FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN NA OBDOBIE 2012 – 2015

Predkladateľ: MUDr. Štefan Volák, riaditeľ nemocnice

OBSAH

1 zákládné údaje o organizácii............................................................................3 2 Predmet činnosti................................................................................................3
2.1 Ústavná starostlivosť.....................................................................................3 2.2 Spoločné a vyšetrovacie zložky.....................................................................6 2.3 Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná.....................................6 2.4 Nezdravotnícke odbory ................................................................................6

3 Ciele organizácie...............................................................................................7 4 Vývoj hospodárenia k 31.8.2012.....................................................................7
4.1 Rozbor výnosov.............................................................................................8 4.2 Rozbor nákladov ...........................................................................................9 4.3 Vývoj pohľadávok a záväzkov.....................................................................10 4.4 Ukazovatele likvidity...................................................................................12

5 Finančný plán na obdobie rokov 2012 – 2015...............................................13

ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV

Tabuľka 1: Prehľad položiek Výkazu ziskov a strát k 31.8.2012......................9 Tabuľka 2: Prehľad položiek Súvahy k 31.8.2012...........................................11 Tabuľka 3: Ukazovatele likvidity za obdobie 01 -08/2012...............................12 Tabuľka 4: Plán nákladov a výnosov na obdobie rokov 2012 -2015...............15

Graf 1: Vývoj krátkodobých záväzkov a krátkodobých pohľadávok za obdobie 01 -08/2012.........................................................................................................11 Graf 2: Vývoj ukazovateľa bežná likvidita za obdobie 01 -08/2012.................12 1 ZÁKLÁDNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Ul. Vojtecha Spanyola 43 012 07 Žilina 17335825 MUDr. Štefan Volák 1443 715

Názov zdravotníckeho zariadenia: Sídlo: IČO: Meno a priezvisko riaditeľa:

Evidenčný počet zamestnancov k 30.06.2012: Lôžkový fond k 30.06.2012:

2

PREDMET ČINNOSTI

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina je všeobecná nemocnica s nadregionálnym zabezpečovaním liečebno-preventívnej starostlivosti. Bola zriadená zriaďovacou listinou MZ SR č. 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 9.12.1991 s účinnosťou od 1.1.1992 ako štátna príspevková organizácia. Rozhodnutím MZ SR č. 15627-2/2006-SP došlo k zmene zriaďovacej listiny s účinnosťou od 15.5.2006, v ktorej predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie konkrétne špecifikovanej zdravotnej starostlivosti. Pre zabezpečenie ústavnej starostlivosti slúži posteľový fond s počtom lôžok 715 na 18 lôžkových oddeleniach. Vo FNsP je zriadených 5 stacionárov. Ambulantnú starostlivosť zabezpečuje 63 odborných ambulancií. Na zabezpečenie prevádzky hlavnej činnosti slúžia ďalšie odbory nezdravotníckeho charakteru, ktorých úlohou je zabezpečiť chod FNsP po stránke hospodárskej a materiálnej. FNsP na základe živnostenského listu začala s účinnosťou od 1.1.2007 vykonávať podnikateľskú činnosť.

2.1

Ústavná starostlivosť 1. Anesteziológia a intenzívna medicína  Počet postelí: 6

 Obložnosť: 71,3 % 2. Centrum pre liečbu drogových závislostí  Počet postelí: 32  Obložnosť: 98,6 %
3. Gynekológia a pôrodníctvo a jednotka intenzívnej starostlivosti

 Počet postelí: 70  Obložnosť:73,8 % 4. Chirurgia a jednotka intenzívnej starostlivosti  Počet postelí: 60  Obložnosť: 75,5 % 5. Klinická onkológia a radiačná onkológia  Počet postelí 40  Obložnosť: 116,5 %
6. Liečebňa pre dlhodobo chorých

 Počet postelí: 80  Obložnosť: 71,6 % 7. Neonatológia s jednotkou intenzívnej starostlivosti  Počet postelí: 37  Obložnosť: 103,3 % 8. Neurochirurgia a jednotka intenzívnej starostlivosti  Počet postelí: 25  Obložnosť: 99 %
9. Neurológia a jednotka intenzívnej starostlivosti

 Počet postelí 36  Obložnosť: 86,1 %

10. Oftalmológia  Počet postelí: 10  Obložnosť: 65,4 % 11. Ortopédia a jednotka intenzívnej starostlivosti  Počet postelí: 21  Obložnosť: 94,4 % 12. Pediatria a jednotka intenzívnej starostlivosti  Počet postelí 35
 Obložnosť: 88,6 %

13. Pediatrická ortopédia  Počet postelí 17  Obložnosť: 106,6 % 14. Psychiatria  Počet postelí: 62  Obložnosť: 76,2 % 15. Urológia a jednotka intenzívnej medicíny  Počet postelí: 42  Obložnosť: 83 % 16. Úrazová chirurgia a jednotka intenzívnej starostlivosti
 Počet postelí: 46

 Obložnosť: 72,9 % 17. Urgentný príjem 18. Vnútorné lekárstvo a jednotka intenzívnej starostlivosti  Počet postelí: 96  Obložnosť: 99,1 %

2.2

Spoločné a vyšetrovacie zložky 1. Centrálna sterilizácia 2. Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia 3. Hematológia a krvná banka 4. Lekárska genetika 5. Patológia 6. Rádiológia

2.3

Ambulantná zdravotná starostlivosť špecializovaná 1. Ambulantné centrum dermatovenerológie a. Kožná príjmová ambulancia b. Stacionár c. Detská kožná ambulancia 2. Ambulantné centrum pneumológie a ftizeológie
3. Gastroenterologické centrum

4. Infektologická ambulancia 5. Otorinolaryngológia – centrum JAS a. ORL príjmová a pohotovostná ambulancia b. ORL onkologická ambulancia c. Audiometrická ambulancia a inhalácie d. Denný stacionár e. Operačná výkonnosť 2.4 Nezdravotnícke odbory 1. Ekonomický úsek 2. Lekárska knižnica 3. Nemocničná lekáreň 4. Odbor informatiky a správy systémov 5. Odbor personalistiky a miezd 6. Referát analýz zdravotníckych činností

7. Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 8. Referát kontroly
9. Oddelenie zdravotníckych pomôcok a materiálu

10. Odbor krízového riadenia zdravotníctva Žilinského kraja 11. Útvar krízového riadenia FNsP Žilina 12. Oddelenie technických činností 13. Investičná činnosť 14. Oddelenie prevádzky 15. Oddelenie verejného obstarávania 16. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 17. Oddelenie nákupu, zásobovania a ekonomických činností OLVaS

3

CIELE ORGANIZÁCIE
1. Zabezpečovať výhodné a efektívne partnerské vzťahy so zdravotnými poisťovňami, dodávateľmi a zainteresovanými stranami s cieľom dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia 2. Zefektívniť chod organizácie 3. Zvýšiť efektívnosť vo využívaní finančných zdrojov 4. Poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť 5. Rozširovať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s dopytom na trhu 6. Vytvárať kultúrne a bezpečné podmienky pre zdravotnícky personál a pobyt pacientov v zdravotníckom zariadení 7. Zvyšovať úroveň technologického a diagnostického vybavenia lôžkových a ambulantných činností 8. Motivačnými prvkami zefektívniť prácu zamestnancov

4

VÝVOJ HOSPODÁRENIA K 31.8.2012

K 31. 8. 2012 vykázala nemocnica náklady vo výške 26 951 tis. € a výnosy vo výške 24 189 tis. €. Nemocnica dosiahla záporný výsledok hospodárenia vo výške 2 762 tis. €.

4.1

Rozbor výnosov

Rozhodujúcim zdrojom príjmu nemocnice (85 % z celkových výnosov) sú finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia, poskytované jednotlivými zdravotnými poisťovňami za hospitalizácie, jednodňovú zdravotnú starostlivosť, špecializovanú ambulantnú starostlivosť a výkony spoločných vyšetrovacích zložiek. Súčasný podiel zdravotných poisťovní na výkonoch zdravotnej starostlivosti k 31.8.2012 je nasledovný: - VšZP, a. s. s 81,70 % podielom na výkonoch zdravotnej starostlivosti Dôvera, a. s. s 15,48 % podielom na výkonoch zdravotnej starostlivosti Union, a. s. s 2,82 % podielom na výkonoch zdravotnej starostlivosti.

Ďalšími zdrojmi príjmov nemocnice sú predovšetkým: náhodilé tržby: za interupcie, za samoplatcov a cudzincov, za nadštandardné služby, za odber placentárnej krvi, za doprovod pacientov na lôžku, za sterilitu, za klinické štúdie úhrady občanov za ambulantné služby: pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby v nemocnici je poplatok 1,99 € tržby z podnikateľskej činnosti zahŕňajú predovšetkým: o o o o o príjmy z prenájmu nebytových priestorov a majetku (40 % z celkových výnosov z podnikateľskej činnosti) príjmy z parkovného a parkovacích kariet (23 % z celkových výnosov z podnikateľskej činnosti) za stravovanie (9 % z celkových výnosov z podnikateľskej činnosti) za dodávku energie, za teplo, vodné, stočné a el. energiu (20 % z celkových výnosov z podnikateľskej činnosti) ostatné – sterilizácia, upratovanie, vývoz smetí, využívanie digitálnej ústredne, poplatok v knižnici, za telefón, pranie prádla... (8 % z celkových výnosov z podnikateľskej činnosti)

-

-

-

ostatné prevádzkové výnosy a rezervy zahŕňajú: o o o rezervy predovšetkým na dovolenky, odchodné, odstupné... výnosy z kapitálových a bežných transférov aktivácia pri poskytovaní stravovacích služieb

4.2

Rozbor nákladov

Najvýznamnejšou zložkou nákladov sú osobné náklady, ktoré zahŕňajú mzdové náklady, zákonné zdravotné a sociálne poistenie, ostatné sociálne poistenie a zákonné sociálne náklady. Osobné náklady tvoria 58 % z celkových nákladov a zároveň 77 % z výnosov od zdravotných poisťovní. Druhou najvýznamnejšou zložkou nákladov je spotreba materiálu, ktorá tvorí 24 % celkových nákladov. Spotrebu materiálu tvoria: o
o

náklady na lieky a špeciálny zdravotnícky materiál (80 % z celkovej spotreby materiálu) krv a krvné výrobky (7 % z celkovej spotreby materiálu) potraviny (5 % z celkovej spotreby materiálu) všeobecný materiál (4 % z celkovej spotreby materiálu a zahŕňa predovšetkým pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky) náklady na drobný hmotný majetok (2 % z celkovej spotreby materiálu) ostatný materiál (2 % z celkovej spotreby materiálu a zahŕňa spotrebu pohonných hmôt a spotrebu údržbárskeho materiálu)

o o o o

Treťou najvýznamnejšou zložkou nákladov sú náklady na odpisy, ktoré predstavujú 9 % z celkových nákladov. Ďalšími zdrojmi nákladov sú: o spotreba energie (4 % z celkových nákladov) o služby (predstavujú 3 % z celkových nákladov a zahŕňajú náklady na opravy a udržiavanie, cestovné náklady, náklady na reprezentáciu, lízing, nájomné, informačné služby, telefónne poplatky, poštové, upratovacie služby, služby hospodárskej dopravy, ochrana objektu, vývoz smetí a ostatné služby) dane a poplatky (daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, poplatky ostatné náklady (tvoria 2 % z celkových nákladov a zahŕňajú zmluvné a ostatné pokuty a penále, predaný materiál, odpisy pohľadávok, ostatné náklady na prevádzku, úroky a ostatné finančné náklady).

o o

Tabuľka 1: Prehľad položiek Výkazu ziskov a strát k 31.8.2012

Položka PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY 10 11.1 11.2 11.3. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Osobné náklady Lieky Zdravotnícky materiál Ostatný materiál Spotreba materiálu spolu Spotreba energie Opravy a udržiavanie Ostatné prevádzkové náklady Prevádzkové náklady spolu Prevádzkový výsledok (EBITDA) Odpisy a amortizácia Opravné položky Rezervy Finančné náklady(úroky) Daň z príjmu Zisk za obdobie VšZP Dôvera Union Zahraničné a komerčné poisťovne Výnosy od ZP spolu Tržby náhodilé Tržby z PČ (podnikateľská činnosť) Ostatné prevádzkové výnosy a rezervy Prevádzkové výnosy spolu

Stav k 31.8.2012

16 687 3 162 577 20 426 144 638 2981 24 189 15 728 2 242 2 959 1 308 6 509 1 052 261 872 24 422 (233) 2 518

11 (2 762)

4.3

Vývoj pohľadávok a záväzkov

Nemocnica je dlhodobo zadlžená, vykazuje záväzky vyššie ako pohľadávky a nachádza sa v platobnej neschopnosti. Na základe tabuľky č. 2 môžeme konštatovať, že krátkodobé záväzky k auguste 2012 výrazne vzrástli oproti mesiacu január 2012, a to o 22 %. Záväzky k 31.8 2012 po lehote splatnosti boli vo výške 8 822 tis. € a zahŕňajú predovšetkým neuhradené záväzky za:

-

nákup liekov ŠZM Krv, potraviny a ost. mat. investičný majetok energie služby údržbu penále a ostatné

994 tis. € 3 109 tis. € 480 tis. € 2 654 tis. € 767 tis. € 225 tis. € 415 tis. € 178 tis. €

Pohľadávky k 31.8.2012 vykazuje nemocnica vo výške 5304 tis. €, z toho po lehote splatnosti 38 tis. €. Najväčšiu položku pohľadávok po lehote splatnosti tvoria pohľadávky voči Európskej zdravotnej poisťovni v likvidácii vo výške 25 tis. €.

Tabuľka 2: Prehľad položiek Súvahy k 31.8.2012
AKTÍVA 1 2 3 4 5 6 ZÁVÄZKY 7 8 9 10 11 12 Krátkodobé záväzky Zúčtovanie transferov ŠR Návratná finančná výpomoc Rezervy Ostatné záväzky Záväzky spolu 5 253 382 36 477 5 187 380 36 347 5 093 378 36 296 4 993 375 36 214 4 844 372 36 149 4 799 364 35 969 4 751 374 36 143 4 728 373 36 903 11 380 19 462 11 571 19 209 11 610 19 215 11 889 18 957 12 234 18 699 12 365 18 441 12 835 18 183 13 877 17 925
V tis. € Skutočnosť k 31.1.2012 Skutočnosť k 29.2.2012 Skutočnosť k 31.3.2012 Skutočnosť k 30.4.2012 Skutočnosť k 31.5.2012 Skutočnosť k 30.6.2012 Skutočnosť k 31.7.2012 Skutočnosť k 31.8.2012

Krátkodobé pohľadávky Banky a pokladnica Zásoby Obežné aktíva spolu Hmotný a nehmotný majetok Aktíva spolu

4 561 636 823 6 020 23 281 29 301

4 805 208 843 5 856 22 965 28 821

5 176 98 868 6 142 22 660 28 802

4 952 136 794 5 882 22 346 28 228

5 106 176 829 6 111 22 032 28 143

5 369 113 799 6 281 21 728 28 009

5 168 123 821 6 112 21 416 27 528

5 304 291 854 6 449 21 143 27 592

Graf 1: Vývoj krátkodobých záväzkov a krátkodobých pohľadávok za obdobie 01 -08/2012

4.4

Ukazovatele likvidity

Tabuľka 3: Ukazovatele likvidity za obdobie 01 -08/2012
Ukazovatele likvidity Bežná likvidita Rýchla likvidita
Okamžitá likvidita

01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 0,53 0,46 0,06 0,51 0,43 0,02 0,53 0,45 0,01 0,49 0,43 0,01 0,50 0,43 0,01 0,51 0,44 0,01 0,48 0,41 0,01 0,46 0,40 0,02

Odporúčané hodnoty 1,5-2,5 1,0-1,5 0,2-0,5

Graf 2: Vývoj ukazovateľa bežná likvidita za obdobie 01 -08/2012

5

FINANČNÝ PLÁN NA OBDOBIE ROKOV 2012 – 2015

Finančný plán na obdobie rokov 2012 – 2015 predpokladá: 1. V oblasti výnosov:

Medziročný nárast príjmov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v priemere o cca 7 % súvisí so zvýšením výkonnosti jednotlivých oddelení nemocnice. Dôležité je správna štruktúra zdravotnej starostlivosti v nemocnici, t. zn. robiť také výkony, po ktorých je dopyt poistencov a poisťovní a zároveň robiť ich v takej frekvencii, ktorá je pre nemocnicu výhodná. K tejto štruktúre zdravotníckych výkonov je nutné komunikovať s najbližšou univerzitnou nemocnicou v Martine a nemocnicami VÚC v Žilinskom kraji. To však neznamená, že nemocnica nebude hľadať špeciálne rozvojové programy, ktoré by mali mať nadregionálnu pôsobnosť. Pri zvyšovaní výnosov treba využiť všetky možné zdroje zdravotníckych služieb, ktoré môže nemocnica predať zdravotným poisťovniam. Tento zdroj tvorí v súčasnosti 85 % z celkových výnosov. Nemocnica musí efektívne vykazovať svoje výkony tak, aby bola zabezpečená ich 100 % úplnosť. Ďalej vo vykazovaní musia byť nastavené motivačné nástroje k odstraňovaniu chybovosti. Veľmi dôležitým zdrojom je rokovanie s poisťovňami pre zabezpečenie efektívnych služieb pre poistencov. Zároveň predpokladáme v rokoch 2014 – 2015 iba tržby od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. Nárast tržieb z predaja tovaru súvisí s otvorením verejnej lekárne, kde predpokladáme obchodnú maržu v priemere 13,50 %. Udržanie príjmov z nájmu nebytových priestorov minimálne na úrovni roku 2012 Nárast príjmov za nadštandardné služby úpravou cien poskytovaných služieb. Je potrebné marketingovo stanoviť cenu tak, aby bola akceptovaná pre platcu a aj nemocnicu. Cenovú inventarizáciu odporúčam robiť minimálne 2-krát do roka. Nárast príjmov od občanov – zavedenie poplatkov za zdravotné výkony a zároveň prehodnotenie cien za parkovanie (tržby z PČ).


2. V oblasti nákladov:

Pokles osobných nákladov o 8 % v roku 2013 súvisí s optimalizáciou zamestnancov a zmenou pracovných zmlúv. Osobné náklady majú najvýraznejší vplyv na efektivitu zdravotníckeho zariadenia. Prakticky je potrebné čo najefektívnejšie využiť cca 60 % výnosov, ktoré sa môžu použiť na mzdové a sociálne náklady. V súčasnosti osobné náklady tvoria až 80 % celkových výnosov. Dôležité je mať taký počet zamestnancov, na ktorých

môžeme použiť uvedenú výšku finančných zdrojov. Optimalizácia pracovných miest by mala prebehnúť v dvoch fázach, a to:

o o

personálny audit nezdravotníckych zamestnancov a týchto redukovať v prvej fáze personálny audit zdravotníckych zamestnancov s dôrazom na minimálne personálne požiadavky od zdravotných poisťovní. V rokoch 2014 – 2015 predpokladáme zníženie absolútneho poštu zamestnancov a a tým mierny nárast osobných nákladov v priemere o viac ako 2 %. Predpokladáme, že pomer osobných nákladov k výnosom od ZP bude postupne klesať v rokoch 2013 – 2015 takto: 2013...... 71 % 2014.......65 % 2015.......63 %

Nárast nákladov za materiál v rokoch 2013 až 2015 v priemere o cca 4-5 % súvisí s predpokladaným rastom ukončených hospitalizácií a zvýšením výkonnosti oddelení nemocnice, a teda zvýšenými nákladmi na lieky, ŠZM, zdravotnícky materiál a pod. Zároveň je nutné vyvinúť tzv. permanentný tlak na cenu s cieľom jej znižovania. K tomu je potrebné použiť tieto nástroje: verejné obstarávanie, využívanie akčných ponúk, združovanie sa do nákupov s inými organizáciami, konzultácie so zriaďovateľom. Dôležitá je taktiež pravidelná kontrola výdavkov v spotrebe všeobecného materiálu a zmenou v systéme odpisovania liekov – odpis liekov na pacienta. Medziročný nárast nákladov na energie o 5 % súvisí s predpokladaným nárastom cien energií. Tu odporúčame inventarizovať tepelné audity, optimálne odbery v čase u elektrickej energie a pod. Významný nárast nákladov na opravy a udržiavanie a ostatných prevádzkových nákladov súvisí s nutnou potrebou modernizácie a inovácie. Zároveň odporúčame realizovať audit dodávateľských zmlúv na služby, opravy, revízie s cieľom maximálne znižovať ceny. Udržanie ostatných nákladov na úrovni roku 2012. Ide predovšetkým o odpisy. Odpisy sú samostatnou kapitolou, ktoré možno ovplyvniť iba účtovne a tu odporúčame používať ukazovateľ EBIDTA tzv. prevádzkový zisk, ktorý položku odpisy nezahŕňa.

Tabuľka 4: Plán nákladov a výnosov na obdobie rokov 2012 -2015
V tis. EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY VšZP Dôvera Union Zahraničné a komerčné poisťovne Výnosy od ZP spolu Tržby z predaja T a S Tržby náhodilé Tržby z PČ (podnikateľská činnosť) Ostatné prevádzkové výnosy Prevádzkové výnosy spolu PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY Osobné náklady Lieky Zdravotnícky materiál Ostatný materiál Spotreba materiálu spolu Náklady na predaný tovar Spotreba energie Opravy a udržiavanie Ostatné prevádzkové náklady Prevádzkové náklady spolu Prevádzkový výsledok (EBITDA) Odpisy a amortizácia Finančné náklady(úroky) Daň z príjmu Zisk za obdobie

Predpoklad 2012 24 952 4 816 847 15 30 630 214 1 035 3 405 35 284 24 918 3 590 4 552 1 947 10 089 1 483 399 1 410 38 299 (3 015) 3 769 18 145 (6 947)

Predpoklad 2013 26 600 5 000 900 20 32 520 895 235 1 139 3 405 38 194 23 102 3 770 4 780 2 044 10 593 775 1 557 1 850 1 910 39 788 (1 594) 3 769 18 145 (5 526)

Predpoklad 2014 29 350 5 250 1 000 25 35 625 1 795 250 1 200 3 196 42 066 23 150 4 085 5 100 2 147 11 332 1 550 1 635 2 200 2 190 42 057 9 3 769 18 145 (3 923)

Predpoklad 2015 31 600 5 513 1 100 30 38 243 1 970 385 1 260 3 146 45 004 24 020 4 180 5 170 2 254 11 604 1 700 1 717 2 230 2 220 43 491 1 513 3 769 18 145 (2 419)

Od Augusta 2012 dochádza k dramatickému zadlžovaniu nemocnice viď EBITDA vplyvom zvýšenia platov lekárov, druhej tranže. Týmto problémom sa vedenie nemocnice aktuálne zabýva, aby sa celkové mzdy dostali pod kontrolu. Hlavným problémom je nárok na 50% mzdy lekárov už pri odslúžení 2 rešp. 3 služieb a nároku na uvedené navýšenie, ktoré je garantované v zmluve jedného každého lekára. Jedným z možných riešení je Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, nebo dohody s oddeleniami. Prvotné opatrenia sa vedenie snaží zaviesť už k 1.11. 2012 a to u lekárov ako aj u laborantov, inštrumentárok a sestier OAIM. Realizáciou krízových opatrení predovšetkým v súvislosti s optimalizáciou pracovných miest, zvyšovaním výkonnosti a efektivity pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zvýšením výnosov od zdravotných poisťovní predpokladáme postupné zlepšovanie

výsledku hospodárenia v rokoch 2013 až 2015. Avšak v súčasnosti je nemocnica dlhodobo zadlžená, nachádza sa v platobnej neschopnosti a nedisponuje dostatočnou výškou finančných prostriedkov na úhradu záväzkov po lehote splatnosti, ktoré oslabujú napredovanie nemocnice. Na to, aby sme dosiahli zlepšenie finančnej situácie nemocnice, je potrebná určitá podpora zo strany zdravotnej poisťovne, a to formou poskytnutia preddavku na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. vo výške akútnej potreby, ktorá v súčasnosti činí 10 850 tis. €. Čerpanie preddavku by bolo najoptimálnejšie v dvoch krokoch: 1. 8 mil. € akútne do 15.10.2012 k úhrade záväzkov po splatnosti (viď bod 4.3). Najakútnejšie sú záväzky za odber tepla, kde Žilinská teplárenská, a. s. zahájila s nemocnicou proces znižovania dodávok a odpájania. Ďalej ide o záväzky za elektrickú energiu. Najakútnejšie je potrebné uhradiť záväzky za lieky a ŠZM, bez ktorých nemôže nemocnica vykonávať svoju činnosť a realizovať vyššie výkony. 2. Cca 2,85 mil. € realizovať do konca roku 2012 s tým, že tieto financie budú opäť použité na úhradu záväzkov podľa splátkových kalendárov s najväčšími a najdôležitejšími veriteľmi.

Vypracoval 8.10.2012

Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful