Kanalizacija

Pod pojmom kanalizacije podrazumijeva se skup inženjerskih građevina i mjera koje služe za: - sakupljanje otpadnih voda u urbanim i industrijskim sredinama - transport do mjesta pročišćavanja i dispozicije - čišćenja do stupnja uvjetovanog lokalnim prilikama i zakonskim uredbama - dispozicija pročišćene vode u odgovarajući prijemnik Važno je da se pri transportu i dispoziciji otpadne vode ne ugrozi ekološka stabilnost područja sa kojeg se sakuplja otpadna voda i kojim se ona transportira te prijemnika u kojeg se disponira. Put transporta otpadne vode treba biti što kraći i što brži (u prostornom smislu-ekonomski aspekt, vremenski-min. vrijeme zadržavanja otpadne vode u kolektorima).

Shema gradskog kanalizacijskog sustava (mješoviti)

Osnovni elementi kanalizacijskog sustava a) sekundarni kolektori c) uređaj za pročišćavanje b) glavni kolektori d) ispust .

industrijske otpadne vode: zagađene i uvjetno čiste . kada umivaonik) i fekalne (WC) .oborinske vode: od kiše.Vrste otpadnih voda Prema porijeklu i karakteru zagađenja otpadne vode možemo podijeliti u: .kućanske ili sanitarne otpadne vode: potrošne (kuhinja.procjedne vode (tuđe): od procjeđivanja podzemnih voda sanitarne + oborinske = urbane otpadne vode . snijega i pranja ulica .

odnosno vodoopskrbnim sustavom. ulazna okna.objekti (građevine) crpne stanice. reviziona okna.ispusti . Kanalizacijski sustav čini: .Elementi kanalizacijskog sustava Odvođenje otpadnih voda kanalizacijskim sustavom funkcionalno je povezano s vodoopskrbom. preljevne građevine.… .kanalizacijska mreža (kolektorska mreža): sekundarna (sporedna) kanalizacijska mreža (kolektor) glavna (primarna) kanalizacijska mreža (kolektor) .uređaji za pročišćavanje (kondicioniranje) otpadnih voda . prekidna okna.

ako nije moguće ostvariti tečenje sa slobodnim vodnim licem) .kombinirani (gravitacijsko-potisni) .potisni ili tlačni (rijetko.razdjelni ili odvojeni (separatni) .gravitacijski (tečenje sa slobodnim vodnim licem) .vakumski (u specijalnim uvjetima kao što su sušna područja i brodovi.kombinirani VRSTE KANALIZACIJSKIH SUSTAVA PREMA POGONSKIM OSOBINAMA SUSTAVA: . radi na principu podtlaka) .mješoviti ili skupni (u Hrvatskoj 99 % mreža) .Vrste kanalizacijskih sustava VRSTE KANALIZACIJSKIH SUSTAVA PREMA NAČINU PRIHVAĆANJA I ODVODNJE OTPADNE VODE: .polurazdjelni ili djelomično razdjelni (planira se u Puli) .

ispust pročišćenih voda 7 . 12345sekundarni kolektor glavni kolektor glavni odvodni kolektor crpna postaja uređaj za pročišćavanje otpadne vode 6 .kišni preljev .Mješoviti ili skupni kanalizacijski sustav Skuplja sve kategorije urbanih voda i odvodi ih (zajedničkim) kanalima i kolektorima uz uvjet da se industrijske otpadne vode pročiste na kvalitetu (stupanj zagađenosti) sanitarne otpadne vode.

Ekonomično rješenje postiže se korištenjem kišnih rasterećenja (preljeva). dok kućanske teku kontinuirano stoga imaju dugoročan i kontinuiran utjecaj na sustav. stoga su s tog aspekta za dimenzioniranje mješovitog kanalizacijskog sustava najvažnije oborinske vode. Promatrajući s aspekta trajanja otjecanja najkraće trajanje imaju oborinske vode (periodičan utjecaj). .Karakterističan poprečni presjek s izgrađenim mješovitim sustavom kanalizacije Oborinske vode u odnosu na druge vode (sanitarne i industrijske) zauzimaju veći dio poprečnog presjeka 20-60:1.

sekundarni kolektor 2345glavni kolektor glavni odvodni kolektor crpna postaja uređaj za pročišćavanje otpadne vode 6 .druga odvodi sanitarne i industrijske otpadne vode (pod uvjetom da budu svedene na kvalitetu sanitarnih otpadnih voda prije nego se upuste u kolektore). 1 .jedna odvodi oborinske vode dok .ispust pročišćenih voda 8 .ispust oborinskih voda ___ sanitarni kolektori …… oborinski kolektori .Razdjelni ili odvojeni (separatni) kanalizacijski sustav Sastoji se od dvije kanalizacijske mreže: .

.Karakterističan poprečni presjek s izgrađenim razdjelnim sustavom kanalizacije Kanali za oborinsku vodu po dimenzijama odgovaraju mješovitom sustavu dok kanali za sanitarnu i industrijsku vodu zahtijevaju puno manje dimenzije. Ovaj sustav je skuplji od mješovitog jer je mreža kanala 30-40% duža. ali zbog poznatog sastava otpadne vode u svakoj mreži poduzimaju se odgovarajuće dispozicije (crpne postaje i odgovarajući uređaji za pročišćavanje).

Razdjelna okna prvi dotok oborinske vode (najzagađeniji) odvode u sanitarnu mrežu (te na uređaj za pročišćavanje) dok veći nailazak vode u kasnijem vremenu (znatno manje zagađen) odvode direktno u recipijent.sekundarni kolektor 2345glavni kolektor glavni odvodni kolektor crpna postaja uređaj za pročišćavanje otpadne vode 6 .ispust pročišćenih voda 8 .Polurazdjelni ili djelomično razdjelni kanalizacijski sustav Mreža je ista kao kod razdjelnog sustava kanalizacije uz specijalne dopunske građevine na mreži za oborinsku vodu (kišni razdjelni preljevi . 1 .razdjelna okna).ispust oborinskih voda 9 .razdjelno okno ___ sanitarni kolektori …… oborinski kolektori .

Najveća mana djelomično razdjelnog sustava kanalizacije je ekonomski trošak gradnje dvije mreže. većih iskopa te razdjelnih okana.odteretni kanal.Razdjelno okno: 1 . 3. .kućanske otpadne vode Sa sanitarnog i ekološkog aspekta ovakav sustav je povoljniji od razdjelnog jer se prvo otjecanje od kiše (najzagađeniji dio) odvodi na uređaj za pročišćavanje zajedno sa sanitarnom otpadnom vodom.oborinska kanalizacija: a) kritično i b) kišno otjecanje 2 . Dobra strana mu je i povremeno ispiranje sanitarne mreže oborinskom vodom (brzine oborinske vode moraju biti prilagođene).

Kombinirani kanalizacijski sustav Sadrži nekoliko zasebnih sustava (mješoviti.uređaj za pročišćavanje otpadne vode 6 . 5.razdjelni kan.kišni preljev A .ispust oborinskih voda 7 . sustav B . razdjelni…) Kombinirani kanalizacijski sustav nastaje kao rezultat razvojnih ekoloških faktora koji se javljaju tijekom vremena.ispust pročišćenih voda 8 .mješoviti kan. sustav .

U sušnom razdoblju kolektori kanalizacije su djelomično iskorišteni stoga sa ne njih može nadovezati sanitarna kanalizacija novonastalih naselja pod uvjetom da se za ta naselja izgradi odvojena oborinska kanalizacija. . Razlog promjene sustava kanalizacije mogu biti i ekološki uvjeti vezani na visoki stupanj pročišćavanja (u tom slučaju teži se smanjenju količina koje dolaze na uređaj).

. tehničkim zahtjevima.rješenju prometnica . Shema kanalizacije ovisi o: .postojećoj i planiranoj urbanoj izgradnji .reljefu terena .Osnovne sheme kanalizacije Pod shemom kanalizacije podrazumijeva se tlocrtni oblik kanalske mreže.…).položaju recipijenta u odnosu na područje koje se kanalizira Ona treba biti rezultat optimalnog rješenja odvodnje određenog područja (prema duljini i dimenzijama kanala.

shema normalne ili poprečne kanalizacije shema obuhvatne kanalizacije .

shema uzdužne ili paralelne jednostrane kanalizacije shema uzdužne ili paralelne zonske kanalizacije • shema uzdužne ili paralelne lepezaste kanalizacije obuhvaća obje strane vodotoka .

shema radijalne kanalizacije shema prstenaste kanalizacije .

shema razgranate kanalizacije shema zonirane kanalizacije .

industrijske vode otpadne vode .tuđe vode .Određivanje mjerodavnih količina otpadne vode Analizu mjerodavnih količina otpadne vode potrebno je provesti za svaku kategoriju potrošača: .sanitarne (kućanske) vode .oborinske vode U urbanim sredinama količine otpadne vode koje se odvode kanalizacijom variraju ovisno sušnom/kišnom razdoblju. Mjerodavne količine: .od razdjelnog sustava za sanitarnu kanalizacijsku mrežu: Quk= Qsan+Qind za oborinsku kanalizacijsku mrežu: Quk= Qobor .od mješovitog sustava: Quk= Qsan+Qind+Qobor .

tečenje sa slobodnim vodnim licem . Režim tečenja u kanalizacijskoj mreži može biti: .Hidraulički proračun kanalizacijske mreže Kanalizacijska mreža mora biti dimenzionirana tako da u svakom trenutku omogućava nesmetanu odvodnju otpadnih voda.tečenje pod tlakom . Hidrauličko dimenzioniranje kanalizacijske mreže provodi se na maksimalnu satnu količinu otpadnih voda po pripadajućim dionicama mreže.

Ograničenja projektnih parametara kanalizacijske mreže Pri dimenzioniranju kanalizacijske mreže treba voditi računa o slijedećim ograničenjima: ograničenje ograničenje ograničenje ograničenje ograničenje brzina uzdužnih padova minimalnih profila visine punjenja kanala dubine ugradnje kanala .

Projektiranje nivelete na ravnom terenu .Određivanje nivelete kanala Određivanje nivelete treba zadovoljiti sve tehničke zahtjeve vezane za priključke i savladavanje prepreka koje se mogu javiti na trasi kanala. Zato je najpovoljnije niveletu voditi paralelno s terenom na minimalnoj dubini polaganja. a pri tome biti ekonomski najprihvatljivije.

Projektiranje nivelete na neravnom terenu na minimalnoj dubini polaganja Projektiranje kanala s minimalnim padom .

niveleta se projektira sa maksimalno dopuštenim padom dok se ne postigne dubina jednaka minimalnoj dubini polaganja.Ukoliko teren ima veći pad od maksimalno dopuštenog za kolektore. Na tom mjestu se gradi objekt pada (kaskada) i niveleta se polaže na veću dubinu da bi se ponovo projektirala s maksimalno dopuštenim padom. Maksimalno moguća udaljenost između dvije kaskade iznosi: Projektiranje nivelete na strmom terenu .

Ukoliko je pad terena manji od minimalno dopuštenog. Treba odabrati odgovarajuće mjesto za lokaciju crpke (ekonomski opravdano rješenje). Na tom mjestu postavlja se crpka i voda diže na niveletu koja počinje s minimalnom dubinom polaganja.Izbor dubine kaskade utječe na veličinu iskopa i broj objekata za prekid pada (udaljenost između dva objekta). tada se niveleta vodi minimalnim padom do maksimalne dubine polaganja. Projektiranje nivelete na blagom terenu (lokacija crpke) . Pokušava se kaskade postaviti na mjestu potrebnog revizijskog okna. Treba analizirati ekonomski aspekt. više okana (skuplje)-manja dubina iskopa (jeftinije) i obrnuto.

osigurati jednostavnu i jeftinu ugradnju . Kada se promatra samo smještaj kanalizacije treba se: .Položaj kanala u prometnici i kućni priključci Smještaj kanalizacije u prometnici treba se sagledati u sklopu razmještaja svih instalacija u prometnici.biti siguran od mogućih oštećenja Kanalizacija je najkruća i po veličini najveća infrastruktura pa treba imati prednost nad ostalim instalacijama. .osigurati lak i jednostavan priključak svih potrošača .biti uvijek ispod razine vodovoda .omogućiti lake. jednostavne i jeftine popravke .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful