Αλαδήηεζε Ννύκεξνπ Ιηλεηνύ

Τειεθώλνπ
Η αλαδήηεζε λνύκεξνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, κπνξεί λα απνδεηρζεί
κηα πνιύπινθε θαη ρξνλνβόξα δηαδηθαζία, ηδηαίηεξα όηαλ
επηζπκείηε άκεζα απνηειέζκαηα. Είλαη πνιιέο θνξέο εθλεπξηζηηθό
λα έρνπκε ηνλ αξηζκό από έλα ζηαζεξό ή θηλεηό ηειέθσλν αιιά
λα κελ κπνξνύκε λα βξνύκε ηνλ ηδηνθηήηε αλεμαξηήησο ηνπ ιόγνπ
πνπ ηνλ αλαδεηάκε. Θδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε αλαδήηεζε
απηή είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαη είλαη επείγνπζα ή όπνηα
θαζπζηέξεζε πξνθαιεί πεξαηηέξσ ζύγρπζε.
Σηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ αλαθέξεηαη είηε ζε
αλαδήηεζε αξηζκνύ θηλεηνύ ηειεθώλνπ είηε ζηαζεξνύ. Όκσο, ε
ππεξεζία απηή δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. Τν
γξαθείν ηδησηηθώλ εξεπλώλ καο έπεηηα από δηθή ζαο επηθνηλσλία
ζα παξέρεη ζε εζάο ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκείηε ώζηε λα
νινθιεξώζεηε ηελ αλαδήηεζε απηή.
Η αλαδήηεζε απηή κπνξεί λα είλαη πνιύ εύθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζεί κέζα από ηηο δηάθνξεο κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ
ππάξρνπλ ή κέζσ ησλ δηάθνξσλ ηζηόηνπσλ πνπ ππόζρνληαη
απνηειέζκαηα κε ειάρηζηα έμνδα. Όκσο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο
απηό πνπ ςάρλεηε θαη αλαδεηάηε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθό από
απηό πνπ ζαο πξνζθέξνπλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη
ζύγρπζε. Αθόκε θαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο ηειεθσληθνύ
θαηαιόγνπ δε δύλαληαη λα ζαο βνεζήζνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο
θαζώο ε αληίζηξνθή αλαδήηεζε είλαη αδύλαηε γηα απηέο, ηδηαίηεξα
όηαλ ν αξηζκόο πνπ αλαδεηάηε είλαη απόξξεηνο.
Τε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληώλ θαη ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ θαηόρσλ έρεη ζηελ επζύλε ηεο ε
Δηεύζπλζε Αζθαιείαο Πιεξνθνξηώλ ηεο εηαηξείαο, ε νπνία έρεη
ζηελή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα απηό θαη κε ηελ αξκόδηα
αλεμάξηεηε Αξρή Δηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ Επηθνηλσληώλ
(ΑΔΑΕ). Σην πιαίζην απηό, πξνζηαηεύεηε ην απόξξεην ησλ
επηθνηλσληώλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε όηη
νξίδεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο.
Η αλαδήηεζε λνύκεξνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, είλαη από κόλε ηεο
ινηπόλ κία δηαδηθαζία ε νπνία είλαη δελ είλαη εύθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζεί θέξλνληαο απνηειέζκαηα. Τα πξνζσπηθά
δεδνκέλα πιένλ πξνζηαηεύνληαη δπλακηθά πξάγκα πνπ θαζηζηά
δύζθνιε ηελ δηαιεύθαλζε ππνζέζεσλ όπσο νη θαθόβνπιεο
θιήζεηο, νη θάξζεο, νη ππνθινπέο θηι. Υπάξρνπλ όκσο ηξόπνη λα
επηιπζνύλ ηέηνηνπ ηύπνπ πξνβιήκαηα θαη ην Γξαθείν Θδησηηθώλ

Εξεπλώλ Ζαθπλζηλόο Detective αλαιακβάλεη
απαληήζεηο κε απόιπηε επζηνρία.

λα

ζαο

δώζεη

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful