Na temelju clanka 144. stavak 1. Zakona o državnim službenicima («Narodne novine», broj 92/05 i 107/07), u vezi s clankom 108.

stavkom 4. Zakona o državnim službenicima i namještenicima («Narodne novine», broj 27/01), clanka 5. stavka 3. Zakona o placama u javnim službama («Narodne novine », br. 27/01) te u vezi sa clankom 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike («Narodne novine» broj 92/04., 141/04., 150/04., 77/07 – Dodatak I. i 98/07 – Dodatak II.) i clankom 49. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama («Narodne novine», broj 84/07), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________, donijela

ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA IZRACUN PLACA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORACUNA U PRVOM TROMJESECJU 2008. GODINE

I. Osnovica za izracun placa korisnika državnog proracuna kojima se sredstva za place osigurava ju u državnom proracunu, utvrduje se u visini od 5.108,84 kuna bruto.

II. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini osnovice za izracun placa korisnika državnog proracuna u 2007. godini («Narodne novine», broj 142/2006).

III. Ova Odluka stupa na snagu 1. sijecnja 2008. godine, a objavit ce se u «Narodnim novinama ».

Klasa: Urbroj: Zagreb, PREDSJEDNIK dr. sc. Ivo Sanader

Obrazloženje Izmedu Vlade Republike Hrvatske i sindikata državnih službi sklopljen je 21. studenog 2006. godine Sporazum prema kojem su strane sporazuma suglasne da se osnovica za obracun placa za državne službenike i namještenike u državnom proracunu za 2007., 2008., i 2009. godinu poveca za najmanje šest posto godišnje. Navedeni Sporazum sadržajno predstavlja sastavni dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 92/04., 141/04., 150/04, 77/07 – Dodatak I. i 98/07 – Dodatak II.). Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi sklopili su 23. studenoga 2006. godine Sporazum o osnovici za place u javnim službama prema kojem su ugovorne strane suglasne da se osnovica za izracun placa u javnim službama za 2007., 2008. i 2009. godinu poveca za šest posto u odnosu na osnovicu za izracun placa u javnim službama koja se primjenjuje u prethodnoj godini. Navedeni Sporazum sadržajno predstavlja sastavni dio Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 84/2007). Temeljem Odluke o visini osnovice za izracun placa korisnika državnog proracuna u 2007. godini (Narodne novine, broj 142/2006) osnovica za izracun placa korisnika državnog proracuna kojima se sredstva za place osiguravaju u državnom proracunu u 2007. godini iznosila je 4.819,66 kuna bruto. Na temelju clanka 144. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005 i 107/2007) a u vezi s clankom 108. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (Narodne novine, br. 27/2001) i clanka 5. Zakona o placama u javnim službama (Narodne novine, br. 27/2001) osnovica za obracun placa utvrduje se kolektivnim ugovorom. Ako se osnovica ne utvrdi do donošenja državnog proracuna, osnovicu utvrduje Vlada. Buduci da Hrvatski sabor nije bio u mogucnosti do kraja 2007. godine donijeti državni proracun Republike Hrvatske za 2008. godinu, jer su se 25. studenog održali izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, te je raspušten Hrvatski sabor, a radi kontinuiranog financiranja poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proracuna Republike Hrvatske u prvom tromjesecju 2008. godine, Hrvatski sabor donio je 5. listopada 2007. godine Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proracuna Republike Hrvatske u prvom tromjesecju 2008. godine (Narodne novine, broj 108/2007). U navedenoj Odluci utvrdena je masa sredstava za place korisnicima državnog proracuna u visini koja omogucava rast osnovice za izracun placa u visini od 6 posto, u prvom tromjesecju 2008. godine. S obzirom da osnovica nije utvrdena kolektivnim ugovorima, vec su se sklopljenim sporazumima ugovorne strane usuglasile da se osnovica u 2007., 2008. i 2009. godini poveca za šest posto, potrebno je da Vlada Republike Hrvatske sukladno gore navedenim propisima donese ovu odluku.