Curs 2011 – 12. Universitat de les Illes Balears. Grau d’Educació Infantil.

Guia didàctica: El petit eriçó.

Alumnes: Ribas Fernández, Alicia. Rodríguez Rodríguez, Amanda. Roig Galdón, Cira.

Curs: 4t de Grau.

Assignatura: Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d’EA en la P.I. (22025).

Professora: Arrabal Cormenzana, Marina.

Eivissa, 23 de gener de 2013.

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Índex.

Pàg. 1. Justificació....................................................................................................... 2. 2. Grup destinatari................................................................................................ 3. 3. Àrees tractades................................................................................................. 4. 4. Objectius.......................................................................................................... 4. 5. Continguts tractats........................................................................................... 5. 6. Descripció general i orientacions d’ús............................................................. 7. 7. Representació gràfica del material................................................................. 11. 8. Guió............................................................................................................... 13. 9. Qüestions organitzatives................................................................................ 24. 10. Pautes d’avaluació....................................................................................... 26. 11. Recursos complementaris............................................................................ 28. 12. Webgrafia..................................................................................................... 29.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 1

Recurs interactiu: El petit eriçó.

1. Justificació. Els sentiments és el tema escollit per a la realització d’aquest recurs interactiu, doncs considerem que és molt important treballar aquest aspecte, tant rellevant de la personalitat, des d’edats primerenques.

Atès que trobem, que una assimilació correcta dels sentiments que estan experimentant les persones trobades al voltant dels infants, com les seves pròpies, farà que ells desenvolupin, de forma adient, les habilitats socials bàsiques per a una correcta interacció amb altres subjectes. Per exemple, si un infant no és capaç d’adonar-se que el seu amic està trist no podrà actuar de forma adequada en aquella situació.

Així mateix, creiem que és un tema bastant recurrent ja que amb ell es poden desenvolupar altres temàtiques, és a dir, és pot treballar des d’una perspectiva transversal.

Tot i que el tema dels sentiments el podem trobar en gairebé tots els recursos didàctics per a mestres, per al nostre projecte no hem tingut com a referència cap unitat didàctica i ha estat elaborat íntegrament per nosaltres. D’altra banda, el títol seleccionat per al nostre projecte és El petit eriçó i l’hem escollit perquè s’explica una història per a boixos i d’ella s’extreuen activitats lúdiques. Per tant, pensem que ha de tenir una denominació fàcil i senzilla per a que els nens ho puguin recordar.

Igualment, pensem que realitzar aquest recurs didàctic amb les noves tecnologies és una forma atractiva per a treballar amb els infants, ja que és una eina motivadora acord amb la realitat social que viuen el al·lots. A més a més, aquesta metodologia ajudarà als infants a familiaritzar-se amb el llenguatge escrit i amb habilitats motrius relacionades amb la manipulació dels ordinadors i els seus estris.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 2

Recurs interactiu: El petit eriçó.

2. Grup destinatari. Aquest projecte va dirigit a nens d’edats entre els quatre i els cinc anys, ja que el nostre principal objectiu és treballar els diferents estats d’ànim. Doncs, volem que ells pugin entendre’ls i així poder empatitzar amb les persones que hi ha al seu voltant i conseqüentment aprendre diferents habilitats social.

És a dir, pensem que aquesta temàtica, els sentiments, és molt adient per a tractar a l’etapa d’infantil, doncs ells estan començant a viure les diferents emocions de forma personal i viureu en tercera persona els ajudarà a comprendre-ho. Igualment, el recurs interactiu que nosaltres hem creat té una diversitat d’imatges i sons atraient i adaptats a l’edat dels nens.

Així mateix en ser una temàtica de tractament transversal es pot treballar en qualsevol moment del dia, de manera que podrem aprofitar els esdeveniments que succeeixin en el dia a dia de l’aula, com pot ser: un aniversari, que comporta felicitat; una baralla o una pèrdua, que comporta tristor, etc.

I pel que fa al tractament de les diferents necessitats que puguin tenir els nens hem de dir que pensem que hi ha elements, com són: els sons, la grandària de les imatges, els texts, etc., que facilitaran la relació que s’establirà entre els subjectes i el recurs, però no podem assegurar cent per cent que totes les tasques estiguin adaptades a totes la diversitat de necessitats. Per exemple, si el mestre vol que els boixos treballin de forma cooperativa i fa grups per parelles i en un d’aquests grups hi ha un nen sort, pot fer que aquella parella de nens faci la tasca de reconèixer sons (Reconeixes aquest so?). És per això que confiem en el bon fer dels adults que recomanaran aquest recurs, doncs pensem que depenent del que vulgui aconseguir l’educador i de les característiques dels nens es podran fer unes activitats o altres.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 3

Recurs interactiu: El petit eriçó.

3. Àrees tractades.

En ser el nostre recurs interactiu una activitat per a infants del segon cicle d’Educació Infantil, les àrees que tractarem seran les tres que existeixen al Currículum d’Infantil: coneixement de si mateix i autonomia personal, coneixement de l’entorn, i llenguatges: comunicació i representació. Doncs, com es cita al esmentat Decret, tots els continguts que s’han de treballar en aquesta etapa només adquiriran sentit des de la complementarietat amb la resta de les àrees i s’han d’interpretar des de la globalitat de l’acció i dels aprenentatges dels infants.

En altres paraules, en ser la temàtica del nostre projecte una qüestió transversal, com són els sentiments, pensem que s’engloba dins qualsevol de les àrees que composen el Currículum d’Infantil. Per exemple, si una de les activitats és saber diferenciar quan un personatge està content o trist, això és la base d’una comunicació, per tant implica el treball en l’Àrea de Comunicació i Representació. Però a la vegada, si una altra activitat consisteix en cercar un element perdut dins un context, podem assegurar que dita tasca pertany a l’Àrea de Coneixement de l’entorn.

4. Objectius.

Les fites que volem aconseguir pensem que són clares i concises i considerem que no ens plantegem un nombre d’objectius massa estens ni massa reduït. Per tant, creiem que les nostres finalitats queden reflectides en els següents ítems:        

Reconèixer els diferents sentiments. Saber seqüenciar escenes en el temps. Exercitar la memòria. Desenvolupar estratègies de relació o emparellament. Aprendre a discriminar sons. Familiaritzar als garrits amb el llenguatge escrit. Iniciar als infants en el llenguatge visual dels recursos interactius. Millorar les destreses motrius dels al·lots amb el ratolí i el teclat.
Pàg. 4

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Recurs interactiu: El petit eriçó.

5. Continguts tractats.

En aquest punt esmentarem els continguts, dividits per àrees i blocs, que es treballaran en el nostre recurs interactiu segons el currículum d’Educació Infantil de les Illes Balears (2008).

Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal.

Bloc I. El cos i la pròpia imatge. - Identificació, comprensió i expressió dels propis sentiments, emocions, vivències, preferències i interessos, respectant també els dels altres. Control progressiu dels sentiments i emocions i superació de temors. - Reconeixement de la identitat i característiques dels altres, acceptant-les i valorant-les positivament, respectant les diferències, personals, físiques, socials i culturals i rebutjant les actituds discriminatòries. - Demostració d’afecte a altres infants i adults, valorant les seves demostracions d’afecte i responent-hi amb actitud positiva.

Bloc II. Joc i moviment. - Valoració i respecte per les possibilitats i limitacions perspectives, motrius i expressives dels altres. Bloc III. L’activitat i la vida quotidiana. - Reconeixement i acceptació de l’error com a part del procés d’aprenentatge i esforç per vèncer les dificultats superables, planificant accions per a superar-les i comprovant els propis aprenentatges. - Adquisició d’hàbits elementals d’organització, constància, atenció, iniciativa i esforç en la pròpia activitat, valorant el treball ben fet, propi i dels altres. - Normes que regulen la vida quotidiana. Planificació seqüencial de l’acció per resoldre tasques i pressa de decisions adequades (planificació, desenvolupament i valoració dels resultats).

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 5

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Àrea de coneixement de l’entorn.

Bloc I. Medi físic: elements, relacions i mesura. - Nocions bàsiques d’orientació i situació en l’espai: realització de desplaçaments orientats, identificant la pròpia situació i la dels objectes en l’espai i utilitzant nocions espacials.

Bloc II. Aproximació a la natura. - Interès i gust per les relacions amb els animals i les plantes, rebutjant accions negatives i mantenint una actitud positiva de curiositat, respecte i cura dels elements del medi natural, com a primeres actituds de conservació del medi. Identificació de les necessitats d’alguns animals o plantes de l’entorn, per poder tenir-ne cura.

Bloc III. Cultura i vida en societat. - Reconeixement, valoració i respecte per les manifestacions culturals de les Illes Balears i pels trets d’identitat de l’entorn.

Àrea de llenguatge: comunicació i representació.

Bloc I. Llenguatge verbal. - Utilització i valoració progressiva de la llengua oral per relacionar-se, evocar i relatar fets, explorar coneixements, expressar i comunicar idees, opinions, necessitats, sentiments, interessos i vivències i per ajudar-se en la regulació de la pròpia conducta i de la dels altres. - Actitud d’escolta i respecte cap els altres en diàlegs i converses col·lectives, utilitzant adequadament les normes i convencions socials que regulen l¡intercanvi lingüístic: torn de paraula, escolta amb atenció, to de veu, fórmules de cortesia...i amb una actitud positiva envers la comprensió i producció de missatges en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears. - Observació, manipulació i ús, gradualment autònom, de diferents suports de la llengua escrita: llibres, revistes, diaris, cartells, etiquetes, mitjans audiovisuals i informàtics... com a eines d’aproximació a llenguatge escrit i la seva utilitat. - Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions literàries.
Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa). Pàg. 6

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Bloc II. Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació. - Iniciació en l’ús d’alguns instruments tecnològics com a elements de comunicació (ordinador, càmera, reproductors de so i d’imatge). - Presa progressiva de consciència de la necessitat d’un ús moderat i selectiu dels mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació. - Aproximació i interès per la interpretació de missatges, textos i relats orals produïts per mitjans audiovisuals (produccions audiovisuals: dibuixos animats, jocs d’ordinador, ...).

Bloc IV. Llenguatge corporal. - Descobriment i experimentació de gestos i moviments com a recursos corporals per a l’expressió i la comunicació de sentiments, emocions, estats d’ànim i necessitats, mostrant confiança en les pròpies possibilitats expressives.

6. Descripció general i orientacions d’ús. El nostre projecte s’enceta amb un conte perquè creiem que és la forma més idònia per donar peu a una sèrie d’activitats relacionades amb els sentiments. Doncs, en ser una temàtica tan abstracta, pensem que, si li posem cara a les diferents expressions que volem treballar, aquestes seran més fàcils de tractar per als nens.

Seguidament, us exposem el nostre conte:
El petit eriçó. Hi havia una vegada un eriçó que vivia al camp. No tenia amics perquè sempre que s’atracava un animalet per a conèixer-lo l’eriçó s’espantava i treia les pues. Eriçó: (Trist). Mmmm...no tinc ningú amb qui jugar... estic molt avorrit. De sobte va sortir un cuc de Sant Antoni de sota d’una pebràs. Cuc de Sant Antoni: ¡Hola! Vols jugar a cercar formigues amb mi?

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 7

Recurs interactiu: El petit eriçó. L’eriçó es va posar molt nerviós perquè mai havia jugat amb ningú. Va treure les seves pues i el va punxar. Així que el cuc es va fer una bola i se’n va anar rodolant. L’eriçó es va tornar a quedar tot sol, trist i avorrit. De sobte va arribar una granota. Granota: ¡Hola eriçó! Vols venir amb mi a caçar mosques? L’eriçó es va tornar a posar nerviós, va treure les pues i la va punxar. La granota es va espantar i va sortir donant bots. L’eriçó es va tornar a quedar sol, trist i avorrit. De sobte va escoltar una veu d’un gall que li va dir: Gall: Escolta eriçó, què fas aquí assegut? Vols jugar amb mi? Eriçó: No t’atraquis a mi o et punxaré. Gall: No et preocupis, si no vols no tens perquè punxar-me, no et posis nerviós. Eriçó: És que sempre que intento jugar amb algú em poso nerviós i se’n van perquè els hi faig mal. Gall: No importa, anem a jugar, encara que em punxis jo no m’escaparé. Eriçó: De veritat? ¡Gràcies! Amb l’ajuda del gall l’eriçó va aprendre a no posar-se nerviós i junts varen anar en busca dels altres animalets. Quan estigueren allí el gall els hi va explicar que l’eriçó no era dolent però que de vegades no sabia mostrar els seus sentiments i per això punxava. Tots ho entengueren, jugaren junts i foren amics per sempre. Conte contat, conte acabat, sinó és mentida serà veritat!

Hem escollit aquest conte perquè, des del nostre punt de vista, desenvolupa els sentiments bàsics que considerem que s’han de tractar des d’edats molt primerenques, per a que els subjectes receptors puguin anar teixint la seva pròpia personalitat.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 8

Recurs interactiu: El petit eriçó.

En altres paraules, en la societat en la qual vivim hi ha molta diversitat i, pensem que aquesta queda reflectida en els diferents personatges que nosaltres presentem, ja que a la història narrada hi ha individus més amables, altres amb un aspecte distint, uns altruistes, altres riallers. No obstant, no hem volgut remarcar la faceta d’un personatge més entremaliat perquè creiem que la personalitat “dolenta” queda més o menys reflectida amb l’absència d’acció d’alguns dels personatges. En definitiva, el que pretenem és fer reflexionar als infants, des d’una perspectiva lúdica i a la vegada didàctica, envers una temàtica tan rellevant com són els valors relacionats amb el respecte, la cooperació i l’empatia.

Paral·lelament, volem explicar les activitats que posteriorment es realitzaran per a que els conceptes presentats al conte s’adquireixin de forma significativa.

Hi haurà cinc activitats. En la primera, titulada Fes clic als animals que estiguin contents, els al·lots han d’escollir entre totes les imatges quines són aquelles que representen la felicitat o el fet d’estar content, a més de descartar aquelles fotografies que no representen la hipòtesis que se’ls hi demana. La següent activitat s’anomena Fes clic als animals que estiguin tristos. És obvi que en aquesta diapositiva la tasca a realitzar és la inversa a l’anterior. O sigui, els boixos han de triar els retrats que donin a entendre el sentiment de tristor.

Quina imatge va primer? és el nom de la tercera activitat i consisteix en ordenar les imatges que representen les diferents accions que succeeixen a la història. Dit altrament, han de fer una seqüència d’imatges seguint l’ordre cronològic en el que han aparegut al conte.

La quarta activitat es titula Reconeixes aquest so? i en ella els nens hauran de clicar aquella imatge que es relacioni amb el soroll que estigui sonant en aquell moment, per tant treballarem la discriminació.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 9

Recurs interactiu: El petit eriçó.

I per finalitzar, els nens hauran d’unir els punts per a trobar la imatge que dóna sentit a totes les relacions: la amistat, i s’anomena Uneix els punts per a trobar l’amistat. D’altra banda, volem explicar aquí quines són les orientacions que nosaltres recomanem o considerem més adients per a la utilització d’aquest recurs interactiu, però això no implica que aquesta sigui l’única modalitat d’ús ni la més adients, doncs tot dependrà, com hem dit anteriorment, de la finalitat que els educadors vulguin aconseguir i del grup – classe on ho vulguin desenvolupar.

Dit això, pensem que aquest recurs està creat per a reforçar coneixements anteriorment treballats, ja que és una tasca per a consolidar aprenentatges abans desenvolupats en altres activitats, com puguin ser una unitat didàctica, o com a part d’un tot, com pugui ésser un projecte dels sentiments. És a dir, tot depèn del context el que es vulgui incloure aquest recurs. Però en el nostre cas ho plantegem com si fos una activitat més dins un tot.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 10

7. Representació gràfica del material.

Pàgina següent

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 12

Recurs interactiu: El petit eriçó.

8. Guió.

El conte.

Text: El petit eriçó. Locucions: El petit eriçó.

Text: Per on vols començar? Locucions: Primera plana: per on vols començar. Quan et poses damunt del primer quadre: aquest és el conte. Quan et poses sobre del segon quadre: aquestes són les activitats. Hipervincles: Primer quadre: ens porta a l’inici del conte. Segon quadre: ens porta a les activitats. Fletxa cap a la dreta: ens condueix a la diapositiva següent.

Locucions: Hi havia una vegada un eriçó que vivia al camp. No tenia amics perquè sempre que s’atracava un animalet per a conèixer-lo l’eriçó s’espantava i treia les pues. Mmmm...no tinc ningú amb qui jugar... estic molt avorrit. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva següent. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva anterior.
Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa). Pàg. 13

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Locucions: De sobte va sortir un cuc de Sant Antoni de sota d’una pebràs. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva número cinc. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva número tres.

Locucions: ¡Hola! Vols jugar a cercar formigues amb mi? Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva següent. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva anterior.

Locucions: L’eriçó es va posar molt nerviós perquè mai havia jugat amb ningú. Va treure les seves pues i el va punxar. Així que el cuc es va fer una bola i se’n va anar rodolant. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva número set. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva número cinc.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 14

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Locucions: L’eriçó es va tornar a quedar tot sol, trist i avorrit. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva número vuit. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva número sis.

Locucions: De sobte va arribar una granota. ¡Hola eriçó! Vols venir amb mi a caçar mosques? Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva següent. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva anterior.

Locucions: L’eriçó es va tornar a posar nerviós, va treure les pues i la va punxar. La granota es va espantar i va sortir donant bots. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva número deu. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva número vuit.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 15

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Locucions: L’eriçó es va tornar a quedar sol, trist i avorrit. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva següent. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva anterior.

Locucions: De sobte va escoltar una veu d’un gall que li va dir: Escolta eriçó, què fas aquí assegut? Vols jugar amb mi? No t’atraquis a mi o et punxaré. No et preocupis, si no vols no tens perquè punxarme, no et posis nerviós. És que sempre que intento jugar amb algú em poso nerviós i se’n van perquè els hi faig mal. No importa, anem a jugar, encara que em punxis jo no m’escaparé. De veritat? ¡Gràcies! Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva següent. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva anterior.

Locucions: Amb l’ajuda del gall l’eriçó va aprendre a no posarse nerviós i junts varen anar en busca dels altres animalets. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a la diapositiva número tretze. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva número onze.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 16

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Locucions: Quan estigueren allí el gall els hi va explicar que l’eriçó no era dolent però que de vegades no sabia mostrar els seus sentiments i per això punxava. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: en porta a l’última diapositiva. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva número dotze.

Locucions: Tots ho entengueren, jugaren junts i foren amics per sempre. Conte contat, conte acabat, sinó és mentida serà veritat! Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens porta a la diapositiva número tretze.

Les activitats. Text: Fes clic als animals que estiguin contents. Locucions: Al passar per damunt les lletres: fes clic als animals que estiguin contents. Al fer clic damunt la balena: molt bé, la balena està contenta. Al fer clic damunt del gat: ho has pensat bé, el gat no està content. Al fer clic damunt de mico: molt bé, el mico està content. Al fer clic damunt del ca: oh, oh, el ca no està content. Al fer clic damunt del cuc: sí, sí, el cuc si que està content. Al fer clic damunt del extraterrestre: prova-ho una altra vegada. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a la dreta: ens condueix cap a la diapositiva número dos.
Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa). Pàg. 17

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Text: fes clic als animals que estiguin tristos. Locucions: Al passar per sobre de les lletres: fes clic als animals que estiguin tristos. Al fer clic damunt el gat: molt bé, el gat està trist. Al fer clic damunt de l’ós: crec que no, l’ós està content. Al fer clic damunt la rateta: sí, sí, sí, la rateta està trista i plora. Al fer clic damunt la granota: ui, la granota està contenta. Al fer clic damunt del ca: l’has encertat, el ca està trist. Al fer clic damunt del lleopard: tria un altre perquè el lleopard està content. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número u. Fletxa cap a la dreta: ens dirigeix cap la diapositiva número tres.

Text: quina imatge va primer? Locucions: Al passar per sobre les lletres: quina imatge va primer? Al fer clic damunt l’última imatge del requadre de baix: Molt bé, ara dóna-li a la fletxa de la dreta per passar a la següent. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número dos. Fletxa cap a la dreta: ens dirigeix cap la diapositiva número quatre. L’última imatge del requadre: ens dirigeix al quadre on trobem el número u.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 18

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Text: quina és la segona imatge? Locucions: Al passar per sobre les lletres: quina és la segona imatge? Al fer clic sobre la tercera imatge del requadre de baix: perfecte, ara torna-li a donar a la fletxa de la dreta per passar a la següent. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número tres . Fletxa cap a la dreta: ens dirigeix cap la diapositiva número cinc. La tercera imatge del requadre de baix: ens dirigeix al quadre on trobem el número dos.

Text: quina és la tercera imatge? Locucions: Al passar per damunt les lletres: quina és la tercera imatge. Al fer clic damunt la primera imatge del requadre de baix: bé, ja només te’n queda una. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número quatre . Fletxa cap a la dreta: ens dirigeix cap la diapositiva número sis. La primera imatge del requadre de baix: ens dirigeix al quadre on trobem el número tres.

Text: Quina és la darrera imatge? Locucions: Al passar sobre les lletres: quina és la darrera imatge? Al fer clic sobre la segona imatge del requadre de baix: molt bé, ara dóna-li a la fletxa de la dreta

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 19

Recurs interactiu: El petit eriçó.

per tornar a la següent. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número cinc. Fletxa cap a la dreta: ens dirigeix cap la diapositiva número set. La segona imatge del requadre de baix: ens dirigeix l’últim quadre buit, on trobem el número quatre.

Text: Reconeixes aquest so? Locucions: Al passar per damunt les lletres: miau, miau, reconeixes aquest so. Al fer clic damunt del gat: perfecte, era el gat. Al fer clic damunt de l’ós: ho has pensat bé? Al fer clic damunt del mico: estàs segur? Al fer clic damunt la granota: prova amb un altre que aquest no és. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número sis. Fletxa cap a la dreta: ens condueix a la diapositiva número vuit.

Text: reconeixes aquest so? Locucions: Al passar per damunt les lletres: reconeixes aquest so, guau, guau. Al fer clic damunt del lleopard: estàs segur? Al fer clic damunt la rateta: ho has pensat bé? Al fer clic damunt del ca: sí, sí, sí, és el soroll que fa el ca. Al fer clic damunt la balena: creus que la balena fa aquest soroll? Jo crec que no. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número set. Fletxa cap a la dreta: ens condueix a la diapositiva número nou.
Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa). Pàg. 20

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Text: reconeixes aquest so. Locucions: Al passar per sobre les lletres: grrrrrrr... reconeixes aquest so? Al fer clic damunt del ca: ho has pensat bé? Al fer clic damunt del cuc: prova amb un altre que aquest no és. Al fer clic damunt del extraterrestre: oh, oh, aquest no és, intenta-ho de nou. Al fer clic damunt del lleopard: molt bé, ho has encertat, encara que aquest lleopard està molt content. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número vuit . Fletxa cap a la dreta: ens condueix a la diapositiva número deu. Text: Uneix els punts per a trobar l’amistat. Locucions: Al passar per damunt les lletres: uneix els punts per a trobar l’amistat. Al fer clic damunt del número u: s’escolta el so d’una campana. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número nou. Número u : al fer clic sobre el número u aquest ens condueix a la diapositiva següent, és a dir, a la diapositiva número onze. Text: Uneix els punts per a trobar l’amistat. Locucions: Al passar per sobre les lletres: uneix els punts per a trobar l’amistat. Al fer clic damunt del número dos: s’escolta el soroll d’una campana.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 21

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Hipervincle: Número dos : al fer clic sobre el número dos aquest ens condueix a la diapositiva següent, és a dir, a la diapositiva número dotze. Text: Uneix els punts per a trobar l’amistat. Locucions: Al passar per sobre les lletres: uneix els punts per a trobar l’amistat. Al fer clic damunt del número tres: s’escolta el soroll d’una campana. Hipervincle: Número tres : al fer clic sobre el número tres ens dirigeix a la diapositiva següent, és a dir, a la diapositiva número tretze. Text: Uneix els punts per a trobar l’amistat. Locucions: Al passar per sobre les lletres: uneix els punts per a trobar l’amistat. Al fer clic damunt del número quatre: s’escolta el soroll d’una campana. Hipervincles: Número quatre : al fer clic sobre el quatre tres ens dirigeix a la diapositiva següent, és a dir, a la diapositiva número catorze i apareix un petit cor. Text: Uneix els punts per a trobar l’amistat. Locucions: Al passar per sobre les lletres: uneix els punts per a trobar l’amistat. Al fer clic damunt del número cinc: s’escolta el soroll d’una campana. Hipervincle: Número cinc : al fer clic sobre el cinc aquest ens condueix a la diapositiva següent, és a dir, a l’última diapositiva i la imatge central es mou i torna al seu lloc corresponent.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 22

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Text: Uneix els punts per a trobar l’amistat. Locucions: Al passar per sobre les lletres: uneix els punts per a trobar l’amistat. Hipervincles: Pebràs: ens condueix a l’inici del conte. Fletxa cap a l’esquerra: ens condueix a la diapositiva número nou .

9. Qüestions organitzatives.

Treballar amb les noves tecnologies dóna moltes possibilitats educatives. En aquest cas, a partir d’una presentació PowerPoint hem creat un material multimèdia amb el qual desenvolupar, de forma més interactiva i divertida, el tema dels sentiments. L’aplicació es pot utilitzar de forma individual o en grup, tant petit com gran. Nosaltres recomanem treballar en petit grup ja que així es fonamenten valors com la ajuda al company, la col·laboració i, al mateix temps, milloren les relacions entre companys. Igualment, desenvolupant l’activitat d’aquesta manera els alumnes que necessitin més ajuda podran rebre més suport per part dels seus companys i de la mestra, alhora. Tant si s’utilitza d’una forma o d’una altra, la metodologia que emprarem es basarà en el principi psicopedagògic d'aprenentatge constructivista, propugnant un aprenentatge que parteixi dels coneixements previs dels alumnes i aconsegueixi un aprenentatge que sigui significatiu. D’aquesta manera els rols dels diferents individus seran els següents: L'alumne. Ell és el centre del procés d’ensenyança – aprenentatge i la seva participació és allò rellevant en tot el procés. Per aquest motiu donem especial importància a les seves experiències i coneixements, tant previs com posteriors a l’activitat, i no només durant el procés d’aquesta mateixa.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 23

Recurs interactiu: El petit eriçó.

El professor. D’ell depèn el protagonisme dels infants durant el procés d'aprenentatge, per tant la seva actuació ha de ser activa, reflexiva i ajustada a cada situació. És cert que la seva participació és summament important abans del desenvolupament de la pròpia activitat, doncs aqueta necessita una planificació acurada, però no per aquest motiu la seva actuació ha de ser mínima durant el desenvolupament de la proposta ni després d’aquesta. D’altra banda, és important remarcar que en ser aquesta activitat una part d’un tot considerem que la seva durada vendrà condiciona per les anteriors. No obstant, pensem que a l’explicació del conte tardarem una sessió i amb les activitats, dues sessions. Doncs, creiem convenient que després de cada activitat comentem tots junts el que ens han suggerit aquestes. És per això que calculem que, en tenir cinc activitats, farem dues d’aquestes en una sessió i les altres tres en una altra. Així doncs, en total, aquest recurs en sí ens portarà tres sessions. Però, és obvi, que tot dependrà de l’estat d’ànim dels infants, del que a ells els suggereixi l’activitat, si els hi resulta atractiva, fàcil, monòtona, etc., però és evident que això no ho podrem constatar fins portar-ho a terme, però ja des d’ara ho tenim en compte. D’altra banda, volem explicar aquí quins són els recursos amb els que disposarem. Per una part, pel que fa als recursos humans, hem de dir que per a la primera sessió, on s’explica el conte només estarà la mestra d’aula. Però pel que fa al desenvolupament de les dues següents sessions, contarem a més amb la mestra de suport, per a poder realitzar les tasques del recurs interactiu per parelles i que aquestes tinguin l’atenció suficient per part de les educadores. I pel que fa als recursos materials, disposarem d’una pissarra digital, un projector i un ordinador per a la narració del conte, doncs està previst que es projecti en la zona de l’assemblea i que tots els nens puguin mirar el conte a la vegada, junt amb la mestra.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 24

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Seguidament, per a la realització de les activitats durant la segona sessió de projecte, que es faran per parelles, necessitarem tants ordinadors com grups de dos individus. Per tant, ens haurem de desplaçar a la sala dels ordinadors. Així dons, és obvi que la disposició de l’aula és diferent per a l’explicació del conte que per a la realització de les activitats. Atès que, en la primera els nens estaran asseguts en la catifa, en la zona d’assemblea dins la seva classe pròpia, de forma que tots puguin veure la pissarra on es projectarà el conte. I en la segona i tercera sessió, que és quan els nens fan les tasques del recurs interactiu, ens traslladarem a la sala d’ordinadors, on cada parella d’infants s’asseurà enfront d’un ordinador per a poder realitzar la proposta de forma autònoma i les dues mestres estaran a la seva disposició per si tenen algun problema.

Paral·lelament, ens queda explicar quin serà el nostre tractament de les errades durant el desenvolupament del projecte. Així, l'actitud del professor serà la de considerar l'error com una cosa normal en el procés d'aprenentatge, un signe de progrés i no de fracàs. Per tant, queden descartats les pujades de to a la veu, els eufemismes o qualsevol altre tractament que impliqui un sentiment negatiu en la persona del subjecte. I pel que fa al PowerPoint en sí, succeirà exactament el mateix, doncs quan el boix s’equivoqui el programa li donarà l’oportunitat de tornar-ho a intentar i el incitarà a ferho amb expressions verbals suaus i encoratjadores.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 25

Recurs interactiu: El petit eriçó.

10. Pautes d’avaluació.

Durant les diferents sessions del nostre recurs interactiu, realitzarem una avaluació mitjançant l’observació. Per a poder dur un seguiment de les activitats, enregistrarem en la següent graella les percepcions que anem tenint dels infants i dels seus aprenentatges.

Nivell educatiu SI Les tasques els hi ajuden a reconèixer els diferents estats d’ànim? Mostren interès en les activitats que se’ls hi presenten? Són capaços de manejar el ratolí i l’ordinador amb destresa? El text es troba adaptat al desenvolupament lector dels infants? Les instruccions que es donen a les activitats són aclaridores per als nens? Les activitats estan adaptades al seu nivell maduratiu? Per què? NO

Observacions:

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 26

Recurs interactiu: El petit eriçó.

La següent graella, és per a realitzar una avaluació dels aspectes més tècnics i estètics del nostre projecte com són: la lletra, el so, els color, la distribució, etc. D’aquesta manera podrem dur a terme una posterior millora i revisió del nostre recurs interactiu.

Aspectes tècnics i estètics SI Els colors de les imatges són atraients? Els colors de les imatges els distreuen? Les imatges d’inici i les fletxes tenen una grandària adequada? Els àudios els hi ajuden en la realització de les activitats? Els boixos mostren interès quan escolten el conte? La lletra del conte és d’una mesura adient? El tipus de lletra emprat és adequat al nivell maduratiu dels nens? Observacions: NO

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 27

Recurs interactiu: El petit eriçó.

11. Recursos complementaris. Abans d’iniciar als nens amb el conte o amb qualsevol altra activitat, els hi presentarem els personatges principals que aniran sortint al llarg del conte interactiu. Aquesta activitat la durem a terme a l’hora de l’assemblea, en aquest temps de presentació els nens podran conèixer de primera ma als personatges principals del conte que seguidament treballaran, els podran observar, tocar i manipular.

Una vegada haguem dut a terme la lectura del conte interactiu amb les seves respectives activitats, proposem dues tasques més per a poder complementar la unitat didàctica treballada.

Aquestes són les següents: 1. Representació del conte mitjançant titelles.

Per a dur a terme aquesta activitat primer realitzarem amb la col·laboració de les famílies un taller per a la creació de les titelles dels personatges principals que apareixen al nostre conte. Cada nen realitzarà una titella d’alguns dels personatges que apareixen en el contes o dels elements que hi apareixen com són els arbre, el pebràs, etc. Una vegada els nens hagin finalitzat les titelles durant dues setmanes treballarem amb el teatret la representació del conte amb les titelles per grups. Finalment, per acabar amb aquesta activitat convidarem als pares a l’escola per a pugin vorer la representació del teatret amb les titelles.

2.

Realització de dinàmiques de grup adaptades per a nens a on es treballin

els sentiments i les emocions. Les dinàmiques són activitats molt importants per a treballar tant amb els nens com amb els adults per a tractar tant el tema dels sentiments i les emocions com per a que aprenguin a posar-se en la situació dels altres. D’aquesta manera realitzarem a l’aula diferents dinàmiques de grup.

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 28

Recurs interactiu: El petit eriçó.

12. Webgrafia.

Pixabay, Nemo. (2012). Animals Baby Head Monkey Eyes Black Blue Outline. Recuperat 24 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/animals-baby-head-monkeyeyes-37394/

Pixabay, Nemo. (2012). Animals Cat Face Cartoon Mammals Tiger Sad. Recuperat 23 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/animals-cat-face-cartoonmammals-30781/

Pixabay, Nemo. (2012). Animals Cat Head Black Face Cartoon Free Mammals. Recuperat 20 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/animals-cat-head-blackface-30694/

Pixabay, Nemo. (2012). Animals Eyes Eye Green Alien Face Cartoon Big. Recuperat 21 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/animals-eyes-eye-greenalien-face-41606/

Pixabay, Nemo. (2012). Animals Girl Sleeping Cartoon Dog Mammals Dogs. Recuperat 22 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/animals-girl-sleepingcartoon-dog-30733/

Pixabay, Nemo. (2012). Baby Blue Happy Cartoon Free Funny Cute Fat. Recuperat 21 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/baby-blue-happy-cartoonfree-34580/

Pixabay, Nemo. (2012). Baby Brown Small Happy Face Cartoon Bear Cute. Recuperat 23 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/baby-brown-small-happyface-48551/

Pixabay, Nemo. (2012). Baby Head Green Worm Outline Drawing Happy Faces. Recuperat 19 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/baby-head-greenworm-outline-32218/

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 29

Recurs interactiu: El petit eriçó.

Pixabay, Nemo. (2012). Computer Back Icon Left Right Blue Arrow Going. Recuperat 23 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/computer-icon-left-rightblue-31191/

Pixabay, Nemo. (2012). Computer Icon Left Right Blue Arrow Going. Recuperat 22 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/computer-icon-left-right-blue-31191/

Pixabay, Nemo. (2012). Dog Broken Pet Leg Sad Animal Hurt With. Recuperat 19 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/dog-broken-pet-leg-sad-animal-46915/

Pixabay, Nemo. (2012). Frogs Frog Water Green Happy Cartoon Land Free. Recuperat 20 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/frogs-frog-water-greenhappy-34617/

Pixabay, Nemo. (2012). House Country Green Cloud Blue Simple Worm. Recuperat 24 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/house-country-green-cloudblue-32248/

Picabay, Nemo. (2012). Mouse Small Cartoon Rat Little Free Running Sad. Recuperat 24 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/mouse-small-cartoon-ratlittle-32880/

Pixabay, Nemo. (2012). Red House Home Food Outline Drawing Mushroom. Recuperat 20 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/red-house-home-foodoutline-35535/

Pixabay, Nemo. (2012). Simple Happy Cartoon Circles Leopard Animal Tail. Recuperat 22 desembre 2012, des de http://pixabay.com/en/simple-happy-cartooncircles-47727/

Mitjans i Recursos Tecnològics (22025). Universitat de les Illes Balears (Eivissa).

Pàg. 30