GHID pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat

.

c) să asigure absolventului posibilitatea opţiunii pentru cercetarea acelui segment de activitate în care are profunde cunoştinţe generale şi de specialitate dar şi un interes deosebit. − reguli de redactare a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 2). prezentul Ghid conţine: − informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 1). − facilitarea redactării corecte licenţă/diplomă/disertaţie. se impune ca la elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie/diplomă. de de evaluarea a lucrării lucrărilor a lucrării de de de coordonare către absolvent − creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie. care îşi susţin lucrarea de În vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior. Prezentul Ghid pentru redactarea şi licenţă/diplomă/disertaţie are următoarele obiective: − eficientizarea activităţilor licenţă/diplomă/disertaţie.În vederea realizarii acestui deziderat. trebuie să constituie avantajul pe care îl poate oferi explorarea acestuia pentru procesul de formare a viitorilor specialişti. − evaluarea unitară a absolvenţilor licenţă/diplomă/disertaţie. 1 . trebuie corelată cu specializarea universitară a absolventului. sursă a tematicii. − grilă de evaluare a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 4). − reguli de prezentare a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 3). cercetată. să fie respectate următoarele cerinţe: a) criteriul major în opţiunea asupra domeniului. b) tema analizată. d) să existe posibilitaţi de informare suficiente.

este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a) Coperta – va conţine următoarele informaţii: . .numele şi gradul didactic al coordonatorului ştiinţific.CAPITOLUL II STRUCTURA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie.universitatea. b) Pagina de titlu – este pagina care va conţine urmatoarele informaţii: . .numele universităţii.programul de studii. .programul de studii. . .numele absolventului. .Informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa1. . lucrare de disertaţie pentru nivelul master şi lucrare de diplomă).facultatea. .nivelul de susținere al lucrării (lucrarea de licenţă pentru nivelul de licenţa. . . . .anul realizării 2 .anul realizării lucrării .facultatea.numele și gradul didactic al coordonatorului științific.numele absolventului.titlul lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie.

Introducerea . 3 . pe scurt..Informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa2. care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol. prezentate punctele de vedere existente în literatura de specialitate în ceea ce priveste tema abordata. opinia personală privind rezultatele obţinute în cercetare. a căror succesiune este următoarea: . În această parte a lucrării se va prezenta succint importanţa şi actualitatea temei abordate. . Anexa 2. bibliografia şi anexele cu menţionarea paginaţiei corespunzătoare din text. în capitole.Capitolele – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător. subcapitolelor şi subpunctelor. etc).Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. e) Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. în partea finală. c) Cuprins – va conţine denumirea şi numerotarea capitolelor. care nu se numerotează ca şi capitol. fiecare putând să aibă. structura lucrării (numărul de capitole şi titlul fiecărui capitol). o secţiune de concluzii. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.va fi redactată în 3-4 pagini. de asemenea. . motivându-se alegerea ei şi pot fi. precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. f) Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. d) Conţinutul lucrării – lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie trebuie să aibă o organizare logică. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol. În această parte a lucrării se va prezenta. ea constituind argumentul opţiunii pentru tema lucrării şi a cercetării realizate. rezumând conţinutul capitolelor ( se va prezenta foarte pe scurt ce tratează fiecare capitol în parte).

precum şi etichetele tabelelor şi figurilor. până la ultima pagină a lucrării.apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul capitolului (în dreapta). g) Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. f) Antetul paginii . − margine sus: 2 cm.pentru limba română). centrat. care pot fi aliniate centrat. ţ. c) Alinierea textului în cadrul paragrafelor . − margine jos: 2 cm. e) Numerotarea paginilor . 4 .5 linii. b) Spaţiere între rânduri .CAPITOLUL III REGULI DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE Formatul întregii lucrări este A4. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. â . d) Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman. numărul de pagini fiind între 50 şi 80. − margine dreapta: 2 cm. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. prima reprezentând numărul capitolului. ş.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1. î.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă. cu următoarele elemente: a) Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori: − margine stânga: 3 cm.5 cm. cu dimensiunea de 12 puncte. Excepţie fac titlurile capitolelor. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu.

dacă este cazul. pagina sau adresa de Internet completă. lucrarea (cartea). etc). grafice. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în original). în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent. se vor introduce note de subsol pentru a se indica sursa(ele). fiecare figură are număr şi titlu. urmate de titlul lucrării din care se face citarea. Dacă este cazul. definiţii. pagina sau adresa de Internet completă. anul. prima reprezentând numărul capitolului. se menţionează cifre sau se doreşte explicarea unor termeni. (justified). lucrarea (cartea). locul şi anul apariţiei precum şi numărul paginii la care se regăseşte textul citat. i) Note de subsol . editura. anul. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) se face prin indicarea numelui şi a prenumelui acestora.Fiecare tabel are număr şi titlu. Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea. indicând în mod obligatoriu numele autorilor. CAPITOUL IV MODUL DE PREZENTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE Prezentarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. indicând numele autorului(lor). care se menţionează deasupra tabelului. h) Figuri . iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. editura. în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. clasificări. aliniat la marginea din dreapta. sursa figurii se indică pe rândul imediat următor. care se menţionează sub figură. 5 . centrat. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified).în situaţia în care se citează (ex. editura. cât şi rezultatul evaluării comisiei. capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre.figurile (aici sunt incluse imagini. puncte de vedere. sursa datelor se precizează sub tabel.

Lucrarea este prezentată oral în faţa comisiei.forma de prezentare orală. Cadrul didactic coordonator va însoţi absolventul în faţa comisiei. în acelaşi timp cu dosarul de înscriere. . orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru această susţinere. 6 .calitatea exprimării. care o notează în funcţie de mai multe criterii: . Absolvenţii vor fi anunţati asupra datei. . Neprezentarea absolventului la data.originalitatea de concepţie.Lucrarea trebuie depusă la secretariatul facultăţii. dar şi cu privire la metodologia şi resursele folosite. Prezentarea poate fi susţinută. . cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. . ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă. în două exemplare însoţite. de referatul coordonatorului ştiinţific. obligatoriu. Pentru prezentarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie în faţa comisiei.corectitudinea şi rigoarea redactării. cu acordul comisiei.rigoarea argumentaţiei. . conform calendarului întocmit de fiecare facultate în parte. absolventul are la dispoziţie 10-15 minute.relevanţa şi corectitudinea informaţiei. Membrii comisiei pot adresa absolventului întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie.selectarea materialului bibliografic. .

4.5 puncte prezentul Ghid Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei Nr. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Punctaj 2 puncte Respectarea regulilor de structurare a lucrării 1. 3.crt. 1. 2. Criteriu de evaluare 1 2 3 Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Punctaj 7 puncte Respectarea regulilor de structurare a lucrării 1.5 puncte conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform 1.CAPITOLUL V EVALUAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE În vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie. s-au întocmit următoarele grile de evaluare: Grilă de evaluare a lucrării de către cadrul didactic coordonator: Nr.5 puncte conform prezentului Ghid Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări 7 5 puncte .5 puncte conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării 1. Crt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful