^DOVRŠAVANJE PROJEKTA Gde clelo samo po sebi govori, šta će reći?

Latinska izreka Menadžment projekta ima za cilj da korisnik rezultata projekta bude zadovoljen. Da bi se to ostvarilo moraju i korisnik rezultata projekta i Menadžer prooekta imati dobro dokumentovane kriterijume realizacije od samog početka prooekta. Ako nastupe promene u toku realizacije treba korigovati i ugovor uz navođenje p<oedinačnih promena, kao i troškova i rokova. Ne sme ostati nikakvih sumnji ili nejasnoća, iako je to i teško postići. Mora biti jasno šta se od prooekta očekuje. Prooekat može, ali ne mora biti dovršen, kada se rezultati predoče naručiocu prooekta-korisniku rezultata prooekta. Dovršetak prooekta prati i odgovarajuća dokumentacija. Tako pri realizaciji prooekta izgradnje nekog poslovnog objekta investitoru i komisiji za tehnički pregled treba pripremiti: građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, prooekte izvedenog stanja, zapisnike o geomehaničkim ispitivanjima, zapisnike o ispitivanjima svih instalacija, ateste za ugrađene materijale opremu, ateste zavarivača, sve ugovore i drugu relevantnu dokumentaciju vezanu za taj investicioni obbekat. Investitor je preko nadzornih organa pratio i korigovao realizaciju prooekta, ali o svemu je morala post^ati obostrana sagasnost. Na kraju članovi prooektnog tima treba da budu razrešeni od obaveza, a jezgro prooektnog tima treba da sagleda preged vremena. i da utvrdi šta je naučeno tokom posmatranog prooekta. Kontrolna lista kompletiranja prooekta mogu biti, prema/1 9/:

14. Testirale projektnih rezultata i njihovog iunkcionisanja, 15. Pisanje operativnog prirućnika, 16. Kompletiranje konaćnih crteža, 17. Isporuka projektnih rezultata korisniku u ugovorenom roku, 18. Obuka osoblja korisnika da koristi projektne rezultate, 19. Razrešenje ćlanova projektnog tima, 20. Razduženje preostalog materijala, opreme i zaliha, 21. Iznalaženje pogodnosti za uspešnije obavljanje posla, 22. Sabiranje važnih, neoćekivanih problema i njihove solucije, 23. Dokumentovanje projektom postignutih tehnoloških unapređenja, 24. Sabiranje preporuka za buduća istraživanja i razvoj, 25. Sabiranje naućenih lekcija pri međusobnim odnosima,

1

6.). 28. Kompletirale finalne revizije. vremenom. a da nije bio jasno definisan i sa utvrđenim kriterijumima uspešnog toka ka dovršenju prooekta. Videli smo da je prooekat stažen i neponovljiv pos!ovni poduhvat. Uspešan prooekat je determinisan pomoću tri bitna parametra: □ □ □ kvalitetom. 30. 29. Uglavnom se realizuje kroz četiri faze: definisanje. izvršenje i dovršavanje (sl. Tokom realizacije prooekat se može menjati i to mora biti dokumentovano.FAZA: IZVRŠENJE PROJEKTA □ Izvođene proj'ekta □ Preduzimanje korektivnih mera * 4. čiji svaki 2 .1. Da bi se realizovao prooekat potrebno je sastaviti privremeni-prooektni tim. i troškovima definisanim budžetom prooekta.1. Prezentirale projektnih rezultata-pregleda višoj upravi. k<oe se definiše rasporedom.6. tima.FAZA: PLANIRANJE PROJEKTA □ Beleženje specifikacija □ Razvijanje rasporeda □ Razvijanje budžeta * 3. Faze uspešnog projektnog menadžmenta Poznato je da nema uspešno realizovanog projekta. 26.FAZA: DOVRŠAVANJE PROJEKTA □ Dostavljanje rezultata proj'ekta □ Utvrđivanje administrativnih detalja □ Procena iskustava proj'ekta Sl. Izrada završnog raćuna projekta-ne knjigovodstvenog. Pisanje izveštaja procene realizacije projekta i predaja istog ćlanovima projektnog tima. Proglašavale projekta završenim. On ima definisan početak i kraj i predviđene troškove realizacije. koji se definiše specifikacijama. planiranje. 1.13.FAZA: DEFINISANJE PROJEKTA □ Determinisanje cilja □ Selekcionisanje strategije * 2. Obezbeđenje povratne informacije ćlanovima projektnog 27.

član će dobiti odgovarajuće poslove-dužnosti i odgovornosti. i razduženje opreme.6. pisanje izveštaja o realizovanom prooektu. izrada zaključnog bilansa. značajne za uspeh prooekta. kada iskrsnu promene.1). Treba znati da tip prooekta. Svaki prooekat ne zahteva istu pažnju i svaku od nabrooanih aktivnosti. zalihe i da pomognu u razrešavanju iskrslih konflikata. Veoma je poželjno proceniti prooekat (tab. veličina i domet tipa organizacije u koooj se prooekat radi. 3 . materijala i zaliha. koji se isporučje klijentu. biti obučen za njih i iste odraditi prema prethodno rasvetljenoj i utvrđenoj organizaciji prooekta. određuju i aktivnosti Menadžera prooekta.2). kao i napraviti pregled napretka u realizaciji prooekta (tab. Svaki prooekat ima cilj.6. u^uge. Menadžer prooekta sopstvenim kreativnim rasuđivanjem odabira korake. rizrada prooektnog pregleda sa višom upravom. Tu isporuku prati pisale operativnih priručnika i razrešenje članova prooektnog tima. On obezbeđuje i povratne informacije za članove prooektnog tima kada treba da pregovaraju za materijale. Od započinjanja prooekta Menadžer prooekta koordinira rad članova prooektnog tima i preduzima neophodne korektivne akcije.

4 .

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful