GHID pentru redactarea şi evaluarea lucrării de licenţă/diplomă/masterat

.

sursă a tematicii. care îşi susţin lucrarea de În vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior. c) să asigure absolventului posibilitatea opţiunii pentru cercetarea acelui segment de activitate în care are profunde cunoştinţe generale şi de specialitate dar şi un interes deosebit. − facilitarea redactării corecte licenţă/diplomă/disertaţie. trebuie să constituie avantajul pe care îl poate oferi explorarea acestuia pentru procesul de formare a viitorilor specialişti. de de evaluarea a lucrării lucrărilor a lucrării de de de coordonare către absolvent − creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie. se impune ca la elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie/diplomă. Prezentul Ghid pentru redactarea şi licenţă/diplomă/disertaţie are următoarele obiective: − eficientizarea activităţilor licenţă/diplomă/disertaţie. − reguli de prezentare a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 3). cercetată. − grilă de evaluare a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 4). d) să existe posibilitaţi de informare suficiente.În vederea realizarii acestui deziderat. 1 . − reguli de redactare a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 2). să fie respectate următoarele cerinţe: a) criteriul major în opţiunea asupra domeniului. trebuie corelată cu specializarea universitară a absolventului. − evaluarea unitară a absolvenţilor licenţă/diplomă/disertaţie. prezentul Ghid conţine: − informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie (capitolul 1). b) tema analizată.

anul realizării lucrării .nivelul de susținere al lucrării (lucrarea de licenţă pentru nivelul de licenţa. . . . . lucrare de disertaţie pentru nivelul master şi lucrare de diplomă). . .numele și gradul didactic al coordonatorului științific.programul de studii.universitatea.CAPITOLUL II STRUCTURA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE Lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie. b) Pagina de titlu – este pagina care va conţine urmatoarele informaţii: .facultatea. .numele şi gradul didactic al coordonatorului ştiinţific.programul de studii.numele absolventului.anul realizării 2 .titlul lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie.facultatea. este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii: a) Coperta – va conţine următoarele informaţii: . .numele universităţii.numele absolventului.Informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa1. . . . .

. fiecare putând să aibă. Fiecare anexă se va menţiona cel puţin o dată în textul lucrării.Introducerea . ea constituind argumentul opţiunii pentru tema lucrării şi a cercetării realizate. c) Cuprins – va conţine denumirea şi numerotarea capitolelor. în partea finală. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1.Capitolele – lucrarea de licenţă va conţine între 3 şi 8 capitole numerotate crescător. prezentate punctele de vedere existente în literatura de specialitate în ceea ce priveste tema abordata. f) Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista tuturor surselor de informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. Anexa 2.. În această parte a lucrării se va prezenta. subcapitolelor şi subpunctelor.Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. e) Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-o secţiune separată. structura lucrării (numărul de capitole şi titlul fiecărui capitol). 3 . precum şi potenţiale direcţii viitoare de cercetare legate de tema abordată. pe scurt. de asemenea. o secţiune de concluzii. etc). care nu se numerotează ca şi capitol. a căror succesiune este următoarea: . d) Conţinutul lucrării – lucrarea de licenţă/diplomă/disertaţie trebuie să aibă o organizare logică.va fi redactată în 3-4 pagini. se regăsesc cele mai importante concluzii din lucrare. . Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.Informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă sunt prezentate în Anexa2. În această parte a lucrării se va prezenta succint importanţa şi actualitatea temei abordate. motivându-se alegerea ei şi pot fi. opinia personală privind rezultatele obţinute în cercetare. în capitole. bibliografia şi anexele cu menţionarea paginaţiei corespunzătoare din text. care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol. rezumând conţinutul capitolelor ( se va prezenta foarte pe scurt ce tratează fiecare capitol în parte).

e) Numerotarea paginilor . b) Spaţiere între rânduri . dar numărul paginii apare doar începând cu Introducerea. prima reprezentând numărul capitolului.CAPITOLUL III REGULI DE REDACTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE Formatul întregii lucrări este A4. î. − margine jos: 2 cm. Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de 1. cu următoarele elemente: a) Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori: − margine stânga: 3 cm. care pot fi aliniate centrat. 4 . până la ultima pagină a lucrării.textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1.numerotarea paginilor se face începând cu pagina de titlu. Numărul de pagină se inserează în subsolul paginii. g) Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre. iar cea de a doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. d) Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman.5 cm. â . numărul de pagini fiind între 50 şi 80. Excepţie fac titlurile capitolelor. ţ. f) Antetul paginii . centrat.5 linii.textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). − margine sus: 2 cm. − margine dreapta: 2 cm. c) Alinierea textului în cadrul paragrafelor . precum şi etichetele tabelelor şi figurilor. utilizând diacriticele specifice limbii în care este redactată lucrarea (ă.pentru limba română). ş.apare începând cu introducerea şi va conţine numele absolventului (în stânga) şi titlul capitolului (în dreapta). cu dimensiunea de 12 puncte.

sursa datelor se precizează sub tabel. i) Note de subsol . indicând în mod obligatoriu numele autorilor. care se menţionează deasupra tabelului. aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified). urmate de titlul lucrării din care se face citarea. sursa figurii se indică pe rândul imediat următor. editura. indicând numele autorului(lor). (justified). dacă este cazul. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat semnat în original). grafice. în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea acesteia. se menţionează cifre sau se doreşte explicarea unor termeni. definiţii. 5 . pagina sau adresa de Internet completă. aliniat la marginea din dreapta. centrat.Fiecare tabel are număr şi titlu. prima reprezentând numărul capitolului. Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea. locul şi anul apariţiei precum şi numărul paginii la care se regăseşte textul citat. clasificări. se vor introduce note de subsol pentru a se indica sursa(ele). pagina sau adresa de Internet completă. h) Figuri . editura. cât şi rezultatul evaluării comisiei. anul. fiecare figură are număr şi titlu. lucrarea (cartea).în situaţia în care se citează (ex. care se menţionează sub figură. editura. anul. iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul respectiv. capturi de ecran) se numerotează cu 2 cifre. în urma prezentării şi susţinerii acesteia de către absolvent. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) se face prin indicarea numelui şi a prenumelui acestora. lucrarea (cartea). CAPITOUL IV MODUL DE PREZENTARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE Prezentarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. puncte de vedere. Dacă este cazul.figurile (aici sunt incluse imagini. etc).

cu acordul comisiei. în două exemplare însoţite.relevanţa şi corectitudinea informaţiei.forma de prezentare orală. orei şi locaţiei la care îşi vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru această susţinere. Lucrarea este prezentată oral în faţa comisiei.rigoarea argumentaţiei. .Lucrarea trebuie depusă la secretariatul facultăţii.calitatea exprimării. ora şi locaţia stabilite poate atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă.selectarea materialului bibliografic. Neprezentarea absolventului la data. 6 . dar şi cu privire la metodologia şi resursele folosite. obligatoriu. Prezentarea poate fi susţinută. în acelaşi timp cu dosarul de înscriere. Cadrul didactic coordonator va însoţi absolventul în faţa comisiei. Pentru prezentarea lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie în faţa comisiei. . . absolventul are la dispoziţie 10-15 minute. care o notează în funcţie de mai multe criterii: . . conform calendarului întocmit de fiecare facultate în parte. cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint. de referatul coordonatorului ştiinţific.corectitudinea şi rigoarea redactării. .originalitatea de concepţie. Membrii comisiei pot adresa absolventului întrebări referitoare la subiectul lucrării de licenţă/diplomă/disertaţie. . Absolvenţii vor fi anunţati asupra datei.

crt. s-au întocmit următoarele grile de evaluare: Grilă de evaluare a lucrării de către cadrul didactic coordonator: Nr.5 puncte conform prezentului Ghid Prezentarea lucrării şi răspuns la întrebări 7 5 puncte . Criteriu de evaluare 1 2 3 Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Punctaj 7 puncte Respectarea regulilor de structurare a lucrării 1.CAPITOLUL V EVALUAREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ/DIPLOMĂ/DISERTAŢIE În vederea evaluării unitare a lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie. 4. 3.5 puncte prezentul Ghid Grilă de evaluare a lucrării de către membrii comisiei Nr. Criteriu de evaluare Evaluarea calităţii lucrării/cercetării întreprinse Punctaj 2 puncte Respectarea regulilor de structurare a lucrării 1. Crt. 1.5 puncte conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării conform 1. 2.5 puncte conform prezentului Ghid Respectarea regulilor de redactare a lucrării 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful