Niskonaponske sklopke i prekida i d.o.o.

OP I TERMINI I DEFINICIJE IZ PODRU JA SKLOPNIH APARATA I OPREME NISKOG NAPONA

Pripremili: Mladen Golub dr.sc. Stjepan Štefan

Zagreb, 08.02.2011.

Generator koja isklapa glavni sustav napajanja (mrežu) a zatim uklapa generatorski sustav.Svi vodovi koji mogu do i pod napon moraju biti odvojeni od glavnog kruga. ozna ava se crnom bojom. Kompaktna sklopka (Switch . s time da se ne smije prije i vrijednost nazivne termi ke struje.neselektivni i kategorija B selektivni (mora imati deklariranu kratkotrajno podnosivu struju). Prekida (Circuit . U slu aju da se glavna sklopka ne koristi kao sklopka za sklapanje u slu aju nužde. okinuta pozicija mora biti jasno prikazana.o. Rastavne sklopke moraju zadovoljiti kategoriju upotrebe AC23 i sljede e zahtjeve: . Rastavna sklopka (Switch . ali ne i prekidati struje kratkog spoja.o. voditi i prekidati struju normalnog pogona te uklapati.disconnector) Rastavna sklopka je mehani ki sklopni aparat koji može uklapati. Op i pojmovi i definicije Sklopka (Switch) Sklopka je mehani ki sklopni aparat koji može uklapati. . 1. U isklopljenom položaju kontakti moraju zadovoljiti izolacijske zahtjeve odre ene za rastavlja . .disconnector) Kompaktna sklopka je u osnovi rastavna sklopka izuzetno kompaktne konstrukcije. Preklopka (Changeover switch) Preklopka je sklopni aparat koji služi za preklapanje dva nezavisna potroša a ili preklapanje dva nezavisna sustava napajanja prema jednom potroša u. . kao što je struja kratkog spoja. U slu aju da aparat ima okida . voditi i prekidati struju normalnog pogona te preoptere enja. Glavna sklopka (Main switch) U skladu s IEC/EN 60204-1 glavna sklopka osigurava sigurnost elektri nih ure aja i strojeva.breaker) Prekida je mehani ki sklopni aparat koji može uklapati. . Kategorija A . Dijele se u dvije kategorije. Mora biti sposobna za zaklju avanje u isklopljenom položaju.isklopljeni položaj mora jasno ozna avati da su glavni kontakti u otvorenom položaju. Sklopka može uklapati. voditi i prekidati struju normalnog pogona (pod kojima se podrazumijevaju eventualno i odre eni uvjeti preoptere enja) i u odre enom vremenu podnositi struje nenormalnog pogona.rastavljanje potroša a od glavnog napajanja što se prikazuje jasnim položajem ru ice u isklopljenom položaju.Prekidna mo mora biti takva da je sklopka sposobna isklopiti struju najve eg zako enog motora i zbroj svih ostalih pogonskih struja. kao što su struje kratkog spoja. odre eno vrijeme voditi i prekidati struju nenormalnog pogona. Ru no upravljane glavne sklopke sposobne su za uklapanje i isklapanje glavnih strujnih krugova. Tipi ni primjer za to je preklopka Mreža .Niskonaponske sklopke i prekida i d. mora imati crvenu ru icu i žutu podlogu. Kada se glavna sklopka koristi kao sklopka za nužno isklapanje.

disconnector) Osigura .rastavna sklopka (rastavna pruga) je sklopka kojoj rastalni uložak ili drža osigura a s rastalnim uloškom. ine pomi ni kontakt.Switch disconnector. Fuse . . koji se ne pokre e ru no i koji može uklapati.Op i pojmovi i definicije Niskonaponske sklopke i prekida i d.rastavna pruga (Fuse . Rastavna sklopka s osigura ima (Switch . ine pomi ni kontakt.disconnector .Kod osigura -rastavnih sklopki polovi aparata smješteni su jedan pored drugog.rastavna sklopka. Sklopka za nužni isklop (Emergency stop switch) Sklopka za nužni isklop je sklopka koja mora imati crvenu ru icu i žutu podlogu. Osigura .o. Prekidanje strujnog kruga vrši se taljenjem posebno oblikovane rastalnice.rastavlja je sklopni aparat kojem rastalni uložak ili drža osigura a s rastalnim uloškom. Sklopnik (Contactor) Sklopnik je mehani ki sklopni aparat koji ima samo jedan položaj mirovanja. Ovakva sklopka je ujedno i glavna sklopka. Osigura . 2.Strip type) Osigura .Switch disconnector . Služi za u estala sklapanja motornih pogona. Osigura (Fuse) Osigura je sklopni aparat koji slu ži za zaštitu od kratkog spoja i preoptere enja ili samo od kratkog spoja s time što velike struje prekida još u porastu. voditi i prekidati struje u normalnim pogonskim uvjetima i u uvjetima preoptere enja. osigura . ali za razliku od osigura -sklopke smije se isklapati bez optere enja.Fuse) Rastavna sklopka s osigura ima je sklopka kod koje jedan ili više polova imaju u seriju ugra en osigura s kojim ine kombinirani aparat.o.rastavlja (Fuse . a kod osigura -rastavne pruge polovi su smješteni jedan iznad drugog.

uzima se da je nazivni izolacijski napon jednak najvišoj vrijednosti nazivnog pogonskog napona opreme. Nazivna termi ka struja (Conventional free air thermal current) Ith Nazivna termi ka struja je najve a vrijednost struje koju ure aj može voditi u trajanju od 8 sati. Zajedno sa nazivnom pogonskom strujom odre uje primjenu ure aja kao i kategoriju upotrebe. izolacijski razmaci i klizne staze. Nazivni pogonski napon (Rated operational voltage) Ue Nazivni pogonski napon je napon koji ozna ava gornju granicu najvišeg linijskog napona za koji je ure aj namijenjen. Za opremu koja nema definirani izolacijski napon. 3.Niskonaponske sklopke i prekida i d. kategoriju upotrebe i temperaturu okoline. Nazivni izolacijski napon (Rated insulation voltage) Ui Nazivni izolacijski napon je vrijednost napona na koji se odnose dielektri na ispitivanja. .o. Nazivna pogonska struja (Rated operational current) Ie Nazivna pogonska struja je struja koju ure aj može trajno voditi s obzirom na nazivni pogonski napon. definirana od strane proizvo a a. a da zagrijavanje pojedinih dijelova ne prije e granice navedene u normi IEC 60947.o. Maksimalna vrijednost nazivnog pogonskog napona ne smije biti ve a od nazivnog izolacijskog napona. Nazivni udarni podnosivi napon (Rated impulse withstand voltage) Uimp Nazivni udarni podnosivi napon je vršna vrijednost udarnog napona koju oprema podnosi bez greške pod odre enim ispitnim uvjetima i ijom vrijednoš u su definirani izolacijski razmaci. nazivnu frekvenciju. koju sklopni aparat mora mo i trajno voditi pod to no specificiranim uvjetima. Op i pojmovi i definicije Nazivna trajna struja (Rated uninterrupted current) Iu (In ) Nazivna trajna struja je efektivna vrijednost struje.

o. 75 ili 100% Icu ). Za izmjeni nu struju nazivna uklopna mo je odre ena kao efektivna vrijednost simetri ne komponente struje. Nazivni kratkotrajno podnosiva struja (Rated short time withstand current) Icw Nazivna kratkotrajno podnosiva struja je efektivna vrijednost struje koju sklopni aparat može voditi u zatvorenom položaju to no propisano vrijeme i pod to no propisanim uvjetima upotrebe (nazivni pogonski napon. 4. 50. koju aparat može bez problema uklopiti pod odre enim uvjetima (nazivni pogonski napon.circuit breaking capacity) Icu Nazivna grani na prekidna mo je vrijednost grani ne kratkospojne prekidne mo i navedene od proizvo a za odre eni pogonski napon i pod odre enim uvjetima. Nakon prekidanja pogonske prekidne struje. Za izmjeni nu struju nazivna prekidna mo je odre ena kao efektivna vrijednost simetri ne komponente struje. Izražava se efektivnom vrijednoš u prirodne struje u kA. Nazivna grani na prekidna mo (prekida a) (Rated ultimate short . nazivna pogonska struja). nazivna pogonska struja) definiranim od strane proizvo a. Nazivna kratkospojna uklopna mo (Rated short . .Op i pojmovi i definicije Niskonaponske sklopke i prekida i d. prekida i dalje mora zadržati svoje nazivne karakteristike. Nazivna pogonska prekidna mo (prekida a) (Rated service short . Preporu a se izvršiti servisiranje prekida a. (Nakon prekidanja grani ne prekidne struje prekida je potrebno servisirati ili zamijeniti). Izražava se kao postotak nazivne grani ne prekidne mo i (Ics je 25. Nazivna prekidna mo (Rated short-circuit breaking capacity) Icn Nazivna prekidna mo je najve a vrijednost struje navedena od proizvo a a koju sklopni aparat može prekinuti pri to no propisanim uvjetima.o.circuit making capacity) Icm Nazivna uklopna mo je vrijednost struje navedene od proizvo a a.circuit breaking capacity) Ics Nazivna pogonska prekidna mo je vrijednost pogonske kratkospojne prekidne mo i navedene od proizvo a za odre eni pogonski napon i pod odre enim uvjetima.

Ovom direktivom se zabranjuje upotreba slijede ih šest tvari: olova (Pb). .o. Preoptere enje (Overload) Preoptere enje je kada struja pre e vrijednosti ve e od nazivne pogonske struje. Izoliranje (Isolation) Funkcija potpuno isklopljenog izvora napajanja od bilo kojeg izvora energije uz osigurane uvjete sigurnosti. EMC (Elektromagnetska kompatibilnost) EMC se definira kao sposobnost normalnog funkcioniranja sklopnog aparata u elektromagnetskom okruženju bez ikakvih neo ekivanih me udjelovanja na okolinu ili druge ure aje. polibromidnih bifenila (PBB) i polibromidnih difenil etera (PBDE). šesterovalentnog kroma (Cr6+). žive (Hg). Pozitivno otvaranje kontakata (Positively driven operation) U skladu sa IEC/EN60 947-5-1 pozitivno otvaranje kontakata garantira da e glavni kontakti biti potpuno otvoreni kada je ru ica (izvršni lan) u isklopljenom položaju. Authorisation and restriction of CHemicals) Directive Direktiva kojom se dokazuje da su proizvodi izra eni od materijala koji su registrirani i odobreni od tijela EU i da nisu štetni za ljude. REACH (Registration. Vidi tablicu na stranici 7. definiraju se razli iti stupnjevi mehani ke zaštite ozna eni sa IP (International Protection ili Ingress Protection). Op i pojmovi i definicije Stupanj mehani ke zaštite IP (IP Rating) Ovisno o primjeni sklopnih aparata u razli itim uvjetima okoline. Evaluation.Niskonaponske sklopke i prekida i d. Položaj glavnih kontakata mora biti jasno ozna en. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Directive Direktiva o ograni enju uporabe odre enih opasnih tvari u elektri noj i elektroni koj opremi. kadmija (Cd). Rastavne sklopke moraju biti u mogu nosti da se zaklju avaju u isklopljenom položaju u skladu s IEC/EN 60 204-1.o. 5.

Okida isklopni (Shunt trip) Okida isklopni je elektromehani ki dio koji vrši okidanje sklopnog aparata kada se na njegov svitak narine odabrani napon. Okida (Release) Okida je naprava mehani ki povezana s mehani kim sklopnim aparatom.o.Op i pojmovi i definicije Niskonaponske sklopke i prekida i d. prethodno odre ene promjene jednog ili više elektri nih izlaznih krugova kada su ispunjeni izvjesni uvjeti u elektri nim ulaznim krugovima koje kontrolira relej (npr. Pomo ni kontakti tipa NO (normal open) . termi ki relej sklopnika). koja osloba a element za održavanje položaja i dopušta otvaranje ili zatvaranje mehani kog sklopnog aparata. Okida podnaponski (Under voltage release) Okida podnaponski je elektromehani ki dio koji vrši okidanje sklopnog aparata kada napon napajanja svitka okida a podnaponskog padne na vrijednost nižu od 70% nazivnog pogonskog napona. Pomo ni kontakti tipa NC (normal closed) . 6.uklopni kontakti (Auxiliary contacts) Ozna avaju pomo ne kontakte koji su u istom položaju kao i glavni kontakti ure aja (kada su glavni kontakti ure aja u otvorenom položaju i pomo ni kontakti su u otvorenom položaju).o. . (Termomagnetski ili elektroni ki okida prekida a).isklopni kontakti (Auxiliary contacts) Ozna avaju pomo ne kontakte koji su u suprotnom položaju od glavnih kontakata ure aja (kada su glavni kontakti ure aja u otvorenom položaju pomo ni kontakti su u zatvorenom položaju). Relej (Relay) Relej je ure aj projektiran tako da proizvodi trenutne.

.Niskonaponske sklopke i prekida i d. Op i pojmovi i definicije Stupanj mehani ke zaštite (IP Rating) Kabelske uvodnice (Cable glands) Vanjski promjeri vodi a i kabela Broj žila i presjek NYM Približni vanjski promjer NYY NYVY H07RN-F Broj žila i presjek NYM Približni vanjski promjer NYY NYVY H07RN-F NYY Kabel sa PVC omota em NYCY Kabel sa koncentri nim vodi ima i PVC omota em H07RN-F Fleksibilni gumom izolirani kabel za srednje jaka mehani ka optere enja 7.o.o.

preoptere enja preoptere?enja Uklapanje i prekidanje struja motora ili drugih jako induktivnih optere?enja optere enja Uklapanje i prekidanje djelatnih optere?enja ii umjerenih preoptere?enja optere enja preoptere enja Uklapanje i prekidanje jako induktivnih optere?enja optere enja Oznaka A uz kategoriju upotrebe ozna ava ve u u estalost sklapanja (npr. AC-23A). reverziranje Kavezni motori. pokretanje.o. impulsno pokretanje Upravljanje elektromagnetskim teretom pri izmjeni?nom naponu izmjeni nom Zatvaranje i otvaranje neoptere?enih strujnih krugova neoptere enih Uklapanje i prekidanje djelatnih optere?enja i umjerenih preoptere?enja optere enja preoptere enja Uklapanje i prekidanje kombiniranih djelatnih i induktivnih optere?enja. Preporu ljive vrijednosti za trofazne kavezne motore sa 1500 o/min pri 50Hz Snaga motora Nazivna struja motora Osigura za pokretanje direktno Y/D Nazivna struja motora Osigura za pokretanje direktno Y/D Nazivna struja motora Osigura za pokretanje direktno Y/D Nazivna struja motora Osigura za pokretanje direktno Y/D f m Kategorije upotrebe (Utilisation categories) Kategorija upotrebe AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-15 AC-20 AC-21 AC-22 AC-23 DC-21 DC-23 Tipi na Tipi?na primjena Neinduktivni ili malo induktivni tereti. reverziranje. . pokretanje. otporni?ke pe?i otporni ke pe i Kolutni motori. 8.o.Op i pojmovi i definicije Niskonaponske sklopke i prekida i d. isklapanje u vrtnji Kavezni motori. pokretanje. a oznaka B manju estalost sklapanja (za ve e amperaže). umjerenih optere enja.

: +385 (0)49/588 561 E-mail: prodaja@koncar-nna.: 01/2369 201. 2318 115 Fax. 588 553 Fax. export@koncar-nsp.o.o.: +385 1/2318 918 E-mail: prodaja@koncar-nsp.hr LOKACIJA ZLATAR 49250 ZLATAR. 2337 011 Fax.hr www.koncar-nsp. LOKACIJA ZAGREB 10000 ZAGREB.hr . export@koncar-nna. Zagreba ka 31 Tel.hr.: +385 (0)49/588 552.: 01/2395 659 Tel.: +385 1/2369 243.hr.NISKONAPONSKE SKLOPKE I PREKIDA I d. Borongajska cesta 81b Tel.