II.

Tregu dhe segmentimi I tregut

Koncepti i shitjes
pikënisja shënjester
Produktet ekzistuese

mjetet
Shitja dhe promocioni

qëllimi
Fitimi në bazë të v. shitjes

Ndërmarrja Ndërmarrja

pikënisja

shënjester
Nevojat, kërkesat e konsu..

mjetet
Marketingu Marketingu Intergral 4P Intergral 4P

qëllimi
Fitimi duke plotësuar kërkesat e ko.

Tregu

Koncepti i MARKETINGUT
*** 1%/ dy police celesi; *** 1%/ dy police celesi;

II. Tregu dhe segmentimi I tregut
Pas mesimit te kesaj kaptine ju do te dini se: ç’eshte tregut? Llojet e tregut sipas destinimit te produktit; Segmentimi I tregut; Kushtet per nje segmentim efikas te tregut; Perparesite e ST; Variablat dhe strategjite e Marketingut; Pozicionimi I produktit ne treg,

ç’eshte Tregu? Cilat kushte duhet te plotesohen qe nje bashkesi te llogaritet si treg? Tregu = N + FB + GPfb + A Si mund te ndahet tregu ne baze te destinimi – asryes te blerjes? Cilat jane dallimet ndermjet TKF dhe TKA? .

. Marketingu cak – segmentimi I tregut. Kanë nevoja. Tregu Masovik. Të shpërndarë në hapsirë në mënyrë jo të barabartë.Kuptimi i segmentimit të tregut Nga fakti se blerësit janë: Të shumtë. Procesi I zhvillimit te tregut: 1. dëshira dhe kërkesa heterogjene. Diferencimi I produktit dhe 3. . 2.

dhe Të jenë stabil. Shpërndarja më efikase e resurseve dhe Planifikimi strategjik i marketingut. Cilat janë përparësitë afariste që dalin nga segmentimi efikas i tregut? Analiza e konsumatoreve Analiza e konkurrencës. 2. Të jenë profitabil. Të jenë të përshtatshëm për t’u shërbyer. HINKA . 4.Karakteristikat që duhet t’i plotësojnë segmentet e tregut: 1. 3. Të jenë të matshme.

Analiza e konsumatorëve Analiza e konkurrencës Përparësitë afariste që dalin nga segmentimi i tregut Shpërndarja efikase e resurseve Planifikimi strategjik i marketingut .

Pesë mënyrat e qasjes të segmentimit të tregut janë: a) Tregu i pasgmentuar b) Segmentimi total I tregut 2B 2B 3B 3B 3A 3A d) Segmentimi i tregut në bazë të moshës dhe të ardhurave 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 B B B B B B A A A A A A 1A 1A 1B 1B c) Segmentimi i tregut në bazë të të ardhurave 1.2 dhe 3 ç) Segmentimi i tregut në bazë të moshës A dhe B .

Fazat e procesit te segmentimit te tregut: SEGMENTIMI I tregut Zgjedhja e Tregut cak POZICIONIMI .

të cilët mund të kërkojnë produkte ose një program të M. Marketingu Cak Zgjedhja e një apo më shumë segmenteve ku do të plasohet produkti jonë. .Strategjia e marketingut cak zhvillohet ne tri hapa: Segmentimi i tregut Paraqet qasjen e ndarjes së tregut në grupe të ndryshme të blerëseve.M të veçantë. Pozicionimi i produktit Paraqet qasjen e formulimit të pozicionimit konkurrues të produktit dhe marketing miksit për atë segment.

Dy te pite.Variablat për segmentimin e tregut: Grate-jeta. pite.jeta. Shkalla e shfrytëzimit Gadishmëria e Konsum. ek. 25 martesa. . VARIABLAT PER SEGMENTIMIN E TREGUT VARIABLAT GJEOGRAFIKE VARIABLAT DEMOGRAFI KE VARIABLAT SOCIOEKONOMIK E E ardhura Profesioni Niveli I arsimimit Shtresa shoqeërore VARIABLAT PSIKOGRAF IKE VARIABLAT BIHEVIORIS TIKE Madhësia e Vendbanimit Dendësia e Vendbanimit Klima Mosha Gjinia Madhësia e familjes Religjioni Cikli jetsor i familjes Karakteristika t E personalitetit Motivet Stili i jetesës Kushtet e blerjes Kërkimi i përparesive Statusi i Konsum. para – mend!!! Liber ek-juridik.juridik. Grate. martesa.

. or income Psychographic Social class. regions or cities Demographic Age. benefits. or responses . gender. or personality Behavioral Occasions. states. family size and life cycle. Market Segmentation Market Segmentation Geographic Nations. uses. lifestyle..

Të shkallës së konsumit: të produktit të caktuar tregu mund të segmentohet në konsumator të dobët. konsumator të mesëm dhe konsumator të fortë të produktit. birra Pejes . Jokonsumatrët Konsumatorët Konsumatorët e dobët e fortë 68% Jo konsumatorë 16% 16% 12% 88% Shembull: cigaret.

dy te plote. 18 vjet – 12 mbret .sh.Segmentimi i tregut përmes një variable p. fustani bardhe. mosha 0 – 15 16 – 30 31 – 50 + 50 Mosha e Konsumatoreve *** bileta kg..

të dobët të mesëm të forte + 500 euro b) të 301-500 euro a r dh u r 0-300 euro a t 20 -30 31-40 41.50 +51 a) mosha .Për t’u realizuar segmentimi sa më objektiv dhe efikas i tregut gjithësesi duhet përdorur më shumë se një variabël segmentuese.

Segemntimi Multivariabel Segemntimi Multivariabel Bazuar: Gjeodemografike Bazuar: Gjeodemografike .

Segmentimi II TK Afarist Segmentimi TK Afarist Gjeografike Demografike Sasia e blerjes Variablat per Variablat per Segmentimin e Segmentimin e TKA TKA Perdorimi I produktit Llojet e ndermarrjeve .

Segemntimi II TKA ne tregun nderkombetar Segemntimi TKA ne tregun nderkombetar TK afarist TK afarist Gjeografik Gjeografik Ekonomik Ekonomik Politik/ Politik/ Legal Legal Kulturor Kulturor Intermarket Intermarket .

Zgjedhja e tregut cak Ndërmarrja para se të marr vendimin se në sa segmente të tregut do të plasojë produktet e veta. Të vlerësoj shitjen potenciale në segmentet e tregut 2. Të zgjedhë strategjinë përfshirëse të tregut. ajo duhet t’i vlerësojë segmentet e ndryshme. 3. Të përcaktojë strategjitë alternative të tregut. . Ajo duhet të: 1.4.

2. Strategjia e marketingut te koncentruar. Strategjia e marketingut te padiferencuar.Strategjitë kryesore te Marketing: 1. . Strategjia e marketingut te diferencuar dhe 3.

Strategjia e marketingut te padiferencuar Produkti Promocioni Cmimi Ndërmarrja Tregu Distribucioni .

Strategjia e marketingut te diferencuar . Segmenti i III C. Pr. C. D. C.P. Ndërmarrja Pr. Segmenti i I P. Segmenti i II P. Pr. D. D.

Strategjia e marketingut te koncentruar Segmenti i I Produkti Ndërmarrja Promocioni Cmimi Segmenti i II Tregu cak Distribucioni Segmenti i III .

3 Ndërmarrja me rastin e vendimmarrjes për zgjedhjen e strategjisë të tregut cak bazohet në këta faktor: Madhësia dhe Madhësia dhe struktura ee struktura tregut tregut Nevojat dhe Nevojat dhe dëshirat ee dëshirat konsumatorëve konsumatorëve Pjesëmarja Pjesëmarja në në treg treg Strategjia e Strategjia e tregut tregut cak cak Resurset dhe Resurset dhe kapacitetet ee kapacitetet ndërmarjes ndërmarjes Konkurenca Konkurenca Faktorët ee Faktorët tjerë tjerë .4.

Pozicionimi I produktit: KT duhet te japin pergjegjie ne pyetjet: Si jane te pozicionuara produktet tona ne vetedijen e konsumatoreve? Cilet konsumatore I preferojne produktet tona? çka ka ndodhur me ripozocionimin e produkteve gjate dinamikes se tregut ? .

Detyre .Pozicionimi i produktit çmimi Ulet Ku jemi ne tani – BONITA ? Ku eshte konkurenca ? Cilesia Larte Ulte Larte .

Identifikoni grupin e mundshem te perparesive konkuruese: Dallimet konkuruese Hapi 2. Hapi 3. Komunikoni dhe shperndani ne menyre efektive zgjedhejen per pozicionim ne treg. .Hapat per zgjedhjen dhe implementimin e Hapat per zgjedhjen dhe implementimin e strategjise strategjise te pozicionimit te pozicionimit Hapi 1. Zgjidhni perparesite e verteta konkuruese.

Zhvilloni diferencat konkuruese Zhvilloni diferencat konkuruese Produktet Produktet Sherbimet Sherbimet Diferencat konkuruese Diferencat konkuruese (nuk mjafton vetem njohja e konsumatoreve) (nuk mjafton vetem njohja e konsumatoreve) Personeli Personeli reputacioni reputacioni .

Ndermarrjen. 3. Të njohësh vetvehten . 4. Të njohësh tërësinë e tregut dhe Të kuptojsh esencën e nocionit : ”Të jeni ndryshe”!!!!. Të njohësh konsumatoret. . Të njohësh konkurrencën. 2. 5.Pesë ceshtjet kryesore për pozicionimin ne treg: 1.

Llojet e Kerkeses 1. Kërkesa totale e tregut .efektive e tregut 2.Tregu i jokunsumatorëve relativ c. Potenciale 3.Tregu i jokunsumatorëve absolute e tregut 4.Tregu i konsumatorëve te vërtetë të ndërmarrjes b) kërk.Tregu i konsumatorëve te vërtetë të konkurencës a) Kërk.

Kerkesa potenciale: Kerkesa potenciale: Q=nqp Q=nqp . Kerkesa totale. Kerkesa efektive.6. Llojet e Kerkeses se Tregut Kerkesa efektive. Kerkesa potenciale dhe Kerkesa potenciale dhe Kerkesa totale.

vizitave . etj KONSUMATORI I INFORMUAR Konsumatori i mundshëm.Llojet e konsumatoreve Konsumatori i painformuar. mund të blejë produktet nga ju apo nga konkurentët e juaj KONSUMATORI I MUNDSHËM . nuk e njeh ndërmarrjen dhe produktet e juaja KONSUMATORI I PAINFORMUAR Konsumatori është i informuar nëpërmes të reklamimit.

Konsumatori i ri do të filloj të blejë produktet e juaja KONSUMATORI I RI Nëse është i kënaqur do të furnizohet prapë tek ju dhe do të bëhet konsumator i rregullt KONSUMATORI I RREGULLT Nëse me të vërtetë janë të kënaqur do t’ju përkrahin duke ju rekomanduar tek të tjerët PËRKRAHËSI .

??? Se ST I ka keto perparesi … Se Strategjite alternative te marketingut jane:… Se Llojet e KT jane…..Mos harroni se: Segmentimi I tregut eshte … Qe te kemi nje ST efikas duhet….! etj ..

A keni pyetje – Ju lutem??? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful