklopca motora, šarke x x poklopca prtlja nika - podmazati; traku zadr aèa vrata obrišite prije podmazivanja Probna vo nja, završna provjera (zakljuèavanje kola upravljaèa i kontakt brava, instrumenti x x x x x i kontrolna svjetla, koèni sustav, upravljanje, klima ureðaj, motor, karoserija i šasija provjeriti); zaslon servisnih intervala - resetirati s TECH 2 ⊕ Samo za Njemaèku: izvršiti provjeru emisije ispušnih plinova (AU) i opæi pregled (HU) Prvi put nakon 3 godine, zatim svake 2 godine Za komercijalni prijevoz putnika, taksije, hitnu pomoæ, vozila koja se iznajmljuju itd. godišnje
1)

Što prije nastupi. ⊕ Dodatne operacije. o Intervali su skraæeni u teškim uvjetima rada ili ako to zahtijevaju nacionalni propisi.

276

Opel servis, održavanje
nakon godine1) km (x 1000)1)

Meðunarodni plan servisiranja Servisni radovi Kontrole, svjetla i signalni ureðaji i zraèni jastuci - vizualno provjeriti, zakljuèavanje stupa upravljaèa i kontakt brava - provjeriti Daljinski upravljaè: zamijeniti baterije (ne zaboravite rezervni kljuè)

1 15 x

2 30 x

3 45 x svake 2 godine

4 60 x

5 75 x

Brisaèi vjetrobrana, sustav pranja vjetrobrana, sustav pranja prednjih svjetala - provjeriti, korigirati Rashladno sredstvo i zaštita od smrzavanja - provjeriti2), korigirati Obratite pa nju na temperaturu zaštite od smrzavanja u Servisnoj i jamstvenoj knji ici (polja za potvrdu) Crijeva napunjena tekuæinom - provjerite istjecanje i pravilno prièvršæenje Razina tekuæine za koènice - provjeriti , korigirati Akumulator i terminali akumulatora - provjerite pravilno nasjedanje Provjera sustava vozila s TECH2 Filter za pelud ili filter od aktivnog ugljena – zamijeniti
⊕ U jako zagaðenom zraku; visokim razinama prašine, pijeska ili peludi u zraku; o mo e se èuti neuobièajena buka iz klima ureðaja.
2)

x x

x x

x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

Prema dogovoru izmeðu kupca i Opel partnera svake 4 godine / 60000 km svake 4 godine / 60000 km x x svakih 10 godina / 150.000 km svakih 10 godina / 120.000 km

Umetak filtera zraka - zamijeniti
⊕ Svjeæice - zamijeniti

Rebrasti remen - vizualno provjeriti
⊕ Zamijenite rebrasti klinasti remen

Z 13 DTH, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTR, A 17 DTJ, A 17 DTR Zamijenite rebrasti klinasti remen Z 19 DT, Z 19 DTL, Z 19 DTH
1) 2)

Što prije nastupi. U sluèaju pretjeranog gubitka/istjecanja, nastavite rad nakon odobrenja stranke.

⊕ Dodatne operacije. o Intervali su skraæeni u teškim uvjetima rada ili ako to zahtijevaju nacionalni propisi.

Opel servis, održavanje
Servisni radovi

277
5 75

nakon godine1) km (x 1000)1)

1 15

Provjerite i podesite zraènost ventila Z 16 LET, Z 16 XER, Z16XE1, Z 18 XER, Z 17 DTH, Z 17 DTJ, Z 17 DTR, A 17 DTJ, A 17 DTR Z 19 DT, Z 19 DTL ⊕ Zupèasti remen i natezaè - zamijeniti Z 17 DTH Z 16 LET, Z 16 XER, Z 16 XE1, Z 18 XER, Z/A 17 DTJ, Z/A 17 DTR, Z 19 DT, Z 19 DTL, Z 19 DTH Servo upravljaè - vizualno provjeriti istjecanje; razina tekuæine - provjeriti Razina tekuæine EHPS-a - provjeriti (poklopac s mjernom šipkom) Motorno ulje i filter motornog ulja - zamijeniti
⊕o Filter diesel goriva - ispustiti vodu

2 3 4 30 45 60 svakih 10 godina / 150.000 km

svake 2 godine / 60000 km svakih 8 godina / 120.000 km svakih 10 godina / 90000 km svakih 10 godina / 150.000 km x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

(ako je vla nost visoka i/ili se koristi gorivo ni e kvalitete) Filter diesel goriva - zamijeniti i ispustiti vodu (kvaliteta EN 590) Filter benzinskog goriva - zamijeniti (kvaliteta EN 228), vanjski Ruèna koènica - provjeriti, podesiti (kotaèi neoptereæeni); ovjes kotaèa te prednje i stra nje opruge, vodovi koènica, tlaèna crijeva koènica, vodovi goriva, kontrola razine i ispušni sustav - vizualno provjeriti Zaštita vanjštine karoserije/podvozja od korozije - provjeriti; zabilje iti ošteæenja u Servisnoj i jamstvenoj knji ici Koènice prednjih i stra njih kotaèa - vizualno provjeriti2); ne mijenjati kotaèe kod sustava kontrole tlaka u gumama! ⊕o Godišnja servisna provjera, ako vozilo godišnje prevali više od 20000 km Motor, mjenjaè (automatski, ruèni), kompresor klima ureðaja, - vizualno provjeriti istjecanja2)
1) 2)

svake 4 godine / 60000 km

x

x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

Što prije nastupi. U sluèaju pretjeranog gubitka/istjecanja, nastavite rad nakon odobrenja stranke. ⊕ Dodatne operacije. o Intervali su skraæeni u teškim uvjetima rada ili ako to zahtijevaju nacionalni propisi.

278

Opel servis, održavanje
Servisni radovi nakon godine1) km (x 1000)1) 1 15 2 3 4 30 45 60 svake 4 godine / 60000 km x x x x svake 2 godine x x 5 75

⊕ Bubanj koènice – skinuti, oèistiti, vizualno provjeriti o

Man ete sustava upravljanja, spone, diferencijal - vizualno provjeriti Krajnik i zglob spone - provjeriti
⊕ Tekuæina koènice i spojke (MTA) - zamijeniti

x x

x x

Vijci kotaèa (pazite ako vozilo ima sustav kontrole tlaka u gumama) - olabaviti i pritegnuti na 110 Nm Lagano podmazati ili nauljiti konus vijka prije ugradnje. Stanje guma – provjeriti. Tlak u gumama (ukljuèujuæi rezervni kotaè) – provjeriti, korigirati. S kitom za popravak gume - provjerite kompletnost i datum vijeka trajanja kita. Zamijenite bocu sa sredstvom za brtvljenje svake 4 godine. ⊕ Godišnja servisna provjera, ako vozilo godišnje prevali više od 20000 km Komplet za prvu pomoæ (na za to namijenjenom mjestu, nedirnut, rok trajanja), kuke za vuèu, trokut upozorenja - vizualno provjeriti Podešavanje prednjih svjetala (ukljuèujuæi pomoæna prednja svjetla) - provjeriti, korigirati Šarke vrata, zadr aè vrata, cilindar brave, zabravu vrata, bravu poklopca motora, šarke poklopca prtlja nika - podmazati; traku zadr aèa vrata obrišite prije podmazivanja Probna vo nja, završna provjera (zakljuèavanje kola upravljaèa i kontakt brava, instrumenti i kontrolna svjetla, koèni sustav, upravljanje, klima ureðaj, motor, karoserija i šasija provjeriti); zaslon servisnih intervala - resetirati s TECH 2
1)

x

x

svake 2 godine x x x x x x x x x

Što prije nastupi. ⊕ Dodatne operacije. o Intervali su skraæeni u teškim uvjetima rada ili ako to zahtijevaju nacionalni propisi.

Opel servis, održavanje Dodatno servisiranje
Dodatne radnje ⊕ Dodatne radnje nisu potrebne na svakom servisu ali se mogu izvršiti zajedno s redovitim servisom. Vremenski normativi za dodatne radove nisu ukljuèeni u redoviti servis i naplatit æe se zasebno. Ekonomiènije je ove radnje izvršiti kao dio redovitog servisa nego ih obavljati posebno. Teški uvjeti rada o Teškim uvjetima rada se smatra kada se barem jedno od sljedeæeg dogaða èesto: z hladno pokretanje, z promet sa stajanjem i kretanjem z vuèa prikolice/kamp kuæice z vo nja na nagibima i/ili velikim nadmorskim visinama, z slabe ceste, z pijesak i prašina, z velike promjene temperature. Policijska vozila, taksi vozila i vozila auto škole se takoðer svrstavaju pod rad u teškim uvjetima. U teškim uvjetima rada, mo e biti potrebno odreðene radove redovitog servisa obaviti èešæe nego prema planiranim intervalima. Zatra ite tehnièki savjet o servisnim zahtjevima na osnovi specifiènog uvjeta rada vašeg vozila.

279

Preporuèene tekuæine i sredstva za podmazivanje
Koristite samo proizvode koji su testirani i odobreni. Ošteæenja koja nastanu zbog uporabe neodobrenih radnih materijala neæe biti pokrivena jamstvom.
9 Upozorenje

Radni materijali su opasni i zahtijevaju oprez prilikom rukovanja. U sluèaju kontakta, odmah zatra ite medicinsku pomoæ. Ne udišite pare i izbjegavajte kontakt s ko om. Dr ite dalje od dohvata djece. Ne smije se dozvoliti da radni materijali zagade otpadne vode, površinske vode, podzemne vode ili zemlju. Praznu ambala u pravilno odlo ite. Uvijek imajte na umu da su radni materijali opasni za zdravlje.

280

Opel servis, održavanje
Ulijevanje motornog ulja Motorna ulja raznih proizvoðaèa i marki se mogu miješati sve dok su u skladu sa zahtijevanim motornim uljem (kvaliteta i viskozitet). Sva motorna ulja na tr ištu ne zadovoljavaju ovaj kriterij kvalitete. Uvijek provjerite specifikacije i klasifikacije na kantici. Ako nije dostupno motorno ulje tra ene kvalitete, mo e se koristiti maksimalno 1 litra ulja ACEA A3/B4 ili A3/B3 kvalitete (samo jednom izmeðu svake zamjene ulja). Viskozitet treba biti odgovarajuæe razine. Izrièito je zabranjena uporaba motornih ulja kvalitete ACEA A1/B1 i A5/B5 jer mogu prouzroèiti dugotrajno ošteæenje motora u odreðenim uvjetima rada. Aditivi za motorna ulja Korištenje aditiva za motorna ulja mo e prouzroèiti ošteæenje i poništiti jamstvo. Viskozitet motornog ulja Koristite samo motorna ulja viskoziteta 0W-30, 0W-40, 5W-30 ili 5W-40. Oznaka SAE viskoziteta definira sposobnost ulja da teèe. Ulje ima veæi viskozitet kad je hladno nego kad je toplo. Višegradna ulja su oznaèena s dvije vrijednosti. Prva vrijednost, iza koje je W, oznaèava viskozitet pri niskoj temperaturi a druga vrijednost viskozitet pri visokoj temperaturi.

Motorno ulje Motorno ulje je oznaèeno prema svojoj kvaliteti i viskozitetu. Kvaliteta je va nija od viskoziteta kada birate koje æete motorno ulje koristiti. Kvaliteta motornog ulja za Europski plan servisiranja GM-LL-A-025: Benzinski motori GM-LL-B-025: Diesel motori GM LL A ili B 025 General Motors Europe Dugotrajno Specifikacije kvalitete motornog ulja Indeks vrijednosti

Opel motorna ulja zadovoljavaju klasifikacije GM-LL-A-025 i GM-LL-B-025 i stoga su pogodna za benzinske i diesel motore. Kvaliteta motornog ulja za Meðunarodni plan servisiranja ACEA-A3: Benzinski motori ACEA-B4: Diesel motori bez filtera diesel èestica ACEA-C3 Diesel motori s filterom diesel èestica

Opel servis, održavanje
U servisne intervale koji se prikazuju uraèunava se vrijeme kad je akumulator odspojen. Fleksibilni servisni interval 3 Duljina servisnog intervala ovisi o nekoliko parametara koji proizlaze iz korištenja. Zbog toga, razni podaci specifièni za motor konstantno se prikupljaju i koriste za izraèun broja kilometara do sljedeæeg servisa. Ako je preostala kilometra a manja od 1500 km, na zaslonu je prikazano InSP i preostala kilometra a od 1000 km, kad se kontakt ukljuèi i iskljuèi . Ako je preostalo manje od 1000 km, nekoliko sekundi je prikazano InSP. Sljedeæi servis izvršite u radionici unutar jednog tjedna ili 500 km (što se prije dogodi). Prikaz preostale udaljenosti: 1. Iskljuèite kontakt. 2. Kratko pritisnite gumb resetiranja putnog brojaèa kilometara. Prikazano je oèitanje brojaèa kilometara. 3. Ponovno pritisnite i dr ite gumb resetiranja pribli no 2 sekunde. Prikazano je InSP i preostala udaljenost.

281

Dodatne informacije o odr avanju i pregledima mo ete naæi u Servisnoj i jamstvenoj knji ici, koja se nalazi u pretincu za rukavice. Pravilno izvoðenje radova servisa i popravka na karoseriji i dijelova prepustite radionici. Preporuèamo Vašeg Opel partnera, koji izvrsno poznaje Opel vozila i posjeduje sve neophodne alate i aktualne servisne upute od Opela. Za izbjegavanje moguænosti gubitka jamstva, preporuèa se korištenje usluga Opel partnera posebice tijekom jamstvenog perioda. Za dodatne informacije, vidi Servisnu i jamstvenu knji icu. Poseban pregled radi zaštite od korozije Izvršite ga u intervalima propisanima u Servisnoj i jamstvenoj knji ici.

Sustav redovnih pregleda
Da bi Vaš automobil uvijek ispravno radio, ostao siguran u prometu i zadr ao svoju vrijednost, va no je da se svi poslovi odr avanja navedeni u servisnoj knji ici obavljaju u intervalima kako su navedeni. Fiksni servisni interval Kada je vrijeme za servisiranje, InSP se pojavljuje na zaslonu brojaèa kilometara nakon ukljuèivanja kontakta. Servisne radove izvršite u radionici unutar jednog tjedna ili 500 km (što se prije dogodi).

282

Opel servis, održavanje

Originalni Opel dijelovi i dodatna oprema
Preporuèamo Vam da koristite „Originalne Opel dijelove i dodatnu opremu“ i dijelove za preinake odobrene samo za Vaš tip vozila. Ovi dijelovi su prošli posebne testove da bi se potvrdila njihova pouzdanost, sigurnost i posebna podobnost za Opel vozila. Usprkos neprekidnom nadgledanju tr išta, mi ne mo emo procijeniti ili jamèiti ove znaèajke za druge proizvode èak i ako su dobili potvrdu od nadle nih ustanova ili u nekom drugom obliku. „Originalni Opel dijelovi i dodatna oprema“ i dijelovi za preinake koje je Opel odobrio dostupni su Vam, kod Vašeg Opel partnera, koji Vas mo e detaljno savjetovati o dozvoljenim tehnièkim izmjenama i izvesti pravilnu ugradnju dijela.

Provoðenje radova
Kako bi izbjegli moguæe ozljede od pomiènih dijelova i kablova koji provode visoki napon, sve propisane kontrole u prostoru motora (primjerice kontrola razine tekuæine za koènice ili razine motornog ulja) obavljajte samo kad je kontakt iskljuèen.
9 Upozorenje

9 Upozorenje

Sustav paljenja 3 i Xenon prednja svjetla 3 koriste izrazito visoki napon. Ne dodirujte. Za pomoæ u pronala enju, èepovi koji se koriste za nadolijevanje ulja motora, rashladnog sredstva i tekuæine za pranje kao i šipka za provjeru razine ulja, obojani su utom bojom.

Provjere u prostoru motora vršite samo kad je kontakt iskljuèen. Ventilator hlaðenja se mo e pokrenuti èak i ako je kontakt iskljuèen.

Opel servis, održavanje

283

Motorno ulje
U vozilima s provjerom razine motornog ulja 3, razina motornog ulja provjerava se automatski 3 110. Preporuèamo da razinu motornog ulja provjerite prije kretanja na dugaèko putovanje.

Provjerite kada je vozilo na vodoravnoj površini. Motor mora biti na radnoj temperaturi i iskljuèen najmanje 5 minuta.

Izvucite šipku, obrišite je, umetnite je do kraja, izvucite van i oèitajte razinu motornog ulja. Umetnite šipku do ogranièenja na ruèki i napravite pola okretaja. Ovisno o izvedbi motora koriste se razlièite šipke. Kada razina motornog ulja padne ispod oznake MIN, nadolijte ulje.

284

Opel servis, održavanje

Preporuèamo da koristite isto motorno ulje koje ste prethodno koristili.

Razina motornog ulja ne smije prijeæi oznaku MAX na šipci. Oprez Prekomjerno motorno ulje mora se ispustiti ili isisati.

Kapacitet izmeðu oznaka MIN i MAX 3 328. Postavite èep i zategnite ga.

Opel servis, održavanje Filter diesel goriva
Pri svakoj zamjeni motornog ulja, neka u radionici provjere filter goriva radi ostataka vode. Svijetljenje A oznaèava prisutnost vode u filteru goriva 3. U sluèaju ekstremnih uvjeta rada kao što je velika vla nost (prvenstveno u priobalnim podruèjima), izrazito visoka temperatura okoline i velika razlika izmeðu dnevnih i noænih temperatura, filter provjeravajte èešæe.

285

Rashladno sredstvo
Rashladno sredstvo štiti od smrzavanja do pribli no - 28 °C. Oprez Koristite samo odobrenu zaštitu od smrzavanja. Aditivi za rashladno sredstvo namijenjeni za dodatnu zaštitu od korozije ili za brtvljenje manjih istjecanja mogu prouzroèiti probleme u radu. Neæe biti prihvaæena odgovornost za ošteæenje koje je nastalo zbog korištenja aditiva za rashladno sredstvo.
.

9 Upozorenje

Antifriz je opasan po zdravlje, stoga ga èuvajte samo u originalnoj ambala i i podalje od domašaja djece.

Zaštita od smrzavanja i korozije Prije poèetka zime, obratite se radionici radi provjere antifriza. Razina antifriza mora jamèiti zaštitu do pribli no - 28 °C. Nedovoljno antifriza æe smanjiti razinu zaštite od smrzavanja i zaštitu od korozije. Ako je potrebno dodajte antifriza. Ako se manjak rashladnog sredstva nadomjesti vodom, provjerite koncentraciju antifriza, te ga po potrebi dodajte.

286

Opel servis, održavanje
Nadolijte antifriz. U sluèaju da nemate antifriza, nadopunite sustav èistom ili destiliranom vodom. Provjerite zaštitu od smrzavanja. Uzrok gubitka rashladnog sredstva otklonite u radionici. Oprez Preniska razina rashladnog sredstva mo e uzrokovati ošteæenje motora. Postavite èep i zategnite ga.

Koènice
Razina rashladnog sredstva U rashladnom sustavu praktièno nema gubitaka. Ako je sustav hlaðenja hladan, razina rashladnog sredstva treba biti iznad oznake KALT/COLD. Nadolijte ako je razina niska.
9 Upozorenje

Zvuk cviljenja oznaèava da su koène obloge na minimalnoj debljini. Moguæ je nastavak vo nje ali koène obloge zamijenite što je prije moguæe. Nakon ugradnje novih koènih obloga, ne koèite nepotrebno jako tijekom prvih 200 km.

Tekuæina za koènice
9 Upozorenje

Tekuæina za koènice je otrovna i korozivna. Izbjegavajte kontakt s oèima, ko om, tkaninama i obojanim površinama. Razina tekuæine za koènice mora biti izmeðu oznaka MIN i MAX. Prilikom nadolijevanja, osigurajte maksimalnu èistoæu jer oneèišæenje tekuæine za koènice mo e dovesti do problema u radu koènog sustava. Koristite samo tekuæinu za koènice visokih performansi odobrenu za vaše vozilo. Koristite samo DOT4 tekuæinu za koènice. Nakon nadopunjavanja tekuæine, kontaktirajte radionicu radi uklanjanja uzroka gubitka tekuæine.

Prije skidanja èepa spremnika rashladnog sredstva prièekajte da se motor ohladi. Pa ljivo uklonite èep spremnika tako da se pritisak lagano smanji.

Opel servis, održavanje
Zamjena tekuæine za koènice Zbog svojih higroskopnih svojstava tekuæina za koènice upija vlagu. Ako se koènice zagriju npr. pri vo nji na dugoj nizbrdici mo e doæi do nastajanja mjehuriæa pare, koji smanjuju djelotvornost koèenja (ovisno o udjelu vode). Takoðer poštujte propisane intervale zamjene.
9 Upozorenje

287

Obratite se radionici radi zamjene tekuæine za koènice. Poštujte zakonske propise o odlaganju tekuæine za koènice radi zaštite okoliša i Vašeg zdravlja.

Zamjena brisaèa vjetrobrana
Odabir servisnog položaja brisaèa vjetrobrana Unutar 4 sekunde od iskljuèivanja kontakta, s kljuèem u bravi 3 ili za Otvori&Pokreni 3 sustav nakon iskljuèivanja kontakta i prije otvaranja vozaèevih vrata, pritisnite polugu brisaèa dolje. Pustite polugu brisaèa èim brisaèi doðu u okomiti polo aj.

Metlice brisaèa na vjetrobranu Aktivirajte servisni polo aj – vidi prethodni stupac. Podignite polugu brisaèa, zakrenite metlicu brisaèa za 90° i uklonite je na stranu.

288

Opel servis, održavanje

Metlica brisaèa na stražnjem prozoru 3 Podignite polugu brisaèa. Odspojite metlicu brisaèa kao što je prikazano na slici i uklonite je.

Sustav pranja vjetrobrana i prednjih svjetala 3
Grliæ spremnika tekuæine za pranje vjetrobranskog stakla i prednjih svjetala 3 nalazi se sprijeda pored lijevog prednjeg svjetla. Napunite èistom vodom pomiješanom sa sredstvom za èišæenje i protiv smrzavanja. Osigurajte dovoljnu zaštitu od smrzavanja. Prilikom zatvaranja spremnika, èvrsto pritisnite poklopac da nasjedne cijelom duljinom presavinutog ruba.

Akumulator
Akumulator ne treba odr avati. Baterije ne spadaju u kuæno smeæe. Moraju se odlo iti na odgovarajuæe mjesto za prikupljanje. Naknadna ugradnja elektriène ili elektronièke dodatne opreme mo e isprazniti ili stvoriti dodatno optereæenje akumulatora. Potra ite savjet o tehnièkim moguænostima, npr. korištenje sna nijeg akumulatora. Parkiranje vozila na dulje od 4 tjedna mo e dovesti do pra njenja akumulatora. Odspojite stezaljku negativnog terminala s akumulatora vozila. Budite sigurni da je kontakt iskljuèen prije spajanja ili odspajanja akumulatora vozila.

Opel servis, održavanje Zaštita elektronièkih ureðaja
Kako biste izbjegli ošteæenja na elektronièkim ureðajima koji su sastavni dio elektriènog sustava, nikada ne spajajte ili odspajajte akumulator dok je kontakt ukljuèen. Nikada ne pokreæite motor dok je akumulator odspojen, primjerice kablovima za pokretanje. Da bi izbjegli ošteæenja na vozilu, ne vršite nikakve izmjene na elektriènim sustavima, npr. dodavanje dodatnih potrošaèa ili mijenjanje postavki elektronièke kontrolne jedinice (chip tuning).
9 Upozorenje

289

Parkiranje na duže vrijeme
Kako bi sprijeèili ošteæenje, sljedeæe se mora napraviti ako æe vozilo biti parkirano nekoliko mjeseci. z Operite i konzervirajte vozilo voskom 3 269. z Provjerite vosak u prostoru motora i na podvozju. z Oèistite i zaštitite gumene brtve voskom. Meðupolo aj krova za èišæenje na Astri TwinTop 3 56. z Zamijenite motorno ulje. z Provjerite zaštitu od smrzavanja i korozije 3 285. z Provjerite razinu rashladnog sredstva, po potrebi nadolijte antifriz 3 286. z Ispraznite sustav pranja vjetrobrana i prednjih svjetala. z Poveæajte tlak u gumama na vrijednost predviðenu za puno optereæenje 3 317.

z Parkirajte vozilo u suhom i dobro provjetravanom prostoru. Kod ruènog mjenjaèa ili automatiziranog ruènog mjenjaèa 3, odaberite 1. stupanj prijenosa ili stupanj za vo nju unatrag. Kod automatskog mjenjaèa 3, pomaknite polugu mjenjaèa u P. Upotrijebite klinove ili slièno kako bi sprijeèili gibanje vozila. z Ne zate ite ruènu koènicu. z Odspojite stezaljku negativnog terminala s akumulatora vozila.

Priprema vozila za ponovnu uporabu
Prije ponovnog korištenja vozila izvršite sljedeæe radnje: z Spojite stezaljku negativnog terminala na akumulator vozila. z Provjerite tlak u gumama 3 317. z Nadolijte tekuæinu za pranje vjetrobrana 3 288. z Provjerite razinu motornog ulja 3 283. z Provjerite razinu rashladnog sredstva 3 286. z Ako je potrebno, postavite registarske ploèice.

Elektronièki sustav paljenja za rad koristi vrlo visoki napon. Ne dodirujte sustav paljenja; visoki napon mo e biti opasan po ivot.

290

Tehnièki podaci

Tehnièki podaci

Podaci vozila ............................................ Podaci o motoru....................................... Performanse, Limuzina s 5 vrata ............ Potrošnja goriva, CO2 emisija ................. Mase, nosivost i krovno optereæenje ............................................ Gume ......................................................... Kolièine...................................................... Dimenzije .................................................. Dimenzije za ugradnju opreme za vuèu prikolice....................................

290 292 296 300 309 317 328 329 330

Podaci vozila
Tehnièki podaci su odreðeni u sukladnosti s EU normama. Zadr avamo pravo izmjene. Podaci u dokumentima vozila uvijek imaju prednost pred podacima u ovoj Uputi za uporabu. Identifikacijska ploèica vozila nalazi se na okviru prednjih desnih vrata.

Podaci na identifikacijskoj ploèici: 1 2 3 4 5 6 7 8 Proizvoðaè Broj odobrenja Identifikacijski broj vozila Odreðivanje ukupne dopuštene mase Najveæa dopuštena masa vozila Maksimalno dozvoljeno optereæenje prednje osovine Maksimalno dozvoljeno optereæenje stra nje osovine Podaci specifièni za vozilo ili podaci specifièni za dr avu

Tehnièki podaci

291

Kod motora i broj motora: utisnuti su na lijevoj strani motora na kuæištu radilice.

Identifikacijski broj vozila nalazi se na identifikacijskoj ploèici vozila i na podu vozila s desne strane ispod poklopca izmeðu vrata suvozaèa i sjedala.

Identifikacijski broj vozila mo e biti utisnut na ploèu s instrumentima.

292

Tehnièki podaci

Podaci o motoru
Prodajna oznaka Identifikacijski kod motora Broj cilindara Zapremina motora [cm ] Maks. snaga motora [kW] pri okr/min Okretni moment [Nm] pri okr/min Vrsta goriva Potrebno oktana [RON] preporuèeni moguæe moguæe
2) 3

1.21) Z 12 XEP 4 1229 59 5600 110 4000 Benzin 95 (S)3) 98 (SP)3) 91 (N)3)4) 6200 0.6

1.4 Z 14 XEP 4 1364 66 5600 125 4000 Benzin 95 (S) 3) 98 (SP)3) 91 (N)3)4) 6200 0.6

1.6 Z 16 XER 4 1598 85 6000 155 4000 Benzin 95 (S)3) 98 (SP)3) 91 (N)3)4) 6500 0.6

1.6 Z 16 LET 4 1598 132 5500 230 1980 do 5500 Benzin 95 (S)3) 98 (SP)3) –5) 6500 0.6

Najveæi dopuš. broj okr., trajno, pribli no [okr/min] Potrošnja ulja [l/1000 km]

1) 2) 3) 4) 5)

Samo za tr išta izvan EU. Standardna visoko kvalitetna goriva, primjerice bezolovno DIN EN 228; N = normal, S = super, SP = super plus, masno otisnuta vrijednost: preporuèeno gorivo. Sustav protiv kliktanja motora automatski podešava kut paljenja prema vrsti goriva (oktanskom broju) koje se koristi. Uporaba goriva oktanskog broja 91 smanjuje snagu i zakretni moment. Nije dozvoljena uporaba goriva s oktanskim brojem 91.

Tehnièki podaci Podaci o motoru
Prodajna oznaka Identifikacijski kod motora Broj cilindara Zapremina motora [cm ] Maks. snaga motora [kW] pri okr/min Okretni moment [Nm] pri okr/min Vrsta goriva Potrebno oktana [RON] preporuèeni moguæe moguæe
2) 3

293

1.8 Z 18 XER 4 1796 103 6300 1751) 3800 Benzin 95 (S)3) 98 (SP)3) 91 (N)3)4) 6800 0.6

2.0 Turbo Z 20 LER 4 1998 147 5400 262 4200 Benzin 95 (S)3) 98 (SP)3) 91 (N)3)5) 6400 0.6

OPC Z 20 LEH 4 1998 177 5600 320 2400 do 5000 Benzin 95 (S)3)6) 98 (SP)3) 91 (N)3)5) 6400 0.6

Najveæi dopuš. broj okr., trajno, pribli no [okr/min] Potrošnja ulja [l/1000 km]

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Za izvedbe s automatskim mjenjaèem 170 Nm. Standardna visoko kvalitetna goriva, primjerice bezolovno DIN EN 228; N = normal, S = super, SP = super plus, masno otisnuta vrijednost: preporuèeno gorivo. Sustav protiv kliktanja motora automatski podešava kut paljenja prema vrsti goriva (oktanskom broju) koje se koristi. Uporaba goriva oktanskog broja 91 smanjuje snagu i zakretni moment. Ako Vam nije dostupno bezolovno super gorivo, mo ete koristiti normal s 91 oktanom ali izbjegavajte veliko optereæenje motora kao i vo nju na brdovitim terenima s prikolicom/kamp kuæicom ili velikim optereæenjem. Uporaba goriva oktanskog broja 95 smanjuje snagu i zakretni moment. Lagano poveæanje potrošnje goriva.

294

Tehnièki podaci

Podaci o motoru
Prodajna oznaka Identifikacijski kod motora Broj cilindara Zapremina motora [cm ] Maks. snaga motora [kW] pri okr/min Okretni moment [Nm] pri okr/min Vrsta goriva Potrebno cetana (CN)
1) 3

1.3 CDTI Z 13 DTH 4 1248 66 4000 200 1750 do 2500 Diesel 49 (D)
2)

1.7 A 17 DTJ 4 1686 81 3800 260 2300 Diesel 49 (D)
2)

1.7 A 17 DTR 4 1686 92 4000 280 2300 Diesel 49 (D)
2)

1.7 CDTI Z 17 DTH 4 1686 74 4400 240 2300 Diesel 49 (D)
2)

1.7 Z 17 DTJ 4 1686 81 3800 260 2300 Diesel 49 (D)
2)

1.7 Z 17 DTR 4 1686 92 4000 280 2300 Diesel 49 (D)2) 4630 do 4830 0.6

Najveæi dopuš. broj okr., trajno, pribli no [okr/min] Potrošnja ulja [l/1000 km]

5020 do 5180 0.6

4630 do 4830 0.6

4630 do 4830 0.6

5100 do 5200 0.6

4630 do 4830 0.6

1) 2)

Standardna visokokvalitetna goriva, npr. Diesel DIN EN 590; D = Diesel; masno otisnuta vrijednost: preporuèeno gorivo. Vrijednost mo e biti ni a pri uporabi zimskih diesel goriva.

Tehnièki podaci Podaci o motoru
Prodajna oznaka Kod motora Broj cilindara Zapremina motora [cm ] Maks. snaga motora [kW] pri okr/min Okretni moment [Nm] pri okr/min Vrsta goriva Potrebno cetana (CN)
1) 3

295

1.9 CDTI Z 19 DTL 4 1910 74 3500 260 1700 do 2500 Diesel 49 (D)
2)

1.9 CDTI Z 19 DT 4 1910 88 3500 280 2000 do 2750 Diesel 49 (D)
2)

1.9 CDTI Z 19 DTH 4 1910 110 4000 320 2000 do 2750 Diesel 49 (D)2) 5020 do 5180 0.6

Najveæi dopuš. broj okr., trajno, pribli no [okr/min] Potrošnja ulja [l/1000 km]

5020 do 5180 0.6

5020 do 5180 0.6

1)

Standardna visokokvalitetna goriva, npr. Diesel DIN EN 590; D = Diesel; masno otisnuta vrijednost: preporuèeno gorivo.

296

Tehnièki podaci

Performanse, Limuzina s 5 vrata
Motor Najviša brzina1) [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè
1) 1)

Z 12 XEP 171 – – Z 13 DTH 172 171 – Z 19 DTL 180 – –

Z 14 XEP 178 176 – A 17 DTJ 186 – – Z 19 DT 194 – 188

Z 16 XER 191 192 – A 17 DTR 195 – – Z 19 DTH 2083) – –

Z 16 LET 221 – – Z 17 DTH 180 – –

Z 18 XER 208 – 188 Z 17 DTJ 1852) – –

Z 20 LER 230 – – Z 17 DTR 195 – –

1) 2) 3)

Naznaèena maksimalna brzina mo e se postiæi s masom praznog vozila (bez vozaèa) plus 200 kg optereæenja. Dodatna oprema mo e smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila. Vrijednost je drugaèija za izvedbu s niskim zagaðivanjem. Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja. Maksimalna brzina je ogranièena elektronièki.

Tehnièki podaci Performanse, Limuzina s 3 vrata
Motor Najviša brzina1) [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè
1) 1)

297

Z 14 XEP 180 178 – Z 13 DTH 174 174 – Z 19 DTL 182 – –

Z 16 XER 193 194 – A 17 DTJ 188 – – Z 19 DT 196 – 190

Z 16 LET 223 – – A 17 DTR 197 – – Z 19 DTH 2102) – –

Z 18 XER 210 – 190 Z 17 DTH 182 – –

Z 20 LER 234 – – Z 17 DTJ 187 – –

Z 20 LEH 244 – – Z 17 DTR 197 – –

1) 2)

Naznaèena maksimalna brzina mo e se postiæi s masom praznog vozila (bez vozaèa) plus 200 kg optereæenja. Dodatna oprema mo e smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila. Maksimalna brzina je ogranièena elektronièki.

298

Tehnièki podaci

Performanse, Karavan
Motor Najviša brzina1) [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè
1) 1)

Z 14 XEP 178 – – Z 13 DTH 172 – – Z 17 DTR 195 – –

Z 16 XER 191 192 – A 17 DTJ 186 – – Z 19 DTL 180 – –

Z 16 LET 221 – – A 17 DTR 195 – – Z 19 DT 193 – 187

Z 18 XER 207 – 188 Z 17 DTH 180 – – Z 19 DTH 2072) – –

Z 20 LER 230 – – Z 17 DTJ 185 – –

1) 2)

Naznaèena maksimalna brzina mo e se postiæi s masom praznog vozila (bez vozaèa) plus 200 kg optereæenja. Dodatna oprema mo e smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila. Maksimalna brzina je ogranièena elektronièki.

Tehnièki podaci Performanse, Dostavno vozilo
Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè Motor Najviša brzina1) [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè
1)

299

Z 14 XEP 178 – – Z 17 DTR 195 – –

Z 13 DTH 172 – – Z 19 DTL 180 – –

A 17 DTJ 186 – – Z 19 DT 193 – 187

A 17 DTR 195 – – Z 19 DTH 2072) – –

Z 17 DTH 180 – –

Z 17 DTJ 185 – –

Performanse, TwinTop
Motor Najviša brzina [km/h] Ruèni mjenjaè Automatizirani ruèni mjenjaè Automatski mjenjaè
1)

Z 16 XER 192 – –

Z 16 LET 228 – –

Z 18 XER 209 – 189

Z 20 LER 237 – –

Z 19 DTH 213 – –

1) 2)

Naznaèena maksimalna brzina mo e se postiæi s masom praznog vozila (bez vozaèa) plus 200 kg optereæenja. Dodatna oprema mo e smanjiti navedenu maksimalnu brzinu vozila. Maksimalna brzina je ogranièena elektronièki.

300

Tehnièki podaci
Va eæi propis usmjeren je na stvarnu vo nju: Gradska vo nja èini 1/3 i meðugradska 2/3 (gradska i izvangradska potrošnja). Pritom se uzima u obzir i hladni start, te faze ubrzanja. Sastavni dio va eæeg propisa èini takoðer podatak o emisiji CO2. Ove podatke ne treba smatrati garantiranim vrijednostima za stvarnu potrošnju odreðenog vozila. Sve vrijednosti su na osnovi modela za EU sa standardnom opremom. Kalkulacija potrošnje goriva prema smjernici 2004/3/EC uzima u obzir masu praznog vozila utvrðenu u sukladnosti s ovim propisom. Dodatna oprema mo e uzrokovati malo više vrijednosti u odnosu na navedene vrijednosti potrošnje i emisije CO2. Ušteda goriva, Zaštita okoliša 3 188.

Potrošnja goriva, CO2 emisija
Za mjerenje potrošnje goriva za nove motore od 1996 godine vrijedi propis 80/1268/EEC (zadnja promjena 2004/3/EC).

Tehnièki podaci Potrošnja goriva, CO2 emisija, limuzina s 5 vrata (do velièine gume 205 mm1))
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 12 XEP Z 14 XEP Z 16 XER Z 18 XER Z 13 DTH

301

8.0/–/– 5.0/–/– 6.1/–/– 146/–/– A 17 DTJ

8.0/ 7.7/– 5.0/ 4.9/– 6.1/ 5.9/– 146/141/– A 17 DTR

8.7/ 8.5/– 5.2/ 5.0/– 6.5/ 6.3/– 155/151/– Z 17 DTH

9.7/–/10.5 5.6/–/ 6.2 7.1/–/ 7.8 169/–/ 186 Z 17 DTJ

6.32)/ 6.42)/– 4.12)/ 4.22)/– 4.92)/ 5.02)/– 1303)/1334)/– Z 17 DTR

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

6.4/–/– 4.2/–/– 5.0/–/– 135/–/–

6.65)/–/– 4.45)/–/– 5.25)/–/– 1385)/–/–

6.6/–/– 4.4/–/– 5.2/–/– 138/–/–

1) 2) 3) 4) 5)

Za motore Z 17 DTH, Z 17 DTJ, A 17 DTJ i Z 13 DTH s automatiziranim ruènim mjenjaèem do širine gume 195 mm. U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 7g/km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 5g/km. Vrijednost je drugaèija za izvedbu s niskim zagaðivanjem. Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.

302

Tehnièki podaci

Potrošnja goriva, CO2 emisija, limuzina s 5 vrata (do velièine gume 225 mm)
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 12 XEP Z 14 XEP Z 16 XER Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER

8.2/–/– 5.2/–/– 6.3/–/– 151/–/– A 17 DTJ

8.1/ 7.8/– 5.1/ 5.0/– 6.2/ 6.0/– 148/143/– A 17 DTR

8.8/ 8.6/– 5.3/ 5.1/– 6.6/ 6.4/– 158/153/– Z 17 DTH

10.3/–/– 6.2/–/ – 7.7/–/ – 185/–/– Z 17 DTJ

9.8/–/10.6 5.7/–/ 6.3 7.2/–/ 7.9 172/–/ 189 Z 17 DTR

13.1/–/– 7.1/–/– 9.3/–/– 223/–/– Z 19 DTL

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 19 DT

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 19 DTH

6.5/–/– 4.3/–/– 5.1/–/– 138/–/–

6.81)/–/– 4.61)/–/– 5.41)/–/– 1431)/–/–

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

7.22)/–/– 4.72)/–/– 5.62)/–/– 1493)/–/–

7.22)/–/ 9.7 4.72)/–/ 5.4 5.62)/–/ 7.0 1493)/–/189

7.22)/–/– 4.72)/–/– 5.62)/–/– 1493)/–/–

1) 2) 3)

Vrijednost je drugaèija za izvedbu s niskim zagaðivanjem. Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja. U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 5g/km.

Tehnièki podaci Potrošnja goriva, CO2 emisija, limuzina s 3 vrata (do velièine gume 205 mm1))
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 14 XEP Z 16 XER Z 18 XER

303

8.0/ 7.7/– 5.0/ 4.9/– 6.1/ 5.9/– 146/141/– Z 13 DTH

8.7/ 8.5/– 5.2/ 5.0/– 6.5/ 6.3/– 155/151/– A 17 DTJ

9.7/–/10.4 5.6/–/ 6.1 7.1/–/ 7.7 169/–/ 184 A 17 DTR Z 17 DTH Z 17 DTJ Z 17 DTR

6.32)/6.42)/– 4.12)/ 4.22)/– 4.92)/ 5.02)/– 1303)/1334)/–

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

6.4/–/– 4.2/–/– 5.0/–/– 135/–/–

6.6/–/– 4.4/–/– 5.2/–/– 138/–/–

6.6/–/– 4.4/–/– 5.2/–/– 138/–/–

1) 2) 3) 4)

Za motore Z 17 DTJ i A 17 DTJ do širine gume 195 mm. U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 7g/km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 5g/km.

304

Tehnièki podaci

Potrošnja goriva, CO2 emisija, limuzina s 3 vrata (do velièine gume 225 mm1))
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 14 XEP Z 16 XER Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH

8.1/ 7.8/– 5.1/ 5.0/– 6.2/ 6.0/– 148/143/– A 17 DTJ

8.8/ 8.6/– 5.3/ 5.1/– 6.6/ 6.4/– 158/153/– A 17 DTR

10.3/–/– 6.2/–/– 7.7/–/– 185/–/– Z 17 DTH

9.8/–/10.5 5.7/–/ 6.2 7.2/–/ 7.8 172/–/ 186 Z 17 DTJ

13.1/–/– 7.1/–/– 9.3/–/– 223/–/– Z 17 DTR

13.0/–/– 7.0/–/– 9.2/–/– 221/–/–

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 19 DTL

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 19 DT

6.5/–/– 4.3/–/– 5.1/–/– 138/–/– Z 19 DTH

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

7.22)/–/– 4.72)/–/– 5.62)/–/– 1493)/–/–

7.22)/–/ 9.6 4.72)/–/ 5.3 5.62)/–/ 6.9 1494)/–/186

7.22)/–/– 4.72)/–/– 5.62)/–/– 1494)/–/–

1) 2) 3)

Za Z 20 LEH motor - širina gume do 235 mm. U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 5g/km.

Tehnièki podaci Potrošnja goriva, CO2 emisija, Karavan (do gume velièine 205 mm1))
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 14 XEP Z 16 XER Z 18 XER

305

8.0/–/– 5.0/–/– 6.1/–/– 146/–/– Z 13 DTH

8.8/ 8.6/– 5.3/ 5.1/– 6.6/ 6.4/– 158/153/– A 17 DTJ

9.8/–/10.5 5.7/–/ 6.2 7.2/–/ 7.8 172/–/ 186 A 17 DTR

6.32)/–/– 4.12)/–/– 4.92)/–/– 1303)/–/– Z 17 DTH

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 17 DTJ

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 17 DTR

6.4/–/– 4.2/–/– 5.0/–/– 135/–/–

6.7/–/– 4.5/–/– 5.3/–/– 139/–/–

6.7/–/– 4.5/–/– 5.3/–/– 139/–/–

1) 2) 3)

Za motore Z 17 DTH, Z 17 DTJ, A 17 DTJ, Z 17 DTR i A 17 DTR do širine gume 195 mm. U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 7g/km.

306

Tehnièki podaci

Potrošnja goriva, CO2 emisija, Karavan (do gume velièine 225 mm)
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 14 XEP Z 16 XER Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER

8.1/–/– 5.1/–/– 6.2/–/– 148/–/– A 17 DTJ

8.9/ 8.7/– 5.4/ 5.2/– 6.7/ 6.5/– 159/154/– A 17 DTR

10.3/–/– 6.2/–/– 7.7/–/– 185/–/– Z 17 DTH

9.9/–/10.6 5.8/–/ 6.3 7.3/–/ 7.9 174/–/ 189 Z 17 DTJ

13.2/–/– 7.2/–/– 9.4/–/– 226/–/– Z 17 DTR

7.0/–/– 4.8/–/– 5.6/–/– 149/–/– Z 19 DTL

7.0/–/– 4.8/–/– 5.6/–/– 149/–/– Z 19 DT

6.5/–/– 4.3/–/– 5.1/–/– 138/–/– Z 19 DTH

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 145/–/–

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 145/–/–

7.31)/–/– 4.81)/–/– 5.71)/–/– 1512)/–/–

7.31)/–/ 9.7 4.81)/–/ 5.4 5.71)/–/ 7.0 1512)/–/189

7.31)/–/– 4.81)/–/– 5.71)/–/– 1512)/–/–

1) 2)

U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 5 g/km.

Tehnièki podaci Potrošnja goriva, CO2 emisija, Dostavno vozilo (do velièine gume 205 mm1))
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 14 XEP Z 13 DTH A 17 DTJ

307

8.0/–/– 5.0/–/– 6.1/–/– 146/–/– A 17 DTR

6.32)/–/– 4.12)/–/– 4.92)/–/– 1303)/–/– Z 17 DTH

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/– Z 17 DTJ Z 17 DTR

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

6.4/–/– 4.2/–/– 5.0/–/– 135/–/–

6.6/–/– 4.4/–/– 5.2/–/– 138/–/–

6.6/–/– 4.4/–/– 5.2/–/– 138/–/–

1) 2) 3)

Za motore Z 17 DTH, Z 17 DTJ i A 17 DTJ do širine gume 195 mm. U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 7g/km.

308

Tehnièki podaci

Potrošnja goriva, CO2 emisija, Dostavno vozilo (do velièine gume 225 mm)
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km] Z 14 XEP A 17 DTJ A 17 DTR Z 17 DTH Z 17 DTJ Z 17 DTR

8.1/–/– 5.1/–/– 6.2/–/– 148/–/– Z 19 DTL

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 19 DT

6.9/–/– 4.7/–/– 5.5/–/– 146/–/– Z 19 DTH

6.5/–/– 4.3/–/– 5.1/–/– 138/–/–

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

6.8/–/– 4.6/–/– 5.4/–/– 143/–/–

7.21)/–/– 4.71)/–/– 5.61)/–/– 1492)/–/–

7.21)/–/ 9.7 4.71)/–/ 5.4 5.61)/–/ 7.0 1492)/–/189

7.21)/–/– 4.71)/–/– 5.61)/–/– 1492)/–/–

Potrošnja goriva, CO2 emisija, TwinTop (do gume velièine 225 mm)
Motor Ruèni mjenjaè/automatizirani ruèni mjenjaè/ automatski mjenjaè gradska [l/100 km] izvan gradska [l/100 km] ukupno [l/100 km] CO2 [g/km]
1) 2)

Z 16 XER

Z 16 LET

Z 18 XER

Z 20 LER

Z 19 DTH

9.0/–/– 5.5/–/– 6.8/–/– 163/–/–

10.5/–/– 6.4/–/– 7.9/–/– 190/–/–

10.0/–/10.7 5.9/–/ 6.4 7.4/–/ 8.0 177/–/ 191

13.3/–/– 7.3/–/– 9.5/–/– 228/–/–

7.6/–/– 5.1/–/– 6.0/–/– 159/–/–

U vozilima s filterom diesel èestica, potrošnja goriva je poveæana za 0.2l/100km. U vozilima s filterom diesel èestica, CO2 emisija je poveæana za 5g/km.

Tehnièki podaci Mase, nosivost i krovno optereæenje
Nosivost je razlika izmeðu najveæe dopuštene mase (vidi identifikacijska ploèica 3 290) i EC mase praznog vozila. Da biste izraèunali EC masu praznog vozila, unesite u sljedeæu tablicu podatke o vašem vozilu: z Masa praznog vozila iz tablice 1 3 310 z Dodatne mase pojedinih izvedbi iz tablice 2 3 314 z Masa teške dodatne opreme iz tablice 3 3 316 Ukupno je EC masa praznog vozila. Posebna oprema i dodaci poveæavaju masu praznog vozila, te shodno tome malo mijenjaju masu dodatnog tereta. Obratite pa nju na mase u dokumentima vozila. + .............. kg + .............. kg + .............. kg = .............. kg Optereæenje prednje i stra nje osovine zajedno ne smije prekoraèiti najveæu dopuštenu masu. Na primjer, u sluèaju da je optereæenje prednje osovine potpuno iskorišteno, tada se stra nja osovina mo e opteretiti samo još do najveæe dopuštene mase. Sa spojenom prikolicom i punim optereæenjem vuènog vozila ukljuèujuæi putnike, u limuzini se maksimalno dozvoljeno optereæenje stra nje osovine (vidi ploèicu s podacima ili dokumente vozila) mo e prekoraèiti za 65 kg (5 vrata) ili 70 kg (3 vrata), i maksimalna ukupna masa vozila za 45 kg. Za karavan, maksimalno dozvoljeno optereæenje stra nje osovine mo e biti prekoraèeno za 60 kg i maksimalna ukupna masa vozila za 30 kg. Ako je maksimalno dopušteno optereæenje stra nje osovine premašeno, ne smije biti prekoraèena brzina od 100 km/h. Ako nacionalni propisi pri vuèi prikolice propisuju ni e najviše brzine, one se moraju poštivati. Za dozvoljena optereæenja osovina pogledajte identifikacijsku ploèicu ili dokumente vozila.

309

Krovno optereæenje Dopušteno optereæenje krova je 75 kg i 100 kg za karavan s krovnim vodilicama. Krovno optereæenje je kombinirana te ina krovnog nosaèa i tereta. Na Astri TwinTop ili vozilima s panoramskim krovom nije dozvoljeno optereæivati krov. Savjeti za vo nju 3 186. Krovni nosaè, vuèa prikolice/kamp kuæice 3 217.

310

Tehnièki podaci

Tablica 1, masa praznog vozila1), Limuzina s 5 vrata
Astra Motor Ruèni mjenjaè 1240/1260 1240/1260 1270/1290 –/1355 1278/1298 –/1385 1340/1355 1385/1400 1365/1380 1385/1400 1395/1410 1395/1410 1393/1408 Automatizirani ruèni mjenjaè –/– 1240/1260 1270/1290 –/– –/– –/– 1340/1355 –/– –/– –/– –/– –/– –/– Automatski mjenjaè –/– –/– –/– –/– 1303/1323 –/– –/– –/– –/– –/– –/– 1425/1440 –/–

sa/bez klima ureðaja Z 12 XEP [kg] Z 14 XEP Z 16 XER Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER Z 13 DTH A 17 DTJ, A 17 DTR Z 17 DTH Z 17 DTJ , Z 17 DTR Z 19 DTL Z 19 DT Z 19 DTH
2)

1) 2)

Prema EC-smjernicama ukljuèujuæi pretpostavljenu masu za vozaèa (68 kg), prtljagu (7 kg) i sve tekuæine (spremnik goriva napunjen 90%). Vrijednost je drugaèija za izvedbu s niskim zagaðivanjem. Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja.

Tehnièki podaci Tablica 1, masa praznog vozila1), Limuzina s 3 vrata
Astra Motor Ruèni mjenjaè 1220/1240 1250/1270 –/1335 1265/1285 –/1365 –/1393 1320/1335 1365/1380 1345/1360 1365/1380 1375/1390 1375/1390 1390/1405 Automatizirani ruèni mjenjaè 1220/1240 1250/1270 –/– –/– –/– –/– 1320/1335 –/– –/– –/– –/– –/– –/–

311

Automatski mjenjaè –/– –/– –/– 1278/1298 –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– 1393/1408 –/–

sa/bez klima ureðaja Z 14 XEP [kg] Z 16 XER Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER Z 20 LEH Z 13 DTH A 17 DTJ, A 17 DTR Z 17 DTH Z 17 DTJ, Z 17 DTR Z 19 DTL Z 19 DT Z 19 DTH

1)

Prema EC-smjernicama ukljuèujuæi pretpostavljenu masu za vozaèa (68 kg), prtljagu (7 kg) i sve tekuæine (spremnik goriva napunjen 90%).

312

Tehnièki podaci

Tablica 1, masa praznog vozila1), Karavan
Astra Motor Ruèni mjenjaè 1278/1298 1315/1335 –/1395 1325/1345 –/1425 1380/1395 1425/1440 1393/1408 1425/1440 1435/1450 1435/1450 1450/1465 Automatizirani ruèni mjenjaè –/– 1315/1335 –/– –/– –/– 1380/1395 –/– –/– –/– –/– –/– –/– Automatski mjenjaè –/– –/– –/– 1350/1370 –/– –/– –/– –/– –/– –/– 1465/1480 –/–

sa/bez klima ureðaja Z 14 XEP [kg] Z 16 XER Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER Z 13 DTH A 17 DTJ, A 17 DTR Z 17 DTH Z 17 DTJ, Z 17 DTR Z 19 DTL Z 19 DT Z 19 DTH

1)

Prema EC-smjernicama ukljuèujuæi pretpostavljenu masu za vozaèa (68 kg), prtljagu (7 kg) i sve tekuæine (spremnik goriva napunjen 90%).

Tehnièki podaci Tablica 1, masa praznog vozila1), Dostavno vozilo
Astra Motor Ruèni mjenjaè 1235/1250 1335/1350 1385/1400 1365/1380 1385/1400 1385/1400 1385/1400 1395/1410 Automatizirani ruèni mjenjaè –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–

313

Automatski mjenjaè –/– –/– –/– –/– –/– 1420/1435 –/– –/–

sa/bez klima ureðaja Z 14 XEP [kg] Z 13 DTH A 17 DTJ, A 17 DTR Z 17 DTH Z 17 DTJ, Z 17 DTR Z 19 DT Z 19 DTL Z 19 DTH

Tablica 1, masa praznog vozila1), TwinTop
Astra Motor Ruèni mjenjaè 1495/1515 –/1575 1500/1520 –/1605 1613/1628 Automatizirani ruèni mjenjaè –/– –/– –/– –/– –/– Automatski mjenjaè –/– –/– 1503/1523 –/– –/–

sa/bez klima ureðaja Z 16 XER [kg] Z 16 LET Z 18 XER Z 20 LER Z 19 DTH

1)

Prema EC-smjernicama ukljuèujuæi pretpostavljenu masu za vozaèa (68 kg), prtljagu (7 kg) i sve tekuæine (spremnik goriva napunjen 90%).

314

Tehnièki podaci

Tablica 2, Dodatne mase pojedinih izvedbi
Limuzina Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg] Z 12 XEP 2.9 12 24.5 – Z 14 XEP 2.9 12 24.5 – Z 16 XER 2.9 12 24.5 – Z 16 LET 2.9 12 24.5 – Z 18 XER 2.9 12 24.5 22.8 Z 20 LER – – 12.6 – Z 20 LEH – – – –

Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg]

Z 13 DTH 2.9 12 24.5 –

A 17 DTJ 2.9 12 24.5 –

A 17 DTR 2.9 12 24.5 –

Z 17 DTH 2.9 12 24.5 –

Z 17 DTJ 2.9 12 24.5 –

Z 17 DTR 2.9 12 24.5 –

Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg]

Z 19 DTL 2.9 12 12.6 –

Z 19 DT 2.9 12 12.6 –

Z 19 DTH 2.9 12 12.6 –

Tehnièki podaci Tablica 2, Dodatne mase pojedinih izvedbi
Karavan Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg] Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg] Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg] Z 14 XEP 2.9 12 24.5 – Z 13 DTH 2.9 12 24.5 – Z 17 DTR 2.9 12 24.5 – Z 16 XER 2.9 12 24.5 – A 17 DTJ 2.9 12 24.5 – Z 19 DTL 2.9 12 12.6 – Z 16 LET 2.9 12 24.5 – A 17 DTR 2.9 12 24.5 – Z 19 DT 2.9 12 12.6 – Z 18 XER 2.9 12 24.5 – Z 17 DTH 2.9 12 24.5 – Z 19 DTH 2.9 12 24.5 – Z 20 LER – – 12.6 – Z 17 DTJ 2.9 12 24.5 –

315

316

Tehnièki podaci

Tablica 2, Dodatne mase pojedinih izvedbi
Dostavno vozilo Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg] Motor Enjoy [kg] Cosmo [kg] Sport [kg] Elegance [kg] Z 14 XEP – – 19.3 – Z 17 DTJ – – 10.5 – Z 13 DTH – – 19.3 – Z 17 DTR – – 10.5 – A 17 DTJ – – 10.5 – Z 19 DTL – – 10.5 – A 17 DTR – – 10.5 – Z 19 DT – – 10.5 – Z 17 DTH – – 10.5 – Z 19 DTH – – 10.5 –

Tablica 3, Teška dodatna oprema
Dodatna oprema Masa [kg] Krovni otvor 23 Oprema za vuèu 21 (osim TwinTop) 26 (TwinTop) Podijeljena klupa stražnjeg sjedala 20 (Karavan) 9 (limuzina s 3/5 vrata)

Tehnièki podaci Gume
Dio guma koje se mogu naæi na tr ištu ne zadovoljavaju konstrukcijske zahtjeve. Za detalje o podesnim gumama kontaktirajte Opel partnera. Ove gume su podvrgnute posebnim testovima da bi se utvrdila njihova pouzdanost, sigurnost i prikladnost za Opel vozila. Unatoè stalnom nadgledanju tr išta, ne mo emo garantirati ove karakteristike za druge gume, èak i ako imaju certifikat odgovarajuæih ustanova ili u nekom drugom obliku. Dodatne informacije 3 210. Zimske gume su dozvoljene za Astru OPC samo na posebnim naplacima od lakog metala koje je Opel odobrio. Dodatne informacije 3 215.

317

Kod vozila s naplacima od lakog metala 3 rezervni kotaè mo e imati èelièni naplatak. Rezervni kotaè mo e imati gumu manjih dimenzija1) na manjem naplatku u odnosu na kotaèe ugraðene na vozilo.

Lanci za snijeg 3
Uporaba lanaca dozvoljena je samo na prednjim kotaèima. Preporuèamo korištenje fino pletenih lanaca za snijeg koji dodaju maksimalno 10 mm na profil gume i unutrašnju stranu s bravom lanca Lanci za snijeg nisu dozvoljeni na kotaèu za sluèaj nu de 115/70 R 16 i na gumama velièine 225/45 R 17, 225/40 R 18 i 235/35 R 19. Limuzina, karavan, dostavno vozilo: lanci za snijeg su odobreni za gume velièine 215/45 R 17 samo ako su na vozilo tvornièki ugraðeni 18 inèni naplaci. Dodatne informacije 3 216.

Tlak u gumama
Navedeni tlak u gumama vrijedi za hladne gume. Poveæani tlak u gumama uslijed vo nje ne smije se sni avati. Tlakovi navedeni na sljedeæim stranicama vrijede za ljetne i zimske gume. Uvijek napumpajte rezervni kotaè 3 na tlak za puno optereæenje – vidi tablice na sljedeæim stranicama. Tlak u gumi privremenog rezervnog kotaèa 3 – vidi tablice na sljedeæim stranicama. Kod vozila s kontrolom tlaka u gumama 3, postoji adapter u kljuèu za kapice ventila. Navijte adapter na ventil prije spajanja mjernog ureðaja, 3 211. Dodatne napomene 3 210 do 3 216.

Zimske gume 3
Gume velièine 215/45 R 17, 225/45 R 17, 225/40 R 18 i 235/35 R 19 ne smiju se koristiti kao zimske gume. Limuzina, karavan, dostavno vozilo: gume velièine 215/45 R 17 su odobrene kao zimske gume samo ako su na vozilo tvornièki ugraðeni 18 inèni naplaci. Ako koristite zimske gume 3, rezervni kotaè mo e imati ljetnu gumu. Ako koristite takav rezervni kotaè to se mo e odraziti na upravljivost vozila. Ošteæenu gumu zamijenite èim prije, izbalansirajte kotaè, te ga ugradite na vozilo.

Kotaèi
Moment pritezanja vijaka kotaèa: 110 Nm.

Rezervni kotaè 3
Ovisno o izvedbi, rezervni kotaè mo e biti privremeni rezervni kotaè 3: uporaba rezervnog kotaèa mo e utjecaji na upravljivost vozila. Ošteæenu gumu zamijenite èim prije, izbalansirajte kotaè, te ga ugradite na vozilo.

1)

Izvedba namijenjena za pojedine zemlje: Rezervni kotaè treba koristiti samo kao privremeni rezervni kotaè.

318

Tehnièki podaci

Tlak u gumama
Limuzina Motor Z 12 XEP Z 14 XEP Gume 195/65 R 15, 205/55 R 16 185/65 R 15, 195/60 R 15 195/65 R 15, 205/55 R 16 Z 16 XER 185/65 R 15, 195/60 R 15, 215/45 R 17, 225/40 R 18 195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 Z 16 LET 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 sve T 115/70 R 16 (privremena rezervna)2) Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 200/2.0 230/2.3 200/2.0 230/2.3 Stra nje 200/2.0 210/2.1 200/2.0 210/2.1 ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 250/2.5 – 250/2.5 – Stra nje 250/2.5 – 250/2.5 – S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 210/2.1 250/2.5 210/2.1 250/2.5 Stra nje 250/2.5 290/2.9 250/2.5 290/2.9

200/2.0

200/2.0

250/2.5

250/2.5

210/2.1

250/2.5

230/2.3 270/2.7 420/4.2

210/2.1 250/2.5 420/4.2

270/2.7 – –

250/2.5 – –

250/2.5 280/2.8 420/4.2

290/2.9 310/3.1 420/4.2

1) 2)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

Tehnièki podaci Tlak u gumama
Limuzina Motor Z 18 XER Gume 185/65 R 15, 195/60 R 15, 215/45 R 17, 225/40 R 18 195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 sve T 115/70 R 16 (privremena rezervna)2) Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 230/2.3 Stra nje 210/2.1 ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje – Stra nje –

319

S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 250/2.5 Stra nje 290/2.9

200/2.0

200/2.0

250/2.5

250/2.5

210/2.1

250/2.5

420/4.2

420/4.2

420/4.2

420/4.2

1) 2)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

320

Tehnièki podaci

Tlak u gumama
Limuzina Motor Z 20 LER Gume 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 Z 20 LEH 205/50 R 172), 225/40 ZR 18, 235/35 ZR 19, 225/45 R 172)3) 185/65 R 15, 195/60 R 15 195/65 R 15, 205/55 R 16 sve T 115/70 R 16 (privremena rezervna)4) Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 230/2.3 270/2.7 240/2.4 Stra nje 210/2.1 250/2.5 240/2.4 ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 270/2.7 – – Stra nje 250/2.5 – – S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 250/2.5 280/2.8 250/2.5 Stra nje 290/2.9 310/3.1 290/2.9

Z 13 DTH

230/2.3 210/2.1 420/4.2

210/2.1 210/2.1 420/4.2

– 250/2.5 –

– 250/2.5 –

250/2.5 250/2.5 420/4.2

290/2.9 290/2.9 420/4.2

1) 2) 3) 4)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Dozvoljene samo kao zimske gume. Kako bi se jamèio pravilan prikaz brzine, potrebno je reprogramirati elektronièki brzinomjer. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

Tehnièki podaci Tlak u gumama
Limuzina Motor Z 17 DTH Gume 195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 A 17 DTJ, 195/65 R 15, A 17 DTR, 205/55 R 16, Z 17 DTJ2), 225/45 R 17 Z 17 DTR 215/45 R 17, 225/40 R 18 Z 19 DTL, Z 19 DT, Z 19 DTH 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 T 115/70 R 16 (privremena rezervna)3) Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 210/2.1 Stra nje 210/2.1 ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 250/2.5 Stra nje 250/2.5 S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 250/2.5 Stra nje 290/2.9

321

250/2.5 230/2.3

230/2.3 210/2.1

– 270/2.7

– 250/2.5

260/2.6 250/2.5

300/3.0 290/2.9

250/2.5 230/2.3 270/2.7 420/4.2

230/2.3 210/2.1 250/2.5 420/4.2

– 270/2.7 – –

– 250/2.5 – –

260/2.6 250/2.5 280/2.8 420/4.2

300/3.0 290/2.9 310/3.1 420/4.2

sve

1) 2) 3)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Vrijednost je drugaèija za izvedbu s niskim zagaðivanjem. Vrijednost nije bila dostupna u vrijeme tiskanja. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

322

Tehnièki podaci

Tlak u gumama
Karavan Motor Z 14 XEP Gume 195/65 R 15, 205/55 R 16 185/65 R 15, 195/60 R 15 Z 16 XER 195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 185/65 R 15, 195/60 R 15, 215/45 R 17, 225/40 R 18 Z 16 LET 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 sve T 115/70 R 16 (privremena rezervna)2) Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 200/2.0 230/2.3 200/2.0 Stra nje 200/2.0 210/2.1 200/2.0 ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 250/2.5 – 250/2.5 Stra nje 250/2.5 – 250/2.5 S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 210/2.1 250/2.5 210/2.1 Stra nje 260/2.6 290/2.9 260/2.6

230/2.3

210/2.1

250/2.5

290/2.9

230/2.3 270/2.7 420/4.2

210/2.1 250/2.5 420/4.2

270/2.7 – –

250/2.5 – –

250/2.5 280/2.8 420/4.2

290/2.9 310/3.1 420/4.2

1) 2)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

Tehnièki podaci Tlak u gumama
Karavan Motor Z 18 XER Gume 195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 185/65 R 15, 195/60 R 15, 215/45 R 17, 225/40 R 18 Z 20 LER 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 Z 13 DTH 195/65 R 15, 205/55 R 16 185/65 R 15, 195/60 R 15 sve T 115/70 R 16 (privremena rezervna)2) Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 200/2.0 Stra nje 200/2.0 ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 250/2.5 Stra nje 250/2.5

323

S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 210/2.1 Stra nje 260/2.6

230/2.3

210/2.1

250/2.5

290/2.9

230/2.3 270/2.7 210/2.1 230/2.3 420/4.2

210/2.1 250/2.5 210/2.1 210/2.1 420/4.2

270/2.7 – 250/2.5 – –

250/2.5 – 250/2.5 – –

250/2.5 280/2.8 250/2.5 250/2.5 420/4.2

290/2.9 310/3.1 290/2.9 290/2.9 420/4.2

1) 2)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

324

Tehnièki podaci

Tlak u gumama
Karavan Motor Z 17 DTH Gume 195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 A 17 DTJ, A 17 DTR, Z 17 DTJ, Z 17 DTR 195/65 R 152), 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 Z 19 DTL, Z 19 DT, Z 19 DTH 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 T 115/70 R 16 (privremena rezervna)3) Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 210/2.1 Stra nje 210/2.1 ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 250/2.5 Stra nje 250/2.5 S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 250/2.5 Stra nje 290/2.9

250/2.5 230/2.3

230/2.3 210/2.1

– 270/2.7

– 250/2.5

260/2.6 250/2.5

300/3.0 290/2.9

250/2.5 230/2.3 270/2.7 420/4.2

230/2.3 210/2.1 250/2.5 420/4.2

– 270/2.7 – –

– 250/2.5 – –

260/2.6 250/2.5 280/2.8 420/4.2

300/3.0 290/2.9 310/3.1 420/4.2

sve

1) 2) 3)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Ne s motorima A 17 DTR i Z 17 DTR. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

Tehnièki podaci Tlak u gumama
Dostavno vozilo Motor Z 14 XEP Gume 195/65 R 15, 205/55 R 16 185/65 R 15, 195/60 R 15 Z 13 DTH 195/65 R 15, 205/55 R 16 185/65 R 15, 195/60 R 15 Z 17 DTH 195/65 R 15, 205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 sve T 115/70 R 16 (privremena rezervna)2) Udobnost s do 2 osobe [kPa/bar] Prednje 200/2.0 230/2.3 210/2.1 230/2.3 210/2.1 Stra nje 200/2.0 210/2.1 210/2.1 210/2.1 210/2.1 ECO1) s do 2 osobe [kPa/bar] Prednje 250/2.5 – 250/2.5 – 250/2.5 Stra nje 250/2.5 – 250/2.5 – 250/2.5

325

S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 210/2.1 250/2.5 250/2.5 250/2.5 250/2.5 Stra nje 260/2.6 290/2.9 290/2.9 290/2.9 290/2.9

250/2.5 420/4.2

230/2.3 420/4.2

– –

– –

260/2.6 420/4.2

300/3.0 420/4.2

1) 2)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

326

Tehnièki podaci

Tlak u gumama
Dostavno vozilo Motor A 17 DTJ, A 17 DTR Z 17 DTJ, Z 17 DTR Z 19 DTL, Z 19 DT, Z 19 DTH Gume 195/65 R 15 , 205/55 R 16
2)

Udobnost s do 2 osobe [kPa/bar] Prednje 230/2.3 Stra nje 210/2.1

ECO1) s do 2 osobe [kPa/bar] Prednje 270/2.7 Stra nje 250/2.5

S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 250/2.5 Stra nje 290/2.9

205/55 R 16, 225/45 R 17 215/45 R 17, 225/40 R 18 T 115/70 R 16 (privremena rezervna)3)

230/2.3 270/2.7 420/4.2

210/2.1 250/2.5 420/4.2

270/2.7 – –

250/2.5 – –

250/2.5 280/2.8 420/4.2

290/2.9 310/3.1 420/4.2

sve

1) 2) 3)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Ne s motorima A 17 DTR i Z 17 DTR. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

Tehnièki podaci Tlak u gumama
TwinTop Motor Z 16 XER Gume 205/55 R 16, 225/45 R 17 225/40 R 18 Z 18 XER 205/55 R 16, 225/45 R 17 225/40 R 18 Z 16 LET 205/55 R 16, 225/45 R 17 225/40 R 18 Z 20 LER 205/55 R 16, 225/45 R 17 225/40 R 18 Z 19 DTH 205/55 R 16, 225/45 R 17 225/40 R 18 sve Udobnost s do 3 osobe [kPa/bar] ECO1) s do 3 osobe [kPa/bar] Prednje 210/2.1 250/2.5 210/2.1 230/2.3 230/2.3 250/2.5 250/2.5 260/2.6 230/2.3 250/2.5 Stra nje 210/2.1 210/2.1 210/2.1 210/2.1 210/2.1 230/2.3 230/2.3 240/2.4 210/2.1 230/2.3 420/4.2 Prednje 250/2.5 – 250/2.5 – – – – – – – – Stra nje 250/2.5 – 250/2.5 – – – – – – – – S punim optereæenjem [kPa/bar] Prednje 220/2.2 260/2.6 220/2.2 240/2.4 240/2.4 260/2.6 260/2.6 270/2.7 240/2.4 260/2.6 420/4.2 Stra nje 260/2.6 280/2.8 260/2.6 280/2.8 280/2.8 300/3.0 300/3.0 310/3.1 280/2.8 300/3.0 420/4.2

327

T 115/70 R 16 420/4.2 (privremeni rezervni kotaè)2)3)

1) 2)

Za postizanje najni e moguæe potrošnje goriva. Nije za korištenje s run-flat gumama. Napomene o privremenom rezervnom kotaèu 3 233.

328

Tehnièki podaci

Kolièine
Motor Uklj. filter [l] izmeðu MIN i MAX [l] Z 12 XEP, 3.5 1.0 Z 14 XEP 3.5 1.0 Z 16 XER 4.5 1.0 Z 16 LET 4.5 1.0 Z 18 XER 4.5 1.0 Z 20 LER 4.25 1.0 Z 20 LEH 5.0 1.0

Motor Uklj. filter [l] izmeðu MIN i MAX [l]

Z 13 DTH 3.2 1.0

A 17 DTJ, A 17 DTR 5.4 1.0

Z 17 DTH 5.0 1.0

Z 17 DTJ, Z 17 DTR 5.4 1.0

Z 19 DTL 4.3 1.0

Z 19 DT 4.3 1.0

Z 19 DTH 4.3 1.0

Spremnik goriva Benzin/diesel, nominalni kapacitet [l] 521)

1)

U vrijeme tiskanja nije bila dostupna vrijednost za izvedbu s niskim zagaðivanjem Z 17 DTG.

Tehnièki podaci Dimenzije
Limuzina s 5 vrata Ukupna duljina [mm] Širina [mm] Širina s dva vanjska ogledala [mm] Ukupna visina [mm] Duljina poda prtlja nika [mm] Širina prtlja nika [mm] Visina otvora prtlja nika [mm] Razmak osovina [mm] Promjer kruga okretanja [m] 4249 1753 2032 1460 819 944 614 2614 11.20 Limuzina s 3 vrata Karavan 4290 1753 2032 1435 819 944 555 2614 11.20 4515 1753 2032 1500 1085 1088 766 2703 11.50 Dostavno vozilo TwinTop 4515 1753 2032 1500 1825 1103 775 2703 11.50 4476 1759 2021 1411 805 734 – 2614 11.20

329

330

Tehnièki podaci

Dimenzije za ugradnju opreme za vuèu prikolice s odspojivom kukom za vuèu, Limuzina1)
Sve mjere odnose se na tvornièki ugraðenu opremu za vuèu. Dimenzije [mm] A B C D E F G 342.9 83 513.4 488.6 211.4 94.3 160

9 Upozorenje

Koristite samo opremu za vuèu odobrenu za Vaše vozilo. Preporuèamo da naknadnu ugradnju opreme za vuèu prepustite servisu.

1)

Ne ugraðujte opremu za vuèu na vozila sa Z 20 LEH motorom.

Tehnièki podaci Dimenzije za ugradnju opreme za vuèu prikolice s odspojivom kukom za vuèu, Karavan, Dostavno vozilo
Sve mjere odnose se na tvornièki ugraðenu opremu za vuèu. Dimenzije [mm] A B C D E F G H 84.0 570.0 515.0 93.5 173.0 307.6 158.0 292.6

331

9 Upozorenje

Koristite samo opremu za vuèu odobrenu za Vaše vozilo. Preporuèamo da naknadnu ugradnju opreme za vuèu prepustite servisu.

332

Tehnièki podaci

Dimenzije za ugradnju opreme za vuèu prikolice s odspojivom kukom za vuèu, Astra TwinTop
Sve mjere odnose se na opremu za vuèu koju je Opel odobrio. Dimenzije [mm] A B C D E F G 68.8 570.0 515.0 485.0 93.5 288.0 245.0

9 Upozorenje

Koristite samo opremu za vuèu odobrenu za Vaše vozilo. Preporuèamo da naknadnu ugradnju opreme za vuèu prepustite radionici.

Tehnièki podaci

333

334

Kazalo pojmova
A
ABS (sustav protiv blokiranja kotaèa pri koèenju) ................................................. 209 Aktivni nasloni za glavu ..........................19, 67 Akumulator...........................................187, 288 Prekid napajanja elektriènom energijom......................... 51, 174, 180, 185 Alarmni sustav................................................ 42 Alat................................................................ 234 Alat vozila..................................................... 234 Antena ......................................... 133, 145, 269 Antifriz........................................................... 285 Aquaplaning ................................................ 214 Armaturna ploèa, vidi ploèa s instrumentima.............................................. 6 Automatska recirkulacija zraka..........162, 166 Automatski mjenjaè ....................................... 14 Automatski naèin rada....................177, 181 Greška...............................................180, 185 Kickdown ..........................................179, 184 Kontrolno svjetlo ..............................178, 183 Poluga mjenjaèa ............... 14, 177, 181, 182 Prekid napajanja elektriènom energijom........................................180, 185 Program vo nje................................178, 183 Ruèni naèin rada...................................... 182 Zimski program................................178, 183 Automatsko Smanjenje zaslijepljenosti na ogledalu u unutrašnjosti .................... 47 Automatsko brisanje.................................... 134 AUX ulaz....................................................... 146

Kazalo pojmova

B
Benzin .................................. 292, 293, 294, 295 Benzinska postaja Gorivo .............................. 292, 293, 294, 295 Otvaranje poklopca motora ................... 224 Podaci vozila............................................ 290 Razina ulja motora .................................. 283 Sustav pranja vjetrobrana ...................... 288 Tlak u gumama ............................... 189, 317 Bezolovno gorivo ................................. 192, 292 Blokada motora............................................. 27 Boèni zraèni jastuci ........................................ 91 Brave............................................................. 271 Brave vrata............................................. 26, 271 Brave za osiguranje djeteta.................... 45, 49 Brisaèi vjetrobrana.........................11, 134, 287 Brisaè stra njeg prozora ............................. 135 Brojaè dnevno prijeðenih kilometara ......... 114 Broj šasije, vidi identifikacijski broj vozila .. 291 Brzina.................................................... 188, 189 Potrošnja goriva............................... 188, 189 Brzina vrtnje motora.................................... 187 Brzinomjer..................................................... 113

C
Car Pass.......................................................... 26 CDC (Kontinuirana kontrola prigušenja) ......................................... 109, 198 Check control ......................................... 20, 131 Cruise control, vidi tempomat .................... 200

Kazalo pojmova
È
Èep spremnika goriva..................................190 Elektrièni sustav............................................ 289 Elektro hidraulièki servo upravljaè .............. 186 Elektronièka blokada motora ....................... 27 Elektronièki program stabilnosti ................. 196 Elektronièki ureðaji....................................... 289 Emisija CO2 ................................................... 300 ESP (Elektronièki program stabilnosti)........ 196

335

I
Identifikacijska ploèica ................................ 290 Identifikacijski broj vozila ............................ 291 IDS+ (Interaktivni sustav vo nje)......... 196, 198 Informacijski zaslon ..................................... 116 Informacijski zaslon u boji........................... 116 Infotainment sustav..................................... 145 Instrumenti ................................................... 106 Interaktivni sustav vo nje (IDS+)......... 196, 198 Iskljuèivanje vanjskih svjetala sa zadrškom............................................... 141 ISOFIX ............................................................. 88 Ispušni lonac, vidi Ispušni sustav ................ 194 Ispušni plinovi............................................... 194 Ispušni sustav ............................................... 186 Izgled instrumenata .................................... 113

D
Daljinski upravljaè Kolo upravljaèa ..................................20, 145 Središnje zakljuèavanje..............................28 Sustav središnjeg zakljuèavanja .......................... 2, 21, 28, 32 Datum ...........................................................118 Dijelovi...........................................................282 Dimenzije ......................................................329 Dizalica ................................................ 234, 236 Dodatna oprema ...................................86, 230 Dovod zraka .................................................167 Dubina profila ..............................................213 Dugo svjetlo ..............................................7, 137 Kontrolno svjetlo ......................................111 Zamjena arulje .............................. 253, 255

F
Filter diesel èestica.................. 25, 50, 112, 187 Filter diesel goriva........................................ 285 Filter goriva................................................... 285 Filter za pelud............................................... 167 FlexOrganizer................................................. 77

G
Generator, vidi Alternator ........................... 109 Gorivo...........................190, 292, 293, 294, 295 Grafièki informacijski zaslon........................ 116 Graniènici sile pojasa ..................................... 83 Grijaè ............................................................. 167 Grijanje..................................................148, 152 Sa sustavom kontrole klime .................... 162 Sjedala ........................................................ 66 S klima ureðajem .............................156, 160 Grijanje prednjih sjedala................................ 66 Grijanje stra njeg prozora.................12, 47, 50 Grijanje vanjskih ogledala.................12, 47, 50

J
Jednostavan utovar....................................... 79

E
Easytronic........................................................13 Greška .......................................................174 Kickdown ..................................................172 Kretanje.....................................................170 Poluga mjenjaèa ........................................13 Prekid napajanja elektriènom energijom ................................................174 Programi vo nje .......................................171 Zimski program........................................172 Ekonomièna vo nja ......................................188 Elektrièni krovni otvor.....................................52

K
Kablovi za pokretanje motora.................... 225 Karakteristike ............................................... 300 Karika za vuèu ..................................... 227, 228 Katalizator ................................................... 195 Kit za popravak gume................................. 238 Klima ureðaj......................................... 148, 154 Kljuè Izvlaèenje.................................................... 16 Pokretanje motora..................................... 15 Rasklapanje................................................ 26 Zakljuèavanje vrata .................................. 36 Kljuèevi............................................................ 26

H
Hladno pokretanje....................................... 187 Hlaðenje................................................155, 160 Hvataljka osiguraèa .................................... 243

336

Kazalo pojmova
Kontrolno svjetlo ABS (sustav protiv blokiranja kotaèa pri koèenju) ................................ 209 Blokada motora ......................................... 27 Elektronika motora .................................. 193 Ispuh ......................................................... 193 Mjenjaè .............................................178, 183 Pomoæ pri parkiranju ............................... 203 Sustav kontrole tlaka u gumama ...206, 207 Zraèni jastuk ......................................93, 100 Kontrolno svjetlo ispušnih plinova .............. 193 Kontrolno svjetlo za elektroniku motora.... 193 Korekcija vremena ...............................120, 125 Kotaèi............................................................ 210 Kotaèi, gume ................................................ 210 Kratko svjetlo.................................................... 7 Zamjena arulje...............................252, 255 Krovni nosaè...........................................82, 309 Krovni nosaèi ......................... 82, 189, 217, 309 Krovni otvor .................................................... 52 Krovno optereæenje..........82, 186, 189, 305, 306, 308 Kutija za teret................................................. 78 Kut nagiba Sjedala .................................................... 4, 63 Kvaliteta goriva s obzirom na kliktanje Oktanski broj ............................................ 292

Kljuèevi vozila, vidi Kljuèevi ...........................26 Kljuè za kapice ventila ........................ 212, 317 Koènice ABS ............................................................209 No na koènica .........................................210 Pomoæ pri koèenju....................................210 Ruèna koènica ..........................................210 Servo ureðaj koènica................................186 Svjetla koèenja ................................ 258, 263 Tekuæina za koènice.................................286 Koèni sustav..................................................208 Kod motora..................291, 292, 293, 294, 295 Komplet za prvu pomoæ (jastuèiæ)..............230 Kontinuirana kontrola prigušenja (CDC) ............................... 109, 198 Kontrast ........................................................127 Kontrola klime ..............................................148 Kontrole na kolu upravljaèa..................20, 145 Kontrolna svjetla ....................................10, 107 DDS............................................................204 ESP (Elektronièki program stabilnosti) ..............................................196 IDS+ .................................................. 198, 199 Koèni sustav..............................................208 Prilagodljiva prednja svjetla (AFL)................................... 112, 140 Sustav detekcije ispuhavanja..................204 Tempomat ................................................200 Zatezaèi pojaseva .....................................84

M
Mase .............................................305, 306, 308 Mjenjaè, automatski ...................................... 14 Automatski naèin rada ................... 177, 181 Greška............................................... 180, 185 Kickdown .......................................... 179, 184 Poluga mjenjaèa ............... 14, 177, 181, 182 Prekid napajanja elektriènom energijom ....................................... 180, 185 Program vo nje................................ 178, 183 Zakljuèavanje poluge mjenjaèa ............... 14 Zimski program ............................... 178, 183 Mjenjaè, Easytronic Greška....................................................... 174 Kickdown .................................................. 172 Poluga mjenjaèa ................................ 13, 170 Prekid napajanja elektriènom energijom ............................................... 174 Programi vo nje....................................... 171 Zimski program ....................................... 172 Mjenjaè, ruèni ......................................... 13, 176 Mjeraè broja okretaja .................................. 113 Mjeraè razine goriva.................................... 113 Mjeraè temperature okoline........................ 117 Mjerne jedinice ..................................... 121, 126 Mobilni telefon ............................................. 146 Moment pritezanja .............................. 238, 317 Motorno ulje ......................................... 280, 283 Aditivi........................................................ 280 Ulijevanje .................................................. 280 Viskozitet .................................................. 280

L
Lanci za snijeg......................................216, 317 Lumbalni oslonac........................................... 64

Kazalo pojmova
N
Nasloni za glavu ......................................19, 67 Naslon za ruku ................................ 68, 69, 104 Njega vozila..................................................269 No na koènica..............................................210 Originalni Opel dijelovi i dodatna oprema ....................................................... 282 Osiguraèi....................................................... 242 Osvjetljenje .......................................6, 110, 136 Vo nja u inozemstvu ............................... 144 Osvjetljenje instrumenata............................ 142 Osvjetljenje instrumenata, Zamjena arulje....................................... 268 Osvjetljenje na autoputu ............................. 140 Osvjetljenje pretinca za rukavice................ 143 Zamjena arulje....................................... 268 Osvjetljenje registarske ploèice ................... 267 Osvjetljenje ruèke vrata ............................... 143 Osvjetljenje zavoja ....................................... 140 Ošteæenja laka ............................................. 270 Otvori&Pokreni sustav............... 16, 21, 30, 106 Otvori za provjetravanje ............................. 150

337

O
Obloga krova............................................46, 51 Odabir jezika ....................................... 120, 126 Odmagljivanje i odmrzavanje Klima ureðajem ........................................156 Prozori .......................................................153 Sa sustavom kontrole klime.....................163 S klima ureðajem......................................160 Odreðivanje ukupne dopuštene mase .......309 Odr avanje Gume.........................................................213 Katalizator................................................195 Klima ureðaj .............................................167 Koènice......................................................286 Motorno ulje..............................................283 Potrošnja goriva .......................................189 Tekuæina za koènice.................................286 Tlak u gumama ........................................211 Zaštita od smrzavanja ............................285 Ogledala ...............................................5, 45, 47 Ogledalo u unutrašnjosti ...........................5, 47 Oktanski brojevi............................................292 Opel servis.....................................................272 Oprema za vuèu...........................................218 Optereæenje ......................... 221, 305, 306, 308 Optereæenje prikljuèka kuke ........................222

P
Panoramski vjetrobran ......................23, 46, 51 Papuèice ....................................................... 187 Parkiranje........................................................ 16 Parkiranje vozila............................................. 16 Parkirna svjetla............................................. 141 Pepeljara...............................................103, 144 Ploèa s instrumentima ..................................... 6 Podaci .....................................................26, 290 Podešavanje kola upravljaèa.......................... 6 Podešavanje sjedala.................................. 3, 62 Podešavanje svjetlosnog snopa ................. 139 Podešavanje temperature...................151, 162 Podešavanje visine Kolo upravljaèa............................................ 6 Sigurnosni pojasevi .................................... 85

Podešavanje visine sjedala ................... 3, 4, 63 Pokazivaèi smjera ............................................ 7 Zamjena arulja ...................................... 263 Zamjena arulje............................... 257, 258 Poklopac motora ......................................... 224 Pokretanje motora................................. 27, 169 Polo aj sjedenja ............................................. 65 Poluga mjenjaèa ..........................169, 177, 181 Pomoæ pri koèenju ....................................... 210 Pomoæ pri kretanju na uzbrdici................... 210 Pomoæ pri parkiranju ................................... 202 Poruke upozorenja....................................... 131 Postavke sustava ................................. 119, 125 Potrošnja goriva...........................188, 190, 300 Potrošnja ulja ............................................... 283 Potrošnja ulja motora.................................. 186 Pozicijska svjetla .............................................. 6 Zamjena arulje............................... 254, 256 Pranje motora .............................................. 271 Prazna guma ............................................... 238 Prazni hod .................................................... 176 Prazni hod, mjenjaè ....................................... 13 Predgrijanje ............................................ 16, 112 Prednja halogena svjetla ............................ 251 Vo nja u inozemstvu ............................... 144 Prednja halogena svjetla, duga i kratka svjetla Zamjena arulje....................................... 251 Prednja svjetla.................................................. 6 Svjetla za maglu ...................................... 138 Svjetla za vo nju po danu....................... 136 Svjetla za vo nju unatrag ....................... 138 Ureðaj upozorenja................................... 133 Vo nja u inozemstvu ............................... 144

338

Kazalo pojmova
Prtlja nik FlexOrganizer............................................. 77 Optereæenje ................................81, 221, 309 Osvjetljenje ............................................... 143 Sigurnosna mre a ................................75, 76 Zakljuèavanje............................................. 40 Zamjena arulje....................................... 268 Prvih 1000 km............................................... 186 Punjaè akumulatora (Alternator) ............... 109 Punjenje goriva............................................. 190 Èep spremnika goriva ............................. 191 Putno raèunalo...............................20, 121, 127

Prednja Xenon svjetla ..................................255 Vo nja u inozemstvu................................144 Zamjena arulje .......................................255 Prekidaè predgrijanja ....................................16 Prekidaè prednjih svjetala .............. 6, 136, 137 Prekidaè svjetala .............................................. 6 Prekid napajanja elektriènom energijom ..............................................51, 132 Easytronic .................................................174 Elektrièni prozori.........................................51 Zakljuèavanje poluge mjenjaèa..... 180, 185 Preklapanje naslona sjedala .........................64 Prekrivaè prtlja nika ................................73, 74 Presvlaka krova ..............................................23 Pretinac za rukavice.....................................104 Prije poèetka vo nje .......................................14 Prikaz servisnih intervala .............................281 Prikljuèak za dodatnu opremu....................102 Prilagodljiva prednja svjetla (AFL)..............140 Vo nja u inozemstvu................................144 Zamjena arulje .......................................255 Priprema vozila za uporabu........................289 Privremeni rezervni kotaè ................... 216, 233 Program stabilnosti prikolice (TSA) ............223 Promjena vrste guma/naplatka ..................210 Protuprovalna zaštita ....................................16 Protuprovalni alarmni sustav ........................42 Protuprovalni sustav zakljuèavanja..............37 Oprema za vuèu.......................................220 Provjetravanje ..................... 148, 152, 159, 165 Prozori .............................................................48 Odmagljivanje i odmrzavanje................ 153, 156, 160, 163

S
Samodijagnoza........................................ 84, 94 Samopomoæ ................................................. 224 Daljinski upravljaè................................ 29, 35 Elektrièni krovni otvor ................................ 53 Elektrièno pokretani prozori...................... 51 Informacijski zaslon ................................. 118 Sustav središnjeg zakljuèavanja............... 39 Sat ................................................................. 114 Savjeti za vo nju .......................................... 186 Senzor kvalitete zraka ................................. 162 Senzor za kišu .............................................. 134 Servisiranje ................................................... 281 Servisni intervali ........................................... 272 Dodatni radovi......................................... 279 Ekstremni uvjeti rada............................... 279 Glavni pregled.......................................... 272 Servo upravljaè, vidi elektro-hidraulièki servo upravljaè........................................... 186 Sigurnosna mre a.................................... 75, 76 Sigurnosna oprema ............................... 86, 230 Sigurnosni pojasevi ................................ 85, 270 Sigurnosni sustav za dijete............................ 86 Sirena .............................................................. 11 Sjedala .................................................. 3, 62, 64 Grijanje ....................................................... 66 Sjenilo.............................................................. 52 Skladištenje .................................................. 289 Skladištenje vozila ....................................... 289 Sklopivi krov, vidi TwinTop............................ 54 Sklop stra njeg svjetla................................. 136 Zamjena arulje............................... 258, 263 Spojka ................................................... 176, 187

Q
Quickheat ..................................................... 167

R
Radio.....................................................133, 145 Radio prijem .........................................133, 145 Radio ureðaji (CB)........................................ 146 Radna temperatura..................................... 187 Rashladno sredstvo ..................................... 285 Razina goriva ............................................... 113 Razina rashladnog sredstva ....................... 286 Razina ulja.................................................... 283 Razina ulja motora ..............................110, 283 Registarske ploèice ...................................... 289 Rezervni kljuèevi ............................................. 26 Rezervni kotaè............................. 232, 233, 235 Rezervni osiguraèi ........................................ 242 Ruèna koènica ........................................16, 210 Ruèni mjenjaè, vidi mjenjaè ...................13, 176 Run-flat gume ......................................214, 215

Kazalo pojmova
SPORT program......................................21, 198 Sport program ..............................................109 Spremišta ......................................................104 Spremište za naoèale...................................105 Spremnik goriva Mjeraè razine goriva ................................113 Spremnik tekuæine za pranje, sustav pranja vjetrobrana.....................................288 Sredstva za podmazivanje..........................283 Stanje guma .................................................213 Stolovi............................................................104 Stra nja svjetla .............................................136 Zamjena arulje .............................. 258, 263 Stra nja vrata.................................................40 Stra nje svjetlo za maglu ............................138 Zamjena arulje .............................. 258, 263 Stupnjevi prijenosa .................................13, 176 Sustav detekcije ispuhavanja (DDS) .....22, 204 Sustav kontrole klime .......................... 149, 161 Sustav kontrole razine .................................203 Sustav kontrole tlaka u gumama ...............205 Sustav paljenja ............................ 282, 288, 289 Sustav pranja prednjih svjetala......................................... 11, 135, 288 Sustav pranja stra njeg prozora................................. 12, 135, 269, 288 Sustav pranja vjetrobrana.............................11 Spremnik tekuæine za pranje...................288 Zaštita od smrzavanja ............................288 Sustav pranja vjetrobranskog stakla..........135 Sustav prepoznavanja zauzetosti sjedala...........................................................94 Sustav recirkulacije zraka ........... 154, 158, 166 Sustav redovnih pregleda ...........................281 Sustav signala ................................................ 11 Sustav središnjeg zakljuèavanja ................... 36 Sustav za napajanje diesel gorivom...............................................224, 285 Sustav za napajanje diesel gorivom, odzraèivanje............................................... 224 Sustav zaštite kod prevrtanja ....................... 57 Svi pokazivaèi smjera ..............................7, 139 Svjetla registarske ploèice Zamjena arulja....................................... 267 Svjetla u unutrašnjosti Zamjena arulje....................................... 268 Svjetla za èitanje ..................................142, 143 Svjetla za maglu........................................... 138 Zamjena arulje....................................... 258 Svjetla za vo nju po danu........................... 136 Svjetla za vo nju unatrag Zamjena arulje...............................258, 263 Svjetlo koèenja ............................................. 209 Svjetlo u unutrašnjosti.................................. 142 Svjetlo za lokvu............................................. 143

339

T
Tehnièki podaci............................................ 290 Telefon, vidi mobilni telefon........................ 146 Temperatura rashladnog sredstva ............ 109 Tempomat.................................................... 200 Teretni prostor, vidi prtlja nik................. 40, 69 Tlak u gumama..............................22, 205, 317 Tlak u gumi............................ 22, 205, 211, 317 Tlak ulja ........................................................ 107 Tlak ulja motora........................................... 107 Trokut upozorenja ....................................... 230 Twin Audio ............................................. 21, 146 TwinTop .......................................................... 54 Otvaranje krova......................................... 54 Štitnik za vjetar .......................................... 59 Zaštita kod prevrtanja .............................. 57 Zatvaranje krova....................................... 55 Zvukovi upozorenja................................... 56

Š
Štitnici za sunce......................... 23, 46, 51, 143 Štitnik za vjetar............................................... 59

340
U

Kazalo pojmova
Z
Zakljuèavanje iznutra.................................... 38 Zakljuèavanje poluge mjenjaèa ...14, 177, 181 Zakljuèavanje upravljaèa........................15, 16 Zakljuèavanje vrata....................................... 36 Zamagljeni prozori ..............................153, 163 Zamjena baterije Daljinski upravljaè...................................... 30 Zamjena kotaèa .......................................... 235 Zamjena arulje ...................................249, 251 Zamjenski kljuèevi.......................................... 26 Zaslon ...................................................115, 116 Zaslon mjenjaèa.................. 115, 168, 176, 181 Zaslon putnog raèunala ............................. 116 Zaslon s tri informacije ................................ 116 Zaštita od neovlaštene uporabe............15, 17 Zaštita od pra njenja akumulatora........... 144 Zaštita od smrzavanja ........................285, 288 Zatezaèi pojaseva ......................................... 83 Zimske gume........................................215, 317 Zimski program........................... 172, 178, 183 Pomoæ pri kretanju................................... 172 Zimski uvjeti Akumulator............................................... 187 Brave......................................................... 271 Gorivo za diesel motore .......................... 190 Grijanje..................................... 148, 156, 160 Lanci za snijeg .................................216, 317 Odmagljivanje i odmrzavanje prozora ................................................... 153 Potrošnja goriva....................................... 189 Rashladno sredstvo, antifriz ................... 285 Sustav pranja vjetrobrana, zaštita od smrzavanja ....................................... 288 Zraène zavjese za glavu ............................... 92 Zraèni jastuci.................................................. 89 Zraèni jastuk za suvozaèa ............................ 89 Zvukovi upozorenja..................................... 133

Uhodavanje Koènice......................................................286 Uhodavanje u prvih 1000 km ......................186 Ukupna dopuštena masa............................309 Ulazno svjetlo ...............................................143 Ulja ................................................................283 Ulje.................................................................280 Aditivi ........................................................280 Ulijevanje ..................................................280 Viskozitet ..................................................280 Upaljaè za cigarete............................. 101, 144 Upozorenje prednjim svjetlima ...................137 Ureðaji za èišæenje mlazom pare....... 270, 271 Ureðaji za èišæenje pod visokim tlakom ................................................ 270, 271 Ušice za uèvršæenje tereta.............................77 Ušteda energije ............................................188

Ž
Žarulje .................................................. 249, 251

V
Vanjska ogledala ...................... 5, 6, 45, 47, 50 Ventilator ......................................................151 Veza s kontakt bravom ...................... 120, 127 Vo nja s oduzetim gasom.................. 187, 189 Vo nja u inozemstvu Prednja svjetla ..........................................144 Vrata .............................................................109 Vrijeme ..........................................................118 Vuèa prikolice/kamp kuæice.........................186

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful