STROKE

โรคหลอดเลือดสมอง

STROKE
คือ การเกิดภาวะบกพร่ องของระบบประสาทเฉพาะที่
อย่างฉับพลันทันใด ซึ่งเป็ นผลมาจากการเกิดมี
เลือดออกในสมองหรื อการที่สมองขาดเลือด

Stroke แบ่งตามความผิดปกติของสมองได้ 2 ชนิดคือ

1. Ischemic stroke เป็ นภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง พบมาก
ถึง 80 %
มีสาเหตุเกิดจาก
- Cerebral thrombosis เนื่องจากหลอดเลือดตีบลง อาจเกิด
จากหลายสาเหตุเช่น เส้นเลือดอักเสบหรื อผนังเส้นเลือดที่
หนาตัว ที่มกั เป็ นในผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดันสูง
ไขมันสูง

.Transient ischemic attack (TIA) หรื อ mini stroke เป็ นภาวะที่เกิด ชัว่ คราวไม่ถึง 1 วัน ไม่มี brain damage อาจจะมีอาการชาหรื ออ่อน แรงของกล้ามเนื้อหรื อระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนไป .Cerebral embolism เกิดจากก้อนเล็กๆที่เรี ยก emboli ส่ วนใหญ่เป็ น ก้อน blood clot จากหัวใจหรื อเส้นเลือดใหญ่ที่ถูกบีบขึ้นไปตาม หลอดเลือดสู่สมองผ่าน carotid artery และไปอุดหลอดเลือดไว้ emboli จากหัวใจมักเกิดจากการที่หวั ใจเต้นไม่สม่าเสมอ ลิ้นหัวใจ รั่วทาให้เกิดลิ่มเลือด เยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบ การใส่ ลิ้นหัวใจเทียม กล้ามเนื้อหัวใจตาย หรื อเกิดจากเส้นเลือดที่เป็ นแผล (atherosclerosis) .

Hemorrhagic stroke คือภาวะเลือดออกในสมอง พบประมาณ 20 % แต่มีอตั ราการตายสูงกว่าแบบแรก เกิดจาก .Cerebral Hemorrhage มีเลือดออกในสมองเกิดจาก เส้นเลือดแตก .2.Subarrachnoid hemorrhage เกิดเมื่อเส้นเลือดที่ผวิ เยือ่ หุม้ สมองแตกและมีเลือดออกในช่องว่างระหว่างสมอง กับกะโหลก .

ทั้งหมดนี้จะส่ งผลให้เกิดการตายของเซลล์สมอง ทาให้ หน้าที่ของสมองส่ วนนั้นสูญเสี ยไป เช่น การพูด การเคลื่อนไหว ความจา ระดับความรู้สึกตัว ปวดหัว เวียนหัว .

ความสาคัญของ stroke stroke เป็ นภาวะฉุกเฉิ นที่จะต้องไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ ว ที่สุดเท่าที่จะเร็ วได้ การป้ องกัน ลดปัจจัยเสี่ ยงต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดัน ต้องได้รับการรักษา ให้ยาป้ องกันการเกิดลิ่มเลือด ลดไขมันในเลือด รักษาโรคหัวใจที่เป็ นอยู่ .

opiate antagonist รวมทั้ง antioxidants Hemorhagic stroke มีท้ งั การรักษาโดยการผ่าตัดและไม่ผา่ ตัด ขึ้นอยู่ กับขนาดและอันตรายจากก้อนเลือดรวมทั้งความเสี่ ยงจากการ ผ่าตัด .การดูแลรั กษา Ischemic Stroke ปั จจุบนั นี้มียาระเบิด blood clot เป็ นพวก tissue plasminogen activator ที่ช่วยละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน แต่ตอ้ งรักษา เร็ วภายใน 3 ชัว่ โมง หลังจากมีอาการ มีงานวิจยั ว่าน้ าลายค้างคาว สามารถให้เข้าเส้นเลือดเพื่อช่วยละลายลิ่มเลือดได้แม้วา่ จะรักษาช้า ภายใน 9 ชัว่ โมง นอกจากนั้นจะเป็ นยาพวกป้ องกันการทาลายของ เนื้อสมอง ได้แก่การใช้ glutamate antagonist. calcium antagonist.

ปวดศีรษะรุ นแรงฉับพลันชนิดไม่เคยเป็ นมาก่อน 5.อาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมอง ได้ แก่ 1. อาการอ่อนแรง หรื อชาครึ่ งซีกของร่ างกายทันทีทนั ใด 2. อาการตามัว หรื อมองไม่เห็นทันที โดยเฉพาะที่เป็ นข้างเดียว 3. เวียนศีรษะ บ้านหมุน เดินลาบาก หรื อเป็ นลม โดยเฉพาะถ้ามีอาการ ดังกล่าวมาแล้วร่ วมด้วย อาการเตือนเหล่านี้ อาจเป็ นเพียงชัว่ ขณะแล้วดีข้ ึนเอง แต่กม็ ีความสาคัญ และผูป้ ่ วยควรจะพบแพทย์โดยด่วน ถ้าผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาเร็ วเท่าใด อัตรา การตาย ความพิการจะยิง่ น้อยลง . พูดตะกุกตะกัก พูดไม่ชดั นึกคาพูดไม่ออก หรื อไม่เข้าใจคาพูด ทันทีทนั ใด 4.

เส้ นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดสมองตีบเป็ นโรคหนึ่งซึ่งจัดอยูใ่ นกลุ่มใหญ่ที่เรี ยกว่า โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบด้วย 3 โรคหลักๆ ได้แก่ เส้นเลือด สมองตีบ แตก และ อุดตัน โดยที่เส้นเลือดสมองตีบเป็ นแบบที่พบได้ มากที่สุด (80-85%) .

เส้นเลือดที่ตีบเกิดจากการหนาตัวของผนังหลอดเลือด รวมทั้งอาจมี เกล็ดเลือดหรื อองค์ประกอบอื่นๆ ของเลือด มาสะสมตามผนังหลอด เลือด ซึ่ งจะทาให้เลือดไหลผ่านได้นอ้ ยลง ถ้าเป็ นมาก ก็จะทาให้เลือด ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอและเกิดความเสี ยหายต่อเซลสมองบริ เวณนั้น .

อาการ เนื่องจากสมองมีหลายส่ วน แต่ละส่ วนมีหน้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น อาการใน ผูป้ ่ วยแต่ละคน ขึ้นกับบริ เวณของสมองที่มีเส้นเลือดตีบ อาการที่พบ .เวียนศีรษะมาก เดินเซ แบบที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน .แขนขาอ่อนแรง หรื อชาซีกใดซีกหนึ่ง (บางกรณี อาจเป็ นทั้ง2ซีก) .มองไม่เห็นซีกใดซีกหนึ่ง ลักษณะสาคัญของอาการที่เกิดคือ เป็ นค่อนข้างเร็ ว กะทันหัน ภายในเวลาเป็ น นาที หรื ออาจเป็ นหลังตื่นนอน โดยที่ก่อนเข้านอนยังปกติอยู่ .ลิ้นแข็ง พูดไม่ชดั หรื อสาลัก .พูดไม่ได้ หรื อฟังไม่รู้เรื่ อง (มีปัญหาด้านความเข้าใจภาษา) .

การสูบบุหรี่ .ไขมันในเลือดสูง .โรคหัวใจบางชนิด .ความดันโลหิ ตสูง .โอกาสที่จะเป็ น อายุที่มากขึ้นถือเป็ นปัจจัยเสี่ ยงของโรคนี้ที่ไม่สามารถป้ องกันได้ แต่ปัจจัยเสี่ ยง ที่เราสามารถ ควบคุมได้ยงั มีอีกหลายอย่าง ซึ่งถ้าเราคุมได้ดีกจ็ ะสามารถลด โอกาสการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้มาก แม้จะไม่ 100% ก็ตาม ปัจจัยเสี่ ยง .เบาหวาน .

การป้ องกันโรคเส้ นเลือดสมองตีบ เนื่องจากเป็ นโรคที่ถา้ เป็ นแล้ว มักไม่หายสนิท เหลือความพิการอยูบ่ า้ งไม่ มากก็นอ้ ย การป้ องกันจึงมีความสาคัญมาก บางรายที่มีปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวควร ควบคุมโรคให้ดี ไม่ขาดยา ตั้งใจควบคุมอาหาร จะลดโอกาสการเป็ นอัมพาตลง รวมทั้งการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ พักผ่อนเพียงพอ หลีกเลี่ยงของ มึนเมา ตรวจเลือดเพื่อหาปัจจัยเสี่ ยงทุกปี โดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า 30-35 ขึ้น ไป หรื อมีประวัติคนในครอบครัวมีโรคที่เป็ นปัจจัยเสี่ ยง เพราะอาจมี โรคเหล่า นั้น เนื่องจากส่ วนมากเป็ นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม .

ให้กาลังใจผูป้ ่ วย เนื่องจากโรคนี้พบว่าผูป้ ่ วยมีโอกาสมากที่จะมีโรค ซึมเศร้า หรื อเครี ยดร่ วมด้วย ซึ่งเกิดจากการที่เคยทาอะไรได้ แล้วมาทา ไม่ได้ 4.ควบคุมปัจจัยเสี่ ยงอย่างเคร่ งครัด ห้ามขาดยา พบแพทย์ตามนัด 2.ทากายภาพบาบัดอย่างต่อเนื่องอาจทาเองที่บา้ นหรื อหลังจากออกจาก โรงพยาบาล 3.ในรายที่เดินไม่ได้ นอนอยูก่ บั เตียง ต้องพลิกตัว จับนัง่ บ่อยๆ เพื่อป้ องกัน โรคแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ แผลกดทับ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ .การดูแลผู้ป่วยทีเ่ ป็ นโรค 1.

การทากายภาพบาบัด มีส่วนสาคัญทีส่ ุ ดในการเพิม่ โอกาสทีท่ าให้ ส่ วนทีอ่ ่ อนแรง กลับมามีแรงมากขึน้ ได้ ยาที่ทาน จะเน้นไปที่การป้ องกันการเกิดซ้ าของเส้นเลือดสมองตีบ ดังนั้น แม้ทานยาครบ แต่ไม่ค่อยทากายภาพบาบัด ก็ไม่สามารถทา ให้อาการดีข้ ึนได้เท่าที่ควร .

หลอดเลือดในสมองแตก โรคหลอดเลือดในสมองแตก พบว่าเป็ นสาเหตุ สาคัญที่ทาให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต อย่าง เฉียบพลัน โดยผูป้ ่ วยอาจไม่ทนั สังเกตสัญญาณที่ ร่ างกาย ได้พยายามส่ งคาเตือนมาให้แล้ว เหตุ เพราะคาดไม่ถึงว่าผลที่ตามมาอาจร้ายแรงถึงขั้น พิการหรื อเสี ยชีวิตได้ .

อาการของโรค โรคหลอดเลือดสมองแตก คือ อาการที่หลอดเลือดในสมองฉีกขาด จึงทาให้ เลือดออกในสมอง อาจส่ งผลให้เสี ยชีวิตได้ สาเหตุสาคัญเกิดจากภาวะความดัน โลหิ ตสูง บางคนเรี ยกว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ นโรคที่พบบ่อยที่สุดของ โรคทางระบบประสาท ไม่วา่ จะอยูใ่ นกลุ่มคนสาขาอาชีพใด ล้วนมีโอกาสเสี่ ยง ที่จะเป็ นอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมองแตกได้ .

โรคหลอดเลือดในสมองแตก ก่อให้เกิดอาการต่างๆ ทางระบบประสาท ซึ่งจะมีอาการอย่างเฉี ยบพลันทันทีทนั ใด แต่ใช้เวลาในการฟื้ นตัว ค่อนข้างนาน หากได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ วตั้งแต่แรก จะสามารถลดอัตราการตายและพิการลงได้มาก หรื อสามารถกลับมาใช้ ชีวิตแบบคนปกติได้ หลอดเลือดในสมองแตกสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้ .

1. หลอดเลือดแตกในเนือ้ สมอง มีผลทาให้ผปู ้ ่ วยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นมาทันที เนื่องจากเลือดที่ออกจะไปกดเบียดเนื้อสมอง ทาให้สมองทางาน ผิดปกติ และนอกจากนี้ยงั เกิดความดันในโพรงกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น ผูป้ ่ วยมักเกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ถ้ามีเลือดออกมาเป็ น จานวนมาก หรื อเลือดออกในก้านสมอง ผูป้ ่ วยอาจหมดสติ หรื อ เสี ยชีวิตได้อย่างรวดเร็ ว .

หลอดเลือดแตกในชั้นเยือ่ หุ้มสมอง สาเหตุมกั เกิดจากการโป่ งพองของหลอดเลือดสมองบริ เวณฐานกะโหลกศีรษะ เมื่อมีเลือดออกในทันทีทนั ใด ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดศีรษะรุ นแรงมากอย่างที่ไม่ เคยเป็ นมาก่อน บางคนอาจหมดสติ หรื อเสี ยชีวิตได้ต้ งั แต่ระยะแรก จึงจาเป็ นที่ จะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่ งด่วน จากสถิติเมื่อปี 2550 พบว่าคนไทยกว่า 13 ล้านคน เสี่ ยงพิการจากหลอดเลือด สมองแตก/ตีบ/ตัน และมีผปู ้ ่ วยเป็ นอัมพาต อัมพฤกษ์ ปี ละ 1.5 แสนคน เสี ยชีวิตจากโรคนี้ปีละกว่า 4.2.5 หมื่นคน สาเหตุเกี่ยวข้องมาจากหลายโรค โดยเฉพาะโรคความดันโลหิ ตสูงและเบาหวานเสี่ ยงสูงกว่าคนทัว่ ไป 2-17 เท่าตัว รวมทั้งโรคหัวใจ .

สั ญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง อาการส่ วนใหญ่ที่ทาให้ผปู ้ ่ วยถูกนาตัวส่ งโรงพยาบาล คือ แขนขาอ่อนแรง อาจเป็ นซีกใดซีกหนึ่งของร่ างกาย บางคนหน้าเบี้ยว หรื ออาจมาจากอาการชา อาจจะมองเห็นภาพซ้อน หรื อมองไม่เห็นข้างหนึ่ง หรื อมองเห็นแค่ ครึ่ งหนึ่งของตาแต่ละข้าง มีอาการปวดศีรษะอย่างรุ นแรงและเฉียบพลัน หรื อเวียนศีรษะ อาเจียน อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด ซึมลง หรื อหมดสติ มี อาการชัก ผูป้ ่ วยอาจมีอาการได้หลายๆ รู ปแบบ แล้วแต่ตาแหน่งของสมองที่ มีการขาดเลือด หรื อมีเลือดออกในสมอง ปัญหาส่ วนใหญ่ที่พบ คือ รอจนเป็ นโรคมากแล้วค่อยไปหาหมอ ทาให้กว่าจะถึง มือหมอผูป้ ่ วยก็เป็ นอัมพาตไปแล้ว .

หลอดเลือดสมองตัน โรคหลอดเลือดสมองตัน เกิดจากภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะมี การอุดตันของเส้นเลือดที่นาเลือดไปเลี้ยงสมองส่ วนต่างๆ ส่ งผลให้สมอง ขาดเลือด อาการเบื้องต้นที่พบบ่อย โรคหลอดเลือดสมองตัน เช่น ตาพร่ ามัวมองเห็น ภาพซ้อน มีอาการชาครึ่ งซีก อ่อนแรงและหน้าเบี้ยว หรื อมีอาการแขนขา อ่อนแรงร่ วมด้วย พูดลาบาก หรื อฟังไม่เข้าใจ เวียนศีรษะ การทรงตัวไม่ดี เดินเซ กลืนลาบาก ปวดศีรษะ (บางครั้งจะมีอาการปวดศีรษะรุ นแรง) .

อาจจะแสดงอาการออกมาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อมีอาการหลายอย่างพร้อมกัน ส่ วนใหญ่ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน มักเกิดในกลุ่มวัยกลางคนขึ้นไป ซึ่ง เป็ นช่วงวัยที่กาลังสร้างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หากพบว่ามีอาการ เหล่านี้ควรรี บพบแพทย์ เพื่อให้การรักษาและวินิจฉัยโดยด่วน ถ้าผูป้ ่ วย โรค หลอดเลือดสมองตีบตัน ได้รับการรักษาและสามารถกลับคืนมาเป็ นปกติใน 24 ชัว่ โมง เรี ยกว่า TIA (Transient Ischemic Attack) หรื อ Mini stroke .

สาเหตุสาคัญของ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน เกิดจากการมีไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือดด้านในหลอดเลือดสมอง หรื อมี ลิ่มเลือดขนาดเล็กที่ลิ้นหัวใจและผนังหัวใจ หลุดลอยตามกระแสเลือดไปอุด ตันหลอดเลือดในสมอง ซึ่งมักพบในผูป้ ่ วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจโต ลิ้นหัวใจตีบหรื อรั่ว ผนังหัวใจรั่ว หรื อเกิดจากการฉีกของผนังหลอดเลือด ด้านใน ทาให้เส้นเลือดอุดตัน รวมถึงการแข็งตัวของเลือดที่เร็ วเกินไป หรื อ เกล็ดเลือดมากเกินไป ล้วนเป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้หลอดเลือดอุดตันได้ .

ผูท้ ี่เข้าข่ายเสี่ ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ได้แก่ ผูท้ ี่เป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทาให้มีลิ่มเลือดหลุด ไปอุดเส้นเลือดสมอง ผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป็ นประจา ผูท้ ี่มีไขมันในเลือดสูง จะทา ให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเร็ วกว่าปกติ ผูท้ ี่ดื่ม แอลกอฮอล์มาก ละเลยการออกกาลังกาย นอกจากนี้ฮอร์โมนบางอย่าง โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศหญิง จะทาให้หลอดเลือดดาในสมองอักเสบได้ .

ควบคุมอาหาร อย่าให้น้ าหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐาน .ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ .ควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ .งดสูบบุหรี่ .การป้ องกัน .ถ้าเป็ นเบาหวาน ควรรักษาระดับน้ าตาลให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด .

ต่อ หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ถ้าเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู ง ควรดูแลความดันโลหิ ตให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ หากมีอาการผิดปกติ เช่น แขนขาอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดลาบาก เวียนศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน ควรรี บพบแพทย์โดยเร็ วที่สุด ควรตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ เพื่อตรวจหาความเสี่ ยง เพราะอาจเกิดลิ่มเลือดใน หัวใจหลุดเข้าไปอุดตันในหลอดเลือดสมองได้ .

การรักษา โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน • การรักษา โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน คือ การทาให้เซลล์ของ สมองยังอยูร่ อดให้ได้นานที่สุด ถ้าเราสามารถทาให้เลือด ไหลเวียนได้ทนั เวลาและในระดับที่เพียงพอ ก็สามารถทาให้เนื้อ สมองบริ เวณนั้นฟื้ นตัวได้เร็ ว ส่ งผลให้ผปู้ ่ วยกลับมาเป็ นปกติได้ ซึ่งการรักษานี้จะต้องทาภายใน 3 ชัว่ โมง เพื่อให้ยาละลายลิ่ม เลือด (Thrombolysis) ควรอยูใ่ นความดูแลของผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน สมอง หลังจากให้ยาผูป้ ่ วย .

รักษาโดยการให้ยาบางประเภท เพื่อให้เซลล์สมองเสี ยน้อยที่สุด โดย ระยะแรกๆ ควรจะดูแลผูป้ ่ วย โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตอาการแทรกซ้อน บาบัดรักษาโรคอื่นๆ ของผูป้ ่ วย เช่น โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไต ปอดบวม กลืนลาบาก ..ใช้กายภาพบาบัดในรายที่เป็ นอัมพาต ไม่วา่ จะเป็ นการฝึ กนัง่ ยืน เดิน การ ฝึ กกลืน ฯลฯ .ในรายที่ซึมเศร้า เป็ นปัญหาที่พบบ่อยในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคอัมพาต มักจะ รักษาโดยใช้จิตบาบัดร่ วมด้วย .

ผูป้ ่ วยควรได้รับการฟื้ นฟูมากที่สุด เพื่อให้ช่วยเหลือตัวเองหรื อ เป็ นอิสระมากที่สุด ผูป้ ่ วยบางรายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทีม แพทย์และพยาบาล ควรจะมีการติดตามอาการผูป้ ่ วยขณะบาบัด ที่บา้ นด้วย .

Rehabilitation of stroke กายภาพบาบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพาต (Paralysis) กล้ ามเนื ้อไม่สามารถทางานได้ ปกติ อาจพบผู้ป่วย อัมพาตอ่อนปวกเปี ยก หรื ออัมพาตแบบแข็งเกร็ ง อัมพฤกษ์ (Paresis) กล้ ามเนื ้อมีแรงทางานได้ แต่มีแรงลดลงกว่าปกติ หรื อ กล้ ามเนื ้ออ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) กล้ ามเนื ้อไม่มีแรงที่แขนและขาซีกซ้ าย หรื อ ซีกขวา อัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia) กล้ ามเนื ้อไม่มีแรงที่ขาทัง้ 2 ข้ าง อัมพาตทังตั ้ ว (Tetraplegia) กล้ ามเนื ้อไม่มีแรงทังตั ้ ว .

การกระตุ้นการรับความรู้สกึ 4.การรั กษาทางกายภาพบาบัด 1. การป้องกันการติดแข็งของข้ อต่อ เอ็น และกล้ ามเนื ้อ 5. ทาให้ ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ ้น . การกระตุ้นให้ เกิดการฟื น้ ตัวกล้ ามเนื ้อ 2. การกระตุ้นการเคลื่อนไหวเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถทางานได้ ตามปกติ หรื อ ใกล้ กบั ปกติมากที่สดุ 3.

กายภาพบาบัด 1) การจัดท่าทางในการนอน 2) การบริ หารการเคลื่อนไหวของข้อ 3) การเคลื่อนไหวข้อไหล่ดว้ ยตัวผูป้ ่ วยเอง 4) การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยบนเตียง 5) การลุกนัง่ จากท่านอนหงาย 6) การนัง่ ข้างขอบเตียง 7) การลุกขึ้นยืน / การยืน 8) การเดินบนพื้นราบ 9) การขึ้น – ลงบันได .

ป้องกันข้ อติด -ป้องกันกล้ ามเนื ้อและเอ็นหดตัว -การไหลเวียนของเลือดดีขึ ้น -กระตุ้นให้ มีการฟื น้ ตัวเพื่อทาให้ ไม่ลืมการเคลื่อนไหว .การบริหารการเคลื่อนไหวของข้ อ ในกรณีที่ผ้ ปู ่ วยไม่สามารถเคลื่อนไหวแขนและขา ควรมีผ้ ดู แู ลทา การเคลื่อนไหวข้ อต่างๆให้ ผ้ ปู ่ วย ให้ ผ้ ดู แู ลทาการเคลื่อนไหวข้ อต่างๆ ให้ ผ้ ปู ่ วยเพื่อ .

การเคลือ่ นไหว -การเคลื่อนไหวข้อให้ผปู้ ่ วยควรทาช้าๆ -ควรทาการเคลื่อนไหวให้สุดองศาของการเคลื่อนไหวที่ปกติ -ในแต่ละท่าทาซ้ าๆ ท่าละ 10 – 30 ครั้ง วันละ 2 รอบ -ไม่ควรทาการเคลื่อนไหวหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ หรื อ ในขณะผูป้ ่ วยมีไข้ -ขณะทาการเคลื่อนไหวข้อ ถ้าผูป้ ่ วยปวด หรื อ พบปัญหาควรหยุด และปรึ กษาแพทย์หรื อนักกายภาพบาบัด .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful