Abordări conceptuale ale educației incluzive

Pușca Tatiana, lector univ.

socială.Educația incluzivă   Abordare și proces continuu de dezvoltare a politicilor și practicilor educaționale. orientate spre asigurarea oportunităților și șanselor egale pentru persoanele excluse/marginalizate de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare și educație în condițiile diverității umane Abordare potrivit căreia toți copiii trebuie să aibă șanse egale de a frecventa aceeași școală și de a învăța împreună. religioasă și economică sau de abilitățile și capacitățile lor intelectuale sau fizice . indiferent de apartenența lor culturală. etnică. rasială.

presupene asimilarea copilului în cadrul învățămîntului general. neschimbată. în general. proces prin care se adaptează școlii în timp ce aceasta rămîne în cea mai mare parte.presupune ca instituțiile și sistemul educațional. .Integrarea vs. să se schimbe și să se adapteze necesităților copiilor. Incluziune. incluziune   Integrare.

alcool. lipsiți de îngrijire părintească și cei din familii defavorizate Copii instituționalizați în școlile internat Copii care consumă droguri.Beneficiari ai educației incluzive        Copii. abandonați. tineri şi adulţi cu dizabilităţi Copii străzii Copii orfani. alte substanțe toxice Copii cu dificultăți de învățare și comunicare Copii care se confruntă cu probleme de învățare și integrare socială din cauza faptului că aparțin minorităților naționale. etnice. religioase sau lingvistice .

devieri de comportament sau emoţionale. victime ale exploatării prin muncă Copii refugiaţilor sau copii persoanelor intern deplasate . alte stări patologice Copii supradotaţi Copii şi tineri.Beneficiari ai educației incluzive          Copii şi tineri în conflict cu legea Copii şi tinerii traficaţi Copii şi tineri supuşi violenţei Copii infectaţi cu HIV/SIDA Copii cu maladii somatice Copii şi tineri cu tulburări psihice.

toleranței și valorificării tuturor diferențelor P. asigurării serviciilor de sprijin P. P. intervenței timpurii P. dreptului părintelui de a alege P. managementului educațional participativ P. egalizării șanselor P. non-discriminării. flexibilității în activitatea didacticcă. individualizării procesului de educație și dezvotării la maximum al fiecărui copil P. interesului superior al copilului P. cooperării și parteneriatului social .Principii ale educației incluzive             Principiul drepturilor egale în domeniul educației P. designului universal P.

Legislație și politici internaționale     Declarația universală a drepturilor omului (1948) Convenția ONU privind lupta împotriva discriminării în domeniul învățămîntului (1960) Convenția ONU cu privire la drepturile copilului 1989) Declarația mondială de la Jomtien privind educația pentru toți (1990) . dreptul la educație primară. angajarea pentru o pedagogie centrată pe copil.recomandă sistemelor educaționale să asigure o dezvotare armonioasă. abordarea intersectorială și holistică a educației .

acceptarea tuturor copiilor în școală. intelectuală. Forumul Mondial de la Dakar (2000). lingvistică sau de orice altă natură. afectivă. a minorităților etnice. din zone îndepărtate și izolate. populației care migrează.includerea copiilor cu CES. socială.Legislație și politici internaționale     Regulile standard ale ONU privind egalitatea șanselor persoanlelor cu handicap (1993) Declarația de la Salamanca (1994) . Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2006) . indiferent de condiția lui fizică.

Legislația națională cu privire la educația incluzivă         Constituția Republicii Moldova Legea învățămîntului Legea privind drepturile copilului Legea cu privire la ocrotirea sănătății Legea cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA Legea cu privirea la tineret Legea asistenței sociale Codul familiei .

restructurarea formelor rezidențiale de protecție socială. Strategia națională Educație pentru toți. .înmatricularea în proporție de 100% a elevilor.Legislația națională cu privire la educația incluzivă    Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010. integrarea copiilor din familiile vulnerabile Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova până în anul 2015. elaborarea suportului metodic adecvat.accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile de infrastructură socială și educație.integrarea copiiilor cu CES în școlile generale.20113).

asigurarea accesului la serviciile sociale de calitate. . dezvoltarea mecanismelor financiare eficiente și flexibile.Legislația națională cu privire la educația incluzivă  Strategia Națională și Planul de acțiuni privind reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului (2007-2012)racordarea cadrului național legal și instituțional de protecția a copilullui la politicile internaționale.

Legislația națională cu privire la educația incluzivă     Strategia Națională de implementare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020: 2011-2012: elaborarea cadrului normativ de dezvoltare a educaţiei incluzive 2013-2016: pilotarea modelelor de educaţie incluzivă 2017-2020: realizarea la scară largă a programului. .

Plasare în clasele obişnuite. cu susţinerea elevului pentru anumite materii din planul de studiu.Forme de integrarea a copiilor cu CES  Forme de integrare totală:    Plasarea în clasele obişnuite. şedinţe organizate la finele unor lecţii. lecţii/activităţi de consolidare a cunoştinţelor. în scopul primirii ajutorului specialiştilor potrivit necesităţilor individuale. cu retragerea copilului pentru anumite şedinţe. . de ex lecţii particulare. Plasare în clasele obişnuite. cu ajutorul unui cadru didactic la anumite materii sau a unui cadru didactic de sprijin. corelată cu anumite modalităţi de pregătire.

alternativ cu activităţile dintr-o clasă obişnuită.  . spectacole. întreceri sportive.Forme de integrarea a copiilor cu CES  Forme de integrare parţială . Elevul poate frecventa doar şcoala obişnuită.elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în şcoala obişnuită sau la anumite discipline şcolare unde pot face faţă. Integrare ocazională – participarea în comun la diferite excursii. studiind doar anumite discipline şcolare sau poate fi înscris într-o unitate specială. serbări. care este frecventată parţial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.