Μπνξείο λα βξεηο ηα αληίζεηα;

άζπξν καύξν .

καιαθό ζθιεξό .

ζήκεξα αύξην .

κέζα έμω .

δεμηά αξηζηεξά .

κπξνζηά πίζω .

ωξαίνο άζχεκνο .

πινύζηνο θηωχόο .

πάλω θάηω .

ψειά χακειά .

δέζηε θξύν .

θιείλω αλνίγω .

κπαίλω βγαίλω .

λύχηα κέξα .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful