You are on page 1of 46

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Dasar Pendidikan Kebangsaan


Misi KPM Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memnuhi aspirasi negara Malaysia. Matlamat Pendidikan
Melahirkan bangsa Malaysia yang taat, setia dan bersatupadu. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Dasar Pendidikan Kebangsaan


Dasar Kurikulum
Kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, nilai, unsur kebudayaan untuk melahirkan insan seimbang-jasmani, rohani, mental dan emosi; tingkat nilai moral.

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Dasar Pendidikan Prasekolah


Mengistitusikan pendidikan prasekolah Mewajibkan penggunaan KPK Memperluas kelas prasekolah KPM Menyediakan guru terlatih Menguatkuasakan dasar perlaksanaan prasekolah

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Dasar Pendidikan Rendah


Pendidikan wajib Prasekolah rendah 5 hingga 7 tahun Kemahiran 3M, Kemahiran sosial dan komputer Menempatkan guru siswazah di sekolah rendah PPSMI Perlaksanaan j-QAF

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Dasar Pendidikan Menengah


PPSMI Dasar 60 : 40 Memperluas Tingkatan 6 Pengambilan murid SBP Pembinaan modal insan

Dasar Pendidikan Kebangsaan


Dasar Teknik dan Vokasional
Mewujudkan golongan murid yang berorientasikan kemahiran teknik dan vokasional bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Islam dan Moral


Pendidikan Islam wajib jika ada 5 murid Islam Murid Islam wajib mengambil Bahasa Arab Murid boleh berlajar agama lain dengan izin bertulis Murid Islam khatam al-Quran di peringkat rendah

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan Guru
CDP/KDP Pensiswazahan Guru Menaik taraf maktab kepada IPG

Dasar Pendidikan Kebangsaan


Dilahirkan untuk memenuhi kehendak wawasan 2020. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui 14 Sasaran Kerja Utama bagi mencapai matlamat Wawasan Pendidikan.
Pendemokrasian Pendidikan

Perpaduan Negara Kemudahan Pendidikan Kemudahan Pendidikan Tinggi Pembelajaran Seumur Hidup Pendidikan Keperluan Khas Penilaian dan Pengukuran

Kurikulum

Pendidikan Prasekolah Tenaga Manusia Tenaga Pengajar Sistem Pengurusan Penglibatan Masyarakat Penyelidikan dan Sistem Informasi

1. Pendemokrasian Pendidikan
Menentukan tiada pelajar buta huruf dalam sistem pendidikan negara. Mewujudkan pendidikan umum selama 11 tahun. Menyediakan bilik darjah dan guru-guru terlatih yang mencukupi selaras dengan pertambahan penduduk. Memastikan kanak-kanak memasuki sistem persekolahan dan mencapai tahap competency yang minimum mengikut peringkat-peringkat tertentu. Menyediakan kemudahan asas pendidikan mengikut piawaian yang ditetapkan.

Menentukan kadar penyertaan di tahap yang berikut: Sekolah Rendah : 100% Sekolah Menengah : 100% Sekolah Menengah Atas : 100% Lepasan Menengah (Tingkatan 6 : 60% Institusi Pendidikan Tinggi : 30% Memastikan semua kanak-kanak memasuki sekolah pada umur 5 tahun. Perlaksanaan Pendidikan Wajib di sekolah rendah. Meritokasi

2. Perpaduan Negara
Mewujudkan satu sistem Pendidikan Kebangsaan dengan menggunakan pendekatan seperti berikut: a) Semua sekolah pelbagai aliran dibina dalam satu kompleks. b) Menyepadukan Sekolah Agama Rakyat / Kerajaan Negeri serta Sekolah Missionary selaras dengan Sistem Pendidikan Negara. Memberi penekanan kepada tema dan focus perpaduan di dalam media cetak dan media elektronik. Sekolah intergrasi. Sekolah Wawasan. SBP Intergrasi.

3. Kemudahan Pendidikan

Memastikan hanya satu sesi persekolahan di semua peringkat rendah dan menengah. Menentukan saiz kelas seperti berikut: a) Sekolah Rendah tidak melebihi 35 orang b) Sekolah Menengah tidak melebihi 40 orang
Menetapkan sesi persekolah mulai dari 8.00 pagi dan hingga 4.00 petang. Membekalkan semua sekolah dengan kemudahan asas seperti bekalan air, jalan, elektrik, komputer telefon, mesin faks dan lain-lain.

Menyelenggara institusi pendidikan mengikut piawai tertentu. Memastikan kemudahan-kemudahan tambahan seperti rumah guru, asrama dan kemudahan sukan disediakan. Memastikan kemudahan berikut dikemudahan berikut disediakan ke tahap optimum: a)Peralatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran b)Buku teks c)Biasiswa dan lain-lain Menyatukan sekolah-sekolah kecil di Luar Bandar(Sekolah Rendah Berpusat) Sekolah Bestari Kolej Komuniti

4. Kemudahan Pendidikan Tinggi


Menetukan 30% daripada penduduk yang berumur 19 hingga 24 tahun mendapat peluang untuk mengikuti pengajian di institusi pengajian tinggi. Menubuhkan 20 buah kolej junior bagi menggantikan kelas tingkatan 6. Menaikkan taraf maktab-maktab perguruan / politeknik menjadi Kolej Universiti. Menentukan Institusi Pendidikan Tinggi tempatan dapat menampung antara 20,000 hingga 30,000 pelajar. Menubuhkan 3 buah universiti baru termasuk Universiti Terbuka dan Universiti Pendidikan.

Memastikan sains dan teknologi merentasi kurikulum semua peringkat mata pelajaran. Memastikan kesinambungan kurikulum prasekolah ke peringkat pendidikan tinggi. ETeMS EST (English for Science and Technology) MPV Bahasa Tambahan di sekolah rendah ( Bahasa Arab, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil)

5. Pembelajaran Seumur Hidup


Mewujudkan sistem pendidikan yang fleksibel peringkat menengah ke peringkat pendidikan tinggi.
a) Menyepadukan program dan aktiviti b) Mewujudkan celik budaya saintifik dan teknikal c) Menyediakan kelas lanjutan di semua peringkat dan memperbagaikan kurikulum kelas komputer d) Menyediakan pelbagai laluan dan pilihan untuk memasuki bidang pengajian / kerjaya

di

6. Pendidikan Keperluan Khas


Mengintergrasikan pelajar yang mempunyai keperluan khas di sekolah biasa. Membina sekolah untuk pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan khas yang tertentu. Memperuntukan kemudahan kepada pelajar yang berbakat di dalam bidang tertentu seperti kesukanan dan kesenian. Menubuhkan Institusi Pendidikan Khas.

7. Pernilaian dan Pengukuran


Melaksanakan sistem peperiksaan terbuka. Menggubal alatan-alatan ukuran dalam domain afektif, domain bakat dan domain minat. Menggubal alatan pengukuran kecerdasan jenis intra perseorangan, muzik, spatial, kinestik, selain daripada kecerdasan logika matematik dan bahasa. Memastikan 60% soalan-soalan hendaklah berupa critical thinking. Memantapkan alatan pernilaian diagnostik dalam semua mata pelajaran di semua peringkat persekolahan. Mewujudkan sistem pensijilan terbuka di peringkat SPM. Mewujudkan kaedah pernilaian bagi kurikulum baru rekacipta.

8. Kurikulum
Mengubahsuai kurikulum sekolah rendah dan menengah untuk menghadapi dan mengalami isu-isu berikut:
a) b) c) d) Perpaduan Negara Pendidikan Moral Kesepaduan Nilai Patriotisme

Mengubah kurikulum rekacipta untuk dimasukkan ke dalam kurikulumsekolah. Memastikan sains dan teknologi merentasi semua peringkat mata pelajaran. Memastikan kesinambungan kurikulum prasekolah ke peringkat pendidikan tinggi. ETeMS EST(English for Science and Technology) MPV Bahasa Tambahan di sekolah rendah ( Bahasa Arab, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil)

9. Pendidikan Prasekolah
Menyepadukan pendidikan prasekolah yang dikehendaki oleh agensi-agensi kerajaan yang lain di bawah Kementerian Pelajaran. Memastikan semua kanak-kanak mengikuti pendidikan prasekolah. Menyelaras dan memastikan kurikulum prasekolah dilaksanakan.

10. Tenaga Manusia


Memastikan 80% daripada keperluan tenaga manusia dipenuhi dalam bidang- bidang seperti berikut:
a) b) c) d) e) f) Kejuruteraan / Teknikal Perakaunan Perubatan dan Pergigian Senibina Ukur Perguruan

Memastikan nisbah sains dan sastera seperti berikut, dicapai tahun 2010.
60% - Sains 40% - Sastera

11. Tenaga Pengajar


Memastikan tenaga pengajar di peringkat- peringkat tersebut di bawah ini mempunyai kelulusan-kelulusan tertentu:
a) Menengah 100% berkelulusan ijazah b) Rendah - 50% berkelulusan ijazah / sekurangkurangnya tahun 2010 c) Semua Pengetua / Pengurus utama mempunyai Ijazah Lanjutan d) Semua Guru Besar mempunyai kelayakan / latihan pengurusan

Menyediakan guru-guru yang mencukupi dalam bidang khas. Memastikan guru-guru diberi latihan khas seperti PJ, kesihatan dan kaunseling, dan Pendidikan Khas.

Memastikan guru-guru diberi latihan dalam perkhidmatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Melaksanakan program prapersaraan bagi semua pegawai pendidikan. Menubuh dan mengembangkan cawangan-cawangan Institut Aminuddin Baki. Penerapan budaya guna teknologi moden (ICT, LCD, komputer dll.) Penerapan budaya penyelidikan ilmiah (Penyelidikan Tindakan) / budaya saintifik di sekolah.

12. Sistem Pengurusan

Menurunkan kuasa pengurusan keperingkat sekolah, daerah, bahagian dan Jabatan Pendidikan Negeri, meliputi staf dan pernilaian berdasarkan pengendalian sekolah. Mewujudkan strategi bagi memastikan kesinambungan pengurusan yang berkesan melalui system succession dan pelapis di dalam perkhidmatan pendidikan. Mengamal prinsip perkhidmatan penyayang melalui antara lain:
a) Kesatuan Bekas Pendidik b) Koperasi guru c) Majlis Guru Besar

Melaksanakan pekeliling-pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam dan pekeliling-pekeliling ikhtisas dengan sepenuhnya bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan di semua peringkat.

13. Penglibatan Masyarakat


Memantapkan rangkaian pemuafakatan di seluruh negara. Mewujudkan PIBG Daerah, Negeri dan Kebangsaan bagi membantu perancangan pendidikan negara. Menentukan masyarakat membiayai sebahagian daripada kos pendidikan.

14. Pendidikan dan Sistem Informasi


Mewujudkan jaringan Teknologi Maklumat (on line system) di seluruh negara yang meliputi sekolah, PPD/PPB, JPN dan Kementerian Pelajaran. Mewujudkan Institut Penyelidikan Pendidikan Negara. Mewujudkan sistem maklumat yang mantap. Memantapkan penghantaran maklumat mengenai pendidikan dan meningkatkan imej korporat Kementerian Pelajaran melalui media cetak dan media elektronik.

Kerangka Konsep Pembentukan Dasar Dalam Pembangunan Pendidikan


Asas Pembangunan
Dasar Pembangunan Negara Memelihara agama Bangsa dan Negara Intergrasi Nasional Kestabilan Politik Dasar Pendidikan Kebangsaan

Rancangan Pembangunan Pendidikan 2006-2010


Memartabatkan Profesion Keguruan Pembestarian Sekolah Memperkasa SK Meningkatkan Kecermelangan Institusi Pendidikan KPM dan Swasta Merapatkan Jurang Pendidikan Mengekalkan Kecekapan Dan Keberkesanan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan

Matlamat
Pendidikan berkualiti untuk semua

Teras
Akses Ekuiti Kualiti Kecekapan dan keberkesanan pengurusan

Memartabatkan Profesion Keguruan


Fokus
Menaik taraf MP ke IPG

Menambah baik sistem pemilihan calon guru


Memantapkan sistem latihan Menambah baik penjawatan dan kebajikan guru Menambah baik penempatan guru

Matlamat
Semua murid mendapat pengajaran terbaik daripada guru

Pembestarian Sekolah
Fokus
Menyediakan infrastruktur dan perkakasan yang mencukupi Menyediakan perisian yang lengkap dan pelbagai Matlamat
Semua sekolah dibestarikan supaya mempunyai kecapaian ICT yang sama

Memberi latihan berterusan kepada guru, staf sokongan dan pentadbir


Mempastikan wujudnya sistem penyelenggaraan

Memperkasa SK
Fokus
Melengkapkan kemudahan dan prasarana SK Memantapkan kepimpinan dan budaya sekolah

Matlamat
SK menjadi pilihan utama masyarakat

Menambah baik kurikulum


Memantapkan kokurikulum Meningkatkan kualiti guru

Menambah baik sistem sokongan


Meningkatkan sistem akedemik

Merapatkan Jurang Pendidikan


Fokus
Memperluas program prasekolah Memperbanyak bantuan kepada pelajar miskin, keperluan khas dan kumpulan minoriti Membangunkan infrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar Sabah dan Sarawak Meningkatkan penguasaan 3M Mengurangkan kadar keciciran Menambah kadar penyertaan

Matlamat
Semua sekolah dan pelajar mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk cermelang

Meningkatkan kemudahan pendidikan bagi orang kurang upaya

Meningkatkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan KPM dan Swasta

Fokus
Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan / pentadbiran Memastikan kemudahan prasarana yang lengkap Mempertingkatkan jalinan antara sekolahsekolah cemerlang dalam dan luar negara Memperbanyak penyertaan aktiviti pada peringkat antarabangsa Matlamat
Semua institusi pendidikan menjadi cemerlang bertaraf dunia

Memartabatkan Bahasa Melayu

Fokus
Menjadikan pengajaran BM berkesan dan menyeronokkan Mengukuhkan aktiviti kokurikulum BM Memperbanyak aktiviti penggalakan penggunaan BM Matlamat
Penggunaan BM di semua peringkat pendidikan dan pengurusan KPM

Mewajibkan bulan BM peringkat sekolah dan negara


Mempertingkat aktiviti perkaryaan dan penterjemahan

Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Sistem Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan

Fokus
Menstruktur semula organisasi KPM Matlamat Mempertingkatkan keupayaan dan kompetensi staf KPM Mempertingkat sistem pemantauan dan pernilaian program Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian
Sistem pengurusan dan pentadbiran sentiasa cekap dan berkesan

RMK 9
Pembangunan Pendidikan 180 sekolah rendah 229 sekolah menengah dan sekolah berasrama penuh Sekolah Daif terutama di Sabah dan Sarawak akan diganti Bekalan air awam kepada 1,598 sekolah Bekalan elektrik 24 jam kepada 809 sekolah RM 1.15 bilion untuk memperbaiki dan menambahbaikan kemudahan sekolah luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak Universiti Darul Iman di Terengganu dan Universiti Darul Naim di Kelantan serta beberapa politeknik akan dibina Membina beberapa Kolej Komuniti, Pusat Giat MARA dan Pusat Teknologi Lanjutan Maktab-maktab Perguruan dinaik taraf menjadi Institut Pendidikan Guru RM 690 juta untuk membina rumah guru RM 284 juta untuk program pembestarian sekolah RM 1.51 bilion untuk program pemkomputeran sekolah Peluang pendidikan bagi kanak- kanak istimewa dan yang mengalami masalah pembelajaran di tingkatkan Memperkasa sekolah kebangsaan

RMK 9
Matlamat KPM Basmi
Keciciran pelajar Pelajar buta huruf (3M) Pelajar tanpa kemahiran ICT

Pelan Bertindak KPM Agenda Utama


Memperkasa SK Mengurangkan jurang ilmu pengetahuan kawasan bandar dan luar bandar Mengukuhkan kurikulum Menaikkan martabat profesion perguruan

Langkah
Kajian awal sebelum permulaan sesuatu program Task Force untuk mengurangkan karenah birokrasi

9MP Projects to gain from 8MP postmortem Failure 281 projects under Eighth Malaysia Plan (8MP) Weakness/shortcomings * coordination among government agencies * planning and designing stage at various levels of administration * poor performing contractors
Datuk Seri Effendi Norwawi, Minister in the Prime Ministers Department (NST 28/5/06)

Terima Kasih Selamat Maju Jaya