RP10460v1020VI10Nam11VIET10Dec20101

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized

RP1046 v. 2
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM

DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC

ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI

KẾ HOẠCH
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
Quyển 2 - Đoạn Quảng Nam
(Bản dự thảo dành cho công bố thông tin, đang chờ thẩm định từ Ngân hàng thế giới)

Tháng 6 - 2010

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

MỤC LỤC

MỤC LỤC ......................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .......................................................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................... iv
CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................................ v
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ....................................................................... vi
TÓM TẮT ........................................................................................................ 1
I. GIỚI THIỆU ............................................................................................... 4
I.1.
I.2.

Dự án ............................................................................................................................ 4
Giảm thiểu thu hồi đất và các tác động do tái định cư ................................................ 8

II. KHUNG PHÁP LÝ .................................................................................... 10
II.1.
Khung pháp l{ của Việt Nam ...................................................................................... 10
II.2.
Chính sách tái định cư không tự nguyện của WB (OP 4.12- Tháng 12-2001) ............ 11
II.3.
Các khác biệt chính giữa các chính sách của Việt Nam và chính sách của WB về tái
định cư không tự nguyện ..................................................................................................... 11

III.

CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ ................................................................... 14

III.1.
III.2.
III.3.
III.3.1.
III.3.2.
III.3.3.
III.3.4.
III.3.5.
III.3.6.
III.3.7.
III.3.8.
III.3.9.
III.3.10.

IV.
IV.1.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
IV.2.5.
IV.2.6.
IV.2.7.
IV.2.8.

Các mục tiêu ............................................................................................................... 14
Điều kiện được hưởng hỗ trợ đền bù và di dời ......................................................... 14
Các nguyên tắc và quyền lợi đền bù .......................................................................... 14
Các nguyên tắc về giá thay thế .................................................................................. 14
Chính sách đền bù đối với đất nông nghiệp............................................................... 15
Đền bù đất thổ cư ...................................................................................................... 16
Đền bù đối với nhà ở/các công trình kết cấu khác..................................................... 17
Đền bù mồ mả ............................................................................................................ 18
Đền bù đối với hoa màu, cây cối ................................................................................ 18
Đền bù thiệt hại do mất thu nhập và/hoặc do mất các tài sản kinh doanh/sản xuất 18
Đền bù đối với những người bị ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công ......... 18
Đền bù thiệt hại đối với các tài sản công cộng........................................................... 19
Trợ cấp và hỗ trợ phục hồi trong giai đoạn chuyển tiếp............................................ 19

CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ........................................................... 21
Các điều kiện kinh tế xã hội chung của khu vực bị ảnh hưởng .................................. 21
Khảo sát các điều kiện kinh tế xã hội của những hộ dân bị ảnh hưởng .................... 21
Các đặc tính nhân khẩu học của những người bị ảnh hưởng .................................... 21
Trình độ học vấn ......................................................................................................... 23
Nghề nghiệp và việc làm............................................................................................. 24
Thu nhập hộ gi đình.................................................................................................... 24
Các hộ dưới chuẩn nghèo........................................................................................... 25
Tiếp cận các dịch vụ công cộng .................................................................................. 26
Tiếp cận các trang thiết bị và dịch vụ ......................................................................... 26
Các vật dụng sinh hoạt ............................................................................................... 27

V. CÁC TÁC ĐỘNG DO THU HỒI ĐẤT ........................................................... 28
A. Tác động tới các loại đất .......................................................................... 28
i

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

B. Thiệt hại về vật kiến trúc ......................................................................... 33
C. Tác động về cây cối mùa màng ................................................................. 38
D. Thiệt hại kinh doanh và việc làm .............................................................. 38
E. Thiệt hại các tài sản tập thể và công trình công cộng ................................ 39
F. Tác động đến các nhóm có khả năng dễ bị tổn thương ............................. 39
G. Các yêu cầu TĐC ....................................................................................... 40
Tóm tắt các tác động .................................................................................... 41
Ma trận quyền lợi đền bù............................................................................. 41
VI. BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ ............................................................................ 52
VI.1.
Khả năng xây dựng các khu TĐC................................................................................. 52
VI.2.
Quá trình quy hoạch khu TĐC và chính sách TDC ...................................................... 59
VI.3.
Chi phí phát triển khu TĐC ......................................................................................... 61
VI.4.
Các nội dung TĐC được PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện triển khai khi kế
hoạch TĐC đã được phê duyệt ............................................................................................. 62

VII. PHỤC HỒI VÀ CẢI THIỆN THU NHẬP ..................................................... 63
VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG, SỰ THAM GIÁ CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG
BỐ, CÔNG KHAI THÔNG TIN ......................................................................... 73
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.

IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.

Mục đích và nội dung tham vấn và công bố thông tin ............................................... 73
Tham vấn trong quá trinh chuẩn bị kế hoạch GPMB ................................................. 73
Giai đoạn thực hiện kế hoạch GPMB ......................................................................... 79

BỐ TRÍ THỰC HIỆN ............................................................................... 80
Trách nhiệm ................................................................................................................ 80
Bố trí thực hiện........................................................................................................... 82
Triển khai thực hiện kế hoạch tái định cư.................................................................. 87

X. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ........................................................................ 91
X.1.
X.2.

Giám sát nội bộ........................................................................................................... 91
Giám sát độc lập ......................................................................................................... 91

XI.
XII.

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI............................................................ 94
CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH ....................................................................... 96

XII.1.
XII.2.

Đơn giá đền bù ........................................................................................................... 96
Dự toán ....................................................................................................................... 97

Bảng XII.1: Tóm tắt dự toán cho công tác GPMB và TĐC .............................. 98
PHỤ LỤC A ..................................................................................................... 1
PHỤ LỤC B ................................................................................................... 12
PHỤ LỤC C .................................................................................................... 26
PHỤ LỤC D ................................................................................................... 36
PHỤ LỤC E .................................................................................................... 43

ii

........ 31 Bảng V........................15: Tóm tắt các tác động ........................................................................................ 22 Bảng IV........8: Tỷ lệ các hộ có khám sức khỏe định kz tại khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án ...........1: Các tiêu chuẩn kỹ thuật chung của dự án ... 26 Bảng IV........................... 37 Bảng V........................................................Dự án đường cao tốc Đà nẵng .......................................... 27 Bảng IV................................................................12.................................Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng I..5: Các loại nghề nghiệp ................................................................4: Trình độ học vấn của những người dân bị ảnh hưởng .......... 35 Bảng V............ 22 Bảng IV.............7: Số hộ nghèo dựa trên chuẩn nghèo của Bộ LĐ-TBXH ...... 42 iii ......................................2: Cơ cấu độ tuổi của những người dân bị ảnh hưởng .11: Tác động về cây cối mùa màng tại các huyện ...................1: Các đặc tính nhân khẩu học của những người bị ảnh hưởng ... Các hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng ......... 27 Bảng V.......1: Số hộ dân và chủ hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất tại 7 huyện ....... 23 Bảng IV....................................................................8: Số nhà bị ảnh hưởng môt phần ở các huyện .......................... 32 Bảng V..................... 23 Bảng IV..............................3: Số liệu các hộ bị ảnh hưởng nặng nề về đất nông nghiệp ...13: Các hộ dế bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi dự án ...5: Tình trạng pháp l{ về đất................................................................................................................................................................................... 35 Bảng V... 6 Bảng IV............................................. 38 Bảng V..............................................................................4: Số hộ bị ảnh hưởng toàn bộ lô đất thổ cư và số hộ bị mất đất ở toàn bộ theo từng huyện .... 28 Bảng V. 39 Bảng V... 29 Bảng V.............................................................16: Ma trận quyền lợi được đền bù ........................................................................................... 5 Bảng I........ 32 Bảng V...6: Nhà cửa bị ảnh hưởng toàn bộ theo huyện ( diện tích bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn lại không đủ điều kiện để sinh sống) ......................9: Diện tích nhà bị ảnh hưởng một phần theo phân loại nhà ..10: Sở hữu hàng hóa phục vụ tiêu dùng của các hộ dân bị ảnh hưởng được khảo sát ......................9: Tỷ lệ các hộ có các trang thiết bị vệ sinh .......................................................................... 34 Bảng V........................................................................Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .......6: Thu nhập bình quân hộ gia đình/tháng ............. 41 Bảng V....... 24 Bảng IV.................... 25 Bảng IV........................ 34 Bảng V....2: Các huyện và xã bị ảnh hưởng bới tuyến đường cao tốc .................................. 40 Bảng V...............14: Số lượng các hộ phải di dời do thu hồi đất ..............2: Diện tích bị ảnh hưởng theo từng loại đất khác nhau ......... 40 Bảng V.....................................................................................................................................7: Diện tích nhà bị ảnh hưởng theo cấp loại nhà .....3: Trình độ học vấn của chủ hộ gia đình ............. 25 Bảng IV...................................................10: Thiệt hại các kết cấu khác...................................

...........1: Tham vấn với các cơ quan........................................... 98 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình I-1: Hướng tuyến dự án .................................................................................... NGOs địa phương ở các huyện bị ảnh hưởng .....................1: Lịch trình đề xuất thực hiện kế hoạch tái định cư với các hoạt động chính .........................................................................1: Tóm tắt dự toán cho công tác GPMB và TĐC .... 66 Bảng VIII.............2: Nguyện vọng và lựa chọn của người dân bị ảnh hưởng về phương thức phục hồi kinh tế ........Dự án đường cao tốc Đà nẵng .............Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng VI...... 75 Bảng VIII.......................1: các cuộc họp ở các huyện bị ảnh hưởng ...... phát triển và triển khai bố trí TĐC .................................. vốn vay và các khóa đào tạo có thể được xem xét để phục hồi kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của dự án ở tỉnh Quảng Nam ................................................................Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC ................................... 78 Bảng IX...................................................... 88 Bảng XII...... 7 iv ..................2: Các chương trình tiềm năng........... 65 Bảng VII...................................................... 57 Bảng VI.............................2: Các bước quy hoạch..........1: Các hộ di dời ở các huyện ......................... 60 Bảng VII.........

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

CÁC TỪ VIẾT TẮT
CPC

Uỷ Ban Nhân Dân Xã

DPC

Uỷ Ban Nhân Dân Quận

DCSCC

Ban Đền bù và Giải phóng Mặt bằng Huyện

DARD

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOC

Sở Xây dựng

DOF

Sở Tài chính

DONRE

Sở Tài nguyên Môi trường

DPI

Sở Kế hoạch và Đầu tư

DOT

Sở Giao thông

DMS

Khảo sát kiểm tra chi tiết

DP

Người dân bị ảnh hưỏng

EMA

Đơn vị giám sát độc lập

FS

Nghiên cứu khả thi

GoV

Chính phủ Việt Nam

IDA

Hiệp hội Phát triển Quốc tế của Ngân hàng Thế giới

IOL

Kiểm kê thiệt hại

LURC

Chứng nhận quyền sử dụng đất

MOF

Bộ Tài chính

MOLISA

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

MONRE

Bộ Tài nguyên Môi trường

MARD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

MOT

Bộ Giao thông

NGOs

Các tổ chức phi chính phủ

PIP

Sổ tay thông tin về dự án

PMU85

Ban quản l{ dự án 85

PPC

Uỷ Ban Nhân dân tỉnh

SES

Khảo sát kinh tế - xã hội

TOR

Các điều khoản tham chiếu

$ US

Đồng đô la Mỹ

VND

Đồng Việt Nam

WB

Ngân hàng Thế giới

WU

Hội Liên hiệp Phụ nữ

v

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ

Hỗ trợ

Hỗ trợ thêm cho những người bị thiệt hại tài sản (đặc biệt là các tài
sản có giá trị sinh lợi), thu nhập, việc làm hoặc các nguồn kiếm
sống; bổ sung thêm vào chi phí đền bù đối với các tài sản thu hồi để
đạt được tối thiểu là khôi phục các tiêu chuẩn và chất lượng cuộc
sống hoặc phải cải thiện hơn.

Ngày Khoá sổ Kiểm Ngày bắt đầu thực hiện công tác khảo sát, điều tra và thống kê tài

sản. Các cơ quan chức năng phải thông báo ngày Khoá sổ Kiểm kê
cho những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương. Bất
cứ người nào di chuyển vào địa bàn dự án sau thời hạn này sẽ
không được bồi thường và hỗ trợ tái định cư.
Khảo sát Kiểm kê Chi Hoàn thiện và/hoặc chuẩn xác các kết quả Kiểm kê thiệt hại (IOL),
mức độ nghiêm trọng của các tác động và danh sách những người
tiết (DMS)
bị ảnh hưởng bởi dự án. Chi phí đền bù, trợ cấp và tái định cư cuối
cùng được xác định sau khi hoàn thành công tác Khảo sát Kiểm kê
Chi tiết (DMS). DMS sẽ do các Ban Đền bù và Giải phóng Mặt bằng
Huyện tiến hành trong giai đoạn thực hiện kế hoạch GPMB (RP) sau
khi hoàn thành cắm mốc giải phóng mặt bằng.
Những người bị ảnh Thuật ngữ này được sử dụng trong chính sách OP 4.12 của Ngân
hàng Thế giới. Các cá nhân hay hộ gia đình, tổ chức, cơ quan tư
hưởng
nhân hay cơ quan công cộng bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm i)
các tiêu chuẩn sống bị ảnh hưởng tiêu cực; ii) các quyền sử dụng
nhà, đất (bao gồm đất ở, đất thương mại, đất nông nghiệp, đất
rừng và/hoặc đồng cỏ), nguồn nước hoặc bất kz các tài sản cố định
hay lưu động bị thu hồi, bị chiếm hữu, bị thu hẹp hoặc các tài sản
khác bị ảnh hưởng tiêu cực hoàn toàn hoặc từng phần, lâu dài hay
tạm thời; iii) công việc kinh doanh, việc làm, địa điểm làm việc, nơi
ở bị ảnh hưởng tiêu cực cho dù có/không có phương án thay thế.
DPs bao gồm những người bị ảnh hưởng do công tác thu hồi đất để
thi công dự án (tạm thời hoặc lâu dài) và để mở rộng khu vực tái
định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.
Quyền lợi

Bao gồm một loạt các biện pháp đền bù, trợ cấp (bao gồm hỗ trợ
phục hồi thu nhập, hỗ trợ di dời, thu nhập thay thế , tái định cư và
hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng có điều kiện sống thấp v.v)
để thực hiện mục tiêu của kế hoạch GPMB.

vi

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Cộng đồng chủ

Tháng 6/2010

Cộng đồng các hộ nằm trong khu vực tái định cư hoặc các nhóm
cộng đồng tiếp nhận các hộ tái định cư.

Phục hồi/cải thiện Khôi phục hoặc cải thiện các nguồn thu nhập và kế sinh nhai của
những người bị ảnh hưởng thông qua việc thực hiện các chính sách
sinh kế
của kế hoạch GPMB.
Kiểm kê Thiệt hại Thuật ngữ dùng để chỉ quá trình xác nhận, xác định vị trí và đo đạc
tất cả các tài sản cố định sẽ bị thu hồi hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực
(IOL)
bởi dự án, bao gồm ( không hạn chế và không phải là danh mục
toàn bộ ) đất ở, đất thương mại, đất nông nghiệp, ao hồ; các căn
hộ, cửa hàng và các công trình khác như hàng rào, lăng mộ, giếng
nước; các cây cối có giá trị thương mại, các nguồn thu nhập và kế
sinh nhai. Kiểm kê thiệt hại cũng bao gồm công tác đánh giá các tác
động tiêu cực lên đất đai, lên tính chất của các tài sản cũng như các
tác động tiêu cực đối với dân sinh và sức sản xuất của những người
bị ảnh hưởng. Kiểm kê Thiệt hại được thực hiện trong quá trình
chuẩn bị kế hoạch GPMB.
Thu hồi đất

Là quá trình mà theo đó toàn bộ hoặc một phần đất và các tài sản
đang chiếm hữu, sở hữu, cư ngụ hay sử dụng buộc phải thu hồi
hoặc các tài sản, đất đai khác do nhà nước thu hồi từ các cá nhân,
hộ gia đình, tổ chức và cơ quan tư nhân hoặc bị thu hồi theo thoả
thuận. Quyết định thu hồi đất sẽ được thực hiện thông qua 2 bước:
i) Quyết định do UBND Tỉnh thành phố ban hành đối với toàn bộ
diện tích của dự án và sau đó, ii) Quyết định do UBND các huyện
ban hành đến từng cá nhân.

Tái định cư

Thuật ngữ chỉ sự di dời hữu hình của những người bị ảnh hưởng từ
nơi ở hoặc các địa điểm kinh doanh trước dự án.

Bao gồm các cá nhân hay nhóm người có thể phải chịu sự mất cân
đối hoặc đối mặt với nguy cơ bị tách ra khỏi nhịp điệu phát triển
của xã hội do các tác động của dự án lên đất đai và phục hồi tài sản
Những người có khả hoặc tái định cư, cụ thể như sau : i) phụ nữ là chủ hộ có người phụ
năng bị tổn thương
thuộc; ii) các hộ gia đình có người tàn tật; iii) các hộ gia đình nằm
dưới mức nghèo theo chuẩn của MOLISA; iv) Những trẻ em và
người già không có các phương tiện sinh sống khác; v) các hộ bị mất
đất;
Những người bị ảnh Thuật ngữ chỉ những người i) sẽ bị thiệt hại 20% hoặc hơn tổng số
hưởng nghiêm trọng đất sản xuất và/hoặc tài sản, thiệt hại 10% hoặc hơn tổng nguồn
thu nhập và ii) những người buộc phải di dời.
(SAP)

vii

ao cá. và/hoặc các chi phí giao dịch như sau: - Đất sản xuất (đất nông nghiệp.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Đoạn Quảng Nam Giá trị thay thế Khảo sát giá thay thế Tháng 6/2010 Thuật ngữ chỉ chi phí đã tính toán trước khi di dời để thay thế các tài sản. đất đai bị ảnh hưởng mà không khấu trừ thuế. nếu không định giá được thì tính theo tính theo giá trị sản xuất tương đương.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . viii . - Cây trồng chưa thu hoạch tính theo giá cây trồng tương đương trên thị trường tại thời điểm đền bù. độ tuổi và giá trị sản xuất (trong tương lai) tại thời điểm đền bù. - Đất ở tính theo giá thị trường hiện nay. nhà cửa và các tài sản bị thiệt hại khác theo các khảo sát của các tư vấn đánh giá độc lập. - Cây trồng và cây cối lâu năm được đền bù bằng tiền mặt tương đương với giá trên thị trường hiện nay theo loại cây. rừng) tính theo giá đất trên thị trường hiện nay với sự so sánh giá đất trong huyện với các khu vực xung quanh. vườn cây ăn quả. - Các cây lấy gỗ được đền bù theo giá mới nhất trên thị trường tuz theo đường kính mỗi cây tại độ cao đỉnh. - Nhà ở và các công trình liên quan khác tính theo giá vật liệu và nhân công theo giá trên thị trường hiện nay không tính khấu hao và giá trị còn lại. nếu không định giá được thì tính theo giá bán đất ở các nơi có đặc tính tương tự. Thuật ngữ chỉ quá trình xác định giá trị thay thế đất đai. phản ảnh giá bán cập nhất nhất của đất và nhà ở tương đương trong huyện với các khu vực xung quanh.

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 TÓM TẮT 1. Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng .486 hộ ở 24 xã thuộc 7 huyện sẽ bị tác động bởi công tác thu hồi đất của dự án. . Vận chuyển công nghiệp. một phần hoặc toàn bộ. xe máy đều cùng lưu thông trên tuyến QL1 A.858 m2.Khoảng 1. trong đó : .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .623 m2.923. một trong các nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên tuyến QL 1 A là do “giao thông hỗn hợp”.2.473 hộ bị thiệt hại về đất nông nghiệp với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 2. Tuyến đường cao tốc dành cho lưu thông đường dài sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông.686. Thăng Bình.700.Thiệt hại về các loại đất khác với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 1. Dựa trên diện tích đất bị thu hồi theo hành lang này.Quảng Ngãi Theo kết quả nghiên cứu của JETRO. Kế hoạch GPMB này tóm tắt các tác động do tuyến đường cao tốc băng qua tỉnh Quảng Nam. Đoạn tuyến qua Quảng Nam dài khoảng 92 km băng qua 7 huyện Điện bàn. Các tác động do việc thu hồi đất Theo Quy định Việt Nam. Duy Xuyên. Thông qua việc thực hiện các mục tiêu trên. các phương tiện như ô tô. tuyến đường cao tốc này cũng được hoạch định để phục vụ các mục tiêu chiến lược sau: (a) Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội quốc gia (b) Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội miền trung Việt Nam (c) Góp phần cải thiện môi trường (d) Cải thiện an toàn giao thông Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi băng qua hai tỉnh (Quảng Nam và Quảng Ngãi) và một thành phố (Đà Nẵng) với tổng chiều dài tuyến hơn 131 km và là tuyến thu phí 4 làn xe ( hai làn mỗi chiều) . 2.763 hộ thiệt hại một phần/toàn bộ về nhà với tổng diện tích nhà bị ảnh hưởng là 37. tổng số xã bị ảnh hưởng là 24 xã. . xe đạp..138 m2 . với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 347.762 m2 diện tích đất rừng (đất rừng sản xuất) sẽ bị thiệt hại. các tác động do việc thu hồi đất được tóm tắt như sau: Tổng cộng có 4. Núi Thành. Quế Sơn. Phú Ninh và Thành phố Tam Kz. .878 hộ bị thiệt hại về đất ở. lưu thông đường dài và tuyến ngắn. Trang 1 . hành lang dự án là 70m.Quảng Ngãi dự kiến sẽ cải thiện hệ thống giao thông đường bộ thông qua việc i) hình thành một tuyến đường an toàn dành cho các phương tiện vận tải hạng nặng và có tốc độ cao và ii) tăng cường thể chế để quản l{ hệ thống đường cao tốc. lưu thông dân sinh.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Dự án đường cao tốc Đà Nẵng .

12 – Tháng12/2001). trợ cấp và di dời đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây (Luật đất đai-2003. Nghị định 197-2004.. Sổ tay thông tin về dự án sẽ do Ban quản l{ Dự án 85 chuẩn bị và phổ biến đến các hộ bị ảnh hưởng và được dán ở các nơi công cộng. Ngày khóa sổ kiểm kê phải được các cơ quan chức năng thông báo chính thức cho các bên liên quan của dự án. NGOs. Ngày khóa sổ kiểm kê của dự án sẽ được các cơ quan chức năng địa phương xác định sau khi Chính phủ có quyết định phê duyệt dự án. Nghị định 84-2007. Tham gia của cộng đồng và tham vấn cộng đồng Tổ chức các buổi tham vấn. Vào giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án và kế hoạch tái định cư.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 594 m2. Những người dân bị ảnh hưởng. đền bù bằng tiển mặt để tự di dời hoặc di dời đến các công trình tái định cư sẽ được dự án xây dựng sau này). Có 559 hộ phải di dời đến nơi ở mới..Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .2 cơ quan đơn vị sẽ bị thiệt hại về tài sản. Nghị định 69/CP. . Ngày Khóa sổ Kiểm kê của dự án là ngày hoàn thành việc thống kê những người bị ảnh hưởng và lập bản Kiểm kê thiệt hại. Chính sách của GOV về đền bù. Các hoạt động tham vấn cộng đồng vẫn được thực hiện trong quá trình thực hiện dự án. Các mục tiêu chính sách và các nguyên tắc của Chính sách Đền bù và Tái định cư của Dự án bao gồm : i) giảm thiểu việc thu hồi đất đến mức thấp nhất có thể và nếu không thể giảm thiểu được thì các chính sách phải được phát triển thêm để ii) đảm bảo những người bị ảnh hưởng nhận được tiền đền bù thoả đáng theo giá thay thế và trợ cấp di dời để duy trì mức sống như khi chưa co dự án hoặc phải được cải thiện hơn.) và sát với các quy định theo Tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư không tự nguyện (OP 4. Các khung chính sách pháp l{ Kế hoạch GPMB được lập dựa trên các Bộ luật của Chính phủ Việt Nam (GOV) và Chính sách của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư không tự nguyện (OP 4.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . các buổi tiếp xúc và thảo luận ở các xã với sự tham dự của các hộ bị ảnh hưởng các các cơ quan chức năng địa phương. 5. 4.12). Những người bị ảnh hưởng và các viên chức ở các cấp khác nhau từ thành phố đến các xã cũng như các tổ chức phi chính phủ (NGOs) địa phương đã được tham vấn về các khía cạnh khác nhau của công tác đền bù và tái định cư như chính sách đền bù và tái định cư. số hộ mất đất nông nghiệp là 210 hộ và mất địa điểm kinh doanh là 25 hộ.000 m2. lựa chọn cách thức đền bù (bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Các công trình này sẽ được hoàn thiện với các cơ sở Trang 2 . các cơ quan chức năng địa phương. các phòng ban liên quan ở các huyện và thành phố Đà Nẵng cũng đã có { kiến phản hồi. các chương trình ưu đãi phục hồi/ phát triển sinh kế… Các công cụ và kênh tham vấn khác nhau đã được áp dụng và thiết lập. Bố trí tái định cư và phục hồi sinh kế Có 559 hộ buộc phải di dời và có 12 công trình tái định cư sẽ được xây dựng với tổng diện tích các khu tái định cư là 140. 3. trong đó chủ yếu là số hộ di dời do mất đất ở (có nhà trên đất và không có nhà trên đất) chiếm 364 HHs.

chuẩn bị phương án đền bù cho các hộ và cá nhân bị ảnh hưởng. UBND huyện. Trang 3 . Dự án sẽ phát triển các chương trình phục hồi kinh tế cho những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng và các nhóm người có khả năng bị tổn thương để đảm bảo họ có thể cải thiện hoặc ít nhất là phục hồi các điều kiện sống như thời điểm trước khi di dời. Tiến độ thực hiện Tiến độ thực hiện kế hoạch tái định cư được đề xuất dựa trên tiến độ thi công của dự án với các hoạt động chính được tóm tắt trong bảng dưới đây.Quảng Ngãi. chi trả đền bù cho những người bị ảnh hưởng cũng như giải quyết các khiếu nại nếu có. triển khai các công trình tái định cư và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc trong quá trình thực hiện kế hoạch GPMB. hệ thống thoát nước và xử l{ nước thải. ngân sách.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . thiết kế.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 hạ tầng vật chất và các dịch vụ xã hội như các đường trung tâm. đánh giá. có trách nhiệm trực tiếp trong việc quản l{ hàng ngày mọi khía cạnh trong các công việc của dự án này như lập quy hoạch. các Ban đền bù GPMB huyện (DCSCC). hệ thống cung cấp nước và năng lượng. trong đó bao gồm khung chính sách tái định cư.. VEC thuộc Bộ Giao thông Vận tải. thực hiện.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Tiến độ thực hiện kế hoạch tái định cư với các hoạt động chính (kế hoạch này sẽ được sửa đổi sau khi hoàn thành biểu tiến độ thi công dự kiến). đặc biệt là NGOs địa phương 6.. phê duyệt thu hồi đất. lập trình. và phối hợp/ liên lạc với Ngân hàng Thế giới. đại diện của VEC. PMU 85. chi phí đền bù theo giá thay thế. giám sát các hoạt động tái định cư. Bố trí thực hiện Trách nhiệm của tất cả các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương được quy định rõ ràng trong Nghị định 197/ND-CP-2004 và Nghị định 84/ND-CP-2007. 7. VEC có trách nhiệm trong việc thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng. PMU85 sẽ cung cấp sự chỉ đạo tổng thể và sự liên kết chặt chẽ với các huyện và các xã trong việc thực hiện dự án và việc tái định cư. đảm bảo sự phối hợp tổng thể của dự án. là cơ quan quản l{ chính của dự án. UBND Tỉnh Quảng Nam và các Sở ban nghành liên quan chịu trách nhiệm xem xét. các xã bị ảnh hưởng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện Khảo sát kiểm kê chi tiết . Các chương trình này sẽ được đề xuất dựa trên tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các cơ quan liên quan. theo dõi.

Thi công các công trình tái định cư 30/7/2011 đến 31/12/2011 5.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng 1: Tiến độ thực hiện kế hoạch tái định cư với các hoạt động chính Các hoạt động Thời gian dự kiến 1. Đánh giá thực hiện việc tái định cư 06/2013 8. Hội Luật sư…và đại diện của các hộ di dân để có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. 1/12/2010 đến 30/4/2011 6. công tác đền bù và hỗ trợ sẽ được tóm tắt trong Sổ tay thông tin về dự án (PIB) và sẽ được phổ biến đến tất cả những người bị ảnh hưởng khi kế hoạch tái định cư (RP) được các cơ quan chức năng phê duyệt.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Ở mỗi cấp. Công khai và phổ biến thông tin Các thông tin chính về dự án. Bản tóm tắt khái quát về dự án và kế hoạch tái 30/8/2010 định cư được phổ biến đến tất cả các cộng đồng và những người bị ảnh hưởng. người dân bị ảnh hưởng có thể phản ánh những khiếu nại của họ theo 4 bước sau: Trang 1 . Kế hoạch tái định cư hoàn chỉnh sẽ được công khai tại trung tâm thông tin của Ngân hàng Thế giới và văn phòng VIDIC của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. 2. Chiến dịch công bố thông tin: Công khai và phổ biến thông tin của kế hoạch tái định cư trên các trung tâm thông tin của Ngân hàng Thế giới tại Washington DC.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Di dân 1/2/2012 đến 31/7/2012 7. các thành viên hội đồng sẽ bao gồm 5-7 đại diện từ PMU. Giám sát 1/10/2010 đến 31/12/2012 8. Chi trả phí đền bù và di dời cho những người bị ảnh hưởng. Báo cáo giám sát độc lập trong quá trình thực hiện RP sẽ được gửi đến các xã. VIDIC Việt Nam và văn phòng UBND 15/7/2010 đến tỉnh Quảng Nam. các huyện bị ảnh hưởng và các Sở ban nghành liên quan của tỉnh Quảng Nam. RP và/hoặc bản tiếng việt về các quyền lợi sẽ được công khai ở các huyện và các xã bị ảnh hưởng cũng như ở văn phòng Bộ Tài nguyên Môi trường và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam. 1-2 đại diện ở mỗi 3 cấp của CRC. 1-2 đại diện từ các tổ chức thông tin/CBOs/NGOs…. Quy trình xử l{ khiếu nại Qui trình xử l{ khiếu nại (GRC) ở 3 cấp (xã/huyện và tỉnh) sẽ được bắt đầu trước khi thực hiện việc tái định cư và công bố công khai ra cộng đồng. Bắt đầu lập phương án phục hồi thu nhập 1/11/2010 đến 31/3/2011 4. Cập nhật những khảo sát đo đạc chi tiết về dân số của các hộ di 1/8/2010 đến dân 31/12/2010 3. Nếu không thể giải quyết được những khiếu nại của người dân ở cấp xã và huyện. 9. Ban Quản l{ dự án 85 có trách nhiệm công khai RP cuối cùng.

790.923.263 VIII Tiền cấp/ giúp Tiền trợ cấp phục hồi 12.000 điện.094.771. Người phản ánh khiếu nại sẽ khồng phải nộp phí hành chính và phí khiếu nại.026 Tiền trợ cấp cài đặt 2.721 Tiền trợ cấp cho những công nhân bị ảnh hưởng 9.500.629.000 kinh doanh 26.474 trợ Tiền trợ cấp cho các hộ Trợ có diện tích nhà nhở 10.600 13.251 IV Tiền đền bù cho cây mùa vụ và cây 20. Chi phí và ngân sách Bảng 0.000 47.000 14.950.337 Tiền trợ cấp thuê nhà 1.395 Tiền trợ cấp vận chuyển 1.000 từ vùng khác 36.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000.540.558.000 191.397.053 Chi phí sửa chữa nhà 30. 10.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .165.000 5.2: Dự toán chi phí đền bù GPMB cho đoạn Quảng Nam TT Tổng chi phí (đồng) Các mục Giá hối đoái (1USD = 19.000 hơn 30 m2 23. nước.770.427.359 V Chi phí phát triển khu vực tái định cư 98.088.000 đồng) I Tiền đền bù đất 254.000 2.797.814.815.000.137.101.816 VII Tiền đền bù cho thiệt hại của các hộ 499.137 VI Chi phí cho cơ sở vật chất 908.812 II Tiền đền bù cho xây dựng 39.000.Đoạn Quảng Nam - Tháng 6/2010 Giai đoạn đầu: ở cấp xã Giai đoạn hai: ở cấp huyện Giai đoạn ba: ở cấp tỉnh/thành phố Giai đoạn cuối cùng: tại toà án.700.900.239 III Tiền đền bù cho những tài sản khác 20.000 1.257.000 chức năng 133.096.600.000 9.837 Trang 2 .600.678.300 lâu niên 1.500.500. điện thoại… 16.

045 XIII Chi phí dự phòng 10% 55.000.290 2.709.740.966.632 XI Chi phí giám sát và đánh giá (1% của 4.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .000 thương 102.895 27.000 278.947 Tiền thưởng khích 13.106.000 101.900 29.974.019.000 đồng) Tiền rợ cấp cho các hộ có khả năng dễ bị tổn 13.540.354.421 khuyến Tiền trợ cấp thay việc IX Chi phí quản l{ (2% của I-VII) 8.852.000 12.058 458.004 Tổng số tiền 629.635.Đoạn Quảng Nam TT Tháng 6/2010 Tổng chi phí (đồng) Các mục Giá hối đoái (1USD = 19.000.529 I-VI) 229.777 33.085.460.418 X Chi phí cho RCS 240.000.933.000.946.307 Trang 3 .752.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .209 XII Tổng (I-VII) 559.837.

lưu thông đường dài và tuyến ngắn. xe máy đều cùng lưu thông trên tuyến QL1 A này. tuyến đường cao tốc này cũng được hoạch định để phục vụ các mục tiêu chiến lược sau: a) Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội quốc gia Theo kết quả khảo sát về dịch vụ tiếp vận được thực hiện tại thời điểm Nghiên cứu JETRO năm 2007. Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng. lưu thông dân sinh. 20 % phương tiện qua miền Trung Việt Nam có điểm đến cuối là Hà Nội và TP HCM. các phương tiện như ô tô. Hơn nữa.1.1 dưới đây. hơn 40 % phương tiện qua lại đoạn Đà Nẵng.Quảng Ngãi được xem là có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách của cả nước cùng với QL 1 A.Quảng Ngãi là các xe đường dài đến Miền Bắc và Nam Việt Nam.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 I. d) Cải thiện an toàn giao thông Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi băng qua hai tỉnh (Quảng Nam và Quảng Ngãi) và một thành phố (Đà Nẵng) với tổng chiều dài tuyến hơn 131 km và là tuyến thu phí 4 làn xe ( hai làn mỗi chiều).Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . c) Góp phần cải thiện môi trường Các điều kiện môi trường dọc theo QL 1 A đang ngày càng tồi tệ hơn do dung lượng giao thông quá cao. một trong các nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trên tuyến QL 1 A là do “giao thông hỗn hợp”.Quảng Ngãi sẽ là trục giao thông quan trọng nối hai vùng Bắc Nam của Việt Nam. Dự án Xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng. Vận chuyển công nghiệp. Tuyến đường cao tốc sẽ góp phần cải thiện môi trường dọc tuyến QL1A thông qua việc tiếp nhận lưu thông các phương tiện đường dài. GIỚI THIỆU I. Dự án Theo kết quả nghiên cứu của JETRO. tuyến đường này dự kiến cũng sẽ góp phần kết nối vận chuyển quốc tế của tam giác kinh tế (Lao PDR – Cambodia – Vietnam) qua hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) đến các Cảng ở Miền Trung Việt Nam. Quy chuẩn kỹ thuật chung của dự án được mô tả trong bảng I. b) Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội Miền Trung Việt Nam Tuyến đường cao tốc ĐN. Trang 4 . Thông qua việc thực hiện các mục tiêu trên.Quảng Ngãi dự kiến sẽ cải thiện hệ thống giao thông đường bộ thông qua việc i) hình thành một tuyến đường an toàn dành cho các phương tiện vận tải hạng nặng và có tốc độ cao và ii) tăng cường thể chế để quản l{ hệ thống đường cao tốc. Tuyến đường cao tốc dành cho lưu thông đường dài sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . xe đạp.

Item 1 Chiều dài tuyến DVT Khối lượng toàn bộ dự án Khối lượng đoạn Quảng Nam Km 139.594 Cầu nhỏ cầu/m 74/7.830.129 Km đường cao tốc và 8. TEDI.860 6.198 cầu/m 01/540 01/540 Nút giao nút 09 04 Cống cái 254 65 Khu dịch vụ khu 02 02 Bãi đỗ xe bãi 04 02 Trung tâm quản l{ giao thông TT 01 01 Văn phòng điều hành đường cao tốc VP 01 0 Trạm thu phí 2 đầu trạm 02 0 Các trạm thu phí trên tuyến trạm 07 05 TMĐT Tỷ VND 28. 3 Tốc độ lưu thông 120 km/h 120 km/h 4 Chiều rộng mặt đường 26 26 5 Bề mặt đường Bê tông asphalt Bê tông asphalt 6 Tần suất lũ xuất hiện Cầu lớn: 1/100 Cầu lớn: 1/100 7 Diện tích đất bị thu hồi vĩnh viễn m2 9.381 8 Diện tích nhà bị phá huỷ m2 65.299 Cầu cạn cầu/m 26/2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .02 Km đường nối với QL 1A) 92 (từ Km08 đến Km100) Cao tốc 4 làn xe (Dự phòng mở rộng sáu làn trong tương lai).658.1: Các tiêu chuẩn kỹ thuật chung của dự án No.828 18.587 Cống dẫn nước cầu/m 238/13.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng I. 2 Cấp đường Cao tốc 4 làn xe (Dự phòng mở rộng sáu làn trong tương lai).149 (Bao gồm 131.569 37.952 Chi phí đầu tư/1km Tỷ VND 206 206 9 Cầu/ Cống 10 Hầm 11 Giao cắt 12 13 Hệ thống trang thiết bị TMĐT m 6. tháng 2/2010) Trang 5 .109 m (Nguồn: Báo cáo NCKT dự án xây dựng đường cao tốc ĐN-QNg.942 Cầu bắc qua đường cầu/m 26/4.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .

Các tác động do thu hồi đất được trình bày trong Kế hoạch GPMB này được khảo sát dựa trên thiết kế tuyến trong báo cáo nghiên cứu khả thi và bản đồ địa chính của các xã bị ảnh hưởng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Duy Xuyên. Danh sách các huyện xã bị ảnh hưởng bởi tuyến đường cao tốc đoạn Quảng Nam được thể hiện trong Bảng I. Hướng tuyến dự án được thể hiện trong Hình I-1 dưới đây. tổng số xã bị ảnh hưởng là 24 xã. Các tác động do thu hồi đất sẽ được cập nhật trên cơ sở khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) sau khi có thiết kế kỹ thuật chi tiết và PMU 85 và các cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành cắm mốc ranh giới. Phú Ninh và Thành phố Tam Kz.2: Các huyện và xã bị ảnh hưởng bới tuyến đường cao tốc Số TT Huyện 1 Điện Bàn 2 Duy Xuyên 3 Quế Sơn Xã Điện Tiến Điện Thọ Điện Quang Duy Trinh Duy Sơn Duy Trung Quế Xuân 1 Quế Xuân 2 Phú Thọ Bình Qu{ 4 Thăng Bình 5 Núi Thành Bình Chánh Bình Quế Tam Nghĩa Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Tây Tam Anh Nam Tam Xuân 1 Tam Xuân 2 6 7 Phú Ninh Thành phố Tam Kz Trang 6 Tam Thái Tam Phước Tam Đại Tam Đàn Tam Thanh Tam Ngọc .2 Phạm vi của Kế hoạch GPMB Kế hoạch GPMB này tóm tắt các tác động do tuyến đường cao tốc băng qua tỉnh Quảng Nam. Đoạn tuyến qua Quảng Nam dài khoảng 92 km băng qua 7 huyện Điện bàn. Quế Sơn. Bảng I.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 I.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Núi Thành. Thăng Bình.2 Chỉ giới thi công của dự án là 70m .

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Hình I-1: Hướng tuyến dự án Trang 7 .

thôn 5 của xã Phú Thọ. Km67 đến Km80. Giảm thiểu thu hồi đất và các tác động do tái định cư Hướng tuyến ban đầu theo đề xuất của TEDI trong báo cáo Nghiên cứu Khả thi (TEDI F/S 2005) đã được kiểm tra chặt chẽ để giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt xã hội cũng như khả thi về mặt kỹ thuật. Kết quả của việc điều chỉnh này là giảm đáng kể số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng. Km67-Km80 Theo nghiên cứu bổ sung theo yêu cầu của WB. hướng tuyến đi vòng theo đường sắt qua các khu dân cư.km 73 Hướng tuyến được điều chỉnh tránh giao cắt với đường dây 500 Kv và di chuyển một số đền chùa.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Km35-Km43 Hướng tuyến cũng được đề xuất nắn thẳng tai vị trí này và nhờ đó tránh được một số khu dân cư không phải di dời so với hướng tuyến thay thế đề xuất trong F/S của TEDI như thôn 3.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 I. Km21-Km26 Theo đề xuất trong báo cáo Nghiên cứu Khả thi do TEDI thực hiện. Km 58.2. Tại nghiên cứu bổ sung do WB đề xuất. Tư vấn thiết kế (DC) của TEDI bắt đầu điều chỉnh hướng tuyến đoạn qua tỉnh Quảng Nam tại các vị trí: Km 8+00-km đến km 16+00. Nghiên cứu JETRO và nghiên cứu bổ sung theo yêu cầu của WB cơ bản áp dụng hướng tuyến cũ do TEDI xuất cho đoạn Quảng Nam. Km 58+00-km đến 68+00 dựa trên Thông báo cuộc họp 422/TB-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải k{ ngày 23/09/2009 và Thông báo cuộc họp số 594/TB-BGTVT k{ ngày 25/12/2009 để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. Trang 8 . làng Qu{ Thành. Km35 đến Km43. hướng tuyến được đề xuất đi giữa hai hướng tuyến trong Báo cáo Nghiên cứu Khả thi của TEDI và Nghiên cứu JETRO để tránh các khu vực quân sự. Km 58+00 đến km68+00. Từ ngày 10/12/2009. tránh Khu CN và khu dân cư Thái Cẩm.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Thông qua việc điều chỉnh hướng tuyến. Km21 đến Km26. Tư vấn điều chỉnh nắn thẳng tuyến và xây dựng hầm xuyên qua núi. và Km83 đến Km97) được đề xuất để giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường và xã hội của dự án Km 8 đến km 16 Hướng tuyến được điều chỉnh để tránh di dời 2 cột điện cao thế 500 Kv. làng Qu{ Xuân và thôn 1 của xã Bình Qu{. Kết quả của việc kiểm tra điều chỉnh lại hướng tuyến theo nghiên cứu bổ sung của WB bao gồm các điểm chỉnh tuyến chính tại 6 đoạn (từ Km0+00 đến Km16+00. Việc điều chỉnh hướng tuyến đã giảm đáng kể việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng. tổng số hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này là 77 được giảm xuống còn 39. thôn 4. Tổng số các hộ bị ảnh hưởng trong đoạn này giảm từ 171 xuống còn 106 hộ.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng . các bên đã thống nhất đảm bảo cho việc mở rộng khu KTM trong tương lai.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Km83-Km97 Hướng tuyến đi qua đoạn này trong Báo cáo Nghiên cứu Khả thi của TEDI và Nghiên cứu JETRO chạy song song với khu KTM Chu Lai. Trang 9 . Do đó. Sau khi trao đổi { kiến với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan. việc điều chỉnh hướng tuyến theo đề xuất trong nghiên cứu bổ sung theo yêu cầu của WB để đảm bảo dự phòng mở rộng khu KTM Chu Lai.

- Thông tư số 114/2004/TT-BTC quy định chi tiết các phương pháp định giá đất (phương pháp đối chiếu trực tiếp và phương pháp thu nhập). đặc biệt là Luật đất đai 2003 do Quốc hội thông qua. - Nghị định số 188/2004/ND-CP và 123/2007 do Chính phủ ban hành. đền bù và trợ cấp cũng cải thiện đáng kể các yêu cầu của công tác tham vấn. Trang 10 . quy định bổ sung về ban hành Chứng nhận quyền sử dụng đất. phục hồi và tái định cư trong trường hợp nhà nước thu hồi đất và được bổ sung bằng Nghị định số 17/2006/ND-CP. Thông tư của Việt Nam và các chính sách của Ngân hàng Thế giới. Nếu có sự sai khác giữa các Luật.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 II. khoản 5). tái định cư và trợ cấp của Chính phủ Việt Nam được cải thiện qua các thời kz. Nghị định. Nghị định số 17/2003/ND-CP. thu hồi đất. sử dụng và quyết toán chi phí đền bù cho việc tái định cư và hỗ trợ trong trường hợp thu hồi đất. phù hợp với Thông tư số 131/2006/ND-CP (áp dụng trong trường hợp “sai khác giữa bất kz điều khoản nào theo hiệp ước quốc tế trong Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Nước CHXHCN Việt Nam như đã k{ kết với các Bộ luật Việt Nam thì các điều khoản theo hiệp ước quốc tế trong ODA sẽ được ưu tiên áp dụng “. phổ biến thông tin. Nghị định. II. đây là bộ luật quản l{ đất toàn diện của Việt Nam. các Nghị định do Chính phủ Việt Nam ban hành để cải thiện các chính sách về thu hồi đất. Điều khoản này cũng được đề cập trong Nghị định số 197/2004/ND-CP đối với công tác đền bù và tái định cư khi chính phủ thu hồi đất với mục đích bảo vệ an ninh. Chính phủ Việt Nam cũng phê chuẩn việc bỏ qua một số điều khoản cần thiết để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đối với tái định cư không tự nguyện. Các chính sách thu hồi đất. - Nghị định số 84/2007/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 25/05/2007. - Luật đất đai 2003/QH11. quy trình đền bù. tái định cư và phục hồi của dự án bao gồm các Luật. lợi ích từ các công trình quốc gia và công cộng cũng như phát triển kinh tế. đền bù và trợ cấp. Nghị định. Đối với các dự án do các Ngân hàng Quốc tế tài trợ. hỗ trợ trong công tác phục hồi đất và giải quyết các khiếu nại. Thông tư của Chính phủ Việt Nam với các chính sách và yêu của WB thì phải áp dụng các chính sách và yêu cầu của WB. tham gia.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . KHUNG PHÁP LÝ Khung pháp l{ và chính sách đền bù. quy định phương pháp định giá đất và ban hành khung giá đất trong công tác thu hồi đất. - Nghị định số 197/2004/ND-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2004 về việc đền bù.theo mục 2. giám sát và đánh giá. Nhiều Bộ luật. thực hiện quyền sử dụng đất. ban hành các quy định về thực thi tính dân chủ ở các xã bao gồm các yêu cầu trong công tác tham vấn và sự tham gia của người dân các xã. Khung pháp l{ của Việt Nam Các chính sách đền bù. Thông tư và các Bộ luật sửa đổi.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .1. - Thông tư 57/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/4/2010 quy định về dự toán.

khoản 5. Nghị định này cũng quy định nhiều hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 49 và 50 của Luật Đất đai 2003) . đền bù và tái định cư.2.Tháng 122001) Mục tiêu của chính sách tái định cư không tự nguyện: a) Tái định cư không tự nguyện cần được tránh hoặc được giảm đến mức tối thiểu. - Các Quyết định về chính sách đền bù và tái định cư của tỉnh Quảng Nam. - Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ban hành ngày 01/10/2009 hướng dẫn chi tiết về việc thực hiện đền bù. bằng cách đưa ra nhiều phương án có thể lựa chọn trong quá trình thiết kế kỹ thuật.3.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 - Nghị định số 17/2003/NĐ-CP quy chế thực hiện tính dân chủ tại các xã. kế hoạch Tái định cư. Việt Nam thi hành Chính sách mà theo đó những người chưa có quyền sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện được luật pháp công nhận có thể nhận được đền bù thiệt hại tương đương 100% giá đất trừ đi thuế và phí đăng k{ quyền sử dụng đất kể từ ngày 15/10/2003 ( Mục 42. cho thuê đất. xem xét các lợi ích của dự án đối với những người dân bị ảnh hưởng bằng cách đưa ra các nguồn đầu tư hiệu quả đồng thời tăng cường sự tham gia của họ trong chương trình. II. Các chính sách tương thích quan trọng bao gồm: a) Đối với các vấn đề về chiếm dụng đất và các quyền hợp pháp khi đền bù thì cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới hài hòa với nhau. giá đất.12. Các khác biệt chính giữa các chính sách của Việt Nam và chính sách của WB về tái định cư không tự nguyện Nhiều chính sách và biện pháp thực thi của Việt nam hài hòa với các chính sách của Ngân hàng Thế giới. c) Những người bị ảnh hưởng cần được hỗ trợ để bảo đảm điều kiện sống và mức sống của mình ít nhất tương đương hoặc tốt hơn trước khi bắt đầu thực hiện dự án. phân phối đất đai. đặc biệt là các hộ buộc phải di dời và mất đất nông nghiệp. b) Những người có đăng k{ hộ khẩu thường trú được quyền lựa chọn tái định cư ở địa điểm tốt hơn hoặc đền bù bằng tiền mặt. hoặc kết hợp cả hai. quy trình thu hồi đất. - Nghị định 69/2009/ND-CP về sửa đổi quy hoạch sử dụng đất. bao gồm yêu cầu tham khảo { kiến và sự tham gia của các người dân trong xã. b) Trong trường hợp tái định cư không tự nguyện là không thể tránh khỏi. các chương trình tái định cư cần được thực hiện như những chương trình phát triển bền vững.theo mục 2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . tái định cư và hỗ trợ tái định cư. thu hồi đất.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Nghị định số 131/2006/ND-CP áp dụng trong trường hợp “sai khác giữa bất kz điều khoản nào theo hiệp ước quốc tế trong Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) cho Nước CHXHCN Việt Nam như đã k{ kết với các Bộ luật Việt Nam thì các điều khoản theo hiệp ước quốc tế trong ODA sẽ được ưu tiên áp dụng “. Trang 11 . Chính sách tái định cư không tự nguyện của WB (OP 4. - Nghị định số 131/2006/ND-CP quy định về quản l{ và sử dụng nguồn vốn ODA. II.

Nghị định 197 thừa nhận những người sử dụng đất bất hợp pháp hoặc những người sử dụng đất không có các giẩy tờ. Tuy nhiên. Nghị định 84/2007/ND-CP. Nghị định 69. Nếu nằm trong đất dự án. Luật Đất đai và Nghị định 197 quy định khấu trừ đền bù tài sản và đất đai trong một số trường hợp. xây dựng vi phạm kế hoạch sử dụng đất hoặc xâm phạm hành lang an toàn đã được phân ranh giới. tất cả những xây dựng bị ảnh hưởng sẽ được trả 100% giá trị thay thế.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 c) Công tác tái định cư không chỉ cải thiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội mà còn đem lại các tiêu chuẩn sống tốt hơn. phù hợp với Nghị định số 131/2006/ND-CP về quản l{ nguồn vốn ODA. đất sản xuất. các chính sách và phương pháp thực thi của Chính phủ trở nên hài hòa hơn với các chính sách an toàn xã hội của WB. Nếu có sự chênh lêch về giá trong trường hợp đền bù bằng khu đât mới hay nhà thì sẽ được giải quyết bằng tiền mặt” và Mục 19 trong Thông tư cũng quy định rằng “nhà và công trình phục vụ sinh hoạt sẽ được đền bù theo giá trị xây dựng mới các nhà.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . d) Hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng trong giai đoạn chuyển tiếp và bố trí đơn vị chịu trách nhiệm thông tin cho người dân bị ảnh hưởng và thông qua đơn vị này để thương lượng đền bù và kiến nghị. Các sai khác chính giữa chính sách của Việt Nam với chính sách OP 4. công trình theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự. Nếu không đền bù bằng đất thì đền bù bằng tiền mặt tương đương với giá trị sử dụng đất áp dụng vào thời điểm thu hồi đất.12 thì được hiểu là thiệt hại 10% hoặc hơn các tài sản.” Với công bố của Luật Đất đai 2003 và phê chuẩn của Nghị định số 197/2004/ND-CP và số 188/2004/ND-CP. theo như các điều khoản chính sách của WB. Nếu nằm trong đất dự án. Nhà cửa và các kết cấu sẽ không được đền bù nếu xây dựng trái phép. các hộ kinh doanh có đăng k{ hay không có đăng k{ sẽ vẫn được hưởng đền bù và trợ giúp cho những thiệt hại của họ Trang 12 . tất cả những người dân bị ảnh hưởng tính đến hạn chót của dự án sẽ vẫn có quyền được hưởng đền bù cho tài sản của họ cũng như những hỗ trợ di dời. e) Đền bù theo giá trị thay thế được quy định trong Mục 6 của Nghị định 197/2004/NDCP ban hành ngày 03/12/2004 “những người có đất bị thu hồi sẽ được đền bù đất với mục đích sử dụng đất tương tự. Tuy nhiên. Các ngôi nhà và các kết cấu sẽ chỉ được đền bù ở mức 80% giá trị của chúng nếu xây dựng trên đất không đủ điều kiện được đền bù. tài liệu chỉ khi họ đang sử dụng đất ổn định từ trước 15/10/1993. các điều khoản và các nguyên tắc được thông qua đối với dự án sẽ thay thế các điều khoản trong các nghị định liên quan hiện hành có hiệu lực ở Việt Nam khi xuất hiện bất kz sai khác nào. Nghị định 197 chỉ thừa nhận các đối tượng kinh tế hoặc kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dự án nếu họ có chứng nhận kinh doanh (vd: không thừa nhận kinh doanh không đăng k{). Trong chính sách OP 4.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .12 của Ngân hàng Thế giới về tái định cư không tự nguyện như sau: - - - - - “Tác động đáng kể” được hiểu là thiệt hại 30% đất nông nghiệp hoặc hơn theo Nghị định 197.

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Nghị định 198. Tuy nhiên. Chính sách OP4. phụ nữ làm chủ hộ gia đình. Trong dự án. mất đất. vì vậy trong một số trường hợp đất sẽ không được đền bù với giá trị thay thế. nếu việc mất dưới 30% tài sản gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập hộ gia đình và sinh kế của họ. Nghị định 123 về khung giá đất đền bù giới hạn giá trần của đất hơn. những người tàn tật và các dân tộc thiểu số. trong dự án. Trang 13 . Dự án nên cung cấp cho các hộ gia đình có khả năng dễ bị tổn thương này sự hỗ trợ bổ sung đặc biệt. người già.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .12 về tái định cư không tự nguyện của WB quan tâm đến nhóm gia đình có khả năng dễ bị tổn thương có mức sống thấp hơn chuẩn nghèo. trợ cấp di dời và tạo nguồn thu nhập chỉ cung cấp cho những người bị ảnh hưởng hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và trong trường hợp hơn 30% đất nông nghiệp của họ bị ảnh hưởng. Khi phê chuẩn kế hoạch GPMB và tái định cư thì các sai khác đã được phân tích ở trên cũng được các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ phê duyệt. những người dân bị ảnh hưởng sẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ việc làm và phục hồi thu nhập kinh tế.Đoạn Quảng Nam - - - - Tháng 6/2010 Nghị định 197 chỉ thừa nhận những người bị ảnh hưởng mất công việc trên cơ sở lâu dài (vd:nếu họ thuộc đối tượng dôi dư do mất địa điểm kinh doanh) và những người bị ảnh hưởng có hợp đồng lao động với một đơn vị hoặc chủ thể kinh tế có đăng k{ kinh doanh. Theo Nghị định 197. Nghị định 69. Nghiên cứu về giá thay thế sẽ được thự hiện bởi một chuyên gia thẩm định giá để quyết định tỷ lệ giá thị trường và đảm bảo tiền đền bù được trả đúng với giá tiền thay thế.

III. hoặc được sự cho phép của chính quyền địa phương trong việc cư trú hoặc sử dụng các khu vực đất bị ảnh hưởng bởi dự án.1. và (c) những người không có quyền hợp pháp được công nhận hoặc khiếu nại về đất mà họ đang cư trú. III.2. Các mục tiêu Mục tiêu tổng thể của chính sách tái định cư bao gồm: (i) tránh hoặc nếu không thể tránh thì giảm đến mức tối thiểu các tác động do việc tái định cư. Những người bị ảnh hưởng đủ tiêu chuẩn để nhận hỗ trợ đền bù và phục hồi bao gồm: (a) những người có quyền hợp pháp chính thức đối với đất đai hoặc các tài sản khác. Những người bị ảnh hưởng theo (c) được đền bù 100% theo giá thay thế đối với các tài sản phi đất đai của họ và hỗ trợ tái định cư.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . đất vườn dựa trên giá thị trường tại thời điểm hiện tại phản ảnh giá bán thực tế tại địa phương. thay cho đền bù đối với đất họ đang cư trú hoặc các hỗ trợ khác nếu cần thiết để đạt được các mục tiêu được trình bày trong Kế hoạch GPMB và TĐC này với điều kiện những người này cư trú trong khu vực dự án trước ngày Khóa sổ kiểm kê. Những người bị ảnh hưởng theo (a) và (b) được đền bù 100% theo giá thay thế đối với đất bị thiệt hại. Trong trường hợp đền bù bằng tiền mặt. đất nuôi trồng thủy sản. vì thế đem lại { nghĩa về quyền sở hữu qua việc thực hiện các mục tiêu phát triển này.3.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 III. dựa trên các tài liệu mà họ sở hữu như các biên lai thuế đất và hộ khẩu. Điều kiện được hưởng hỗ trợ đền bù và di dời Ngày Khóa sổ kiểm kê của dự án cũng là ngày hoàn thành công tác kiểm kê những người bị ảnh hưởng và kiểm kê thiệt hại (IOL). Các nguyên tắc về giá thay thế như sau: (a) Đất sản xuất (đất nông nghiệp. (ii) nếu các tác động do việc thu hồi đất là không thể tránh khỏi thì phải chuẩn bị kế hoạch tái định cư sao cho đảm bảo những người bị ảnh hưởng sẽ không lâm vào hoàn cảnh khó khăn hơn trước. Những người cư trú trong khu vực dự án sau ngày Khóa sổ kiểm kê sẽ không được hưởng bất cứ chính sách đền bù hoặc hỗ trợ nào. ít nhất là duy trì hoặc cải thiện các điều kiện sống và khả năng tạo nguồn thu nhập của họ trước dự án. Các nguyên tắc và quyền lợi đền bù III. Các nguyên tắc về giá thay thế Tất cả các chi phí đền bù đều dựa trên các nguyên tắc về giá thay thế hoặc thay thế bằng hiện vật.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ III. Trang 14 . dựa trên giá trị sản xuất của đất. dựa trên giá bán hiện tại của các địa phương có các điều kiện tương đương. phí và thuế cấp giấy CNQSDĐ hoặc nếu không có các cơ sở trên. trong trường hợp không xác định được giá bán. bồi thường các tài sản phi đất đai mà họ sơ hữu và hỗ trọ bằng tiền mặt hoặc hiện vật nếu cần thiết.1.3. Người dân bị ảnh hưởng có nhiều cơ hội được hưởng lợi từ dự án cũng như tham gia vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện dự án. (b) những người ban đầu không có quyền sở hữu hợp pháp chính thức đối với đất đai hoặc các tài sản khác nhưng có quyền yêu cầu các quyền hợp pháp dựa trên pháp luật của Việt Nam. giá thay thế là giá trị được tính trước khi thực hiện di dời để thay thế tài sản bị ảnh hưởng mà không khấu trừ thuế hoặc các chi phí giao dịch.

Trong trường hợp đền bù bằng hiện vật thì tuân theo các nguyên tắc đền bù như sau: (a) Đất ở sẽ được đền bù bằng với diện tích đất bị thiệt hại và có cùng các điều kiện so với khu vực bị ảnh hưởng như vị trí. (b) Đất sản xuất sẽ đền bù cùng loại và cùng năng lực sản xuất và sẵn có để sử dụng tại thời điểm chuyển các khu đất bị ảnh hưởng cho dự án. Nếu diện tích đất được đền bù nhỏ hơn hơn hoặc có chất lượng thấp thì những người bị ảnh hưởng theo tiêu chuẩn sẽ được đền bù bằng tiền mặt tương đương cho phần chênh lệch so với diện tích đất bị thiệt hại. III. (f) Đối với cây lấy gỗ thì đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế tương đương với giá trên thị trường hiện nay theo loại cây. trong trường hợp không tính được theo giá đất hiện nay thì dựa theo giá bán ở các khu vực có các đặc điểm tương đương. Tuy nhiên.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 (b) Đất ở được đền bù theo giá đất thực tế trên thị trường phản ảnh giá bán. độ tuổi và giá trị sản xuất tương đương tại thời điểm đền bù dựa trên đường kính tại chiều cao ngực mỗi cây. dự án Trang 15 . Chính sách đền bù đối với đất nông nghiệp Những người bị ảnh hưởng đủ tiêu chuẩn được hưởng các hình thức đền bù và các biện pháp phục hồi như sau: Quy trình chung đối với công tác đền bù thiệt hại về đât nông nghiệp sẽ tuân theo quy định bố trí “đât đổi đất” tương đương với năng lực sản xuất và phù hợp với mong muốn của những người bị ảnh hưởng.2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . và giá trị sản xuất (sản xuất trong tương lai) tại thời điểm đền bù. nếu không có sẵn đất hoặc những người bị ảnh hưởng muốn nhận đền bù bằng tiền mặt thì áp dụng các nguyên tắc sau: (a)Những người có quyền sử dụng đất hợp pháp và được pháp luật công nhận: (i) nếu những người bị ảnh hưởng bị thiệt hại 20% hoặc ít hơn trong tổng diện tích đất của họ và phần đất còn lại vẫn còn giá trị kinh tế thì đền bù bằng tiền mặt đối với diện tích đất bị thiệt hại theo 100% giá thay thế. độ tuổi. (ii) nếu các hộ bị thu hồi hơn 20% diện tích đất nông nghiệp thì cùng với việc đền bù bằng tiền mặt đối với diện tích đất bị thiệt hại theo 100% giá thay thế (hoặc đối với toàn bộ khu đất bị ảnh hưởng nếu diện tích đất còn lại không còn giá trị kinh tế). (d) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng không phải đóng thuế và phí. chi phí và thuế đối với Chứng nhận quyền sử dụng đất. cơ sở hạ tầng vật chất và các dịch vụ xã hội hoặc tốt hơn.3. nếu không thì thuế và các chi phí phải được tính vào gói đền bù cho các các hộ bị ảnh hưởng. (c) Nhà ở và các công trình kết cấu liên quan được đền bù dựa trên giá nguyên vật liệu và nhân công trên thị trường hiện nay mà không trừ khấu hao hoặc giá trị còn lại và các khoản phí. (c) Các công trình và kết cấu liên quan sẽ được đền bù theo các điều kiện thay thế. (d) Cây trồng hàng năm được đền bù tương đương với giá cây trồng trên thị trường hiện nay tại thời điểm đền bù. (e) Đối với cây lâu năm thì đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế tương đương với giá trên thị trường hiện nay theo loại cây.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . tín dụng nong nghiệp. theo yêu cầu của những người bị ảnh hưởng thì sẽ áp dụng đền bù bằng tiền mặt tương ứng với chi phí đầu tư còn lại trong khu đất hoặc 30% giá đất thay thế. có khả năng bị tổn thương và bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dự án..Dự án đường cao tốc Đà nẵng . (b) Những người có quyền sử dụng đất tạm thời hoặc quyền sử dụng đất theo hợp đồng cho thuê (i) nếu những người bị ảnh hưởng bị thiệt hại 20% hoặc ít hơn so với tổng diện tích đất họ đang sử dụng thì sẽ được đền bù tương ứng với chi phí đầu tư còn lại trong khu đất hoặc 30% giá đất thay thế. Đền bù đất thổ cư (a) Đối với những người bị ảnh hưởng bị thiệt hại đất thổ cư không có các công trình kết cấu: Đền bù bằng tiền mặt đối với diện tích đất bị thiệt hại theo giá thay thế. hoặc nếu không có sẵn đất để đền bù hoặc theo yêu cầu của những người bị ảnh hưởng thì sẽ hỗ trợ thêm các chương trình huấn luyện/phục hồi để đảm bảo ít nhất là khôi phục hoặc cải thiện các mức thu nhập và tiêu chuẩn sống của họ. Nếu nhà ở/kết cấu bị ảnh Trang 16 . Các hình thức hỗ trợ sẽ do tư vấn quyết định sao cho đảm bảo thích hợp và hỗ trợ các biện pháp một cách hiệu quả để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng phục hồi năng lực kiếm thu nhập và các mức thu nhập. (ii) Đối với những nông dân nghèo.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 sẽ cung cấp các hỗ trợ phục hồi đối để đào tạo và tăng cường các công việc họ đang làm hoặc chuyển đổi sang các công việc mới. những người bị ảnh hưởng sẽ được đền bù tương ứng 50% giá đất thay thế. III.3. (ii) nếu những người bị ảnh hưởng bị thu hồi hơn 20% trong tổng số diện tích đất họ đang sử dụng thì ưu tiên đền bù bằng đất thay thế đối với những người có quyền sử dụng đất tạm thời hoặc nếu không có sẵn đất thay thế để đền bù theo quy định “đất đổi đất”. (b) Đối với những người ảnh hưởng bị thiệt hại đất thổ cư với các công trình kết cấu được xây dựng trên đó và phần đất còn lại vẫn còn khả năng để xây lại nhà ( tối thiểu 40 m2 ở khu vực thành thị và tối thiểu 100 m2 ở khu vực nông thôn) thì sẽ được đền bù bằng tiền mặt một phần đất bị thiệt hại theo giá thay thế và đền bù 100% các công trình kết cấu bị ảnh hưởng theo 100% giá thay thế. đã được quy định theo Nghị định 64/1993/CP. Trong trường hợp những người bị ảnh hưởng sử dụng đất công (nằm trong chỉ giới thi công) nằm trong khu vực bị thu hồi phục vụ dự án thì khi chuyển giao đất cho chính quyền họ sẽ không được đền bù đối với diện tích đất công này nhưng được đền bù đối với hoa màu và cây cối theo 100% giá thị trường. bao gồm những nông dân không có ruộng đất thì được ưu tiên cấp đất trồng trọt tương ứng với diện tích đất trồng trọt theo đầu người trong xã.3.. (c ) Những người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp (i) Thay vì đền bù bằng đất. kết hợp với các hỗ trợ kỹ thuật như mở rộng sản xuất nông nghiệp.

(iii) Đối với các công trình kết cấu khác/các tài sản cố định thì sẽ được đền bù bằng tiền mặt theo 100% giá thay thế. Đền bù đối với nhà ở/các công trình kết cấu khác Những người bị thiệt hại về nhà ở/các công trình kết cấu khác sẽ được đền bù như sau: (i) Đối với nhà ở bị ảnh hưởng hoàn toàn (bao gồm nhà bị ảnh hưởng hoàn toàn hoặc bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn lại không thể sử dụng do các vấn đề về kỹ thuật hoặc không thích hợp để sử dụng): Các công trình kết cấu bị ảnh hưởng hoàn toàn sẽ được đền bù theo 100% giá thay thế đối với vật liệu và nhân công. (c) Đối với những người bị ảnh hưởng bị thiệt hại đất thổ cư với các công trình kết cấu trên đó và phần đất còn lại không còn khả năng để xây lại nhà ( ít hơn 40 m 2 ở khu vực thành thị và ít hơn 100 m2 ở khu vực nông thôn) thì được hưởng các quyền lợi sau: Đối với những người có quyền dử dụng đất hợp pháp hoặc được pháp luật công nhận đối với khu đất bị ảnh hưởng thì có thể lựa chọn một trong các cách thức đền bù sau: (i) Cung cấp đất thổ cư thay thế (lô đất tái định cư) với diện tích đất tương đương. hệ thống cung cấp điện nước. Số tiền đền bù sẽ đủ để xây dựng các công trình kết cấu tương tự trước đó theo giá thị trường hiện nay. Không trừ khấu haoo và giá trị vật tư còn lại.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . (ii) Đối với nhà ở/công trình kết cấu bị ảnh hưởng một phần thì dự án sẽ cấp chi phí sữa chửa thêm. Đối với những người có khả năng bị tổn thương không còn đất thổ cư ở khu vực phường/xã bị ảnh hưởng nơi họ đang sinh sống thì dự án sẽ cấp lô đất TĐC có diện tích tối thiểu theo quy định ở Khu tái định cư hoặc ở địa điểm tái định cư riêng lẻ đã có giấy tờ xác nhận quyền sở hữu đất (40 m 2) hoặc theo yêu cầu của những người bị ảnh hưởng. hỗ trợ tương đương 60% giá đất thay thế để họ tự sắp xếp tái định cư. Khu tái định cư sẽ được phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản bao gồm các đường dẫn vào.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 hưởng một phần thì đền bù chi phí sưả chũa phục hồi lại như điều kiện ban đầu hoặc tốt hơn.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . các đường ống thoát nước ít nhất tương đương với các điều kiện tại nơi ở trước đây. cùng với tiền đền bù để những người bị ảnh hưởng có thể phục hồi hoặc cải thiện các điều kiện sống trước đây. ở vị trí tương tự và có giấy tờ xác nhận quyền sở hữu đất mà không mất bất kz chi phí nào. (ii) Đền bù bằng tiền mặt đối với toàn bộ đất thổ cư theo 100% giá thay thế và hỗ trợ thêm cho hộ dân tự TĐC tương đương với chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng vật chất cho 1 lô đất ở khu TĐC.4. bất kể có quyền sở hữu đất đối với khu đất bị ảnh hưởng hoặc giấy phép xây dựng các công trình kết cấu bị ảnh hưởng hay không. (iv) Những người thuê nhà với mục đích để ở sẽ được hỗ trợ tương đương giá trị phần còn lại theo hợp đồng cho thuê. Đối với những người bị ảnh hưởng không có các quyền sử dụng đất hợp pháp đối với diện tích đất bị ảnh hưởng thì được hỗ trợ tương đương 30% giá thay thế. nhưng không vượt quá tiền thuê trong 3 tháng và được hỗ trợ di chuyển tài sản cũng như được hỗ trợ trong việc tìm kiếm chỗ ở thay thế. III.3. Trang 17 .

Đền bù mồ mả Đền bù đối với việc di dời mồ mả sẽ bao gồm các chi phí để đào. (ii) nếu các tài sản kinh doanh hay sản xuất bị thiệt hại thì đền bù bằng tiền mặt đối với các tài sản/kết cấu kinh doanh bị thiệt hại theo 100% giá thay thế mà không trừ khấu hao. III.3. Đền bù thiệt hại do mất thu nhập và/hoặc do mất các tài sản kinh doanh/sản xuất Đối với những người bị ảnh hưởng do mất thu nhập và/hoặc các tài sản kinh doanh/sản xuất do thu hồi đất thì quy trình đền bù sẽ được tiến hành như sau: (i) đền bù bằng tiền mặt đối cho thiệt hại do mất thu nhập trong giai đoạn chuyển tiếp. Các gia đình hoặc các tập thể bị ảnh hưởng sẽ được đền bù bằng tiền mặt.5.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . khả năng tìm kiếm khách hàng tương đương và phù hợp với mong muốn của họ hoặc đền bù bằng tiền mặt đối cho diện tích kinh doanh bị ảnh hưởng theo giá thay thế đồng thời hỗ trợ thêm các chi phí vận chuyển để di dời các tài sản.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . cải táng và các chi phí liên quan khác (phù hợp với một số phong tục truyền thống). di dời. tương đương với thu nhập ròng bình quân một tháng cho giai đoạn ít nhất là 3 tháng.3. (c) Đối với các tác động tạm thời lên việc kinh doanh: Đền bù mất thu nhập tạm thời tương đương thu nhập ròng bình quân hàng tháng. (b) Đối với đất thổ cư: Đền bù theo 100% giá thay thế đối với tất cả các tài sản lưu động bị ảnh hưởng. (iii) nếu việc kinh doanh phải di dời thì những người bị ảnh hưởng sẽ được cấp vị trí kinh doanh thay thế với diện tích. Nếu thời gian sư dụng đất của dự án vượt qua 2 năm thì những người bị ảnh hưởng có hai sự lựa chọn: (i) tiếp tục sử dụng đất hoặc (ii) chuyển đất cho dự án và được đền bù như thiệt hại vĩnh viễn. cây cối Đối với hoa màu hàng năm và lâu năm. Đền bù đối với hoa màu. Đền bù theo 100% giá thay thế đối với các tài sản lưu động bị ảnh hưởng và phục hồi hoặc cải thiện để chất lượng đất tốt hơn trước đây. Trang 18 . Thực hiện các biện pháp cải thiện chất lượng đất trồng trọt bị ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc bị axit hoá để phục hồi hoặc cải thiện chất lượng đất trước đây.6. Phục hồi hoặc cải thiện chất lượng đất trước khi trao trả lại cho chủ sở hữu. III. Đền bù đối với những người bị ảnh hưởng tạm thời trong quá trình thi công Đối với các tài sản và đất đai bị ảnh hưởng tạm thời thì những người bị ảnh hưởng được đền bù như sau: (a) Đối với đất trồng trọt: Đền bù theo 100% giá thị trường đối với các cây cối và hoa màu đang trong vụ thu hoạch.3.7. không kể có quyền sở hữu đất hợp pháp hay không thì các hộ nuôi trồng sẽ được đền bù theo 100% giá thị trường đối với hoa maù bị ảnh hưởng và đền bù theo giá thay thế đối với các cây lâu năm bị ảnh hưởng (cây lấy gỗ và cây ăn trái).3. III.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 III.8.

Mục 20 của Nghị định 69/2009). Nếu phải di dời thì sẽ được hỗ trợ trong 12 tháng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . đối với các hộ bị thiệt hại >70% diện tích đất nông nghiệp nhưng không phải di dời (diện tích còn lại >300 m2) thì sẽ được trợ cấp trong 12 tháng. ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt. III.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 (d) Đối với các công trình kết cấu công cộng hoặc cá nhân bị thiệt hại do nhà thầu gây ra: Theo các quy định trong hợp đồng. đất vườn. Nếu phải di dời thì sẽ được hỗ trợ trong 24 tháng. Đền bù thiệt hại đối với các tài sản công cộng Đối với các công trình công cộng như trường học . III. đất ao hồ và (20% đến 50% giá đền bù đất thổ cư liền kề) đối với đất nông nghiệp. Nếu gây hư hỏng. Thêm vào đó. quản l{ nông nghiệp.(theo Khoản 4. Trong một số trường hợp đặc biệt. các cây cầu. tập thể. Các chính sách đã đề cập ở trên sẽ được áp dụng cho các trường hợp bị ảnh hưởng do việc triển khai xây dựng các công trình tái định cư riêng lẻ hoặc nhóm công trình TĐC.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . hệ thống rác thải bị phá huỷ thì dự án phải đảm bảo các công trình trên sẽ được phục hồi hoặc sửa chữa mà người dân không phải trả bất kz chi phí nào. (4) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng tiền mặt tối đa gấp 5 lần so với số tiền đền bù cho đất nông nghiệp hoặc cấp khu đất hoặc căn hộ hoặc địa điểm kinh doanh. cộng đồng hoặc các cơ quan chính quyền bị ảnh hưởng với giá đền bù tương đương với mức áp dụng cho các tài sản tương tự của dự án.9. - Tương tự. Trong một số trường hợp đặc biệt.công trình. Trợ cấp và hỗ trợ phục hồi trong giai đoạn chuyển tiếp Những người bị ảnh hưởng sẽ được quyền lợi dựa trên các loại tác động khác nhau như: (1) Trợ cấp để ổn định cuộc sống nếu những người bị ảnh hưởng được đền bù bằng tiền mặt đối với đất nông nghiệp: - Đối với các hộ bị thiệt hại từ 20% đến 70% diện tích đất nông nghiệp nhưng không phải di dời (diện tích còn lại >300 m2) thì sẽ được trợ cấp trong 6 tháng. (6) Hỗ trợ cho các lao động bị ảnh hưởng (những người sử dụng đất công để sản xuất hoặc đất sản xuất kinh doanh) với số tiền tương đương với số tiền đền bù đối với diện tích đất họ đang sử dụng. nhà máy.10. (2) Trợ cấp đối với đất nông nghiệp liền kề đất thổ cư. Mức hỗ trợ là 30 kg gạo/người/tháng. Trang 19 . nhà thầu phải thi công cẩn trọng để tránh phá huỷ các tài sản. các tài sản bị phá huỷ phải được phục hồi nguyên trạng ngay sau đó. mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng. những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ các cây giống. (5) Đối với các lao động bị ảnh hưởng do việc thu hồi đất thổ cư từ các khu vực đất công hay khu vực kinh doanh: Hỗ trợ trong suốt giai đoạn chuyển tiếp (theo đề xuất thì 750. ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt.000VND/người/tháng trong 6 tháng).3. (3) Nếu đền bù theo phương thức “đất sản xuất đổi đất sản xuất”. mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng.3. các chương trình khuyến nông lâm nghiệp. đường xá. đất ao hồ phụ cận đất thổ cư nhưng phải là đất thổ cư: hỗ trợ thêm (30% đến 70% giá đền bù đất thổ cư liền kề) đối với đất vườn. nhà thầu phải chi trả đền bù ngay lập tức cho các gia đình. Mức hỗ trợ là 30 kg gạo/người/tháng.. nguồn nước..

(10) Các chi phí lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt. (11) Trợ cấp ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh không có giấy phép kinh doanh là 3. các hộ có người tàn tật. - Hỗ trợ di chuyển vật liệu để di dời đối với các shop kinh doanh riêng lẻ tối thiểu là 2.000. Các hộ bị ảnh hưởng di dời đến các tỉnh khác sẽ được hỗ trợ tối thiểu 5.000VND/hộ (đối với các shop riêng lẻ) hoặc tương đương chi phí di dời thực tế (nhân công.000VND/hộ hoặc tương đương chi phí di dời thực tế (nhân công.500.500.000VND/hộ). phương tiện vận chuyển). (13) Các trợ cấp: - Cho các hộ gia đình chính sách theo quy định của Chính phủ (các hộ thuộc diện chính sách. điện thoại ở nơi ở mới được đề xuất là 3. bà mẹ VNAH.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .000VND/m2.000.000VND đối với mỗi hộ di dời.500. (12) Nhóm người có khả năng bị tổn thương (người dân tộc thiểu số. phương tiện vận chuyển) nếu di dời trong tỉnh/thành phố.000VND/hộ hoặc tương đương chi phí di dời thực tế (nhân công. được hỗ trợ thông qua hình thức “đất đổi đất’ với các thuộc tính tương tự để sử dụng mà không phải trả bất kz chi phí nào.000VND/hộ hoặc tương đương chi phí di dời thực tế (nhân công. Các hỗ trợ khác do mỗi tỉnh thành quyết định dựa trên các điều kiện ở địa phương (theo Khoản 23 của Nghị định 69/2009).000.000VND/hộ trong 12 tháng để bổ sung thêm lao động giúp họ sửa chữa lại nàh và tái thiết lập cuộc sống. Trang 20 . tối đa 6 tháng để giải quyết thiệt hại thu nhập trong quá trình tái lập các cửa hàng dự kiến trong thời gian 3 tháng.000. Nếu các hộ đủ tiêu chuẩn nhận nhiều hình thức hỗ trợ cho những người có khả năng bị tổn thương.thì chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất. liệt sỹ). phương tiện vận chuyển). - Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ di dời: hỗ trợ di chuyển vật liệu 3. phương tiện vận chuyển) nếu di dời trong tỉnh/thành phố.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . hộ gia đình phụ nữ là chủ hộ. Diện tích đất tối thiểu là 40 m2 hoặc đền bù bằng tiền mặt tương đương nếu những người bị ảnh hưởng lựa chọn phương án tự TĐC (đề xuất 40. phù hợp với tiêu chuẩn tối thiểu (cấp 4) trong diện tích (30 m2).000VND/hộ/tháng cho thời gian tối thiểu 3 tháng. người già không nơi nương tựa): Hỗ trợ thêm tối thiểu 12. (9) Các hộ có diện tích nhà ở bị ảnh hưởng nhỏ hơn 30 m2 (bao gồm ảnh hưởng một phần và toàn bộ) sẽ nhận được hỗ trợ thêm bằng tiền mặt để cải thiện nhà mới của họ.000. Các hộ bị ảnh hưởng di dời đến các tỉnh khác sẽ được hỗ trợ tối thiểu 5.000. Số tiền hỗ trợ theo đề xuất là 2.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 (7) Nếu giá bán đất ở các khu tái định cư cao hơn giá đất thổ cư bị thiệt hại thì những người bị ảnh hưởng sẽ được nhận lô TĐC mà không phải trả thêm chi phí. các thương binh. (8) Đối với các hộ không còn đất. các hộ nghèo.

đến tháng 12/2009 công tác khảo sát bổ sung đã được thực hiện dựa trên hướng tuyến điều chỉnh của TEDI. Khảo sát các điều kiện kinh tế xã hội của những hộ dân bị ảnh hưởng Kiểm kê đo đạc chi tiết và khảo sát điều kiện kinh tế xã hội ban đầu được triển khai từ tháng 12/2008 đến tháng 3/2009.375 tỷ chiếm 24. nằm giữa vĩ độ 14 057’16003’ Bắc và kinh độ 107012’ . giao thông trong vùng đặc biệt khó khăn. Các thông tin về điều kiện kinh tế xã hội của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án được thu thập từ 1436 hộ. Quảng nam giàu tài nguyên sinh học. CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI IV. Quảng Nam cũng đẩy mạnh phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng. phía đông giáp biển đông. Tại thời điểm khảo sát các thông tin kinh tế xã hội thì tư vấn thực hiện khảo sát trên cơ sở báo cáo Nghiên cứu Khả thi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là hơn 10% trong giai đoạn 20012006 và đạt mức 2. Trang 21 .7% trong năm 2008. Tổ chức các cuộc họp chính thức và không chính thức.18 % GDP và giá trị sản lượng dịch vụ là 6.4 km2 với tổng dân số hơn 1.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . giá trị sản xuất công nghiệp là 6. Trong năm 2008. Các điều kiện kinh tế xã hội chung của khu vực bị ảnh hưởng Tỉnh Quảng Nam: Tỉnh Quảng Nam nằm ở Miền Trung Việt nam. toàn bộ đều là người Kinh. Quảng Nam là tỉnh xem nông nghiệp là ngành công nghiệp chính.687 tỷ chiếm 38. đạt mức tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế quốc gia.2. Các đặc tính nhân khẩu học của những người bị ảnh hưởng Theo các kết quả thống kê và điều tra thiệt hại (IOL) của 1. Với 2 sản phẩm truyền thống nổi tiếng là quế Trà My có hàm lượng dầu thiết yếu cao nhất thế giới và Sâm Ngọc Linh.108044’ Đông.436 hộ dân (5.486 hộ bị ảnh hưởng ở tỉnh Quảng Nam. Vì vậy đặc điểm kinh tế xã hội các cộng đồng và người dân có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án được trình bày dưới đây cần thiết phải được cập nhật sau khi hoàn thành thiết kế chi tiết và cắm mốc ranh giới dự án và công bố chính thức cho chính quyền và người dân địa phương.5 triệu người. trong đó GDP của nông nghiệp là 4. các buổi thảo luận theo nhóm với các cấp ngành địa phương và các tổ chức xã hội khác bao gồm các tổ chức NGOs trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Địa hình của tỉnh hầu hết là miền núi vì vây.1. cách Hà Nội 860km và cách TP HCM 865 km về phía Nam. Đồng thời. Qua quá trình khảo sát kinh tế xã hội cho thấy không có sự hiện diện của bất kz người dân tộc thiểu số nào nằm trong đoạn tuyến Quảng Nam.2.811 người) sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Các khu vực bị ảnh hưởng chưa được xác định và chưa được cắm mốc. Khảo sát điều kiện kinh tế xã hội của các hộ dân được triển khai trên 32% của 4.1. IV.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 IV. phía bắc giáp TP Đà Nẵng. Kết quả khảo sát các thông tin kinh tế xã hội của các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án được trình bày dưới đây.451 tỷ chiếm 36.438. Việc lựa chọn các hộ dân để khảo sát điều kiện kinh tế xã hội được dựa trên kết quả kiểm kê đo đạc chi tiết và các hộ bị ảnh hưởng nặng nề do mất đất Nông nghiệp hoặc mất địa điểm kinh doanh. GDP của tỉnh là 17.98% tổng GDP.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .514 tỷ đồng. các sản phẩm khai thác mỏ và năng lượng nước. Tổng diện tích của Quảng Nam là 10. Tuy nhiên. phía tây giáp tỉnh Kon Tum và Lào.84%. bao gồm 7 huyện thị. IV.

0 4.7 50.7 16.0 4.2 50.0 6.436 5.8 5.3 Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh TP Tam Kz Tổng 164 84 207 346 336 4 1.7 6.2 20.5 48.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .0 5.2 15.5 30.314 37.811 4.3 49.6 1.5 46.7 52.3 Bảng IV.0 4.4 15.7 48.8 24.357 35.7 37.2 3.3 47.7 2. Tuổi đời trung bình của toàn bộ dân số được khảo sát là 36 tuổi với tỷ lệ nam là 48% và nữ là 52%.1 53.7 6.3 4.5 Núi Thành 346 1.4 30.357 1.2 35.0 49.3 5.7 49.0 4. Bảng IV.8 41.5 11.1 42.5 21.4 27.207 17 5.3 Tổng 1.4 50.4 6.6 50.8 61. Tuy nhiên tại một số xã như Bình Chánh thuộc huyện Thăng Bình.7 51.9 13.7 3.7 48. tỷ lệ nam cao hơn nữ.9 36.8 Duy Xuyên 164 716 35.0 11.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .2 4. Tam Mỹ Đông thuộc huyện Núi Thành.9 55.9 TP Tam Kz 4 17 43.436 716 329 871 1.5 15.0 50.9 14.2 31.2: Cơ cấu độ tuổi của những người dân bị ảnh hưởng Huyện Tổng số hộ bị ảnh hưởng được khảo sát Số dân Độ tuổi trung bình của số dân được khảo sát Nhỏ hơn 5 tuổi Từ 5-18 tuổi Từ 1835 tuổi Từ 36-55 tuổi Trên 55 tuổi Điện Bàn 295 1.3 32.6 26.2 49.9 14. Các đặc tính nhân khẩu học chi tiết của người dân bị ảnh hưởng theo từng xã được trình bày trong Tài liệu đính kèm B.9 36.6 Trang 22 Tỉ lệ nhóm tuổi ( %) .6 14.6 56.7 1.6 46. Tỷ lệ đàn ông là chủ hộ chiếm 69% trên tổng số các hộ được khảo sát.7 Quế Sơn 84 329 36.6 Thăng Bình 207 871 34.3 Phú Ninh 336 1.3 51.8 50.7 11.4 26.207 37.7 12.6 9.314 4.0 45.8 50.0 6.0 6.2 41.5 34.7 29.3 47.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Trên toàn bộ đoạn tuyến Quảng Nam.4 37.811 37.0 4.1: Các đặc tính nhân khẩu học của những người bị ảnh hưởng (Đoạn Quảng Nam) Huyện Tổng số hộ bị ảnh hưởng theo thống kê và Kiểm kê thiệt hại IOL Những người bị ảnh hưởng Số dân Cỡ hộ trung bình (Số người/ hộ) Cỡ hộ ( %) Tỷ lệ giới tính Ít hơn 4 người/hộ Từ 5-8 người/ hộ Nhiều hơn 8 người/ hộ Nam (%) Nữ (%) Điện Bàn 295 1.0 31. trung bình mỗi hộ có khoảng 4 người.2 31.9 66. Tam Đàn và Tam Thanh thuộc huyện Phú Ninh.9 3.1 47.4 19.

7%.3 2.1 2.4 33.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 IV. và hơn 37.5 Tổng số chủ hộ được khảo sát Mù chữ Điện Bàn Duy Xuyên 295 164 2.2 23.8 31.0 3.9 0. Bảng IV.3: Trình độ học vấn của chủ hộ gia đình Trình độ học vấn của các chủ hộp bị ảnh hưởng Trình độ Trung tiểu học Trung học học phổ Cao đẳng Đại học ( hoặc cơ sở (%) thông (%) %) thấp hơn (%) (%) 44.6 5.9 38.6 45.9 3.1 6.207 3.0 37.9 30.9 2.9 Quế Sơn Thăng Bình 329 871 2. Khoảng 40.0 35.1 36.6% tổng số người được khảo sát có trình độ trung học cơ sở và 30% có trình độ ít nhất là tiểu học.2.6 6.0 0.3 0.1 21.3 12.6 Quế Sơn 84 0.4 TP Tam Kz Bình quân 17 5.3 36.9 11.3 2.3 0.2 2.1 3.2 40.4 2.5 28.357 1.1 Núi Thành Phú Ninh 1.2.811 3.1 % có trình độ cao đẳng hoặc đại học.7 29.3 18.0 0.3 và Bảng IV.3 41.6 2.4 35.2 10.1 Huyện (%) Trang 23 Trung học cơ sở (%) Trung học phổ thông (%) Cao đẳng và đại học(%) 39.0 0.8 Huyện (%) Bảng IV.0 48.1 17.3 0.9 2.3 0.9 %.5 57.4: Trình độ học vấn của những người dân bị ảnh hưởng Trình độ học vấn của những người dân bị ảnh hưởng Tổng số dân được khảo sát Mù chữ Điện Bàn Duy Xuyên 1.3 1.4.1% đạt trình độ trung học cơ sở Phân tích chi tiết trình độ học vấn của các chủ hộ gia đình và những người bị ảnh hưởng được khảo sát được trình bày trongBảng IV.5 14.4 .9 30.4 1.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .8%).6 24.2 0.0 54. Kết quả khảo sát cho thấy một con số đáng khích lệ khoảng 18.2 55.0 37. Đối với chủ hộ gia đình thì tỉ lệ mù chữ chiếm tỉ lệ rất thấp (0.6 38.4 1.2 12. số chủ hộ đạt trình độ tiểu học chiếm 48.4 50.8 47.4% người dân được khảo sát có trình độ trung học phổ thông và chỉ một tỷ lệ rất nhỏ 2.0 41.5 22.5 2.3 2.7 51.0 0.2 Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh TP Tam Kz Bình quân 207 346 336 4 1.2 18.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .9 1.6 1.4 19. Trình độ học vấn Tỉ lệ mù chữ trong số những hộ được khảo sát là 0.6 17.3 20.4 0.7 Trình độ tiểu học hoặc thấp hơn(%) 26.8 0. Chi tiết trình độ học vấn theo xã được trình bày trong phần đính kèm B.0 0.5 42.1 0.2 0.314 716 7.1 42.436 2.

9 0. Tuy nhiên.6 12. Kết quả khảo sát tại TP Tam Kz cho thấy không có hộ nào dưới chuẩn nghèo. Thu nhập bình quân hàng tháng của các hộ được khảo sát ở các huyện khoảng 800.2.3.4 6.6 8.1 TỔNG 4.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .1 0. kinh doanh buôn bán.9 2. Trong số các nghành nghề này.7 3.4 1.8 8.733 65. Thu nhập hộ gi đình Hơn 65.0 1.8 9.7 Núi Thành 1. IV.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .067 62.2.6 11.6 10.2 4.9 2.059 59. dịch vụ công.4 3.5 2. thành phần nông nghiệp chiếm chủ yếu tới 65.500/hộ.7 % đến 3.5 3.5 Quế Sơn 259 74.2 2. Không có số liệu thống kế về người thất nghiệp vì ngoại trừ một số công việc nhu công nhân.0 TP Tam Kz 15 66.6% tổng số người có việc làm.5 5.7 Thăng Bình 636 67. Như vậy thực tế cho thấy thu nhập chủ yếu của người dân là từ sản xuất Nông nghiệp.3 5.1 2.0 1. chi tiết về việc làm được thể hiện trong phần đính kèm B.3 10.6 4.5 2. Nghề nghiệp và việc làm Các thành phần nghề nghiệp chính trong khu vực dự án bao gồm nông nghiệp.7 10.3 4.7 2.9 Dịch vụ công (%) Nghề nghiệp chuyên môn (%) Làm tư (%) khác (%) Ghi chú: Người dân được khảo sát nằm trong độ tuổi từ 18-55 trong số 1436 hộ được khảo sát.1 6. Trang 24 .1 12.000 VND. hoặc làm tư được thể hiện trong bảng dưới đây. các kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ các hộ nghèo có thu nhập hàng tháng dưới 200.000 chiếm tỉ lệ tương đối cao từ 1. Bảng IV. trong đó Tam Kz có thu nhập bình quân cao nhất 987.9 1.2 Phú Ninh 1.6 16.6 % người dân bị ảnh hưởng được khảo sát có việc làm liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp.9 3. Thu nhập bình quân hàng tháng của các hộ bị ảnh hưởng theo xã được trình bày trong phần đính kèm B.1 1.112 59. công nghiệp.2 9. viên chức…hầu hết người dân trong khu vực dự án được thống kê nằm trong lĩnh vực nông nghiệp.1 5.9 0.3 5.7 1.5: Các loại nghề nghiệp Huyện Số người dân được khảo sát Nông nghiệp (%) Kinh doanh (%) công nhân trong các nghành công nghệp (%) Điện Bàn 1.4 6.8 Duy Xuyên 585 69.0 1.7 %.6 12.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 IV.0 8. công chức.5 9.9 4.9 12.4.8 9.

200. 78.8 75 25.500 0 0. Các kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ các hộ có thu nhập bình quân hàng tháng thấp hơn 200.0 Tổng 1436 283 21.000 đến 500.1 169 48.3 125 60.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .8 457 29.3 Núi Thành 346 87 25.000 đến 750.9 445 32.0 Tổng 1436 828.000 Hộ % Hộ % Hộ % Điện Bàn 295 51 17.0 49 14.2 50 16.4 TP Tam Kz 4 1 25.2 Quế Sơn 84 20 23.8 90 26.2 Quế Sơn 84 771.7 65 19.8 19 22.0 2 50.0 1 25.000 VND/người/tháng ở khu vực nông thông và 260.000/người/tháng ở khu vực thành thị.3 IV.6 118 34.000 đến 500.0 Phú Ninh 336 45 13.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .131 2 2.6 Duy Xuyên 164 37 22.1%) và cần được chú { đặc biệt trong quá trình GPMB.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng IV.7: Số hộ nghèo dựa trên chuẩn nghèo của Bộ LĐ-TBXH Huyện 1 TS các hộ được khảo sát < 200.5 60 17.9% các hộ có thu nhập bình quân hàng tháng lớn hơn 200.4 199 59.0 22 26.5 79 38.610 6 3.4 84 25.5 332 23.5 241 18.4 148 50.3 38 23.3 54 32.838 12 3.2 36 17.4 23 27.5.1 102 29.0 30 18. Chi tiết số hộ nghèo tại từng xã được trình bày trong phần đính kèm B.0 2 50.3 Phú Ninh 336 769.0 1 25.000 VND tương đối cao (21.000 > VND 500.4 25 29.5 54 15.866 9 2.821 7 3.000.000.3 129 38. Tuy nhiên. Bảng IV. do dự án chủ yếu đi qua các khu vực nông thôn.2 92 27.000 VND 500.000 VND 750000 đến 1.5 Núi Thành 346 810.9 164 850.1 821 55.000 VND VND 200.6 89 54.1.000 > VND 1.1 49 16.8 42 50.9 38 23.7 17 5.7 36 22.4 40 19.000 VND/người/tháng . tiêu chuẩn áp dụng để đánh giá chuẩn nghèo của các hộ nghèo là tiêu chuẩn cho nông thôn.2 Thăng Bình 207 42 20.4 57 27.000 Hộ % Hộ % Hộ % Hộ % Hộ % 895.705 41 2.5 252 16.4 Source: Decision No 170/2005/QĐ-TTg Trang 25 .000 VND 200.2.4 28 13.169 5 1.3 195 66.000 VND/tháng. Các hộ dưới chuẩn nghèo Chuẩn nghèo của người dân trong vùng dự án trong giai đoạn 2006-2010 là 200.0 1 25.0 0 0.6 TP Tam Kz 4 987.6 15 17.6: Thu nhập bình quân hộ gia đình/tháng Tổng số hộ được khảo sát Thu nhập hộ bình quân (VND) Điện Bàn 295 Duy Xuyên Huyện < VND 200.9 Thăng Bình 207 715.

thuốc men. Tiếp cận các trang thiết bị và dịch vụ Nguồn nước Không có hộ dân nào được sử dụng hệ thống cung cấp nước sạch an toàn và tất cả các hộ dân phải sử dụng nước nước từ các giếng đào.7 TP Tam Kz 4 26.0 74. Việc thiếu các trường trung học phổ thông và các cơ hội việc làm phi nông nghiệp dẫn đến lớp trẻ thiếu động cơ học tập.3 74. phổ thông cơ sở. HIV/AIDS cũng là một vấn đề đáng lo ngại mặc dù số người bị nhiễm vẫn rất hạn chế tại thời điểm hiện tại.8: Tỷ lệ các hộ có khám sức khỏe định kz tại khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án Huyện TS các hộ được khảo sát Có khám sức khỏe định kz (%) Không khám sức khỏe định kz (%) Điện Bàn 295 31.2.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 IV.6. IV.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Nhiều người trưởng thành chỉ mới học hết 6.1 Tổng 1. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cao đối với các trẻ em dưới 5 tuổi và tỷ lệ sử dụng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình thấp.7 Núi Thành 346 18. Các điều kiện kinh tế khó khăn dẫn đến tỷ lệ học sinh bỏ học cao. Bảng IV.9 72. Tuy nhiên.436 27.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .7. tiêu chảy và hậu quả do tai nạn giao thông. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ khoản 28 % các hộ dân có khám sức khỏe định kz và chỉ có 23. tại hầu hết các khu vực dự án.3 Quế Sơn 84 27.9 81. Tuy nhiên các trang thiết bị trường học đều nghèo nàn và nhiều trường học rất xa các làng mạc.2 Phú Ninh 336 24. trang thiết bị còn nghèo nàn và thiếu { tá.2.3 Duy Xuyên 164 29.7 Giáo dục Tất cả các xã đều có nhà trẻ và trường tiểu học.4 Thăng Bình 207 37. công nhân và viên chức có BHYT.4 hoặc 1 năm tiểu học. Chi tiết các hộ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ công cộng được trình bày trong phần đính kèm B. Chỉ một số hộ dân có hệ thống lọc và xử l{ Trang 26 .6 72.5 % người dân được khảo sát có nghề nghiệp chuyên môn. ngộ độc thức ăn.3 62.7 68.3 75. Tiếp cận các dịch vụ công cộng Sức khỏe Tại khu vực các huyện bị ảnh hưởng. các vấn đề sức khỏe phổ biến nhất là cảm sốt. Các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng được bố trí tại mỗi xã và mỗi huyện có 1 bệnh viện.

3 (%) 2.7 Hộ có Đầu máy (%) 46.1 0.7 Trang 27 Hộ có TV (%) 87.7 73. khoảng 30% hộ đã có đường dây điện thoại cố định.0 85.0 0.1 Hộ có Xe máy (%) 45. Bảng IV.3 Núi Thành 346 4.5 8.9 Hộ có Máy giặt (%) 0.0 73.7 34.0 0.3 11.0 33.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 nước uống. điện thường bị thiếu vào mùa khô.10: Các vật dụng sinh hoạt của các hộ đã điều tra Huyện TS các hộ được khảo sát Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh TP Tam Kz TỔNG 295 164 84 207 346 336 4 1.2 1.9 95.436 Hộ có Điện thoại (%) 44. Điện 100 % hộ dân tại các xã bị ảnh hưởng được sử dụng điện lưới quốc gia.0 62.0 0.3 3.4 0.8.0 Phú Ninh 336 1. Nước thường thiếu vào mùa khô và trong mùa mưa thường bị nhiễm bẩn.9: Tỷ lệ các hộ có các trang thiết bị vệ sinh Huyện TS các hộ được khảo sát Nhà vệ sinh tự hoại Nhà vệ sinh bán tự hoại (%) (%) Nhà vệ sinh trên ao hồ hoặc sông Điện Bàn 295 87. Tuy nhiên. Bảng IV.0 95.0 100.3 38.0 28.3 59.0 38.2 3.3 1.0 71.0 3.7 Duy Xuyên 164 60.0 TỔNG 1.8 25.7 50.8 IV.0 38. Các vật dụng sinh hoạt Nhìn chung hầu hết người dân được sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông dụng. có công tơ riêng.3 100. Chi tiết theo từng xã được thể hiện trong phần đính kèm B.7 83. Điều kiện vệ sinh Khoảng 62% các hộ dân bị ảnh hưởng có nhà vệ sinh có bồn bán tự hoại và 36% sủ dụng nhà vệ sinh tự hoại và 2% dân số còn lại không có nhà vệ sinh.2 80.0 10.0 Thăng Bình 207 53.7 0.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .0 100.2.4 52.0 21.0 0.6 TP Tam Kz 4 0.0 0.3 26.3 26.7 2.6 2.1 1.7 37.0 61.6 . Nguồn nước mất vệ sinh có thể là một trong những l{ do dẫn đến tỷ lệ các bệnh lây truyền do nguồn nước cao.3 75.7 Quế Sơn 84 45. ví dụ khoảng 85% các hộ được khảo sát sở hữu một ti vi.7 95.436 36.0 30.3 43.

. . Tác động tới các loại đất Tác động về các loại đất khác nhau tại từng huyện được trình bày trong bảng V.623 m2. trong đó chủ yếu là số hộ di dời do mất đất ở (có nhà trên đất và không có nhà trên đất) chiếm 364 HHs. với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 347.763 hộ thiệt hại một phần/toàn bộ về nhà với tổng diện tích nhà bị ảnh hưởng là 37.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 V. .138 m2 .858 m2.673 TP Tam Kz 114 399 TỔNG 4. . CÁC TÁC ĐỘNG DO THU HỒI ĐẤT Tổng cộng có 4. Núi Thành là huyện có số người bị ảnh hưởng bởi dự án nhiều nhất 1.1 dưới đây. số hộ mất đất nông nghiệp là 210 hộ và mất địa điểm kinh doanh là 25 hộ.Thiệt hại về các loại đất khác với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 1.2 dưới đây và theo từng xã được trình bày trong Phần đính kèm C. A.762 m2 diện tích đất rừng (đất rừng sản xuất) sẽ bị thiệt hại. Bảng V.486 hộ ở 24 xã thuộc 7 huyện sẽ bị tác động bởi công tác thu hồi đất của dự án.222 Trong số 7 huyện theo bảng trên. trong đó : .942 Quế Sơn 613 2.486 18. Số lượng các hộ bị ảnh hưởng do thu hồi các loại đất khác nhau được thể hiện trong Bảng V.686. Có 559 hộ phải di dời đến nơi ở mới. Chi tiết các tác động do thu hồi đất đến cá hộ dân theo từng xã được thể hiện trong phần đính kèm C.200 Duy Xuyên 437 1.089 Núi Thành 1.923..Khoảng 1.878 hộ bị thiệt hại về đất ở.734 Phú Ninh 672 2.451 5. một phần hoặc toàn bộ.473 hộ bị thiệt hại về đất nông nghiệp với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 2. Trang 28 . 594 m2.2 cơ quan đơn vị sẽ bị thiệt hại về tài sản.1: Số hộ dân và chủ hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất tại 7 huyện Huyện Số hộ bị ảnh hưởng Số người bị ảnh hưởng Điện Bàn 686 3.2.451 người và Tam kz có số người bị ảnh hưởng thấp nhất 114 người so với các huyện khác.700.185 Thăng Bình 513 2.

762 m2.927 169.836 863.710 97.258 309.138 2.331 Quế Sơn 20.832 241.3 dưới đây. lâm nghiệp và đất ở. bao gồm đất trống dọc các tuyến đường.128 15.686.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng V. trong đó 2.026 hộ bị mất hơn 20% đất nông nghiệp.467 170. có 2. đất mặt nước.762 6.106 928.859 TỔNG 347.957 627.527 881. Thiệt hại về đất nông nghiệp Số lượng các hộ bị ảnh hưởng nặng nề do mất đất nông nghiệp ( mất hơn 20 % tổng diện tích đất nông nghiệp) theo từng huyện và số hộ bị ảnh hưởng toàn bộ đất nông nghiệp ( bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc diện tích còn lại < 300 m2) được trình bày trong bảng V. 407 hộ biij mất > 70 % tổng diện tích đất nông nghiệp và 210 hộ bị mất> 85 % tổng diện tích đất nông nghiệp và diện tích đất còn lại < 300 m2.474 hộ bị ảnh hưởng về đất nông nghiệp.029 Phú Ninh 87.644 712.623 m2.790 TP Tam Kz 11.912 361.334 842.929 Duy Xuyên 19.233.3 dưới đây. tỷ lệ mất đất nông nghiệp là cao nhất so với các loại đất khác vói tổng số là 2. dự án đã nghiên cứu các nguồn thu nhâp để đánh giá tỷ lệ phụ thuộc vào thu nhập nông nghiệp để có phương án đền bù thỏa đáng và phù hợp Trang 29 .690. đất nông nghiệp.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . đất sử dụng cho mục đích an ninh quốc phòng và đất sử dụng cho các mục đích đặc biệt như đất cho chất thải công nghiệp Đất thổ cư.214 Núi Thành 60.693 2.638 456. đất các di tích lịch sử văn hóa.762 1.182 612.145 0 154.138 m2.856 595. Mỗi loại đất bị ảnh hưởng được trình bày chi tiết trong các phần sau. Đất rừng và các loại đất khác có diện tích mất gần như là tương đương với tổng diện tích tương ứng là 1.794 110. không phải là nông nghiệp.285 Lưu ý : Các loại đất khác đang được sử dụng cho các mục đích khác.602 840.2: Diện tích bị ảnh hưởng theo từng loại đất khác nhau Huyện Thiệt hại về đất ở (m2) Thiệt hại về đất nông nghiệp (m2) Thiệt hại về đất rừng (m2) Thiệt hại về các loại đất khác (m2) TỔNG (m2) Điện Bàn 74.378 59. Trong đó.623 1. 1.762 m2 và 1. Đất thổ cư có tỷ lệ bị thu thồi thấp nhất với diện tích bị ảnh hưởng là 347.425. dự án sẽ có kế hoạch phương án đền bù thỏa đáng để giao đất nông nghiệp hoặc đất thổ cư trong trường hợp không đủ đất NN để bố trí hoặc đền bù bằng hiện vật. Theo bảng V. Những hộ này được xem như bị mất đất toàn bộ và vì vậy.700.170 34.690.000 m2. Hầu hết người dân trong khu vực dự án có diện tích đất nông nghiệp bình quân là 2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .700. cần thiết phải bố trí các phương án TĐC.018 11.119 215. Đối với 210 hộ này.202 437.133 Thăng Bình 73.307 448. Đối với các hộ mất hơn 20% tổng diện tích đất NN.543 71. đất rừng sản xuất và các loại đất khác là các loại đất chính bị thu hồi phục vụ dự án.686.

485 hộ có sổ đỏ.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Các hộ không đủ điều kiện cấp sổ đỏ là do di dân tự nguyện từ nơi khác đến các khu vực của dự án vốn được ưu đãi đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . 791 hộ chưa được cấp sổ đỏ nhưng đủ điều kiện pháp l{ để được cấp và 197 hộ không đủ điều kiện pháp l{ được cấp số đỏ. Tuy nhiên.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Có 1. do đó. Trang 30 . các hộ này chưa được sự chấp thuận của chính quyền địa phương. không đủ điều kiện pháp l{ để được cấp sổ đỏ.

836 631 Phú Ninh 456.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .128 55 8 16 19 12 6 33 18 4 2.145 440 44 68 226 102 Duy Xuyên 437.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng V.623 2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .307 316 47 63 Thăng Bình 309.378 347 52 101 138 Quế Sơn 241.710 290 43 Núi Thành 595.225 407 210 1.485 791 197 Trang 31 .686.119 TP Tam Kz TỔNG Huyện Tình trạng pháp l{ về đất Số hộ có sổ đỏ Số hộ chưa được cấp sổ đỏ Số hộ không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ 51 265 141 34 56 29 208 111 28 147 59 31 190 102 24 36 168 43 22 173 93 24 94 139 329 69 37 379 201 51 394 59 71 198 66 34 237 125 32 34.3: Số liệu các hộ bị ảnh hưởng nặng nề về đất nông nghiệp Diện tích đất Nông nghiệp bị ảnh hưởng (m2) Số các hộ bị ảnh hưởng do mất đất Nông nghiệp Số các hộ bị ảnh hưởng < 20 % tổng diện tích đất Nông nghiệp Số các hộ bị ảnh hưởng từ 20 % -30 % tổng diện tích đất Nông nghiệp Số các hộ bị ảnh hưởng từ 30 % -70 % tổng diện tích đất Nông nghiệp Số các hộ bị ảnh hưởng > 70 % tổng diện tích đất Nông nghiệp Số hộ có tổng diện tích đất NN bị ảnh hưởng hoàn toàn Điện Bàn 612.473 347 494 1.

Thiệt hại về đất thổ cư Số hộ bị ảnh hưởng toàn bộ lô đất thổ cư ( bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc diện tích còn lại < 100 m2 ở khu vực nông thôn và < 40 m2 ở khu vực thành thị ) và các hộ bị mất đất ở toàn bộ theo từng huyện được trình bày trong bảng V.832 46 11 0 32 3 Thăng Bình 73. mà sẽ được nhận đền bù bằng tiền mặt.202 65 21 5 34 5 Quế Sơn 20.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . 364 hộ bị ảnh hưởng toàn bộ và cần phải được di dời.638 257 106 15 118 18 TP Tam Kz 11.4.856 197 61 7 112 17 Phú Ninh 87.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 2. Diện tích đất còn lại đủ để họ tiếp tục sống vì vậy không cần thiết di dời và tái định cư.170 20 7 0 7 6 TỔNG 347.182 154 55 9 78 12 Duy Xuyên 19. trong đó 514 hộ bị ảnh hưởng một phần.258 139 58 9 63 9 Núi Thành 60. kể cả có nhà ở và không có nhà ở.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .4 dưới đây .4: Số hộ bị ảnh hưởng toàn bộ lô đất thổ cư và số hộ bị mất đất ở toàn bộ theo từng huyện Huyện Diện tích đất thổ cư bị mất (m2) Số hộ bị ảnh hưởng do mất đất thổ cư Số hộ bị thu hồi toàn bộ lô đất ỏ có nhà ở Số hộ bị thu hồi toàn bộ lô đất ỏ khhoong có nhà ở Số hộ bị ảnh hưởng một phân lô đất ỏ có nhà ở Số hộ bị ảnh hưởng một phân lô đất ỏ không có nhà ở Điện Bàn 74.5: Tình trạng pháp l{ về đất Huyện Số hộ bị ảnh hưởng do mất đất thổ cư Điện Bàn tình trạng pháp l{ về đất Số hộ có sổ đỏ Số hộ chưa được cấp sổ đỏ 154 102 37 Số hộ không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ 15 Duy Xuyên 65 41 16 8 Quế Sơn 46 30 9 7 Thăng Bình 139 85 42 12 Núi Thành 197 124 50 23 Phú Ninh 257 153 75 29 TP Tam Kz 20 14 4 2 TỔNG 878 549 233 96 Trang 32 . Bảng V. Bảng V. bố trí TĐC.138 878 319 45 444 70 Theo bảng V. 887 hộ dân bị ảnh hưởng do mất đất thổ cư.

tuy nhiên. 151 hộ có nhà cấp 4 bị ảnh hưởng toàn bộ. 1. không phải là đất của các hộ dân. 233 hộ chưa được cấp sổ đỏ nhưng đủ điều kiện pháp l{ được cấp và 96 hộ không đủ điều kiện được cấp sổ.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Kết quả khảo sát cho thấy có 549 hộ có sổ đỏ. 2.037 m2. Chi tiết từng loại ảnh hưởng được thảo luận chi tiết trong các phần dưới đây. 3. người dân không thể tiếp tục sinh sống tại nơi ở cũ và vì vậy phải bố trí TĐC. 7. theo Quyết định số 29/2008/QĐUBND ngày 26/8/2008.2). các hộ này sẽ được đền bù theo giá cho mục đích sử dụng ban đầu. Khi các hộ này bị thu hồi đất.718 m2 nhà cấp 1. Số nhà này được phân loại theo 4 loại . Số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng cần được thu thập trong quá trình triển khai khảo sát đo đạc chi tiết 4.762 m2 diện tích các loại đất khác sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án.700. trong đó 9.762 m2 diện tích đất rừng sẽ bị thiệt hại do triển khai dự án. trong đó nhà cấp 4 và nhà tạm được ưu tiên vì thường tất cả các hộ sinh sống trong 2 loại nhà này thường là hộ nghèo. L{ do không được cấp sổ là do các hộ này tự { chuyền đổi mục đích sử dụng đất bất hợp pháp từ đất nông nghiệp và các loại đất khác sang đất thổ cư.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng . các hộ dân ở địa phương không bị ảnh hưởng về loại đất này B.690. Khoản 80 % diện tích đất rừng là đất công. 20 % còn lại được giao cho người dân địa phương theo chương trình 135.563 m2 diện tích nhà cấp 4.717 m2 nhà tạm và cuối cung là 985 m2 nhà cấp 3. các loại đất này là đất công. Thiệt hại các loại đất khác 1. Do bị bị ảnh hưởng toàn bộ nhà. do đó. Thiệt hại về vật kiến trúc 1. tư vấn đã thu thập dữ liệu 2 loại nhà bị ảnh hưởng bao gồm nhà bị ảnh hưởng toàn bộ và nhà bị ảnh hưởng một phần. đồng thời cũng là số nhà bị ảnh hưởng. Không có nhà cửa xây dựng trên đất không phải là đất thổ cư. trong đó 97 hộ có diện tích còn lại < 30 m2. Thiệt hại về nhà Dựa trên các tác động của dự án. Toàn bộ 97 nhà cấp 4 và 49 nhà tạm cần được hỗ trợ để nâng cấp nhà theo tiêu chuẩn tối thiểu được đề xuất trong Chính sách quyền lợi được hưởng. Số liệu về nhà cửa được thu thập dưới đây bao gồm nhà trên đất thổ cư (đất ở có vật kiến trúc) và nhà của các hộ kinh doanh.054 m2 nhà cấp 2. Có 49 nhà tạm bị ảnh hưởng toàn bộ và toàn bộ đều có diện tích còn lại < 30 m2. Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 22. Phần lớn là diện tích đất rừng sản xuất ( chi tiết trong bảng 5. Nhà bị ảnh hưởng toàn bộ Số hộ có nhà của bị ảnh hưởng toàn bộ là 549. Trang 33 . Thiệt hại về đất lâm nghiệp 1.

769 330 1.563 1.050 65 1.255 440 2.7: Diện tích nhà bị ảnh hưởng theo cấp loại nhà Huyện Tổng diện tích bị ảnh hưởng (m2) Diện tích bị ảnh hưởng (m2) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Nhà tạm Điện Bàn 3.560 696 Duy Xuyên 1.423 295 396 80 520 132 Quế Sơn 679 0 233 125 245 76 Thăng Bình 3.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .453 425 1.717 Trang 34 .300 720 249 75 1.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng V.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .933 948 3.955 335 TP Tam Kz 480 0 90 0 390 0 TỔNG 22.6: Nhà cửa bị ảnh hưởng toàn bộ theo huyện ( diện tích bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn lại không đủ điều kiện để sinh sống) Huyện Số hộ có nhà bị ảnh hưởng toàn bộ Số nhà bị ảnh hưởng Số hộ có nhà hiện tại < 30 m2 Cấp 4 Nhà tạm Cấp nhà Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Nhà tạm Điện Bàn 55 55 7 3 1 24 20 13 20 Duy Xuyên 21 21 3 5 1 8 4 5 4 Quế Sơn 11 11 0 3 2 4 2 4 2 Thăng Bình 58 58 3 13 1 30 11 14 11 Núi Thành 61 61 4 21 3 31 3 33 3 Phú Ninh 106 106 9 38 2 48 9 20 9 TP Tam Kz 7 7 0 1 0 6 0 8 0 TỔNG 319 319 26 84 10 151 49 97 49 Bảng V.718 7.943 104 Phú Ninh 7.781 200 1.037 2.054 985 9.950 374 Núi Thành 4.

715 290 40 40 2.9: Diện tích nhà bị ảnh hưởng một phần theo phân loại nhà Diện tích bị ảnh hưởng (m2) Tổng diện tích bị ảnh hưởng (m2) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Điện Bàn 2.274 835 1.8 và bảng V.224 m2.231 188 822 260 961 Núi Thành 3. Tổng diện tích bị ảnh hưởng là 15. đồng thời cũng là số nhà bị ảnh hưởng.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Nhà cửa bị ảnh hưởng một phần Tổng số hộ có nhà cửa bị ảnh hưởng một phần và số hộ bị ảnh hưởng theo từng loại nhà cùng diện tích được trình bày trong bảng V. Nhà cấp 4 chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại nhà bị ảnh hưởng với tổng số nhà là 250 nhà. Các hộ dân có nhà cửa bị ảnh hưởng một phần sẽ được nhận tiền đền bù tương đương với giá trị nhà theo giá năm 2010 cộng với chi phí sửa chữa đủ để đảm bảo cải thiện điều kiện nhà.829 140 1.8: Số nhà bị ảnh hưởng môt phần ở các huyện Số hộ có nhà bị ảnh hưởng một phần Số nhà bị ảnh hưởng một phần Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Điện Bàn 78 78 8 1 2 67 Duy Xuyên 34 34 2 12 6 14 Quế Sơn 32 32 0 7 7 18 Thăng Bình 63 63 4 21 6 32 Núi Thành 112 112 4 28 2 73 Phú Ninh 118 118 25 49 5 39 TP Tam Kz 7 7 0 0 0 7 TỔNG 444 444 43 118 28 250 Huyện Cấp nhà Bảng V.042 92 2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .488 821 8.345 Duy Xuyên 985 45 430 110 400 Quế Sơn 945 0 260 139 546 Thăng Bình 2.555 Phú Ninh 4.894 180 1. Trang 35 .498 4. Bảng V.224 1.9 dưới đây.417 Huyện Số hộ có nhà cửa bị ảnh hưởng một phần là 444.365 TP Tam Kz 245 0 0 0 245 TỔNG 15.

chuồng chăn nuôi gia súc 5. nhà phụ có mái trước fibro xi măng.522 m2 và cuối cùng diện tích ảnh hưởng ít nhất là cổng sắt 1.949 m2. v. Thiệt hại các kết cấu khác tại từng xã được mô tả trong tài liệu đính kèm C. Thiệt hại các kết cấu khác Các kết cấu khác bao gồm bếp ( riêng không bao gòm trong nhà ỏ).v…Diện tích hoặc số lượng của từng loại thiệt hại tại từng huyện được thảo luận chi tiết trong bảng dưới đây. Trang 36 . sân xi măng.114 m2. nhà phụ có mái che fibro xi măng 5.077 m2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Sân xi măng có diện tích bị ảnh hưởng lớn nhất. với tổng số 11. giếng.927 m2. tiếp theo la f diện tích nhà bếp 7. tường gạch 4. chuồn chăn nuôi gia súc. 155 mộ và 404 giếng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . tường gạch.429m2.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 2. mộ. Số lượng mộ và giếng bị ảnh hưởng tương đối cao.

204 1.10: Thiệt hại các kết cấu khác Huyện Nhà bếp (m2) Chuồng chăn nuôi gia cầm (m2) Nhà phụ có mái che fibro xi măng (m2) Sân xi măng Cổng sắt (m2) (m2) Tường gạch (m2) Mộ Giếng (cái) (m2) Điện Bàn 4.552 1.927 5.128 5.300 1.077 11.018 3.570 3.213 3.445 829 1.429 155 404 Trang 37 .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .793 509 102 6 94 TP Tam Kz 9 15 14 51 7 1 0 3 TỔNG 7.217 730 243 24 103 Duy Xuyên 324 855 545 1.980 660 52 112 Núi Thành 544 79 578 2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .255 753 251 71 41 Quế Sơn 93 84 142 323 285 114 0 4 Thăng Bình 1.567 1.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng V.010 288 58 2 47 Phú Ninh 942 62 1.949 4.

327 963.009 4. Các công việc kinh doanh này thường do các thành viên trong gia đình quản l{.169 42.579 13.445 Số hộ bị ảnh hưởng thiệt hại về hoa màu cũng là số hộ bị mất đất nông nghiệp.327m2 và trồng bạch đàn là 963.595 Phú Ninh 387.263 m2.390 3.458 6.283.295 10.580 210 TỔNG 2.102 205.245 825 Quế Sơn 205. Có 34 hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng.815 Núi Thành 506.111 31.323 79. tổng công có 848 hộ bị ảnh hưởng thiệt hại về cây cối.969 25. 2473 hộ. tạp hóa và các hàng tiêu dùng thiết yếu khác. Diện tích trồng keo là 731.335 731. bạch đàn và keo.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 C.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . vì thế cần thiết sẽ được thu thập trong giai đoạn khảo sát kiểm kê chi tiết.630 349.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . không thuê người ngoài hỗ trợ.283. trong đó có 25 hộ phải di dời. mức hỗ trợ sẽ khác so với các hộ chỉ có nguồn thu nhập từ kinh doanh.367 406. Số hộ bị di dời ( 25 hộ) này đủ điều kiện để xây dựng khu tái định cư. do đó không ảnh hưởng đến người làm thuê.262 10. Nếu nguồn thu nhập đa dạng.263 72. Thiệt hại kinh doanh và việc làm Công việc kinh doanh trong vùng chủ yếu là các các shop nhỏ như rau quả.703 192. cây cối bao gồm mía.860 9. Trang 38 . có nghĩa là họ có nguồn thu nhập khác ngoài thu nhập kinh doanh như thu nhập từ nông nghiệp. Diện tích trồng lúa bị ảnh hưởng là 2.123 1.735 11.254 40.995 Duy Xuyên 371. Số hộ còn lại ( 9 hộ ) bị ảnh hưởng một phần. Tuy nhiên.235 2.460 19.983 92.360 TP Tam Kz 29.461 77.201 645 Thăng Bình 263. Hoa màu chính bao gồm gạo và bắp.944 0 88. Số cây bị ảnh hưởng là 11. Bảng V.735 m2.370 6.630 m2 và trồng bắp là 349.961 1.701 59. D.841 97. Tác động về cây cối mùa màng Hoa màu được trồng trên đất nông nghiệp và đất thổ cư.771 56. Diện tích của các shop bị ảnh hưởng này tương đối lớn nên người dân có thể tiếp tục kinh doanh. các thông tin này chưa được thu thập đầy đủ trong giai đoạn này.437 810 6.848 96.11: Tác động về cây cối mùa màng tại các huyện Huyện Lúa (m2) Bắp (m2) Mía (m2) Cây keo (m2) Bạch đàn (m2) Các cay khác (m2) Điện Bàn 520.445.757 371.711 63. Các hộ dân sẽ được hỗ trợ tùy theo diện tích bị ảnh hưởng và mức độ phụ thuộc vào thu nhập kinh doanh.

000 Núi Thành 9 7 5 4 2. có 18 hộ có đăng k{ kinh doanh và 16 hộ không đăng k{.333 Phú Ninh 10 8 4 6 2.4kV Tất cả các cột điện này do Điện lực Quảng Nam quản l{.633. đặc biệt thu nhập bình quân/hộ/ tháng ở huyện Quế Sơn rất cao.000 Thăng Bình 4 2 1 3 2.35 cột 0. và các hộ đang hưởng chính sách xã hội của chính phủ (471 hộ).667 Quế Sơn 5 5 3 2 4.500. Trang 39 . TB và XH. huyện Phú Ninh .500.000. khoản 4. 62 hộ hưởng chính sách xã hội và 115 hộ có chủ hộ là phụ nữ.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Trong số các hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Thiệt hại các tài sản tập thể và công trình công cộng Tất cả các tài sản tập thể và tài sản công bị ảnh hưởng đều phải di dời.11 cột điện 10kV và . thu nhập bình quân hàng tháng của mỗi hộ khoản 2. bao gồm: . Trong số 7 huyện bị ảnh hưởng.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Mức thu nhập từ kinh doanh của các hộ dân tương đối cao. Tác động đến các nhóm có khả năng dễ bị tổn thương Các nhóm có khả năng dễ bị tổn thương bao gồm các hộ có thu nhập dưới chuẩn nghèo của Bộ LĐ TB và XH (381 hộ) .5 triệu VND.166. Bảng V. Các hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng Huyện Số hộ kinh doanh bị ảnh hưởng Số hộ kinh doanh bị ảnh hưởng phải di dời Số hộ có đăng k{ kinh doanh Số hộ không có đăng k{ kinh doanh Thu nhập bình quân của các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng (VND/Hộ/month) Điện Bàn 3 2 3 0 2. bao gồm 126 hộ dưới chuẩn nghèo của Bộ LĐ.5 cột điện 220 kV ở huyện Điện Bàn . Có 18 cột điện thoại do Bưu điện Quảng Nam quản l{.000.Một cột điện 500KV ở xã Tam Thái. Duy trung có số hộ cao nhất trong tất cả các nhóm dễ bị tổn thương. F.000 TP Tam Kz 0 0 0 0 0 TỔNG 34 25 18 16 E. Các hộ này sẽ được nhận tiền đền bù theo các điều khoản trong chính sách đền bù của dự án.000 Duy Xuyên 3 1 2 1 2.5 triệu VND.12.8 cột 35 kV . các hộ có chủ hộ là phụ nữ (294 hộ). cao nhất trong số 12 huyện bị ảnh hưởng.

14 thể hiện số lượng các hộ dân phải di dời do mất đất thổ cư.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . đất nông nghiệp và các hộ kinh doanh. Các yêu cầu TĐC Dựa trên các dữ liệu có được. Theo số liệu trong bảng. bảng V. có 599 hộ dân phải di dời. G.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng V. số hộ chính xác cần được xác định qua khảo sát đo đạc chi tiết để xác định quyền lợi được đền bù. bao gồm có và không có nhà ở) chiếm 364 hộ.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .13: Các hộ dế bị tổn thương bị ảnh hưởng bởi dự án huyện Số hộ dưới chuẩn nghèo (theo quy định của Bộ LĐ-TB-XH) Số hộ có chủ hộ là nữ Number of femaleheaded HH Điện Bàn 36 45 69 Duy Xuyên 33 35 51 Quế Sơn 37 55 69 Thăng Bình 42 31 71 Núi Thành 90 50 77 Phú Ninh 126 62 115 TP Tam Kz 17 16 19 TỔNG 381 294 471 Hiện tại. Tuy nhiên. trong đó số di dời chủ yếu là do mất đất ở. thông tin về các hộ dưới chuẩn nghèo và nhóm dễ bị tổn thương được dựa trên khảo sát mẫu.14: Số lượng các hộ phải di dời do thu hồi đất Huyện Số hộ di dời do mất đất thổ cư có nhà ở Số hộ di dời do mất đất thổ cư không có nhà ở Số hộ di dời do mất đất nông nghiệp Số hộ bị ảnh hưởng kinh doanh phải di dời Tổng số các hộ phải di dời Điện Bàn 55 9 51 2 117 Duy Xuyên 21 5 29 1 56 Quế Sơn 11 0 31 5 47 Thăng Bình 58 9 22 2 91 Núi Thành 61 7 37 7 112 Phú Ninh 106 15 34 8 163 TP Tam Kz 7 0 6 0 13 TỔNG 319 45 210 25 599 Trang 40 . số hộ di dời do mất đất nông nghiệp là 210 hộ và mất đất kinh doanh là 25 hộ Bảng V.

839 6 Vật kiến trúc khác 763 m2 39.837.690.473 m2 2.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Tóm tắt các tác động Các tác động được trình bày ở các phần trên được tóm tắt trong bảng V.512 Ma trận quyền lợi đền bù Ma trận quyền lợi đền bù và di dời được trình bày trong Bảng V.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .695.445 IV Thiệt hại kinh doanh 34 VND/hộ/ tháng 1.762 4 Đất khác - m2 1.623 2 Đất thổ cư 878 m2 347.16 dưới đây.15: Tóm tắt các tác động STT Số hộ bị ảnh hưởng Hạng mục DVT Khối lượng I Đất 1 Dất nông nghiệp 2. Trang 41 .686.473 m2 4.062 3 Cây khác 878 Cây 11.15 dưới đây: Bảng V.095 III Cây cối hoa màu 1 hoa màu 2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .290 2 Cây rừng trồng - Cây 1.138 3 Đất rừng sản xuất Số lượng sẽ được thu thập trong quá trình DMS m2 1.762 II vật kiến trúc 1 Nhà cấp 1 69 m2 4216 2 Nhà cấp 2 202 m2 11542 3 Nhà cấp 3 38 m2 1806 4 Nhà cấp 4 401 m2 17980 5 Nhà tạm 52 m2 1.143 V Tài sản tập thể và tài sản công cột điện Cột 43 cột điện thoại Cột 12 VI Di dời tái định cư 599 Người 2.700.400.

nếu đồng {. nếu người dân bị ảnh hưởng có yêu cầu. (không tính thuế và chi phí giao dịch) cho diện tich bị ảnh hưởng (i) LURC (Sổ đỏ) hoặc (ii) đang xin cấp LURC or (iii) đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định Việt Nam. (c)Người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất: 27 người 1. 244 người dân bị ảnh hưởng ((b) Người sử dụng có quyền sử dụng đất tạm thời hoặc thuê đất.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Mục 2).473 người bị ảnh hưởng trường hợp áp dụng 1. nằm trong hoặc ngoài phạm vi diện tích đất ở) 2. Đây được xem là chính sách tương đương với các nguyên tắc . công bố thông tin. 30 và 31 của Nghị định 69/2009.Quá trình chuẩn bị hồ sơ xin thu hồi đất và quyết định thu hồi đất. 29. các tài sản trên đất và chi phí đầu tư vào đất sẽ được đền bù đầy đủ cho người sử dụng đất.Không đền bù đất công và đất do chính quyền địa phương giao cho các đơn vị không thu tiền sử dụng đất hoặc người dân bị ảnh hưởng đất công hoặc đất do các đơn vị. người dân bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo các phương án lựa chọn đã được công bố. Tuy nhiên. hoặc Trang 42 Bố trí thực hiện . 76 người dân bị ảnh hưởng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng V. cộng với hỗ trợ phục hồi cuộc sống/đào tạo (i) Đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế.Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất (Luật đất đai năm 2003. hộ nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu không có đất để đền bù theo phương án đất đổi đất. Thiệt hại một phần ( < 20 % tổng diện tích đất) 1 lô đơn bị ảnh hưởng : Diện tích còn lại của lô bị ảnh hưởng vẫn đủ điều kiện sử dụng hoặc đáp ứng khả năng sinh lợi cho người sử dụng 347 người dân bị ảnh hưởng Người có đủ điều kiện Quyền lợi được hưởng (a) Người sử dụng đất có . . nuôi trồng thủy sản…. Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể tù khi DCSCC trả đầy đủ chi phí đền bù đất (Điều 58 Nghị định 84/2004 Đối với các hộ nghèo.1. Đất sản xuất (Đất nông nghiệp. Điều 39.Các tài sản không phải là đất: Theo các mục đền bù tài sản dưới đây.16: Ma trận quyền lợi được đền bù Loại thiệt hại/tác động 1. bao gồm các hộ không còn đất. 55. sẽ đền bù bằng tiền mặt tương ứng với chi phí đầu tư vào đất hoặc 30 % giá đất theo giá thay thế. 28. 57 và 58 của Nghị định 84/2007 và các điều 27. hoặc nếu không có đất để phân bổ.2. sẽ được xem xét cấp đất trồng trọt theo tiêu chuẩn diện tích đất trồng trọt theo đầu người tại xã theo quy định tại Nghị định 64/1993/CP. doanh nghiệp quản l{. kế hoạch đền bù và hỗ trợ được thực hiện theo Điều 53. Lô đất bị ảnh hưởng toàn bộ và thiệt (a) Người sử dụng đất có (i) LURC (Sổ đỏ) hoặc (ii) Người dân bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ tương đương 50 % giá trị thay thế của đất. .Đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế. (không tính thuế và chi phí giao dịch ) cho toàn bộ diện tích nếu không có đất thay thể. triển khai khảo sát kiểm kê chi tiết.. (i)Nếu diện tích đất bị mất chiếm 20 % hoặc ít hơn tổng diện tích đất đang sử dụng. người dân bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên đền bù theo phương án cấp đất sử dụng tạm thời.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . người dân bị ảnh hưởng sẽ được đền bù tương ứng với chi phí đầu tư vào đất hoặc 30 % giá đất theo giá thay thế (ii) Nếu mất hơn 20% tổng diện tích đất đang sử dụng.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng . 1 căn hộ hoặc 1 lô đất kinh doanh (b) Người sử dụng có quyền sử dụng đất tạm thời hoặc thuê đất: 715 người (c) Người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất: 170 người Theo các chính sách đã được đề cập theo phân loại (b) và (c) ở trên Theo các chính sách đã được đề cập theo phân loại (b) và (c) ở trên Trang 43 Bố trí thực hiện đã được đề cập trong Nghị định 197/2009 vad điều 16 Nghị định 69/2009 ND-CP của chính phủ Việt Nam . trong trường hợp có quỹ đất thay thế. đất vườn và đất ao hồ không được công nhận là đất ở (Mục 3. Điều 17 và Mục 1 và 2 Điều 21 Nghị định 69/2009).Nếu được đền bù theo phương án đất đổi đất.Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 90 ngày trước khi bị thu hồi đất (Luật đất đai năm 2003.Hỗ trợ ổn định đời sống (Mục 2 Điều 17 Nghị định 69/2009) .Các hỗ trợ khác theo quy định của tỉnh tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương (Điều 23 Nghị định 69/2009). nếu địa phương có quỹ đất để thực hiện phương án này (Nghị 197/2004 và điều 16 Nghị định 69/2009 ND-CP). các chương trình khuyến nông lâm nghiệp và chăn nuôi… (Mục 4 điều 20 Nghị định 69/2009). Tuy nhiên. .Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.Các tài sản không phải là đất: Theo các mục đền bù tài sản dưới đây. . Các Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ xác định chính thức và thỏa thuận với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình khảo sát kiểm kê chi tiết 2.241 người .126 người Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện Quyền lợi được hưởng đang xin cấp LURC or (iii) đủ điều kiện được cấp sổ đỏ (ii) Đền bù theo phương án đất đổi đất có giá trị sản xuất tương đương và được cấp giấy chứng nhận. .Hỗ trợ đất NN liền kế đất ở. Điều 39. Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể tù khi DCSCC trả đầy đủ chi phí đền bù và hỗ trợ . .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . 1.Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng hại nghiêm (>20%) trọng 1 lô đơn bị ảnh hưởng: Được thu hồi toàn bộ nếu diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng hoặc không đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân bị ảnh hưởng nên phải thu hồi toàn bộ. người dân vẫn có quyền chọn phương án đất đổi đất hoặc đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế.Mục 2). tạo việc làm bằng tiền mặt tương đương hoặc tối đa 5 lần mức đền bù đất nông nghiệp hoặc được phân 1 lô. người dân bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ giống cây trồng.

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Điều 39.Người dân bị ảnh hưởng sẽ được đền bù thiệt hại về đất tạm thời theo giá trị 30 % giá trị thay thế . Tuy nhiên.Các tài sản không phải là đất: Theo các mục đền bù tài sản dưới đây.Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng 2.Không đền bù đất công và đất do chính quyền địa phương giao cho các đơn vị hoặc cá nhân. Các Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ xác định chính thức và thỏa thuận với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình khảo sát kiểm kê chi tiết (i) LURC (Sổ đỏ) Tại khu vực thành thị. các tài sản trên đất và chi phí đầu tư vào đất sẽ được đền bù đầy đủ cho người sử dụng đất.000 đ/ người/tháng trong thời gian 6 tháng . (không tính thuế và chi phí giao dịch).1. Trang 44 Bố trí thực hiện . không yêu cầu di dời).Đối với phần đất bị thu hồi vĩnh viễn: Đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế.Mục 2). Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể tù khi DCSCC trả đầy đủ chi phí đền bù đất . diện tích đất ở còn lại không bị ảnh hưởng 2 không được < 40 m và tại khu vực nông thôn diện tích đất ở còn lại không bị ảnh hưởng 2 không được <100 m và diện tích còn lại phải có hình dạng chấp nhận được để người dân bị ảnh hưởng bố trí lại nhà: 514 người 315 người Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện (ii) đang xin cấp LURC (iii) đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định Việt Nam hoặc (iv) người dân bị ảnh hưởng có các quyền theo phong tục.Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 180 ngày trước khi bị thu hồi đất (Luật đất đai năm 2003.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Đất ở và vườn liền kề 2. . Hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian chuyển tiếp với mức đề xuất là 750. . ví dụ người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số (b) Người sử dụng đất có quyền sử dụng hoặc quyền thuê đất tạm thời 137 người Quyền lợi được hưởng . Thiệt hại một phần Người sử dụng đất có 878 người (có nghĩa là đất còn lại vẫn có thể tiếp tục sử dụng.Chi phí sửa chữa cho vât kiến trúc bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc trợ cấp ổn định cuộc sống nếu nhà cửa vật kiến trúc bị ảnh hưởng toàn bộ.

diện tích đất ở còn lại không bị 2 ảnh hưởng < 40 m và tại khu vực nông thôn diện tích đất ở còn lại không bị ảnh hưởng 2 <100 m .Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng 2. và phait thu hồi toàn bộ tài sản. vì thế. Diện tích lô đất ở tối thiểu là 100 m² cho khu vực nông thôn và 40 m² cho khu vực thành thị và phải có nhà vệ sinh riêng.2.000. Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể tù khi DCSCC trả đầy đủ chi phí đền bù đất Quy trình đền bù phân lô tại khu tái định như sau: .Các hộ dân phải được thông báo trước ít nhất 180 ngày trước khi bị thu hồi đất (Luật đất đai năm 2003. .Hỗ trợ TĐC.Đối với các hộ dân không còn đất ở. Diện tích đất được cấp không được nhỏ hơn 40 m2 hoặc tiền mặt tương đương nếu người dân bị ảnh hưởng chọn phương án tự TĐC. ví dụ người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số 234 người -.000 /hộ ) . người dân bị ảnh hưởng sẽ được nhận lô TĐC mà không phải trả thêm chi phí. Các Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ xác định chính thức và thỏa thuận với người dân bị ảnh hưởng trong quá trình khảo sát kiểm kê chi tiết Mức đề xuất là tại khu vực thành thị. (Mục 1. (a) Người sử dụng đất có Người dân bị ảnh hưởng có thể lựa chọn: (i) LURC (Sổ đỏ) (i) Đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế. Thiệt hại nghiêm trọng có nghĩa là đất còn lại không thể tiếp tục sử dụng. Điều 39.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Công tác hoạch định và Trang 45 Bố trí thực hiện . Nếu lô đất tại khu TĐC tương đương với giá trị của lô đất ở bị . được hỗ trợ theo phương án đất đổi đất có các đặc tính tương đương và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải trả bất cứ khoảng chi phí nào (Mục 1 Điều 19 của Nghị định 69/2009).Các tài sản không phải là đất: Theo các mục đền bù tài sản dưới đây. .Diện tích được phân lô tại khu TĐC tương đương với diện tích lô đã bị thu hồi cho dự án (tùy thuộc vào số lượng và diện tích đất ở bị ảnh hưởng. hoặc (ii) lô đất tại khu tái định cư của dự án do PMU 85 xây dựng có đặc điểm tương đương và có giấy chứng nhận sử dụng đất (ii) đang xin cấp LURC (iii) đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định Việt Nam hoặc (iv) người dân bị ảnh hưởng có các quyền theo phong tục.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Một số lô tiêu chuẩn sẽ được dành 2 cho các hộ không còn đất (40 m /lô). (mức đề xuất là 40. Dự án sẽ xây dựng các khu tái định cư theo nhóm nếu ít nhất 15 hộ bị ảnh hưởng mất toàn bộ đất ở trong 1 làng đồng { di chuyển vào các khu TĐC thay cho phương án đền bù bằng tiền mặt cho diện tích đất ở bị thu hồi.Thông qua các Ban đền bù và GPMB Huyện và UBND các xã. . (không tính thuế và chi phí giao dịch) cho toàn bộ diện tích đất cộng với hô trợ tự tái định cư tương đương suất đầu tư cho 1 hộ tại khu tái định cư (Điều19 Nghị định 69/2009). 364 người Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện Quyền lợi được hưởng (c)Người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất: 62 người Người dân bị ảnh hưởng sẽ không được đền bù thiệt hại về đất không hợp pháp. theo Nghị định 197 và Điều 18 NGhị định 69/2009. Chi tiết ở mục 9 dưới đây.Nếu giá bán lô (hoặc nhiều lô) đất tại khu TĐC cao hơn giá trị của lô đất ở bị thu hồi. một hộ bị ảnh hưởng có thể được phân 1 hoặc hơn 1 lô tiêu chuẩn tại khu TĐC dựa trên phương án lựa chọn của người dân bị ảnh hưởng). Điều 19 của 69/2009).Mục 2).

34 người Trang 46 Bố trí thực hiện ảnh hưởng. các tài sản trên đất và chi phí đầu tư vào đất sẽ được đền bù đầy đủ cho người sử dụng đất.Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện Quyền lợi được hưởng xây dựng khu TĐC sẽ được triển khai theo các tiêu chuẩn Việt Nam (TỔNGVN) và phải có các trang thiết bị thiết yếu như kết cấu hạ tầng và dịch vụ xã hội bao gồm đường vào. .. xã và người dân bị ảnh hưởng và sẽ được UBND các huyện chấp thuận chính thức.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . mức hỗ trợ là 30 % giá thay thế. đường dây điện thoại. đường nội bộ.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . hệ thống cung cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên. (c)Người sử dụng đất không được công nhận quyền sử dụng đất Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận đối với diện tích đất bị ảnh hưởng. xủ l{ nước và điện . doanh nghiệp quản l{.. người dân bị ảnh hưởng sẽ nhận lô TĐC không được trả thêm phần chênh lệch nào). ). (b) Người sử dụng đất có quyền sử dụng hoặc quyền thuê đất tạm thời: 96 người Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc quyền được luật pháp công nhận đối với diện tích đất bị ảnh hưởng. nhà trẻ. Nếu lô đất tại khu TĐC có giá trị thấp hơn giá trị của lô đất ở bị ảnh hưởng. mức hỗ trợ là 30 % giá thay thế.. Lập phương án và thiết kế khu TĐC sẽ do tư vấn của DCSCC thuê sau khi tham vấn các bên liên quan và được sự chấp thuận của UBND Tỉnh Quảng Nam. Đối với các hộ nghèo hoặc các hộ bị ảnh hưởng có khả năng bị tổn thương không còn đất ở trong cùng phạm vi xã. người dân bị ảnh hưởng sẽ nhận lô TĐC và phần chênh lệch bằng tiền mặt. -Không đền bù đất công và đất do chính quyền địa phương giao cho các đơn vị không thu tiền sử dụng đất hoặc người dân bị ảnh hưởng đất công hoặc đất do các đơn vị. Các quy định cụ thể về phân lô TĐC sẽ được Ban 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện thiết lập sau khi tham vấn các huyện. thông dự án sẽ bố trí lô đất TĐC có diện tích tối thiểu tại một khu TĐC chung hoặc vị trí TĐC riêng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lô 40 m2) hoặc theo đề nghị của hộ dân theo nguyện vọng của họ.

Các hộ có diện tích nhà bị ảnh hưởng < 30 m sẽ được hỗ trợ thêm để xây lại nhà theo tiêu chuẩn tối thiểu cấp 4 cho diện tích 2 30 m2. không căn cứ trên diện tích sử dụng.Ảnh hưởng một phần có nghĩa là phần không ảnh hưởng của kết cấu nhà vấn có thể sử dụng được và có thể duy trì về mặt kỹ thuật. không yêu cầu phải di dời. . có hoặc không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.Đền bù bằng tiền mặt theo giá thị trường của vật liệu và nhân công. được sự thống nhất của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình khảo sát kiểm kê chi tiết.Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện Bố trí thực hiện Quyền lợi được hưởng được nhận hỗ trợ tương đương 60% giá thay thế của đất để họ tự bố trí TĐC. do đó. 2 . .2. không căn cứ trên diện tích sử dụng. 3. Ảnh hưởng nghiêm trọng (có nghĩa là nhà bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn lại không đủ điều kiện tiếp tục sử dụng hoặc bị thu hồi toàn bộ Chủ sở hữu vật kiến trúc. .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Các chỉ số xác định mức độ ảnh hưởng một phần sẽ được các Ban đền bù và GPMB Huyện xác định với sự hỗ trợ kỹ thuật của Sở Xây dựng tỉnh hoặc Phòng Xây dựng Huyện. 444 người 3. sẽ được hỗ trợ thêm bằng tiền mặt hoặc vật liệu để khôi phục lại Trang 47 Đơn giá tính toán dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thực tế. có hoặc không có giấy phép xây dựng. 444 người Chủ sở hữu vật kiến trúc. 30 m .000 đ/ m . có hoặc không có giấy phép xây dựng 319 người .800.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng được đền bù thấp hơn kinh 2 phí cần thiết để xây lại nhà theo tiêu chuẩn cấp 4. Vật trúc 763 người kiến 3.Đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế cho phần bị ảnh hưởng ( không trừ khấu hao và không trừ giá trị còn lại) của phần bị ảnh hưởng Đơn giá tính toán dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thực tế. không trừ khấu hao và giá trị còn lại của vật liệu xây dựng kết cấu hoặc đền bù bằng nhà tại khu tái định cư. Đơn giá hỗ trợ đề xuất là 2.1. có hoặc không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

diện tích 2 2 30 m ). chuồng gia súc. sân.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . cấp điện. có hoặc không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.Đối với cây trồng lâu năm. vận chuyển) nếu tái định cư trong phạm vi tỉnh. Trợ cấp theo các mục dưới đây.000. hàng rào. Người dân sẽ được thông bá trước vài tháng trước khi thu hồi mặt bằng. Chủ sở hữu vật kiến trúc. điện thoại tại nơi ở mới đề xuất là VND 3.Trợ cấp ổn định cuộc sống (Mục 9 dưới đây) and trợ cấp di chuyển (Điều 18 và 20 Nghị định 69/2009): trợ cấp vận chuyển vật liệu VND 3.000 VND/ m .Các hộ có nhà trên đất không phải là đất ở và không có bất kz nhà ở nào khác sẽ được phân 1 lô tiêu chuẩn tại khu TĐC hoặc được hỗ trợ giá trị tiền mặt tương đương nếu người dân bị ảnh hưởng chọn phương án tự TĐC. TP khác sẽ được trợ cấp tối thiểu VND 5. Chi phí lắp đặt đường ống cấp nước. vận chuyển).351 người .500. có hoặc không có giấy phép xây dựng Đền bù bằng tiền mặt theo giá thị trường của vật liệu và nhân công.500. nhà vệ sinh… ) 763 người Tài sản bị thu hồi hoặc bị thiệt hại 5. không căn cứ trên diện tích sử dụng.Các sản phẩm mùa màng hàng năm và nuôi trồng thủy sản theo giá thị trường tương đương tại thời điểm đền bù. Các kết cấu thứ cấp (nhà bếp.Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng Người có đủ điều kiện nhà). Các hộ bị ảnh hưởng chọn phương án di chuyển tới tỉnh.. 763 người 3. Cây cối mùa màng. 319 DPs 4. không trừ khấu hao và giá trị còn lại của vật liệu xây dựng Đơn giá tính toán dựa trên diện tích bị ảnh hưởng thực tế. vì vậy hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời đến địa điểm mới. Chủ sở hữu không kể tình trạng sở hữu .351 người 763 người Tháng 6/2010 Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện nhà theo tiêu chuẩn tối thiểu tương đương nhà cấp 4.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Có 2 trường hợp (i) Diện tích đất ở còn lại đủ để xây lại nhà. tương đương hoặc 2 >100 m ở khu vực 2 nông thôn và 40 m ở khu vực thành thị hoặc (ii) Diện tích đất ở <100 2 m ở khu vực nông 2 thôn và < 40 m ở khu vực thành thị (được xem như không thuận tiện để xây dựng lại nhà). thành phố. sản phẩm nuôi trồng thủy sản Tài sản bị thu hồi hoặc bị thiệt hại 3. 3.000/ hộ hoặc tương đương chi phí di chuyển thực tế (nhân công.000/hộ . tuổi và giá trị sinh lợi ( tương lai) tại thời điểm đền bù. Hoa màu trồng sau thời hạn cuối sẽ không được đền bù.Cây trồng lấy gỗ dựa trên đường kính phần trên của thân cây Trang 48 .351 người . Mức hỗ trợ đề xuất là 2. đền bù bằng tiền mặt theo giá thay thế tương đương với giá thị trường theo chủng loại. .000/ hộ hoặc tương đương chi phí di chuyển thực tế (nhân công.000.

Hỗ trợ ổn định đời sống (Mục 2 điều 17 Nghị định 69/2009) nếu người dân bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù đất bằng tiền mặt : Không có 9.Các ngôi mộ phải được khai quật và hỏa táng theo đúng phong tục tập quán. 7.Mộ chỉ được di dời ít nhất sau 2 năm từ khi chôn. Trong một số trường hợp đặc biệt. do đó.126 người (i) LURC (Sổ đỏ) (ii) đang xin cấp LURC (iii) đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo quy định Việt Nam hoặc (iv) hộ bị ảnh hưởng có hợp đồng thuê đất 2. Người sử dụng đất có . . đối với các hộ bị thiệt hại > 70% diện tích đất nông nghiệp nhưng không phải di dời (diện tích còn lại > 300 m2) thì sẽ được trợ cấp trong 12tháng.Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện theo giá thị trường 6. 8. (iii) Trợ cấp đối với đất nông nghiệp liền kề đất thổ cư. cần chi trả đền bù và di chuyển trước để tránh làm chậm tiền độ của dự án. Tài sản thuộc sở hữu của xã. Nếu phải di dời thì sẽ được hỗ trợ trong 24 tháng. huyện .Đền bù bằng tiền mặt chi phí đào. Nếu phải di dời thì sẽ được hỗ trợ trong 12 tháng. Công trình công cộng Tài sản bị thu hồi hoặc bị thiệt hại Chủ sở hữu tài sản Hoặc (i) Đền bù bằng tiền mặt cho chi phí sửa chữa phục hồi công trình (ii) đền bù theo thỏa thuận giữa Ban đền bù và GPMB Huyện với chủ sở hữu tài sản. Mức hỗ trợ là 30 kg gạo/người/tháng. vận chuyển và cải táng cho gia đình bị ảnh hưởng. mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng. đất Trang 49 . Mức hỗ trợ là 30 kg gạo/người/tháng. Mất nguồn thu nhập và sinh kế do mất đất sản xuất 02 người Ảnh hưởng nặng nề do mất đất sản xuất vĩnh viễn > 20% tổng diện tích đất sản xuất. tỉnh Hoặc (i) Đền bù bằng tiền mặt cho chi phí củ công trình (ii) đền bù theo thỏa thuận giữa Ban đền bù và GPMB Huyện với chủ sở hữu tài sản. ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt. 155 DPs . tài sản công: 02 người Tài sản bị thu hồi hoặc bị thiệt hại Các đơn vị quản l{ hành chính làng xã. mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng (ii)Tương tự.126 người 2. ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt. trùng với mùa trồng trọt khi các hộ gia đình bị ảnh hưởng sử dụng một phần trong chương trình phục hồi thu nhập để phục hồi thu nhập và tạo kế sinh nhai.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Trong một số trường hợp đặc biệt. 2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Số tiền sẽ được chi trả 6 tháng một.126 người (i) Đối với các hộ bị thiệt hại từ 20% đến 70% diện tích đất nông nghiệp nhưng không phải di dời( diện tích còn lại > 300 m2) thì sẽ được trợ cấp trong 6 tháng.Lăng/mộ Lăng mộ bị di dời 155 người 155 người hộ bị ảnh hưởng hoặc nhóm hộ bị ảnh hưởng: .

mức hỗ trợ sẽ được điều chỉnh có tính toán trượt giá. 9 người 9 người .Trợ cấp vận chuyển vật liệu cho các địa điểm kinh doanh riêng lẻ tối thiểu VND 2. 34 người 25 người 25 người . 10. Mục 20 của Nghị định 69/2009). đất ao hồ phụ cận đất thổ cư nhưng phải là đất thổ cư: hỗ trợ thêm (30% đến 70% giá đền bù đất thổ cư liền kề) đối với đất vườn. vận chuyển). (ii) và (iii) ở trên. Các hộ bị ảnh hưởng chọn phương án di chuyển tới tỉnh.000.(theo Khoản 4.Nếu đền bù theo phương thức “đất sản xuất đổi đất sản xuất”.Trợ cấp ngừng kinh doanh cho các hộ không có đăng k{ kinh doanh tối thiểu 3 tháng theo mức hỗ trợ VND 3. . bất kể tình trạng sở hữu về đất . .. những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ các cây giống. Số tiền hỗ trợ sẽ tương đương (i).Dự án đường cao tốc Đà nẵng .000/hộ để trang trải cho thu nhập bị mất trong thời gian gầy dựng kinh doanh tại địa điểm mới. các chương trình khuyến nông lâm nghiệp.. thành phố . quản l{ nông nghiệp.000. .Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng tiền mặt tối đa gấp 5 lần so với số tiền đền bù cho đất nông nghiệp hoặc cấp khu đất hoặc căn hộ hoặc địa điểm kinh doanh.000/ hộ hoặc tương đương chi phí di chuyển thực tế (lao động và nhân công) nếu di chuyển trong phạm vi tỉnh.Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được hưởng một khoản trợ cấp phục hồi thu nhập đặc biệt để đền bù cho thiệt hại thu nhập trong giai đoạn chuyển tiếp. TP khác sẽ được trợ cấp tối thiểu VND 5. Mất nguồn thu nhập và sinh kế do di dời địa điểm kinh doanh Tác động một phần Chủ sở hữu địa điểm kinh doanh .các hộ bị ảnh hưởng sẽ được nhận trợ cấp ổn định cuộc sống nếu địa điểm kinh doanh cần phải xây dựng sửa chữa lại . Tác động nặng nề đến kinh doanh hoặc các dịch vụ khác Chủ sở hữu địa điểm kinh doanh bị di dời.Hỗ trợ cho các hộ có đăng k{ kinh doanh có thu nhập bị ảnh hưởng được đền bù thiệt hại thu nhập tương đương 50 % thu nhập hằng năm cho thời gian 3 tháng dựa trên thu nhập bình Trang 50 Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên di dời địa điểm kinh doanh đến các vị trí gần mặt đường quốc lộ hoặc đường thôn xã và dọc theo các kênh gần các cầu hoặc chân cầu để tối đa hóa khả năng tạo lợi nhuận và các cơ hội kinh doanh.Các hộ phải sắp xếp lại kinh doanh sẽ được đền bù 100% đất bị ảnh hưởng theo giá thay thế.Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện vườn. .500.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000/hộ hoặc tương đương chi phí di chuyển thực tế (nhân công. . Tại thời điểm chi trả đền bù. đất ao hồ và (20% đến 50% giá đền bù đất thổ cư liền kề) đối với đất nông nghiệp. dự kiến khoảng 3 tháng..

(ii) phục hồi đất trong vòng 3 tháng sau khi sử dụng.000/ hộ cho 12 tháng để trang trải chi phí nhân công giúp khôi phục nhà cửa và tái lập sinh kế. Người có đất bị ảnh hưởng .000.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Trang 51 . Nếu hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện được hưởng nhiều chính sách trợ cấp thêm thì chỉ được hưởng 1 mức trợ cấp cao nhất. đòi hỏi DPS thay đổi trong các loại hình sử dụng đất. Nếu chất lượng của đất thay đổi khi được hoàn trả cho DPs.Trợ cấp thêm tối thiểu VND 12. Các tác động tạm thời Mất đất tạm thời 13. PMU 85 sẽ phải trả chi phí đền bù theo giá thay thế hoặc theo phương án đất đổi đất nếu nhà thầu không phục hồi đất bị ảnh hưởng trong vòng 3 tháng sau khi kết thúc sử dụng ( thỏa thuận giữa các bên sẽ được đơn vị giám sát độc lập giám sát) .Đoạn Quảng Nam Loại thiệt hại/tác động trường hợp áp dụng Tháng 6/2010 Người có đủ điều kiện Quyền lợi được hưởng Bố trí thực hiện quân của 3 năm liền kề theo kê khai với co quan thuế 11. Các tác động có thể được xác định trong quá trình thực hiện Các nhóm bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương không kể mức độ nghiêm trọng. mẹ Việt Nam anh hùng.Có quyền được tham gia chương trình phục hồi thu nhập Quyền lợi được đền bù và các hỗ trợ sẽ được thực hiện theo chính sách quyền lợi được hưởng của dự án. khi đó DPS sẽ được bồi thường chi phí lỗ dự kiến . Nguy cơ nghèo/khó khăn cao do mất nguồn tạo thu nhập Mất đất và các tài sản không phải là đất 12.Trợ cấp cho các hộ chính sách theo quy định của Chính phủ (hộ gia đình chính sách.Đối với phần đất được thu hồi tạm thời phục vụ thi công ( tối đa là 2 năm): (i) chi phí thuê đất bằng tiền mặt tối thiểu bằng thu nhập ròng thu được từ tài sản bị ảnh hưởng trong thời gian gián đoạn do thu hồi . Các nhóm dễ bị tổn thương được xác định trong phần định nghĩa các thuật ngữ . gia đình thương binh liệt sĩ).Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .

số lượng hộ đã đủ (hơn 20-25 hộ) để lập khu vực tái định cư và có đủ đất cho khu tái định cư trong khu vực các xã. Huyện Điện Bàn Chính quyền huyện Điện Bàn kiến nghị PMU 85 nên bố trí TĐC theo nhóm và nếu các hộ lựa chọn phương thức TĐC tại các khu TĐC thì PMU 85 nên mua các lô đất của các doanh nghiệp đầu tư phát triển quỹ đất hơn là xây dựng các khu TĐC mới. kết quả tham vấn lựa chọn phương thức tái định cư mong muốn ( tự tái định cư hay nhận lô tại khu tái định cư do dự án xây dựng) và nhu cầu xây dựng các khu tái định cư ở các huyện được thể hiện trong bảng VI. Khả năng xây dựng các khu TĐC Thông qua kết quả thảo luận với chính quyền các xã. chỉ có 6 hộ sẽ di dời. Những người bị ảnh hưởng sẽ được yêu cầu khẳng định lại quyết định của họ trên giấy tờ. Tổng cộng có 2515 hộ phải di dời.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Theo các thông tin thu thập được từ lãnh đạo các huyện và các xã bị ảnh hưởng thông qua các vòng tham vấn lần thứ nhất và thứ hai và các buổi họp với những người dân bị ảnh hưởng tại các xã trong vòng tham vấn thứ hai thì khả năng bố trí đất tái định cư tại các xã bị ảnh hưởng bao gồm khu TĐC do chủ dự án triển khai và các khu TĐC đã được hoạch định hoặc các khu TĐC do cơ quan chức năng địa phương và doanh nghiệp đầu tư phát triển quỹ đất xây dựng mà các hộ bị ảnh hưởng có thể thỏa thuận trực tiếp với họ hoặc PMU 85 và DCSCC sẽ thương lượng với họ để bố trí tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. vì thế những hộ này sẽ chuyển đến các khu vực khác đã được xây dựng và vẫn còn chỗ trống. 1) Đại diện xã Điện Quang.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . có nghĩa là không đủ để lập một khu vực tái định cư riêng biệt. số lượng hộ phải di dời. 2) Ở xã Điện Thọ chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn 2 có diện tích khoảng 25. khả năng xây dựng các khu TĐC theo yêu cầu tại các xã như sau: Theo kết quả tham vấn với cơ quan chức năng các huyện và các xã về khả năng bố trí đất tái định cư đã được trình bày trong chương 8 thì tất cả các huyện và các xã bị ảnh hưởng đã xác nhận không có sẵn đất công để thay thế đất nông nghiệp. Đối với những người di dời tới khu vực tái định cư. trong đó 173 hộ muốn tự di dời và 2342 hộ muốn dời tới khu tái định cư. VI. ở xã Hòa Phong. BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ Dựa trên các kết quả của báo cáo kiểm kê các thiệt hại đã được thể hiện trong Chương V. Vị trí Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. huyện Điện Bàn cho biết trong xã không có đất để xây dựng các khu TĐC mới.000 m2 đất do chính quyền địa phương quản l{.1 dưới đây. Đặc biệt. Tuy nhiên.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 VI. các huyện và các xã trên cũng cho biết việc bán đất nông nghiệp ở địa phương của họ là không khó. cách khu dân cư cũ khoảng 0. nhà trẻ Trang 52 . đền bù và hỗ trợ di dời sẽ được cung cấp. Điều này sẽ tiếp tục được khảng định trong quá trình thực hiện và số lượng chính xác những người bị ảnh hưởng sẵn sàng di dời tới khu vực tái định cư do dự án tài trợ và đối với những người tự di dời sẽ được quyết định dựa theo ban tham vấn.5 Km. Khả năng xây dựng các khu TĐC ở các xã bị ảnh hưởng được trình bày bên dưới.1. trung tâm y tế. Đối với các hộ lựa chọn tự di dời. Chủ dự án có thể đền bù bằng tiền mặt cho những người bị ảnh hưởng trong công tác giải quyết bố trí TĐC.

000 m2 do chính quyền địa phương quản l{. trung tâm y tế.000 m2. Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. cách khu dân cư cũ khoảng 700 m. và cũng gần các đường dây 35 KV và 0.4 KV. nhà trẻ. nhà văn hóa cộng đồng và cách khu dân cư cũ khoảng 1. 35 KV và 0. Vị trí khu TĐC này gần sát các đường liên xã. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. cách khu dân cư cũ khoảng 600 m. trung tâm y tế. đất do chính quyền địa phương quản l{.4 KV.4 KV. huyện Duy Xuyên chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn Nam Thành có diện tích khoảng 11. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. 0. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần các đường dây 35 KV và 0.000 m2 do chính quyền địa phương quản l{. trung tâm y tế.000 m2. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần đường dây 0. cách khu dân cư cũ khoảng 1.4 KV. 5) Ở xã Duy Trung. huyện Duy Xuyên có 2 vị trí xây dựng khu TĐC (i) Vị trí khu TĐC ở thôn Chiêm Sơn có diện tích khoảng 25. huyện Điện Bàn có 2 vị trí xây dựng khu TĐC (i) Khu TĐC ở thôn 5 có diện tích khoảng 6.000-15. (ii) Khu TĐC ở thôn Phú Nhâm Đông có diện tích khoảng 10. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng. Vị trí Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần các đường dây 110 KV. Khu TĐC được xây dựng trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. trung tâm y tế. 3) Ở xã Điện Tiến.000 m2.000 m2 đất do chính quyền địa phương quản l{. trung tâm y tế. Khu TĐC cũng nằm gần các đường dây 35 KV. Với các vị trí có khả năng bố trí khu TĐC trong xã Điện Tiến.000 m2. Huyện Duy Xuyên 4) Ở xã Duy Sơn. Khu TĐC này nằm gần Trang 53 . cách khu dân cư cũ khoảng 100 m.4 KV. xã Điện Tiến có diện tích từ 10.4 KV. Khu TĐC cũng nằm gần các đường dây 110 KV và 0. Vị trí xây dựng khu TĐC này nằm gần đường liên xã. nhà văn hóa cộng đồng và cách khu dân cư cũ khoảng 100 m. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. cách khu dân cư cũ khoảng 600 m.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .5 km.5 km. Huyện Thăng Bình 6) Ở xã Bình Quế. PMU 85 dễ dàng bố trí TĐC cho các hộ bị ảnh hưởng cũng như thuận tiện cho các hộ lựa chọn phương thức TĐC mong muốn.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần các đường dây 35 KV và 0. trung tâm y tế. huyện Thăng Bình chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn Bình Hội có diện tích khoảng 30. Vị trí này nằm gần đường liên xã (rộng 11 m và được trải nhựa). 7) Ở xã Bình Chánh chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn Mỹ Trà có diện tích khoảng 15.4 KV. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. nhà trẻ. Vị trí xây dựng Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. (ii) Khu TĐC ở thôn Thái Cẩm. Vị trí xây dựng khu TĐC này nằm trên đất đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới.

trung tâm y tế. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần các đường dây 35 KV và 0. Trang 54 .4 KV. trung tâm y tế. 10) Ở xã Tam Phước chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn Phú Mỹ có diện tích khoảng 10.4 KV.4 KV.500 m 2. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã. trung tâm y tế. nhà trẻ. huyện Phú Ninh có 3 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC (i) Khu TĐC ở thôn Hòa Bình có diện tích khoảng 10. nhà trẻ.4 KV. cách khu dân cư cũ khoảng 0.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 đường liên xã. (iii) Khu TĐC ở thôn Khánh Thơ có diện tích khoảng 11. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã.000 m2. cách khu dân cư cũ khoảng 300 m.4 KV. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới.4 KV.5 km.500 m2. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã. nhà trẻ. huyện Phú Ninh có 2 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC (i) Vị trí Khu TĐC ở thôn 6 có diện tích khoảng 6. Khu TĐC cũng nằm gần đường dây 0. cách khu dân cư cũ khoảng 150 m. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. Khu TĐC được xây dựng trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần 0. trung tâm y tế. huyện Thăng Bình có 2 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC (i) Vị trí khu TĐC ở thôn Qu{ Thành có diện tích khoảng 16. nhà văn hóa cộng đồng và cách khu dân cư cũ khoảng 300 m. (ii) Khu TĐC ở thôn 7 có diện tích khoảng 5. trung tâm y tế.4 KV. (ii) Khu TĐC ở thôn Qu{ Phước 1 có diện tích khoảng 15. 0.500 m2 đất do chính quyền địa phương quản l{. cách khu dân cư cũ khoảng 700 m. Huyện Phú Ninh 9) Ở xã Tam Thanh. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã. nhà văn hóa cộng đồng và cách khu dân cư cũ khoảng 100 m và cũng nằm gần đường dây 0. nhà văn hóa cộng đồng và cách khu dân cư cũ khoảng 200 m và gần sát đường dây 0. Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. trung tâm y tế. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới.000 m 2. Khu TĐC này nằm gần các đường liên xã.500 m 2. trung tâm y tế. trung tâm y tế.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. (ii) Khu TĐC ở thôn Trường Mỹ có diện tích khoảng 10.500 m2 đất do chính quyền địa phương quản l{. Khu TĐC cũng nằm gần đường dây 0. 11) Ở xã Tam Thái.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Khu TĐC được xây dựng trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới.4 KV. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới.000 m2 đất do chính quyền địa phương quản l{.000-20. Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. trung tâm y tế. 8) Ở xã Bình Qu{.4 KV. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần các đường dây 35 KV. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng. Khu TĐC cũng nằm gần 0. Khu TĐC cũng nằm gần các đường dây 110 KV và 0. nhà trẻ. nhà văn hóa cộng đồng và cách khu dân cư cũ khoảng 600 m. Khu TĐC được xây dựng trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới.

4 KV. cách khu dân cư cũ khoảng 0.000 m2. cách khu dân cư cũ khoảng 200 m. Tam Mỹ Tây. huyện Núi Thành cho biết trong các xã không có đất để xây dựng các khu TĐC mới. Tam Nghĩa và Tam Anh Nam. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. thành phố Tam Kz cho biết trong xã không có đất để xây dựng các khu TĐC mới.5 km.000 m2.4 KV. Chủ dự án có thể đền bù bằng tiền mặt cho những người bị ảnh hưởng trong công tác giải quyết bố trí TĐC. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã.4 KV. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần các đường dây 110 KV và 0. cách khu dân cư cũ khoảng 0.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 12) Ở xã Tam Đàn.000 m2 đất do chính quyền địa phương quản l{.000 m2. trung tâm y tế. nhà trẻ. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã. Khu TĐC này nằm gần sát các đường liên xã. đất do chính quyền địa phương quản l{. 13) Ở xã Tam Đại chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn Đông Tây có diện tích khoảng 4. trung tâm y tế. (ii) Khu TĐC ở thôn Trung Đình có diện tích khoảng 7. cách khu dân cư cũ khoảng 150 m.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Khu TĐC cũng nằm gần đường dây 110 KV.4 KV. Khu TĐC được xây dựng trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. trung tâm y tế. Khu TĐC này gần sát các đường liên xã. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần các đường dây 35 KV và 0.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Khu TĐC này nằm gần đường liên xã.000 m2 . 15) Đại diện xã Tam Xuân 2. huyện Phú Ninh có 2 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC (i) Khu TĐC ở thôn Xuân Trung có diện tích khoảng 6. Thành phố Tam Kz Chính quyền thành phố Tam Kz kiến nghị PMU 85 nên bố trí TĐC theo nhóm và nếu các hộ lựa chọn phương thức TĐC tại các khu TĐC thì PMU 85 nên mua các lô đất của các doanh nghiệp phát triển quỹ đất hơn là xây dựng các khu TĐC mới.5 km. Trang 55 . Vị trí này nằm trên trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. trung tâm y tế. 16) Ở xã Tam Xuân 1 chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn 5 có diện tích khoảng 25. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng. Huyện Núi Thành Chính quyền huyện Núi Thành kiến nghị PMU 85 nên bố trí TĐC theo nhóm và nếu các hộ lựa chọn phương thức TĐC tại các khu TĐC thì PMU 85 nên mua các lô đất của các doanh nghiệp phát triển quỹ đất hơn là xây dựng các khu TĐC mới. Chủ dự án có thể đền bù bằng tiền mặt cho những người bị ảnh hưởng trong công tác giải quyết bố trí TĐC. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng và cũng nằm gần 0. 17) Ở xã Tam Mỹ Đông chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn 5 có diện tích khoảng 20. 14) Đại diện xã Tam Ngọc. nhà văn hóa cộng đồng và cách khu dân cư cũ khoảng 150 m và cũng nằm gần đường dây 0. trung tâm y tế.

họ có quyền được nhận một lô đất 100 m2 2. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Khu TĐC cũng nằm gần đường dây 35 KV và 0. các lô đất từ 5 khu tái định cư sẽ được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng như được trình bày trong bảng VI. cách khu dân cư cũ khoảng 200 m. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . những người có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và những người bị thiệt hại về kinh doanh. Phân phối đất ở khu vực tái định cư: việc phân phối đất ở khu vực tái định cư ở trên được đề cập như sau: 1. việc xây dựng hệ số phát triển cho khu vực tái định cư là khoảng 2. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. PMU 85 sẽ thực hiện các cuộc tham vấn rộng rãi với chính quyền xã và huyện để phát hiện các khu vực tái định cư có khả năng và hoàn thiện các khu vực trong tham vấn thêm với những người bị ảnh hưởng phải di dời để đảm bảo địa điểm của khu vực tái định cư là có thể chấp nhận được với họ. một số người bị ảnh hưởng sẽ được lựa chọn để di dời tới khu tái định cư ở huyện liền kề với diện tích đất ở nhiều hơn ở khu tái định cư cũ.1 ở dưới2. Vị trí này nằm trên khu vực đất nông nghiệp nên không có hộ nào buộc phải di dời đến nơi ở mới. Đối với những người bị ảnh hưởng. trung tâm y tế. nhà trẻ và nhà văn hóa cộng đồng. Hơn thế nữa. Khu TĐC này nằm gần đường liên xã. Chủ dự án có thể đền bù bằng tiền mặt cho những người bị ảnh hưởng trong công tác giải quyết bố trí TĐC. họ có quyền được nhận một lô đât có diện tích tối thiểu là 40 m2 Dựa trên các yêu cầu về đất.000 m2. 19) Ở xã Quế Xuân 2 chỉ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn 5 có diện tích khoảng 10.2 lần Trang 56 . trung tâm y tế.000 m2. những người có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và phải di dời. Đối với những người bị ảnh hưởng. 20) Ở xã Phú Thọ có 1 vị trí dự kiến xây dựng khu TĐC thuộc thôn 1 có diện tích khoảng 10. nếu như khả năng chứa của khu vực tái định cư ở huyện ít hơn yêu cầu. 2 Cần lưu { rằng.5 km. Số lượng khu vực tái định cư sẽ được phát triển phải dựa vào số người bị ảnh hưởng chấp nhận di dời tới khu vực tái định cư do dự án tài trợ. Khu TĐC cũng nằm gần đường dây 35 KV. cách khu dân cư cũ khoảng 0.4 KV. 18) Đại diện huyện Quế Sơn cho biết trong các xã không có đất để xây dựng các khu TĐC mới.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Huyện Quế Sơn Chính quyền huyện Quế Sơn kiến nghị PMU 85 nên bố trí TĐC theo nhóm và nếu các hộ lựa chọn phương thức TĐC tại các khu TĐC thì PMU 85 nên mua các lô đất của các doanh nghiệp phát triển quỹ đất hơn là xây dựng các khu TĐC mới.

và nhà văn hóa cộng đồng. trường mầm non. trường mầm non. và nhà văn hóa cộng đồng. trường mầm non.052 25. và nhà văn hóa cộng đồng. Đường điện gần với khu tái định cư. Tất cả các khu tái định cư đều gần với đường nối xã.000 Chủ sở hữu của khu đất cho khu vực tái định cư là chính quyền địa phương. trạm y tế.230 Số khu vực tái định cư có tiềm năng 03 03 02 04 Trang 57 Diện tích của khu vực tái định cư có tiềm năng(m2) Ghi chú 46. Đường điện gần với khu tái định cư. Tất cả các khu tái định cư đều gần với đường nối xã. Tất cả các khu tái định cư đều gần với đường nối xã.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng VI.880 30. trạm y tế.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .1: Các hộ di dời ở các huyện Huyện Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Số hộ phải di dời 462 322 285 316 Số hộ muốn tự di dời 34 16 13 26 Số hộ muốn di dời tới khu tái định cư 428 306 272 290 Diện tích tái định cư yêu cầu (m2) 44. 20. Đường điện gần với khu tái định cư.000 Chủ sở hữu của khu đất cho khu vực tái định cư là chính quyền địa phương. . Tất cả các khu tái định cư đều gần với đường nối xã. trường mầm non.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . 81. trạm y tế.806 32. trạm y tế.000 Chủ sở hữu của khu đất cho khu vực tái định cư là chính quyền địa phương. và nhà văn hóa cộng đồng. Đường điện gần với khu tái định cư. 46.000 Chủ sở hữu của khu đất cho khu vực tái định cư là chính quyền địa phương.

Chủ sở hữu của khu đất cho khu vực tái định cư là chính quyền địa phương. và nhà văn hóa cộng đồng. trạm y tế. Phú Ninh 464 48 416 48.500 Tam Kz 54 4 50 5. trường mầm non. Đường điện gần với khu tái định cư.500 Trang 58 .818 10 71. trạm y tế.342 245.515 173 2. Đường điện gần với khu tái định cư.000 Chủ sở hữu của khu đất cho khu vực tái định cư là chính quyền địa phương.344 24 309. và nhà văn hóa cộng đồng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Tất cả các khu tái định cư đều gần với đường nối xã.Đoạn Quảng Nam Núi Thành 612 32 Tháng 6/2010 580 58.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Tất cả các khu tái định cư đều gần với đường nối xã. trường mầm non.344 02 45.214 0 0 Tổng 2.

mốc thời gian và trách nhiệm của các bên liên quan được thể hiện trong công tác thiết kế. số lô. Diện tích đất được đổi không < 40 m2 hoặc đền bùh bằng tiền mặt theo giá trị tương đương. người dân bị ảnh hưởng sẽ nhận lô TĐC không được trả thêm phần chênh lệch nào). hoặc (ii) Nhận đất tại khu TĐC do dự án xây dựng. Trang 59 . người dân bị ảnh hưởng được nhận lô đất mới mà không phải trả thêm chi phí. (d) Các quy định cụ thể về phân lô TĐC sẽ được Ban đền bù và GPMB Huyện thiết lập sau khi tham vấn các huyện.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 VI. Nội dung này sẽ được các Ban đền bù và GPMB Huyện xác định và thống nhất với các các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình khảo sát kiểm kê chi tiết.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . xây dựng và bố trí các hộ bị di dời vào các khu TĐC được thể hiện qua các bước dưới đây. các nội dung công việc cần thiết. lựa chọn tư vấn thực hiện các nội dung công việc này. Căn cứ mức chênh lệch giữa giá đất thổ cư và giá đất tại khu TĐC.2. Người dân bị ảnh hưởng toàn bộ đất thổ cư và nhà có thể chọn một trong 2 phương án sau: (i) Đền bù bằng tiền mặt theo giá thị trường (không bị trừ thuế và chi phí giao dịch) cho toàn bộ diện tích đất cộng với tiền đền bù tự TĐC. người dân bị ảnh hưởng sẽ nhận lô TĐC và phần chênh lệch bằng tiền mặt (c) Lập phương án và thiết kế khu TĐC sẽ do tư vấn của PMU 85 thuê sau khi tham vấn các bên liên quan và được sự chấp thuận của UBND Tỉnh Quảng Nam. (b) Nếu lô đất tại khu TĐC có giá trị thấp hơn giá trị của lô đất ở bị ảnh hưởng. (c) Ban đền bù và GPMB Huyện trình quy hoạch và thiết kế chi tiết TĐC cùng với dự toán xây dựng và báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các khu TĐC lên Sở Xây dựng. nếu người dân bị ảnh hưởng chọn phương án tự TĐC Số lượng lô của các khu TĐC sẽ phụ thuộc vào lựa chọn của người dân bị ảnh hưởng. (e) Đối với các hộ bị mất đất hỗ trợ thông qua phương án đất đổi đất có đặc tính tương đương và được cấp giấy tờ mà không phải trả bất cứ khoản chi phí nào. Sau khi các các hộ bị ảnh hưởng quyết định cuối cùng về phương án tái định cư mong muốn.. diện tích lô. người dân bị ảnh hưởng được quyền bố trí TĐC nếu diện tích đất thổ cư còn lại không bị ảnh hưởng < 40 m2 ở khu vực thành thị và < 100 m2 ở khu vực nông thôn. (a) Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ đề xuất các vị trí TĐC lên UBND Tỉnh Quảng Nam chấp thuận (Tổng diện tích khu TĐC.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .). các phương án đền bù bao gồm: (a) Nếu giá bán lô đất tại khu TĐC lớn hơn giá trị đất thổ cư bị ảnh hưởng. Nếu lô đất tại khu TĐC tương đương với giá trị của lô đất ở bị ảnh hưởng. Quá trình quy hoạch khu TĐC và chính sách TDC Các lô đất thổ cư bị ảnh hưởng toàn bộ có nhà trên đất (các hộ bị ảnh hưởng phải di dời): Lô đất không còn phù hợp để sử dụng và toàn bộ tài sản phải được thu hồi). xã và người dân bị ảnh hưởng và sẽ được UBND các huyện chấp thuận chính thức. (b) Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ chuẩn bị đề cương tham chiếu cho công tác quy hoạch và thiết kế chi tiết..

Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ (i) tham vấn các hộ dân phải di dời để thống nhất vị trí cuối cùng xây dựng khu TĐC. (iii) các văn bản thống nhất được công bố tại UBND các xã. Các Ban đền bù và GPMB Huyện cũng sẽ xem xét phân lô thích hợp cho các hộ dân kinh doanh và đảm bảo lô TĐC được phân có điều kiện phù hợp tiếp tục kinh doanh.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . ghi nhận phản hồi 1/8/2010 đến 30/8/2010 1/9/2010 đến 30/10/2010 1/11 đến 15/12/2010 Trang 60 Đơn vị chịu trách nhiệm PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện PMU85 và Ban đền bù và GPMB Huyện trình UBND Tỉnh Quảng Nam PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện Tư vấn dưới sự giám sát của PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện Tư vấn với sự hỗ trợ của PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện .trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án đền bù và chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị thu hồi đất đê xây dựng khu TĐC. chợ…) Tham vấn với các bên liên quan về quy hoạch TĐC. các điều kiện thanh toán.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . các bước quy hoạch và phát triển khu TĐC được tóm tắt trong bảng VI. nhà trẻ. phần chênh lệch sẽ được trả cho các các hộ bị ảnh hưởng bằng tiền mặt . Về thời gian chi trả đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng ít nhất 4 tháng trước khi di dời để người dân bị ảnh hưởng có đủ thời gian xây dựng lại nhà. Các các hộ bị ảnh hưởng sẽ không di dời cho đến khi đã được phân đất và người dân bị ảnh hưởng đã nhận đủ tiền đền bù và trợ cấp theo mức được duyệt. quy hoạch phân lô. phát triển và triển khai bố trí TĐC STT Bước Thời gian/Số ngày dự kiến 1 Khảo sát cuối cùng và đề xuất vị trí 12/ 2009 đến 30/4/2010 2 UBND Tỉnh chấp thuận 1/7/2010 đến 30/7/2010 3 4 5 Chuẩn bị Đề cương tham chiếu và lựa chọn Tư vấn quy hoạch và thiết kế chi tiết Chuẩn bị dự thảo quy hoạch chi tiết theo tiêu chuẩn Việt Nam (cơ sở hạ tầng. (d) Ban đền bù và GPMB Huyện triển khai khảo sát kiểm kê chi tiết. (f) Trong quá trình chuẩn bị quy hoạch chi tiết. diện tích lô. chi phí. tiến độ tái định cư và quy trình phân lô tái định cho các hộ dân. Triển khai công tác đấu thấu và lựa chọn nhà thầu xây dựng khu TĐC( có thể bao gồm xây nhà TĐC nếu các các hộ bị ảnh hưởng mong muốn dự án xây nhà TĐC) (e) Phân lô cho các hộ dân và cấp Giấy CNQSDĐ và sở hữu nhà ở.2 dưới đây Bảng VI.2: Các bước quy hoạch. (ii) thông báo cho các các hộ bị ảnh hưởng nếu giá trị lô đất được phân thấp hơn giá thay thế của lô đất ở bị thu hồi. Sau khi hoàn tất việc lựa chọn khu TĐC và được sự thống nhất của các các hộ bị ảnh hưởng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Sở TN và MT tỉnh Quảng Nam xem xét trình UBND Tỉnh chấp thuận thu hồi đất và quy hoạch chi tiết các khu TĐC. chuẩn bị phương án đền bù cho từng hộ dân bị ảnh hưởng.

. đánh giá thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng khu TĐC. (ii) Chi phí hoạch định vị trí xây dựng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Châp thuận kết quả đấu thầu của các cấp có thâm quyền và thông báo kết quả trúng thầu cho nhà thầu thắng thầu 9 Thi công xây dựng khu TĐC 10 Chia lô 11 12 13 Phân lô cho các các hộ bị ảnh hưởng theo quy định Xây dựng nhà ở và các hạ tầng dịch vụ xã hội ( song song) Các hộ dân di dời và TĐC Tháng 6/2010 Thời gian/Số ngày dự kiến Đơn vị chịu trách nhiệm 16/12/2010 đến 30/3/2011 PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện 1 /4/2011 đến 15/5/2011 Tư vấn của PMU 85 15 /5/ 2011 đến 15 /7/ 2011 PMU 85 30 /7 /2011 đến 30 /12/2011 1 /1/ 2012 đến 30 /3/ 2012 1 /1/ 2012 đến 30 /3/ 2012 30 /10 2011 đến 30 /5/ 2012 1/2/2012 đến 30/7/2012 Nhà thầu Nhà thầu PMU 85. để đạt được mục tiêu của kế hoạch TĐC. trợ cấp tái định cư và trợ cấp cho giai đoạn chuyển tiếp. Mời thầu. (iii) Chi phí xây dựng đường dẫn vào khu TĐC. DOF xem xét trình UBND Tỉnh chấp thuận. (i) Chi phí khảo sát địa hình.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . chi phí đầu tư khu TĐC sẽ được hoàn trả từ tiền đền bù đất ở của các hộ dân (Người dân bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù cho đất thổ cư bị thu hồi và mua lại đất tại khu TĐC). Tuy nhiên. TKCT và lập EIA. trình DOC. Ban đền bù và GPMB Huyện và chính quyền các xã sẽ hỗ trợ các các hộ bị ảnh hưởng trong quá trình mua đất và thủ tục cấp các giấy CN. địa chất và thủy văn. các hạng mục sau đây sẽ không được tính vào giá bán đất trong khu TĐC (do chủ đầu tư chịu). nhà văn hóa cộng đồng…. Công bố kế hoạch được chấp thuận tại các xã bị ảnh hưởng Thiết kế chi tiết và lập HSMT dựa trên quy hoạch chi tiết. Ban đền bù và GPMB Huyện cũng sẽ hỗ trợ các gia đình bị di dời ( nếu cần) làm việc với các doanh nghiệp phát triển đất ở tại địa phương trong trường hợp người dân bị ảnh hưởng muốn mua lô hoặc căn hộ tại các khu do các doanh nghiệp này hoặc huyện phát triển ( không phải do dự án thực hiện). VI.3. và (iv) Chi phí đầu tư các dịch vụ xã hội như trạm y tế.2 ở trên. phương án đền bù khu TĐC. Trang 61 . Ban đền bù và GPMB Huyện và Xã Các hộ dân và Nhà thầu Các hộ dân với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương Các các hộ bị ảnh hưởng chọn phương án nhận tiền để tự TĐC sẽ được đền bù đầy đủ tất cả các thiệt hại ( đất và tài sản trên đất). DONRE.Đoạn Quảng Nam STT 6 7 8 Bước Hoàn thiện công tác hoạch định bao gồm EIA. nhà trẻ. Chi phí phát triển khu TĐC Theo chính sách về quyền lợi được hưởng và các nguyên tắc được mô tả tọng mục VI.

đấu thầu.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . (ii) Thống nhất với các các hộ bị di dời về phương án tái định cư lựa chọn ( vào khu TĐC hay vào các khu đang hoặc sẽ được xây dựng tại xã không thuộc dự án hoặc tự TĐC). dự toán. (iii) triển khai các bước và cơ chế phê duyệt vị trí xây dựng. Trang 62 . Các nội dung TĐC được PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện triển khai khi kế hoạch TĐC đã được phê duyệt Các nội dung TĐC sau cần được PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện triển khai khi kế hoạch TĐC đã được phê duyệt: (i) Chốt danh sách các hộ phải di dời theo từng xã sau khi hoàn thành công tác kiểm kê chi tiết.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 VI. dựa trên mốc GPMB trên thực địa. phân lô và cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ bị di dời.4. quy hoạch và TKCT.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . thi công và giám sát thi công khu TĐC .

mức hỗ trợ tối đa là 36 tháng. mức hỗ trợ tối đa là 24 tháng. ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt. đền bù theo giá thay thế chưa đủ mà phải có phương án hỗ trợ TĐC bằng nhiều hình thức khác nhau và chương trình phục hồi kinh tế để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có điều kiện sống không được tệ hơn trước khi có dự án hoặc phải cải thiện sinh kế và tiêu chuẩn sống tại nơi ở mới. người dân tái định cư tại các môi trường mới không phù hợp với kỹ năng sản xuất hoặc cạnh tranh gay gắt hơn về nguồn nguyên liệu sản xuất. Chính phủ Việt nam đã cải thiện chính sách thu hồi đất.. Chính sách phục hồi kinh tế và cải thiện sinh kế được mô tả trong chương 3 và theo chi tiết dưới đây: (1) Trợ cấp để ổn định cuộc sống nếu những người bị ảnh hưởng được đền bù bằng tiền mặt đối với đất nông nghiệp: . Trong một số trường hợp đặc biệt. các nhóm họ hàng bị phân tán. Nghị định 197 /2004. truyền thống và tinh thần giúp đỡ lẫn nhau có thể không như trước hoặc mất đi. Theo kết quả kiểm kê thiệt hại.Tương tự. Trong một số trường hợp đặc biệt.hộ phải di dời và hộ mất hơn 20 % đất sản xuất ) và các nhóm dễ bị tổn thương. Thêm vào đó. Chương trình phục hồi và cải thiện sinh kế là bắt buộc trong chính sách TĐC không tự nguyện của Ngân hàng TG.). Người dân bị ảnh hưởng đủ điều kiện hưởng các chính sách hỗ trợ khác nhau đề phục hồi và cải thiện sinh kế bao gồm các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề (Hộ mất địa điểm kinh doanh. đất ao hồ phụ cận đất thổ cư nhưng phải là đất thổ cư: hỗ trợ thêm (30% đến 70% giá đền bù đất thổ cư liền kề) đối với đất vườn..Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . một số người dân bị ảnh hưởng do vị trí xã hội hay điều kiện kinh tế sẽ ít có khả năng tái lập cuộc sống hơn những người khác và vì thế có nguy cơ trở nên nghèo hơn. (2) Trợ cấp đối với đất nông nghiệp liền kề đất thổ cư. Vì thế. Nếu phải di dời thì sẽ được hỗ trợ trong 24 tháng. có 3. đền bù và hỗ trợ theo từng thời điểm. đất vườn. PHỤC HỒI VÀ CẢI THIỆN THU NHẬP Theo kinh nghiệm thực hiện công tác GPMB và TĐC. đất ao hồ và (20% đến 50% giá đền bù đất thổ cư liền kề) đối với đất nông nghiệp Trang 63 . Mức hỗ trợ là 30 kg gạo/người/tháng. . và Nghị định 69/2009. TĐC không tự nguyện cho các dự thường phát sinh các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế. đặc biệt là chính sách hỗ trợ để đảm bảo bảo người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có điều kiện sống không được tệ hơn trước khi có dự án hoặc phải cải thiện sinh kế và tiêu chuẩn sống tại nơi ở mới.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . người dân có nguy cơ nghèo đói do mất đất sản xuất hoặc mất nguồn thu nhập. đối với các hộ bị thiệt hại > 70% diện tích đất nông nghiệp nhưng không phải di dời (diện tích còn lại > 300 m2) thì sẽ được trợ cấp trong 12tháng.g. Luật. Mức hỗ trợ là 30 kg gạo/người/tháng. Nếu phải di dời thì sẽ được hỗ trợ trong 12 tháng. Nghị định của CP Việt Nam như Luật đất đai năm 2003. ở các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt. môi trường và xã hội.670 hộ bị ảnh hưởng nặng nề và hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương. (e. hệ thống sản xuất bị chia cắt.Đối với các hộ bị thiệt hại từ 20% đến 70% diện tích đất nông nghiệp nhưng không phải di dời( diện tích còn lại > 300 m2) thì sẽ được trợ cấp trong 6 tháng. các yếu tố văn hóa. trừ khi có biện pháp giảm thiểu..Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 VII.

xã đã xác nhận vấn đề trên trong các cuộc họp được tổ chức tại các huyện bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ tháng 12/2009-1/2010.(theo Khoản 4. các các hộ bị ảnh hưởng và người dân địa phương sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án qua hai vòng tham vấn để tìm kiếm quỹ đất thay thế cho đất sản xuất bị thu hồi.000VND/người/tháng trong 6 tháng. Mục 20 của Nghị định 69/2009).000VND/hộ trong 12 tháng để bổ sung thêm lao động giúp họ sửa chữa lại nhà và tái thiết lập sinh kế .000.000. những người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ các cây giống.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 (3) Nếu đền bù theo phương thức “đất sản xuất đổi đất sản xuất”. (7) Trợ cấp ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh không có giấy phép kinh doanh là 3. Chính quyền và người dân địa phương khẳng định không thể có đủ quỹ đất có sẵn để đền bù thay thế cho những người bị ảnh hưởng bởi dự án (đã được trình bày trong Chương 8).000VND/hộ/tháng cho thời gian tối thiểu 3 tháng. các hộ có người tàn tật.. bao gồm cả đất thổ cư và đât nông nghiệp. (8) Nhóm người có khả năng bị tổn thương (người dân tộc thiểu số. các hộ nghèo. xã sẽ hỗ trợ pháp l{ cho người dân trong suốt quá trình Trang 64 . Quá trình tham vấn với những người dân bị ảnh hưởng về các phương thức lựa chọn các chương trình/hoạt động phục hồi kinh tế khác nhau đã được trình bày trong Bảng VIII. người già không nơi nương tựa): Hỗ trợ thêm tối thiểu 12. quản l{ nông nghiệp. các chương trình khuyến nông lâm nghiệp. nguy cơ của các hộ nông dân bị ảnh hưởng là rất cao. Tư vấn đã tham vấn với lãnh đạo các huyện và xã bị ảnh hưởng. dự án đảm bảo đất bị thu hồi sẽ được đền bù theo giá thay thế tại thời điểm chi trả đền bù. Đồng thời chính quyền các huyện. Tư vấn PMU 85 đã tiến hành các công việc sau: (a) Nỗ lực tìm kiếm đất nông ngiệp để đền bù cho đất nông nghiệp bị thu hồi Nếu không có đất sản xuất.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Lãnh đạo các huyện. Hỗ trợ cho các hộ có đăng k{ kinh doanh có thu nhập bị ảnh hưởng được đền bù thiệt hại thu nhập tương đương 50 % thu nhập hằng năm cho thời gian 3 tháng dựa trên thu nhập bình quân của 3 năm liền kề theo kê khai với co quan thuế. Để chắc chắn tất cả người dân bị ảnh hưởng đều có thể mua đất sản xuất bằng tiền đền bù. (9) Các hỗ trợ khác do mỗi tỉnh thành quyết định dựa trên các điều kiện ở địa phương (theo Khoản 23 của Nghị định 69/2009)..2 ở Chương 8 dưới đây. Do vậy. Đối với các yêu cầu về chương trình phục hồi kinh tế. (6) Hỗ trợ cho các lao động bị ảnh hưởng (những người sử dụng đất công để sản xuất hoặc đất sản xuất kinh doanh) với số tiền tương đương với số tiền đền bù đối với diện tích đất họ đang được phép sử dụng. tối đa 6 tháng để giải quyết thiệt hại thu nhập trong quá trình tái lập các cửa hàng dự kiến trong thời gian 3 tháng. hộ gia đình phụ nữ là chủ hộ.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . thực trạng trên cũng cho thấy rằng trong địa phận tỉnh Quảng Nam đã diễn ra các hoạt động buôn bán đất nhộn nhịp. Tuy nhiên. (4) Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp bằng tiền mặt tối đa gấp 5 lần so với số tiền đền bù cho đất nông nghiệp hoặc cấp khu đất hoặc căn hộ hoặc địa điểm kinh doanh (5) Đối với các lao động bị ảnh hưởng do việc thu hồi đất thổ cư từ các khu vực đất công hay khu vực kinh doanh: Hỗ trợ trong suốt giai đoạn chuyển tiếp (theo đề xuất thì 750. gặp gỡ các chuyên viên địa chính và quản l{ đất đai tại các xã.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

mua đất cũng như giúp họ nhận được các giấy tờ hợp pháp đối với khu đất đã mua. DCSCC cần
triển khai các phương thức hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng (được cập nhật trong RP).
(b)

Các cơ hội việc làm và các chương trình phục hồi thu nhập

Mặc dù đã có các biện pháp nêu trên, dự án sẽ lập kế hoạch và triển khai một chương trình phục
hồi thu nhập phù hợp và mang tính bền vững cho các hộ dân đủ điều kiện tham gia tùy theo nhu
cầu. Trong quá trình tham vấn từ tháng 12/2009-1/2010, Tư vấn đã làm việc với nhiều tổ chức
khác nhau, bao gồm các NGOs tại Quảng Nam để thảo luận và xác định các cơ hội việc làm tiềm
năng, các chương trình đào tạo, cho vay vốn và phục hồi thu nhập đang được triển khai tại các địa
phương mà người dân bị ảnh hưởng có thể tiếp cận được. Đồng thời cũng thảo luận về các
chương trình và các yêu cầu cơ bản để các hộ có đủ điều kiện có việc làm. Tư vấn cũng đã khảo sát
các đơn vị, tổ chức cung cấp các khoản vay nhỏ. Quá trình tham vấn với các bên liên quan đã được
trình bày chi tiết trong Chương 8. Nhằm mục đích tham vấn cho các hoạt động kinh tế, Tư vấn đã
làm việc với các đơn vị sau.
Bảng VII.1: Tham vấn với các cơ quan, NGOs địa phương ở các huyện bị ảnh hưởng
Cuộc họp

Địa điểm

Thời gian

Cơ quan được tham vấn
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

1. Huyện
Điện Bàn,
tỉnh Quảng
Nam

Tại văn
phòng các cơ
quan được
tham vấn

Từ 2831/12/2009

- Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm
- Trung tâm khuyến nông
- Hội Nông dân
- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

2. Huyện Duy
Xuyên, tỉnh
Quảng Nam

Tại văn
phòng các cơ
quan được
tham vấn

Từ 2326/12/2009

- Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm
- Trung tâm khuyến nông
- Hội Nông dân
- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

3. Huyện
Thăng Bình,
tỉnh Quảng
Nam

Tại văn
phòng các cơ
quan được
tham vấn

- Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm
Từ 2123/12/2009

- Trung tâm khuyến nông
- Hội Nông dân
- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

4. Thành phố
Tam Kz, tỉnh
Quảng Nam

Tại văn
phòng các cơ
quan được
tham vấn

- Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm
Từ 1518/12/2009

- Trung tâm khuyến nông
- Hội Nông dân
- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội

Trang 65

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Cuộc họp

Địa điểm

Thời gian

Tháng 6/2010

Cơ quan được tham vấn
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện

5. Huyện Quế
Sơn, tỉnh
Quảng Nam

Tại văn
phòng các cơ
quan được
tham vấn

- Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm
Từ 2123/12/2009

- Trung tâm khuyến nông
- Hội Nông dân
- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội

6. Huyện Phú
Ninh, tỉnh
Quảng Nam

Tại văn
phòng các cơ
quan được
tham vấn

7. Huyện Núi
Thành, tỉnh
Quảng Nam

Tại văn
phòng các cơ
quan được
tham vấn

Từ 48/1/2010

Từ 1215/1/2010

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện
- Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm
- Trung tâm khuyến nông
- Hội Nông dân
- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện.
- Trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm
- Trung tâm khuyến nông
- Hội Nông dân
- Hội Liên hiệp Phụ nữ
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách và Xã hội

Qua quá trình tham vấn, các chương trình tiềm năng do các Huyện đề xuất, các chương trình đang
triển khai tại địa phương và nguồn lực triển khai tại các huyện và các tỉnh, thành phố được tóm tắt
trong Bảng VII.2 dưới đây.
Bảng VII.2: Các chương trình tiềm năng, vốn vay và các khóa đào tạo có thể được xem xét để
phục hồi kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng của dự án ở tỉnh Quảng Nam
Huyện
1. Huyện Điện Bàn

Các thông tin chính và các hoạt động/chương trình khả thi
- Trung tâm đào tạo nghề hiện có 47 cán bộ giảng dạy nhưng chức năng còn hạn
chế và chỉ đào tạo nghề cho học sinh trung học phổ thông. Trung tâm có tổ chức
các khóa học như công nghệ thông tin, may mặc, cơ khí, kỹ thuật điện… Các khóa
học kéo dài 3 tháng, 6 tháng, 2 năm hoặc 3 năm.
- Trung tâm khuyến nông hiện có 5 cán bộ làm việc tại trung tâm và 15 cán bộ
làm việc tại các xã. Đội ngũ cán bộ của trung tâm có chuyên môn về nông nghiệp
và chăn nuôi. Trung tâm đang triển khai các chương trình trong huyện như chăn
nuôi gia súc gia cầm (bò, heo…) và trồng mía, trồng lúa và cây ăn quả. Các
chương trình này do trung tâm triển khai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và
Hội Nông dân huyện.
- Hội Nông dân đang triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vốn
vay cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các vốn vay cho trồng trọt và chăn
nuôi…
- Hội Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai các chương trình vốn vay cho các hộ

Trang 66

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Huyện

Tháng 6/2010

Các thông tin chính và các hoạt động/chương trình khả thi
nghèo có phụ nữ làm chủ hộ, tài chính vi mô cho các chương trình về giới tính…
- Ngân hàng Chính sách và Xã hội đang triển khai các chương trình cho vay vốn
phát triển kinh tế, mỗi hộ nghèo có thể vay tối đa 30.000.000 VND với lãi suất
0,65%/tháng. Mỗi hộ có thể vay tối đa 20.000.000 VND để tự kinh doanh với lãi
suất 0,65%/tháng. Ngân hàng cũng hỗ trợ vốn vay cho sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn, và các nguồn vốn để cải thiện các trang thiết bị vệ sinh cho các hộ gia
đình cũng như xuất khẩu lao động và mua nhà cửa.

2. Huyện Duy Xuyên

- Trung tâm đào tạo nghề hiện có 39 cán bộ giảng dạy. Trung tâm có tổ chức các
khóa học như công nghệ thông tin, may mặc, cơ khí, kỹ thuật điện, kế toán… Các
khóa học kéo dài 3 tháng, 6 tháng, 2 năm hoặc 3 năm. Trung tâm cũng đã triển
khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho người dân như trồng nấm, chăn nuôi và
các hoạt động nông nghiệp khác. Sau các khóa đào tạo, trung tâm sẽ giới thiệu
các học viên đến các công ty, các tổ chức việc làm với lương từ 1.200.0001.500.000 VND/tháng.
- Trung tâm khuyến nông hiện có 4 cán bộ. Đội ngũ cán bộ của trung tâm có
chuyên môn về nông nghiệp và chăn nuôi. Trung tâm đang triển khai các chương
trình trong huyện như trồng rau sạch, hỗ trợ kỹ thuật trồng các giống lúa mới và
chăn nuôi.
- Hội Nông dân có 4 cán bộ đạt trình độ đại học và Hội đang triển khai các
chương trình xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ vốn vay cho trồng trọt và chăn nuôi…
- Hội Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai các chương trình vốn vay cho các hộ nghèo
có phụ nữ làm chủ hộ từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách và Xã hội, tài
chính vi mô, việc làm cho phụ nữ …
- Ngân hàng Chính sách và Xã hội đang triển khai 7 chương trình cho vay vốn phát
triển kinh tế cho các hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và để cải thiện
các trang thiết bị vệ sinh… Mỗi hộ nghèo có thể vay tối đa 30.000.000 VND với lãi
suất 0,65%/tháng.

3. Huyện Thăng Bình

Chức năng của các cơ quan hữu quan trong huyện Thăng Bình như sau:
- Trung tâm đào tạo nghề huyện Thăng Bình hiện có 39 cán bộ giảng dạy. Mục
tiêu đào tạo của các khóa dạy nghề hướng đến các hộ ở vùng sâu, vùng xa. Trung
tâm đào tạo trong các lĩnh vực như chăn nuôi gia súc gia cầm, hỗ trợ khuyến
nông, trồng cây cao su, kỹ thuật trồng nấm thủ công, nghề thêu, đào tạo các
ngành cơ khí, điện, lái xe. Thời gian các khóa học khác nhau, từ 3 tháng đến 3
năm.
- Trung tâm khuyến nông hiện có 6 cán bộ, bao gồm các kỹ sư nông nghiệp và bác
sỹ thú y.Trung tâm đang triển khai các chương trình như xóa đói giảm nghèo, hỗ
trợ kỹ thuật trồng các giống lúa mới…
- Hội Nông dân có 5 cán bộ. Hội đang triển khai các chương trình vốn vay hỗ trợ
cho nông dân (lãi suất thấp) trong công việc đồng áng cũng như trong việc bán
sản phẩm. Điều kiện cho vay: các hộ có ruộng, ao cá và mỗi hộ chỉ được vay tối

Trang 67

Các chương trình này do trung tâm triển khai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện như các trang trại nuôi tôm. heo…) và trồng mía. 5.Đội ngũ cán bộ của trung tâm khuyến nông có chuyên môn về nông nghiệp.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000.Trung tâm đào tạo nghề hiện có 47 cán bộ giảng dạy. cơ khí.000 VND. hỗ trợ kỹ thuật trồng trọt và chăn nuô. Mỗi hộ có thể vay tối đa 30.Hội Liên hiệp Phụ nữ có 6 cán bộ. Hội đang triển khai các chương trình khuyến nông và hỗ trợ các hộ nghèo trong việc tiếp cận nguồn vốn để chăn nuôi và trồng trọt. hỗ trợ kỹ thuật trồng các giống lúa mới và chăn nuôi gia cầm. . sinh viên và để cải thiện trang thiêt bị vệ sinh.Hội Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai các chương trình vốn vay cho người nông dân từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách và Xã hội … . Các khóa học kéo dài 3 tháng.000 VND. gia súc. 6 tháng. .Đoạn Quảng Nam Huyện Tháng 6/2010 Các thông tin chính và các hoạt động/chương trình khả thi đa 5. tài chính vi mô. . . 6 tháng. Trung tâm đang triển khai các chương trình trong huyện như chăn nuôi gia súc gia cầm (bò.Ngân hàng Chính sách và Xã hội đang triển khai các chương trình cho vay vốn để phát triển kinh tế. hỗ trợ kỹ thuật trồng các giống lúa mới và chăn nuôi gia súc.000. Người dân đạt trình độ lớp 9 trở lên mới đủ điều kiện để tham gia các khóa đào tạo ở trung tâm. Hội đang triển khai các chương trình vốn vay cho các hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách và Xã hội. kỹ thuật điện. Các hộ có thể hoàn trả vốn vay trong thời gian dài hạn với lãi xuất thấp (0. sửa chữa xe máy. Đội ngũ cán bộ của trung tâm có chuyên môn về nông nghiệp và chăn nuôi. việc làm cho phụ nữ … .Dự án đường cao tốc Đà nẵng . lâm nghiệp và chăn nuôi. . 2 năm hoặc 3 năm. Vốn vay hỗ trợ cho các hộ nghèo. cho các hộ nghèo. Trung tâm đang triển khai các chương trình như trang trại nuôi cá.Trung tâm đào tạo nghề huyện hiện có 12 cán bộ giảng dạy có trình độ đại học. sửa chữa xe máy. Các hộ tham gia các chương trình trên sẽ được hỗ trợ 60% cây giống và các tài liệu cần thiết đối với mỗi chương trình. Huyện Quế Sơn .000 VND với lãi suất 0. .Vốn vay từ Ngân hàng Chính sách và xã hội: Mục tiêu để giúp đỡ các hộ nghèo. trang trại làm muối. Trung tâm đã tổ chức 13 khóa học mỗi năm như may mặc.17%/ tháng trong 3 năm). Huyện Phú Ninh . điện.Hội Nông dân có 6 cán bộ. sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và để cải thiện các trang thiết bị vệ sinh… Mỗi hộ nghèo có thể vay tối đa 30. gia cầm. trồng lúa và cây ăn quả. xây dựng và công nghệ thông tin… Các khóa học kéo dài 3 tháng.Hội Nông dân đang triển khai các chương trình khuyến nông và hỗ trợ các hộ Trang 68 . 2 năm hoặc 3 năm. 4. cá.000.65%/tháng. Trung tâm đào tạo trong các lĩnh vực như may mặc. co khí.Trung tâm khuyến nông hiện có 12 cán bộ trong đó có 5 cán bộ làm việc tại trung tâm và 7 cán bộ làm việc tại các xã.

sửa chữa xe máy. trang trại nuôi cá… . Huyện Núi Thành . kỹ thuật điện… . Các hộ nghèo có thể vay từ 5-15 triệu VND. các chương trình đào tạo về may mặc. Trung tâm đang triển khai các chương trình chăn nuôi.Trung tâm khuyến nông huyện Núi Thành hiện có 5 cán bộ đều đạt trình độ đại học. tài chính và năng lực quản l{.việc làm… 7. Trung tâm đang triển khai các chương trình chăn nuôi. Hội đang triển khai các chương trình như trồng rau sạch.Ngân hàng Chính sách và xã hội huyện Phú Ninh đang triển khai một số chương trình như vốn vay để phát triển kinh tế. các nguồn vốn để cải thiện các trang thiết bị vệ sinh cho các hộ gia đình. các hộ nghèo và các nguồn vốn để cải thiện các trang thiết bị vệ sinh cho các hộ gia đình.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Ngân hàng Chính sách và xã hội đang triển khai các chương trình cho các hộ nghèo.Hội Liên hiệp Phụ nữ kết hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội để triển khai một số chương trình cho các hộ nghèo . . trồng trọt và nuôi trồng thủy hải sản. .Hội Nông dân có 6 cán bộ. khuyến nông. cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. kỹ thuật trồng nấm thủ công. .Hội Liên hiệp Phụ nữ kết hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội để triển khai một số chương trình cho các hộ nghèo.Đoạn Quảng Nam Huyện Tháng 6/2010 Các thông tin chính và các hoạt động/chương trình khả thi nghèo trong việc tiếp cận nguồn vốn để chăn nuôi và trồng trọt.Thành phố Tam Kz có nhiều Trung tâm đào tạo nghề. công nghệ thông tin. . Các trung tâm này đào tạo trong các lĩnh vực như điện. xuất khẩu lao động. lái xe…Trung tâm có các khóa học ngắn hạn và trung hạn. trồng cây cao su. cơ khí.Thành phố Tam Kz . áp dụng các kỹ thuật mới trong trồng trọt và nuôi cá. cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.Hội Nông dân đang triển khai các chương trình như trồng rau sạch.Hội Liên hiệp Phụ nữ đang triển khai các chương trình vốn vay cho các hộ nghèo có phụ nữ làm chủ hộ từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách và Xã hội. xuất khẩu lao động. trồng trọt và nuôi trồng thủy hải sản. sửa chữa xe máy… Trung tâm có các khóa học ngắn hạn và trung hạn. xuất khẩu lao động… 6. Trung tâm đào tạo trong các lĩnh vực như kỹ thuật điện.Trung tâm khuyến nông thành phố Tam Kz hiện có 5 cán bộ đều đạt trình độ đại học. việc làm cho phụ nữ. Hội Nông dân cũng triển khai các chương trình đào tạo nghề. cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.Trung tâm đào tạo nghề hiện có 22 cán bộ giảng dạy có chuyên môn về kinh tế.Ngân hàng Chính sách và xã hội huyện Phú Ninh đang triển khai 5 chương trình cho các hộ nghèo. các nguồn vốn để cải thiện các trang thiết bị vệ sinh cho các hộ gia đình. . việc làm… Trang 69 . trang trại nuôi cá… . chăn nuôi gia súc gia cầm. cơ khí. công nghệ thông tin.

Thực tế là nhiều công ty đang cần các lao động có kỹ năng và cả lao động phổ thông. các hình thức cho vay và đơn vị đào tạo khi đánh giá nhu cầu và cơ hội cho từng hộ có đủ điều kiện tham gia chương trình phục hồi thu nhập. Các hoạt động phục hồi kinh tế trên nhìn chung chưa cụ thể. Mục tiêu chủ yếu của chương trình phục hồi thu nhập là giúp các các hộ bị ảnh hưởng nặng nề tái lập lại nguồn sinh kế và nếu không được cải thiện tốt hơn. (v) quản l{ cơ sở kinh doanh nhỏ. - Ưu tiên việc làm cho người có đủ trình độ. dự án sẽ tổ chức các hội thảo về thành lập doanh nghiệp (phát triển { tưởng. (ii) nông nghiệp chuyên sâu. đáp ứng nhu cầu và sự chuẩn bị của các hộ dân đủ điều kiện: - Thí điểm một số chương trình sản xuất và tạo việc làm lựa chọn được sự hậu thuẫn của chính quyền tỉnh và huyện. có tính bền vững và hướng đến khả năng tự quyết định và tự lực hơn là phụ thuộc. tùy thuộc vào nhu cầu. - Sản xuất nông nghiệp chuyên sâu cho các hộ nông dân vẫn còn đất sản xuất. tăng cường luật pháp và công bằng. (c) Thiết kế và triển khai các chương trình phục hồi thu nhập Theo kết quả tham vấn các cơ quan chức năng địa phương. các quảng cáo tìm việc làm cũng được dán ở các nơi công cộng và tại trụ sở UBND xã. lựa chọn và nguồn lực vật chất và con người của từng các hộ bị ảnh hưởng và khả năng đáp ứng của dự án. nhận thức xã hội. chương trình phục hồi thu nhập phải tuân thủ các quy tắc sau: đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Tư vấn sẽ tiến hành khảo sát và đánh giá các cơ hội việc làm. không thể được sử dụng làm cơ sở cho công tác hoạch định chi tiết. mỗi hộ tham gia chương trình có thể có nguồn sinh kế chính. khuynh hướng và mức độ chuẩn bị và đánh giá mức độ hỗ trợ bên ngoài cần thiết để các hộ dân thực hiện các hoạt động khôi phục sinh kế đã lựa chọn.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Tại tỉnh Quảng Nam hiện có nhiều công ty đang đăng tuyển các cơ hội việc làm ngay trước trụ sở công ty. bù thêm các hoạt động sinh kế phụ. các kỹ năng kinh doanh. Trong quá trình triển khai khảo sát kiểm kê chi tiết. (iii) chăn nuôi.mang tính tạm thời ban đầu vì thế. - Chương trình đào tạo kỹ năng cho người dân bị ảnh hưởng có nguyện vọng được đào tạo ở một số lĩnh vực. nhạy cảm về giới và phù hợp về môi trường. cũng phải đạt được các tiêu chuẩn sống như trước khi có dự án. - Đối với các hộ có mong muốn thành lập các doanh nghiệp nhỏ. đặc biệt khi nguồn sinh kế chính không mang lại thu Trang 70 . các chương trình/ hoạt động nông nghiệp và phi nông nghiệp được liệt kê xem xét trong quá trình lập một chương trình phục hồi phù hợp. Hơn nữa.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . phù hợp với mức độ chuẩn bị của các hộ dân. marketing và quản trị tài chính cơ bản). Chương trình đào tạo nên theo hình thức (i) các khóa đào tạo nghề. Các cơ hội việc làm cũng có thể được tiếp cận tại Sở LĐTB và XH tỉnh. tư vấn sẽ hỗ trợ công tác thiết kế.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . các tổ chức khác nhau và các các hộ bị ảnh hưởng. cả nam và nữ trong quá trình thi công và vận hành của dự án. Bên cạnh các tiêu chuẩn chi phối chính sách TĐC của dự án. Đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm phi nông nghiệp nên là ưu tiên hàng đầu. thực thi các chương trình phục hồi thu nhập và sẽ triển khai quá trình xác định các hoạt động sinh kế của mỗi hộ thông qua việc đánh giá các nhu cầu cụ thể của từng hộ so với lựa chọn. (iv) nuôi trồng thủy sản.

tham vấn và chốt lựa chọn của người dân bị ảnh hưởng tham gia chương trình hoặc tự tạo công ăn việc làm. (iii) mỗi chương trình phải được thiết kế kỹ lưỡng với sự tham Trang 71 . các rủi ro có liên quan. các hoạt động phục hồi thu nhập cũng chính là sự hỗ trợ được hưởng từ dự án như đã mô tả ở trên. người liên lạc. Công tác đánh giá chương trình phục hồi thu nhập sẽ được triển khai để tổng kết các kết quả đạt được. PMU 85 sẽ chuẩn bị các sách hướng dẫn thông tin và phân phát cho các hộ dân và văn phòng UBND xã. rút kinh nghiệm cho các chương trình sau.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . bao gồm phân tích rủi ro và quảng bá cho các chương trình này. Sẽ tốt hơn nếu (i) triển khai chương trình phục hồi kinh tế trước khi thu hồi đất cho dự án. Một yếu tố chính của chương trình là để bảo đảm các các hộ bị ảnh hưởng có phương tiện sinh sống hàng ngày. các yêu cầu cơ bản về trình độ công nhân. đào tạo. yêu cầu cho vay. Quá trình lập kế hoạch phù hợp cho các chương trình phục hồi thu nhập cho các hộ dân sẽ bắt đầu cùng lúc với quá trình khảo sát kiểm kê chi tiết. - Tiếp cận vốn vay “ Loại hình vay. tính bền vững và các rủi ro. tiến độ. thời hạn hợp đồng. Các hoạt động phục hồi thu nhập khác nhau đã được lập kế hoạch và thống nhất với các các hộ bị ảnh hưởng sẽ được đưa vào kế hoạch GPMB cập nhật. tìm kiếm việc làm. Các hoạt động sinh kế phụ có thể giúp các hộ dân có phương tiện sinh sống hàng ngày tạm thời. - Chốt danh sách người dân bị ảnh hưởng nặng nề tại mỗi xã.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 nhập tức thì vi dụ như chăn nuôi hoặc trồng hoa màu. (ii) thử nghiệm một vài chương trình trước. Việc thực hiện chương trình sẽ được giám sát thường xuyên để đảm baỏ đạt được các mục tiêu và được đua vào báo cáo tiến độ GPMB thường kz. Đối với các hộ tham gia các chương trình phục hồi thu nhập. lương và chế độ tối thiểu. chi phí đầu tư và lợi nhuận ròng. - Các cơ hội có liên quan đến dự án : Nhu cầu về loại nhân công. - Các cơ hội việc làm: tên và địa chỉ của tổ chức. trình độ của người được đào tạo. chi phí người tham gia đào tạo phải trả. thực thi và quản l{ các chương trình khác nhau. thời gian tạo dòng thu nhập. loại hình chứng chỉ được phát sau khi kết thúc đào tạo. kế hoạch đào tạo. giám sát và đánh giá). quảng bá. Các nội dung thông tin sẽ bao gồm. chi phí của chương trình/hoạt động. Tư vấn của PMU 85 sẽ bao gồm các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau sẽ thiết kế. điều kiện thanh toán và lãi xuất. các yêu cầu tối thiểu về trình độ của công nhân. tiến hành thiết kế các chương trình khác nhau (các mục tiêu. người liên lac. lương và chế độ tối thiểu. tuy nhiên không giới hạn các mục sau: - Sản xuất(NN và phi NN)/các hoạt động tạo thu nhập: loại chương trình. thời gian. Công tác thu thập dữ liệu và khảo sát sâu về nhu cầu và cơ hội sẽ được thực hiện song song với công tác khảo sát kiểm kê chi tiết.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . danh sách người được đào tạo. (d) Quá trình phục hồi thu nhập trong giai đoạn thực hiện kế hoạch GPMB PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ triển khai các hoạt động và các bước sau đây để hỗ trợ các các hộ bị ảnh hưởng nặng nề. phân tích rủi ro. mục tiêu. - Đào tạo kỹ năng : loại hình đào tạo. xác định các yếu tố tác động bổ sung nếu cần thiết và để rút ra các bài học kinh nghiệm. - Dựa trên tiến độ thu hồi đất ( kết nối với tiến độ thi công theo yêu cầu) . số nhân công yêu cầu. đặc điểm của tổ chức.

kết nối việc làm sau khi đào tạo . Xác định chi phí đào tạo của người giảng dạy và người được đào tạo. các chi phí phát sinh trong quá trình xin vay. thời gian. kinh phí và tầm quan trọng của các chứng chỉ cho các đơn vị đào tạo ban hành. điều kiện và lãi suất. đánh giá đào tạo và các chứng chỉ yêu cầu để các hộ dân đáp ứng yêu cầu tuyển dụng việc làm. Trang 72 .Dự án đường cao tốc Đà nẵng . tính bền vững và đánh giá rủi ro để đảm bảo các hộ bị ảnh hưởng sau này không lâm vào cảnh nợ nần Công bố thông tin để thông báo chính xác cho các hộ dân về các điểm thuận lợi và bất lợi của từng chương trình. Đặc biệt quan tâm các nhóm dễ bị tác động. - Công bố thông tin để thông báo kịp thời cho các hộ dân về các chương trình đào tạo hiện có.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 gia của các bên có liên quan và phân tích chi tiết về các rủi ro có thể xảy ra. đánh giá trình độ của các các hộ bị ảnh hưởng. Xác định các trang thiết bị và phương tiện cần thiết. quảng bá chương trình để đảm bảo tính bền vững và (iv) cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả để rút ra bài học kinh nghiệm cho các chương trình sau. người dân bị ảnh hưởng dự định tự tạo việc làm bằng các hệ thống đánh giá và giám sát.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . các cá nhân đủ trình độ để giảng dạy cho các chương trình. - Sự phù hợp của công tác đào tạo đối với từng cá nhân. - Xác đinh yêu cầu của các công ty. Xác định: các điều khoản rõ ràng và yêu cầu để các hộ dân được vay vốn. - Đánh giá đội ngũ nhân lực. vai trò của PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện tạo điều kiên/ hỗ trợ các hộ dân vay vốn. - Thiêt lập cơ chế và giám sát chặt chẽ việc sử dụng tiền đền bù của các các hộ bị ảnh hưởng để giúp họ tránh rủi ro và tối đa hiêu quả đầu tư từ tiền đền bù. Phát hành các chứng chỉ. khả năng trả nợ của các hộ dân.

rất nhiều các cuộc họp đã được tổ chức với các đơn vị liên quan bao gồm các Sở ban nghành của tỉnh. các đề xuất cho chương trình phục hồi kinh tế cũng như các mối quan tâm của các nhóm khác nhau. chính quyền địa phương. cac trung tâm khuyến nông bà các ngân hàng hoặc tổ chức quản l{ vay vốn và Ban Trang 73 .1. - Để thu thập thông tin về các nhu cầu và các phương án ưu tiên của người dân bị ảnh hưởng.g. hội cựu chiến binh để thu hút sự quan tâm và đề xuất của họ cho kế hoạch GPMB và TĐC của dự án. triển khai các cuộc họp nhóm với phụ nữ. - Để đảm bảo tính minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan đến thu hồi đất và TĐC và các biện pháp phục hồi. phương án đền bù. chính quyền địa phương và các bên có liên quan khác như các NGOs địa phương(e. các nguyên tắc xác định chi phí đền bù và khả năng đất đền bù thay thế. người già. các phương án tuyến nghiên cứu. cùng với các nội dung khác. - Để tranh thủ sự hợp tác và tham gia của người dân bị ảnh hưởng.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 VIII. SỰ THAM GIÁ CỦA CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ. tham vấn người dân về lựa chọn vị trí các khu TĐC. VIII. - Phân phát các sách hướng dẫn về chính sách đền bù đến lãnh đạo các xã và người dân bị ảnh hưởng - Tiến hành khảo sát điều kiện kinh tế xã hội và tài sản bị ảnh hưởng.. xã. điều kiện việc làm tại địa phương. Công bố thông tin. mục đích. đất đổi đất hay đền bù đất bằng tiền mặt. hội nông dân. các Ban đền bù và GPMB Huyện. Trung tâm đào tạo nghề. Tham vấn trong quá trinh chuẩn bị kế hoạch GPMB Từ tháng 12/2008 đến tháng 3/2009 và từ tháng 12/2009 đến tháng 1/2010.. các chính sách đền bù GPMB và các vấn đề có liên quan khác. khả năng thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế. các cộng đồng địa phương. NGOs địa phương cũng như phản ứng/ phản hồi của họ về các phương án tuyến nghiên cứu. - Họp với tất cả các xã và các hộ bị ảnh hưởng. CÔNG KHAI THÔNG TIN VIII. lãnh đạo các xã bị ảnh hưởng.2. bối cảnh của dự án. các vấn đề về môi trường và TĐC). mặt trận tổ quốc . làng và đại diện của các cơ quan chức năng chính để nghiên cứu các chính sách đền bù và TĐC của tỉnh và TP. - Họp với các tổ chức tại địa phương như hội phụ nữ. Hội Nông dân. huyện. UBND các huyện. tham vấn và sự tham gia của cộng đồng đã và sẽ được triển khai trong suốt quá trình triển khai kế hoạch GPMB và TĐC và thông qua nhiều kênh và công cụ khác nhau: - Họp với lãnh đạo tỉnh.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . THAM VẤN CỘNG ĐỒNG. Mục đích và nội dung tham vấn và công bố thông tin Các mục tiêu chung của công tác tham vấn người dân bị ảnh hưởng và các bên liên quan của dự án bao gồm : - Chia sẻ đầy đủ các thông tin về dự án người dân bị ảnh hưởng .Dự án đường cao tốc Đà nẵng . các đơn vị có liên quan trong tất cả các giai đoạn của quá trình lập kế hoạch và triển khai GPMB và TĐC. người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tác động khác.

Các chính sách phục hồi sinh kế trong Kế hoạch GPMB và TĐC (vi). Cơ chế chi trả tiền đền bù và khiếu nại. Các mục tiêu và nguyên tắc chính của công tác đền bù và GPMB cũng như hỗ trợ đã được thảo luận trong các cuộc họp này. (iii). Vòng 1 cho kế hoạch GPMB giữa kz Tháng 12/2008.Các số tay thông tin về đền bù và TĐC được chuẩn bị với sự chấp thuận của PMU 85 và sẽ được phân phát cho toàn bộ các thành viên tham gia các cuộc họp.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Các vấn đề về giới trong Kế hoạch GPMB và TĐC . Các cuộc họp được tổ chức tại 7 huyện được mô tả dưới đây. Danh sách các huyện.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 QL các khu công nghiệp. (iii).Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . đặc biệt là đất nông nghiệp. (iv). (vi). Tiến độ khảo sát các điều kiện kinh tế xã hội và kiểm kê thiệt hại (v). Chi phí đền bù. Nguyện vọng của người dân và chính quyền địa phương về phương thức TĐC ( đến khu TĐC hoặc tự TĐC). xã. Khả năng bố trí phương án đền bù đất đổi đất tại các huyện. kiểm soát và đánh giá trong quá trình chuẩn bị và triển khai Kế hoạch GPMB và TĐC. Các mục tiêu và nguyên tắc của kế hoạch GPMB theo các yêu cầu của chính phủ Việt Nam và chính sách TĐC không tự nguyeenjc ủa ngân hàng TG. (iv). Công tác tham vấn chuẩn bi kế hoạch GPMB được thực hiện 2 vòng: a. Diện tích đất thổ cư còn lại đảm bải nhu cầu TĐC tại chỗ (tư vấn đề xuất 40 m3 cho khu vực thành thị và 100 m2 cho khu vực nông thôn). Các vấn đề về giới và các nhóm dễ bị tổn thương. PMU 85 với sự hỗ trợ của nhóm GPMB đã tổ chức 1 cuộc họp tại mỗi tỉnh bị ảnh hưởng ( 7 cuộc họp tại 7 huyện bị ảnh hưởng của Tỉnh Quảng Nam) và tại các xã. Cơ chế thanm gia. Các cuôc họp này nhằm giới thiệu cho chính quyền và các NGOs địa phương về: (i). Các chương trình tạo việc làm và phục hồi kinh tế tại địa phương. khiếu nại. và (viii). Tư vấn chuẩn bị Kế hoạch GPMB và TĐC đã đề xuất thảo luận các vấn đề sau: (i). Các rủi ro tiềm năng nếu không có đủ đất có khả năng sản xuất cho phương án đền bù đất đổi đất. (ii). Các thông tin chung của dự án (ii). (viii). xã bị ảnh hưởng và phạm vi GPMB của dự án . (v). (vii). Trang 74 . Các phương án đền bù và di dời (các phương án đền bù bằng tiền mặt hoặc đền bù bằng hiện vật ) (vii).

Chi tiết vè nguyện vọng của người dân và chính quyền địa phương về phương thức TĐC được trình bày trong chương VI. đặc biệt là đất Nông nghiệp: Tất cả các xã và huyện đều khẳng định không có đủ đất công để bố trí đền bù đất đổi đất cho đất nông nghiệp.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng VIII. Nguyện vọng của người dân và chính quyền địa phương về phương thức TĐC ( đến khu TĐC hay tự TĐC) : Các xã Điện Quang Huyện Điện Bàn và Thành phố Tam Kz thông báo địa phương không có đủ đất để xây dựng khu TĐC .1: các cuộc họp ở các huyện bị ảnh hưởng STT Huyện Thời gian Địa điểm Thành phần tham gia 1 Điện Bàn 3/ 2009 Vp UBND Huyện 3 lãnh đạo UBND huyện 2 Duy Xuyên 3/ 2009 Vp UBND Huyện 02 đại diện xã 3 Thăng Bình 3/ 2009 Vp UBND Huyện 03 đại diện xã 4 Quế Sơn 3/ 2009 Vp UBND Huyện 03 đại diện cùa UBND huyện 5 Tp Tam Kz 3/ 2009 Vp UBND TP.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Đối với đất sản xuất. hình dạng của diện tích đất còn lại cũng là một vấn đề cần được xem xét.Tam Kz 03 đại diện cùa UBND huyện 6 Huyện Phú Ninh 3/ 2009 Vp UBND Huyện 03 đại diện cùa UBND huyện 7 Núi Thành 3/ 2009 Vp UBND Huyện 03 đại diện cùa UBND huyện Các phản hồi từ cuộc họp được ghi nhận và phân tích. tuy nhiên. Huyện Thăng Bình đề nghị căn cứ theo kinh nghiệm của ác dự án khác trong huyện khoản 70 % các hộ dân chấp nhận giá đền bù của UBND tỉnh. nhưng hình dạng đất không phù hợp để xây nhà thì phải bố trí TĐC. các huyện cũng khẳng định đơn giá đền bù của tỉnh Quảng Nam thấp hơn giá lô đất thổ cư hoặc căn hộ do các doanh nghiệp phát triển quỹ đất bán. Các chương trình việc làm và phục hồi kinh tế tiềm năng trong khu vực: Các thành viên tham gia các cuộc họp kiến nghị hỗ trợ vốn vay cho các hộ dân bị ảnh hưởng để phát Trang 75 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Nếu diện tích còn lại > 40 m2 ở khu vực thành thị và >100 m2 ở khu vực nông thôn. dự án có thể mua lại các lô đất từ các doanh nghiệp phát triển quỹ đất tại địa phương. Về khả năng đền bù theo phương án đất đổi đất tại các huyện. the district Vì vậy. đặc biệt là đất nông nghiệp. bên cạnh đó. Tuy nhiên. Tuy nhiên hầu hết những người được phỏng vấn cho rằng việc mua lại đất từ các hộ khác trong khu vực bị ảnh hưởng là không khó miễn là giá đền bù đất hợp l{ so với giá đất cao ở thị trường trong khu vực. Huyện Duy Xuyên cho rằng đơn giá đất cần được khảo sát và đánh giá bới một đơn vị đánh giá độc lập. người dân sẽ không có khả năng mua đất hoặc căn hộ của các doanh nghiệp này. các thành viên tham gia họp yêu cầu nếu diện tích đất còn lại không thể sản xuất được thi dự án phải thu hồi hết. Quan ngại vè đơn giá đền bù : Tất cả các huyện đều cho rằng đơn giá đền bù cần dựa trên giá thị trường. bao gồm: - - - - Diện tích tối thiểu còn lại để TĐC tại chổ ở khu vực thành thị là 40 m2 và nông thôn là 100 m2.

v. Các vấn đề về giới và các nhóm dễ bị tổn thương : Hầu hết các đại diện tham gia họp đều kiến nghị dự án nên đặc biệt quan tâm đến các chương trình phục hồi kinh tế cho các nhóm dễ bị tổn thương ( người già. Tham vấn vòng 2 là dự thảo và bản cuối Kế hoạch GPMB và TĐC Mục đích của vòng tham vấn này là để : - - . các công cụ và nội dung tham vấn như sau: (i) Chuẩn bị và phân phát cho tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng một cuốn sổ tay về đền bù và tái định cư và sự tham gia của người dân trong vòng tham vấn lần 2. đào tạo nghề và ưu tiên việc làm tại các công trường thi công của dự án. các chương trình phục hồi kinh tế. các gia đình nghèo và các gia đình có chủ hộ là phụ nữ …. Tuy nhiên các huyện cũng kiến nghị các Ban đền bù GPMB Huyện này cần được tăng cường năng lực đặc biệt để thực hiện kế hoạch GPMB và TĐC theo các yêu cầu của WB và các chương trình phục hồi kinh tế.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . kinh nghiệm của địa phương trong việc triển khai các chương trình phục hồi sinh kế. các bên liên quan. tư vấn thiết kế nhà ở. các nỗ lực tìm kiếm đất thay thể để đền bù. Năng lực và kinh nghiệm của các Ban đền bù GPMB Huyện với các dự án trong nước và tài trợ quốc tế: Tất cả các huyện đều khẳng định họ có các Ban đền bù GPMB Huyện có thể triển khai thực hiện kế hoạch GPMB và TĐC ( có kinh nghiệm triển khai khảo sát đo đạc chi tiết.Thu thập { kiến phản hồi từ các bên có liên quan để chuẩn bị dự thảo và bản cuối Kế hoạch GPMB và TĐC. chính quyền địa phương.Đoạn Quảng Nam - - - Tháng 6/2010 triển kinh tế hộ gia đình. NGOs địa phương. khả năng xây dựng các khu TDDC tại các xã. người tàn tật. các doanh nghiệp phát triển đất ở.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Cơ chế chi trả đền bù và khiếu nại: Các đại diện tham gia họp kiến nghị các Ban đền bù GPMB Huyện nên trả tiền đền bù thông qua các ngân hàng địa phương. cơ khí. Tỉnh Quảng Nam có các chương trình đào tạo cho người bị ảnh hưởng do thu hồi đất. vòng tham vấn lần 2 đã được tổ chức. áp giá đền bù. Nhà thầu…. bố trí thực hiện. Trang 76 . chi trả đền bù .….. trung tâm khuyến nông. (Dự thảo chính sách đền bù. cơ chế triển khai khảo sát đo đạc chi tiết.v. các tác động do GPMB. .). Chính quyền địa phương cũng tư vấn rằng không nên trả tiền mặt để người dân tự tạo việc làm mà nên tổ chức các chương trinhg hoặc hoạt động để đảm bảo trợ cấp phục hồi kinh tế được sử dụng đúng mục đích và có kết quả bền vững. b. Nội dung cuốn sổ tay bao gồm (a) Cơ sở của dự án.) đặc biệt là ở cấp xã các thông tin chi tiết hơn liên quan đến dự án và lập quy hoạch cho công tác đền bù và TĐC.).. Trong giai đoạn này. chính sách quyền lợi. (b) tóm tắt các nội dung chính liên quan đến GPMB ( các mục tiêu và nguyên tắc. bố trí TĐC.Thông báo cho các bên có liên quan ( người dân bị ảnh hưởng.). Các kỹ năng yêu cầu bao gồm may công nghiệp. Từ tháng 9 đến đầu tháng 11/2009. chấp thuận thu hối đất và phương án đền bù cho từng hộ dân. Các huyện cũng cần phải bố trí trang thiết bị làm việc cho các Ban đền bù GPMB Huyện để triển khai kế hoạch GPMB và TĐC của dự án một cách hiệu quả. khả năng việc làm tại các khu công nghiệp và các phương thức TĐC. khung chính sách. Bên cạnh đó. điện. tại thời điểm chi trả cần có mặt cả chồng và vợ đến nhận tiền. nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng về các chương trình phục hồi kinh tế và năng lực.

phương án đền bù. nhu cầu tăng cường năng lực triển khai thực hiện kế hoạch GPMB và TĐC và bố trí thực hiện ( trách nhiệm.Khoảng 30 % người dân tham dự kiến nghị được hỗ trợ tìm kiếm việc làm sau đào tạo và giúp họ tiếp cận vốn vay. Trong số 1. các chương trình phục hồi kinh tế cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. đầu tư cho con cái học hành và tham gia các chương trình khuyến nông v.). các nhóm dễ bị tổn thương và các vấn đề về giới cũng như các co chế giải quyết khiếu nại và chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. phỏng vấn các trung tâm đào tạo nghề.…) của tỉnh Quảng Nam và các NOGs địa phương và các huyện bị ảnh hưởng để tham vấn tình trạng các bản đồ địa chính.436 người dân bị ảnh hưởng được phỏng vấn.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . tiến độ…. Về khả năng xây dựng các khu TĐC cho các hộ di dời.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . các trung tâm khuyến nông. Các bên tham gia cũng đề xuất nếu xây dựng khu TĐC cho các hộ di dời thì cần phải triển khai xây dựng có chất lượng hạ tầng và dịch vụ xã hội tốt. khả năng việc làm tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án. Về thanh toán tiền đền bù. Hội phụ nữ và các tổ chức công đoàn để xác định các cơ hội việc làm. nhóm gia đình nghèo. khả năng xây dựng các khu TDDC và diện tích đất thổ cư tại các xã . khoản 80% mong muốn được nhận tiền để tự quản l{ phục hồi sinh kế.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 cơ chế khiếu nại. các chương trình/hoạt động phục hồi kinh tế khả thi. Hầu hết người dân tham dự đều rất đồng tình với chính sách đền bù và kiến nghị dự án đặc biệt quan tâm đến các nhóm dễ bị tổn thương. (ii) Tổ chức các cuộc họp (( 24 cuộc họp tại 24 xã) với tất cả các hộ bị ảnh hưởng và đại diện các xã . Sở Tài chính. Số tay tham vấn lần 2 được trình bày trong Phần đính kèm D. Số tay này được tư vấn lập kế hoạch GPMB chuẩn bị và được sự chấp thuận của WB và PMU 85. Trang 77 . Sở Xây dựng và Sở LĐTB và XH. các bên tham gia khẳng định không có khu nào được quy hoạch tại xã. Lãnh đạo các xã khẳng định không có cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng của dự án. Các phản hồi chính từ các cuộc họp trong vòng tham vấn lần 2 bao gồm: - - Hầu hết các bên tham dự đều ủng hộ dự thảo đền bù và chính sách TĐC cho dự án. Người dân cũng kiến nghị chính quyền địa phương cho phép các hộ bị ảnh hưởng toàn bộ đất thổ cư được chuyển đổi một số diện tích đất khác sang đất thổ cư để giảm nhu cầu xây dựng khu TĐC trong vùng. Tổ chức các cuộc họp và phỏng vấn với các chuyên viên cao cấp của các sở ban nghành liên quan (Sở TNMT. L{ do được đưa ra là họ tự chọn lựa trung tâm đào tạo nghề. hỗ trợ TĐC cho các nhóm dễ bị tổn thương.. Các cuộc thảo luận riêng với các nhóm khác nhau cũng đã được tổ chức sau các cuộc họp chung đối với các nhóm phụ nữ bị ảnh hưởng. (iii) Họp. các bên tham gia kiến nghị cả vợ chồng đều phải có mặt và cùng k{ vào biên bản nhận tiền đền bù. các chương trình khả thi cho người dân bị ảnh hưởng. phản hồi của các bên liên quan về chính sách đền bù.v. giám sát và tiến độ thực hiện). 7 hộ dân nói họ có đất ở ngoài khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án và vì thế khẳng định không có khó khăn trong việc tự TĐC.

0 41 25. lập một danh sách đầy đủ tất cả những người bị ảnh hưởng tham gia họp d) Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ ghi chép đầy đủ tất cả những câu hỏi. Họp cộng đồng: Ngay sau khi có Quyết định thu hồi đât và trước khi bắt đầu triển khai công tác thiết kế chi tiết.2: Nguyện vọng và lựa chọn của người dân bị ảnh hưởng về phương thức phục hồi kinh tế Huyện Số hộ bị ảnh hưởng nặng nề Tổng số hộ bị ảnh hưởng được khảo sát kinh tế xã hội và IOL Điện Bàn 613 Duy Xuyên Số hộ mong muốn nhận tiền mặt tự tạo việc làm % Số hộ mong muốn nhận tiền mặt tự tạo việc làm Số hộ muốn tham gia các chương trinh phục hồi kinh tế % Số hộ muốn tham gia các chương trinh phục hồi kinh tế 295 231 78.3 64 21.7 Phú Ninh 769 336 282 83. bình luận.8 50 24. hình ảnh. Khuyến khích người bị ảnh hưởng đóng góp { kiến về các phương án ổn định cuộc sống. các buổi họp cộng đồng sẽ được tổ chức ở từng xã bị ảnh hưởng để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai về chính sách và tái định cư.670 1.142 79. phục hồi thu nhập và các phương án TĐC c) Ban đền bù và GPMB Huyện và UBND Phường xã.1 Tam Kz 106 4 4 100.1 10 11. Phương pháp tổ chức các buổi họp cộng đồng bao gồm: a) Trình bày trực tiếp.9 Thăng Bình 462 207 157 75.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng đều được mời tham dự và phát biểu { kiến Các thông tin và tài liệu liên quan đến dự án sẽ được phát cho người dân bị ảnh hưởng tham dự. Các buổi họp tham vấn cộng đồng sẽ bao Trang 78 .9 54 16.2 Núi Thành 831 346 271 78. { kiến và quyết định phát sinh trong các cuộc họp công bố thông tin/tham vấn.3 75 21.0 0 0. và trình bày báo cáo kết quả các cuộc họp cho UBND Tỉnh Quảng Nam.5 294 20.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng VIII.436 1. Bản kế hoạch GPMB đầy đủ sẽ được gửi đến Sở TNMT và Sở Tài chính xem xét chấp thuận.0 Quế Sơn 446 84 74 88.5 Một bản tóm tắt kế hoạch GPMB sẽ được PMU 85 chuẩn bị và phân phát cho chính quyền địa phương các huyện và xã bị ảnh hưởng.7 443 164 123 75.0 TỔNG 3.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . bản vẽ và các tài liệu của Dự án b) Tạo cơ hội để những người bị ảnh hưởng trình bày nguyện vọng và được giải đáp các câu hỏi và { kiến của họ.

chi trả tiền đền bù. tiến độ thực hiện).). người dân sẽ được cung cấp bản sao biên bản kiểm kê và bản tóm tắt các tài sản bị thiệt hại. các nội dung của công tác GPMB. e) Tham vấn nhóm người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất và nhóm người dễ bị tổn thương về phương án hỗ trợ ổn định cuộc sống mong muốn của họ.Các nội dung này là chính sách bắt buộc của WB và Nghị định 197/2004. (b) tóm tắt các nội dung chính liên quan đến Kế hoạch GPMB và TĐC bao gồm mục tiêu và nguyên tắc.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . bố trí thực hiện. quy trình tham gia của cộng đồng và tham vấn cộng đồng. công tác đánh giá và giám sát. giám sát và đánh giá.. Giai đoạn thực hiện kế hoạch GPMB Tham vấn cộng đồng được tổ chức cho các bên liên quan để thông báo về chính sách . cơ chế và quy trình giải quyết khiếu nại quyền được tham gia và quyền được thamm vấn. công bố các quyết định chấp thuận. Các nội dung này sẽ do PMU 85. bố trí TĐC.3. v. Tham vấn cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan sẽ được thực hiện trong suốt quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB để đảm bảo các bên liên quan sẽ tham gia và phản hồi { kiến liên quan đến tất cả các khía cạnh của kế hoạch GPMB TĐC và đảm bảo triển khai kế hoạch này minh bạch và hiệu quả. Nếu người dân bị ảnh hưởng co { kiến về nội dung của các biểu mẫu. Trang 79 . chế độ quyền lợi được đền bù và phuông án phục hồi thu nhập cho các hộ dân bị ảnh hưởng. cơ chế giải quyết khiếu nại. Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ công bố (i) Kế hoạch GPMB và TĐC đã được chấp thuận tại văn phòng DONRE và DOF của Tỉnh Quảng Nam và tại văn phòng UBND các huyện bị ảnh hưởng. sự nhất trí của người dân với các đánh giá. tiến độ thực hiện v. cơ chế triển khai DMS. Sổ tay thông tin này ít nhất phải bao gồm các thông tin sau (a) Cơ sở của dự án. cũng sẽ được ghi chép và giải quyết tại các buổi họp này. VIII.v. phê duyệt thu hồi đất và đền bù cho từng hộ. cơ chế triển khai DMS. các đơn giá đền bù được áp dụng và các quyền lợi đền bù được hưởng. các tác động của dự án. Bản dịch tiếng Việt của Ma trận quyền lợi cũng sẽ được công bố tại các xã. chính sách quyền lợi. 84/2007 và 69/2009 của Chính phủ. quá trình triển khai thực hiện ( vd.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 gồm các nội dung sau: Thông tin về các hạng mục của dự án. tác động của thu hồi đất. (ii) Sổ tay thông tin về đền bù và TĐC sẽ được PMU 85 chuẩn bị và công bố cho người dân bị ảnh hưởng và chính quyền các xã bị ảnh hưởng.v…. f) Để đảm bảo tính minh bạch.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . khung pháp l{. Bản Kế hoạch GPMB và TĐC đầy đủ đã được chấp thuận cũng sẽ được công bố tại trung tâm thông tin của trụ sở chính WB và tại VIDIC của Ngân hàng TG tại Việt Nam. khiếu nại. các chương trình phục hồi thu nhập. thu hồi đất. Ban đền bù và GPMB Huyện và chính quyền các xã thực hiện.

các NGOs địa phương sẽ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác đền bù và GPMB.1.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 IX. Hỗ trợ chính quyền địa phương. xã. các ban đền bù huyện và GRCs trong việc giải quyết khiếu nại của các hộ bị ảnh hưởng. Phối hợp với UBND Tỉnh Quảng Nam để đốc thúc các Ban đền bù và GPMB tại cấp huyện. Trợ giúp định hướng nếu cần thiết cho UBND Tỉnh. Cung cấp DMS chuẩn hóa và các bản kiểm kê chi tiết và hướng dẫn việc thiết lập hệ thống quản l{ số liệu ở từng tỉnh và huyện. (1) Tổng công ty đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban QLDA 85 (PMU 85) VEC thuộc Bộ GT-VT (MOT) là cơ quan thực hiện của dự án. có trách nhiệm trực tiếp và quản l{ hàng ngày trong việc thực hiện tất cả các khía cạnh của việc xây dựng đường cao tốc.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . gửi những phát hiện của RCS đến tỉnh cho việc chỉnh sửa các mức giá để đảm bảo tất cả đền bù được trả ở mức giá thay thế. Cùng với các Ban đền bù và GPMB Huyện. đảm bảo sự liên kết của toàn bộ dự án và giám sát các hoạt động tái định cư và phối hợp/liên lạc với Ngân hàng Thế giới. chính quyền địa phương. cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC. Hợp đồng với những chuyên gia thẩm định giá để thực hiện khảo sát Chi phí Thay thế để thiết lập giá cả thị trường phổ biến cho các loại tài sản bị ảnh hưởng khác nhau và nếu như mức giá được lập cao hơn giá được lập do chính quyền tỉnh. Phối hợp với chính quyền huyện và xã để cập nhập thường xuyên thông tin về việc thực hiện tái định cư. bao gồm lên kế hoạch. Trách nhiệm Các cơ quan đơn vị chính bao gồm chủ đầu tư. triển khai các hoạt động liên quan đến công tác chuẩn bị. giám sát.Quảng Ngãi. Trang 80 . Đảm bảo ngân sách cho công tác triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC. thực hiện. VEC chịu trách nhiệm thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng. đảm bảo ngân sách cho chi trả đền bù (đền bù và tất cả những quyền lợi khác) và TĐC phải kịp thời và đầy đủ. bao gồm khung chính sách tái định cư. BỐ TRÍ THỰC HIỆN IX. huyện. Ban đền bù và GPMB Huyện và các nhóm liên quan đến dự án và chính sách GPMB của Dự án và trợ giúp các nội dung công việc cụ thể liên quan đến công tác chuẩn bị. đại diện cho VEC. PMU 85 sẽ có những trách nhiệm chính sau: - - - - - - Cập nhật và thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC phối hợp với UBND các cấp và Hội đồng đền bù và hỗ trợ TĐC của thành phố và huyện và trình nộp Kế hoạch GPMB và TĐC này cho WB chấp thuận. PMU 85. lập chương trình. Hướng dẫn tổng thể và phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành liên quan và chính quyền địa phương trong các hoạt động liên quan đền GPMB và TĐC của dự án. đánh giá. giải ngân. cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC như công bố thông tin của dự án và tham vấn các hộ bị ảnh hưởng và các bên có liên quan khác. thiết kế.

chi phí quản l{ và sử dụng chi phí dự phòng). Các trách nhiệm chính của Ban đền bù và GPMB Huyện bao gồm: - Phối hợp. Chấp thuận thu hồi đất cho dự án và phương án đền bù cho từng hộ dân . 84/2007 và 69/2009 liên quan đến thực hiện công tác đền bù GPMB và TĐC. cùng với đại diện của Hội nông dân Tỉnh. Cập nhật kiểm kê thiệt hại thông qua Khảo sát kiểm kê chi tiết. và những tổ chức xã hội khác và đại diện của những người bị ảnh hưởng. TN và MT. Hướng dẫn công tác cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC. NN và PTNT.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . ở cấp huyện và xã để đảm bảo sự tham gia của CBOs. hội LHPN và các hộ bị ảnh hưởng trong Tỉnh.Trách nhiệm của các UBND Huyện đã được xác định rõ trong Nghị định 197/2004 và 84/2008. Trang 81 . Sở xây dựng. Nội dung báo cáo bao gồm kinh phí chi trả đền bù và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng. Chuẩn bị các báo cáo tiến độ thực hiện GPMB và TĐC hàng qu{ và trình cho WB và các cơ quan liên quan. Các trách nhiệm chính của UBND Tỉnh bao gồm: - Trước khi thẩm định dự án. Hướng dẫn giải quyết các nội dung vướng mắc trong giai đoạn thực thi Kế hoạch GPMB và TĐC . giám sát độc lập. cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC Hợp đồng với các cơ quan giám sát có kinh nghiệm để thực hiện giám sát độc lập việc thực hiện tái định cư. UBND Tỉnh Quảng Nam là đơn vị chịu trách nhiệm tổng thể thực hiện công tác GPMB và TĐC cho đoạn tuyến Quảng Nam của Dự án. Sở TN và MT sẽ xem xét hồ sơ xin thu hồi đất và tham mưu trình UBND Tỉnh ra quyết định phê duyệt. Xem xét và phê duyệt đơn giá các tài sản công và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án đảm bảo phản ánh giá thay thế.Đoạn Quảng Nam - - Tháng 6/2010 Phối hợp với các văn phòng quản l{ sử dụng đất Thành phố/ Huyện trong công tác phân lô đất thay thế cho các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện . giám sát và quản l{ các nội dung GPMB và TĐC do các UBND xã thực hiện. Giám sát và kiểm soát công tác chuẩn bị. phải kiện toàn tổ chức các Ban đền bù và GPMB Huyện (DCSCC). Khi hoàn thiện việc thực hiện tái định cư. chi phí chương trình phục hồi thu nhập. Thiết lập GRCs tại UBND. chủ tịch các xã và PMU 85. sẽ bao gồm lãnh đạo các sở tài chính. chi phí xây dựng khu TĐC tái định cư. tài chính và TNMT có trách nhiệm xem xét phương án đền bù và TĐC cho từng hộ và trình UBND Tỉnh ra quyết định phê duyệt. (2) UBND Tỉnh và các sở ban ngành trực thuộc liên quan Trách nhiệm của UBND Tỉnh Quảng Nam và các cơ quan đơn vị trực thuộc đã được hướng dẫn trong Nghị định 197/2004. (3) Các Ban đền bù và GPMB Huyện (DCSCC) Các Ban đền bù và GPMB Huyện do Phó Chủ tịch UBND Huyện làm trưởng ban. chủ tịch UBND các xã bị ảnh hưởng và PMU 85.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . giao thông. PMU sẽ có trách nhiệm cho việc chuẩn bị báo cáo hoàn thiện tái định cư để trình lên Ngân hàng. NGOs.

bao gồm giải quyết khiếu nại (4) UBND các xã (CPC) UBND các xã sẽ hỗ trợ Ban đền bù và GPMB Huyện thực hiện các nhiệm vụ GPMB và TĐC. lập Kế hoạch GPMB và TĐC và triển khai các hoạt động TĐC. hỗ trợ kịp thời cho Uỷ Ban đền bù và GPMB huyện trong việc phân phối các chi phí đền bù và các quyền lợi khác cho những người bị ảnh hưởng. Vì vậy. (ii) xây dựng năng lực. hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. thực thi các chương trình phục hồi thu nhập. phối hợp với các bên liên quan khác. lập kế hoạch và triển khai các hoạt động GPMB và TĐC tại huyện thay mặt cho UBND huyện theo chỉ đạo của UBND Tỉnh và yêu cầu của PMU 85. Hỗ trợ xác định và phân đất cho các hộ bị ảnh hưởng đủ điều kiện . Đồng k{ vào các biên bản kiểm kê đền bù cùng với các hộ bị ảnh hưởng. Triển khai khảo sát kiểm kê chi tiết. đặc biệt là xây dựng năng lực về chính sách của dự án. Công tác xây dựng năng lực sẽ được UBND Tỉnh Đà Nẵng và VEC triển khai thực hiện. Các lĩnh vực Trang 82 .2. DMS.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . tham vấn và công bố thông tin. Triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC. nhưng thiếu và hầu như có rất ít kinh nghiệm thực hiện các chính sách an toàn của các nhà tài trợ quốc tế. thiết kế và triển khai các chương trình phục hồi thu nhập. Xác định nguồn quỹ đất đền bù thay thế cho các hộ bị ảnh hưởng . Chuẩn bị các báo cáo GPMB hàng qu{. (iii) được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc. bố trí TĐC và giải quyết khiếu nại). Tổ phối hợp cộng đồng và phục hồi thu nhập. quản l{ dữ liệu cơ sở và giám sát nội bộ. Tham gia tích cực các hoạt động TĐC và các nội dung liên quan khác. Bố trí thực hiện (1). tất cả các Ban đền bù và GPMB Huyện cần phải (i) kiện toàn đội ngũ cán bộ. Ban đền bù và GPMB Huyện cần phải thành lập ít nhất các tổ sau: Tổ đo đạc lập bản đồ và khảo sát kiểm kê chi tiết Tổ áp giá đền bù và bố trí tái định cư Tổ quản l{ dữ liệu (thu hồi đất. Kiện toàn tổ chức các Ban đền bù và GPMB Huyện và các nhóm công tác cộng đồng Các Ban đền bù và GPMB Huyện ở huyện bị ảnh hưởng được thiết lập để thực hiện công tác đền bù GPMB và TĐC của dự án trên địa bàn huyện. để triển khai thực hiện công tác đền bù GPMB và TĐC được thuận lợi. Cụ thể. Hầu hết các Ban đền bù và GPMB Huyện tại Việt Nam đều có kinh nghiệm thực hiện công tác đền bù theo chính sách Việt Nam. chi trả tiền đền bù. Cùng với UBND các xã.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . IX.Đoạn Quảng Nam - Tháng 6/2010 Phối hợp với PMU 85 để chuẩn bị Kế hoạch GPMB và TĐC cập nhật trình UBND Tỉnh chấp thuận. Tổ chức. UBND các xã sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: - Bố trí cán bộ hỗ trợ Ban đền bù và GPMB Huyện trong việc cập nhật bản đồ địa chính. Hỗ trợ giải quyết khiếu nại. Phối hợp với PMU 85 và Ban đền bù và GPMB Huyện để tổ chức tham vấn và tham gia của cộng đồng Hỗ trợ giải quyết khiếu nại và.

đại diện hội phụ nữ. v. tư vấn và các Ban đền bù và GPMB Huyện cần được bố trí phù hợp và có đủ năng lực cho các vị trí công việc khác nhau. phân lô. hồ sơ thủ tục thu hồi đất. (2) Hướng dẫn thực hiện và xây dựng năng lực Để triển khai thuận lợi Kế hoạch GPMB và TĐC. cơ chế giải quyết khiếu nại. đặc biệt là các chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế và trong nước trong các vấn đề liên quan đến thu hồi đất. công bố các quyết định chấp thuận. Đội ngũ nhân sự của PMU 85. biện pháp thực hiện được áp dụng cho từng nhiệm vụ cụ thể. (iii) Các hoạt động phục hồi kinh tế và tiến độ thực hiện (iv) Các sắp xếp thể chế (v) Cơ chế thực hiện và các yêu cầu của công tác giám sát và đánh giá. Ban đền bù và GPMB Huyện và chính quyền địa phương yếu (ii) các đơn vị thực hiện chỉ có kinh nghiệm về đền bù và tập trung chủ yếu vào công tác đền bù và bố trí TĐC (iii) thiếu sự tham gia của các đơn vị liên quan vào lĩnh vực khác nhau của công tác đền bù GPMB. tại mỗi xã sẽ thành lập một tổ công tác bao gồm các chuyên viên địa chính. chi trả tiền đền bù. Phó CT UBND xã. Các nguyên nhân chủ yếu là do (i) năng lực thực hiện của các PMU. (ii) Bố trí TĐC. Các nội dung này là chính sách bắt buộc của WB và Nghị định 197/2004. thu hồi đất. Để triển khai có hiệu quả các hoạt động phục hồi sinh kế và kiểm soát tiến trình thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC.). đặc biệt là yêu cầu cua WB về đấu thầu và giải ngân. (4) Tham vấn và công bố thông tin Trang 83 . phương án GPMB. hướng dẫn triển khai thực hiện cần được Tư vấn chính sách an toàn của PMU 85 và UBND Tỉnh Quảng Nam chuẩn bị với sự hỗ trợ của các sở ban ngành chủ chốt bao gồm chính quyền các huyện và các xã.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 mà hầu hết các Ban Quản l{ dự án và Ban đền bù và GPMB Huyện còn yếu là giám sát nội bộ và phục hồi sinh kế. các biên bản giải quyết khiếu nại và quy trình/ các bước thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC tổng thể và các bước triển khai từng nội dung công việc cụ thể. Để triển khai thuận lợi Kế hoạch GPMB và TĐC. Vì vậy.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . (ví dụ như công bố thông tin. giải quyết khiếu nại…) Kinh nghiệm cho thấy công tác GPMB và TĐC ở Việt Nam không thành công lắm trong nội dung phục hồi sinh kế và vì thế gây khó khăn và nguy cơ về lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng. các biểu mẫu đền bù.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . thôn…để phối hợp với các Ban đền bù và GPMB Huyện trong công tác triển khai Kế hoạch GPMB và TĐC. mặt trận tổ quốc. nguyên tắc của Kế hoạch GPMB và TĐC và chính sách quyền lợi. quá trình triển khai thực hiện (vd: cơ chế triển khai DMS.v…. 84/2007 và 69/2009 của Chính phủ và sẽ được Ban đền bù và GPMB Huyện và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện. bố trí thực hiện và xây dựng năng lực đóng vai trò rất quan trọng. các cuộc họp và công bố thông tin sẽ được tổ chức cho các bên liên quan để thông báo về chính sách. đào tạo và các nội dung cần tập trung là (i) Mục tiêu. mục tiêu của Kế hoạch GPMB và TĐC và các bước. (3) Chiến dịch công bố thông tin Khi bắt đầu triển khai công tác đền bù và TĐC. cần thiết phải bố trí các cán bộ có trình độ chuyên môn cho các Ban đền bù và GPMB Huyện và PMU 85. Công tác xây dựng năng lực bao gồm các hội thảo. giải quyết khiếu nại (vi) Các điều kiện giải ngân cho đền bù và GPMB của dự án. Hướng dẫn thực hiện cần nêu rõ các nguyên tắc. phương án đền bù. công tác đánh giá và giám sát. quy trình tham gia của cộng đồng và tham vấn cộng đồng. đặc biệt là công tác phục hồi sinh kế.

đài/tivi. trình Sở TNMT Tỉnh Quảng Nam xem xét và chấp thuận. Tất cả các hoạt động tham vấn và công bố thông tin đều phải được ghi chép và lưu trữ đầy đủ. UNBD Tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi đất tổng thể cho dự án và UBND Huyện sẽ ra quyết định thu hồi đất cho từng hộ. Các Ban đền bù và GPMB Huyện chuẩn bị bản đồ địa chính và danh sách người dân bị ảnh hưởng và dán danh sách tại văn phòng UBND các xã bị ảnh hưởng. đơn vị định giá độc lập và đơn vị giám sát độc lập Các đơn vị tư vấn sẽ được huy động ngay sau khi hiệp định vay vốn được Chính phủ Việt Nam và WB k{ kết. tờ rơi hoặc sách hướng dẫn thông tin. (5) Bản đồ địa chính và quyết định phê duyệt thu hồi đất Sau khi FS được MOT và WB phê chuẩn. tất cả các quyết định phê duyệt liên quan đến đền bù GPMB và TĐC). (ii) Kế hoạch GPMB và TĐC cập nhật lần cuối đã được UBND Tỉnh và WB chấp thuận và (iii) các điều chỉnh cho Kế hoạch GPMB và TĐC do thay đổi phạm vi hoặc thiết kế.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Công tác tham vấn sẽ được thực hiện với các bên liên quan. Các Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ công bố (i) Dự thảo Kế hoạch GPMB và TĐC cập nhật trước khi trình nộp WB xem xét và chấp thuận. Các thông tin chính trong Kế hoạch GPMB và TĐC bổ sung cần được công bố cho người dân bị ảnh hưởng qua Sổ thông tin công cộng. trình PMU 85 xem xét trước khi trình các cơ quan chức năng và UBND Tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Hồ sơ sẽ được trình cho DONRE xem xét tham mưu trình UBND Tỉnh ra quyết định phê duyệt. Trong giai đoạn triển khai Kế hoạch GPMB và TĐC. (iv) chính sách quyền lợi và các điều khoản đặc biệt (v) quy trình giải quyết khiếu nại (vi) thời gian chi trả đền bù và (vii) tiến độ di dời. Kế hoạch GPMB và TĐC cập nhật sẽ được công bố cho người dân bị ảnh hưởng trước khi trình nộp WB xem xét và chấp thuận. TĐC và phục hồi (ii) Kết quả khảo sát kiểm kê chi tiết. Một biện pháp hiệu quả khác là các Ban đền bù và GPMB Huyện nên chuẩn bị một danh sách các câu hỏi thường gặp và câu trả lời (các câu hỏi của người dân bị ảnh hưởng và trả lởi của Ban đền bù và GPMB Huyện). Công tác thẩm định giá sẽ được thực hiện song song với khảo sát kiểm kê chi tiết. việc công bố thông tin phải được thực hiện theo quy trình quy định trong các Nghị định 197/2004. Nếu công tác công bố thông tin được tổ chức tốt sẽ giảm thiểu khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng. và các cuộc gặp với những hộ bị ảnh hưởng. Đơn vị thẩm định giá đất và tài sản độc lập cũng sẽ được PMU 85 lựa chọn để cập nhật khảo sát giá thay thế. dự thảo và phương án đền bù cuối cùng cho người dân bị ảnh hưởng.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . bao gồm (i) các phương án đền bù. (6) Huy động tư vấn. Các Trang 84 . 84/2007 và 69/2009 (ví dụ như bản đồ địa chính cuối cùng. Đơn vị giám sát độc lập sẽ được lựa chọn trước khi tiến hành khảo sát kiểm kê chi tiết. Các báo cáo giám sát tái định cư cũng phải được công bố cho các hộ bị ảnh hưởng và được đăng tải lên trang web của WB. (iii) chi tiết đánh giá tài sản. báo. Chuẩn bị hồ sơ thủ tục trình xin quyết định thu hồi đất (EIA của dự án và các bản đồ địa chính). Một biện pháp hiệu quả là thiết lập các góc thông tin về đền bù GPMB và TĐC tại văn phòng UBND huyện và các xã bị ảnh hưởng và dán các thông tin cập nhật về GPMB ở các góc này. đặc biệt là người dân bị ảnh hưởng và quan trọng là các nhóm dễ bị tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề. Các thông tin trên phải được công bố công khai tại văn phòng dự án và UBND các xã và cung cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng dưới hình thức một bản Kế hoạch GPMB và TĐC tóm tắt. tư vấn sẽ bàn giao mốc giới giải phóng mặt bằng và sau đó PMU 85 và các Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ tiến hành cắm mốc ranh giới cho dự án và cập nhật bản đồ địa chính cho diện tích bị ảnh hưởng bởi dự án.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . quy hoạch khu TĐC.

Mẫu biểu thực hiện khảo sát đo đạc chi tiết cũng sẽ tương tự như mẫu biểu kiểm kê thiệt hại được sử dụng trong Kế hoạch GPMB và TĐC này nhằm thu thập tất cả các thông tin cần thiết để xác định quyền lợi được đền bù của người dân bị ảnh hưởng. (7). thông tin về đặc điểm kinh tế xã hội của các hộ cần được nhận sự hỗ trợ như: tình trạng thuê. Trong trường hợp không thống nhất với kết quả khảo sát đo đạc chi tiết. Hội Luật sư/các hiệp hội… và đại diện những người bị ảnh hưởng. Cần lưu { là tại thời điểm triển khai khảo sát đo đạc chi tiết.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Triển khai khảo sát đo đạc chi tiết Công tác khảo sát đo đạc chi tiết sẽ được triển khai sau khi UBND Tỉnh ra quyết định thu hồi đất và do các Ban đền bù và GPMB Huyện thực hiện sau khi có thiết kế cuối cùng và mốc ranh giới tuyến dự án. toàn bộ người dân bị ảnh hưởng sẽ được yêu cầu trình nộp bản sao sổ đỏ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp l{ để các Ban đền bù và GPMB Huyện chuẩn bị phương án đền bù. Ở mỗi cấp. các thành viên ủy ban sẽ có 5-7 đại diện từ PMU. cần có sự chú { đặc biệt tới các văn bản. Hơn thế nữa. Sự thành lập của Ủy ban khiếu nại bồi thường Ủy ban khiếu nại bồi thường3 (GRC) ở 3 cấp (cấp xã/huyện và tỉnh) sẽ được thành lập ở thời điểm công khai công bố dự án. Phạm vi khảo sát điều kiện kinh tế xã hội phải bao gồm ít nhất 20% người dân bị ảnh hưởng nặng nề và 10% những người bị ảnh hưởng khác. tổ chức đoàn thể/xã hội dân sự/CBOs/NGOs (1.2 người).Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 hoạt động giám sát sẽ bắt đầu ngay khi hoang thành DMS và các quyền lợi dựa trên mức giá đã định bởi RCS và được UBND phê duyệt. UBND xã và Ban đền bù và GPMB Huyện sẽ đóng dấu trên các biểu đo đạc này và gửi cho người dân bị ảnh hưởng 1 bản copy. thiệt hại của các hộ đã đăng k{ và chưa đăng k{ kinh doanh bao gồm các cơ sở kinh doanh và công nghiệp. là một cách tích cực để giải quyết các vấn đề của những người bị ảnh hưởng. cần được thu thập từ tất cả những hộ bị ảnh hưởng. Sau đó. DMS sẽ đặc biệt chú { tới quyền sở hữu hoặc yêu cầu về đất trong hành lang đường và thực hiện tham khảo { kiến rộng rãi với những người bị ảnh hưởng để đạt được sự đồng thuận về các khiếu kiện và bất kì quyền lợi có thể nảy sinh từ những tham vấn như vậy. Các mẫu biểu khảo sát đo đạc chi tiết sẽ được người dân bị ảnh hưởng và các cơ quan liên quan theo quy định kiểm tra và xác nhận ( đại diện UBND xã. PMU 85 sẽ chuẩn bị đề cương tham chiếu cho công tác khảo sát giá thay thế và giám sát độc lập.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . người dân bị ảnh hưởng sẽ không k{ vào biên bản đo đạc kiểm kê cho đến khi các vấn đề bất đồng được giải quyết theo quy trình giải quyết khiếu nại. Một cuộc khảo sát điều kiện kinh tế xã hội mới sẽ được triển khai nếu Kế hoạch GPMB và TĐC cập nhật không được triển khai trong vòng 2 năm do các điều kiện nhân khẩu học và kinh tế xã hội có thể thay đổi đáng kể. Ban đền bù và GPMB Huyện và cán bộ khảo sát). thu nhập hộ (để đánh giá tình trạng hộ nghèo). CRC (1-2 người ở mỗi cấp). Tuy nhiên. 3 Ủy ban sẽ được thành lập riêng biệt khỏi Ủy ban tái định cư của huyện Trang 85 . những đặc điểm yếu kém khác. Các tư vấn cho các dịch vụ này không phải là các đơn vị do các cơ quan nhà nước thành lập hoặc quản l{. (8).

Việc thanh toán sẽ được Ban đền bù và GPMB thực hiện hoặc thông qua ngân hàng địa phương với sự giám sát của chính quyền địa phương. (10) Kế hoạch di dời và phát triển khu vực tái định cư VEC. (12) Thanh toán đền bù Quyết định đã được phê duyệt về kế hoạch đền bù. sau đó sẽ được kết thúc khi đời sống người dân đã được cân bằng tại nơi ở mới. mức giá đền bù được sử dụng để quyết định mức tiền đền bù. tái định cư và hỗ trợ Cùng với kết quả Nghiên cứu chi phí thay thế như đã được xem xét và phê duyệt bởi UBND.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Từng hộ sẽ được cung cấp một bản Tóm tắt Đền bù trình bày tóm tắt về những tài sản bị ảnh hưởng. bản DMS sẽ được sử dụng như nền tảng để chuẩn bị cho kế hoạch đền bù. Kế hoạch đền bù. tái định cư. tái định cư và hỗ trợ cho từng hộ bị ảnh hưởng. tái định cư và hỗ trợ sẽ được gửi tới các sở tài chính để xem xét và tới UBND để được phê duyệt. tái định cư và hỗ trợ cho từng hộ bị ảnh hưởng sẽ được Ban đền bù và GPMB chuẩn bị. và hỗ trợ. Sau đó Kế hoạch đền bù. (13) Sự phát triển của khu tái định cư và sự di dời của những người dân bị ảnh hưởng Khu vực tái định cư sẽ được đưa vào sử dụng 6 tháng (hoặc ít nhất 3 tháng) trước khi dự án bắt đầu xây dựng.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 (9). những thiệt hại của họ. hay PMU 85 cùng với tỉnh Quảng Nam sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch di dời và cho khu vực tái định cư. Nếu có bất kz sự bất đồng nào về kế hoạch đền bù. Danh sách chính thức của những người bị ảnh hưởng. và những quyền lợi về trợ cấp và những hỗ trợ khác. tạo nghề nghiệp… Hỗ trợ phục hồi thu nhập/đào tạo sẽ được thực hiện trong quá trình thực hiện đền bù cho người dân bị ảnh hưởng. Việc thanh toán sẽ cần có sự hiện diện của cả vợ và chồng cùng với CMND của họ. đào tạo dạy nghề. hỗ trợ phục hồi thu nhập có thể bao gồm vay vốn tín dụng. những người chưa được giao đất ở thời điểm dự án bắt đầu sẽ được nhận hỗ trợ để thuê nhà để họ ở tạm. và các khoản thanh toán tương ứng (tiền đền bù và trợ cấp. tiền thưởng…) sẽ được thông báo đến những người bị ảnh hưởng và đăng tại các văn phòng của xã bị ảnh hưởng để người dân có thể kiểm tra và gửi phản hồi tới Ban đền bù và GPMB (như đã yêu cầu trong Nghị định 197/2004 và 84/2007). Khu vực tái định cư sẽ được đặt gần với ranh giới của dự án và được những người dân bị ảnh hưởng chấp thuận (11) Kế hoạch hỗ trợ phục hồi thu nhập Chương trình hỗ trợ phục hồi thu nhập sẽ được chuẩn bị cho những người bị ảnh hưởng nặng nề hoặc những người dân phải di dời. Bất kz người dân phải di dời. Trang 86 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . kế hoạch sẽ không được những người dân bị ảnh hưởng k{ cho đến khi chúng được giải quyết dựa trên quá trình giải quyết khiếu nại. Kế hoạch đền bù. Tất cả các hộ với kế hoạch được chấp thuận sẽ được Ban đền bù và GPMB mời để nhận những quyền lợi của họ bằng tiền mặt. tái định cư và hỗ trợ sẽ được đăng tải ở văn phòng các xã để thông báo cho người dân bị ảnh hưởng và lãnh đạo các xã. được Sở Tài chính xem xét và sau đó được Ủy ban Nhân dân Quảng Nam hay do các chính quyền được ủy nhiệm phê duyệt.

chi phí đền bù chi tiết và những thành phần khác với số lượng tài sản bị ảnh hưởng và số người bị ảnh hưởng ở từng loại của các thành phần chi phí tái định cư.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . các hoạt động này sẽ được bắt đầu ngay khi kế hoạch tái định cư cuối cùng được phê duyệt và quá trình thực hiện bắt đầu. tuân thủ theo chính sách và quyền lợi đã được ghi rõ ràng trong RAP. IX. Trong trường hợp việc xem xét bởi Ngân hàng phát hiện ra bất kz lỗ hổng nào. Bản báo cáo hoàn thiện tái định cư sẽ được cung cấp chi tiết các mục và tác động với số người bị ảnh hưởng ở từng mục.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp cho những người bị ảnh hưởng. Bản báo cáo hoàn thiện tái định cư sẽ cung cấp các chi tiết so sánh về mức đền bù đã được thiết lập bởi tỉnh và được quyết định dựa trên Nghiên cứu chi phí thay thế để làm rõ mức giá cuối cùng cho việc đánh giá tiền đền bù phản ánh giá cả thị trường.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 (14) Chuẩn bị báo cáo hoàn thiện tái định cư Một EMA sẽ được thuê bởi chủ dự án và một bản báo cáo hoàn thiện tái định cư sẽ được chuẩn bị khi tiền đền bù cho những người bị ảnh hưởng và việc xây dựng được hoàn thành. mức đền bù và tổng chi phí. Trang 87 . Triển khai thực hiện kế hoạch tái định cư Lịch trình thực hiện kế hoạch tái định cư sẽ phù hợp với lich trình làm việc của dự án. No cần được chuẩn bị chi tiết bởi mỗi Ban đền bù và GPMB và đội bảo vệ xã hội của PMU 85 cho các kế hoạch hàng qu{ hoặc nửa năm. nếu cần.3. Nhiệm vụ chính và thời gian được lên kế hoạch như trong bảng sau Do kế hoạch và phát triển khu vực tái định cư và biện pháp phục hồi thu nhập yêu cầu sự kết hợp giữa nhiều cơ quan và thường xuyên là quá trình chậm và dai lâu.

1 Một bản tóm tắt thông tin chung của dự án và kế hoạch tái định cư được phổ biến đến tất cả các cộng đồng và người dân bị ảnh hưởng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . các chính quyền Việt Nam có liên quan tới GPMB và chấp thuận họ 2 Sự chuẩn bị thực hiện kế hoạch tái định cư 2.4 Gửi bản kế hoạch tái định cư cuối cùng tới ngân hàng Thế giới. 2.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng IX.2 Sự chấp thuận của UBND Quảng Nam về việc thu hồi đất cho khu vực dự án 2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .3 Thông báo cho các huyện.1: Lịch trình đề xuất thực hiện kế hoạch tái định cư với các hoạt động chính TT Các hoạt động Thời gian 2009 2010 1 2 1 3 4 5 6 7 2011 8 9 10 11 12 1 2 Chuẩn bị RAP 1.3 Công bố và phổ biến bản dự thảo kế hoạch tái định cư 1.1 Các cuộc điều tra và tham vấn để chuẩn bị kế hoạch tái định cư 1. DP bị ảnh hưởng về quyết định của UBND về việc thu hồi đất cho toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng Trang 88 3 4 5 6 7 2012 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2013 8 9 10 11 12 6 .2 Bản dự thảo kế hoạch tái định cư đầu tiện được gửi tới các tỉnh và ngân hàng Thế giới để xem xét 1. cộng đồng.

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .3 Lựa chọn cuối cùng của kế hoạch tái định cư trong tham vấn với những người bị ảnh hưởng 4.Đoạn Quảng Nam TT Các hoạt động Tháng 6/2010 Thời gian 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 2011 8 9 10 11 12 1 2 và lập kế hoạch cho DMS.1 Đề xuất những khu vực tiềm năng 4. 3 Thực hiện DMS 3. 3.4 Trả tiền đền bù và những trợ cấp khác cho những người bị ảnh hưởng 4 Phát triển khu vực tái định cư 4.2 Sự chấp thuận của các khu vực tiềm năng của UBND tỉnh/thành phố 4.4 Chuẩn bị thời hạn tham khảo và lựa chọn của người tham vấn về việc Trang 89 3 4 5 6 7 2012 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2013 8 9 10 11 12 6 .1 Cập nhật khảo sát đo đạc chi tiết và điều tra dân số những người bị ảnh hưởng 3.2 Điều tra chi phí thay thế & hoàn thiện các mức giá bồi thường và quyền lợi cho từng hộ gia đình.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .3 Lên kế hoạch chương trình hỗ trợ phục hồi thu nhập 3.

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .7 Thông báo kế hoạch được chấp thuận ở các xã bị ảnh hưởng 4. 4.14 Sự di dời của các hộ 5 Giám sát (nội bộ và ngoại bộ) 6 Đánh giá sau khi thực hiện tái định cư Trang 90 3 4 5 6 7 2012 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2013 8 9 10 11 12 6 .9 Lựa chọn nhà thầu xây dựng khu vực.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .10 Xây dưng khu vực 4. lấy phản hồi từ họ 4.11 Phân lô đất 4.8 Thiết kế chi tiết và văn bản mời thầu dựa trên kế hoạch chi tiết được chấp thuận 4.Đoạn Quảng Nam TT Các hoạt động Tháng 6/2010 Thời gian 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 2011 8 9 10 11 12 1 2 lên kế hoạch cho khu vực và thiết kế chi tiết 4.6 Tham vấn với các bên liên quan về kế hoạch khu vực.13 Xây dựng nhà và dịch vụ xã hội cộng đồng (được hoàn thiện song song) 4.5 Chuẩn bị bản dự thảo kế hoạch chi tiết theo tiêu chuẩn Việt Nam 4.12 Giao lô đất cho hộ dựa trên quy định giao đất 4.

Công tác giám sát và đánh giá độc lập cũng sẽ giúp rút ra các bài học chiến lược về hình thành và hoạch định chính sách thông qua một nghiên cứu đánh giá hậu thực hiện GPMB được triển khai trong vòng 6-12 tháng sau khi kết thúc tất cả các nội dung đền bù GPMB và TĐC. các khu TĐC được xây dựng và người dân bị ảnh hưởng chuyển vào sinh sống. Các kết cấu hạ tầng và công trình công cộng bị ảnh hưởng phải được phục hồi ngay sau đó và f. đảm bảo quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng như đã được chấp thuận. Xem xét năng lực triển khai của các Ban đền bù và GPMB Huyện. Các báo cáo giám sát xã hội sẽ được cung cấp cho các hộ bị ảnh hưởng và trình cho WB xem xét chấp thuận. Công tác kiểm soát và giám sát nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu sau: a.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 X. bao gồm cơ sở dữ liệu về các hộ bị ảnh hưởng. Liên quan đến công tác giám sát tuân thủ trong quá trình triển khai thực hiện. X. Trang 91 . đền bù đất thay thế. PMU 85 phải thiết lập và duy trì hệ thống lưu trữ dữ liệu tại hiện trường. (ii) các thay đổi tiêu chuẩn sống và sinh kế (iii) mức độ phục hồi các điều kiện kinh tế xã hội của người dân bị ảnh hưởng (iv) hiệu quả và tính bền vững của các chính sách quyền lợi và (v) nhu cầu tiếp tục triển khai các biện pháp giảm thiểu khác . Giám sát độc lập Mục tiêu chính của công tác giám sát độc lập là để xem xét và đánh giá định kz (i) kết quả thực hiện các hoạt động GPMB và TĐC.2. hỗ trợ. Như vậy. không phân biệt giới. b.1. Đơn vị giám sát độc lập sẽ được lựa chọn trước khi triển khai các hoạt động GPMB và TĐC. Giám sát nội bộ Bộ phận thu hồi đất và GPMB của PMU 85 sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát nội bộ cho dự án. không bàn giao mặt bằng cho đến khi các hộ bị ảnh hưởng đã được đền bù và TĐC thỏa đáng. e. Quá trình chuyển tiếp suôn sẻ giữa GPMB và bắt đầu triển khai thi công. bao gồm đền bù bằng tiền mặt. cấp Sổ đỏ cho các hộ dân di dời vào khu TĐC..Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Các hộ bị ảnh hưởng được chi trả tiền đền bù và các quyền lợi khác theo Kế hoạch GPMB và TĐC đã được chấp thuận. d.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . c. Mức đền bù và các quyền lợi khác được tính toán theo đơn giá và quy trình được chấp thuận trong Kế hoạch GPMB và TĐC. Các chương trình phục hồi thu nhập được thiết kế và triển khai có các điều chỉnh và hỗ trợ bổ sung bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ khác cho các hộ bị ảnh hưởng tham gia chương trình nếu cần thiết. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ X. mức độ bị ảnh hưởng hoặc bất cứ các yếu tố nào khác. dữ liệu cơ sở hiện có và thu thập các thông tin kinh tế xã hội bổ sung nếu cần thiết thông qua chọn mẫu các hộ bị ảnh hưởng . Việc công bố thông tin. PMU 85 sẽ cập nhật tiến độ thực hiện công tác GPMB báo cáo cho Bộ GTVT và WB. các nhiệm vụ chính của đơn vị giám sát độc lập bao gồm: a. tham vấn cộng đồng và giải quyết khiếu nại tuân thủ quy trình đã được quy định trong Kế hoạch GPMB và TĐC được phê duyệt.

Mức độ hài lòng của người dân bị ảnh hưởng về các điều khoản của Kế hoạch GPMB và TĐC và công tác triển khai thực hiện. tác động và tính bền vững của các chính sách quyền lợi và chương trình phục hồi thu nhập và nhu cầu cải thiện chính sách và các biện pháp giảm thiểu. g. đặc biệt chú { đến các nhóm phụ nữ. quy trình và giải pháp). EMA cũng sẽ giám sát để xác định và đánh giá mức độ công khai cho người dân bị ảnh hưởng tham gia và minh bạch của quá trình này. Cơ chế giải quyết khiếu nại (hồ sơ. Năng lực phục hồi/tái lập sinh kế và tiêu chuẩn sống của người dân bị ảnh hưởng. b. Người dân bị ảnh hưởng đã được phỏng vấn trong quá trình cập nhật Kế hoạch GPMB và TĐC sẽ được phỏng vấn lại với các câu hỏi đã được lập sẵn. Rà soát lại hồ sơ khảo sát đo đạc chi tiết để thiết lập cơ sở cho công tác kiểm soát và đánh giá các lợi ích của dự án. Thi công/xây dựng lại các nhà và vật kiến trúc thay thế trên chỉ giới thi công còn lại hoặc chuyển tới địa điểm TĐC mới (ngoài chỉ giới thi công). dân tộc thiểu số.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Giám sát việc giải quyết khiếu nại của các hộ bị ảnh hưởng và Đề xuất cải thiện công tác cập nhật và thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC. Sự phối hợp giữa các hoạt động GPMB và tiến độ thi công . Hiệu quả. c. Sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC Các phương pháp sẽ được đơn vị giám sát độc lập sử dụng trong công tác kiểm soát được tóm tắt dưới đây : a. Quy trình thu hồi đất và giao đất. e. đơn vị tư vấn giám sát sẽ giám sát và đánh giá các vấn đề cụ thể như sau: - - - Tham vấn cộng đồng và nhận thức về chính sách đền bù và quyền lợi.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 b. Giám sát việc cập nhật và triển khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC . Trong quá trình triển khai khảo sát đo đạc chi tiết. d. hộ Trang 92 . Xây dựng các khu TĐC (nhà cửa và chợ) sau khi xác định vị trí thông qua tham vấn người dân bị ảnh hưởng và bố trí TĐC và quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các tác động do GPMB trong giai đoạn thi công. EMA sẽ kiểm tra ngẫu nhiên quá trình khảo sát đo đạc chi tiết với từ quá trình xác định cho đến khi thống nhất k{ vào biên bản. đơn vị giám sát độc lập sẽ triển khai khảo sát kinh tế xã hội mới. Liên quan cụ thể đến các hoạt động cập nhật và triển khai Kế hoạch GPMB và TĐC. Khảo sát mẫu sẽ bao gồm 20% người dân bị ảnh hưởng nặng nề và 10% người dân bị ảnh hưởng khác. Xác định các sai khác giữa chính sách yêu cầu và thực tiễn triển khai. Khảo sát hậu GPMB cũng sẽ được triển khai trong vòng 1 năm sau khi kết thúc công tác GPMB. Cần lưu { đặc biệt đến các hộ bị ảnh hưởng nặng nề và những người dân bị ảnh hưởng dễ bị tổn thương. Nếu không triển khai được thu hồi đất trong vòng 2 năm. Xác nhận người dân bị ảnh hưởng đã nhận đầy đủ tiền đền bù theo như quyền lợi được trình bày trong bản kế hoạch tái định cư. Tiến hành kiểm toán đền bù và TĐC.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . hộ rất nghèo. Rà soát lại kết quả khảo sát kinh tế xã hội. f.

f) nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề được xác định qua công tác giám sát nội bộ hoặc độc lập và cần các nỗ lực đặc biệt để giải quyết. xác định các vấn đề hiện hữu hoặc tiềm năng và xác định các biện pháp cụ thể thông qua các công cụ mang tính tham gia như a) phỏng vấn các đối tượng cung cấp thông tin chủ yếu b) thảo luận các nhóm trọng tâm về các chủ đề đặc biệt như tiền đền bù.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . tính liên kết của các hộ phải di dời tại cộng đồng và các cơ hội việc làm trong giai đoạn thi công . EMA cũng sẽ thực hiện đánh giá sau tái định cư 12 tháng sau khi việc đền bù và di dời đã được hoàn thành.Đoạn Quảng Nam c. PMU 85 sẽ chuẩn bị Đề cương tham chiếu cho Công tác giám sát độc lập và trình WB chấp thuận trước khi mời đơn vị tư vấn giám sát độc lập Kế hoạch GPMB và TĐC. e) phỏng vấn chính thức và không chính thức với các các hộ bị ảnh hưởng. EMA sẽ chuẩn bị các bản báo cáo giám sát mỗi 3 tháng cho tới thời điểm khi những người bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù và di dời khỏi đất thu hồi. ví dụ như công tác xây dựng khu TĐC . tính dễ bị tổn thương và thành phần dân tộc Phương pháp thẩm định tham gia nhanh (PRA) bao gồm việc thu thập thông tin. c) các buối họp cộng đồng để thảo luận các thiệt hại của cộng đồng. Tất cả báo cáo của EMA sẽ được gửi tới PMU 85 với một bản copy gửi trực tiếp lên Ngân hàng thế giới và VEC. EMA sẽ có mặt tại thời điểm chi trả đền bù cho người dân bị ảnh hưởng. và cơ sở dữ liệu phải phân thông tin theo giới. Tháng 6/2010 không còn đất và hộ dễ bị tổn thương. f. cộng đồng dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác để kiểm soát và đánh giá tiến độ người dân bị ảnh hưởng phục hồi tiêu chuẩn sống và. d. d) quan sát hiện trường trực tiếp. và các nhóm mục tiêu khác.Trong quá trình giám sát. phục hồi thu nhập và TĐC. phụ nữ. Công tác kiểm toán GPMB và TĐC sẽ được triển khai. PRA cũng sẽ tập trung vào các biện pháp hiệu quả điển hình . Trang 93 .Dự án đường cao tốc Đà nẵng . e. Báo cáo của EMA cũng sẽ bao gồm các nội dung kiểm toán theo kz báo cáo.

Những người dân bị ảnh hưởng sẽ được miễn hoặc PMU 85 sẽ trả tất cả lệ phí hành chính và pháp l{ nảy sinh trong quá trình giải quyết khiếu nại. Ở mỗi cấp. Nếu như không thể giải quyết các khiếu nại ở cấp xã hoặc cấp phường. Các nhân viên xã. hội luật sư/các liên hiệp… và đại diện của những người bị ảnh hưởng. bao gồm quyết định diện tích và giá trị của các tài sản bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện như sau: Bước 1: Những người không hài lòng với bất kz vấn đề nào trong chương trình phục hồi kinh tế và tái định cư có thể thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản tới Hội đồng GPMB ở phường/xã của họ. Những người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại về bất kz khía cạnh nào của việc thu hồi đất và các yêu cầu tái định cư như quyền lợi. mức giá và thanh toán và phương thức tái định cư và chương trình phục hồi thu nhập.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 XI. Quy trình giải quyết khiếu nại được đề xuất theo 4 bước được trình bày dưới đây. các thành viên ủy ban sẽ bao gồm 5. khi những người dân vẫn không hài lòng với kết quả của những cố gắng này và họ có những khiếu nại và phàn nàn. và đại diện của những người bị ảnh hưởng.2 người ở mỗi cấp). tổ chức đoàn thể/xã hội dân sự/CBOs/NGOs (1. CRC (1. Với mục đích bồi thường và giải quyết khiếu nại. Tất cả các các hộ bị ảnh hưởng sẽ được thông báo đầy đủ về quyền và quy trình chi tiết để nộp đơn khiếu nại và quy trình kháng cáo sẽ được công bố thông qua các chương trình công bố và phổ biến thông tin. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI Một cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại rõ ràng về thu hồi đất. kết hợp với nhân viên của PMU 85. Tất cả các cuộc họp sẽ được các thành viên của GRC ghi lại tại xã tương ứng và ủy ban tái định cư ở cấp huyện và nhiều bản sao sẽ được cung cấp cho người dân. ủy ban lắng nghe lời khiếu nại sẽ có trách nhiệm lập một biên bản trong cuộc gặp đầu tiên với người dân. Cơ chế khiếu nại và kháng cáo cũng sẽ được giải thích trong Sổ tay thông tin của dự án được phân phát cho từng người dân bị ảnh hưởng. liên hiệp phụ nữ và CBOs và NGOs khác. Ủy ban giải quyết khiếu nại lấy thành viên từ PMU 85.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . một ủy ban giải quyết khiếu nại ở cấp tỉnh. huyện và xã đã được thành lập. Tuy nhiên.7 đại diện từ PMU. DRC/CRC. Trang 94 . đền bù và GPMB sẽ được thiết lập kịp thời và đáp ứng yêu cầu. hội luật sư. Sổ tay thông tin này sẽ được chuẩn bị và phân phối cho tất cả những cộng đồng bị ảnh hưởng trong các cuộc gặp. sẽ tạo tất cả cố gắng để giải quyết các vấn đề của người dân ở cấp xã thông qua tham vấn cộng đồng. Các bản sao biên bản cuộc họp sẽ được cung cấp theo yêu cầu của PMU 85 và WB.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . những người dân bị ảnh hưởng có thể thực hiện theo những bước sau: Phương thức và các bước giải quyết khiếu nại: Giải quyết các khiếu nại liên quan tới kế hoạch tái định cư.2 người). họ vẫn được khuyến khích để gửi những khiếu nại của họ tới GRC cấp xã. Người dân có thể khiếu nại bằng miệng hoặc bằng hình thức viết. và các cơ quan này sẽ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại bằng văn bản trong vòng 15 ngày. có thể nói là một cách tích cực để giải quyết các vấn đề những người dân quan tâm. Trong trường hợp khiếu nại bằng miệng.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng . . Trang 95 .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bước 2: Những người không hài lòng với quyết định của cấp phường/xã ở Bước 1 có thể khiếu nại lên Hội đồng GPMB Huyện trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định ở Bước 1. Hội đồng GPMB Huyện sẽ chịu trách nhiệm cho việc giải quyết khiếu nại trong vòng 15 ngày. Bước 4: Nếu người bị ảnh hưởng vẫn không thoả mãn với quyết định của Hội đồng GPMB cấp tỉnh thì họ có thể khiếu kiện trường hợp mình lên toà án Hành Chính để có được quyết định trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định được Hội đồng GPMB ở cấp tỉnh đưa ra. đơn khiếu nại có thể được gửi lên Hội đồng GPMB tỉnh Quảng Nam trong vòng 15 ngày kể từ quyết định ở Bước 2. Bước 3: Nếu người bị ảnh hưởng không thoả mãn với quyết định của Hội đồng GPMB Huyện. Cơ quan giám sát độc lập sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra quy trình giải quyết khiếu nại đồng thời có thể đề xuất thực hiện các biện pháp cụ thể hơn để giải quyết các khiếu nại còn tồn đọng.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Những người lập đơn khiếu nại sẽ không bị tính phí hành chính hay phí khiếu nại. Hội đồng GPMB Tỉnh sẽ đưa ra quyết định của họ về khiếu nại trong vòng 15 ngày.

Điểm cần lưu { là theo thực tế thực hiện công tác GPMB và TĐC tại Việt Nam. thành phố thường ban hành các quyết định điều chỉnh tương ứng. đặc biệt là Nghị định 17/2006/CP đã tạo cơ sở pháp l{ cho việc điều chỉnh giá đền bù phản ánh giá thị trường.Đơn giá đền bù Dự toán chi phí đền bù đất. Dự toán bao gồm chi phí quản l{ thực hiện được tính bằng 2% tổng chi phí đền bù. CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH XII. tư vấn sẽ thực hiện khảo sát giá thay thế và đề xuất đơn giá đền bù theo giá thay thế cho UBND Tỉnh Quảng Nam để xem xét và chấp thuận.Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi được lập dựa trên các căn cứ sau: Dự toán chi phí đền bù đất. Theo đánh giá sơ bộ về đơn giá đền bù theo giá thay thế. trong trường hợp giá cả có biến động đáng kể. hỗ trợ TĐC và phục hồi thu nhập bao gồm các mục được mô tả trong mục III. tài sản bị ảnh hưởng. Chi phí dự phòng: Theo kinh nghiệm các dự án đã thực hiện. cỏc đơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành phố ban hành phải được cập nhật và cụng bố rộng rãi vào ngày 1 tháng 1 hàng năm. Trước khi triên khai thực hiện Kế hoạch GPMB và TĐC .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 XII. dự kiến mức chi phí này chiếm khoản 1% tổng chi phí đền bù.10 của chương III ở trên. các đơn giá này sẽ được sử dụng để áp giá trong phương án đền bù cho người dân bị ảnh hưởng. chế độ hỗ trợ và thực hiện tái định cư cho Đoạn Quảng Nam . đồng thời cũng bao gồm 10 % dự phòng để trang trải các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện.3.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Theo Luật Đất đai năm 2003. chế độ hỗ trợ và thực hiện tái định cư cho Đoạn Quảng Nam . tài sản bị ảnh hưởng. Một hoặc nhiều đơn vị giám sát độc lập có quan tâm sẽ chuẩn bị các hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính để tham gia đấu thầu và chi phí giám sát thực tế sẽ được quyết định trong quá trình đấu thầu. Sau đó. Do chi phí giám sát chưa có định mức theo quy định của Việt Nam. Trang 96 .1. Giá đền bù sẽ được cập nhật theo Quyết định mới nhất do Tỉnh Quảng Nam ban hành để phản ảnh giá đền bù được cập nhật hàng năm theo yêu cầu của Nghị Định 197/2004/NĐ-CP tại thời điểm thực hiện.3 của Chương VII. các UBND Tỉnh. Luật đất đai năm 2003. Chi phí giám sát : PMU 85 chịu trách nhiệm k{ kết hợp đồng với một. hoặc một số đơn vị tư vấn độc lập chuyên ngành khoa học xã hội hoặc nhân chủng học để tiến hành đánh giá triển khai tiểu dự án GPMB. tỷ lệ dự phòng ở mức 10% tổng chi phí đền bù và chuẩn bị Kế hoạch GPMB. chi phí được ngân sách tài trợ cho đầu tư xây dựng khu TĐC TĐC được mô tả trong mục VII. Kinh phí hỗ trợ. các đơn giá đền bù do UBND tỉnh Quảng nam ban hành áp dụng cho các tài sản nhìn chung đã phản ảnh giá thay thế của nhà cửa.Dự án đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi được căn cứ trên Quyết định 29/2008/QD-UBND ngày 26/8/2008 do Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam ban hành về quy định bồi thường và hỗ trợ tái định cư và Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . kết cấu cũng như cây cối hoa màu bị ảnh hưởng.

VEC có trách nhiệm đảm bảo bố trí kinh phí kịp thời.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 XII.019.837.2. Chi tiết dự toán đươc trình bày trong phần đính kèm E. Trang 97 .1.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Trong trường hợp chi phí đền bù GPMB bị thiếu.777 VND. Dự toán Tổng chi phí đền bù GPMB cho đoạn Quảng Nam ước tính khoảng 629.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . được trình bày trong Bảng XII.

540.351 254.700.181 Người 2.096.950.558.814.712.500.000 26.137.427.000 47.000 516.929 Người 2. điện thoại… 599 Hộ 599 2.812 II Đền bù xây dựng 37.000 5.795.094.088.000 VNĐ) I Đền bù đất 4.000 1.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Bảng XII.734.344 m2 2.1: Tóm tắt dự toán cho công tác GPMB và TĐC TT Các mục Tỷ giá USD Số lượng tài sản bị ảnh hưởng Số dân bị ảnh hưởng Tổng chi phí (VNĐ) (1USD = 19.351 IV V Đền bù phát triển khu vực tái định cư 245.397.380 m2 146 10.523 m2 3.678.316 Trợ cấp cài đặt điện.923. nước.600.181 9.553 Trợ cấp cho hộ có diện tích nhà nhỏ hơn 30 m2 4.101. và 1.500.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .261 m2 759 39.721 Trợ cấp cho người làm việc bị ảnh hưởng từ những đất khác 2.052 20.137 VI Đền bù cơ sở vật chất công cộng 78 Cột điện và bốt điện thoại 02 908.300 1.165.000 576.359 Đền bù hoa màu và cây cối 2.000.239 III Đền bù các tài sản cố định khác 40.500.251 20.342 98.126 12.790.000 2.600 13.000 664.263 Trợ cấp phục hồi thu nhập 8.203 m2 3.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000 110.816 VII Đền bù thiệt hại cho các hộ kinh doanh 34 hộ 34 499.815.228m2 lúa và hoa màu.770.342 Trợ cấp/Hỗ trợ VIII Trang 98 .629.207 cây 3.000.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng .209 XII Tổng (I .752.852.527 Người 2.146 13.946.709.000 712.000 1.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000 723.004 Tổng số 629.058 458.777 33.000.126 27.797.307 24 Xã Trang 99 .900 29.900.VII) X Chi phí của RCS XI Chi phí Giám sát ngoại bộ và đánh giá (1% của I-VI) 4.454.000.290 2.474 8.045 XIII Dự phòng 10% 55.385 Hộ 3.529 229.966.632 Trợ cấp chuyển đổi nghề 5.837.619.000 94.385 13.019.354.600.085.000.000.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Trợ cấp vận chuyển 599 Hộ 1.286 m2 444 30.740.579 Chi phí sửa chữa nhà 51.205 Trợ cấp nhcó khả năng dễ bị tổn thươngóm người có khả năng dễ bị tổn thương 1.VII) 559.146 Hộ 1.418 240.632 IX Chi phí quản l{ (2% của I .106.789 Tiền thưởng khuyến khích 3.771.000 12.460.933.540.000 66.000.635.000 1.558 Trợ cấp thuê nhà 599 Hộ 599 1.974.257.

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 PHỤ LỤC A TÌNH TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỰ ÁN (KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM) Trang 1 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

0 48.0 55.7 65.2 4.0 52.6 4.2 25.7 50.0 50.0 6.0 46.0 52.0 5.3 3.0 50.0 10.0 49.0 47.8 70.2 3.0 54.7 2.0 55.9 56.2 Trang 2 .0 41.0 31.2 65.2 50.0 54.0 52.0 47.0 3.811 4.0 2.1 34.3 3.3 49.1 4.5 4.6 55.6 2.1 4.0 49.0 50.0 48.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .0 51.0 51.3 4.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .3 61.1 4.7 58.9 4.9 55.5 10.4 34.0 1.0 49.6 60.0 41.3 30.0 55.0 17.5 65.8 55.0 52.0 42.0 46.4 41.0 0.4 3.6 4.2 45.6 23.0 55.3 4.9 4.9 0.7 31.0 53.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Đặc điểm nhân khẩu của các hộ di dân theo xã Xã Điện Tiến Điện Thọ Điện Quang Duy Trinh Duy Son Duy Trung Quế Xuân1 Quế Xuân2 Phú Thọ Bình Qu{ Bình Chánh Bình Quế Tam Nghĩa Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Tây Tam Anh Nam Tam Xuân1 Tam Xuân2 Tam Thái Tam Phước Tam Đại Tam Dân Tam Thanh Tam Ngọc Tổng Tổng số hộ bị ảnh hưởng (theo điều tra dân số và kiểm kê các thiệt hại) 20 178 97 35 114 15 25 29 30 107 40 60 105 111 24 18 46 42 88 80 8 59 101 4 1.8 4.0 4.0 47.0 45.0 50.0 49.0 1.9 4.0 35.0 46.7 3.2 4.1 32.0 42.0 52.3 4.0 51.0 3.0 52.1 14.8 34.0 45.0 50.9 0.2 4.436 Người bị tác động Cỡ hộ gia đình ( %) Tỷệ giới tính Dân số Cỡ hộ trung bình (người/hộ Ít hơn 4 người/hộ 5-8 người/hộ Trên 8 người/hộ Nam (%) Nữ (%) 110 783 421 169 485 62 115 121 93 448 157 266 374 427 100 77 193 186 271 297 36 195 408 17 5.0 50.8 4.0 49.0 53.3 39.3 38.0 48.2 40.0 1.0 0.0 56.3 4.9 66.2 0.0 29.8 57.0 44.4 4.0 53.0 50.0 70.0 50.0 50.5 0.0 51.2 3.5 27.0 55.7 57.0 54.9 1.0 48.5 35.0 48.0 53.0 7.0 40.5 76.0 47.0 47.2 45.0 49.0 51.0 49.5 71.1 4.

4 14.3 11.2 5.5 16.5 28.1 2.6 4.3 23.6 26.8 41.3 4.6 2.8 35.4 29.7 11.1 37.9 12.436 5.8 27.3 20.7 5.1 14.5 7.3 28.7 41.4 20.7 46.3 21.7 23.3 6.3 9.5 42.3 5.2 22.9 25.6 37.2 15.4 5.7 9.2 40.8 18.2 23.0 12.3 Trang 3 .6 20.3 5.0 3.3 15.7 4.7 18.4 4.5 18.6 10.6 25.9 8.5 16.2 4.3 37.5 35.1 7.6 32.7 7.6 4.8 14.0 7.0 36.6 9.3 27.9 12.7 10.7 32.811 Điện Tiến 20 Điện Thọ 178 Điện Quang 97 Duy Trinh 35 Duy Son 114 Duy Trung 15 Quế Xuân1 25 Quế Xuân2 29 Phú Thọ 30 Bình Qu{ 107 Bình Chánh 40 Bình Quế 60 Tam Nghĩa 105 Tam Mỹ Đông 111 Tam Mỹ Tây 24 Tam Xuân1 18 Tam Xuân2 46 Tam Anh Nam 42 Tam Thái 88 Tam Phước 80 Tam Đại 8 Các nhóm tuổi ( %) Tuổi trung bình của số dân đã khảo sát Dưới 5 tuổi 5 đến 18 tuổi 18 đến 35 tuổi 36 đến 55 tuổi 55 tuổi trở lên 32 39 42 35 34 37 38 33 37 39 28 35 35 33 42 41 30 34 45 32 32 38 40 43 8.7 6.7 3.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .2 36.6 3.7 27.9 7.8 5.6 27.6 43.7 30.6 15.2 31.2 17.4 16.7 35.5 27.4 15.0 15.8 40.8 26.2 22.5 26.4 21.2 27.8 2.2 25.5 31.4 11.8 30.0 12.0 7.9 7.8 25.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .1 27.3 36.1 8.6 12.7 7.1 32.8 31.7 34.7 81.3 33.8 30.5 7.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Cấu trúc tuổi của số dân khảo sát (theo xã) Xã Tổng số hộ bị tác động đã khảo sát Dân số Tam Dân 59 Tam Thanh 101 Tam Ngọc 4 110 783 421 169 485 62 115 121 93 448 157 266 374 427 100 193 186 77 271 297 36 195 408 17 Tổng 1.9 29.8 35.2 5.5 15.3 11.3 31.6 22.2 17.9 14.3 25.3 17.

0 13.5 26.0 0.0 23.436 0.1 6.4 38.7 42.0 0.0 0.6 12.6 29.0 0.3 38.0 0.6 26.3 46.6 54.2 54.0 55.8 5.4 1.9 1.2 45.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .8 0.2 2.3 59.2 15.0 20.7 37.4 30.6 0.0 3.0 0.0 59.9 11.2 23.0 2.9 44.0 0.1 0.5 0.0 0.1 9.0 0.2 0.1 0.7 33.0 0.1 27.0 0.1 19.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .6 33.4 67.0 2.8 0.0 10.5 2.6 1.0 0.4 3.6 62.3 1.0 26.0 12.5 2.1 12.0 29.3 12.1 9.0 0.1 Điện Tiến Điện Thọ Điện Quang Duy Trinh Duy Son Duy Trung Quế Xuân1 Quế Xuân2 Phú Thọ Bình Qu{ Bình Chánh Bình Quế Tam Nghĩa Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Tây Tam Anh Nam Tam Xuân1 Tam Xuân2 Tam Thái Tam Phước Tam Đại Tam Dân Tam Thanh Trang 4 .6 43.0 5.8 55.5 2.3 33.8 48.5 6.0 0.4 37.1 2.9 1.0 27.0 11.0 0.4 54.7 58.3 36.2 0.8 47.6 24.2 25.0 0.5 76.2 33.0 6.0 0.0 0.0 0.3 12.8 51.6 32.9 28.0 0.6 0.6 24.0 3.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Trình độ học vấn của các chủ hộ (theo xã) Trình độ học vấn của chủ hộ các hộ di dân Xã Tổng số chủ hộ của các gia đình đã điều tra Mù chữ (%) Tiểu học (%) Trung học cơ sở (%) Trung học phổ thông (%) Cao đẳng và đại học (%) Tam Ngọc 20 178 97 35 114 15 25 29 30 107 40 60 105 111 24 18 46 42 88 80 8 59 101 4 0.8 0.0 1.7 50.5 30.8 Tổng 1.0 50.1 7.3 3.0 0.5 11.4 92.0 0.7 51.5 0.1 57.7 53.8 47.9 39.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

Trình độ học vấn của số người di dân
Trình độ học vấn của số người di dân

Tổng số dân đã khảo sát

Mù chữ
(%)

Tiểu học (%)

Trung học cơ sở (%)

Trung học phổ thông (%)

Cao đẳng và đại học (%)

31.2
25.2
32.4
40.9
32.9
36.8
37.5
35.1
34.5
25.9
29.1
39.3
34.9
46.5
28.9
26.5
24.7
29.9
20.3
22.1
28.6
25.5
27.9
28.9

39.7
37.4
40.7
32.9
41.6
40.1
41.3
45.0
41.1
45.8
42.3
38.6
33.3
29.0
38.2
37.2
43.7
39.6
55.2
49.7
37.1
47.8
47.7
37.2

19.5
23.3
16.4
18.2
13.7
15.8
10.4
13.8
20.1
19.8
19.0
15.9
26.1
11.7
24.8
24.2
27.0
20.3
15.6
21.3
23.8
14.5
20.4
24.3

2.8
7.5
4.8
3.9
6.4
5.8
7.4
3.6
3.2
5.4
7.1
4.5
2.3
7.2
5.8
8.0
3.1
7.5
6.2
4.4
7.4
8.9
1.1
6.5

31.1

40.9

19.1

5.5

Tam Ngọc

17

6.8
6.6
5.7
4.1
5.4
1.5
3.4
2.5
1.1
3.1
2.5
1.7
3.4
5.6
2.3
4.1
1.5
2.7
2.7
2.5
3.1
3.3
2.9
3.1

Tổng

5,811

3.4

Điện Tiến

110

Điện Thọ

783

Điện Quang

421

Duy Trinh

169

Duy Son

485

Duy Trung

62

Quế Xuân1

115

Quế Xuân2

121

Phú Thọ

93

Bình Qu{

448

Bình Chánh

157

Bình Quế

266

Tam Nghĩa

374

Tam Mỹ Đông

427

Tam Mỹ Tây

100

Tam Anh Nam

77

Tam Xuân1

193

Tam Xuân2

186

Tam Thái

271

Tam Phước

297

Tam Đại

36

Tam Dân

195

Tam Thanh

408

Trang 5

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

Các dạng nghề nghiệp

Số dân đã khảo sát

Nông nghiệp (%)

Buôn bán (%)

Công nhân nhà
máy (%)

Cán bộ nhà nước
(%)

Lao động có
chuyên môn (%)

Tư nhân (%)

Khác (%)

Điện Tiến

78
644
345
135
395
55
90
97
72
332
106
198
284
347
85
59
165
172
227
278
27
150
377
15
4,733

61.0
62.9
62.9
69.6
63.3
76.7
75.8
82.2
64.3
62.5
59.1
81.2
59.8
59.7
61.3
52.6
60.0
65.4
55.0
61.8
52.5
59.3
66.8
66.7

8.9
13.5
9.5
4.8
4.3
5.6
5.2
4.4
9.0
13.4
19.8
4.6
10.2
10.1
12.2
8.5
11.8
5.5
18.4
9.7
19.5
11.0
5.4
3.5

20.8
12.7
15.8
13.0
14.2
11.0
7.8
7.8
12.8
14.5
11.7
6.4
10.6
6.6
12.6
12.5
9.5
7.9
11.3
10.8
12.1
8.0
7.0
9.6

0.0
2.7
1.4
3.2
4.2
0.0
2.9
0.0
4.8
3.3
0.0
3.5
10.3
3.9
6.5
12.2
5.9
11.8
12.3
3.9
11.1
6.7
7.2
12.1

7.1
5.8
7.7
2.9
5.8
1.8
2.9
2.6
6.8
5.7
7.3
1.8
7.0
9.3
5.0
5.3
5.8
5.9
2.4
7.4
2.4
4.5
7.8
5.9

0.0
0.6
1.4
5.3
7.6
2.1
2.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7
5.2
1.2
7.2
5.5
1.1
0.1
4.2
0.6
7.3
3.4
1.1

2.2
1.8
1.3
1.2
0.6
2.8
2.8
3.0
2.3
0.6
2.1
2.5
1.4
5.2
1.2
1.7
1.5
2.4
0.5
2.2
1.8
3.2
2.4
1.1

64.3

9.5

11.1

5.4

5.3

2.4

2.0

Điện Thọ
Điện Quang
Duy Trinh
Duy Sơn
Duy Trung
Quế Xuân 1
Quế Xuân 2
Phú Thọ
Bình Qu{
Bình Chánh
Bình Quế
Tam Nghĩa
Tam Mỹ Đông
Tam Mỹ Tây
Tam Anh Nam
Tam Xuân1
Tam Xuân2
Tam Thái
Tam Phước
Tam Đại
Tam Dân
Tam Thanh
Tam Ngọc

Tổng

Trang 6

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

Thu nhập đầu người theo xã

Tổng các hộ đã khảo sát

Thu nhập trung bình
(VND)

Dưới 200,000 đồng

200.000 đồng đến 500,000
đồng

Trên 500,000 đồng

Số hộ

%

Số hộ

%

Số hộ

%

Điện Tiến

20

910,000

3

15.0

10

50.0

7

35.0

Điện Thọ

178

785,955

43

24.2

96

53.9

39

21.9

Điện Quang

97

827,320

23

23.7

48

49.5

26

26.8

Duy Trinh

35

767,143

9

25.7

19

54.3

7

20.0

Duy Son

114

852,632

24

21.1

52

45.6

38

33.3

Duy Trung

15

863,333

4

26.7

6

40.0

5

33.3

Quế Xuân1

25

854,000

7

28.0

9

36.0

9

36.0

Quế Xuân2

29

853,448

6

20.7

14

48.3

9

31.0

Phú Thọ

30

750,000

9

30.0

14

46.7

7

23.3

Bình Qu{

107

874,299

21

19.6

46

43.0

40

37.4

Bình Chánh

40

840,000

10

25.0

18

45.0

12

30.0

Bình Quế

60

873,333

12

20.0

28

46.7

20

33.3

Tam Nghĩa

105

844,286

26

24.8

45

42.9

34

32.4

Tam Mỹ Đông

111

849,099

22

19.8

54

48.6

35

31.5

Tam Mỹ Tây

24

891,667

5

20.8

10

41.7

9

37.5

Tam Anh Nam

18

833,333

5

27.8

7

38.9

6

33.3

Tam Xuân1

46

845,652

13

28.3

19

41.3

14

30.4

Tam Xuân2

42

807,143

12

28.6

19

45.2

11

26.2

Tam Thái

88

867,045

19

21.6

41

46.6

28

31.8

Tam Phước

80

823,750

21

26.3

37

46.3

22

27.5

Tam Đại

8

862,500

2

25.0

3

37.5

3

37.5

Tam Dân

59

834,746

15

25.4

27

45.8

17

28.8

Tam Thanh

101

815,347

26

25.7

48

47.5

27

26.7

Tam Ngọc

4

925,000

1

25.0

2

50.0

1

25.0

1,436

843,793

338

23.5

672

46.8

426

29.7

Tổng

Trang 7

0 36.6 25.6 46.3 37.8 28.2 46.7 42.8 27.5 37.8 47.7 25.7 25.0 24.0 Tổng 1.6 21.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .0 45.3 45.2 31.000 đồng đến 500.1 26.000 đồng Trên 500.0 19.6 40.0 21.0 33.0 31.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .0 23.0 53.7 25.8 19.0 20.3 25.0 7 39 26 7 38 5 9 9 7 40 12 20 34 35 9 6 14 11 28 22 3 17 27 1 35.6 26.8 26.5 50.8 20.436 338 23.4 30.3 45.7 28.5 33.000 đồng 200.3 32.3 30.0 24.5 37.0 46.7 43. thương binh và xã hội Xã Tổng số hộ đã khảo sát Dưới 200.9 41.6 41.4 25.7 21.7 Điện Tiến Điện Thọ Điện Quang Duy Trinh Duy Son Duy Trung Quế Xuân1 Quế Xuân2 Phú Thọ Bình Qu{ Bình Chánh Bình Quế Tam Nghĩa Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Tây Tam Anh Nam Tam Xuân1 Tam Xuân2 Tam Thái Tam Phước Tam Đại Tam Dân Tam Thanh Trang 8 .3 28.4 26.9 48.9 49.8 20.3 33.3 37.9 26.000 đồng Số hộ % Số hộ % Số hộ % Tam Ngọc 20 178 97 35 114 15 25 29 30 107 40 60 105 111 24 18 46 42 88 80 8 59 101 4 3 43 23 9 24 4 7 6 9 21 10 12 26 22 5 5 13 12 19 21 2 15 26 1 15.7 38.8 27.0 20.0 48.8 426 29.5 54.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Số hộ nghèo dựa trên cơ sở chuẩn nghèo của Bộ lao động.7 30.0 10 96 48 19 52 6 9 14 14 46 18 28 45 54 10 7 19 19 41 37 3 27 48 2 50.3 36.5 672 46.3 46.0 25.5 28.2 23.5 45.4 31.0 33.

7 85.0 80.0 67.0 Tam Thái 88 24.0 90.0 Tam Đại 8 20.0 Duy Trung 15 22.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .5 87.0 Bình Quế 60 32.8 Tam Thanh 101 20.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Số hộ được kiểm tra sức khỏe định kì trong khu vực bị tác động Xã Tổng số hộ đã khảo sát Số hộ được kiểm tra sức khỏe định kì (%) Số hộ không được kiểm tra định kì(%) Điện Tiến 20 15.0 80.0 Tam Ngọc 4 20.436 26.0 Tam Dân 59 24.0 Phú Thọ 30 37.0 69.0 Tam Xuân1 46 12.0 68.2 75.7 Trang 9 .0 75.0 80.0 80.0 Điện Quang 97 38.8 Tam Phước 80 33.3 Quế Xuân2 29 31.0 Duy Son 114 33.0 67.0 Điện Thọ 178 42.0 58.2 75.0 Tam Mỹ Đông 111 25.0 Quế Xuân1 25 14.0 Bình Qu{ 107 42.0 85.0 68.0 Duy Trinh 35 32.0 63.0 Tổng 1.3 Tam Mỹ Tây 24 10.0 Tam Anh Nam 18 25.3 73.7 74.5 Tam Xuân2 42 20.0 62.0 58.0 62.0 78.0 Bình Chánh 40 38.0 Tam Nghĩa 105 20.0 80.

0 Bình Chánh 40 55.0 Tam Mỹ Tây 24 21.0 0.0 0.0 Quế Xuân2 29 43.0 3.0 Tam Thanh 101 0.0 0.0 Tam Nghĩa 105 0.0 Tam Thái 88 4.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .0 10.0 42.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Số hộ có khu vực vệ sinh Xã Tổng số hộ đã khảo sát Hố xí có 2 ngăn (%) Hố xí có 1 ngăn (%) Hố xí trên ao hoặc sông (%) Điện Tiến 20 80.0 Tam Mỹ Đông 111 5.0 34.0 13.436.2 97.7 0.0 100.0 100.0 100.0 0.2 95.0 Bình Quế 60 43.0 3.3 66.0 Duy Trung 15 58.0 87.0 Tổng 1.0 Tam Xuân2 42 0.0 4.0 Điện Quang 97 88.0 Duy Son 114 62.0 0.0 38.0 5.0 2.0 6.0 0.8 0.0 Phú Thọ 30 48.0 0.0 Tam Đại 8 0.2 54.0 Tam Phước 80 0.8 0.0 100.7 Trang 10 .0 4.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .0 Tam Ngọc 4 0.0 0.2 95.0 32.0 Duy Trinh 35 60.0 Tam Anh Nam 18 0.0 2.8 0.0 37.0 1.3 78.0 Quế Xuân1 25 45.8 0.0 52.0 Tam Xuân1 46 2.0 Bình Qu{ 107 62.0 40.0 100.0 Điện Thọ 178 93.0 51.0 5.3 0.7 94.0 100.0 16.0 0.0 Tam Dân 59 4.0 54.

0 82.0 83.0 85.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .0 33.0 28.0 100.0 Tam Thanh 101 9.0 0.0 32.0 13.0 Tam Ngọc 4 25.0 68.0 41.0 62.0 98.0 100.0 4.0 13.0 0.0 Điện Quang 97 25.0 65.0 50.0 Tam Mỹ Đông 111 6.0 0.0 100.0 Quế Xuân2 29 43.0 Bình Quế 60 34.0 5.0 92.0 64.0 55.0 4.0 83.0 62.8 3.0 3.0 30.0 25.0 100.0 96.3 Tam Đại 8 25.0 85.0 58.0 32.0 75.0 53.0 5.0 0.0 67.3 Tam Nghĩa 105 10.0 19.0 38.6 Tam Mỹ Tây 24 35.0 26.2 Duy Trinh 35 26.0 61.436 29.9 39.0 80.0 47.0 Tam Dân 59 13.8 Tam Phước 80 14.0 6.0 0.0 0.0 0.0 100.0 22.0 80.0 92.0 48.0 32.0 Tam Thái 88 8.0 62.0 75.0 30.0 75.0 43.3 61.0 75.0 Điện Thọ 178 47.0 Quế Xuân1 25 41.0 Bình Qu{ 107 34.0 83.0 55.0 57.0 70.0 38.0 Tam Xuân1 46 51.0 5.0 8.0 Duy Son 114 45.0 8.0 0.0 14.0 77.0 57.0 63.0 Tổng 1.0 61.0 100.0 Tam Anh Nam 18 44.0 74.0 Tam Xuân2 42 13.2 Trang 11 .0 100.0 10.0 Phú Thọ 30 32.0 80.0 43.0 2.7 Bình Chánh 40 35.0 79.0 73.0 32.3 86.0 58.0 35.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Các loại đồ dùng của các hộ đã khảo sát Xã Số hộ đã khảo sát Số hộ có điện thoại (%) Số hộ có xe máy (%) Số hộ có TV(%) Số hộ có đầu máy video (%) Số hộ có máy giặt (%) Điện Tiến 20 60.0 0.0 100.4 Duy Trung 15 29.0 0.0 0.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .0 0.0 100.0 41.

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 PHỤ LỤC B NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT Trang 12 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

Số hộ và chủ hộ bị tác động bởi việc thu hồi đất ở 24 xã

Số hộ bị ảnh hưởng

Số người bị ảnh hưởng

Điện Tiến

168

706

Điện Thọ

287

1,263

Điện Quang

114

490

Duy Trinh

139

667

Duy Son

141

606

Duy Trung

117

480

Quế Xuân1

185

851

Quế Xuân2

97

407

Phú Thọ

220

682

Binh Qui

134

563

Bình Chánh

249

971

Bình Quế

80

352

Tam Nghĩa

40

160

Tam Mỹ Đông

240

888

Tam Mỹ Tây

115

380

Tam Anh Nam

242

1,089

Tam Xuân1

169

727

Tam Xuân2

401

1,243

Tam Thái

194

815

Tam Phước

149

656

Tam Đại

87

331

Tam Dân

65

273

Tam Thanh

127

546

Tam Ngọc

114

410

Tổng

3,874

15,556

Trang 13

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

Diện tích đất bị ảnh hưởng trên các loại đất khác nhau

Khu vực đất
ở (m2)

Khu vực đất
nông nghiệp
(m2)

Khu vực đất
rừng (m2)

Các loại đất
khác (m2)

Tổng

Điện Tiến

19,071

116,100

0

114,669

249,841

Điện Thọ

43,975

390,644

0

23,147

457,766

Điện Quang

11,136

105,401

0

16,786

133,322

Duy Trinh

0

180,876

23,459

1,272

205,607

Duy Son

12,589

210,144

20,710

8,692

252,135

Duy Trung

6,613

46,358

15,625

100,993

169,589

Quế Xuân1

8,243

70,503

126327

22,247

227,319

Quế Xuân2

0

79,127

122,054

89,001

290,182

Phú Thọ

12,589

91,677

200,086

59,279

363,631

Binh Qui

38,333

96,503

31,917

232,743

399,496

Bình Chánh

11,380

151,466

46,095

39,254

248,195

Bình Quế

23,545

61,741

19,900

89,337

194,523

Tam Nghĩa

3,540

158,584

161,846

113,401

437,371

Tam Mỹ Đông

24,630

105,958

185,863

130,227

446,679

Tam Mỹ Tây

14,579

73,149

61,459

56,068

205,255

Tam Anh Nam

1,273

109,235

305942

185,951

602,401

Tam Xuân1

13,863

46,381

39,471

150,630

250,345

Tam Xuân2

2,971

102,529

109,063

76,416

290,980

Tam Thái

54,463

98,389

34,289

28,482

215,623

Tam Phước

11,218

83,140

63,884

44,761

203,003

Tam Đại

4,276

26,745

11,012

21,074

63,107

Tam Dân

8,311

97,357

43,570

30,527

179,765

Tam Thanh

9,370

150,488

63,172

44,262

267,292

Tam Ngọc

11,170

34,128

15,018

11,543

71,859

Tổng

347,138

2,686,623

1,700,762

1,690,761

6,425,283

Trang 14

(m2)

Dự án đường cao tốc Đà nẵng - Quảng Ngãi
Kế hoạch GPMB và TĐC - Đoạn Quảng Nam

Tháng 6/2010

Những ảnh hưởng nghiêm trọng trên vùng đất nông nghiệp

Diện tích
đất nông
nghiệp bị
mất (m2)

Số hộ bị
ảnh hưởng
bởi mất đất
nông
nghiệp

Điện Tiến
Điện Thọ
Điện Quang
Duy Trinh
Duy Son
Duy Trung
Quế Xuân1
Quế Xuân2
Phú Thọ
Binh Qui
Bình Chánh
Bình Quế
Tam Nghĩa
Tam Mỹ Đông
Tam Mỹ Tây
Tam Anh Nam
Tam Xuân1
Tam Xuân2
Tam Thái
Tam Phước
Tam Đại
Tam Dân
Tam Thanh
Tam Ngọc
Tổng

116,100
390,644
105,401
180,876
210,144
46,358
70,503
79,127
91,677
96,503
151,466
61,741
158,584
105,958
73,149
109,235
46,381
102,529
98,389
83,140
26,745
97,357
150,488
34,128
2,686,623

91
268
81
112
162
73
88
86
142
89
152
49
128
136
77
122
61
107
108
79
31
63
113
55
2,473

Số hộ bị
ảnh hưởng
dưới 20%
số đất nông
nghiệp
đang nắm
giữ
14
18
12
17
24
11
13
13
21
13
23
7
19
20
12
18
9
16
16
12
5
9
17
8
347

Số hộ bị ảnh
hưởng từ
20% đến 30%
số đất nông
nghiệp đang
nắm giữ

Số hộ bị ảnh
hưởng từ
30% đến 70%
số đất nông
nghiệp đang
nắm giữ

Số hộ bị ảnh
hưởng hơn
70% số đất
nông nghiệp
đang nắm giữ

12
20
36
36
52
13
22
25
16
10
5
21
60
13
19
26
15
6
14
13
3
12
29
16
494

33
168
25
32
69
37
38
37
72
55
98
15
42
86
37
65
32
67
57
45
19
32
45
19
1,225

32
62
8
27
17
12
15
11
33
11
26
6
7
17
9
13
5
18
21
9
4
10
22
12
407

Trang 15

Số hộ bị
ảnh hưởng
toàn bộ số
đất nông
nghiệp
đang nắm
giữ
16
31
4
14
9
6
8
6
17
6
13
3
4
9
5
7
3
9
11
5
2
5
11
6
210

Quyền sở hữu đất

Hộ có Sổ
Đỏ

Hộ chưa
chuyển
nhượng
cùng Sổ
Đỏ

Hộ không
đủ tiêu
chuẩn
nhận Sổ
Đỏ

55
161
49
67
97
44
53
52
85
53
91
29
77
82
46
73
37
64
65
47
19
38
68
33
1485

29
86
26
36
52
23
28
28
46
29
49
15
41
43
25
39
19
34
34
26
9
20
36
18
791

7
21
6
9
13
6
7
6
11
7
12
5
10
11
6
10
5
9
9
6
3
5
9
4
197

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Số hộ bị tác động trên vùng đất ở theo xã Xã Diện tích đất ở bị mất (m2) Số hộ bị mất đất định cư Hộ bị ảnh hưởng hoàn toàn số đất đã có xây dựng Hộ bị ảnh hưởng hoàn toàn số đất chưa có xây dựng Điện Tiến Điện Thọ Điện Quang Duy Trinh Duy Son Duy Trung Quế Xuân1 Quế Xuân2 Phú Thọ Bình Qu{ Bình Chánh Bình Quế Tam Nghĩa Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Tây Tam Anh Nam Tam Xuân1 Tam Xuân2 Tam Thái Tam Phước Tam Đại Tam Dân Tam Thanh Tam Ngọc Tổng 19.380 23.630 14.138 39 83 32 0 48 17 19 0 27 48 38 53 26 38 32 12 64 25 85 58 18 64 32 20 878 17 26 12 0 13 8 7 0 4 18 12 28 4 15 19 6 13 4 41 22 8 24 11 7 319 3 4 2 0 5 0 0 0 0 3 2 4 0 2 3 0 2 0 6 3 0 4 2 0 45 Hộ bị ảnh hưởng một phần trên đất đã có xây dựng Hộ bị ảnh hưởng một phần trên đất chưa có xây dựng 17 46 15 0 26 8 11 0 21 24 22 17 18 18 8 5 45 18 32 30 8 34 14 7 444 2 7 3 0 4 1 1 0 2 3 2 4 4 3 2 1 4 3 6 3 2 2 5 6 70 Trang 16 Quyền sở hữu đất Hộ không Hộ không có chuyển Hộ có giấy quyền được nhượng cùng chứng nhận cấp giấy với giấy quyền sở chứng nhận chứng nhận hữu đất quyền sở quyền sở hữu hữu đất đất 28 7 4 52 24 7 22 6 4 0 0 0 31 11 6 10 5 2 12 4 3 0 0 0 18 5 4 28 18 2 25 8 5 32 16 5 15 6 5 22 11 5 20 8 4 7 3 2 44 16 4 16 6 3 54 31 0 35 15 8 10 4 4 38 20 6 16 5 11 14 4 2 549 233 96 .589 38.863 2.311 9.589 6.276 8.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .613 8.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .333 11.170 347.463 11.273 13.218 4.370 11.136 0 12.971 54.545 3.540 24.579 1.071 43.243 0 12.975 11.

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Các nhà bị ảnh hưởng toàn bộ (theo xã) (Khu vực bị ảnh hưởng toàn bộ hoặc chỉ bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn lại không thể duy trì được hoặc không thích hợp cho sinh sống) Các loại nhà Tổng số hộ có nhà bị ảnh hưởng toàn bộ Số nhà bị ảnh hưởng toàn bộ Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Nhà tạm Điện Tiến 17 17 0 3 1 9 4 Điện Thọ 26 26 5 0 0 10 11 Điện Quang 12 12 2 0 0 5 5 Duy Trinh 0 0 0 0 0 0 0 Duy Son 13 13 3 2 1 5 2 Duy Trung 8 8 0 3 0 3 2 Quế Xuân1 7 7 0 2 0 4 1 Quế Xuân2 0 0 0 0 0 0 0 Phú Thọ 4 4 0 1 2 0 1 Bình Qu{ 18 18 3 3 0 12 0 Bình Chánh 12 12 0 3 0 4 5 Bình Quế 28 28 0 7 1 14 6 Tam Nghĩa 4 4 0 0 0 4 0 Tam Mỹ Đông 15 15 1 2 1 12 0 Tam Mỹ Tây 19 19 0 12 0 7 0 Tam Anh Nam 6 6 0 5 0 1 0 Tam Xuân1 13 13 3 2 2 3 3 Tam Xuân2 4 4 0 0 0 4 0 Tam Thái 41 41 4 8 1 25 3 Tam Phước 22 22 1 14 0 7 0 Tam Đại 8 8 1 5 0 2 0 Tam Dân 24 24 2 11 1 7 3 Tam Thanh 11 11 1 0 0 7 3 Tam Ngọc 7 7 0 1 0 6 0 Tổng 319 319 26 84 10 151 49 Xã Trang 17 .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Diện tích nhà bị ảnh hưởng dựa trên từng loại nhà Xã Tổng số diện tích bị ảnh hưởng (m2) Diện tích bị tác động (m2) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Nhà tạm Điện Tiến 1.563 1.718 7.667 100 1.995 412 765 65 1625 128 Tam Phước 1.048 0 249 75 585 139 Điện Thọ 1.451 0 996 0 455 0 Tam Anh Nam 495 0 430 0 65 0 Tam Xuân1 892 320 170 130 168 104 Tam Xuân2 215 0 0 0 215 0 Tam Thái 2.037 2.759 0 575 65 910 209 Tam Nghĩa 260 0 0 0 260 0 Tam Mỹ Đông 1.548 515 0 0 650 383 Điện Quang 704 205 0 0 325 174 Duy Trinh 0 0 0 0 0 0 Duy Son 936 295 166 80 325 70 Duy Trung 487 0 230 0 195 62 Quế Xuân1 430 0 150 0 245 35 Quế Xuân2 0 0 0 0 0 0 Phú Thọ 249 0 83 125 0 41 Bình Qu{ 1.140 105 185 70 780 0 Tam Mỹ Tây 1.162 0 405 0 Tam Đại 665 120 415 0 130 0 Tam Dân 1.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .717 Trang 18 .054 985 9.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .966 206 913 375 375 97 Tam Thanh 640 110 0 0 420 110 Tam Ngọc 480 0 90 0 390 0 Tổng 22.330 330 220 0 780 0 Bình Chánh 680 0 255 0 260 165 Bình Quế 1.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Số nhà bị ảnh hưởng một phần tính theo xã Xã Số hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng một phần Các loại nhà Số nhà bị ảnh hưởng một phần Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Nhà tạm Điện Tiến 17 17 0 1 2 14 0 Điện Thọ 46 46 4 0 0 42 0 Điện Quang 15 15 4 0 0 11 0 Duy Trinh 0 0 0 0 0 0 0 Duy Son 26 26 2 9 6 9 0 Duy Trung 8 8 0 3 0 5 0 Quế Xuân1 11 11 0 4 0 7 0 Quế Xuân2 0 0 0 0 0 0 0 Phú Thọ 21 21 0 3 7 11 0 Bình Qu{ 24 24 4 6 0 14 0 Bình Chánh 22 22 0 10 0 12 0 Bình Quế 17 17 0 5 6 6 0 Tam Nghĩa 18 18 0 1 0 17 0 Tam Mỹ Đông 18 18 4 0 2 12 0 Tam Mỹ Tây 8 8 0 0 0 8 0 Tam Anh Nam 5 5 0 0 0 0 0 Tam Xuân1 45 45 0 23 0 22 0 Tam Xuân2 18 18 0 4 0 14 0 Tam Thái 32 32 5 11 0 16 0 Tam Phước 30 30 5 13 0 12 0 Tam Đại 8 8 3 4 0 1 0 Tam Dân 34 34 5 21 5 3 0 Tam Thanh 14 14 7 0 0 7 0 Tam Ngọc 7 7 0 0 0 7 0 Tổng 444 444 43 118 28 250 0 Trang 19 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .

417 0 Xã Diện tích bị ảnh hưởng (m2) Trang 20 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .488 821 8.105 175 510 0 420 0 Tam Đại 324 105 184 0 35 0 Tam Dân 1.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .235 135 815 180 105 0 Tam Thanh 490 245 0 0 245 0 Tam Ngọc 245 0 0 0 245 0 Tổng 15.224 1.498 4.680 0 910 0 770 0 Tam Xuân2 599 0 109 0 490 0 Tam Thái 1.610 140 0 0 1.120 175 385 0 560 0 Tam Phước 1.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Diện tích đất của các nhà bị ảnh hưởng một phần dựa trên các loại nhà Tổng diện tích bị tác động (m2) Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 Nhà tạm Điện Tiến 570 0 40 40 490 0 Điện Thọ 1.470 0 Điện Quang 535 150 0 0 385 0 Duy Trinh 0 0 0 0 0 0 Duy Son 700 45 320 110 225 0 Duy Trung 285 0 110 0 175 0 Quế Xuân1 336 0 175 0 161 0 Quế Xuân2 0 0 0 0 0 0 Phú Thọ 609 0 85 139 385 0 Bình Qu{ 850 188 331 0 331 0 Bình Chánh 784 0 364 0 420 0 Bình Quế 597 0 127 260 210 0 Tam Nghĩa 618 0 23 0 595 0 Tam Mỹ Đông 652 140 0 92 420 0 Tam Mỹ Tây 280 0 0 0 280 0 Tam Anh Nam 0 0 0 0 0 0 Tam Xuân1 1.

077 160 845 212 0 1.133 318 0 443 102 65 0 77 596 269 348 63 290 24 25 79 97 516 139 63 153 147 14 5.927 275 235 319 0 585 270 44 0 40 1.666 602 172 601 752 51 11.570 525 1.737 .205 155 1.080 175 187 0 136 1.949 96 507 127 0 648 105 203 0 82 942 315 723 31 145 12 13 39 48 258 69 32 77 73 7 4.429 167 19 65 19 0 32 9 0 0 4 56 18 38 6 22 0 2 7 10 45 14 5 15 15 3 404 Trang 21 304 177 87 351 170 42 90 120 449 240 86 59 164 73 129 161 105 187 89 182 148 94 63 3.152 60 83 64 496 1.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .605 700 899 3 15 43 1 7 10 29 11 2 9 11 1 5.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Thiệt hại của các công trình khác Xã Bếp (m2) Chuồng gia cầm (m2) Nhà phụ mái lợp fibro xi măng (m2) Sân xi măng (m2) Tường rào bằng gạch (m2) Cổng sắt (m2) Mộ Giếng Điện Tiến Điện Thọ Điện Quang Duy Trinh Duy Son Duy Trung Quế Xuân1 Quế Xuân2 Phú Thọ Binh Qui Bình Chánh Bình Quế Tam Nghĩa Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Tây Tam Anh Nam Tam Xuân1 Tam Xuân2 Tam Thái Tam Phước Tam Đại Tam Dân Tam Thanh Tam Ngọc Tổng 246 3.114 116 1.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .552 32 169 42 0 216 35 87 0 27 314 105 241 6 29 2 3 8 10 52 14 6 15 15 1 1.729 470 0 204 120 54 0 39 370 888 312 48 223 32 13 99 129 478 152 36 117 159 9 7.

235 25.566 12.229 31.470 4.555 16.733 82.319 6.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Tác động trên cây mùa vụ và cây lâu niên Xã Gạo (m2) Ngô (m2) Mía (m2) Cây keo (Cây) Cây khuynh diệp (Cây) Các loại cây khác Điện Tiến Điện Thọ Điện Quang Duy Trinh Duy Son Duy Trung Quế Xuân1 Quế Xuân2 Phú Thọ Binh Qui Bình Chánh Bình Quế Tam Nghĩa Tam Mỹ Đông Tam Mỹ Tây Tam Anh Nam Tam Xuân1 Tam Xuân2 Tam Thái Tam Phước Tam Đại Tam Dân Tam Thanh Tam Ngọc Tổng 98.080 4.194 9.702 23.744 27.918 12.594 79.631 70.630 15.165 10.064 62.400 25.563 4.992 85.557 16.419 3.656 19.921 26.514 12.509 14.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .735 27.037 13.458 731.258 77.030 13.691 8.734 510 1.664 22.514 27.486 4.201 6.796 90.230 2585 2.850 39.580 963.461 2.784 13.027 9.915 29.639 74.012 17.483 86.177 92.445 Trang 22 .905 6.681 50.791 10.361 13.616 13.928 67.954 57.775 9.283.655 2.724 19.427 131.229 6.753 127.746 52.731 33.745 178.897 14.424 87.047 89.026 20.218 4.568 725 4.591 153.150 83.925 82.480 134.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .583 8.068 2.557 69.093 50.973 46.087 8.545 19.437 349.892 2.922 64.328 65.321 52.477 12.330 0 0 0 10.283 3.009 2.735 18.821 8.329 12.261 3.375 50.719 54.669 22.622 39.497 810 72.281 2.080 405 0 585 240 270 0 375 630 510 675 330 495 405 165 870 330 1095 780 240 870 375 210 11.551 2.287 11.808 3.490 3.685 332.404 59.299 2038 1.028 128.293 3.155 767 2.164 6.789 132.632 4.859 43.959 105.562 2.

824 Trang 23 .000 Điện Thọ 1 1 2.000.000 Duy Trung 1 0 3.000 Tam Thái 5 3 2.000.500.000 Tam Đại 0 0 0 Tam Dân 1 1 1.000 Tam Xuân2 1 1 1.000.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000 Quế Xuân1 3 3 2.000.000.500.000 Tam Thanh 2 2 1.000.000 Quế Xuân2 2 2 2.000 Điện Quang 0 0 0 Duy Trinh 0 0 0 Duy Son 2 1 3.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Hộ buôn bán nhỏ bị tác động Xã Hộ buôn bán bị ảnh hưởng Hộ buôn bán phai di dời Thu nhập trung bình của các hộ buôn bán bị ảnh hưởng (đồng/hộ/tháng) Điện Tiến 2 1 2.000 Bình Quế 1 1 1.500.000 Tam Anh Nam 1 1 2.000.000.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .000.000 Tam Nghĩa 0 0 0 Tam Mỹ Đông 3 2 3.000 Tam Mỹ Tây 3 2 3.800.283.000 Bình Chánh 1 0 750.000 Tam Phước 2 2 2.000 Phú Thọ 0 0 0 Bình Qu{ 2 1 2.500.500.000 Tam Xuân1 1 1 600.200.000 Tam Ngọc 0 0 0 Tổng 34 25 2.

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Các hộ neo đơn bị ảnh hưởng Xã Số các hộ gia đình hưởng chính sách đói nghèo MOLISA Số hộ gia đình hưởng chính sách xã hội Số hộ gia đình có chủ hộ là phụ nữ Điện Tiến 3 5 15 Điện Thọ 43 35 38 Điện Quang 23 5 16 Duy Trinh 9 18 13 Duy Son 24 12 26 Duy Trung 4 5 12 Quế Xuân1 7 25 19 Quế Xuân2 6 9 8 Phú Thọ 9 21 42 Bình Qu{ 21 12 20 Bình Chánh 10 12 43 Bình Quế 12 7 8 Tam Nghĩa 26 12 12 Tam Mỹ Đông 22 5 8 Tam Mỹ Tây 5 5 7 Tam Anh Nam 5 7 17 Tam Xuân1 13 16 17 Tam Xuân2 12 5 16 Tam Thái 19 25 36 Tam Phước 21 7 24 Tam Đại 2 18 34 Tam Dân 15 7 16 Tam Thanh 26 5 5 Tam Ngọc 1 16 19 Tổng 338 294 471 Trang 24 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Số hộ tái định cư do bị thu hồi đất Xã Số hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng toàn bộ Số hộ bị ảnh hưởng toàn bộ trên đất chưa có xây dựng Số hộ được đưa vào tái định cư do mất đất canh tác Số hộ buôn bán phải tái đinh cư Tổng số hộ tái định cư Điện Tiến 17 3 77 1 98 Điện Thọ 26 4 250 1 281 Điện Quang 12 2 69 0 83 Duy Trinh 0 0 95 0 95 Duy Son 13 5 138 1 157 Duy Trung 8 0 62 0 70 Quế Xuân1 7 0 75 3 85 Quế Xuân2 0 0 73 2 75 Phú Thọ 4 0 121 0 125 Bình Qu{ 18 3 76 1 98 Bình Chánh 12 2 129 0 143 Bình Quế 28 4 42 1 75 Tam Nghĩa 4 0 109 0 113 Tam Mỹ Đông 15 2 116 2 135 Tam Mỹ Tây 19 3 65 2 89 Tam Anh Nam 6 0 104 1 111 Tam Xuân1 13 2 52 1 68 Tam Xuân2 4 0 91 1 96 Tam Thái 41 6 92 3 142 Tam Phước 22 3 67 2 94 Tam Đại 8 0 26 0 34 Tam Dân 24 4 54 1 83 Tam Thanh 11 2 96 2 111 Tam Ngọc 7 0 47 0 54 Tổng 319 45 2.515 Trang 25 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .126 25 2.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 PHỤ LỤC C ƯỚC TÍNH CHI PHÍ GPMB VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Trang 26 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .

128 54.600 18.000 44.836 456.000 30.400 36.300.865.188.448.600 440 347 316 290 631 394 55 154 65 46 139 197 257 20 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 612.856 87.400 3.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .912 863.000 216.608.654.520.200.710.400 3.000 21.202 20.000 30.000 6.927 15.000 5.000 5.119 34.170 600.710 595.550.573.800 0 1.160.000 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 0 59.000 288.000 13.600 16.819.603.558.258 60.800 48.600 8.000 38.638 11.000 66.122.794 448.000 36.000 16.055.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .145 437.826.378 241.864.000 360.745.073.000 456.908.000 21.881.000 117.000 15.427.252.000 9.000 Trang 27 106.000 36.467 97.999.000 .644 215.440.093.307 309.291.683.000 2.767.450.616.800 33.800 11.000 192.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 CHI PHÍ CHO BỒI THƯỜNG ĐẤT BỊ THU HỒI Số Các mục I Loại đất được bồi thường 1 2 3 Đất nông nghiệp Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Đất rừng Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Đất ở Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Số hộ bị ảnh hưởng Đơn vị Số lượng Giá /Đơn vị Tổng chi phí (VND) 254.627.000 15.149.912.000 360.823.400 28.830.509.600 720.000 21.800 2.720.496.000 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 74.096.686.728.266.182 19.800 21.832 73.560.570.018 36.

000 2.767.000 .940.000 988.750.872 2.570.000 4.000 1.000 1.000 1.000 141.800.000 1.000 774.150.500.000 1.310.120.000 1.700.820.150.939.750.750.000 335.000.000 1.570.783 0 1.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 CHI PHÍ CHO THIỆT HẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Số II 1 2 3 4 Các mục Chi phí xây dựng Nhà cấp 1 Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Nhà cấp 2 Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Nhà cấp 3 Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Nhà cấp 4 Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Số hộ bị ảnh hưởng Đơn vị Số lượng Giá/đơn vị 15 5 0 7 8 34 0 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.000 650.000 1.911 4.498 4.040.000 1.250.000 2.750.000 7.000.000 4 17 10 34 49 87 1 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 289 826 493 1.750.000 412.000 1.250.500.600.000 8.000 650.000 0 18.000 2.150.076.570.110.750.300.150.149 90 1.000.714.000 2.000 650.150.000 2.000 0 11.000 1.083.000.000 303.000 132.150.900.000 453.000 218.000 1.000 3 7 9 7 5 7 0 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 115 190 264 325 292 620 0 1.150.432.000 1.538.730.500.000 91 22 22 62 104 87 13 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 3.000 0 906.010 340 0 518 565 1.000 1.750.000 1.570.250.150.923.930.905 920 791 2.823 5.000 514.000 373.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .120.320 635 650.000 1.000 Trang 28 Tổng chi phí (VND) 60.570.000 1.000 1.378.892.000 1.000 713.750.000.750.000.570.687.150.000 650.000 650.000 595.000 3.000 1.010.296.000 650.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .570.000 1.000 598.808.750.

000.000 400.750.000 376.000 250.567 545 142 1.000 250.500.000 400.000 100.000 256.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .600.800.600.000 23.700.000 112.778.170.000 0 3.000 250.700.000 400.200.000 1.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .000 400.000.750.500.000 37.600.213 578 1.Đoạn Quảng Nam Số Các mục 5 Nhà tạm Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Bếp Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz 6 7 8 Chuồng gia cầm Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Số hộ bị ảnh hưởng Đơn vị Tháng 6/2010 Số lượng Giá/ Đơn vị Tổng chi phí (VND) 20 4 2 11 3 9 0 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 696 132 76 374 104 335 0 350.000 21.200.600.500.000.000 961.600.500.000 3.570 544 942 9 400.400.000 3.600.000 18.000 300.000 242.018 14 .200.500.000 26.000 300.700.000 250.200.800.445 324 93 1.000 391.000 248.000 200.000 203.000 400.000 217.000 129.000 100.000 300.000 144.000 19.000 628.000 300.000 300.000 133 55 43 121 173 224 14 Các xây dựng khác có mái lợp fibro xi măng Điện Bàn 133 Duy Xuyên 55 Quế Sơn 43 Thăng Bình 121 Núi Thành 173 Phú Ninh 224 Tam Kz 14 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Trang 29 829 855 84 3.000 250.600.061.000.200.000 400.000 300.204 79 62 1 1.000 300.000 200.000 300.000 133 55 43 121 173 224 14 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 4.000 243.000 200.000 300.534.300.000 1.000 527.000 26.000 54.000 25.000 1.000 300.000 400.000 150.

940.300.000 75.000 150.000 146.000 57.000 60.580.000 220.000 100.000.Đoạn Quảng Nam Số 9 10 11 12 13 Các mục Số hộ bị ảnh hưởng Sân xi măng Điện Bàn 133 Duy Xuyên 55 Quế Sơn 43 Thăng Bình 121 Núi Thành 173 Phú Ninh 224 Tam Kz 14 Tường rào bằng gạch Điện Bàn 133 Duy Xuyên 55 Quế Sơn 43 Thăng Bình 121 Núi Thành 173 Phú Ninh 224 Tam Kz 14 Cổng sắt Điện Bàn 133 Duy Xuyên 55 Quế Sơn 43 Thăng Bình 121 Núi Thành 173 Phú Ninh 224 Tam Kz 14 Mộ Điện Bàn 399 Duy Xuyên 165 Quế Sơn 129 Thăng Bình 363 Núi Thành 519 Phú Ninh 672 Tam Kz 42 Giếng Điện Bàn 103 Duy Xuyên 41 Quế Sơn 4 Thăng Bình 112 Núi Thành 47 Phú Ninh 94 Tam Kz 3 Tháng 6/2010 Đơn vị Số lượng Giá/ Đơn vị m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 1.000 60.712.000 900.000 3.400.000 86.000 900.000 84.300.000 6.500.000 882.000 Trang 30 Tổng chi phí (VND) 716.000 2.000 3.255 323 3.000 101.000 2.500.500.600.000 60.000 42.000 200.000 60.000.000 200.060.000 200.580.000 900.000 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 730 753 285 1.600.000 60.000 .500.268.400.000 19.000 200.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000 2.000 2.000 60.480.000 198.840.000 900.600.000 3.000 15.000 60.060.900.000.450.600.000 Mộ Mộ Mộ Mộ Mộ Mộ Mộ 648 608 252 775 691 700 63 3.000 200.000.000.000 3.000 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 243 251 114 660 58 102 15 60.000 14.500.000.000 120.500.700.000 60.000 3.000 73.500.000 36.000 900.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .000.010 3.000 200.300 2.000 39.000 3.793 51 60.418.600.500.380.020.000 900.079.500.000 60.000 900.000 363.000 92.000 227.980 288 509 7 200.000 60.000 2.800.000 57.000 1.000 3.600.800.120.000 3.000 Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái 103 41 4 112 47 94 3 900.000 2.128.500.580.700.500.000 60.000 6.217 1.000 3.000.000 910.600.000 60.000 396.000 13.

247 15.595 3.018 650 650 650 650 650 650 650 1.642.927 15.418.845.000 5.217 70.105.678.467 97.701 29.000 15.000 33.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 CHI PHÍ CHO SỐ CÂY MÙA VỤ VÀ CÂY LƯU NIÊN BỊ THIỆT HẠI Số III 1 2 3 4 Các mục Chi phí cho cây lâu niên và cây mùa vụ Gạo Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Cây mùa vụ Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Sản phẩm cây rừng Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Các loại cây khác Điện Bàn Duy Xuyên Quế Sơn Thăng Bình Núi Thành Phú Ninh Tam Kz Số hộ bị ảnh hưởng Đơn vị Số lượng Giá/ Đơn vị Tổng chi phí (VND) 440 347 316 290 631 394 55 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 520.600.000.025.912 863.300 11.938.200.431 97.771 205.550 9.550 63.300 0 38.458.000 160.000 290.305.644 215.000 154 65 46 139 197 257 20 Cây Cây Cây Cây Cây Cây Cây Trang 31 1.000 15.000 1.200.323 371.000 1.270.000 1.000 440 347 316 290 631 394 55 m2 m2 m2 m2 M2 M2 M2 0 59.000 145.000 5.000 20.000 6.000 756.700 160.000 160.461 387.254 506.000 103.360 210 .000 78.523 66.815.995 825 645 1.000 15.970.000 15.150.000 15.000 2.402.000 160.858.503.532.000 1.000 1.761.000 2.200.495.831.794 448.435.100 291.000 1.323.000 132.855.000 319.465.601.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .400.555.073 50.255.000 571.000 1.316.000 1.000 160.352.000 537.600.095.600 140.000 1.200.054.000 5.045.000 440 347 316 290 631 394 55 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 93.705.000 160.000 5.002.000 5.368.866.829 38.000 5.815 2.000 415.278 5.000 15.111 263.615.170.000 160.800 561.009 5.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .505.

000.214 245.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000.000 CHI PHÍ THIỆT HẠI CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG CỘNG Số Các mục V Cơ sở vật chất Đơn vị Số lượng Đơn vị giá Tổng chi phí (VND) 908.000 17.000 12.000 20.000.527.000 87.337.000.000 Duy Xuyên 306 306 30.200.000 23.000.137.000 19.344 400.600.000 Trang 32 .000 Cột điện 500KV Cột 1 75.000 Phát triển khu vực tái định cư Chi phí cho diện tích tái định cư (đồng) 428 428 44.952.000.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .4KV Cột điện thoại Cột Cột Cột Cột Cột 5 8 11 35 18 50.000 10.000 Quế Sơn 272 272 25.818 400.344 98.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 CHI PHÍ PHÁT TRIỂN KHU VỰC TÁI ĐỊNH CƯ Quận IV Điện Bàn Tổng số hộ muốn chuyển tới vùng tái định cư Số lượng đất được yêu cầu Diện tích tái định cư được yêu cầu (m2) Đơn vị giá (đồng/m2) 98.000 75.600.000.000 30.000.000 36.000 250.000 2.806 400.342 5.000 Tam Kz 50 50 400.052 400.500.892.000.880 400.000 Núi Thành 580 580 58.085.000 12.000 Cột điện 220KV Cột điện 35KV Cột điện 10KV Cột điện 0.600.400.230 400.000 Phú Ninh 416 416 48.000 Thăng Bình 290 290 32.137.000.000 Tổng 2.000.500.000 240.500.322.800.000 220.342 2.600.000 2.000.000 2.020.

000.000 240.000.000 18 2.000 315.000.000.000 16 2.00 0 9.000.500.000.000 Trang 33 .000.000.000 144.000 CHI PHÍ KHẢO SÁT THAY THẾ Số Các mục Đơn vị Số lượng Đơn vị giá (đồng) Tổng chi phí (đồng) IX Chi phí nghiên cứu Xã 24 10.000 270.000 40.000.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000 184.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 CHI PHÍ THIỆT HẠI CỦA CÁC HỘ BUÔN BÁN Phí do gián đoạn kinh doanh Phí vận chuyển vật liệu Số VI Các mục Số hộ bị ảnh hưởng Giá đơn vị (đồng/ hộ) Giá đơn vị (đồng/hộ/ 03 tháng) Chi phí Tổng chi phí (VND) Chi phí Thiệt hại của các hộ buôn bán Hộ buôn bán không có đăng kí Hộ buôn bán có đăng kí 499.000.000.00 0 15.000 45.500.

000 1.000 10.000 5.719 Người 7.000 4.376. thời gian trợ cấp: tối đa 2 năm 0 Người 0 3.452.000/người/ tháng.959.600.000 Hộ bị mất hơn 70% đất nông nghiệp đang nắm giữ và được yêu cầu di dời 150.000/ người/ tháng.400.100.536.000. thời gian trợ cấp: tối đa 3 năm 210 Người 840 5.310.950. thời gian trợ cấp: 1 năm (12 tháng) 197 Người 807 1.600.380 2.000 6.000 Người 1.874 Đơn vị Số lượng Đơn vị giá (đồng) Tồng chi phí (đồng) 118. thời gian trợ cấp: 6 tháng 1.000 m2 4.000.500.500.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .000.085 900.000 146 Trang 34 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .800.000 0 Hộ gia đình không cần di dời 150.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 TIỀN TRỢ CẤP Số Các mục Số hộ bị ảnh hưởng VII Trợ cấp/ Trợ giúp 3.180 4.000 Tiền trợ cấp phục hồi chức năng 1 Hộ gia đình bị mất 20% đến 70% số đất nông nghiệp đang nắm giữ Hộ gia đình bị mất hơn 70% số đất nông nghiệp đang nắm giữ 2 Tiền trợ cấp cho người lao động bị tác động từ các vùng khác 3 Tiền trợ cấp cho gia đình có diện tích nhà dưới 30 m2 Hộ gia đình cần phải di dời 150.000/người/tháng.000 Hộ bị mất hơn 70% đất nông nghiệp đang nắm giữ và không cần di dời 150.000/người/tháng.500.

000 Điều 30.000.096.000.385 4.103 Hộ 1.000 27.000 1.103 12.000.Đoạn Quảng Nam 4 5 Tiền trợ cấp cài đặt điện. hộ có người tàn tật.500.527 5. nước.000.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .286 600.500. điện thoại.000.000.000 0 Chi phí sửa chữa cho hộ có nhà bị ảnh hưởng một phần Tiền trợ cấp cho việc sinh hoạt tạm thời của các hộ 599 Hộ 599 3.540.000 Tiền trợ cấp đặc biệt (hộ nghèo.… Tiền trợ cấp vận chuyển Tái định cư trong tỉnh Tái định cư ở tỉnh khác 6 Chi phí sửa chữa nhà 7 Tiền trợ cấp thuê nhà 9 Tiền trợ cấp cho nhóm hộ có khả năng dễ bị tổn thương 10 11 Tháng 6/2010 Tiền thưởng khuyến khích Tiền trợ cấp đổi việc 599 Hộ 599 3.000 0 51.797.635.000 0 Hộ 0 5.000.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .000 13.000 2.257.771.126 Người 5.900.385 Hộ 3.000 13.UBND 3.000 444 350. người già không có trợ cấp) 1.236.000 30.000.000.000 Trang 35 .000 2.600.100.000 1.000/người/ 6 tháng m2 599 Hộ 599 2. QĐ 29/2008 .

Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 PHỤ LỤC D Điều khoản tham chiếu GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ Trang 36 .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

1. Giám sát bên ngoài II. Mở đầu - - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (DQEP) là một trong những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông rất quan trọng được chính phủ Việt Nam phê duyệt bởi quyết định số 412/ QĐ-TTg ngày 11 tháng 4.Quảng Ngãi) I. Phản ánh một cách khách quan cho ngân hàng về việc thực hiện chính sách tái định cư. II.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Điều khoản tham chiếu Giám sát việc thực hiên di dân tái định cư (Dự án đường cao tốc Đà Nẵng.Nhận biết sự khác biệt giữa yêu cầu của chính sách và triển khai thực tế.Đưa ra những kiến nghị để cải thiệc việc thực hiên chính sách. Đánh giá hiệu quả của các chính sách xã hội. nếu cần thiết.2.Thông báo của thủ tướng chính phủ số 1734/QĐ.3. về các gia đình mẫu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dự án và được nhận bồi thường cho tất cả tài sản bị mất của họ hoặc cho việc tái định cư và phục hồi chức năng. .Giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường và chiến dịch tuyên truyền thông tin. năm 2007. II. c. Mục tiêu và chức năng giám sát Những mục tiêu và chức năng giám sát: Xem xét các đường cơ sở có sẵn và thu thập số liệu cơ bản bổ sung kinh tế xã hội. . Tuyến đường là một thành phần trong tuyến cao tốc Bắc Nam. Mục đích Mục tiêu chung của việc giám sát là: a. Bản thiết kế kĩ thuật của dự án đã được hoàn thành những bước cơ bản bao gồm xây dựng và vận hành của đoạn tuyến đi qua một thành phố và hai tỉnh ở miền Trung Việt Nam là thành phố Đà Nẵng. năm 2008 yêu cầu việc sớm hoàn thành dự án này.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . cũng như những sự phản ứng ở địa phương. Cung cấp công cụ quản lí dự án một cách hiệu quả để đánh giá việc thực hiện kế hoạch tái định cư ở nhiều giai đoạn. tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Phương pháp - Phương pháp giám sát gồm: Trang 37 . II.TTg ngày 1 tháng 12. b.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . . đồng thời nhận dạng các khu vực có vấn đề và đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả để thực hiện chính sách một cách hiệu quả.

và nếu người dân đã nhận được mẫu đơn để nhận tiền bồi thường. được lựa chọn thông qua phương pháp lấy mẫu phân tầng ngẫu nhiên. đảm bảo việc bồi thường được thực hiện hợp lệ trước khi các công trình xây dựng của dự án bắt đầu.Kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng. việc giám sát những khía cạnh sau được yêu cầu: .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . chủ hộ bị ảnh hưởng. người thuê nhà hoặc công nhân. được giải quyết để làm hài lòng người dân phải di dời. việc bồi thường được thực hiện dựa trên nguyên tắc chi phí thay thế và sự bất bình của dân. phối hợp với các hoạt động thực tiễn. nếu có. Kiểm tra thực địa ngẫu nhiên. Hoạt động này cần giải quyết cho ít nhất 20% tổng số di dân mỗi năm. Kiểm tra thực địa ngẫu nhiên ít nhất 3 tháng một lần. đặc biệt cần có sự chú { đến việc đền bù cho những thị trấn bị ảnh hưởng bởi dự án. . Thực hiện các nghiên cứu đặc biệt nhằm đảm bảo đầy đủ chi phí bồi thường cho thu hồi đất và/ hoặc những tài sản cố định khác. d. (ii) Đảm bảo những người dân bị ảnh hưởng có được thông tin đầy đủ về mục đích và tác động của dự án. c.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 a. ví dụ như chủ đất. Mỗi lần nên kiểm kê 30% số mẫu DMS. Để thực hiện được mục tiêu trên. Ngẫu nhiên xem xét lại các quyền lợi và văn bản bồi thường để đảm bảo việc bồi thường dựa trên cơ sở “chi phí thay thế” và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu chính sách. b.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Mẫu phân tầng nên bao gồm nhóm mục tiêu cho từng thể loại. Mỗi lần kiểm kê phải bao gồm 30% tổng số DPs. Phương pháp thu thập số liệu Số liệu và thông tin sẽ được thu thập bằng nhiều cách: Trang 38 . và những người cần được tái định cư. nhiều mẫu khảo sát tác động cần được tiến hành. bao gồm ít nhất 30% số người di dân để kiểm tra: (i) Nếu như PMU85 đã thông báo với người dân về những quyền lợi và tiền bồi thường của họ.Việc bồi thường được thực hiện trước khi bắt đầu công trình. Ngẫu nhiên xem xét lại các mẫu DMS để kiểm kê chính xác tài sản và quyền lợi. . Trong quá trình thực hiện đánh giá định lượng các hoạt động thu hồi đất. (iii) Xem xét nếu như phản ánh của người dân bị ảnh hưởng được giải thích đầy đủ và được thực hiện. tất cả các tỉnh và các quận cần được đền bù. so với giá thị trường hiện tại.Đánh giá việc bồi thường cho các tài sản bị hưởng dựa trên chi phí thay thế. chính sách bồi thường và quyền lợi của họ thông qua chiến dịch tuyên truyền thông tin có hiệu quả. e. xây dựng và thu nhập. Ví dụ Để xác định mặt định lượng của quá trình thực hiện. những người bị ảnh hưởng bởi sự thu hồi đất.

những chủ hộ là phụ nữ. nông dân. được thực hiện với từng cá nhân. b.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .v…  Họp tham vấn cộng đồng dân về các vấn đề và xác định hướng giải quyết. vùng ảnh hưởng. Đánh giá và thanh toán tiền đền bù (i) Nếu như việc kiểm kê các tài sản bị ảnh hưởng được ghi lại hợp lệ. một phần hoặc bán phần của dự án ít nhất một tháng trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng của công trình. Những người quản lí dự án sẽ có truy cập đầy đủ tới tất cả các cơ sở dữ liệu. Các điều khoản của khu vực tái định cư (i) Những người di dân có quyền được đổi đất lấy đất.v. Cơ sở lưu trữ dữ liệu Đội giám sát sẽ lưu giữ một cơ sở dữ liệu của thông tin giám sát tái định cư và sẽ được cập nhật 3 tháng một lần. khu vực tái định cư. loại tác động. ví dụ như hộ buôn bán tư nhân. (ii) Nếu như quyền được đền bù. c. v. tái định cư và phục hồi chức năng của những người di dân được cung cấp đúng cách. v. Đặc biệt chú { tới các nhóm dân được phỏng vấn nhằm tìm ra các vấn đề lien quan tới các nhóm người. mức bồi thường. Liên kết tái định cư và xây dựng (i) Hoàn thành việc thu hồi đất và các hoạt động tái định cư trên giai đoạn. (iv) Tiền đền bù được thanh toán theo đúng với mẫu đền bù được phát cho người dân tái định cư. dựa trên giá thị trường hiện tại. cần được tư vấn kĩ càng về địa điểm của khu vực tái định cư.  Nhân viên dự án trong ngành. Nó sẽ chứa những tập tin nhất định về mỗi gia đình bị ảnh hưởng và sẽ được cập nhật trong mỗi chu trình thu thập dữ liệu.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010    Phiếu điều tra.. được chuyển đến khu tái định cư và những người có quyền tự chọn nếu muốn chuyển đến khu tái định cư.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . người thuê nhà. Phân tích số liệu Các số liệu và thông tin thu thập sẽ được phân tích theo dự án. (iii) Nếu như sự đánh giá tiền đền bù cho các loại tài sản khác nhau. Giám sát và đánh giá các chỉ số Những khía cạnh sau của chính sách tái định cư sẽ được giám sát và tính toán thường xuyên bởi MA: a. đặc biệt là đất và khu xây dựng bị ảnh hưởng. công nhân mất việc. Phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình bị tác động. Trang 39 .

Tháng 6/2010 (ii) Sự tham gia của cộng đồng và tư vấn được thực hiện theo đúng thiết kế của khu vực. ví dụ như thời gian thực hiện dự án và thời gian di dời người dân khỏi chỗ ở hiện tại. mất tài sản. Nghề nghiệp và những sự trợ giúp hiệu quả có sẵn) (i) Giúp người dân di cư với những tham khảo về sự trợ giúp mà họ cần để phục hồi kinh tế (chỉ những người dân bị mất việc. thiết kế của khu vực tái định cư. mất cửa hàng buôn bán của họ mới có quyền được nhận sự trợ giúp để phục hồi kinh tế) (ii) Các thành viên trong những hộ gia đình di dân phải được cung cấp cơ hội được đào tạo bài bản trong vòng 3 tháng kể từ ngày di dời. e. (iii) Có nhận thức về các thủ tục khiếu nại Trang 40 . (iii) Sự trợ giúp phục hồi kinh tế cần phải bao gồm ít nhất 30% số phụ nữ là chủ hộ gia đình. (ii) Có nhận thức về những chọn lựa mà người di dân được hưởng như đã được đề cập trọng chính sách thu hồi đất. Mức sống của người dân (i) Trong quá trình thực hiện dự án. Khóa đào tạo và cách thức giảng dạy sẽ được lựa chọn dựa trên khả năng và { muốn của người được đào tạo. và các hoạt động di dời. đặc biệt là với các mức bồi thường.Đoạn Quảng Nam d.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . địa điểm đất (Đội khảo sát phải tham gia các cuộc gặp với người dân ít nhất một tháng một lần để lắng nghe { kiến của người dân. mức sống của người dân cần được quan tâm theo dõi và những vấn đề còn tồn tại về đời sống của người dân cần được phát hiện và thông báo kịp thời. Nhận thức về chính sách đền bù (i) Có nhận thức về chính sách đền bù và những quền lợi mà người dân tái định cư được hưởng. (ii) Xem xét nếu như người di dân có hài lòng với việc giải quyết bất bình và những kết quả mà họ nhận được.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . những vấn đề phát sinh và các giải pháp được đề ra) Mức độ hài lòng (i) Xem xét sự hài lòng của những người dân bị tác động với các mặt của RAP. f. địa điểm đất. Điều khoản của việc trợ giúp phục hồi kinh tế (Đào tạo. chính sách đền bù và tái định cư. h. Tham khảo { kiến cộng đồng (i) Những người dân bị ảnh hưởng phải được thông báo và được tư vấn về các hoạt động tái định cư. Cuộc điều tra phải thu thập được kết quả từ ít nhất 30% số người dân có phản ảnh sự bất bình của họ về nhiều vấn đề. g. nếu như đó là lựa chọn tốt nhất cho họ. (iv) Người di dân phải được sắp xếp việc làm mới trong vòng 2 tháng kể từ ngày thu hồi đất.

4. ngày 1 tháng 12 năm 1997 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1999).Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Bản báo cáo cần đặc biệt tập trung vào những điểm sau: (i) Quá trình thực hiện các khía cạnh của RAPs.Báo cáo khảo sát hàng qu{: MA cần chuẩn bị một báo cáo toàn diện tóm tắt tất cả các hoạt động và các mặt của tái định cư và chỉ số khảo sát được đề cập như trên. (iii) Nhận biết các vấn đề phát sinh và những biện pháp giải quyết được đề ra để giúp cho PMU85 nắm được tình hình dự án và những vấn đề của dự án. nếu có. từ những điều khoản và nguyên tắc cơ bản của PMU85 về chính sách thu hồi đất. Báo cáo cần có một phần ngắn tóm tắt phương pháp tiếp cận khảo sát. Các hộ gia đình tham gia vào cuộc điều tra theo dõi kinh tế xã hội này cũng sẽ là những người có cơ sở dữ liệu đã được thu thập trong giai đoạn trước của các hoạt động khảo sát. tìm được cách giải quyết hợp lí và kịp thời. Khảo sát theo dõi kinh tế xã hội Chín tháng cho tới một năm kể từ sau các hoạt động tái định cư. Ngôn ngữ: - Trang 41 . . từ đó. MA cần thực hiện một cuộc điều tra theo dõi kinh tế xã hội để đánh giá tác động của dự án trên mức thu nhập và mức sống của những người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dự án.1. chính sách đền bù và chính sách tái định cư. Yêu cầu của báo cáo III. Bản báo cáo cần nhấn mạnh những vấn đề phát sinh và kiến nghị những biện pháp để giảm nhẹ chúng. phần xem xét các số loại sơ bộ được thu thập bởi cơ quan khảo sát (Bản kiểm ke báo cáo khảo sát về việc thực hiện RAP. Báo cáo Cơ quan khảo sát cần chuẩn bị và trình các bản báo cáo sau tới PMU85 và Ngân hàng thế giới (2 bản cóp pi cho PMU85 và một bản cóp pi tới Ngân hàng thế giới): Báo cáo khởi đầu: cần được trình lên 30 ngày sau khi công trình được bắt đầu. Cũng cần lưu { rằng cơ quan được giao nhiệm vụ khảo sát vào giữa tháng 12 năm 1997 cho đến tháng 6 năm 1999 đã hoàn thành khảo sát sơ bộ và dữ liệu có sẵn ở văng phòng PMU85 để phục vụ cho việc tham khảo của các cơ quan tham gia k{ hợp đồng.2. III.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . và những vấn đề phát sinh trong quá trình dự án được thực hiện. II. (ii) Sự chênh lệch.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 (iv) Nhận biết nếu như người dân đã được cung cấp sổ thông tin cộng đồng (PIB). (iv) Liên tục cung cấp thông tin về các vấn đề đã được trình báo từ những báo cáo trước. Báo cáo khảo sát hàng qu{ phải được trình lên trong vòng 2 tuần tính từ ngày hoàng thành thời gian khảo sát 3 tháng. III.

Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Tất cả báo cáo được chuẩn bị bằng 2 thứ tiếng: tiếng Anh và tiếng Việt. Trang 42 . Mỗi thứ tiếng được chuẩn bị làm 3 bản.Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .

Đoạn Quảng Nam PHỤ LỤC E PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA DMS Trang 43 Tháng 6/2010 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

......…………..Dự án đường cao tốc Đà nẵng ...………………………………........... Xã: ………………………………..... Tên chủ hộ:....………………………...........người Ngày.....Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 Phiếu điều tra DMS Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi ---------------------Tỉnh Mã số THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ DÂN 1....... Huyện:…………… ……………………………………………………………… 6............................ Đường:........…... Chữ kí chủ hộ Chữ kí người điều tra Trang 44 .............. 3................ Thôn:……………………...................... 5........…………………………………… 8......… ………………………………........... Số nhà:.. Dân tộc :………… .. 4............Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC ........... Làng:……..….................... 2.................... Số nhân khẩu trong hộ:...…......... Tôn giáo :…… ……………………….................. 7....…….

Chuồng động vật 11. v.v. Nhựa giấy/ 2. Khác (5) Tình trạng pháp l{ (6) Quyền sở hữu 1. Không có giấy chứng nhận xây dựng 1. tiền thuê hàng tháng (đồng) (5) (6) (7) Vật liệu xây dựng (Sử dụng mã ở dưới cho những vật lieu tương ứng) Nền Sàn Tường Mái (8) (9) (10) (11) Loại nhà như được ghi trong giấy chứng nhận (chỉ hỏi những hộ có giấy chứng nhận) (12) Diện tích bị ảnh hưởng (m2) Trong hành lang đường (13) Tổng (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chú thích: (2) Mã công trình 1. Nhà ở 2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .) 2. Thuê từ chính chủ 5. Thép/sắt/ tôn tấm 12. Bùn/Đất sét/đất thổ 13. Cây lâu 4.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 A1. Gỗ 10. Giếng 10. Tự xây dựng 3. Khác . Cửa hàng/ Nhà hàng 5. Hàng rào 13. Nhà phụ 3. Nhà kho 6. Rơm/ lợp lá 7. Khác Trang 45 (8-11) Vật liệu xây dựng 8. Nhà vệ sinh riêng 8. Ngói lợp mây 6. Tấm lợp nhựa PVC 1.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Xi măng fibro 11. Sàn gạch niên/ cây tre/ 5. Được cho thuê hoặc cung cấp từ chính quyền địa phương 6.Bê tông 9.Được cung cấp bởi/ thuê từ hợp tác xã/ chủ công ty/ cấc tổ chức khác 7. Gạch/ đá/ xi măng Vải 3. Thừa kế (từ ông bà. Có giấy chứng nhận xây dựng 2. Phiếu điều tra các cơ sở hạ tầng hiện có TT Mô tả cơ cấu (1) Mã công trình Tổng diện tích(m2) (2) (3) Thời gian xây dựng (4) Tình trạng pháp l{ (Xem ghi chú ở dưới) Quyền sở hữu (Xem ghi chú ở dưới) Nếu thuê. Nhà tắm riêng 9. Mua từ chính chủ 4. Xưởng 4. Mộ 12. cha mẹ. Sân (xi măng/ gạch) 7.

Cấp 3 4.3 Phiếu điều tra cây mùa vụ và cây lâu niên Trang 46 . Không thể phân loại (5) Tình trạng pháp l{ 1. Mua từ chính chủ 3. Thừa kế (từ ông bà. Không có chứng nhận sử dụng đất (6) Quyền sở hữu đất 1. Đất khai hoang 7.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .v.2 Phiếu điều tra khu vực đất hiện có TT Dạng đất Mã dạng đất (xem ghi chú ở dưới) Tổng diện tích (m2) Loại đất(xem ghi chú ở dưới) (1) (2) (3) (4) Tình trạng pháp l{ (xem ghi chú ở dưới) (5) Quyền sở hữu đất (xem ghi chú ở dưới) (6) Ngày sử dụng đầu tiên (tháng/ năm) Nếu thuê. Khác (4) Loại đất 1. Mặt nước 5.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 A. Đất ở 2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . cha mẹ. Có chứng nhận sử dụng đất lâu dài 2. Đất canh tác 3. Được cung cấp/ thuê từ chình quyền địa phương 5. v. tiền thuê hàng tháng (đồng) Diện tích đất bị thu hồi(m2) (7) (8) (9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chú thích: (1) Mã dạng đất 1. Có chứng nhận sử dụng đất ngắn hạn 3. Đất thương mại 8. Đất vườn 4.) 2. Cấp 1 2. Đất trống 7. Cấp 4 5. Lăng/Mộ 6. Được cung cấp/ thuê từ hợp tác xã/ chủ công ty/ các tổ chức khác 6. Khác A. Cấp 2 3. Thuê từ chính chủ 4. Đất tranh chấp 8.

Mới trồng (ít hơn 1 năm) A.4 Phiếu điều tra các hộ kinh doanh Trang 47 Số cây bị mất trong hành lang đường (9) . Mới trồng (ít hơn 2 năm) A. Cỡ lớn và chất lượng tốt B.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Cỡ trung bình và chất lượng tốt C. Cây có trái B.Đoạn Quảng Nam TT Loại cây (1) Cây mùa vụ Phân loại cây mùa vụ (xem ghi chú ở dưới) (2) Tháng 6/2010 Cây ăn quả Diện tích đất trồng bị mất trong hành lang đường (m2) (3) Loại cây Phân loại cây (xem ghi chú ở dưới) (4) (5) Cây lấy gỗ Số cây bị mất trong hành lang đường (6) Loại cây Phân loại cây (xem ghi chú ở dưới) (7) (8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Chú thích: (2) Phân loại cây mùa vụ A.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Khỏe mạnh và năng suất tốt B. Mới trồng (ít hơn 1 tháng) (5) Phân loại cây ăn quả (8) Phân loại cây lấy gỗ A. Cây không có tráiring fruit C.

Hộ có đăng ký kinh doanh 2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .Đoạn Quảng Nam TT Tháng 6/2010 Loại hình kinh doanh Thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh (đồng) Tình trạng pháp l{ (xem ghi chú ở dưới) Số người làm (1) (2) (3) (4) 1 Sản xuất hàng hóa 2 Buôn bán 3 Khách sạn/ Nhà hàng 4 Dịch vụ 5 Bất động sản và cho thuê 6 Khác Chú thích: (3) Tình trạng pháp lý 1. Hộ không đăng ký kinh doanh Trang 48 .Dự án đường cao tốc Đà nẵng .

Điện 4. Thợ xây 6. Cắt tóc 11. Thợ may 8. Ông/ bà có những kiến nghị gì tới chính phủ liên quan tới việc đền bù đất/ nhà và việc di dời? Nếu có. Ông/bà đánh giá thế nào về sự tác động của dự án đến những khía cạnh sau của gia đình ông/bà? (Người điều tra hỏi người dân về sự đánh giá của họ về những ảnh hưởng có thể tác động tới gia đình họ) Các khía cạnh bị ảnh hưởng Rất xấu Xấu (1) (2) Mức độ đánh giá Bình thường/ không ảnh hưởng (3) Tốt Không biết (4) (5) Thu nhập gia đình Nghề nghiệp Education of children Sự toàn vẹn của gia đình 5. đất và các tài sản khác của mình? ( Khoanh tròn một câu trả lời thích hợp): a. Thợ mộc 9. Kiến nghị 2: c. Mua nhà hoặc khu đất mới và tự di dời tới đó c. Lái xe 7. ông/ bà muốn nhận tiền đền bù cho nhà. Điện tử 5. Thợ hàn 10. Hiện vật c. Kế toán 13. Kiến nghị 3: Trang 49 . Nhận phần đất và nhà đã xây sẵn trong khu tái định cư 3. Những mong muốn và ý kiến của các hộ bị ảnh hưởng 1. Thợ máy 3. xin hãy nói rõ (Người điều tra hỏi ít nhất 3 kiến nghị và ghi xuống rõ ràng và chính xác xuống chỗ trống phía dưới): a. Ông/ bà muốn chọn phương thức di dời như thế nào? (Khoanh tròn một câu trả lời thích hợp): a.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Di dời đến phần đất còn lại của gia đình b. Công nghệ/ kỹ thuật nông nghiệp 2. Nhận phần đất trong khu tái định cư và tự xây dựng nhà d.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Dưới hình thức nào. Khác 4. Kiến nghị 1: b. Cả tiền mặt và hiện vật 2. Tiền mặt b. Học vi tính 12. ông/bà muốn chọn ngành nghề nào cho thành viên đó được đào tạo? 1.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 A5. Nếu gia đình của ông/bà có đủ điều kiện để một thành viên trong gia đình được đi đào tạo theo như chính sách của chính phủ.

Cán bộ chính quyền 8. Thất nghiệp (9) Nơi làm việc 1. Không làm việc (vì già nua. 4.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Nữ Năm sinh Tình trạng hôn nhân (xem ghi chú ở dưới) Trình độ học vấn cao nhất (lớp 112) Kĩ năng cao nhất/ trình độ đại học đạt được (xem ghi chú ở dưới) Nghề nghiệp (xem ghi chú ở dưới) Nơi làm việc (xem ghi chú ở dưới) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chú thích: (2) Quan hệ với chủ hộ 1.v. Những nới khác trong làng 3. Con 4. Chủ hộ 2. Cao đẳng 5. Kết hôn 3. Không có 2. Trồng trọt Chăn nuôi/Thủy sản Công nhân nhà máy Buôn bán Lao động chuyên môn 6. Góa 1. Độc thân 2. bắt đầu từ chủ hộ TT Họ tên Quan hệ với chủ hộ (xem ghi chú ở dưới) Giới tính 1.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 B. Vợ/ chồng 3. Nghề khác 10. Phiếu điều tra kinh tế xã hội (Được thực hiện ở mỗi 1 trong 3 hộ ở trong vùng điều tra) 1. v. Dạy nghề 4. 2. Xin hãy cung cấp thông tin về các thành viên trong gia đình của ông/bà. 3. Ly dị/ Ly thân 4.) 9. tàn tật. Bố mẹ 6. Con dâu/rể 7. Ông bà 5. Đại học và cao hơn Trang 50 (8) Nghề nghiệp 1. Cháu 8. Dịch vụ 7.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Nam 2. Nơi khác . Anh/chị/em 9. Không (5) Tình trạng hôn nhân (7) Kĩ năng cao nhất/ trình độ đại học 1. đau yếu. 5. Các thân nhân khác 10. Công nhân kỹ thuật 3. Thuộc nơi sẽ bị ảnh hưởng 2.

Dự án đường cao tốc Đà nẵng .Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 phải thân nhân Trang 51 .Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC .

xin hãy ghi rõ số lượng của mỗi loại. nếu không.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . ao 3. ao. kênh. Không có hố xí bệ (xây trên đất) 7. Điện từ máy phát riêng 4. Kiểu dạng cơ sở vật chất khu vực vệ sinh (khoanh tròn một lựa chọn thích hợp) 1. Nguồn điện chính của gia đình (Khoanh tất cả những lựa chọn phù hợp) 1. Hố xí bệ 6. kênh 2. Nguồn nước uống chính của gia đình (khoanh tròn tất cả lựa chọn phù hợp) 1.Không có điện 6. Sông. Hố xí xây trên song. suối.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 2.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Vòi nước trong nhà 5. Không có khu vực vệ sinh 5. Vòi ngước/bể công cộng 6. Giếng bơm (Loại của UNICEF) 7. Giếng truyền thống (không có bơm) 4. Vệ sinh xả nước 5. Nước mưa 3. lợi ích xã hội Tiền từ những nguồn khác Khác (xin nói rõ) (2) 3.Đ iện từ hệ thống quốc gia 3. và không để trống) TT Tài sản/ thiết bị 1 Số lượng TT Tài sản/ thiết bị Đài cát sét/ Máy radio 1 Xe máy 2 TV trắng đen 2 Thuyền 3 TV màu 3 Điện thoại 4 Tủ lạnh 4 Xe hơi 5 Máy phát điện 5 Máy bơm nước 6 Xe đạp 6 Máy giặt Trang 52 Số lượng . ghi 0 (không). Vệ sinh công cộng 2. Mua từ nơi bán lẻ 4. Xin hãy liệt kê những nguồn thu nhập của gia đình ông/bà (không bao gồm những nguồn thu nhập đã được liệt kê ở trên) Ước tính thu nhập hàng năm nếu như thu nhập hàng tháng không thể được ước tính (đồng) (3) Ước tính thu nhập hàng tháng (đồng) Các nguồn thu nhập (1) Trồng trọt Chăn nuôi/ Thủy sản Sản xuất hàng hóa Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản và cho thuê Lãi tiết kiệm Lương. Điện từ những nguồn khác 2. hồ. Gia đình của ông/bà có những tài sản/ thiết bị sau không? (Nếu có.

Gia đình ông/bà đi khám sức khỏe ở đâu? 1. Có 2.Đoạn Quảng Nam Tháng 6/2010 7. Trạm xá ở địa phương 5.Dự án đường cao tốc Đà nẵng . Các phòng dược 3. Thành viên trong gia đình ông/bà có bảo hiểm sức khỏe hay không? 1. Phòng khám Đông y Trang 53 . Không được kiểm tra sức khỏe định kì 9. Gia đình ông/bà đã từng được kiểm tra sức khỏe định kì chưa? 1. Không 8. Đã được kiểm tra sức khỏe định kì 2. Bệnh viện 2.Quảng Ngãi Kế hoạch GPMB và TĐC . Phòng khám tư nhân 7. Trung tâm y tế huyện 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful