ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Κεληξηθόο ζεκαηηθόο άμνλαο ηνπ άξζξνπ είλαη νη απόςεηο ησλ θνηηεηώλ ηεο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο όζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα πξνγξάκκαηα ηεο
αξρηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ. Αξρηθά, ηίζεηαη ην εξώηεκα
θαηά πόζν ε Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε αλαβαζκίζηεθε θαη αθνινύζεζε ηηο επξύηεξεο
αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ θνηλσλία ηνλ 21ν αηώλα. Με αθνξκή ην πην πάλσ
εξώηεκα ην εξεπλεηηθό απηό άξζξν επηδηώθεη λα απαληήζεη ζε θαίξηα εξσηήκαηα πνπ
αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, ηελ εθαξκνγή ηεο
Σύγρξνλεο Παηδαγσγηθήο θαη, ηέινο, ην είδνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ επηδηώθεη ε
θνηλσλία λα δηακνξθώζεη. Σηε ζπλέρεηα, νη αξζξνγξάθνη θαηαιήγνπλ ζην όηη
παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο εθπαηδεπηηθνύ πνπ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο θαη λα εμειίζζεηαη ζπλερώο ζε όια ηα
επίπεδα.
Αθνινύζσο, ηνλίδεηαη όηη ζήκεξα έρεη πεξηζσξηνπνηεζεί ν παηδαγσγηθόο ξόινο
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη έρεη δνζεί έκθαζε ζηηο γλώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
ηερλνινγηθό ηνκέα. Ταπηόρξνλα, γίλεηαη αλαδξνκή ζηα αλαιπηηθά θαη σξνιόγηα
πξνγξάκκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ζύλδεζε
ηεο ζεσξίαο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, πνπ απνηειεί ηνλ αλώηεξν ζθνπό θάζε
επηζηήκεο. Σπγθεθξηκέλα, από ην 1969 κέρξη ην 1973, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο
δηδαζθαιίαο εκθαλίδνληαη σο πξνηεηλόκελν κάζεκα δηδαζθαιίαο. Τειηθά, ην 1983
θαηαξγήζεθαλ νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη νη Σρνιέο Νεπηαγσγώλ θαη από ηόηε
κέρξη ζήκεξα ν εθζπγρξνληζκόο θαη ε αλαβάζκηζε ζηηο ζπνπδέο ησλ κειινληηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ επηρεηξείηαη κέζσ Παηδαγσγηθώλ ηκεκάησλ. Απηό πνπ δηαπηζηώλεηαη
δηαρξνληθά είλαη ε απξνζδηνξηζηία ηεο ρξεζηηθήο αμίαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζηα
Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ. Δπηπξόζζεηα, νη αξζξνγξάθνη ηζρπξίδνληαη όηη ε δηδαζθαιία

νη ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο κπνξεί λα απνθέξεη θαη άιια ζεηηθά απνηειέζκαηα. ε νπνία ζπλήζσο είλαη απνθνκκέλε από ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα. νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο κειινληηθνύο εθπαηδεπηηθνύο ζην ζρεδηαζκό. ππνζηεξίδνπλ όηη ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ηεο ζπλεξγαηηθήο έξεπλαο-δξάζεο. Από ηελ άιιε πιεπξά. Σύκθσλα κε απηό ην εθπαηδεπηηθό κνληέιν. όπσο ε ζπλεξγαζία. Παξόια απηά. ε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπο. Σηεξηδόκελνη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί εθδειώλνπλ . Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη ε αλάγθε γηα ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. ν όξνο «επαγγεικαηηθή εμέιημε» ζα αλαθέξεηαη ζηηο εκπεηξίεο θαη ηηο λέεο δεμηόηεηεο πνπ ζα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Θα αλαπηύμνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. Αθόκα. ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ζεηηθή ζε κηα ελδερόκελε επηκόξθσζε ζηα ηερλνινγηθά κέζα. ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ εθαξκνγή ελόο ζρεδίνπ δξάζεο. Σπκπεξαζκαηηθά. Έηζη. νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί ζα αληηιεθζνύλ θαιύηεξα ηε ζρέζε κεηαμύ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί ν θόβνο θαη ε ρακειή απηνπεπνίζεζε γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζηελ δηδαθηηθή πξάμε. Αθόκα. πνιηηηζκηθό επίπεδν θαη άιισλ ηδηαηηεξνηήησλ αλαδεηθλύνπλ ην δήηεκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο σο επίθαηξν θαη θξίζηκν. αλαθέξεηαη θαη ε έιιεηςε ζρεηηθώλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ από ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη έιιεηςε εμνπιηζκνύ.καζεηώλ κε δηαθνξεηηθό θνηλσληθό. Σην άξζξν δειώλεηαη ε αδπλακία ηεο παιαηάο γεληάο εθπαηδεπηηθώλ λα ρεηξηζηνύλ ηα ηερλνινγηθά κέζα. νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Μ’ απηό ηνλ ηξόπν.

Απηά είλαη ε εμεηδίθεπζε ζηα ζεηηθά θαη αλζξσπηζηηθά καζήκαηα θαη ηέινο ζηελ δηδαζθαιία «δηαθνξεηηθώλ» καζεηώλ. ε γλώζε ησλ αμηώλ. Σην ίδην θιίκα θηλνύληαη θαη ηα άιια παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα ζηηο Η. επεηδή ζέινπλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ηαπηόρξνλα λα επσθειεζνύλ από ηα καζεζηαθά νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ. ε γλώζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαζώο θαη ε γλώζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Απηέο είλαη ε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. ηελ Απζηξαιία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Αθόκα. Σύκθσλα κε όια όζα εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ. παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο γλώζεσλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθόο.ελδηαθέξνλ απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Σηελ επόκελε ελόηεηα. ησλ ζηόρσλ. Παξάιιεια.Α. νη γεληθέο παηδαγσγηθέο γλώζεηο θαη ε γλώζε αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. ελώ ε δεύηεξε ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Σύκθσλα κε έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν. θαηαγξάθνληαη δύν άιιεο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. ν αξηζκόο ησλ θνηηεηώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηηο ηερλνινγίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ πνιύ κηθξόο. Η ρξήζε ηερλνινγηώλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε ηνπο ζην ζρνιηθό ρώξν. Η πξώηε αλαθέξεηαη ζην πςειό πνζνζηό αιιόγισζζσλ καζεηώλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ε παηδαγσγηθή γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ. ησλ νξίσλ θαη ηνπ θηινζνθηθνύ θαη ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ηξία θπξίσο επίπεδα. Τέινο. Καη ζηηο ηξείο απηέο θαηεπζύλζεηο ε ζπκκεηνρή ζηηο .Π.

Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο επηρεηξνύλ λα εθκαηεύζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη απόςεηο ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Σθνπόο είλαη από ηε κηα ε θαηαγξαθή ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζηάζεο ησλ θνηηεηώλ απέλαληη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. ην έηνο θνίηεζεο. Με ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε νκαδνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ θαη αλαθέξζεθαλ έμη αλεμάξηεηνη παξάγνληεο. Τν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 226 θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο Νεπηαγσγώλ Φιώξηλαο θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2002-2003. παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο κε ηηο νπνίεο δηεξεπλήζεθαλ νη αλάγθεο γηα πξαθηηθή άζθεζε ησλ κειινληηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Παηδαγσγηθά ηκήκαηα. Δξγαιείν ηεο έξεπλαο είλαη ην εξσηεκαηνιόγην. Δλ θαηαθιείδη. από ηα απνηειέζκαηα θάλεθε όηη . ελώ από ηελ άιιε ν εληνπηζκόο ησλ παξαγόλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηώλ γηα απηό ην ζέκα. Σ’ απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνύλ νη αλάγθεο ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε.5. νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά. ην ηκήκα θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο Γηεπξπκέλεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Τέινο.πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη ζηελ έξεπλα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπο. Απαξηίδνληαη από ηξηαληακία εξσηήζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο αθνξνύλ ην θύιν. Η ζπλέπεηα ησλ δειώζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππνινγίζηεθε από ηελ αμηνπηζηία «Άιθα». Τέινο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Παξαγόλησλ. νη ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο έγηλαλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS 11.

ε ζηάζε ηνπο είλαη αξλεηηθή σο πξνο ηε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ιόγσ ηεο έιιεηςεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. νη γπλαίθεο θαίλεηαη όηη είλαη πεξηζζόηεξν ζεηηθέο απέλαληη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. κα πρζπει να περιλαμβάνει οκτϊ μζρθ. Τν κεγάιν ζηνίρεκα. Γεληθά. όκσο. Ταπηόρξνλα.έλα κεγάιν πνζνζηό θνηηεηώλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Τκήκαηνο ηεο Φιώξηλαο έρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε.1 Σο Πρόβλημα Η διατφπωςθ του προβλιματοσ κατά τθ ςυγγραφι ερευνθτικισ ζκκεςθσ είναι μείηονοσ ςθμαςίασ για τον ερευνθτι και ωσ τζτοιο πρζπει να αντιμετωπίηεται. υποκζςεισ. τθν αναγκαιότθτα κακϊσ και τθ ςθμαντικότθτα τθσ ζρευνασ και τζλοσ τθν οριοκζτθςθ του προβλιματοσ. Αυτό αποτελεί τθν αιτία για τθν διεκπεραίωςθ τθσ ζρευνασ. δειώλεηαη ε αλάγθε γηα εθζπγρξνληζκό ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ςοβαρό μειονζκτθμα εντοπίηεται ςτο γεγονόσ ότι θ περίλθψθ ζχει γραφτεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα ενϊ το υπόλοιπο άρκρο είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα ερευνθτικά ερωτιματα. ε εθαξκνγή δειαδή ησλ όζσλ δηδάρηεθαλ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. Αρχικά. τθν περίλθψθ και ςτθ ςυνζχεια τθ διατφπωςθ του προβλιματοσ. Στο παρόν άρκρο. Αληίζεηα. το ςκοπό τθσ ζρευνασ. Κριτική άρθρου 1. Το πρόβλθμα. Παράλλθλα. είλαη θαηά πόζν κπνξνύλ λα αξζνύλ νη δηζηαγκνί γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ καζήκαηνο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηεο κειινληηθήο αμηνπνίεζεο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. δεν γίνεται καμία αναφορά για το ποφ εντοπίηεται το . ςτο πρϊτο κεφάλαιο.

3 ΢κοπόσ ζρευνασ Ο ςτόχοσ τθσ ζρευνασ κακορίηεται με ςαφινεια και ςφντομα ςε μια πρόταςθ. Χρθςιμοποιοφνται ριματα. Επίςθσ. κάνοντασ ξεκάκαρο ότι οι μεταβλθτζσ του δείγματοσ . 1. δεν αναφζρεται οφτε και θ αναγκαιότθτα τθσ ζρευνασ.πρόβλθμα και ςυνεπϊσ ςτθ ςπουδαιότθτα του. κετικά ςθμεία αποτελοφν αφενόσ θ ορκι γραφι τθσ ςε μονό διάςτθμα και αφετζρου θ ζκταςθ τθσ ςε οκτϊ με δζκα γραμμζσ περίπου. Οι ερευνθτζσ ζχουν χρθςιμοποιιςει απλι γλϊςςα και φφοσ. τα ερωτιματα που τίκενται ςχετικά με τθν ζρευνα είναι πολφ γενικά και δεν προςανατολίηουν τον αναγνϊςτθ ςτισ ςωςτζσ κατευκφνςεισ. Ακολοφκωσ. ςτα κετικά ςυμπεριλαμβάνεται θ χριςθ πθγϊν που ςχετίηεται με το κζμα που παρουςιάηεται. καταγράφονται τα χαρακτθριςτικά των υποκειμζνων τθσ ζρευνασ και αναφζρεται θ περιοχι προζλευςθσ του δείγματοσ. Αντίκετα.2 Διατφπωςη Προβλήματοσ Στο μζροσ αυτό τθσ ερευνθτικισ ζκκεςθσ οι ερευνθτζσ χρθςιμοποιοφν λανκαςμζνα το πρϊτο πρόςωπο του πλθκυντικοφ. θ περίλθψθ αναφζρεται ςτο ςκοπό τθσ ζρευνασ που είναι θ διερεφνθςθ των απόψεων φοιτθτϊν Πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςχετικά με τθν πρακτικι άςκθςθ. Σκοπόσ είναι θ επιςτθμονικι παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ και γι’ αυτό κα πρζπει να είναι διατυπωμζνθ με τρόπο ϊςτε να φαίνεται απρόςωπθ. Επιπρόςκετα. όπωσ είναι το «περιγράφει». 1. Από τθν άλλθ πλευρά. Ταυτόχρονα. το οποίο βοθκά ςτθν διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ του αναγνϊςτθ. Σε κάκε περίπτωςθ οι ερευνθτζσ κα πρζπει να κζςουν το πρόβλθμα με ςαφινεια και ακρίβεια ζτςι ϊςτε να γίνει θ ςωςτι διερεφνθςθ του προβλιματοσ.

ςε ςχζςθ με τθν πρακτικι άςκθςθ οι μεταβλθτζσ αφοροφν τθν αξία τθσ για τθν επαγγελματικι ηωι.4 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ Τα ερευνθτικά ερωτιματα που απαντϊνται ςτθν παροφςα μελζτθ είναι κυρίωσ περιγραφικά. τα οποία όμωσ δεν κακορίηονται ωσ μεταβλθτζσ.5 Τποθζςεισ Στθν παροφςα ζρευνα δε διατυπϊνονται υποκζςεισ ςχετικά με το ερϊτθμα που εξετάηεται. Σ’ αυτοφ του είδουσ ερωτιματα. απόψεισ και αιςκιματα ςυμμετεχόντων. Άλλωςτε το δείγμα υποκειμζνων που ερωτικθκε είναι πολφ μικρό και ζτςι τα αποτελζςματα δεν μποροφν να γενικευτοφν ςτον πλθκυςμό. 1. Παρουςιάηονται ωσ ςτοιχεία ςτα οποία κα γίνει μια προςπάκεια για εκμαίευςθ. Συγκεκριμζνα. Δεν μπορεί να υπάρξει ςφγκριςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν και γι’ αυτό τα ερευνθτικά ερωτιματα δεν είναι ςθμαντικά. τθ χρονικι διάρκεια τθσ και τζλοσ τον προςδιοριςμό των ςυναιςκθμάτων που προκαλεί. Οι υποκζςεισ ςτθν ζρευνα αναφζρονται ςτθ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ μεταβλθτϊν ι ςτθ διαφορά που υπάρχει μεταξφ ομάδων ςε ςχζςθ με τθν . 1. οι οποίεσ κα περιγραφοφν για να εξαχκοφν ςυμπεράςματα. αντιλιψεισ για τθν ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ τθσ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ανιχνεφεται θ ςτάςθ των φοιτθτϊν απζναντι ςτθν πρακτικι άςκθςθ. Οι απαντιςεισ που δίνονται είναι υποκειμενικζσ και δεν μασ βοθκοφν ςτο να κατανοιςουμε το γιατί ο κόςμοσ ςυμπεριφζρεται με αυτό τον τρόπο. Ο τρόποσ όμωσ με τον οποίο καταγράφονται δεν κακιςτά τισ μεταβλθτζσ αυτζσ κατανοθτζσ από τθν αρχι.πρόκειται να περιγραφοφν οι μεταβλθτζσ. θ ςυλλογι δεδομζνων αφορά κυρίωσ ςυμπεριφορζσ.

Σε κανζνα ςθμείο δεν αναπτφχκθκε το ςκεπτικό για το οποίο κεωρείται αναγκαία θ διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Συνεπϊσ. δεν υπάρχει θ απαραίτθτθ επιχειρθματολογία που να τεκμθριϊνει τθν εξζλιξθ αυτι τθσ ζρευνασ. Επομζνωσ. . 1. Οι απόψεισ που αναπτφςςονται αποτελοφν ςυνζχεια παλαιότερων απόψεων και δεν προωκοφν νζεσ γνϊςεισ για το αντικείμενο μελζτθσ. Η μια αφορά τθ χριςθ των τεχνολογιϊν και θ άλλθ τθν πρακτικι άςκθςθ. Το άρκρο επικεντρϊνεται ςε δφο μόνο πτυχζσ του κζματοσ. θ ςθμαντικότθτα τθσ ζρευνασ κακορίηεται από τθν προςφορά τθσ γνϊςθσ ςτθν εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ. δεν μποροφν να υπάρξουν υποκζςεισ αφοφ οι ςχζςεισ των μεταβλθτϊν αναφζρονται ςτο δείγμα που μελετά θ ζρευνα και όχι ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ. Τα αποτελζςματα τθσ τελευταίασ αφοροφν το δείγμα και όχι το πλθκυςμό ενϊ ταυτόχρονα δεν καλφπτει κανζνα κεωρθτικό κενό ςτθ βιβλιογραφία.6 Αναγκαιότητα/΢ημαντικότητα Ζρευνασ – Οριοθζτηςη Προβλήματοσ Η ερευνθτικι μελζτθ φαίνεται ότι δεν εξυπθρετεί κάποιο ουςιαςτικό ςκοπό. Αυτόσ ο τφποσ εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να αποκτιςει τα εφόδια εκείνα που κα τον κάνουν αποτελεςματικό. Επιπρόςκετα. αν και δεν εξετάηεται το κζμα ςτο ςφνολο του.εξαρτθμζνθ μεταβλθτι. Στθν αρχι τθσ ζρευνασ παρατίκενται ερωτιματα που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία ενόσ πολυδφναμου εκπαιδευτικοφ.

Αθόκα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε εξεπλεηηθή έθζεζε λα ράλεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη έλα ηέηνηνπ είδνπο επηζηεκνληθό άξζξν. ζα έπξεπε λα δνζνύλ νξηζκνί γηα κεηαβιεηέο όπσο είλαη ην άγρνο. ε ηθαλνπνίεζε θαη ε ζηάζε θνηηεηώλ γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε. ζα πξέπεη λα επεμεγεζνύλ πιήξσο. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ην πξόβιεκα θαη ην ζεσξεηηθό πιαίζην. Οη απόςεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν δίλνπλ ηελ αίζζεζε ζηνλ αλαγλώζηε όηη πξνέθπςαλ από εκπεηξία θαη όρη κεηά από επηζηεκνληθή έξεπλα. Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ώζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο. Αληίζεηα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. αθνινπζεί ε επεμήγεζε ηνπ κε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε έηζη ώζηε λα γίλεη θαηαλνεηό. Έπεηηα.1 Αναςκόπηςη Βιβλιογραφίασ Σην παξόλ άξζξν δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Η παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζε δηαγξακκαηηθή κνξθή. όιεο νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη θαη εθθξάδνπλ έλλνηεο. ζα έπξεπε λα γίλεη κηα γεληθή ζεώξεζε ηνπ ζέκαηνο επεμεγώληαο θαη ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαγθαηόηεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. . Οη εξεπλεηέο αθνύ θαηαλνήζνπλ πιήξσο ην ζεκαζηνινγηθό πεδίν απηώλ ησλ ιέμεσλ ζηε ζπλέρεηα λα ηελ παξνπζηάζνπλ κέζα από ηε βηβιηνγξαθία.

το ερωτθματολόγιο ωσ μζςο ςυλλογισ δεδομζνων και τζλοσ θ ςτατιςτικι ανάλυςθ. Αυτό που καταγράφεται ςε ςθμεία του άρκρου είναι το φφλο και ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων. Στο άρκρο που εξετάηεται δεν υπάρχει περίλθψθ που να περιγράφει τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ζρευνασ. Δεν διευκρινίηεται όμωσ ο τρόποσ επιλογισ των ερωτθκζντων. Σϋ αυτι κα ζπρεπε να αναφζρεται ο χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ κάκε διαδικαςίασ και οι οδθγίεσ που δόκθκαν ςτουσ ερωτθκζντεσ.1 Μεθοδολογία Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερϊσ θ πορεία. Ταυτόχρονα. ϊςτε να μθν υπάρχουν αμφιβολίεσ για τα αποτελζςματα που κα προκφψουν. απουςιάηει από το άρκρο θ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςταδίων που ακολοφκθςαν οι ερευνθτζσ. κα πρζπει να επεξθγθκεί και να δικαιολογθκεί το δείγμα του πλθκυςμοφ. που κα βοθκιςουν τον αναγνϊςτθ να διεξάγει τθν ίδια ζρευνα κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ αν το κελιςει. Κατά τθ διαδικαςία τθσ περιγραφισ αυτισ ακολουκοφνται κάποια βαςικά ςτάδια. Άρα.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3. Σκοπόσ είναι να δοκοφν όλεσ εκείνεσ οι πλθροφορίεσ. Το ποςοςτό των κοριτςιϊν που απαντά ςτο ερωτθματολόγιο είναι πολφ μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με αυτό των ανδρϊν. . για τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ τουσ ζργου. τα ςτάδια και τα μζςα που χρθςιμοποίθςαν οι ερευνθτζσ.

αν απορρίφκθκαν ερωτιςεισ ι αν προςτζκθκαν και τζλοσ αν επεξθγικθκαν εννοιολογικοί οριςμοί. Στθν ςυνζχεια. Επίςθσ. Στο άρκρο επιχειρείται μια καταγραφι των μερϊν του ερωτθματολογίου αλλά δε διευκρινίηεται αν υπιρχαν υποκατθγορίεσ και αν κάποιεσ κατθγορίεσ ερωτιςεων ομαδοποιικθκαν ςε γενικζσ κατθγορίεσ. Το μειονζκτθμα ςε αυτό το ςθμείο εντοπίηεται ςτο γεγονόσ ότι δεν αναφζρεται ποιοσ ςυνζταξε το ερωτθματολόγιο. Στο άρκρο αναφζρεται το μζςο ςυλλογισ δεδομζνων που χρθςιμοποιικθκε ςτθν ζρευνα. δεν πλθροφορεί τουσ αναγνϊςτεσ για ςθμαντικά ηθτιματα όπωσ αν υπιρξε αρχικό ερωτθματολόγιο. . το οποίο ςυμπλθρϊκθκε από ζνα δείγμα φοιτθτϊν. Αυτό είναι το ερωτθματολόγιο. αυτό που υπολείπεται ςτο ερευνθτικό άρκρο που εξετάηεται είναι ο τρόποσ χοριγθςθσ και επιςτροφισ των ερωτθματολογίων. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κα πρζπει να δθλωκεί ο αρικμόσ των ατόμων που απάντθςαν κακϊσ και οι οδθγίεσ που δόκθκαν ςτα υποκείμενα.Η περιγραφι του μζςου ςυλλογισ δεδομζνων είναι ςθμαντικι ζτςι ϊςτε ο αναγνϊςτθσ να αξιολογιςει και να πλθροφορθκεί για τθ ποιότθτα και τθ ςοβαρότθτα τθσ εργαςίασ που αναλιφκθκε.