Cap 3.

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR
3.1. Clasificarea imobilizărilor Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a OMFP nr. 306/2002, imobilizările sunt reprezentate de bunuri sau valori destinate să deservească o perioadă îndelungată activitatea unităţii patrimoniale , fiind caracterizate prin: a) durata de utilizare este de regulă mai mare de un an; b) nu se consumă şi nu se înlocuiesc la prima utilizare; c) nu îşi schimbă forma pe parcursul utilizării; d) nu sunt, de obicei, destinate comercializării. Spre deosebire de definiţiile patrimoniale ale imobilizărilor IAS, clarifică definirea imobilizărilor corelat cu definirea activelor, respectiv: un activ este o resursă controlată de întreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă beneficii economice viitoare. Pentru a fi recunoscut, înscris în bilanţ, ca un activ, o imobilizare trebuie să îndeplinească două condiţii, respectiv: 1. posibilitatea de a realiza un beneficiu viitor, şi 2. să aibă determinat un cost credibil. Cadrul legislativ din ţara noastră structurează imobilizările în: a) imobilizări necorporale; b) imobilizări corporale; c) imobilizări în curs (corporale şi necorporale); d) imobilizări financiare. Imobilizările sunt grupate şi după natura lor, deosebindu-se: • imobilizări de natură financiară, cum ar fi: investiţii financiare; • imobilizări nefinanciare, cum ar fi: imobilizările necorporale şi cele corporale. După destinaţia imobilizărilor putem deosebi: • imobilizări profesionale, cum sunt imobilizările care participă la realizarea obiectivelor de bază ale activităţii unităţii, şi • imobilizări neprofesionale care participă la îndeplinirea altor funcţii ale unităţii. De asemenea, imobilizările sunt structurate după modul de conducere a evidenţei operative, a organizării şi conducerii contabilităţii analitice şi sintetice, pentru asigurarea integrităţii lor, a calculului în înregistrări a amortizării, a evidenţei deprecierii reversibile a acestora, aspecte ce se vor trata pe parcursul acestui capitol. 3.2. Reguli generale de evaluare în bilanţ Conform prevederilor OMFP nr. 306/2002, în bilanţ imobilizările sunt evaluate la: a) valoarea cu care se înscrie fiecare imobilizare în bilanţ este reprezentată de costul de achiziţie sau de costul de producţie, dacă nu s-a înregistrat nici un provizion pentru deprecierea acestora; b) dacă imobilizările au durată de viaţă limitată, costul de achiziţie sau de producţie se va diminua în mod sistematic pe durata perioadei de

60

funcţionare a activului, prin calcularea amortismentelor corespunzătoare; c) este obligatorie constituirea, pe seama cheltuielilor, de provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate a căror valoare s-a diminuat, indiferent dacă durata de utilizare a acestora este limitată sau nu. Valoarea care trebuie înscrisă în bilanţ va fi diminuată corespunzător, iar provizionul astfel constituit se va reprezenta separat în notele explicative. d) încetarea existenţei totale sau parţiale a motivelor ce au determinat constituirea de provizioane, impune reluarea corespunzătoare a acestora la venituri. Aceste reluări se vor prezenta separat în Notele explicative, iar dacă deprecierea este superioară provizionului constituit, se constituie un provizion suplimentar. Deci, în bilanţ imobilizările se înscriu la valoarea contabilă netă, obţinută prin scăderea din valoarea de intrare sau contabilă a valorii substractive, respectiv, a amortizării şi provizioanelor pentru deprecieri. Faţă de această situaţie, în contabilitatea curentă, imobilizările se identifică prin obiectele de evidenţă, cum ar fi: • pentru imobilizările necorporale: marca de fabricaţie, programul informatic, etc.; • pentru imobilizările corporale obiectul de evidenţă îl reprezintă: fiecare fel de teren (agricol, silvic, cu zăcăminte), un utilaj tehnologic, o clădire, o specie de animale de muncă, o plantaţie; un mijloc de transport, etc.; • pentru imobilizările financiare obiectul de evidenţă îl reprezintă: o categorie de acţiuni, o creanţă din participare, o creanţă din împrumutul acordat, etc. Conform IAS nr. 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” se agreează structurarea activelor în bilanţ, după criteriul natură deosebindu-se: a) active curente şi b) active imobilizate, ridicându-se problema definirii, evaluării, reevaluării şi recunoaşterii. 3.3. Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor 3.3.1. Evaluarea imobilizărilor Valoarea de intrarea sau valoarea contabilă se diferenţiază în funcţie de modalitatea de dobândire a lor, şi anume: • cele achiziţionate cu titlul oneros, la cost de achiziţie; • cele obţinute din producţie proprie, la cost de producţie; • cele intrate prin leasing operaţional, la valoarea reziduală plus taxele vamale dacă locatarul este nerezident; • cele intrate prin leasing financiar la minimul dintre valoarea justă şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing; • Valoarea justă este suma la care poate fi tranzacţionat un activ sau decontată o intrare, de bună voie, între părţile aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii în care preţul este determinat în mod obiectiv.

61

• • •

Plăţile minime de leasing sunt acele plăţi de-a lungul termenului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat să le efectueze, excluzând chiria contingentă, costurile serviciilor şi impozitele pe care locatorul le va plăti şi care se vor rambursa acestuia. Cele intrate prin subvenţii guvernamentale la valoarea subvenţiei, iar în cazul în care subvenţia este reprezentată de transferul unui activ nemonetar, valoarea de intrare este dată de valoarea justă; În cazul schimbului de active valoare de intrare este dată de valoarea justă a activului intrat, egală cu valoarea justă a activului cedat (nu se admite, în prezent în România); Imobilizările aduse ca aport sau primite cu titlu gratuit se evaluează la valoarea de aport, respectiv la valoarea de utilitate, care este dată de preţul pieţei, de utilitatea imobilizării, de starea şi locul unde acestea se află.

Valoarea de inventar – la inventar imobilizările se evaluează la: • Valoarea actuală sau valoarea de utilitate; • Valoarea contabilă netă pentru imobilizările amortizabile pentru care sa calculat amortizare şi s-au constituit provizioane. La închiderea exerciţiului se compară valoarea actuală stabilită la inventar cu valoarea contabilă, fiind posibile două situaţii: 1. valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabilă, reprezentând un plus de valoare, care conform principiului prudenţei nu se înregistrează 2. valoarea de inventar este mai mică decât valoarea contabilă, rezultând un minus de valoare care se tratează astfel: ◊ sub formă de amortizare dacă deprecierea este ireversibilă; ◊ sub forma constituirii unui provizion dacă deprecierea este reversibilă. Conform IAS 16 „Terenuri şi mijloace fixe” şi IAS 36 „Deprecierea activelor”, deprecierea, pierderea de valoare comportă un alt tratament contabil decât cel oferit, în prezent, de legislaţia românească şi pe care îl agreăm, respectiv, deprecierea imobilizărilor amortizabile este tratată ca şi cheltuieli din depreciere, iar revenirea acesteia ca şi un venit din aprecierea imobilizărilor şi nu ca şi un provizion. Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o entitate economică estimează că o va obţine pentru un activ las sfârşitul duratei de viaţă utilă, după deducerea prealabilă a costurilor de cesionare previzionate. Valoarea reziduală este legată de stabilirea valorii amortizabile, ca bază de calcul a amortizării, concept ce nu se aplică în România, deşi un număr mare de unităţi economice aplică OMFP nr. 94/2001, armonizat complet la standardele internaţionale de contabilitate. 3.3.2. Reevaluarea imobilizărilor Constituie operaţia economică, în urma căreia valoarea de intrare sau contabilă a unei imobilizări este înlocuită cu valoarea reevaluată sau valoarea actuală a acesteia.

62

Valoarea actuală se stabileşte în funcţie de rata inflaţiei comunicată de Comisia Naţională de Statistică, cu posibilitatea de ajustare în funcţie de condiţiile concrete în care se găseşte imobilizarea reevaluată. Reevaluarea imobilizărilor corporale şi financiare se face pe baza dispoziţiilor administrative legale. Diferenţa din reevaluare rezultă din compararea valorii reactualizate, de utilitate sau de piaţă, cu valoarea contabilă, se înregistrează la capitaluri în cazul plusurilor de valoare, prin formula contabilă: ------------------------------------------------„Imobilizări” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= „Rezerve din reevaluare” x ---------------------------------------------------

Diferenţa dintre amortizarea actualizată şi cea calculată la data reevaluării diminuează rezerva din reevaluare, înregistrându-se: ------------------------------------------------„Rezerve din reevaluare” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= „Amortizări privind imobilizările” x ---------------------------------------------------

Imobilizările corporale au fost reevaluate în România corespunzător ratelor de inflaţie, în baza HGR nr. 945/1990; HGR nr. 26/1992; HGR nr. 500/1994; HGR nr. 983/1998, iar în prezent imobilizările se pot reevalua anual conform HGR nr. 403/200, dacă rata inflaţiei cumulată pe ultimii trei ani depăşeşte 100%. 3.4. Organizarea şi conducerea contabilităţii imobilizărilor necorporale 3.4.1. Recunoaşterea imobilizărilor necorporale Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor, sau pentru scopuri administrative. În bilanţ, un activ necorporal trebuie recunoscut dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică şi dacă costul său poate fi evaluat în mod credibil. Prin beneficii economice viitoare se înţelege potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalenţe de numerar către persoana juridică. Conform OMFP nr. 306/2002 imobilizările necorporale cuprind: 1. Cheltuielile de constituire; 2. Cheltuielile de dezvoltare; 3. Concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi alte valori similare; 4. Fondul comercial; 5. Alte imobilizări necorporale; şi 6. Imobilizările necorporale în curs de execuţie.

63

4. însă acestea pot majora costul activului necorporal dacă vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.4. din care s-a scăzut valoarea reziduală. 3. în carul căreia s-au instituit şi nominalizat conturile: • 201 „Cheltuieli de constituire”. b) Cheltuielile pentru specializări.IAS 38 „Active necorporale” prevede ca toate cheltuielile pentru cercetare să fie recunoscute drept cheltuieli. aspect ce nu se aplică în România. 3.3. Valoarea amortizabilă este costul activului sau o altă valoare substituibilă costului în situaţiile financiare.4. Contabilitatea imobilizărilor necorporale Contabilitatea imobilizărilor necorporale se conduce cu grupa 20 „”Imobilizări necorporale”. ci se tratează ca şi cheltuieli când apar: a) Cheltuielile la înfiinţarea unui nou domeniu sau a unei societăţi (costurile de constituire). mai puţin amortizarea şi provizioanele cumulate din depreciere. iar dacă acesta a fost raportat drept cheltuială nu mai poate fi recunoscut ca parte din costul unui activ necorporal. În bilanţ un activ necorporal trebuie prezentat la cost. inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia şi se recunosc ca venit sau cheltuială. Durata de viaţă utilă reprezintă perioada pe parcursul căreia se estimează că întreprinderea ca utiliza activul supus amortizării. sau numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimează că vor fi obţinute de către întreprindere prin folosirea activului respectiv. în contul de profit şi pierdere. Cheltuielile ulterioare recunoaşterii iniţiale unui activ necorporal se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. Amortizarea. IAS 38 precizează că următoarele cheltuieli nu dau naştere la un activ necorporal. 64 . atunci când nici un beneficiu economic nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară. 3. Evaluarea imobilizărilor necorporale Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. c) Cheltuielile pentru publicitate şi/sau pentru promovarea unui nou produs. Câştigurile sau pierderile care apar odată cu casarea sau cedarea imobilizării necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată. De asemenea. Un activ necorporal trebuie scos din evidenţă la cedare sau casare. cedarea şi casarea imobilizărilor necorporale Valoarea amortizabilă a unei imobilizări necorporale trebuie să fie alocată sistematic de-a lungul duratei sale de viaţă utilă.2. d) Cheltuielile la mutarea sau reorganizarea unei părţi sau a întregii societăţi. atunci când sunt efectuate.4.

brevete. 3. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare”.4. dacă nu avem constituite rezerve cel puţin la dimensiunea cheltuielilor de constituire existente în sold. în legătură cu cheltuielile de constituire imobilizate sunt posibile următoarele înregistrări: • depunerea de către acţionari sau asociaţi a sumelor necesare finanţării cheltuielilor de constituire. pe o perioadă de cel mult 5 ani. cont de activ. prezintă sold.• • • • • • 203 „Cheltuieli de dezvoltare”. se înregistrează: x --------------------------------------------------= % 5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------201 „Cheltuieli de constituire” ------------------------------------------------• calcularea şi înregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire. deci. Aceste cheltuieli pot fi imobilizate sub forma cheltuielilor de constituire. fiind posibil să prezinte sold debitor ce exprimă dimensiunea cheltuielilor de constituire existente la un moment dat.4. 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”. cheltuielile de prospectare a pieţei. licenţe.1. 207 „Fondul comercial”. cum ar fi: cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. În contabilitate. se înregistrează: ------------------------------------------------% 5311 „Casa în lei” 5121 „Conturi la bănci în lei” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 462 „Creditori diverşi” x --------------------------------------------------- achitarea cheltuielilor de constituire pe baza documentelor justificative de casă sau bancă. de publicitate şi diverse alte cheltuieli legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii economice. iar elementele de natura cheltuielilor se prezintă detaliat în notele explicative. 233 „Imobilizări necorporale în curs”. când trebuie amortizate. 205 „Concesiuni. prin formula contabilă: 65 . Contabilitatea cheltuielilor de constituire imobilizate se conduce cu ajutorul contului 201 „Cheltuieli de constituire”. 208 „Alte imobilizări necorporale”. cele privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni. conform reglementărilor legale. nu se pot distribui dividende. cont sintetic de gradul I. Contabilitatea cheltuielilor de constituire Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice. Reglementările legale prevăd că atât timp cât cheltuielile de constituire nu sunt amortizate.

oglindite prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------581 ”Viramente interne” ------------------------------------------------• intrarea sumelor ridicate de la bancă în casieria unităţii comerciale.2.------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” x --------------------------------------------------- închiderea contului de cheltuieli de exploatare cu amortizarea cheltuielilor de constituire.4. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare Conform OMFP nr.4. 66 . 306/2002. înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării. se face prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 201 „Cheltuieli de constituire” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2801 „Amortizarea cheltuielilor de constituire” ------------------------------------------------- 3. se face prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------• conform cecului de numerar se ridică de la bănci sumele necesare pentru plata acţionarilor sau asociaţilor care au avansat sume pentru finanţarea cheltuielilor de constituire. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 581 „Viramente interne” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------5311 „Casa în lei” ------------------------------------------------• achitarea obligaţiilor faţă de acţionari sau asociaţi. a sumelor avansate pentru finanţarea cheltuielilor de constituire a societăţii. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 5311 „Casa în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------462 „Creditori diverşi” ------------------------------------------------• contabilizarea scoaterii din evidenţă a cheltuielilor de constituire imobilizate amortizate complet. aceste cheltuiesc aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial.

Imobilizările de această natură se pot realiza în regie proprie. pentru a duce la bun sfârşit dezvoltarea sa. produsele. pentru procedeul de turnare. conform documentelor justificative. construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele. • proiectarea. un activ necorporal provenit din dezvoltare este recunoscut numai dacă o societate poate demonstra următoarele: • fezabilitatea tehnică pentru finalizarea activului necorporal. şi • proiectarea. să se poată utiliza sau vinde. • existenţa resurselor tehnice.Aşa ar fi. • abilitatea de a evalua cheltuiala atribuită activului necorporal în timpul dezvoltării sale. procesele. Conform IAS 38 „Active necorporale”. sau se achiziţionează de la terţi. impunând tratament contabil diferit. • proiectarea echipamentelor şi utilajelor care implică o tehnologie nouă. se supun amortizării pe o perioadă de cel mult 5 ani. dacă suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profiturilor reportate nu este cel puţin egală cu suma cheltuielilor de dezvoltare neamortizate. • intenţia de a finaliza acel activ necorporal pentru utilizare sau vânzare. se înregistrează: ------------------------------------------------601 „Cheltuieli cu materiile prime” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 301 „Materii prime” x --------------------------------------------------- contabilizat consumul de materii auxiliare. prin înregistrarea: 67 . construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor. în vederea utilizării sau vinderii activului necorporal. încât acesta. conform documentelor justificative. pentru finalizarea unui nou procedeu de turnare. de exemplu: • proiectarea. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. • abilitatea de a folosi sau vinde activul necorporal. financiare şi a altor resurse adecvate. şi anume: • contabilizat consumul de materii prime. construcţia şi operarea unei uzine – pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. Cheltuielile de dezvoltare sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul contului 203 „Cheltuieli de dezvoltare”. cu precizarea că este interzisă distribuirea de dividende. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 3021 „Materiale auxiliare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6021 „Cheltuieli cu materiile auxiliare ------------------------------------------------• contabilizat cheltuielile cu drepturile salariale aferente personalului ce a lucrat la finalizarea procedeului de turnare. • modul în care activul necorporal va genera posibile beneficii viitoare.

conform înregistrării: 68 . se oglindeşte. pentru prestaţiile efectuate pentru definitivarea noului procedeu de turnare. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 203 „Cheltuieli de dezvoltare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” ------------------------------------------------• scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare parţial amortizate. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale în curs” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------233 „Imobilizări necorporale în curs” ------------------------------------------------• contabilizat factura fiscală.------------------------------------------------641 „Cheltuieli cu salariile personalului” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 421 „Personal – salarii datorate” x --------------------------------------------------- recepţia parţială a procesului de turnare. de la o unitate de cercetare. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------% 233 „Imobilizări necorporale în curs” 4426 „TVA deductibilă” ------------------------------------------------• recepţia definitivă a procesului de turnare. ca şi imobilizare necorporală: x --------------------------------------------------= 233 „Imobilizări necorporale în curs” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------203 „Cheltuieli de dezvoltare” ------------------------------------------------• calculul şi înregistrarea amortizării cheltuielilor de dezvoltare. conform formulei contabile: x --------------------------------------------------= 2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------• scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de dezvoltare integral amortizate.

se fac următoarele înregistrări: • contabilizat concesionarea dreptului de exploatare a zăcămintelor sau a fructelor de pădure. licenţe.x --------------------------------------------- 69 . pentru o anumită perioadă de timp. concesiunea este o imobilizare necorporală a cărei valoare este determinată de valoarea bunurilor sau serviciilor preluate cu titlu de concesiune. la valoarea de aport sau valoarea justă . Contabilitatea concesiunilor. a instituit două conturi sintetice de gradul II pentru aceste imobilizări necorporale. cont sintetic de gradul I. mărcilor comerciale şi ale altor drepturi şi valori similare se conduce cu ajutorul contului 205. brevete. 306/2002. licenţelor. 94/2001.4. la valoarea negociată: ------------------------------------------------. brevete. pentru o anumită redevenţă. situaţie când. brevetelor. licenţe şi alte drepturi şi valori obţinute cu resurse proprii” În legătură cu concesionarea unui zăcământ de substanţă minerală utilă. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 203 „Cheltuieli de dezvoltare” x --------------------------------------------------- 3.4.3. sau cu concesionarea fructelor de pădure. licenţe. operaţional. = 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” ------------------------------------------------. înregistrându-se. din partea unui concedent. în schimbul unor beneficii. un contract. achiziţionate sau dobândite prin alte modalităţi. în contabilitate. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare achiziţionate”. la costul de achiziţie sau la costul de producţie. brevetelor. licenţelor. poate fi definită ca o convenţie. în contabilitate. cu un anumit preţ negociat. şi anume: • 2051 „Concesiuni. OMFP nr. Concesiunea. Este un cont de activ. se face înregistrarea: ------------------------------------------------205 „Concesiuni. mărcilor comerciale şi a altor drepturi şi valori similare Aceste active imobilizate pot fi aportate . în termeni juridici. dobândeşte dreptul de utilizare a anumitor bunuri sau servicii.------------------------------------------------% 2803 „Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 203 „Cheltuieli de dezvoltare” x --------------------------------------------------- În practică pot apare cazuri când cheltuielile de dezvoltare se concretizează într-un brevet. prin care o persoană fizică sau juridică. însă spre deosebire de OMFP nr. denumită concesionar. brevete. care are aceeaşi denumire. şi • 2052 „Brevete. în contabilitate. licenţe.x --------------------------------------------205 „Concesiuni. Contabilitatea concesiunilor. Deci. de exercitare a unor activităţi.

se înregistrează: x --------------------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” ------------------------------------------------• scoaterea din evidenţă a concesiunilor la expirarea termenului contractului de concesionare. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2805 „Amortizarea concesiunilor. rezultată din reportarea valorii concesiunii la numărul de ani de concesionare. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 2805 „Amortizarea concesiunilor. locaţii de gestiune şi chirii” x --------------------------------------------------de contabilizat încasarea redevenţei. prin înregistrarea: ------------------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 461 „Debitori diverşi” x --------------------------------------------------- B. licenţelor. mărcilor comerciale şi a altor valori şi drepturi similare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------• contabilizat achitarea redevenţei anuale conform Extrasului de cont şi a prevederilor din contract.• contabilizarea mărimii amortizării anuale a concesiunii. brevete. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 205 „Concesiuni. şi anume: A. brevetelor. conform contractului de concesionare: 70 . licenţelor. licenţe. conform Contractului concesionare şi a Extrasului de cont. mărcilor comerciale şi a altor valori şi drepturi similare” ------------------------------------------------- În practică este posibil şi un alt tratament contabil al valorilor contabilizate în contul 205. În contabilitatea concedentului: • contabilizarea redevenţei cuvenite în baza contractului de concesionare: ------------------------------------------------461 „Debitori diverşi” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 706 „Venituri din redevenţe. În contabilitatea concesionarului • preluarea concesiunii. brevetelor.

care se amortizează integral. în baza documentelor justificative.------------------------------------------------205 „Concesiuni. licenţe. locaţiile de gestiune şi chiriile” ------------------------------------------------• contabilizat achitarea chiriei. pentru imobilizarea concesionată: x --------------------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------462 „Creditori diverşi” ------------------------------------------------• contabilizat restituirea bunului luat în concesiune. licenţe. la expirarea termenului prevăzut în contract: x --------------------------------------------------= 205 „Concesiuni. conform Extrasului de cont. la sfârşitul fiecărei luni: 71 . scoţându-se din evidenţă. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 462 „Creditori diverşi” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------612 „Cheltuieli cu redevenţele. brevete. pentru realizarea brevetului ------------------------------------------------Clasa a 6 – a „Cheltuieli” După natura economică a cheltuielii ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= % Diverse conturi de resurse consumate sau datorii x --------------------------------------------------- închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul perioadei de gestiune: x --------------------------------------------------= Clasa a 6 – a „Cheltuieli” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------• contabilizat valoarea parţială a cheltuielilor cu realizarea brevetului. brevete. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” ------------------------------------------------- În legătură cu un brevet realizat în regie proprie. se fac următoarele înregistrări: • colectarea diverselor cheltuieli. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” x --------------------------------------------------- contabilizat redevenţa datorată conform Contractului de concesionare.

Contabilitatea fondului comercial Fondul comercial reprezintă. partea din fondul de comerţ care nu figurează în cadrul celorlalte elemente de patrimoniu. mărcilor comerciale şi a altor valori şi drepturi similare” x --------------------------------------------------- contabilizat închiderea contului de cheltuieli cu amortizarea brevetului. mărcilor comerciale şi a altor valori şi drepturi similare” ------------------------------------------------- 3. brevete. înregistrează: ------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 2805 „Amortizarea concesiunilor. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------• contabilizat scoaterea din evidenţă a brevetului complet amortizat. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 205 „Concesiuni. conform codului comercial. licenţelor. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” ------------------------------------------------• amortizarea brevetului. se ------------------------------------------------205 „Concesiuni.------------------------------------------------233 „Imobilizări necorporale în curs” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale” x --------------------------------------------------- recepţia finală a brevetului. dar care 72 . licenţe. licenţelor.4.4.4. se înregistrează: x --------------------------------------------------= % 233 „Imobilizări necorporale în curs” 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale” x --------------------------------------------------conform calculului amortizării. licenţe. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2805 „Amortizarea concesiunilor. brevetelor. brevetelor. în perioadele viitoare de gestiune. brevete.

306/2002 şi cu ajutorul conturilor 2071 „Fond comercial” şi 2075 „Fond comercial negativ”.contribuie la menţinerea sau dezvoltarea potenţialului activităţii al întreprinderii. poziţie geografică şi altele. conform OMFP nr. În cazul în care fondul comercial este tratat ca şi un activ. cu un anumit cost de achiziţie. se au în vedere următoarele: • valoarea fondului comercial achiziţionat trebuie amortizată sistematic. Fondul comercial. care reprezintă orice exces al costului de achiziţie peste interesul celui ce achiziţionează în valoarea justă a activelor şi datoriilor identificabile achiziţionate la data tranzacţiei de schimb. ca urmare a achiziţiei de către o societate a acţiunilor altei societăţi. şi valoarea justă. Fondul comercial apare de regulă la consolidare şi se determină ca diferenţă între costul de achiziţie. la data tranzacţiei. se reflectă prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 2807 „Amortizarea fondului comercial” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------- 73 . debuşeu. mai mică. este o imobilizare necorporală. Fondul comercial negativ reprezintă orice exces de la data tranzacţiei de schimb. TVA 19%. conform OMFP nr. • perioada de amortizare nu trebuie să depăşească durata vieţii utile. reputaţie. se reflectă: ------------------------------------------------% „Construcţii” 121 „Fond comercial” 207 4426 „TVA deductibilă” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x --------------------------------------------------- aportarea de către acţionari a unei clădiri ca aport în natură pentru care s-a determinat şi fond comercial. peste costul de achiziţie mai mic. mai mare. a părţii de active nete tranzacţionate de către o persoană juridică. care nu poate depăşi perioada între 5 şi 20 ani. Contabilitatea fondului comercial se conduce cu ajutorul contului 207 „Fond comercial”. Acesta este reprezentat de clientelă. al interesului achizitorului în valorile juste ale activelor şi ale datoriilor identificabile. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------% 212 „Construcţii” 207 „Fond comercial” ------------------------------------------------• contabilizarea amortizării fondului comercial. 94/2001. În contabilitate. vadul comercial. mai mare. în legătură cu fondul comercial sunt posibile următoarele înregistrări contabile: • achiziţionarea unui magazin comercial. din punct de vedere contabil. din care fondul comercial reprezintă excesul peste interesul achizitorului.

5. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 207 „Fond comercial” ------------------------------------------------% 2807 „Amortizarea fondului comercial 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------- 3. operaţional. precum şi alte imobilizări necorporale. parţial amortizat.4.x --------------------------------------------------• scoaterea din evidenţă a fondului comercial. cont de activ. se înregistrează: 74 .• scoaterea din evidenţă a fondului comercial. în cazul în care este complet amortizat. chiar dacă ele nu se scot din evidenţă şi se utilizează în continuare.4. Contabilitatea altor imobilizări necorporale se conduce cu ajutorul contului 208 „Alte imobilizări necorporale”. conform facturii fiscale. Contabilitatea altor imobilizări necorporale Se cuprind în această categorie de imobilizări programele informatice create de către unitate sau achiziţionate de la terţi.x --------------------------------------------------2807 „Amortizarea fondului comercial = 207 „Fond comercial” ------------------------------------------------. În principiu. se înregistrează: ------------------------------------------------. programele informatice se amortizează pe o perioadă care nu poate depăşi 3 ani. pentru necesităţile proprii de utilizare. În contabilitate. cont sintetic de gradul I. se înregistrează: ------------------------------------------------% 233 „Imobilizări corporale în curs” 4426 „TVA deductibilă” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x --------------------------------------------------pentru realizarea consumurile proprii de materiale auxiliare programelor informatice se înregistrează: ------------------------------------------------6021 „Cheltuieli cu materialele auxiliare” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 3021 „Materiale auxiliare” x --------------------------------------------------- drepturile personalului cuvenite personalului care a lucrat la realizarea programelor în regie proprie. acest cont generează următoarele operaţii contabile: • achiziţionarea unor componente ale programelor informatice.

de către acţionari sau asociaţi. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 208 „Alte imobilizări necorporale” x --------------------------------------------------informatice şi a altor ------------------------------------------------456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------• contabilizarea amortizării programelor imobilizări necorporale. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------208 „Alte imobilizări necorporale” ------------------------------------------------• depunerea de către societate a programelor informatice ca aport la capitalul altor societăţi.------------------------------------------------641 „Cheltuieli cu salariile personalului” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 421 „Personal – salarii datorate” x --------------------------------------------------- recepţia definitivă a programelor informatice. se înregistrează: x --------------------------------------------------= % 233 „Imobilizări necorporale în curs” 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------208 „Alte imobilizări necorporale” ------------------------------------------------• aportarea în natură de programe informatice de către acţionari sau asociaţi. conform subscrierilor. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 208 „Alte imobilizări necorporale” ------------------------------------------------% „Titluri de participare deţinute la 261 filiale din cadrul grupului” „Titluri de participare deţinute la 262 societăţi din afara grupului” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- retragerile din societate de alte imobilizări necorporale. se înregistrează: ------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale” x --------------------------------------------------- 75 .

Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs se conduce cu ajutorul grupei 23 „Imobilizări în curs”. şi anume: • 233 „Imobilizări necorporale în curs” • 234 „Avansuri acordate pentru imobilizările necorporale” Ambele sunt conturi sintetice de gradul I.4. facturate de către furnizori. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 208 „Alte imobilizări necorporale” ------------------------------------------------% 2808 „Amortizarea altor imobilizări necorporale” 6583 „Cheltuieli privind acţiunile cedate şi alte operaţii de capital” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------- 3. prin înregistrarea: ------------------------------------------------% 233 „Imobilizări necorporale în curs” 4426 „TVA deductibilă” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x --------------------------------------------------- acordarea de avansuri conform contractelor sau comenzilor furnizorilor de imobilizări necorporale. operaţionale. în cadrul căreia s-au instituit şi nominalizat pentru această categorie de elemente patrimoniale două conturi operaţionale.6. sunt posibile următoarele înregistrări contabile: • contabilizarea imobilizărilor necorporale în curs.• scoaterea din evidenţă a altor imobilizări necorporale parţial amortizate. Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs Imobilizările necorporale în curs sunt reprezentate de către imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei. conturi de activ. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------pentru furnizorii de imobilizări. se ------------------------------------------------234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” ------------------------------------------------• decontarea avansurilor înregistrează: ------------------------------------------------404 „Furnizori de imobilizări” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 234 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” x --------------------------------------------------- 76 .4. În legătură cu folosirea lor în contabilitate. fiind evaluate la costul de producţie sau de achiziţie. după caz.

Organizarea şi conducerea contabilităţii imobilizărilor corporale 3. la terminarea şi predarea lor spre utilizare. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 233 „Imobilizări necorporale în curs” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------- 3. în urma finalizării ca şi programe informatice sau alte imobilizări necorporale. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 721 „Venituri din producţia de imobilizări necorporale” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------233 „Imobilizări necorporale în curs” ------------------------------------------------• recepţia imobilizărilor necorporale în curs. 77 .5. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” ------------------------------------------------• recepţia imobilizărilor necorporale în curs. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 233 „Imobilizări corporale în curs” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------203 „Cheltuieli de dezvoltare” ------------------------------------------------• recepţia imobilizărilor necorporale în curs concretizate în brevete . brevete. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 233 „Imobilizări necorporale în curs” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------208 „Alte imobilizări necorporale” ------------------------------------------------• retragerea de imobilizări necorporale în curs de către acţionari sau asociaţi. licenţe.5. conform proceselor verbale. ca şi cheltuieli de dezvoltare imobilizate.• contabilizarea producţiei în curs pentru imobilizările necorporale realizate în regie proprie.1. la recepţie: x --------------------------------------------------= 233 „Imobilizări necorporale în curs” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------205 „Concesiuni. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor corporale Un activ corporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează ca va genera beneficii economice pentru persoana juridică şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil. se înregistrează.

în interiorul unităţii. aspecte care au fost abordate anterior în lucrare (capitolul 2). Cheltuielile cu reparaţiile efectuate la imobilizările corporale. are loc în baza documentului „Bon de mişcare”.Încadrarea unui activ în categoria imobilizărilor corporale presupune îndeplinirea următoarelor condiţii: 1. aşa cum s-a precizat în capitolul imobilizări. Organizarea evidenţei operative şi analitice a imobilizărilor corporale Evidenţa operativă a imobilizărilor corporale se realizează la locurile de utilizare.5. silvice. ci şi inventarierii şi regularizării rezultatelor acesteia. sunt deţinute de către persoana juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii. pentru a asigura utilizarea în continuare a acestora se recunosc ca şi cheltuială.. În bilanţ imobilizările corporale se prezintă la cost. conform reglementărilor legale. în perioada când se fac. terenuri cu zăcăminte. dar în cazul efectuării unor modernizări care au ca efect obţinerea de beneficii economice suplimentare. terenuri cu construcţii şi altele. • pentru celelalte imobilizări corporale contabilitatea analitică se ţine pe fiecare obiect de evidenţă. servicii. 2. precum şi pentru calculul şi înregistrarea amortizării asupra locurilor de folosinţă a imobilizărilor corporale. terenuri fără construcţii. 78 . destinat să îndeplinească în mod independent. 3. şi 3. acestea se recunosc ca şi componente ale activului. au valoarea mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare. Mişcarea imobilizărilor corporale. Imobilizările corporale se supun reevaluării. cu ajutorul „Listelor de inventariere şi evidenţă a mijloacelor fixe”. ateliere. Contabilitatea analitică a imobilizărilor corporale se ţine pe fiecare obiect de evidenţă.2. reprezentanţe etc. în totalitate. ca şi cheltuieli în perioada în care s-au efectuat. sau la o valoare substituibilă acestuia. o funcţie distinctă. mai puţin amortizarea cumulată aferentă şi provizioanele cumulate din depreciere. Evidenţa operativă de la locurile de gestiune serveşte nu numai gestionării imobilizărilor corporale. contabilitatea analitică se organizează distinct şi anume: • terenurile se evidenţiază pe următoarele grupe: terenuri agricole. respectiv: secţii. Iniţial o imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată la cost determinat în funcţie de modalităţile de intrare. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. iar cheltuielile ulterioare se recunosc . sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. Aceste liste se întocmesc de către departamentul contabilitate pe baza datelor din evidenţa analitică. În cadrul imobilizărilor corporale. de regulă. după care se transmit responsabililor de la locurile de folosinţă pentru a înscrie şi urmării mişcarea imobilizărilor corporale pe tot parcursul anului. Prin obiect de evidenţă se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile acestuia.

imobilizările corporale cuprind: terenuri şi amenajări de terenuri. • Fişa mijlocului fix (imobilizări corporale) se întocmeşte de către departamentul financiar – contabil pentru fiecare mijloc fix. cedarea şi casarea imobilizărilor corporale Imobilizările corporale se supun amortizării pe durata de viaţă utilă.5. 306/2002. Imobilizările corporale se scot din evidenţă cu ocazia cedării sau casării. legate de aceste imobilizări. 2. data punerii în funcţiune. Compensaţiile cu terţii şi reevaluarea imobilizărilor corporale Conform prevederilor OMFP nr. durata de serviciu normată. care se înregistrează separat în contabilitate. animale şi plantaţii. corespunzător grupelor din care fac parte. pentru a asigura controlul asupra existenţei imobilizărilor corporale.5. Structural. de către unităţile economice mici. îndeosebi. mobilier. utilizat. mijloace de transport. 79 • . Deci. avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie. atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea lor ulterioară.3. sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel. Amortizarea. precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi se consideră operaţiuni economice distincte. valoarea de intrarea. Prin conducerea documentelor: „Registrul numerelor de inventar”. construcţii. 3. conform cotelor de amortizare prevăzute de reglementările legale. fişa cuprinde date de identificare a mijloacelor fixe. Pentru conducerea contabilităţii analitice a imobilizărilor corporale se pot utiliza una din următoarele două modalităţi: 1. norma de amortizare. Registrul pentru contabilitatea analitică a mijloacelor fixe. instalaţii tehnice.pentru imobilizările corporale în curs se conduce contabilitate analitică distinctă. Amortizarea imobilizărilor corporale constituie o cheltuială pentru unitatea economică. în cazul distrugerilor totale sau parţiale ale imobilizărilor corporale. cu precizarea că terenurile nu se amortizează. cod (14–2–1) şi a „Fişei mijlocului fix” (cod 14-2-2). codul de clasificare. dacă ele au aceeaşi valoare de intrare. atribuindu-se un număr de inventar fiecărui obiect de evidenţă a imobilizărilor. şi care cuprinde atât date specifice din Registrul numerelor de inventar cât şi din Fişa mijlocului fix.4. în ordinea succesivă a numerelor. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. 3. creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi. • Registrul numerelor de inventar se întocmeşte de către departamentul financiar-contabil. aparatură birotică. aspecte ce urmează a se prezenta într-un subcapitol distinct în cadrul imobilizărilor. aceleaşi cote de amortizare şi se pun în funcţiune în aceeaşi lună. Cu ocazia cedării sau casării imobilizărilor corporale se realizează câştiguri sau pierderi care trebuie recunoscute ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere.

Dacă un activ dintr-o clasă nu poate fi reevaluat deoarece nu există o piaţă activă. cu funcţia de activ. Valoarea reevaluată se acordă activului. Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de terenuri Contabilitatea terenurilor şi amenajărilor de terenuri.. Reevaluările trebuie făcute cu regularitate. 3. iar eventuala diferenţă rămasă se înregistrează ca şi o cheltuială. de evaluatori autorizaţi. • Preţurile sunt cunoscute de către public.5. determinate de dezastre naturale sau furt.5. lucrările de acces. aceasta este tratată ca o creştere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii. Dacă în urma reevaluării activelor imobilizate corporale rezultă o creşterea faţă de valoarea contabilă netă. de regulă. apă. când în bilanţ sunt prezentate la valoarea reevaluată. şi anume: • 2111 „Terenuri” • 2112 „Amenajări de terenuri” 80 . amenajarea lacurilor. în cadrul căruia s-aui instituit şi nominalizat două conturi operaţionale de gradul II. bălţilor. cum este cazul terenurilor expropriate. etc. atunci acesta se tratează ca şi o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii. acel activ se prezintă în bilanţ la cost mai puţin amortizarea cumulată şi pierderea cumulată. se conduce cu ajutorul contului 211 „Terenuri şi amenajări de terenuri”. O piaţă activă este acea unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: • Elementele comercializate sunt omogene.Deprecierile activelor se evidenţiază în momentul constatării. reevaluarea imobilizărilor se face la valoarea justă determinată pe baza unor reevaluări efectuate. încât valoarea contabilă să nu difere substanţial de valoarea justă de la data bilanţului. sau ca o scădere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii. dacă nu a existat o descreşterea anterioară recunoscută ca şi o cheltuială aferentă acelui activ. • Pot fi găsiţi în permanenţă vânzători şi cumpărători interesaţi. Dacă rezultatul reevaluării este o descreşterea a valorii contabile nete. sau ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii. şi nu la costul istoric. în schimbul unor imobilizări corporale. împrejmuirile. cum ar fi: racordarea amenajărilor la sistemul de alimentare cu energie. dacă în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă corespunzătoare la acel activ. În principiu. Printre cazurile de compensaţii apărute în asemenea situaţii amintim: • Sumele plătite de către societăţile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale. iar pentru calculul amortizării se va avea în vedere această valoare reevaluată. • Indemnizaţii acordate de guvern. surplus din reevaluare. Imobilizările corporale pot fi reevaluate în baza reglementărilor administrative legale. Reevaluarea elementelor dintr-o clasă de imobilizări trebuie făcută simultan pentru a evita evaluarea selectivă şi prezentarea în situaţiile financiare a unor valori ce ar reprezenta o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. în locul oricărei alte valori la care acesta a fost înregistrat. iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază conform contabilităţii de angajamente.

iar pe măsura utilizării raţionale a acestora îşi sporesc fertilitatea şi valoarea. se înregistrează: 81 .Terenurile nu se amortizează pe motiv că nu au o durată limitată de utilizare. utilizându-se pentru acesta contul 291 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale”. în contabilitate. conform subscrierilor. însă amenajările de terenuri se amortizează . se înregistrează: x --------------------------------------------------= 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2111 „Terenuri” ------------------------------------------------• contabilizarea terenurilor primite cu titlu gratuit sau constatate în plus la inventar. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 105 „Rezerve din reevaluare” x --------------------------------------------------preluate în leasing financiar. Legat de terenuri şi amenajări de terenuri. dar ambele se supun deprecierii. conform ------------------------------------------------% 2111 „Terenuri” 2112 „Amenajări de terenuri” ------------------------------------------------• contabilizat terenurile înregistrării: ------------------------------------------------2111 „Terenuri” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” x --------------------------------------------------- recepţionarea amenajărilor de terenuri realizate cu forţe proprii. conform reglementărilor legale. pe parcursul a mai multor luni. sunt posibile următoarele înregistrări: • achiziţionat teren conform facturii fiscale: ------------------------------------------------% 2111 „Terenuri” 4426 „TVA deductibilă” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x --------------------------------------------------- aportarea de terenuri de către acţionari sau asociaţi. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 131 „Subvenţii pentru investiţii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2111 „Terenuri” ------------------------------------------------• reevaluarea în plus a terenurilor şi a amenajărilor de terenuri. folosindu-se contul 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri”.

incomplet amortizate.------------------------------------------------2112 „Amenajări de terenuri” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= % 231 „Imobilizări corporale în curs” „Venituri din producţia de imobilizări corporale” 722 „Venituri din producţia de imobilizări corporale” x --------------------------------------------------- contabilizat descreşterea valorii terenurilor. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 2111 „Terenuri” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------105 „Rezerve din reevaluare” ------------------------------------------------• contabilizat amortizarea aferentă creşterii valorii reevaluate a amenajărilor de terenuri. conform ------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri” x --------------------------------------------------- contabilizat scoaterea din evidenţă a amenajărilor de terenuri. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------105 „Rezerve din reevaluare” ------------------------------------------------• contabilizat valoarea terenurilor aportate ca participări în natură la capitalul altor societăţi comerciale. conform înregistrării: 82 . reevaluate în plus în perioada precedentă. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 2111 „Terenuri” ------------------------------------------------% „Titluri de participare deţinute la 261 filialele din cadrul grupului” „Titluri de participare deţinute la 262 societăţi din afara grupului” „Imobilizări financiare sub 263 forma intereselor de participare” ------------------------------------------------• contabilizat amortizarea reglementărilor legale: x --------------------------------------------------amenajărilor de terenuri.

6. cum ar fi: • Proces-verbal de recepţie. care se întocmeşte pentru sondele folosite în extracţia ţiţeiului. • Document de constatare a stadiului în care se află un realizarea unui obiectiv de investiţii. • Documente de punere în funcţiune sau de recepţie finală. • Proces-verbal de recepţie finală. animalele de muncă şi plantaţiile. gazelor naturale şi pentru sondele provenite din lucrări geologice care au dat rezultate. Aceste imobilizări se consideră puse în funcţiune la data intrării în producţie. mijloacelor de transport. Documente utilizate şi sistemul de conturi folosite privind imobilizările corporale Primirea în gestiune a mijloacelor fixe. dar nu necesită probe tehnologice. instalaţiilor tehnice. şi care se consideră puse în funcţiune la data terminării montajului. Contabilitatea construcţiilor. etc.5. animalelor şi plantaţiilor şi mobilierului. respectiv la data terminării construcţiei. întocmit pentru utilaje care nu necesită montaj şi nici probe tehnologice. întocmit în cazul utilajelor care necesită montaj. mijloacele de transport. precum şi pentru clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice. echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 3.------------------------------------------------% 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 2112 „Amenajări de terenuri” x --------------------------------------------------- 3.6. şi care se consideră imobilizări la data achiziţiei. Documentele menţionate îndeplinesc următoarele funcţii: • Document de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitatea analitică şi sintactică.. mai sus menţionate. • Documente de aprobare a recepţiei imobilizărilor corporale. Aşa ar fi. precum şi pentru clădirile şi construcţiile care nu deservesc procese tehnologice. • Documente de constatare a îndeplinirii condiţiilor de aprobare a recepţiei provizorii a unor obiective de investiţii. Aceste imobilizări se consideră puse în funcţiune la data terminării probelor tehnologice.5.1. aparaturii birotice. 83 . care se completează în cazul utilajelor şi instalaţiilor care necesită montaj şi probe tehnologice. • Proces-verbal de punere în funcţiune. se face pe baza documentelor justificative. de exemplu. • Proces-verbal de recepţie provizorie. • Documente de apreciere a calităţii lucrărilor pentru obiectivele de investiţii.

aparatură birotică. precizăm: • Imobilizările de natura mijloacelor fixe. 2133 „Mijloace de transport”. ◊ 214 „Mobilier. soluţie agreată de către legislaţia românească. 2813 „Amortizarea instalaţiilor. în cadrul căruia au fost instituite următoarele conturi operaţionale de gradul II: 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri”. de natura mijloacelor fixe. putând avea solduri debitoare care exprimă dimensiunea imobilizărilor corporale aflate în gestiunea unităţii comerciale. creditându-se cu mărimea amortizărilor calculate şi debitându-se cu ocazia cedării sau casării imobilizărilor corporale amortizabile. au funcţie de pasiv. 2814 „Amortizarea altor imobilizări corporale” Toate aceste conturi sunt funcţionale. utilaje şi instalaţii de lucru)”. reflectând în creditul lor mărimea deprecierilor imobilizărilor necorporale. 2134 „Animale şi plantaţii”. sunt conturi de activ. 306/2002. grupa de conturi 29 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor” în cadrul căreia s-au nominalizat şi simbolizat următoarele conturi: • 290 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” • 291 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale” • 293 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs” • 296 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare” Toate conturile din grupa 29 sunt conturi operaţionale. de gradul I sau II. 2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare. ieşirea. cu funcţie de pasiv. animale şi plantaţii”. creditându-se cu ieşirile. Pentru deprecierea imobilizărilor corporale amortizabile s-a prevăzut în lista de conturi. sintetice. mijloacelor de transport. operaţionale. sintetice. mai sus. 84 . care se detaliază pe următoarele conturi operaţionale de gradul II: 2131 „Echipamente tehnologice (maşini. • Pentru contabilizarea amortizării imobilizărilor corporale. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” ◊ 231 „Imobilizări corporale în curs” ◊ 232 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” Toate conturile menţionate. Soldul lor exprimă mărimea amortizărilor calculate aferente imobilizărilor corporale existente în societatea comercială. amortizarea şi deprecierea acestor imobilizări corporale. care se debitează cu majorările sau creşterile de valoare a imobilizărilor corporale menţionate. diminuările de valoare ale imobilizărilor. mijloace de transport. de gradul I. corporale şi financiare. animalelor şi plantaţiilor”. dar pe care nu o susţinem. 306/2002 s-au nominalizat următoarele conturi: ◊ 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”. cuprinsă în conţinutul OMFP nr. conform OMFP nr.În legătură cu sistemul de conturi utilizat pentru intrarea. control şi reglare”. impun următoarele conturi: ◊ 212 „Construcţii” ◊ 213 „Instalaţii tehnice. 2812 „Amortizarea construcţiilor”.

se înregistrează: ------------------------------------------------456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 1011 „Capital subscris nevărsat” x --------------------------------------------------- Aportarea imobilizărilor corporale (mijloace fixe). urmare a aportării subscrierilor. control şi reglare” 2133 „Mijloace de transport” 2134 „Animale şi plantaţii” „Mobilier. utilaje şi instalaţii de lucru)” 2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare.2. 214 echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- Trecerea capitalului subscris nevărsat la capital subscris vărsat. Contabilitatea intrării mobilizărilor corporale Într-o societate comercială intrarea imobilizărilor corporale se realizează prin mai multe modalităţi. în urma evaluării de către evaluatori autorizaţi.5. aparatură birotică. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------% „Construcţii” 212 2131 „Echipamente tehnologice (maşini. faţă de cele nerecunoscute în bilanţul acesteia. reflectate prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------% 2134 „Animale şi plantaţii” 4426 „TVA deductibilă” ------------------------------------------------- 85 . • Subscrierea de aporturi în natură de către acţionari sau asociaţi sub forma imobilizărilor corporale (mijloace fixe).6.3. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 1012 „Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1011 „Capital subscris nevărsat” ------------------------------------------------• Achiziţionat conform facturii fiscale animale de muncă şi plantaţii. însă separat pentru cele ce aparţin unităţii.

control şi reglare” ------------------------------------------------• Preluat utilaje tehnologice prin operaţiunea de leasing financiar. utilaje şi instalaţii de lucru)” ------------------------------------------------• Cu ocazia inventarierii se constată în plus aparatură birotică. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- Se reevaluează în plus mijlocelele de transport din unitate. conform prevederilor legale (HGR nr. oglindite.• Achitarea facturii fiscale pentru achiziţionarea animalelor de muncă şi plantaţiilor. dintr-un credit pe termen lung special angajat pentru acest scop se înregistrează: x --------------------------------------------------= 1621 „Credite bancare pe termen lung” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------404 „Furnizori de imobilizări” ------------------------------------------------• Capitalizarea dobânzii pentru creditul pe termen lung. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 131 „Subvenţii pentru investiţii” ------------------------------------------------214 „Mobilier. aparatură birotică. prin înregistrarea: 86 . angajat pentru achiziţionarea animalelor de muncă şi plantaţiilor. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2134 „Animale şi plantaţii” ------------------------------------------------• Recepţionat aparatura de măsură şi control. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 167 „Alte împrumuturi şi datorii asimilate” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2131 „Echipamente tehnologice (maşini. realizată prin efort propriu al unităţii. 403/2000 şi OMFP nr. reflectată. se înregistrează: x --------------------------------------------------= % 231 „Imobilizări corporale în curs” 722 „Venituri din producţia de imobilizări corporale” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2132 „Aparate şi instalaţii de măsurare. 306/2002).

de declasare a unor bunuri materiale”. b) Devizele estimative de reparaţii capitale. locaţii de gestiune.6. control şi reglare” ------------------------------------------------• În baza contractului de închiriere se înregistrează luarea cu chirie a unor clădiri pentru a fi folosite ca şi magazine de desfacere cu amănuntul: DEBIT: 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie” • Reflectarea la locatar. prin formula: x --------------------------------------------------= 131 „Subvenţii pentru investiţii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------2132 „Aparate şi instalaţii de măsură. Contabilitatea ieşirilor de imobilizări corporale Modalităţile principale de ieşire a imobilizărilor corporale din gestiunea unei unităţi economice o reprezintă: casarea şi cesiunea imobilizărilor. chirii şi alte datorii asimilate” • Reflectarea în contabilitatea locatorului a ratelor totale de leasing financiar.5. Întocmirea documentului are la bază: a) Nota privind starea tehnică a imobilizărilor corporale propuse pentru a fi scoase din funcţiune.3. c) Actele de constatare ale onorariilor.------------------------------------------------2133 „Mijloace de transport” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 105 „Rezerve din reevaluare” x --------------------------------------------------- Se primesc sub formă de donaţie aparate pentru protecţia mediului. prin înregistrarea: DEBIT: 8038 „Alte valori în afara bilanţului” Analitic: „Bunuri predate în leasing financiar” 3. în contabilitate. în conturi extrapatrimoniale: DEBIT: 8036 „Redevenţe. documente de consemnare de scoatere efectivă din funcţiune a valorilor anterior menţionate. Documentele menţionate îndeplinesc următoarele funcţii: 1. Casarea imobilizărilor corporale generează ca şi documente justificative „Procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe. redevenţa formată din mărimea amortizării şi dobânda. documente de constatare a îndeplinirii condiţiilor de scoatere din funcţiune a imobilizărilor. 87 . d) Avizele organelor de specialitate. a obiectelor de inventar şi de declasare a altor bunuri materiale. înregistrate. respectiv. 2. a imobilizărilor corporale luate în leasing operaţional.

Contabilizat recuperarea pieselor de schimb şi a altor materiale. a cărui valoare de înregistrare este de 500.000.000. Scoaterea din evidenţă a unui autoturism. diferenţa se acoperă pe seama altor rezerve. cheltuielile cu salariile personalului ce a lucrat la casare 10.000 exploatare” 20.000 x --------------------------------------.000.000. sunt posibile mai multe situaţii. se înregistrează: --------------------------------------% 3024 „Piese de schimb” 3028 „Alte materiale” --------------------------------------x --------------------------------------. şi anume: A. 1. conform „Procesului-verbal de scoatere din funcţiune a mijloace fixe.000 lei = 15. 4.000 5. Diferenţa rămasă nerecuperată se poate include pe seama altor cheltuieli de exploatare pe maximum 5 ani.000. Acoperirea valorii neamortizate se face pe seama sumelor rezultate în urma valorificării valorilor materialelor recuperate. contabilizat cheltuielile cu drepturile salariale ale personalului ocupat cu dezmembrarea mijloacelor de transport. pieselor de schimb şi materialelor rezultate din casare. sau diminuează valoarea capitalurilor proprii.000. contabilitatea analitică şi sintetică.000 lei – 10.000 lei.--------------- 2.000.000.000 lei + 5.000 lei.000 lei) 88 . documente de predare la magazie a ansamblelor.000 lei.000 --------------- 3. În momentul ieşirii imobilizărilor corporale din gestiune prin casare.--------------= 7588 „Alte venituri din 25. Scoaterea din evidenţă a unei imobilizări complet amortizată. În cazul casării imobilizărilor corporale. subansamblelor. contabilizat diferenţa dintre mărimea recuperărilor şi cheltuielilor ocazionate de casarea mijlocului de transport (20. se înregistrează: ------------------------------------------------281 „Amortizarea imobilizărilor corporale” (2810 ÷2814) ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 21 „Imobilizări corporale” (211 ÷ 214) x --------------------------------------------------- B. recuperându-se piese des schimb în valoare de 20.000. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat. în contabilitate. amortizat 400.000 lei şi materiale diverse pentru 5. documente justificative de înregistrare a valorilor rezultate din casare în evidenţa operativă. de declasare a unor bunuri materiale”. conform Legii nr.000.000.3.000.000.000 lei. valoarea de înregistrare a acestora poate să fie sau nu recuperată prin amortizare. conform înregistrării: --------------------------------------641 „Cheltuieli cu salariile personalului” --------------------------------------x -------------------------------------= 421 „Personal salariidatorate” x ---------------------------------------------------10.

000 lei – 30. contabilizat scoaterea din evidenţă a mijlocului de transport casat.000.000.000 lei = 90.000 lei.000 x ---------------------------------------------------- C. ca şi amortizare a utilajului tehnologic casat (120. • Contabilizat cheltuielile cu drepturile salariale ale personalului ocupat cu casarea utilajului: --------------------------------------6588 „Alte cheltuieli de exploatare” --------------------------------------• x -------------------------------------= 421 „Personal salariidatorate” x ---------------------------------------------------30.000. amortizat 650.000. recuperându-se materiale diverse în valoare de 120.000 15. conform înregistrării: --------------------------------------% 2813 „Amortizarea instalaţiilor.000 lei.000 exploatare” x --------------------------------------. mijloacelor de transport.000 85. animalelor şi plantaţiilor” 281 „Amortizarea privind imobilizările corporale” 1068 Analitic distinct „Alte rezerve” --------------------------------------x -------------------------------------= 2133 „Mijloace de transport” --------------500.000.000 lei.000.000.000 400.000.000 lei ştiind că: cheltuielile cu personalul ce a lucrat la casarea utilajului sunt 30.000 lei) 89 .000.000.000 -------------- 4.000 --------------- Contabilizat recuperarea materialelor diverse din casarea utilajului tehnologic: x -------------------------------------.--------------- --------------------------------------3028 „Alte materiale” --------------------------------------• Contabilizat diferenţa dintre veniturile obţinute şi cheltuielile ocazionate.000.000. Se casează un utilaj tehnologic cu o valoare de 800.--------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” Analitic distinct --------------------------------------- x --------------------------------------= 281 „Amortizarea privind imobilizările corporale” Analitic: „Amortizarea recuperărilor din dezmembrări” x --------------------------------------- -------------15.000. Diferenţa neamortizată se decide a se recupera în 3 ani de la data scoaterii din evidenţă a utilajului.000.--------------= 7588 „Alte venituri din 120.

animalelor şi plantaţiilor” „Amortizarea privind 281 imobilizările corporale” Analitic distinct: „Amortizări recuperate din dezmembrări” „Cheltuieli înregistrate 471 în avans” Analitic distinct --------------------------------------• 60. şi anume: prin vânzare. Cesionarea desemnează toate modalităţile de ieşire din întreprindere a imobilizărilor.--------------------------------------6588 „Alte cheltuieli de exploatare” Analitic distinct --------------------------------------• x --------------------------------------. pe lângă cele casate.000.--------------= 2131 „Echipamente 800.000.000 lei 90 . recunoscut ca venit sau cheltuială în contul de profit şi pierdere.000 utilaje şi instalaţii de lucru)” 90.000 = 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” Analitic: „Amortizarea recuperată din dezmembrări” x --------------------------------------. acesta are loc şi prin cesionare. mijloacelor de transport. în legătură cu care se cunosc următoarele date: • Valoarea contabilă de intrare : 160.000 lei : 3 ani = 20. restituiri pentru acţionarii sau asociaţii ieşiţi din societate şi diverse alte ieşiri.000. Astfel. câştigurile şi pierderile nete din casarea sau cesionarea imobilizărilor corporale trebuie determinate ca diferenţă între încasările net şi plăţile efectuate şi valoarea contabilă netă a activului. lipsuri.--------------- Scoaterea din evidenţă a echipamentului tehnologic casat: x --------------------------------------. De exemplu.--------------- Contabilizat trecerea pe cheltuieli a amortizării nerecuperate pentru primul an (60. la cesionare apar cazuri particulare de compensare a cheltuielilor şi veniturilor angajate excedând cadrul principiului necompensării.000. 650.000 --------------------------------------% 2813 „Amortizarea instalaţiilor.000 tehnologice (maşini.--------------90.000 --------------- --------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” --------------------------------------- Alături de scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale prin casare. schimb cu alte active.000 lei/an): x -------------------------------------= 471 „Cheltuieli înregistrate în avans” Analitic distinct x ---------------------------------------------------20. Ca şi în cazul casării.000.000.000.000 x --------------------------------------.000.000. se cesionează un utilaj tehnologic. donaţii.

000.--------------= % 83. mijloacelor de transport.000.000 lei Operaţiile ocazionate în contabilitate: • Facturarea utilajului tehnologic --------------------------------------461 „Debitori diverşi” x --------------------------------------. animalelor şi plantaţiilor” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” --------------------------------------- Exemplu: Se donează o plantaţie (fermă pomicolă) a cărei valoare contabilă este de 400.000 x --------------------------------------.000 250.000 active şi alte operaţii de capital” 4427 „TVA colectată” 13.--------------- --------------------------------------% 2813 „Amortizarea instalaţiilor.000 x ---------------------------------------------------- Exemplu: Se constată calamitatea unei amenajări de terenuri.000 7583 „Venituri din vânzări de 70.--------------= 2131 „Echipamente 160.300.000. a cărei valoare este parţial amortizată: 91 .000.• Amortizare înregistrată: 120.--------------= 461 „Debitori diverşi” 83.000 lei: • Scoaterea din evidenţă a fermei pomicole donate: --------------------------------------% 2813 „Amortizarea instalaţiilor.000 x --------------------------------------. amortizare înregistrată 150.300.000.000 lei. conform extrasului de cont: x --------------------------------------. mijloacelor de transport.300. animalelor şi plantaţiilor” 6582 „Donaţii şi subvenţii acordate” --------------------------------------x -------------------------------------= 2134 „Animale şi plantaţii” --------------400.000 150.000 x --------------------------------------.--------------- --------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” --------------------------------------• Scoaterea din evidenţă a utilajului tehnologic x --------------------------------------.000. 120.000 tehnologice (maşini.--------------- --------------------------------------• Încasat prin bancă valoarea utilajului tehnologic vândut.000.000 lei • Preţ vânzare fără TVA: 70.000 utilaje şi instalaţii de lucru)” 40.000.000.000.000.

locaţii de gestiune.000 lei: CREDIT: 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie” 3. amortizarea poate fi definită ca deprecierea ireversibilă a imobilizărilor amortizabile. calculându-se şi înregistrându-se amortizarea acestora. 92 900. În termeni restrânşi. Contabilitatea amortizării imobilizărilor Imobilizările sunt procurate de către unităţile economice prin diverse modalităţi pentru a le utiliza pe o perioadă mai mare de timp cu scopul de a obţine profit pe durata normată de utilizare. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------% 2814 „Amortizarea altor imobilizări corporale” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” ------------------------------------------------- Exemplu: Se scot din evidenţa extrapatrimonială a imobilizărilor primite în leasing operaţional: CREDIT: 8036 „Redevenţe.5. parţial amortizate.------------------------------------------------% 2811 „Amortizarea amenajărilor de terenuri” „Cheltuieli privind calamităţile 671 şi alte evenimente extraordinare” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 2112 „Amenajări de terenuri” x --------------------------------------------------- Exemplu: Se scot din evidenţa echipamente birotică. 94/2001.000. evaluate la 900. aparatură birotică.000. Urmare a folosirii lor. urmare a constatării lipsei acestora pentru care persoana responsabilă este obligată la recuperarea prejudiciului. aceasta fiind angajată a societăţii: ------------------------------------------------4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= % 7588 „Alte venituri din exploatare” 4427 „TVA colectată” x --------------------------------------------------- Scoaterea din evidenţă a echipamentului de birotică: x --------------------------------------------------= 214 „Mobilier. chirii şi alte datorii asimilate” Exemplu: La expirarea termenelor stipulate în contractele de închiriere se restituie imobilizări corporale luate cu chirie. iar în contextul IAS 16 şi a OMFP nr.7. imobilizările corporale şi necorporale se depreciază ireversibil.000 . • Imputarea (crearea dreptului) de creanţă asupra persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

Ca urmare. costul de producţie sau valoarea de utilitate.amortizarea este definită ca şi alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durată de viaţă utilă a imobilizării. conform duratelor de viaţă utilă şi condiţiilor de utilizare a acestora. cu unele excepţii. care conform OMFP nr. Se supun amortizării imobilizările necorporale şi corporale şi nu se supun amortizării terenurile. 93 . Mărimea amortizării liniare rezultă prin aplicarea cotei medii anuale de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizării. imobilizările financiare şi imobilizările în curs. Amortizarea liniară Regimul de amortizare liniară constă în includerea uniformă în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe. Amortizarea imobilizărilor amortizabile se calculează pe baza unui plan de amortizare. presupunând cunoaşterea următoarelor elemente: • Valoarea contabilă sau de intrare care poate fi reprezentată de costul de achiziţie. valoarea amortizabilă a unei imobilizări necorporale sau corporale este egală cu valoarea sa contabilă. 306/2002. 964/1998). după deducerea prealabilă a costurilor de cesiune previzionate. amortizarea este o cheltuială. • Metodele de amortizare. sau o altă valoarea substituibilă acestora. din care s-a scăzut valoarea reziduală. Valoarea reziduală reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va obţine pentru un activ la sfârşitul duratei de viaţă utilă a acestuia. în România nu se ţine cont de mărimea valorii reziduale pentru calculul amortizării imobilizărilor. se precizează că persoanele juridice din România amortizează imobilizările corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: ◊ Amortizare liniară. iar conform concepţiei financiare amortizarea este o modalitate de reînnoire a capitalului reinvestit. În prezent. de la data punerii acestora în funcţiune şi până la data recuperării integrale a valorii lor de intrare. fără a ţine seama de valoarea reziduală. se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către persoana juridică care le are în proprietate. deci o resursă la dispoziţia întreprinderii. stabilite proporţional cu durata normată de utilizare a imobilizărilor respective. Conform legislaţiei din ţara noastră amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor amortizabile. ◊ Amortizare degresivă. şi ◊ Amortizare accelerată Investiţiile efectuate la imobilizările corporale luate cu chirie se amortizează după acelaşi regim ca şi imobilizarea la care s-a efectuat investiţia. Valoarea amortizabilă este costul activului sau o altă valoare substituibilă costului în situaţiile financiare. A. iar în unele cazuri chiar valoarea de înlocuire. închiriate sau în locaţie de gestiune. Conform concepţiei economice. • Durata de utilizare sau de viaţă a imobilizării care se determină diferit de la o ţară la alta şi care în ţara noastră este stabilită pe cale administrativă (HGR nr. Amortizarea imobilizărilor corporale concesionate.

000 10.Cota medie de amortizare anuală se stabileşte în procente.000 10.000 2.000 lei/an Modelul amortizării utilajului tehnologic pe parcursul celor 5 ani se reprezintă astfel: Ani de utilizare N N+1 N+2 N+3 N+4 • Valoarea de intrare (de amortizat) lei 10.000.000.000.000 10.000 4.000.000.000. mai mari în primii ani de utilizare a imobilizării corporale şi valori mai mici în ultima perioadă de viaţă a acesteia. B.000. animalelor şi plantaţiilor” x --------------------------------------.000 8.000. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat şi în active corporale şi necorporale. se va oglindi prin înregistrarea: x --------------------------------------.000 5 ani sau Aa = 10.000 4.000 instalaţiilor.000 6.000. conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.000.000.000 2.000.000 2. 94 .000.000.000. modificate prin HGR nr.000 = 2.000 lei şi cu durata normată de utilizare de 5 ani.000 Amortizarea cumulată (lei) 2.--------------= 2813 „Amortizarea 2.000 - Contabilizarea amortizării în fiecare an de utilizare a utilajului tehnologic.000 2. ca raport între 100 şi durata normată exprimată în ani. mijloacelor de transport.000.000. 964/1998. Exemplu: O societate comercială deţine un utilaj tehnologic cu o valoare contabilă de intrare de 10.000.000.000 10.000 x 20% = 2.000 Amortizare anuală Cota (%) 20 20 20 20 20 Suma (lei) 2. • Calculul cotei medii de amortizare (Na) Na = • 100 = 20% 5 ani Calculul amortizării anuale Aa = 10.000 6.000.000 10.000.000.000 Valoarea rămasă (netă) lei 8.000 2.--------------- --------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” --------------------------------------- Duratele de utilizare normală a imobilizărilor se stabilesc în ani şi cotele medii anuale de amortizare sunt prevăzute în „Catalogul privind duratele normale de funcţionare şi clasificare a imobilizărilor corporale”.000.000. Amortizarea degresivă Conform acestui regim de amortizare se includ în cheltuielile de exploatare valori variabile.000.

864 x 28. Exemplu: În luna decembrie a exerciţiului financiar N-1 se primeşte un mijloc de transport cu o valoare de intrare de 65.418 16.243 5.122 9.930.000.418 x 28.000. amortizarea se calculează aplicând aceeaşi cotă de amortizare degresivă la valoarea rămasă.679.643. • 2.000 x 28. până în anul de utilizare în care amortizarea anuală rezultată din calcul este egală sau mai mică decât amortizarea anuală stabilită prin împărţirea valorii rămase de recuperat la numărul de ani de utilizare care au mai rămas. prima variantă: Nal = 100 : 7 = 14.000 33.621 5.564. şi anume: 1.56% Situaţia calculării amortizării şi înregistrării acesteia în primul şi ultimul an de utilizare se prezintă astfel: An N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 Modelul de calcul 65.00 = 28.878 23. B1. se face diferit.0 pentru imobilizările corporale cu durată normală de utilizare cuprinsă între 5 – 10 ani. fată de regimul de amortizare liniar.262. prima variantă.930. a doua variantă (AD2) conform căreia amortizarea se calculează cu influenţa uzurii morale. care se amortizează în regim degresiv.000 lei şi cu o durată de funcţionare de 7 ani.000 x 28.930.436.173.643.864 11. şi 2.643.000 13.56% 16.56% < 3 Amortizarea anuală 18.622 Valoarea rămasă 46.621 5.5 pentru imobilizările corporale cu durata normală de utilizare cuprinsă între 2 – 5 ani. prima variantă (AD1) conform căreia amortizarea se calculează fără influenţa uzurii morale.56% 46.56% 33.460 6.28 x 2.699.28% NaD1 = 14.643.173.554 5. • pentru următorii ani de funcţionare.768. Începând cu acel an şi până la expirarea duratei normale de utilizare se trece la regimul de amortizare liniară.436.864 16.56% 23.474. Prima variantă (AD1) Determinarea amortizării anuale în regim de amortizare degresiv.Mecanismul amortizării degresive constă în multiplicarea cotelor (normelor) de amortizare liniară cu unul dintre următorii coeficienţi: • 1.621 - 95 .287.878 x 28. Amortizarea degresivă se poate aplica în două variante.5 pentru imobilizările corporale cu durată normală de utilizare mai mare de 10 ani. şi anume: • pentru primul an de funcţionare amortizarea anuală se calculează aplicând cota de amortizare degresivă la valoarea de intrare a imobilizării corporale în cauză. • 2.

Din acest an se trece la amortizarea mijlocului de transport în regim liniar. animalelor şi plantaţiilor” x --------------------------------------.--------------- Contabilizat amortizarea mijlocului de transport pentru ultimul an de amortizare în regim liniar. nu se calculează influenţa uzurii morale.835. se înregistrează: --------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” --------------------------------------x --------------------------------------. Contabilizarea amortizării degresive în primul an de funcţionare a mijlocului de transport. este de 4. determinarea duratei de utilizare aferente regimului liniar recalculată în funcţie de cota medie anuală de amortizare degresivă (DUR). se înregistrează: --------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” --------------------------------------x --------------------------------------. varianta AD1.622 = 2813 „Amortizarea instalaţiilor.--------------- B2. mai mică decât amortizarea determinată liniar pentru diferenţa de ani rămaşi pentru utilizarea imobilizării.--------------18. animalelor şi plantaţiilor” x --------------------------------------. determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se realizează amortizarea integrală (DAI). permite amortizarea valorii de intrare a imobilizării corporale într-o perioadă de timp mai mică decât durata normală de utilizare. mijloacelor de transport. cotele medii de amortizare degresivă.000 = 2813 „Amortizarea instalaţiilor. Cad = cota de amortizare degresivă 100 Cad 2. conform relaţiei: DUR = unde. 1 la Normele metodologice aprobate prin HGR nr.621 lei. Pentru imobilizările cu durată normală de până la 5 ani.643. reflectă şi uzura morală. A doua variantă (AD2) Determinarea amortizării anuale după metoda degresivă. varianta a doua (AD2). care este 5. 96 . 909/1997.564.--------------5. Spre deosebire de prima variantă. Aplicarea metodei de amortizare degresivă.455 lei. conform relaţiei: DAI = Dn – DUR unde. varianta 2 (AD2) presupune: 1. mijloacelor de transport. iar pentru uşurarea calculelor pentru această variantă a amortizării degresive sunt prezentate în Anexa nr. iar diferenţa de timp reprezintă efectul uzurii morale.643.Rezultă că în anul N+4 mărimea amortizării calculate după metoda degresivă.

determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare degresivă (DAD).DUR 4.Dn – durata normală de utilizare. conform relaţiei: DAL = Dn . conform relaţiei: DAD = DAI . determinarea duratei de utilizare aferentă regimului liniar. prin versiunea (AD1) prezentată anteriori: 1. Determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare degresiv (DRD): DRD = DAI – DUR = 4 ani – 3 ani = 1 an 4. calculat în ani întregi: DUR = 100 = 3 ani 28. conform relaţiei: DUM = Dn . se va relua cazul exemplificat pentru amortizarea degresivă. Determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare liniar (DAL): DAL = DAI – DRD = 4 ani – 1 an = 3 ani 5. 964/1998 3.56 2. determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se aplică regimul de amortizare liniară (DAL).DAI Pentru înţelegerea practică a paşilor ce se impun în implementarea variantei amortizării degresive doi (AD2). Determinarea duratei de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizare (DUM): DUM = Dn – DAI = 7 ani – 4 ani = 3 ani 97 . conform HGR nr. recalculată în funcţie de rata medie anuală de amortizare degresivă (DUR). Determinarea duratei de utilizare în cadrul căreia se realizează amortizarea integrală (DAI): DAI = Dn – DUR = 7 ani – 3 ani = 4 ani 3.DAI 5. determinarea duratei de utilizare aferentă uzurii morale pentru care nu se mai calculează amortizare (DUM).

000 / 3 46.083.500.436. prin raportarea acesteia la numărul de ani de utilizare rămasă. în regim liniar 3 ani calendaristici. Exemplificăm.334 21.666 5.000.666 5.336 5.416. Alegerea regimului de amortizare accelerată este atribut al Consiliului de administraţie al societăţii comerciale.416.000 : 6 ani 32.000 : 6 ani 32.06. pe cazul ipotetic prezentat şi pentru regimul de amortizare degresiv. modul de aplicare al regimului de amortizare accelerat.478.957. pune în evidenţă că în primul an de funcţionare al imobilizării se recuperează jumătate din 98 .666 Valoarea rămasă 46.436.500.000. varianta 2.666.436. informându-se în acest scop şi organele administraţiei financiare.668 16.000 / 3 46.416. Amortizarea accelerată Acest regim de amortizare constă în includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări de până la 50% din valoarea de intrare a imobilizării corporale.416.000 : 6 ani 32.666 15.478. însă numai pentru imobilizările corporale noi intrate în societatea comercială după 01.2002. În acest sens.666 5.000 / 3 Amortizarea anuală 18.416.666 5. în condiţiile aplicării regimului de amortizare degresivă.833.00% 32.000 27. iar durata normală de utilizare prevăzută era de 7 ani.000 lei . amortizarea corporală se amortizează în regim degresiv 1 an calendaristic.564.000 15.436.SITUAŢIA Calculării amortizării degresive (AD2).000 x 50.56% 46.666 5.000 30.666 Valoarea rămasă 32.500. prin reluarea cazului ipotetic de la AD1 An N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 Modelul de calcul 65.500.478.500.666 15.500. C.670 0 Analiza situaţiei amortizării imobilizărilor corporale în regim accelerat.478. când se foloseşte fără a se calcula amortizare. recuperându-se integral valoarea contabilă a imobilizării şi rămânând în exploatare imobilizarea în cauză un număr de 3 ani. luna decembrie era de 65.416.000 : 6 ani 32.500.000 : 6 ani Amortizarea anuală 32.002 10.416.668 - Deci.334 15. Amortizările anuale în exerciţiile următoare de utilizare normală a imobilizării se calculează la valoarea rămasă de amortizat după regimul liniar.000 5.000. SITUAŢIA De calcul a amortizării mijlocului de transport în regim accelerat An N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 Modelul de calcul 65.000 : 6 ani 32.500. reamintim că valoarea de intrare a mijlocului de transport în anul N-1.250.000 x 28.

Prezentarea generală a imobilizărilor financiare Conform OMFP nr. O participare de 10% până la 20% în capitalul altei societăţi este o investiţie strategică. sau alte lucrări de protecţie a mediului. cu caracter general de servire. nu se supun amortizării: o Minele trecute în conservare sau scoase definitiv din funcţiune. imobilizările financiare sunt investiţii financiare. Interesele de participare – reprezintă drepturi deţinute în capitalul altor societăţi comerciale. ori la scoaterea lor din evidenţă asupra rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare. 15/1994. b) interese de participare deţinute. facem precizările: • Imobilizările amortizabile se supun amortizării cu luna imediat următoare intrării în funcţiune. • Imobilizările de natura obiectelor de inventar neamortizabile.5. privind amortizarea capitalului imobilizat. Contabilitatea imobilizărilor financiare 3. de combatere a eroziunii solului. etc. el se contabilizează la rezerve ca şi componentă a capitalurilor proprii (OMFP nr. Diferenţa valorii de amortizat se recuperează pe perioada rămasă de utilizare normală. • Imobilizările amortizabile amortizate integral nu se mai supun amortizării. În legătură cu amortizarea imobilizărilor amortizabile. o Lucrările de îmbunătăţiri funciare şi de gospodărire a apelor. a căror deţinere pe o perioadă îndelungată este considerată utilă acestora. Interesele de participare cuprind investiţii în întreprinderi asociate şi investiţii strategice.valoarea de intrare în patrimoniu al imobilizării în cauză. • Diferenţa dintre mărimea amortizării recalculate ca urmare a reevaluării imobilizărilor şi mărimea acesteia înainte de reevaluare se regularizează pe seama rezervelor din reevaluare. 99 . grevându-se cheltuielile de exploatare cu o mărime egală pe întreg intervalul. Titlurile de participare – reprezintă drepturile sub formă de acţiuni şi alte titluri cu venit variabil deţinute de o societate în capitalul altor societăţi comerciale.8. se pot recupera pe parcursul a 3 ani de la trecerea lor în această categorie. care constau în: a) titluri de participare. 306/2002. indiferent de regimul de amortizare aplicat de către o societate comercială.8. precum şi sondele de ţiţei şi gaze care nu sunt date în producţie. 306/2002) sau se trece pe măsura folosirii imobilizărilor. • Surplusul din reevaluarea imobilizărilor corporale nu poate majora capitalul social. Interesele de participare sunt deţinute pe termen lung în scopul garantării contribuţiei la activităţile persoanei juridice respective. o Imobilizările din patrimoniul public al regiilor autonome 3. o Imobilizările corporale ale agenţilor economici trecute în conservare pe o perioadă mai mare de 30 de zile. Toate imobilizările financiare sunt generatoare de venituri financiare. • Conform legii nr.1.5. c) alte titluri imobilizate şi d) creanţe imobilizate.

iar cheltuiala necesară privind achiziţionarea imobilizărilor financiare se înregistrează direct în cheltuielile de exploatare ale exerciţiului. 306/2002. conferă unităţilor deţinătoare: 1. comisionul băncii ce a 100 . stabilită cu ocazia achiziţiei sau reclasării.8. soldul său debitor reprezintă valoarea titlurilor de participare existente la societăţile din cadrul grupului. Contul 261 „Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului”. Dacă o societate deţine controlul asupra altei societăţi. 3. care dau dreptul la cel puţin 5% din drepturile de vot în AGA. operaţional. o poziţie de control dacă deţine cel puţin 1/3 din acţiunile emitentului şi 1/3 din drepturile de vot din AGA. depozitele şi cauţiunile depuse de unitate la terţi. Provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor financiare se constituie ca diferenţă între valoare de intrare a acestora şi valoarea justă stabilită cu ocazia inventarierii. • Împrumuturi pe termen lung – în care se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobânzi. • Alte creanţe imobilizate – care privesc garanţiile. se evaluează la cost de achiziţie sau valoarea determinată prin contractul de achiziţie acestora. Ulterior. contabilitatea imobilizărilor financiare în participaţii se realizează cu ajutorul conturilor: A. Deţinerea de participaţii în capitalul altor societăţi. achitându-se 60% din valoarea acestora. la valoare nominală de 10. aceasta din urmă este filială pentru societatea care deţine controlul şi care este cunoscută sub denumirea generică de societate – mamă. potrivit legii. 306/2002. o poziţie de acţionar semnificativ. Contabilitatea creanţelor imobilizate. Contabilitatea titlurilor de participare Conform OMFP nr. • Acţiuni proprii – care se clasifică ca şi active imobilizate. deţinând 20% până la 50% din acţiunile cu drept de vot la întreprinderea asociată. 3. În contabilitatea curentă imobilizările financiare.000 lei/acţiune. mai puţin provizioanele pentru depreciere cumulate.Întreprinderea asociată este considerată întreprinderea în care investitorul are o influenţă semnificativă. conform OMFP nr. imobilizările financiare sunt prezentate la valoarea contabilă. se ţine pe următoarele categorii: • Creanţe legate de participaţii – care constau din acele creanţe ale persoanei juridice rezultate din acordarea de împrumuturi societăţilor la care deţine titluri de participare sau interese de participare. la data bilanţului. când deţine acţiuni sau alte valori care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social al emitentului. Exemplu: O societate comercială achiziţionează 10.2. în funcţie de intenţia societăţii cu privire la durata de deţinere de peste un an. diferenţa se achită în următoarele două luni. 2. o poziţie majoritară sau de control executiv dacă deţine mai mult de ½ din acţiunile emitentului şi din drepturile de vot din AGA. Controlul reprezintă capacitatea de a conduce politicile financiare operaţionale ale unei societăţi pentru a obţine beneficii din activitatea ei. cont de activ.000 acţiuni la o filială din cadrul grupului.5. recunoscute ca active. cont sintetic de gradul I.

000.000. conform extrasului de cont: x -------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x ---------------------------------------------------40. cont sintetic de gradul I.000. • Achiziţionarea titlurilor de participare la societăţi din afara grupului: 101 .000.x --------------------------------------.000.000 lei. operaţional.000.000 --------------- --------------------------------------622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile --------------------------------------• Dividende cuvenite în anul N+1 x --------------------------------------.x --------------------------------------.000. dividende cuvenite la sfârşitul exerciţiului financiar N+1 20. Exemplu: O societate comercială achiziţionează titluri de participare din afara grupului la valoarea de achiziţie.000. achitate integral.000.--------------- --------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” --------------------------------------- B.000 deţinute la filiale din 5121 „Conturi la bănci în lei” 60. dividendele cuvenite sunt în sumă de 30. cont de activ.000.000 cadrul grupului” 40. Contul 262 „Titluri de participare la societăţi din afara grupului”. a cărui sold debitor exprimă valoarea titlurilor de participare deţinute la societăţile din afara grupului.000 lei.--------------= 7611 „Venituri din titluri de 20. La sfârşitul exerciţiului financiar N.000 lei. În anul N+1 se cedează titlurile de participare la valoarea 250. • Achiziţionarea titlurilor de participare de la filiale din cadrul grupului.mijlocit tranzacţia este de 1.000 lei.--------------261 „Titluri de participare = % 100. care se reinvestesc. cu achitarea parţială a acestora: --------------------------------------.000 --------------- --------------------------------------269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” --------------------------------------• Achitat comisionul de intermediere a tranzacţiei titlurilor de participare: x -------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x ---------------------------------------------------1. 200.000 participare deţinute la filiale din cadrul grupului x --------------------------------------.000 lei.000.000 269 „Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare” --------------------------------------.--------------• Achitarea ulterioară a valorii titlurilor de participare achiziţionate.

000.000 financiare cedate” x --------------------------------------.000.x --------------------------------------. care reprezintă 5% din capitalul societăţii emitente. pe care le achită prin virament bancar.000 --------------- --------------------------------------664 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” --------------------------------------- C. • Achiziţionat interese de participare: --------------------------------------263 „Imobilizări financiare sub forma intereselor de participare” --------------------------------------• x -------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x ---------------------------------------------------300. pe care persoana juridică le deţine în vederea realizării unor venituri financiare. iar în exerciţiul N+2 le cedează la suma de 400.000.--------------- --------------------------------------461 „Debitori diverşi” --------------------------------------• Scoaterea din evidenţă a titlurilor cedate: x -------------------------------------= 262 „Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului” x ---------------------------------------------------230. Contul 263 „Imobilizări financiare sub formă de interese de participare”. la valoarea de 250.000 --------------- Dividendele cuvenite pentru anul N. operaţional.000 lei. conform extrasului de cont: 102 .000 --------------- Achitat interese de participare. fără intervenţia în gestiunea societăţilor la care sunt deţinute titlurile.000.000. soldul său reprezintă imobilizările financiare sub formă de interese de participare deţinute.000.--------------= 764 „Venituri din investiţii 250. în sumă de 300.000. Cu ajutorul contului 263 se ţine evidenţa titlurilor sub forma intereselor de participare.--------------• Cedarea titlurilor de participare în anul N+1.000.x --------------------------------------.--------------------------------------262 „Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului” --------------------------------------• x -------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x -------------------------------------- --------------200.000: x --------------------------------------.000 lei. cont sintetic de gradul I.000 deţinute la societăţi din participare deţinute la afara grupului” societăţi din afara grupului” --------------------------------------. se reinvestesc --------------------------------------.--------------262 „Titluri de participare = 7612 „Venituri din titluri de 30. O societate comercială achiziţionează interese de participare de la o societate din afara grupului. cont de activ.

000.000. • Dobândirea altor titluri imobilizate ca urmare a aportului în natură de materii prime: --------------------------------------265 „Alte titluri imobilizate” --------------------------------------• x -------------------------------------= 301 „Materii prime” x -------------------------------------- --------------500.000 lei. Exemplu: O societate comercială deţine imobilizări financiare. ca şi celelalte titluri de participare (261. operaţional. 263) pot fi deţinute ca urmare a achiziţionării lor de pe o piaţă financiară.--------------------------------------404 „Furnizori de imobilizări” --------------------------------------• x -------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x -------------------------------------- --------------300.--------------461 „Debitori diverşi” = 7614 „Venituri din titluri de 400.000. cu ajutorul căruia se ţine evidenţa altor titluri de valoare deţinute pe o perioadă îndelungată. ca urmare a aporturilor în natură de materii prime. Alte titluri imobilizate. Dividendele cuvenite din profitul net.--------------• Scoaterea din evidenţă a titlurilor de participare deţinute ca interese de participare: x --------------------------------------.x --------------------------------------. ca urmare a aporturilor în natură sub orice formă sau a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net.000.--------------400. în sumă de 90.000 participare deţinute la întreprinderi din afara grupului” --------------------------------------.x --------------------------------------. cont de activ. sub forma altor titluri imobilizate.000.--------------- --------------------------------------664 „Cheltuieli privind investiţiile financiare” --------------------------------------- D. ştiind că investiţia este strategică în afara grupului. 262. În creditul contului se reflectă cedările de imobilizări financiare sub formă de alte titluri imobilizate.000 --------------- Vânzarea în anul N+2 a acţiunilor deţinute sub forma intereselor de participare” --------------------------------------.000 lei sunt capitalizate. în valoare de 500. Soldul contului reprezintă alte titluri imobilizate existente. Contul 265 „Alte titluri imobilizate” cont sintetic de gradul I.000 = 263 „Imobilizări financiare sub forma intereselor de participare” x --------------------------------------.000 --------------- Capitalizarea dividendelor cuvenite pentru alte titluri de participare: 103 .000.

inclusiv cu dobânzile calculate conform legii şi creditându-se cu încasarea sau diminuarea cuantumului acestora. cu o dobândă de 20% pe an. • Alte creanţe imobilizate – cuprinde garanţiile. 306/2002. • Acţiuni proprii deţinute pe termen lung – considerate active imobilizate şi reflectate ca atare în funcţie de intenţia societăţii ce privire la durata de deţinere de peste un an.000 lei. cauţiunile depuse de unitate la terţi. Provizioanele pentru deprecierea creanţelor imobilizate se constituie ca diferenţă între valoarea nominală sau contabilă a acestora şi valoarea justă stabilită cu ocazia inventarierii.000. Contabilitatea creanţelor imobilizate se conduce cu ajutorul contului 267 „Creanţe imobilizate”. contabilitatea creanţelor imobilizate se ţine pe următoarele categorii: • Creanţe legate de participaţii – respectiv titlurile de participare şi interesele de participare. în baza contractelor pentru care unitatea percepe dobânzi. Evaluarea creanţelor imobilizate.--------------- 3. conform contractului de împrumut: 104 . Exemplu: O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut în sumă de 25. În anul N+1 se restituie suma acordată.000. exprimată cu ocazia achiziţiei sau reevaluării.5. care se detaliază pe următoarele conturi operaţionale: • 2671 „Sume datorate de filiale” • 2672 „Dobânda aferentă sumelor datorate de filiale” • 2673 „Împrumuturi acordate pe termen lung” • 2674 „Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung” • 2675 „Creanţe legate de interesele de participare” • 2676 „Dobânda aferentă creanţelor legate de interese de participare” • 2677 „Acţiuni proprii – active imobilizate” • 2678 „Alte creanţe imobilizate” • 2679 „Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate” Toate conturile menţionate sunt conturi de activ. se face la valoarea nominală sau contabilă.000 participare strategice în cadrul grupului” x --------------------------------------. Acestea sunt reprezentate de acele creanţe ale persoanei juridice rezultate din acordarea de împrumuturi societăţilor la care deţine titluri de participare. potrivit legii. • Împrumuturi acordate pe termen lung – reprezintă sumele acordate terţilor sub formă de împrumuturi.--------------= 7616 „Venituri din titluri de 90. Contabilitatea creanţelor imobilizate Conform OMFP nr.9. depozitele. respectiv interese de participare.--------------------------------------265 „Alte titluri imobilizate” --------------------------------------- x --------------------------------------. în contabilitatea curentă. Se fac operaţiile în contabilitatea societăţii şi a filialei: • acordarea împrumutului. iar în bilanţ la valoarea contabilă mai puţin mărimea provizionului pentru deprecierea cumulată. debitându-se cu mărimea creanţelor imobilizate.

a) la societatea comercială --------------------------------------2671 „Sume datorate de filiale” --------------------------------------b) la filială --------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” --------------------------------------• x --------------------------------------.000 x --------------------------------------.--------------- 105 .000.000 sumelor datorate de filiale x --------------------------------------.000 imobilizate” x --------------------------------------.000): a) La societate: x --------------------------------------.000.000.000.--------------= 763 „Venituri din creanţe 5.--------------= 1685 „Dobânzi aferente 5.000.--------------= 2672 „Dobânzi aferente 5.000 în cadrul grupului” x --------------------------------------.--------------= 1661 „Datorii către societăţi 25.000 datoriilor către societăţile din cadrul grupului” x -------------------------------------.000. respectiv încasarea dobânzii: a) La filială: --------------------------------------1685 „Dobânzi aferente datoriilor către societate din cadrul grupului” --------------------------------------b) La societate: --------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” --------------------------------------x --------------------------------------.--------------x --------------------------------------.000.--------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” 5.--------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” 25.000 x 20% = 5.--------------- Înregistrarea dobânzii cuvenite/datorate (25.000 x --------------------------------------.--------------x --------------------------------------.--------------- • Înregistrat plata.--------------- --------------------------------------2672 „Dobânda aferentă sumelor datorate de filiale --------------------------------------b) La filială: --------------------------------------666 Cheltuieli privind dobânzile” --------------------------------------- x --------------------------------------.000.

000.000 x 20% x ½ = 10.000.000 --------------- Exemplu: O societate comercială acordă unei alte societăţi comerciale un împrumut de 100.000.000 lei la data de 01.000 filiale” x --------------------------------------.000.000 20.000 --------------- --------------------------------------2674 „Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung” --------------------------------------• Rambursarea împrumutului acordat în anul N+1.000.N+1.000. cu scadenţa la 31.--------------= 2671 „Sume datorate de 25.000 --------------- -------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” -------------------------------------- 106 .--------------x -------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x ---------------------------------------------------25.12.N.000 100.000 10.07.000 --------------- Calculat şi înregistrat dobânda de încasat (100.000): x -------------------------------------= 763 „Venituri din creanţe imobilizate” x ---------------------------------------------------10.• Contabilizat rambursarea / plata împrumutului în cadrul grupului: a) La filială: --------------------------------------1661 „Datorii către societăţile din cadrul grupului” --------------------------------------b) La societate: --------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” --------------------------------------x --------------------------------------.000. • Acordarea împrumutului în anul N: --------------------------------------2673 „Împrumuturi acordate pe termen lung” --------------------------------------• x -------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x -------------------------------------- --------------100.000. şi încasarea dobânzilor: x --------------------------------------= % 2673 „Împrumuturi acordate pe termen lung” 2674 „Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung” 763 „Venituri din creanţe imobilizate” x ----------------------------------------------------130.000.000.000. şi cu o dobândă de 20% plătibilă la scadenţă.

Provizionul constituit pentru deprecierea imobilizărilor. 306/2002 sunt posibile următoarele înregistrări: • contabilizarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale. OMFP nr. când rămân fără obiect: 107 . corporale şi a celor în curs. cu următoarele conturi operaţionale: • 290 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale”. deducându-se din masa impozabilă. 306/2002 prevede posibilitatea deprecierii reversibile pentru toate categoriile de imobilizări. • 291 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale”. Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor Pentru deprecierile reversibile ale imobilizărilor neamortizabile se constituie provizioane pentru a acoperi riscurile posibile să se producă în exerciţiile financiare viitoare. • 293 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs”.3. în legătură cu deprecierea imobilizărilor. indiferent că sunt sau nu amortizabile. corporale şi în curs: ------------------------------------------------6813 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor” x --------------------------------------------------= % 290 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” 291 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale” 293 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs” x --------------------------------------------------pentru deprecierea imobilizărilor ------------------------------------------------• contabilizarea financiare: provizioanelor ------------------------------------------------6863 „Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor financiare” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 296 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare” x --------------------------------------------------- reluarea la venituri a provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale.10. Pentru constituirea şi anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor pe lângă conturile de venituri şi cheltuieli intervine şi structura de conturi din grupa 29 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor”. În contabilitate. aspect discutabil. care sunt în totalitate nedeductibile din punct de vedere fiscal şi se reiau la venituri când acestea nu mai au obiect.5. Pentru imobilizările corporale şi necorporale se constituie provizioane pentru depreciere numai dacă valoarea stabilită la inventar a acestora este mai mică decât valoarea netă contabilă. majorează cheltuielile. • 296 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare”. conform OMFP nr.

------------------------------------------------% 290 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor necorporale” „Provizioane pentru deprecierea 291 imobilizărilor corporale” 293 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor în curs” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 7813 „Venituri din provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor” x --------------------------------------------------- preluarea la venituri a provizioanelor pentru deprecierea imobilizărilor financiare. rămase fără obiect: x --------------------------------------------------= 7863 „Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------296 „Provizioane pentru deprecierea imobilizărilor financiare” ------------------------------------------------- 108 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful