PENDAHULUAN

Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan negara. Justeru itu, pembelajaran subjek Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak amat penting bagi melahirkan guru kaunseling sebagai tonggak utama dalam usaha merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia. Hal ini kerana, untuk melahirkan seorang anak bangsa yang seimbang, berjjiwa besar serta komited dan berketrampilan, kaunselor perlu menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam pelbagai bidang. Menurut George, R.L. dan Cristiani, T.S. (1995) menjelaskan bimbingan sebagai kegiatan memberikan maklumat yang berkaitan dengan minat dan keperluan peribadi murid seperti maklumat pendidikan, sosial atau vokasional. Tujuan bimbingan lebih menekankan pencegahan daripada rawatan masalah psikologi. Menurut Shertzer dan Stone (1974) mentakrifkan kaunseling sebagai suatu proses interaksi yang membolehkan individu itu memahami dari dan persekitarannya. Hal ini akan membantunya membentuk matlamat dan nilai yang akan menjadi asas kepada tingkah lakunya pada masa hadapan. Secara kesimpulannya, bimbingan dan kaunseling merupakan satu proses pendidikan yang berlanjutan, tersusun dan bersistem yang boleh membantu melalui usahanya sendiri untuk mengembangkan kemampuan supaya memperolehi

kesejahteraan dalam hidup serta berupaya menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.

E ialah menjadi normal dan mempunyai sistem kepercayaan dan penilaian yang rasional dan positif. Teori Pemusatan Insan. faktor sikap atau tingkah laku yang dialami oleh seseorang. B ialah sistem kepercayaan (person’s belief system) yang dianuti oleh seseorang.” C ialah akibat (consequence) iaitu hasil daripada penilaian oleh B akan A dan ditafsirkannya. beliau telah menggabungkan teori-teori kemanusiaan. D ialah kaedah-kaedah untuk berhujah. mengajar. Misalnya gagal dalam peperiksaan.  A ialah penggerak pengalaman (activating experience) atau peristiwa.      Rajah 1 Teori A-B-C Teori ini berasaskan andaian bahawa individu-individu mempunyai keupayaan bertindak sama ada dalam bentuk rasional mahupun tidak rasional. Misalnya. “Saya tidak pandai dan lemah. Misalnya Saya rasa gembira. mencabar dan memperbetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional yang menyebabkan individu itu mengalami suatu reaksi emosi yang tidak rasional. fisolofikal dan tingkah laku dan dikenali sebagai Teori Rasional Emotif (RET). Misalnya.TEORI Teori Rasional Emotif Teori Rasional Emotif telah diasaskan oleh Albert Ellis. Misalnya. RET juga dikenali sebagai Teori A-B-C (rujuk Rajah 1) merupakan suatu teori yang mempunyai kelainan dengan teori-teori yang lain terutamanya Teori Psikoanalisis. sentiasa sedih dan tidak yakin. Teori ini terbina apabila beliau mendapati bahawa teori Psikoanalasis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam. Pada awal tahun 1955. “Saya tidak mahu kamu yang menyebabkan saya mengalami kerugian besar dalam hidup saya”. Manusia . Gestalt dan lain-lain lagi.

Kedua. Teori Behaviorisme Teori Behaviorisme adalah pendekatan penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berlandaskan pada berbagai teori tentang belajar dalam usaha melakukan pengubahan tingkah laku. untuk memfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku dan mencari cara-cara menangani tingkahlaku bermasalah. Matlamat Teori Behaviorisme ini ialah untuk menghapuskan tingkahlaku yang tidak sesuai dan belajar tingkah laku yang lebih efektif. Apabila ahli terapi dapat benar-benar menghubungi dan menyelami kehidupan klien yang sebenar secara mendalam. boleh membuat perubahan yang membina dan boleh menjalani kehidupan yang berkesan serta menghasilkan sesuatu yang baik. Teori ini dipelopori atau dimajukan oleh Carl Rogers dalam tahun 40an yang menyatakan manusia boleh diberi kepercayaan. boleh memahami diri mereka sendiri. tahu mencari jalan. maka besar kemungkinan klien akan mengalami perubahan yang ketara. ketepatan dalam pengspesikasian matlamat rawatan. emotif dan tingkah lakunya serta bertindak dengan cara yang berlainan daripada pola tingkah laku yang normal. mengambil berat. kondisi masalah dispesifikkan. dan tidak berat sebelah dalam memahami klien.mempunyai keupayaan untuk mengubah proses-proses kognitif. member perhatian. dan kewujudan (existentialism). . pembinaan pelan rawatan dan penilaian objektif hasil teori. Dalam penyelesaian masalah. Kualiti hubungan klien dengan ahli terapi tidak cukup untuk membuat klien berubah tetapi tingkahlaku. Teori ini memfokuskan pada tingkah laku zahir (yang jelas di depan mata). penting dalam implementasi prosedur-prosedur Teori Perorangan (Pemusatan Insan) Pendekatan Teori Perorangan ini merupakan asas dalam konsep yang tergolong di dalam psikologi kemanusiaan (humanistic).

menerima. menghormati.Antara teknik yang boleh digunakan untuk terapi ini ialah mendengar. memahami dan bertindak balas. . Kecenderungan menggunakan satu teknik sahaja akan mengakibatkan sesuatu perhubungan menjadi kaku. dan bukan secara was-was. Teknik tersebut harus berdasarkan perasaan jujur ahli terapi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful