P. 1
Free

Free

|Views: 2|Likes:
Published by Izzat Ismail
Free
Free

More info:

Published by: Izzat Ismail on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERLIS

)
PERMOHONAN JAWATAN PENTADBIRAN
Sila lekatkan
sekeping gambar
terbaru
GAMBAR TIDAK
DIKEMBALIKAN
JAWATAN YANG DIPOHON : ………………………………………………………………………………………
A. KETERANGAN DIRI
1. Nama Penuh (HURUF BESAR) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
. N!mb!r "a# Pengenalan ($ama)%Pasp!t a. N!mb!r "a# Pengenalan (Baru)
&. "e'arganegaraan ( ) (ala*sia +. Bangsa : ………………………………………
B ) Bukan ,. Agama : ………………………………………
-. Alamat Surat (en*urat (HURUF BESAR) .. N!. /el. Rumah
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… N!. /el. Bimbit
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… N!. /el. Pe0abat
E1(ail : ………………………………………………………
2. /arikh $ahir Hari Bulan /ahun 2a. Negeri $ahir ………………………………………………
3. /ara4 Perkah'inan : B ) Bu0ang " ) "ah'in 15. 6antina $ ) $aki1$aki
6 ) 6an#a 7 ) 7u#a P ) Perempuan
11. i. Nama Suami%8steri : ………………………………………………………….. ii. Peker0aan : …………………………………………………
iii. Alamat /empat Beker0a : …………………………………………………………………………………………………………………………………
B. SEJARAH KELAYAKAN AKADEMIK
1. "eterangan berkenaan kela*akan Aka#emik #i Sek!lah9 (aktab #an%atau Uni:ersiti hen#aklah #iberi #i #alam ruang #i ba'ah.
PERINGATAN : Sila sertakan salinan Si0il9 7ipl!ma #an 80a;ah *ang tela !"#a$a% untuk membuktikan semua ken*ataan *ang #iberi.
<al!n 0uga #ikehen#aki menghantar "eputusan Peperiksaan (Statement !4 Results atau /ranskrip) *ang lengkap.
Na&a Kela'a$a%(B"!a%) Pa%)$at(Kela#
Ke*+,"a%(-GPA
Kel+l+#a%
Baa#a
Mala'#"a
Na&a Se$.la(
I%#t"t+#" Pe%)a,"a% T"%))"
Ta/"$ L+l+#
i.
ii.
iii.
i:.
:.
:i.
:ii.
Si0il Berhenti Sek!lah
SRP%P(R%$<E
SP(%SP=(%(<E
Si0il P!liteknik
S/P(
………………………………...
…………………………………
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………….
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
BORANG PERJAWATAN UiTM 76/13 (III) Pindaan 7/2003 Ta/"$ T+t+* Pe%e/"&aa% B./a%) : 16 Oktober 2012
1&. "eahlian Pr!4esi!nal (N*atakan lama masa keahlian) :
Na&a Ba!a% P/.0e#".%al N.&1./ Al" Ta/"$
i.
ii.
iii.
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….
…………………………..
…………………………..
…………………………..
-. PENGALAMAN BEKERJA
1+. Sila beri maklumat tentang peker0aan #ahulu hingga kini menurut susunan tarikh :1 (sila buat lampiran 0ika ruang ti#ak men>ukupi)
PERINGATAN : Sertakan surat pengesahan ma0ikan atau surat ta'aran #an berhenti berkhi#mat.
(Pemoon da!i"ada Pe#a$ai %an# &edan# Be!'idma( di Pe!'idma(an A$am/Badan Be!'an)n/*)a+a Tem"a(an
me+(i,a me,a,)i *e()a Ja-a(an ma+in#.ma+in# dan enda',a di+e!(a'an den#an +a,inan *en/a(aan Pe!'idma(an /an#
di'ema+'ini)
Ta/"$ Ja2ata% D"*e)a%) Na&a !a% Ala&at Ma,"$a% Ga,"
M+la Ta&at
………………
………………
………………
………………
………………
……………….
……………….
……………….
……………….
……………….
……………………………………….…….
……………………………………….…….
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………………………
………………………………………………….……..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
D. PENGAKUAN PEMOHON
1,. Sa*a mengaku baha'a segala keterangan #i atas a#alah benar #an betul
/arikh : …………………………… ………………………………………………………………
/an#atangan Pem!h!n
E. PENGESAHAN MAJIKAN
1-. 7engan ini #isahkan baha'a pem!h!n telah men*alurkan perm!h!nann*a melalui "etua 6abatan%(a0ikan. (Pen#e+aan ini an/a )n()'
"emoon da!i"ada Pe#a$ai %an# &edan# Be!'idma( di Pe!'idma(an A$am/Badan Be!'an)n/*)a+a Tem"a(an)
/arikh : …………………………… ………………………………………………………………
(/an#atangan ? <!p "etua 6abatan%(a0ikan)
Nama : …………………………………………………
6a'atan : ………………………………………………….
PERHATIAN KEPADA PEMOHON
S"la #+#+% !a% #ta*el$a% !.$+&e% 'a%) tela !"#a$a% #e1a)a"&a%a 1e/"$+t :3
1. B!rang Perm!h!nan
. Salinan "a# Pengenalan
&. Salinan Si0il Berhenti Sek!lah9 P(R%SRP%$<E9 SP(%SP(=%(<E9 Si0il P!liteknik9 S/P(
+. Salinan Si0il 7ipl!ma9 80a;ah Sar0ana (u#a9 Sar0ana9 Ph7
,. Surat pengesahan #ari ma0ikan atau surat ta'aran%berhenti berkhi#mat
-. 7!kumen berkaitan *ang b!leh men*!k!ng perm!h!nan 0a'atan *ang berkenaan
Perm!h!nan *ang telah lengkap hen#aklah #ialamatkan kepa#a :1
TIMBALAN PENDA4TAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERLIS)5 KAMPUS ARAU
67866 ARAU5 PERLIS
Sila sampaikan pa#a atau sebelum tarikh tutup penerimaan b!rang perm!h!nan.
Pe/"%)ata% : Pe/&..%a% 'a%) t"!a$ le%)$a* t"!a$ a$a% !"la'a%

PENGAKUAN PEMOHON 15. …………………………………………... Dengan ini disahkan bahawa pemohon telah menyalurkan permohonannya melalui Ketua Jabatan/Majikan.Nama Badan Profesional i. …………………………. Surat pengesahan dari majikan atau surat tawaran/berhenti berkhidmat 6.. Nombor Ahli …………………………………………. ……………………….. KAMPUS ARAU 02600 ARAU. Salinan Kad Pengenalan 3. ………………………. Salinan Sijil Diploma. …………………………………………………………………………………………. Tarikh ………………………….. ……………………………………………. C. iii. ………………………………………….. (Pengesahan ini hanya untuk pemohon daripada Pegawai Yang Sedang Berkhidmat di Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan) Tarikh : …………………………… ……………………………………………………………… (Tandatangan & Cop Ketua Jabatan/Majikan) Nama : ………………………………………………… Jawatan : …………………………………………………. ……………………….……. Ijazah Sarjana Muda. PERHATIAN KEPADA PEMOHON Sila susun dan stapelkan dokumen yang telah disahkan sebagaimana berikut :1. …………………………. ………………. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………. Salinan Sijil Berhenti Sekolah. ……………………………………………. Dokumen berkaitan yang boleh menyokong permohonan jawatan yang berkenaan Permohonan yang telah lengkap hendaklah dialamatkan kepada :TIMBALAN PENDAFTAR KANAN BAHAGIAN PENTADBIRAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERLIS).……. Sila beri maklumat tentang pekerjaan dahulu hingga kini menurut susunan tarikh :. ………………. (Pemohon daripada Pegawai Yang Sedang Berkhidmat di Perkhidmatan Awam/Badan Berkanun/Kuasa Tempatan mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing dan hendaklah disertakan dengan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini) Tarikh Mula Tamat Jawatan Dipegang Nama dan Alamat Majikan Gaji ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………. ………………………………………. Borang Permohonan 2.……. ……………….(sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi) PERINGATAN : Sertakan surat pengesahan majikan atau surat tawaran dan berhenti berkhidmat. D. ………………. Sarjana. ………………………. ………………………………………………………… …………………………………………………. PhD 5. Sijil Politeknik. PENGESAHAN MAJIKAN 16. STPM 4. PENGALAMAN BEKERJA 14. ……………………………………….. PERLIS Sila sampaikan pada atau sebelum tarikh tutup penerimaan borang permohonan. ii. PMR/SRP/LCE. Peringatan : Permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan . SPM/SPMV/MCE. Saya mengaku bahawa segala keterangan di atas adalah benar dan betul Tarikh : …………………………… ……………………………………………………………… Tandatangan Pemohon E.. ……………………………………………..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->