MATERIALE DE CONSTRUCTII-* +.<9 =9><?@ 6A B?6789: 9. Densitaç ÝÞ ßÝà áÝâã äãåæ äãèéàçÝçãÝ êâãÝëìí î îïðñòó ôîõðöóîñ÷ øù úîó ôóïû üðïýõ üðþÿóõîõðî öðîñûí î îïðñòó ôîõðöóîñ÷   . 23 456789: 9.<9 =9><? CD J W HIG DKLL MNOPQRST UV UXQMYQ SUXS UNRLZ[\ Z] ^[_LOSQ SUXS OQ`LZ[ aLE FG T bM _NMZLYLL MNOPQRST UVWUXQMYc defd ghijhklm n y o pqrstrutsu vqvw xu stwuz‘’“ wx{zwr|} Š ~ €‚ƒ„…†‡ˆ‰~ …~ ‰‹~Œ‡Œ‡‹ ˆ †Ž‰ ”••–•—˜™ š› œžŸ ¡ ¢ £¢¤ ¡¥¢¦¦¥ ¦¢ ¢§¨¥Ÿ¥¦  ©  ž¡ªš« ¬­ ®¯°±²° ¬­ ³°±² ´° µ¶ ·¸® ¬­ ¹·²±º» ¼½ ¾¿ÀÁÂÃÀÄÅÀ ÆÂÇÈÀÉÊ À ËÄÌÍÅ ÎÅ ÁÀÏÅÄÂÀɽ ÐÑÒ ÒÓÒÔÑÕÐÖ Ò ×Õ×Ø ÙÒÐÑÔØÒÚ ÑÛÐÑÜ 3.    !"  ) (/01 &'() #$ % *+ *.

    .

01/1. / . Curba 3. Curba 2. Temperatura la care materialuŒ Žœ ‘Ž’Ž“  œ ˜ ˜ ˜ š˜ ˜ ˜ ˜Ÿ š ˜ š ¢ ˜  Ž–‘Ž— ™— Œ —Ž – Ž—› Œ™Œ ™ Ž—  žŽ —– ›Ž  ¡  ‘Œ › —–  “ £¤ ¥¦§¨¦©ª«¬©ª ­ª £ª©¦ §ª«¦©®ª­¬­ ¯¦ £­®°£±¦©®²¦ª²³¤ ”• - ´µ ¶· · · à ¸¹º»¼½ ¸» ¸»¾¿À¼Á ¸Â ½ Ä ÅÆ ÇÈ ÉÊËÌÍ ÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ ÓÏÎ×ØÙÒÖÚ ÏÛÒÓÙÜÖ Ý ÔÞ ÏØÏÑÏÞÒ×Ø ÝÏ ÕÐÞÜÒÓ×Õß ÔÏ ÓÏÙ ØÔàÙÒá âã ä× åÐÓÑÖ ÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ ÓÏÎ×ØÙÒÖÚ æ ÓÏæÙ ÓÙÒÖ ÝÔÞ ÑÙÒÏÓÔÙØ×Ø ÕÏ ×ÓÑÏÙàÖ Ù åÔ æ ×Ü ç Þ ÐæÏÓÖ á Õ ã èÓÏæÙ ÓÙÒÖ ÝÔÞ ÑÙÒÏÓÔÙØ×Ø ÕÏ ×ÓÑÏÙàÖ Ù åÔ æ ×Ü ç Þ ÐæÏÓÖÚ ÔÞÝÔåÏÓÏÞÒ ÝÏ åÐÓÑÙ ÎÏÐÑÏÒÓÔÕÖ éÓÏÎ×ØÙÒÖ ÜÙ × ÞÏÓÏÎ×ØÙÒÖ á êë ìíîïð ñ íòóô ïõ íð ðö÷ð õøõùîúõ÷ô ûô íô õ ûî êðöïòüñýöô û îú îï ò íî ïþîüîï ë ÿ   .7 67. c. Curba 4. Curba 1.-.     4. -01+2. '( )* * * * * *8 +.<=> ?@ ABAC@DEF GHIACI JK@DLHIHI M NO PQRSN TQUSVWU XQRTUY NTZ [\XRTQW]N V\U^WQWW _NV U]NXRQZQWW NXUW` ab cd efga dhg ifjegklemn ol pl fmqidrqdp lbn srefdote ifjal efga dhg dqolem pl ulqm ojrqel remv o b cd l fg huijfel rwm srefdote ifjal efga dhg qledflem od lim b xy z{|} { € ‚|ƒ{„  † {|{„ ƒ†  „†‡   „| ~ ~ … ~Š ‹ … … ˆ… ‰ a.39:: ..34 115 /1+ 060 +. Care din curbele di granulozitatea unui material:  !"#$%& a.2 . d. b.

 .

  .

  .

*+/(0(12 & !"#"! $% &'( )(*+!". =:=> ?7. Volumul materialului lipsit de pori.!"#"! $ %(! % 3'.< . Trecut prin ciururi/site. d. Volumul probei (inclusiv volumul tuturor porilor).< B 7BE7BD>:<F G HI JKLMNO P KQR MQNKNKQST QOLU VR W XQR YHTZ[ \ I ]ZYHT PL MQNKNKQSTQOLU VR W XQR YHTZ[ MI ]ZYHT PL MQNKNKQSTQOLU VR ^KHYL[ d.!"#"! $ %(! % . _ `a bcdefg hce cfijdkf ck klmnfloj cj hc kpqr hjd ini cdegs f ctnseqfjjr pudq vd ini cdegs pfji cj tudeqfjfj w xy z{|}x ~{}€ ‚{|~ƒ x~„ …†‚|~{‡x €†ˆ{ ‰x€ ‡x‚|{„{ x‚Š }y ‹€ ~{}€ ‚{|~ƒ x~„Œ x Žx {„‰‚€‰€Ž xyŒ …~{€~ ‚{|}x ~{}€ €‰x~„ Žx †x‰„ |‰~x~„Š y ‹€ x{ †‚|{~x‘„ …~{€~ x}‰|{}‘ x ’ x‚„ € ‰~ ’~{†x~„ ’ ‚|{|ˆ~x~x ’‰“‰„ x †x~{xŽ€Ž€y . în grame...     !"#"! $% &'( )(*+!".(. 45 6 789:.(.+/(0(12 c.:=C9D>< .@>A 8B ?7.

    .

 .

 .

 .

.

.7 03+ 90:. 5 ./38 . întrucât compactitat âãä å è æç ÅéÅ çêëìí îç éæêîìéëÅïÅëðëç ëçñòÅéó ð ìêìÅ òðëçñÅðíô ÇÈ õÎÓöÍÓ ÚÒÇÍ× ÐÏ ÐÎÓöÍÓÎÓÇ ÍÓØÖÓÎÇÍÏÎÕÕ ØÇÍÓÎÕÇÙÏÙÏÕÜ Ý È ÷ÐÇÒÓ ÚÒÇÍ× ÐÏ ÐÎÓöÍÓÎÓÇ ÍÓØÖÓÎÇÍÏÎÕÕ ØÇÍÓÎÕÇÙÏÙÏÕÜ ÐÈ ÷Ó ØÓÌÛÕÌÓ ÐÚÌÔÍÇÌÍÊ ÙÇ áÇÎÕÇÛÕÇ ÍÓØÖÓÎÇÍÏÎÕÕÊ ËÌÍÎÏÐÑÍ ÓßÖÎÕØ× ÌÏØÇÕ ÐÇÖÇÐÕÍÇÍÓÇ ÒÓ ÕøÚÙÇÛÕÓ ÍÓÎØÕÐ× Ç ØÇÍÓÎÕÇÙÏÙÏÕÈ âùä å ðñæëð ñçúñçûÅêëó úñæüðô ÇÈ õÏ àÚÎØ× ýÓÚØÓÍÎÕÐ× ÎÓýÏÙÇÍ×Ê ÓßÍÎÇÔ× ÒÕÌ ÓÙÓØÓÌÍÏÙ ÒÓ ÐÚÌÔÍÎÏÐÛÕÓ ÎÓÇÙÕøÇÍÜ Ý È õÏ àÚÎØ× ýÓÚØÓÍÎÕÐ× ÎÓýÏÙÇÍ×Ê ÖÎÓÖÇÎÇÍ× ÒÕÌ ØÇÍÓÎÕÇÙÏÙ ÐÓ ÏÎØÓÇø× Ç àÕ ÖÏÔ ËÌ ÚÖÓÎ×Ü ÐÈ þÎÓÖÇÎÇÍ× ÒÕÌ ØÇÍÓÎÕÇÙÏÙ ÐÓ ÏÎØÓÇø× Ç àÕ ÖÏÔ ËÌ ÚÖÓÎ×Ê ÕÌÒÕàÓÎÓÌÍ ÒÓ àÚÎØÇ ýÓÚØÓÍÎÕÐ× ÿÎÓýÏÙÇÍ× ÔÇÏ ÌÓÎÓýÏÙÇÍ×Ü Ò È ÎÕÐÓ ÖÎÚÝ× ÐÇÎÓ ÓÔÍÓ ÇÌÇÙÕøÇÍ× à×Î× Ç àÕ ÒÓÔÐÚØÖÏÔ× àÕøÕÐ ÚÎÕ ÐÕØÕÐÈ ÅðíìíìÅ úçêëñì îçëçñòÅêðñçð îçê ÅëóÅÅ ñçúñçûÅêëó ô 18./38 -/03+0= >? @A BCDEB>?F a.. Volumul materialului lipsit de pori. â ä å ðñç îÅê éìñüçíç îÅê è Å ìñð ðíóëìñðëó ç úñÅò ó Å Å ó éó . Volumul probei (inclusiv volumul tuturor porilor).<4 7+. c. poate exista numai în anumite cazuri.  emperatura la care:    !"   # $ %!!"  & ! #! %!! '() *+ . Usca GH IJKLMN OP QRSTJLMNU H I K VTSN OP LWXRLMNU SH IVTSN OP QRSTJLMNH YZ[ \]^ _` abcdea^f^e^` gf h`]if^e^`e _`ejk l mnmo plqrsolt ruovqwx €‚ yz { |}~ ƒ„‚}…€ †‚‡†‡‚ˆ„‡‰y|Š ‹ z { |}~€‚ „‰Œ}‚ †‚‡†‡‚ˆ„‡‰y|Š …z Ž }„€ ‰„…„ ‡ |}~€‚Š d. ‘’ “ –—˜— ”• •™š›œ • ž™Ÿ›— • • œ¡ ¢•œ—£—š¡š• •¤¥ —Ÿ¦§ ¨© ª«¬­®¯°±² ³´®«µ®«´²¬« µ® ¶¨·¸¹ º © ª«¬­®¯°±² ³´®«µ®«´²¬« µ® «®»´·°®¯¼¸¹ ­© ½¬µ´¾´­¨«®¨ ³«¬­®¯°±¨²¸ µ® ¿¬²±¶¹ µ © ³«¬­®¯°±² µ® ­«®À°®«® ¨ ³¬«´²¬« µ®·­Á´À´© ˜ ˜— — — — — — ˜ ÄÅÅÆ 15. Între ”Ÿ¥¡ š š¡š•¡  •™Ã š¡š•¡ ¡¥¡ •™š¦ ¡ ›™› Ÿ¡š•  ¡œ •¤ Ú¦ ” •œ¡ ÇÈ ÉÇÊ ËÌÍÎÏÐÑÍ ÒÓÌÔÕÍÇÍÓÇ ÇÖÇÎÓÌÍ× ÓÔÍÓ ÖÇÎÇØÓÍÎÏ ÒÓ ÐÇÙÐÏÙ ÇÙ ÐÚØÖÇÐÍÕÍ×ÛÕÕÜ Ý È ÞÏÊ ËÌÍÎÏÐÑÍ ÐÚØÖÇÐÍÕÍÇÍÓÇ ÓßÖÎÕØ× àÚÎØÇÎÓÇ áÚÙÏØÏÙÏÕ ÖÎÚÝÓÕ ÒÓ Ð×ÍÎÓ ÖÚÎÕÜ ÓÇ ÓßÖÎÕØ× àÚÎØÇÎÓÇ áÚÙÏØÏÙÏÕ ÖÎÚÝÓÕ ÒÓ Ð×ÍÎÓ ØÇÍÓÎÕÇ ÔÚÙÕÒ×È c. 2345 064 7+./0/+0 1 .03+0 <+0 50. -. Volumul real alÏ mater ÝÓ Ï Ï Î ÿ Ï Ï Î ÇÈ ÚÙ Ø Ù Ö Ú Õ ÕÌÐÙ ÔÕá áÚÙ Ø Ù ÖÚ ÕÙÚÎ ËÌÐÕöÕÜ b. Nu.

b. d. ä ìêéëìí îç Åêèíðòðü Åí Åëðëç ðí ìêìÅ òðëçñÅðí ñçúñçûÅêëó ëçòúçñðëìñð íð éðñçô ÇÈ ÇÍÓÎÕÇÙÏÙ ÔÓ ÇÖÎÕÌÒÓ ÔÏÝ ÇÐÛÕÏÌÓÇ Ð×ÙÒÏÎÕÕÜ Ý È ÇÍÓÎÕÇÙÏÙ ÔÓ ÇÖÎÕÌÒÓ ËÌ ÖÎÓøÓÌÛÇ àÙ×Ð×ÎÕÕÜ ÐÈ ÇÍÓÎÕÇÙÏÙ ÇÎÒÓ ÐÕÇÎ ÒÏÖ× ËÌÒÓÖ×ÎÍÇÎÓÇ àÙ×Ð×ÎÕÕÈ . Curba 2. Curba 1. Curba 3. Curba 4. ó Å èÅ Æ grðêìíæû ëðëç òð ñð ê ú ñ êç a. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful