NEVLADINA ORGANIZACIJA DEMOKRATSKI OMLADINSKI POKRET

PORTFOLIO

SARAJEVO 2012

SASTAV Nevladina organizacija Demokratski omladinski pokret je osnovana od strane mladih ljudi izmeĎu 18 i 25 godina, te je njeno ukupno članstvao izmeĎu 16 i 30 godina. Rukovodstvo organizacije je 100 % sastavljeno od mladih ljudi, tako da se na osnovu ovih činjenica klasificiramo kao omladinska organizacija. MISIJA ORGANIZACIJE: Misija DOP-a je stvaranje povoljnijeg društvenog i političkog okruţenja za aktivno uključenje mladih u politiku i procese donošenja odluka, posebno po značaju omladinske populacije. Kao put do ostvarenja misije vidimo partnerstvo izmeĎu naše organizacije i vlasti. VIZIJA ORGANIZACIJE: Vizija naše organizacije je postati prepoznatljiva organizacija koja daje doprinos u kreiranju omladinskih politika i uključenju mladih u društvene procese. Vidimo sebe kao organizaciju koja okuplja mlade ljude bez obzira na nacionalnost ili političku opredijeljenost u ideji poboljšanja poloţaja mladih. Ovakva struktura nam dozvoljava da apolitično i nezavisno učestvujemo u svim procesima gdje ţelimo da damo svoj doprinos, posebno u pogledu kreiranja lokalnih omladinskih politika ili strategija za mlade. STATUTARNI CILJEVI ORGANIZACIJE: Jačanje suradnje mladih u Bosni i Hercegovini bez obzira na nacionalnost ili etničko porijeklo.

-

Aktivna participacija u procesu pomirenja unutar Bosne i Hercegovine, i stvaranje javnog mnijenja u cilju promicanja suradnje mladih širom BiH na ovom polju.

-

Uspostavljanje suradnje sa svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, u cilju uspostavljanje dijaloga nosioca vlasti i omladinske populacije, te zajedničkim unapreĎivanjem omladinske politike na svim nivoima vlasti.

-

Utjecati i informisati omladinsku populaciju o političkom ţivotu i uključiti ih u oblikovanje njihove budućnosti u Bosni i Hercegovini.

-

Borba za poboljšani obrazovni sistem u BiH. Širenje evropskih principa meĎu mladima u BiH, aktivno zalaganje za euroatlantske integracije Bosne i Hercegovine, te zagovaranje pristupa Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Jačanje svijesti mladih o aktuelnim problemima mladih u BiH i zalagati se za stav omladinske populacije prema tim dešavanjima Raditi na jačanju interesne sfere mladih kao općeg i generalnog interesa omladinske populacije u BiH, te zastupati isti putem javnog zagovaranja i realizacije projekata.

-

-

-

-

Realizacija studijskih posjeta u cilju promocije suradnje mladih u Evropi.

-

Borba protiv odlaska mladih iz BiH.

-

Borba protiv droge i narkomanije. Borba za zaštitu prirode i okoline kao i prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. Širenje i promovisanje ljudskih prava sukladno Ustavu BiH, Ţenevskoj Konvenciji i Evropskoj Deklaraciji o ljudskim pravima. Širenje humanističkih vrijednosti meĎu B-H graĎanima.

-

-

-

Nevladina organizacija '' Demokratski omladinski pokret '' ili kratko DOP je udruţenje koje je registrovano u skladu sa zakonom o udruţenjima i fonacijama Bosne i Hercegovine, i koje se vodi u registru ministarstva pravde BiH. Sjedište organizacije je grad Sarajevo, općina Centar u ulici Soukbunar16. DOP je osnovan još 2005 godine kao organizacija mladih bez ozbira na nacionalnu pripadnost ili političku orjentaciju. Cilj organizacije je politička edukacija mladih i doprinos procesu

pomirenju u Bosni i Hercegovini. Pored toga, naša organizacija aktivno radi na humanitarnim aktivnostima kako bi promovisala humanizam u bosanskohercegovačkom društvu. Naša prva aktivnost je zapravo bila humanitarnog karaktera. Organizirali smo humanitarni koncert, gdje smo sav prihod dodjelili djeci koja boluje od raka. Za ovu i slične aktivnost nagraĎeni smo priznanjem općine Centar tj. grbom općine Centar. Nakon te aktivnosti do danas uradili smo mnogo humanitarnih aktivnosti i pomagali ne samo našim graĎanima već i graĎanima Japana i Haitija. Posljednja humanitarna akcija bila je 8.3.2012. na kojoj smo skupljali novac za liječenje petogodišnje Ene Handukić iz Bihaća. DOP je organizacija kojoj je prije svega najbitnije neformalno obrazovanje mladih pa smo organizovali više edukacija u vezi sa temama koje su vezane za mlade (Pisanje CV-a i apliciranja za posao, Edukacije o NVO sektoru i omladinskom aktiviznu, Edukacije o omladinskom novinarstvu, Pisanje biznisplanova i projekata ) Tokom 2010 godine naša organizacija je svoje snage usmjerila na projekat '' Moja 2010 '' koji je u iznosu od 26 000 USD finansiran od strane CCI i USAID, te koji je imao za cilj da animira omladinsku populaciju, posebno prvoglasače da glasaju na izborima. Kroz obuke koje su bile previĎene projektom je prošlo preko 8000 mladih iz srednjih škola, te preko 19 000 online educiranih, koji su imali priliku da preko www.moja2010.ba urade simulaciju glasanja i da se upoznaju sa tim zašto je bitno glasati na izborima. Ovaj projekat je pored edukacija i obuka sadrţavao i aktivnost snimanja TV reklame i odrţavanja konferencija sa mladim političarima. Članovi DOP-a su involvirani u mnogo projekata koji okupljaju više edukacija, i tako se naše članstvo doedukuje u pogledu usavršavanja rada unutar organizacije. Tako su članovi DOPa prošli obuke UMiD (Uči Misli i Djeluj – na kojima su prošli radionice o javnom zagovaranju, traţenju posla, pisanju projekata i mnoge druge radionice ). Nakon ove obuke naši članovi stekli su zvanje ''Mladi lider/liderka''. Uključeni smo u izradu strategije za mlade Općine Novo Sarajevo. Na ovom projektu DOP je radio od početka i realizirao znatan dio uključenja NVO sektora u proces izrade strategije, i pruţanja konsultacija općinskim vlastima u vezi sa kreiranjem iste. Navedena strategija je u procesu javne rasprave i očekujemo da će ista krajem Marta biti usvojena. Moramo napomenuti da je DOP bio nosioc radne grupe '' Aktivizam mladih '' te da ta stavka strategije, kroz cijelu javnu raspravu nije dobila ni jednu kritiku ili primjedbu, što zapravo pokazuje da

je naš pristup bio profesionalan i u skladu sa realnim potrebama. Glavni cilj navedene strategije jeste da poboljša status mladih općine Novo Sarajevo. U sklopu ovog procesa je jedan naš član aktivno participirao u obuci za formiranje vijeća mladih, te je trenutno inicijator i pokretač vijeća mladih općine Novo Sarajevo. Najnoviji projekat u kojem DOP učestvuje je '' Općina naklonjena mladima '' koju realizira Institut za razvoj mladih KULT. Cilj projekta je da se obuče sluţbenici za mlade i predstavnici omladinskih organizacija, kako bi u suradnji realizirali aktivnosti od značaja za mlade lokalne zajednice. Trenutno imamo 2 člana koja su involvirana i koja će pohaĎati serijal edukacija, gdje će u suradnji sa sluţbenicima za mlade razraĎivati ideje koje će se u budćnosti realizirati na terenu. Predsjednik naše organizacije je uključen je u projekat Youth Peace Ambassadors koji je pokrenut od strane Savjeta Evrope. Cilj projekta je da se kroz intenzivne obuke igradi mreţa mladih lidera u konfliktnim regijama, te da ti mladi lideri kroz edukacije o ljudskim pravima i projekte za pomirenje daju svoj doprinos stabilizaciji mira u Evropi. U vezi sa tom je pokrenuta javna debata koja je odrţana 14.03.2012. te koja je bila je u suradnji sa drugim ambasadorima mira iz BiH. Tema javne debate je bila '' Ustav BiH i ljudska prava '' dok je gost predavač bio Jakob Finci. Jedan od tekućih aktivnosti jeste SVS – STUDENTSKI VOLONTERSKI SERVIS. Ovim projektom ţelimo omogućiti volontiranje studentima, a i onima koji to nisu. Znamo da mladi imaju mnogo problema pri pronalaţenju mjesta za volontiranje pa im ovim putem ţelimo pomoći i svima omogućiti volontiranje. Kroz ovakve i slične projekte je naša organizacija dala doprinos u poboljšanju poloţaja mladih, te i dalje radimo na realizaciji aktivnosti koji će tome doprinijeti. U budućem periodu se ţelimo aktivnije angaţovati u pogledu realizacije Zakona o mladima FBiH, te uspostaviti suradnju sa lokalnim zajednicama i kantonima kako bi kao partnerska organizacija pruţili našu pomoć pri riješavanju problema i pruţanju boljih prilika mladima. Cilj nam je da nas organi vlasti vide kao partnera koji moţe doprinjeti olakšanju posla istima, i realniji pristup ciljnoj grupi, posebno uzimajući u obzir sastav našeg članstva i našeg rukovodstva. Kao što naš moto kaţe '' DOPuni se jer smo zajedno jači '' usmjeravamo svoje snage za bolje sutra i za bolje društvo u Bosni i Hercegovini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful