1

ISANG PAGSUSURING KOMPARATIBO SA PANONOOD SA MGA SOAP OPERA NG MGA PILING MAG-AARAL NG HAYSKUL NG MARY IMMACULATE PARISH SPECIAL SCHOOL AT SA PANANAW NILA SA ROMANTIKONG PAG-IBIG

Isang Pag-aaral na Ihinarap sa Kaguruan ng Kagawaran ng Sining Komunikasyon ng Pamantasang De La Salle-Dasmariñas

Bilang Bahagi ng mga Pangangailangan sa Dalubhasa ng Sining sa Broadcast Journalism

Gerard Joseph Andrew C. Atienza Aaron A. Legaspi

Marso 2008

2 Abstrak

Pangalan ng Institusyon: Pamantasang De La Salle-Dasmariñas Lugar: Pamagat: Dasmariñas, Cavite Isang Pagsusuring Komparatibo sa Panonood sa mga Soap Opera ng mga Piling Mag-Aaral ng Hayskul ng Mary Immaculate Parish Special School at sa Pananaw Nila sa Romantikong Pag-Ibig Mga Mananaliksik: Gerard Joseph Andrew C. Atienza Aaron A. Legaspi Degree: Nagastos: Pinanggalingan: Bachelor of Arts in Broadcast Journalism PhP 4,500.00 Mga Magulang

Mga Layunin Pangkalahatang Suliranin. Layunin ng pag-aaral na ito na iugnay ang panonood ng soap opera ng mga piling mag-aaral ng Mary Immaculate Parish Special School at ang kanilang mga pananaw sa romantikong pag-ibig. Mga Tiyak na Layunin. Layunin din ng pag-aaral na ito na lutasin ang mga sumusunod: • Paghambingin ang mga kaugalian ng mga lalaki at babaing mag-aaral sa kanilang panonood ng soap opera, batay sa mga sumusunod na pamantayan: o Kadalasan ng panonood

3 o • Istasyon ng telebisyon kung saan nanonood ang mga tagatugon

Sukatin ang impluwensya ng panonood ng mga soap opera sa mga pananaw ng mga tagatugon sa romantikong pag-ibig

Tukuyin kung papaano isinasabuhay ng mga tagatugon ang mga sitwasyon na nakikita nila sa mga soap opera sa kanilang mga pangaraw-araw na pamumuhay na may kaugnayan sa romantikong pag-ibig

Hangganan at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay naglalayong iugnay ang panonood ng mga soap opera ng mga mag-aaral ng hayskul ng Mary Immaculate Parish Special School at ang kanilang mga pananaw sa romantikong pag-ibig. Layong sukatin ng pag-aaral ang dalas at dahilan ng panonood ng nasabing palabas ng mga napiling tagatugon. Ang “romantikong pag-ibig” na nakasaad dito ay sasaklaw sa mga pangkaraniwang eksena sa mga soap opera na ipinapalabas sa telebisyon na may kinaugnayan sa nasabing paksa, tulad ng relasyon ng mga magkasintahan, mga tunggalian sa pag-ibig, mga intimate o senswal na sitwasyon, at iba pa. Ang mga pinag-aaralang soap opera ay maaaring mga palabas ng GMA at ABS-CBN na inere sa mga nasabing istasyon, ngunit dahil sa ang sinusukat ng pag-aaral na ito ay ang dalas at dahilan ng panonood ng nasabing mga “soap opera,” hindi na gaanong tatalakayin ang mga ito.

Pamamaraan Ginamit ng pag-aaral na ito ang deskriptiv o palarawan na pamamaraan ng pananaliksik, particular na ang quantitative type. Gumamit din ang mga mananaliksik ng

4 pa-sarbey na pamamaraan ng pagkalap ng datos, at pumili ng mga mag-aaral sa hayskul mula sa Mary Immaculate Parish Special School. Ginawa ang sarbey upang masukat ang mga sumusunod: • • Edad at kasarian ng mga tagatugon; Dalas ng panonood, gayundin ang tsanel na pinanonood at tagal ng panonood; • Mga pananaw sa mga nakikitang kaugalian sa mga sitwasyon sa mga soap opera; at • Pagsasabuhay ng mga kaugaliang nakikita sa mga soap opera.

Ang unang pagkalap ng datos ay ginawa sa mga mag-aaral mula una hanggang ikatlong taon, at inilagay ang hangganan batay sa kasarian. Batay sa payo ng lupong taga-suri, nagsagawa ng pangalawang pagkakalap ng datos, na kasama ang mga nasa ika-apat na taon mula sa nasabing paaralan.

Mga Bunga ng Pag-aaral Nakalap ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na resulta ng pag-aaral, batay sa mga nakalap na datos: • Karamihan ng mga tagatugon ay nasa edad 13 hanggang 15; mayroon ding mga tagatugon na nasa 11-12 at 16-18 na age bracket. Karamihan din sa kanila ay pawing kababaihan, na siyang bumubuo ng halos tatlongkapat ng kabuuang populasyon. • Mataas ang dalas ng panonood ng mga soap opera sa mga kababaihang tagatugon (na may tagal na mas mataas sa tatlong oras kada araw),

pinili ng mga mananaliksik na sumang-ayon o maging neutral tungkol sa isyu. na kung saan hindi sumasangayon ang mga babaing tagatugon sa isyu.5 habang katamtaman ang dalas sa mga kalalakihan (na may isa hanggang tatlong oras kada araw). nananatiling patas ang mga tagatugon sa argumento na nararapat na gayahin ang mga sitwasyon na nakikita nila sa mga soap opera. habang hindi isinasagawa ng mga kalalakihan ang mga obserbasyon nila sa mga soap opera. at malakas ang di-pagsangayon sa pakikiapid. • Karamihan ng mga tagatugon ay patas sa isyu ng pagseselos bilang bahagi ng pagsasama. Gayumpaman. • Karamihan ng mga tagatugon ay nakakapansin ng mga kahalintulad na sitwasyon sa mga soap opera sa pang-araw-araw ba buhay. • Nahati ang mga tagatugon sa isyu ng banidad bilang mahalagang bahagi ng pagsasama. nahahati din ang karamihan ng mga tagatugon sa pagiging neutral at malakas na di-pagsang-ayon sa isyu. Pinili ng mga babaing tagatugon na maging neutral sa paggaya ng mga nakikita nila sa soap opera. at nasa gitna ang mga kalalakihan. • Karamihan ng mga tagatugon ay imparsyal sa single parenthood at pagsasaayos ng mga nasirang samahan. Batay sa edad. . gayundin ang malakas na di-pagsang-ayon sa paggawa ng kasamaan para sa minamahal. • Tungkol sa bahagi ng kontrabida bilang third party sa isang pagsasama.

Nakabatay ang mga epekto ng panonood ng soap opera sa mga sitwasyon at sa mga manonood.6 Kongklusyon Ang kongklusyon ng mga mananaliksik. sapagkat ang mga programang ito ay inilaan para sa mga kababaihan. mga produsyer at mga manunulat ng soap opera. batay sa datos na nakuha. Sa kaso ng mga tagatugon. Ilan sa mga rekomendasyon ay ang patnubay ng mga magulang at mga guro sa mga kabataang manonood sa panonood ng mga soap opera. . at mga guro. ay ang mga sumusunod: mas mataas ang panonood ng mga soap opera sa mga kababaihang tagatugon kaysa mga kalalakihan. nakaapekto ang mga kaugaliang nakasanayan nila sa kung paano nila nakikita ang mga sitwasyon sa soap opera at kung papaano nila isinasabuhay ang mga ito sa pang-araw-araw nilang mga buhay. nagbabago ang mga resulta sa bawat sitwasyon. at paggamit ng mga kabutihang-asal at masusing pagsusuri sa pagsulat at pag-prodyus ng mga soap opera. gayundin. Rekomendasyon Nagbigay ang mga mananaliksik ng mga rekomendasyon sa mga tao o grupo ng mga taong saklaw ng pag-aaral na ito. Kasama ditto ang mga magulang.

Calairo Dekano . Jennifer Tario-Arroyo Tagapayo Lupon ng Tagasulit Pinagtibay ng Lupon sa Pasalitang Pagsusulit na may grading Bb. Atienza at Aaron A.7 Dahon ng Pagsang-ayon Ang pag-aaral na ito na pinamagatang Isang Pagsusuring Komparatibo sa Panonood sa mga Soap opera ng mga Piling Mag-Aaral ng Hayskul ng Mary Immaculate Parish Special School at sa Pananaw Nila sa Romantikong Pag-Ibig na inihanda at hinarap nina Gerard Joseph Andrew C. Emmanuel F. Perlas Kagawad Tinanggap at pinagtibay bilang bahagi ng mga pangangailangan para sa titulong Dalubhasa ng Sining sa Broadcast Journalism. Juan Luis Z. Bb. Maria Nornelyn L. Dr. Legaspi bilang bahagi ng pagtupad sa mga pangangailangan para sa pagka-Dalubhsa ng Sining sa Broadcast Journalism ay nasuri na at itinagubiling tanggapin at pagtibayin para sa isang Pagsusulit na Pasalita. Cachuela Kagawad G.

isa sa mga kagawad ng lupong tagasuri. sa pag-unlak niya sa paanyaya ng mga mananaliksik upang gawing tagatugon ang mga mag-aaral nito. ang pangalawang guro ng mga mananaliksik sa Communication Research 2. sa kaniyang walang sawang pagtulong at pag-unawa sa kanila upang gabayan ang mga mananaliksik at maisakatuparan ang pag-aaral na ito. Rosanni Sarile. Nor Cachuela. sa patuloy na pagsuporta sa kanila.8 Pasasalamat Taos-pusong pasasalamat ang ihinahahandog ng mga mananaliksik sa mga sumusunod: Kay Bb. sa pagabot ng karagdagang tulong at patuloy na pagtutok sa mga mananaliksik patungkol sa tesis na ito. na nagbigay ng mahahalagang paalala at karagdagang kaalaman upang itugma at itama ang tesis na ito. Kay G. Kay Bb. at tumayo sa amin bilang pangalawang ama upang malaman naming ang aming mga dapat gawin. sa pagtulong sa paglalakad ng petition class para sa kanila. Kina Jecoup Asombrado at Ruzelle Rodriguez. Kay Bb. Johnny Perlas. ang tagapayo ng mga mananaliksik. Jennifer Tario-Arroyo. Kay Bb. . punong-guro ng Mary Immaculate Parish Special School. Soledad Cabinte. na nagbigay ng pangalawang pagkakataon upang muli maisagawa ng mga mananaliksik ang tesis. mga dating kasama ng mga mananaliksik sa mga unang panahon ng pagsusulat ng tesis.

sa pamamagitan ng pagpahintulot sa amin na gamitin ang kanilang mga kagamitan bilang tulong sa paggawa ng tesis na ito. Bb. at Bb. Carlito Legaspi. . sa pagsuporta sa mga mananaliksik. na sumubaybay sa amin para sustentuhan kami at suportahan kami ng buo upang may lakas kaming harapin ang mga pagsubok upang matapos ang pag-aaral na ito. sa suporta at panalangin. Marieta Atienza. At higit sa lahat. Teresita Legaspi. G. / AAL. Gerardo Atienza. Sa buong AB Broadcast Journalism Batch 2008. Sa mga magulang ng mga mananaliksik.9 Sa buong Communication Arts Department at Kagarawan ng Filipino at Panitikan. GJACA. pinasasalamatan ng mga mananaliksik ang Panginoong Maykapal. sina G.

10 Talaan ng mga Nilalaman Pahina Abstrak Dahon ng Pagsang-ayon Pasasalamat Talaan ng mga Nilalaman Talaan ng mga Talahanayan at Larawan Kabanata 1: Kaligiran ng Pag-aaral Panimula Paglalahad ng Suliranin Pangkalahatang Suliranin Mga Tiyak na Suliranin Hinuha o Hipotesis Hangganan at Limitasyon ng Pag-aaral Kahalagahan ng Pag-aaral Teoretikal na Balangkas Konseptwal na Balangkas Operasyunal na Balangkas Mga Termino sa Pag-aaral Kabanata 2: Pagsusuri ng Kaugnay na Literatura Panimula Literaturang Konseptwal Mga Magkahalintulad na Pag-aaral 2 7 8 10 13 16 16 18 18 18 19 19 20 22 22 23 26 28 28 28 31 .

1: Ayos lang ang maging “single mother.3: Madaling magkakabalikan ang mga nagkahiwalay nang magkasintahan.2: Ayos lamang ang pakikiapid.4: Ang pag-ibig ay nadadaan sa “pa-cute. alang-alang sa iyong minamahal. Tanong #5. Tanong #5. Tanong #5. 49 41 43 45 47 38 39 33 33 33 34 35 36 36 36 36 37 39 41 33 36 .6: Normal lang ang sobrang pagseselos.” Tanong #5.5: Ang kontrabida ay laging kaagaw sa ka-ibigan. Tanong #5.11 Kabanata 3: Pamamaraan Pamamaraan ng Pananaliksik Ang mga Tagatugon ng Pag-aaral Instrumento sa Pananaliksik Paraan ng Pagkuha ng Datos Kabanata 4: Pagsusuri at Interpretasyon ng mga Datos Panimula Kaligiran ng mga Tagatugon Pagkakahati ayon sa Taon at Seksyon Edad ng mga Tagatugon Kasarian Tsanel na Pinapanood Suliranin #1: Dalas ng Panonood ng Soap Suliranin #2: Epekto dahil sa mga Kaugaliang may Kaugnayan sa soap Tanong #5.” Tanong #5.7: Tama ang paggawa ng masamang bagay.

53 Tanong #6.2: Nakakakita ako ng kapareho ng mga eksena sa soap opera sa totoong buhay.2: Nakakakita ako ng kapareho ng mga eksena sa soap opera sa totoong buhay.” 51 Tanong #6. Kongklusyon.12 Suliranin #3: Epekto na Bunga ng Panonood ng “Soap” 51 Tanong #6.1: Ginagawa ko kung anuman ang nakikita ko sa mga “soap opera. Kabanata 5: Buod. at Rekomendasyon Buod Kongklusyon Rekomendasyon Bibliograpiya Apendiks Apendiks 1: Ang Survey Form Apendiks 2: Curriculum Vitae 54 56 56 58 60 62 63 .

3 ayon sa Kasarian 37 37 37 37 37 34 33 15 16 18 29 30 31 .1 ayon sa Edad Larawan 10a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.13 Talaan ng mga Talahanayan at Larawan Pahina Larawan 1: “Cultivation Theory” ni George Gerbner Larawan 2: Ang Paradimo ng Pag-aaral Larawan 3: Ang Paradimong Operasyonal Larawan 4: Distribusyon ng mga Tagatugon ayon sa Edad Larawan 5: Distribusyon ng mga Tagatugon batay sa Kasarian Larawan 6: Distribusyon ng mga Tagatugon batay sa Tsanel na Pinapanood Larawan 7: Distribusyon ng mga Lalaking Tagatugon batay sa Haba ng Panahong Igunugugol sa Panonood ng Soap Larawan 8: Distribusyon ng mga Babaing Tagatugon batay sa Haba ng Panahong Igunugugol sa Panonood ng Soap Larawan 9a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.2 ayon sa Edad Larawan 11a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.2 ayon sa Kasarian Larawan 10b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.1 ayon sa Kasarian Larawan 9b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.

1 ayon sa Kasarian Larawan 16b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.5 ayon sa Kasarian Larawan 13b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.4 ayon sa Edad Larawan 13a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.3 ayon sa Edad Larawan 12a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.7 ayon sa Kasarian Larawan 15b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.4 ayon sa Kasarian Larawan 12b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.14 Larawan 11b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.6 ayon sa Edad Larawan 15a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.6 ayon sa Kasarian Larawan 14b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.1 ayon sa Edad 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 .7 ayon sa Edad Larawan 16a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.5 ayon sa Edad Larawan 14a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.

2 ayon sa Edad Larawan 18a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.15 Larawan 17a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.3 ayon sa Kasarian Larawan 18b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.2 ayon sa Kasarian Larawan 17b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.3 ayon sa Edad 37 37 37 37 Talahanayan 1: Distribusyon ng mga Tagatugon batay sa Seksyon at Taon Talahanayan 2: Bilang ng mga Tagatugon batay sa Edad Talahanayan 3: Pagkakahati-hati ng mga Tagatugon ayon sa Kasarian Talahanayan 4: Mga Himpilan na Pinapanood ng mga Tagatugon Talahanayan 5: Haba ng Panonood ng mga Soap opera (Lalaki at Babae) Talahanayan 6: Bilang ng mga Sumagot sa Likert Scale batay sa Kasarian 27 28 30 31 33 36 Ekwasyon 1: Pagkuha ng Sample Population 22 .

1985).16 Kabanata 1 Kaligiran ng Pag-aaral Panimula Ang soap opera. Sa ating bansa naman. sa mga unang serye ng drama sa radyo. Mula sa mga simula nito sa radyo. at in-isponsor din naman ng Procter & Gamble. tulad ng Colgate-Palmolive. isang uri ng programa sa telebisyon na binubuo ng serye ng mga palabas na sumasalaysay ng kuwento. na siya noong gumagawa ng sabong Camay. lalong dumami ang mga soap na ipinapalabas sa . at mga tunggaliang moral at emosyonal. mga relasyong personal. na karamihan ay isponsorado ng mga nasabing kumpanya. Procter & Gamble. isang guro na naging isang aktres sa radyo. 1930. ito ay naging pangunahing paraan ng libangan ng bawat manonood. marami nang mga soap ang naiprodyus sa Estados Unidos. Sinasabing ang kauna-unahang drama sa radyo ay nagsimula noong Oktubre 20. Hinuha ang pangalang soap opera. Mula noon. Simula noon. ngunit ang kauna-unahang soap opera sa telebisyon ay ang Guiding Light. isang drama sa radyo na inilipat sa telebisyon noong 1937 (Allen. at Lever Brothers (na ngayon ay Unilever). ang konsepto ng soap ay ipinakilala sa mga Pilipino noong 1963 sa telebisyon. partikular na sa mga Pilipino. o soap. Ito ay pangkaraniwang tumatalakay sa iba’t ibang situwasyon ng buhay. na noon ay iniisponsor ng mga kumpanyang gumagawa ng sabon. ay naging bahagi na ng buhay ng bawat manonood. katulad ng buhay pampamilya. sa katauhan ng Hiwaga sa Bahay na Bato na ipinalabas sa ABS-CBN. na sinulat ni Irma Philips.

dahilan na din upang maisagawa ng mga mananaliksik ang pag-aaral na ito—ang makita ang epekto ng panonood ng mga nasabing palabas sa ugali at isipan ng mga manonood nito. romansa. Ang telebisyon. pagmamahal. . at iba pang miyembro ng pamilya. ang mga ito ay umiikot pa rin sa iisang tema: ang pag-ibig. hindi din maiiwasang magkaroon ng epekto ang panonood sa mga soap. na karaniwan ay mga kabataan. at iba pa. mga galling sa opisina. partikular na ang mga maybahay at mga kasambahay. kung saan karamihan ng mga nanonood ay parating mga nasa bahay.” mga drama na hango sa pelikula. Sa ngayon. “kwelanovela. mga lihim na relasyon. bilang isang mass medium. tulad na lang ng “fantaserye” (ABS-CBN) at “telefantasya” (GMA). Gayunpaman. Karaniwang ipinapakita ng mga soap ang iba’t ibang reyalidad ng buhay. na karaniwan ay naka-sentro sa romantikong pag-ibig. Ang mga block na ito ay ipinangalanang “Primetime Bida” (ABS-CBN) at “Telebabad” (GMA).” na layuning magbigay ng katatawanan sa mga manonood. na tumatalakay sa pantasya at mga kababalaghan.17 telebisyon. na madaling maimpluwensyahan gawa nga na sila ay dumaraan sa proseso ng paglaki. Dahil dito. “sineserye” at “sinenovela. Kasama sa bawat serye ang mga sitwasyong may kaugnayan sa tahanan. nangunguna ang ABS-CBN at GMA sa paggawa ng mga nasabing palabas sa telebisyon na karaniwang pinapalabas sa kanilang mga primetime block. Lalo na at ang pangunahing grupo ng mga manonood ay mga kabataan. Sa kasalukuyan ay may mga inilalabas na iba’t ibang genre ng drama sa telebisyon. na noon ay ipinapalabas tuwing hapon. ay malaki din ang impluwensya sa pag-uugali at pag-iisip ng mga manonood nito. partikular na ang romantikong pag-ibig. kung kalian naroon ang karamihan sa kanilang mga manonood. at iba pang aspeto ng pag-ibig.

Sa pag-aaral na ito. layon ng mga mananaliksik na hanapin ang kaugnayan ng panonood ng soap opera at ang pananaw ng manonood sa isa sa mga karaniwang tema ng soap—ang romantikong pag-ibig. gayundin ang mga opinyon ng manonood na dulot ng panonood ng nasabing programa. Layunin din ng pag-aaral na ito na lutasin ang mga sumusunod na suliranin: • Anu-ano ang pagkakaiba ng mga lalaki at babaing mag-aaral batay sa: o Dalas ng pananonood ng soap opera. at kung saang tsanel sila nanonood ng mga nasabing palabas • Paano nakakaimpluwensiya ang panonood ng mga soap opera sa mga pananaw ng mga mag-aaral sa romantikong pag-ibig? . masasabi din na ang ng panonood ng mga palabas sa telebisyon. Mga Tiyak na Suliranin.18 Samakatuwid. na pawang mga mag-aaral sa hayskul ng Mary Immaculate Parish Special School. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong iugnay ang panonood ng mga soap opera ng mga piling mag-aaral ng hayskul ng Mary Immaculate Parish Special School sa kanilang mga pananaw sa romantikong pag-ibig. Susubukan ng pag-aaral na ito na sukatin ang dalas ng panonood ng soap sa mga napiling tagatugon ng pag-aaral na ito. partikular na ang mga soap. at ito ay sinusubukang maipakita ng mga mananaliksik. isang paaralang nakahimpil sa Lungsod sa Las Piñas. Paglalahad ng Suliranin Pangkalahatang Suliranin. sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. ay may kinalaman sa opinyon ng mga manonood.

” Ang “romantikong pag-ibig” na nakasaad dito ay sasaklaw sa mga pangkaraniwang eksena sa mga soap opera na ipinapalabas sa telebisyon na may kinaugnayan sa nasabing paksa. at iba pa. ang susukatin ng pag-aaral na ito ay ang mga opinyon at ugali na may kaugnayan sa romantikong pag-ibig. na kanilang naisasalarawan dahil na rin sa panonood ng mga nasabing “soap opera. mga intimate o senswal na sitwasyon.19 • Paano isinasabuhay ng mga mag-aaral ang mga nakikita nila sa mga soap opera sa mga sitwasyong may kaugnayan sa romantikong pag-ibig? Hinuha o Hipotesis Ipinapalagay ng mga mananaliksik na mayroong kaugnayan ang panonood ng mga mga tagatugon ng mga soap opera sa kanilang mga opinyon. mga tunggalian sa pag-ibig. damdamin. tulad ng relasyon ng mga magkasintahan. Ang mga . Layong sukatin ng pag-aaral ang dalas at dahilan ng panonood ng nasabing palabas ng mga napiling tagatugon ang mga pinag-aaralang soap opera ay maaaring mga palabas ng GMA (“Telebabad”) and ABSCBN (“Primetime Bida”) na inere sa mga nasabing istasyon. at pagaasal hinggil sa romantikong pag-ibig.” hindi na gaanong tatalakayin ang mga ito. Gayumpaman. ngunit dahil sa ang sinusukat ng pag-aaral na ito ay ang dalas at dahilan ng panonood ng nasabing mga “soap opera. Hangganan at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay naglalayong iugnay ang panonood ng mga soap opera ng mga mag-aaral ng hayskul ng Mary Immaculate Parish Special School at ang kanilang mga pananaw sa romantikong pag-ibig.

o maaari ring nakuha mula sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. isinama lamang ng mga mananaliksik ang mga palabas na kasama sa “Primetime Bida” at “Telebabad” na primetime block ng ABS-CBN at GMA. Ito ay maaaring kabilangan ng mga sumusunod na palabas na ipinapalabas mula taong 2007 hanggang sa kasalukuyan. hangad ng mga mananaliksik na ipabatid ang epekto ng panonood ng “soap” sa kanilang mga pag-uugali. hindi lamang tungkol sa romantikong pag-ibig. Tatalakayin sa ikatlong kabanata (“Pamamaraan ng Pananaliksik”) ang mga pamamaraan sa pagkuha ng mga tagatugon.20 nasabing eksena ay gagamitin bilang panukat sa epekto ng panonood ng mga soap opera sa mga napiling tagatugon. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang mga sumusunod ay sa palagay ng mga mananaliksik ay makikinabang sa pag-aaral na ito: • Mga manonood ng soap opera. Datapwa’t maraming uri ng soap opera na maaaring maging bahagi ng pag-aaral na ito. isang paaralang Katoliko na nakahimpil sa Lungsod ng Las Piñas City. Ang mga tagatugon naman ay mga piling mag-aaral mula una hanggang ikatlong taon ng Mary Immaculate Parish Special School. Ang mga ito ay maaaring prinodyus ng mga nasabing istasyon. kundi gayon din sa ibang aspetong ipinapakita sa mga serye ng drama na . na ang kuwento ay nakagitna sa pag-ibig at romansa.

Layon ding ipakita ng pag-aaral na ito ang epekto ng mga programang ginagawa ng mga prodyuser sa kanilang mga tagapagtangkilik. Dahil ang mga manonood na pag-aaralan ay mga kabataan. Gayundin.21 katulad ng soap. • Mga magulang. • Mga istasyon ng telebisyon at mga prodyuser ng soap. maaari din nilang gumawa ng mga susunod na pag-aaral batay sa mga napag-aralan na ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito. partikular na ang mga soap opera. gayundin ang mga paraan para maisaayos nila ang paggawa ng storyline ng kanilang mga palabas. pakikitungo sa kapwa. at iba pa. sa paraang makakaya ng mga mananaliksik. • Mga susunod na mananaliksik. ang mga resulta ay maaaring gamitin ng mga magulang bilang gabay upang magabayan nila ang kanilang mga anak sa panonood ng mga programa sa telebisyon. Dahil ang layon ng pag-aaral na matukoy ang mga kaugnayan ng panonood ng soap sa mga kabataan at sa kanilang mga pananaw. tulad ng mga madamdaming pangyayari. o pananaliksik sa midya. karahasan. . • Mga nagsasagawa ng midya riserts. batid din ng pag-aaral na ito na maipakita sa mga nasabing organisasyon ang mga epekto ng mga palabas sa telebisyon sa mga manonood nito. Ito ay maaaring magsilbing gabay sa kanilang mga pag-aaral na gagawin.

Konseptwal na Balangkas Ang paradimo ng pag-aaral na ito ay hango din sa konseptwal na balangkas. ngunit maaari ding itong gamitin sa ibang aspeto. unti-unting binabago ng panonood sa telebisyon ang pananaw ng tao sa realidad ng buhay. Sinasabi din nila na mula sa ating pagsilang. 2005).22 Teoretikal na Balangkas Mga palabas sa telebisyon Mensahe mula sa nasabing palabas Epekto sa pag-uugali ng manonood Larawan 1: “Cultivation Theory” ni George Gerbner Gagamitin sa pag-aaral na ito ang “Cultivation Theory” ni George Gerbner. ang telebisyon na ang naghuhulma ng ating mga predisposisyon at mga gusto na dati ay nakukuha sa iba (Miller. Ayon pa kina Gerbner. sampu ng kaniyang mga kasamahan. Ayon pa kay Gerbner. o “conceptual framework. Ang orihinal na pagaaral ni Gerbner ay nakabase sa epekto ng karahasan sa mga programa sa telebisyon. Ipinapaliwanag ng teoryang ito ang epekto ng media. Sinasabi sa paradimong ito ang kaugnayan ng mga soap . tulad ng sa pag-aaral na ito (soap opera at romantikong pag-ibig). particular na ang telebisyon. ang telebisyon ngayon ang nagsisilbing pinanggagalingan ng mga kaganapan at mga mensahe sa halip na mga tradisyonal na pamamaraan (tulad na lang ng edukasyon at relihiyon). sa pag-uugali at opinion ng mga manonood nito.” kung saan ang mga karaniwang bahagi ng modelo ay pinalitan ng mga angkop na variable.

” Sinasabi din ng paradimong ito na ang mga mensaheng karaniwang ipinapalabas sa nasabing mga soap opera ay may kinaugnayan sa pag-aaralan ng mga mananaliksik. Bunga ng panonood ng mga napiling “tagatugon” sa mga “soap opera. .23 opera sa opinyon ng mga “tagatugon” ukol sa romantikong pag-ibig. mula sa pagkukonsepto hanggang sa paggawa ng kongklusyon. na makikita sa kanilang pag-iisip at pagkilos sa mga situwasyong may kinalaman sa romantikong pag-ibig. Gagamitin ng mga mananaliksik ang balangkas na ito sa kabuuan ng pag-aaral. atbp. at iba pa. Dalas at dahilan ng panonood ng soap opera Mga soap opera na karaniwang ipinapalabas sa telebisyon Mensahe na may kaukulan sa pag-ibig. Maaaring impluwensiya ng mga “soap” sa aspeto ng buhay Ang mga opinyon at ugali ng mga mag-aaral na ukol sa pag-ibig Larawan 2: Ang Paradimo ng Pag-aaral Operasyunal na Balangkas Ang balangkas ng pag-aaral na ito ay nagsasaad ng mga pamamaraan ng pananaliksik at ang mga varyabol ng pag-aaral. sa pamamagitan ng mga mensaheng karaniwang ipinapakita sa mga “soap opera. seks.” nakakakuha sila ng mga opinyon at pananaw ukol sa romantikong pag-ibig. tulad na lang sa mga eksenang may kinalaman sa pag-ibig.

Batay nga sa nasabing paradimo. at ito ay kanilang isasagawa sa mga “tagatugon. Ibabatay ng mga mananaliksik ang paggawa ng pag-aaral sa mga kraytirya o patuntunin na nakasaad sa paradimong konseptwal. at hihiwalayin ang datos ng kababaihan at kalalakihan. Batay sa mga nasabing datos. ayon sa dalas at ugali ng mga tagapagtugon. ihiniwalay ang datos mula sa kababaihan at kalalakihan. Saka lamang matapos maisagawa ng mga mananaliksik ang pagkalap ng datos mula sa mga tagapagtugon ay magsasagawa na sila ng interpretasyon ng mga nakuhang datos.” na binubuo ng mga mag-aaral sa hayskul ng napiling paaralan ng mga mananaliksik. Ang pamamaraan ng pagsusuri ay gagawin ayon sa kasarian.24 Ang proseso ng pag-aaral na ito ay gagamit ng sarbey na pamamaraan ng pananaliksik. ay doon makakakuha ng kongklusyon sa pag-aaral na ito. . at doon ay ihahambing ang mga datos mula sa dalawang pangkat na ito.

25

Pagkuha ng “related literature”

Pagsasagawa ng “survey” sa mga mag-aaral Dalas at dahilan ng panonood ng soap opera Mensahe na may kaukulan sa pag-ibig atbp.

Mga soap opera na karaniwang ipinapalabas

Epekto sa opinyon at ugali ng mga mag-aaral sa pag-ibig

Maaaring impluwensiya ng mga “soap” sa aspeto ng buhay

Pagkuha ng datos mula sa “survey”

Paghihiwalay ng mga datos ayon sa kasarian

Mga resulta ng datos mula sa kalalakihan

Mga resulta ng datos mula sa kababaihan

Pag-“interpret” at paggawa ng kongklusyon

Larawan 3: Ang Paradimong Operasyonal

26 Mga Termino sa Pag-aaral Ang mga sumusunod na termino ay ginamit ng mga mananaliksik sa pag-aaral na ito: • ipinapalabas Soap opera, Soap, Drama. Isang programa sa telebisyon na karaniwang sa hapon o gabi, na naglalarawan sa mga buhay ng mga

melodramatikong tauhan, na laging mayroong mga emosyon, mga sitwasyong dramatiko, at suspense. • Primetime block, Primetime. Isang ganap na iskedyul na karaniwang sumasaklaw sa oras na kung saan maraming taong nanonood ng telebisyon, na kadalasan ay mula 6:00 n.g. hanggang 10:00 n.g. • • • • • Teledrama, Teleserye, Telenovela. Tawag sa mga soap sa Pilipinas. Primetime Bida. Ang primetime block ng ABS-CBN. Telebabad. Ang primetime block ng ABS-CBN. Epekto, Bunga. Isang bagay o pangyayari na dulot ng isang sanhi; resulta. Exposure. Isang terminong ginagamit upang maisukat ang dalas at karanasan sa isang bagay o pangyayari. • Pag-ibig. Sumasaklaw sa iba’t ibang uri ng emosyon o karanasan na may kinalaman sa isang bagay, tao, o pangyayari; karaniwang binubuo ng iba’t ibang uri. • Romantikong pag-ibig. Isang uri ng pag-ibig na sumasaklaw sa malapitan at mataimtim na relasyon sa pagitan ng dalawang indibidwal, at maaaring mag-sama ng mga maseselang aspeto.

27 • Transitional stage. Tinatawag ding puberty, ito ay isang bahagi sa buhay ng tao kung saan dumaraan mula sa pagkabata hanggang sa adulthood; maaari ring gawing pantukoy sa pagbibinata o pagdadalaga.

28 Kabanata 2 Pagsusuri sa Kaugnay na Literatura

Panimula Nakasaad sa bahaging ito ang mga publikasyong may kinalaman sa pag-aaral na ito. Kasama dito ang mga aklat, mga pahayagan, at mga Web page, gayundin ang ibang mga magkasingtulad na pag-aaral.

Literaturang Konseptwal

Kasaysayan ng “Soap Opera.” Sinasabi ni Jeff Kisseloff sa kanyang aklat na pinamagatang The Box: An Oral History of Television na ang mga soap opera ay nagsimula sa radyo (1995). Datapuwa’t ang mga pinagmulan nito ay mapahanggang sa ngayon ay pinagtatalunan, sinasabi ang kanuna-unahang soap sa telebisyon ay ang Painted Dreams ni Irma Philips na isinahimpapawid sa WGN noong 1930. Ngunit may iba pang katunggali na soap, tulad ng The Smith Family at The Rise of the Goldbergs, na inere noong 1925 at 1929. Sa kabilang banda, ang kauna-unahang soap na lumabas sa telebisyon ay ang Guiding Light na ginawa din ni Philips, nagsimula sa radyo noong ika-25 ng Enero, 1937, at isina-telebisyon noong ika-30 ng Hunyo, 1952 (Bowles, 2000). Simula noon, marami na ang lumabas na mga soap, na karaniwang ini-isponsor ng mga kumpanyang gumagawa ng sabon, tulad ng Procter and Gamble, Colgate-Palmolive, at Lever Brothers (na ngayon ay Unilever). Sa katunayan, ang Procter and Gamble ay may

Ilan sa mga sikat na soap sa telebisyon noong Dekada 70 ay ang Ana Liza ng yumaong si Julie Vega. Aguila. Sinimulan ito ng pagpasok ng Marimar. sa katauhan ng Hiwaga sa Buhay na Bato. nagkaroon din ng mga drama ang ABS-CBN at GMA na inaangkat mula sa ibang bansa. at Valiente. sa pamamagitan ng Procter and Gamble Productions. Karaniwang ipinapalabas ang mga ito tuwing araw o sa daytime block. na siya ding katulong sa pag-prodyus ng mga sikat na palabas tulad ng Dawson’s Creek (kasama ng Sony Pictures Television) at Triumph of the Heart (kasama ng Landsburg Company). ang mga ito ay naipasok na din sa primetime. na sumikat naman sa mga manonood. Sa Pilipinas naman. na sinimulan ng ABS-CBN sa palabas na Marina. upang ito ay lumawig din sa telebisyon noong 1960. 2006). Inc. na pinorodyus ng ABS-CBN (http://www.. na kinumpitensiya naman ng Flor de Luna ni Janice de Belen. Flor de Luna. Kasaysayan ng Soap Opera sa Pilipinas. ang mga simulain ng soap ay nagsimula din sa radyo. .freewebs. Taiwan. Mara Clara. at Timog Korea. Lumabas na dito ang mga tinatawag na “fantaserye” (ABS-CBN) at “telefantasya” (GMA). tulad ng Mexico. isang drama na nanggaling sa Mexico noong 1996 sa RPN 9.com/jaxology2/. Sinundan naman ito ng Marinara (na isang ispup o parodiya ng Marina) at ng Mulawin.29 sariling production outfit na nagpo-prodyus ng mga soap. katulad na lang ng Gulong ng Palad. Nagkaroon din ng iba’t ibang genre ng drama sa Pilipinas. gumawa na din ang dalawang istasyon ng mga soap na nakapaloob sa nasabing genre. Annaliza. Mula noon ay sumikat na ang mga soap sa telebisyon ng iba't ibang istasyon. Ngunit sa malaunan. Mula noon. Simula noon.

ang mga soap ay maaaring makaapekto sa mga relasyong panlipunan at pantao. at pagsaklaw sa mga isyung topical (o dili kaya ay base sa lokasyon). at iba pang aspeto ng lipunan (paggawa. Sinasabi rin ng mga manunulat na ang mga nilalaman ng mga soap at ang panonood ng mga ito ay maaaring makaapekto sa ugali ng mga manonood. ay naglalaman ng mga sumusunod na eksena: • • • • • mga pagkikita. atbp. kaguluhan. Iba-iba ang maaaring maging epekto ng mga soap opera sa mga manonood. tulad ng ibang mga dulang ipinapalabas sa pelikula o sa teatro. Ayon kina Canror at Pingree (1983). ay humuhubog sa ugali at persepsyon ng mga manonood nito. Mga Epekto ng Soap sa Manonood. na madalas. nagkakataon. may-akda ng The Aesthetic Experience in Women and Soap Opera (1999). sakit. Ayon din kay Christine Geharty. depende na rin sa kuwento ng mga ito.). Isinaad ni Kate Bowles (2000) na karaniwang ipinapakita sa mga soap ang mga sitwasyong may kinalaman sa buhay pampamilya. maselan o sekswal na eksena. kung hindi laging. na nagsasaad na ang telebisyon. at ang biglaang paglabas ng isang tao o bagay upang ayusin ang tunggalian. datapwa’t hindi gaanong halata.30 Mga Karaniwang Kuwento sa mga Soap. Ibinatay nila ang kanilang mga obserbasyon sa Cultivation Theory ni Gerbner. ang pag-uugali tungkol sa romansa at seks. biglaang pagsagip at pagbubunyag. . mga biglaang pag-uusap o konbersasyon. mga tunggaliang emosyonal at moral. mga nagkakataong mga pangyayari.

Dahil dito. pagpapakita ng kaugnayan sa realidad. napilitan ang ibang mga istasyon na baguhin ang listahan ng kani-kanilang mga programa at bumili ng mga telenovela mula sa Mexico. Isa na rito ang pag-aaral ni Rodney Andrew Carveth ng University of Massachussetts – Amherst na pinamagatang Soap Opera Viewing and Social Reality: Exploring the Effects of “Love in the Afternoon. Mga Magkahalintulad na Pag-aaral May mga mga pag-aaral na isinagawa na kaugnay sa mga soap opera at mga epekto nito sa mga manonood. nagkaroon ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga programang pambalita ng ABS-CBN at ng bagong-labas na Mexicanovela na Marimar. Naipakita ng pag-aaral na ito na kahit may kinalaman ang panonood sa mga kaugaliang liberal at sekswal. Pinag-aralan ng pag-aaral ang possibleng epekto ng telebisyon sa mga manonood. .” na isinagawa noong 1985. Isinaad ni Michael Richards (2000) sa aklat na TV in Contemporary Asia na maging ang mga malalaking istasyon ay nagkakaroon din ng mga isyu sa kani-kanilang mga programa dahil sa pag-usbong ng mga inaangkat na soap opera. kung anong uri ng palabas ang binabatay sa genre ng programa.31 Mga Epekto ng Soap sa Ibang Aspeto. iminungkahi ng mga resulta na ang mga karanasan sa totoong mundo ay mas may kinalaman sa persepsyon ng realidad sa lipunan kaysa sa panonood ng telebisyon. Gayundin. at base sa sa ugali ayon ito sa kanilang nakikita. ang nasabing programa ay ang dahilan kung bakit pansamantalang naging una sa television ratings ang RPN 9. ang istasyong nagpalabas ng nasabing telenovela. Sinasabi ni Richards na noong 1997.

masalimbuyong damdamin. Cavite na may Kinalaman sa Aspetong Pagiging Matagumpay ng Mexicanong Telenobela na Pinamagatang “Rosalinda.32 Isa pang pag-aaral na patungkol din sa pagsusuri ng kaugalian ukol sa drama ay isang pang-paham na tesis na ginawa ni Jennifer Tario-Arroyo noong taong 2000. Marissa. at pagkamuhi—mga pangkaraniwang romansa. nalaman na ang pagiging dahilan ng pagtangkilik ng mga tagatugon ay dahil na din sa kahiligan ng huli sa mga ganoong panoorin.” isa sa mga layunin nito ang matukoy ang dahilan ng pagtangkilik sa nabanggit na palabas ng mga tagatugon ng pag-aaral. Pinamagatang Isang Sarbey sa mga Piling Manonood ng Tanzang Luma. na sinasabing kasaysayan ng pag-ibig. kasama sa mga layunin nito ang masuri ang apat na piling dulang Filipino (Pitik Bulag sa Buwan ng Pebrero. isang mag-aaral ng AB Communication ng Pamantasang De La Salle-Dasmariñas noong taong 2000. Imus. Gamit ang Isa pang pag-aaral na ukol sa soap opera ang ginawa ni Ernie Espeleta. Pinamagatang Isang Feminismong Pagsusuri ng Apat na Piling Dulang Filipino. sitwasyon ng . Anatomiya ng Korupsyon. Gamit ang sarbey na pamamaraan sa pagkalap ng datos sa mga tagatugon. kapahamakan. at Las Viajeras) batay sa paghahambing ng pananaw ng mga lalaki at babaing dramatista na nakatuon sa kalagayan ng mga tauhan sa nasabing mga dula at sa mga pakakaiba at simbolismong sumasalamin sa kababaihan na nakapaloob sa mga ito. gayundin upang mailahad ang temang nakapaloob sa mga isinuring dula.

gumamit din ang mga mananaliksik ng deskriptiv o palarawan na pamamaraan ng pananaliksik. mula unang taon hanggang ikaapat na taon. Gayundin. ay sinasabing nasa transition stage ng paglaki. at Posibleng naabutan nila ang primetime block. Ang mga Tagatugon ng Pag-aaral Ang mga tagatugon na ginamit ng mga mananaliksik ay ang mga mag-aaral sa hayskul sa Mary Immaculate Parish Special School. Batay sa pampaaralang taong 2007-2008 na datos mula sa nasabing paaralan. ang bilang ng mga mag-aaral sa hayskul ay umaabot ng halos tatlong daan at siyamnapu’t walong (398) mag-aaral. Napili ang nasabing populasyon dahil sa mga sumusunod: • Ang bilang ng taon ng mga mag-aaral. isang Katolikong paaralan sa Agro Homes II. Samakatuwid. gumamit sila ng isang comparative study o isang pahambing na pag-aaral upang matukoy ang kaugnayan ng mga variable na gagamitin. • umuwi.33 Kabanata 3 Pamamaraan Pamamaraan ng Pananaliksik Ginamit ng mga mananaliksik ang quantitative type na tutulong sa kanilang tingnan at isalin ang mga datos mula sa mga tagatugon. Moonwalk Village. dahil hapon na din sila . na karaniwan ay mula 12-18 taong gulang. Las Piñas City. gayundin sa paggawa ng kongklusyon batay sa kung anumang maging resulta ng pagkuha ng datos.

dahil ayon sa punong-guro. gayundin ang masukat ang pag-uugali ng mga tagatugon ayon sa mga sitwasyong nakasaad sa nasabing talatanungan.34 • Bilang mga tagapagtangkilik ng makabagong midya. Noong ipinakita sa lupong . ay isandaa’t dalawampu (120) o tatlumpung porsyento (30%) ang nakuhang tagatugon.. at dalawang seksyon sa ikatlo at ikaapat na taon). masasabing sila ay nakatutok din sa telebisyon. Pagkuha ng Datos Pagkatapos gawin at suriin ang instrumento. Sa nasabing populasyon. nagsagawa ng sarbey ang mga mananaliksik sa nasabing populasyon. tatlong seksyon sa ikalawang taon. Unang nagsagawa ng sarbey sa mga mag-aaral mula una hanggang ikatlong taon. Ang mga mananaliksik mismo ang gumawa ng talatanungan at ibinatay ang mga tanong sa mga suliranin ng pag-aaral na ito. Instrumento sa Pananaliksik Gumamit ang mga mananaliksik ng isang talatanungan upang kumuha ng datos mula sa mga tagatugon na napili sa nabanggit na mga paraan ng pagpili sa kanila. nilikom ng mga mananaliksik ang mga datos upang masuri ang mga resulta ng sarbey. hindi noon maaaring bigyan ng sarbey ang mga nasa ikaapat na taon sa kadahilanang mayroon silang dapat tapusin noong araw na iyon. Matapos makakuha ng datos. Layon nitong sukatin ang dalas ng panonood ng mga “soap” ng mga tagatugon. Mula sa 11 seksyon mula sa hayskul (mula una hanggang ikaapat na taon—apat na seksyon sa unang taon. kumuha ang mga mananaliksik ng labing-isang mag-aaral bawat seksyon.

at bunga nito. ay naidagdag ng mga mananaliksik ang datos ng pag-aaral na ito. .35 tagasuri. at ilimita ang mga ito sa mga nasa ikaapat na baitang. iminungkahi ng lupon na dagdagan ang mga tagatugon. Muli ay nagsagawa ng sarbey ang mga mananaliksik sa nasabing mga mag-aaral.

Augustine II – St. Mula sa tatlong daan at siyamnampu’t walong (398) mga mag-aaral ng Mary Immaculate Parish Special School. Tarcisius II – St. Anthony I – St.36 Kabanata 4 Pagsusuri at Interpretasyon ng mga Datos Panimula Layon ng kabanatang ito na ipakita ang resulta ng mga nakuhang datos ng mga mananaliksik. Stephen Bilang ng Tagatugon 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 . Thomas III – St. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga datos na nakuha nila mula sa mga mag-aaral. batay sa nasabing teorya. Jude I – St. Jerome IV – St. isandaa’t dalawampu (120) o tatlumpung porsyento (30%) ang nakuha na mga sumali sa pag-aaral. at iugnay ang mga ito sa mga teoryang ginamit sa pag-aaral na ito. Francis I – St. Kaligiran ng mga Tagatugon Pagkakahati ayon sa Taon at Seksyon. Andrew III – St. James IV – St. Nabanggit sa Kabanata 1 na ginamit ang teorya na “Cultivation Theory” ni George Gerbner upang iugnay ang panonood ng mga palabas sa telebisyon sa ugali at kaasalan ng mga manonood nito. Narito ang pagkakahati-hati ng mga tagatugon ayon sa seksyon: Pangkat at Seksyon I – St. John II – St.

Ipinapakita sa susunod na talahanayan at larawan ang distribusyon ng mga tagatugon ayon sa edad. Edad ng mga Tagatugon.37 Kabuuan 120 Talahanayan 1: Distribusyon ng mga Tagatugon batay sa Seksyon at Taon Ipinapakita sa talahanayan na ito ang distribusyon ng mga tagatugon ayon sa seksyon. Batay sa nasabing mga datos. pinakamarami ang mga nasa unang taon. Apatnapu’t apat (44) ang mga tagatugon mula sa unang taon. Edad 12 13 14 15 16 17 18 Bilang ng mga Tagatugon 7 33 31 40 7 1 1 Talahanayan 2: Bilang ng mga Tagatugon batay sa Edad . dalawampu’t dalawa (22) mula sa ikatlong taon at dalawampu’t isa (21) sa ikaapat na taon. tatlumpu’t tatlo (33) mula sa ikalawang taon. na bumubuo ng tatlumpu’t anim (37%) na porsyento ng buong populasyon.

dalawampu’t anim (26%). at ang mga nasa labinpito (17) at labinwalong (18) taong gulang ay isang porsyento (1%). Sumunod naman ang mga nasa labintatlong (13) taong gulang. Kasarian. . anim na porsyento (6%). ang mga nasa labindalawa (12) at labing-anim (16). na siyang gagawing pamantayan ng paghahambing sa pag-aaral na ito.38 Larawan 4: Distribusyon ng mga Tagatugon ayon sa Edad Pinakamarami ang nasa labinlimang (15) taong gulang. Tatalakayin ng susunod na talahanayan at tsart ang pagkakahati-hati ng mga tagatugon ayon sa kasarian. ang mga nasa labing-apat (14) na taong gulang. na bumubuo ng tatlumpu’t tatlong porsyento (33%) ng kabuuang populasyon. na bumubuo ng dalawampu’t-pitong (27%) porsyento ng kabuuang populasyon.

at bumubuo ng dalawamput-walong porsyento (28%) ng populasyon.39 Kasarian Bilang ng mga Tagatugon Babae Lalaki 87 33 Talahanayan 3: Pagkakahati-hati ng mga Tagatugon ayon sa Kasarian Kasarian ng mga Tagatugon 28% Babae Lalaki 72% Larawan 5: Distribusyon ng mga Tagatugon batay sa Kasarian Ang nasa itaas na larawan at talahanayan ay naglalarawan sa pagkakahati-hati ng mga tagatugon ayon sa kasarian. na binubuo ng walumput-pito (87) na tagatugon at bumubuo sa pitumpu’t dalawa (72%) porsyento ng populasyon. . samantala ang mga lalaki ay binubuo ng tatlumput-tatlo (33) mga magaaral. Pinakamarami ang sumagot na babae.

40 Mas malaki ang populasyon ng mga mag-aaral na babae ng Mary Immaculate Parish Special School na mas interesado sa pagsagot sa mga katanungan kaysa mga lalaki. Nakasaad sa talahanayan at tsart ang distribusyon ng nga tagatugon batay sa pinapanood nilang tsanel sa telebisyon kung saan sila nanonood ng mga “soap opera.” Himpilan Bilang ng mga Tagatugon ABS-CBN 38 GMA 29 Pareho 48 Iba 5 Kabuuan 120 Talahanayan 4: Mga Himpilan na Pinapanood ng mga Tagatugon Pinapanood na himpilan 4% 32% 40% ABS-CBN GMA Pareho Iba 24% . Tsanel na Pinapanood. o kaya’y nagkataon lamang na mas marami ang mga babaing mag-aaral na nagsipagsagot sa mga talatanungan na ibinigay ng mga mananaliksik.

MTV at Disney. Dahil dito. at sa ibang istasyon. Ayon sa mga sumagot na tagatugon na nanonood ng ibang istasyon. Magiging hiwalay ang mga obserbasyon sa mga kalalakihan at kababaihan upang maipaghambing ang mga resulta ng nasabing sarbey. na umaabot sa apatnapung porsyento (40%). sila ay nanonood ng soap opera sa mga cable channel tulad ng HBO. at Mababa (LO). na sumagot ng “Mababa sa isang oras kada araw. na sumagot ng “Isa hanggang tatlong oras kada araw”. ay hinati ang mga sagot sa tatlo: • • • Mataas (HI).” Samakatuwid. Suliranin #1: Dalas ng Panonood ng “Soap” Hahatiin dito ang haba ng panonood ng telebisyon ng mga mag-aaral na babae at lalaki. na sumagot ng “Mahigit sa tatlong oras kada araw”. Sa mga susunod na talahanayan at tsart.41 Larawan 6: Distribusyon ng mga Tagatugon batay sa Tsanel na Pinapanood Pinakamarami ang mga nanonood ng parehong ABS-CBN at GMA. sinasabi rito na ang bilang ng haba ng panonood ng soap opera ng mga estudyante ng Mary Immaculate Parish Special School ay sinusukat base sa . maging sa mga ibang himpilan sa TV tulad ng ABC-5. Sumunod naman dito ang mga nanonood sa ABSCBN na tatlumpu’t dalawang porsyento (32%). ang mga nanonood sa GMA ay dalawampu’t apat porsyento (24%). apat na porsyento (4%) lamang. Katamtaman (MO). hahatiin ang mga resulta at obserbasyon sa mga nasabing mag-aaral batay sa kasarian.

katamtaman (MO) ay “Isa hanggang tatlong oras kada araw”. at mababa (LO) ay “Mababa sa isang oras kada araw.” Sa tatlong hanay na ito ay nasusukat ang dalas ng mga tagatugon sa kanilang panonood ng mga “soap” batay sa kanilang kasarian.42 mga sumusunod: ang mataas (HI) ay ang sumagot na “Mahigit sa tatlong oras kada araw”. Haba ng panonood Mahigit sa tatlong oras kada araw ( HI ) Isa hanggang tatlong oras kada araw ( MO ) Mababa sa isang oras kada araw ( LO ) Kabuuan Lalaki Babae 4 43 17 32 12 12 33 87 Talahanayan 5: Haba ng Panonood ng mga Teledrama (Lalaki at Babae) Gaano kahaba ang oras na iginugugol mo sa panonood ng soap opera? 36% 12% Mahigit sa 3 oras/ araw 1/3 oras/ araw Mababa sa 1 oras/ araw 52% Larawan 7: Distribusyon ng mga Lalaking Tagatugon batay sa Haba ng Panahong Iginugugol sa Panonood ng “Soap” .

at labindalawang porsyento (12%) ang sumagot na mahigit sa tatlong oras kada araw. Tinatayang nasa limampu’t dalawang porsyento (52%) ang sumagot ng katamtaman o isa hanggang tatlong oras kada araw. Sa mga kababaihan naman. kasunod nito ang katamtaman o isa hanggang tatlong oras kada araw . mas mataas naman ang bilang ng mga sumagot ng mataas o mahigit sa tatlong oras kada araw na tinatayang nasa apatnapu’t siyam na porsyento (49%).43 Gaano kahaba na iginugugol mo sa panonood ng soap opera? 14% 49% Mahigit sa 3 oras/ araw 1/3 oras/ araw Mababa sa 1 oras/ araw 37% Larawan 8: Distribusyon ng mga Babaing Tagatugon batay sa Haba ng Panahong Iginugugol sa Panonood ng “Soap” Ipinaliliwanag sa nasabing mga larawan na mas marami ang mga sumagot ng isa hanggang tatlong oras kada araw sa mga kalalakihang tagatugon sa panonood ng Soap opera. Sumunod ang sumagot ng mababa sa isang oras kada araw na nasa tatlumpu’t anim na porsyento (36%).

44 na umabot sa tatlumpu’t pitong porsyento (37%). Ang naturang iskala ay hinati sa limang bahagi: • • • • • 5 = Talagang sumasang-ayon 4 = Sumasang-ayon 3 = Neutral 2 = Hindi sumasang-ayon 1 = Talagang hindi sumasang-ayon Layon ng iskalang ito na sukatin ang intensidad ng pananaw ng mga tagatugon sa isang sitwasyon o pangungusap. ay batay sa mga pahayag ni Geharty. partikular na sa mga kalalakihan. maaaring hindi tangkilikin ng mga kalalakihan ang “soap” at sa halip ay tumutok sa ibang gawaing angkop sa kanila. na ang mga “soap” ay karaniwang nakatuon sa mga babaing manonood. Sa bawat eksena ay nagpapakita ng emosyonal at sensitibong palabas sa soap opera na kinamumulatan ng mga kababaihan dahil sa sila ay emosyonal at madaling magpahayag ng damdamin kaysa sa mga kalalakihan. Ang mga sagot ng mga tagatugon. sinukat ng mga mananaliksik ang tindi ng mga pangungusap at sitwasyong may kinalaman sa “soap” sa pananaw ng mga tagatugon. at ang huli ay ang mababa sa isang oras kada araw na nasa labing-apat na porsyento (14%) ng mga tagatugon. Sa ikalimang katanungan. Dahil nga dito.” Gamit ang iskalang Likert. pitong mga pangungusap ang ipinakita sa mga tagatugon batay sa mga pangkaraniwang eksena sa mga palabas sa “soap opera.” . Suliranin #2: Epekto dahil sa mga Kaugaliang may Kaugnayan sa “Soap opera.

3 14 26 27 10 10 5 4 3 2 1 4 5 0 5 6 21 24 32 4 3 2 1 4 40 23 20 4 3 2 1 2 2 1 1 21 36 27 5 4 3 0 6 51 18 12 Talahanayan 6: Bilang ng mga Sumagot sa Likert Scale batay sa Kasarian Ang mga susunod na mga larawan ay ipapakita ang dami ng mga sumagot.1 6.45 Sa susunod na mga talahanayan.1 5 Bilang ng tagatugon 5.6 Bilang ng tagatugon 5.2 6.7 6.1 Bilang ng tagatugon 6. .4 Bilang ng tagatugon 5.4 5.2 Bilang ng tagatugon 6.2 5.1 5 4 5. Lalaki 5.5 Bilang ng tagatugon 5.3 Bilang ng tagatugon 1 5 2 5 2 5 2 5 6 5 5 5 4 5 0 5 4 5 1 4 0 4 6 4 9 4 5 4 11 4 10 4 1 4 1 4 14 4 1 3 16 3 9 3 12 3 11 3 11 3 12 3 6 3 8 3 10 3 16 2 9 2 4 2 6 2 9 2 3 2 5 2 8 2 1 1 2 4 2 8 1 Bilang ng 7 tagatugon 1 1 Bilang ng 2 tagatugon 1 Bilang ng 4 tagatugon 1 Bilang ng 6 tagatugon 1 Bilang ng 2 tagatugon 1 Bilang ng 1 tagatugon 1 1 Bilang ng 4 tagatugon 1 1 Bilang ng 3 tagatugon 1 Bilang ng 1 tagatugon 1 Bilang ng 7 tagatugon Babae 5.5 3 2 1 5 11 43 14 14 5 4 3 2 1 3 5 6 12 17 49 4 3 2 1 5 13 41 18 10 5 4 3 2 1 5 12 22 16 32 5 4 3 2 1 6 2 6 1 26 25 24 5. ay makikita ang dami ng mga tagatugon na sumagot sa mga nasabing mga tanong.2 Bilang ng tagatugon 5. batay din sa kasarian ng mga tagatugon.3 5.3 Bilang ng tagatugon 5.7 Bilang ng tagatugon 6.6 5 4 3 5.

64 48.00 5 4 3 2 1 Larawan 9a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5. .21 16.43 50 40 30 20 12.48 27.1: Ayos lang ang maging “single mother. Sumunod ang mga sumagot ng hindi sumasang-ayon na nasa dalawampu’t pitong porsyento (27%).46 Tanong #5. ang talagang sumasangayon ay nasa limang porsyento (5%).” Ang paksang ito ay karaniwang nakikita sa mga soap opera. ang talagang hindi sumang-ayon na dalawampu’t isang porsyento (21%). at ang sumasang-ayon ay wala (0%). kung saan ang bida ay karaniwang nag-iisa na walang asawa.03 0.09 Babae Lalaki 10 0 5. Ayos lang maging "single mother.09 16. Naisama ang nasabing katanungan dahil sa ito ay bahagi ng tunggalian sa pagibig.75 3.27 21." 60 49.1 ayon sa Kasarian Ang bilang ng mga kalalakihan ang siyang may pinakamataas na sagot na katamtaman na nasa apatnapu’t walong porsyento (48%).

51 57. labing-tatlong porsyento (13%) naman ang sumasang-ayon. 12 taong gulang ang may pinakamababang antas na sumagot sa talagang sumasang-ayon na nasa (14%) at 15 taon ang pinakamataas na sumagot na katamtaman na nasa (60%).26 28.90 16.00 3.57 17.13 15.00 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 0.12 6.14 35.00 0.00 0. ang hindi sumasang-ayon na nasa labing-limang porsyento (16%).00 5 4 3 2 1 Larawan 9b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Aytem sa Tanong #5. kung ang edad ang gagawing batayan.00 0. ang iba ay . Ayos lang maging "single mother.09 3." 100 80 60.03 0.24 28.062.00 3.50 5.00 60 40 28.000.57 28.48 32.1 ayon sa Edad Karamihan sa mga tagatugon ang naging katamtaman ang paninindigan sa pagiging single mother.00 0.00 24.57 20 0 14.50 9.23 0.00 14.00 0.29 12.00 0.28 12. kasunod ang talagang hindi sumasang-ayon na nasa labing-anim na porsyento (16%).03 0. at anim na porsyento (6%) ay talagang sumasang-ayon.57 51.47 Ang bilang ng mga babaing tagatugon na pinakamataas na sumagot ay katamtaman na nasa apatnapu’t siyam na porsyento (49%).

at 18 taon ay sumagot ng katamtaman sa larawan 9b na umaabot sa 3% . hindi sumasang-ayon. pareho ang mga kababaihan at kalalakihang tagatugon na sumagot ng katamtaman dahil hindi gaanong maayos na maging single mother na kahit wala siyang asawa ay kaya niyang mabuhay kasama ang kanyang anak. . Ang edad 17 taon ay sumagot ng hindi sumasang-ayon.1 na nagsasabing ayos lang maging single mother. mas maganda kung kasama rin ang haligi ng tahanan at kumpleto ang samahan ng pamilya. Ayon sa suliranin bilang 5. Sa halip.48 nahahati ang karamihan sa pagitan ng katamtaman. at sumasang-ayon. talagang hindi sumasang-ayon.

" 60 50 40 30 20 10 3. labing dalawang posyento (12%) sa hindi sang-ayon.49 Tanong #5.90 27. at talagang sumasang-ayon ay nasa tatlong porsyento (3%). ang sumasang-ayon na nasa labing-walong porsyento (18%).2: Ayos lamang ang pakikiapid.2 ayon sa Kasarian Ang bahagdan ng mga kalalakihan na may pinakamaraming sagot na “talagang hindi sumasang-ayon” ay nasa tatlompu’t anim na porsyento (36%) sumunod dito ang sumagot na “katamtaman” na nasa dalawampu’t pitong porsyento (27%).54 12.79 6.32 36.36 Babae Lalaki 0 5 4 3 2 1 Larawan 10a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.12 56. "Masayang magkaroon ng kalaguyo.27 19.06 6.45 18. Ang katanungan na ito ay layong sukatin ang opinyon ng mga tagatugon sa prinsipyo ng loyalidad sa minamahal.18 13. .

00 3. pitong porsyento (7%) sa sumasang-ayon.000.00 0.03 14. sumunod ang hindi sumasang-ayon na nasa dalawampung na porsyento (20%).00 0.00 29.00 0.13 6. at 60% ang sumagot ng talagang hindi sumasang-ayon na nasa 15 taon).81 20 0 16.12 14. ang pinakamataas ay ang “talagang hindi sumasang-ayon” na nasa limampu’t anim na porsyento (56%).00 0. "Masayang magkaroon ng kalaguyo.00 0.50 3.29 12.64 60.29 15.03 28.00 5 4 3 2 1 Larawan 10b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.50 Sa bilang ng mga kababaihan na sumagot.57 25.50 12.00 0. at tatlong porsyento (3%) naman sa talagang sumasang-ayon.03 0.57 18." 100 80 60 40 28.2 ayon sa Edad Karamihan sa mga tagatugon ang sumagot ng talagang hindi sumasang-ayon sa nasabing katanungan (71% ang sumagot ng talagang hindi sumasang-ayon na nasa 12 taon.29 0.90 0. labing-apat na porsyento (14%) sa katamtaman.18 29.065.00 0.00 14.00 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 7.43 63.00 12. 64% ang sumagot sa talagang hindi sumasang-ayon na nasa 13 na taon.57 71.03 0.00 28. .

mapapansin na karamihan ng mga tagatugon. nananatiling katamtaman ang kanilang paninindigan sa katayuan ng pakikiapid o pagkakaroon ng iba pang kasintahan maliban sa iyong kasalukuyang kasintahan. at ang konsepto ng pakikiapid ay isang gawain na hindi sinasang-ayunan ng lipunan. Lumalabas dito na hindi pa mulat ang mga mag-aaral sa katotohanan sa mga relasyong may kalaguyo. Samantala. kung ang edad ang gagawing batayan.51 Lumalabas dito na naging mataas na antas ng pagsagot ng kalalakihan ay talagang hindi sumasang-ayon sa tanong na “Ayos lamang ang pakikiapid.” subalit mas mataas pa rin ang porsyento ng mga kababaihan na sumagot na lubos na disumasang-ayon na “Ayos lamang ang pakikiapid” dahil sila ay karaniwang apektado sa mga eksena na may kinalaman sa mga kalaguyo. at naroon pa rin sa kanila ang imahe ng Pilipino na karaniwan ay mahinhin at marangal. .

Sa mga soap opera.52 Tanong #5.18 11. at ito ay tiningnan ng mga mananaliksik bilang isang salik sa pagsukat sa opinyon ng mga tagatugon ukol sa romantikong pag-ibig.69 18.49 12. 60 50 40 30 20 10 0 5 4 3 2 1 5.74 6. Madaling magkabalikan ang mga nagkahiwalay ng magkasintahan.36 Babae Lalaki Larawan 11a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.3 ayon sa Kasarian .27 20.13 36.06 14. Ang katanungang ito ay tumatalakay sa rekonsiliyasyon. batay sa panonood nila ng mga soap.12 47. o sa pakikipag-ayos ng mga nagkakatunggaliang tauhan.94 27. isang klasikong sitwasyon ang pakikipagbalikan ng magkasintahan matapos ng hiwalayan dala ng isang tunggalian sa pag-ibig.3: Madaling magkakabalikan ang mga nagkahiwalay nang magkasintahan.

ay magkabalikan uli. kasunod ang talagang hindi sumasangayon na nasa labing dalawang porsyento (12%). . Mas mataas ang porsyento ng mga lalakihan at kababaihan na sumagot ng katamtaman. sumasangayon na nasa labing limang porsyento (15%). hindi sumasang-ayon ay nasa labingwalong porsyento (18%). at iyon ang karaniwang nakikita ng mga tagatugon.3 na “Madaling magkabalikan ang mga nagkahiwalay ng magkasintahan” sa mga kalalakihan ay katamtaman ay nasa tatlumpu’t anim na porsyento (36%).53 Ang bilang ng pinakamataas na sumagot sa Tanong 5. Bagama’t nagagalit ang bida sa tuwing magkakahiwalay sila ng kasintahan.3 na kababaihan na sumagot sa tanong na “Madaling magkabalikan ang mga nagkahiwalay na magkasintahan” na katamtaman ay nasa apatnapu’t pitong porsyento (47%). maaaring namulat na din sila sa katotohanang bukas ang lipunan sa hiwalayan at pagkakabalikan. Ang mga kaugaliang iyon ang karaniwang ipinapalabas sa mga soap opera. Bilang isang mag-aaral. batay sa persepsyon ng bawat Filipino na ang buhay ay dapat magpatuloy matapos ang kabiguan. at talagang sumasang-ayon na nasa anim na porsyento (6%). Ang bilang ng pinakamataas na sumagot sa Tanong 5. at talagang sumasang-ayon ay nasa anim na porsyento (6%). kasunod nito ang hindi sumasang-ayon na nasa dalampu’t isang porsyento (21%). kasunod ang sumasangayon ay nasa dalampu’t pitong porsyento (27%). talagang hindi sumasang-ayon ay nasa labing dalawang porsyento (12%). ngunit matapos ang ilang sandali.

00 6.00 15. katamtaman." 100 80 60 40 20 0 45.13 14.50 0.00 28.03 0. at di-pagsang-ayon.00 0.00 16.50 0.000.00 3.29 71.39 28.00 39.00 3.13 7.57 22.54 "Madaling magkakabalikan ang mga nagkahiwalay nang magkasintahan.18 16. 45% ang sumagot ng katamtaman na nasa 14 at 15 taon).00 0.00 0.58 20.29 14.15 14. .43 18.000. Ang mga nasa 16 taon naman ay nahahati sa talagang sang-ayon.3 ayon sa Edad Karamihan sa mga tagatugon ay nanatiling katamtaman ang paninindigan sa pakikipagbalikan sa dating minamahal (71% ang sumagot ng katamtaman na nasa 12 taon.03 0.16 45.57 28.00 0.21 20.067.57 21.00 0.29 0. na nasa 29% bawat isang aytem.00 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 5 4 3 2 1 Larawan 11b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.

78 27.75 6.27 18.4: Ang pag-ibig ay nadadaan sa “pa-cute.29 Babae Lalaki 3 2 1 Larawan 12a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.” Ang eksenang ito ay karaniwang inilalarawan sa mga soap opera sa kasalukuyan at dinadaan sa panlabas na kagandahan mula sa mga gumaganap ng soap opera. Naging salik din ng mga mananaliksik ang sitwasyong ito sa pagsukat sa opinyon ng mga tagatugon batay sa panonood nila ng soap opera.4 batay sa Kasarian .79 15. Ang pag-ibig ay nadadaan sa "pa-cute." 60 50 40 33.18 30 20 10 0 5 4 5.15 18.55 Tanong #5.33 36.06 25.39 13.

sumunod naman ang mga hindi sumasang-ayon na nasa dalawampu’t pitong porsyento (27%).03 3.68 6.56 Ang pag-ibig ay nadadaan sa “pa-cute.29 3. kasunod ang hindi sumasang-ayon na nasa labinwalong porsyento (18%).00 14. Sa mga kababaihan.00 0.00 12.30 25. labinapat na porsyento (14%) .50 14.000. at huli ay talagang sumasang-ayon na nasa anim na porsyento (6%).57 21. ang sumasang-ayon na nasa labing limang porsyento (15%).03 9.29 0. labinwalong porsyento (18%) sa talagang hindi sumasang ayon.065.26 30.00 28.21 19.90 3.86 39.00 0.50 25.00 0.03 0.4 batay sa Edad Ang pinakamataas na nakuha sa sagot mula sa mga kalalakihan ay ang “katamtaman” na nasa tatlumpu’t tatlong porsyento (33%). pinakamarami ang sumagot na talagang hindi sumasangayon na nasa tatlumpu’t pitong porsyento (37%).39 32.29 0.81 14.00 0.00 28.00 0. sumunod dito ang mga sumagot na “katamtaman” na nasa dalawampu’t lamang porsyento (25%).00 0.” 100 80 60 40 20 0 57.14 42.00 20.00 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 5 4 3 2 1 Larawan 12a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.35 17.000.57 32.

. subalit gustong ring makita ng mga kalalakihan na pinahahalagahan ng asawang lalaking karakter ang isang babaing karakter para maipakita na wagas ang kanyang pagmamahal. nadadaan rin sa pa-cute ang pag-ibig dahil madalas na tumitingin ang isang lalaki sa kagandahan ng panlabas na anyo ng babae.” walang magiging saysay kung ang pag-ibig ay dinadaan sa pacute lamang at hindi sa gawa. nahati naman ang opinyon ng mga tagatugon noong nahiwalay sila batay sa kani-kanilang mga edad. Samantala. at sa mga talagang sumasang-ayon na nasa anim na porsyento (6%). Karamihan ng mga nasa 12 taon (43%). Sa pananaw naman ng mga kalalakihan. samantala naman ang mga nasa 14 na taon (34%) at 16 na taon (57%) ang sumagot ng katamtaman. Ayon sa pananaw ng mga kababaihan na marami ang sumagot ng “Talagang hindi sumasang-ayon.57 sa sumasang-ayon. at mga nasa 15 taon (35%) ay talagang hindi sumasang-ayon sa konsepto ng pagpapa-cute. mga nasa 13 taon (40%).

09 6.5 batay sa Kasarian .33 27. na karaniwan ay nagiging bahagi ng tunggalian sa pagitan ng magkasintahan. Isang third party.18 9.5: Ang kontrabida ay laging kaagaw sa ka-ibigan.74 33.33 Babae Lalaki 18.06 Larawan 13a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5. na karaniwan ay ang kontrabida ng kuwento. Ang kontra-bida ay laging kaagaw ng ka-ibigan. Isa itong karaniwang eksena sa mga soap. 60 50 40 30 20 10 0 5 4 3 2 1 29. ay papasok sa eksena at magpapagulo ng sitwasyon.89 6.59 33.89 6.88 28.58 Tanong #5.

68 9. sumunod ang katamtaman na nasa dalawampu’t walong porsyento (28%).03 0.03 27.00 0.30 28.00 0.00 0.50 33.00 5 4 3 2 1 Larawan 13b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5. pinakamarami ang parehong sumang-ayon at katamtaman na nasa tatlumpu’t anim na porsyento (33%). 100 80 60 42.29 9.57 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 16. sumunod ang sumasang-ayon na nasa dalawampu’t siyam na porsyento (29%).00 0. at talagang hindi sumasang-ayon na nasa anim na porsyento (6%).13 0.00 0.50 0.00 3.27 28.86 42. sumunod naman ang talagang sumasangayon na nasa labing walong porsyento (18%). Sa mga kababaihan.59 Ang kontrabida ay laging kaagaw sa ka-ibigan.5 batay sa Edad Sa mga kalalakihan.03 0. .00 3. at anim na porsyento (6%) ang nasa talagang hindi sumasang-ayon.68 7.57 22.57 14.00 0.00 12 taon 13 taon 14 taon 37.00 0.86 35.00 29.50 0.33 40 20 0 30.29 9.50 28. pinakamarami ang sumagot ay talagang sumasang ayon na nasa tatlumpung porsyento (30%).48 30. ang hindi sumasang-ayon ay nasa pitong porsyento (7%).09 2.00 14. kasunod ang hindi sumasang-ayon na nasa siyam na porsyento (9%).

sumunod naman ang 15 taon na sumagot ng talagang sumasangayon na nasa (38%). ang kontrabida ay naghahanap pa ng ibang karakter na maaaring sumira ng pagsasama ng dalawang nag-iibigan sa “soap opera. karamihan ang sumagot ng talagang sumasang-ayon at katamtaman dahil ayon sa kanila depende sa sitwasyon ng “soap” kung kung may idadagdag na karakter o tauhan na maaaring magpabago pa sa takbo ng istorya. bibihira sa mga soap opera na palaging kaagaw ng kontrabida ang lalaki/babaeng minamahal ng bida. Sa halip. . Sa tumugon ng mga kalalakihan.” Sa tumugon ng mga kababaihan. at 14 na taon na sumagot ng katamtaman ay umaabot sa (35%). ang pinakamataas na sumagot sa Larawan 13b ay parehong 12 taon na sumagot ng sumasang-ayon at 16 na taon na sumagot ng katamtaman na umaabot sa (43%).60 Batay sa edad.

89 30.15 11. pag-iisip.03 Larawan 14a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.6 ayon sa Kasarian .09 15. at ginamit ito ng mga mananaliksik bilang isang salik sa pagkuha ng opinyon ng mga tagatugon sa romantikong pag-ibig. Ang kalidad na ito ay karaniwang nakikita sa mga soap.29 36.03 Babae Lalaki 15.49 29. Ang pagseselos ay karaniwang tumutukoy sa mga damdamin. Normal lang ang sobrang pagseselos.49 3.15 11. 60 50 40 30 20 10 0 5 4 3 2 1 16.29 30.6: Normal lang ang pagseselos. at kaasalang na nagpapamalas ng isang indibidwal na may relasyon na nakararamdam ng banta mula sa isang karibal.61 Tanong #5.36 31.

12 35.50 5.00 0. sumunod and hindi sumasang-ayon na nasa labing anim na porsyento (16%).00 0.00 5 4 3 2 1 Larawan 14a: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.50 32. sumasang-ayon ay nasa tatlumpung porsyento (30%).00 19.27 28.00 0.14 42.57 21.15 14. .86 32.00 57. labing dalawang porsyento (12%) ang talagang hindi sumasang-ayon at labing isang porsyento (11%) ang hindi sumasang-ayon.6 ayon sa Edad Ang pinakamataas na tugon ng mga kalalakihan ay katamtaman na nasa tatlumpu’t anim na porsyento (36%).03 0.24 14. talagang sumasang-ayon na nasa labing anim na porsyento (16%).29 3. sumunod ang sumasang-ayon na nasa tatlumpung porsyento (30%).29 12." 100 80 60 40 20. at tatlong porsyento (3%) sa talagang hindi sumasang-ayon.29 12.21 15.57 24.00 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 0 0.00 0.00 0.00 0. Ang bilang ng mga kababaihang na sumagot ng pinakamaraming tagatugon ay katamtaman na nasa tatlumpu’t isang porsyento (31%).90 7.26 28.35 20 14.62 "Normal lang ang pagseselos.00 32.23 3.26 27.00 0. sumunod ang talagang sumasang-ayon na nasa labing limang porsyento (15%).00 0.00 3.03 0.

madali siyang makaramdam ng pagseselos. hindi masyadong maganda ang sobrang pagseselos dahil nawawalan ang isang tao ng pagkakataon na makisalamuha sa mga kakilala o kaibigan niya bunga ng pagseselos.6. Ayon sa nakikita ng mga kalalakihan. . at 15 taon na sumagot ng sumasang-ayon na may (35%).63 Batay sa edad na sumagot sa tanong 5. sangayon sila na normal lang ang magselos subalit hindi labis. Ayon naman sa mga kababaihan. ang may pinakamataas na sumagot ay 12 taon na sumagot ng katamtaman na may (57%). Likas sa isang babae na kapag nakikita na ang kanyang kasintahang lalaki na may kasamang ibang babae. sumunod dito ang 16 taon na may (43%) na sumagot ng katamtaman.

Ito ay karaniwang ginagawa sa soap opera na handa ang isang karibal ng bida ay gagawa ng paraan para masira ang relasyon ng tunay na magkasintahan.03 3 2 1 Larawan 15: Dami ng mga Lalaki at Babaing Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5. alang-alang sa iyong minamahal.7 .42 40 30 24. alang-alang sa iyong minamahal.12 36.18 12.7: Tama ang paggawa ng masamang bagay.59 3.24 18.64 Tanong #5.14 27. 60 50 42.90 4. Tama ang paggawa ng masama.78 Babae Lalaki 20 10 0 5 4 6.59 24.

43 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 40 20 0 35.00 3.86 35. kasunod nito ang hindi sumasangayon na nasa dalawampu’t apat na porsyento (24%).00 25.03 0.29 14. 100 80 60 42.00 0. at sumasang-ayon na nasa tatlong porsyento (3%). sumunod naman ang katamtaman na nasa labing-walong porsyento (18%). alangalang sa iyong minamahal. pinakamarami ang tumugon sa talagang hindi sumasangayon na nasa apatnapu’t dalawang porsyento (42%). sumasang-ayon na nasa pitong porsyento (7%).7 ayon sa Edad Sa mga kalalakihan.29 14.50 6.29 10. talagang sumasang-ayon na nasa labingdalawang na porsyento (12%).50 0.00 30.86 57.58 42.27 25.00 27.81 5 4 3 2 1 Larawan 15: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #5.00 0.00 71.00 0. at talagang sumasang-ayon na nasa limang porsyento (5%).23 3.00 0.68 7.65 Tama ang paggawa ng masamang bagay.00 0. Sa mga kababaihang tagatugon.81 14.48 17. ang katamtaman na nasa dalawampu’t apat na porsyento (24%). .03 3.06 6. pinakamarami ang sumagot ng talagang hindi sumasang-ayon na nasa tatlumpu’t pitong porsyento (37%).00 0.00 0.06 3. sumunod ang hindi sumasang-ayon ay nasa dalawampu’t walong porsyento (28%).00 0.000.00 9.03 0.

Nakasalig ito sa Bibliya. maging sa pangkaraniwang paniningin ng lipunan. at ang sumagot ng hindi sumasang-ayon na 12 taon na may (43%). at ang batayan ng totoong pag-ibig ay ang paggawa ng kabutihan at hindi kasamaan. Pareho ang naging tugon ng kababaihan at kalalakihan dahil masama ang paggawa ng masasamang bagay alang-alang sa minamahal. ang pinakamaraming sumagot sa tanong 5.7 ay 16 taon na sumagot ng talagang hindi sumasang-ayon na may (71%). sumunod ang 13 taon na sumagot ng talagang hindi sumasang-ayon na nasa (58%). Naniniwala ang mga tagatugon na ang totoong pag-ibig ay laging nasa mabuti.66 Batay sa edad. .

1: Ginagawa ko kung anuman ang nakikita ko sa mga “soap opera.03 5 4 3 2 1 Larawan 16: Dami ng mga Lalaki at Babaing Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.98 39.44 22.1 Karamihan sa mga kalalakihan ang sumagot ng talagang hindi sumasangayon na nasa tatlumpu’t siyam na porsyento (39%). Tanong #6.67 Suliranin #3: Bunga ng Panonood ng soap opera Gamit muli ang iskalang Likert. sumunod ang tatlompu’t tatlong ." 60 50 40 33.60 3.39 30 24.OO 4.OO O.” Ginagawa ko kung anuman ang nakikita ko sa mga "soap opera. Tulad ng nakaraang bahagi. ito ay nahahati sa tatlo.33 45.99 Babae Lalaki 20 10 0 O. sinukat ng mga mananaliksik ang tindi ng mga pangungusap at sitwasyong may kinalaman sa “soap” sa gawain at kaasalan ng mga tagatugon.24 26.

57 21.50 28.57 28. dalawampu’t apat na porsyento (24%) sa katamtaman.00 3.68 porsyento (33%) sa hindi sumasang-ayon.00 0.29 0. tatlong porsyento (3%) sa sang-ayon.00 0. sumunod ang hindi sumasang-ayon na nasa dalawampu’t anim na porsyento (26%). at wala (0%) sa talagang sumasang-ayon. dalampu’t tatlong porsyento (23%) sa talagang hindi sumasang-ayon.000.29 45. Sa mga kababaihan naman.42 37.21 18. Ginagawa ko kung anuman ang nakikita ko sa mga “soap opera. pinakamarami ang sumagot ng katamtaman na nasa apatnapu’t anim na porsyento (46%).03 3.00 5 4 3 2 1 Larawan 16: Dami ng mga Lalaki at Babaing Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.29 0.00 0.50 14. at wala (0%) sa talagang sumasang-ayon.45 42.23 0.29 0.” 100 80 60 40 20 0 14.00 0.00 14.00 0.18 14.03 22.00 0.50 42.33 29.00 0. limang porsyento (5%) sa sumasang-ayon.03 42.032.00 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 3.86 37.000.1 .86 33.50 3.

maraming hindi talaga sumang-ayon dahil hindi ito nagbibigay ng magandang pakikipag-relasyon sa kapwa. 16 na taon na sumagot ng hindi sumasang-ayon. Ayon sa mga tumugon na kalalakihan.69 Batay sa edad.1 ay ang 13 taon na nasa (45%). at 12 taon na sumagot ng talagang hindi sumasang-ayon na nasa (43%) at parehong katamtaman at hindi sumasang-ayon na sumagot ang 15 taon na nasa (38%). Ayon sa mga tumugon na kababaihan. ang may pinakamaraming sumagot sa tanong 6. Halos walang sumagot sa talagang sumasangayon batay sa edad. sumunod ang parehong 14 na taon na sumagot ng katamtaman. . ay normal lamang na nagagaya ng ilang babae kung ako ang nakikita sa mga eksena sa soap opera at hindi napapansin na malayo na ang kanilang ginagawa sa realidad.

tatlumpung porsyento (30%) ang katamtaman.15 3. sumunod naman ang parehong talagang sumasang-ayon na nasa labing-dalawang porsyento (12%). sumunod ang hindi sumasang-ayon na nasa labing-tatlong porsyento (13%).03 0 5 4 3 2 1 Larawan 17a: Dami ng mga Lalaki at Babaing Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.14 41.42 31. at tatlong porsyento (3%) ang talagang hindi sumasang-ayon. 60 50 40 30 24. . Nakakakita ako ng kaparehong mga eksena sa "soap opera" sa totoong buhay.2: Nakakakita ako ng kapareho ng mga eksena sa soap opera sa totoong buhay.12 12.30 Babae Lalaki 20 12.38 42.03 30.30 1.2 Pinakamarami ang sumagot sa mga kalalakihan ng sumasang-ayon na nasa apatnapu’t dalawang porsyento (42%).12 10 2.70 Tanong #6.

21 36.03 2.06 5.57 27.86 33.58 42.50 0.45 6.03 0.00 0.86 42.000.00 6.000.50 21.06 13 taon 14 taon 42.03 3.2 batay sa Edad .00 0.71 Pinakamarami rin sa mga kababaihan ang sumagot ng sumasang-ayon na nasa apatnapu’t isang porsyento (41%).00 3.00 0.000.00 0.36 32. "Nakakakita ako ng kapareho ng mga eksena sa "soap opera" sa totoong buhay.33 32.50 20 14.00 3. sumunod ang hindi sumasang ayon na nasa dalawang porsyento (2%) at isang porsyento (1%) sa talagang hindi sumasang-ayon.00 0.29 12.86 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 40 28. dalwampu’t apat na porsyento (24%) naman sa talagang sumasang-ayon." 100 80 12 taon 60 58.90 0 5 0.00 0.50 28. kasunod nito ang katamtaman na nasa tatlumpu’t isang porsyento (31%).00 0.57 22.00 4 3 2 1 Larawan 17b: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.

ang pagpapa-cute sa kasintahan.72 Batay sa edad. Pareho ang naging tugon ng mga kababaihan at kalalakihan na nakakakita sila ng kapareho ng mga eksena sa soap opera sa totoong buhay base sa kanilang pagkakaunawa. ang may pinakamaraming sumagot sa mga tagatugon ay 14 na taon na sumagot ng sumasang-ayon na nasa (58%). at iba pang sitwasyong batay sa realidad. sumunod ang 12 taon na parehong sumagot ng katamtaman at sumasang-ayon na nasa (43%) at (36%) na 13 taon na sumagot ng talagang sumasang-ayon. tulad ng: pagkakaroon ng kalaguyo ng isang lalaki o babae. . ang imahe ng wagas na pagmamahal. ang paggawa ng masama para sa pag-ibig.

90 3.03 3. kasunod naman ang hindi sumasang-ayon na nasa dalawampu’t apat na porsyento (24%). kasabay nito ang hindi sumasang-ayon na nasa dalampu’t isang porsyento (21%). labing-apat na porsyento (14%) naman sa .03 21.73 Tanong #6.79 6. dalawampu’t isang porsyento (21%) sa talagang hindi sumasangayon.3: Tama lang ang gayahin ang mga bagay na napapanood ko sa "soap opera. at parehong tatlong porsyento (3%) sa talagang sumasang-ayon at sumasangayon.OO 58." Tama lang ang gayahin ang mga bagay na napapanood ko sa "soap opera.21 Babae Lalaki 5 4 3 2 1 Larawan 18: Dami ng mga Lalaki at Babaing Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.3 Karamihan sa mga kalalakihan ang katamtaman na nasa apatnapu’t walong porsyento (48%).62 48.69 13. Pinakamarami naman sa mga kababaihan na sumagot ay ang katamtaman na nasa limampu’t siyam na porsyento (59%).24 20." 60 50 40 30 20 10 0 O.48 24.

00 0.00 0.00 5 4 3 2 1 Larawan 18: Dami ng mga Tagatugon na Sumagot sa Tanong #6.00 3. ang pinakamataas na sumagot ay 14 na taon na nasa (81%) na sumagot ng katamtaman.74 talagang hindi sumasang-ayon.03 0. Ilan dito ang mga mararahas na .23 3.3 batay sa Edad Batay sa edad na sumagot sa tanong 6. May hangganan ang panggagaya sa mga nakikitang eksena sa “soap” dahil may ilang eksena ang mayroong di-magandang katangian sa pag-uugali.00 0.15 12.27 20. Tama lang ang gayahin ang mga bagay na napapanood ko sa "soap opera.000.00 0.00 0.54 42.00 0.90 3.23 3.86 42.000.03 0.00 14.29 10.50 42. at wala (0%) sa talagang sumasang-ayon.00 12 taon 13 taon 14 taon 15 taon 16 taon 17 taon 18 taon 14.03 0. sumunod ang 12 taon na nasa (57%) at 13 taon na nasa (55%) na sumagot ng katamtaman. anim na porsyento (%) sa sumasang-ayon.29 3.86 27." 100 80.00 0.14 54.000.3. Pareho ng pananaw ang mga kababaihan at kalalakihan sa tanong na “Tama lang na gayahin ang mga bagay na napapanood ko sa soap opera.00 57.50 15.65 80 60 40 28.00 20 0 0.57 27.00 0.

Tulad nga ng nabanggit sa mga nagdaang katanungan. ngunit mayroon ding mga hindi dapat.75 eksena na may kinalaman sa pag-ibig at ang pakikiapid at kawalan ng loyalidad sa minamahal. . mayroon ding mga eksena na maaaring gayahin.

at Rekomendasyon Buod Ang pag-aaral na ito ay naglalayong paghambingin ang epekto ng panonood ng mga soap opera ng mga mag-aaral na babae at lalaki ng hayskul ng Mary Immaculate Parish Special School at ang kanilang mga pananaw sa romantikong pag-ibig. Konklusyon. nakuha ng mga mananaliksik ang mga sumusunod na resulta: Sa mga tagatugon: • • Karamihan ng mga tagatugon ay nasa edad na labinlimang (15) taong gulang. Mula sa isangdaa’t dalawampung (120) tagatugon. • Karamihan ng mga tagatugon ay nanonood ng soap opera sa parehong istasyon na nabanggit sa pag-aaral (ABS-CBN at GMA). nakakuha ang mga mananaliksik ng mga datos tungkol sa kanilang dalas sa panonood ng mga soap opera at mga sukat ng kanilang mga ugaling may kinalaman sa soap opera. Mula sa pagpapakita at interpretasyon ng mga datos. Sa dalas ng panonood: • Mas madalas at mas mahaba ang oras na ginugugol ng mga kababaihan sa panonood ng mga soap opera kaysa mga kalalakihan. Karamihan ng mga tagatugon ay pawang kababaihan.76 Kabanata 5 Buod. Sa persepsyon nila sa mga nakikita nila sa mga “soap”: • Karamihan ng mga tagatugon ang nananatiling katamtaman sa isyu ng “single motherhood” na umaabot sa limampung porsyento (50%) .

• Naniniwala ang mga lalaking tagatugon na ang kontrabida ay isang salik sa pagkakaroon ng matinding tunggalian sa mga magkasintahan. habang katamtaman naman ang mga kababaihan sa nasabing isyu. • Naniniwala ang mga tagatugon na mayroong posibilidad na magkabalikan ang mga minsan nang nagkahiwalay na magkasintahan. • Parehong nakakakita ang kalalakihan at kababaihan ng mga sitwasyon sa tunay na buhay na may kahalintulad ng mga ipinapalabas sa “soap. hati naman ang mga kababaihan sa pagsang-ayon at pagiging patas sa isyung ito.” .” • Nanatiling katamtaman ang pananaw ng mga tagatugon sa kung dapat bang gayahin ang mga napapanood sa mga “soap opera. • Habang nasa katamtaman ang paninindigan ng karamihan ng mga kalalakihan sa pagpapa-“cute. • Datapwa’t neutral ang karamihan ng mga kalalakihan sa pagseselos. ang mga kababaihan naman ay nahahati sa pagsang-ayon at pagiging neutral sa isyu ng labis na pagseselos.” malakas namang hindi sumasang-ayon ang mga kababaihan sa palagay na ito.77 • Hindi sumasang-ayon ang mga tagatugon sa ugali ng pakikiapid o pagkakaroon ng kalaguyo. • Malakas ang di-pagsang-ayon ng parehong kasarian sa paggawa ng masama para sa pag-ibig. Sa kaasalan at damdamin: • Talagang hindi sumasang-ayon ang mga kalalakihang tagatugon sa paggaya sa mga nakikita sa soap opera.

78 Kongklusyon Samakatuwid. na maaaring maging bunga ng pagkaraniwang disenyo sa kuwento ng mga “soap. ay nakaimpluwensiya sa kanilang mga sagot. masasabi ng mga mananaliksik na ang kinalabasan ng pag-aaral ay ang mga sumusunod: • Mas madalas ang panonood ng soap opera sa mga kababaihan kaysa mga kalalakihan.” na karaniwan ay nakatuon sa mga kababaihan. nadadaan rin sa pa-cute ang pag-ibig dahil madalas na . Halimbawa na lamang sa konsepto ng single motherhood. • Hindi pa mulat ang mga mag-aaral sa katotohanan sa mga relasyong may kalaguyo. Bagama’t nagagalit ang bida sa tuwing magkakahiwalay sila ng kasintahan. maaaring namulat na din sila sa katotohanang bukas ang lipunan sa hiwalayan at pagkakabalikan. walang magiging saysay kung ang pagibig ay dinadaan sa pa-cute lamang at hindi sa gawa. • Ayon sa pananaw ng mga kababaihan. at ang konsepto ng “adultery” o pakikiapid ay isang gawain na hindi sinasang-ayunan ng lipunan. ay magkabalikan uli. batay sa persepsyon ng bawat Filipino na ang buhay ay dapat magpatuloy matapos ang kabiguan. ngunit matapos ang ilang sandali. datapwa’t nanatiling neutral ang parehong kasarian sa isyung ito. ang kanilang upbringing sa paaralan at maging sa kani-kanilang mga tahanan. Sa pananaw naman ng mga kalalakihan. • Bilang isang estudyante. batay sa kanilang mga kasagutan. • Mulat ang mga kabataang tagatugon sa konsepto ng ideal na pamilya at relasyon. at naroon pa rin sa kanila ang imahe ng “modest” na Filipina.

• Sa tumugon ng mga kalalakihan. madali siyang makaramdam ng pagseselos. • Hindi masyadong maganda ang sobrang pagseselos sa mga kalalakihan dahil nawawalan ang isang tao ng pagkakataon na makisalamuha sa mga kakilala o kaibigan niya bunga ng pagseselos. . Ayon naman sa mga kababaihan. bibihira sa mga soap opera na palaging kaagaw ng kontrabida ang lalaki o babaing minamahal ng bida. Sa tumugon ng mga kababaihan.79 tumitingin ang isang lalaki sa kagandahan ng panlabas na anyo ng babae. at iba pang sitwasyong batay sa realidad. subalit gustong ring makita ng mga kalalakihan na pinahahalagahan ng asawang lalaking karakter ang isang babaing karakter para maipakita na wagas ang kanyang pagmamahal. • Pareho ang naging tugon ng mga kababaihan at kalalakihan na nakakakita sila ng kapareho ng mga eksena sa soap opera sa totoong buhay base sa kanilang pagkakaunawa. ang imahe ng wagas na pagmamahal. tulad ng: pagkakaroon ng kalaguyo ng isang lalaki o babae. ang pagpapa-cute sa kasintahan. Kalikasan ng isang babae na kapag nakikita na ang kanyang kasintahan na may kasamang ibang babae. karamihan ang sumagot ng talagang sumasang-ayon at katamtaman dahil ayon sa kanila depende sa sitwasyon ng “soap” kung kung may idadagdag na karakter o tauhan na maaaring magpabago pa sa takbo ng istorya. ang paggawa ng masama para sa pag-ibig. at ang batayan ng totoong pag-ibig ay ang paggawa ng kabutihan at hindi kasamaan. • Naniniwala ang mga tagatugon na ang totoong pag-ibig ay laging nasa mabuti. sangayon sila na normal lang ang magselos subalit hindi labis.

• Sa mga prodyuser at manunulat ng “soap opera. Tulad nga ng nabanggit sa mga nagdaang katanungan. normal lamang na nagagaya ng ilang babae kung ako ang nakikita sa mga eksena sa soap opera at hindi napapansin na malayo na ang ginagawa sa realidad. ngunit mayroon ding mga hindi dapat. Ilan dito ang mga mararahas na eksena na may kinalaman sa pag-ibig at ang pakikiapid at kawalan ng loyalidad sa minamahal. Nararapat lamang na gabayan nila ang kanilang mga anak sa panonood ng mga “soap. batay sa mga resulta ng pag-aaral na ito ay naging katamtaman ang naging resulta nila base sa napapanood nila sa soap opera: • Sa mga magulang. mayroon ding mga eksena na maaaring gayahin. Batay sa persepsyon ng mga kabataang tagatugon ukol sa mga kaugalian sa “soap.” sapagkat may mga eksena na maaaring hindi angkop sa kanilang edad. Rekomendasyon Nirerekomenda ng mga mananaliksik.” masasabi natin na dapat lamang gabayan ang mga kabataan sa kanilang panonood. Sa mga kababaihan naman.80 • Sa mga kalalakihan. kung saan ay kasama ang mga . maraming hindi talaga sumang-ayon dahil hindi ito nagbibigay ng magandang pakikipag-relasyon sa kapwa. • May hangganan ang panggagaya sa mga nakikitang eksena sa “soap” dahil may ilang eksena ang mayroong di-magandang katangian sa pag-uugali.” Mangyaring ang mga gumagawa ng soap opera ay maihalaw ang kanilang mga kuwento na angkp para sa kanilang mga manonood.

Christine. University of North California. Sage Publications. Speaking of Soap operas. datapwa’t nasa transitional stage na ang mga kabataan pagdating sa mga kaugaliang may kaugnayan sa pag-ibig. NY. The Box: An Oral History of Television. Batay sa pag-aaral. Bowles. Bibliograpiya Aklat Allen. Jennifer. CA. Kate. • Sa mga guro ng mga paaralan. . 2006. 1999. Jeff. David at Richards. 2005. Nawa’y ito ay magsilbing gabay sa mga gumagawa ng soap opera upang sila ay makagawa ng mga programang angko sa kanilang mga manonood. The Aesthetic Experience in Women and Soap opera. Isang Feminismong Pagsusuri ng Apat na Piling Dulang Filipino. 1995. Michael. Penguin Books. Tesis Arroyo. tungkulin din ng mga guro na gabayan ang mga mag-aarall nila sa pagsuri at pagsasabuhay ng kung ano ang napapanood nila sa telebisyon. French. Pamantasang Normal ng Pilipinas.81 kabataan. Television in Contemporary Asia. 1985. New Delhi. Kisseloff. Geharty. Robert Clyde. Dahil nga isa sa mga manonood ng soap ang mga kabataang pumapasok sa paaralan. nakakapansin din sila ng nilalaman ng mga soap na hindi angkop sa edad nila.

Internet at Di-limbag na Materyal http://www.” University of Massachussetts – Amherst. Imus.com/jaxology2/ .82 Carveth. 1985. 2000. Rodney Andrew. Espeleta. Soap opera Viewing and Social Reality: Exploring the Effects of “Love in the Afternoon.” Pamantasang De La Salle-Dasmariñas.freewebs. Ernie. Isang Sarbey sa mga Piling Manonood ng Tanzang Luma. Cavite na may Kinalaman sa Aspetong Pagiging Matagumpay ng Mexicanong Telenobela na Pinamagatang “Rosalinda.

Alam mo bang may mga soap opera sa telebisyon? 2. Ano ang masasabi mo sa mga sumusunod: 5 = Talagang sumasang-ayon 4 = Sumasang-ayon 3 = Neutral 2 = Hindi sumasang-ayon 1 = Talagang hindi sumasang-ayon Ayos lang ang maging “single mother. Normal lang ang sobrang pagseselos. Ikaw ba ay nanood ng mga soap opera sa telebisyon? ( ) Oo ( ) Oo ( ) Hindi ( ) Hindi Kapag “Oo” ang sinagot mo sa mga naunang tanong. Gaano kahaba ang oras na iginugugol mo sa panonood ng soap opera?? ( ) Tatlong oras o mahigit kada araw ( ) Isa hanggang tatlong oras kada araw ( ) Mababa sa isang oras kada araw 4. [ ] = Maaaring mamili ng higit sa isa sa mga nabanggit.83 Apendiks 1: Ang Survey Form Pangalan (opsyonal):_____________________________________________________ Edad: ________ Kasarian: ( ) Lalaki ( ) Babae Baitang/Seksyon: __________________ ( ) = Mamili lamang ng isa sa mga nabanggit. 3.” Ang kontrabida ay laging kaagaw sa ka-ibigan. 5 () () () () () () 4 () () () () () () 3 () () () () () () 2 () () () () () () 1 () () () () () () . 1.” Masayang magkaroon ng kalaguyo. maaari ka nang sumagot sa ibang katanungan. Kung “Hindi. Madaling magkakabalikan ang mga nagkahiwalay nang magkasintahan. Saang tsanel ka nanonood ng soap opera? ( ) ABS-CBN (Primetime Bida) ( ) GMA (Telebabad) ( ) Parehong tsanel ( ) Ibang tsanel: _____________ 5. Ang pag-ibig ay nadadaan sa “pa-cute.” mangyaring ibalik ang papel na ito sa mananaliksik.

() () () () () 6. Ginagawa mo ba ang mga sumusunod: 5 = Talagang sumasang-ayon 4 = Sumasang-ayon 3 = Neutral 2 = Hindi sumasang-ayon 1 = Talagang hindi sumasang-ayon 5 Ginagawa ko kung anuman ang nakikita ko sa mga “soap opera.” Nakakakita ako ng kapareho ng mga eksena sa soap opera sa totoong buhay. alang-alang sa iyong minamahal. Tama lang ang gayahin ang mga bagay na napapanood ko sa “soap opera.84 Tama ang paggawa ng masamang bagay.” () () () 4 () () () 3 () () () 2 () () () 1 () () () .

Las Piñas (Marso 2003) (Kolehiyo) Pamantasang De La Salle-Dasmariñas. 1986 Gerardo T. Atienza Marieta C. Kabite Bachelor of Arts in Broadcast Journalism (Marso 2009) . Atienza Block 27 Lot 8 Phase 4 Soldiers Hills 4 Molino Bacoor. Atienza Edukasyon: (Elementariya) Mary Immaculate Parish Special School. Cavite Kasarian: Pagkamamamayan: Kapanganakan: Mga Magulang: Lalaki Filipino Pebrero 14.85 Apendiks 2: Curriculum Vitae Pangalan ng mananaliksik: Tirahan: Gerard Joseph Andrew C. Las Piñas (Marso 1999) (Hayskul) Mary Immaculate Parish Special School.

86 Apendiks 2: Curriculum Vitae Pangalan ng mananaliksik: Tirahan: Kasarian: Pagkamamamayan: Kapanganakan: Mga Magulang: Aaron A. Imus. Legaspi Edukasyon: (Elementariya) Imus Pilot Elementary School. Kabite (Marso 2000) (Hayskul) Imus Institute. Kabite Bachelor of Arts in Broadcast Journalism (Marso 2008) . Cavite Lalaki Filipino Nobyembre 6. Legaspi 75 Tanzang Luma 1. Legaspi Teresita A. 1987 Carlito C. Kabite (Marso 2004) (Kolehiyo) Pamantasang De La Salle-Dasmariñas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful