ALKATEL

FUNKCIJE SISTEMA ALKATEL 1000 E10
Alkatel 1000 E 10 je digitalni komutacioni sistem. Ovakav sistem se maže primenjivati počevši od krajnjih centrala malog kapaciteta pa do velikih tranzitnih centrala. Ovakva centrala se može eksploatisati kako u gusto naseljenim gradskim sredinama tako i u slabo naseljenim područjima. Sistem za upravljanje i nadzor može biti pojedinačan ili zajednički za više centrala. Ovaj tip centrale podržava sve vrste signalizacije. Oblasti primene sistema Alkatel 1000 E10: 1.udaljeni pretplatnički stepen 2.lokalna centrala 3.tranzitna centrala 4.kombinovana centrala (lokalna/tranzitna) 5.tandem centrala 6.centrex – deo javne centrale koji služi kao kućna centrala Globalna mreža obuhvata: • Telefonsku mrežu • ISDN – digitalnu mrežu integrisanih usluga • Paketsku komutaciju • TMN – mrežu za upravljanje • BISDN – širokopojasni ISDN • Inteligentne mreže • Mreže podataka

W A N m re za

P a k e t k s a k o m u t a c ija

I n t e lig e n tn e m e z e

ALC ATEL 1000 E10

TM N

B IS D N

G SM

Slika 1. Globalna mreža Alcatel 1000 E10 1

USLUGE ALCATEL-A 1000 E10
Obrada poziva Obrađuje telefonske pozive od ili ka nacionalnoj i međunarodnoj telefonskoj mreži. Ova centrala omogućava i prenos podataka između dva ISDN pretplatnika a takođe i prenos podataka od ili ka mreži za paketsku komutaciju. Pod pozivima se podrazumevaju: • Lokalni • Mesni • Nacionalni • Međunarodni • Pozivi od strane servera • Pozivi ka specijalnim službama • Manuelni pozivi • Test pozivi

SOFTVERSKE MAŠINE (ML)

Softerska mašina je skup programa i podataka kojima se pune multiprocesorske stanice. Cilj ovoga je izvršavanje specifičnih funkcija. Softverska mašina je karakterisana: • tipom • grupom • sistematskom adresom(AS) • jednom ili dve arhive (sistemskom arhivom i arhivom centrale) • podrškom stanici • statusom softverske mašine LISTA SOFTVERSKIH MAŠINA U SMC stanici nalaze se sledeće softverske mašine: • ML MR – obrada poziva • ML TR - translator (baza podataka) • ML TX – tarifiranje • ML MQ – distributor poruka • ML GX – upravljanje matricom (vezama) • ML PC – nadzor signalizacije broj 7 U SMA stanici nalaze se sledeče softverske mašine: • ML PUPE – obrada signalizacije broj 7 • ML ETA – pomoćna oprema (GT, RGF, CCF, V23) U okviru SMT nalazi se softverska mašina: • ML URM – PCM kontroler U SMM stanici nalaze se sledeće softverske mašine • ML OM – upravljanje i održavanje 2

ML OC – monitoring

U SMX stanici nalazi se softverska mašina: • ML COM – softver za komutacionu matricu Takođe treba naglasiti da se u svakoj multiprocesorskoj stanici nalazi ML SM koji je zadužen za kontrolu rada stanice.

REDUNDANSA OCB 283
Redudansa sistema zavisi od stanice i softvera koji se nalazi u njoj.Ona može biti izvedena na hardverskom ili softverskom nivou. Može se realizovati po stanicama: Redundansa SMC stanice: • ML TX, TR i MQ se nalaze u dve različite stanice i rade na principu dinamičke podele opterećenja • ML MR može biti implementirana na dve, a najviše na sedam različitih SMC stanica.Radi na principu dinamičke podele opterećenja između više ML-ova. • ML GX se nalazi u dve SMC stanice. • ML PC se implementira u dve SMC stanice i to ML PCA i ML PCB, od kojih je jedna aktivna, a druga u stand by modu. Redundansa CMA stanice: • ML PUPE se nalazi u n SMA stanica, a u SMA stanici je PUPE funkcija u stand by modu. • ML ETA ima više funkcija: RGF, CCF, V23.Ove funkcije se obavljaju u n+1 ML ETA radeći u load sharing modu. Redundansa SMT stanice: Ovde je stanica SMT potpuno duplicirana i radi u specifičnom load sharing modu.To znači da je jedna grana SMT-a 100% opterećena, dok je druga grana 0% opterećena.Ukoliko jedna grana ispadne, opterećenje se postepeno prenosi na drugu granu. Redundansa SMX stanice: SMX stanica je potpuno duplicirana, odnosno ima A i B granu. Obe grane matrice istovremeno rade sa punim opterećenjem. Redundansa SMM stanice: SMM stanica je duplicirana i radi u režimu aktivna/stand by. Znači da je jedna SMM stanica u režimu ES, dok je druga u režimu ESRE. SMM ima dva hard diska (HD) koji rade u mirror (ogledalo) režimu. To znači da se na oba diska upisuje isti sadržaj, dok se u procesu čitanja, čitaju podaci sa bržeg diska. Redundansa Token ring-a: 3

Jedan Token ring je sastavljen od dva prstena koji rade u load sharing modu (dinamička podela opterećenja). Jedna stanica ima pristup obema granama u slučaju da jedan ring ne može da podnese kompletno opterećenje. Redundansa napajanja: Napajanje takođe ima redundansu. Naime u okviru svake multiprocesorske stanice postoje po dva konvertora za napajanje.Postoje i pojedini izuzeci po stanicama. Redundansa STS stanice: STS stanica se sastoji od tri oscilatorske ploče, pri čemu svaka od njih šalje takt SMX stanici preko BTT linkova. U SMX-u postoji većinska logika koja vrši poređenje tri pristigla takta, uzima dva ista, dok treći takt odbacuje.

3.5. FUNKCIONALNA ARHITEKTURA OCB 283

BT-Time Base (vremenska baza) BT služi za generisanje i distribuciju takta sinhronizacije PCMova.Nalazi se u okviru STS stanice.Vremenska baza može dobijati spoljašni takt od nadređene centrale kojim će se vršiti sinhronizacija.
4

SMX-Swiching Matrix (komutaciona matrica) SMX je kvadratna komutaciona matrica sa jednostrukom vremenskom komutacijom.Matrica je duplicirana,odnosno ima svoju A i B granu. MCX (centralna komutaciona martica) služi za : • ostvarivanje jednosmerne veze između bilo kog dolaznog kanala iz LRE sa bilo kojim odlaznim kanalom u LRS • ostvarivanje veze između bilo kog dolaznog kanala i bilo kojih M odlaznih kanala • vezu izmedju N dolaznih kanala koji pripadaju jednom ramu i bilo kojih N odlaznih kanala koji takodje pripadaju jednom ramu.

URM-PCM kontroler(interfejs) URM je interfejs između dolaznih PCM-ova i OCB-a. PCM-ovi mogu dolaziti: • od strane udaljenog pretplatnčkog modula (CSND) • od strane druge centrale • od strane govorne mašine na kojoj su snimljene govorne poruke Funkcije URM: • konverzija HDB3 koda u binarni u dolazu • konverzija binarnog u HDB3 kod u odlazu • prenos CAS u TS 16 ETA-Auxiliary equipment manager (signalna jedinica) ETA podržava sledeće: • ton slobodnog biranja ,ton zauzeća •primopredajnik frekvencije • indetifikaciju pretplatnika • konferencijsko kolo • sat centrale PUPE-obrada protokola CCITT No 7 I PC nadzor mreže PUPE funkcija se izvrsava u SMA stanici ,a PC funkcija u SMC stanici.PUPE je zadužena za prijem i obradu COC-a(signalnog kanala).PC vrsi zastitu PUPE funkcije, upravljanje mrežom broj 7, merenje saobracaja i statistiku. Ukoliko neka funkcija PUPE ispadne iz rada, PC funkcija preusmerava određeni COC kanal na rezervnu funkciju PUPE.
5

Registar je zauzet u toku uspostavljanja veze. tj. TR-Translator (baza podataka) TR funkcija omogućava upravljanje bazom podataka.On se konsultuje sa bazom podataka pretplatnika(TR) i u zavisnosti koje podatke dobija on vrsi obradu tih podataka.Trinformacije. Kada neki pretplatnik ima uključenu neku posebnu uslugu tada ce MR dobiti informaciju od strane TR na koji broj treba proslediti poziv. pa čim se pretplatnik javi. GX-Matrix system handler (upravljanje vezama) GX funkcija vrsi obradu i zastitu veza : • na osnou zahteva za uspostavljanje i raskidanje veze koji stiže iz MR ili od MQ (distributor poruka) 6 . poziva.U bazi su smešteni podaci vezani za pretplatnike.Ona obavlja sledece funkcije: • izracunavanje tarife za svaki poziv • čuvanje tarife svih pretplatnika • snabdevanje OM-a neophodnim informacijama za detaljno tarifiranje Ova funkcija je implementirana u 2 SMC stanice. prenosnike i čita centralu.obrada poziva) MR obavlja uspostavljanje i raskidanje veze.PUPE funkcija: • proverava ispravnost prenosa • funkcija rutiranja poruka • odrada korisničkog dela • PC funkcija: • upravlja mrežom • odbrana PUPE funkcije MR-Multiregistar (Call handler. TX-Call charging and traffic measurement (tarifiranje i merenje saobraćaja) TX funkcija je zadužena za tarifiranje poziva. prefiks analizu. registar se oslobađa.

Njegove funkcije se mogu podeliti u dve grupe: • upravljanje telefonskim aplikacijama • upravljanje i održavanje sistema OM podsistem je zadužen za: • punjenje softvera i podataka u multiprocesorske stanice • privremeno čuvanje informacija za detaljno tarifiranje • centralizovano prikupljanje alarma koje šalju stanice • centralnu odbranu sistema • dvosmernu komunikaciju 3.• na osnovu gresaka u konekciji na koje ukazuje COM funkcija I ova funkcija se nalazi u okviru 2 SMC stanice. Token Ring (komunikacioni multipleks) Broj komunikacionih multipleksa varira u zavisnosti od konfiguracije i krece se od 1 do 5. HARDVERSKA ARHITEKTURA 7 .6. OM-Operation and Maintenance (upravljanje i održavanje) Operator pristupa hardveru preko terminala koji pripadaju podsistemu za održavanje i upravljanje.Ona obavlja dijalog izmedju povezanih jedinica i MR-a. MQ-Message distributor (distributor poruka) Ova funkcija je zadužena za distribuciju i formatiranje poruka izmedju stanica koje su u sinhronom režimu rada. Svaki od ringova su dupliciran i (ima dve grane koje rade na principu podele opterećenja).Ringovi su hardverski identicni i omogućavaju razmenu poruka između stanica.

Stanice SMT. dok MAL ring povezuje sve stanice i preko njega se prenose alarmi izazvani od strane konvertora za napajanje. 3.Multiprocesorske stanice: SMC-Main Control Station (glavna upravljacka stanica) SMA-Auxiliary Equipment Control Station (signalna stanica) SMT-Trunk Control Station (stanica za interfejsiranje PCM-ova) SMX-Matrix Control Station (komutaciona matrica) SMM-Maintenance Station (stanica za odrzavanje) STS-Synchronization and Time Base Station (stanica za sinhronizaciju i generisanje vremenske baze) Brojevi uz svaku stanicu govore o njhovom broju u različitim konfiguracijama.9.SMX i SMM su duplicirane. FUNKCIONALNA ARHITEKTURA SM STANICA Svaka SM (multiprocesorska) stanica sastoji se od: 8 .

. DIPOTEL POSLOVNI KOMUTACIONI SISTEMI .... 9 .• jenog ili više procesora • memorija • jednog ili više inteligentnih kaplera • BSM-magistrale SM stanice • BL-lokalne magistrale • neke SM stanice mogu imati i specifične kaplere Glavna procesorska ploča pristupa memoriji preko lokalne magistrale (BL). Lokalnoj memoriji (Local memory) pristupa samo PUP... dok zajedničkoj memoriji pristupa bilo koja procesorska ploča.MARKO.

Centrala je namenjena za rad u stacionarnim uslovima rada: • sa automatskim telefonskim aparatima (digitalnim i analognim) • u javnim ATC (automatska telefonska centrala) • sa drugim ATC u funkcionalnoj mreži (ACT VJ) • sa računarskom opremom • sa spoljnim telekomunikacionim i prenosnim mrežama (STN. ISDN. modularnog tipa i može biti ponuđen u zavisnosti od želja i potreba kupaca sa sledećim interfejsima: • Za digitalne lokalne priključke • Za analogne lokalne priključke • Za bežične lokalne priključke (DECT) • Za analogne javne PTT priključke (sa i bez tarifiranja) • Za primarni ISDN pristup • Za bazni ISDN pristup • SLIKA. Dimenzionisanje napajanja samo sledi zahteve broja instaliranih lokala na ploči. X25.. Podržani saobraćaj zavisi od broja linkova. Problem u jednom linku neće uticati na druge. govornih protokola i protokola podataka. mogućnost čuvanja podataka na ¨Floppy Disc¨ ploči u ACT ¨shelf¨ 10 • . V-3 i SO Priključivanje i rad navedenih elemenata obezbeđuje se prekom telefonskih interfejsa.. automatsko uspostavljanje veza za prenos podataka i drugih ne govornih informacija (recimo slike) i pružanje govornih usluga. decentraizvano napajanje na svim pločama i svaka ploča konvertuje sopstveni napon od distribuiranih 48V. nema zajedničke magistrale.) • sa terminalima sa standardima V-24.ZAŠTO ALCATEL OFFICE BUSINESS 4200E Sistem Office Business 4200E je savremeni poslovni komunikacioni sistem. OSNOVNE KARAKTERISTIKE DIGITALNE TELEFONSKE CENTRALE PUPIN ALCATEL 4400 • • • nema saobraćajnog preopterećenja bez obzira na broj korisnika. X-21. itd. OSNOVNE NAMENE DIGITALNE TELEFONSKE CENTRALE PUPIN ALCATEL 4400 Centrala PUPIN ALCATEL 4400 je komutacioni uređaj namenjen za automatsko i/ili poluautomatsko uspostavljanje telefonskih veza.

-A4058 konzola je digitalni telefon 4034 povezan sa PC-em. Alcatel-ovoj kristalnoj strukturi (ACT ¨Alcatel Crystal Technology¨) koja obezbeđuje potpunu povezanost svih štampanih ploča medjusobno. DDI). ¨Back panel¨ obezbeđuje 28 slotova za 28 sistemskih ploča. portovi za razmenu podataka: o modul za razmenu podataka koji se instalira u digitalnom telefonu ili terminal adapter za asinhroni (V24 interfejs) i sinhroni (V24. V35. ¨Backpanel¨ ploča koja se nalazi na zadnjem delu centrale. vezivanje sa javnim ili kućnim centralama analognim ili digitalnim interfejsima o analogni: NDDI. Povezanost svake sa svakom pločom u ACT-u i ¨Poin to Point¨ komunikacije među njima omogućuju velike brzine razmene podataka bez korišćenja skupe i složene tehnologije. ako dođe do greške na glavnom CPU. klok. sistem se prebacuje na rezervni bez prekida komunikacije. T0. moguće je realizovati funkcionalno razdvajanje u skladu sa potrebama sistema. bez gubljenja konfiguracije sistema. V36. govorni vodič). funkcionisanje DECT-a pomoću DECT4 ploče pružanje govornih usluga FUNKCIONALNA ARHITEKTURA DIGITALNE TELEFONSKE CENTRALE PUPIN ALCATEL 4400 Centrala se bazira na tzv.• • • • • • • • • mogućnost instaliranja ¨back-up¨ CPU. U tom slučaju. U jednoj ACT strukturi moguće je imati maksimalno 27 interfejsnih ploča. T2. DDI o digitalni: PCM (NDDI. Zahvaljujući ovakvoj strukturi. a svaki slot ima 27 veza sa svim ostalim slotovima.a. UA interfejs za vezivanje digitalnih telefona. 11 . U ACT-u veze između ploča se ostvaruju četvorožično i nalaze se na zidnoj ploči u centru tzv. a ostale su distribuirane. X21) o SO interfejs za vezivanje ISDN telefona o na PCU ploči V24/V28 port i port za Eternet pristup. Veze koje se uspostavljaju u ovom sistemu omogućavaju brzinu protoka od 8Mbit/s. ¨System back panel¨-u. ima funkciju ostvarivanja veza između ploča dizajniranje da podrži aplikacije koje zahtevaju veliki propusni opseg. mogućnost vezivanja tri tipa operatorskih konzola: -A4034 konzola je digitalni telefon koji se programski u centrali definiše da radi kao operatorska konzola -A4048 je prava operatorska konzola sa LCD ekranom i mogućnošću nadgledanja i održavanja centrale. a brojači impulsa i rezultati nadgledanja saobraćaja će biti sačuvana. jer su neke funkcije centralizovane (CPU. Z interfejs za vezivanje analognih telefona na centralu.

Slika 13.a to znači da osnovne funkcije rade samo na jednom CPU-u. Logička predstava ACT strukture OPIS FUNKCIONALNIH ELEMENATA DIGITALNE TELEFONSKE CENTRALE PUPIN ALCATEL 4400 CENTRALNA JEDINICA Upravljanje centralom je centralizovano. CPU3 • • • • • Step 2 ploča sadrži: 32-bitni procesor hard disk 350 MB interfejs za diskette drive FLASH BIOS EPROM VIVALDI ASIC koji integriše : o takt na vremenskoj bazi o generator takta o generator tonova i MF kodova ACT pristup za CPU/interfejs signalizaciju eksterni Ethernet 802.problemi se ograničavaju samo na ploči na kojoj se javljaju i ne ometaju rad drugih sistema.Ovaj CPU kontroliše sve interfejse u sistemu preko ugrađenih protokola između centralnog CPU-a i kontrolera na ploči.3 interfejs interfejs za glasovne servise interfejs za spoljnu muziku na čekanju kontrola prosleđivanja linije 12 • • • • • .Zbog toga dupliraju se samo centralizovane funkcije (CPU ploča). CPU ploča može biti duplirana.Pošto ACT arhitektura dozvoljava distribuiranje većine funkcija.

Na konekcionoj kutiji nalaze se dva tipa konektora: o konektori za vezivanje aktivnog i rezervnog CPU-a o eksterni korisnički konektori GPA ¨General Purpose Auxiliaty¨ vrši digitalnu sledećim funkcijama centrale: • detekcija MF signala • detekcija tonova specifičnih za zemlju • generisanje MF tonova specifičnih za zemlju • konferencija N korisnika • glasovni vodič VPCPU ploča (¨Voice Processing board¨) Organizovana je oko 486 procesora i kontroliše proces obrade govora.koristi se za povezivanje konfiguracione konzole i potrebe testiranja. omogućava i udaljeno punjenje EPROM-a svake sistemske ploče.• konvertor za napajanje za CPU ploču CPU3 step 2 ploča je osnovna procesorska jedinice u sistemu. MSB ploča(¨Mass Storage Board¨) Na ploči se nalazi ¨hard disk¨ sa porukama sistem govorne pošte SPA 3 ploča (¨Speech Processing Board¨) SPA 3 ploča je ploča za obradu govora koja se sastoji od jednog zajedničkog dela i četiri DSP (procesa za digitalnu obradu podataka) UA ploča UA ploča omogućava vezivanje 32 UA linka za 32 (16) digitalna terminala.Svaki link koristi poludupleks ping-poing prenos preko jedne parice. četiri V24 kanala i eternet konekciju. CPU ploča se sastoji od dva osnovna bloka: o kontrolna jedinica o I/O kontroler koji vrši razmenu podataka sa ostatkom sistema preko Kristall komponente CPU CONNECTING BOX CPU konekciona kutija za povezivanje je modul koji omogućava nadzor i održavanje centrale.Modul poseduje 6 V24 serijske veze i 2 Ethernet 10Base T veze.generiše tonove i DTMF Q23 frekvencije i omogućuje povezivanje spoljnog izvora muzike na čekanju.Generiše klok i procesira sistemske aplikacije. 13 obradu signala .

NDDI ploča Namenjena je priključenju 8 analognih javnih ATC linija bez prolaznog biranja. tarifiranje i praćenje saobraćaja.Z12/Z24 ploča Namenjena je priključenju 12/32 analogna telefonska aparata na centralu.nudi integrisane sistemske aplikacije APLIKATIVNI nivo sadrži: o aplikacije u realnom o UNIX aplikacija Aplikacije u realnom vremenu obavljaju : o upravljanje glasom i prenosom podataka o upravljanje terminalima. VG ploča Ova komponenta uvodi govorni vodič sa porukama koje se čuvaju na lincarnim memorijskim ¨flash¨ karticama.U UNIX aplikacije spadaju i telefonske osobine. kontroliše druga 2 nivoa o INTERFEJS nivo. konekcijama i resursima o kreiranje i prenos podataka o pozivu ka aplikacijam tarifiranja. UNIX aplikacije Glavne UNIX aplikacije su MAO (upravljanje i održavanje). OKRUŽENJE DIGITALNE TELEFONSKE CENTRALE PUPIN ALCATEL 4400 14 .Tarifiranje osigurava upravljanje i skladištenje podataka o razgovorima koji su primljeni od telefonskih aplikacija.omogućava komikaciju među aplikacijama o APLIKATIVNI nivo. SISTEMSKI ¨SOFTWARE¨ DIGITALNE CENTRALE PUPIN ALCATEL 4400 TELEFONSKE Softver centrale je distribuiran na CPU ploči i interfejsnim pločama CPU SOFTVER Softver na CPU ploči je podeljen na tri nivoa: o OS CHORUS Kernel nivo .

ISDN. koji služi za signalizaciju. Primarni pristup ISDN30 (30B+D) koja sadrži 30B kanala brzine protoka 64 Kbit/s. • • Postoje dve vrste ISDN priključaka i to: Bazni pristup ISDN2 (2B+D) koja sadrži 2B kanala brzine protoka Kbit/sec. X25 itd. razdelnici.koji se mogu koristiti za govor ili prenos podataka i jedan D kanal brzine protoka 64 Kbit/s za signalizaciju. Rečnik osnovnih ISDN termina: 15 . kiselih isparenja. korozivne atmosfere i različitih tipova kanala (voda-gas) • temperatura i hidrometrija moraju biti u ganicama zahteva proizvođača • kabinet za napajanje mora biti što bliže naponskom konvertoru • rastojanje između naponskog konvertora i centrale ne sme biti preveliko.). Ukoliko se naponski konvertor nalazi u zasebnoj prostoriji ona mora zadovoljavati sledeće uslove: • bez prašine. koji se mogu koristiti za govor ili prenos podataka i jedan D kanal 16 Kbit/sec. interne računarske mreže i eksterne telekomunikacione mreže (vezivanje na javnu telefonsku mrežu. Okruženje centrale OSNOVNI POJMOVI I MOGUĆNOSTI ISDN-a ISDN je jedinstvena ¨alatka¨ koja omogućava korisniku da šalje I prima bilo koju količinu informacije u bilo kojoj formi na ¨dail-ap¨bar prekojavne telefonske mreže velikim brzinama sa apsolutnom tačnošću.Na centralu ALCATEL PUPIN 4400 moguće je priljučiti telefonske i računarske terminale.kabineti. Softver za interfejs ploče je podeljen na tri dela: o operativni sistem o zajednički deo o specifični deo Sva električna kola. SLIKA SA KRUGOM Slika 14. Konvertor mora davati stabilan napon u intervalu od +47VDC do +57VDC. konvertori. Operativni rad ovih elemenata je osiguran preko telefonskih interfejsa i interfejsa pristupa podataka i protokola za glas i podatke. kompjuterske ploče i linije za napajanje moraju podjednako vezana za uzemljenje.

konferenciska veza) • potpuna tajnost podataka.25 mreži. NT – je uređaj za konverziju dvožične ISDN linije od provajdera do korisnika i interfejsa korisničkog uređaja. • ISDN omogućava razvoj raznih aplikacija koje nisu bile moguće kroz običnu telefonsku mrežu (preusmeravanje poziva. S/T Interfejs – (Sibskriber / Termination . B R I (Basic Rate Interface) – bazni pristupje uobičajni ISDN korisnički priključak kapaciteta 144 Kbit/sec.Pretplatnik / Terminacija) je standardni interfejs između pretplatničke opreme i ISDN provajdera.B kanal – je osnovna jedinica korisnik kanala (konekcije). kanala. Predstavlja 30 konekcija tj. Ne može se koristiti za prenos podataka sem ako ISDN provajder ne omogući pristup javnoj paketskoj X. Može se koristiti za prenos podataka ili govora. brzina je 64Kbit/s. P R I (Primary Rate primarni pristup-je ISDN linija velikog Interface) – kapaciteta 2 Mbit/sec. Predstavlja dve odvojene linije. indetifikacija.3s) i brzo raskidanje veze • Digitalno povezivanje od kraja do kraja • Integrisane usluge prenosa govora . D kanal – služi za prenos signalizacije u ISDN mreži. U interfejs – prenosi signale preko jedne parice između telefonske centrale i pretplatničke lokacije. MOGUĆNOSTI ISDN-a • Istovremeni prenos govora i podataka • Kanalska i paketska komutacija • Visoka osnovna brzina konekcije – 64Kbit/s • Brzo uspostavljanje veze (0.Veličina je 14 Kbit/sec ili 64 Kbit/sec. podataka. Koristi dve parice da prenese signal iz zidne utičnice do ISDN adaptera ili druge ISDN opreme. videa i teksta • Standardni višenamenski interfejs PREDNOST ISDN MREŽE • digitalno i brzo (digitalni prenos velikim brzinama pouzdano i bez greške ) • samo jedna mreža za telefoniju i računare (smanjuje troškove) • jednostavnije i jeftinije upravljanje • integracija u svetsku ISDN mrežu • ista količina informacija se brže prenosi ISDN-om nego običnom telefonskom mrežom. 16 .

Slika 14. U slučaju povezivanja sa dva kabla: • koristi dva susedna interfejsa na UAI ploči • koristi dva ista interfejsa za master link.POVEZIVANJE DECT-a KORIŠĆENJEM DIGITALNE TELEFONSKE CENTRALE PUPIN ALCATEL 4400 4070 IO bazna stanica se koristi za interne instalacije unutar zgrada dok se 4070 EO bazna stanica koristi za eksterne instalacije. DECT sistem je baziran na FDMA i TDMA tehnologiji. Okruženje centrale INŽINJERING 17 . drugi za slave link Bazne stanice imaju domet: • 150m na otvorenom • 30-50m horizontalno i 7. DECT sistem upravlja UA/GAP protokolima dozvoljavajući simultano korišćenje cordless handsets: • DECT UA+GAP cordless handsets • treći deo DECT GAP cordless handsets (obično radi u basic modu koji nudi redukovan nivo operacija ). Bazna stanica može biti povezana na 1 ili 2 UA linka dozvoljavajući 3 ili 6 simultanih komunikacija sa DECT/GAP terminalima. Prema tome ima maksimalni kapacitet od120 simultanih komunikacionih kanala.5m vertikalno u zatvorenom prostoru Frekvencijski opseg je između 1880MHz i 1900MHz (UHF) propusnog opsega 20MHz.

Problem je rešen tek donošenjem standarda ISO/IEC US 11801. skupih i glomaznih. a statistike kažu da 80% svih ispadanja mreže iz režima normalnog funkcionosanja nastaje zbog neispravnosti u kablovskom sistemu. bez ikakve intervencije na samim kablovima cela mreža može prekonfigurisati na potpuno drugačiji način. video.Kablovi su razvlačeni proizvoljno. u zavisnosti od potrebe korisnika. Tako je nastao koncept tzv. koji osim računarskog i telefonskog saobraćaja integrišu i razne sisteme za prenos slike. nadzor iupravljanje. kojim su definisani principi strukturnog kabliranja. bilotelefon (ili oba) i koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovarajućih razdelnika i aktivnih uređaja. Njegov računar je povezan na isti 18 . Odgovorni administrator samo vrši prespajanje na odgovarajućim razdelnicima i korisnik na novom radnom mestu treba da priključi svoj telefon ili računar uzidnu utičnicu. došlo je do formiranja posebnih računarskih kablovskih sistema.U neplanski strukturiranoj kablovskoj mreži je izuzetno teško naći kvar. U vreme kada su se pojavile lokalne računarske mreže (LAN) nisu postojala praktično nikakva pravila kojima bi bila određena struktura kablovskog sistema. kako je u trenutku instalacije bilo najlakše i najjednostavnije. strukturnog ili generičkog kabliranja. osmišljen tako da obezbedi i objedini prenos svih informacija u jednom poslovnom sistemu. Kako su u poslednjih desetak godina upotreba personalnih računara i njihovo umrežavanje doživeli ogromnu ekspanziju. Situacija na tržištu je početkom devedesetih godina bila takva da je nešto trebalo uraditi po pitanju novog načina kabliranja koji će zadovoljiti narasle potrebe u poslovnim računarskim komunikacijama. Suštinsku prednost strukturnog kabliranja predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije u propusnom opsegu do 600 MHz Jedini interfejs ka korisniku je zidna utičnica sa RJ 45 konektorima na koju se miže priključiti bilo računar. za koje su morale da se postavljaju posebne instalacije. Struktura mreže je takva da se posle instaliranja.*strukturno kabliranje POJAM I PREDNOST STRUKTURNOG KABLIRANJA Od kada je telefonija ušla u poslovne sisteme kablovske instalacije se suštinski nisu mnogo menjale:od jedne centralne tačke.Haotično i bez plana postavljeni kablovski sistemi sa povećanjem broja računara u mreži počinju da prave probleme. na koje bi potom bio priključen telefonski aparat. upravljačkih i alarmnih signala. smeštene blizu telefonske centrale parice su se zvezdasto granale do zidnih utičnica po kancelarijama. Ovim sistemom se može obavljati i prenos telefonskih.

PRINCIP RADA Kada jedan računar želi da pošalje poruku drugom računaru u mreži. Tokom rada se može desiti da dva računara istovremeno počnu da šalju svoje podatke u mrežu. Ukoliko drugi računar koristi mrižu. kao medijem prenosa i aktivnim uređajima u središtu zvezde. Token Ring mreža ima logičku topologiju prstena. Ethernet mreža koristi dve parice.način u računarsku mrežu. Tada dolazi do kolizije signala što registruju oba računara koji potom prekidaju sa slanjem svojih poruka i čekaju slučajno izabrano vreme da pokušaju ponovo. TOKEN RING (IEEE 802. kako zbog svoje univerzalnosti tako i zbog dugoročnosti rešenja.3) Ethernet je postojao u najstarijem tipu lokalnih računarskih mreža. njegov telefon je na istom lokalu kao i ranije. U ethernet mreži se koriste tri vrste konektora za bakarne kablove: BNC. Razlog za to je 19 .Ostali računari ne mogu u to vreme da šalju svoje poruke. Računar koji želi da šalje svoju poruku nekom drugom u mreži prvo sačeka da token stigne do njega. Od jednog do drugog računara se kroz mrežu kreće jedan skup bita koji se zove token (žeton). FDDI (ANSI X3T9. Strukturno kabliranje za bakarne kablove koristi isključivo RJ 45 konektore. pošto to može samo računar koji drži token.Računari su prstenasto povezani.5) Token Ring je tip LAN mreže koji je na tržište izbacio IBM. nastao sa osnovnom idejom da omogući paraleno povezivanje većeg broja računara na koaksijalni kabal razvučen između njih. AUI i RJ 45. MARKO*** ---PRIMERI REALIZACIJE SISTEMA STRUKTURNOG KABLIRANJA ETHERNET (IEEE 802. a zatim ga ukloni iz mreže i počne da šalje svoju poruku. ovaj računar će sačekati da on završi i onda otpočeti svoje slanje. Brzina prenosa podataka u ethernet mreži je 10Mbps. Brzine prenosa mogu biti 4 Mbps ili 16 Mbps. on prvo proveri stanje na kablu da vidi da li neki drugi računar već šalje podatke. Ubrzo se prešlo na zvezdastu strukturu mreže sa paricama.5) FDDI (Fiber Distributed Data Interface) je tip računarske mreže koji se uglavnom koristi u kičmama računarskih mreža.Nastao je na ideji da parira ethernetu. a ST konektor za optičke kablove. Sistemi strukturnih kabliranja su doživeli veliku primenu u poslovnim objektima u svetu.

Prsteni provode signale u suprotnim smerovima i slučaju da bilo gde dođe do prekida kabla. Horizontalno kabliranje je onaj deo kablovskog sistema koji unosi univerzalnost za sve primene. Između razdelnika i utičnice se razvlači ili bakarni parični kabl kategorije 5. Mediji prenosa su uglavnom optički kablovi.velika brzina prenosa (100 Mbps) i velika ukupna dužina kablova (do 100km).Maksimalna dužina između spratnog razdelnika i zidnih utičnica ne sme preći 90m.FD. Spratni razdijelnik (ISO Floor Distributor.što znači da će jednom instalirani kablovski sistem po horizontali u veoma dugom vremenskom intervalu moći da se koristi za sve vrste aplikacija. kao što su čvorišta ili prespojnici. prsteni se automatski prespajaju i formiraju jedan veliki logički prsten ***MARKO Sistemi strukturnog kabliranja se realizuju na tri nivoa: 1. odnosno dvostruki prsten. 20 .Preporučuje se ugradnja jednog spratnog razdelnika na svakih 1000 m2 radne površine. ili optički multimodni kabl.Tu se obavlja povezivanje horizontalne mreže sa vertikalnom mrežom zgrade. EIA Telecommunications Closet. TC ) Spratni razdelnik obavezno sadrži prespojne panele.a često i aktivnu mrežnu opremu.Kabliranje kampusa (kabliranje između više poslovnih zgrada) Horizontalna mreža (ISO/EIA Horiyontal Cabling Subszstem) Horizontalno kabliranje se odnosi na dio kablovskog sistema između spratnog razdelnika i zidne utičnice.Horizontalno kabliranje (kabliranje spratova) 2.svakako najmanje po jedan po spratu.Kabliranje kičme(vertikalno kabliranje) 3. Kod FDDI je i logička i fizička topologija prsten.

U slučaju korišćenja optičkih kablova za horizontalnu ravan.Optička klasa Klasa F / Kategorija 7 Klasa E / Kategorija 6 Klasa D Category 5 / Class D / Kategorija 5 (+ amandmani ) (Kategorija 44) Category Klasa C / Kategorija 3 Standardizacija u toku 16 MHz 20 MHz 125 MHz 250 MHz ! 600 MHz 250 MHz 16 MHz 600 MHz 20 MHz 125 MHz Telekomunikacione kablove sa simetričnim paricama delimo : Prema vrsti izolacije na : .Klasa D-do 100 Mhz 5. sistem se naziva FTTD (Fiber To Desk-optičko vlakno do svakog korisnika) Takve topologije se koriste u slučajevima kada je potreban izuzetno širok propusni opseg (1GHz).Klasa A-do 100 KHz 2.kablove upredene u zvezda četvorke .Klasa F-do 600MHz 7.Klasa C-do 16 MHz 4.Klasa B-do 1 MHz 3.U horizontalnoj ravni u ovom slučaju se koriste multimodna optička vlakna.kablove sa termo-plastičnom izolacijom Prema načinu upredanja parica na : . Tipovi i kategorije kablova Podjela na klase: 1.kablove upredene u DM četvorke Prema vrsti omotača na kablu : .Klasa E –do 250 MHz 6.kablove sa papirnom izolacijom .sa metalnim omotačem 21 .

Postoje tri tipa kablova kategorije 5: -UTP-kabl sa 4 parice gdje su sve zajedno obmotane izolacijom. a kabl je 100omski.kombinovane kablove Kategorija 5 se odnosi na pasivnu opremu koja ima mogućnost prenosa signala u propusnom opsegu od 100 MHz. Nacrtom ISO standarda za kategoriju 6 predviđeni su propusni opsezi do 200 MHz. klasa E ne samo da pruža dvostruko veći propusni opseg već i potpunu podršku za full duplex višeparične aplikacije. Podržavajući međunarodne standarde (ISO/IEC. Kod kablova kategorije 6 električne karakteristike su testirane do 600MHz a podržava i gigabitne prenose na udaljenosti do 100 m.NF pretplatničke kablove . posebno za aplikacije iznad 100MHz. FTP kablovi kategorije 6 imaju bolju EMI zaštitu i u potpunosti koriste kapacitet sistema klase E. -FTP-kabl sa 4 parice koje su obmotane tankom metalnom folijom i sve zajedno izolacijom. Kategorija 5e predstavlja unapređenu u karakteristikama slabljenja. a na frekvencijama iznad 30MHz se ne može eliminisati uticaj elektromagnetnih smetnji.Kategorija 5 se odnosi na kablovske sisteme koji prenose električne signale.metalno-plastičnim omotačem Prema nameni : . 22 .odnosno na bakarne kablove i odgovarajuće konektore i razdelnike.NF kablove za mesne mreže i mrežne grupe .VF kablove .U poređenju sa klasom D.5e i 6 su uglavnom RJ45 tipa.To su 100omski kablovi koji imaju propusni opseg 100MHz. Konektori kod sistema kategorije 5.Folija se uzemljuje na razdelniku. kategoriju 5 sa propusnim opsegom kablovskog sistema od 100 MHz.sa plastičnim omotačem .Imaju propusni opseg do 600 MHz.pri čemu je svaka parica posebno obmotana folijom.. a sve zajedno širmom i izolacijom.najbolju zaštitu od elektromagnetnog zračenja ali su najkomplikovaniji za instalaciju. -STP-kabl sa 4 parice.klasa E/cat 6 izlazi u susret novim zahtjevima mreža sa velikim brzinama. Folija služi da pruži zaštitu paricama od elektromagnetnog zračenja.EIA/TIA). Kablovi su četvoroparični zbog univerzalnosti.

Na krajevima veza mora postojati konvertor za pretvaranje svetlosnog u električni signal i obrnuto. Sistem se izgrađuje. MARKO . Radne talasne dužine iznose 850nm. Multimodno vlakno 62. SLIKE OPT KABLOVA.. Kod monomodnog vlakna 9/125 m jezgro je smanjeno na 9 m.Optički kabl prenosi informacije preko svetlosnog signala od jednog do druge tačke. Osnovna karakteristika sistema strukturnog kabliranja je njegova univerzalnost. a takodje pružaju mogućnost integracije sa protivprovalnim i protivpožarnim sistemima. Dve zone spojene optičkim kablovima nisu električno povezane tj.5/125 m i 50/125 m (jezgro/omotač) traženije je za LAN mreža gde je potreban veći broj konektora i kombinuje se sa jeftinijim izvorima svetlosti. • vertikalna ravan(kabliranje kičme mreže) i u slučaju potrebe. Strukturno koncipirani kablovski sistemi omogućavaju prenos govora i audio/video signale preko istog sistema.Monomodno vlakno se uglavnom koristi u WAN mrežama za aplikacije sa većim propusnim opsegom.Optička vlakna imaju veliki propusni opseg. za monomodno vlakno i do 100GHz. 1300nm i 1550nm. • ravan kampusa (umrežavanje više lokacijski bliskih objekata) 23 . u dve ili tri ravni...Kada se radi o završavanju vlakana i izvoru svetlosti korišćenje monomodnog vlakna postaje znatno skuplje. .Optička vlakna prenose svetlosni signal prema tome ne stvaraju elektromagnetno polje-nema uticaja EMI. Optičke kablove delimo na monomodne i multimodne optičke kablove. u zavisnosti od veličine mreže: • horizontalna ravan. Ovi kablovi su otporni na koroziju tj. ne oksidišu. . međunarodnim standardom ISO/IEC 11801.. . radne talasne dužine su 1300nm i 1550nm. postiže se galvansko razdvajanje. za multimodno vlakno ograničenja su nekoliko GHz. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SISTEMA Strukturno kabliranje standardizovano je 1995 god.

Određeni zidni priključak neće služiti više za telefonsku mrežu već za računarsku) postiže se za nekoliko sekundi.Slika 2. Slika 3. kablova i utičnica. Ona se odnosi na kabliranje spratova i sastoji se od spratnih razvodnih panela. Horizontalno kabliranje 24 . prostim prespajanjem na razdelniku. Horizontalno kabliranje obuhvata najveći broj kablova u celom kablovskom sistemu i odnosi najviše vremena za instalaciju. Prelazak sa jednog tipa aplikacija na drugi (npr. Zbog toga je horizontalno kabliranje onaj deo kablovskog sistema koji nosi univerzalnost za sve primene. ormana. Tipovi strukturnog kabliranja Horizontalna ravan je ona ravan koja predstavlja neposrednu vezu korisnika sa sistemom. To praktično znači da se jednom istalirani kablovski sistem po horizontali u veoma dugom vremenskom intervalu moći da se koristi za sve vrste aplikacija.

sistem se naziva FTTD (Fiber To The Desk-optičko vlakno do svakog korisnika). 25 . multimodna optička vlakna. dok STP kablovi imaju impedansu 150Ω. . U horizontalnoj ravni u ovim slučajevima se koriste tzv. Povećanje karakteristične impedanse povećava razmak između parica unutar kabla što kabl čini preterano glomaznim i krućim. kablovi koji se koriste u ovoj ravni su ili četvoroparični bakarni ili optički. SLIKA. Takve topologije se koriste u slučajevima kada je potreban izuzetno širok propusni opseg koji omogućavaju za sada samo optička vlakna. VIŠEPARIČNIKABL Slika 4.FTP (Foiled Twisted Pair-oklopljene uporedne parice). Ovakav kabl je duplo skuplji od FTP kabla.. FTP. Vrste bakarnih kablova Iako se sve tri upotrebljavaju kod strukturnih kablovskih sistema. Karakteristična impedansa je obrnuto srazmerna slabljenju kablova..U zavisnosti od želje korisnika i činjenice da li pojedinačni linkovi prelaze dužinu od 90m. što za sobom povlači veći ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) koji predstavlja odnos slabljenja i preslušavanja koji karakteriše kvalitet kabla i linka (viši ACR predstavlja bolji link). ali ne zbog cene samih kablova (cena optičkih kablova je neznatno viša od bakarnih) već zbog cene aktivne opreme koja se priključuje i koja u tom slučaju mora da ima optoelektronske komponente. Standardi preporučuju upotrebu dve vrste multimodnih kablova i to 50/125 ili 62. što znači da veća impedansa omogućava manja slabljenja.UTP (Unshielded Twisted Pair-neoklopljene uporedne parice). . * SVI KABLOVI(UTP. S-FTP.. FTP kabl je obavijen dvostrukom aluminijumskom folijom koja odvodi elektromagnetno zračenje na masu čime se štiti protok podataka. STP kablovi pored folije kao zaštitu imaju i žičani oklop koji obavija sve četiri parice zajedno.. STP) SU TESTIRANI DO 600 MHz ! * SVI KABLOVI SE PROIZVODE SA PVC ili LSHF-FR OMOTACEM UTP. FTP kablova je 120Ω.STP (Shielded Twisted Pair-oklopljene uporedne parice). Korišćenje optičkih vlakana u horizontalnoj ravni predstavlja osetno skuplje rešenje. Postoje tri vrste bakarnih četvoroparičnih kablova koji se koriste u horizontalnoj ravni kabliranja. STP.5/125. osnovna razlika se ogleda u njihovoj karakterističnoj impedansi i otpornosti prema elektromagnetnom zračenju. pri čemu prvi broj u oznaci predstavlja prečnik jezgra u mikronima. To su: . a drugi prečnik omotača vlakna. FTP. Kao rešenje u glavnom se koriste FTP kablovi koji se mogu koristiti podjednako uspešno i sa aktivnom opremom koja zahteva 100Ω i sa aktivnom opremom koja zahteva 150Ω. S-FTP. Impedansa UTP kablova je 100Ω. U slučaju korišćenja optičkih kablova za horizontalnu ravan.

Za prenos govornih. Tu već dolazi do razdvajanja kablovskog sistema u zavisnosti od aplikacije. U slučaju da se umrežavaju objekti čija je međusobna udaljenost veća od 2km neophodna je upotreba monomodnih optičkih vlakana.Vertikalna ravan (kičma zgrade) vrši povezivanje spratnih razdelnika i razdelnika zgrade. dok se za prenos video signala i podataka preporučuju optički. Kao i u horizontalnoj ravni. dok se za prenos video signala i podataka koriste optički. Međutim. ali samo u slučajevima kada njihova dužina ne prelazi 2km. Najčešće se optička vlakna upotrebljavaju u vertikalnoj ravni i to je predviđeno standardom. a i troškovi proizvodnje i instalacije su viši. alarmnih i upravljačkih signala koriste se bakarni kablovi (parični. Vertikalna ravan povezuje veći broj horizontalnih ravni i najjednostavnije ju je predstaviti kao kičmu mreže između spratova objekta koji se umrežava. Ravan kampusa se odnosi na kabliranje između razdelnika pojedinih zgrada i razdelnika kampusa. baš zbog malih dimenzija teže je ¨ubaciti¨ signal u vlakno te je potrebna preciznija i skuplja aktivna oprema. Osnovna razlika između multimodnog i monomodnog vlakna je u prečniku jezgra koje kod monomodnih iznosi između 6 i 10 mikrona. Ta činjenica uslovljava da monomodna vlakna imaju manja slabljenja čime je omogućen prenos informacija na veća rastojanja. najčešće su u upotrebi multimodna vlakna. osim u slučaju vertikalne ravni telefonije gde je predviđena upotreba višeparičnih bakarnih kablova. kategorija 5e ili 6). Maksimalna dužina kablova iznosi 1500m. alarmnih i upravljačkih signala se koriste bakarni parični kablovi. Dužina kablova za kabliranje kičme zgrade po standardu ne sme da pređe 500m. Za prenos govora. ZBOG ČEGA STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 26 . Multimodna vlakna se upotrebljavaju i u ravni kampusa.

sa velikim rezervnim kapacitetom Jednostavna nadogradnja Strukturno kabliranje je uvedeno zbog: • brzog razvoja računarske tehnologije (80-90) • različiti tipovi mreža zahtevaju različite prenosnike 27 .• • • • • • • Sveobuhvatna rešenja Brza i jednostavna instalacija Fleksibilan i univerzalan sistem Jednostavno administriranje mreže Visoke performanse sa 20-godišnjom garancijom Investicije za budućnost.

smetnje koje tri parice izazivaju u jednoj Delay Skew (kašnjenje).elektromagnetna interferencija 28 .refleksija signala u istoj parici usled nesavršenosti signala. prikazuje celokupne elektromagnetne performanse kabla (balansiranost i zaštita) EMI.usvojio CENELEC i biće uključen u novu verziju ISO 11801.preslušavanje između parica na bližem kraju ACR. loših konekcija ili nekompatibilnih komponenata Parično slabljenje.odnos slabljenja i preslušavanja FEXT.značajno za gigabitni Ethernet gde postoji duplex na sve četiri parice.E. govora.preslušavanje na daljem kraju Zbirni Next.F za komponente i linkove • Preporučuje različite vrste kablova • Bazira se na trenutnom stanju i budućim zahtevima u oblasti prenosa podataka. video i kontrolnih signala • Razmatra problem zaštite od elektromagnetnog zračenja • Daje globalni koncept uz mogućnost upravljanja • Propisuje performanse sistema • Propisuje karakteristike komponenata • Propisuje pravila za instalaciju • Propisuje uslove u okruženju ISO/IEC 11801: član 6 • Klasa A: do 100kHz • Klasa B: do 1MHz • Klasa C: do 16MHz • Klasa D: do 125MHz • Klasa E: do 250MHz • Klasa F: do 600MHz • Klasa za optiku BITNE VELIČINE KOD STRUKTORNOG KABLIRANJA • • • • • • • • • Slabljenje – gubitak posle transmisije signala NEXT.D.STANDARDIZACIJA Međunarodni ISO/IEC 11801 standard • Konfiguracija univerzalnih kablovskih sistema • Karakteristike komponenata garantovane za frekvencije do 600MHz • Uključuje zahteve klasa A.C.B.deformacija usled nejednake dužine puta koji signal prelazi po različitim paricama Return Loss. Zbirni ACR.

odnosno ACR je 7.7 dB za permanent link Rešenje za klasu E je novi dizajn kabla kategorije 6 – LAN Mark 6 Slika 6. LAN Mark 6 Kabliranje je osnova na koju se oslanja ubrzani razvoj aplikacija tokom narednih godina. Podržavajući međunarodne standarde klasa E/kategorija6 izlazi u susret novim zahtevima mreža sa velikim brzinama.. kao amandman ISO standarda zamenjuje vezu iz 1995 od Januara 2000 uvodi zahteve za kanal uvodi nove parametre 29 . LAN Mark 6 sa patchcordom SLIKE Slika 7. 23AWG. Kablovi kategorije 6 su bazirani na osnovu standarda klase 6. Slika 5.... ACR je 3 dB na 200 MHz za kanal. a podržava i gigabitne prenose na udaljenosti do 100m....KLASA F/ KATEGORIJA 7 • • • • propusni opseg povećan na 600MHz interfejs je baziran na RJ45 konektoru i obezbeđuje kompatibilnost unazad-GG45 konektor kabl je STP ACR (odnos slabljenja i preslušavanja) je pozitivan na 600MHz Rešenje za klasu F je LAN Mark 7.STP kabl • Testiran do 1 GHz • 4 parice posebno skrinovane. SLIKA. KLASA D/ KATEGORIJA 5 • • • • donet 1999 god. 100 Ohm • Izuzetno velike vrednosti za NEXT i FEXT • Ukupno slabljenje je veće od 80 dB za optimalnu EMI zaštitu • Prevazilazi trenutne zahteve kategorije 7 SLIKA. LAN Mark 7 KLASA E/ KATEGORIJA 6 • • • • • propusni opseg do 200 MHz konektori RJ45 kompatibilnost unazad UTP i FTP tehnologija zbirni ACR je pozitivan na 200 MHz. električne karakteristike su testirane do 600 MHz.

. Utičnice kategorije 7 (600 MHz) koriste se 30 . Postoje tri tipa kablova kategorije 5 – UTP.• zahtevi: o ELFEXT za kanal mora biti u skladu sa IEEE802. RAZVOJ TELEKOMUNIKACIONIH UTIČNICA Kao rešenje klase F telekomunikacione utičnice.3ab. Slika 9. FTP... odnosno 17 dB na 100 MHz o propisano kašnjenje je manje od 50 nsec za kanal Slika 8. Slika 10. Shematski prikaz kategorije 5 SLIKA. SLIKE UTIČNICA.. STP. LAN Mark 5 Kategorija 5 se odnosi na kablovske sisteme koji prenose električne signale odnosno na bakarne kablove i odgovarajuće konektore i razdelnike.

. posebno jednomodnih.KONEKTORI Konektori kod sistema kategorije 5. Za mehaničko spajanje obično se koriste priručni alati koji se koriste samo na terenu. zahteva posebnu preciznost i pažnju za vreme zavarivanja. Alat za konektovanje SPLAJSOVANJE Spajanje optičkih vlakana može se ostvariti mehanički. MARKO. RAZDELNICI PRINCIP I POGODNOSTI IDC TEHNIKE OŽIČENJA POGODNOSTI : • Nije potrebna posebna priprema kabla ili žice • Nije potrebna posebna kvalifikacija ili specijalistička obuka za osoblje 31 . Zbog toga su razvijena dva tipa splajsera da bi obezbedili postavljanje vlakana jedno prema drugom uz što manje gubitke u spoju.. Komplet za spajanje optičkih vlakana sadrži : • fuzioni splajser • svetlosni izvor (sa LED ili laserom) • merač optičke snage (dva kompleta) • modem (uređaj za automatsko podešavanje jezgra vlakna) . . Splajser koji se koristi za spajanje optičkih vlakana. .. pomoću mikroskopa i automatski. . Za zavarivanje optičkih vlakana koriste se uređaji koji se nazivaju fuzioni splajseri. Slika 11. pomoću lepljenja na odgovarajući način pripremljenih krajeva vlakana ili njihovim zavarivanjem. Ima ih dva tipa: sa podešavanjem. Konektori SLIKA. 5e i 6 su uglavnom RJ45 tipa.. SLIKE KONEKTORA. Slika 12. .

Oprema i priključene linije su zaštićene od oštećenja izazvanih prenaponskim udarima od trenutka umetanja nosača osigurača u letvicu. Tipovi IDC-a Cilindrični tip PRIMENA ZAŠTITE U RAZDELNIKU VS (R&M) Uzroci za primenu zaštite : • kratak spoj sa napojnim vodovima • elektromagnetni uticaj • atmosferska pražnjenja • zaštita ljudstva • zaštita instalirane opreme SLIKA Slika 24.koji su rezultat : o smanjene mogućnosti gubljenja skupih nosača osigurača o eliminacije grešaka nastalih nepravilnim postavljanjem nosača osigurača nakon operacije kao što su: testiranje linije ili postavljanje novih ili dodatnih ranžira • Vizuelni pregled priključenja kablovskih i ranžirnih priključaka • Brza identifikacija linija koje su u radu • Lako instaliranje novih i dodatnih ranžira 32 . Razlozi i uzroci za primenu zaštite VRSTE ZAŠTITE Operativne prednosti zaštite koja je postavljena sa zadnje strane : • Neprekidna zaštita opreme i priključenih linija uključujući i one koje nisu trenutno u funkciji. pri testiranju postojećih ili priključenju novih ili dodatnih ranžira • Niži eksploatacioni troškovi.Ovo važi i za svakodnevne radnje kao što je provera linija i priključenje ranžira • Veći stepen zaštite montera u slučaju da se prenaponski udar pojavi u vreme rada na letvicama. tj. IDC ostvarivanje kontakta usecanjem izolacije R&M tip Fleksibilni tip Slika 23.• • • • Jednostavno priključenje žica (ožičenje) Jednostavna i bezbedna upotreba alata za ožičenje Velika sigurnost kontakta Brzo i pouzdano priključenje žica (ožičenje) centriranje i preključenje žice SLIKE Slika 22.

• • • • • • • Stalno ili povremeno označavanje važnih ili specijalnih linija Privremeno isključenje bilo koje linije Testiranje i merenje na liniji Prednosti kompleksne zaštite : Velika fleksibilnost zahvaljujući modularnom dizajnu Pouzdanost Visok stepen bezbednosti osoblja i uređaja Prihvatljiva cena .Gornji deo je strana centrale. mogu biti instalirani na malom prostoru. Horizontalnom linijom razdelnik se deli na dva dela. a donji strana mreže.Zahvaljujući jednostavnoj konstrukciji. Primarna i sekundarna zaštita 33 . Kompleksna zaštita VRSTE RAZDELNIKA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE VS STANDARDA (R&M) Osnovna primena razdelnika VS 83 je za glavne razdelnike MDF velikog kapaciteta. Slika 26.Kanali na koje se montiraju letvice imaju na sebi dovoljan broj otvora koji su namenjeni za rasterećivanje kablova i pričvršćivanje šina za uzemljenje. Koristi se za male i srednje kapacitete do 3000 parica. kao i mali troškovi održavanja Slika 25. • • • Izrađuju se u sledećim varijantama : Zidni Samostojeći Stojeći Zidni razdelnik se sastoji od kanala čija dužina i broj zavisi od kapaciteta i konfiguracije razdelnika.

Na strani mreže kanali su vertikalni dužine 1980mm. ispitivanja i merenja na liniji. Na njoj se vrše testiranja. čija dužina zavisi od kapaciteta centrale. kao i njihovo međusobno (spajanje) ranžiranje. Stojeći razdelnik LETVICE RAZDELNOG SISTEMA VS MODULAR Letvica predstavlja element razdelnika na kome se završavaju kablovi iz mreže i sa centrale.Visina razdelnika je 2. Slika 32. a cela konstrukcija je vezana za pod.Rastojanje između stubova je 240mm. Služi za postavljanje letvica i vođenje kablova.Samostojeći razdelnik se preporučuje za glavne razdelnike srednjih kapaciteta i to za prostorije sa duplim podom u kojima je ograničen prostor.Kanali dubine 150mm su pričvršćeni leđa u leđa. Samostojeći razdelnik VS 83 Slika 30. Letvica razdelnog sistema • • • • • • • • • • Letvicama je omogućeno : Modularnost Velika gustina pakovanja IDC tehnologija ožičavanja Integrisana prenaponska zaštita Dupli kontakti na ranžir strani Promenjivost za sve tipove razdelnika Idealno za glavne razdelnike velikog kapaciteta Postoje tri tipa letvica : Priključna letvica Rastavna letvica Produžna letvica Slika 33. Na strani centrale ima 8 horizontalnih kanala. Slika 31.Kanali se montiraju na stubove. KANAL je osnovni element konstrukcije razdelnika. Tipovi letvica 34 .1m. a na njoj se može izvršiti i prekid veze. Delovi samostojećeg razdelnik VS 83 Stojeći razdelnik se preporučuje za kapacitete iznad 2400 priključaka. a širina 1. Slika 29. tako da se ostvaruje značajna ušteda u prostoru.5m .

koristeći za taj prenos kombinaciju optičkih i koaksijalnih kablova. HFC sistem baziran je na tehnologiji prenosa sa talasnim dužinama od 1310nm ili talasnim dužinama od oko 1550nm.Optički deo mreže završava se optičkim 35 . kablovski internet. Transportna mreža pruža se od Head End do izlaza Hub-a.PRENOS PODATAKA OPŠTI OPIS HFC SISTEMA NEHTRIM A 1570 BB HFC prenosni sistem A1570 BB firme NEXTRAM namenjen je prenosu tzv. koristi se talasna dužina od oko 1310nm. Porodica proizvoda A 1570 BB sadrži više različitih tipova optičkih transmitera. digitalna TV. širokopojasnih signala (kablovska televizija. GRAFIČKI PRIKAZ TIPOVA MREŽE HFC sastavljene su od tri tipa podmreža: • transportna mreža (između Head End i Hub-a) • pristupna mreža (između Hub-a i izlaza poslednjeg koaksijalnog pojačavača) • korisnička mreža (koja povezuje korisnika na koaksijalni pojačavač) HFC sistem A 1550 BB obuhvata transportni i pristupni deo mreže. Sistem funkcioniše sa visokom pouzdanošću zbog primene kvalitetnih komponenti. Ova mreža može biti prstenastog ili zvezdastog tipa ¨point to point¨ ili ¨point to multipoint¨. kao i zbog mogućnosti automatskog uključenja rezervnih (redundanih) modula ili alternativnih (redundantnih) prenosnih linija. optičkih pojačavača. koaksijalnih pojačavača i jedinica za nadzor i upravljanje HFC mrežom. Pristupna mreža pruža se od Hub-a do izlaza poslednjeg koaksijalnog pojačavača.U povratnom smeru na pristupnom delu mreže. kablovska telefonija i ostali interaktivni servisi).

36 .prijemnikom u optičkom čvoru (fiber node). interaktivni mrežni adapter INA za povezivanje na opremom za interaktivne servise i dr. odakle počinje aktivna koaksijalna mreža. zaključno sa zidnom utičnicom. Ovde se obično nalaze i satelitske antene. Korisnička mreža odnosi se na distributivni sistem u zgradi. FUNKCIJE POJEDINIH HIJERARHIJSKIH NIVOA Sistem A 1570 BB ima hijerarhijski organizovanu strukturu sa sledećim nivoima: • Glavna stanica ( Head End ) • Distributivna stanica . predajnici za optički deo HFC mreže. Line Amplifier pojačava i prosleđuju električne signale u oba smera.sistem koji prima signale kablovskih modema sa pretplatničkog kraja. u glavnom smeru i koncentracija signala u povratnom smeru prema glavnoj stanici. U Fiber Nod-u vrši se konverzija sa optičkog na električni signal u glavnom smeru i konverzija sa električnog na optički signal za povratni smer. oprema. U Distribution Hub-u vrši se distribucija optičkog signala prema optičkim čvorovima. distribucioni hub (Distribution Hub) • Optički čvor (Fiber Nod) • Liniski pojačivač (Line Amplifier) Head End je mesto odakle se upućuje signal u distributivnom (glavnom) smeru i gde se završava prenos povratnim smerom. CMTS.

koristeći za taj prenos kombinaciju optičkih i koaksijalnih kablova. a u povratnom smjeru (Upstream) opseg 5-65 MHz.Ova mreža može biti prstenastog ili zvezdastog tipa. U povratnom smeru na pristupnom delu mreže. HFC mreže sastavljene su od tri tipa podmreža: -transportna mreža (između Head End i Hub-a) -pristupna mreža ( između Hub-a i izlaza poslednjeg koaksijalnog pojačavača) -korisnička mreža ( koja povezuje korisnike na koaksijalni pojačavač) Transportna mreža pruža se od Head End do izlaza Hub-ova. u koje spadaju tipovi optičkih transmitera. koristi se talasna dužina od 1310 nm.KDS KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM HFC prenosni sistem namenjen je prenosu tzv. su modularni i nude širok spektar karakteristika. HFC sistem baziran je na tehnologiji prenosa sa talasnim dužinama od 1310 nm ili talasnim dužinama od 1550 nm. Tehnologijom od 1550 nm mogu se savladti rastojanja do 90 km-korišćenjem optičkih pojačavača. širokopojasnih signala. koaksijalnih pojačavača. Sistemi u distributivnom (Downstream) omogućava prenos u frekventnom opsegu 47-870 MHz. i nadzor za upravljanje. 37 .DATAKOM . Svi proizvodi. Tehnologijom od 1310 nm mogu se premostiti kraća rastojanja (do 10-20 km) bez splitovanja signala i bez mogućnosti.Talasna dužina od 1550 nm može se koristiti u distributivnom smeru na transportnom i pristupnom delu mreže. optičkih pojačavača. kao i u povratnom smeru na transportnom nivou.

u oba smera.HFC mreža tipa prsten Pristupna mreža se pruža od Hub-a do izlaza poslednjeg koaksijalnog pojačavača. U Distribution Hub-u vrši se distribucija optičkog signala prema optičkim čvorovima. Sistem A 1570 BB ima hijerarhiski organizovanu strukturu sa sledećim nivoima: -Glavna stanica (Head End) -Distributivna stanica (Distribution Hub) -Optički čvor (Fiber Nod) -Linijski pojačavač(Line Amplifier) Head End je mesto odakle se upućuje signal u distributivnom smeru.i gde se završava prenos povratnim smerom. za povratni smer. U Fiber Nod-u vrši se konverzija sa optičkog na električni signal u glavnom smeru. Line Amplifier pojačava i prosleđuje električne signale. i konverzija sa električnog na optički signal.Ovde se obično nalaze i satelitske antene. zaključno sa zidnom utičnicom.Optički deo ove mreže završava se optičkim prijemnikom u optičkom čvoru (fiber node)odakle počinje aktivna koaksijalna mreža. u glavnom smeru i koncentracija signala u povratnom smeru prema Head End-u. Korisnička mreža odnosi se na distributivni sistem u zgradi. 38 . predajnici za optički deo HFC mreže.

Ukoliko na raspolaganju stoji dovoljan broj optičkih vlakana. izlaz optičkog pretvarača se vodi na optičke pojačavače koji obezbeđuju potreban izlazni nivo. Sa Signal Combiner. Koncentraciju i uvođenje različitih predajnih signala u distributivni smer. na električnom nivou obavlja sklop Signal Combiner u kome se vrši multipleksiranje i sabiranje ulaznih signala na električnom nivou i sklopa optičkih pretvarača i pojačavača. može da sadrži: -Optički prijemnik -Active Combiner -Filtere -Sklop za usmeravanje -Udvojeni prenosni put Povratni smer (Upstream) ka Head End-u moguće je realizovati na dva načina: .Kada je na raspolaganju ograničen broj optickih vlakana.Head End primenjuje se prenos na bazi DWDM multipleksa. moći će da koriste HFC sistem A 1550 BB kao transportnu mrežu za prenos podataka. 39 . HFC HEAD END U Glavnoj stanici (Head End) vrši se konverzija složenog TV signala u optički signal. u distributivnom (Downstream) smeru. pošto podržava dvosmernu komunikaciju. vezu u povratnom smeru moguće je ostvariti direktno od optičkog čvora do Head End bez ikakve DWDM konverzije povratnog signala u Distribution Hub. . Povratni smer (Upstream) u Head End-u. na relaciji Distribution Hub.Pretplatnici koji koriste kablovski modem (Cable Modem).U zavisnosti od konfiguracije mreže.optički pretvarač (Optikal Transmitter). signal se vodi na električno.

Funkcije optičkog čvora su : Opto-električna konverzija signala u distributivnom smer Pojačanje signala Električne signale šalje na jedan ili dva koaksijalna izlaza Predaja optičkog signala u povratnom smjeru za interaktivne servise Nadzor nad optičkim ulazom i izlazom. Optički čvor Optički čvor predstavlja završetak optičkog dela i početak koaksijalnog dela HFC mreže. Kombinacijom različitih splitera. Pošto ove komponente unose značajno slabljenje.Distributivni smer Uobičajeno resenje za distribuciju optičkog signala iz Hub-a prema optickim čvorovima je primjna pasivnih optičkih komponenti za račvanje. Napajanje moze biti lokalno ili daljinsko. mozemo kombinovati različita slabljenja.Optičkim vlaknima direktno od optičkog čvora do Head End bez obrade u Hub-u. SLIKA SA KUCICAMA… 40 . .Primenom DWDM multipleksa oko 1550 nm za pretplatničke signale. Optički pojačavači u Hub-u obično imaju više izlaza. Ukoliko jedan od ovih izlaza ostane neiskorišćen moguće je upotrebiti ga za vezu prema susednom Hub-u. Signali za nadzor i upravljanje penose se talasnim dužinama od 1310 nm. Povratni smer Postoje dvije mogućnosti da se organizuje povratni smer od distribucionog Hub-a do glavne stanice : . ispred njih se postavlja optički pojačavač za Downstream signal.

a donji strana mreže.Gornji dio je strana centrale. 41 . SAMOSTOJEĆI RAZDELNIK Samostojeći razdelnici se preporučuju za glavne razdelnike srednjih kapaciteta iznad 1800 priključaka.zavisno od kapaciteta i raspoloživog prostora. vijaka i skidanja izolacije -ušteda u prostoru -integrisana prenaponska i prekostrujna zaštita -merenje i ispitivanje spojeva bez prekida Izrađuju se u sledećim varijantama: -zidni -samostojeći -stojeći ZIDNI RAZDELNIK Zidni razdelnik se sastoji od kanala.imaju na sebi dovoljan broj otvora koji su namenjeni za rasterećenje kablova i pričvršćivanje šina za uzemljenje.Preporučuje se za kapacitete do 3000 priključaka.ZPU razdelnici VRSTE RAZDELNIKA TIPA VS 83 Osnovna primena razdelnika VS 83 je za glavne razdelnike velikog kapaciteta.Kanali dubine 150 mm su pričvršćeni leđa-u-leđa a cijela konstrukcija je vezana za pod.. Osnovne karakteristike: -laka montaža na zid -mogućnost naknadnog proširenja -uvođenje kablova s gornje i s donje strane -velika gustina pakovanja letvica-ušteda u prostoru -različite gustine kanala.Standardne dužine kanala su 1980 mm i 1500 mm.i to za prostorije sa duplim dnom u kojima je ograničen prostor. Kanali na koje se montiraju letvice.Modularnost sistema omogućava jednostavno proširenje postojećeg kapaciteta.. Osnovne karakteristike: -priključenje žica bez lemljenja. čija dužina i broj zavise od kapaciteta i konfiguracije razdelnika.Osno rastojanje dva kanala je 240 mm.Horizontalnom linijom razdelnik se deli u dva dela. SLIKA.

širina 0.2 m. Na strani mreže kanali su vertikalni i u standardnoj varijanti dugi 1980mm. dužina zavisi od kapaciteta.zahtijevaju malo prostora za instalaciju -pričvršćenje direktno za pod ili dupli pod -kablovi se uvode s gornje i s donje strane -uvođenje ranžir žice na jednom nivou u donjem delu razdelnika -jednostavno proširenje -različite dužine kanala STOJEĆI RAZDELNIK Stojeći razdelnik se preporučuje za kapacitete iznad 2400 priključaka. kao i njihovo međusobno ranžiranje. ispitivanja i mjerenja.5 m. a može se izvršiti i prekid veze. čija dužina zavisi od kapaciteta centrale. 42 . KANAL Kanal je osnovni element konstrukcije razdelnika. Osnovne karakteristike: -zahvaljujući kompaktnom dizajnu. Opremljen je elementima za vođenje kabla i ranžir žice. Za zidne i samostojeće razdelnike dubina kanala je 150mm..1m.Korak za postavljanje letvica je 30 mm.a širina 1. a za stojeće 60 mm . SLIKA. ranžir poklopac i vođicu kabla.Ukupna visina je 2. Služi za postavljanje letvica i uvođenje kablova. Na strani centrale ima osam horizontalnih kanala. Osnovne karakteristike: -modularnost -velika gustina pakovanja -dupli kontakt na ranžir žici -primenjivost za sve tipove razdijelnika -ICD tehnologija ožičavanja Tipovi letvica: -priključna letvica -rastavna letvica -produžna letvica Telo letvice se sadrži: rastavni element. Na njoj se vrše testiranja. Visina razdelnika je 2.. Rastojanje između stubova je 240 mm. Kanali se montiraju na stubove.7m. LETVICE Letvica razdelnog sistema predstavlja element razdelnika na kome se završavaju kablovi iz mreže i sa centrale.

4-0.6 mm -120N za žicu 0. Sila utiskivanja se podešava na alatu i iznosi: -80N za žicu 0. Na jednom kraju nalaze se utikači prema potrebi . Maske su različita za različite razdijelne sisteme. Nosač osigurača.6-0.SL1 Priključna letvica otvorena letvica SL2 Rastavna letvica SL3 Normalno- POMOĆNI PRIBOR I OPREMA RAZDELNIH SISTEMA Ispitna viljuška koristi se za odvođenje signala od razdelnika do uređaja za ispitivanje.a dužine kablova su različite. a tip osigurača zavisi od karakteristika centrale.Na oba kraja nalaze se ispitne viljuške . Maska-postavlja se na kanal i zatvara prazna mesta.je prilagođen gasnim odvodnicima prenapona. Konzole za priključenje su različite za različite razdelne sisteme. Konzola za priključenje-koristi se kao pomoćni pribor za priključenje kabla na letvicu. Prespojni kabl. Rastavni umetak-koristi se za obeležavanje jedne linije na letvici. Isporučuje se u više boja. 43 .8 mm. Postavlja se na kanal kao i letvica.koristi se za odvođenje signala od jednog do drugog mesta na razdelniku. Blok za obeležavanje-služi za obeležavanje grupe letvica koje se montiraju ispod bloka. a dužine kablova su različite. Alat za priključenje-koristi se za priključenje žica na letvicu.

KANAL za smeštanje konektorskih i splajs modula je namenjen da se u njemu smeste pomenuti moduli. • velika gustina pakovanja optičkih vlakana na malom prostoru • maksimalna sloboda u izboru tipa konektora kod konektorskog modula. U modulu se nalazi prostor za smeštanje rezerve cevčica. SLIKA. • u modulima postoji prostor za smeštaj rezerve cevčica/optičkih vlakana • jednostavan pristup modulima u slučaju naknadnih intervencija • ista mehanika za oba tipa modula • orman od poliestera ojačanog staklenim vlaknima (nivo zaštite IP44) • brza i bezbedna montaža OSNOVNI DELOVI • • SPLAJS MODUL je namenjen da se u njemu izvrši splajsovanje optičkog vlakna u splajs kaseti kapaciteta 12 optičkih vlakna.Optički razdelnici KARAKTERISTIKE GLAVNOG OPTIČKOG KABLOVSKOG RAZDELNIKA Ovaj razdelnik omogućava elastičnost mreže optičkih kablova tako što prema potrebi može biti mesto nastavljanja (splajsovanja ) i/ili završavanja optičkih vlakana na konektorima. ORMAN SA POSTOLJEM za smeštanje kanala sa konektorskim/splajs modulima sa opremom se koristi da se u njega smesti pomenuta oprema izrađen je od poliestera veličina ormana zavisi od kapaciteta razdelnika. Optički razdelnik Tako je koncipiran da je omogućeno: • jednostavno i pregledno vodjenje dolaznih kablova i patch cordova. 44 • . Zadnja strana se koristi za pričvršćivanje na nosač.. kao i od toga da li ima jedna ili dvoja vrata. da se kroz njega vode optički kablovi i uvode u module i da se po njemu vode patch cordovi. Na kanalu se nalaze vodjice u koje se smeštaju vodjice tako da se eventualne maknadne intervencije na modulima lako izvode.. Slika 15.

-slice modulom. elemente za uvođenje cevčice sa optičkim vlaknom. odakle se dalje pomoću PATCH CORD-a prespaja sa nekim drugim konektorom u razdelniku. Svojom konstrukcijom i karakteristikama omogućava jednostavnu montažu. Maksijalni kapacitet UNIREK-a je 24 optička vlakna. uvođenje optičkog kabla kao i pristup optičkim vlaknima i spajanje (splajsovanje).. elemente za uvođenje peatch cordova kao i elemente za označavanje modula.. Slika 17..• KONEKTORSKI MODUL je namenjen da se u njemu optičko vlakno završi na odgovarajućem konektoru.. U modulu se nalazi prostor za smeštanje rezerve cevčice... Unirek 1HE 1 HE UNIREK se montira u 19¨ orman i zauzima visinu od 1HE. postoljem i konektorskim modulom Slika 16. Sadrži i elemente za vodjenje i pričvršćivanje modula u kanal. 45 . kanalom. Tako je koncipiran da je omogućeno: • Jednostavno splajsovanje čak i kada je unirek postavljen na kabinet • Ulaz optičkog kabla po želji sa bočne ili zadnje strane unireka • Maksimalna sloboda u izboru tipa konektora • Brza i bezbedna montaža ZOK – 24 SLIKA. SLIKA SA . Osnovni delovi optičkog razdelnika KARAKTERISTIKE RAZDELNIKA: • Primenjuju se za LAN/WAN i regionalne mreže • Dimenzije osnovnog rama odgovaraju ETSI standardu • Ostvarena je maksimalna fleksibilnost sistema • Savremen modulirani pristup pri izradi • Veliki kapacitet (do 768 optičkih vlakana) • Optimalno : rezerva i vođenje spojnih kablova OPTIČKI RAZDELNICI MANJIH KAPACITETA 1 HE UNIREK SLIKA.

Maksimalni kapacitet ZOK-a je 24 optička vlakna. Tako je koncipiran da je omogućeno: • Jednostavno splajsovanje čak i kada je ZOK postavljen na zid • Odvojeni prostori za rezervu optičkog kabla i za rezervu patch cord-a • Ulaz optičkog kabla po želji sa donje ili gornje strane ZOK-a • Maksimalna sloboda u izboru tipa konektora i vrste zaštita splajsora SPOJNICA OPTIČKIH KABLOVA Optička spojnica služi kao mesto spajanja optičkih vlakana na trasi optičkog kabla.Slika 18. Fizički su odvojeni prostori za rezervu optičkog kabla i za rezervu patch cord a. ponovno otvaranje i zatvaranje kao i pristup svakom od optičkih vlakana. Horizontalna spojnica (gore) i vertikalna spojnica (desno) Tako • • • su koncipirane da omogućavaju : Jednostavnu i brzu instalaciju Lako ponovno otvaranje spojnica Nije potrebna zamenica zaptivnog materijala pri ponovnom otvaranju • Mogućnost smeštanja velike rezerve kabla • Jednostavan i siguran ulaz kablova • Ventil za kontrolu pritiska 46 .Svojom konstrukcijom i karakteristikama omogućava jednostavnu montažu i uvođenje optičkog kabla kao i pristup optičkim vlaknima i spajanje (splajsovanje). Svojom konstrukcijom i karakteristikama omogućava jednostavnu montažu. Postoje dve vrste optičkih spojnica : • Horizontalna(maksimalni kapacitet spojnice je 288 optičkih vlakana) • Vertikalna (maksimalni kapacitet spojnice je 144 optičkih vlakana) Slika 19.odnosno kao mesto račvanja optičkog kabla. ZOK-24 ZOK – 24 montira se na zid.

SLIKA.. Slika 21..KOMPAKTNI MODUL SLIKA. test provodnosti i test izolacije.. • • Velika rezerva pigtajl-ova i splajsova Optimalan pristup vlaknima smeštenih u prostor za rezervu koji je aksijano pomerljiv Spajanje se vrši na radnoj tabeli Na prednji panel je moguće montirati sve poznate tipove konektora Moguće je montirati do 12 konektora po kompaktnom modulu Za različite sisteme spajanja Radijus savijanja veći od 30 mm • • • • • Slika 20. Kompaktni modul SET ZA ISPITIVANJE I TESTIRANJE Koristi se za identifikaciju prekidnih mesta na liniji u digitalnim i analognim mrežama. ispitivanje polarizacije. Set za ispitivanje i testiranje 47 ..

48 .

Elektromagnetno zračenje Izvori elektromagnetnog zračenja su radio i TV predajnici. Na ovaj način kablovi su zaštićani do 600MHz. a omotač od plastike. Postoje dve vrste elektromagnetnog zračenja vezanih za kablovski sistem: spoljašnje i unutrašnje zračenje.Upredanje parica (UTP) kablova je dovoljnu zaštitu pri propusnim opsezima ispod 30 MHz. 2. STP kablovi čini kabl još otpornijim na elektromagnetno zračenje.čto je bila gornja granica zaštite upredanjem. Za današnje veličine propusnih opsega do 100MHz potreban je nivo zaštite koji pružaju FTP i STP kablovi.Jezgro je od stakla.mobilni telefoni.Jezgro i omotač su od stakla. Kod FTP kablova se koristi aluminiumska folija debljine 25 mikrona koja je obmotana oko upredenih parica i koja usled površinskog efekta dovodi indukovano elektromagnetno zračenje na masu.računari i sl. Zapotpunu zaštitu od elektromagnetnog zračenja. 3. Konstrukcija vlakna 3 2 1 1-J EZ GRO 2-OBLOGA 3-O OTAČ M 49 . najpouzdanije ali i najskuplje rešenje predstavljaju optički kablovi.to je najskuplja varijanta koja se primjenjuje u telekomunikacijonim mrežama koje zahtevaju velika rastojanja.Jezgro i omotač su od plastičnog materijala-najjeftinija varijanta. ali je i znatno skuplje. OTDR VRSTE OPTIČKIH VLAKANA U osnovnoj konstrukciji optičkih vlakana razlikuju se tri varijante: 1.

Podržava prostiranje velikog broja modova što znači da spadaju u multimodna vlakna. niža cena. koja omogućava prenos velikog broja informacija -Malo slabljenje.4 Db/km.Karakteristika ovih vlakana je povećano izobličenje impulsa u prenosu digitalnih signala.najmanja izobličenja u prenosu impulsa.što smanjuje broj regeneratora ili ih potpuno isključuje.najveća cena. 2. lakše spajanje.Monomodna vlakna dozvoljavaju prostiranje samo jednog tipa talasa.Druga klasifikacija vlakana se zasniva na zakonitosti promene indeksa prelamanja duž njegovog poprečnog preseka.Multimodna vlakna dozvoljavaju prostiranje velikom broju različitih tipova talasa.  Multimod  sa step i nde ksom prelamanja je ro / o zg bloga ) N2 N1 1 / 14 µ ( 00 0 m 140 µm 100 µm 3.Za ova vlakna je karakteristično najmanje slabljenje.Gradijentna vlakna 1. Karakteristike optičkih vlakana -Izuzetno velika širina propusnog opsega.Monomodna vlakna 3.2-0.Multimodna vlakna 2.Tako razlikujemo: 1. ometanja i prisluškivanja 50 . -Mali prečnici i težina -Imunost na sve oblike šuma. reda 0.Gradijentna vlakna su karakteristična po tome što se osim stepeničaste promene indeksa prelamanja koristi i kontinualni oblik promene indeksa.

033dB. nem a NEX T-a Veom a m alo slabljenje Dug vek eks ploat acije bez bednost Sigurna: ne varniče. 51 .10 d o o o b r i h razloga: ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® Vrlo širok propusni opseg (GH z) P rem ošćavaju velik e dist ance Nem a uticaja EM I . g alvans ka b arijera Nem a korozij e M alih su dim enzija. m ale t ežine Ne iscrpljuju prirodne resurse SPAJANJE VLAKANA Postoje dve tehnike spajanja vlakana: • Splice-spajanje vlakana u postupku otapanja (veza dva vlakna ili kabla koji imaju stalni spoj) Slabljenje monomodnih vlakana može biti i manje od 0.

• Mehaničko spajanje-spajanje vlakana mehaničkom spojnicom.3dB.15-0. mehanička spojnica OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip rada OTDR-a zasniva se na posmatranju povratne svetlosti:  reflektovane (Frenelova refleksija)  rasejane (Rejlijevo rasejanje). a za multimodna iznosi 0. Merenje rastojanja 52 . Slabljenje za monomodna vlakna ja 0.2dB.

Direktno je vezana za širinu impulsa. širi impuls proizvodi šire mrtve zone. Da bi mogli da merimo vlakna veće dužine potrebno je da bude određene širine(ne preterano uzak) 53 . Određuje koliko bliska mogu da budu dva događaja (splice-a) da bi se mogla detektovati.Mrtva zona se specificira kao rastojanje.

54 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful