Cap. 2.

CONTABILITATEA CAPITALURILOR
2.1. Rolul, conţinutul şi structurarea capitalurilor Capitalul este o categorie economică care comportă o triplă tratare, şi anume: • Accepţiunea economică, conform căreia capitalul exprimă resursele materiale care prin asociere cu ceilalţi factori de producţie, natură şi muncă participă la obţinerea de bunuri economice cu scopul de a obţine profit. • Accepţiunea financiară, conform căreia capitalul este o resursă care generează în timp profit. • Accepţiunea juridică, conform căreia capitalul este privit ca un drept între aportanţi şi ansamblul bunurilor existente în patrimoniul unei unităţi. În consonanţă cu OMFP nr. 94/2001, cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi cu prevederile OMFP 306/2002, capitalul propriu reprezintă interesul rezidual al acţionarilor sau asociaţilor în activitatea unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor. Indiferent de mărimea şi natura societăţii comerciale el condiţionează constituirea juridică a unei societăţi comerciale, exprimă garanţia partenerilor antrenaţi în tranzacţii cu unitatea economică, condiţionează angajările de ereditate, motive pentru care trebuie specificat în toate documentele care circulă în afara întreprinderii. Capitalul unei unităţi este folosit şi în calculul unor indicatori economico – financiari. Capitalul societăţilor comerciale constituie componentă a pasivului patrimoniului destinat de a finanţa de o manieră durabilă activul patrimonial. Pe considerentul că capitalurile rămân la dispoziţia unei entităţi economice pe o perioadă mai mare de timp de un an, ele sunt cunoscute şi sub denumirea de capitaluri permanente. Privite într-o accepţiune mai largă, capitalurile reprezintă expresia valorică a aporturilor asociaţilor la constituirea patrimoniului (poziţiei financiare) societăţii comerciale. Privite din punct de vedere structural, capitalurile permanente cuprind: 1. capitalurile proprii, reprezentate de capitalul subscris şi cel vărsat, în cazul societăţilor comerciale; patrimoniul regiei şi cel public, în cazul regiilor; primele legate de capital; rezervele din reevaluare; rezerve; rezultatul reportat; rezultatul exerciţiului; 2. provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli; 3. subvenţii pentru investiţii; 4. capitalurile străine, reprezentate de: împrumuturi de obligaţiuni; credite bancare pe termen lung; datorii ce privesc imobilizările financiare; alte împrumuturi şi datorii asimilate şi dobânzile aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate. Faţă de această structurare a capitalurilor permanente în situaţiile financiare, componenta bilanţ, acestea sunt recunoscute la diferite posturi bilanţiere. De exemplu, subvenţiile pentru investiţii sunt plasate la “venituri în avans”, împrumuturile cu termenul de peste un an la posturile bilanţiere “datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare

10

de un an”; iar patrimoniul public, în afara capitalurilor proprii, dar cuprinse în totalul capitalurilor. 2.2. Armonizarea sistemului informaţional al capitalurilor Legislaţia românească privind capitalurile este în mare măsură armonizată cu Standardele Internaţionale de Contabilitate şi cu prevederile Directivelor Economice Europene, în deosebi ca urmare a întocmirii şi publicării de către MFP, în anul 2002, a Reglementărilor contabile pentru agenţii economici. Astfel, conform OMFP 94/2001, şi a OMFP 306/2002, a Precizărilor de închidere a exerciţiului financiar 2001, aprobate prin OMFP nr. 2332/2001, a Precizărilor de închidere a exerciţiului financiar 2002, aprobate prin OMFP nr. 1784/2002, s-au eliminat din noul plan de conturi general conturile 111 “Fondul de dezvoltare”; contul 118 “Alte fonduri”; 1513 “Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciţii”; 1514 “Provizioane pentru pierderi de schimb valutar”, conturile 476 “Diferenţe de conversie activ” şi 477 “Diferenţe de conversie pasiv” şi altele. De asemenea, s-au introdus în lista de conturi noi conturi concordând cu cele din planurile de conturi ale ţărilor dezvoltate din punct de vedere economic. Amintim în acest sens conturile: 117 “Rezultatul reportat”, 1514 “Provizioane pentru restructurare”, 1062 “Rezerve pentru acţiuni proprii”, s-au eliminat conturile de venituri şi cheltuieli excepţionale, introducându-se conturile de venituri şi cheltuieli extraordinare, cu conţinut armonizat cu cele prevăzute de Directivele Economice Europene şi Standardele Internaţionale de Contabilitate. 2.3. Contabilitatea capitalului social
2.3.1. Cadrul general privind societăţile comerciale, acţiunile, acţionarii sau asociaţii

Societăţile comerciale se constituie conform Contractului de societate sau a Contractului şi statutului de societate, cunoscute generic sub denumirea de act constitutiv. La societăţile de persoane capitalul social este constituit din valoarea părţilor sociale depuse de asociaţi, iar la societăţile de capitaluri din valoarea acţiunilor de ţinute de către acţionari. Constituirea capitalului social se face prin subscriere de aport social de către asociaţi sau de aport în natură sau în bani de către acţionari. La constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni trebuie vărsat cel puţin 30% din capitalul subscris, iar în cazul constituirii prin subscripţie publică cel puţin 50%, diferenţa urmând a se vărsa în cel mult 12 luni de la înmatriculare. Spre deosebire de societăţile comerciale la care apare capitalul social, la regiile autonome apare denumirea de patrimoniu propriu şi public al statului aflat în proprietatea acestora şi respectiv în administraţia regiilor autonome.

11

Patrimoniul propriu al regiei este expresia valorică a elementelor patrimoniale care la constituirea regiei sunt trecute în proprietate acestora, pe când patrimoniul public, reprezintă bunurile proprietate publică date de către stat în administrarea regiei autonome. Constituirea regiilor autonome se impune în cazul activităţilor de producţie sau prestări de servicii şi care nu pot fi organizate în condiţii de eficienţă concurenţială, apărând monopolul statului, activităţile şi serviciile sunt de interes public şi privesc siguranţa naţională, determinând un anumit tratament contabil. Referitor la capitalul social al societăţilor comerciale, acesta se formează la constituirea societăţilor comerciale, se modifică prin creştere sau majorare pe parcursul desfăşurării activităţii şi se lichidează la încetarea activităţii acestora. Capitalul social, în funcţie de situaţia în care se află, atât în contabilitatea curentă cât şi în situaţiile financiare (bilanţ) se prezintă sub două forme şi anume: 1. Capital subscris nevărsat şi 2. Capital subscris vărsat. Conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, orice modificare a capitalului social se poate face numai pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sau Asociaţilor, dacă această competenţă nu a fost delegată altor organisme din cadrul societăţii comerciale prin actul constitutiv sau prin alt act adiţional. Capitalul social nu este rezultatul unor operaţiuni contabile, iar ca mărime el este diferit la constituirea societăţilor comerciale în funcţie de forma juridică a acestora, şi anume: • la societăţile comerciale în nume colectiv şi la cele în comandită simplă nu este stabilită o anumită limită a capitalului social, iar aporturile pot fi şi sub forma drepturilor de creanţă; • la societăţile comerciale pe acţiuni şi cele în comandită pe acţiuni, mărimea capitalului social nu poate fi mai mică de 25.000.000 lei, iar valoarea nominală minimă a unei acţiuni este de 1000 lei. Numărul acţionarilor în aceste societăţi nu poate fi mai mic de 5 persoane fizice sau juridice; • la societăţile comercială cu răspundere limitată, capitalul social minim este de 2.000.000 lei şi se divide în părţi sociale cu valoarea minimă nominală de 100.000 lei. Numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50, iar părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. În cazul constituirii societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică, fondatorii întocmesc Prospectul de emisiune, care după semnare de către fondatori se depune la Oficiul Registrului Comerţului din judeţul în care se stabileşte sediul social al unităţii. După constatarea îndeplinirii condiţiilor de constituire a societăţii comerciale, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului va autoriza publicarea prospectului de emisiune vizat de către judecătorul delegat. În termen de 15 zile de la data încheierii subscrierii, fondatorii convoacă adunarea constitutivă a societăţii prin subscripţie publică, care se poate constitui numai dacă întregul capital social a fost subscris şi fiecare aportant a vărsat jumătate din valoarea acţiunilor subscrise la CEC sau la o societate bancară, diferenţa de capital social trebuind vărsată într-un termen de 12 luni de la înmatriculare. Dacă subscrierile sunt sub formă de acţiuni în natură, ele trebuie acoperite integral. Dacă subscrierile publice depăşesc capitalul social prevăzut prin prospectul de emisiune sau sunt mai mici decât acestea, fondatorii sunt obligaţi să supună aprobării

12

adunării constitutive majorarea sau reducerea capitalului social la nivelul subscripţiei. În adunarea constitutivă, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de acţiunile subscrise, fiind posibilă reprezentarea şi prin procură specială, fără a putea reprezenta mai mult de 5 acceptanţi. Adunarea constitutivă are următoarele obligaţii: a) verifică existenţa vărsămintelor; b) examinează şi validează raportul experţilor de evaluare a aporturilor în natură; c) aprobă participaţiile la beneficii ale fondatorilor; d) discută şi aprobă actul constitutiv al societăţii; e) numeşte pe administratori şi pe cenzori/auditori financiari; f) hotărăşte asupra cotei de participare din beneficiile nete ce revine fondatorilor, cotă ce nu poate depăşi 6% din acestea, şi nu poate fi acordată pe o perioadă mai mare de 5 ani de la data constituirii societăţii. Societatea comercială pe acţiuni constituită prin subscripţie publică poate fi considerată societate deschisă, conform Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori. Înfiinţarea societăţilor comerciale bancare sunt condiţionate de aporturi la constituire de cel puţin 500 miliarde lei, conform Normei nr. 16/02.09.2002. a BNR, publicată în M. Of. nr. 683/16.09.2002. Înfiinţarea societăţilor de valori mobiliare sunt condiţionate de aporturi de cel puţin 2, 4 sau 8 miliarde lei, conform Regulamentului nr. 3/2000 a CNVM, cu completările şi modificările ulterioare, în funcţie de activităţile pentru care sunt autorizate. Indiferent de tipul (forma) de societate constituită, aporturile la capitalul social nu sunt purtătoare de dobândă. În societăţile de capitaluri, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de către societate, care, după modul de transmitere, pot fi: a) nominative, şi b) la purtător. Cele nominative pot fi emise în formă materială, pe suport de hârtie, sau sub formă dematerializată, prin înscriere în cont. Acţiunile neplătite în întregime sunt întotdeauna nominative, iar majorarea capitalului social printr-o nouă emisiune de acţiuni nu se poate face până ce nu vor fi efectuate complet plăţile acţiunilor din emisiunile precedente. Acţiunile nominative pot fi convertite în acţiuni la purtător şi invers, prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor. Acţiunile dintr-o emisiune trebuie să fie de o valoare egală, acordând posesorilor drepturi egale. Prin actul constitutiv, se poate prevedea emiterea de acţiuni care conferă titularilor drepturi diferite. Astfel, pot fi emise acţiuni ordinare şi acţiuni preferenţiale, cu dividend prioritar, dar fără drept de vot. Acţiunile preferenţiale conferă deţinătorului: a) Dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiarului distribuibil al exerciţiului financiar, înaintea oricărei alte prelevări; b) Drepturile recunoscute acţionarilor cu acţiuni ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota, pentru aceste acţiuni, în adunările generale ale acţionarilor.

13

Acţiunile cu dividend prioritar, fără drept de vot, nu pot depăşi o pătrime din capitalul social şi vor avea aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare. Acţiunile preferenţiale şi acţiunile ordinare pot fi convertite dintr-o categorie în alta prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se transmite prin declaraţia făcută în registrul acţionarului emitentului, subscrisă de cedant şi de cesionar sau de mandatarii lor şi prin menţiunea făcută pe acţiune. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se transmite conform prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursa de valori. Dreptul de proprietate asupra acţiunilor la purtător se transferă prin simpla traducţiune a acestora. Societatea nu poate dobândi propriile sale acţiuni numai dacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte aceasta, când se precizează modalităţile de dobândire, numărul maxim de acţiuni ce pot fi dobândite, fără a putea depăşi 10% din capitalul social subscris şi vărsat, perioada în care deţine propriile acţiuni, care nu poate depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii. Plata acţiunilor dobândite se poate face numai din beneficiile distribuite şi din rezervele disponibile ale societăţii, cu excepţia rezervelor legale, cu condiţia ca dacă acţiunile dobândite se contabilizează în activul bilanţului, se va trece la pasiv, o rezervă indisponibilă de aceeaşi valoare, care va fi menţinută până la cesiunea sau anularea acestor acţiuni. Restricţiile mai sus menţionate, cu privire la dobândirea propriilor acţiuni, nu se aplică în cazul dobândirii acestora pentru una din următoarele situaţii: a) cu scopul de a reduce capitalul social prin anularea unui număr de acţiuni proprii de o anumită valoare; b) pentru cesionarea către personalul propriu al unităţii al unui număr de acţiuni; c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii sau a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată printr-o procedură de urmărire silită împotriva unui debitor al societăţii; d) cu scopul regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pe piaţa organizată extrabursieră, dar numai cu avizul CNVM. Luarea în gaj a acţiunilor proprii este similară cu dobândirea propriilor acţiuni. Gajarea acţiunilor se poate face prin declaraţia dată de titularul lor, certificată de funcţionarul societăţii sau al registrului privat al acţionarilor. Acţiunile proprii dobândite de către societate nu au drept la dividende, fiind suspendat şi dreptul de vot pe perioada posedării, iar cu valoarea celor neînstrăinate în termen este obligatorie reducerea corespunzătoarea a capitalului social. Evidenţa analitică a acţionarilor sau asociaţilor se poate organiza după proceduri manuale sau automate de către persoane fizice sau juridice autorizate, conducându-se în acest scop un registru al acţionarilor sau asociaţilor, cu precizarea datelor privind acţiunile sau părţile sociale nominative. Evidenţa analitică a acţiunilor emise în formă dematerializate şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se ţine într-un registru independent al acţionarilor, conform Legii 52/1994 a valorilor mobiliare şi a bursei de valori. Acţiunile unei societăţi comerciale se pot evalua la:

14

Contabilitatea operaţiunilor de capital Pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cu capital social.x ---------------------------------------------------456 “Decontări cu asociaţii privind = 1011 “Capital subscris nevărsat” capitalul” --------------------------------------------------------------------------------------------------Aportarea capitalurilor subscrise.• • Valoarea nominală – determinată ca raport între mărimea capitalului social şi numărul de acţiuni emise Valoarea contabilă (matematică) – calculată ca raport între activul net contabil (ANC) şi numărul de acţiuni. contul 101 “Capital”1. după cum s-a precizat. 2. Toate conturile menţionate sunt conturi de pasiv. se înregistrează: -----------------------------------------------. Aporturile acţionarilor sau asociaţilor. pot fi în numerar şi/sau în natură.2. • Activele de regularizare. după expertizarea de către persoane abilitate. armonizate cu directivele economice europene a prevăzut în clasa I – a de conturi. • 1016 “Patrimoniul public”. Dreptul de creanţă al societăţii asupra acţionarilor sau asociaţilor pentru subscrierile făcute. Cele în natură se admit la toate tipurile de societăţi şi se realizează prin transferul proprietăţii şi predarea efectivă către societate a bunurilor aflate în stare de funcţionare. în cadrul căruia în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale sunt funcţionale următoarele conturi: • 1011 “Capital subscris vărsat” • 1012 “Capital subscris nevărsat”. se înregistrează: 1 În cazul microîntreprinderilor se poate utiliza doar contul 101 “Capital” 15 . funcţionând după reguli specifice acestora. • 1015 “Patrimoniul regiei”.3. Planul de conturi general cuprins în OMFP 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate. • Valoarea de emisiune (de piaţă) – preţul la care se pun în vânzare acţiunile emise. conform relaţiei: ANC = Activ total – Datorii – Active fictive Activele fictive sunt reprezentate de: • Cheltuielile de constituire. şi • Primele privind rambursarea obligaţiunilor.

pentru vărsămintele efectuate. constituirea capitalului social se oglindeşte prin înregistrarea: 16 .---------------------------------------------------% 211 “Terenuri şi amenajări la terenuri” “Construcţii” 212 “Instalaţii tehnice. 213 echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active 214 corporale” “Materii prime” 301 “Materii consumabile” 302 … … “Ambalaje” 381 “Clienţi” 411 5311 “Casa în lei” … … 5124 “Conturi la bănci în valută” … … “Alte valori” 532 ---------------------------------------------------- x -----------------------------------------------= 456 “Decontări cu asociaţii privind capitalul” x ------------------------------------------------ Concomitent se regularizează conturile de capitaluri. animale şi plantaţii” “Mobilier. aparatură birotică. mijloace de transport. prin înregistrarea: ------------------------------------------------1011 “Capital subscris nevărsat” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- Dacă aportarea subscrierilor s-a făcut înainte de înmatricularea societăţii la Oficiul registrului comerţului.

în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau asociaţilor. fiind agreată. Of. aparatură birotică. Astfel. fără a fi modificată dimensiunea acestora din urmă. majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale poate avea loc şi prin modificări structurale.------------------------------------------------% “Terenuri şi amenajări la 211 terenuri” … 214 “Mobilier. fără a prezenta particularităţi pentru înregistrarea în contabilitate. Această modalitate duce la o sporire efectivă a capitalului societăţii comerciale. majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor. interne a unor elemente ce aparţin capitalurilor proprii. Majorarea capitalului social poate avea loc prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură. se înregistrează: ------------------------------------------------% 1041 “Prime de emisiune” 1042 “Prime de fuziune” 1043 “Prime de aport” 1044 “Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- 17 . deoarece este mai eficientă decât angajarea de credite bancare ori de împrumuturi obligatare. De asemenea. al României. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale” “Materii prime” 301 … 381 “Ambalaje” “Clienţi” 411 5311 “Casa în lei” … “Alte valori” 532 ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- Modificarea capitalului social al unei societăţi comerciale este atributul adunării generale extraordinare a acţionarilor sau asociaţilor în urma publicării în M. cu excepţia celor legale.

republicată. s-ar oglindi. suntem de părere că aceasta nu concordă conţinutului economic al diferenţelor din reevaluare. aspect confirmat de altfel şi prin IAS – 16 şi HGR 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor şi tratamentul acestora în contabilitate. când în contabilitatea se poate face înregistrarea contabilă: ------------------------------------------------105 “Rezerve din reevaluare” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- Chiar dacă în Legea societăţilor comerciale 31/1990. prin înregistrarea: ------------------------------------------------161 “Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- 18 . s-ar înregistra în contabilitate: ------------------------------------------------129 “Repartizarea profitului” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- Încorporarea rezultatului reportat în capitalul social conform hotărârii AGA extraordinară.Încorporarea rezervelor din reevaluarea imobilizărilor corporale în capitalul social al unei societăţi comerciale poate avea loc numai dacă imobilizarea supusă reevaluării a fost aportată la capitalul social. se reflectă. se înregistrează: ------------------------------------------------117 “Rezultatul reportat” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- Compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii comerciale. prin înregistrarea: ------------------------------------------------% 401 “Furnizori” 404 “Furnizori de imobilizări” 419 “Clienţi – creditori” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- Convertirea obligaţiunilor în acţiuni prin acceptul deţinătorilor de obligaţiuni. Încorporarea beneficiilor exerciţiului în capitalul social conform hotărârii AGA extraordinară. este prevăzută această modalitate de majorare a capitalului social. prin emiterea de acţiuni în contul datoriilor.

Operaţiunea este în favoarea acţionarilor sau a asociaţilor. sunt posibile următoarele înregistrări: ◊ răscumpărarea propriilor acţiuni. şi pot consta în: • micşorarea numărului de acţiuni sau de părţi sociale. • reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale. efectuându-se înregistrarea: ------------------------------------------------1012 “Capital subscris vărsat” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 117 “Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- dobândirea propriilor acţiuni. urmată de anularea lor. se înregistrează: 19 . al României a respectivei hotărâri. Modalităţile de reducere a capitalului social sunt multiple. Hotărârea trebuie să respecte minimul de capital social prevăzut de reglementările legale. Reducerea capitalului social poate fi realizată numai în baza hotărârii AGA extraordinară şi numai după trecerea a două luni din ziua publicării în M. urmare a constatării existenţei unui capital mai mare decât cel necesar desfăşurării normale a activităţii. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= % 5311 “Casa în lei” 5121 “Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------502 “Acţiuni proprii” ------------------------------------------------◊ anularea acţiunilor răscumpărate. la valoarea de răscumpărare. dacă valoarea de răscumpărare3 este mai mică decât valoarea nominală: x --------------------------------------------------= % 502 “Acţiuni proprii” 768 “Alte venituri financiare” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1012 “Capital subscris vărsat” ------------------------------------------------◊ anularea acţiunilor răscumpărate. în contabilitate. ca şi între valoarea nominală şi valoarea de pe piaţă a acţiunilor. deoarece existenţa pierderilor nu permite distribuirea de dividende. În acest caz. cum ar fi acoperirea pierderilor din exerciţiile financiare anterioare. În unele situaţii reducerea capitalului social urmare a acoperirii unor pierderi se face numai după ce s-au epuizat rezervele constituite.Reducerea capitalului social poate avea loc din diverse motive. Of. pentru a restabili echilibrul dintre activul real şi capitalul nominal. dacă valoarea de răscumpărare este mai mare decât valoarea nominală. ori a reglării preţului pe piaţa acţiunilor.

se înregistrează.------------------------------------------------% 1012 “Capital subscris vărsat” 668 “Alte cheltuieli financiare” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 502 “Acţiuni proprii” x --------------------------------------------------- o altă modalitate de reducere a capitalului social este scutirea totală sau parţială a acţionarilor sau asociaţilor de vărsămintele datorate. în contabilitate se operează următoarele înregistrări: ◊ diminuarea capitalului social corespunzător sumelor cuvenite acţionarilor sau asociaţilor retraşi: 20 . pot apare cazuri de micşorare a capitalului social ca urmare a retragerii unor asociaţi sau acţionari din societate. în roşu: x --------------------------------------------------= 1011 “Capital subscris nevărsat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------456 “Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------• de asemenea. în contabilitate. În această situaţie. prin conversie: x --------------------------------------------------= 456 “Decontări cu asociaţii privind capitalul” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------5311 “Casa în lei” ------------------------------------------------◊ reglarea conturilor de capital pentru aportul făcut: x --------------------------------------------------= 1012 “Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1011 “capital subscris nevărsat” ------------------------------------------------◊ anularea vărsămintelor neefectuate de către subscriptori. se fac următoarele înregistrări: ◊ oglindirea subscrierilor de capital la nivelul angajamentelor asumate de către acceptanţi: x --------------------------------------------------= 1011 “Capital subscris nevărsat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------456 “Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------◊ oglindirea vărsămintelor la o sumă inferioară celei subscrise. presupuse în numerar. cărora li se restituie sumele cuvenite. fără ca mărimea capitalului social să rămână sub valoarea prevăzută de reglementări. În acest caz.

a acestora. reflectându-se. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 5121 “Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------456 “Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------- 3. în contabilitate. conform relaţiei: Valoarea contabilă sau matematică a unei acţiuni = Activul net aportat Numărul de acţiuni emise 21 . mai mare. fiind structurate astfel: • Prime de emisiune. şi se stabilesc ca diferenţă între valoarea de emisiune a noilor acţiuni sau părţi sociale. dar indiferent de aceasta. prin contul 1041 „Prime de emisiune”. mai mică. Contabilitatea primelor legate de capital Primele legate de capital sunt considerate forme de creştere a capitalului social. detaliat pe conturi sintetice de gradul II. Fuziunea societăţilor comerciale poate avea loc prin absorbţie sau prin reuniune.4. se calculează ca diferenţă între valoarea bunurilor primite prin fuziune şi suma cu care a crescut capitalul social al societăţii absorbante. şi valoarea nominală. stabilirea dimensiunii primei de fuziune presupune parcurgerea următorilor paşi de lucru: a) Determinarea valorii matematice sau contabile a unei acţiuni la societatea absorbită şi la cea absorbantă. prin înregistrarea: ------------------------------------------------456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------% = 1011 „Capital subscris vărsat” 1041 „Prime de emisiune” x --------------------------------------------------- Rolul primelor de emisiune este: ◊ de a acoperi cheltuielile cu emisiunea de acţiuni sau părţi sociale ◊ de a asigura egalizarea drepturilor acţionarilor noi cu cele ale vechilor acţionari la viitoarele distribuiri de dividende • Prima de fuziune. care apar în cazul noilor emisiuni de acţiuni sau părţi sociale.------------------------------------------------1012 “Capital subscris vărsat” ------------------------------------------------◊ x --------------------------------------------------= 456 “Decontări cu asociaţii privind capitalul” x --------------------------------------------------- achitarea obligaţiilor faţă de acţionarii sau asociaţii retraşi din societate. Acestea sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul contului sintetic 104 “Prime legate de capital”.

b) Stabilirea raportului de paritate prin raportarea valorii matematice a unei acţiuni a societăţii absorbite la valoarea matematică a unei acţiuni de la valoarea absorbantă. conform relaţiei: Valoarea matematică a unei acţiuni a societăţii absorbite Valoarea matematică a unei acţiuni a societăţii absorbante Raportul de paritate = c) Determinarea numărului de acţiuni ce trebuie emis de către societatea absorbantă pentru societatea absorbită care se poate stabili prin raportarea mărimii aportului net adus de către societatea absorbită la valoarea matematică a unei acţiuni la societatea absorbantă. conform relaţiei: Număr de acţiuni emise de către societatea absorbantă  Valoarea matematicã   contabilã a actiunilor  societãtii absorbante  Valoarea nominalã a   actiunilor societãtii   absorbante  Prima de fuziune = x - sau. conform relaţiei: Număr acţiuni emise de către societatea absorbantă pentru aportul societăţii absorbite = Numărul de acţiuni al societăţii absorbite x Raportul de paritate d) Determinarea primei de fuziune prin înmulţirea numărului de acţiuni emise de către societatea absorbantă pentru aportul adus de societatea absorbită. conform relaţiei: 22 . cu diferenţa dintre valoarea matematică a acţiunilor societăţii absorbante şi valoarea nominală a acţiunilor societăţii absorbante. prima de fuziune se stabileşte ca diferenţă între aportul net al societăţii absorbite şi produsul dintre numărul de acţiuni emise de către societatea absorbantă pentru aportul societăţii absorbite şi valoarea nominală a acţiunilor societăţii absorbante. conform relaţiei: Număr acţiuni emise de către societatea absorbantă pentru aportul societăţii absorbite Aportul adus de societatea absorbită Valoarea matematică a unei acţiuni la societatea absorbantă = sau. prin înmulţirea numărului de acţiuni ale societăţii absorbite cu raportul de paritate.

prima de fuziune se reflectă prin contul 1042 „Prima de fuziune” fiind posibilă următoarea înregistrarea contabilă.Prima de fuziune = Activul net aportat de către societatea absorbită -  Numãrul de actiuni   emise de cãtre  societatea absorbantã   pentru aportul  societãtii absorbite  x   nominalã  a actiunilor   societãtii  absorbante   Valoarea În contabilitate. în contabilitate. la firma absorbantă. Preţul de paritate este raportul dintre valoarea de piaţă al obligaţiunilor şi preţul de conversie al acestora. apărând astfel prima de conversie şi când emitentul răscumpără obligaţiunea. încât aportanţii bunurilor aduse să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi pentru vechile acţiuni. efectuându-se. următoarea înregistrare: ------------------------------------------------456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= % 1012 „Capital subscris vărsat” 1043 „Prime de aport” x --------------------------------------------------- Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni poate să apară atunci când există o asemenea clauză în contractul sau prospectul de emisiune a obligaţiunilor şi când preţul de paritate este mai mare decât preţul de conversie stabilit cu ocazia emisiunii obligaţiunilor. care apar în cazul aporturilor noi în natură şi care se determină ca diferenţă între valoarea bunurilor aduse ca aport în natură de acţionari sau asociaţi şi suma cu care a crescut capitalul social. înregistrarea: 23 . Contabilizarea primei de aport se face cu contul 1043 „Prime de aport”. Contabilitatea primelor de conversie se conduce cu contul 1044 „Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni”. cu ocazia fuziunii societăţilor comerciale: ------------------------------------------------456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= % 1012 „Capital subscris vărsat” 1042 „Prima de fuziune” x --------------------------------------------------- Prime de aport. fiind posibilă. când valoarea de piaţă a acţiunii devine mai mare decât valoarea nominală a acestora. în contabilitate. conversia apare la solicitarea obligatarului. Preţul de conversie este preţul prestabilit al acţiunilor comune la care se efectuează conversia obligaţiunilor. Deci.

nave. de exemplu: clasa terenuri. Aşa sunt. conform precizărilor din OMFP nr. conform căreia se pot reevalua anual imobilizările corporale dacă rata de inflaţie cumulată pe ultimii trei ani consecutivi depăşeşte 100%. Dacă în urma reevaluării rezultă o creştere de valoare faţă de valoarea contabilă netă. şi c) Preţurile sunt cunoscute de către public. O clasă de imobilizări corporale. prezentându-se în bilanţ la valoarea reevaluată şi nu la cost istoric. de obicei. b) Pot fi găsiţi în permanenţă cumpărători şi vânzători. de evaluatori autorizaţi. prin creditarea contului 1068 „Alte rezerve”. el se prezintă în bilanţ la cost diminuat cu mărimea amortizării cumulate şi pierderile din depreciere cumulate. 306/2002 pentru aprobarea „Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene”. 2.------------------------------------------------505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= % 1012 „Capital subscris vărsat” 1044 „Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni” x --------------------------------------------------- Indiferent de felul sau natura primelor apărute în contabilitatea societăţilor comerciale. fiindcă nu există o piaţă activă pentru acel activ. imobilizările corporale pot fi supuse reevaluării. stabilindu-se valoarea actuală sau valoarea justă. cu excepţia situaţiei când nu există nici o piaţă activă pentru un anumit activ. aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii. Reevaluările trebuie făcute cu regularitate încât valoarea contabilă să nu difere sensibil de valoarea justă determinată la data bilanţului. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale. În materie operează şi HGR nr. Dacă un activ imobilizat este reevaluat. aflate în exploatarea unei persoane juridice. 306/2002. este o grupare de active de aceeaşi natură şi de utilizări similare. 24 . Elementele dintr-o clasă de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale simplificate a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. ele pot fi încorporate în capitalul social prin creditarea contului 1012 „Capital subscris vărsat”. Contabilitatea rezervelor din reevaluare Conform OMFP nr. maşini şi echipamente. aeronave şi altele. Piaţa activă este acea piaţă unde sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) Elementele comercializate sunt omogene. clădiri. sau trecute la rezerve. Reevaluarea imobilizărilor corporale se face.5. dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută cu o cheltuială aferentă acelui activ sau ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. Când un activ imobilizat dintr-o clasă nu poate fi reevaluat. toate celelalte active din clasa din care face parte trebuie reevaluate.

Achiziţionarea clădirii conform facturii fiscale: ----------------------------------------% 212 „Construcţii” 4416 „TVA deductibilă” ----------------------------------------x ---------------------------------------= 404 „Furnizori de imobilizări” x -----------------------------------------------------238. cu minimul dintre valoarea aceleiaşi rezerve şi valoarea descreşterii. costul de achiziţie 200.Dacă în urma reevaluării rezultă o descreşterea a valorii contabile nete. în cauză: În anul N-2: 1. Înregistrarea amortizării aferente anului N-2 ----------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ----------------------------------------x ---------------------------------------= 2812 „Amortizarea construcţiilor” x -----------------------------------------------------4.000 38.000 lei. a cărui funcţie o redăm în exemplele următoare. Contabilitatea rezervelor din reevaluare se conduce cu ajutorul contului 105 „Rezerve din reevaluare”.12. Se cere să se reflecte. Contabilizarea diferenţelor din reevaluare în condiţiile modificării costului istoric şi a amortizării cumulate. valoare justă.000.000.000 200.000 --------------- 2. dacă în rezerva din reevaluări nu este înregistrată nici o sumă referitoare la acel activ sau ca o scădere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii.000. TVA 19%.000.000 --------------- În anul N-1: 1. operaţiunile ocazionate cu clădirea. atunci aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii. în contabilitate. recalculându-se amortizarea cumulată până la data 25 .01.000.N-2 o clădire.000 --------------- 2. La 31. Caz ipotetic nr. iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. Înregistrarea amortizării aferente anului N-1 ----------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ----------------------------------------x ---------------------------------------= 2812 „Amortizarea construcţiilor” x -----------------------------------------------------4.000. aplicând regimul amortizării liniare şi cunoscând că durata normală de utilizare este de 50 ani. 1 O societate comerciala a achiziţionat la 01.N-1 clădirea este reevaluată la 240.000 lei.000.

reevaluării.000 lei -------------------------------------.000 8.000 2. situaţie în care valoarea reevaluată devine noua valoare contabilă brută.000.000 40.000 lei : 192.000.------------- Rezultă că.000. Valoarea contabilă netă (1-2) Înainte de reevaluare 200. Amortizarea cumulată 3.12.000. Valoarea contabilă brută 2. Astfel.000 48. (240.000 lei 240.000.------------105 „Rezerve din reevaluare” 48.x -------------------------------------------212 „Construcţii” = % 105 „Rezerve din reevaluare” 2812 „Amortizarea construcţiilor” -------------------------------------. atât în cazul 2 cât şi în cazul 3 mărimea diferenţelor din reevaluare este aceeaşi.000.000. respectiv.000 lei x = x După reevaluare 240.000.000 lei După reevaluare 250.000. Contabilizarea diferenţelor din reevaluare în cazul eliminării amortizării cumulate din valoarea contabilă brută.000 lei 10.000. 4. amortizarea cumulată şi valorile contabile nete şi să se reflecte în contabilitate diminuarea 26 . pe când valoarea contabilă brută diferă.000 lei.000 -------------------------------------.000. Se cere să se înregistreze amortizarea în anul N.000.000 lei --------------50.000 lei în cazul eliminării din reevaluare a amortizării cumulate. continuând cu exemplul de la punctul 2.000. Păstrându-se dimensiunile datelor din cazul ipotetic precedent. Valoarea contabilă netă (1-2) -------------------------------------------% 212 „Construcţii” 2812 „Amortizarea construcţiilor” -------------------------------------------Înainte de reevaluare 200. când avem înregistrată o rezervă din reevaluare de 48.000. fiind de 250. proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a clădirii reevaluate.000.000 lei 0 lei 240.000.000 lei în cazul modificării costului istoric şi a amortizării cumulate şi de 240.25.000.N se reevaluează la 140. Amortizarea cumulată 3. 48.000 lei şi cu o amortizare cumulată în anii N-2 şi N-1 de 10.000.000.000 lei.000.000 --------------- -------------------------------------.000.000 = 1.000. Contabilizarea diferenţei din reevaluare se face prin diminuarea rezervei din reevaluare. şi să se calculeze valorile brute.000. la valoarea brută a construcţiei de 250.000.25) Situaţia clădirii reevaluate se prezintă astfel (cazul 2): 1.000 lei 192.000. Valoarea contabilă brută 2.000 lei.000 lei 8. în raport de 1.000.000 lei.x -------------------------------------------- 3. deoarece valoarea netă reevaluată este mai mică decât valoarea netă contabilă la data reevaluării.000 lei 192. La data 31.000 lei 8. situaţia se prezintă astfel (cazul 3): 1.

084 „Construcţii” 48.916 44.000.333 lei 234.000. durata normată de utilizare 50 ani. Metoda de amortizare liniară.916 lei 140. clădirea se reevaluează la 200.8. Valoarea contabilă brută 2.916 lei 8. Valoarea contabilă brută Înainte de reevaluare 250.168 x ------------------------------------.000 lei După reevaluare 220.972. iar la sfârşitul anului N.208. fără a fi reevaluată.000.027.000 8.000 lei : 250. 140.000.972.000.000.000 lei Contabilizarea diminuării valorii construcţiei ca urmare a reevaluării: -------------------------------------------% 105 „Rezerve din reevaluare” 2812 „Amortizarea construcţiilor” 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” -------------------------------------------x ------------------------------------.000 lei : 250. Situaţia reevaluării prin metoda modificării costului istoric şi a amortizării cumulate.000 lei = 0.000. în cazul exemplificat 47 ani.000 lei. respectiv 200. având în vedere raportul de 0.000. Caz ipotetic nr.791.208.000 lei. respectiv 140.333 lei/an) ----------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ----------------------------------------x ---------------------------------------= 2812 „Amortizarea construcţiilor” x -----------------------------------------------------5.000 lei. în sumă de 5.000 lei 27 . respectiv.000.000.valorii ca urmare a reevaluării.000.972.000.000.56 Înregistrarea amortizării construcţiei în anul N. având în vedere raportul de 0.000 lei. O societate comercială dispune de o clădire cu o valoare de intrare de 250.000.333 --------------- Situaţia clădirii reevaluate se prezintă astfel: 1.000 lei : 48 ani = 5.054. respectiv.208. la 264.333 lei (250.8 între valoarea contabilă netă reevaluată şi valoarea contabilă netă veche.56 între valoarea contabilă netă nouă şi vechea valoare. având înregistrată până la sfârşitul anului N-1 o amortizare cumulată de 25. 2 5. Amortizarea cumulată 3.000 lei. 1. amortizarea anuală se va calcula în funcţie de noua valoare. Valoarea contabilă netă (1-2) Înainte de reevaluare 250.208.---------------- Pentru următoarele exerciţii financiare până la o nouă reevaluare pentru perioada rămasă de amortizat.000.667 lei După reevaluare 148.---------------= 212 101.000 lei = 0.000 lei 15. La sfârşitul exerciţiului N-1.

--------------212 „Construcţii” 30.119.888. ca urmare a creşterii valorii clădirii.800. având în vedere numărul de ani rămaşi.000.999 lei 29.800.112 lei.000.000 25.000 lei.2.888.188.000.888 lei 195.000 5.17 1. şi valoarea rezultată în urma reevaluării: 220.000.888.111.111 ------------- ----------------------------------- x 28 .-----------= 2812 Amortizarea construcţiilor” 4.--------------- În anul N.000 lei Contabilizarea diferenţei din reevaluare conform formulei contabile: --------------------------------------------% 2812 „Amortizarea construcţiilor” 6588 „Alte cheltuieli de exploatare” --------------------------------------------- x = x ------------------------------.000 lei – 24.000.888 4. Valoarea contabilă netă (1-2) Înainte de reevaluare 220. clădirea se va amortiza tot după regimul liniar.231. în anul N se va înregistra o sumă corespunzătoare la venituri curente din reevaluare.000 lei : 45 ani = 4.511. 220. Amortizarea cumulată 3.000 8.888 x ----------------------------------------------------- Contabilizarea diferenţei din reevaluare.000 lei 225.888 lei/an ------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------x -----------------------------------------. iar valoarea contabilă netă la sfârşitul aceluiaşi exerciţiu este de 217.000 lei. respectiv 45 ani.999 lei 228.000 lei 200.000 lei Având în vedere că în exerciţiul N-1 s-a înregistrat pentru aceeaşi construcţie în urma reevaluării o cheltuială de 25.000 lei 24.888.919.919.12.000 ------------------------------.511.N este de 228.000.888 lei = 217. iar surplusul se va contabiliza ca şi o rezervă din reevaluare.000.112 lei. având în vedere raportul de 1.000.000 lei 20.000. respectiv.000. Situaţia reevaluării înplus prin metoda modificării costului istoric şi a amortizării cumulate. deoarece valoarea netă reevaluată la 31. Valoarea contabilă brută 2. Amortizarea cumulată 3.000. conform formulei contabile: ----------------------------------212 „Construcţii” x = ----------------------------------------------% 7588 „Alte venituri din exploatare” 105 „Rezerve din reevaluare” 2812 „Amortizarea construcţiilor” ----------------------------------------------------------37.112 lei După reevaluare 257. Valoarea contabilă netă (1-2) 25.999 25.000.

debitând contul 1058 „Rezerve din reevaluări dispuse prin acte normative”. în limitele precizate mai sus. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV – a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate preiau rezervele din reevaluare. De asemenea.6. din profitul brut.Unităţile economice care aplică OMFP nr. fiind posibil ca unele dintre acestea să se folosească pentru acoperirea unor pierderi sau pentru majorarea capitalului social. se înregistrează: 29 . ea va fi completată în aceleaşi condiţii în care s-a constituit iniţial. însă spre deosebire de acestea. În principiu. dar numai în condiţiile hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau asociaţilor. se înregistrează: ------------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1061 „Rezerve legale” x --------------------------------------------------- Acoperirea pierderilor din exerciţiile precedente conform hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor. 2. nu sunt generatoare de dividende. indiferent din ce motive. 31/1990. fie pe parcursul anului. reprezentând beneficii capitalizate. prin Legea societăţilor comerciale se prevede că. sau numai la ieşirea efectivă a imobilizării din gestiune la contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. rezervele legale se formează prin prelevarea în fiecare an. structurându-se astfel: • 1061 „Rezerve legale” • 1062 „Rezerve pentru acţiuni proprii” • 1063 „Rezerve statutare sau contractuale” • 1064 „Alte rezerve” a) Rezervele legale – conform Legii nr. ca diferenţă între amortizarea calculată după valoarea reevaluată a imobilizărilor supuse acestui proces şi mărimea amortizării determinate după valoarea dinaintea reevaluării. din beneficiile brute ale societăţii. Contabilizarea constituirii rezervei legale. republicată. Contabilitatea rezervelor Rezervele sunt considerate surse asimilate celor proprii. până când acestea vor atinge minim a cincea parte din capitalul social. deci formă de manifestare a capitalurilor proprii. a cel puţin 5% pentru constituirea rezervelor legale. După modul de constituire şi utilizare rezervele sunt reflectate cu ajutorul contului 106 „Rezerve”. rezervele au rolul de a proteja capitalul social. dacă rezerva legală constituită s-a micşorat.

iar a rezervelor constituite pentru aceste acţiuni cu contul 1062 „Rezerve pentru acţiuni proprii”. Se pot dobândi propriile acţiuni numai în procent de 10% din valoarea acţiunilor proprii. înscrise în ultimul bilanţ întocmit de societatea în cauză. iar dacă dobândirea lor nu a respectat prevederile legale ele trebuie înstrăinate în termen de cel mult un an de la dobândire. se înregsitrează: ------------------------------------------------. Of. în pasiv.x --------------------------------------------------1061 „Rezerve legale” = 121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------. iar dacă aceasta nu are loc. societatea comercială fiind obligată să procedeze la reducerea corespunzătoare a capitalului social. Acţiunile proprii dobândite nu dau drept la dividende. se trece.------------------------------------------------1061 „Rezerve legale” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- Acoperirea pierderilor din exerciţiul financiar expirat. şi numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vărsat. Contabilitatea rezervelor pentru acţiunile proprii dobândite se conduce cu ajutorul contului 502 „Acţiuni proprii”. ele trebuie anulate. În legătură cu acţiunile proprii dobândite societatea comercială în cauză trebuie să înscrie obligatoriu în Raportul de gestiune motivele care au determinat dobândirea acestor acţiuni. numărul lor şi valoarea nominală şi fracţiunea de capital pe care o reprezintă. În contabilitate. b) Rezerve pentru acţiuni proprii Acţiunile proprii pot fi dobândite de către o societate pe acţiuni numai în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor. pentru o perioadă de cel mult 18 luni de la data publicării hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor în M. Dacă acţiunile proprii dobândite de către societatea pe acţiuni se înscriu în activul bilanţului. în legătură cu acţiunile proprii dobândite se pot face următoarele înregistrări contabile: • contabilizarea acţiunilor proprii la valoarea de achiziţie a acestora. cu excepţia rezervelor legale. o rezervă indisponibilă de aceeaşi mărime care va fi menţinută până la anularea sau cesionarea acestor acţiuni. fiind suspendate şi de la dreptul de vot în adunările generale ale societăţii în cauză. Plata acţiunilor dobândite se poate face numai din beneficiile distribuibile şi din rezervele societăţii. al României.x --------------------------------------------------În cazul operaţiunilor de constituire şi utilizare a rezervelor legale la microîntreprinderi în locul contului 1061 „Rezerve legale” se utilizează contul 106 „Rezerve”. se înregistrează: 30 .

x --------------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” = 1062 „Rezerve pentru acţiuni proprii” ------------------------------------------------. se înregistrează: 31 . cu excepţia rezervelor legale. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 502 „Acţiuni proprii” ------------------------------------------------% 5311 „Casa în lei” 6642 „Pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- contabilizarea cedării acţiunilor proprii dobândite. la o valoare mai mare decât valoarea nominală a acestora. prin vânzarea prin casieria unităţii.x --------------------------------------------------• contabilizarea închiderii contului de repartizare a profitului după aprobarea adunării generale a acţionarilor în exerciţiul financiar următor. la o valoare mai mică decât valoarea nominală a acestora. dacă constituirea rezervei indisponibile s-a făcut pe seama altor rezerve. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 129 „Repartizarea profitului” ------------------------------------------------% 1063 „Rezerve statutare sau contractuale” 1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- contabilizarea cedării acţiunilor proprii dobândite. prin încasarea prin bănci. se înregistrează: ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 129 „Repartizarea profitului” x --------------------------------------------------- contabilizarea diminuării rezervelor.------------------------------------------------502 „Acţiuni proprii” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= % 5121 „Conturi la bănci în lei” 5311 „Casa în lei” x --------------------------------------------------- contabilizarea rezervei indisponibile aferente valorii acţiunilor proprii dobândite. se înregistrează: ------------------------------------------------.

dacă sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii comerciale şi dacă adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor decide aceasta. c) Rezerve statutare sau contractuale Constituirea acestor rezerve se face pe seama profitului net. respectiv pierderea neacoperită”. conform hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor se înregistrează: -------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” -------------------------------------------• x = x ----------------------------------------------------1063 „Rezerve statutare sau contractuale” ----------------------------------------------------- Contabilizarea folosirii rezervelor statutare pentru a acoperi pierderile reportate sau ale exerciţiului financiar încheiat. Utilizarea rezervelor statutare sau contractuale se poate face pentru acoperirea pierderilor. în locul contului 6642 „Pierderi privind investiţiile financiare pe termen scurt cedate” se poate utiliza contul 664 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate”.------------------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= % 502 „Acţiuni proprii” 7642 „Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate” x --------------------------------------------------- În cazul micoîntreprinderilor. 94/2001. se înregistrează: 32 . Contabilitatea constituirii şi utilizării rezervelor statutare se conduce cu contul 1063 „Rezerve statutare sau contractuale”. fiind posibile următoarele înregistrări contabile: • Contabilizarea constituirii rezervelor statutare. din beneficiile nete. majorarea capitalului social sau în alte scopuri hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. în locul contului 117 „Rezultatul reportat”. • Contabilizarea disponibilizării rezervei pentru acţiuni proprii ca urmare a anulării sau cedării lor. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1062 „Rezerve pentru acţiuni proprii” ------------------------------------------------- În cazul societăţilor comerciale care aplică OMFP nr. iar în locul contului 7642 „Câştiguri din investiţii financiare pe termen scurt cedate” se poate utiliza contul 764 „Venituri din investiţii financiare cedate”. utilizează contul 1171 „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat.

are loc numai în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor şi se poate face pentru majorarea capitalului social. acoperirea diferenţelor dintre valoarea titlurilor de participare retrase sau cedate şi valoarea neamortizată a mijloacelor fixe sau a terenurilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul social al altor persoane juridice. sunt posibile următoarele înregistrări: • Contabilizarea constituirii altor rezerve pe seama profiturilor nete. În contabilitate. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------% 1041 „Prime de emisiune” 1042 „Prime de fuziune” 1043 „Prime de aport” 1044 „Prima de conversie a obligaţiunilor în acţiuni” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------- 33 .------------------------------------------------1063 „Rezerve statutare sau contractuale” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= % 117 „Rezultatul reportat” 121 „Profit şi pierdere” x --------------------------------------------------- d) Alte rezerve Societăţile comerciale pot constitui alte rezerve pe seama profiturilor nete. respectiv a terenurilor. care fac obiectul participării în natură la capitalul social al altei persoane juridice. a primelor legate de capital. ori în alte scopuri hotărâte de către AGA. acoperirea pierderilor realizate în exerciţiile financiare precedente. Utilizarea altor rezerve. ori a profitului nerepartizat din exerciţiile financiare precedente sau pe seama diferenţelor dintre valoarea titlurilor primite şi valoarea neamortizată a mijloacelor fixe. conform hotărârii AGA. în legătură cu alte rezerve. Contabilitatea constituirii şi utilizării altor rezerve se conduce cu ajutorul contului 1068 „Alte rezerve”. se înregistrează: ------------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 1068 „Alte rezerve” x --------------------------------------------------- Contabilizarea închiderii contului de repartizare a profitului după aprobarea AGA în exerciţiul financiar următor: x --------------------------------------------------= 129 „Repartizarea profitului” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------• Contabilizarea constituirii altor rezerve pe seama primelor legate de capital.

conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 1068 „Alte rezerve” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” ------------------------------------------------• Contabilizat diferenţe dintre valoarea titlurilor de participare primite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale operate. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------• Contabilizat utilizarea altor rezerve pentru majorarea capitalului social. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------% 261 „Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului” „Titluri de participare deţinute la 262 societăţi din afara grupului” „Imobilizări financiare sub 263 formă de interese de participare” „Alte titluri imobilizate” 265 ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- Contabilizarea acoperirii pierderilor ale exerciţiului încheiat pe seama altor rezerve pe seama hotărârii AGA. conform hotărârii AGA. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 1012 „Capital subscris vărsat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------• Contabilizat diferenţa dintre valoarea titlurilor dobândite şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale aduse ca aport la capitalul social al altor societăţi şi scoase din evidenţa imobilizărilor financiare. conform hotărârii AGA.• Contabilizat constituirea altor rezerve pe seama profitului reportat aferent exerciţiilor precedente se face. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 121 „Profit şi pierdere” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------• Contabilizarea acoperirii pierderilor reportate din exerciţiile precedente. se înregistrează: 34 .

se înregistrează: ------------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- Contabilizarea acoperirii pierderilor contabile ale exerciţiilor precedente din alte rezerve: x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------• Contabilizarea reducerii capitalurilor proprii cu mărimea pierderilor înregistrate în exerciţiile financiare precedente. s-a introdus în lista de conturi şi contul 117 „Rezultatul reportat”. recunoscându-se în bilanţ. Soldul său creditor exprimă profiturile reportate. cu semnul plus în cazul profiturilor şi cu semnul minus în cazul pierderilor. la postul „Rezultat reportat”. Cont sintetic de gradul I. iar cel creditor profitul nerepartizat. Contabilitatea rezultatului reportat Conform OMFP nr. În contabilitate. armonizate cu directivele economice europene. operaţional. Este utilizat pentru a ţine evidenţa rezultatului sau a părţii din rezultatul exerciţiului a cărei repartizare a fost amânată de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.------------------------------------------------1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= % 261 „Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului” 262 „Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului” 263 „Imobilizări financiare sub formă de interese de participare” 265 „Alte titluri imobilizate” x --------------------------------------------------- 2. în legătură cu contul 117 „Rezultatul reportat” se pot face următoarele înregistrări contabile: • Contabilizat acoperirea pierderilor ale exerciţiilor financiare precedente din profitul exerciţiului curent. cont bifuncţional. Soldul debitor reprezintă pierderea neacoperită. în structura capitalurilor proprii. se înregistrează: 35 . iar cel debitor pierderile reportate din exerciţiile financiare anterioare. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate.7.

conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 424 „Participarea personalului la profit” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” ------------------------------------------------- 36 . se înregistrează: x --------------------------------------------------„Rezultatul reportat” = 117 ------------------------------------------------% 4111 „Clienţi” „Debitori diverşi” 461 4282 „Alte creanţe în legătură cu personalul” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- Contabilizat pierderile contabile realizate în exerciţiile financiare precedente.------------------------------------------------1012 „Capital subscris vărsat” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- Contabilizarea profitului net obţinut în perioadele precedente şi nerepartizat. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 121 „Profit şi pierdere” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” ------------------------------------------------• Contabilizat profitul net realizat în exerciţiile precedente repartizat pentru constituirea rezervelor. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------121 „Profit şi pierderi” ------------------------------------------------• Contabilizarea rezultatului favorabil provenit din corectarea erorilor contabile. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= % 1062 „Rezerve pentru acţiuni proprii” 1063 „Rezerve statutare sau contractuale 1068 „Alte rezerve” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” ------------------------------------------------• Contabilizat profitul net realizat în exerciţiile precedente repartizat pentru participarea personalului la profit.

mai puţin IAS – 29”. mai puţin IAS 29. cu excepţia IAS 29. 94/2001. taxe şi vărsăminte asimilate” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” ------------------------------------------------• Contabilizat repartizarea profitului net realizat în perioadele precedente pentru dividendele cuvenite acţionarilor sau asociaţilor. putând prezenta sold creditor ce reprezintă profitul reportat provenind din adoptarea pentru prima dată a IAS. iar în debitul său rezultatul nefavorabil provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV –a a CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate se prevede o detaliere în conturi operaţionale a rezultatului reportat. Exemple de debitare şi creditare al contului 1172 În primul an al retratării conturilor se constată în contul 1068 „Alte rezerve”. care practic reia operaţiile exemplificate pentru contul 117 „Rezultatul repartizat” pentru unităţile care aplică OMFP 306/2002 • Contul 1172 „Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IAS. suma „x” reprezentând „Fondul de premiere”.• Contabilizat repartizarea profitului net realizat în exerciţiile precedente pentru vărsămintele din profitul net al regiilor autonome. cu excepţia IAS 29. cont sintetic operaţional. iar soldul debitor pierderea reportată aferentă acestuia. conform. OMFP nr. şi anume: • Contul 1171 „Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat. incluse în mărimea acestora: 37 . respectiv pierderea neacoperită”. Înregistrează în creditul său. în analitic separat. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 457 „Dividende de plată” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” ------------------------------------------------- Faţă de această utilizare a contului 117 „Rezultatul reportat” în lista de conturi prevăzută de către OMFP nr. rezultatul favorabil provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 446 „Alte impozite. cu costurile de administraţie şi conducere. bifuncţional. se înregistrează: ----------------------------------------1068 „Alte fonduri” ----------------------------------------x ---------------------------------------------------= 1172 „Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IAS. mai puţin IAS 29” x ------------------------------------------------------x ---- Diminuarea valorii stocurilor de produse finite constată cu ocazia retratării posturilor de stocuri. Cu ocazia retratării.

modificându-se politica contabilă de a trata diferenţele de curs valutar ca şi cheltuială. cont sintetic de gradul II. În creditul lui înregistrează rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor fundamentale. Exemple de creditare şi debitare a contului 1173 În cursul exerciţiului financiar N-1 s-a inclus în costul unui autocamion procurat din import şi diferenţa de curs valutar în suma „x”. 38 . mai puţin IAS 29” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 345 „Produse finite” x --------------------------------------------------- Contul 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”. pierderea reportată aferentă acestor politici contabile. iar cel debitor. iar în debit rezultatul nefavorabil provenit din modificările politicilor contabile. prin înregistrarea: ------------------------------------------------1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 2133 „Mijloace de transport” x --------------------------------------------------- Rezerva de curs valutar creată în anii anteriori pentru disponibilităţile în valută se reia în cel de-al doilea an al aplicării efective a IAS – urilor la rezultatul reportat conform înregistrării contabile: x --------------------------------------------------= 1173 „Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1068 „Alte rezerve” ------------------------------------------------- Contul 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale”. iar pe debit rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor fundamentale. Soldul său creditor exprimă profitul repartizat provenit din corectarea erorilor fundamentale. cont sintetic. operaţional.------------------------------------------------1172 „Rezultatul reportat din adoptarea pentru prima dată a IAS. Reflectă în creditul său rezultatul favorabil din modificarea politicilor contabile. operaţional. care s-a supus amortizării. bifuncţional. pierderea reportată aferentă acesteia. iar soldul debitor. cont bifuncţional. cu ocazia retratării se fac în contabilitate următoarele înregistrări: • Diminuarea valorii mijlocului de transport cu mărimea diferenţelor de curs valutar „x”. Poate reprezenta sold creditor reprezentând profitul reportat provenit din modificările politicilor contabile.

cu ajutorul căruia se ţine evidenţa diferenţelor favorabile provenite din rezerve din reevaluare. 2132. în contabilitate se diminuează mărimea capitalului social şi a mijlocului fix identificat. care este considerată eroare fundamentală solicitându-se corectarea acesteia şi a efectelor ei asupra impozitului pe profit.Exemple de creditare şi debitare a contului 1174 Din verificările efectuate de către auditorul financiar se constată că în anul N-1 sa descărcat gestiunea de stocuri de materii prime cu suma „x”. 2133. 2131. cont de pasiv. prin înregistrarea: ------------------------------------------------1012 „Capital subscris vărsat” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= Imobilizări corporale (212. în funcţie de faptul dacă se pot sau nu identifica şi anume: a) În cazul în care se pot identifica mijloacele fixe ce s-au reevaluat şi cu rezultatul reevaluării s-a majorat capitalul social. Se creditează cu diferenţele favorabile provenite din reevaluarea imobilizărilor dispuse prin acte normative şi reflectate cu ajutorul contului 1058 „Rezerve din reevaluare dispuse prin acte normative”. efectuate conform IAS 16. în contabilitatea se înregistrează: • Diminuarea capitalului social cu mărimea reevaluată şi inclusă în acesta: ------------------------------------------------1012 „Capital subscris vărsat” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1058 „Rezerve din reevaluare dispuse prin acte normative” x --------------------------------------------------- 39 . şi 214) x --------------------------------------------------- b) Dacă nu se poate identifica mijlocul fix la care s-a făcut reevaluarea. operaţional. prin înregistrarea contabilă: ------------------------------------------------1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 441 „Impozitul pe profit” x --------------------------------------------------- Contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezervele din reevaluare” – cont sintetic de gradul II. a) corectarea erorii descărcării în plus a gestiunii cu suma „x”. conform înregistrării contabile: ------------------------------------------------301 „Materii prime” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 1174 „Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale” x --------------------------------------------------- b) Corectarea mărimii impozitului pe profit aferent anului N-1.

sau pierdere dacă V < C. care exprimă performanţa întreprinderii. dacă V > C. cont sintetic de gradul I. la sfârşitul anului şi momentul de închidere propriu-zisă a contului. de obicei. cu soldul creditor al acestora. cont operaţional. şi este redat structural prin conţinutul contului de profit sau pierdere. În funcţionarea contului 121 „Profit şi pierdere” se distinge momentul de închidere a conturilor de venituri şi cheltuieli. În legătură cu operaţiunile contabile generate de folosirea 121 „Profit şi pierdere” pot interveni următoarele înregistrări: • Închiderea conturilor de venituri la sfârşitul fiecărei luni.• Trecerea rezervei înregistrarea: din reevaluare asupra rezultatului reportat. Ca urmare. capacitatea de autofinanţare (CAF). definitiv. excedentul brut din exploatare (EBE).8. Pentru contabilizarea rezultatului exerciţiului s-a rezervat grupa de conturi 12 „Rezultatul exerciţiului” în cadrul căreia s-au instituit şi nominalizat două conturi. Contabilitatea rezultatului exerciţiului Printre indicatorii contabilităţii moderne alături de valoarea adăugată (VA). prin ------------------------------------------------1058 „Rezerve din reevaluare dispuse prin acte normative” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul din diferenţe din reevaluare” x --------------------------------------------------- 2. care ţine evidenţa profitului sau pierderii înregistrate într-un exerciţiu financiar şi care poate prezenta sold debitor sau creditor. şi anume: • Contul 121 „Profit sau pierdere”. cont de activ. fiind recunoscut în pasivul bilanţului în structura capitalurilor proprii. Rezultatul exerciţiului unei entităţi economice exprimă generic diferenţa dintre veniturile obţinute şi cheltuielile aferente. înscriindu-se în postul bilanţului cu semnal plus sau minus. prin înregistrarea: 40 . la o poziţie distinctă. în exerciţiul financiar următor. bifuncţional. în calitate de componentă a situaţiilor financiare. după aprobarea bilanţului de către adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. cu ajutorul căruia se conduce evidenţa repartizării profitului realizat în exerciţiul financiar. operaţional. rezultatul exerciţiului se poate concretiza în profit. • Contul 129 „Repartizarea profitului”. rezerva managerială (RM) se prevede şi rezultatul exerciţiului (Re).

. care a fost repartizat pe destinaţii....-------------------------------------------------------------% 701 „Venituri din vânzarea produselor finite” .. prin înregistrarea: ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 121 „Profit şi pierdere” x --------------------------------------------------- În debitul contului se mai înregistrează la sfârşitul anului.. 7864 „Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante” -------------------------------------------------------------• x = ----------------------------------121 „Profit şi pierdere” x ----------------------------------- Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşit de lună cu soldurile debitoare ale acestora.... „Alte cheltuieli cu impozitele care 698 nu apar în elementele de mai sus” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------- În creditul contului se mai înregistrează.. profitul net realizat în exerciţiul precedent.. . prin înregistrarea: ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 129 „Repartizarea profitului” x --------------------------------------------------- 41 ... 781 „Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” . .. .. ... profitul net realizat în exerciţiul precedent şi nesupus repartizării. se înregistrează în debit. pierderea contabilă reportată. reflectat prin înregistrarea: ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- De asemenea. 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” . prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= % „Cheltuieli cu materiile prime” 601 ..

conform prevederilor legale şi a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor. 4. aferente profitului rezultat din vânzări de active. 5. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” ------------------------------------------------- 42 . conform prevederilor actului normativ menţionat. iar regiile autonome. companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat. conform hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor sau asociaţilor. profitul repartizat pentru rezervele legale (1) şi cel privind vărsămintele la buget în cazul regiilor autonome. societăţile comerciale. pentru constituirea rezervei legale. Având în vedere repartizările posibile de efectuat ale profiturilor realizate. pentru alte repartizări prevăzute de lege. sau în lipsa precizărilor din acestea.Referitor la repartizarea profiturilor realizate trebuie avut în vedere că aceasta se face conform prevederilor din contractul şi statutul de societate. în cazul regiilor autonome. 3. respectiv facilităţi fiscale la impozitul pe profit. 6. se înregistrează: ------------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” x --------------------------------------------------= % 1061 „Rezerve legale” 1062 „Rezerve pentru acţiuni proprii” 1063 „Rezerve statutare sau contractuale 1068 „Alte rezerve” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------• contabilizat acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile precedente din profitul realizat în exerciţiul curent. pentru societăţile cu capital privat sau majoritar privat (Legea nr. ori sub formă de dividende în cazul societăţilor ori companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. 31/1990. conform OGR nr. 64/2001. 2. respectiv: 1. până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit. ori cele ale societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. se repartizează la alte rezerve şi se constituie cu surse proprii de finanţare. 7. pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi. în legătură cu contul 129 „Repartizarea profitului” se pot face următoarele înregistrări contabile: • constituirea rezervelor. pentru constituirea altor rezerve ca surse proprii de finanţare. minim 50% din profitul contabil net ca vărsăminte la bugetul de stat. ori dividende în cazul societăţilor ori companiilor naţionale. republicată).

• contabilizarea repartizării profiturilor participării salariaţilor la profit. se reflectă. soldul venitului amânat cu mărimea sumei restituite. ori primite din afară de către unitatea patrimonială. 2.9. iar în cazul restituirii acestora se reduce. profiturile nerepartizate se reflectă cu contul 1171 „Rezultatul reportat”. condiţionată de cumpărarea. după aprobarea repartizărilor efective a profiturilor în adunările generale ale acţionarilor sau asociaţilor se face înregistrarea contabilă: ------------------------------------------------117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------= % „Participarea personalului la profit 424 „Alte impozite. 94/200. vărsăminte la bugetul de stat din profitul net al regiilor autonome. construirea sau achiziţionarea de echipamente ori de alte bunuri de natura imobilizărilor. pentru sursele de finanţare. prin înregistrarea: ------------------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 129 „Repartizarea profitului” x --------------------------------------------------- Din contul 117 „Rezultatul reportat”. sume pentru investiţii alocate de la bugetul de stat sau local sau din alte surse nerambursabile. Se includ în categoria subunităţilor pentru investiţii şi valoarea bunurilor de natura imobilizărilor primite cu titlul gratuit sau constatate în plus cu ocazia inventarierii. ori pentru finanţarea unor activităţi pe termen lung sau a altor cheltuieli de natura investiţiilor. Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii Subvenţiile reprezintă. 43 . dividende. respectiv pierderea neacoperită”. Subvenţiile ca active se constituie în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 117 „Rezultatul reportat” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------129 „Repartizarea profitului” ------------------------------------------------- În creditul contului 129 „Repartizarea profitului” se înregistrează profitul net realizat în exerciţiul precedent. taxe şi vărsăminte 446 asimilate” „Dividende de plată” 457 1068 „Alte rezerve” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------- În cazul societăţilor comerciale care aplică OMFP nr. în principal. ce a fost repartizat pe destinaţii. reprezentând profitul nerepartizat. în contabilitate.

licenţe. altor drepturi şi valori similare primite cu titlu gratuit. brevete. în legătură cu subvenţiile pentru investiţii primite sunt posibile următoarele operaţiuni economice: • contabilizat subvenţii pentru investiţii de primit în baza comunicării: ------------------------------------------------445 „Subvenţii” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 131 „Subvenţii pentru investiţii” x --------------------------------------------------- în baza extrasului de cont şi a comunicării organismului ce subvenţionează. ori prin trecerea la venituri a unei sume anuale calculate prin împărţirea valorii investiţiei la 10 ani. la o valoare egală cu mărimea amortizării. se contabilizează încorporarea subvenţiei. Subvenţiile pentru active se reiau la alte venituri din exploatare pe măsura amortizării bunurilor respective. cont sintetic. În contabilitate. cu funcţie de pasiv. dacă investiţia rezultată din subvenţii este neamortizabilă. dacă activul este amortizabil.Contabilitatea subvenţiilor pentru active (investiţii) se conduce cu contul 131 „Subvenţii pentru investiţii”. mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare” ------------------------------------------------• contabilizat valoarea terenurilor şi a construcţiilor primite cu titlu gratuit: x --------------------------------------------------= 131 „Subvenţii pentru investiţii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------% 2111 „Terenuri” 212 „Construcţii” ------------------------------------------------• contabilizat amortizarea imobilizărilor amortizabile procurate pe seama subvenţiilor pentru investiţii. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 131 „Subvenţii pentru investiţii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------205 „Concesiuni. licenţelor. prin înregistrarea: 44 . prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 445 „Subvenţii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” ------------------------------------------------• contabilizarea încasării nemijlocite a subvenţiilor conform extrasului de cont: x --------------------------------------------------= 131 „Subvenţii pentru investiţii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” ------------------------------------------------• contabilizat valoarea brevetelor. operaţional.

Conform acestui standard. 94/2001 şi a IAS.------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 281 „Amortizări privind imobilizările corporale” (2811 ÷ 2814) x --------------------------------------------------- preluarea la venituri a mărimii subvenţiei amortizabile sau neamortizabile (conform calculelor) prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 7584 „Venituri din subvenţii pentru investiţii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------131 „Subvenţii pentru investiţii” ------------------------------------------------• contabilizarea sumelor primite sub formă de alocaţii pentru realizarea de active. contabilizarea investiţiilor referitoare la active se realizează prin două metode: • prima metodă constă în considerarea subvenţiei ca fiind un venit amânat. care au şi fost utilizate în acest scop. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 1012 „Capital subscris vărsat” Analitic: „Participarea statului” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------131 „Subvenţii pentru investiţii” ------------------------------------------------• contabilizarea alocaţiilor pentru active regiile autonome. problematica subvenţiilor pentru investiţii este prezentată în IAS 20 „Contabilitatea subvenţiilor şi prezentarea asistenţei guvernamentale”. şi care nu au şi fost folosite pentru realizarea efectivă a acestora. trebuie să majoreze participaţia statului prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 1016 „Patrimoniul public” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------131 „Subvenţii pentru investiţii” ------------------------------------------------- Conform OMFP nr. reflectat în contabilitate prin înregistrarea: -----------------------------------------„Subvenţii referitoare la active” -----------------------------------------x = x --------------------------------------------------„Venituri din subvenţii referitoare la active” --------------------------------------------------- 45 . la societăţile comerciale. trebuie să majoreze partea din capitalul social cuvenit statului. corespunzător mărimii subvenţiei cuprinsă în cuantumul amortizării.

10. şi. conform facturii şi extrasului de cont: x --------------------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------% Imobilizări corporale în cauză TVA aferentă ------------------------------------------------- o deducerea costului echipamentului cu valoarea subvenţiei. destinate acoperirii riscurilor posibile ce pot diminua patrimoniul unităţii. Constituirea provizioanelor se impune pentru a respecta principiile: • prudenţei.1. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli 2. conform căruia la stabilirea rezultatului financiar al exerciţiului se iau în considerare toate cheltuielile şi veniturile provenite din activitatea unităţii Conceptul de provizion se pretează la două interpretări. Provizioanele sunt datorii incerte din punct de vedere al exigibilităţii sau a valorii. care permit agenţilor economici acoperirea riscurilor prezente şi viitoare. se înregistrează: ------------------------------------------------„Conturi la bănci” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= Imobilizări corporale în cauză x --------------------------------------------------- 2. impunându-se constituirea provizioanelor. respectiv: • contabilă. constituirea provizionului (Cp) are loc la sfârşitul exerciţiului financiar. • economică. ce reclamă aprecierea rezonabilă a faptelor prezente pentru evitarea transmiterii în viitor a incertitudinii care ar putea influenţa negativ rezultatele unităţii. deci. Cadrul general privind provizioanele Fenomenelor şi proceselor economice le sunt inerente riscurile. provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli reprezintă pasive cu exigibilitate sau valoare incertă.• a doua metodă de contabilizare a subvenţiilor pentru active constă în deducerea acestora din costul activului.10. de venit la anulare În principiu. • independenţei exerciţiului. conform căreia provizionul este un element de cheltuială la constituire. care presupune stabilirea mărimii acestuia şi reflectarea provizionului în contabilitate. respectiv. impunându-se următoarele înregistrări: o achiziţionarea activului din resursele proprii şi din subvenţii. Provizioanele pot fi considerate rezerve create pe seama cheltuielilor. conform următoarei relaţii: 46 .

306/2002. un provizion pentru riscuri şi cheltuieli va fi înregistrat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 1.2. conform OMFP nr. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigiile. constituirea provizioanelor are ca motivaţie economică acordarea unui avantaj fiscal pentru agentul economic. b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor. deci. De asemenea. 2. în cadrul căreia s-au instituit şi nominalizat următoarele conturi operaţionale: • 1511 „Provizioane pentru litigii” • 1512 „Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor” • 1518 „Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli” 47 . daunele şi alte datorii incerte. este posibilă efectuarea unei plăţi pentru onorarea obligaţiei respective. despăgubirile. Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile viitoare şi nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor şi nici nu pot fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare. şi anume amânarea la plată a impozitului pe profit. 2. Pentru contabilizarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli s-a rezervat. amenzile şi penalităţile. În contabilitate. există o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior. şi c) alte provizioane Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli se ţine pe feluri de provizioane în funcţie de natura şi scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. dar sunt neprevizibile ca moment de timp în care ar putea deveni exigibile. şi 3. aspect exprimat relaţionar astfel: Ap Conturi de provizioane = Conturi de venituri De obicei. anularea provizioanelor (Ap) are loc când provizionul rămâne fără obiect. suma poate fi estimată. Ele privesc elemente patrimoniale a căror realizare sau plată este incertă. când elementele pentru care s-au constituit sunt scoase din evidenţă. • se constituie indiferent de deductibilitatea fiscală a acestora.Cp Conturi de cheltuieli = Conturi de provizioane La constituirea provizioanelor se au în vedere următoarele aspecte: • se constituie indiferent de rezultatul exerciţiului. şi. ori cheltuieli care devin exigibile în perioadele următoare de gestiune. Tratamentul contabil privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli au ca obiect acoperirea unor riscuri şi cheltuieli viitoare care la data închiderii unui exerciţiu sunt determinate ca şi cuantum. în lista de conturi grupa 15 „Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli”. când este deductibil fiscal.10.

şi a dividendelor care ar reveni pe o acţiune sau pe o parte socială. dacă o societate comercială se află la sfârşitul unui exerciţiu financiar în litigiu pentru un drept de creanţă ca urmare a executării unor lucrări. Contabilitatea provizioanelor pentru litigii se conduce cu ajutorul contului 1511 „Provizioane pentru litigii”. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 1511 „Provizioane pentru litigii” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli” ------------------------------------------------• contabilizat hotărârea instanţei de judecată. cu întreaga sumă.Faţă de aceste conturi prevăzute de către OMFP nr. de obicei. în contabilitate sunt posibile următoarele operaţii contabile: • trecerea dreptului de creanţă. asupra creanţelor incerte. 306/2002. dimensionate la nivelul valorilor aflate în litigiu. pentru întreg dreptul de creanţă. se înregistrează: ------------------------------------------------4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 4111 „Clienţi” x --------------------------------------------------- contabilizat constituirea provizionului pentru litigii. De exemplu. însă constituirea lui se impune pentru a stabili corect mărimea profitului contabil. şi prin urmare. 94/2001 se mai prevăd şi următoarele două conturi: • 1513 „Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea” • 1514 „Provizioane pentru restructurare” Contabilitatea provizioanelor pentru litigii Se constituie. prin încasarea a jumătate din valoarea creanţei în litigiu şi trecerea la pierderi a jumătate din creanţă. în anul următor constituirii provizionului. la sfârşitul exerciţiului financiar pentru litigiile aflate în curs. până la judecarea procesului. Conform legislaţiei în vigoare acest tip de provizion nu este deductibil din punct de vedere fiscal. în OMFP nr. şi care se judecă în anul următor. încasându-se jumătate din sumă. la sfârşitul anului. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 4118 „Clienţi incerţi sau în litigiu” ------------------------------------------------% 5121 „Conturi la bănci în lei” 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------- 48 .

în urmă rămânerii lui fără obiect. perioadă în care remediază defecţiunile apărute din vina furnizorilor. 512 „Conturi curente la bănci” şi 781 „Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 3024 „Piese de schimb” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6024 „Cheltuieli privind produsele de schimb” ------------------------------------------------- 49 . respectiv. În această situaţie se permite constituirea de provizioane pentru garanţii acordate clienţilor. 411 „Clienţi”.• contabilizat anularea provizionului pentru litigii. se reflectă prin înregistrarea: ------------------------------------------------6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 1512 „Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor” x --------------------------------------------------- Contabilizat consumul de materiale de natura pieselor de schimb folosite pentru remedierea defecţiunilor în perioada de garanţie. produselor. în special cele de natura maşinilor. următoarele înregistrări: • Contabilizarea provizionului pentru garanţii acordate clienţilor. 151 „Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli”. Contabilitatea provizioanelor pentru garanţii acordate clienţilor În cazul livrărilor de bunuri. fiind posibile. Ca mărime. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 7812 „Venituri din exploatare din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1511 „Provizioane pentru litigii” ------------------------------------------------- În cazul în care provizioanele pentru litigii se constituie şi anulează în contabilitatea microîntreprinderilor se pot folosi conturile sintetice de gradul I. care sunt deductibile fiscal. în contabilitate. prin pronunţarea hotărârii judecătoreşti asupra litigiului. furnizorii acordă clienţilor un anumit termen de garanţie. suportând cheltuielile ocazionate. acestea se dimensionează prin aplicarea procentului de cheltuieli cu remedierile din anul trecut asupra valorii livrărilor pentru care se acordă garanţii. În ramura construcţiilor provizioanele de această natură se constituie la nivelul reţinerilor făcute de către beneficiarul lucrării de construcţii – montaj. utilajelor. Contabilitatea provizioanelor pentru garanţii se conduce cu ajutorul contului 1512 „Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor”.

conform înregistrării: x = ------------------------------------------------------------% 6024 „Cheltuieli privind piesele de schimb” 641 „Cheltuieli cu salariile personalului” 6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” ------------------------------------------------------------- -----------------------------------121 „Profit şi pierdere” -----------------------------------• x Contabilizat reluarea la venituri a provizionului pentru bunurile vândute cu garanţie. având un tratament contabil aparte faţă de provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli în contextul OMFP nr. 94/2001. şi se constituie situându-se. în perimetrul exploatării 50 . 306/2002. precum şi de OMFP nr. Aceasta în sensul că cele privind imobilizările majorează valoarea iniţială a acestora.• Contabilizarea cheltuielilor cu drepturile băneşti cuvenite personalului care a lucrat la remedierea defecţiunilor pentru bunurile vândute cu garanţie. Sunt deductibile din punct de vedere fiscal. după efectuarea remedierilor şi expirarea perioadei de garanţie: x --------------------------------------------------= 7812 „Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1512 „Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor” ------------------------------------------------- Contabilitatea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea Acest tip de provizion este prevăzut de către IAS. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6451 „Contribuţia unităţii la asigurările sociale” ------------------------------------------------• Se închid conturile de cheltuieli ocazionate de remedierea defecţiunilor pentru bunurile vândute cu garanţie. în deosebi. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 421 „Personal salarii datorate” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------641 „Cheltuieli cu salariile personalului” ------------------------------------------------• Contabilizat contribuţiile pentru asigurările sociale cuvenite personalului care a lucrat la remedierea defecţiunilor în cadrul termenului de garanţie. supunându-se amortizării.

prin înregistrarea: ------------------------------------------------------. reflectat. mutarea şi refacerea terenului. ocazionând următoarele înregistrări contabile: • Contabilizarea provizionului pentru demontarea. 51 . mijloace de transport. unde se impune şi refacerea terenului în starea în care se găsea înainte de exploatarea zăcămintelor naturale. conform înregistrării: ------------------------------------------------% 21 „Imobilizări corporale” 2112 „Amenajări de terenuri” 212 „Construcţii” 213 „Instalaţii tehnice. când se procedează şi la refacerea terenului. fie: • scopul activităţii realizate de către întreprindere. datorii şi active contingente”.x --------------------------------------------------1512 „Provizioane pentru dezafectarea = 7812 „Venituri din provizioane pentru imobilizărilor corporale şi alte acţiuni riscuri şi cheltuieli” similare legate de acestea” -----------------------------------------------------. sau • modalitatea în care este realizată activitatea. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 281 „Amortizarea privind imobilizările corporale” (2811 ÷ 2813) x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------6811 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” ------------------------------------------------• Contabilizat reluarea provizionului constituit la venituri. Contabilitatea provizioanelor de această natură se conduce cu ajutorul contului 1513 „Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea”. la scoaterea din evidenţă a imobilizărilor.x --------------------------------------------------Contabilitatea provizioanelor pentru restructurare În conformitate cu prevederile IAS 37 „Provizioane. s-a preluat şi în OMFP nr.zăcămintelor naturale. animale şi plantaţii” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 1513 „Provizioane pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea” x --------------------------------------------------- Contabilizarea amortizării valorii imobilizărilor pentru care s-a constituit acest provizion. Standardul defineşte programul de restructurare ca fiind acel program planificat şi monitorizat de managerul întreprinderii prin care se modifică. 94/2001 posibilitatea constituirii provizionului pentru restructurări.

marketing sau investiţii în noi sisteme şi reţele de distribuţie. care. Contabilitatea provizioanelor pentru restructurare se conduce cu contul 1514 „Provizioane pentru restructurare”. conform înregistrării: ------------------------------------------------6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 1514 „Provizioane pentru restructurare” x --------------------------------------------------- Contabilizarea vânzării unor active afectate de planul de restructurare. cum ar fi: recalificarea sau redistribuirea personalului la alte sucursale. Astfel. conform IAS 37 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • să fie determinate în exclusivitate de restructurare. se înregistrează: x --------------------------------------------------= % 7583 „Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 4427 „TVA colectată” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------461 „Debitori diverşi” ------------------------------------------------• Contabilizat scoaterea din evidenţă a construcţiilor afectate de programul de restructurare. în legătură cu care se pot face următoarele înregistrări: • Contabilizat provizionul pentru restructurare. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 212 „Construcţii” ------------------------------------------------% 2812 „Amortizarea construcţiilor” 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------- Contabilizat anularea provizionului constituit pentru restructurare după realizarea planului de restructurare. provizioanele pentru restructurare nu includ costurile. se înregistrează: x --------------------------------------------------= 7812 „Venituri din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1514 „Provizioane pentru restructurare” ------------------------------------------------- 52 .Provizionul pentru restructurare trebuie să includă numai cheltuielile directe rezultate din restructurare. şi • să nu fie legate de activităţile curente ale întreprinderii.

11. şi • Dobânzile aferente acestora.1. • Datorii legate de participaţii.Contabilitatea altor provizioane pentru riscuri şi cheltuieli În situaţia în care un provizion pentru riscuri şi cheltuieli nu se încadrează în nici unul din provizioanele menţionate mai sus. în legătură cu care pot apare următoarele înregistrări contabile: • Contabilizat constituirea altor provizioane pentru riscuri şi cheltuieli . Contabilitatea acestor împrumuturi şi datorii asimilate se ţine pe următoarele categorii: • Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora. ele se cuprind în categoria altor provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. prin înregistrarea: ------------------------------------------------6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 1518 „Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli” x --------------------------------------------------- Anularea altor provizioane pentru riscuri şi cheltuieli. În acest scop s-a instituit contul 1518 „Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli”. rămase fără obiect. 53 . Contabilitatea capitalurilor împrumutate 2. Cadrul general al capitalurilor împrumutate Capitalurile împrumutate privesc împrumuturile şi datoriile care au termene de rambursare mai mare decât un an. • Credite bancare pe termen lung şi mediu. conform înregistrării: x --------------------------------------------------= 7812 „Venituri din exploatare din provizioane pentru riscuri şi cheltuieli” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------1518 „Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli” ------------------------------------------------- 2. • Alte împrumuturi şi datorii asimilate.11.

În cazul emiterii obligaţiunilor prin ofertă publică se emite prospectul de emisiune. Există şi obligaţiuni cu dobândă variabilă. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni se realizează cu ajutorul contului 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni”. conform Legii nr. prin înscriere în cont. prin tragere la sorţi. diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Această diferenţă trebuie amortizată în mod rezonabil. şi care se restituie la scadenţă 3. Deţinătorii de obligaţiuni se pot întruni în adunare generală. Contul permite contabilizarea operaţiunilor cu următoarele categorii de obligaţiuni: 1.2. Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni şi a primelor de rambursare a acestora Conform Legii societăţilor comerciale 31/1990. fiind obligatorie vărsarea integrală a valorii acţiunilor la subscriere. 54 . înscrierile făcându-se chiar pe prospectul de emisiune. societăţile comerciale pe acţiuni pot emite obligaţiuni. Obligaţiuni obişnuite sau ordinare – care asigură deţinătorilor un venit fix sub formă de dobândă. înscrisă în cuprinsul titlului. la cererea unui număr de deţinători care să reprezinte a patra parte din titlurile emise şi nerambursate. Acesta se prezintă în bilanţ ca corecţie a împrumutului din emisiuni de obligaţiuni. fie nominative. pe suport de hârtie. secţiunea V. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori. Obligaţiunile pot fi emise în formă materială.000 lei. conform ultimului bilanţ aprobat. cu precizarea că obligaţiunile din aceeaşi emisiune trebuie să fie de o valoare egală. cel mai târziu până în momentul rambursării datoriei. republicată. pentru o sumă care să nu depăşească trei pătrimi din capitalul vărsat şi existent. iar în Notele explicative va fi prezentată distinct.11. impunând tratări contabile diferite faţă de obligaţiunile obişnuite sau cele cu primă. iar validitatea deliberărilor se ia cu o majoritate reprezentând cel puţin o treime din titlurile emise şi nerambursate.2. sau în formă dematerializată. Obligaţiuni cu primă – când prima reprezintă diferenţa dintre preţul de emisiune mai mic şi valoarea nominală a obligaţiunii. fără ca valoarea nominală a unei acţiuni să fie mai mică de 25. Înainte de scadenţă obligaţiunile din aceeaşi emisiune şi cu aceeaşi valoare pot fi rambursate. Obligaţiuni cu loterie – care urmăresc obţinerea unor câştiguri în urma tragerii la loterie. care reprezintă un titlu de credit pe termen mediu de 5 – 7 ani şi care nu se contabilizează cu contul 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” 2. fie la purtător. pentru deliberarea asupra intereselor lor. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită. Valoarea nominală a obligaţiunilor convertite în acţiuni va trebui să fie egală cu cea a acţiunilor. asigurând astfel posesorilor drepturi egale. la suma superioară valorii lor nominale stabilită de societate şi anunţată public cu cel puţin 15 zile înainte de data tragerii la sorţi.

iar diferenţa dintre valoarea de rambursare mai mare şi valoare nominală mai mică reprezintă prima de rambursare.N+1 • Contabilizat emisiunea de obligaţiuni obişnuite conform prospectului de emisiune.06. conform înregistrării: o Calculul dobânzii x ⋅ % = y. Diferenţa dintre valoarea nominală mai mare şi valoarea de emisiune mai mică reprezintă prima de emisiune. prin înregistrarea: 55 . cu o dobândă procentuală „y”. la 01. instituţie publică) emite prin subscripţie publică obligaţiuni ordinare. precum şi achitarea dobânzilor „y” pentru anul N şi a celor „z” pentru anul N+1. Conform uzanţelor. cu termen de rambursare la 30.N. conform extrasului de cont. o Înregistrarea în contabilitate a dobânzii: x --------------------------------------------------= 1681 „Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------666 „Cheltuieli privind dobânzile” ------------------------------------------------• Contabilizat în anul N+1 rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni. atât prima de emisiune cât şi prima de rambursare se achită deţinătorului obligaţiunii la răscumpărarea acestora.07. Reflectarea în contabilitate a obligaţiunilor obişnuite. precum şi o valoare de rambursare (Vr) care poate fi egală sau superioară valorii nominale. la valoarea nominală „x”. prin înregistrarea: x --------------------------------------------------= 461 „Debitori diverşi” x --------------------------------------------------- ------------------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” ------------------------------------------------• Calculat şi contabilizat cheltuielile cu dobânda pentru anul N. ordinare O societate comercială pe acţiuni (regie autonomă. care poate fi egală sau mai mică decât valoarea nominală. Aşa cum s-a precizat. obligaţiunile au pe lângă valoarea nominală (Vn) şi o valoare de emisiune (Ve). se înregistrează: ------------------------------------------------461 „Debitori diverşi” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 161 „Împrumuturi din emisiune de obligaţiuni” x --------------------------------------------------- Contabilizat încasarea prin bancă a valorii de emisiune a obligaţiunilor.Pe lângă societăţile pe acţiuni pot emite obligaţiuni şi regiile autonome şi instituţiile publice. la valoarea nominală „x”.

x ---------------------------------------. conform înregistrării: ----------------------------------------.--------------5121 „Conturi la bănci în lei” = 461 „Debitori diverşi” y ----------------------------------------. valoarea nominală „x”. conform înregistrării: ------------------------------------------------6868 „Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor” ------------------------------------------------• x --------------------------------------------------= 169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor” x --------------------------------------------------- Contabilizat rambursarea împrumutului din emisiuni de obligaţiuni cu primă. când se achită şi prima conform extrasului de cont: • Contabilizat emiterea pachetului de acţiuni.x ---------------------------------------. conform înregistrării: 56 . la scadenţă împrumutul obligatar. cu cupon zero.--------------• Contabilizat amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor. diferenţa reprezintă prima de emisiune „z”. Se rambursează. prin înregistrarea: ----------------------------------------% 461 „Debitori diverşi” 169 „Prime privind rambursarea obligaţiunilor ----------------------------------------• x ---------------------------------------= 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” x -----------------------------------------------------x y z --------------- Contabilizat încasarea valorii de emisiune a prospectului de obligaţiuni. conform prospectului de emisiune. instituţie publică) emite conform prospectului de emisiune obligaţiuni cu primă.----------------------------------------% 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” 1681 „Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni” 666 „Cheltuieli privind dobânzile” ----------------------------------------- x ---------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” --------------x+y+z x y z x ---------------------------------------- --------------- Reflectarea în contabilitate a obligaţiunilor cu primă O societate comercială pe acţiuni (regie autonomă. valoarea de emisiune mai mică „y”.

x ---------------------------------------. conform extrasului de cont: ----------------------------------------. iar la tragerea la loterie se achită câştigul „z”. conform înregistrării: 57 . care se răscumpără înainte de scadenţă la valoare „y”. conform înregistrării: x ---------------------------------------= 5311 „Casa în lei” x -----------------------------------------------------z --------------- ----------------------------------------668 „Alte cheltuieli financiare ----------------------------------------• Răscumpărarea obligaţiunilor la valoarea „y”.--------------505 „Obligaţiuni emise şi = 5121 „Conturi la bănci în lei” y răscumpărate” ----------------------------------------.--------------• Contabilizat anularea obligaţiunilor emise şi răscumpărate. • Contabilizat emisiunea parchetului de obligaţiuni cu câştig. conform extrasului de cont: x ---------------------------------------= 461 „Debitori diverşi” x -----------------------------------------------------x --------------- ----------------------------------------5121 „Conturi la bănci în lei” ----------------------------------------• Contabilizat tragerea la sorţi a obligaţiunilor câştigătoare. mai mare decât cea nominală cu „k”. obligaţiuni cu loterie. conform înregistrării: ----------------------------------------461 „Debitori diverşi” ----------------------------------------• x ---------------------------------------= 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” x -----------------------------------------------------x --------------- Contabilizat încasarea valorii nominale a acţiunilor. instituţie publică) emite conform prospectului de emisiune. achitată prin bancă. la valoarea nominală în sumă „x”.------------------------------------------------161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” ------------------------------------------------- x --------------------------------------------------= 5121 „Conturi la bănci în lei” x --------------------------------------------------- Reflectarea în contabilitate a obligaţiunilor cu loterie O societate comercială pe acţiuni (regie autonomă.x ---------------------------------------. pentru câştigul „z” debitat prin casă.

prin înregistrarea: ------------------------------------------------456 „Decontări cu acţionarii sau asociaţii privind capitalul” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate” x --------------------------------------------------- 58 . conform înregistrării: x ----------------------------------------------------= % 6642 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” „Alte cheltuieli financiare” 668 x ----------------------------------------------------- ----------------------------------------121 „Profit şi pierdere” ----------------------------------------- Obligaţiunile pot fi convertite în acţiuni când pot să apară şi primele de conversie. fiind posibile înregistrările: a) contabilizat convertirea obligaţiunilor în acţiuni. ţinând cont de paritate şi prima de conversie. conform înregistrării: ------------------------------------------------505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= % 1012 „Capital subscris vărsat” 1044 „Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni” x --------------------------------------------------- c) contabilizat anularea obligaţiunilor răscumpărate.----------------------------------------------% 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” 6642 „Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate” ----------------------------------------------• x = -------------------------------------------505 „Obligaţiuni emise şi răscumpărate” ---y x k ---- x -------------------------------------------- Contabilizat închiderea conturilor de cheltuieli. conform înregistrării: ------------------------------------------------161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni” ------------------------------------------------x --------------------------------------------------= 456 „Decontări cu acţionarii sau asociaţii privind capitalul” x --------------------------------------------------- b) contabilizat trecerea obligaţiunilor răscumpărate la capital. convertite în acţiuni.

până în prezent. 59 . instituindu-se şi simbolizându-se în conturi de împrumuturi din obligaţiuni în funcţie de modul de garantare a lor. de exemplu: 1614 „Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat” sau 1615 „Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci”. emisiunea de obligaţiuni se face numai pe piaţa de capital reglementată.De asemenea. precizăm că în conformitate cu Legea 52/1994. în România.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful