You are on page 1of 16

FAKULTN NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ILINA

PODNIKATESK PLN NA OBDOBIE 2012 2015

Predkladate: MUDr. tefan Volk, riadite nemocnice

OBSAH

1 zkldn daje o organizcii............................................................................3 2 Predmet innosti................................................................................................3


2.1 stavn starostlivos.....................................................................................3 2.2 Spolon a vyetrovacie zloky.....................................................................6 2.3 Ambulantn zdravotn starostlivos pecializovan.....................................6 2.4 Nezdravotncke odbory ................................................................................6

3 Ciele organizcie...............................................................................................7 4 Vvoj hospodrenia k 31.8.2012.....................................................................7


4.1 Rozbor vnosov.............................................................................................8 4.2 Rozbor nkladov ...........................................................................................9 4.3 Vvoj pohadvok a zvzkov.....................................................................10 4.4 Ukazovatele likvidity...................................................................................12

5 Finann pln na obdobie rokov 2012 2015...............................................13

ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV

Tabuka 1: Prehad poloiek Vkazu ziskov a strt k 31.8.2012......................9 Tabuka 2: Prehad poloiek Svahy k 31.8.2012...........................................11 Tabuka 3: Ukazovatele likvidity za obdobie 01 -08/2012...............................12 Tabuka 4: Pln nkladov a vnosov na obdobie rokov 2012 -2015...............15

Graf 1: Vvoj krtkodobch zvzkov a krtkodobch pohadvok za obdobie 01 -08/2012.........................................................................................................11 Graf 2: Vvoj ukazovatea ben likvidita za obdobie 01 -08/2012.................12 1 ZKLDN DAJE O ORGANIZCII
Fakultn nemocnica s poliklinikou ilina Ul. Vojtecha Spanyola 43 012 07 ilina 17335825 MUDr. tefan Volk 1443 715

Nzov zdravotnckeho zariadenia: Sdlo: IO: Meno a priezvisko riaditea:

Evidenn poet zamestnancov k 30.06.2012: Lkov fond k 30.06.2012:

PREDMET INNOSTI

Fakultn nemocnica s poliklinikou ilina je veobecn nemocnica s nadregionlnym zabezpeovanm lieebno-preventvnej starostlivosti. Bola zriaden zriaovacou listinou MZ SR . 3724/1991-A/XIV-1 zo da 9.12.1991 s innosou od 1.1.1992 ako ttna prspevkov organizcia. Rozhodnutm MZ SR . 15627-2/2006-SP dolo k zmene zriaovacej listiny s innosou od 15.5.2006, v ktorej predmetom innosti nemocnice je poskytovanie konkrtne pecifikovanej zdravotnej starostlivosti. Pre zabezpeenie stavnej starostlivosti sli posteov fond s potom lok 715 na 18 lkovch oddeleniach. Vo FNsP je zriadench 5 stacionrov. Ambulantn starostlivos zabezpeuje 63 odbornch ambulanci. Na zabezpeenie prevdzky hlavnej innosti slia alie odbory nezdravotnckeho charakteru, ktorch lohou je zabezpei chod FNsP po strnke hospodrskej a materilnej. FNsP na zklade ivnostenskho listu zaala s innosou od 1.1.2007 vykonva podnikatesk innos.

2.1

stavn starostlivos 1. Anesteziolgia a intenzvna medicna Poet postel: 6

Oblonos: 71,3 % 2. Centrum pre liebu drogovch zvislost Poet postel: 32 Oblonos: 98,6 %
3. Gynekolgia a prodnctvo a jednotka intenzvnej starostlivosti

Poet postel: 70 Oblonos:73,8 % 4. Chirurgia a jednotka intenzvnej starostlivosti Poet postel: 60 Oblonos: 75,5 % 5. Klinick onkolgia a radian onkolgia Poet postel 40 Oblonos: 116,5 %
6. Lieeba pre dlhodobo chorch

Poet postel: 80 Oblonos: 71,6 % 7. Neonatolgia s jednotkou intenzvnej starostlivosti Poet postel: 37 Oblonos: 103,3 % 8. Neurochirurgia a jednotka intenzvnej starostlivosti Poet postel: 25 Oblonos: 99 %
9. Neurolgia a jednotka intenzvnej starostlivosti

Poet postel 36 Oblonos: 86,1 %

10. Oftalmolgia Poet postel: 10 Oblonos: 65,4 % 11. Ortopdia a jednotka intenzvnej starostlivosti Poet postel: 21 Oblonos: 94,4 % 12. Pediatria a jednotka intenzvnej starostlivosti Poet postel 35
Oblonos: 88,6 %

13. Pediatrick ortopdia Poet postel 17 Oblonos: 106,6 % 14. Psychiatria Poet postel: 62 Oblonos: 76,2 % 15. Urolgia a jednotka intenzvnej medicny Poet postel: 42 Oblonos: 83 % 16. razov chirurgia a jednotka intenzvnej starostlivosti
Poet postel: 46

Oblonos: 72,9 % 17. Urgentn prjem 18. Vntorn lekrstvo a jednotka intenzvnej starostlivosti Poet postel: 96 Oblonos: 99,1 %

2.2

Spolon a vyetrovacie zloky 1. Centrlna sterilizcia 2. Fyziatria, balneolgia, lieebn rehabilitcia 3. Hematolgia a krvn banka 4. Lekrska genetika 5. Patolgia 6. Rdiolgia

2.3

Ambulantn zdravotn starostlivos pecializovan 1. Ambulantn centrum dermatovenerolgie a. Kon prjmov ambulancia b. Stacionr c. Detsk kon ambulancia 2. Ambulantn centrum pneumolgie a ftizeolgie
3. Gastroenterologick centrum

4. Infektologick ambulancia 5. Otorinolaryngolgia centrum JAS a. ORL prjmov a pohotovostn ambulancia b. ORL onkologick ambulancia c. Audiometrick ambulancia a inhalcie d. Denn stacionr e. Operan vkonnos 2.4 Nezdravotncke odbory 1. Ekonomick sek 2. Lekrska kninica 3. Nemocnin lekre 4. Odbor informatiky a sprvy systmov 5. Odbor personalistiky a miezd 6. Refert analz zdravotnckych innost

7. Refert bezpenosti a ochrany zdravia pri prci a poiarnej ochrany 8. Refert kontroly
9. Oddelenie zdravotnckych pomcok a materilu

10. Odbor krzovho riadenia zdravotnctva ilinskho kraja 11. tvar krzovho riadenia FNsP ilina 12. Oddelenie technickch innost 13. Investin innos 14. Oddelenie prevdzky 15. Oddelenie verejnho obstarvania 16. Oddelenie lieebnej vivy a stravovania 17. Oddelenie nkupu, zsobovania a ekonomickch innost OLVaS

CIELE ORGANIZCIE
1. Zabezpeova vhodn a efektvne partnersk vzahy so zdravotnmi poisovami, dodvatemi a zainteresovanmi stranami s cieom dosiahnutia vyrovnanho hospodrenia 2. Zefektvni chod organizcie 3. Zvi efektvnos vo vyuvan finannch zdrojov 4. Poskytova kvalitn zdravotn starostlivos 5. Rozirova rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v slade s dopytom na trhu 6. Vytvra kultrne a bezpen podmienky pre zdravotncky personl a pobyt pacientov v zdravotnckom zariaden 7. Zvyova rove technologickho a diagnostickho vybavenia lkovch a ambulantnch innost 8. Motivanmi prvkami zefektvni prcu zamestnancov

VVOJ HOSPODRENIA K 31.8.2012

K 31. 8. 2012 vykzala nemocnica nklady vo vke 26 951 tis. a vnosy vo vke 24 189 tis. . Nemocnica dosiahla zporn vsledok hospodrenia vo vke 2 762 tis. .

4.1

Rozbor vnosov

Rozhodujcim zdrojom prjmu nemocnice (85 % z celkovch vnosov) s finann prostriedky z verejnho zdravotnho poistenia, poskytovan jednotlivmi zdravotnmi poisovami za hospitalizcie, jednodov zdravotn starostlivos, pecializovan ambulantn starostlivos a vkony spolonch vyetrovacch zloiek. Sasn podiel zdravotnch poisovn na vkonoch zdravotnej starostlivosti k 31.8.2012 je nasledovn: - VZP, a. s. s 81,70 % podielom na vkonoch zdravotnej starostlivosti Dvera, a. s. s 15,48 % podielom na vkonoch zdravotnej starostlivosti Union, a. s. s 2,82 % podielom na vkonoch zdravotnej starostlivosti.

almi zdrojmi prjmov nemocnice s predovetkm: nhodil trby: za interupcie, za samoplatcov a cudzincov, za nadtandardn sluby, za odber placentrnej krvi, za doprovod pacientov na lku, za sterilitu, za klinick tdie hrady obanov za ambulantn sluby: pri poskytovan ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rmci lekrskej sluby prvej pomoci a stavnej pohotovostnej sluby v nemocnici je poplatok 1,99 trby z podnikateskej innosti zahaj predovetkm: o o o o o prjmy z prenjmu nebytovch priestorov a majetku (40 % z celkovch vnosov z podnikateskej innosti) prjmy z parkovnho a parkovacch kariet (23 % z celkovch vnosov z podnikateskej innosti) za stravovanie (9 % z celkovch vnosov z podnikateskej innosti) za dodvku energie, za teplo, vodn, ston a el. energiu (20 % z celkovch vnosov z podnikateskej innosti) ostatn sterilizcia, upratovanie, vvoz smet, vyuvanie digitlnej stredne, poplatok v kninici, za telefn, pranie prdla... (8 % z celkovch vnosov z podnikateskej innosti)

ostatn prevdzkov vnosy a rezervy zahaj: o o o rezervy predovetkm na dovolenky, odchodn, odstupn... vnosy z kapitlovch a bench transfrov aktivcia pri poskytovan stravovacch sluieb

4.2

Rozbor nkladov

Najvznamnejou zlokou nkladov s osobn nklady, ktor zahaj mzdov nklady, zkonn zdravotn a socilne poistenie, ostatn socilne poistenie a zkonn socilne nklady. Osobn nklady tvoria 58 % z celkovch nkladov a zrove 77 % z vnosov od zdravotnch poisovn. Druhou najvznamnejou zlokou nkladov je spotreba materilu, ktor tvor 24 % celkovch nkladov. Spotrebu materilu tvoria: o
o

nklady na lieky a pecilny zdravotncky materil (80 % z celkovej spotreby materilu) krv a krvn vrobky (7 % z celkovej spotreby materilu) potraviny (5 % z celkovej spotreby materilu) veobecn materil (4 % z celkovej spotreby materilu a zaha predovetkm pracie, istiace, dezinfekn prostriedky) nklady na drobn hmotn majetok (2 % z celkovej spotreby materilu) ostatn materil (2 % z celkovej spotreby materilu a zaha spotrebu pohonnch hmt a spotrebu drbrskeho materilu)

o o o o

Treou najvznamnejou zlokou nkladov s nklady na odpisy, ktor predstavuj 9 % z celkovch nkladov. almi zdrojmi nkladov s: o spotreba energie (4 % z celkovch nkladov) o sluby (predstavuj 3 % z celkovch nkladov a zahaj nklady na opravy a udriavanie, cestovn nklady, nklady na reprezentciu, lzing, njomn, informan sluby, telefnne poplatky, potov, upratovacie sluby, sluby hospodrskej dopravy, ochrana objektu, vvoz smet a ostatn sluby) dane a poplatky (da z motorovch vozidiel, da z nehnutenost, poplatky ostatn nklady (tvoria 2 % z celkovch nkladov a zahaj zmluvn a ostatn pokuty a penle, predan materil, odpisy pohadvok, ostatn nklady na prevdzku, roky a ostatn finann nklady).

o o

Tabuka 1: Prehad poloiek Vkazu ziskov a strt k 31.8.2012

Poloka PREVDZKOV VNOSY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PREVDZKOV NKLADY 10 11.1 11.2 11.3. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Osobn nklady Lieky Zdravotncky materil Ostatn materil Spotreba materilu spolu Spotreba energie Opravy a udriavanie Ostatn prevdzkov nklady Prevdzkov nklady spolu Prevdzkov vsledok (EBITDA) Odpisy a amortizcia Opravn poloky Rezervy Finann nklady(roky) Da z prjmu Zisk za obdobie VZP Dvera Union Zahranin a komern poisovne Vnosy od ZP spolu Trby nhodil Trby z P (podnikatesk innos) Ostatn prevdzkov vnosy a rezervy Prevdzkov vnosy spolu

Stav k 31.8.2012

16 687 3 162 577 20 426 144 638 2981 24 189 15 728 2 242 2 959 1 308 6 509 1 052 261 872 24 422 (233) 2 518

11 (2 762)

4.3

Vvoj pohadvok a zvzkov

Nemocnica je dlhodobo zadlen, vykazuje zvzky vyie ako pohadvky a nachdza sa v platobnej neschopnosti. Na zklade tabuky . 2 meme kontatova, e krtkodob zvzky k auguste 2012 vrazne vzrstli oproti mesiacu janur 2012, a to o 22 %. Zvzky k 31.8 2012 po lehote splatnosti boli vo vke 8 822 tis. a zahaj predovetkm neuhraden zvzky za:

nkup liekov ZM Krv, potraviny a ost. mat. investin majetok energie sluby drbu penle a ostatn

994 tis. 3 109 tis. 480 tis. 2 654 tis. 767 tis. 225 tis. 415 tis. 178 tis.

Pohadvky k 31.8.2012 vykazuje nemocnica vo vke 5304 tis. , z toho po lehote splatnosti 38 tis. . Najviu poloku pohadvok po lehote splatnosti tvoria pohadvky voi Eurpskej zdravotnej poisovni v likvidcii vo vke 25 tis. .

Tabuka 2: Prehad poloiek Svahy k 31.8.2012


AKTVA 1 2 3 4 5 6 ZVZKY 7 8 9 10 11 12 Krtkodob zvzky Ztovanie transferov R Nvratn finann vpomoc Rezervy Ostatn zvzky Zvzky spolu 5 253 382 36 477 5 187 380 36 347 5 093 378 36 296 4 993 375 36 214 4 844 372 36 149 4 799 364 35 969 4 751 374 36 143 4 728 373 36 903 11 380 19 462 11 571 19 209 11 610 19 215 11 889 18 957 12 234 18 699 12 365 18 441 12 835 18 183 13 877 17 925
V tis. Skutonos k 31.1.2012 Skutonos k 29.2.2012 Skutonos k 31.3.2012 Skutonos k 30.4.2012 Skutonos k 31.5.2012 Skutonos k 30.6.2012 Skutonos k 31.7.2012 Skutonos k 31.8.2012

Krtkodob pohadvky Banky a pokladnica Zsoby Oben aktva spolu Hmotn a nehmotn majetok Aktva spolu

4 561 636 823 6 020 23 281 29 301

4 805 208 843 5 856 22 965 28 821

5 176 98 868 6 142 22 660 28 802

4 952 136 794 5 882 22 346 28 228

5 106 176 829 6 111 22 032 28 143

5 369 113 799 6 281 21 728 28 009

5 168 123 821 6 112 21 416 27 528

5 304 291 854 6 449 21 143 27 592

Graf 1: Vvoj krtkodobch zvzkov a krtkodobch pohadvok za obdobie 01 -08/2012

4.4

Ukazovatele likvidity

Tabuka 3: Ukazovatele likvidity za obdobie 01 -08/2012


Ukazovatele likvidity Ben likvidita Rchla likvidita
Okamit likvidita

01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 0,53 0,46 0,06 0,51 0,43 0,02 0,53 0,45 0,01 0,49 0,43 0,01 0,50 0,43 0,01 0,51 0,44 0,01 0,48 0,41 0,01 0,46 0,40 0,02

Odporan hodnoty 1,5-2,5 1,0-1,5 0,2-0,5

Graf 2: Vvoj ukazovatea ben likvidita za obdobie 01 -08/2012

FINANN PLN NA OBDOBIE ROKOV 2012 2015

Finann pln na obdobie rokov 2012 2015 predpoklad: 1. V oblasti vnosov:

Medziron nrast prjmov za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v priemere o cca 7 % svis so zvenm vkonnosti jednotlivch oddelen nemocnice. Dleit je sprvna truktra zdravotnej starostlivosti v nemocnici, t. zn. robi tak vkony, po ktorch je dopyt poistencov a poisovn a zrove robi ich v takej frekvencii, ktor je pre nemocnicu vhodn. K tejto truktre zdravotnckych vkonov je nutn komunikova s najbliou univerzitnou nemocnicou v Martine a nemocnicami VC v ilinskom kraji. To vak neznamen, e nemocnica nebude hada pecilne rozvojov programy, ktor by mali ma nadregionlnu psobnos. Pri zvyovan vnosov treba vyui vetky mon zdroje zdravotnckych sluieb, ktor me nemocnica preda zdravotnm poisovniam. Tento zdroj tvor v sasnosti 85 % z celkovch vnosov. Nemocnica mus efektvne vykazova svoje vkony tak, aby bola zabezpeen ich 100 % plnos. alej vo vykazovan musia by nastaven motivan nstroje k odstraovaniu chybovosti. Vemi dleitm zdrojom je rokovanie s poisovami pre zabezpeenie efektvnych sluieb pre poistencov. Zrove predpokladme v rokoch 2014 2015 iba trby od Veobecnej zdravotnej poisovne, a. s. Nrast trieb z predaja tovaru svis s otvorenm verejnej lekrne, kde predpokladme obchodn maru v priemere 13,50 %. Udranie prjmov z njmu nebytovch priestorov minimlne na rovni roku 2012 Nrast prjmov za nadtandardn sluby pravou cien poskytovanch sluieb. Je potrebn marketingovo stanovi cenu tak, aby bola akceptovan pre platcu a aj nemocnicu. Cenov inventarizciu odporam robi minimlne 2-krt do roka. Nrast prjmov od obanov zavedenie poplatkov za zdravotn vkony a zrove prehodnotenie cien za parkovanie (trby z P).

2. V oblasti nkladov:

Pokles osobnch nkladov o 8 % v roku 2013 svis s optimalizciou zamestnancov a zmenou pracovnch zmlv. Osobn nklady maj najvraznej vplyv na efektivitu zdravotnckeho zariadenia. Prakticky je potrebn o najefektvnejie vyui cca 60 % vnosov, ktor sa mu poui na mzdov a socilne nklady. V sasnosti osobn nklady tvoria a 80 % celkovch vnosov. Dleit je ma tak poet zamestnancov, na ktorch

meme poui uveden vku finannch zdrojov. Optimalizcia pracovnch miest by mala prebehn v dvoch fzach, a to:

o o

personlny audit nezdravotnckych zamestnancov a tchto redukova v prvej fze personlny audit zdravotnckych zamestnancov s drazom na minimlne personlne poiadavky od zdravotnch poisovn. V rokoch 2014 2015 predpokladme znenie absoltneho potu zamestnancov a a tm mierny nrast osobnch nkladov v priemere o viac ako 2 %. Predpokladme, e pomer osobnch nkladov k vnosom od ZP bude postupne klesa v rokoch 2013 2015 takto: 2013...... 71 % 2014.......65 % 2015.......63 %

Nrast nkladov za materil v rokoch 2013 a 2015 v priemere o cca 4-5 % svis s predpokladanm rastom ukonench hospitalizci a zvenm vkonnosti oddelen nemocnice, a teda zvenmi nkladmi na lieky, ZM, zdravotncky materil a pod. Zrove je nutn vyvin tzv. permanentn tlak na cenu s cieom jej zniovania. K tomu je potrebn poui tieto nstroje: verejn obstarvanie, vyuvanie aknch ponk, zdruovanie sa do nkupov s inmi organizciami, konzultcie so zriaovateom. Dleit je taktie pravideln kontrola vdavkov v spotrebe veobecnho materilu a zmenou v systme odpisovania liekov odpis liekov na pacienta. Medziron nrast nkladov na energie o 5 % svis s predpokladanm nrastom cien energi. Tu odporame inventarizova tepeln audity, optimlne odbery v ase u elektrickej energie a pod. Vznamn nrast nkladov na opravy a udriavanie a ostatnch prevdzkovch nkladov svis s nutnou potrebou modernizcie a inovcie. Zrove odporame realizova audit dodvateskch zmlv na sluby, opravy, revzie s cieom maximlne zniova ceny. Udranie ostatnch nkladov na rovni roku 2012. Ide predovetkm o odpisy. Odpisy s samostatnou kapitolou, ktor mono ovplyvni iba tovne a tu odporame pouva ukazovate EBIDTA tzv. prevdzkov zisk, ktor poloku odpisy nezaha.

Tabuka 4: Pln nkladov a vnosov na obdobie rokov 2012 -2015


V tis. EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PREVDZKOV VNOSY VZP Dvera Union Zahranin a komern poisovne Vnosy od ZP spolu Trby z predaja T a S Trby nhodil Trby z P (podnikatesk innos) Ostatn prevdzkov vnosy Prevdzkov vnosy spolu PREVDZKOV NKLADY Osobn nklady Lieky Zdravotncky materil Ostatn materil Spotreba materilu spolu Nklady na predan tovar Spotreba energie Opravy a udriavanie Ostatn prevdzkov nklady Prevdzkov nklady spolu Prevdzkov vsledok (EBITDA) Odpisy a amortizcia Finann nklady(roky) Da z prjmu Zisk za obdobie

Predpoklad 2012 24 952 4 816 847 15 30 630 214 1 035 3 405 35 284 24 918 3 590 4 552 1 947 10 089 1 483 399 1 410 38 299 (3 015) 3 769 18 145 (6 947)

Predpoklad 2013 26 600 5 000 900 20 32 520 895 235 1 139 3 405 38 194 23 102 3 770 4 780 2 044 10 593 775 1 557 1 850 1 910 39 788 (1 594) 3 769 18 145 (5 526)

Predpoklad 2014 29 350 5 250 1 000 25 35 625 1 795 250 1 200 3 196 42 066 23 150 4 085 5 100 2 147 11 332 1 550 1 635 2 200 2 190 42 057 9 3 769 18 145 (3 923)

Predpoklad 2015 31 600 5 513 1 100 30 38 243 1 970 385 1 260 3 146 45 004 24 020 4 180 5 170 2 254 11 604 1 700 1 717 2 230 2 220 43 491 1 513 3 769 18 145 (2 419)

Od Augusta 2012 dochdza k dramatickmu zadlovaniu nemocnice vi EBITDA vplyvom zvenia platov lekrov, druhej trane. Tmto problmom sa vedenie nemocnice aktulne zabva, aby sa celkov mzdy dostali pod kontrolu. Hlavnm problmom je nrok na 50% mzdy lekrov u pri odslen 2 rep. 3 sluieb a nroku na uveden navenie, ktor je garantovan v zmluve jednho kadho lekra. Jednm z monch rieen je Nerovnomern rozvrhnutie pracovnho asu, nebo dohody s oddeleniami. Prvotn opatrenia sa vedenie sna zavies u k 1.11. 2012 a to u lekrov ako aj u laborantov, intrumentrok a sestier OAIM. Realizciou krzovch opatren predovetkm v svislosti s optimalizciou pracovnch miest, zvyovanm vkonnosti a efektivity pri poskytovan zdravotnej starostlivosti a zvenm vnosov od zdravotnch poisovn predpokladme postupn zlepovanie

vsledku hospodrenia v rokoch 2013 a 2015. Avak v sasnosti je nemocnica dlhodobo zadlen, nachdza sa v platobnej neschopnosti a nedisponuje dostatonou vkou finannch prostriedkov na hradu zvzkov po lehote splatnosti, ktor oslabuj napredovanie nemocnice. Na to, aby sme dosiahli zlepenie finannej situcie nemocnice, je potrebn urit podpora zo strany zdravotnej poisovne, a to formou poskytnutia preddavku na poskytovanie zdravotnej starostlivosti zo strany Veobecnej zdravotnej poisovne, a. s. vo vke aktnej potreby, ktor v sasnosti in 10 850 tis. . erpanie preddavku by bolo najoptimlnejie v dvoch krokoch: 1. 8 mil. aktne do 15.10.2012 k hrade zvzkov po splatnosti (vi bod 4.3). Najaktnejie s zvzky za odber tepla, kde ilinsk teplrensk, a. s. zahjila s nemocnicou proces zniovania dodvok a odpjania. alej ide o zvzky za elektrick energiu. Najaktnejie je potrebn uhradi zvzky za lieky a ZM, bez ktorch neme nemocnica vykonva svoju innos a realizova vyie vkony. 2. Cca 2,85 mil. realizova do konca roku 2012 s tm, e tieto financie bud op pouit na hradu zvzkov poda spltkovch kalendrov s najvmi a najdleitejmi veritemi.

Vypracoval 8.10.2012

Ing. Tom Tvarek, MBA