‫سند توسعه بخش تربیت‬

‫بدنی و ورزش استان‬
‫هرمسگان‬
‫منطبق با نظام جامع توسعه‬
‫تربیت بدنی و ورزش کشور‬

‫‪1‬‬

‫لٌرصت‬
‫لرازًای ی از بیاهات رًبر کبیراههالب اصالمی امام خمیوی (رى) در مٍرد ورزش ‪4................................................‬‬

‫خایگاى ورزش از هگاى مهام مؿؼم رًبری ‪5...........................................................................................‬‬
‫رویکردًای تربیت بدهی و ورزش ‪6..................................................................................................‬‬
‫کارکردًای تربیت بدهی و ورزش ‪9..................................................................................................‬‬

‫بخض اول‬
‫•ضرورت و اًمیت ‪13 .................................................................................................................‬‬
‫•هؼام و تطکیالت اداری ‪15...........................................................................................................‬‬

‫بخض دوم‬
‫لػٌ اول‬
‫بررصی روهد ظاخع ًا و متقیرًای ؾمدى بخض و ترلیٌ تقییرات اهٌا ‪26..............................................................‬‬
‫خدول ظاخع ًا و اًداف کمی برهامي چٌارم تٍصؿي ‪30.................................................................................‬‬
‫ظرذٌا و پروژى ًای در دصت اذداث بخض ‪47...........................................................................................‬‬
‫اًداف کلی بخض تربیت بدهی اصتان (صیاصت ًا و خط مطی ًای بکارگرلتي ظدى در بخض )‪68.....................................‬‬
‫مطکالت ‪ ،‬مردودیتٌا و توگواًای بخض ‪70...............................................................................................‬‬
‫بررصی ههاط وٍت ( امکاهات و وابلیتٌای بخض )‪73.......................................................................................‬‬
‫لرغت ًا ‪75...............................................................................................................................‬‬
‫تٌدیدًا ‪76................................................................................................................................‬‬
‫‪2‬‬

‫ایحاد پایگاى اظالؾاتی بخض ‪78...........................................................................................................‬‬

‫لػٌ دوم ‪ :‬برهامي ریزی تٍصؿي بخض‬
‫بررصی چطم اهداز ورزش اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي ‪80..................................................................................‬‬
‫چطم اهداز و ارمان ‪81.........................................................................................................................‬‬
‫برهامي ًای ؾملیاتی بشتي ًای اخرای ی ‪88.....................................................................................................‬‬
‫مٌمترین اودامات و برهامي ًای اولٍیت دار و مررک تٍصؿي ورزش اصتان در برهامي پوحم ‪96................................... ..........‬‬
‫ظاخػٌا و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي ‪100.........................................................‬‬
‫خداول براورد ظاخع ًای کالن و اًداف کمی در برهامي پوحم تٍصؿي ‪103..................................................................‬‬
‫خداول براورد موابؽ مالی مٍرد هیاز ظاخع ًای کالن و اًداف کمی در برهامي پوحم تٍصؿي ‪109...........................................‬‬
‫خدول براورد متراژ و اؾتبارات اماکن ورزظی مٍرد هیاز اصتان در ظی صالٌای برهامي پوحم تٍصؿي ‪113.....................................‬‬

‫‪3‬‬

‫چارت پیطوٌادی ظٌرًا و ظٌرصتاهٌای خدید‬ ‫با تٍخي بي ایوکي تؿداد ‪4‬دًشتان (رویدر ‪ ،‬بیکاء ‪ ،‬کٍظکوار وًطتبودی ) از اصتان تبدیٌ بي ظٌر و‪2‬بخض (بطاگرد و صیریک ) تبدیٌ بي‬ ‫ظٌرصتان ظدى اهد لذا چارت پیطوٌادی بي ظرح زیر می باظد ‪:‬‬ ‫‪4‬‬ .

‫ادارى تربیت بدهی ظٌرصتان بطاگرد‬ ‫مشئٍل همایودگی‬ ‫ادارى تربیت بدهی ظٌرصتان صیریک‬ ‫مشئٍل همایودگی‬ ‫ادارى تربیت بدهی ظٌر رویدر‬ ‫مشئٍل همایودگی‬ ‫ادارى تربیت بدهی ظٌر بیکاء‬ ‫مشئٍل همایودگی‬ ‫ادارى تربیت بدهی ظٌر کٍظکوار‬ ‫مشئٍل همایودگی‬ ‫ادارى تربیت بدهی ظٌر ًطتبودی‬ ‫مشئٍل همایودگی‬ ‫مشئٍل دلتر لوی و مٌودصی‬ ‫کارظواس دلتر لوی و مٌودصی ‪ 2‬همر‬ ‫هاػر دلتر لوی و مٌودصی ‪ 3‬همر‬ ‫کاردان دلتر لوی و مٌودصی ‪ 1‬همر‬ ‫ههطي کض ‪ 1‬همر‬ ‫‪5‬‬ .

‫لػٌ اول‬ ‫•بررصی روهد ظاخع ًا و متقیرًای ؾمدى بخض و ترلیٌ تقییرات اهٌا‬ ‫• مهایشي ظاخع ًا ی ؾمدى بخض با ظاخع ًای متواػر ملی بخض مربٍظي‬ ‫• موابؽ بي کار گرلتي ظدى (مالی – هیروی اهشاهی و ‪)..‬‬ ‫•بررصی صیاصت ًا و خط مطی ًا ی بکار گرلتي ظدى در بخض‬ ‫• مطکالت ‪ ،‬مردودیتٌا و توگواًای بخض‬ ‫•بررصی ههاط وٍت ( امکاهات و وابلیتٌای بخض )‬ ‫•ظرح ًا و پروژى ًای در دصت اخرای بخض‬ ‫• ایحاد پایگاى اظالؾاتی بخض‬ ‫‪6‬‬ ....

‬‬ ‫* ) در ذٍزى لؿالیت ًای وٌرماهی تؿداد مدالٌای کشب ظدى در بازیٌای اصیای ی ‪ 14‬مدال ‪،‬خٌاهی ‪ 16‬مدال و بین المللی ‪ 37‬مدال در ظٍل برهامي چٌارم تٍصؿي بٍدى اصت‬ ‫‪.‬و این تؿداد تهریبا ‪ %5/13‬کٌ داهض امٍزان‬ ‫اصتان می باظود ‪.‬‬ ‫*) در بخض ورزش وٌرماهی داهض امٍزی تؿداد ‪26896‬همر داهض امٍز تا صال‪ 87‬خذب برهامي ًای ورزظی وٌرماهی ظدى اهد ‪.‬و پیض‬ ‫بیوی می ظٍد تا پایان برهامي پوحم صراهي اصتان بي ‪ 2‬متر مربؽ برصد ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ .‬‬ ‫*) در بخض ورزش ًمگاهی داهض امٍزی تؿداد ‪46948‬همر داهض امٍز تا صال‪ 87‬خذب برهامي ًای ورزظی ًمگاهی ظدى اهد ‪.‬‬ ‫* ) با تٍخي بي اظالؾات مٍخٍد ‪ ،‬امار ظرکت کوودگان در لؿالیتٌای ورزش ًمگاهی در بخض مردان ‪ 22160‬همر و در بخض زهان ‪44080‬همر می باظود ‪.‫بررصی روهد ظاخع ًا و متقیرًای ؾمدى بخض و ترلیٌ تقییرات اهٌا‬ ‫* ) در بخض ؾمراهی ورزش اصتان هگاى ویژى ای بي تٍصؿي و تحٌیز اماکن ورزظی ‪ ،‬ظٌری و خػٍغا روص تای ی ظ دى ب ي ظ ٍری ک ي ب رای تره ن ص راهي ً دف برهام ي چٌ ارم‬ ‫تٍصؿي بي یک متر مربؽ ‪ ،‬بخض تربیت بدهی تٍاهشتي اصت با مطارکت دصت درکاران و ذمایت ًمي خاهب دولت و ارگاهٌای دولتی و بخض خػٍغی بي صراهي ‪0/99‬متر‬ ‫مربؽ برصد کي بر اصاس تؿداد اماکن ورزظی ‪ ،‬تربیت بدهی ‪ %42‬کٌ اماکن و بخض خػٍغی ‪ %28‬و ارگاهٌا و هٌادًای دولتی ‪ %30‬اماکن را ظامٌ می ظٍهد ‪ .‬و این تؿداد تهریبا ‪ %8‬کٌ داهض امٍزان اصتان‬ ‫می باظود ‪.

‬کي از این تؿداد ‪ 1170‬همرزن و ‪ 2255‬همر مرد می باظود کي هشبت بي ابتدای برهامي چٌارم از‬ ‫رظد ‪ %275‬برخٍردار بٍدى ایم ‪.‬‬ ‫* ) تؿداد همرات دؾٍت ظدى بي اردوًای تیمٌای ملی در رظتي ًای مختلك در صال ‪ 88‬بي ‪ 188‬همر رصیدى ایم کي هشبت بي ابتدای برهامي از رظد ‪ %337‬برخٍردار بٍدى ایم ‪.‫* ) در بخض مربیان ورزظی تؿداد ‪ 5556‬همر مربی داریم کي از این تؿداد ‪ 2183‬همر زن و ‪ 3373‬همر مرد میباظود و هشبت بي ابتدای برهامي چٌارم از رظد ‪ %260‬برخٍردار‬ ‫بٍدى ایم ‪.‬‬ ‫‪8‬‬ .‬‬ ‫* ) تؿداد دورى ًای برگزاری کالصٌای امٍزش مربیان و داوران بي ‪426‬دورى در صال ‪ 88‬رصیدى ایم کي هشبت بي ابتدای برهامي از رظد ‪ %439‬برخٍردار بٍدى ایم ‪.‬‬ ‫* ) تؿداد مهام ًای تیمی کشب ظدى در مشابهات وٌرماهی کطٍری اصتان در صال ‪46 ،88‬مهام بٍدى اصت کي هشبت بي ابتدای برهامي از رظد ‪%820‬برخٍردار بٍدى اصت ‪.‬‬ ‫* ) ًمچوین زمیوي اتراد رویي و ًماًوگی در مدیریت تربیت بدهی و ورزش اصتان ایحاد ظدى و خایگاى ورزظکاران زن اصتان در خامؿي ملی و بین المللی ارتهاء یالتي اصت‬ ‫و در محمٍع ارتباط و تؿامٌ بشیار مواصب با محامؽ کطٍری ‪ ،‬خٌاهی و بین المللی وخٍد دارد ‪.‬‬ ‫* ) در بخض داوران ورزظی تؿداد ‪ 3425‬همر در صعد اصتان لؿالیت دارهد ‪ .‬‬ ‫* ) تؿداد مدالٌای اهمرادی کشب ظدى در مشابهات وٌرماهی کطٍری اصتان در صال ‪ 541 ، 88‬مدال بٍدى اصت کي هشبت بي ابتدای برهامي از رظد ‪%155‬برخ ٍردار ب ٍدى‬ ‫اصت ‪.

‬‬ ‫* ) هیروی اهشاهی اصتان ‪ 142‬همر میباظد کي هشبت بي تؿداد هیروی اهشاهی در ابتدای برهامي چٌارم ( در صال ‪ )1384‬کي ‪ 110‬همر بٍدى اصت از رظد ‪ %29‬برخٍردار بٍدى‬ ‫اصت ‪.‬‬ ‫* ) تا صال ‪ 88‬تؿداد ‪ 42579‬همر ورزظکار بیمي ورزظی ظدى اهد ‪ .‬کي هشبت بي ابتدای برهامي چٌارم ‪ % 102 ،‬رظ د داظ تي ای م ‪ .‬کي این رظد ‪ %408‬بٍدى اصت ‪.‬‬ ‫* ) تؿداد ‪ 10‬باظگاى بي غٍرت ذرلي ای در اصتان لؿالیت دارهد ‪.‬وابٌ ذکر اصت کي‬ ‫از هؼر درغد بي ؾضٍیت در امدى بي دؾٍت ظدى بي اردوًای تیمٌای ملی ‪ ،‬از رظد ‪ %66‬برخٍردار بٍدى ایم ‪.‫* ) تؿداد برگزیدگان تیمٌای ملی در رظتي ًای مختلك در صال ‪ 88‬بي ‪ 41‬همر رصیدى ایم کي هشبت بي ابتدای برهامي از رظد ‪ %720‬برخٍردار بٍدى ایم ‪ .‬‬ ‫* ) در صعد اصتان‪127‬باظگاى خػٍغی لؿالیت دارهد کي دارای محٍز از ادارى کٌ می باظود ‪ .‬ک ي ب ا تٍخ ي ب ي ‪ 42‬هم ر پش ت بالتػ دی و پ یض بیو ی ‪ 13‬هم ر هی روی اهش اهی‬ ‫ظٌرصتاهٌا و بخطٌای تازى تاصیس و دلتر لوی و مٌودصی ادارى کٌ اصتان در ًر صال ‪ 11‬همر باید اصتخدام ظٍهد کي کلیي پشت ًا با تػدی گردهد ‪.‬وابٌ ذکر اصت کي در ابتدای برهامي چٌارم توٌا ‪ 25‬باظگاى دارای محٍز در‬ ‫اصتان لؿال بٍدى اهد ‪ .‬و ای ن ام ر ب دان مؿواص ت ک ي در ذ ال‬ ‫ذاضر ‪ 3‬درغد خمؿیت اصتان بیمي ظدى اهد ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ .‬‬ ‫وابٌ ذکر اصت کي از ‪ 90‬پشت صازماهی اص تان ‪ %54‬ب ا تػ دی و ‪%46‬بالتػ دی م ی باظ ود ‪ .‬کي چواهچي این تؿداد ورزظکار صازمان هیالتي ًم بیمي ظٍهد بي ًدف برهامي کي ‪ % 7‬خمؿیت اصتان باید بیمي ظٍهد خٍاًیم رصید ‪.‬‬ ‫وابٌ ذکر اصت ؾالوى بر ورزظکاران صازمان یالتي تؿدادی از الراد خامؿي هیز لؿالیتٌای ورزظی اهحام میدًود ولی خٍد را بیم ي ورزظ ی هم ی کوو د ک ي ب ي ؾو ٍان ورزظ کار‬ ‫صازمان هیالتي ظواختي می ظٍهد ‪ .

‬‬ ‫•ورود بخض خػٍغی و اصپاهشزًا بي ورزش وٌرماهی صپردن مدیریت باظگاًٌا خػٍغا در لیگ ًای برتر بي بخض خػٍغی‬ ‫•ارزیابی ًیئت ًای ورزظی – باظگاًٌا – ظٌرصتاهٌا در این زمیوي و تطٍین یٌتریوٌا در رابعي با ورزظکاران صازمان یالتي‬ ‫•پیطوٌاداتی خٌت الزایض صراهي اماکن ورزظی اصتان‬ ‫•تط‬ ‫ٍین و ترفی‬ ‫بص‬ ‫و باظگاى داری‬ ‫•اصتمادى از خیرین ورزظی صاز خٌت صاخت و صاز اماکن‬ ‫‪10‬‬ ‫ازماهٌای ی م‬ ‫ردم هٌ‬ ‫اد خٌ‬ ‫ت اذ‬ ‫داث ام‬ ‫اکن ورزظ‬ ‫ی‬ ....‫پیطوٌاداتی خٌت الزایض امار ورزظکاران صازمان یالتي‬ ‫•برگزاری دورى ًای مشابهات و خطوٍارى ًای بٍمی و مرالت ‪ ،‬روصتای ی ‪ ،‬ابی و صاذلی و‪ ...‬‬ ‫•برگزاری ًمایطٌای پیادى روی و دوچرخي صٍاری و‪ .‬‬ ‫•هؼارت بر کلیي باظگاًٌای ورزظی و مدارس ورزش خٌت بیمي کردن اخباری ورزظکاران ‪.‬کي هیاز اصت در ظروع مشابهات کلیي ظرکت کوودگان بیمي ظٍهد ‪.‬خٌت بیمي کردن ظرکت کوودگان ‪.

‫خدول تؿداد اماکن ورزظی در صي بخض تربیت بدهی ‪ ،‬خػٍص و هٌادًای دولتی‬ ‫ردیك‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ؾوٍان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫خػٍغی‬ ‫هٌادًای دولتی‬ ‫خمؽ‬ ‫روباز‬ ‫صرپٍظیدى‬ ‫کٌ‬ ‫درغد‬ ‫‪100‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫نمودار درصد اماکن ورزشی موجود استان تا پایان سال‬ ‫‪ 88‬در سه بخش تربیت بدنی‪،‬خصوصی و دولتی‬ ‫نمودار تعداد اماکن ورزشی موجود استان هرمزگان تا‬ ‫پایان سال ‪ 88‬در سه بخش تربیت بدنی‪،‬خصوصی و‬ ‫دولتی‬ ‫‪191‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫تربیت بدنی‬ ‫خصوصی‬ ‫‪138‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫دولتی‬ ‫‪50‬‬ ‫نهادهای دولتی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪200‬‬ ‫اماکن‬ ‫خصوصی‬ ‫تربیت بدنی‬ ‫‪0‬‬ .

‫خدول متراژ اماکن ورزظی در ‪ 3‬بخض تربیت بدهی ‪ ،‬هٌاد ًای دولتی و خػٍغی‬ ‫( اؾداد بر ذشب متر مربؽ مراصبي ظدى اهد ‪).31‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هٌادًای دولتی‬ ‫‪229372‬‬ ‫‪76494‬‬ ‫‪305866‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫خمؽ‬ ‫‪12‬‬ .‬‬ ‫ردیك‬ ‫ؾوٍان‬ ‫مشاذت روباز‬ ‫مشاذت صرپٍظیدى‬ ‫مشاذت کٌ‬ ‫صراهي‬ ‫‪1‬‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫‪564915‬‬ ‫‪89089‬‬ ‫‪654004‬‬ ‫‪0.21‬‬ ‫‪1212847‬‬ ‫‪185505‬‬ ‫‪1398352‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خػٍغی‬ ‫‪418560‬‬ ‫‪19921‬‬ ‫‪438481‬‬ ‫‪0.

‬‬ ‫‪13‬‬ .‬‬ ‫صال‬ ‫اؾتبارات اصتاهی‬ ‫اؾتبارات ملی‬ ‫خمؽ کٌ اؾتبارات‬ ‫صال ‪87‬‬ ‫صال ‪88‬‬ ‫درغد رظد ‪ 88‬هشبت‬ ‫بي ‪84‬‬ ‫‪44487 25993 25981‬‬ ‫‪157798‬‬ ‫‪60027‬‬ ‫‪131%‬‬ ‫‪14256‬‬ ‫‪53498‬‬ ‫‪105436‬‬ ‫‪%809‬‬ ‫‪165463‬‬ ‫‪%340‬‬ ‫صال‪84‬‬ ‫‪11590‬‬ ‫صال‪85‬‬ ‫‪9135‬‬ ‫صال‪86‬‬ ‫‪211296 58743 35128 37571‬‬ ‫قابل ذکر است که جداول اعتبارات شامل برنامه های خاص دستگاه تربیت بدنی استان نیز می باشد‪.‫خدول اظالؾات اؾتبارات ؾمراهی اصتاهی و ملی صال ‪ 84‬لقایت ‪88‬‬ ‫اروا م بي میلیٍن ریال اصت ‪.

‬‬ ‫صال‬ ‫صال‪84‬‬ ‫صال‪85‬‬ ‫صال‪86‬‬ ‫صال ‪87‬‬ ‫صال ‪88‬‬ ‫درغد رظد ‪88‬‬ ‫هشبت بي ‪84‬‬ ‫اؾتبارات اصتاهی‬ ‫‪6531‬‬ ‫‪7004‬‬ ‫‪7206‬‬ ‫‪9873‬‬ ‫‪11528‬‬ ‫‪%76‬‬ ‫اؾتبارات ملی‬ ‫‪2473‬‬ ‫‪1832‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪3112‬‬ ‫‪836‬‬ ‫_‬ ‫درامد اخارى اماکن ورزظی‬ ‫مادى ‪88‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪1636‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خمؽ کٌ اؾتبارات‬ ‫‪9004‬‬ ‫‪8836‬‬ ‫‪9192‬‬ ‫‪13292‬‬ ‫‪14‬‬ .‫خدول اظالؾات اؾتبارات خاری اصتاهی و ملی صال ‪ 84‬لقایت ‪88‬‬ ‫اروا م بي میلیٍن ریال اصت ‪.

‫خدول تؿداد پرصوٌ ادارى کٌ تربیت بدهی اصتان ًرمزگان بر اصاس هٍع مدرک ترػیلی تا پایان صال ‪1388‬‬ ‫هٍع اصتخدام‬ ‫زیر دیپلم‬ ‫دیپلم‬ ‫لٍق دیپلم‬ ‫لیشاهس‬ ‫لٍق لیشاهس‬ ‫دک ترا‬ ‫خمؽ کٌ (همر)‬ ‫رصمی‬ ‫پیماهی‬ ‫وراردادی‬ ‫ورارداد ظرذٌای ؾمراهی‬ ‫کارگری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مامٍر بي خدمت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خمؽ (همر)‬ ‫‪51‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪142‬‬ ‫نمودار تعداد پرسنل اداره کل تربیت بدنی استان هرمزگان براساس نوع مدرک تحصیلی تا پایان سال ‪88‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دکترا‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫لیسانس‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫دیپلم‬ ‫زیردیپلم‬ .

‫خدول تؿداد پشتٌای با تػدی و بال تػدی ادارى کٌ تربیت بدهی اصتان ًرمزگان تا پایان صال ‪1387‬‬ ‫کٌ پشتٌای صازماهی‬ ‫با تػدی‬ ‫بال تػدی‬ ‫‪90‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫نمودار درصد پستهای با تصدی و بال تصدی اداره کل تربیت بدنی‬ ‫استان هرمزگان تا پایان سال ‪1388‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫با تصدی‬ ‫بال تصدی‬ ‫‪16‬‬ ‫‪54%‬‬ .

17 .

‫همٍدار اهالیز تؿداد پروژى ًای در دصت اذداث بي تمکیک هٍع پروزى‬ ‫‪70‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ .

‫روصتای ی‬ ‫‪40%‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪60%‬‬ ‫همٍدار درغد پروژى ًای ظٌری و روصتای ی در دصت اذداث اصتان ًرمزگان‬ ‫‪40%‬‬ ‫شهری‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪19‬‬ .

‫ليشت پروژى ًاي التتاح ظدى در صال ‪88‬‬ ‫ع‪17-88-‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ردیف‬ ‫مبالغ به میلیون لاير‬ ‫نام پروژه‬ ‫مجري‬ ‫محل اجرا‬ ‫تاریخ كامل افتتاح‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوع مكان‬ ‫اعیان (متر مربع)‬ ‫‪7‬‬ ‫مبلغ هزینه شده‬ ‫(شهري‪/‬روستایي)‬ ‫سرپوشیده‬ ‫روباز‬ ‫‪1‬‬ ‫صالن هابیوایان و هاظوٍایان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫‪1388/02/08‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪1125‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اذداث صالن ورزظی صهك کٍتاى‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫خاصک‬ ‫‪1388/03/3‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تکمیٌ چمن خاصک(اؾتبارات رًبری)‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫خاصک‬ ‫‪1388/03/03‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خٍابگاى ورزظکاران وطم‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫وطم‬ ‫‪1388/06/2‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪955‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2519‬‬ ‫‪5‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی لرودگاى ودیم‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی هٍاب غمٍی گلطٌر‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی تپي هللا اکبر‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی ‪ 22‬بٌمن‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪9‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی اصالم اباد‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪10‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی ایت هللا فماری‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪11‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی ظٌید زاکری مرلي ایت هللا فماری‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ .

‫ليشت پروژى ًاي التتاح ظدى در صال ‪88‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی زیبا ظٌر (موازل هاخا)‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪13‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی زیبا ظٌر ( اهتٌای ازادگان )‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪14‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی ظٌرک امام رضا‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪15‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی بطاگرد‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪16‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی ظٌرصتان پارصیان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫پارصیان‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪551‬‬ ‫‪17‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی ظٌرصتان بشتک‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بشتک‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪845‬‬ ‫‪18‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی هاغر اباد رودان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫رودان‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪19‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي روصتای خراخی رودان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫رودان‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪20‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي رودباری ًای بودر لوگي‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر لوگي‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪21‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي برریویٌا بودر لوگي‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر لوگي‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪22‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ی ظٌرصتان صیریک‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫صیریک‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪23‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ظٌرصتان ذاخی اباد‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫ذاخی اباد‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪24‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي ظٌرک المٌدی ظٌرصتان میواب‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫میواب‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪25‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی مرلي بلٍار ال مرمد ظٌرصتان میواب‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫میواب‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1288‬‬ ‫‪561‬‬ ‫‪26‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی محمٍؾي ورزظی بودر خمیر‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر خمیر‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪3371‬‬ ‫‪27‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی محمٍؾي ورزظی بخض رویدر بودر خمیر‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر خمیر‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪28‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی محمٍؾي ورزظی بخض بیکاء ظٌرصتان رودان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫رودان‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪29‬‬ ‫زمین چمن مػوٍؾی محمٍؾي ورزظی خزیرى ًرمز‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫وطم‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪30‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی کوارو‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی اصالم اباد رودان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫رودان‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪1588‬‬ ‫‪21‬‬ .

‫ليشت پروژى ًاي التتاح ظدى در صال‪88‬‬ ‫‪32‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی ذشیوي بودر لوگي‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر لوگي‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی بودر پٌ خمیر‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر خمیر‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪34‬‬ ‫صالن چود موؼٍرى ذاخی اباد‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫ذاخی اباد‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫‪2930‬‬ ‫‪35‬‬ ‫صالن صهك کٍتاى رودان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫رودان‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1152‬‬ ‫_‬ ‫‪36‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی گچین بودر ؾباس‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪37‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی درگٍر خمیر‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودر ؾباس‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی دوصتکٍ وطم‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫وطم‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7700‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪39‬‬ ‫صالن ورزظی صهك بلود باهٍان ًرمز‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫وطم‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫اذداث ‪ 4‬زمین ورزظی صاذلی و مرالت ًرمز‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫وطم‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17976‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اذداث زمین ورزظی روصتای ی کاهی وطم‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫وطم‬ ‫مٌر ماى‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪430‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مشحد الوان‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودرلوگي ‪ -‬خزیرى الوان‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪750‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3826‬‬ ‫‪43‬‬ ‫صالن ورزظی خاصک‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫خاصک‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪660‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫‪44‬‬ ‫صالن ورزظی صیریک‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫صیریک‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪45‬‬ ‫صالن ورزظی کوارو بودرؾباس‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودرؾباس‪ -‬کوارو‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2771‬‬ ‫‪46‬‬ ‫زمین ورزظی دمطٌر میواب‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫میواب‪ -‬دمطٌر‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪47‬‬ ‫صالن ورزظی رویدر‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودرخمیر‪ -‬رویدر‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫ظٌری‬ ‫‪1180‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2923‬‬ ‫‪48‬‬ ‫زمین ورزظی دژگان بودرلوگي‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودرلوگي‪ -‬دژگان‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10000‬‬ ‫‪677‬‬ ‫‪49‬‬ ‫صیشتم روظوای ی صالن ولؿي واضی بودرؾباس‬ ‫تربیت بدهی‬ ‫بودرؾباس‪ -‬ولؿي واضی‬ ‫بٌمن ماى ‪1388‬‬ ‫روصتای ی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪7760‬‬ ‫‪176408‬‬ ‫‪62638‬‬ ‫خمؽ ًٌ‬ ‫‪22‬‬ .

..‫اًداف ًلي بخض تربيت بدهي و ورزش اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي‬ ‫(صیاصت ًا و خط مطی ًای بکار گرلتي در بخض)‬ ‫صیاصت گذاری ‪ ،‬برهامي ریزی ‪ ،‬صازماهدًی کالن ‪ً ،‬ماًوگی ‪ ،‬هؼارت و کوترل‬ ‫‪ -1‬ارتها صالمت اذاد خمؿیت اصتان و تالش در خٌت رلؽ اصيب ًاي اختماؾي با ورزش ًمگاهي‬ ‫‪ -2‬تامين و تٍصؿي مشايٌ لرًوگي و رلاى اختماؾي با ترويج ظيٍى زهدگي صالم از ظرين ورزش‬ ‫‪ -3‬ارتها خايگاى ورزش اصتان در ؾرغي موعهي اي ‪ ،‬کطٍری ‪ ،‬خٌاهی وبین المللی با ورزش وٌرماهي ( تٍخي ویژى بي ورزش ًای پایي و پر مدال ‪ ،‬روصتای ی و ؾطایری ‪ ،‬بٍمی‬ ‫و مرالت و ابی و صاذلی و‪).‬‬ ‫‪ -4‬تهٍيت ههض زهان و تٍصؿي لرغتٌا و گشترش صعد مطارًت اهان در لؿاليتٌاي ورزظي‬ ‫‪ -5‬تامين موابؽ مالي از ظرين تٍصؿي مطارًت بخض خػٍغي‬ ‫‪ -6‬تٍصؿي امٍزش و پژوًض بي موؼٍر تربيت هيروي اهشاهي ًيمي و ارتها بٌرى وري در ورزش اصتان و ًمچوین ؾلمی کردن ورزش‬ ‫‪ -7‬تامين و تٍزيؽ امياهات و تاصيشات ورزش اصتان بر اصاس ظاخع ًاي مشتود‬ ‫‪ -8‬تٍصؿي لرًوگ ورزش ًردن از ظرين امٍزش ‪ ،‬پژوًض ‪ ،‬تبليـ و اظالع رصاهي خامؽ رصاهي اي‬ ‫‪23‬‬ .

‫‪ -9‬گشترش ورزش اصتان از ظرين تٍصؿي مطارًت دصتگاًٌا ‪ ،‬صازماهٌا و هٌادًاي دولتي و فير دولتي اصتان‬ ‫‪ -10‬تٍصؿي ورزش ذرلي اي از ظرين صاماهدًي باظگاًٌاي خػٍغي با ارايي تشٌيالت و ذمايت ًاي واهٍهي و هؼارتي دولت‬ ‫‪ -11‬ارتهاي خايگاى بخض خػٍغي و تؿاوهي ًا در ؾرغي لؿاليت ًاي ورزظي با تٍخي بي اغٌ ‪44‬واهٍن اصاصي‬ ‫‪ -12‬ظرح ذمایت از وٌرماهان ‪ ،‬پیض کشٍتان و دصت اهدرکاران ورزش اصتان‬ ‫‪ -13‬ؾملیاتی همٍدن ظرح خامؽ مبتوی بر برهامي ًای ًدلمود پوج صالي تٍصؿي‬ ‫‪ -14‬تٍخي بي اهحام پروژى ًای هیمي تمام و الزایض صراهي لضا ًا و اماکن ورزظی در صعد اصتان و اصتاهدارد صازی اماکن ورزظی‬ ‫‪ -15‬واگذاری اماکن و تاصیشات ورزظی بي بخض خػٍغی بي موؼٍر تهٍیت صرمایي گذاری بخض خػٍغی‬ ‫‪ -16‬تهٍیت خایگاى ورزش خاهبازان و مؿلٍلین ‪ ،‬ایثارگران و بیماران خاص و ذمایت از وٌرماهی اهان‬ ‫‪ -17‬تٍخي ویژى بي ورزش کارگران ‪ ،‬داهض امٍزان ‪ ،‬داهطحٍیان و هیروی مشلد‬ ‫‪24‬‬ .

..‬‬ ‫• هبٍد ارتباط و ًماًوگی مٍثر بین هٌادًای لرابخطی و دصتگاى ًای زیر محمٍؾي بخض‬ ‫•هاکالی بٍدن اؾتبارات ؾمراهی و خاری‬ ‫‪25‬‬ .‫ترلیٌ‪swot‬‬ ‫الك ) مطکالت ‪ ،‬مردودیت ًا و توگواًای بخض‬ ‫•هگرش ضؿیك بي ورزش در صیشتم امٍزظی اصتان (ادارى کٌ تربیت بدهی امٍزش و پرورش ‪ ،‬مراکز امٍزش ؾالی و ادارى تربیت بدهی)‬ ‫•ؾدم تمایٌ بخض خػٍغی و یا ارگاهٌای مٌم بي صرمایي گذاری در ورزش ًای پایي و اصاصی مثٌ (ظوا ‪ ،‬دو و میداهی و ژیمواصتیک)‬ ‫•لهدان لٍازم و تحٌیزات ورزظی الزم در افلب لضاًا و اماکن ورزظی درصعد اصتان‬ ‫•کالی هبٍدن برهامي ریزی ًای مواصب و اصتراتژی ًای پیض بیوی ظدى در ارتباط با تربیت بدهی و ورزش بٍیژى ورزش وٌرماهی هؼیر (لٍتبال‪ -‬بشک تبال‪ -‬دو و میداهی‪-‬‬ ‫تکٍاهدو و کاراتي و‪).

‫•هبٍد اؾتبار الزم برای هگٌداری و تؿمیراماکن ورزظی اصتان‬ ‫•ظرایط اب و ًٍای ی خاص اصتان بي خػٍص در لػٌ تابشتان‬ ‫•کمبٍد ظدید صخت الزار و هرم الزار در بخض تخػػی و لوی ورزش‬ ‫• پراکودگی خمؿیت در صعد اصتان‬ ‫•لهدان اظالؾات اوطار مردم ؾلی الخػٍص وطر کم درامد از مزایای ارزظمود مطارکت در برهامي ًای ورزظی‬ ‫•لهدان ظبکي ملی اظالع رصاهی ورزش و هؼام خامؽ ملی خمؽ اوری‪ ،‬پردازش و تٍزیؽ اظالت ورزظی‬ ‫•گشترش هاًوحاری ًای اختماؾی و اخالوی در میادین ورزظی هاظی ازاؾمال مدیریت هامعلٍب‬ ‫•کمبٍد لضاًای ورزظی مواصب با مؿیارًای رظتي ًای ورزظی کطٍر‬ ‫• ؾدم امکان پاصخگٍی ی مواصب بي اووات لرافت خٍاهان اصتان‬ ‫•ؾدم امکان تامین هیازًای ورزظی با تکیي بي امکاهات و موابؽ دولتی‬ ‫•کمبٍد مربیان متخػع و کارازمٍدى و هااظوای ی بیطتر با ؾلٍم و لوٍن پیطرلتي ورزظی‬ ‫•ؾدم کوترل و هؼارت در بٌرى برداری از امکاهات و لضاًای ورزظی مٍخٍد در اصتان و اهعباق با ظرایط روز خامؿي‬ ‫‪26‬‬ .

‫•لهدان صیشتم اصوؿداد یابی و ظواصای ی اصتؿدادًای ورزظی‬ ‫•کمبٍد امکاهات ویژى ورزش باهٍان‬ ‫• بؿلت ظرایط ویژى اولیم اصتان و صایر مشائٌ‪ ..‬لراًم هبٍدن امکاهات خذب هیروًای متخػع ورزظی در بخض اصتان‬ ‫•لهدان ظرح یکپارچي ‪ ،‬اخرای ی و صاختار اصتؿدادیابی‬ ‫• گشتردى هبٍدن مراکز اصتؿدادیابی در اصتان‬ ‫•ؾدم تٍخي بي ورزش مدارس بي ؾوٍان پایي ورزش وٌرماهی‬ ‫•لهدان برهامي ًای ملی برای پرورش و ارتهای مربیان ورزش وٌرماهی‬ ‫•ؾدم تٍخي بي بخطی از خامؿي ًدف تؿلیم و تربیتی ماهود ظالب و داهض امٍزان و داهطحٍیان و مراکز امٍزظی تابؿي دصتگاًٌای اخرای ی و لطگری اصتان‬ ‫•ؾدم مٍلهیت در خذب بخض خػٍغی و تؿاوهی بي صرمایي گذاری در ورزش‬ ‫•اتکای بیض از اهدازى ورزش اصتان بي بٍدخي دولت‬ ‫•تٍزیؽ خقرالیای ی هامواصب ‪ ،‬امکاهات ورزش ًمگاهی و در هتیحي ؾدم دصترصی یکشان خامؿي بي ورزش ًمگاهی‬ ‫‪27‬‬ ..

‫•کاًض پرداختن بي ورزش بر اصاس ظرایط اب و ًٍای ی‬ ‫•لهدان مباهی هؼری و پیکرى داهض مدون در زمیوي لرًوگ ورزش‬ ‫ب) بررصی ههاط وٍت ( امکاهات و وابلیتٌای بخض )‬ ‫•وخٍد هٍخٍاهان وخٍاهان مشتؿد و هخبي در ورزش ًای اهمرادی و گروًی‬ ‫•تٍخي بي ورزش ًمگاهی در صعد اصتان‬ ‫•گشترلض روزالزون ًیئتٌای ورزظی در ظٌرصتاهٌا و بخطٌای اصتان‬ ‫•الزایض ذحم برهامي ًای ورزظی در غدا و صیما و اخبار ورزظی از کٌ اخباراصتان‬ ‫•تٍاهای ی ورزش برای ًدف گر کردن خامؿي اصتان‬ ‫•خلب خدمات داوظلباهي ظٌروهدان بي ورزش اصتان‬ ‫•وخٍد صابهي ظٍالهی امر تربیت بدهی در امٍزش و پرورش و داهطگاًٌا‬ ‫•ؾالوي مودی مدیران ‪ ،‬کارظواصان در هٌادًای مرتبط برای تٍصؿي ورزش پرورظی‬ ‫•مٍلهیت هشبی در برخی رظتي ًای اهمرادی در مشابهات برون مرزی‬ ‫‪28‬‬ .

‫•وضؿیت هشبتا مواصب در کشب مدال ًای ظال ‪ ،‬ههرى و برهز در مشابهات کطٍری ‪ ،‬اصیای ی ‪ ،‬خٌاهی و بین المللی‬ ‫•رظد و تٍصؿي ورزش وٌرماهی در اصتان‬ ‫•الزایض مؿلٍمات و اگاًی مردم هشبت بي ورزش وٌرماهی‬ ‫•تٍخي مشئٍلین و همایودگان اصتان بي ورزش وٌرماهی‬ ‫•وخٍد پیطکشٍتان و متخػػین و مطاوران برای تدوین اصتاهداردًای ورزظی در رویي ًای ارزیابی ان‬ ‫•وخٍد امکاهات ظبیؿی از وبیٌ دریا خٌت اصتمادى برای ورزش ًای ابی و وخٍد صاذٌ خٌت ورزش ًای صاذلی‬ ‫•ذضٍر ‪ 46‬تیم در رظتي ًای مختلك ورزظی در لیگ ًای وٌرماهی کطٍر‬ ‫•تٍخي بي ورزش ًای پایي ماهود ظوا و دو ومیداهی و ژیمواصتیک‬ ‫•تٍخي بي ورزش روصتای ی و بٍمی و مرلی‬ ‫•تمایٌ بي ورزش ًای ابی ماهود ظوا – هحات فرین و فٍاغی و وایهراهی‬ ‫•وخٍد ‪ 138‬مکان ورزظی مربٍط بي ادارات دولتی‬ ‫•وخٍد ‪ 96‬باظگاى خػٍغی دارای محٍز از ادارى کٌ تربیت بدهی اصتان‬ ‫‪29‬‬ .

‫ج) لرغت ًا‬ ‫•تاکید دولت هشبت بي لزوم تٍخي بي ورزش و گشترش ان و ایحاد و اختػاص امکاهات ورزظی برای داهض ام ٍزان دخت ر و ب اهٍان ب ا تٍخ ي ب ي ذم غ ظ ان زن در خامؿ ي‬ ‫اصالمی‬ ‫• ظرایط مالی مشاؾد بخطی از مردم در صعد اصتان‬ ‫• خٍان بٍدن خمؿیت اصتان‬ ‫•تٍخیي مدیران هشبت بي ارزش ورزش‬ ‫• تػٍیب بود ب مادى ‪ 117‬واهٍن برهامي چٌارم تٍصؿي و اختػاص‪ %1‬اؾتبارات دصتگاى ًای اخرای ی و کارخاهحات بي امر تربیت بدهی و ورزش‬ ‫• وخٍد رابعي مشتهیم و مواصب بین ادارى کٌ تربیت بدهی با داهطگاًٌا ‪ ،‬ادارت و صازماهٌای اصتان‬ ‫•گشترش رصاهي ًای خمؿی ؾالومود بي ورزش اصتان‬ ‫•وخٍد لضاًای ظبیؿی مواصب در اصتان برای ورزش ( کٍى ‪ ،‬دریا ‪ ،‬خزیرى و ‪) .....‬‬ ‫•الزایض روزظمار داهض امٍختگان رظتي تربیت بدهی در اصتان و امکان اصتمادى از هیروًای اهشاهی متخػع‬ ‫‪30‬‬ .

‫•هگرش مثبت و مشاؾد مشئٍلین اصتان بي امر ورزش‬ ‫•رویکرد ؾلمی اصتان بي ورزش در صالٌای اخیر‬ ‫•اصتمادى از هیروًای متخػع اصتان و کطٍر در امر ورزش اصتان‬ ‫د) تٌدیدًا‬ ‫•باز ظدن پای صیاصت در ذیعي ورزش‬ ‫•الزایض خمؿیت و تٍصؿي ظٌرًای خدید و مبزان تهاضاًا بي هیازًای ورزظی‬ ‫•باال بٍدن هرخ بیکاری در میان هیروًای ترػیٌ کردى در رظتي تربیت بدهی و ورزش در اصتان‬ ‫• لهر ذرک تی و گرایض هٍخٍاهان و خٍاهان بي زهدگی ماظیوی‬ ‫•ؾدم تؿادل بین صاخت و صاز لضاًای ورزظی و خذب هیروًای اهشاهی مٍرد هیاز بموؼٍر ذمغ و هگٌداری اماکن‬ ‫•ظرایط خقرالیای ی و اولیمی اصتان‪ ،‬ورزش در لػٌ تابشتان و در لضای روباز را با دظٍاری مٍاخي می کود‬ ‫•کمبٍد ظدید اؾتبارات ورزظی‬ ‫‪31‬‬ .

‬‬ ‫•ؾدم تهٍیت خایگاى صازماهی ورزش باهٍان در ادارات صراصر کطٍر بموؼٍر برهامي ریزی با ًدایت و اخرای مواصب تر لؿالیت ًای ورزظی باهٍان‬ ‫•ؾدم ایحاد صاز و کارًای اهگیزظی و لضای مواصب خٌت صرمایي گذاری خیرین و بخض خػٍغی در امر تٍصؿي لضاًای ورزش‬ ‫•وخٍد مردودیتٌای متوٍع برای میزباهی ورزش اصتان‬ ‫•مطارکت کم خامؿي در ورزش وٌرماهی‬ ‫•ؾدم تٍخي کالی بي اًمیت بویادین ورزش و تربیت بدهی مدارس در برهامي ًای اصتاهی‬ ‫•لهدان راًبردًا و صیاصتٌای متمرکز و روظن در مٍرد ورزش پرورظی‬ ‫•رظد و تٍصؿي ورزش وٌرماهی در اصتاهٌای کطٍر‬ ‫‪32‬‬ .‫•ؾدم الگًٍای مواصب و الگٍصازی در زمیوي ورزش برای هٍخٍاهان و خٍاهان در خٌت خذب اهان بي لرًوگ خٍدی‪.

‬مچوین هرم الزارًای امٍر باظگاًٌا ‪ ،‬ذهٍق و دصتمزد ‪ ،‬اؾتبارات ‪ ،‬ههلیي و ک اگزیوی ب ي خ ای ایوک ي خ دا از ً م ؾم ٌ همایو د‬ ‫بٌتر این اصت بي ًم لیوک ظٍهد ‪.‬اصتاهداری هرم الزار خامؽ هیروی اهشاهی ( پرصوٌ) را ب ي‬ ‫ادارات مؿرل ی ک ردى اص ت و ام ار و اظالؾ ات هی روی اهش اهی را ثب ت میکو د ‪ .‬و کامال مشتهٌ از ًم ؾمٌ‬ ‫می همایود ‪ً .‫ایحاد پایگاى اظالؾاتی بخض‬ ‫کمبٍد یک هرم الزارکامٌ و خامؽ کي بتٍاهد کلیي ظاخع ًای بخض ظامٌ ؾمراهی ‪ ،‬ورزظی ‪ ،‬هیروی اهشاهی ظامٌ داور ‪ ،‬مربی ‪ ،‬پرصوٌ و‬ ‫ورزظکار و‪ .‬ظ رکت تٍص ؿي و هگٌ داری ام اکن ورزظ ی کط ٍر ً م ام ار ام اکن‬ ‫مٍخٍد و در دصت اذداث بخض ( ًم تربیت بدهی ‪ً ،‬م ادارات دولتی و ًم بخض خػٍغی ) را بر ؾٌدى دارد ‪ .‬را ظامٌ م ی ظ ٍد ب ي ظ ٍری ک ي ً ر بخ ض ی ک ه رم ال زار خ دا خٌ ت خم ؽ اوری دادى دارد ‪ ..‬م ثال بیم ي ورزظ ی ( ًیئ ت پزظ کی‬ ‫ورزظی ) هرم الزار ثبت و خمؽ اوری امار ورزظکاران صازمان یالتي را بر ؾٌدى دارد ‪ ..‬‬ ..

‫لػٌ دوم‬ ‫برهامي ریزی تٍصؿي بخض‬ ‫بررصی چطم اهداز ورزش اصتان در برهامي پوحم‬ ‫چطم اهداز و ارمان‬ ‫برهامي ًای ؾملیاتی بشتي ًای اخرای ی‬ ‫مٌمترین اودامات و برهامي ًای اولٍیت دار و مررک تٍصؿي ورزش اصتان در برهامي پوحم‬ ‫ظاخػٌا و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي‬ ‫خداول براورد ظاخع ًای کالن و اًداف کمی در برهامي پوحم تٍصؿي‬ ‫خداول براورد موابؽ مالی مٍرد هیاز ظاخع ًای کالن و اًداف کمی در برهامي پوحم تٍصؿي‬ ‫خدول براورد متراژ و اؾتبارات اماکن ورزظی مٍرد هیاز اصتان در ظی صالٌای برهامي پوحم تٍصؿي‬ ‫‪34‬‬ .

‬‬ ‫"صازهدگي و تٍصؿي ورزش اصتان با ًدف ارتها صالمت و هطاط اختماؾي ‪ ،‬صرلرازي و بالودگي در غروي ًاي ملي و بين المللي "‬ ‫مبتوي بر مرٍرًاي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارتهاي مؿوٍيت ‪ ،‬اخالق و ارزظٌاي اصالمي در خامؿي با تٍصؿي و گشترش ورزش ‪.‬‬ ‫‪35‬‬ .‫بررصي چطم اهداز ورزش اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي اوتػادي ‪ ،‬اختماؾي و لرًوگي‬ ‫با تٍخي بي ايويي چطم اهداز ًر برهامي تػٍير ايودى ممين و معلٍب ‪ ،‬واوؽ گراياهي ‪ ،‬ترهن پذير ‪ ،‬خذاب و اهگيزظي ب راي ادارى ً ٌ م ي باظ د ‪ ،‬ل ذا ب ي موؼٍررص يدن ب ي اص تاهی برخ ٍردار از‬ ‫صالمت ‪ ،‬داراي خايگاى وابٌ وبٍل در ًطٍر و دصتيابي بي اًداف صود چطم اهداز بيشت ص الي ًط ٍر و در راص تاي صياص ت ً اي برهام ي پ وحم تٍص ؿي و ًمچو ين ص ود راًب ردي هؼ ام خ امؽ‬ ‫تٍصؿي تربيت بدهي و ورزش ًطٍر هشبت بي ترهن چطم اهداز ورزش اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي مبتوي بر مرٍرًاي ظرح ذيٌ اودام مي گردد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬گشترش ؾدالت اختماؾي و بٌرى مودي ههاط مختلك اصتان از لضاًاي ورزظي با تامين ‪ ،‬تٍصؿي و الزايض لضاًاي ورزظی اصتان تا ذػٍل ذداوٌ ‪2‬متر مربؽ صراهي لضاًاي ورزظي براي ًر‬ ‫لرد ًرمزگاهي صاًن اصتان تا پايان برهامي پوحم تٍصؿي اصتان ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫تامين و تٍصؿي ورزش ًمگاهي تا ذػٍل ظرًت بالـ بر مردم در لؿاليت ًاي ورزش ًمگاهي ( رظد صاالهي ‪ %12‬زهان و ‪ %8‬مردان در برهامي ًای ورزش ًمگاهی )‬ ‫‪ -4‬ارتهاي خايگاى ورزش اصتان در ؾرغي موعهي اي ‪ ،‬کطٍری ‪ ،‬بین المللی و خٌاهي با تامين و تٍصؿي ورزش وٌرماهي تا ذػٍل ًدف ‪.

‬‬ ‫•لراًم اوردن اهگيزى براي پرداختن ؾمٍم مردم بي ورزظٌاي ًمگاهي و تمريري‬ ‫•هٌاديوي صازي لرًوگ ورزش ًمگاهي و تمريري‬ ‫•تٍصؿي و گشترش تمريرات صالم‬ ‫•بشتر صازي براي تٍصؿي صالمت خشماهي و رواهي‬ ‫•ظواصاي ي ‪ ،‬تامين و تربيت و هگٌداظت هيروي اهشاهي متخػع در ؾرغي ورزظٌاي ًمگاهي و تمريري‬ ‫•بشترصازي مواصب براي ايحاد ‪ ،‬تٍصؿي و تحٌيز لضاًاي ورزش ًمگاهي و تمريري‬ ‫•ايحاد بشتر مواصب براي خذب و بٌرى وري از موابؽ مالي ‪ ،‬دولتي و مردمي در راصتاي تٍصؿي ورزش ًمگاهي و تمريري‬ ‫•بروراري و تٍصؿي ارتباط با صازماهٌا و هٌادًاي موعهي اي و بين المللي ورزش ًمگاهي و تمريري‬ ‫•ترهين و معالؿي مشتمر براي تهٍيت مباهي ؾلمي و مديريتي ورزظٌاي ًمگاهي و تمريري‬ ‫‪36‬‬ .‫چطم اهداز و ارمان‬ ‫مٍلمي ًای اغلی ( ورزظٌای چٌارگاهي )‬ ‫•ورزش ًمگاهي ‪:‬‬ ‫ورزش ًمگاهی‪ ،‬ظکلی از لؿالیتٌای خشمی یا ذضٍر موؼم درلؿالیتٌای خشماهی اصت کي صالمت بدهی‬ ‫ورواهی را بٌبٍد بخطد ‪ ،‬روابط اختماؾی راظکٌ دًد ویا موحربي هتایج مثبت ظٍد ‪.

.‬ورزش برای کشب رتبي بودی‬ ‫برگزاري مشابهات ملي و بين المللي ترت ؾوٍان مشابهات خام خليج لارس دراصتان‬ ‫ذمايت از برگزاري خطوٍارى و مشابهات ورزظي بي مواصبت ًاي مختلك ( اؾم از روصتاًا با روييرد بٍمي و مرلي و مرًز اصتان )‬ ‫ذمايت مالي در اؾزام بي مشابهات وٌرماهي ًطٍر ‪ ،‬اصياي ي ‪ ،‬خٌاهي و بين المللي‬ ‫تٍخي بي ورزظٌاي پايي ( ظوا ‪ ،‬ژيمواصتيى و دو و ميداهي )‬ ‫تٍخي بي ورزظٌاي ابي و صاذلي‬ ‫تٍخي بي ورزظٌاي پرمدال ماهود ‪ :‬اصييت ‪ ،‬تيراتدازي با ًمان و ‪.‫ايحاد تمير ورزظي در بين اذاد مختلك مردم‬ ‫مؿرلي ورزش و تربيت بدهي بي ؾوٍان يى پديدى مثبت و اثرگذار در ابؿاد مختلك اختماؾي‬ ‫خذب و ذمايت صرمايي گذاران خػٍغي همايودى لؿاليتٌاي ورزظي‬ ‫ايحاد امياهات صخت الزاري در لضاًاي ظٌري و روصتاي ي‬ ‫تهٍيت و تٍصؿي باظگاًٌاي ورزظي ؾمٍمي‬ ‫تٍصؿي ورزش ًارًوان‬ ‫ورزش وٌرماهي و ذرلي اي ‪:‬‬ ‫ورزش ًای روابتی وصازمان یالتي ای اصت کي ورزظکاران ماًر دران ظرکت می کوود‪ .‬‬ ‫تٍخي بي ورزش مرالت‬ ‫‪37‬‬ ..

‫ًمى بي تيميٌ و تحٌيز مراًز ورزظي در روصتاًا و مواظن زير خط مياهگين ورزظي‬ ‫ذمغ و ارتهاء ورزش زهان در ميادين داخلي و بين المللي‬ ‫بٌيوي صازي و اغالح امٍر ًياتٌاي ورزظي‬ ‫تهٍيت و تٍصؿي اصتؿداد يابي در ورزش‬ ‫ايحاد بشتر مواصب خٌت صرمايي گذاري بخض ًاي خػٍغي‬ ‫تهٍيت باظگاًٌاي ورزظي‬ ‫ًمى بي خريد ًر هٍع خدمات ورزظي‬ ‫ذمايت از ليگ ًاي داخلي و مشابهات وٌرماهي اوايان و باهٍان‬ ‫ذمايت ًمي خاهبي از وٌرماهان ‪ ،‬پيطيشٍتان ‪ ،‬دصت اهدرًاران و مربيان و داوران ورزظي‬ ‫صياصتگذاري و هؼارت بر ؾمليرد باظگاًٌاي ورزظي‬ ‫هٌاديوي ًردن تربيت بدهي و ورزش در مدارس ‪ ،‬داهطگاًٌا و مراًز امٍزظي ؾالي‬ ‫‪38‬‬ .

‬‬ ‫•اصتؿداد یابی در رظتي ًای مختلك ورزظی بي موؼٍر تامین و تهٍیت موابؽ اهشاهی مٍرد هیاز مٍلمي ًای ورزظی(وٌرماهی و ذرلي ای)‬ ‫•ذمایت مالی از اهحمن ًای ورزظی داهض امٍزی و داهطحٍی ی‬ ‫•اختػاص وصایٌ و تحٌیزات مٍرد هیاز مدارس و داهطگاى ًا و رلؽ کمبٍد لضا‪ ،‬مکان و تاصیشات ورزظی‬ ‫• الزایض صاؾات درس تربیت بدهی در مدارس و داهطگاى ًا‬ ‫•تقییر کاربری لضاًای مٍخٍد در داهطگاى ًا بي صالن ًا و لضاًای ورزظی بي موؼٍر صازهدگی در تٍصؿي و گشترش ورزش در داهطگاى ًا‬ ‫• الزایض تؿداد واذد ًای درس تربیت بدهی در داهطگاى ًا‬ ‫•الزایض صهك اؾتبارات ؾمراهی و خاری ورزظی مدارس متواصب با خمؿیت صازمان ًای داهض امٍزی و پیض بیوی صٌم بیطتر از تبػرى ًای واهٍهی‬ ‫•ذمایت از تیم ًای ورزظی مدارس و داهطگاى ًا در مشابهات داخلی و بین المللی‬ ‫•تٍخي خدی بي لٍق برهامي داهطحٍیان باالخع در خٍابگاًٌا با برهامي ورزظی‬ ‫• ایحاد خایگاى مواصب در هگرش و تمکر مدیریت و صازمان‬ ‫•تعبین بٍدخي ؾمراهی و خاری با هیازمودیٌای ورزش مدارس‬ ‫•متبلٍر همٍدن ههض بویادی و پایي ای ورزش مدارس در صاختار و بوای ورزش(ًمگاهی و وٌرماهی اصتان)‬ ‫•تٍخي بي مطکالت مؿلمان ورزش و الزایض ذن الزذمي صاالهي اهان بموؼٍر اهگیزى بیطتر‬ ‫•تداوم مشابهات امٍزظگاى ًا بموؼٍر پرورش اصتؿدادًای برتر و تهٍیت ورزش وٌرماهی و ترهن مزامین مهام مؿؼم رًبری در این زمیوي‬ ‫‪39‬‬ .‫•ورزش پرورظی‬ ‫لرایودی اصت امٍزظی‪ -‬تربیتی کي ًدف ان بٌبٍد بخطیدن بي اخرا ورظداهشان ازظرین لؿالیتٌای خشماهی اصت‪ .‬کي هطان دًودى لرایود مشتمر یادگیری وتکامٌ کلی درظٍل زهدگی اصت‪.

‬‬ ‫الك ) تٍصؿي وتؿلیم امٍزش درتربیت بدهی وورزش‬ ‫•ذمایت ومطارکت بربرگزاری دورى ًای امٍزش کٍتاى مدت (تٍخیٌی ‪،‬مربیگری‪،‬داوری)‬ ‫•ذمایت مطارکت درراى اهدازی وادارى مدارس ورزش بٍیژى برای هٍهٌاالن وهٍخٍاهان‬ ‫•ذمایت وپطتیباهی درراصتای ایحاد وتحٌیز مراکز تربیت بدهی‬ ‫•مطارکت دصتگاًٌای اظالع رصاهی درتهٍیت وتٍصؿي امٍزش وتربیت بدهی وؾلٍم ورزظی‬ ‫‪40‬‬ .‫• ؾلمی کردن ورزش‬ ‫مٌمترین صیاصتٌای این بخض در دو وشمت امٍزش و پژوًض خالغي میطٍد ‪.

‫ب ) تٍصؿي وتهٍیت پژوًض در تربیت بدهی و ورزش‬ ‫•ذمایت از مراکز پژوًض وترهیهاتی تربیت بدهی وورزش‬ ‫•اصتمادى ازػرلیتٌای پژوًطی مراکز زیربط درخٌت رلؽ توگواًا‬ ‫•ذمایت ومطارکت دربرگزاری ًمایطٌای ‪ ،‬صمیوارًا ‪ ،‬وکارگاًٌای ؾلمی ورزش‬ ‫•ذمایت ازپایا ن هامي ًا وظرذٌای پژوًطی ورزش‬ ‫•ذمایت ومطارکت دراهتطار ک تب ؾلمی ‪ ،‬خزوات ‪،‬بروظٍرًا ی ورزظی‬ ‫•برگزاری خلشات ظٍرای ترهیهات ومعالؿات وارزیابی‬ ‫•ذمایت وبررصی ازبرهامي ًای پژوًطی ظرذٌای پژوًطی وؾملکرد بخض پژوًض‬ ‫•اؾالم هؼر کارظواصی درمٍرد مهاالت ؾلمی ًمکاران‬ ‫•خمؽ اوری وامادى صازی مشتودات مربٍط بي ظاخػٌای ؾمٍمی ارزیابی ؾملکرد دصتگاًٌا‬ ‫• هؼرصوحی ازاوطار مختلك مردم دربارى ظرح خامؽ ورزش اصتان‬ ‫• لؿال کردن خامؿي داهطگاًی اصتان ازظرین مطارکت وذضٍر بیطتر اؾضای ًیئت ؾلمی درکمیتي ترهیهات‬ ‫•برگزاری میزگردًای تخػػی وارائي ترلیلٌای ؾلمی پیرامٍن مشائٌ ورویدادًای مٌم ورزظٌای اصتان‬ ‫•برگزاری ًمایطٌا وصمیوارًای ؾلمی مطترک پیرامٍن مشائٌ ورویدادًای مٌم ورزظٌای اصتان‬ ‫‪41‬‬ .

‬خٍظبختاهي در صالٌای اخیر صیاصت صاخت اماکن ورزظی مٍرد تٍخي ورار گرلتي در این رابعي ضمن تشریؽ در اتمام پروژى ًای هیمي تمام ورزظی اًتمام اغلی این ادارى کٌ ایحاد‬ ‫یک هٌضت لراگیر خٌت تامین لضاًای ورزظی و الزایض امکان دصترصی ؾادالهي مردم از این لضاًاصت ‪ .‬اصتمادى بٌیوي از موابؽ و ًدلمود کردن برهامي ؾمراهی تٍصؿي ورزش با بٌرى مودی از موابؽ و امکاهات اصتان از‬ ‫خملي برهامي ًای مٍرد پیگیری ادارى کٌ تربیت بدهی اصتان ًرمزگان می باظد ‪.‬‬ ‫•صاخت ‪،‬تٍصؿي وهگٌداری اماکن ورزظی‬ ‫•تؿیین ػرلیت معلٍب اماکن ورزظی ترت پٍظض‬ ‫•واگذاری زمین باکاربری ورزظی بي غٍرت رایگان یا با ویمت ؾادالهي بي بخض خػٍغی وتؿاوهی ومؿالیت از پرداختن ذن اهطؿاب واختیارات اب ‪،‬برق‪ ،‬گاز ویک خط تلمن‬ ‫•راى اهدازی مکاهٌای متؿدد ورزظی تٍصط ظٌرداریٌادرهٍاذی وظٌرًای اصتان وواگذاری مشئٍلیت امٍر ورزش روصتاًا بي دًداران برای تامین لػاًای ورزش‬ ‫•معالبات بازصازی وهٍصازی لػاًای ورزظی‬ ‫•معالؿات وضؿیت کیمی لضاًای ورزش‬ ‫•معالؿات وبررصی اصتؿدادًای بالهٍى امکاهات وزیرصاختٌای ورزظی درمیزباهی مشایهات ملی وبین الوللی‬ ‫•ایحاد ‪ ،‬تٍصؿي وهگٌداری و ایمن صازی اماکن ورزظی‬ ‫•تٍصؿي ‪ ،‬تحٌیز وهگٌداری اماکن ورزظی صاذلی ( ایحاددًکدى صاذلی)‬ ‫• ایحاد هؼام مدیریت تحٌیزات اماکن ورزظی‬ ‫‪42‬‬ .‬ظاخع صراهي امکاهات ورزظی در اصتان پاصخگٍی اوطار مختلك خامؿي بي ویژى هشٌ خٍان هبٍدى و در ویاس با کطٍرًای تٍصؿي یالتي کي صراهي ای بالـ بر ‪3‬‬ ‫متر مربؽ دارهد بشیار مردود می باظد ‪ .‬‬ ‫مٌمترین صیاصتٌای این بخض بي ظرح ذیٌ میباظود ‪.‫•تٍصؿي و هگٌداری اماکن ورزظی‬ ‫ترفیب بي صرمایي گذاری برای ایحاد اماکن وتحٌیزات ورزظی ازخملي صیاصت ًای دولت بٍدى بي ظٍری کي در برهامي ًای بلود مدت تٍصؿي ‪ ،‬بخطی از در امد ؾمٍمی بي این امر اختػاص می یابد و بخطٌای فیر دولتی هیز‬ ‫با ذمایت دولت بي صاخت اماکن ورزظی مبادرت میٍرزهد ‪ .

6‬ميزباهي مشابهات ًطٍري ‪ ،‬بين المللي و اصياي ي‬ ‫‪ .3‬پروژى امايض ورزش اصتان‬ ‫‪ .7‬اؾزام ًدلمود‬ ‫‪ .1‬ظراذي هؼام اصتاهي مشابهات‬ ‫‪ .2‬صعد بودي ًيئت ًاي ورزظي‬ ‫‪ .8‬هؼام خػٍغي صازي باظگاًٌا‬ ‫‪ .‫برهامي ًای ؾملیاتی بشتي ًای اخرای ی‬ ‫رديك‬ ‫بشتي اخراي ي‬ ‫‪1‬‬ ‫وٌرماهي‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫‪ .9‬ذمايت از باظگاًٌاي خػٍغي‬ ‫‪ .4‬هؼام اردوًاي امٍزظي‬ ‫‪ .5‬هؼام پاداش و تشٌيالت وٌرماهي‬ ‫‪ .11‬هؼام امٍزظی ًيئت ًاي ورزظي‬ ‫‪43‬‬ .10‬تطييٌ اتراديي بخض خػٍغي در ورزش‬ ‫‪ .

.‬در صعد اصتان‬ ‫‪ .‫رديك بشتي اخراي ي‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫‪ .5‬برهامي ريزي و اخراي لؿاليت ًا در بخض ًيئت ًاي ذٍزى ورزش ًمگاهي‬ ‫‪44‬‬ ‫ًمگاهي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ً ..3‬برگزاري خطوٍارى ًاي ورزش ًمگاهي ماهود پرواز بادبادًٌا ‪ ،‬ماًيگيري ‪ ،‬ورزظٌاي بٍمي و صوتي و‪.4‬الزايض تؿداد ايشتگاًٌاي ورزش ًمگاهي در صعد اصتان (ورزش غبرگاًي ‪ ،‬ورزش ؾػرگاًي )‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .2‬برگزاري ًمايض ًاي دوچرخي صٍاري ؾمٍمي ‪ ،‬دو ؾمٍمي ‪ًٍ،‬ى پيماي ي ؾمٍمي و ‪ .1‬برگزاري مشتمر ًمايض ًاي پيادى روي خاهٍادگي در صعد اصتان‬ ‫‪ ...6‬مى بي صازماهٌای مردم هٌاد و ترفيب اهٌا خٌت لؿاليت در ذٍزى ورزش ًمگاهي‬ .

‫رديك‬ ‫بشتي اخراي ي‬ ‫‪3‬‬ ‫پرورظی‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫‪ .11‬اهؿهاد تماًم هامي با ظٌرداري ًا‬ ‫‪ .12‬اهؿهاد تماًم هامي با صازماهٌا و ديگر ارگاهٌاي دولتي‬ ‫‪45‬‬ .4‬برگزاري مشابهات اصتاهي‬ ‫‪ .9‬ظرًت داهض امٍزان در لؿاليت ًاي ًاهٍهٌاي ورزظي‬ ‫‪ .5‬برگزاري مشابهات ًطٍري‬ ‫‪ .1‬برگزاري مشابهات بين ًالصي (درون مدرصي اي )‬ ‫‪ .7‬ظرًت داهض امٍزان در خطوٍارى ًا و ًمايض ًاي ورزظي‬ ‫‪ .10‬اهؿهاد تماًم هامي با ادارى ًٌ تربيت بدهي‬ ‫‪ .6‬ظرکت در مشابهات برون اصتاهی‬ ‫‪ .2‬برگزاري مشابهات بين مدرصي اي‬ ‫‪ .3‬برگزاري مشابهات موعهي اي‬ ‫‪ .8‬ظرًت داهض امٍزان در لؿاليت ًاي ورزش ًمگاهي‬ ‫‪ .

16‬برگزاري مشابهات وٌرماهي صراصري‬ ‫‪ .21‬برگزاري اردوي يى روزى ظبيؿت‬ ‫‪ .‫رديك‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫بشتي اخراي ي‬ ‫‪ .22‬ذمايت از ًيئت ًای ورزظی داهطگاًي در اؾزام داهطحٍيان بي مشابهات اصتاهی ‪ ،‬موعهي اي و ًطٍري‬ ‫‪ .17‬برگزاري مشابهات دًي لحر‬ ‫‪ .23‬بيارگيري مربيان ورزظی و اؾضاء ًيئت ؾلمي‬ ‫‪ .14‬برگزاري خطوٍارى ورزش ًمگاهي‬ ‫‪ .24‬ايحاد امياهات و لضاًاي امٍزش ورزظي‬ ‫‪ .28‬برگزاري ًارگاًٌاي امٍزظي‬ ‫‪46‬‬ .18‬برگزاری مشابهات ًمتي تربيت بدهي‬ ‫پرورظی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .15‬برگزاري المپيادًاي ورزظي‬ ‫‪ .19‬برگزاری برهامي ًای ورزظی خٍابگاًٌا‬ ‫‪ .20‬برگزاری گردًماي ي ًا و صميوارًا‬ ‫‪ .13‬برگزاري خطوٍارى ورزظي درون داهطگاًي‬ ‫‪ .

2‬برگزاری دورى ًاي امٍزظي مديريت ويژى مديران و ًارظواصان تربيت بدهي و ؾلٍم ورزظي‬ ‫‪ .5‬اؾزام هيروًاي واخدالطرايط خٌت ظرًت در دورى ًاي مربیگری و داوري ًطٍري و بین‬ ‫المللی‬ ‫‪47‬‬ .1‬ظرح ًاي ملي ‪ ،‬بويادي و ًاربردي‬ ‫‪ .‫رديك‬ ‫بشتي ًاي‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫اخراي ي‬ ‫‪ .4‬برگزاري دورى ًاي داوري در صعٍح مختلك تٍصط ًيئت ًاي و ادارات تربيت بدهي‬ ‫ظٌرصتاهٌا‬ ‫‪ .3‬برگزاري دورى ًاي مربيگري در صعٍح مختلك تٍصط ًيئت ًاي ورزظي و ادارات تربيت‬ ‫بدهي ظٌرصتاهٌا‬ ‫ؾلمی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ .

9‬‬ ‫برگزاری برهامي ورزش غبرگاًی در صعد کلیي ذٍزى ًا و هٍاذی ظٌرصتاهٌا برای برادران بشیج‬ ‫‪ .‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫رديك بشتي ًاي اخراي ي‬ ‫هیروًای مشلد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫برگزاری مشابهات مختلك ورزظی در صعد هیروًا و واذدًای مشتهٌ صازماهٌای هیروًای مشلد‬ ‫‪.3‬‬ ‫برگزاری ورزش غبرگاًی در صعد کلیي مراکز امٍزظی هیروًای مشلد‬ ‫‪.8‬‬ ‫ذضٍر در روابتٌای وٌرماهی پلیشٌای خٌان‬ ‫‪.7‬‬ ‫ذضٍر در روابتٌای وٌرماهی هؼامیان خٌان ( صیزم)‬ ‫‪.13‬ذضٍر تیمٌای باظگاًی بشیج در مشابهات وٌرماهی کطٍر و برون کطٍری‬ ‫‪48‬‬ .4‬‬ ‫تربیت مربیان و داوران مٍرد هیاز در ورزش غبرگاًی و ًمگاهی‬ ‫‪.6‬‬ ‫برگزاری مشابهات مختلك ورزظی در صعد وٌرماهی هیروًای مشلد بین صازماهٌای هاخا – صپاى و دخا‬ ‫‪.10‬برگزاری برهامي ورزش غبرگاًی برای کلیي خٍاًران بشیحی ذٍزى ًا و هٍاذی مهاومت‬ ‫‪ .1‬‬ ‫اخرای برهامي ورزش غبرگاًی در صعد کلیي واذدًای غمی هیروًای مشلد‬ ‫‪.2‬‬ ‫اخرای برهامي ورزش غبرگاًی در صعد کلیي واذدًای صتادی هیروًای مشلد‬ ‫‪.12‬برگزاری مشابهات و خطوٍارى ًای ورزظی برای الراد بشیحی در صعٍح مختلك ظٌرصتاهٌا و هٍاذی اصتان‬ ‫‪ .11‬برگزاری مشابهات مختلك ورزظی در صعد ذٍزى ًا ‪ ،‬هٍاذی مهاومت و ظٌرصتاهٌا برای الراد بشیحی‬ ‫‪ .

1‬ساخت ‪ ،‬بهره برداری و تجهیز مجموعه های ورزشی کارگری در شهرستانها‬ ‫‪ .3‬تجهیز اماکن ورزشی‬ .3‬اجرای ساعت ورزش همگانی در مجموعه های کارگری و کارخانجات و‬ ‫برنامه هاي عملیاتي‬ ‫ردیف بسته هاي‬ ‫‪ .2‬توسعه و تامین اماکن ورزشی مورد نیاز در کلیه شهرها و روستاهای کشور به‬ ‫طبق برنامه‬ ‫‪ .2‬اجرای مفاد ماده ‪ 154‬قانون کار در خصوص توجه به امر ورزش کارگران‬ ‫‪ .1‬تکمیل پروژه های نیمه تمام‬ ‫‪49‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .‫ردیف بسته هاي‬ ‫کارگران‬ ‫‪6‬‬ ‫برنامه هاي عملیاتي‬ ‫‪ .

‫رديك‬ ‫‪50‬‬ ‫اخراي ي‬ ‫لرًوگی‬ ‫‪8‬‬ ‫بشتي ًاي اخراي ي‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫ برگزاری مراصم لرًوگی با مشئٍلین لرًوگی ظٌرصتاهٌای اصتان و ًیاتٌای ورزظی‬‫ اؾزام کاروان ورزظکاران بي ذرم معٌر امام (رى) در صالگرد ارترال بویاهگذار خمٌٍری اصالمی ایران‬‫ خرید ک تب و برگزاری مشابهي ک تابخٍاهی ویژى ًمکاران در صراصر اصتان‬‫ گردًمای ی داوران و مربیان رظتي ًای مختلك ورزش اصتان (بػٍرت محزا و خاص )‬‫ تطکیٌ خلشات کمیتي رصاهي ًا و غدا و صیما بي موؼٍر ارتهاء صعد لرًوگی ورزش اصتان‬‫ تٌیي و صاخت کلیپ و تیزر تبلیقات لرًوگی ورزش اصتان‬‫ اخرای برهامي ًای لرًوگی ویژى ًهتي تربیت بدهی و ورزش و ارائي راًکاًای ورزش در تامین صالمت ؾمٍمی و هطشت‬‫با رصاهي ًا‬ ‫ برگزاری مراصم لرًوگی در مشابهات ورزظی و خطوٌای مختلك بٍیژى ایام دًي مبارک لحر اههالب اصالمی‬‫ برگزاری کارگاًٌای امٍزظی و برپای ی ًمایطٌا و همایطگاًٌای ؾلمی و لرًوگی بموؼٍر ارتهاء صعد ؾلمی کاربران‬‫ورزظی‬ ‫‪ -‬برگزاری خطوٍارى ؾکس ورزظی‬ .

‫رديك بشتي ًاي اخراي ي‬ ‫‪51‬‬ ‫لرًوگی‬ ‫‪8‬‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫ ظرح اؾزام کارکوان بي ًمراى خاهٍادى ًا بي اماکن مهدس مذًبی‬‫ برگزاری مراصم ظبٌای اذیا خٌت خاهٍادى ورزش اصتان‬‫ برگزاری مراصم صٍگٍاری ‪ ،‬خطن ًا و اؾیاد ملی و مذًبی‬‫ ارائي ظرذٌای ی برای خلٍگیری از هاًوحاریٌای اختماؾی در ورزش و ظواخت مؿضالت لرًوگی در ورزش اصتان‬‫ اخرای اردوًا و برهامي ًای لرًوگی ًوری ‪ ،‬تمریری ویژى کارکوان و خاهٍادى ًای اهان‬‫ تخػیع اؾتبار ویژى ادارات تربیت بدهی ظٌرصتاهٌا و ًیاتٌای ورزظی لؿال در امٍر لرًوگی‬‫ تخػیع اؾتبار بي ادارات تربیت بدهی ظٌرصتاهٌای لؿال در اخرای بود ظرذٌا در تٍصؿي ورزش ًای پایي و بٍمی‬‫مرلی‬ ‫ اؾزام وٌرماهان رظتي ًای مختلك ورزظی بي مواظن خوگی در فالب کاروان راًیان هٍر‬‫ تحلیٌ از خیرین ورزظی‬‫‪ً -‬مایض مشئٍلین امر بي مؿروف و هٌی از موکر ًیاتٌای ورزظی و ظٌرصتاهٌای اصتان‬ .

‫رديك بشتي ًاي اخراي ي‬ ‫‪52‬‬ ‫لرًوگی‬ ‫‪8‬‬ ‫برهامي ًاي ؾملياتي‬ ‫ تهٍیت کمیتي اهضباظی در برخٍرد با مشائٌ فیرلرًوگی ویژى تماظاچیان ورزظی‬‫ ذمایت از ظرذٌا و پایان هامي ًا با مٍضٍؾات لرًوگی ورزظی‬‫ برگزاری خطوٍارى ًای مختلك لرًوگی ورزظی‬‫ برگزاری خطوٍارى ؾکس ورزظی‬‫ چاپ ک تاب ‪ ،‬بروظٍر ‪ ،‬بٍلتن و‪ .‬در زمیوي امٍر لرًوگی‬‫ تحلیٌ از خادمین لرًوگی و ایثارگران و وٌرماهان غاذب اخالق و همٍهي در ؾرغي ورزش در صعد اصتان‬‫ برگزاری صمیوار هماز و هیایض اخرای مشابهات هماز ‪ ،‬روزى و اذکام دیوی‬‫ برگزاری خلشات رواهطواصی و ریطي یابی و رلؽ مؿضالت رلتاری ورزظکاران و ارئي راًکارًای مواصب‬‫ تبلیقات لرًوگی ویژى میادین ورزظی از خملي ( پالکارد ‪ ،‬ک تابچي ‪ ،‬بروظٍر و ؾکس )‬‫‪ -‬برگزاری همایطگاى ک تاب و ؾکس ‪ ،‬وصایٌ و خدمات ورزظی و لرًوگی‬ ...

‬‬ ‫‪53‬‬ .‫در زمیوي لؿالیتٌای لرًوگی مهرر گردید در صال اول برهامي‬ ‫ظراذی مطترک ما بین صازمان تربیت بدهی و وزارت ؾلٍم ‪،‬‬ ‫ترهیهات و لواوری و وزارت بٌداظت ‪ ،‬درمان و امٍزش پزظکی‬ ‫با براورد اؾتبار ‪ 500‬میلیٍن ریال صال اول اخرا گردیدى و با‬ ‫تٍخي بي هتایج ذاغلي ‪ ،‬اؾتبارات صالٌای بؿد پیض بیوی گردد ‪.

‫مٌمترین اودامات و برهامي ًای اولٍیت دار و مررک تٍصؿي اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي‬ ‫•تکمیٌ پروژى ًای هیمي تمام و تٍصؿي و تحٌیز اماکن ورزظی اصتاهدارد بي ًدف الزایض صراهي لضاًای ورزظی‬ ‫•ترهن و اخرای دوین اغٌ‪44‬‬ ‫•ارائي تشٌیالت و کمک ًای اؾتباری بي بخض ًا و تطکٌ ًای خػٍغی ‪ ،‬تؿاوهی و باظگاًٌای خػٍغی و ذرلي ای‬ ‫•برگزاری دورى ًای امٍزظی مٍرد هیاز و ًمچوین ؾلمی کردن لؿالیتٌا‬ ‫•اغالح صاختار صازماهی و ًمچوین امٍزش هیروی اهشاهی‬ ‫• اخرای ظرح ًای پژوًطی و اخرای ی بي ویژى ظرح ًای بویادی و کاربردی‬ ‫•تٍخي ویژى بي ورزش مدارس ‪ ،‬داهطگاًٌا ‪ ،‬کلیي هیروًای مشلد و کارگران‬ ‫•تٍخي ویژى بي ورزش باهٍان ‪ ،‬خاهبازان و مؿلٍلین ‪ ،‬ایثارگران و بیماران خاص‬ ‫•ذمایت از ورزش وٌرماهی و ذرلي ای‬ ‫•ارتها و هٌادیوي کردن ورزش ًمگاهی در اصتان‬ ‫‪54‬‬ .

55 .

99‬متر مربؽ بي ازاء ًر همردر صال ‪ 1388‬بي ‪ 2‬متر مربؽ در پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض صالیاهي ‪ 8‬درغد بي مطارکت مردان در برهامي ًای ورزش ًمگاهی هشبت بي خمؿیت مردان اصتان در پایان برهامي چٌارم تٍصؿي‬ ‫•الزایض صالیاهي ‪ 12‬درغد بي مطارکت زهان در برهامي ًای ورزش ًمگاهی هشبت بي خمؿیت زهان اصتان در پایان برهامي چٌارم تٍصؿي‬ ‫•الزایض ‪ 38‬درغدی صالیاهي بي خمؿیت ورزش وٌرماهی مردان هشبت بي خمؿیت وٌرماهی مردان اصتان در پایان برهامي چٌارم تٍصؿي‬ ‫•الزایض ‪22‬درغدی صالیاهي بي خمؿیت ورزش وٌرماهی زهان هشبت بي خمؿیت وٌرماهی زهان اصتان در پایان برهامي چٌارم تٍصؿي‬ ‫•اؾزام ‪2‬همر بي بازیٌای اصیای ی ‪ )2010(1389‬و ‪)2014(1393‬‬ ‫•اؾزام ‪ 4‬همر بي بازیٌای اصیای ی خاهبازان و مؿلٍلین صال ‪ )2010(1389‬و ‪)2014(1393‬‬ ‫•اؾزام ‪ 2‬همر بي بازیٌای المپیک و پارا المپیک در صال ‪)2012(1391‬‬ ‫•اؾزام ‪ 5‬همر زن بي بازیٌای اصیای ی ‪ )2010(1389‬و ‪)2014(1393‬‬ ‫•الزایض تؿداد ورزظکاران ورزش ذرلي ای بي همر در پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض صاالهي ‪ 5‬درغد بي مطارکت داهض امٍزان اصتان در لؿالیتٌای ورزظی هشبت بي خمؿیت مٍخٍد داهض امٍزان اصتان در پایان برهامي چٌارم تٍصؿي‬ ‫•الزایض صاالهي ‪ 6‬درغد بي مطارکت داهطحٍیان و ظالب اصتان در لؿالیتٌای ورزظی هشبت بي خمؿیت مٍخٍد داهطحٍیان و ظالب اصتان در پایان برهامي چٌارم تٍصؿي‬ ‫• الزایض صاؾات درس تربیت بدهی مدارس بي ‪ 4‬صاؾت در ًمتي تا پایان برهامي پوحم‬ ‫• الزایض تؿداد واذدًای درس تربیت بدهی در داهطگاًٌا بي میزان ‪ 4‬واذد در یک دورى ترػیلی تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•اختػاص روزاهي ‪ 4‬صاؾت از لضاًای ورزظی دصتگاًٌای دولتی اصتان بي ورزش داهض امٍزی بي غٍرت رایگان‬ ‫‪56‬‬ .‫ظاخع ًا و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان در برهامي پوحم تٍصؿي‬ ‫•الزایض صراهي لضاًای ورزظی از‪ 0.

‫•الزایض مطارکت کلیي صازماهٌای تابؿي هیروًای مشلد در برهامي ًای ورزظی ًمگاهی و وٌرماهی بي میزان صالیاهي ‪5‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای مشلد در پایان برهامي چٌارم‬ ‫•الزایض مطارکت هیروًای بشیج و صپاى پاصداران در برهامي ًای ورزظی ًمگاهی و وٌرماهی بي میزان صالیاهي ‪7‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد اهٌا در پایان برهامي چٌارم‬ ‫•اخرای ‪ 12‬ظرح پژوًطی در ظٍل صالٌای برهامي پوحم‬ ‫•برگزاری ‪ 33‬دورى امٍزظی تخػػی برای مدیران و دصت اهدرکاران ورزش اصتان در ظٍل صالٌای برهامي پوحم‬ ‫•الزایض صالیاهي ‪ 10‬درغد بي خمؿیت مربیان هشبت بي صال پایي تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض صالیاهي ‪10‬درغد بي خمؿیت داوران هشبت بي صال پایي تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض مطارکت کارگران در برهامي ًای ورزظی بي میزان ‪ 7‬درغد صالیاهي هشبت بي صال پایي تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض صالیاهي ‪ 20‬درغد بي مدالٌای کشب ظدى در مشابهات وٌرماهی کطٍر تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض صاالهي ‪15‬درغد بي مهامٌای کشب ظدى تیمی در مشابهات وٌرماهی کطٍر تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض تیمٌای ذاضر در لیگٌای برتر کطٍر از ‪ 10‬تیم بي ‪ 22‬تیم تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•الزایض تیمٌای ذاضر در لیگٌای دصتي اول کطٍر از ‪ 23‬تیم بي ‪ 41‬تیم تا پایان برهامي پوحم‬ ‫•بٌشازی هیروی اهشاهی ادارى کٌ ظبن پشتٌای خالی چارت صازماهی و ًمچوین پیض بیوی برای ادارات تربیت بدهی ظٌرًا و بخطٌای خدید با اصتخدام همر تا پایان برهامي پوحم‬ ‫‪57‬‬ .

58

‫براورد ظاخػٌای کالن و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬
‫صالٌای برهامي پوحم‬

‫صال پایي ‪1388‬‬
‫واذد متؿارف‬
‫)‬
‫ورد‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ب‬
‫(‬
‫‪1389‬‬

‫‪1390‬‬

‫‪1391‬‬

‫‪1392‬‬

‫‪1393‬‬

‫‪1‬‬

‫خمؿیت اصتان‬

‫_‬

‫همر‬

‫‪1526124‬‬

‫‪1569270‬‬

‫‪1613635‬‬

‫‪1659256‬‬

‫‪1706165‬‬

‫‪1754401‬‬

‫‪2.83‬‬

‫‪2‬‬

‫خمؿیت زهان اصتان‬

‫_‬

‫همر‬

‫‪738644‬‬

‫‪759527‬‬

‫‪780999‬‬

‫‪803080‬‬

‫‪825784‬‬

‫‪849130‬‬

‫‪2.83‬‬

‫‪3‬‬

‫خمؿیت مردان اصتان‬

‫_‬

‫همر‬

‫‪787480‬‬

‫‪809743‬‬

‫‪832636‬‬

‫‪856176‬‬

‫‪880381‬‬

‫‪905271‬‬

‫‪2.83‬‬

‫‪4‬‬

‫صراهي لضاًای ورزظی روباز و صرپٍظیدى‬

‫الزایض تؿداد اماکن ورزظی‬

‫متر مربؽ‬

‫‪0.99‬‬

‫‪1.20‬‬

‫‪1.40‬‬

‫‪1.60‬‬

‫‪1.80‬‬

‫‪2‬‬

‫_‬

‫‪5‬‬

‫میزان مطارکت مردان درلؿالیتٌای ورزش ًمگاهی‬

‫الزایض ‪ 5‬درغدی صالیاهي تؿداد ظرکت کوودگان مرد در لؿالیتٌای‬
‫ورزش ًمگاهی‬

‫همر‬

‫‪22160‬‬

‫‪23268‬‬

‫‪24431‬‬

‫‪25653‬‬

‫‪26935‬‬

‫‪28282‬‬

‫‪150729‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪6‬‬

‫میزان مطارکت زهان درلؿالیتٌای ورزش ًمگاهی‬

‫الزایض ‪ 6‬درغدی صالیاهي تؿداد ظرکت کوودگان زن در لؿالیتٌای‬
‫ورزش ًمگاهی‬

‫همر‬

‫‪44080‬‬

‫‪46725‬‬

‫‪49528‬‬

‫‪52500‬‬

‫‪55650‬‬

‫‪58989‬‬

‫‪307472‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪7‬‬

‫خمؿیت ورزش وٌرماهی مردان‬

‫الزایض ‪ 4‬درغدی صالیاهي تؿداد وٌرماهان مرد ورزظکار‬

‫همر‬

‫‪39550‬‬

‫‪41132‬‬

‫‪42777‬‬

‫‪44488‬‬

‫‪46267‬‬

‫‪48118‬‬

‫‪262332‬‬

‫‪%4‬‬

‫‪8‬‬

‫خمؿیت ورزش وٌرماهی زهان‬

‫الزایض‪3‬درغدی صالیاهي تؿداد وٌرماهان زن ورزظکار‬

‫همر‬

‫‪12163‬‬

‫‪12528‬‬

‫‪12904‬‬

‫‪13291‬‬

‫‪13690‬‬

‫‪14100‬‬

‫‪78676‬‬

‫‪%3‬‬

‫‪9‬‬

‫میزان مطارکت داهض امٍزان در وؿالیتٌای ورزظی‬
‫وٌرماهی‬
‫میزان مطارکت داهض امٍزان در وؿالیتٌای ورزظی‬
‫ًمگاهی‬

‫الزایض ‪ 5‬درغدی صالیاهي تؿداد داهض امٍزان ظرکت کوودى در‬
‫لؿالیتٌای ورزظی‬

‫همر‬

‫‪28553‬‬

‫‪29980‬‬

‫‪31479‬‬

‫‪33052‬‬

‫‪34704‬‬

‫‪36439‬‬

‫‪194207‬‬

‫‪%5‬‬

‫ردیك‬

‫ظاخػٌای کالن‬

‫اًداف کمی‬

‫خمؽ‬

‫متٍصط هرخ رظد‬
‫صاالهي در برهامي‬
‫پوحم (درغد)‬

‫الزایض ‪ 5‬درغدی صالیاهي تؿداد داهض امٍزان ظرکت کوودى در‬
‫لؿالیتٌای ورزظی‬

‫همر‬

‫‪49839‬‬

‫‪52330‬‬

‫‪54947‬‬

‫‪57694‬‬

‫‪60578‬‬

‫‪63607‬‬

‫‪338995‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪10‬‬

‫میزان مطارکت داهطحٍیلن و ظالب در لؿالیتٌای ورزظی‬

‫الزایض ‪ 6‬درغدی صالیاهي تؿداد داهطحٍیان و ظالب در‬
‫لؿالیتٌای ورزظی‬

‫همر‬

‫‪5300‬‬

‫‪5600‬‬

‫‪5900‬‬

‫‪6200‬‬

‫‪6500‬‬

‫‪6800‬‬

‫‪36300‬‬

‫‪%6‬‬

‫‪11‬‬

‫الزایض صاؾات درس تربیت بدهی‬

‫الزایض صاؾات درس تربیت بدهی مدارس در ًمتي‬

‫صاؾت‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫_‬

‫_‬

‫‪59‬‬

‫براورد ظاخػٌای کالن و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬
‫ردیك‬

‫ظاخػٌای کالن‬

‫اًداف کمی‬

‫واذد‬
‫متؿارف‬

‫صال پایي ‪1388‬‬
‫(براورد)‬

‫‪12‬‬

‫صالٌای برهامي پوحم‬

‫خمؽ‬

‫متٍصط هرخ رظد صاالهي در‬
‫برهامي پوحم (درغد)‬

‫_‬

‫‪%5‬‬

‫‪1389‬‬

‫‪1390‬‬

‫‪1391‬‬

‫‪1392‬‬

‫‪1393‬‬

‫الزایض تؿداد واذد ًای درس‬
‫تربیت بدهی داهطگاًٌا‬

‫الزایض تؿداد واذد ًای درس تربیت بدهی داهطگاًٌا‬

‫واذد‬

‫‪2‬‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫الك تٍصؿي ورزش ًمگاهی در‬
‫صعد هیروًای دریای ی‬

‫الزایض مطارکت هیروًای دریای ی در برهامي ًای ورزش ًمگاهی بي میزان ‪ 5‬درغد‬
‫هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای دریای ی در پایان برهامي چٌارم‬

‫همر‬

‫‪3000‬‬

‫‪3150‬‬

‫‪3308‬‬

‫‪3473‬‬

‫‪3647‬‬

‫‪3829‬‬

‫‪17407‬‬

‫‪13‬‬
‫ب تٍصؿي ورزش وٌرماهی در‬
‫صعد هیروًای دریای ی‬

‫الزایض مطارکت هیروًای دریای ی در برهامي ًای ورزش وٌرماهی بي میزان ‪ 5‬درغد‬
‫هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای دریای ی در پایان برهامي چٌارم‬

‫الك تٍصؿي ورزش ًمگاهی در الزایض مطارکت هیروًای بشیج و بشیج ورزظکاران صپاى در برهامي ًای ورزش ًمگاهی‬
‫صعد هیروًای بشیج و بشیج بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای بشیج و بشیج ورزظکاران صپاى در‬
‫پایان برهامي چٌارم‬
‫ورزظکاران صپاى‬

‫همر‬

‫‪700‬‬

‫‪735‬‬

‫‪772‬‬

‫‪811‬‬

‫‪852‬‬

‫‪895‬‬

‫‪4065‬‬

‫‪%5‬‬

‫همر‬

‫‪700‬‬

‫‪735‬‬

‫‪772‬‬

‫‪811‬‬

‫‪852‬‬

‫‪895‬‬

‫‪4765‬‬

‫‪%5‬‬

‫‪14‬‬
‫الك تٍصؿي ورزش وٌرماهی در الزایض مطارکت هیروًای بشیج و بشیج ورزظکاران صپاى در برهامي ًای ورزش وٌرماهی‬
‫صعد هیروًای بشیج و بشیج بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای بشیج و بشیج ورزظکاران صپاى در‬
‫پایان برهامي چٌارم‬
‫ورزظکاران صپاى‬

‫الك تٍصؿي ورزش ًمگاهی در‬
‫صعد هیروًای اهتؼامی‬

‫الزایض مطارکت هیروًای اهتؼامی در برهامي ًای ورزش ًمگاهی بي میزان ‪ 5‬درغد‬
‫هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای اهتؼامی در پایان برهامي چٌارم‬

‫همر‬

‫‪139‬‬

‫‪146‬‬

‫‪153‬‬

‫‪161‬‬

‫‪169‬‬

‫‪177‬‬

‫‪945‬‬

‫‪%5‬‬

‫همر‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫‪%5‬‬

‫‪15‬‬
‫ب تٍصؿي ورزش وٌرماهی در‬
‫صعد هیروًای اهتؼامی‬

‫‪60‬‬

‫الزایض مطارکت هیروًای اهتؼامی در برهامي ًای ورزش وٌرماهی بي میزان ‪ 5‬درغد‬
‫هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای اهتؼامی در پایان برهامي چٌارم‬

‫همر‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫_‬

‫‪%5‬‬

‫براورد ظاخػٌای کالن و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬ ‫ظاخػٌای کالن‬ ‫ردیك‬ ‫اًداف کمی‬ ‫الك تٍصؿي ورزش ًمگاهی در صعد الزایض مطارکت هیروی ًٍای ی در برهامي ًای ورزش ًمگاهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي‬ ‫خمؿیت مٍخٍد هیروی ًٍای ی در پایان برهامي چٌارم‬ ‫هیروی ًٍای ی‬ ‫واذد متؿارف‬ ‫صال پایي ‪1388‬‬ ‫(براورد)‬ ‫همر‬ ‫_‬ ‫صالٌای برهامي پوحم‬ ‫خمؽ‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪16‬‬ ‫ب تٍصؿي ورزش وٌرماهی در صعد‬ ‫هیروی ًٍای ی‬ ‫الزایض مطارکت هیروی ًٍای ی در برهامي ًای ورزش وٌرماهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي‬ ‫خمؿیت مٍخٍد هیروی ًٍای ی در پایان برهامي چٌارم‬ ‫همر‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫تٍصؿي ورزش ًمگاهی در صعد‬ ‫زهداهٌای اصتان‬ ‫الزایض مطارکت ادارى کٌ زهداهٌا در بر هامي ًای ورزش ًمگاهی بي میزان ‪%5‬‬ ‫همر‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪4725‬‬ ‫‪4961‬‬ ‫‪5209‬‬ ‫‪5469‬‬ ‫‪5742‬‬ ‫‪21606‬‬ ‫تٍصؿي ورزش وٌرماهی در صعد زهداهٌا‬ ‫ی اصتان‬ ‫الزایض مطارکت باظگاى تربیت در مشابهات کطٍری‬ ‫مٍرد‬ ‫‪50‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تٍصؿي باظگاًٌای ورزظی در صعد‬ ‫زهداهٌای اصتان ( صالن صرپٍظیدى )‬ ‫الزایض تؿداد ورزظکاران و امٍزش اهان‬ ‫همر‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4200‬‬ ‫‪4410‬‬ ‫‪4631‬‬ ‫‪4863‬‬ ‫‪5106‬‬ ‫‪23210‬‬ ‫الزایض صراهي ورزظی روباز و‬ ‫صرپٍظیدى در صعد زهداهٌای اصتان‬ ‫الزایض تؿداد اماکن ورزظی‬ ‫مٍرد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪61‬‬ .

‫براورد ظاخػٌای کالن و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬ ‫صالٌای برهامي پوحم‬ ‫ظاخػٌای کالن‬ ‫ردیك‬ ‫اًداف کمی‬ ‫خمؽ‬ ‫واذد متؿارف صال پایي ‪( 1388‬براورد)‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪18‬‬ ‫تؿداد مدالٌای کشب ظدى در مشابهات وٌرماهی الزایض ‪ 5‬درغدی صالیاهي مدالٌای کشب ظدى در مشابهات‬ ‫وٌرماهی اصیا‬ ‫اصیا‬ ‫ؾدد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪19‬‬ ‫تؿداد مدالٌای کشب ظدى در مشابهات وٌرماهی الزایض ‪ 3‬درغدی صالیاهي تؿداد مدالٌای کشب ظدى در مشابهات‬ ‫وٌرماهی خٌان‬ ‫خٌان‬ ‫ؾدد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ؾدد‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ؾدد‬ ‫_‬ ‫‪2‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تؿداد ورزظکار اؾزامی بي بازیٌای المپیک‬ ‫الزایض تؿداد ورزظکاران اؾزامی بي بازیٌای المپیک‬ ‫همر‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تؿداد ورزظکار اؾزامی بي بازیٌای پارا المپیک‬ ‫الزایض تؿداد ورزظکاران اؾزامی بي بازیٌای پاراالمپیک‬ ‫همر‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تؿداد ورزظکار ان زن اؾزامی بي بازیٌای‬ ‫اصیای ی‬ ‫الزایض تؿداد همرات اؾزام ظدى بي بازیٌای اصیای ی‬ ‫همر‬ ‫_‬ ‫‪2‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫تؿداد باظگاًٌای‬ ‫ورزش ذرلي ای‬ ‫الزایض تؿداد ورزظکاران ذرلي ای‬ ‫باظگاى‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫_‬ ‫‪20‬‬ ‫تؿداد ورزظکار اؾزام ظدى در بازیٌای اصیای ی‬ ‫‪21‬‬ ‫تؿداد ورزظکار اؾزام ظدى در بازیٌای اصیای ی الزایض تؿداد مدالٌای کشب ظدى در بازیٌای اصیای ی خاهبازان و‬ ‫مؿلٍلین‬ ‫خاهبازان و مؿلٍلین‬ ‫‪62‬‬ ‫الزایض تؿداد همرات اؾزام ظدى در بازیٌای اصیای ی‬ .

‫براورد ظاخػٌای کالن و اًداف کمی بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬ ‫صالٌای برهامي پوحم‬ ‫واذد متؿارف صال پایي ‪( 1388‬براورد)‬ ‫ردیك‬ ‫ظاخػٌای کالن‬ ‫اًداف کمی‬ ‫‪26‬‬ ‫تؿداد ورزظکاران ذرلي ای‬ ‫الزایض تؿداد ورزظکاران‬ ‫همر‬ ‫‪27‬‬ ‫اختػاص رایگان لضاًای ورزظی دصتگاًٌای‬ ‫دولتی بي ورزش داهض امٍری‬ ‫الزایض تؿداد صاؾات اختػاغی اماکن ورزظی بي ورزش مدارس‬ ‫صاؾت‬ ‫_‬ ‫‪28‬‬ ‫ظرذٌای پژوًطی اصتاهی‬ ‫الزایض ‪5‬درغدی صاالهي ظرذٌای پژوًطی‬ ‫ؾدد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪29‬‬ ‫تؿداد دورى ًای امٍزظی تخػػی‬ ‫الزایض ‪5‬درغدی صاالهي دورى ًای امٍزظی‬ ‫ؾدد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تؿداد مربیان رظتي ًای مختلك ورزظی‬ ‫الزایض کمی ‪ 10‬درغدی صالیاهي مربیان در رظتي ًای مختلك‬ ‫ورزظی‬ ‫همر‬ ‫‪6112‬‬ ‫‪6723‬‬ ‫‪7395‬‬ ‫‪8135‬‬ ‫‪31‬‬ ‫تؿداد داوران رظتي ًای مختلك ورزظی‬ ‫الزایض کمی ‪ 10‬درغدی صالیاهي داوران در رظتي ًای مختلك‬ ‫ورزظی‬ ‫همر‬ ‫‪3768‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪4559‬‬ ‫‪5015‬‬ ‫‪5516‬‬ ‫‪32‬‬ ‫میزان مطارکت کارگران در لؿالیتٌای ورزظی‬ ‫الزایض ًمت درغدی صالیاهي تؿداد همرات‬ ‫همر‬ ‫‪2960‬‬ ‫‪3167‬‬ ‫‪3488‬‬ ‫‪3625‬‬ ‫‪3878‬‬ ‫‪4149‬‬ ‫‪33‬‬ ‫الك تٍصؿي ورزش ًمگاهی بشیج در صپاى الزایض مطارکت هیروًای بشیج صپاى پاصداران در برهامي ورزش‬ ‫ًمگاهی‬ ‫پاصداران در صعد اصتان‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪1283‬‬ ‫‪1411‬‬ ‫‪1552‬‬ ‫‪1707‬‬ ‫‪1878‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ب تٍصؿي ورزش ًمگاهی بشیج در صپاى الزایض مطارکت هیروًای بشیج صپاى پاصداران در برهامي ورزش‬ ‫وٌرماهی‬ ‫پاصداران در صعد اصتان‬ ‫خمؽ‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫_‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8948‬‬ ‫‪9843‬‬ ‫‪47156‬‬ ‫‪6068‬‬ ‫‪29070‬‬ ‫‪21267‬‬ ‫‪8997‬‬ ‫همر‬ ‫‪667‬‬ ‫‪734‬‬ ‫‪807‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪977‬‬ ‫‪1075‬‬ ‫‪5148‬‬ ‫‪35‬‬ ‫تؿداد مدالٌای کشب ظدى بازیٌای وٌرماهی‬ ‫کطٍر‬ ‫الزایض ‪ 20‬درغدی صالیاهي مدالٌای کشب ظدى در مشابهات‬ ‫وٌرماهی کطٍری‬ ‫مدال‬ ‫‪541‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪933‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪1342‬‬ ‫‪5362‬‬ ‫‪36‬‬ ‫تؿداد مهامٌای کشب ظدى تیمی در مشابهات‬ ‫وٌرماهی کطٍر‬ ‫الزایض ‪ 15‬درغدی صالیاهي تؿداد مهامٌای کشب ظدى تیمی در‬ ‫مشابهات وٌرماهی کطٍری‬ ‫مهام‬ ‫‪46‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪37‬‬ ‫تؿداد تیمٌای ذاضر در لیگٌای برتر کطٍری‬ ‫الزایض تؿداد ورزظکاران‬ ‫تیم‬ ‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪24‬‬ ‫_‬ ‫‪38‬‬ ‫تؿداد تیمٌای ذاضر در لیگٌای دصتي اول‬ ‫کطٍری‬ ‫الزایض تؿداد ورزظکاران‬ ‫تیم‬ ‫‪37‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪52‬‬ ‫_‬ ‫‪39‬‬ ‫تؿداد هیروی اهشاهی خذب ظدى‬ ‫الزایض تؿداد هیروی اهشاهی متخػع و ترػیٌ کردى‬ ‫همر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪63‬‬ .

64 .

155‬‬ ‫‪4.968‬‬ ‫‪2.136.373‬‬ ‫‪1.526‬‬ ‫‪3.000‬‬ .373‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫میزان مطارکت داهطحٍیان در لؿالیتٌای‬ ‫ورزظی‬ ‫‪42/000‬ریال‬ ‫‪223‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪1.758‬‬ ‫‪14.950‬‬ ‫‪78.958‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ً350‬زارتٍمان صرپٍظیدى و‪ً40‬زار تٍمان‬ ‫صراهي لضاًای ورزظی روباز و صرپٍظیدى‬ ‫روبازبي ازای ًر متر‬ ‫‪2‬‬ ‫میزان مطارکت مردان درلؿالیتٌای ورزش‬ ‫ًمگاهی‬ ‫‪8/000‬ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫میزان مطارکت زهان درلؿالیتٌای ورزش‬ ‫ًمگاهی‬ ‫‪8/000‬ریال‬ ‫‪353‬‬ ‫موابؽ‬ ‫درامد ؾمٍمی‬ ‫اختػاغی‬ ‫خمؽ‬ ‫داخلی‬ ‫خارخی‬ ‫صایر موابؽ‬ ‫‪3.451‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خمؿیت ورزش وٌرماهی زهان‬ ‫‪30/000‬ریال در صال‬ ‫‪88‬و‪89‬و‪35/000‬ریال در صال‬ ‫‪90‬و‪91‬و‪40/000‬ریال در صال‪92‬و‪93‬‬ ‫‪365‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪1.656‬‬ ‫‪1.186‬‬ ‫‪1.503‬‬ ‫‪474.630‬‬ ‫‪86.304‬‬ ‫‪2.760‬‬ ‫‪91.383‬‬ ‫‪74.136.460‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪1.616‬‬ ‫‪2.958‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪3.441‬‬ ‫میزان مطارکت داهض امٍزان در وؿالیتٌای‬ ‫ورزظی وٌرماهی‬ ‫‪2/500/000‬ریال‬ ‫‪71.712‬‬ ‫‪15.441‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%98‬‬ ‫‪4.098‬‬ ‫‪485.240‬‬ ‫‪14.451‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪%98‬‬ ‫‪14.698‬‬ ‫‪82.000‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪10.322‬‬ ‫‪3.300‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪1.146‬‬ ‫‪2.‫براورد موابؽ مالی مٍرد هیاز ظاخػٌای کالن بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬ ‫(ارقام به میلیون لاير)‬ ‫ؾملکرد مػارف (میلیٍن ریال)‬ ‫ظاخػٌای کالن‬ ‫ردیك‬ ‫اؾتبار بي ازای ًرواذد‬ ‫تمکیک موابؽ‬ ‫تشٌیالت باهکی‬ ‫صال پایي ‪1388‬‬ ‫براورد‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫خمؽ‬ ‫‪499.519‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪485.000‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪2.526‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪14.021‬‬ ‫‪1.146‬‬ ‫‪3.928‬‬ ‫‪3.300‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪556‬‬ ‫‪692‬‬ ‫‪857‬‬ ‫‪1.032‬‬ ‫‪526.000‬‬ ‫‪15.519‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میزان مطارکت داهض امٍزان در وؿالیتٌای‬ ‫ورزظی ًمگاهی‬ ‫‪7/000‬ریال‬ ‫‪349‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪424‬‬ ‫‪445‬‬ ‫‪2.513‬‬ ‫‪2.460‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خمؿیت ورزش وٌرماهی مردان‬ ‫‪30/000‬ریال در صال‬ ‫‪88‬و‪89‬و‪35/000‬ریال در صال‬ ‫‪90‬و‪91‬و‪40/000‬ریال در صال‪92‬و‪93‬‬ ‫‪1.661‬‬ ‫‪582.525‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تؿداد ورزظکاران ذرلي ای‬ ‫‪24/000/000‬ریال‬ ‫‪1.810‬‬ ‫‪500.712‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اختػاص رایگان لضاًای ورزظی‬ ‫دصتگاًٌای دولتی بي ورزش داهض امٍری‬ ‫_‬ ‫*‬ ‫‪5.308‬‬ ‫‪553.056‬‬ ‫‪3.

912‬‬ ‫موابؽ‬ ‫درامد ؾمٍمی‬ ‫اختػاغی‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫تمکیک موابؽ‬ ‫تشٌیالت باهکی‬ ‫داخلی‬ ‫خارخی‬ ‫صایر موابؽ‬ ‫خمؽ‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الزایض مطارکت هیروی دریای ی در برهامي ًای‬ ‫ورزش وٌرماهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت‬ ‫مٍخٍد هیروًای مشلد در پایان برهامي چٌارم‬ ‫‪297/000‬‬ ‫الزایض مطارکت هیروًای بشیج و بشیج ورزظکاران‬ ‫صپاى در برهامي ًای ورزش ًمگاهی بي میزان ‪ 5‬درغد‬ ‫هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای بشیج و بشیج‬ ‫ورزظکاران صپاى در پایان برهامي چٌارم‬ ‫‪32/000‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1.418‬‬ ‫‪129‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪1418‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الزایض مطارکت هیروًای بشیج و بشیج ورزظکاران‬ ‫صپاى در برهامي ًای ورزش وٌرماهی بي میزان ‪5‬‬ ‫درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد هیروًای بشیج و‬ ‫بشیج ورزظکاران صپاى در پایان برهامي چٌارم‬ ‫‪66‬‬ ‫‪435/000‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪412‬‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪412‬‬ .‫براورد موابؽ مالی مٍرد هیاز ظاخػٌای کالن بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬ ‫(ارقام به میلیون لاير)‬ ‫ؾملکرد مػارف (میلیٍن ریال)‬ ‫ظاخػٌای کالن‬ ‫اؾتبار بي ازای ًر‬ ‫واذد(ریال)‬ ‫الزایض مطارکت هیروی دریای ی در برهامي ًای‬ ‫ورزش ًمگاهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت‬ ‫مٍخٍد هیروًای مشلد در پایان برهامي چٌارم‬ ‫‪143/000‬‬ ‫ردیك‬ ‫صال پایي‬ ‫‪ 1388‬براورد‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫خمؽ‬ ‫‪428‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪495‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪2.

391‬‬ ‫‪3.000‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪67‬‬ .588‬‬ ‫‪17‬‬ ‫تؿداد داوران رظتي ًای مختلك ورزظی‬ ‫‪900/000‬ریال‬ ‫‪3.103‬‬ ‫‪4.762‬‬ ‫‪10.980‬‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪1.334‬‬ ‫‪8.163‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%75‬‬ ‫‪26.068‬‬ ‫‪8.588‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%75‬‬ ‫‪56.964‬‬ ‫‪5.514‬‬ ‫‪4.730‬‬ ‫‪4.461‬‬ ‫‪26.980‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تؿداد مربیان رظتي ًای مختلك ورزظی‬ ‫‪1/200/000‬ریال‬ ‫‪7.163‬‬ ‫‪18‬‬ ‫میزان مطارکت کارگران در لؿالیتٌای ورزظی‬ ‫بي ازای ًر‬ ‫همر‪235/000‬ریال‬ ‫‪696‬‬ ‫‪745‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪975‬‬ ‫‪5.738‬‬ ‫‪11.874‬‬ ‫‪9.812‬‬ ‫‪56.‫براورد موابؽ مالی مٍرد هیاز ظاخػٌای کالن بخض تربیت بدهی و ورزش اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬ ‫(ارقام به میلیون لاير)‬ ‫ؾملکرد مػارف (میلیٍن ریال)‬ ‫ظاخػٌای کالن‬ ‫اؾتبار بي ازای ًر‬ ‫واذد(ریال)‬ ‫الزایض مطارکت هیروًای اهتؼامی در برهامي ًای ورزش‬ ‫ًمگاهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد‬ ‫هیروًای اهتؼامی در پایان برهامي چٌارم‬ ‫_‬ ‫ردیك‬ ‫صال پایي ‪1388‬‬ ‫براورد‬ ‫_‬ ‫‪1389‬‬ ‫_‬ ‫‪1390‬‬ ‫_‬ ‫‪1391‬‬ ‫_‬ ‫‪1392‬‬ ‫_‬ ‫تمکیک موابؽ‬ ‫تشٌیالت باهکی‬ ‫‪1393‬‬ ‫_‬ ‫خمؽ‬ ‫موابؽ‬ ‫درامد ؾمٍمی‬ ‫اختػاغی‬ ‫داخلی‬ ‫خارخی‬ ‫صایر موابؽ‬ ‫خمؽ‬ ‫_‬ ‫‪12‬‬ ‫الزایض مطارکت هیروًای اهتؼامی در برهامي ًای ورزش‬ ‫وٌرماهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد‬ ‫هیروًای اهتؼامی در پایان برهامي چٌارم‬ ‫_‬ ‫الزایض مطارکت هیروی ًٍای ی در برهامي ًای ورزش‬ ‫ًمگاهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد‬ ‫هیروی ًٍای ی در پایان برهامي چٌارم‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪13‬‬ ‫الزایض مطارکت هیروی ًٍای ی در برهامي ًای ورزش‬ ‫وٌرماهی بي میزان ‪ 5‬درغد هشبت بي خمؿیت مٍخٍد‬ ‫هیروی ًٍای ی در پایان برهامي چٌارم‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪14‬‬ ‫تؿداد ظرذٌای پژوًطی‬ ‫‪50‬میلیٍن ریال‬ ‫*‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تؿداد دورى ًای امٍزظی تخػػی اصتاهی مدیران و‬ ‫دصت اهدرکاران ورزظی اصتان‬ ‫‪60‬میلیٍن ریال‬ ‫‪180‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1.

68 .

345‬‬ ‫‪374.60‬‬ ‫‪1.259.810‬‬ ‫‪3.089‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪1.101‬‬ ‫‪459.476.802‬‬ ‫‪116.287‬‬ ‫‪437.136.146‬‬ ‫‪3.308‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خمؽ اؾتبار مٍرد هیاز‬ ‫میلیٍن ریال‬ ‫‪499.560‬‬ ‫‪122.358.308‬‬ ‫‪553.896‬‬ ‫‪249.810‬‬ ‫‪500.‬‬ ‫خمؽ کٌ اؾتبار مٍرد هیاز برای رصیدن بي‬ ‫صراهي ‪ 2‬متر‬ ‫صیػدو صیزدى میلیاردو‬ ‫ظطػدو چٌٌ و ظض میلیٍن‬ ‫تٍمان‬ .508.771‬‬ ‫‪%70‬صعر ظمارى‪4‬‬ ‫‪2.589‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اؾتبار روباز مٍرد هیاز‬ ‫میلیٍن‬ ‫ریال‬ ‫‪105.152‬‬ ‫ًر متر صرپٍظیدى ‪3/500/000‬ریال‬ ‫در هؼر گرلتي ظدى اصت ‪.850‬‬ ‫‪394.650.716‬‬ ‫‪6‬‬ ‫متراژروباز کي باید صاختي ظٍد‬ ‫متر مربؽ‬ ‫‪262.472‬‬ ‫‪%30‬صعر ظمارى ‪4‬‬ ‫‪306.243‬‬ ‫‪124.526.883.401‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اؾتبار صرپٍظیدى مٍرد هیاز‬ ‫میلیٍن‬ ‫ریال‬ ‫‪394.80‬‬ ‫‪2.032‬‬ ‫‪526.‬‬ ‫ًر متر روباز ‪400/000‬ریال در‬ ‫هؼر گرلتي ظدى اصت ‪.124‬‬ ‫‪1.097‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪1.100‬‬ ‫‪112.670‬‬ ‫‪107.99‬‬ ‫‪3‬‬ ‫متراژ مٍرد هؼر کي باید ًر صال بي ان برصیم‬ ‫متر مربؽ‬ ‫‪1.158‬‬ ‫‪99.311‬‬ ‫‪707.503‬‬ ‫‪474.393‬‬ ‫‪1.460‬‬ ‫‪69‬‬ ‫خمؽ‬ ‫تٍضیرات‬ ‫‪553661‬‬ ‫‪582146‬‬ ‫‪3136460‬‬ ‫_‬ ‫‪2‬‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫_‬ ‫‪%30‬این متراژ صرپٍظیدى و ‪%70‬روباز‬ ‫در هؼر گرلتي ظدى اصت‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪499503‬‬ ‫‪474810‬‬ ‫‪500032‬‬ ‫‪526308‬‬ ‫‪1.071.270‬‬ ‫‪110.566‬‬ ‫‪357.900‬‬ ‫‪263.000‬‬ ‫‪375.886‬‬ ‫‪131.176‬‬ ‫‪277.965‬‬ ‫‪5‬‬ ‫متراژ صرپٍظیدى کي باید صاختي ظٍد‬ ‫متر مربؽ‬ ‫‪112.661‬‬ ‫‪582.124‬‬ ‫‪4‬‬ ‫متراژی کي ًر صال باید صاختي ظٍد‬ ‫متر مربؽ‬ ‫‪375.557‬‬ ‫‪660.506‬‬ ‫‪437.789‬‬ ‫‪118.704‬‬ ‫‪2.762‬‬ ‫‪415.005‬‬ ‫‪291.721‬‬ ‫‪416.960‬‬ ‫‪105.‫براورد متراژ و اؾتبارات اماکن ورزظی اصتان ًرمزگان ‪1388-1393‬‬ ‫(با تٍخي بي تخمین اؾتبارات در اصتان)‬ ‫واذد صال پایي ‪1388‬‬ ‫(براورد)‬ ‫متؿارف‬ ‫صالٌای برهامي پوحم‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫ردیك‬ ‫ؾوٍان‬ ‫‪1‬‬ ‫خمؿیت اصتان‬ ‫همر‬ ‫‪2‬‬ ‫صراهي لضاًای ورزظی‬ ‫متر‬ ‫مربؽ‬ ‫‪0.802‬‬ ‫‪395.654.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful