DINAMIKA: Dinamika sistema materijalnih tačaka i krutog tela

12.1. Štap mase m, dužine l kreće se u vertikalnoj ravni, pri čemu na njega dejstvuje prateća sila F konstantnog intenziteta. Napadna linija sile F je stalno kolinearna sa pravcem štapa. Ukoliko se u početnom trenutku štap nalazio na x-osi, centar mase mirovao, a ugaona brzina bila ω0 , odrediti zakon kretanja štapa, tj. x C (t), y C (t) i ϕ(t). 12.2. Štap AB mase m, dužine l se oslanja krajem A na glatku horizontalnu ravan, a krajem B može da klizi po glatkoj vertikalnoj ravni. U tački A štapa dejstvuje horizontalna sila F. Odrediti kako treba da se menja intenzitet sile F u funkciji ugla ϕ koji štap gradi sa horizontalnim pravcem, da bi ugaona brzina štapa bila konstantna.

12.3. Štap AD mase M=20kg, dužine L=1.2m je pušten da se kreće iz položaja α = 0 zanemarljivo malom početnom brzinom. Njegove tačke A i B se posredstvom lakih klizača zanemarljivih dimenzija kreću u horizontalnoj i vertikalnoj glatkoj vođici, repsektivno. Odrediti ugaonu brzinu štapa pri prolasku kroz položaj α=30o. Odrediti i brzinu tačke B kada ona dodirne horizontalnu podlogu, ako je krutost opruge, koja je nenapregnuta postavljena u prikazani položaj, k=5kN/m, dok je b=0.45m.

12.4. Disk mase m, poluprečnika r kotrlja se bez klizanja po horizontalnoj nepokretnoj ravni, pod dejstvom horizontalne sile F čiji se intenzitet menja po zakonu F = a t , gde je a pozitivna realna konstanta. Odrediti trenutak vremena u kom će disk započeti da se kotrlja sa klizanjem, ako je koeficijent trenja između diska i podloge µ. Disk je započeo kretanje iz stanja mirovanja.

12.5. Disk mase m, poluprečnika r kotrlja se sa klizanjem po horizontalnoj nepokretnoj ravni. Koeficijent trenja između diska i podloge je µ. Odrediti trenutak vremena u kom će disk započeti da se kotrlja bez klizanja i put koji će do tog trenutka preći centar mase diska C. Brzina centra mase u početnom trenutku je iznosila v 0 , dok je ugaona brzina bila nula.

gde je k pozitivna realna konstanta. Ako tada klizač dolazi u kontakt sa oprugom. Koliki treba da bude koeficijent trenja da bi disk proklizao u početnom trenutku? 12. odnosno dobošu. a x koordinata centra mase diska C.10. poluprečnika R kotrlja se bez klizanja uz strmu ravan nagiba α. Pored sile sopstvene težine na disk. odrediti njenu maksimalnu deformaciju. Disk mase M. Teg se kreće po hrapavoj horizontalnoj podlozi. odrediti silu u užetu 1 i ugaonu brzinu diska. Odrediti kako se menja brzina centra diska u zavisnosti od koordinate x. koji započinje kretanje iz stanja mirovanja iz položaja α=45o odrediti brzinu klizača B kada štapovi zauzmu horizontalan položaj. koje je drugim krajem vezano za podlogu.6. gde je c pozitivna realna konstanta. 12. pretpostavljajući da užad ne proklizavaju po disku. Sistem je postavljen u vertikalnu ravan. a t vreme. Za disk je kruto vezan laki doboš poluprečnika r = R 2 . dejstvuje sila F. Pretpostaviti da između diskova i podloge nema proklizavanja. dejstvuje spreg M. kako to pokazuje slika.8. poluprečnika R namotano je uže 1. Na disk mase M. odrediti koliko će vremena proteći do trenutka kad počne da proklizava.9. Ako je sistem započeo kretanje iz stanja mirovanja. ako je koeficijent trenja između diska i podloge µ. poluprečnika r kotrlja se bez klizanja niz strmu ravan nagiba α. kako to pokazuje slika. 12. Koeficijent trenja između tega i podloge iznosi µ. dok je disk mirovao. čiji drugi kraj je vezan za teg mase m. čiji se intenzitet menja po zakonu F = k x . 12. Disk mase M. čiji se intenzitet menja po zakonu M = c ⋅ t . U početnom položaju x koordinata tačke C je bila a. pod dejstvom horizontalne sile F konstantnog intenziteta. poluprečnika R kotrlja se bez klizanja po horizontalnoj nepokretnoj ravni. za čiji drugi kraj je vezan teg mase m = 2 M . odrediti kako se menja brzina tega u zavisnosti od vremena. Za sistem prikazan na slici. na koga je namotano uže 2. Disk mase m.12. Ako je sistem započeo kretanje iz stanja mirovanja. Ako je disk započeo kretanje iz stanja mirovanja. . merena od položaja A. Pored sile sopstvene težine na disk.7. Na disk je namotano uže.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful