You are on page 1of 59

Recursos per a millorar la comprensió lectora

LILLA CABOT PERRY (1848-1933)

Guida Al·lès Abril 2012 Octubre 2012

En què ens fixem per saber que els alumnes comprenen? Com detectem el seu pensament? Com averigüem la no-comprensió, la desmotivació o l´abdicació? Si sabem que el factor clau és la metacognició, com ajudem a que siguin els mateixos alumnes els que monitoritzin el seu procés de comprensió? (que s´adonin de quan van bé o no i què fer per solucionar-ho)

Comprensió escrita Comprensió àudiovisual Comprensió oral Comprensió artística Comprensió matemàtica Comprensió a través de l´experimentació

Nota: Encara que ens centrem en la comprensió lectora, les estratègies són les mateixes

La rúbrica aporta els indicadors per saber en què ens hem de fixar per saber fins a quin punt comprenen i per tant, quin tipus d´activitats hem de fer.
En aquesta presentació hi trobareu recursos per millorar la comprensió seguint l´estructura de la rúbrica de comprensió lectora elaborada per Neus Sanmartí, Àngels Prat i Guida Al·lès.

En

En què ens hem de fixar? (rúbrica)
Abans
1. Activar propòsits i Jo coneixements previs 2. Accedir i recuperar

Durant
1. Interpretar (comprensió inferencial: fer-se preguntes, comprovar predicccions)

Abans, durant i després

1. Reflexionar i connectar. Valorar críticament. Sintetitzar. 2. Metacognició. Pla lector personalitzat 3. Productes i activitats complementàries

Text

● De què tractarà? Hi trobaré allò que cerc? ● Què volem saber?

3. Prevalorar Autor ● Fiabilitat
● ●

2. Integrar (resumir) i visualitzar 3. Velocitat i expressió

Estructura i intencionalitat Preveure dificultats

Elaboració pròpia feta a partir del PISA FRAMEWORK (2009) i el document del Departament d´Educació Generalitat de Catalunya (nov 2010) Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita a primària

ABANS DE LLEGIR
1. Activar propòsits i coneixements previs 2. Accedir a la informació 3. Prevalorar i recuperar informació literal o explícita
Font imatge

ABANS DE LLEGIR

Per a què llegim?

Font: Solé, Isabel (2009): Estrategias de lectura, Barcelona, Graó.

ABANS DE LLEGIR
Criteris de realització Criteris de resultats 1. NOVELL 2. APRENENT

1. Activar propòsits i esquemes previs

3. AVANÇAT

4. EXPERT

Activació de propòsits i Ha explicat: coneixement ● Què en sé? Amb ajuda, ha s previs explicat: ● M´interessa ● Quins són els aquest tema? - Sap activar meus propòsits? els propis ● De què parla? propòsits, ● Què hi puc ● De què coneixement aprendre? m´agradaria s que parlés? previs i motivació

Ha definit millor els Sense ajuda ha seus propòsits: definit de manera ● Que vull ampliar, aprofundida els seus propòsits i ha posar en dubte o relacionat els seus contrastar? coneixements amb Ha aprofundit més en els del text. el que en sabia. Ha pogut ajudar a Ha pogut ajudar a altres. altres.

Primera fila de la Rúbrica elaborada per Àngels Prat, Neus Sanmartí i Guida Al·lès. 

ABANS DE LLEGIR
Modalitats

EINES

Amb post-its a un mural Amb jocs de moviment

En parella

Tècniques cooperatives

Amb un mentor o un padrí
Equips cooperatius

Escrits Mapes mentals i conceptuals Dibuixos TAC 
(xarxes socials, escriptura col·laborativa, skype...)

Tot el grup-classe
Individualment

HE PLANTEJAT PREGUNTES AL TEXT
Què és el que ja sé? De què tractarà? Quin és el meu propòsit?

Cada equip pensa les preguntes i llavors les exposa al grup classe

Font: A teacher's treasure

ABANS DE LLEGIR

Què és el que ja sé?
En parella o amb el padrí

Un company t´ajuda a pensar en veu alta: Quins són els meus propòsits? què hi busco? què m´aportarà? què en sé? De què parla? què pretén l´autor?
Font: Chartcums.wordpress. com

ABANS DE LLEGIR

Què és el que ja sé?
Veure més recursos per activar els esquemes previs aquí

Font imatge

ABANS DE LLEGIR
CRITERIS DE REALITZACIÓ PREVALORACIÓ Fa una escombrada visual per fer-se una idea del contingut i la seva fiabilitat (està actualitzat? bones fonts?), finalitat (educat iva, comercial o científica?), intencionali tat (=persuadir, informar, entretenir, argumentar) i rellevància (=respon als meus propòstis?). Així com de les dificultats de comprensió que pot comportar.  1. NOVELL

Els propòsits de l´autor El contingut del text
CRITERIS DE RESULTATS

2. APRENENT

3. AVANÇAT

4. EXPERT

Amb ajuda es demana de què Amb ajuda capta tractarà?  Es fixa el sentit del títol i el subtítol i pot sobretot en les preveure imatges, títols i dificultats de subtítols.  Exposa comprensió. els dubtes sobre el contingut.

Amb textos de Amb textos de treball treball capta sol si capta la informació la informació serà més rellevant i la rellevant pels seus distingeix de la que propòsits i preveu l´autor ha volgut les dificultats de remarcar. Preveu dific comprensió. de comprensió

Amb ajuda s'ha Amb ajuda s´ha fixat en si està fixat en la data de signat, si té suport publicació. Sap institucional i si es valorar si és molt pot veure la antic o recent. trajectòria de l´autor.

Sap en què s´ha de S´ha fixat en la fixar per valorar la data i la finalitat finalitat, de la publicació i la intencionalitat, fiabi intenció de l´autor, litat i pertinen del així com la text. Ha cercat tipologia textual informació sobre emprada. l´autor.

ABANS DE LLEGIR
Il·lustració via Lara Romero

Preguntes sobre el text i l´autor
Predicció De què tractarà?

Rellevància

Respondrà als meus objectius? Serà massa difícil? Antic o recent? Links actualitzats?

Actualització Estructura Fiabilitat

(Web) Ben organitzada?. Text: Quina tipologia? Qui el signa? Quina trajectòria i quin suport institucional? Què pretén? (Persuadir, Informar, Argumentar?). Quina finalitat? (comercial, educativa, científica, divulgativa) Durban, G, Blasco, A. (2011): Competència
informacional: del currículum a l´aula. Rosa Sensat

Intencionalitat

● ●

● Eisenberg, M., Berkowitz, R. : The Big 6. Solé, I (1992): Estrategias de lectura, Graó. Pàg 74

ABANS DE LLEGIR
En gran grup
IES Eugeni Xammar, l´Ametlla del Vallès.  Professora: Núria Ribas. 

Predicció: de què tractarà?
- Mireu-vos la 1ª pàgina: De què
penseu que tracta?.  - Teniu 1 minut per mirar la 2ª pàgina.  - Tanqueu-la i escriviu individualment què recordeu.  - Quines paraules heu vist més definides i quins detalls dels dibuixos recordeu?

Font: Màrquez, C. i Prat, À. (2010): Competència científica i lectora a secundària. Dossiers Rosa Sensat

ABANS DE LLEGIR

Predicció. De què tractarà? Serà rellevant pels meus objectius?

Mural col·lectiu
1. La nostra predicció 2. Pistes al text 3. Pendent de saber

Font imatge

ABANS DE LLEGIR

Els propòsits de l´autor

Font imatge

Font

ABANS DE LLEGIR

Rellevància

Dinàmica per valorar el nivell de dificultat d´una lectura

En anglès. Five Finger Test.

Accedir i obtenir
Amb aprenentatge cooperatiu

Fitxa elaborada per Marta Guerra, mestra del CEIP Àngel Ruiz i Pablo d´Es Castell (Menorca)

Accedir i obtenir
Amb post-its o marcadors

Fitxa elaborada per Chartcums.wordpress. com

Accedir i obtenir
Amb diaris de lectura Font: lifein4b.blogspot.com

ABANS DE LLEGIR

Fitxes i murals

Prevalora rExemples a Pinterest

Prevalorar. Només fitxes.

En resum

Font: Sanmartí, Neus (2010): Competència lingüística com a base per l´adquisició de les CB

DURANT LA LECTURA

1. Comprendre  2. Integrar

Clarificar vocabulari i dades matemàtiques Inferir

Diferenciar idees principals de secundàries Resumir i visualitzar

3. Fluïdesa i expressió
Font estampat: Spoonflower.com

DURANT LA LECTURA

1. Comprendre 

Clarificar vocabulari i dades matemàtiques Inferir

25 idees per treballar vocabulari Tècniques per ensenyar a inferir

HE LLEGIT ENTRE LES LÍNIES HE LLEGIT ENTRE LES LÍNIES

QUÈ DIU EL TEXT? (EVIDÈNCIA)

+ QUÈ ÉS EL QUE SÉ? =

LA MEVA INFERÈNCIA

1. Inferir
Amb murals col·lectius 

Font: lifein4b.blogspot. com

DURANT LA LECTURA

1. Comprendre  2. Integrar 3. Connectar

Clarificar vocabulari i dades matemàtiques Inferir

Diferenciar idees principals de secundàries Resumir i visualitzar

Font estampat: Spoonflower.com

HE SABUT RESUMIR I INTEGRAR

Font imatge
Damunt la taula, idees principals. Les pates, idees secundàries. 3 PASSOS: 1. Seleccionar 2. Generalitzar 3. Integrar

Més exemples a PINTEREST

Font imatge

DURANT LA LECTURA

2. Diferenciar idees importants i secundàries

Font imatge Amb el bosso de la mestra.  4t primària

DURANT LA LECTURA

2. Diferenciar idees importants i secundàries

Escola Magòria, Barcelona

Font imatge

DURANT LA LECTURA

2. Fer resum escrit
Base d´orientació per fer el resum (oral o escrit) 1. He d´emprar tant paraules meves com paraules del text 2. No hi he de posar la meva opinió o sentiments 3. Ha de ser més breu que l´original. Cada paràgraf, una idea.

Font imatge

Eines TIC útils per fer resums LucidChart. Permet crear plantilles gràfiques.

Eines TIC útils per fer resums  Wallwisher

Eines TIC útils per fer resums Evernote, Pinterest, Piratepad, Gdocs

HE EXPLICAT COM ESTAVA ORGANITZAT EL TEXT

Font imatge

Font imatge

DURANT LA LECTURA
Font imatge

2. Fer  resum oral

Font imatge

Estructura textual

A partir de la lectura descobrim l´estructura dels contes

Font

Aquesta activitat es repeteix als racons per grups base. Els hi donam imatges de contes i han d´ordenar l´estructura. Es pot complicar afegint-hi frases.

Estructura textual

A partir dels contes endevinem l´estructura textual

Font

Taller d´Escriptura. Què és el que fa que un relat personal sigui interessant? P5 i Cicle Inicial

Estructura textual

Empram un organitzador gràfic individual

1. Llegim junts un altre conte. cadascú anota dalt de la fitxa el títol. I dins cada apartat hi fa un dibuix o bé en parlen en parelles. 2. Conversació. Com ho feim per saber quina és la idea més important del començament, el nus i el desenllaç?.

HE VISUALITZAT EL TEXT

FONT DE LA IMATGE

HE LLEGIT SENSE CÓRRER I AMB UNA BONA ENTONACIÓ

Recursos a Pinterest
FONT DE LA IMATGE

TOT EL TEMPS

1. Connectar. Valorar críticament. Sintetitzar
2. Avaluar la comprensió

Font estampat: Spoonflower.com

HE CONNECTAT EL TEXT AMB EXPERIÈNCIES HE CONNECTAT EL TEXT AMB EXPERIÈNCIES O CONEIXEMENTS PREVIS O CONEIXEMENTS PREVIS

LA MEVA VIDA

ALTRES TEXTOS
IMPRESOS, ELECTRÒNICS O MULTIMÈDIA

FETS DEL MÓN
(GRANS TEMES O IDEES) FONT DE LA IMATGE

Connectar

Amb fitxes individuals 

Font: Melinda McAttee

Connectar
Amb murals col·lectius 

Font: Lori Oczkus

Connectar Amb fitxes individuals 

HE DONAT LA MEVA OPINIÓ AMB FETS I ARGUMENTS
Tenen un minut per a separar fets (got A) d´opinions (got B). 

Font imatge

22 tècniques per a Valorar críticament
L´AUTOR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Quin és el seu propòsit? Estreny les connexions Retrata l´autor. Descriu-ne l'idiolecte Rastreja la subjectivitat Detecta posicionaments Què està ocult? Quin és el mapa sòciocultural?

LA FORMA (EL DISCURS)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Quin és el gènere? Hi ha contrincants? qui són? Quines veus? Fes un llistat. Quins noms propis? Analitza la força i solidesa del discurs. Cerca els mots disfressats Analitza la jerarquia informativa.

EL CONTINGUT (LES INTERPRETACIONS)
1. 2. 3. 4. 5. 6. Defineix els propòsits Analitza l´ombra del lector Acords i desacords Imagina que hom és.... En resum Medita les reaccions

Font: Cassany, D. (2006): Rere les línies, Empúries

Exemple. Cicle superior. Textos argumentatius Context i pregunta.
En el marc del projecte sobre FONTS ENERGÈTIQUES ens hem plantejat fer un judici sobre: Què opines sobre els usos de la radioactivitat? Arguments a favor i en contra.

Producte.

Escrit argumentatiu i judici posterior.

Font: Pat Salvatore

Valorar críticament
Neus Sanmartí

Valorar críticament Amb aprenentatge cooperatiu

Font: Sanmartí, Neus (2010): Competència lingüística com a base per l´adquisició de les CB

TOT EL TEMPS

1. Connectar. Valorar críticament. Sintetitzar
2. Avaluar la comprensió

Font estampat: Spoonflower.com

Metacognició

He pensat sobre el meu pensament

HE AJUDAT ALS COMPANYS I HE SABUT QUAN NECESSITAVA AJUDA

Font: Chartcums.wordpress. com

HE ANAT A LLEGIR PER INICIATIVA PRÒPIA

DESPRÉS DE LA LECTURA

Productes 

Font estampat: Spoonflower.com

Crear una cacera del tresor
Que suposi investigar a internet per ampliar el que hem après

Intercanviar opinions online
Amb altres centres o nivells. 

Crear un perfil a FB
Amb un dels personatges

Fer una conferència
Davant el grup classe

Una crítica en vídeo
Imatges i frases breus 

Un còmic
Creant un nou final

La comprensió lectora aplicada a diferents situacions
Recerca científica Conferència
Comprensió a través de l'experimentació

Comprensió oral i àudiovisual

Notícia Projectes Treball de textos