INTRODUCERE

În cadrul relaţiilor noastre - în planul conştientului sau subconştientului nostru, aproape totul este, sub o
formă sau alta, de natură economică. Preţurile care se majorează sau scăderea lor, salariile care cresc - mai puţin
repede decât preţurile, creşterea şomajului sau descreşterea investiţiilor, sunt tot atâtea fapte economice. Pentru a
ne câştiga existenţa – indiferent de formă activităţii desfăşurate, intrăm în relaţii economice, cel puţin pentru că
ne oferim forţa de muncă şi priceperea cu intenţia ca mai apoi cu „agoniseala” noastră să putem să ne satisfacem
trebuinţele, visele sau proiectele. Constatăm astfel că suntem în condiţiile pieţei şi ne derulăm activitatea în
concordanţă cu legile ei, suportând cel puţin efectele şi consecinţele raporturilor dintre cerere şi ofertă.
Minimalizând - la o scară dificil de precizat, trebuie să constatăm că viaţa poate fi considerată, ea însăşi,
ca o serie de proiecte în cadrul cărora avem nevoie de parteneriatul familiei, a prietenilor, colegilor, în general a
celor din jurul nostru, al întregii societăţii în cadrul căreia activăm, pentru a înfăptui - în cele din urmă – ceea ce
ne propunem.
Totul este greu de controlat şi coordonat; cu toate acestea cineva face regula în aceast cadru. Economic -
analizând prin prisma comerţului, cea care reglează aproape totul este piaţa
1
. Piaţa care în bună parte, este
opacă mai ales pentru “amatorii de chilipiruri” sau pentru cei care se bazează doar pe inspiraţie şi şansă.
2

Din punct de vedere uman, cei care se străduiesc să regularizeze, echilibreze, atenueze acţiunile legilor
pieţei – contribuind la dorita armonie – nu pot fi decât dirijorii, artiştii şi maeştrii conducerii organizaţiilor
umane managerii.
În vorbirea curentă persoana unui manager este asociată cu activitatea desfăşurată de el şi în majoritatea
cazurilor aceasta este considerată (sau dorită) a fi o afacere. Acest optică este datorată în parte şi faptului că
astăzi în întreaga lume, importanţa cea mai mare o au afacerile sau programele legate de afaceri.
Afacere este privită şi dorită, a fi profitabilă. Dar succesul sau profitabilitatea afacerii depende în mare
măsură de CONSUMATOR, de felul în care el este informat şi de felul în care el participă la finalizarea
activităţilor de pe circuitul producător-consumator. Pe acest circuit fie că dorim sau nu, în marea majoritate a
cazurilor, de o importanţă majoră sunt comunicarea şi negocierea – mai mult sau mai puţin explicite.
Dat fiind faptul că nu în puţine cazuri se utilizează nejustificat şi neconcludent astfel de termeni, ne
propunem în cele ce urmează să explicităm câteva dintre aspectele acestui domeniu atât de interesant, tentant dar
mai ales profitabil.
Capitolul 1 – AFACEREA CA ŞI NOŢIUNE
1
Piaţa reprezentând totalitatea actelor de vânzare–cumpărare, inclusiv aranjamentele prin care vânzătorii şi cumpărătorii
se întâlnesc şi negociază în scopul comercializării bunurilor şi serviciilor (Russu C. – Managementul IMM, Editura
Expert, Bucureşti, 1996, pag. 84)
2
Lehnissch J. P., – Creation d’entreprise, Les Editions d’Organisation, Paris, 1990,
pag. 109 – 112
7
Se spune că nu pornirea unei afaceri este dificilă, ci a o menţine şi a avea succes. Acest lucru este probat
atât de experienţa internaţională (unde în ceea ce priveşte afacerile mici 1990 a fost considerat cel mai nefericit
an al trecutului deceniu, iar din păcate un reviriment sau o relansare nu pare a se fi produs nici până la sfârşitul
actualului deceniu
3
) cât şi cea naţională. Trebuie remarcat faptul că totuşi există multe firme mici profitabile,
unele chiar cu performanţe notabile, lucru care se datorează în mare parte existenţei unui management adecvat,
alături de şansa de a te afla în locul potrivit şi la momentul potrivit.
1.1. Scurte clarificări conceptuale
Clarificarea noţiunii de afacere ne este, în mare parte, dificilă dat fiind pe alocuri sensul peiorativ cu
care este utilizat cuvântul în ţara noastră, imaginii proaste a oamenilor de afaceri români cât şi datorită
dicţionarelor existente în uz. Astfel printr-o definire - neschimbată timp de mai bine de douăzeci de ani,
principalele dicţionare româneşti
4
consideră afacerea: „tranzacţie financiară, comercială sau industrială bazată
de obicei pe speculă sau speculaţii”.
Apelând la dicţionarul:
- de neologisme - Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1995, primim drept explicitare pentru termenul afacere:
„tranzacţie comercială sau financiară (bazată pe speculă) ”
5
;
- de sinonime - Editura Palmyra, Bucureşti, 1995, aflăm în continuare că afaceristul (cu alte cuvinte omul
de afaceri) este nici mai mult nici mai puţin decât un „speculant, profitor, învârtit, bişniţar”
6
. Dacă
asociem această explicitare cu imaginea negativă a persoanelor implicate în afaceri după anii ’90 –
sec.XX, în ţara noastră şi în special cu cea a „milionarilor de carton” realizăm cât de deformată şi
defavorabilă este imaginea acestei noţiuni la români.
Chiar dacă, pentru cei patronaţi de zeiţa Athena, aşa cum afirma la un moment dat Constantin Noica
„De la speculă la speculaţie nu este decât un pas!”
7
parcurgând o serie de lucrări de specialitate şi dicţionare
apărute în străinătate vom avea posibilitatea să remarcăm o cu totul altă abordare a noţiunii de afacere.
Dicţionarele „Larousse” (1934 şi 1988) definesc drept afacere „...tot ce constituie obiectul unei
ocupaţii şi priveşte interesul cuiva (întreprinzător): activităţi comerciale, industriale, financiare, etc. ” iar în
continuarea celor explicitate insistă a prezenta afacerea ca „…un lucru cu urmări financiare”.
Unul dintre cele mai reputate dicţionare englezeşti („The Concise Oxford Dictionary”/Oxford
University Press/1985) prezintă acelaşi termen ca „…lucru ce trebuie făcut, pentru a câştiga bani”.
O accepţiune foarte apropiată de a dicţionarelor „Larousse” o întâlnim în SUA unde afacerea este considerată ca
„…o tranzacţie cu finalitate financiară”
8
.
Tot pe această linie, însă mult mai cuprinzătoare în opinia noastră, găsim definiţia formulată afacerii de
reputatul specialist H. Fraisse: „…operaţiuni constând în studierea, contractarea şi realizarea, pentru un
organism/client, a unui produs specific, ce nu există, până în acel moment, într-o anumită formă sau în
contextul dat.”
9
Luând în calcul şi faptul că deşi există o pseudocompetiţie între cele două părţi ale afacerii, este
3
Jones G. – Primii paşi în afaceri, Editura Teora 1999, Bucureşti, pag. 7
4
*** - DEX, Editura Academiei, 1975, pag. 15; Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978,
pag. 16; *** - DEX, Editura Univers Enciclopedic, 1996, pag. 16
5
Marcu F. – Neologisme, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995, pag. 17
6
Bulgăr Gh. – Dicţionar de sinonime, Editura Palmyra, Bucureşti, 1995, pag. 16
7
Bran P. – Economica valorii, Editura Economică, Bucureşti, 1995, pag. 6
8
Godin S., Conley C. – Business Rules of Thumb, Warner Books, 1987, pag. 3
9
Fraisse H. – Manuel de l’ingenieur d’affaires, Editions Dunod, 1990, pag. 8–9
8
de preferat să nu existe un „învingător” şi un „învins“, ambii participanţi trebuie să iasă în avantaj faţă de
momentul debutului afacerii; în momentul de faţă se vorbeşte tot mai mult despre etica în afaceri şi despre
modul de gândire „câştig-câştig”. Această optică tinde să se instaleze şi în mediul de afaceri românesc şi are
exprimări valoroase şi în studiile unor reputaţi specialişti români.
Într-o lucrare intitulată „Managementul afacerilor mici şi mijlocii”(considerată primul ghid de
Management al Afacerilor Mici, publicat în România, operă a unui colectiv de cadre didactice din învăţământul
superior economic de la Chişinău şi Iaşi)
10
afacerea era definită “ca un raport între doi oameni care tratează
pentru a-şi impune unul altuia interese morale sau materiale”.
Câţiva ani mai târziu, în cadrul unei cărţi inedite, dedicată afacerilor, autorii Emilian M. Dobrescu şi
Valeriu Ioan-Franc, prezintă următoarea definiţie a afacerii: „acţiune importantă, concretizată într-o relaţie
contractuală; îndeletnicire cu scopul de a câştiga bani sau de a obţine un profit moral”.
11

O definire foarte apropiată oferă într-o altă lucrare de referinţă profesorul Dan Popescu care consideră
afacerea drept: „…orice iniţiativă a unui întreprinzător, concretizată într-o relaţie contractuală şi având o
finalitate economico-financiară precizată, corespunzătoare unui anumit scop”.
12
Celor prezentate, ce şi-au dorit să arate modul în care este înfăţişată şi receptată noţiunea de afacere
astăzi, le alăturăm un posibil portret al viitorului afacerilor în societatea informaţională.
Fără a fi mai mult decât o predicţie, este interesant punctul de vedere formulat de Gerd Gerken în „Die
Trends fur das Jahr 2000. Die Zukunft des Business in der Informations-Gesellschaft” (Trendurile anului 2000.
Viitorul afacerilor în societatea informaţională /1989) conform căruia afacerile ar fi caracterizate de următoarele
tendinţe:
1. Economia clasică se transformă într-o economie informaţională.
2. Trebuie gândit după principiile eticii ecologice.
3. Creşte importanţa modelelor de conştiinţă şi a spiritualităţii.
4. Societatea va deveni tot mai inegală.
5. Generaţia tânără are un nou mod specific de gândire.
6. Au loc transformări fundamentale în problematica globală a afacerilor fiecărei firme.
13
La mai bine de un deceniu constatăm că multe dintre previziuni se apropie de realitate. Fără a avea
pretenţia de a face altceva decât suprapunerea unor decupaje, specifice chiar şi economiei româneşti, trebuie să
remarcăm:
a. Cel puţin prin utilizarea tot mai amplă a calculatoarelor – de la dirijarea şi urmărirea
proceselor tehnologice sau supravegherea stării atmosferei, până la comerţul electronic, operaţiuni
bancare internaţionale ori comunicarea modernă – informatizarea economiei este tot mai accentuată şi
tot mai prezentă;
b. Problemele ecologice nu mai sunt doar ale celor din zona unde s-a produs o
dezechilibrare a ecosistemului ci ale întregii omeniri, nu numai datorită universalităţii legii conservării
energiilor în natură ci şi dat fiind faptul că altfel este probabil că „omenirea se îndreaptă spre limitele
naturale”
14
;
c. Creşterea modelelor de conştiinţă şi ale spiritualităţii care îmbracă forme dintre cele
mai diverse, de la crearea şi punerea în practică a unor concepte privind etica şi până la apropierea
spirituală dintre marile credinţe planetare;
d. Societatea este tot mai inegală, atât în zonele dezvoltate economic dar mai ales în
cele subdezvoltate;
10
Rusu C.(coordonator) – Managementul afacerilor mici şi mijlocii, Editura Logos, Chişinău, 1993, pag. 19
11
Dobrescu M. E., Franc V. I. – Afacerile, mică enciclopedie, Editura Expert, Bucureşti, 1997, pag. 16
12
Popescu D. – op. cit., pag. 12
13
Dobrescu M. E., Franc V.I. – op. cit., pag. 152
14
Ulrich E.von Weizsacker, Lovins A.B., Lovins L.H.– Factorul patru, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998, pag. 186
9
e. Tânăra generaţie are un mod de gândire în concordanţă cu evoluţia şi dezvoltarea sa
dar mai ales datorat evoluţiei rapide a ştiinţei şi facilitării accesului la informaţie;
f. În general aproape totul se globalizează, distanţele sunt tot mai mici, comunicarea
este tot mai facilă şi drept urmare oportunităţile de afaceri şi găsirea locului pe piaţă pun probleme
deosebite firmelor şi lumii afacerilor.
Revenind la subiectul nostru, afacerile, putem spune că legătura cea mai strânsă dintre acestea şi
economia de piaţă o constituie situarea în centru atenţiei a clientului, omul/consumatorul/clientul/turistul care –
mai în glumă mai în serios – „poartă în buzunarele sale, banii oamenilor de afaceri”; este arta celor implicaţi în
afaceri să materializeze proiectele şi visele clientului pentru a intra în posesia banilor, care să le răsplătească
astfel priceperea, fantezia ceea ce reprezintă de altfel munca acestui grup de specialişti.
C studiul trebuinţei/ C negocierea/ajustarea
necesităţii clientului

AFACEREA
Cconcretizarea/ realizarea
C prospectarea pieţei
C finalizarea/urmarea
Figura nr. 1 – Principalele etape ale unei afaceri
Pornind de la această constatare putem schiţa fazele unei afaceri. Ţinând cont de ordinea logică a
evoluţiei acestea sunt:
 prospectarea pieţei, respectiv descoperirea afacerii, a clientului şi a necesităţilor ce trebuiesc
 studiul trebuinţei/necesităţii clientului, culegerea de informaţii în vederea concretizării ofertei capabile
să răspundă solicitărilor acestuia;
 negocierea/ajustarea, doleanţelor/intereselor celor două părţi contrac-tante (furnizor şi beneficiar) în
scopul realizării „promi-siunii”/înţelegerii de finalizare a contractului;
 concretizarea/realizarea înţelegerilor contractuale (comenzii formulate de client/beneficiar) prin
materializarea prevederilor contractului încheiat;
 finalizarea/urmarea, recepţia şi eventual soluţionarea deficienţelor şi/sau pregătirea de noi
contracte/afaceri.
15

Particularizând trebuie să remarcăm că la debutul oricărei afaceri se pun o serie de probleme. Dintre
acestea enunţăm:
a. Căutarea de asociaţi, parteneri şi de ajutoare. Sunt persoane care (nedorind să fie “legaţi” de
alţii sau pentru că iubesc să fie solitari ori nu doresc să împartă “nimic” cu ”nimeni”) pot reuşi singure
în afaceri, dar în general este bine să ne căutăm parteneri şi ajutoare în ducerea la bun sfârşit a afacerii
noastre. Trebuie să menţionăm, că în bună parte, căutarea şi mai ales găsirea partenerului ideal este
dificilă.
15
Popescu D. – op. cit., pag. 12
10
b. Realizarea unui studiu de piaţă. Deşi ca la orice debut “banii sunt bine număraţi” este bine a
realiza un studiu de piaţă pentru afacerea noastră; de asemenea este recomandat ca acest studiu să fie
realizat de către specialişti din afara organizaţiei. În principiu studiul trebuie să fie axat pe:
• definire precisă a ofertei;
• analizarea concurenţei;
• definirea unui circuit de distribuţie;
• determinarea unui necesar financiar real (credibil);
• stabilirea raportului dintre nevoile financiare şi resursele organizaţiei.
c. Situarea pe piaţă şi poziţionarea faţă de concurenţă. Căci trebuie să fim acolo unde se află piaţa şi să
fim în stare a o delimita, totul în concordanţă cu produsul sau serviciul care face obiectul producţiei
noastre. Dacă piaţa este una naţională sau regională poziţia căutată pentru instalare va fi, pe cât
posibil, una “liberă”; sau una pe care produsul nostru poate aduce ceva nou ori ar putea să o
cucerească printr-o notă de particularitate specială pe care el o prezintă.
16
Perioada pe care o parcurgem este caracterizată de reevaluarea urgentă şi profundă a obiectivelor în
afaceri. Pieţele prezintă o mare dinamică, sunt într-o permanentă mişcare, concurenţii şi clienţii sunt de
asemenea imprevizibili şi îşi schimbă cu rapiditate preferinţele şi obiceiurile de consum; peste toate acestea
nicicând informaţia nu a circulat cu mai mare viteză, iar sursele de informare au o mare diversitate şi densitate.
Apariţia noilor afaceri sau dezvoltarea celor existente se petrece într-un spaţiu aflat în plină confruntare.
Au loc modificări rapide ale concurenţilor, tehnologiilor, a legilor şi politicilor, precum şi a modalităţilor de
câştigare a pieţelor şi a fidelităţii clienţilor. Succesul oricărei afaceri este din ce în ce mai incert, dacă se uită sau
ignoră piaţa segmentul ţintă de consumatori, dar mai ales persoana şi dorinţa clientului.
Clientul, care este din ce în ce: mai educat, mai informat, mai asigurat, mai protejat. Acest client
modern socoteşte astăzi drept stare de normalitate a ofertei: corectă informare, un bun nivel de calitate, un
conţinut de servicii elevate, un just raport preţ-calitate, existenţa unui service corespunzător; în general toate
elementele care în momentul cumpărării sau al consumului îi conferă satisfacţie.
17

Cu alte cuvinte am putea spune că totul este la fel de simplu precum „circuitul apei în natură”. Între
client şi prestator trebuind să existe:
- o foarte bună comunicare, mai ales de la client la prestator,
- instrumentele care să facă posibilă decodificarea aspiraţiilor, dorinţelor şi viselor,
- siguranţa realizării obiectului contractului, materializarea în produsele sau serviciile dorite a
celor de mai sus.
Dorinţele şi trebuinţele consumatorului trebuie să fie întâmpinate cu maxim interes de către prestator,
care trebuie să le preia, să le ajusteze, să le decodifice, să le educe sau modeleze şi în cele din urmă să le
materializeze cât mai aproape de nivelul aspiraţiilor consumatorului. Nimic nu poate fii mai important decât să
oferi (ori să prestezi) produse/servicii cât mai apropiate de nevoile reale ale clienţilor. Sancţiunea cea mai
drastică a clientului o constituie solicitarea şi achiziţionarea de bunuri şi servicii de la o firmă concurentă.
Ceea ce, chiar dacă grafic nu reiese, ni se pare absolut logic este că între client şi prestator este
recomandat să existe o relaţie biunivocă de comunicare.
Înainte de a pune punct prezentării acestui aspect este bine a se reţine că într-un studiu efectuat în
Germania
18
s-a constatat că două treimi, din numărul celor intervievaţi, consideră apropierea de client (relaţiile
cu clienţii) drept un avantaj competitiv la fel de important ca şi dotarea tehnologică a firmei, asta în condiţiile în
care orientarea către tehnologie este privită ca o caracteristică naţională.
16
Lehnissch J. P, – op. cit., pag. 81–89
17
Glass N. – op. cit., pag. 56–57
18
Simion H. – Lessons from Germany’s Midsize Giants, Harvard Business, March–Aprilie 1992.
11
1.2. Afacerea şi lumea afacerilor
Realizăm că o afacere nu se “dă” şi nici nu se “încheie” ci obiectul ei se contractează, se construieşte şi
în cele din urmă se comercializează.
Toate acestea se întâmplă, din nou, de mai bine de 15 ani şi în mod evident modificarea mediului de
afaceri – dintr-un sens în altul, de la anormal spre normalitate – a fost dificilă, dar dinamică.
România este una dintre ţările în care s-au înregistrat cele mai importante schimbări în mediul de
afaceri începând cu 2004. O spun specialiştii Băncii Mondiale, într-un clasament anual referitor la 155 de ţări,
menit să ofere un tablou cât mai complet pentru cei care au bani de investit. România se clasează exact la
mijloc, pe locul 78 din 155. Alături de Serbia-Muntenegru, Slovacia şi Letonia, ţara noastră s-a remarcat, ca
fiind una dintre economiile care au înregistrat cele mai spectaculoase schimbări pentru îmbunătăţirea mediului
de afaceri. Mai avem, însă, foarte multe de făcut, pentru a atinge o destinaţie râvnită de investitori.
19
Lansarea în lumea afacerilor legale, presupune existenţa sau înfiinţarea unei firme, un buget material şi
unul de timp, perseverenţă şi o bună sănătate - deoarece există destule piedici şi dificultăţi. Se impune de
asemenea ca întreprinzătorul / omul de afaceri să aibă un minim de cunoştinţe despre produsul sau serviciul care
face obiectul activităţii viitoarei societăţi comerciale.
20
Într-un corolar - al celor ce definesc lumea afacerilor, specialiştii consideră drept caracteristici ale unei
afaceri, respectiv ale vânzării acesteia următoarele:
• afacerea reprezintă în majoritatea cazurilor un produs “nou”, care nu există în momentul contractării
şi cumpărării sale de către client; drept urmare există riscuri maxime pentru cele două părţi ale afacerii
şi este nevoie de credibilitatea ambilor pentru finalizare. Există situaţii în care se uită esenţialul: că
succesul oricărei afaceri constă în repetarea ei, cu aceiaşi clienţi; în aceste cazuri furnizorul (cel care de
obicei speculează, înşeală, păcăleşte) pierde credibilitatea clientului, respectiv posibilitatea de a repeta
afacerea.
• afacerea se elaborează împreună cu clientul, funcţie de aspiraţiile, doleanţele, trebuinţele acestuia.
Drept urmare afacerea are dimensiuni diferite, greu de estimat sau previzionat, iar fiecare proiect are o
anumită specificitate; totuşi în general clienţii au un anume standard de calitate, preţ şi un obicei de
consum care avute în atenţie, pot conduce către un anume ”portret robot” realizat cu ajutorul unei baze
de date realizată în urma inventarierii şi gestionării informaţiilor oferite de client.
• vânzarea unei afaceri se realizează de către o persoană juridică, de obicei. Pentru ambele părţi în acest
proces este bine să fie implicaţi şi alţi specialişti (consultanţi, consilieri, cunoscători ai domeniului)
pentru a exprima puncte de vedere neutre faţă de utilitatea, oportunitatea, calitatea viitoarei afaceri.
• afacerea este o activitate care, de regulă, se desfăşoară pe termene medii şi lungi. Angajarea într-un
astfel de „proiect” se realizează după un proces anevoios şi de durată, care durează. Cu toate acestea –
de obicei – proiectul este mai rapid realizat, iar noul produs trebuie să ţină cont în concretizarea sa de
realizarea clauzelor stabilite prin contractul încheiat (proces care de asemenea prin responsabilitatea şi
importanţa sa are nevoie de un buget important de timp).
• sunt situaţii când afacerea are un preţ mai ridicat decât cel al produsului standard aflat pe piaţă. Cu
cât afacerea are drept conţinut un produs sau un serviciu mai nou ori mai personalizat, cu atât există mai
puţine puncte de referinţă, iar preţul tranzacţiei este incert aproape până la finalizare, respectiv
stabilire/definitivare (în special pentru produsele şi serviciile de informatică, tehnologii ultramoderne,
aeronautică, prototipuri ş.a.).
21
19
www.bloombiz.ro/articol_52467.html -Ţări de top în mediul de afaceri, 13 Sep 2005
20
Manolache M., Moraru I. – Managementul micilor afaceri, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996, pag. 7
21
Popescu D. – op. cit., pag. 13
12
Este important să ştim că pentru fiecare manager profesionist, organizaţia în care acţionează este unică.
Cu toate acestea fiecare corporaţie, fundaţie, chiar şi departamentele administraţiei, micile sau mai marile
afaceri, în general organizaţiile productive – de o natură sau alta – au un număr de trăsături comune.
Practica a dovedit că o organizaţie ia naştere şi funcţionează mai apoi, ca rezultat al influenţelor interne
şi externe. Ea trebuie să aibă obiective, care pot varia de la simpla obţinere de profit la furnizarea de servicii în
favoarea comunităţii, iar în orice organizaţie realizată pentru a controla şi conduce o afacere, aceste elemente
sunt întotdeauna aparente într-o măsură mai amare sau mai mică. Acest lucru este datorat în bună parte mediului
specific, în cadrul căruia organizaţia îşi desfăşoară activitatea.
Mediul specific al unei organizaţii are în compunerea sa: personalul şi sindicatele, furnituri şi materiale,
tehnologia, finanţele, clienţii şi marketingul, concurenţa. Toate acestea influenţează organizaţia direct sau
indirect, adesea zi de zi. Influenţele au efect imediat şi se manifestă atât local cât şi extrapolat.
Acelaşi lucru se poate afirma despre modelul general al sistemului de producţie care este aproape intuit,
el având forma:

Figura nr. 2 – Sistemul de producţie (model general)
Dată fiind structurarea asemănătoare a organizaţiilor, luând în calcul elementele comune şi funcţiile
esenţiale ale acestora, într-un studiu realizat de către Ernst & Young (una dintre cele mai mari firme
internaţionale de consulting şi contabilitate din lume) efectuat între anii 1992–1996 şi publicat în cadrul Editurii
Warner Books, în 1997, la Londra, sub numele de “The manager’s handbook”
22
, s-au constatat o serie de
similitudini, indiferent de sfera de preocupare sau de natura proprietăţii.
Pentru atingerea obiectivelor fiecărei organizaţii este necesar a se păstra un echilibru între forţele interne
şi cele externe ce o afectează. Cea mai mare parte a organizaţiilor realizează acest deziderat prin intermediul
echipei manageriale sau a consiliului director coordonat de către un şef al executivului.
Derularea zilnică a activităţilor este coordonată de către echipa de manageri executivi, prin intermediul
structurii ierarhice, care cuprinde niveluri verticale şi orizontale de subordonare. Coeziunea organizaţiei este
asigurată de transferul constant de informaţii, între componentele structurii organizatorice.
22
op. cit., pag. 40–41
13
INTRĂRI ŞI RESURSE
Materii
Mână de lucru
Capital
Energie
Competenţe
Tehnologie
IEŞIRI
Bunuri
Servicii
PROCESUL
DE
TRANSFORMARE
Figura nr. 3 – Componentele unei afaceri (forţele interne şi externe),
după o idee din “The manager’s handbook”,
Ernst & Young, London, 1997
Principalele componente ale forţelor externe sunt:
• proprietarii (deţinători de acţiuni – persoane private sau instituţii financiare);
• băncile (furnizează fonduri pentru operarea afacerilor);
• legislaţia (a companiei, sindicatelor sau a mediului înconjurător care stabilesc limitele între care
organizaţia poate să-şi desfăşoare operaţiile);
• auditorii (persoane sau firme de control, verificare, revizie contabilă a activităţii organizaţiei în
scopul examinării modului în care îşi desfăşoară activitatea).
Forţele interne sunt reprezentate de către:
• comitetele operaţionale (formate din membrii ai consiliului director, reprezentanţi ai nivelului
superior de conducere – responsabili cu formularea politicii economice a organizaţiei în domeniul:
produs, finanţelor şi trezoreriei, strategiei corporaţiei, resurselor umane şi a calităţii);
• directorii departamentelor (şefii departamentelor responsabili cu performanţa legat de activităţile
de: finanţe, vânzări, producţie, dezvoltarea produselor, sisteme informatice);
•managerii (executivi angajaţi de organizaţie – care lucrează în limitele impuse de consiliul director şi
directorii departamentelor – în scopul coordonării, conducerii sau furnizarea de cunoştinţe/tehnici
speciale).
Cele prezentate dau o imagine generală asupra:
• ceea ce este cu adevărat o afacerea,
• componentelor sale,
• adevăratei echipe, fără de care nu se pot obţine nici cele mai mici profituri repetabile
care să conducă la realizarea unor afaceri de durată.
Este bine a lua însă în calcul şi faptul că în ceea ce priveşte performanţele organizaţiei există statuat
23
un
23
R. S. Kaplan, D. P. Norton – Balance Scorecard-Measures That Drive Performance, Harvard Business Review,
January–February, 1992
14
instrumentar complex care comensurează afacerea din patru perspective:
º perspectiva financiară (a proprietarului);
º perspectiva clientului;
º perspectiva internă (a membrilor organizaţiei);
º perspectiva învăţării şi inovării organizaţionale.
Fiecăreia îi este asociată o tabelă conţinând obiectivele şi indicatorii corespunzători. Pe baza examinării
rezultatelor acestora managerul poate contribui la îmbunătăţirea organizaţiei respectiv asupra rezultatelor
afacerii.
Capitolul 2 – ADMINISTRAREA AFACERILOR
Majoritatea specialiştilor apreciază că în cadrul unei afaceri există o serie de elemente cheie comune
activităţilor de conducere. Dintre acestea reprezentative sunt: nevoia de scopuri şi obiective pentru oricare
activitate productivă; importanţa coordonării eforturilor individuale; munca directă este în mare parte (uneori
chiar în întregime) efectuată de alţii şi nu de manager.
2.1. Elemente ale activităţii de conducere a unei afaceri
Una dintre cele mai simple şi utile definiţii desemnează managementul drept “atingerea unor obiective
prin intermediul altor oameni”
24
enunţată nuanţat de către Gary Johns (Organizational Behavior:
Understanding and Managing Life at Work) drept “arta de a face lucrurile să se realizeze în organizaţii prin
intermediul altora” şi mai aproape de realitate de către Mary Parker Follet ca “arta de a determina realizarea
unor lucruri cu ajutorul oamenilor”.
Chiar dacă sunt uşor descriptive, aceste definiţii ne permite să realizăm, cel puţin, diferenţa majoră
dintre munca managerilor şi alte de forme de muncă. Constatăm, urmare a punctelor de vedere independent
exprimate, că managementul reprezintă arta de a realiza ceea ce este de făcut prin intermediul celorlalţi.
În mod practic managementul constând în achiziţia, alocarea şi utilizarea resurselor fizice şi umane
pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei.
Continuând studiul comparativ distingem astfel structura celor principale două forme de activitate:
• cea a unui individ preocupat de realizarea unei sarcini;
• cea a unei organizaţii care are drept obiectiv realizarea unei sarcini.
24
Peel Malcolm – Introducere în management, Editura Alternative, Bucureşti, 1994,
pag. 7 – 8
15
Remarca, facil de realizat, este că în cazul în care o persoană oarecare are o sarcină, ea o poate duce la
bun sfârşit de una singură; pe când în cadrul unei organizaţii, care se supune celei mai elementare forme de
management, acest lucru este realizat de către manager prin intermediul altor oameni.
Istoria este marcată de exemple sugestive din acest punct de vedere. Este bine cunoscută “parabola
celor trei tăietori de piatră” – The Practice of Management*(1954) – Întrebaţi ce fac au răspuns:
Primul:”Îmi câştig existenţa.”
Al doilea:“Sunt cel mai bun pietrar din ţară.”
Al treilea:“Construiesc o catedrală.”
Al treilea era desigur adevăratul “manager”
Schimbând sistemul de referinţă, constatăm că acţiunile care dau conţinut funcţiilor managerului sunt
specifice numai cadrelor de conducere, aceasta constituind elementul esenţial care le diferenţiază de cele de
execuţie. Chiar dacă orice conducător este concomitent şi executant, iar în activitatea oricărui executant se
găsesc elemente din sfera conducerii (care privesc însă numai propria activitate de execuţie) putem constat cu
această ocazie că:
• managementul este o aptitudine distinctă;
• fiecare muncă are elemente manageriale, dar nici una nu este în întregime managerială;
• managementul nu este neapărat o problemă de salariu ori de post important.
Această viziune ne permite să sintetizăm conceptul de management fie drept:
- conducerea (ca artă şi ştiinţă), administrarea şi gestionarea afacerii;
- maniera sau mentalitatea de dirijare a oamenilor în vederea realizării obiectivelor.
Adâncind tendinţa de structurare putem constata că principalele elemente de bază cu care se operează
în cadrul activităţilor de management a afacerilor sunt:
• ideile: stabilirea perspectivei, fixarea obiectivelor, programe, elaborarea politicilor de acţiune;
• relaţiile: realizarea structurii organizatorice, precizarea legăturilor, descrierea posturilor, precizarea
cerinţelor posturilor, centralizarea, descentralizarea;
• oamenii: selectarea, formarea şi perfecţionarea conducătorilor, motivarea, asigurarea inovaţiei,
delegarea autorităţii, sistemul de raportare şi evaluare a rezultatelor, măsuri de corecţie, sancţiuni şi
recompense.
25
Cantitatea, prioritatea şi importanţa acestor elemente, putem spune că variază de la:
• o organizaţie la alta,
• o afacere la alta,
• de la un mediu la altul,
• de la un manager la altul,
• de la o metodă de conducere la alta,
• de la o anume dotare tehnică la alta ş.a.m.d.;
totul aflate într-o legătură multiplă cu componenta cea mai importantă, cea umană.
Toate activităţile sunt gândite, provocate, realizate, materializate, consumate, ş.a.m.d., de către
OAMENI. Drept urmare principala sarcină a oricărui manager care doreşte succesul în lumea afacerilor este
înţelegerea oamenilor şi conducerea lor pentru a munci eficace.
În general toată lumea aleargă după profit şi condiţii cât mai decente de viaţă, în realitate atât indivizi
izolaţi cât şi cei care sub o formă sau alta sunt membrii unei organizaţii au drept scop supravieţuirea. În ceea ce
priveşte organizaţiile productive acestea îşi propun supravieţuirea prin adaptarea permanentă la schimbare, iar
pentru aceasta membrii lor trebuie:
25
Petrescu I., Domokos E. – Management general, Editura Hyperion XXI, Bucureşti, 1993, pag. 13
16
• să fie motivaţi pentru a adera şi a rămâne în organizaţie;
• să-şi îndeplinească munca de bază, prezentând încredere în ceea ce priveşte productivitatea,
calitatea şi modul de servire;
• să fie flexibili şi inventivi.
26
Constatăm astfel conturarea unui cadru organizatoric, mai mult existenţa unui plan al afacerii în sine.
Este firesc să fie aşa întrucât succesul nu vine întâmplător, în general el este consecinţa materializării unei idei,
care urmând traseul unor relaţii prefigurate în cadrul unui plan (care în majoritatea cazurilor demarează cu
analiza situaţie din momentul pornirii, stabilirea unor obiective şi programarea paşilor care conduc către
finalizare).
În cadrul oricărei organizaţii sunt folosite, de asemenea, poate cu mai multă ori mai puţină artă şi
pricepere (dată şi de nivelul în continuă creştere de pregătire specializată a viitorilor manageri, cât şi de
preocupările tot mai evidente de „integrare” în economiile de piaţă dezvoltate
27
) cele patru funcţii majore ale
managementului:
• planificarea – se identifică ceea ce se doreşte a se obţine/realiza;
• organizarea – planurile sunt puse în aplicare;
• conducerea/implementare – se transmit sarcinile către ceilalţi;
• controlul – ne asigurăm că lucrările au fost executate conform standardelor.
Figura nr. 4 – Secvenţa managerială
(după o idee de la Malcolm Peel, Introduction to Management, Pitman Publisching, London,
1993)
Aceste funcţii sunt socotite a fi inseparabile şi compun împreună secvenţa managerială a oricărui act
complet de management. Urmărind rezultatele succesiunii acestor funcţii sau etape pot fi iniţiate noi acţiuni,
care să contribuie la creşterea eficienţei procesului de conducere.
Ultimii ani ai evoluţiei economice mondiale au fost marcaţi de:
- o dezvoltarea fără precedent a sferei serviciilor,
- o creştere a pretenţiilor clienţilor,
- o scădere a puterii de cumpărare combinată cu o diminuare a fondului de timp liber,
- o tot mai rapidă schimbare a tehnologiilor (au început să fie utilizate biotehnologia, ultrasunetele şi
reţelele neurale, mijloace electronice tot mai performante ş.a.m.d.),
- o mai mare concurenţă,
26
Johns G. – Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998, pag. 4
27
Popescu-Bogdăneşti C. – Sistemul informaţional al firmei în mediul concurenţial, Editor Tribuna Economică, Bucureşti,
1999, pag. 135–139
17
ORGANIZARE
PLANIFICARE
CONTROL
CONDUCERE / IMPLEMENTARE
- obligaţii legale faţă de mediul înconjurător.
Practica a constat existenţa a cel puţin patru provocări majore pentru orice afacere, respectiv firmă:
• clienţii,
• concurenţa,
• tehnologia,
• legislaţia, sub multiplele sale aspecte.
În ceea ce priveşte clienţii şi concurenţa, se poate intui rolul acestora în cadrul oricărei afaceri, iar în
condiţiile studierii sau cercetării întreprinse pe piaţă acestea pot fi previzionate, anticipate ori apreciate cu
oarecare aproximaţie, tehnologia şi legislaţia par a fi mai dificil de controlat. În plus tehnologia şi legislaţia s-au
dovedit a fi foarte dinamice în ultimul timp, atrăgând dinspre lumea afacerilor vii dispute, iar în unele cazuri
adaptări sau transformări care în numeroase cazuri sunt dureroase.
Tehnologia se transformă cu viteză în aproape toate domeniile de activitate, atrăgând după ea schimbări
atât personale cât şi organizaţionale. Din punctul de vedere al managerilor aceştia trebuie să-şi reactualizeze sau
dezvolte cunoştinţele şi aptitudinile. Organizaţional trebuie condus procesul de adaptare pentru ca produsele şi
serviciile să fie în concordanţă cu tehnologia curentă. Această adaptare tehnologică impune reciclări ale
personalului, mutări în alte posturi şi câte odată chiar concedieri.
Legislaţia are implicaţii majore asupra mediului de afaceri, asupra firmelor şi în mod special asupra
managerilor; fiind bine ştiut că majoritatea acţiunilor unui manager intră – sub o formă sau alta – sub incidenţa
legilor. Drept urmare începând cu reglementările locale şi naţionale, continuând cu legislaţia internaţională şi
cea a Uniunii Europene toate influenţează mediul extern şi – în bună parte – pe cel intern al oricărei organizaţii,
respectiv afaceri.
Afacerea pare a fi asemenea unui sistem de ecuaţii, în care întotdeauna numărul de necunoscute este mai
mare decât numărul de ecuaţii. Nu există soluţie unică. Dacă ar exista, toţi competitorii ar găsi-o mai devreme
sau mai târziu şi astfel orice profit ar dispărea.
Reprezentarea grafică a unei afaceri pune în evidenţă existenţa unui patrulater. Aparent există un
echilibrul – teoretic perfect – al componentelor obligatorii ale unei afaceri care se transformă din simple
“provocări” în parametri funcţionali majori şi obligatoriu de urmat.
Figura nr. 5 – Provocările majore ale unei afaceri
18
Acestor provocări tot mai mulţi manageri, din cadrul celor mai diverse organizaţii, le răspund prin
acţiuni de adaptare la noile condiţii, prin maleabilitate, oferirea de servicii cât mai bune, prin preocupări
permanente de îmbunătăţire a activităţii.
Pornind de aici putem spune că tot mai multe persoane – interesate de bunul mers al afacerii lor –
încearcă să privească satisfacerea clienţilor prin îmbunătăţirea calităţii, prin obţinerea excelenţei în procesul de
producţie. Acest lucru este înfăptuit, în principal, motivând forţa de muncă şi îmbunătăţind stilului de lucru al
firmei.
2.2. Viziunea modernă a conducerii
Viziunea modernă a conducerii continuă tradiţia ce se naşte din întreg praxis-ul uman, din alcătuirea
unor straturi de influenţe prin care existenţa omului este îmbogăţită atât material cât şi spiritual. Ea reprezintă un
prag al separării de tradiţie, însemnând un demers profesionalizat spre inovaţie, depăşirea realităţii existente.
Modernitatea impune modalitaţile pragmatice prin care aceasta se realizează, urmărind nu doar
desprinderea faţă de tradiţie, dar şi constituirea unor tendinţe de dezvoltare noi localizate în funcţie de
contextualitate, ceea ce creează relieful divers al modernităţii, versiunile unor modele care instaurează
modernitatea propriu-zisă. Modernitatea presupune dinamica unei structuri de evoluţie flexibilă. Există un tot
mai crescând interes manifestat de consumatorii pentru informaţia asupra identităţilor pe care teoriile le pot
oferi, asupra mijloacelor tehnologiei contemporane, asupra perspectivei devenirii într-o lume care se declară a
schimbării. Consumatorul este azi adaptat nevoii unei formări continue, şi din această perspectivă realitatea
contextuală socială, politică, materială, spirituală este foarte dinamică. Drept urmare şi formele de conducere a
afacerilor sunt foarte dinamice.
Niciodată managerii nu s-au confruntat cu provocări atât de palpitante! Astăzi, cariera în calitate de
manager este extrem de interesantă, iar recompensele pentru competenţa pot fi semnificative. Pe lângă
sarcinile tradiţionale de management, sunt tot mai prezente provocările contemporane de management legate
de probleme cum ar fi relaţiile interumane, diversitatea, calitatea, etica şi mediul global. Noutatea e dată de
accentul care se pune pe Internet, în calitate de instrument de management în plină evoluţie şi extrem de
valoros.
Conducerea modernă a afacerilor porneşte de la conştientizarea importanţei schimbării (factor
omniprezent în societatea prezentă şi ferment al progresului în acelaşi timp), continuând cu întrebuinţarea
eficientă şi corectă a informaţiei. Aceasta întrucât este tot mai evident faptul că îmbunătăţirea activităţii – care
depinde în măsură importantă de informaţie – trebuie să fie într-o continuă îmbunătăţire.
Timpul a marcat şi comportamentul celor care exercită actul de conducere, realizându-se cu timpul
trecerea de la amatorism la profesionalism. Iată un tablou comparativ al evoluţiei manageriale
28
:
Tablograma nr. 1 - Dinamica evoluţiilor manageriale
şi profesionalizarea managementului
CLASIC
MODERN
Curent Anticipativ
Descriptiv Metodologico-aplicativ
Conservator Inovaţional
Rigid (Static) Motivaţional
Imperativ Informatizat
Dresant Formativ
28
Nicolescu O. – Management comparat, Editura Economică, Bucureşti, 1997, pag. 387
19
Fragmentar (Parcelat) Sistemic
Autarhic (Local) Internaţional
Individualistic Participativ
AMATORIST
PROFESIONIST
Un aspect care trebuie luat în calcul este modul diferit de a „vedea” managementul în momentul actual.
Dacă viziunea clasică a managementului era susţinătoarea unui grad înalt de specializare a salariaţilor precum şi
a unei colaborări şi a unei puternice coordonări a muncii mai ales a celor aflaţi la vârful organizaţiei.
Managerii urmăresc modul de înfăptuire a programelor proprii prin acţiunea asupra reţelelor utilizând
intuiţia pentru ghidarea procesului de luare a deciziilor. Eficacitatea este dată de buna stăpânire a
comportamentului organizaţional, iar cerinţele faţă de manageri variază de la o cultură la alta.
29
Practica, dar şi mişcarea relaţiilor umane a evidenţiat o serie de probleme în rândurile personalului
generate de managementul clasic. Drept urmare abordarea contemporană este bazată pe context, sugerând ca
stilurile de management şi formele de organizare să depindă de cerinţe/situaţii concrete; munca se încearcă să
devină mai interesantă, angajaţii au o mai mare participare şi se evită formele de control centralizat.
În acest nou cadru managerii joacă roluri interpersonale, informaţionale şi decizionale, iar activităţile
cele mai importante sunt: comunicarea de rutină, managementul tradiţional, acţiunea asupra reţelelor,
managementul resurselor umane.
În prezent este nevoie de formaţii de lucru/de echipe omogene, care să asigure funcţionarea, derularea şi
dezvoltarea produselor – a afacerii în sine – dovedind mare flexibilitate, independenţă şi responsabilitate,
ataşament faţă de organizaţie şi client.
Prezenţa managerului, a artei şi priceperii, responsabilităţii şi creativităţii acestuia trebuie să motiveze şi
să antreneze personalul pentru obţinerea satisfacţiei clienţilor şi construirea unei imagini care să determine
fidelizarea acestora şi durabilitatea afacerii, implicit a organizaţiei.
Insuccesele managerilor sunt datorate unor aptitudini de conducere defectuoase (aroganţă, răceală,
înşelarea încrederii celorlalţi, inabilitate în construirea efectivă a unei echipe).
În afaceri trebuie: să faci eforturi, să-ţi defineşti problema şi să găseşti întotdeauna o soluţie, care nu e niciodată
unică. Nu există un procedeu, o metoda care să te ducă la succes. Peste toate acestea, influenţa timpului face ca
o afacere care a mers bine o perioadă, să devină - lin sau brusc, o catastrofă. Pentru că afacerea se mişcă în timp.
Totul se mişcă: piaţa, clienţii, furnizorii, concurenţa, legislaţia, moda.
Managerul care are responsabilitatea afacerii ce o conduce va fixa parametri care sa gasească soluţii
sistemului. Fixarea parametrilor o face din intuiţie, din cărţi, copiindu-i pe alţii, din deductii. Dacă parametrii
sunt puşi greşit (chiar şi unul singur), afacerea intră în zona de pierderi, care este foarte mare, în loc să intre în
zona de profit, care este de obicei redusă.
Deşi managerii nu sunt unanimi în clasificarea trăsăturilor necesare pentru a avea succes, ei cred că între
acestea se regăsesc:
• un ridicat standard al eticii;
• responsabilităţii;
• priceperii tratării în mod efectiv a crizelor;
• capacitatea de tratare în mod efectiv a conflictului;
• posibilitatea de a avea viziuni, dar mai ales capacitatea de a transforma viziunile în realitate;
29
Johns G. – op. cit., pag. 13–23
20
• aptitudinii de a-i motiva pe alţii;
• promovarea unei atitudini pozitive.
30
Credem aşadar că succesul unei afacerii depinde de calitatea procesului de management, comensurat
prin rezultatele economice ale organizaţiei, depinde deci de calitatea managerilor. De bună seamă o bună parte
dintre succesele ori insuccesele manageriale vin din calitatea comunicării şi felul în care aceştia ştiu să
negocieze în cele mai diverse situaţii.
Capitolul 3 – COMUNICAREA MODERNĂ
Comunicarea este, de bună seamă, unul dintre cele mai dificile domenii ale muncii unui manager.
Aceasta întrucât sursa majorităţii problemelor de comunicare o constituie diferenţa dintre conţinutul mesajului
sau impactul pe care managerul intenţionează să-l transmită şi modul în care ceilalţi membri ai organizaţiei
recepţionează mesajul. Comunicarea este procesul prin care se schimbă informaţii între emiţător şi receptor.
31
Aflând ce impact au acţiunile şi cuvintele sale asupra celor din jur managerul poate deveni mai eficient.
Impactul unui mesaj asupra celorlalţi provocă o reacţie din partea lor. Dat fiind faptul că managerul deţine
puterea, iar pe de altă parte, datorită faptului că informaţiile sunt distorsionate la trecerea lor prin canalele
informale de comunicare, de-a lungul timpului au fost create strategii comunicaţionale care să faciliteaze
managerilor receptarea corectă a mesajelor lor, ca şi metode de obţinere a feed-back-ului necesar.
De felul în care se comunică într-o organizaţie depind o bună parte dintre succesele ori insuccesele
ei. Feed-back este prezent între manager şi subalterni, şi de asemeni între manager şi alţi manageri. În cadrul
discuţiilor cu superiorii lor ierarhici, managerii se confruntă cu multe dintre problemele cu care se confruntă
subalternii lor în discuţia cu aceştia.
De bună seamă că se poate vorbi despre eficienţa comunicării.
32
Oricine are nevoie să comunice în mod
eficient cu ceilalţi. Comunicarea eficientă apare atunci când oamenii potriviţi primesc la timp informaţia
necesară. Pentru a atinge nivelul de performanţă dorit managerii trebuie să cunoască standardele pe care
subalternii trebuie să le atingă, gradul în care un angajat trebuie să îşi îmbunătăţească performanţele şi
consecinţele unui eventual eşec.
De obicei comunicarea având drept subiect aşteptările managerului, cu privire la performanţe, trebuie să
înceapă înainte de angajarea subalternului.
Formele comunicării sunt:
• Verbală (dialog direct ori prin mijloace tehnice – telefon, multi media);
• Scrisă (scrisori, documente diverse, mesaje electronice);
• Intermediată (emisar, mesager, purtător de cuvânt).
De fiecare dată când scriem sau vorbim, încercând să convingem, să explicităm, să influenţăm, să
educăm, ori să îndeplinim orice alt obiectiv, prin comunicare, urmărim întotdeauna patru scopuri
33
precise:
• să fim receptaţi (auziţi sau citiţi);
• să fim înţeleşi;
• să fim acceptaţi;
• să provocăm o reacţie (o schimbare de comportament sau de atitudine).
30
Raber Jean Hughes – Hospitality, Management skill builders, Educational Institute of the American Hotel & Motel
Association, East Lansing, 1994, pag. 1
31
Johns G. – Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998, pag. 326
32
Vasile D. – Tehnici de negociere şi comunicare, Editura Expert, Bucureşti, 2000, pag. 17-18
33
Stanton N. – Comunicarea, Societatea Ştiinţă & Tehnică, Bucureşti, 1995, pag.1
21
În cazul în care nu obţinem nici unul dintre aceste obiective, înseamnă că avem o comunicare
defectuoasă, iar acţiunea noastră a fost defectuoasă.

3.1. Comunicarea în cadrul organizaţiilor
După cum este ştiut comunicarea îşi propune să conducă la îndeplinirea intenţiilor unui individ prin
interacţiune cu alţii. În cazul organizaţiilor se apreciază că un conducător trebuie să fie un comunicator de
succes.
34
Putem aprecia afirmativ aceast enunţ dacă:
a. subalternii înţeleg ce se întâmplă în organizaţie şi în echipa/unitatea în care lucrează,
mai ales aspectele legate de locurile lor de muncă (oamenii au primit suficiente informaţii);
b. mesajele şi informaţiile pe care le primesc subalternii sunt clare şi precise;
c. subalternii realizează că managerul ascultă şi înţelege ce vor să spună.
În condiţiile în care se afirmă despre un manager că nu comunică în mod adecvat, atunci se constată că:
º subalternii sunt confuzi, apar schimbări sau trebuie adoptate decizii/îndeplinite activităţi despre care
nu sunt informaţi sau nu le înţeleg (nu sunt transmise suficiente informaţii);
º mesajele transmise sunt neclare, confuze sau contradictorii (la repartizarea sarcinilor subalternii nu
înţeleg pe deplin ceea ce li se spune sau nu au posibilitatea de a înţelege conţinutul mesajului);
º unii subalternii află despre întâmplări, evenimente sau schimbări, iar alţii nu (fluxul comunicaţional
nu este repartizat în mod egal);
º subalternilor li se spune un lucru, dar observă că acţiunile lor sunt în contradicţie cu mesajul
transmis (acţiunile/activităţile efectuate nu reflectă conţinutul mesajului comunicat);
º subalternii solicită informaţii şi nu primesc nici un răspuns, datorită faptului că cererea lor a fost
blocată, pierdută sau deviată (comunicarea este blocată);
º fluxul comunicaţional este interrupt, receptorul nu este disponibil sau nu este o persoană dispusă să
petreacă timp ascultându-i pe ceilalţi (nimeni nu ascultă).
Comunicarea - situată ca funcţie a managementului, la baza coordonării – este un proces de
transmitere a informaţiilor, sub forma mesajelor simbolice, între două sau mai multe persoane, unele cu statut
de emiţător, altele cu statuit de receptor, prin intermediul unor canale specifice.
35
Direcţiile comunicării pot fi: de sus în jos, de jos în sus şi orizontală.
36

Comunicarea de sus în jos este utilizată pentru transmiterea mesajului superiorilor şi are o varietate de
forme, precum ar fi: memo-urile, manualele de politici ale organizaţiei, buletine, ordinele directe şi declaraţiile
cu privire la misiune.
Acest tip de comunicare este esenţial pentru buna funcţionare a unei organizaţii. El devine
dăunător în situaţia în care este singurul mod de transmitere a informaţiilor. Comunicarea unilaterală
poate îngrădi inovaţia şi poate determina creşterea insatisfacţiei salariaţilor.
34
Cornescu V., Marinescu P., Curteanu D., Toma S. - Management, de la teorie la practică, Editura Universităţii, Bucureşti,
2004 - www.unibuc.ro
35
Nicolescu O., Verboncu I. – Management, Editura Economică, Bucureşti, 1996, pag.333
36
Vasile D. – op.cit., pag.21-22
22
Pentru a evita apariţia unor disfuncţionalităţi trebuie stabilit un echilibru între comunicarea de sus în jos
şi comunicarea de jos în sus.
37
În acest sens angajaţii trebuiesc familiarizaţi cu diferitele aspecte ale mediului
organizaţiei şi au nevoie de un canal comunicaţional prin care cunoştinţele lor să fie împărtăşite superiorilor.
Practica recentă a demonstrat că managerii care primesc feed-back de la subalternii lor sunt mai eficienţi în
îndeplinirea sarcinilor lor decât ceilalţi.
3.1.1. Natura comunicării organizaţionale
O abordare sistemică a problemelor rezultate dintr-o copleşitoare ofertă informaţională, care
influenţează „actorii” din cadrul unei organizaţii, în luarea deciziilor cât şi în însăşi felul în care îşi construiesc
existenţa şi rolul, este presupusă de comunicarea modernă. Dat fiind faptul că profanul asaltat de tornadele
mediei trebuie să discernă între informare şi manipulare, cunoaşterea mecanismelor comunicării devine tot mai
utilă.
Lingvistic definirea comunicării nu este dificilă. Pornind de la oricare dicţionar explicativ sau
enciclopedic sensurile comunicării sunt:
a. înştiinţare, aducere la cunoştinţă;
b. contacte verbale în interiorul unui grup sau colectiv;
c. prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei sau relaţii spirituale.
Ştiinţific comunicarea este un proces care prezintă patru componente fundamentale: un emiţător, un
canal, informaţia, un receptor
38
.
emiţător ¬ codare ¬ canal ¬ decodare ¬ receptor ¬ efect
q
zgomot de fond
Figura nr. 6 – Modelul fundamental al comunicării
Componentele comunicării acţionează într-un mediu dinamic şi interactiv care conduce la un model
schematic în cadrul căruia emiţătorul codează informaţia şi o transmite printr-un canal. Receptorul mai întâi
decodează informaţia primită şi produce mai apoi un efect. Pe tot parcursul comunicării asupra schimbului de
informaţii intervin, direct sau indirect, elemente perturbatoare, iar procesul în sine este supus unui zgomot de
fond.
Comunicare organizaţională include toate formele şi modalităţile prin care circulă informaţiile în cadrul
unei întreprinderi. Comunicarea poate îmbrăca o mare varietate de forme, începând cu regulamentele,
procedurile, instrucţiunile, dispoziţiile etc. – toate exprimate într-o formă scrisă – şi terminând cu informaţiile
verbale, schimburile de păreri, consultările reciproce etc.
În comunicarea noilor firme mai pot fi întâlnite comunicarea în plan orizontal şi cea în diagonală/în
plan oblic. Acestea sunt utilizate ca modalităţi de întărire a coordonării între diferitele departamente ale
organizaţiei. Astfel se poate ca cei din producţie să îşi coordoneze activităţile şi să facă schimb de informaţii cu
tehnicienii sau inginerii, aceasta creează nevoia de comunicare în plan orizontal (comunicarea între persoane
cu funcţii egale în ierarhia organizaţiei).
37
Johns G. – op.cit., pag. 329
38
J. J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G. W. Noomen – Communicatiewetenschap,
Coutinho B. V., Muiderberg, 1991.
23
Comunicarea oblică este cea mai puţin folosită modalitate de comunicare, datorită faptului că
traversează liniile ierarhice tradiţionale de autoritate. Angajaţii situaţi pe poziţii ierarhice inegale în diferite
departamente pot simţi nevoia de a comunica direct între ei – mai ales atunci când acest lucru permite evitarea
pierderii de timp.
Comunicarea oblică, datorită faptului că îi pune în legătură directă pe emiţător şi pe receptor, se
poate dovedi mai eficientă şi mai precisă decât modalităţile tradiţionale de comunicare - în unele situaţii.
În practică au fost întâlnite situaţii în care apar desincronizări ale procesului de comunicare. De obicei
managerii comunică personal - prin contact direct, interpersonal, dar şi formal - prin memo-uri, directive,
discursuri sau alte metode.
3.1.2. Comunicarea şi structura organizaţională
Majoritatea organizaţiilor, care au ajuns la un grad stabilizat de dezvoltare, au curente/canale de
comunicare formală – ce se statornicesc prin intermediul documentelor scrise – deci formalizate în adevăratul
sens al cuvântului, iar documentele formale trebuie să fie respectate cu stricteţe de angajaţii firmelor respective.
În unele firme prestatoare de servicii însă canalele de comunicare nu sunt formalizate, deci sunt
informale, permiţându-se fiecărui angajat să comunice cu orişicare din ceilalţi angajaţi – independent de nivelul
ierarhic în care activează.
Structura organizatorică impune însă unele restricţii în utilizarea formelor de comunicare, permiţând
numai acele comunicări care se înscriu în limitele nivelelor ierarhice stipulate în regulamentele formale,
aprobate de managementul firmei.
Managerul pentru producţie este autorizat formal să comunice cu supraveghetorii de producţie şi cu
vicepreşedintele pentru producţie. Dacă se iveşte necesitatea ca managerul pentru producţie să comunice cu
managerul pentru desfacerea producţiei (de pildă în cazul în care pentru executarea unui ordin primit
apreciază că va fi necesară consultarea cu sectoarele de vânzare) va trebui să se adreseze vicepreşedintelui
pentru producţie, care va comunica cu managerul din subordinea sa. În acest caz structura organizatorică va
impune restricţii de comunicare, asemenea comunicări fiind admise numai prin intermediul canalelor formal
acceptate.
Raţiune unei asemenea structuri de comunicare rezidă din evitarea dezorganizării şi distragerii de la
sarcini a unor angajaţi – dacă volumul mesajelor comunicative creşte peste măsură. Tot din aceste considerente
clasicii au apreciat că o comunicare liberalizată (de tipul "orişicine cu oricine") ar duce la slăbirea coordonării
interdepartamentale. Restrângerea comunicărilor în limitele unor canale formalizate poate provoca slăbirea
responsabilităţilor managerilor. Justeţea aprecierii este relativ uşor de intuit, dacă se are în vedere că orice
comunicare reglementată să fie vehiculată exclusiv prin canale ierarhice verticale poate provoca întârzieri –
uneori de neiertat – în cazul situaţiilor de extremă urgenţă.
Aşa se explică de ce a apărut necesitatea comunicărilor organizaţionale informale
39
. Practica
demonstrează însă că şi comunicările informale pot fi parţial formalizate; de pildă un manager poate fi autorizat
să comunice cu un alt manager şi să adopte deciziile urgente ce se impun în urma consultării, dar cu condiţia
extrem stipulată că orice schimbare intervenită să fie comunicată într-un anumit termen (de exemplu în 24 ore)
de către fiecare din cei doi manageri superiorilor direcţi pe linia canalelor de comunicare formalizate.
Acest "compromis" între comunicarea formală şi informală s-a desprins în urma studiilor lui Leavitt care
39
recomandăm şi lucrarea citată O. Nicolescu & colab: "Management", paragraful "Organizarea informală", pag. 162 şi
următoarele
24
a elaborat un sistem format din patru "reţele de comunicare"
40
. Conceptul lui Leavitt porneşte de la formarea în
cadrul unei experienţe de laborator a unui număr de 20 grupe, fiecare grupă fiind compusă din câte 5 persoane
(subiecţi). Grupele au fost dispuse în patru reţele de comunicare, câte 5 grupe într-o astfel de reţea.
Corespunzător relaţiei de comunicare din care făceau parte, subiecţii din grupele respective puteau
comunica între ei numai în limitele restricţiilor impuse de sistemele de legături organizaţionale de comunicare.
De exemplu:
♦ subiecţii reţelei de comunicare de tipul "STEA" puteau utiliza oricare din canalele de comunicare,
♦ pe câtă vreme subiecţii din reţeaua de comunicare de tip "CERC" puteau comunica între ei numai
prin intermediul grupului situat în poziţia centrală a cercului, dar la rândul său subiectul "central"
putea comunica cu orice grupă din cercul imaginar.
Grafic experimentul lui Leavitt poate fi configurat după cum este reprezentat în cele ce urmează:
Figura nr. 7 – Patru reţele de comunicare rezultate
din experimentele lui Leavitt
Schemele ilustrează modul de comunicare; fiecare persoană (A, B, C, D şi E) poate comunica cu
40
Harold Leavitt – "Some Effects of Certain Comunications Paterns on a Group Performance" (Jurnal Of Social Psihology,
vol. 46, 1972, pag. 38–50)
25
persoana (sau persoanele) de care este legată direct prin canalele de comunicare. De pildă, în reţeaua de
comunicare de tip "cerc" persoana C poate comunica de A, B, D şi E dar persoana E poate comunica cu A, B, D
numai prin intermediul lui C. La prima vedere o asemenea schematizare a reţelelor de comunicare pare a fi
nerealistă, dar în fapt ea este reprezentativă pentru structurile organizaţionale actuale. De pildă, reţeaua de
comunicare de tipul "cerc" este similară ca structură cu schemele organizatorice, în care toţi vicepreşedinţii
întreprinderii raportează performanţele realizate direct preşedintelui. Vicepreşedinţii pot comunica numai cu
subordonaţii lor şi cu preşedintele, care şi-a menţinut dreptul de a adopta deciziile interdepartamentale. În
acelaşi timp reţeaua de comunicare "toate canalele" de tipul "stea" este similară cu structurile mai deschise,
descentralizate. În acest sistem comunicarea interdepartamentală nu are caracter restrictiv, fiecare vicepreşedinte
putând comunica atât cu preşedintele cât şi cu subalternii săi, dar şi cu alţi manageri de la nivelele ierarhice
intermediare de comunicare.
Acolo unde problemele au un caracter de rutină şi se rezolvă într-un mod simplist şi direct, reţeaua de
comunicare de tipul "cerc" se dovedeşte a fi cea mai corespunzătoare. Pe măsura creşterii gradului de
complexitate a problemelor – probleme care fie că necesită o analiză prealabilă înainte de soluţionare, fie că
necesită o rezolvare rapidă – se recomandă trecerea la reţeaua de comunicare de tipul "stea", unde se
încurajează utilizarea tuturor canalelor interdepartamentale de comunicare.
În schemele următoare sunt prezentate asemănările dintre reţelele de comunicare şi structurile
organizaţionale ale întreprinderilor centralizate şi descentralizate. Aspectele analizate duc deci la concluzia că
adoptarea celui mai bun sistem de comunicare depinde de natura problemelor care trebuie soluţionate.
S T R U C T U R A O R G A N I Z A T O R I C Ã C E N T R A L I Z A T Ã
V i c e p r e s e d i n t e V i c e p r e s e d i n t e V i c e p r e s e d i n t e V i c e p r e s e d i n t e
P r e s e d i n t e

CERC
26
Figura nr. 8 – Compararea - ilustrarea asemănărilor dintre reţelele
de comunicare şi structurile organizaţionale ale firmelor
Poate fi constatat cu uşurinţă că există o sincronie între structura organizatorică existentă într-o firmă
şi reţeaua de comunicare generată de raporturile de coordonare, respectiv subordonare.
S T R U C T U R A O R G A N I Z A T O R I C Ã D E S C E N T R A L I Z A T Ã
M a n a g e r
p r o d u c ţ i e
V i c e p r e ş e d i n t e
M a n a g e r
m a r k e t i n g
V i c e p r e ş e d i n t e
P r e ş e d i n t e


STEA
Figura nr. 9 – Compararea – ilustrarea asemănărilor dintre reţelele de comunicare şi structurile
organizaţionale ale firmelor
Este evidentă formarea fluxurilor de comunicare în concordanţă cu structura organizatorică existentă în
firmă. Aceasta motivată atât de nivelurile ierarhice existente, cât şi de forma legăturilor dintre coordonatorii
activităţilor productive şi subordonaţii acestora.
3.2. Comunicarea pe circuit ierarhic
27
Este cunoscut că satisfacţia profesională are strânsă legatăură cu satisfacţia vieţii - una fiind afectată de
cealaltă. Dacă în dragoste şi prietenie partenerul şi relaţia este mai importantă decât tu însuţi (însăţi), în
relaţia de muncã banii şi bunurile (mărfurile) sunt mai importante decât termenul afecţiune.
41

Relaţia şef-subaltern este o relaţie de inegalitate, cu sarcini orientate, direcţionate şi formale; este mai
mult concurenţială şi ostilă decât de cooperare şi prietenie, totuşi angajaţii fac eforturi să se comporte şi să
comunice în mod cooperant şi prietenos.
În cadrul altor relaţii de muncă, din rândul cărora menţionăm pe aceea dintre profesor şi elev/student
relaţia de muncă este inegală, dar de cooperare şi mare intensitate. Drept urmare beneficiile şi conflictele
acestora diferă în funcţie de tipul relaţiei de muncă, de tipul profesional.
Este evident că relaţiile în grupurile de lucru sunt diferite de cele de acasă / din familie sau cele cu
prietenii. Ele se bazează pe cooperare în grupuri organizate şi ierarhie, ce diferă de contactele sociale care nu
conţin doar contactele din pauzele de cafea sau dejun - cunoscute uzual ca partea informaţională a muncii.
Oamenii merg la serviciu pentru a presta munca şi a fi plătiţi pentru ea; ei cooperează cu alţi oameni,
descoperă că sunt asemănători cu unii din ei şi încep să se angajeze în activităţi extraprofesionale.
Relaţiile ierarhice sunt importante şi pentru felul în care angajaţii comunicã unii cu alţii, circuitul
ierarhic fiind compus din linii de autoritate şi relaţii de raportare formală. Pe acest fundament specialiştii au
stabilit că oamenii care lucrează au nevoie să se simtă implicaţi, informaţi şi pregătiţi să participe la deciziile
care îi afectează. Tocmai de aceea în comunicarea organizaţională se disting câteva tipuri de comunicare. Dintre
acestea precizăm:
1. Statut egal în interiorul grupului de lucru – angajaţii pot coopera şi se ajută reciproc, dar pot de asemenea
să devină rivali la promovare, avansare. În asemenea grupuri relaţiile colaterale, comunicarea cu grupuri
de acelaşi statut este mai mare şi mai uşor de stabilit.
2. Statut diferit - relaţiile sunt mult mai dificile, în special dacă unul este şef direct şi celălalt subaltern. Dacă
nu muncesc în acelaşi domeniu sau formaţie lucrurile pot fi simple, însă în relaţiile în care unul din
parteneri are putere asupra celuilalt, se creează în mod obişnuit o anumită distanţă între ei.
Diferenţierile se pot realiza şi în concordanţă cu:
Sexul - Bărbaţii sunt mult mai implicaţi în grupuri. Femeile sunt mai interesate de partea socială a
relaţiei de muncă mai mult decât bărbaţii şi aceasta este una din principalele surse ale satisfacţiei în muncă
pentru ele, în parte datorată poate naturii muncii femeii (cadre didactice, asistente medicale, secretare etc.).
Probabil de aceea satisfacţia în muncă a femeii este - de obicei, mai mare decât a bărbaţilor.
Vârsta - Pentru tineri, importantă este socializarea pentru muncă - care începe din şcoală, şi important
este ca ei să înveţe să fie direcţionaţi cum să muncească în calitate de membri ai unui colectiv şi sub îndrumarea
unui şef. Pentru cei în vârstã - mai ales la cei care nu au avut succes sau cei ale căror principale cuceriri
(împliniri) au rămas la un nivel inferior, contactele sociale sunt mult mai importante decât munca însăşi.
Dat fiind faptul că adulţii petrec o mare parte din timpul lor la serviciu cu persoane care au acelaşi tip de
statut ori unul diferit ei comunică şi se împart pe segmente diferite bazate pe intimidate. Astfel distingem:
• colegi de serviciu (de muncă) - colaborare relativ superficială şi orientată din punct de vedere al
sarcinilor de muncă. Poate fi plăcută fiind vorba de o serioasă colaborare în muncă deasupra cerinţelor
formale ale muncii.
• membri ai unui grup strâns (foarte apropiaţi) - au ocazia să facă glume, să participe la unele jocuri în
pauze, să ia parte la dineuri şi la un "pahar" în cluburi sau cantine - sunt pretexte de a manifesta
euforie şi plăcere. Aceste interacţiuni sunt obişnuite/uzuale între membri ai grupurilor de lucru
apropiate.
41
Răşcanu Ruxandra – Psihologie şi comunicare, Editura Universităţii Bucureşti, 2002 -www.unibuc.ro
28
• "prieteni de muncă" (de serviciu) - diferiţi de prieteni în sens uzual. Nu se invită acasă, nu sunt
antrenaţi în activităţi de timp liber, dar se înţeleg bine în rezolvarea unor probleme de serviciu, în
desfăşurarea unor activităţi pur sociale sau în muncă, ori în ambele situaţii.
• "prieteni sociali" - prieteni în adevăratul sens al cuvântului dobândiţi în cadrul relaţiilor de serviciu.
Ei sunt diferiţi de prietenii cunoscuţi prin intermediul vecinătăţii sau a petrecerii timpului liber.
Relaţia şef-subaltern
Aceasta este una dintre cele mai importante şi de bază dintre relaţiile sociale. Şeful poate fi desemnat
din afara grupului de lucru sau din interiorul său, de regulă cel care are mai multă experienţă sau care ştie mai
mult despre organizare şi conducere, despre sarcinile de muncă din domeniul respectiv.
Formal, şeful are oarecare putere în a recompensa (răsplăti) sau a pedepsi. Şi subalternii au putere, se
pot asocia, unii în sindicate sau mici grupuri care le conferă o putere colectivă faţă de care şeful rămâne
dependent neputând să-i concedieze pe toţi, obligat fiind să le satisfacă cererile.
Există în această relaţie un schimb de ajutor sau alte recompense între superiori (şefi) şi subordonaţi.
Comunicarea dintre şef şi subordonat constă în schimbul de informaţii.
Şeful se află în poziţia de a ajuta subalternii să câştige bani, să îi promoveze şi într-un fel să le ridice
nivelul de trai. Îi poate ajuta şi în muncă promovându-le şi înţelegându-le interesele, direcţionându-le
recompensele în vederea obţinerii unor performanţe în activitate. Subalternii îşi ajută şeful făcând o treabă bună
la locul de muncă.
Conducătorul unui grup de lucru activează de obicei în acelaşi spaţiu, uneori în aceeaşi încăpere cu
subalternii păstrând contactul cu aceştia sub forma unor şedinţe săptămânale dar mai ales la locul de muncă,
exemplu după pauzele de cafea.
Cele mai multe interacţiuni între superior şi subordonat sunt iniţiate de şef:
• interacţiuni cu privire la muncă,
• comentarii asupra rezultatelor subordonaţilor,
• recomandări, sugestii pentru rezolvarea unor probleme.
Dar subordonatul poate lua şi el această iniţiativă dacă:
• are nevoie de sfaturi sau lămuriri,
• raportează progresele înregistrate,
• face sugestii şi "plângeri" dacă problemele sunt ignorate de şef.
Atribuţiile şefilor:
• îndatoriri oficiale, de ceremonial,
• iniţiază, procedează la concedieri, angajări,
• reprezintă legătura cu alte organizaţii, grupuri pe plan intern şi în exterior,
• verifică şi află ce se întâmplă în interiorul grupului pe care-l conduce şi în afara lui, citeşte rapoarte,
• informează cu anumite probleme pe subalterni,
• transmite, reprezintă grupul faţă de terţi,
• acţionează pentru îmbunătăţirea anumitor situaţii, supervizează acţiuni, decizii, activităţi,
• rezolvă urgenţele şi situaţiile limită,
• autorizează expedieri, diferite proiecte, propuneri,
• negociază cu sindicatele, salarii sau alte probleme.
Spre deosebire de relaţia de prietenie, cea dintre superior şi subordonat este aparent mai superficială,
foarte inegală, şi uneori ostilă şi de concurenţă. În ea sunt prezente 2 "tabere" nevoite să comunice între ele.
Superiorul apare ca o slabă sursă de satisfacţie, însă el se poate constitui într-o sursă majoră de conflict.
Teama şi ostilitatea unor angajaţi faţă de superiori sunt datorate unui tratament necinstit, sau din teama
de a fi pedepsiţi. Probabil că problema fundamentală este că superiorii au puterea de decizie: de a pedepsi sau de
29
a dispune de recompense. Tocmai de aceea satisfacţia în muncã, absenteismul şi revenirea la muncã sunt
profund afectate de relaţia cu superiorul, de măsura în care acesta din urmă deţine controlul colectivului ce-l
coordonează.
Cele mai importante surse de satisfacţie în muncă sunt:
Structura de iniţiere - planificarea muncii, instruirea, antrenarea, controlul şi corectarea ca şi motivarea,
stimularea subordonaţilor.
Consideraţia - preocuparea faţă de problemele şi nevoile subordonaţilor, stabilirea unui climat de lucru
cald, de susţinere şi sprijinire, de rezolvare a tuturor problemelor în/cu ajutorul grupului.
Ambele surse trebuie sã existe, dar să nu depăşească un anumit echilibru pentru a nu scădea eficienţa.
Cum trebuie superiorii să dea ordine fără să reducă satisfacţia muncii?
Printr-un stil democratic - convingător, motivând angajaţii prin explicarea şi argumentarea necesităţii
rezolvării problemei, permiţând subordonaţilor să participe la decizii şi să folosească tehnica discuţiilor în grup
şi deciziile de grup.
Relaţia superior-subordonat în muncã este văută de majoritatea oamenilor ca plină de conflicte şi ca
oferind puţină satisfacţie. Superiorul poate avea o considerabilă influenţă asupra sănătăţii şi satisfacţiei
subordonatului dacă sunt întrebuinţate corect abilităţile şi talentul său de manager.
Barierele - create de diferenţele de putere şi de statut, vor fi reduse printr-o atitudine de preocupare,
de interes pentru ceilalţi. Omul se comportă în raport cu imaginea pe care o are despre sine. Atitudinea lui
reprezintă exteriorizarea unei concepţii - care este reflectarea propriei lui personae, transpunerea în plan
obiectiv a imaginii despre lumea sa interioară, despre propriile trăiri şi sentimente.
Intercomunicarea - stabilirea de relaţii sociale, de legături puternice este o artă, "arta de a reuşi în
viaţã!".
Mijloacele de comunicare cel mai frecvent utilizate de către superiori s-au înmulţit tradiţionalelor
şedinţe adăugându-li-se afişe şi circulare, noile publicaţii şi sisteme video pe circuit închis ori reţelele de
calculatoare.
42
Fiecare a adus câte ceva nou de la îmbunătăţirea prezentării mesajelor, până la creşterea vitezei
de transmisie. Din rândul celor mai utilizate amintim: circularele, notele interne, poşta electronică, tabelele
electronice de afişaj, faxurile, anunţurile prin staţiile radio, şedinţele, sistemele video, videoconferinţele,
legăturile prin satelit, periodicele, benzile audio, rezumatele anuale destinate personalului
După cum se observă varietatea mijloacelor de informare, comunicare este tot mai mare. Alegerea
corectă
43
impune luarea unei decizii privind: combinaţia mijloacelor utilizate; tipul de mesaj; auditoriul vizat;
frecvenţa de comunicare.
Pe de altă parte o astfel de alegere presupune a se ţine cont de: natura şi structura organizaţiei; tipul de
personal; resursele disponibile (financiare dar şi de aptitudini); orizontul de timp al comunicării.
Pentru buna corelare a comunicării, în cadrul unei firme, aceasta poate fi desemnată unui department
sau unei persoane. Această “specializare” va conduce la o eficienţă ridicată şi la creştere amplitudinii
informaţiei, în respectiva organizaţie.
Capitolul 4 –
COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ
Numeroase cercetări au scos în evidenţă felul în care managerii îşi consumă timpul de lucru. Astfel în
42
Wragg D. – Comunicarea cu personalul, în Manualul Gower de Management, Editura Codecs, Bucureşti, 2001, pag. 713
43
Johns G. – op.cit., pag. 346-350
30
1970 Rosemary Stewart
44
demonstra că în cadrul unui eşantion de 160 de manageri majoritatea petreceau 2/3 din
timp lucrând cu alţi oameni, deci comunicând; chiar şi cei 33 de manageri de nivel inferior petrecându-şi
jumătate din timp lucrând – într-un fel sau altul – în activităţi de comunicare.
Cercetările ultimului deceniu au dovedit că, în medie, un cadru de conducere modern petrece din ziua sa
de muncă între 50–80% în procesul comunicării. Practica relevând că dintre toate profesiile cea de manager se
deosebeşte în esenţă prin capacitatea de a comunica.
Potrivit acestor tipuri de comunicare managerii de astăzi comunică: verbal (ascultare-vorbire); scris
(scriere-citire); electronic.
Cunoaşterea acestor aspecte fac nu numai utilă comunicarea ci o impun ca omniprezentă ştiut fiind
faptul că prin comunicare oferim şi primim informaţii. Aceste informaţii îmbracă la modul general două forme:
• operaţională – utilizată în realizarea activităţilor. Conţine detalii cantitative şi calitative, termene de
finalizare, standarde etc. De obicei este întrebuinţată o perioadă lungă de timp şi are un caracter global.
• de control – utilizată pentru siguranţa desfăşurării activităţii conform planului pentru atingerea
scopurilor propuse. Deseori este culeasă pentru altcineva, fiind întrebuinţată pe termen scurt şi având caracter
explicit.
La rândul lor informaţiile prezentate se structurează şi ele – asemeni bunurilor şi serviciilor – spre o
anume piaţă, unde vor satisface trebuinţa de a ştii, de a fi informat. Orice organizaţie este formată din oameni,
prin care îşi concepe şi transpune în practică obiectivele, desfăşoară activităţi pentru oameni, este interesată de
proiecţia imaginii sale în rândul oamenilor ca şi de ceea ce îşi doresc oamenii. Pentru toate acestea şi pentru încă
altele câteva motive importantă este comunicarea
45
din exteriorul firmei către centrii ei de conducere şi către toţi
membrii organizaţiei şi în egală măsură cea din interiorul firmei către beneficiarii produselor sau serviciilor sale.
În interiorul fiecărei societăţi comerciale resursele umane reprezintă resursa inepuizabilă şi fără de care
nu poate exista nimic din ceea ce numim firmă. Oamenii sunt condiţia sine qua non şi factorul de bază cel mai
important în orice afacere; de calitatea fiecăruia şi de modul în care se comunică, se implică şi acţionează într-o
organizaţie depind rezultatele acesteia.
Tabelul nr. 1 - Timpul petrecut de manageri în procesul comunicării
Tipul de comunicare
% din
timpul de
comunicare
% din
ziua de lucru
Ascultând 45 36
Vorbind 30 24
Citind 15 12
Scriind 10 8
Total 100 80
Sursa: M. Savedra, J. Hawthorn – Supervizarea, Editura Ştiinţă şi tehnică, Bucureşti, 1996, pag.84
Nu întâmplător managerii au ocupată o bună parte a timpului în cadrul diverselor etape ale comunicării,
mai mult chiar şi atunci când lucrează singuri – studiind sau pregătind diverse rapoarte spre exemplu – se
bazează pe comunicările altora şi se pregătesc să comunice cu alţii, în egală măsură
46
.
Pentru o mai bună înţelegere a complexităţii procesului de comunicare vom încerca o schematizare a
procesului managerial. Astfel este bine cunoscut faptul că secvenţa managerială de bază are patru faze:
44
Rosemary Stewart – Managersand Their Jobs, Editura Pan Piper, 1970, pag. 68
45
derivată din latinescul comunis – comun, semnifică încercarea de a difuza informaţii, idei, atitudini.
46
W. D. Rees – Arta managerului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1996, pag. 136
31
♦ prevederea şi planificarea;
♦ organizarea;
♦ implementarea (prin antrenare-motivare);
♦ coordonarea şi controlul.
În fiecare fază a secvenţei, managerul are trei sarcini esenţiale:
º rezolvarea problemelor;
º luarea deciziilor;
º comunicarea.
Constatăm în urma analizei întreprinse că managerii trebuie să comunice tot timpul, în toate direcţiile
într-un mod multiunivoc
47
cu: cei care lucrează pentru ei, colegii, şefii, clienţii.
Acest lucru este datorat, astăzi mai mult ca oricând, faptului că economia de tip concurenţial – în cadrul
căreia trăim şi acţionăm – se bazează ea însăşi pe comunicare.
Mai mult comunicarea a devenit din ce în ce mai importantă şi mai nuanţată. Nu puţini sunt cei care
apreciază astăzi că “orice comunicare decurge pe două planuri, planul conţinutului şi cel al relaţiei, ultimul
definindu-l pe cel dintâi”.
48

Este ştiut că prim intermediul comunicării se obţin şi se furnizează în principal informaţii. În momentul
actual, până şi copii cunosc că armele şi puterea cea mai mare îmbracă forma informaţiilor, drept urmare un
bun manager trebuie să comunice cât mai mult timp posibil. Specialiştii au constatat că în cadrul realităţii
complexe, în care ne desfăşurăm activitatea, privită în mod operaţional există un sistem de pieţe care are în
compunerea sa şi o piaţă a comunicării
49
.
Aparent piaţa comunicării este exclusiv o piaţă informaţională, ştiută fiind importanţa şi valoarea
informaţiei în momentul actual. În realitate această piaţă este o combinaţie a celor două componente ale sale:
informaţia şi interesul. Aşadar asistăm în general la o combinaţie a celor două componente sau exclusiv, când
la o piaţă a interesului, când la o piaţă informaţională.
Caracterul dominant al pieţei comunicaţionale poate fi stabilit pe baza criteriului de finanţare (cine
suportă cheltuielile de comunicare: ofertantul sau consumatorul informaţiei?), iar structura acestei pieţe este
formată dintr-o reţea de relaţii comunicaţionale, care corespund descrierii modelului fundamental al
comunicării
50
. Potrivit altor specialişti orice act de comunicare conţine şase elemente: emiţătorul, mesajul,
mijlocul de comunicare, limbajul, receptorul, contextul.
51
Aceste elemente utilizate în cunoştinţă de cauză contribuie pe de o parte la definirea personalităţii
sociale a organizaţiei, iar pe de altă parte conferă: credibilitate, siguranţă, prestigiu, eficienţă, în toate acţiunile
întreprinse.
52
Acestea se concretizează în ceea ce se numeşte imagine a organizaţiei, chiar dacă percepţia diferă
de la angajaţi la clienţi.
4.1. Aspecte ale comunicării manageriale
În cadrul comunicării manageriale, sunt transmise de către conducător (care prin această optică joacă
rolul de emiţător) mesaje. Arta managerului constă în transpunerea sa în rolul (“pielea”) receptorului (indiferent
cine este acesta în cadrul comunicării) pentru a preciza cu claritate obiectivele mesajului.
47
multiplu biunivoc – n.a.
48
Vera F. Birkenbihl – Antrenamentul comunicării, Editura Gemma Pres, Bucureşti, 1998, pag. 186–191
49
C. Popescu-Bogdăneşti – Sistemul informaţional al firmei în mediu concurenţial, Editor Tribuna Economică, Bucureşti,
1999, pag. 204
50
J. J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G. W. Moomen – Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, pag. 25
51
M. Peel – Introducere în management, Editura Alternative, Bucureşti, 1994, pag. 108
52
D. Popescu – Conducerea afacerilor, Editura Scripta, Bucureşti, 1995, pag. 111–112
32
Din acest punct de vedere obiectivele comunicării pot fi:
º informarea;
º convingerea;
º vânzarea;
º impresionarea;
º amuzamentul sau conversaţia;
º să obţinem/creem acţiune;
º să obţinem o reacţie.
În cazul situaţiilor delicate sau importante este de preferat comunicarea în scris a obiectivelor urmărite.
De o importanţă deosebită sunt mijloacele de comunicare utilizate. Practica managerială apreciază că
principalele mijloace de comunicare sunt: discuţia de la om la om, şedinţele şi prezentările orale, rapoartele
interne, telefonul, scrisorile, avizierul, ziarele/lucrările/diagramele.
Realizând o analiză comparativă constatăm mai eficiente: comunicarea de la om la om decât cea
telefonică, iar telefonul este mai bun decât un raport. Cele mai puţin eficiente – excepţie face activitatea
serviciilor educaţionale, a celor bancare şi parţial: cea a serviciilor de sănătate, împreună cu cea a serviciilor
de administraţie publică – sunt avizierele şi buletinele informative.
Practica a dovedit că în comunicare eficienţa creşte în egală măsură cu numărul mijloacelor utilizate, iar
diversificarea atrage o mai bună receptare.
Este bine ştiut că o mare parte din comunicările manageriale îmbracă forma scrisă. Din rândul acestora
le amintim pe cele mai frecvent utilizate: note interne; scrisori pentru destinatari din afara organizaţiei;
rapoarte diverse.
Succesul acestor mesaje depinde de: claritatea, concizia, acurateţea comunicării. În egală măsură sunt
importante: ortografia, gramatica,punctuaţia. O altă “cheie a succesului” este formularea de propoziţii scurte,
însoţită de utilizarea numai a cuvintelor bine cunoscute.
53
Drept urmare complexitatea comunicării implică o cerinţă specială faţă de manager şi anume abilitatea
de a fi un bun comunicator. Căci problema reală a comunicării organizaţionale nu este aceea a implicării sau nu
a managerului în acest proces ci dacă el comunică bine sau nesatisfăcător.
Pe lângă aspectele prezentate deosebit de important pentru orice proces de comunicare este ascultarea activă
54
.
Aceasta poate fi utilizată ca mijloc de obţinere a informaţiilor necesare: atribuirii unor sarcini speciale;
realizării delegării; evaluării performanţelor profesionale individuale; selectării personalului; efectuării
controlului; interviurilor disciplinare; evaluării diverselor nemulţumiri şi revendicări.
Pentru că în general mulţi dintre manageri moderni ai tranziţiei au probleme, privind ascultarea celor
cu care vin în contact, ne permitem să sugerăm câteva tehnici de succes în vederea ameliorării acestor deficienţe
şi pentru asigurarea unei ascultări efective:
- opriţi-vă din vorbit (în general nu poţi asculta în timp ce vorbeşti);
- oferă interlocutorului posibilitatea de a fi “în voie”;
- dovedeşte-i că-l asculţi;
- elimină sursele de distragere a atenţiei;
- arată simpatie celui care-ţi vorbeşte;
- fii răbdător;
- păstrează-ţi calmul;
- evită disputele şi critica;
- pune întrebări;
53
M.Peel – Introducere în management, Editura Alternative, Bucureşti, 1994, pag. 108–119
54
receptarea, decodificarea şi verificarea mesajului prin dialog imediat cu emitentul.
33
- opreşte-te din vorbit.
Primul şi ultimul sfat sunt identice pentru că de acestea depinde realizarea celorlalte; iar dacă doreşti să
înţelegi punctul de vedere al interlocutorului trebuie să încerci să te pui în locul său.
55
În cadrul practicilor manageriale din toate timpurile, sub forme clasice sau moderne, una din cele mai
utilizate metode de comunicare directă unilaterală şi bilaterală a fost şedinţa.
Şedinţa reprezintă o metodă de comunicare în scopul rezolvării unor sarcini cu caracter informaţional
sau decizional prin reunirea pe timp scurt a unui grup coordonat de o persoană.
Literatura de specialitate, practica mai puţin, delimitează – potrivit scopurilor urmărite – tipurile
următoare de şedinţe: decizionale, de informare, de exploatare, de armonizare, eterogene.
56
Indiferent sub ce formă sunt utilizate instrumentele de comunicare manageriale trebuie să fie eficiente şi mai
ales să reuşească ca într-un interval de timp cât mai scurt, cu minimum de cuvinte să transmită mesajul dorit.
4.2. Comunicarea şi eficienţa
Creşterea eficacităţii proceselor de comunicaţie în cadrul organizaţiilor de toate tipurile, dar în special în
cadrul celor economice, este determinată de complexitatea perioadei în care ne aflăm ca şi de dinamicitatea
proceselor economice.
Astăzi, mai mult ca oricând, dezvoltarea aptitudinii de comunicare eficientă a devenit o prioritate critică
pentru mulţi manageri. Acest lucru este îmbucurător căci probează descoperirea subtilităţilor comunicării
eficiente. În sensul punerii mai evidente în valoare a valenţelor comunicării eficiente considerăm util a vă
prezenta succint principalele cauze ale comunicării ineficiente.
Tabelul nr. 2 - Capacităţile necesare unei comunicări eficiente
Nr.
crt.
Etapa
procesului
de comunicare
Capacităţi necesare
1.
Obiectivele
comunicării
Analitice: abilitate de a judeca clar, raţional, încredere
în
finalizarea acţiunilor.
2.
Emiţătorul/
expeditorul
Cunoaştere de sine: evaluarea corectă a forţelor
proprii, percepţiile, slăbiciunile, prejudecăţile şi
personalitatea.
3.
Receptorul/
destinatarul
Interactive: cunoaşterea destinatarului, punerea în locul
acestuia (a simţi şi a gândi ca el, a-i cunoaşte:
interesul, experienţa, inteligenţa
4.
Obstacolele
Relaţionale plus sensibilitate, înţelegere, corectitudine
– necesare identificării posibilelor obstacole.
Înlăturarea prin: analiză, planificare şi evaluare.
5. Modalităţile de
comunicare
(contextul)
Cunoaşterea: contextului, mediului disponibil, valorii
fiecărui mod de a comunica. Suplimentar: potrivirea
modalităţii de comunicare cu tipul de mesaj.
6. Tonul şi stilul Capacităţi similare cu cele din etapele 2, 3 şi 4.
55
K. Davis – Human Behaviour at Work, Mc Graw – Hill Book Company, New York, 1972, pag. 396
56
T. Zorlenţan, E. Burduş, G. Căprărescu – Managementul organizaţiei, Editura Holding Reporter, Bucureşti, 1996, vol.
II, pag. 173–205
34
Special: recunoaşterea diferenţelor de ton şi stil (în
scopul generării la nevoie), controlul asupra utilizării
cuvintelor şi frazelor cu încărcătură emoţională,
capacitatea de a selecta limbajul potrivit.
7.
Mesajul
A scrie, a vorbi respectând paşii de la 1 la 5. Limbajul
simplu, concis, corect, clar. Vocabular potrivit.
Distingerea relevantului de irelevant, punere în ordine
a priorităţilor, prezentarea informaţiilor într-o ordine
logică, menţinerea mesajului cât se poate de scurt, fără
pierderea înţelesului final.
8.
Controlul
Evaluarea corectă a şanselor de a transmite mesajul. În
cazul unor şanse scăzute este cazul analizei celorlalte
etape.
9.
Transmiterea
mesajului
Variază funcţie de: caz, situaţie, modalitate, destinatar.
Trebuie să fie întotdeauna bine realizate.
10.
Conexiunea
inversă
Abilitate de a recunoaşte şi de a interpreta mesajele
comunicării non-verbale (pentru comunicări verbale)
precum şi arta punerii întrebărilor (pentru a furniza
emiţătorului/expeditorului informaţia asupra receptării,
acceptării şi intenţiile destinatarului).
11.
Modificarea
De a evalua mesajele, obiectivele, obstacolele şi
modurile de comunicare în vederea trecerii la
schimbări pentru venirea în întâmpinarea trebuinţelor
existente.
Adaptare după: M. Savedra, J. Hawthorn – Supervizarea, Editura Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1996, pag. 90–
91.
Apelăm pe această cale la gândirea şi judecata critică a viitorilor manageri, care vor constata natura
procesului de comunicare şi potenţialul de cădere a sistemului. Enumerarea acestor cauze solicită în egală
măsură urmărirea cu mai mare interes a căii spre o comunicare eficientă.
Potrivit lui W. David Rees acestea sunt: probleme de ascultare, lipsa conexiunii inverse (feed-back),
falsa conexiune inversă (falsul feed-back), rezistenţa la critică, percepţia selectivă şi subiectivitatea, obţinerea
informaţie prin manipulare discretă, ascultarea afectivă, alegerea momentului şi a locului, alegerea limbajului,
recunoaşterea barierelor culturale, limbajul gestual.
Pentru a realiza o comunicare eficientă este necesar a evidenţia capacităţile necesare fiecărei etape a
procesului de comunicare. Creşterea de eficacitate devine posibilă prin cunoaşterea şi reducerea efectelor
factorilor perturbatori, prin utilizarea căilor de depăşire a barierelor comunicaţionale şi prin creşterea aportului
organizării formale la îmbunătăţirea proceselor comunicaţionale.
Realizăm în acest moment că barierele şi aptitudinile necesare unei comunicări eficiente sunt deosebit
de complexe. Cu părere de rău constatăm imposibilitatea propunerii unei “reţete universal valabile”, totuşi
credem că cele prezentate au atras atenţia asupra unor posibile capcane ca şi asupra unor posibile soluţii.
Fiecare dintre noi nu poate decât să-şi dorească îmbunătăţirea aptitudinilor proprii şi depăşirea
dificultăţilor spre a deveni un interlocutor efectiv, care să comunice cu cei din jur dar în acelaşi timp să-i lase şi
pe ceilalţi să comunice cu ei. Procesul de comunicare presupunând nu doar transmiterea unui mesaj, ci şi
35
receptarea sa corectă, urmată de primirea răspunsului.
4.3. Piaţa comunicării
Specialiştii au constatat că în cadrul realităţii complexe, în care ne desfăşurăm activitatea, privită în mod
operaţional există un sistem de pieţe care are în compunerea sa şi o piaţă a comunicării
57
.
Aparent piaţa comunicării este exclusiv o piaţă informaţională, ştiută fiind importanţa şi valoarea
informaţiei în momentul actual. În realitate această piaţă este o combinaţie a celor două componente ale sale:
informaţia şi interesul. Aşadar asistăm în general la o combinaţie a celor două componente sau exclusiv, când
la o piaţă a interesului, când la o piaţă informaţională.
Caracterul dominant al pieţei comunicaţionale poate fi stabilit pe baza criteriului de finanţare (cine
suportă cheltuielile de comunicare: ofertantul sau consumatorul informaţiei?).
În practică procesul comunicării are loc în majoritatea cazurilor cu mai mult decât un receptor, iar
esenţa comunicării constă în transmiterea – transferul – deplasarea informaţiei de la un participant la altul,
circulaţia dorindu-se a fi bidirecţională. Mai mult, cel mai preferat este dialogul în cadru căruia alternativ rolul
de emitent şi receptor este preluat de fiecare dintre personajele implicate.
Există însă şi numeroase cazuri în cadrul cărora circulaţia informaţiei se realizează într-un singur sens,
avem de a face în acest caz cu un monolog, care se regăseşte în special la sistemele unidirecţionale de
comunicare ale mass-mediei.
În cadrul acestui sistem circulă mesaje care sunt purtătoarele informaţiei. În sens general cine utilizează
termenul de comunicare se gândeşte în primul rând la informaţie, dat fiind strânsa înrudirea celor două concepte.
Informaţia fiind ceea ce se comunică într-un limbaj sau altul, o combinaţie de semnale şi simboluri.
Decodificarea fiind dependentă de consensurile practicii sociale, ceea ce presupune atribuirea de semnificaţii
comune – emiţătorului şi receptorului – pentru semnalele şi simbolurile utilizate. Informaţia transmisă este
supusă, prin intermediul bagajului de cunoştinţe generale aflat în posesia receptorului, decodificării care dă
naştere opiniilor (în situaţiile în care nu putem forma o imagine clară asupra produsului – serviciului –
conceptului prezentat) ori convingerilor (atunci când suntem în cunoştinţă de cauză sau mesajul este explicit).
În general comunicarea trebuie să se finalizeze cu luarea de atitudine, mai precis în cazul comunicării
privită prin optica de marketing, ea conduce către adoptarea unei decizii privind achiziţionarea, ori nu, a unui
bun sau serviciu.
În mod logic, constatăm necesitatea adresării de mesaje clare, precise, corecte; într-un cuvânt
exprimarea trebuie să fie inteligibilă. Mai mult funcţie de mediul în care ne aflăm mesajul va căuta să conţină
într-un minimum de cuvinte maximum de informaţie într-un limbaj adecvat. Astfel formulările nu vor fi
complicate, cu sub fraze, descrieri luxuriante; este bine de asemenea să fie evitate neologismele, regionalismele,
sau terminologia superspecializată – în cadrul mesajelor cu caracter general.
Nu acelaşi lucru este indicat în cazul în care, în urma unei segmentări a publicului ţintă, ne adresăm unei
asistenţe de specialişti în care jargonul tehnic menţine treaz interesul tehnicienilor şi produce o bună impresie.
Specialiştii au realizat comensurări ale acestor aspecte încă de la jumătatea secolului al XX-lea, în
special prin studierea indicelui de inteligibilitate a mesajului publicitar (Whyte – 1952, Anderson şi Jolson –
1980, Mullen şi Johnson – 1990). Astăzi se consideră că valoarea medie a indicelui clasic de inteligibilitate
(introdus de Whyte) este de 7,4 pentru reclamele eficiente şi 10,8 pentru cele ineficiente.
Pentru calcularea acestui indice se ţine cont de următorii factori:
• lungimea frazei (numărul de cuvinte);
57
C. Popescu-Bogdăneşti – Sistemul informaţional al firmei în mediu concurenţial, Editor Tribuna Economică, Bucureşti,
1999, pag. 204
36
• frecvenţa cuvintelor derivate (numărul de prefixe şi sufixe);
• frecvenţa referirilor la destinatarul mesajului sau la alte persoane;
• frecvenţa substantivelor însoţite de două sau mai multe adjective;
• frecvenţa semnelor de punctuaţie;
• folosirea sublinierii, a cursivelor, a literelor îngroşate
58
.
Inteligibilitatea mesajelor şi modul în care ele sunt construite şi prezentate prin text, culoare, imagini şi
sunet sunt elemente care se regăsesc din ce în ce mai mult în paginile Internetului, tehnologia cea mai
frecventată şi accesată, care a dat noi dimensiuni şi valenţe procesului comunicării.
4.4. Globalizarea comunicaţiei
Sub influenţa deschiderii, parţial chiar a dispariţiei, frontierelor la propriu şi la figurat – demarată la
începutul deceniului 9 al secolului al XX-lea – asistăm la un accentuat proces de internaţionalizare a pieţelor
urmat de o creştere a concurenţei şi de o tot mai acută nevoie de a da şi de a primi informaţii. În paralel cu
aceasta suntem martorii procesului de internaţionalizare a pieţelor şi de globalizare a activităţii companiilor,
ceea ce contribuie implicit la plasarea comunicării pe noi coordonate.
În sprijinul acestei noi poziţii vine tocmai comunicarea prin intermediul Internetului. Cercetările
efectuate în rândul marilor companii, utilizatoare a serviciilor Internetului, au arătat o mărire a dimensiunilor
activităţii în cadrul reţelei; ele consumă mai multe ştiri, procesează mai multe mesaje pe poşta electronică, scriu
mai multe articole şi rapoarte, încheie mai multe tranzacţii financiare, vizitează mai multe site-uri şi generează
mai multe vânzări.
În cadrul comunicării prin Internet dispar barierele distanţelor, ale limbajelor sau ale perturbărilor
provocate de interacţiunea unor intermediari influenţaţi la rândul lor de un întreg arsenal de reguli şi concepţii
subiective, comunicare este directă şi realizează senzaţia unei legături personalizate, mai mult a unui dialog unu
la unu.
Sunt astfel realizate, prin intermediul comunicărilor pe Internet:
• schimburi rapide de texte, imagini, mesaje vocale, transmisii de televiziune, etc.;
• sunt comunicate cu uşurinţă noile tendinţe ale modei şi difuzarea unor “efecte snob”;
• se înfăptuiesc mondializări ale gusturilor, segmentări ale clientelelor transnaţionale;
• imagini de produse mondiale;
• acreditarea de mărci;
• mesaje universale
59
.
Unul din marile avantaje ale comunicării prin Internet îl reprezintă comunicarea vizuală, care permite
transmiterea unei mari diversităţi de mesaje. Imaginile au drept scop întărirea şi fixarea mesajului, uşurarea
înţelegerii, mijlocirea decodificării şi recepţionării mesajului/informaţiilor prin varietatea mijloacelor utilizate.
Din acest punct de vedere înregistrăm o serie de avantaje ale prezentărilor vizuale: captează atenţia şi
încântă ochiul; asigură rapid o cantitate maximă de informaţii; creşte viteza de înţelegere; înlătură monotonia
textelor; oferă imagini de ansamblu ale tendinţelor şi curentelor; facilitează selectarea anumitelor fragmente;
întăresc mesajul verbal; permit evidenţierea diferenţelor
60
.
Am putea afirma, privind prin optica comunicării moderne, că intrarea într-un proces interactiv de
căutare sau oferire de informaţii pe Internet ar trebui să însemne ceva mai mult decât îşi propunea Preşedintele
Bush în discursul său inaugural: ”Mă las călăuzit de speranţa unui sfânt: în lucruri cruciale – unitate, în cele
58
Moldoveanu Maria, Miron Dorina – Psihologia reclamei, Editura Libra, Bucureşti, 1995
59
Jean Brilman – Gagner la competition mondial, Les Editions d’Organisation, Paris, 1991.
60
Nicki Stanton – Comunicarea, Societatea “Ştiinţă & Tehnică” SA, Bucureşti, 1995.
37
importante – diversitate, în toate celelalte – generozitate”.
Întrucât ceea ce urmează presupune utilizarea unor forme superioare de sinergie (esenţa conducerii
centrate pe principii, urmare a unei educaţii bazată de asemenea pe principii, care pune în evidenţă faptul că
întregul este mai mare decât suma părţilor cel alcătuiesc), aceste acţiuni sunt caracterizate de inventivitate,
creativitate, chiar de spirit de aventură.
Comunicarea sinergică, căci cu aceasta avem de a face, impune o deschidere intelectuală şi afectivă, fără
reţineri, spre noi oportunităţi, noi alternative, noi opţiuni şi posibilităţi. Acestei comunicări îi sunt specifice
gândirea cu finalitate şi motivarea conform principiului câştig–câştig ca şi o anume doze de empatie.
61
În plus
acest mod de comunicare înlătură piedicile din faţa celor care sunt bântuiţi de timiditate sau de complexe de
inferioritate, am putea spune chiar că asistăm la crearea unui cadru cu adevărat democratic de comunicare liberă
şi deschisă.
Între participanţii la “trafic” există o colaborare tacită. Respectul mutual al participanţilor la acţiunile
de comunicare, rezultând din dorinţa reciprocă de înţelegere care conduce în cele din urmă la o ambianţă cu
totul inedită. În acest cadru de comunicare, reprezentat de Internet, încrederea e legată de nivelele
comunicării.
Modificarea mediului intern sau extern al firmelor are fără îndoială repercursiuni şi asupra modului în
care se efectuează comunicarea în interiorul sau spre exteriorul organizaţiei economice. Transformările cadrului
socioeconomic de acţiune a unei societăţi atrage mai devreme sau mai târziu replici ale comportamentului
firmelor, ceea sub o formă sau alta poate fi apreciată tot ca o formă de comunicare.
Capitolul 5 – COMUNICAREA DE AFACERI
● Compania Xerox işi declara formal credinţa că o comunicare deschisa între toate nivelurile ierarhice este
esenţială pentru funcţionarea eficace a organizaţiei (în declaraţia sa de misiune).
● Poşta regală din Marea Britanie şi-a fixat ca obiectiv să sondeze opinia personalului, cu scopul de a
finaliza un program pentru îmbunătăţirea muncii în echipă.
● Un tânăr muncitor, angajat de curând, este dornic să câştige mai mult şi depăşeşte în mod constant
normele. Într-o zi, muncitorii mai vechi îi sugerează să înceteze să se comporte astfel, deoarece aceasta îi
poate afecta şi pe ei.
● Preşedintele unei companii cu 500 de angajati ar vrea să transmită un mesaj de încurajare salariaţilor cu
ocazia sfârşitului de an şi se gandeşte cum să procedeze mai bine.
● Să ne imaginam cum se desfaşoară dimineaţa unui director. Acesta are pe birou mai multe scrisori primite
de la clienţi, raportul voluminos despre schimbarea politicii de vânzări (pe care trebuie să-l parcurga
neaparat în acea zi); Îşi aminteşte că a citit un articol de curând pe acea temă şi roagă secretara să-i caute
şi să-i aducă revista. Are programate trei întâlniri până la prânz, dintre care două sunt cu directorii altor
departamente, iar una i-a fost plasată lui de şeful său: să primească o delegaţie a unor clienţi din străinătate
şi să le arate fabrica. Încearcă să se uite peste proiectul bugetului pentru noul an, care va fi dezbătut într-o
şedinţă programată peste trei zile. În schimb nu ştie ce s-a întamplat la ultima şedinţă la care a lipsit şi îl
suna pe un coleg ca să afle. Primeşte o salariată care are o problemă personală şi ar vrea s-o discute cu el.
Raspunde la numeroase telefoane pe care le primeşte.
61
intuind realitatea prin implicare afectivă (n.a)
38
Tema comunicării este revendicată de numeroase discipline ştiintifice, fiecare aducând în discuţie
perspectiva şi limbajul propriu. Acesta este şi unul dintre motivele pentru care este dificil să se convină asupra
unei formulări pentru definirea comunicării. Doi cercetatori americani (Dance şi Larson) au inventariat, în urmă
cu douăzeci de ani, definiţiile cele mai reprezentative şi s-au oprit la limita de 126. De pildă, un profesor
britanic, Colin Cherry, a provocat verva umoristică a colegilor pentru formula sa extrem de concisă:
"Comunicarea este ceea ce leaga organismele între ele." Aceştia au replicat că atunci lesa pentru plimbarea
câinelui este tot o formă de comunicare. Postulatul cercetatorilor de la Palo Alto (Paul Watzlawick, Janet
Beavin, Don Jackson) - "noncomunicarea este imposibilă" - exprimă cel mai bine dificultatea definirii
termenului.
Abordarea problemelor comunicării implică discutarea unor aspecte cheie, cum sunt:
• intenţionalitatea: intenţia emiţătorului de a transmite mesajul;
• existenţa unei realităţi (persoane, obiecte, evenimente, situaţii, idei) la care se referă mesajul;
• motivaţia receptorului de a primi mesajul;
• existenţa unui limbaj sau cod cu ajutorul căruia este construit mesajul;
• activitatea desfaşurată de ambii participanţi, emiţătorul şi receptorul;
• efectul procesului de comunicare;
• tehnologia de transmitere a mesajului;
• existenţa unei "pieţe", adică a unui interes pentru "marfa" pusă în circulaţie (mesajul);
• contextul comunicării.
Abordând doar problemele comunicării de afaceri, avem în vedere două limitări. În primul rând, este
vizată doar comunicarea dintre persoane (comunicarea interpersonală). Ideea de bază de la care pornim este că
organizaţia apare ca o creaţie a oamenilor şi se defineşte prin oamenii care o compun. Comunicarea este
esenţială pentru configurarea relaţiilor dintre ei. Excludem astfel dintre preocuparile noastre comunicarea
omului cu maşina (ex.: calculatorul). În al doilea rând, ne preocupa doar comunicarea în contextul muncii.
Pe baza acestor limitări, vom utiliza pentru comunicarea de afaceri următoarea definiţie:
Comunicarea de afaceri reprezintă procesul de transmitere a unui mesaj despre ceva receptorului, în
legătură directă sau indirectă cu îndeplinirea unor sarcini profesionale, îndeplinite de oameni în cadrul
unor organizaţii formale.
5.1. Specificul comunicării de afaceri
Specificul comunicării de afaceri este dat de contextul particular în care aceasta se desfaşoară. De aici
provin anumite trăsături specifice.
5.1.1. Contextul comunicării de afaceri
Coordonatele de bază ale contextului de afaceri sunt: existenţa unei organizaţii formale, legatura cu
sarcinile şi cu rolurile oamenilor în muncă.
Organizaţia formală este creată şi compusă din oameni, ale căror eforturi trebuie coordonate; un rol esenţial în
acest sens îi revine comunicării. Comunicarea de afaceri se desfasoară în cadrul sau între organizaţii formale:
întreprinderi, instituţii publice, instituţii nonprofit (ex.: spitalul, universitatea, fundaţia, asociaţia, sindicatul,
partidul). Regulile, procedurile, valorile pe care le promovează organizaţia au un impact asupra structurării -
prin proiectarea unor canalele şi mijloace de comunicare - şi asupra modului efectiv în care comunică membrii
39
ei. Adesea este exprimată în mod explicit atitudinea faţă de comunicare şi principiile pe care organizaţia îşi
impune să le aplice, cum este cazul companiei Xerox sau Poştei regale din Marea Britanie.
Pe de altă parte, însăşi organizaţia poate fi privită ca fiind într-o mare măsură construcţie a comunicării.
Membrii organizaţiei trăiesc experienţe diverse: instalarea unui nou echipament de producţie, schimbarea unui
director executiv, declinul pieţei, schimbarea proprietarului. Cu această ocazie, prin comunicare, ei ajung la o
semnificaţie comună asupra unor asemenea evenimente şi-şi construiesc un corp de cunoştinte comune.
Sarcinile de muncă ale angajatului pot fi indeplinite doar prin interacţiunile cu alţi membri ai
organizaţiei sau cu persoane, grupuri sau organizaţii din exterior. Fiecare depinde de altul, are nevoie în afară de
alte resurse, de informaţii, sprijin, sfaturi, idei. Managerul îi transmite un ordin subalternului sau îi explică cum
să execute o acţiune, membrii unei echipe prroiectează o nouă strategie şi fac schimb de idei, vânzătorul şi
cumpărătorul stabilesc care vor fi termenii şi condiţiile unei tranzacţii: comunicarea corectă sau incorectă va
afecta modulul în care sunt realizate sarcinile: la timp, cu consum redus de resurse etc.
Nevoia de comunicare este diferită în funcţie de caracterul sarcinilor de muncă. Unele dintre acestea
sunt sarcini de rutină (programate): angajatul le-a îndeplinit deseori şi ştie cum să procedeze. Din acest motiv
nu trebuie să obţină prea multe informaţii noi, n-are nevoie nici de sfaturi sau alte forme de ajutor şi nici nu
trebuie să-i fie explicate prea în detaliu ordinele pe care le primeşte. Alte sarcini sunt neprogramate: angajatul
nu le-a mai executat; ca urmare, nevoia sa de informaţii este mai mare.
Rolul social în muncă reprezintă totalitatea comportamentelor tipice care sunt aşteptate de cei din jur de
la angajat. Fiecare om pare să joace un rol: acasă, în viaţa socială sau la muncă (ex.: rolul de director, de doctor,
de tată, de prieten, de protector etc.). "Jocul rolului" înseamnă atitudinile şi comportamentele aşteptate de la
titularul de rol. Este suficient să percepem rolul pentru a ne crea anumite aşteptări faţă de un individ pe care de
altfel nu-l cunoaştem personal. De exemplu, nu avem nicio îndoială care va fi comportamentul omului care are
rolul de poliţist la o intersecţie (şi probabil nu vom trece strada pe roşu). În relaţiile de muncă ştim ce să
aşteptăm de la un şef, de la persoana care îndeplineşte rolul temporar) de membru în aceeaşi echipă de proiect
etc. Rolul în muncă se defineşte prin două dimensiuni: conţinutul rolului şi setul de relaţii al rolului.
Conţinutul rolului este dat de sarcinile care revin postului pe care este încadrat individul. 0 parte dintre
acestea sunt sarcini oficiale (formale): concepute de conducere şi descrise, de regulă, în fişa postului. De
exemplu, secretara trebuie să se ocupe de corespondenţă, să răspundă la telefon şi să dactilografieze. Sarcinile
formale au un caracter relativ stabil şi există un consens asupra lor. O altă parte a sarcinilor postului sunt însa
sarcini suplimentare (emergente): se adaugă în plus la cele anterioare, pe parcursul desfaşurării activităţii.
De exemplu, secretara soluţionează singură o parte a corespondenţei, îi face directorului, la rugamintea acestuia,
mici cumpărături personale, îi sfatuieşte pe ceilalţi când este momentul să ceară ceva şefului şi când este bine
să-l evite etc. Sarcinile emergente sunt subiective, schimbătoare şi negociabile. Totuşi ambele tipuri sunt la fel
de puternice prin aşteptarile pe care le creează. De exemplu, dacă colegii constată că secretara nu-i mai îndrumă
cum să-l abordeze pe şef, ar considera că aceasta şi-a încalcat cerinţele rolului.
Setul de relaţii al rolului reprezintă un grup de persoane compus din executantul rolului (secretara) şi
din cei din jur care au un interes propriu în modul în care acesta îşi "joacă" rolul.
Setul de relaţii al rolului secretarei include în afara sa: directorul, colegii din acelaşi departament,
persoane din restul organizaţiei, persoane din afara organizaţiei (clienţi, furnizori, invitaţii directorului etc.).
Setul de relaţii al poliţistului de la circulaţie se compune din superiori, colegi, şoferi, pietoni.
Fiecare membru al grupului îşi formează aşteptări privitor la comportamentul celuilalt, dar dacă acestea
nu se regăsesc în realitate va fi intrigat şi revoltat. Dacă sună telefonul, aşteptările sunt ca secretara să răspundă
şi să transmită legatură directorului. Ne aşteptăm ca poliţistul din intersecţie (iar noi, pietonii, nici măcar nu
cunoaştem fişa sa de post) să dirijeze circulaţia şi ne aşteptăm ca şoferii să respecte regulile de circulaţie.
Aşteptările legate de rol pot fi asimilate cu normele (formale sau informale) care reglementează interacţiunea
membrilor organizaţiei.
40
Rolul social în muncă este important din punctul de vedere al comunicării interpersonale. În primul
rând, o mare parte dintre aşteptările (normele) asociate rolului se referă la modul de comunicare. Un nou venit în
firma este, de pildă, instruit de colegii mai vechi cum să vorbească cu şeful ("să nu-l contrazici, dacă este
nervos"). Posesorul rolului trebuie să comunice în conformitate cu normele din cadrul setului de relaţii de care
aparţine, abaterile faţă de aşteptările celorlalţi fiind penalizabile. La rândul său, şi el are aşteptări faţă de
comportamentul comunicaţional al celorlalţi (ex.: secretara se aşteaptă să i se vorbească politicos). În al doilea
rând, cunoaşterea aşteptărilor membrilor setului de relaţii se realizează, alături de alte căi (observare, analogie
etc.), şi prin comunicare directă. Tânărului muncitor nou angajat care are obiceiul nepotrivit de a depăşi norma i
se comunică direct ce comportamente aşteaptă ceilalţi din partea sa.
5.1.2. Funcţiile limbajului
Comunicarea poate avea un grad diferit de intenţionalitate: comunicăm adesea pentru a realiza un scop
precis, dar alteori nu putem preciza de ce o facem. Cosmovici (1996) arăta că limbajul, ca mijloc de comunicare,
îndeplineşte cinci funcţii:
• funcţia dialectică - în sensul antic al termenului, al descoperirii adevărului pe calea argumentării
contradictorii;
• funcţia practică - de a provoca o acţiune;
• funcţia afectivă - de exprimare a sentimentelor şi emoţiilor;
• funcţia ludică - în legatură cu jocul şi distracţia;
• funcţia cathartică - de eliberare de tensiuni interioare.
5.1.3. Trasăturile caracteristice ale comunicării de afaceri
Comunicarea în afaceri are următoarele caracteristici principale: caracterul predominat pragmatic,
determinat de urmărirea unor scopuri practice, preocuparea pentru eficienţa procesului de comunicare, adaptarea
mesajului în funcţie de auditoriu şi preocuparea pentru promovarea imaginii.
(1) Caracterul predominant pragmatic:
În activitatea profesională domină funcţia practică a limbajului. Individul urmăreşte să producă o
schimbare a comportamentului sau a atitudinii celor cu care munceşte. Câteva din motivele pentru care
managerul comunică sunt: să transmită ordine, să controleze îndeplinirea acestora, să transmită informaţii, să
colecteze informaţii, să evalueze performanţa, să angajeze cel mai bun candidat pentru o slujbă, să motiveze, să
instruiască, să sprijine un subaltern în executarea sarcinilor etc. Alteori obiectivele pot fi foarte precise: să
obţinem informaţii despre planul de investiţii, să convingem cumpărătorul să cumpere produsul de la noi, să-l
determinam pe celalalt să se grăbească, să ne dea cheia franceză sau să închida fereastra. Funcţia dialectică este
de asemenea importantă, deoarece adoptarea unor decizii presupune un schimb de opinii, adesea contradictorii,
între cei implicaţi. Mai puţin semnificative sunt funcţiile afectivă, ludică sau cathartică, deşi nu este exclus ca
interacţiunile complexe din cadrul organizaţiei să conducă comunicarea spre aceste zone.
(2) Preocuparea pentru eficienţă:
Comunicarea profesională urmareşte să conducă la rezolvarea problemelor imediate, apărute în
desfaşurarea activităţii, cu un consum cât mai redus de resurse. Astfel, dacă s-a epuizat stocul de pantofi
numarul 42 într-un magazin de cartier, şeful acestuia ia legatura prin telefon cu depozitul pentru a cere să-i fie
trimis urgent un transport nou. În locul telefonului ar fi putut trimite o scrisoare, dar cu siguranţă că acţiunea
dorită ca raspuns ar fi intârziat prea mult. Prin aceasta se pune în prim-plan preocuparea pentru eficienţa în
domeniul comunicării.
Eficienţa presupune ca procesul de comunicare să se desfaşoare cu un consum cât mai mic de resurse.
41
Timpul este o resursă rară ("timpul costă bani") şi din acest motiv comunicarea tinde să fie concisă,
precisă, cu adresare directă la subiectul în discuţie. Prin aceasta se deosebeşte, pe de o parte, de comunicarea
cotidiană, unde ne place să "flecărim", sau de comunicarea în artă, unde comunicatorul îşi afirmă un stil
personal. Pe de altă parte însă, nu are nici gradul de precizie al comunicării militare ("drepţi!", "Înainte,
marş!".. .).
(3) Adaptarea mesajului în funcţie de auditoriu:
În comunicarea de afaceri se consideră că sarcina de a face mesajul uşor de înţeles revine în primul rand
celui care îi comunică. Scopul comunicatorului este să realizeze mesaje adaptate interlocutorului pentru a fi uşor
intelese şi convingătoare. De exemplu, vânzătorul nu va prezenta unui client obişnuit produsul vorbind exclusiv
despre caracteristicile tehnice ale acestuia, despre tehnologia de realizare, într-un discurs în care abundă termenii
tehnici. EI va trebui să "traducă" caracteristicile tehnice în avantaje pe care le caută clientul. În general, dacă
interlocutorul trebuie să "sape" după semnificaţii, comunicarea nu va avea succes. Din acest motiv analiza
auditoriului ocupa un loc important printre activităţile specifice proceselor de comunicare.
(4) Crearea unei imagini favorabile:
Omul de afaceri recunoaşte cât de important este să creeze interlocutorului o impresie bună despre sine,
despre produsele sale şi despre organizaţia sa. Impresia favorabilă pe care o face angajatul asupra colegilor şi
superiorilor poate spori şansele unei mai bune salarizări sau promovări. De imaginea bună a organizaţiei în faţa
clienţilor, furnizorilor, băncii sau chiar a concurenţilor poate depinde succesul în afaceri.
Multă vreme producătorii au considerat că scopul lor fundamental este să fabrice produse care "se
vindeau" mulţumită calităţii lor. Mai târziu (în Europa, mai ales dupa cel de-al doilea razboi mondial), a devenit
evident că performanţa produsului este doar o parte a ecuaţiei succesului şi că ea trebuia dublată de comunicarea
a ceea ce era bine facut. Astfel, întreprinderile au inceput să dezvolte activităţi ample de reclamă şi de
publicitate. Cu timpul, pieţele sunt tot mai mult caracterizate printr-o mare varietate de produse şi servicii, care
se disting tot mai greu în ochii cumpărătorilor. Produse provenind de la firme diferite sunt similare prin calitate
şi chiar prin preţuri. Ca urmare, organizaţiile sunt obligate să facă eforturi pentru a se determina avantajele
competitive ale produselor şi serviciilor, pe care să le pună în valoare. Pe de altă parte, întreprinderile trebuie să
facă faţă unei concurente tot mai accentuate, au nevoie de investitori, de fonduri, de furnizori şi clienţi valoroşi
sau personal foarte bine calificat. Toate acestea nu se pot realiza decât printr-o foarte bună reputaţie şi prin
încrederea pe care o trezesc partenerilor, adică prin cultivarea imaginii firmei, a produselor sau serviciilor. F.
Brissard a sintetizat aceste aspecte prin sintagma: "imaginea devine prevalentă asupra realităţii”.
Imaginea organizaţiei se construieşte pe armonia dintre performanţă şi comunicare; aceasta este o
ecuaţie din care nu poate lipsi un termen. Într-o economie normală, performanţa slabă nu poate fi "cosmetizată"
multă vreme, indiferent de intensitatea acţiunilor de publicitate şi de creare a imaginii. Astfel, firme şi proiecte
care au fost mediatizate favorabil câtva timp, până la urmă şi-au dezvăluit lipsa de performanţă (ex.: investiţia
prost concepută într-o zonă de agrement la Slobozia). Dar, şi reversul ramane valabil: performanţa bună nu
aduce automat o percepţie favorabilă. Campania Samus Oradea este un exemplu în acest sens: după privatizare,
performanţele comerciale şi financiare au crescut considerabil, dar ea a început să-şi piardă simpatia de care se
bucură pe plan local, datorită reducerii sponsorizării substanţiale a echipelor sportive ale oraşului.
5.1.4. Succesul comunicării. Eficacitate şi eficienţă.
Caracterul predominant pragmatic al comunicării de afaceri pune în discuţie necesitatea unor criterii de
evaluare a efectelor acesteia sau, altfel spus, de apreciere a succesului comunicării. Principalul criteriu este
masura în care comunicatorul îşi îndeplineşte scopul propus. Dacă şi-a atins obiectivul, atunci comunicarea
sa a avut succes, în caz contrar - s-a soldat cu un eşec. De pildă, directorul care îl instruieşte pe un angajat cum
să scrie mai bine un raport comunică cu succes dacă acesta din urmă va realiza rapoarte mai bune în continuare.
42
Dacă va persista în greşeală, atunci comunicarea anterioară a fost un eşec (şi probabil trebuia să încerce alte
forme de comunicare - "mai pe înţelesul său" - sau alte tipuri de acţiune managerială).
Calitatea comunicării de a asigura realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus comunicatorul este
desemnată prin termenul de eficacitate. Eficacitatea comunicării se bazează pe capacitatea persoanei (ex.:
comunicatorul) de a şti cum trebuie acţionat, ce trebuie facut pentru a realiza ceea ce îşi propune. Astfel, putem
aprecia că managerul nu a comunicat eficace cu angajatul (comunicarea nu a fost eficace) deoarece nu şi-a
realizat scopul de a îmbunătăţi performanţa acestuia de scriere a rapoartelor.
Eficienţa comunicării se referă, aşa cum am vazut, la posibilitatea de a transmite mesaje cu un consum
minim de resurse.
Uneori nu se poate găsi o cale care să asigure simultan eficacitatea şi eficienţa şi comunicatorul trebuie
să decidă care aspect să fie sacrificat. Preşedintele unei companii cu 500 de angajati ar dispune de mai multe
posibilităţi ca să transmită un mesaj de felicitare şi încurajare pentru întregul personal la sfârşit de an. Poate să
meargă la fiecare persoană să-i spună câteva cuvinte şi, în acest caz, comunicarea ar avea şanse să fie eficace
(sporind încrederea între conducere şi angajaţi), dar nu ar fi eficientă. De aceea preşedintele alege să transmită
un mesaj prin staţia locală de radio, mai puţin eficace, dar mai eficient. Invers, schimbarea procedurii de
premiere de către conducere poate fi comunicată prin circulară către şefii departamentelor (eficient), dar apare
riscul ca aceştia să rămână cu neclarităţi şi s-o aplice greşit (ineficace). Cele două aspecte ale comunicării pot să
conducă, prin urmare, emiţătorul la o dilemă în privinţa alegerii modalităţii de comunicare. În principiu,
prioritatea în alegere trebuie s-o aibă eficacitatea şi de aceea putem afirma că scopul comunicării este de a fi
eficace şi rezonabil de eficient.
5.1.5. Cercetări în domeniul comunicării organizaţionale
Primele studii asupra problemelor comunicării în cadrul organizaţiei au fost iniţiate în Statele Unite.
Elton Mayo şi colegii săi au întreprins experimente, cum ar fi cel de la compania Western Electric din Chicago,
prin care s-a pus în evidenţă legătura dintre creşterea productivităţii şi reacţia favorabilă a angajaţilor faţă de
grija manifestată de conducere. În anii '40, cercetatorii s-au concentrat asupra unor probleme cum ar fi: metodele
de a spori gradul de informare a personalului (Heron, 1942), eficacitatea comunicării (Pigors, 1949), unele
aspecte ale comunicării interpersonale (Kurt Lewin). În anii '50, preocuparile s-au orientat mai ales asupra
mijloacelor de comunicare orală sau scrisă. De atunci datează soluţii cum ar fi: caietul patronului, ziarul
întreprinderii, interviurile cu angajaţii, conceperea unor sisteme prin care să fie colectate sugestiile angajaţilor
sau sondaje asupra atitudinii acestora faţă de muncă. Din anii '60, comunicarea în organizaţie a devenit un obiect
de studiu interdisciplinar, la care îşi aduc contribuţia celelalte discipline, în special sociologia şi psihologia. Se
pune accent pe caracterul interacţional al comunicării, pe contextul în care se desfaşoară; subiectele noi care au
intrat în centrul atenţiei specialiştilor au fost: barierele comunicării, comunicarea nonverbală, comunicarea
informală sau relaţiile interculturale.
Problemele comunicării ocupă un loc important în preocupările actuale ale managementului, mai ales în
condiţiile transformărilor pe care le-au suferit nu numai procesele de muncă, dar şi forţa de muncă însăşi (mai
bine educată, mai exigentă). O motivaţie profundă vine şi din configuraţia lumii de afaceri actuale, aflate sub
semnul schimbării generalizate, turbulenţei şi incertitudinii la nivel global sau local. Aceasta face necesar să se
valorifice cât mai intens inteligenţa şi creativitatea oricărui angajat, indiferent de pozitia sa în structura ierarhică.
Consecinţele vor fi, pe de o parte, împlinirea individului ca fiinţă umană, iar pe de altă parte, organizaţia îşi
măreşte şansele de a beneficia de angajamentul personalului.
5.2. Canalele de comunicare în organizaţie
43
Oamenii angajaţi în procesul muncii comunică unii cu alţii în diferite moduri şi realizând diferite
combinaţii de interacţiuni. Astfel, directorul şi secretara poartă scurte conversaţii în fiecare zi de lucru şi prin
aceasta definesc unul dintre canalele de comunicaţie existente în organizaţie. Alte canale de comunicare sunt
cele dintre director şi membrii echipei pe care o conduce; altele - cele prin care colegii comunică între ei. În
cautare de clienţi, un agent de vânzări îşi stabileşte ca obiectiv să realizeze contacte cu firmă puternică: el
încearcă să deschidă un canal nou de comunicare.
Canalele de comunicare reprezintă contacte între indivizi sau roluri în muncă, ce sunt folosite în mod
repetat. Această noţiune are ăn primul rând un conţinut social, abstract, deşi poate fi reprezentată şi prin
conexiuni fizice (surse de fum pentru semnalizare, drum, cablu pentru telegraf sau telefon, bandă de frecvenţă
audio sau video etc.).
5.2.1. Formele canalelor de comunicare
Formele canalelor de comunicare sunt variate; Wagner şi Hollenbeck (1992) menţionează cinci tipuri de
reţele mai frecvente (figura nr. 10).
Figura nr. 10 – Forme de reţele de comunicare
Reţeaua comasată este o formă de organizare a canalelor de comunicare în care mai multe persoane
obţin resurse (ex.: informaţii) din aceeaşi sursă. Este cazul organizării muncii comis-voiajorilor sau
executanţilor coordonaţi de un centru de comandă. În acest tip de interdependenţă relaţiile interpersonale sunt
slabe şi comunicarea interpersonală sporadică. Astfel, comis-voiajorii au nevoie de informaţii privitoare la
clienţi sau de mostre, pe care le obţin de la bază, iar apoi lucrează pe cont propriu; comunicarea cu baza este
restransă: primirea de instrucţiuni şi informaţii şi raportarea despre cum decurge activitatea domină comunicarea
într-un singur sens, fără a fi necesar să aibă loc un schimb simultan de mesaje.
Reţeaua secvenţială este o formă de organizare în succesiune a unor canale unilaterale de comunicare,
în care o persoană obţine informaţii de la cea dinaintea sa şi le transmite mai departe. Astfel de reţea apare în
comunicarea unor instrucţiuni în jos pe linie ierarhică sau în cea care are loc pe linia de asamblare dintr-o secţie
de producţie. Relaţiile interpersonale şi comunicarea interpersonală sunt slabe; în principiu, domină
comunicarea într-un singur sens. De pildă, pe linia de asamblare a unui produs, datorită proximităţii fizice,
muncitorii alăturaţi au posibilitatea să stea de vorbă între ei.
Reţeaua liniară reciprocă reprezintă tot o succesiune de canale, dar între persoanele care o compun.
Comunicarea are loc în ambele sensuri. Un exemplu, este discuţia dintre doi ingineri care stabilesc detaliile unei
44
propuneri tehnice, urmată de prezentarea propunerii şefului ierarhic, urmată de discuţii bilaterale în sus pe scară
ierarhică.
Reţeaua "echipă" este un tip de interacţiune în care fiecare membru este reciproc interdependent şi
comunică cu fiecare alt membru. Echipa permite colectarea unor competenţe din domenii diferite (pe care
individul singur nu le-ar putea avea) şi, pe baza schimbului de cunoştinţe între membri, se poate ajunge la soluţii
mai inovatoare şi creative (sau mai riscante). Relaţiile interpersonale şi comunicarea sunt bogate şi complicate.
Eficienţa comunicării depinde într-o mare măsură de mărimea echipei, dat fiindcă interacţiunile bilaterale care
se nasc în cadrul acesteia vor fi cu atat mai numeroase cu cât sunt mai mulţi membri.
Comunicarea în cadrul grupului contribuie la îndeplinirea a două funcţii:
• de menţinere a grupului, prin cunoaşterea reciprocă a membrilor, prin încurajări reciproce, prin
armonizarea poziţiilor şi reducerea tensiunilor ori prin reglementarea funcţionării grupului şi
• de îndeplinire a sarcinii, prin schimbul de mesaje, clarificarea subiectelor, prezentarea unor
propuneri etc.
Alte forme de reţele de comunicare din organizaţie descrise de regulă în lucrările de specialitate sunt:
sub formă de cerc (similară cu reţeaua secvenţială, doar că primul şi ultimul membru situaţi la extreme
comunică între ei), de stea, sub forma literei Y etc.
5.2.2. Canalele interne de comunicare din organizaţie
Comunicarea în organizaţie se desfaşoară printr-o diversitate de canale. Acestea pot fi clasificate în
două mari categorii: canale formale (oficiale) şi canale informale.
• Canalele oficiale (formale) fac parte integrantă din structura organizatorică formală a întreprinderii,
reprezentată prin organigrama, şi au ca scop să faciliteze îndeplinirea sarcinilor, prin prescrierea şi controlul
circulaţiei mesajelor în rândul personalului angajat. La rândul lor, canalele oficiale sunt de mai multe feluri:
verticale de sus în jos, verticale de jos în sus şi orizontale.
• Canalele informale se structurează în mod spontan, neorganizat, între angajaţii întreprinderii, ca
răspuns la nevoile lor imense de comunicare.
Comunicarea de sus în jos este cea dintre superior si subaltern (indiferent dacă este vorba de superiorul
direct sau nu). Pe canalele de comunicare de acest tip se transmit instrucţiuni, informaţii despre filozofia
organizaţiei, politicile, planurile, obiectivele sau metodele stabilite de nivelurile ierarhice superioare. De
asemenea, se transmite subordonaţilor feedback asupra performanţei lor. Comunicarea de sus în jos are un rol
important în coordonarea eforturilor tuturor membrilor organizatiei, determinând realizarea unei întelegeri
comune a sarcinilor de muncă şi a mediului de operare.
Comunicarea de jos în sus este cea dinspre subalterni spre superiori. Dacă angajatii doresc să cunoască
şi să înţeleagă ce se petrece în jurul lor, şi managerii resimt nevoia să ştie mai multe din ceea ce se petrece pe
nivelurile inferioare. Forma clasică de comunicare de jos în sus este aceea când subalternul raportează despre
modul cum decurge munca sau cum a fost îndeplinită o anumită sarcină. În afară de raportarea sarcinilor,
comunicarea de jos în sus îndeplineşte şi alte funcţii, cum ar fi: transmiterea informaţiilor despre problemele
care apar în desfaşurarea activităţii, sugestii pentru îmbunătăţirea muncii proprii sau a organizaţiei în ansamblu,
exprimarea opiniilor şi atitudinilor angajaţilor despre companie. Prin aceasta, subalternul capată sentimentul
valorii sale şi se simte implicat, ceea ce sporeşte motivaţia şi satisfacţia muncii.
45
O bună comunicare de acest tip se poate realiza atunci când se creează o atmosferă propice, permisivă,
ceea ce solicită un efort constant şi consistent din partea superiorilor. Ei trebuie să asigure un circuit continuu
între comunicarea de sus în jos şi cea de jos în sus, astfel ca să aiba loc un real schimb de mesaje între nivelurile
ierarhice. Practicienii s-au concentrat asupra inovării modalităţilor de comunicare de jos în sus, mergându-se
mai ales pe direcţia reducerii caracterului ei formal, rigid. Ca urmare, au aparut forme de management ca
"plimbare la locul de muncă", ce presupune ca managerul să fie prezent tot mai mult printre subalterni sau să
organizeze întâlniri informale cu aceştia, având astfel posibilitatea să afle ce îi preocupă şi să definească în
comun problemele. O altă dezvoltare o constituie realizarea de sondaje pe bază de chestionare (nesemnate de cel
care le completează) pentru a se obţine opinia angajaţilor faţă de diferite probleme actuale ale organizaţiei;
datele obţinute sunt discutate adesea tot cu grupuri de angajati.
Comunicarea orizontală dispune de canale mai puţin variate; În general, acestea sunt: contactele
personale, şedintele, notele interne şi rapoartele. Ea este necesară deoarece contribuie la coordonarea mai uşoară
şi promptă a activităţii între grupuri şi persoane. De pildă, dacă un angajat al serviciului marketing trebuie să
discute cu un coleg de la serviciul financiar, într-un sistem mai rigid, ei realizează legatura prin intermediul
şefilor celor două servicii. Comunicarea orizontală presupune că cei doi pot să comunice direct, fără
intermedierea altora sau fără a fi nevoie de aprobarea superiorilor.
Stilul de conducere predominant în organizaţie îşi pune amprenta asupra comunicării orizontale. Un stil
de conducere predominant autoritar are ca efect controlul fluxului de mesaje, fiecărei zone de activitate
rezervându-i-se doar ceea ce se consideră a fi strictul necesar de informaţii. Schimbul direct de mesaje între
persoane din zone diferite şi dintre departamente nu este încurajat, ci, din contra, este împiedicat pe cât posibil.
Comunicarea informală reprezintă una dintre cele mai importante forme de comunicare din
organizaţie. Anumite studii au arătat ca mai mult de 85% dintre informaţiile care circulă în întreprindere se
transmit pe alte canale decât cele oficiale, stabilite în mod deliberat de conducere. Canalele informale
completează canalele de comunicare formale şi răspund nevoii de informaţii a oamenilor care nu pot fi acoperite
pe cale oficială. În acelaşi timp ele oferă siguranţă persoanelor care le utilizează, prin faptul că se simt informate
despre ceea ce se întâmplă în jur. Astfel de canale se formează spontan şi se prezintă ca o reţea din care fac parte
grupuri, diferite ca mărime, de angajaţi care îşi transmit unii altora "ce se mai aude/vorbeşte prin întreprindere".
O persoană poate face parte din mai multe astfel de grupuri şi serveşte ca transmiţător al informaţiilor pe
întreagă reţea; situaţia ca un angajat să fie izolat, neaparţinând nici unui grup, este destul de rară.
Atitudinea managerilor faţă de sistemul de comunicare informală este în general negativă, deoarece nu-l
pot controla şi il consideră un producător de informaţii distorsionate, de bârfe şi de zvonuri. Pe de altă parte,
există argumente care să justifice o privire mai binevoitoare din partea lor. În primul rând comunicarea
informală există în orice grup uman şi nu poate fi desfiinţată; chiar managerii sunt integraţi în reţea şi preiau o
parte din informaţii pe această cale. În al doilea rând, informaţiile care circulă neoficial nu suferă de lipsa de
acurateţe aşa cum se teme de regulă conducerea; anumite studii au aratat că mare parte dintre aceste informaţii
sunt mai degrabă corecte decât incorecte. În al treilea rând, este cert că ştirile circulă foarte rapid şi eficace. Ca
urmare, managerii pot folosi această formă de comunicare pentru a transmite mesaje mai repede decât pe
canalele oficiale, pentru a testa reacţiile la deciziile pe care intenţionează să le ia etc. Pentru aceasta trebuie să
identifice persoanele cheie din reţea care au rolul de transmiţător şi să lanseze mesajele potrivite.
5.2.3. Partenerii externi ai organizaţiei
Organizaţia acţionează într-un mediu economic, social şi politic, stabileşte relaţii şi comunică permanent
cu partenerii săi exteriori. Ea apare ca o componentă a lanţului valoric, legând entităţi care produc şi fac să
circule valorile în economie şi, dintr-o altă perspectivă, ca o instituţie a unui mediu mai larg, implicând
46
comunităţi, autorităţi publice şi oamenii în general. Formele de comunicare cu aceşti parteneri externi sunt
variate: comunicarea financiară (care, în cele mai multe cazuri, este guvernată de reguli specifice, statuate prin
acte normative), comunicarea de marketing (cercetarea pieţei, publicitatea etc.), comunicarea cu concurenţii
(reglementată în anumite privinţe prin norme legale), relaţiile publice, vânzarea sau negocierea. Aceste forme
sunt studiate de discipline particulare: finanţe, contabilitate, bănci şi burse de valori sau de marfuri, dreptul
comercial şi dreptul concurentei, marketing, relaţiile publice, tehnici de vânzare sau tehnica negocierii.
Partenerii externi ai organizatiei pot fi grupaţi astfel (figura nr. 11):
Figura nr. 11 – Sistemul de comunicare externă al organizaţiei
47
Partenerii economici sunt furnizorii, cumpărătorii şi concurenţii; cu aceştia organizaţia comunică sub
forme diferite:
º cu furnizorii: negocieri urmărind încheierea unor acorduri pe termen scurt sau pe termen lung; negocieri
pentru realizarea unor acorduri pe verticală, informări privind nevoile reciproce. comunicare necesară
derularii contractelor;
º cu clienţii: acţiuni de cercetare a pieţei, reclamă şi publicitate, acţiuni de relaţii publice, vânzare,
negociere, comunicare cu ocazia derulării contractelor cu concurenţii: negocieri în vederea fuzionării,
înţelegeri explicite sau oculte.
Menţionăm că acestea din urmă (fixarea concentată a preţurilor, împărţirea pieţelor, înţelegerea de
participare cu oferte trucate la aceeaşi licitaţie etc.) sunt ilicite şi sunt aspru pedepsite de lege.
Partenerii financiari sunt cei de la care organizaţia îşi procură fonduri sau alte servicii financiare:
acţionarii, băncile, bursa, actorii de pe piaţa RASDAQ, societăti de asigurări, alte instituţii financiare. Relaţiile
de comunicare cu aceştia pot fi:
º cu băncile: negocieri pentru angajarea unor împrumuturi, care, la rândul lor, se bazează pe forme de
comunicare financiară (planuri de afacere, indicatori de bilanţ, ai contului de profit şi pierdere şi ai
fluxului numerarului), derularea împrumuturilor;
º cu bursa sau cu actorii de pe piaţa RASDAQ: respectarea unor norme legale privitoare la
comportamentul şi comunicarea financiară, în cazul în care organizaţia este cotată;
º cu societăţi de asigurare: negocierea contractelor de asigurare şi derularea acestora.
Partenerii sociali sunt reprezentaţi de comunitatea locală (asociaţii caritabile, culturale, sportive),
opinia publică naţională (sau chiar internaţională), asociaţiile şi sindicatele. Comunicarea cu aceşti parteneri se
realizează astfel:
º cu opinia publică şi comunitatea locală: acţiuni de relaţii publice, cu scopul de a se crea o stare de
inţelegere reciprocă, de a se promova imaginea firmei şi de a se capta simpatia din partea acestora;
º cu sindicatele: relaţia dintre organizaţie (reprezentată de conducere) şi sindicatul din componenţa
acesteia este considerată o relaţie socială. Formele posibile de comunicare sunt confruntarea şi
negocierea.
Partenerii politici sunt autorităţile publice locale sau puterea publică centrală. Comunicarea cu aceştia
se referă la performanţele organizaţiei (de pildă, prin depunerea bilanţului contabil sau a declaraţiilor de
impozite). În afară de această formă de comunicare financiară, întreprinderea este interesată să pună în evidenţă
valoarea pe care o ocupă în viaţa economică locală sau naţională, prin activităţi de lobby.
5.2.4. Raportul dintre comunicarea internă şi externă
Un aspect trebuie relevat, şi anume că preocupările legate de comunicarea internă şi de cea externă nu
trebuie separate în mod rigid. Să presupunem că un lucrător de la compartimentul contabilitate, reflectând cum
poate să-şi îmbunataţească comunicarea internă cu colegii de la departamentul de vânzări, decide să completeze
rapoartele pe care le transmitea periodic acestora cu lista clienţilor corecţi şi a celor cu întârzieri la achitarea
facturilor. În acest mod i-a ajutat pe cei de la vânzări să-şi selecteze mai bine clienţii şi să argumenteze mai bine
în negocierea cu aceştia. În acest fel, comunicarea internă influenţează comunicarea externă.
În condiţiile în care mediul extern este cel care decide în ultimă instanţă succesul sau insuccesul
organizaţiei, este vital ca eforturile fiecărui membru al organizaţiei să fie orientate spre exterior, spre clienţi, fie
că acesta are sau nu relaţii directe cu ei. De fapt, mai practic ar fi să considerăm că anumite persoane au relaţii
48
directe cu clienţii externi, iar altele au relaţii indirecte sau mediate (prin intermediul altor colegi sau grupuri).
Această orientare presupune să se acorde atenţie informării sistematice a personalului, indiferent de locul din
organigramă, asupra nevoilor clienţilor externi, în speranţa că fiecare îşi poate aduce contribuţia la creşterea
performanţei organizaţiei.
5.2.5. Dimensionarea necesităţilor de informaţii
Individul angajat în muncă este cuprins într-o reţea formată din cei care îi furnizează informaţiile
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă (furnizorii de informaţie) şi cei care primesc de la el
informaţiile necesare sarcinilor lor de muncă (clienţii informaţiilor). Este posibil ca reţelele să nu fie bine
dimensionate sau să nu funcţioneze corespunzător, primind mai putin (sau mai mult) decât ii este necesar ori
oferind prea puţin (sau prea mult). Din acest motiv este necesar să realizeze uneori un audit al reţelei de
comunicare, pentru a identifica eventualele lipsuri şi a reflecta cum pot fi corectate acestea.
Pentru realizarea unei analize bine structurate, se recomandă să se completeze fişe de evaluare. Într-o
astfel de fişa vor fi cuprinse, pe de o parte, sursele de informaţii (superiori, colegi, subordonaţi), iar pe de altă
parte, beneficiarii informaţiilor (superiori, colegi, subordonaţi). Pentru fiecare post identificat vor fi inventariate:
responsabilităţile privitoare la transmiterea/obţinerea informaţiilor şi problemele care s-au ivit sau se pot ivi
legat de comunicare.
În felul acesta vor fi evaluate:
• necesităţile de informare: care sunt informaţiile de care are nevoie, respectiv care sunt informaţiile
pe care trebuie să le transmită;
• sursele de unde poate să le obţină, respectiv destinaţiile unde trebuie să le transmită;
• modalităţile practice de a le obţine şi, respectiv, de a le furniza;
• care este ritmul, periodicitatea obţinerii/transmiterii informaţiilor;
• care sunt aşteptările lui şi ale celorlalţi.
Scopul analizei este să se proiecteze un sistem de relaţii care să asigure o dimensionare judicioasă a
informaţiilor primite sau transmise, prin luarea unor măsuri de corectare a deficienţelor.
Dacă individul primeşte prea multe mesaje, se află într-o situaţie de exces de informaţie: fluxul
informaţional depăşeşte capacitatea sa normală de prelucrare, ceea ce conduce la o stare de stres. Câteva soluţii
generale în cazul excesului de informaţii sunt:
1. formarea unui fir de aşteptare: mesajele sunt lăsate să aştepte, răspunzandu-se în ordinea
importanţei şi urgenţei (dând prioritate importanţei);
2. reducerea timpului de răspuns pentru fiecare mesaj, similar comportamentului funcţionarului
de la un ghişeu de lucru cu publicul la care s-a format coadă;
3. mărirea capacităţii de prelucrare, prin angajarea unei secretare sau a unui asistent ori
prin introducerea unor sisteme informatice mai perfecţionate;
4. dimensionarea informaţiilor primite prin discuţii cu cei care constituie sursa acestora, făcându-
le cunoscut nevoile reale. Astfel, directorul economic poate renunţa la rapoartele de vânzare primite
lunar, considerând suficientă periodicitatea trimestrială.
Dacă individul primeşte prea puţine informaţii, situaţie caracterizată prin termenul deficit de
informaţie, atunci riscă să adopte decizii incorecte, superficiale sau inoportune. În plus, poate apărea fenomenul
de "fabricare" de informaţie destinată să umple golul existent, aşa cum se întamplă cu angajaţii pe posturi de
49
rutină, care îşi "completează" informaţiile zilnice, vorbind despre situaţia familială, hobby etc. Remedierea
deficitului de informaţii se poate face prin:
• extinderea reţelei de relaţii, incluzând noi surse de informaţii;
• discutarea cu sursele existente despre posibilitatea de a primi alte noi informaţii (de pildă, rapoarte
lunare de vânzări);
• îmbogaţirea şi reproiectarea posturilor în cazul posturilor rutină.
5.3. Mijloacele de comunicare
Pentru a putea comunica, oamenii au nevoie de mijloacele necesare, de pildă, de un sistem (cod) de
semne care să fie înţelese de toţi participanţii. În comunicarea interpersonală, mijloacele sunt limbajul (scris şi
vorbit) şi comunicarea nonverbală. Alte mijloace de comunicare pot fi desenele, pictura, filmul ori codurile
convenţionale (ex.: semnalări cu steagurile pe liniile de cale ferată uzinale, semne de circulaţie). În organizaţie,
comunicarea este facilitată şi de operarea unor mijloace tehnice moderne (ex.: telefon, calculator, fax).
5.3.1. Limbajul
Limbajul scris şi vorbit se bazează pe utilizarea cuvintelor, care reprezintă simboluri ale unei realităţi
interioare, mentale. Acest adevăr a fost reliefat mai întâi de Aristotel, care a explicat că lucrurile din realitatea
externă provoacă în fiinţa omului sentimente; acestea sunt exprimate apoi prin cuvintele pronunţate, care pot fi
mai departe simbolizate prin cuvintele scrise. John Locke (sec. XVII) şi-a pus întrebarea: "De ce papagalii, care
scot sunete, nu posedă limbaj?" Răspunsul său a fost asemănător: deoarece în spatele cuvântului pronunţat de
om stă o idee, ceea ce nu se întampla în procesul de imitare al pasărilor. Ştiinţa modernă nu oferă o explicaţie
diferită: lucrurile din lumea externă impresionează prin energiile emanate (lumină, caldură etc.) organele noastre
de simţ, impresiile, ajung la creier, care le prelucrează şi creează imagini (fragmentare, dar perfectibile) ale
realităţii externe. Cuvintele fac referire la această realitate a imaginilor - o realitate mentală, interioară - ale căror
simboluri sunt. Implicaţia pentru activitatea practică este ca, atunci când descriem o realitate, exprimăm o
realitate a noastră, pe care celalalt s-ar putea s-o înţeleagă într-un mod diferit.
O dificultate în plus în utilizarea cuvintelor este dată de sensurile lor multiple:
º sensul denotativ (denotantul): sensul uzual, definit de dicţionare;
º sensul conotativ (conotantul): un sens suplimentar care rezultă din contextul social şi cultural şi care
poate să devieze sensul denotativ (de pildă, "compromisul' are pentru cei mai mulţi conotaţii negative);
º asociaţiile de idei: sensuri pe care cuvântul le activează în mintea receptorului sau pe planul său
emoţional (să ne gândim la asociaţiile cuvintelor "mamă" sau "muncă"). Asociaţiile de idei provocate de
un cuvânt diferă de la om la om, de unde apare un risc suplimentar de neînţelegere. Riscul de
neînţelegere este mai mic în cazul cuvintelor neutre, fără încărcătură emoţională, şi mai mare pentru
cuvinte care se referă la lucruri abstracte sau emoţionale (corect, obosit, iritat, greu, uşor etc.); de aceea
este bine să evităm pe cât posibil această categorie din urmă.
Limbajul a fost instrumentul cel mai puternic prin care specia umană a captat un avantaj biologic faţă de
celelalte specii. O caracteristică a comunicării este faptul că oamenii folosesc limbajul într-un mod foarte
eficient. Clark (1977) a enunţat principiul relevanţei optime, conform căruia înţelegerea se realizează pe baza
strictului necesar de informaţii, pe care receptorul completează informaţiile primite prin deducţii din context.
Pentru că receptorul să poată face deducţiile corecte, emiţătorul trebuie să se asigure că interlocutorul
este în posesia informaţiilor de bază ("informaţie dată") referitoare la problema despre care comunică, înainte de
a transmite informaţii noi. Clark oferă următorul exemplu: un poliţist îi spune colegului său: "John a fost ucis
ieri, cuţitul a fost găsit în bucătarie". Informaţia de bază ("data") se află în prima propoziţie (poliţistul îi
50
transmite o primă informaţie necesară pentru a o întelege pe cea de-a doua). Informaţia nouă este în cea de-a
doua propoziţie (cuţitul a fost găsit în bucătărie). Dacă colegul ar fi ştiut că John a fost ucis ieri, n-ar mai fi fost
nevoie să menţioneze informaţia (esenţial este ca poliţistul să fie sigur că celălalt este în posesia informaţiei
"date"). Prin legatura dintre ele transpare o altă informaţie, şi anume că arma crimei a fost cuţitul. Această
deducţie din context este posibilă doar pentru că receptorul are încredere în capacitatea de comunicare a
emiţătorului, şi anume că nu-i spune ceva nou fără să se asigure că premisele sunt cunoscute. Dacă ar considera
că acela vorbeşte anapoda, s-ar aştepta să nu existe nici o legătură între cele două propoziţii şi atunci ar putea
crede orice (de pildă, că acel cuţit a fost utilizat pentru a tăia o bucata de stofă sau pentru a preleva o mostră de
sânge).
Capacitatea de a face deducţii de legatură conduce la posibilitatea ca partenerii să se înţeleagă pe baza
unui minim de informaţie oferită. Astfel, dacă mama vine din bucatarie şi spune familiei aflate în camera de zi:
"Cina este gata", nu mai este nevoie să adauge altceva. Ne putem imagina o lume diferită, în care nu acţionează
contractul comunicaţional. Atunci fraza anterioară ar putea deveni un scurt monolog: "Am pregatit mancarea
pentru cină şi am pus-o în farfurii în bucătărie. Stiu că vă este foame, aşa că puteti veni să mâncaţi".
Încălcarea principiului relevanţei optime are următoarele implicaţii practice:
º fie se transmit prea multe informaţii (exces de informaţii), ceea ce îngreunează prelucrarea lor;
º fie receptorul primeşte prea puţine informaţii (deficit de informaţii), ceea ce îi împiedică să efectueze
deducţiile de legatură corecte.
5.3.1. Comunicarea nonverbală
Cuvintele nu sunt singurul mijloc prin care comunicăm; deseori este important nu numai ceea ce
spunem, ci şi cum spunem. Astfel, imputăm cuiva: "Nu-mi place tonul cu care îmi vorbeşti" sau apreciem: "s-a
declarat de acord cu mine, dar mi-am dat seama că nu este deloc convins de propunere". Ne putem întreba: cum
am dedus aceste lucruri? Răspunsul este simplu: am urmărit mimica, gesturile, mişcările partenerului.
Comunicarea nonverbală reprezintă mesaje - intenţionate sau neintenţionate - care nu sunt codificate sub
formă de cuvinte vorbite sau scrise.
Înţelegerea semnalelor nonverbale este valoroasă în comunicare datorită importanţei deosebite pe care
le-o acordă receptorul. Albert Mehrabian (1969) a evidenţial, pe baza unor sondaje, impactul componentelor
mesajului oral asupra ascultătorului:
º cuvintele - sub 10%;
º tonul vocii - 40%;
º gesturi - peste 50%.
În plus, semnalele nonverbale pot întări sau contrazice componentele verbaIe. În cazul unui conflict la
acest nivel, acordăm de regulă crezare limbajului nonverbal. Credem mai degrabă că propunerea nu a convins,
chiar dacă afirmaţia celuilalt a fost contrară.
Formele comunicării nonverbale acoperă aspecte ce ţin de spaţiul în care ne mişcăm, de gesturi, de
înfăţişare, de felul cum vorbim.
Spaţiul
Spaţiul în care trăim este semnificativ. Apreciem o persoană dupa oraşul, cartierul sau apartamentul în
care locuieşte, după felul în care şi-a decorat casa, după maşina pe care o deţine. În mod asemănător, apreciem
puterea şi credibilitatea unei firme după localizare, după mărimea sau eleganţa sediului, după aranjamentul
interior al spaţiului (să ne gândim la rostul sediilor impunătoare ale băncilor).
51
Un alt aspect a fost studiat de Edward Hall ("The Hidden Dimension"). Oamenii pretind să aibă rezervat
un spaţiu personal pe care îl interpun faţă de o altă fiinţă umană; În acesta se simt probabil protejati şi vor
permite accesul altor persoane într-un mod foarte selectiv. Se pot distinge mai multe spaţii personale:
1. spaţiul intim (până la 0,5 m), în care nu au acces decât cei foarte apropiaţi (soţ-soţie, prieteni intimi
etc.). Uneori suntem nevoiţi să lăsăm pe alţii şi pătrundem noi înşine, fără voie, în spaţiul intim al altor
persoane, cum se întâmplă într-o aglomeraţie (în lift, la o coadă, în autobuzele de transport în comun).
Comportamentul nostru este, de regulă, să privim în altă parte, ca şi cum am semnala celui de lângă noi: "Îmi
pare rău că intru în spaţiul tău intim, dar nu am intenţie rea";
2. spaţiul social (0,5-3 m) este cel în care acceptăm prietenii şi cunoscuţii sau, în zona sa mai
îndepărtată, partenerii de afaceri, de discuţii sau de negociere;
3. spaţiul public (3-8 m) este necesar celui care face o prezentare în faţa unui auditoriu mai larg.
Limitele menţionate în paranteze sunt orientative, ele fiind influenţate de mediul cultural. Anglo-saxonii
prefeăa să păstreze o distanţă mai mare faţă de interlocutor şi sunt gata să se dea înapoi pentru a-şi recâştiga
spaţiul corespunzator. Latinii, în schimb, sunt mai înclinaţi să accepte apropierea.
R. Ardey defineşte un spaţiu mai particular, arătând că omul are tendinţa să îşi fixeze un teritoriu
personal. Teritoriul personal este zona cu care ne identificăm într-atât încât o considerăm proprietatea noastră.
La locul de muncă ne simţim "proprietari" asupra biroului, obiectelor de pe masa de lucru (telefon, dosare, pix),
iar violarea teritoriului poate fi o sursă de conflict.
În sfarşit, aşezarea unei persoane faţă de o altă persoană poate fi plină de semnificaţii. Atunci cand
superiorul are o întrevedere cu un subaltern şi poartă discuţia stând pe fotoliul său directorial, în timp ce
subordonatul este invitat pe un scaun de cealaltă parte a biroului masiv, mesajul poate fi: " Eu sunt şeful aici!".
Dacă directorul se asează pe un alt scaun, astfel încât masa uriaşă să nu-i mai despartă (stând, de pildă, ambii pe
aceeaşi parte), atunci mesajul va fi întrucâtva diferit: "Eu sunt şeful, dar hai să discutăm ca de la egal la egal!".
Retragerea interlocutorilor într-un colţ al încăperii, în jurul unei mese de cafea, asezaţi pe scaune de mărime
egală, ar semnifica: "Uită că eu sunt şeful!"
Mişcările
Omul face numeroase mişcări. Unele dintre acestea ţin de convenţiile sociale, cum ar fi: ne ridicăm în
picioare când intră cineva, îngenunchem în biserică; altele exprimă o stare sufletească: ne lipim de perete dacă
ne ameninţă ceva sau "sărim în sus de bucurie".
Poziţia corpului este interpretată de cei din jur în termeni de atitudine, stare sufletească sau statut
social. Se fac unele generalizări de genul: o persoană dominantă ţine capul sus, una temătoare, ce se simte
inferioară, ţine capul plecat; aplecarea pe scaun în faţă exprimă interes sau anxietate, aplecarea pe spătarul
scaunului, din contră, arată superioritate, încredere sau plictiseală.
Gesturile, extrem de variate, sunt uneori utilizate drept convenţii în domenii speciale; să ne gândim la
mişcările cu mâna pe care le fac agenţii de circulaţie pe care toţi şoferii trebuie să le înveţe. Alte gesturi s-au
încetăţenit prin utilizare repetată şi, în anumite medii culturale, au o semnificaţie precisă (stop, semnul victoriei
prin ridicarea a două degete, datul din cap de sus în jos pentru "da" la noi sau pentru "nu" în Bulgaria etc.).
Mimica, cu miile de expresii diferite ale feţei, este o sursă de informaţii valoroase, căreia i se acordă
crezare, cu atât mai mult cu cât este greu controlabilă (încruntare, îmbujorare, uimire, surpriză). Foarte
important este zâmbetul, ca instrument de comunicare, deoarece contribuie substanţial la formarea climatului de
incredere şi deschidere între interlocutori.
Contactul privirii este cea mai directaă şi puternică formă de comunicare (Tortoriello, 1978), deoarece
semnalează deschidere şi dorinţă de comunicare. Este şi un mijloc de a încuraja interlocutorul să ia cuvântul sau
să continue să vorbească. De asemenea, avem mai multă încredere într-o persoană care ne priveşte direct în ochi
52
decât într-una care evită privirea (din cauză că nu ne cunoaştem sau poate fiindcă simte o stare de disconfort
emoţional). Contactul privirii îşi pierde desigur valoarea dată devine insistent, părând că ne holbam la celălalt,
şi, de asemenea, există diferenţieri culturale în ceea ce priveşte utilizarea activă a acestuia ca instrument de
comunicare.
Aspecte fizice şi îmbrăcămintea
Oamenii dau atenţie înfătişării celuilalt: înalţimea, forma, părul, dacă poartă mustaţă etc. De asemenea,
îmbracămintea ne atrage atenţia şi ne transmite anumite mesaje: de pildă, o bijuterie valoroasă sau un ceas
scump ne pot spune ceva despre gusturile persoanei din faţa noastră, dar şi despre statutul social pe care vrea să-
l facă cunoscut.
Aspecte ale vorbirii şi scrierii
În limba chineză, un sunet poate avea semnificaţii diferite în funcţie de felul în care este pronunţat.
Acest lucru este valabil uneori şi în limba română; de pildă, "hoţule" poate să însemne indignare sau mângâiere
(fiind regretabila, desigur, utilizarea lui in cel de-al doilea sens, in special de către parinţi). Prin urmare,
aspectele vorbirii, cum ar fi tonul, înălţimea sunetului, ritmul, accentul, sunt semnale nonverbale care transmit
mesaje, în completarea cuvintelor spuse.
În comunicarea scrisă, imaginile vizuale completează mesajul cuvintelor puse pe hârtie: calitatea hârtiei,
aşezarea în pagină, scrisul (studiat de grafologie), respectarea regulilor ortografice şi gramaticale, structurarea
materialului etc.
5.3.3. Comunicarea mediată tehnic
Probabil că prima formă de comunicare a oamenilor a fost limbajul nonverbal, prin care indicau
primejdia apropierii unui duşman, dar şi locurile bune pentru vânatoare sau pescuit. Ulterior s-a dezvoltat
limbajul prin cuvinte, ceea ce a reprezentat caştigarea de către om a unui mare avantaj biologic în comparaţie cu
lumea animalelor. Comunicarea scrisă a însemnat o adâncire a acestui avantaj, deoarece acum oamenii puteau să
păstreze şi să transmită cunoştinte, valori şi credinţe generaţiilor următoare. Apariţia tiparului, multumită
invenţiei germanului Johannes Gutemberg (sec. XV), a însemnat un avânt al informaţiilor, de care puteau
beneficia un număr din ce in ce mai mare de persoane, şi posibilitatea transmiterii cunoştintelor, credinţelor şi
regulilor către generaţiile următoare. Cunoştinţele pe care le deţinea un individ s-au îmbogaţit şi doar o parte
dintre ele se bazează pe experienţa personala, iar multe altele provin din cele spuse şi, mai ales, scrise de alţii.
Vom utiliza expresia "comunicare mediată tehnic" pentru acele forme de comunicare în care
transmiterea mesajelor între interlocutori se realizează cu ajutorul unor mijloace create de om.
Oamenii au fost preocupaţi să perfecţioneze mijloacele tehnice care să le permită să transmită mesajele
cât mai rapid şi mai bine şi să poată comunica unii cu alţii la distantă. Ei au găsit soluţii de foarte timpuriu
pentru transmiterea mesajelor la distanţă, utilizând semnalizarea cu turn, semnalizarea cu semafoare sau
transmiterea de mesaje cu ajutorul modalităţilor de transport disponibile în diferite epoci istorice. Progrese
semnificative s-au realizat însă prin apariţia telegrafului, un sistem de transmitere a semnalelor electrice pe o
linie de transmisie. Acesta folosea alfabetul Morse, cuvintele fiind codificate în puncte şi linii, separate prin
pauze şi convertite în semnale electrice. Secolul XX a adus însă cele mai spectaculoase dezvoltari. Telefonul,
radioul şi televiziunea (prin transmisie de la staţii terestre, prin satelit sau prin cablu) au devenit prezente
comune ale vieţii noastre cotidiene. S-au dezvoltat astfel forme de comunicare mediată tehnic. Progresul
comunicării la distanţă n-a mai depins de cel al mijloacelor de transport, ci s-a bazat pe un sistem propriu de
vehiculare a mesajelor, telecomunicaţiile. A putut apărea astfel comunicarea de masă (radio, televiziunea), prin
care mesajele au devenit disponibile pentru un mare număr de receptori simultan.
53
Totuşi nu a fost neglijată nici cealalta direcţie, a transmiterii mesajelor mediat tehnic, de la individ la
individ, mai ales o dată cu perfecţionarea calculatoarelor. Inventarea tranzistorilor in 1948 a făcut posibilă
dezvoltarea împresionantă a calculatoarelor. Pe baza lor au apărut sisteme de comunicare mediate tehnic, cum ar
fi poşta electronică (e-mail), care permite transmiterea mesajelor între indivizi prin intermediul calculatoarelor.
Poşta electronica reduce timpul şi distanţa şi poate fi utilizată pentru a se transmite comenzi, facturi, ordine de
plată între utilizatori. Culegerea de informaţii a căpătat o sursă ca si inepuizabilă, internetul a evoluat în mod
firesc din crearea reţelelor de calculatoare. Primele reţele au apărut în cadrul organizaţiei, în jurul unei locaţii
(reţea locală - LAN). Apoi mai multe astfel de locaţii din întreprindere au fost conectate, creându-se reţele mai
extinse (WAN). De aici nu a mai fost decât un pas până la reţelele globale ale Internetului. Calculatoarele au
pătruns în lumea afacerilor, constituind o forţă motrice a schimbării rapide pe care aceasta o suferă. Managerii
superiori au putut avea la dispoziţie orice informaţii de la nivelurile inferioare, ceea ce a contribuit la punerea
sub semnul întrebării a rolului nivelului mediu de conducere, ca şi la aplatizarea structurilor organizatorice. A
fost impulsionat lucrul la domiciliu, angajatul fiind legat de organizaţie prin calculator. În sfârşit, întreprinderile
mici şi mijlocii au găsit un sprijin pentru dezvoltarea lor.
Progresele revoluţionare realizate în transmiterea unor mesaje adecvate prin mijloace tehnice a condus
societatea omenească spre epoca informaţiilor. Poate ca esenţa revoluţiei în acest domeniu nu este dată de
creşterea impresionantă a volumului informaţiilor, ci de sporirea accesibilităţii oamenilor (obişnuiţi) la
informaţii. Progresele comunicării mediate tehnic nu au redus însă importanţa problemelor comunicării
interpersonale. Aceasta rămâne un element vital in managementul organizaţiilor.
5.4. Procesul de comunicare
După cunoaşterea aspectelor organizatorice ale comunicării, canalele şi mijloacele de care dispun
interlocutorii pentru a transmite şi a primi informaţii, vom examina aspecte ale desfăşurării proceselor. Pentru
aceasta vom pune in evidenţă, pe baza unor modele bine cunoscute în literatura de specialitate, care sunt
componentele şi cum evoluează acestea. Modul în care comunică părţile defineşte, de asemenea, diferite situaţii,
dintre care importante sunt comunicarea unidirecţională şi cea interpersonala. Înţelegerea proceselor presupune
şi cunoaşterea etapelor procesului de comunicare interpersonală.
5.4.1. Modele ale procesului de comunicare
Pentru a înţelege un subiect oarecare putem să procedăm în feluri diferite, de pildă: să formulăm
întrebări despre acel subiect sau să construim un model teoretic.
În 1948, Harold Laswell a adoptat prima direcţie, formulând întrebări-cheie cu ajutorul cărora să putem
înţelege situaţiile de comunicare. Acestea sunt:
º Cine spune? (emitatorul)
º Ce spune? (mesajul)
º Pe ce cale? (mijlocul şi canalul de comunicare)
º Cui? (receptorul)
º Cu ce efect? (rezultate)
Cealaltă direcţie, a modelelor care reprezintă procesul, a fost dezvoltată pe baza cercetărilor inginerilor
de la Bell Telephone. În 1949, Shannon şi Weaver au descris funcţionarea unui sistem telefonic astfel: fluxul de
informaţii generat de sursă este codificat cu ajutorul unui transmiţător, parcurge canalul de comunicare (cablul
telefonic) şi ajunge la un receptor care îl decodifică pentru a putea fi înţeles de destinatarul mesajului.
Preocuparea autorilor a fost să analizeze cantitatea de informaţie care traversează sistemul, evidenţiind, de
asemenea, perturbaţiile induse de mediul extern (zgomotul). Modelul are aplicabilitate mai ales în cazul
54
comunicării mediate tehnic şi reprezintă un proces de comunicare unidirecţională, în care sursa de informaţii
(care are un rol activ) transmite un mesaj către un destinatar (care are un rol pasiv, de primire a informaţiilor).
Totuşi el a fost utilizat si în cazul comunicării dintre persoane (comunicare interpersonală), dar pentru aceasta au
fost necesare anumite adaptări.
Contemporan cu Shannon, Norbert Wiener, un creator al teoriei informaţiilor, a adăugat în sistem un
nou element: feedbackul. Acesta face ca procesul de comunicare să nu mai fie unidirecţional, ci bidirecţional
(sau, altfel spus, circular), deoarece, prin feedback, emiţătorul şi receptorul îşi schimbă rolurile iniţiale.
Feedbackul reprezintă rîspunsul prin care receptorul confirma primirea şi înţelegerea mesajului, dând
posibilitatea emiţătorului să întreprindă acţiunile corective necesare. Acestea pot fi: adăugarea unor informaţii
suplimentare, reformularea mesajului, deoarece acesta nu este suficient de clar sau structurat, ori lăsarea acestuia
neschimbat, dacă comunicarea decurge normal.
Stiinţele sociale au adaptat modelele existente ale comunicării pentru a putea reprezenta mai bine
situaţiile de comunicare interpersonală. Newcomb (1953) a pus în evidenţă rolul contextului comunicaţional în
desfăşurarea comunicării.
Alte modele pun în evidenţă caracterul dinamic al procesului de comunicare interpersonala. Procesul de
comunicare interpersonala, pe masura ce se desfăşoara, suferă o evoluţie datorată interacţiunii dintre
componentele sale.
Haworth şi Savage (1995) au imaginat un model mai elaborat, care pune în evidenţă aceste modificări
(figura 12). Modelul se compune din mai multe elemente:
• canalul de comunicare dintre emiţător şi receptor, prin care circulă mesajele vorbite (canal de tip
vorbire-ascultare) sau scrise (canal de tip scriere-lectură).
• mesajul: autorii separă atât mesajul transmis de emiţător, cât şi cel primit de receptor în câte doua
componente. Mesajul transmis de emiţător este compus din (i) componenta explicita (mesajul
explicit, E), dată de cuvinte şi de comportamentul expresiv care le însoţeşte (tonul vocii, intensitate,
volum etc.), şi (ii) componenta implicita (mesajul implicit, I), dată de ceea ce lipseşte (informaţii,
comportamente ce sunt relevante însă în contextul dat). De exemplu, directorul care îl primeşte pe
subaltern în birou îl invită să vorbească, spunându-i: "Da, care este problema?" (mesaj explicit), dar
nu-1 invită să ia loc pe un scaun (mesaj implicit care înseamnă: "….dar fi scurt, fiindcă am
treabă!"). În mod corespunzător, acelaşi mesaj, interpretat de receptor, se compune din: (i)
componenta percepută (mesajul perceput, P), dată de ceea ce aude (citeşte) şi înţelege receptorul, şi
(ii) componenta dedusa (mesajul dedus, D), ceea ce deduce din mesaj şi din elementele care lipsesc
din mesaj şi considerate semnificative ("nu-mi acorda prea mult timp de discuţii").
• campul fenomenologic: sub această denumire, autorii se refera la contextul comunicaţional aferent
fiecărui participant la comunicare, compus din trasăturile indivizilor, inclusiv din normele sociale şi
culturale la care se conformează fiecare.
• zona de interferenţă: comunicarea conduce la apariţia unei zone de interferenţă a celor două
câmpuri fenomenologice. Aceasta include elemente diverse, cum ar fi: cunoştinţe generale comune,
cunoştinţe specifice legate de subiect, informaţii despre interacţiunile anterioare, seturi de simboluri
cunoscute de ambii participanţi, cărora le dau aceeaşi semnificaţie (de pildă, semnul "V" al
victoriei) şi percepţia pe care fiecare şi-o formează asupra partenerului.
55

Figura nr. 12 - Modelul dinamic al comunicării Haworth şi Savage
Episodul de comunicare evoluează astfel: în faza iniţială, zona de interferenţă este relativ mică. Din
acest motiv, emiţătorul trebuie să transmită mai multe informaţii explicite şi mai puţine implicite (raportul E/l
este mare). Similar, in cazul receptorului, predomină informaţia perceputa, iar cea dedusă este mai restransă
(raportul P/D este, de asemenea, mare). Pe masură ce comunicarea avanseaza, zona de interferenţă creşte
continuu, ajungându-se la o inţelegere comună a realităţii abordate şi, în mod corespunzător, cele doua rapoarte,
E/l şi P/D, vor scădea.
O eroare clasică în comunicare provine din nerespectarea dinamicii dintre componentele mesajului:
emiţătorul apreciază greşit zona de interferenţă şi comunică prea puţină informaţie explicită, în comparaţie cu
aşteptările celuilalt. Scăderea rapoartelor şi, implicit, creşterea interferenţei au loc până în clipa în care se
schimbă subiectul comunicării, când se reia dinamica procesului.
Un alt model dinamic al comunicării, cunoscut sub denumirea de fereastra Johari, arată cum evoluează
procesele interpersonale pe masură ce se desfaşoară episodul de comunicare. Fereastra Johari (figura 13) este
construită pe ideea că, atunci când interacţionează doi indivizi, fiecare deţine informaţii despre sine, pe care le
dezvăluie sau nu, şi fiecare deţine informaţii despre celălalt.
Fereastra Johari se compune astfel din patru zone:
• zona "deschis", în care sunt cuprinse informaţiile despre sine cunoscute de ambii participanţi
(faptul că eu sunt şeful direct al interlocutorului);
• zona "ascuns", cuprinzând informaţiile despre sine pe care nu le cunoaşte celălalt (aprecierea mea
că este un leneş împotriva căruia sunt hotărât să iau măsuri disciplinare într-un viitor apropiat);
• zona "orb", a informaţiilor despre sine necunoscute sieşi, dar evidente interlocutorului (faptul că
ezit adesea să iau poziţie fermă în raporturile cu anumite persoane);
• zona "necunoscut", în care informaţiile despre sine nu sunt cunoscute nici unei părţi (un moment
de furie nemotivată).
Figura nr. 13. Fereastra Johari
56
În primele faze ale comunicării, zona "deschis" este restransă; ea se va extinde însă ulterior, pe masură
ce sunt încorporate informaţii apatinând zonelor învecinate, "ascuns" şi "orb". Procesele prin care se realizează
aceste modificări sunt: autodezvăluirea şi feedbackul. Autodezvăluirea este un proces prin care o persoană
transmite informaţii despre sine interlocutorului, reducând astfel zona "ascuns". Feedbackul se referă la
interlocutor şi poartă numele de feedback personal. Prin feedbackul personal, persoana obţine informaţii
necunoscute despre sine de la interlocutor.
5.4.2. Elementele procesului de comunicare interpersonală
Principalele elemente ale procesului de comunicare sunt: emiţătorul, receptorul, mesajul şi limbajul (sau
codul).
Emiţătorul reprezintă sursa mesajului şi poate fi un individ, un grup sau o entitate colectivă (ziarul,
organizaţia etc.).
Receptorul este individul care primeşte mesajul şi il interpretează. Mesajul reprezintă ceea ce se
transmite despre o problemă din realitatea inconjurătoare, cu ajutorul unor simboluri - cuvinte, imagini, desene,
gesturi, semne - care. au semnificaţie pentru participanţi. În acest context, termenul de mesaj poate fi înlocuit cu
cel de informaţii.
Mesajul are două componente fundamentale:
º conţinutul mesajului: reprezintă referinţa la lucrul (persoane, obiecte, situaţii, evenimente etc.) din
realitatea înconjurătoare despre care se comunică. Lucrul din realitatea înconjurătoare este denumit şi
referent;
º forma mesajului: reprezintă modalitatea de comunicare asupra referentului. Forma poate să fie:
monologul, prezentarea, întrebările (comunicare orală), raportul, scrisoarea (comunicare scrisă).
O distincţie importantă între tipurile de informaţii cuprinse în mesaj este facută de Albrecht şi Boshear
(1974); ei împart informaţiile în:
1. fapte. Faptele reprezintă informaţii obiective despre realitate (evenimente, situaţii, lucruri etc.), pe care le
credem, deoarece pot fi verificate cu uşurinţă ("Vânzările au crescut cu 10%") sau le putem presupune
adevărate pe baza cunoştinţelor şi experienţei noastre anterioare ("Pământul este rotund").
2. opinii. Opiniile sunt informaţii despre realitatea noastra subiectivă - păreri, puncte de vedere despre fapte,
care aduc un element subiectiv în comunicare ("Creşterea vânzărilor cu 10% este sub posibilităţile noastre").
3. sentimente. Sentimentele reprezintă răspunsurile emoţionale la fapte şi opinii. ("Ar trebui întrebat
directorul comercial despre situaţia aceasta necorespunzătoare.")
4. valori. Valorile sunt opinii cu un grad mare de generalizare despre lumea înconjurătoare.
Distincţia dintre elementele mesajului este foarte importantă în activitatea de afaceri. Un manager nu
este fericit dacă subalternul său îi oferă opinii în loc de fapte; dar şi mai grav este atunci când opiniile sunt
prezentate în mod fraudulos drept fapte. Distincţia este necesară, deoarece deciziile adoptate pe baza
informaţiilor primite trebuie să se bazeze în primul rând pe fapte, şi nu pe realităţi subiective. Aceasta nu
înseamnă că, în funcţie de natura problemelor, managerul nu este interesat şi de opiniile, sentimentele sau
valorile celorlalţi (opinia despre ultima schimbare a programului de lucru, cum se simt la serviciu, ce cred
despre lucrătorii tineri etc.). Important este ca managerul, precum şi orice alt angajat, să aibă posibilitatea să
deosebească natura exactă a informaţiilor primite.
57
Deosebirea între opinii şi fapte nu este tratată la fel în comunicarea cotidiană. În conversaţia obişnuită,
limitarea la fapte sărăceşte comunicarea şi nu încurajează dezvoltarea unei relaţii bune între interlocutori.
Oamenii sunt interesaţi să afle gândurile şi trăirile semenilor lor şi de aceea participanţii la conversaţie, pe
măsură ce capată o încredere mai mare unii în alţii, vor introduce tot mai multe referiri la opiniile şi sentimentele
personale (autodezvăluire, feedback personal).
Limbajul (codul) reprezintă un corp de semne care au o semnificaţie comună pentru participanţii la
comunicare. Cu ajutorul acestora emiţătorul îşi poate transpune gândurile în mesaj. Exemple de limbaje (coduri)
sunt: limba vorbită, limba scrisă, codul morse, semnele de circulaţie, semnele cu steaguri, imaginile vizuale etc.
Pentru a avea loc comunicarea, esenţial este ca participanţii la proces să cunoască semnificaţia semnelor.
Contextul comunicaţional se compune din elementele esenţiale care influenţează interacţiunea
interlocutorilor. Acesta are mai multe componente:
1. mediul individual: individualităţile persoanelor care interacţionează;
2. mediul fizic (loc, culori, zgomot, lumină) în care se desfaşoară episodul de comunicare. Într-o cameră
zgomotoasă trebuie să ridicăm vocea pentru a ne face auziţi. În aranjarea spaţiului interior există tendinţa de a
plasa oamenii astfel încât să fie cât mai apropiaţi, fără bariere între ei, lăsând, de pildă, uşile de la birouri (dacă
există încăperi separate) deschise. În acest fel se pot dezvolta relaţiile interpersonale şi comunicarea (deşi
reversul este că se pierde din dreptul la spaţiul privat, ceea ce poate deveni frustrant);
3. mediul social şi cultural căruia îi aparţin protagoniştii influenţează comunicarea. Oamenii învaţă pe
parcursul vieţii şi se conformează unor norme şi reguli ale societăţii sau grupului de care aparţin. Astfel, vorbim
respectuos cu o persoană în vârstă sau cu un superior, adesea ascunzând ceea ce simţim cu adevărat. Ne putem
întreba, de pildă, de cate ori am spus şefului nostru exact ceea ce am simţit? Respectăm normele sociale pentru a
fi apreciaţi şi pentru a evita penalizarea din partea societăţii. De asemenea, oamenii aparţin unei culturi naţionale
specifice şi ei aplică normele şi regulile acestei culturi în relaţiile cu alţii. Un japonez, de pildă, supunându-se
unor norme de politeţe ale culturii sale, nu va spune "nu" unei alte persoane, preferând să exprime indirect
refuzul (de pildă, amânând răspunsul până celălalt va renunţa).
5.4.3. Situaţii de comunicare. Comunicarea unidirecţională şi interpersonală.
Situaţiile de comunicare pot fi descrise şi în funcţie de rolul interlocutorilor (emiţătorul şi receptorul).
McQuail (1996) identifică următoarele tipuri de situaţii:
º situaţia activ-pasiv (comunicare unidirecţională): Are loc un transfer de informaţii într-un
singur sens, de la emiţător la receptor. Este cazul agentului de publicitate care se adresează publicului ţintă sau
al unei situaţii de instruire, prin care tutorul transmite cunoştinte cursanţilor.
º situaţia activ-activ (comunicare interpersonală): Transferul de informaţii se realizează în
ambele sensuri: putem vorbi de un schimb de informaţii (mesaje) între parteneri egali. Astfel de situaţii sunt
conversaţia, dezbaterea, vânzarea, negocierea etc.
º situaţia pasiv-activ (cercetarea realităţii): Reprezintă tot o formă de comunicare, în care
receptorul este cel care caută în mod activ informaţiile care îl interesează, cercetând lumea din jur. Un exemplu,
de astfel de comunicare este cercetarea de piaţă, când cercetătorul (receptorul) caută şi selectează sursele din
care doreşte să obţină informaţiile. De asemenea, cercetarea faptelor şi culegerea informaţiilor sunt procese
uzuale în procesul de scriere a unui raport, în cazul pregătirii unei prezentări etc.
º situaţia pasiv-pasiv: Este o situaţie reziduală, care poate apărea în cazul unei comunicări
întâmplătoare, fără nici un scop şi fără o direcţie a desfăşurării ei.
58
Comunicarea unidirecţională reprezintă situaţia transferului de informaţie într-un singur sens,
emiţătorul având rolul activ de emitent al mesajului, iar receptorul rolul pasiv de primire a mesajului. Prin
urmare, iniţiativa aparţine permanent emiţătorului şi lipseşte feedbackul de la interlocutor. În alte situaţii, chiar
dacă acesta ar putea exista, emiţătorul nu este constrans să-l primească (ex.: un ziar nu publică dreptul la
replică).
Exemple de comunicare unidirectională se gasesc mai ales în contextul militar (ordinul nu se
comentează), în contextul educaţional sau în comunicarea de masă (presă, radio, TV). În activitatea de afaceri,
comunicarea unidirecţională apare, de asemenea, în diferite situaţii cum ar fi: activităţi de instruire, prezentarea
facută în faţa unui public, presa de întreprindere etc. În cazul comunicării faţă în faţă dintre manager şi
subordonat, comunicarea unidirecţională poate fi concepută doar dacă stilul de conducere al superiorului este de
inspiraţie militară.
Comunicarea interpersonală este un proces în care două sau mai multe părţi interacţionează pentru a
realiza un schimb de mesaje. Ea presupune existenţa feedbackului şi alternarea rolurilor de emiţător şi receptor,
persoanele ocupând poziţii egale în ceea ce priveşte importanţa lor în procesul de comunicare. În acest caz,
termenul de feedback nu este poate cel mai adecvat, deoarece prin alternarea rolurilor de emiţător şi receptor,
fiecare persoană devine transmiţător de mesaje; din acest motiv se utilizează în locul acestuia termenul de
răspuns.
Formele prin care părţile interacţionează pot fi diferite:
º Întâlnire faţă în faţă (conversaţia, interviul, şedinţa, vânzarea, negocierea)
º Întâlnire mediată de pagină scrisă, care cuprinde mesajul şi emiţătorului;
º Întâlnire mediată tehnic (convorbire telefonică, convorbire on-line cu ajutorul calculatorului).
Comunicarea interpersonală, prin schimbul de mesaje pe care îl prilejuieşte, permite partenerilor ceva
mai mult decât să transmită şi să primească informaţii, şi anume să creeze semnificaţii comune. Considerând
exemplul banal al termenului "imediat" ("să rezolvi problema imediat!"), care poate să apară într-o comunicare
de afaceri, acesta poate să însemne multe lucruri: în clipa aceasta, într-o oră, într-o săptămână sau chiar într-un
an ("Trebuie să introducem pe piaţă un nou produs imediat"). Sensul exact poate reieşi din context, dar uneori
este nevoie de "tratative" între părţi pentru a se ajunge la o semnificaţie comună. Astfel, într-o negociere pentru
închirierea unui spaţiu, părţile stabilesc înţelesul cuvântului "imediat", în contextul clauzei privitoare la
eliberarea imobilului de către proprietar, ca fiind cinci zile.
Comunicarea interpersonală implică beneficii reciproce, dar şi anumite costuri. J. Sullivan (1983) a
imaginat următoarea formulă a valorii comunicării interpersonale:
Valoarea = f (Beneficii - Costuri)
Beneficiile pot fi :
º dobândirea de cunoştinte;
º menţinerea şi îmbunătăţirea relaţiei;
º menţinerea unui canal de comunicare important (de pildă, cel prin care furnizorul poate ajunge la
clientul său principal);
º rezolvarea unei probleme;
º bucuria unei conversaţii;
º exprimarea unor sentimente sau trăiri.
Costurile pot fi:
59
º consumarea unui timp ce poate fi dedicat altor sarcini;
º plictiseală sau enervare;
º consumul de energie;
º exprimarea unor opinii contradictorii;
º dezvăluirea abilităţilor slabe de comunicare.
Comunicarea va avea loc şi va continua atunci când fiecare parte simte că beneficiile depăşesc costurile.
În caz contrar, individul care percepe un dezavantaj de partea sa va evita să comunice cu celălalt sau va micşora
cât mai mult durata interacţiunii. Un manager care resimte stresul provocat de aglomerarea cu sarcini are
întotdeauna o capacitate de comunicare scăzută. În organizaţii, preocupările pentru comunicarea interpersonală
s-au impus tot mai mult în ultimul timp, pe masură ce managementul a pus în evidenţă avantajele menţinerii
relaţiilor dintre manager şi subordonat şi ale implicării şi participării personalului în rezolvarea problemelor
(motivare, ataşament faţă de sarcină şi faţă de organizaţie). Se consideră că acestea depăşesc costurile implicite
(timp, energie, disconfort emoţional). Prin aceasta s-a trecut de la instrucţiunile venite de sus în jos la crearea şi
consolidarea relaţiilor între nivelurile ierarhice.
5.4.4. Etapele procesului de comunicare interpersonală
În procesul comunicării, emiţătorul şi receptorul parcurg mai multe etape (figura nr. 14), fiecare
impunând preocupări specifice pentru participanţi.
Figura nr. 14 - Etapele procesului de comunicare interpersonală
Planificarea reprezintă etapa în care emiţătorul doreşte să comunice, gândeşte şi simte. Este vorba de o
planificare interioară, în care acesta extrage informaţii, pe de o parte, din mediul înconjurator, iar pe de altă
parte, din realitatea sa interioară (cunoştinte, atitudini, motivaţii).
Preocupările sale principale se referă la:
a. Stabilirea obiectivelor:
Comunicatorul îşi clarifică gândurile şi decide asupra rezultatelor pe care doreşte să le obţină. Stabilirea
obiectivelor este o preocupare importantă în comunicarea de afaceri, spre deosebire, de comunicarea cotidiană,
în care participanţii nu-şi fixează, de regulă, un scop precis.
Comunicarea de afaceri urmăreşte în esenţă:
60
º să informeze - caz în care esenţială este acurateţea faptelor, opiniilor sau sentimentelor transmise;
º să convingă - când pe primul plan trece argumentarea;
º foarte rar să amuze.
b. Întelegerea receptorului:
Comunicatorul reflectează asupra identităţii, nevoilor, atitudinii interlocutorului, cu scopul de a construi
un mesaj adaptat la necesităţile acestuia.
c. Selectarea şi ordonarea ideilor:
Comunicatorul decide ce informaţii să includă în mesaj şi în ce ordine. Nickson şi Siddons (1995)
sugerează un model de clasificare a informaţiilor în funcţie de importanţa lor, care să ajute emiţătorul în
procesul deciziei:
º esenţiale (care trebuie neapărat ştiute);
º importante;
º ajutătoare (ajută înţelegerea, aşa cum ar fi exemplele, graficele etc.);
º colaterale
º umplutură.
Desigur că acest model nu sugerează ordinea în care să fie transmise informaţiile, ci poate constitui un
instrument pentru a le identifica pe cele importante.
Calitatea comunicării depinde în mare măsură de modul de a gândi; adesea nu comunicăm bine pentru
că nu ştim precis ce vrem să realizăm şi nu decidem ce anume să spunem (sau să scriem). Comunicarea în
mediul profesional este, de regulă, centrată pe îndeplinirea sarcinilor, ceea ce dă o anumită direcţie gândurilor
sau sentimentelor noastre. Totuşi lipsa de acurateţe în rezolvarea preocupărilor specifice fazei de planificare
conduce la formularea unor mesaje neclare şi echivoce.
Codificarea reprezintă procesul prin care emiţătorul îşi transpune gândurile şi sentimentele în cuvinte
sau alte simboluri (semnale non-verbale etc.), compunând mesajul. Preocupările emiţătorului în această etapă
sunt legate de "redactarea" mesajului (alegerea cuvintelor sau gesturilor): alegerea cuvintelor (ex.: în ce masură
se poate utiliza limbajul tehnic), formularea expresiilor (ex.: fraze scurte sau lungi).
Mesajul are o anumită semnificaţie pentru persoana care îl codifică şi îl transmite, pe care doreşte să o
facă evidentă receptorului; aceasta este semnificaţia intenţionată a mesajului. În momentul în care receptorul
primeşte şi interpretează mesajul, semnificaţia pe care i-o acordă va fi diferită într-o măsură mai mare sau mai
mică: semnificaţia interpretată.
Caracterul deliberat al activităţilor de planificare şi codificare este diferit în funcţie de situaţie. În
vorbirea curentă, comunicatorul nu acordă o atenţie specială problemelor legate de stabilirea obiectivelor,
analiza interlocutorului sau ordonarea ideilor şi îşi transpune cu uşurinţă gândurile în cuvinte. Este cazul
conversaţiilor informale sau al celor care se desfăşoară într-un cadru formal, dar într-o atmosfera deschisă. Dar
atunci cand comunicatorul îşi stabileşte un scop precis, acordă o atenţie deosebită formulării expresiilor pentru a
obţine rezultatele dorite. O categorie aparte o reprezintă comunicarea în care emiţătorul este un departament
specializat (ex.: departamentul marketing) sau organizaţia. Planificarea şi codificarea pot constitui în acest caz o
activitate specializată a unor experţi, cum este cazul activităţii de elaborare a mesajelor publicitare.
Transmisia este etapa de emitere şi lansare pe canalele de comunicare a mesajului, prin pronunţarea sau
scrierea cuvintelor, precum şi prin semnale nonverbale. Acestea din urmă pot fi intenţionate (un semn cu mâna,
tonul), dar sunt şi neintenţionate (îmbujorarea). O dată transmis, mesajul iese de sub controlul emiţătorului (ceea
61
ce uneori este regretabil pentru acesta, mai ales în comunicarea orală, făcându-l să gândească: "Mai bine
tăceam!").
Recepţia este etapa în care receptorul primeşte mesajul. Problemele principale care se asociază acestei
etape sunt legate de mijloacele de recepţie (se pot auzi bine cuvintele, pot fi văzute semnele etc.)
Decodificarea reprezintă un proces de întelegere, prin ataşarea unor sensuri simbolurilor cuprinse în
mesaj, rezultând semnificaţia sa interpretată. În această etapă este implicată capacitatea de percepţie şi de
interpretare a individului şi devin critice anumite disfuncţionalităţi determinate de obişnuinţele noastre de
raţionare.
Răspunsul încheie un ciclu al episodului de comunicare şi implică schimbarea fluxului comunicaţional,
receptorul devenind în mod formal emiţătorul.
Capitolul 6 - TEHNICI DE COMUNICARE SCRISĂ
• Pentru un referat pe care urmează să-l citească în faţa colegilor de la seminarul de scriere, un
student îşi propune să trateze tema "vacanţa". Dar pentru că aceasta este prea vastă, îşi propune să
restrângă subiectul, trecând prin următoarele variante: vacanţa de vară, vacanţa de vară la ţară, vacanţa
de vară la Abrud, un weekend la Pietroşiţa. În final, titlul său a fost: "Câteva întâmplări de vacanţă la
Abrud".
• O universitate se confruntă cu o situaţie care devine tot mai neplăcută. Spaţiul necesar
desfăşurării procesului de învăţământ, de fapt pentru cursuri şi seminarii, a devenit insuficient. Cauzele
sunt mai multe: pe de o parte, a crescut numărul de studenţi pe ansamblu şi pe facultăţi; pe de altă parte,
mai multe săli utilizate pentru cursuri şi seminarii au fost amenajate recent ca laboratoare de informatică
sau au fost repartizate bibliotecii (care a cunoscut o extindere considerabilă). Aceste transformări au fost
necesare o dată cu modernizarea programelor şi metodelor de predare şi examinare. Deşi au existat
solicitări la autorităţile centrale şi locale - ba chiar şi anumite promisiuni - nu s-a obţinut un nou imobil
pentru universitate. Efectele acestei situaţii sunt resimţite de toţi: în primul rând, de secretare care nu
mai reuşesc să realizeze repartiţiile pe săli ale cursurilor şi seminariilor; în al doilea rând, de profesori,
nemulţumiţi de felul cum sunt aranjate orele lor, şi chiar de studenţi, deoarece programul începe mai
devreme (7:30), terminandu-se, pentru alte serii, prea târziu seara (22). Pentru a avea o imagine
completă asupra fenomenului şi pentru a examina mai multe propuneri de soluţionare a situaţiei, senatul
universitar a însărcinat pe unul dintre prorectori să întocmească un raport care să fie discutat la şedinţă.
Un paragraf extras din "Philip Kotler, Managementul marketingului, Ed. Teora" are următoarea
formulare: "Cu câţiva ani în urmă, directorul diviziei a fost chemat de preşedintele General Electric, aşteptându-
se să fie felicitat, deoarece sporise cu 20% volumul vânzărilor de tuburi electronice cu vid. În loc de aceasta,
preşedintele l-a luat la rost pentru că menţinuse prea mult timp firma într-un domeniu aflat în declin. Vânzările
sporiseră nu datorită performanţelor GE, ci pentru că o parte din firmele concurente se retrăseseră din domeniu.
În plus, tranzistorii câstigau teren în faţa tuburilor electronice, pe piaţă apărând concurenţi noi, precum Texas
Instruments şi Fairchild. În realitate, piaţa dispozitivelor de amplificare a semnalelor electronice de joasă
intensitate crescuse cu 30%, ceea ce însemna că, de fapt, cota de piaţă deţinută de GE se micşorase. Directorul
diviziei în cauză se făcuse vinovat de a avea miopie de marketing, concentrându-şi atenţia asupra tuburilor
electronice cu vid în loc de a avea în vedere întreaga gamă a tehnologiilor care ar fi putut duce la satisfacerea
unei anumite nevoi. Se pare că unele activităţi "mor" fără ca măcar conducerea firmelor să bage de seamă acest
lucru".
62
Un paragraf extras dintr-un articol de ziar: "Cu alte cuvinte, ei au tratat Eclipsa '99 ca un produs care
trebuie vândut cât mai bine. Pe creatorii acestei campanii, îndreptate cu precădere către publicul Europei
Occidentale, nu i-a interesat simbolurile sau aura poetică a eclipsei, adică aiureli. Ei se declară nişte
profesionişti, pe care premiile de creaţie la diferite festivaluri îi lasă rece şi nu pun la inimă criticile sau
comentariile venite din partea celor din afara branşei." (Petre Barbu, "România vinde eclipsa la preţ redus",
Capital nr.10/1999, p. 33)
Comunicarea scrisă ocupă un loc important în viaţa modernă: în afaceri, în politică, în administraţia
treburilor de stat sau ale comunităţilor locale, în mass-media, în educaţie sau în cercetarea ştiinţifică. Chiar
dincolo de anumite forme de comunicare orală putem descoperi note scrise: prin jocul actorilor pe scena de
teatru este transpusă o lucrare artistică; o personalitate care conferenţiază în faţa publicului foloseşte notiţe pe
care şi-a trecut ideile sau planul prezentării.
În acest capitol vom trata probleme ale comunicarii scrise, având următoarele obiective:
º cunoaşterea specificului scrierii de afaceri şi a rolului rapoartelor;
º sporirea capacităţii de a scrie rapoarte printr-o abordare structurată a pregătirii scrierii;
º sporirea abilităţii de a scrie prin cunoaţterea unor exigenţe şi recomandări privind compoziţia;
º îmbunătăţirea capacităţii de colectare a informaţiilor necesare scrierii, inclusiv prin lectură.
6.1. Specificul scrierii de afaceri
În activitatea de afaceri, comunicarea scrisă ocupă de asemenea un loc semnificativ: preşedintele
consiliului de administraţie pregăteşte darea de seamă anuală pentru adunarea generală a acşionarilor;
departamentul de marketing pregăteşte pliante publicitare care descriu oferta de produse şi servicii; cineva face
o propunere scrisă prin care încearcă să convingă pe ceilalţi factori de decizie să o accepte.
Rezultând din caracteristicile de bază ale scrierii de afaceri, câteva dintre caracteristicile cele mai
relevante ale scrierii profesionale sunt: caracterul pragmatic, caracterul obiectiv, preocuparea pentru asigurarea
accesibilităţii.
6.1.1. Caracterul pragmatic al scrierii de afaceri
Scrierea de afaceri, ca şi celelalte forme de comunicare din domeniul profesional, are un caracter
predominant pragmatic, legat de îndeplinirea sarcinilor de muncă. Acestea din urma pot fi definite fie prin
operaţia de executat ("fă aceasta!"), fie prin problemă de rezolvat ("cum putem face aceasta?"); ele pot fi simple
(mutarea mobilei dintr-un birou) sau complexe (mutarea sediului); în funcţie de repetabilitate, pot fi programate
sau neprogramate. Scrierea documentelor are rolul de a asigura informaţiile necesare în vederea deciderii,
executării şi controlului operaţiilor sau rezolvării problemelor.
Comunicarea scrisă contribuie la îndeplinirea tuturor funcţiilor manageriale:
º planificarea şi previziunea: Nevoia managerului de a avea o viziune asupra viitorului
organizaţiei şi de a lua decizii care să asigure transpunerea ei în practică implică obţinerea
informaţiilor despre mediul extern şi despre organizaţie. Rapoartele vin în sprijinul realizării
prognozelor, analizei şi planificării acţiunilor.
63
º organizarea: Stabilirea structurilor organizatorice, restructurarea organizaţiei sau alte schimbări
de această natură necesită un mare volum de informaţii şi o comunicare intensă. Rapoartele
contribuie în mod hotărâtor la obţinerea elementelor necesare pentru iniţierea, planificarea şi
implementarea schimbării structurale şi, pe de altă parte, permit să facă cunoscute aceste schimbări
şi să convingă despre utilitatea lor.
º coordonarea: Rapoartele care circulă pe canalele formale verticale şi orizontale contribuie la
realizarea coordonării între diferitele zone ale organizaţiei. Ele se referă la strategii, la probleme
care trebuie surmontate sau la oportunităţi ce se cer valorificate, ajutând la realizarea coerenţei în
funcţionarea organizaţiei. De asemenea, rapoartele privind propunerile de proiecte sau cele
prezentând stadiile realizării acestora contribuie la o mai bună alocare a resurselor materiale,
financiare sau umane şi, implicit, la o mai bună coordonare a activităţilor.
º conducerea: Rapoartele despre strategiile firmei permit cunoaşterea realităţilor interne şi
exterioare de către subalterni şi mobilizarea lor pentru îndeplinirea sarcinilor. Rapoartele care
circulă de jos în sus pe scară ierarhică permit superiorilor să cunoască cum sunt îndeplinite sarcinile
şi care sunt punctele de vedere sau propunerile subordonaţilor.
º controlul: Numeroase rapoarte, de regula cele periodice, îndeplinesc rolul de a asigura
controlul activităţii (ex.: rapoarte de producţie, rapoarte de vânzări, raportări contabile).
6.1.2. Caracterul obiectiv al scrierii de afaceri
Obiectivitatea poate fi asigurată prin abordarea sistematică, deschisă şi sinceră a principalelor activităţi
ale scrierii de afaceri, de la colectarea faptelor şi până la transmisia informaţiilor.
În primul rând, cercetarea constituie o bază solidă de pornire dacă cel care o face, în general autorul
documentului, dă dovadă de imparţialitate în colectarea şi prelucrarea faptelor şi manifestă deschidere faţă de
aspectele contradictorii percepute. În lumea afacerilor există probabil mai multă rigoare (decât, de pildă, în presa
scrisă) în asigurarea caracterului obiectiv, impersonal al "ştirii": autorul nu-şi poate permite să influenţeze
cititorul prin selectionarea numai a elementelor care corespund vederilor sale (sau ale publicului cititor).
Exigenţele principale sunt ca faptele să fie cele mai relevante şi, pentru ca mesajul să fie complet, va trebui să
fie tratate atat cele care confirmă un punct de vedere, cât şi cele care îl infirmă.
În al doilea rând, obiectivitatea se asigură prin respectarea exigenţelor gândirii logice în interpretarea
faptelor, curăţată de prejudecăţile autorului. Spre deosebire de activitatea cotidiană, unde riscul ideilor
preconcepute şi al prejudecăţilor nu apare atât de evident, mai ales dacă cei care comunică împărtăşesc acelaşi
set de credinţe, în activitatea profesională se cere un efort mai mare de identificare a eventualelor tendinţe de
această natură. Autorul poate să fie ferm convins că întreprinderea sa are o tradiţie prestigioasă, o valoare certă
şi o existenţă perenă în peisajul economic şi social, dar aceasta nu trebuie să-l împiedice să deceleze tendinţele
ameninţătoare ale pieţei. El poate să creadă ferm că doar salariaţii vechi reprezintă coloana vertebrală a
organizaţiei, care asigură stabilitatea şi succesul, dar trebuie să ia în considerare şi acea capacitate de a accepta
şi a discuta puncte de vedere diferite, chiar dacă acestea contrazic propriile sale credinţe şi valori.
În al treilea rând, obiectivitatea depinde şi de modul de prezentare al ideilor. În acest sens, un principiu
important este să nu se amestece faptele (elementele obiective) cu opiniile autorului (elementele subiective).
Aceasta nu înseamnă că realitatea subiectivă trebuie omisă din lucrările manageriale, ci doar că trebuie ca
cititorul să poată face distincţie fără echivoc între fapte şi opinii (eventual; tratându-se acestea în secţiuni diferite
ale lucrării). Un alt aspect important este păstrarea unui ton neutru, obiectiv, în prezentarea ideilor. Chiar o "ştire
brută" poate fi manipulatorie prin introducerea pe lângă un substantiv a unui calificativ oarecare (de pildă, este o
diferenţă între a scrie "schimbarea procedurii de premiere" sau "schimbarea grabită a procedurii de premiere").
64
De aceea, în documentele de afaceri trebuie evitate calificarea lucrurilor, situaţiilor sau evenimentelor, dacă
aceasta nu este necesar. Mai mult, se recomandă să se evite, dacă nu sunt strict necesari, termenii care pot avea
conotaţii subiective, cum ar fi: ineficienţa, graba, eroarea, pierderea. Autorul trebuie să-l lase pe cititor să
aprecieze el însuşi faptele prezentate.
6.1.3. Accesibilitatea scrierii de afaceri
Autorul unor documente de afaceri, inclusiv al notei interne sau al raportului, nu trebuie să fie un
maestru în arta scrierii, posesor al unui stil ales; ceea ce contează mai mult este ca mesajele să fie clare şi
accesibile pentru destinatar. În acest mod creşte probabilitatea ca răspunsul scontat să se producă mai prompt,
sporind eficienţa comunicării.
Accesibilitatea este dată de modul în care autorul planifică, codifică şi transmite mesajul, esenţiale fiind
două aspecte: modul în care gandeşte şi modul în care structurează textul. Cerinţa principală pentru a scrie bine
şi a se face înţeles cu uşurinţă este gândirea clară. Punerea gândurilor pe hârtie presupune ca:
1. ideea să devină clară pentru noi înşine, în mintea noastră;
2. ideea să fie exprimată cu claritate, concizie şi forţă;
3. ideea să devină clară în mintea celorlalţi
Structurarea scrierii se bazează pe organizarea sistematică şi logică a informaţiilor, respectând anumite
modele generale sau practicile de structurare a materialelor scrise existente în organizaţie. Transmiterea
informaţiilor despre o realitate complexă poate ridica dificultăţi pentru autor şi de aceea trebuie să acorde atenţie
modului în care le selectează şi le organizează atât din punct de vedere logic, cât şi ca formă (formal).
Totuşi aceste rigori ale scrierii de afaceri nu implică neapărat dispariţia stilului personal al autorului.
Limbajul de afaceri românesc a fost forţat multă vreme să fie impersonal, cantonat în tiparele comunicării de tip
administrativ, lipsit de naturaleţe, şi nu a avut timp să se diversifice prea mult. Dar accentul pe analiza
auditoriului şi pe adaptarea mesajului astfel încât să corespundă cunoştinţelor, experientei şi interesului
cititorului reprezintă o cale prin care comunicarea de afaceri poate deveni mai naturală şi apropiată de acesta.
6.1.4. Abilitatea de a scrie, ca o componentă a imaginii personale
Lipsa abilităţii de a scrie corect poate deveni un handicap pentru un angajat, afectând nu numai
comunicarea, dar şi propria sa imagine. Scrierea ne reprezintă ca indivizi, dezvăluie ceva din noi înşine; 0
lucrare prost întocmită este asociată imediat cu deficienţe în modul de a gândi şi cu practici de muncă incorecte.
De aceea putem spune că succesul în activitatea profesională poate depinde şi de modul în care comunicăm în
scris. Pe de altă parte, datorită legăturii intrinseci dintre gândire şi scriere, aceasta din urmă devine un exerciţiu
care ne poate ajuta să ne îmbunătăţim chiar modul nostru de a gândi.
6.2. Raportul în activitatea de afaceri
În practica de afaceri din ţara noastră, utilizarea rapoartelor scrise se află în proces de maturizare.
Anumite organizaţii nu utilizează această formă de comunicare decât ocazional şi, în plus, chiar termenul de
"raport" apare doar în anumite contexte (ex.: raport de producţie, raport de vânzări). De regulă, se apelează la
alte denumiri, cum ar fi: nota (de constatare, de justificare etc.), referat, rezumat, dare de seamă, proces - verbal,
plan, program, decant şi altele. În continuare vom folosi termenul "raport" în legatură cu transmiterea unor
65
informaţii despre un anumit subiect sau cu formularea unor propuneri.
6.2.1. Definiţia raportului
Formele comunicării scrise în organizaţie sunt variate, depinzând în primul rând de tipul sarcinii de
muncă căreia li se asociază: pentru cele programate, nevoia de informaţii este în principiu mai mică decât în
cazul sarcinilor neprogramate. O mare parte a documentelor scrise vizează transmiterea de informaţii de rutină,
la intervale regulate de timp. Datorită caracterului rutinier al sarcinii de muncă a fost posibil ca documentele să
fie standardizate şi chiar pretiparite sub formă de formulare (ale căror conţinut şi modalităţi de circulaţie sunt
prevăzute în norme şi regulamente). Cei însarcinaţi cu completarea lor nu trebuie decât să treacă în rubrici
informaţiile sub formă de bife, cifre sau comentarii. Astfel de documente sunt: rapoartele de vânzări, rapoartele
de producţie etc. O altă categorie de formulare, mai ales cele destinate comunicării externe, comerciale sau
financiare, sunt guvernate de principii şi reguli, rezultând în mod expres sau implicit din acte normative
(decontul TVA, bilanţul contabil, declaraţia vamală, cererea de deschidere a unui acreditiv).
Îndeplinirea sarcinilor de muncă complexe şi neprogramate reclamă alte forme de comunicare scrisă, al
cărei conţinut nu este standardizat, aşa cum sunt: scrisoarea (cu excepţia scrisorii-tip), nota internă sau raportul.
Acestea au o forţă comunicaţională mai mare, dată de varietatea componentelor mesajului. Chiar dacă scrierea
notelor interne, a rapoartelor, precum şi a scrisorilor nu se supune, în general, unor reguli stricte, oficializate, de
formă sau conţinut, totuşi trebuie să se conformeze cerinţelor generale de profesionalism legate de conceperea şi
prezentarea acestor documente.
Raportul este o formă de comunicare despre un anumit subiect, într-un mod structurat şi obiectiv, de la
o persoană care a studiat o serie de fapte relevante către o altă persoană (sau alte persoane) care are nevoie să le
cunoască pentru realizarea unui anumit scop legat de îndeplinirea sarcinii de muncă.
Scrierea unui raport reprezintă o sarcină de muncă în sine, care poate fi mai simplă sau mai complexă. De
exemplu, pentru un student "Scrie un referat!" este (probabil) o sarcina programată, dar "Scrie lucrarea de
licenţă!" este mai degrabă neprogramată. De modul în care angajatul poate îndeplini mai bine aceste sarcini de
muncă ne vom ocupa în continuare. Dar până atunci vom evidenţia câteva aspecte care rezultă din definiţia
raportului.
Forma de comunicare - Termenul de raport poate fi folosit atât în comunicarea scrisă, cât şi în cea
orală: în limbajul curent, subordonatul "raportează" asupra îndeplinirii unei sarcini. În cele ce urmează, ne vom
ocupa însa doar de raport ca modalitate de comunicare scrisă.
Pentru realizarea unei comunicări eficace pe această cale, este necesar ca autorul să cunoască şi să stăpânească
cerinţele care decurg din parcurgerea procesului de scriere.
Cercetarea faptelor - Scrierea unui raport implică cunoaşterea de către autor a realităţii unei situaţii
particulare, ceea ce se realizează printr-o muncă de culegere a informaţiilor, pe baza cărora transmite fapte,
opinii sau face propuneri. Problemele de bază ale cercetării realităţii sunt tipul informaţiilor necesare, sursele şi
metodele utilizate, aspecte care vor fi dezvoltate într-o secţiune separată.
Scopul rapoartelor - Raportul este destinat să trateze anumite subiecte legate de îndeplinirea unor sarcini
de muncă concrete şi, indiferent de formă, scopul este să informeze, să convingă sau şi una, şi cealaltă. Din acest
punct de vedere, putem distinge două categorii de rapoarte. Prima este reprezentată de rapoarte de informare.
Ele acoperă unul sau mai multe aspecte ale unei realităţi (prin fapte, cifre, opinii etc.), oferind receptorului o
imagine cât mai completă şi obiectivă, fără a se încerca convingerea sa de un anumit adevăr. Cea de-a doua este
formată din rapoartele de informare şi convingere. Acestea conţin informaţii, ca şi cele din categoria anterioară,
66
dar accentul cade pe conducerea cititorului, într-un mod natural şi parcurgand un proces logic de gândire, spre
adoptarea unor anumite decizii.

6.2.2. Tipuri de rapoarte
În funcţie de obiectivele urmărite de autor, se pot distinge mai multe tipuri specifice de rapoarte.
Acestea combină în proporţii diferite ingredientele: informare şi convingere. Rapoartele de informare şi de
activitate înclină spre componenta informare, iar cele de justificare sau propunerile spre cea de convingere;
rapoartele de analiză prezintă o combinaţie aproape echilibrată a celor două aspecte.
º raportul scurt de informare: un document de mici dimensiuni care relatează un eveniment sau
prezintă o situaţie, care prezintă un interes pentru destinatar, legat de sarcinile sale de muncă. De
exemplu, se face un rezumat al participării organizaţiei la un târg internaţional, se prezintă desfaşurarea
şi rezultatele unei negocieri. Raportul de acest tip conţine numai fapte, înfăţişate succint, fără o
interpretare a lor.
º raportul de justificare: este justificată o acţiune, o schimbare de procedură, un eveniment pe baza unor
fapte şi argumente pertinente.
º raportul de activitate: informează asupra stadiului îndeplinirii unei anumite activităţi sau asupra
rezultatelor acesteia. Astfel de rapoarte apar în domenii diferite de activitate: producţie, vânzări,
financiar-contabilitate, proiecte de investiţii etc. Este similar cu raportul de informare, dar este mai
consistent şi are un scop precis. EI urmăreşte să pună în evidenţă stadiile de realizare a activităţilor
curente, progresele realizate, modificările intervenite de la raportul anterior, devierile faţă de planuri sau
programe.
º raportul de analiză: analizează şi interpretează faptele relevante legate de o anumita situaţie,
eveniment sau proces. Dacă i se cere (sau i se permite), autorul poate să facă în final recomandări pentru
adoptarea unui anumit curs de acţiune. Cel care întocmeşte raportul trebuie să dovedească o capacitate
de sinteză şi de reflecţie. În afaceri, chiar dacă apare explicit sau implicit punctul de vedere al autorului,
caracterul obiectiv şi impersonal este asigurat de acurateţea faptelor pe care acesta se bazează. Scopul
este să ofere receptorului un ansamblu de informaţii care să-i permită să ia decizii, alegând dintre mai
multe alternative posibile.
º propunerea: raportul propune şi susţine o soluţie la o problemă existentă sau o cale de valorificare a
unei oportunităţi. Reprezintă, în esenţă, o încercare de "a vinde" o idee sau o soluţie, iar cititorul trebuie
convins, printr-un proces logic de gândire, pe baza eşafodajului de fapte şi a concluziilor ce se extrag
din acestea.
6.2.3. Nota internă
Nota internă (în engleză: memo sau memorandum) este un document scurt care circulă în interiorul
organizaţiei, corespunzând unei scrisori cu circuit închis. De regulă, aceasta are un caracter neformal, fiind
concepută să servească comunicării rapide a unor informaţii utile, legate de o problema urgentă.
Scopurile cele mai frecvente ale notei interne sunt: transmiterea unor fapte prin care destinatarul este
ţinut la curent cu o anumită problemă, transmiterea unor instrucţiuni, prezentarea unei cereri pentru noi resurse
67
sau a oricărei alte cereri (referatul de necesitate), oferirea unei soluţii pentru o problemă, înregistrarea unor fapte
(de pildă, deciziile luate la şedinţa consiliului de administraţie care sunt aduse la cunoştinţa celor interesaţi).
Nota internă cuprinde, de regulă, următoarele elemente: titlul, expeditorul, destinatarul, subiectul, data,
conţinutul şi semnătura. Conţinutul notei este format din câteva paragrafe narative, iar în final nu apare nici o
formulă de salut.
Un antet al notei interne uzitat pe plan internaţional este prezentat în figura următoare:
Figura nr. 15 - Model de antet al notei interne
Acest antet se poate folosi şi în cazul rapoartelor de dimensiuni mai reduse (evident, înlocuind titlul de
notă internă cu cel de raport).
6.2.4. Etapele scrierii rapoartelor
Scrierea raportului reprezintă un proces care se desfaşoară în mai multe etape. Le vom prezenta succint,
apoi vom examina unele aspecte specifice acestora.
1. Stabilirea termenilor de referinţă:
Termenii de referinţă reprezintă o serie de cerinţe referitoare la conţinutul şi forma raportului specific,
aşa cum pot fi: subiectul şi scopul raportului, mărimea, destinatarii, data finalizării etc.
În această privinţă pot exista trei situaţii diferite. Prima este scrierea rapoartelor de rutină, standardizate; este
reglementată prin norme precise, interne sau rezultând din prevederile legale (ex.: raportul zilnic de producţie,
bilanţul contabil). Cea de-a doua situaţie este cea a scrierii rapoartelor "comandate" (ex.: de superiorul ierarhic)
sau decurgând din anumite proceduri; se bazează pe termenii de referinţă clarificaţi de procedurile respective
(ex.: un plan de afaceri, un proiect în cadrul programului finanţat prin Phare etc.) sau stabiliţi de superiorul
ierarhic singur ori împreună cu autorul. În cazul raportului referitor la spaţiul de învăţământ pe care prorectorul
este însărcinat să-l scrie, termenii de referinţă au fost discutaţi cu rectorul. Acesta şi-a exprimat dorinţa ca
lucrarea să fie amplă şi să ofere tuturor membrilor senatului o imagine completă asupra problemelor, pentru că
existau prea multe puncte de vedere parţiale asupra fenomenului. De asemenea, rectorul ar fi vrut să fie
examinate diversele soluţii informale care circulau printre profesori şi să fie fundamentată una dintre acestea sau
o alta care ar fi mai potrivită. În sfărşit, rapoartele pot aparea la iniţiativa autorului, care va gândi singur termenii
de referinţă.
2. Culegerea informaţiilor:
68
NOTA INTERNA (sau MEMO)
De la: Adrian Ionescu Catre: Adrian
Popescu
Functia: director departament marketing Functia:
director financiar
Subiect: proiectul de buget al campaniei
Pentru a scrie, autorul are nevoie de informaţii, pe care le poate obţine prin cercetarea realităţii relevante
pentru subiectul ales. În funcţie de specificul lucrării, această activitate poate fi extrem de simplă sau poate
deveni extrem de complexă, necesitând o abordare specializată şi laborioasă.
În cazul unei lucrări scurte despre un subiect cunoscut, această fază poate să lipsească. De exemplu, pentru a
scrie o scrisoare de răspuns adresată unui furnizor care a întârziat livrările, angajatul nu mai are nevoie, în
principiu, de o activitate premergătoare scrierii propriu-zise a documentului. La fel se întâmplă dacă angajatul
compune o notă internă în care face o propunere scurtă referitoare la un aspect specific al muncii sale.
În cazul unor lucrări mai ample, despre subiecte în general familiare, probabil că autorul va simţi nevoia
să culeagă informaţii suplimentare, dar sursele vor fi la îndemână, iar metodele rămân foarte simple. Baza
reflecţiei asupra subiectului va fi constituită din cunoştintele pe care le deţine deja şi propria sa experienţă. La
acestea se pot adăuga informaţii obţinute prin observarea realităţii relevante pentru subiectul ales, prin discuţii
cu alte persoane (colegii, superiorii, consumatorii sau persoane recunoscute ca experţi în domeniul de care
aparţine subiectul) sau prin lectura altor lucrări existente în organizaţie sau în afara ei. Prorectorul cunoaşte
subiectul spaţiului de învăţământ din propria experienţă şi din discuţiiile care au avut loc în senat despre
numeroase probleme conexe. Însă el simte nevoia să culeagă informaţii suplimentare, stând de studenţi, cadre
didactice şi personalul administrativ, citind alte rapoarte de activitate şi statistici ale instituţiei, citind câteva
lucrări care tratează aceeaşi temă.
În cazul lucrărilor complexe de mare amploare şi tratând subiecte noi sau dificile pentru autor,
pregătirea scrierii se va interpune cu o activitate sistematică de culegere şi de prelucrare a informaţiilor. Chiar
pentru raportul său, prorectorul s-ar putea gândi să realizeze un sondaj sau să obţină opinia unor experţi de la
alte universităţi etc.
3. Selectarea ideilor şi informaţiilor:
Rezultatul activităţii de colectare a informaţiilor va fi un volum de material, sub formă de note şi
documente ce pot fi utilizate în scrierea raportului. Acestea îi oferă autorului o bază pentru a-şi apropia universul
conceptual şi practic al subiectului. Pornind de aici, va gândi ceea ce vrea să cuprindă mesajul, adică ideile pe
care să le dezvolte, în concordanţă cu scopul ales. De aceea este necesar să se angajeze într-un demers propriu,
bine structurat, de generare şi de selectare a ideilor. Fiecare dintre acestea va fi dezvoltată apoi, utilizând multe
din informaţiile culese; o altă parte dintre aceste informaţii va fi eliminată şi, în schimb, vor fi căutate alte
informaţii noi, pentru a se completa detalii cărora li se simte lipsa.
4. Structurarea materialului:
Autorul dispune de informaţiile necesare şi trebuie să stabilească structura logică a raportului, prin
alegerea unor modele de ordonare a ideilor adecvate; de asemenea, va schiţa secţiunile formale ale lucrării.
Urmează să stabilească mai în detaliu aspectele pe care le va trata în fiecare secţiune. În practică, cele trei
operaţii menţionate (structurarea logică, structurarea formală şi dezvoltarea ideilor) se împletesc şi se
influentează unele pe altele: astfel, secţiunile formale vor fi stabilite în funcţie de modelul logic şi de volumul
informaţiilor despre un aspect particular.
Stanton (1996) recomandă ca fiecare problemă susceptibilă să fie tratată în raport, să fie trecută pe câte
o fişă, fişe care vor fi grupate apoi pe diviziuni şi, mai în detaliu, pe secţiunile fiecărei diviziuni.
5. Scrierea raportului:
Practica cea mai productivă este ca raportul să fie scris de două sau mai multe ori. Prima dată este
esenţială rapiditatea aşternerii pe hârtie a textului, fără nici o preocupare pentru corectitudinea limbii sau a
stilului. Erorile vor fi corectate la următoarea ciornă.
În practică, aceste etape nu se încadrează în secvenţe stricte. Este posibil ca ordinea să fie inversată (ex.:
69
subiectul este definitivat abia după culegerea informaţiilor). Selectarea ideilor şi structurarea poate să preceadă
culegerea informaţiilor, mai ales dacă subiectul îi este familiar autorului; informaţiile le va cauta doar pentru a
completa dezvoltarea unor idei.
6.3. Pregătirea scrierii rapoartelor
Aşa cum am vazut, formele rapoartelor sunt foarte variate. O distincţie pe care o considerăm importantă
din punct de vedere practic este dimensiunea acestora (eventual, exprimată prin numărul de pagini). Un raport
scurt are câteva pagini, în timp ce rapoartele lungi pot ajunge la zeci de pagini. Totuşi ambele reprezintă lucrări
complexe, care trebuie bine structurale, dar, în mod evident, rapoartele lungi necesită o pregătire a scrierii mai
laborioasă.
În continuare, vom aprofunda procesul de scriere a rapoartelor, pentru a pune în evidenţă paşii care
trebuie parcurşi de autor înainte de a începe scrierea propriu-zisă.
6.3.1. Clarificarea termenilor de referinţă
În cazul în care autorul îşi elaborează singur termenii de referinţă, trebuie să reflecteze asupra unor
aspecte care îi pot oferi o bună înţelegere asupra subiectului şi scopului lucrării. Vom examina care sunt
principalii paşi pe care trebuie să-i parcurgă, cu menţiunea că aceştia nu descriu cu necesitate o succesiune
liniară strictă. Parcurgerea acestor paşi este utilă şi atunci când termenii de referinţă au fost sugeraţi de altcineva,
fără să fie însă bine precizaţi; analiza pe care o face autorul poate să-i ofere posibilitatea realizării unei mai bune
înţelegeri a subiectului şi scopului său.
1. Alegerea temei:
În alegerea temei, autorul se va orienta în principal în funcţie de sarcina de muncă specifică şi de
informaţiile de care dispune sau poate dispune. În cazul unor lucrări de mare amploare sau cu un grad ridicat de
noutate, alegerea temei necesită o investigaţie prealabilă, pentru obţinerea unor inputuri sub formă de puncte de
vedere, idei, indicarea unor surse de informaţii de la terte persoane (superiori, colegi, subordonaţi, experţi).
2. Delimitarea subiectului:
Autorul nu poate trata în raport decât anumite aspecte, care pot fi explorate şi acoperite cât mai complet.
Din acest motiv el trebuie să-şi restrângă subiectul, ţinând cont şi de obiectivele şi dimensiunile lucrării, precum
şi de posibilităţile de informare. Un subiect prea vast este un pas sigur spre eşec: sunt prea multe aspectele
despre care se poate scrie şi nu pot fi acoperite fără riscul de a extinde lucrarea peste limitele dorite. Delimitarea
subiectului implică clarificarea a ceea ce autorul îşi propune să trateze în lucrare şi ce nu doreşte să trateze.
Această operaţiune îl va scuti de numeroase dileme ulterioare (să cercetez şi acest aspect? Să tratez şi acest
aspect?) şi de mult efort inutil (ex.: de culegere de informaţii inutile).
Astfel, un subiect cum ar fi "comunicarea managerială" este nelimitat: el poate fi restrâns doar la
descrierea canalelor de comunicare din propria organizaţie sau la evidenţierea barierelor de comunicare din
departament. Prorectorul îşi propune să examineze o situaţie bine delimitată (lipsa spaţiilor de învăţământ) şi să
facă propuneri. În acest mod, atunci când va scrie, nu se va lăsa furat de tentaţia de a dezvolta un aspect în mod
inutil (ex.: va aminti doar, fără a discuta pe larg controversele legate de creşterea numărului de studenţi admişi
sau de extinderea activităţilor de informatică). Studentul care îşi pregătea un referat pentru seminar a delimitat
70
un subiect prea vast, "vacanţa", în mod succesiv: "vacanţa de vară", "vacanţa de vară la ţară". Toate aceste
variante sunt necorespunzatoare, fiind slab delimitate. "Vacanţa de vară la Pietroşiţa" i s-a părut mai restrâns,
dar totuşi prea vast faţă de dimensiunile lucrării. În sfârşit, "Un week-end la Pietroşiţa" este delimitat şi ar putea
fi ales ca titlu pentru lucrare. Totuşi tratarea lui ar presupune ca referatul să aibă trei-patru pagini; el ar dori să
scrie maxim două pagini. Reflectând, studentul îşi spune că, de fapt, el vrea să povestească una sau două
întâmplări hazlii din ultima vacanţă petrecută la Pietroşiţa.
3. Analiza destinatarului:
În primul rând, autorul trebuie să identifice cine este destinatarul lucrării. Acesta poate fi o singură
persoană (ex.: superiorul ierarhic, şeful de proiect, un client, un investitor) sau un grup de persoane (ex.: echipa
de proiect, un departament funcţional, clienţii în general, o altă organizaţie, opinia publică). De asemenea,
lucrarea poate să fie citită de un destinatar primar (cel căruia îi este adresat în mod expres, de exemplu,
directorul departamentului), dar şi de un destinatar secundar (format din alte persoane care o pot citi şi pot avea
o anumită reacţie faţă de ea, de exemplu, colegii de birou sau un alt director). În al doilea rând, sfera de
cuprindere a subiectului delimitat şi scopul lucrării sunt strâns legate de caracteristicile (cunoştintele, experienţa)
şi mai ales de interesele şi nevoile persoanelor cărora le este adresată lucrarea. În funcţie de aspectele puse în
evidenţă în urma analizei acestor aspecte, autorul va dispune de repere de bază în desfăşurarea cercetării
faptelor, în selectarea informaţiilor pe care să le cuprindă în raport, în alegerea limbajului potrivit (ex.: formule
matematice, amploarea detaliilor etc.).
Atitudinea destinatarului lucrării, foarte importantă în comunicarea orală, nu este lipsită de semnificaţie
nici pentru scrierea raportului. Astfel, (propunere scrisă care ameninţă avantajele unor angajati va fi întâmpinată
cu ostilitate de aceştia, ceea ce face necesar ca mesajul să fie astfel adaptat ca să nu intensifice ostilitatea. În
cazul mesajului scris, autorul nu vede figura cititorului, astfel că este lipsit de posibilitatea de a răspunde în
funcţie de reacţia sa, cum se întâmplă în comunicarea faţă în faţă. Totuşi în momentul compunerii lucrării,
celalalt este prezent în mintea celui care scrie. Dacă auditoriul este perceput ca fiind ostil, comunicarea scrisă
are de suferit: autorul va apela la un limbaj formal şi la argumente defensive va evita să-şi arate entuziasmul
pentru subiect etc. Dacă auditoriul este perceput ca favorabil, din contră, autorul se va simti în largul său:
limbajul său va fi mai natural şi mai viu. Deoarece percepţiile aparţin realităţii interioare ce poate fi controlată,
este mai productiv să scriem având în minte o imagine a unui cititor prietenos.
4. Determinarea scopului:
O altă etapă importantă a reflecţiei asupra subiectului vizează scopul lucrării: autorul trebuie să
înţeleagă de ce studiază acel subiect şi ce se va întâmpla cu rezultatele investigaţiei. În lumea afacerilor
comunicarea este pragmatică: întrebările cheie sunt legate de valoare informaţiilor transmise prin lucrare (ce
importanţă au acestea pentru receptor?) şi de efectele pe care este posibil să le producă (cum vor fi folosite
informaţiile?). Obiectivele imediate pot fi largi sau foarte precise cum ar fi: să ofere informaţii la zi; să
constituie o înregistrare a faptelor care se îndosariază; să servească drept ghid pentru acţiunile viitoare; să ofere
răspunsuri la o întrebare sau soluţii la o problemă; să constituie bază pentru o decizie etc. Prorectorul îşi
stabileşte ca scop să realizeze analiza cuprinzătoare, obiectivă, a situaţiei şi să susţină propunerea care lui i se
pare cea mai potrivită; nu va încerca să evite aspectele controversate şi nici nu va intra în dispute de politică
organizaţională (ex: repartizarea cifrelor de şcolarizare pe facultăţi etc.).
5. Formularea frazei de control şi completarea termenilor de referinţă:
Reflecţia asupra subiectului se finalizează prin fixarea unor coordonate de bază: delimitarea acestuia şi
scopul urmărit de autor; acestea pot fi formulate într-o singură frază, numită frază de control. Practic formula
frazei de control este extrem de utilă: ea conferă coerenţă demersului de concepere şi scriere a mesajului,
ajutându-l pe autor atât în faza de culegere a informaţiilor (ce aspecte să cerceteze), cât şi ulterior (ce aspecte să
trateze, din ce perspectivă, cum să ordoneze şi să prezinte informaţiile).
71
Fraza de control pentru subiectul "bariere de comunicare în departamentul de marketing" poate fi: "să
pun în evidenţă într-un mod sistematizat dificultăţile care împiedică o comunicare eficace între departamentul de
marketing şi restul organizaţiei, cu scopul de a pune la dispoziţia directorului de departament informaţiile
necesare pentru înţelegerea situaţiei actuale şi pentru iniţierea unor măsuri". Studentul îşi poate formula
următoarea frază de control: "să relatez câteva evenimente amuzante din vacanţa petrecută la Pietroşiţa, cu
scopul de a-i amuza pe colegi". Prorectorul îşi propune: "Să prezint o imagine cât mai completă şi obiectivă
asupra fenomenului lipsei spaţiului de învăţământ, a cauzelor şi efectelor acestei situaţii, făcând unele propuneri
de soluţionare, astfel că membrii senatului să ajungă la o înţelegere comună, punând capăt controverselor."
În plus, autorul îşi va stabili şi alte detalii: mărimea lucrării, termenul limită de finalizare, care
completează termenii de referinţă.
6.3.2. Obţinerea informaţiilor necesare scrierii
Scopul scrierii, în activitatea profesională, nu este să se demonstreze abilităţile stilistice ale autorului, ci
să servească îndeplinirii sarcinilor de muncă; baza acestui tip de comunicare sunt faptele. Lucrările de mare
amploare, caracterizate printr-un grad ridicat de noutate, cum ar fi propunerea unei strategii de piaţă sau iniţierea
unei schimbări în organizaţie, necesită o activitate de cercetare de amploare. Rezultatele acesteia sunt apoi
descrise şi comentate în lucrare. Principalele probleme ale obţinerii informaţiilor sunt identificarea surselor de
informaţie şi metodele de culegere a acestora.
Sursele de colectare a datelor se pot clasifica în două categorii: secundare şi primare. Sursele secundare
sunt constituite din materiale scrise existente, conţinând date care au fost pregatite pentru alte scopuri, dar care
sunt utile pentru cercetarea în curs. Acestea, la rândul lor, pot fi interne sau externe. Sursele interne sunt cele
existente în interiorul organizaţie (ex.: rapoarte de vânzări, rapoarte contabile, baze de date ale clienţilor,
raportul anual). Sursele externe sunt existente în afara organizaţiei (ex.: cărţi, reviste de specialitate, ziare,
publicaţiile guvernamentale sau ale unor asociaţii profesioniste, materiale de referinţă, cum ar fi: rapoarte
statistice, enciclopedii, dicţionare, colecţii de legi). Sursele primare sunt descoperite şi dezvoltate de cei care
efectuează cercetarea în vederea întocmirii unei lucrări, având prin urmare un caracter original şi creativ.
Corespunzător surselor folosite, metodele de cercetare se pot grupa, la rândul lor, în două categorii: de
birou şi primare.
Cercetarea de birou presupune consultarea surselor secundare în vederea extragerii datelor relevante.
O primă problemă a cercetării de birou este că datele au fost culese de altcineva, pentru un alt scop. Prin urmare
ar trebui cunoscute cât mai multe detalii despre autori, obiectivele urmărite sau metodele utilizate. Aceasta
implică faptul că o analiză critică a datelor secundare este întotdeauna necesară (chiar dacă este vorba statistic,
despre care se poate presupune ca au un caracter strict obiectiv). O a doua problemă este că cercetatorul
(autorul) va fi confruntat cu un mare volum de date disponibile şi trebuie să evite să devină victimă a excesului
de informaţii. Existenţa unui mare număr de surse bibliografice reclamă deprinderi corecte de lectură.
Cercetarea de birou se bazează pe lectura unor materiale existente, iar în cazul scrierii unor lucrări de
mare anvergura trebuie citite publicaţii, cărţi de specialitate, tratate. Din această perspectivă, dobândirea unor
aptitudini adecvate de lectură eficace este actuală şi importantă. Motivele lecturii se extind dincolo de
necesitatea de a culege informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă specifice. Angajaţii citesc şi pentru
a se menţine informaţi şi pentru a învăţa cum să-si îmbunătăţească munca. De altfel, un excelent mesaj
publicitar surprinde aceasta idee: "Dacă subalternul tău citeşte "The Economist", trebuie să fii foarte atent").
Lectura este o activitate complexă de recepţie şi decodificare, incluzând procese de reflecţie şi
înţelegere a textului, corelat cu experienţa de viaţă, cunoştinţele deţinute deja şi aspiraţiile cititorului.
Cercetarea primară cuprinde activităţile sistematice de investigaţie, analiză şi interpretare a faptelor
72
legate de un subiect bine definit, care face apel la metode cantitative sau calitative de lucru. Principalele metode
de cercetare primară la care poate face apel cercetătorul (autorul) sunt: observarea, experimentul, solicitarea de
informaţii de la experţi în domeniu, interviul, sondajul, discuţiile în grup.
Observarea este o activitate de înregistrare a faptelor cu ajutorul unor instrumente de măsură sau
personal, de către cercetător, prin care este urmărit subiectul în mediul său natural de existenţă.
Eficacitatea metodei depinde în mare măsură de caracterul sistematic al abordării şi de abilitatea
persoanei care culege datele. Acţiunea de observare trebuie bine planificată, fixându-se în prealabil locul,
momentul şi durata, precum şi modul de înregistrare al faptelor (de regulă, pe fişe). De asemenea, observatorul
trebuie să aibă deprinderile necesare desfaşurării unei asemenea activităţi. În primul rand, acesta trebuie să aibă
cunoştintele necesare pentru a înţelege ceea ce se petrece; de pildă, pentru un şofer începător zgomotele
motorului nu au aceeaşi semnificaţie ca pentru şoferul experimentat. În al doilea rând, acesta trebuie să fie
conştient de riscurile procesului de percepţie al realităţii (selectivitatea şi distorsiunea faptelor, rezistenţa
instinctivă de observare a faptelor purtătoare a unor mesaje negative, influenţa ideilor preconcepute etc.) şi să
încerce să le contracareze.
O metodă care reprezintă o formă bazată sui-generis pe cercetare, utilizată pentru a culege date şi a
înţelege mai bine clienţii, este deplasarea la sediul acestora. Ea se bazează pe observarea oricăror aspecte
relevante şi semnificative, cum ar fi amplasamentul şi aspectul imobilului, amenajarea interioară, modul în care
se desfaşoară activitatea etc.
Experimentul este o activitate de observare sistematică a unei situaţii în condiţii controlate, de
laborator. Această metodă are o largă răspândire mai ales în psihosociologie şi, din pacate, se poate aplica mai
rar în studierea unor teme legate de lumea afacerilor.
Opiniile experţilor reprezintă o sursă valoroasă de informaţii necesare înţelegerii unor situaţii şi
fenomene mai complexe. Se solicită opinia unor experţi sau a unor profesionişti din domeniul respectiv, iar cea
mai simplă cale de a obţine sprijinul lor este trimiterea unei scrisori. Conţinutul acesteia va fi format dintr-un
paragraf introductiv de explicare a gestului de a apela la opinia lor; în continuare, va fi menţionată tema şi
scopul cercetării. În final, va fi formulată rugămintea de a se răspunde, putăndu-se adăuga (în scopul stimulării
unei reacţii favorabile) promisiunea ca un exemplar al lucrării să le fie transmis.
Interviul este o comunicare directă, pe bază de întrebări şi răspunsuri, dintre cel care îl conduce şi
intervievat. Spre deosebire de observare, când pot fi înregistrate doar fapte şi comportamente obiective, cu
ajutorul interviurilor pot fi cunoscute în mare măsură opiniile, atitudinile sau preferinţele celor intervievaţi.
Etapele principale ale interviului sunt: pregătirea, conducerea, înregistrarea şi prelucrarea. Pregătirea interviului
se referă la clarificarea obiectivelor, formularea întrebărilor (şi eventual trimiterea lor în avans celui intervievat)
şi organizarea acestuia (ex.: fixarea momentului şi duratei întâlnirii). Conducerea interviului debutează printr-un
moment de creare al unui climat favorabil, posibil de realizat printr-o scurtă discuţie de început, în care cel care
ia interviul să explice ce doreşte să afle şi să exprime consideraţie pentru contribuţia celuilalt. Interviul propriu-
zis începe prin întrebări uşoare, mutându-se treptat spre zonele mai dificile; controlul comunicării prin alternarea
întrebărilor deschise şi închise, precum şi ascultarea activă sunt ingredientele esenţiale ale metodei. Înregistrarea
pe bandă poate fi facută doar dacî celălalt îşi dă acordul, iar în caz contrar, conducătorul va lua notiţe sau va
memora răspunsurile. Notarea în timpul interviului poate avea efect negativ asupra fluidităţii discuţiilor şi de
aceea trebuie facută rapid, alegându-se bine momentele, astfel încât să nu fie afectat dialogul. După finalizare,
datele obţinute sunt prelucrate şi trecute pe fişe, menţionându-se numele celui intervievat, funcţia, subiectul
discuţiei şi data.
Sondajul (ancheta) - Atunci când se urmăreşte să se determine fapte relevante (cum ar fi opinii,
preferinţe, comportamente) despre membrii unui grup numeros (numit generic "populaţie"), se utilizează
sondajul. Punctele cheie ale metodei sunt: stabilirea eşantionului, pregatirea chestionarelor şi intervievarea.
73
Eşantionul reprezintă o parte reprezentativă a unei populaţii, reflectând structura şi caracteristicile întregului;
mărimea lui se determină prin metode ştiinţifice şi depinde de mărimea şi omogenitatea populaţiei, de scopul
studiului, de gradul de precizie dorit. Membrilor eşantionului li se dau spre completare chestionare care cuprind
o listă de întrebări la care li se cere să răspundă; pregătirea acestora presupune o activitate complexă, ce
presupune cunoştinte asupra fenomenului studiat, dar şi de statistică, sociologie sau psihologie. Completarea
chestionarelor se poate face prin comunicare individuală faţă în faţă, la telefon sau prin poştă.
Un tip particular de eşantion este panelul, care reprezintă un grup selecţionat pentru o perioadă mai
îndelungată şi care rămâne stabil în timp. Acesta poate să ofere o imagine asupra evoluţiei unor fenomene (ex.:
preferinţele şi obiceiurile de cumpărare, veniturile şi cheltuielile populaţiei).
Discuţiile în grup - o metodă mai puţin costisitoare decât sondajul este organizarea discutării unui
subiect într-un grup relativ mic (6-8 persoane), reprezentativ pentru o categorie mai mare de persoane (ex.
cumpărători), în prezenţa unui moderator. Membrii grupului discută o oră, (oră şi jumătate), exprimându-şi
opiniile despre subiectul ales. Informaţiile sunt centralizate, iar adesea lucrările sunt înregistrate pe bandă video.
Datele colectate trebuie însumate şi prelucrate, manual sau cu ajutorul calculatorului, pentru a fi
interpretate, stabilindu-se astfel semnificaţiile în legătură cu subiectul lucrării. Analiza datelor face apel la
metode statistice pentru determinarea tendinţei centrale a datelor (modul mediană, medie), a variaţiei (frecvenţă,
procente, amplitudine, deviaţii) sau a corelaţiei dintre variabile. Interpretarea datelor reprezintă un proces de
reflecţie asupra faptelor descoperite şi de completare a înţelegerii prin deducţii, prezumţii sau analogii.
6.3.3. Selectarea ideilor şi informaţiilor
Autorii parcurg în mod diferit etapa de generare, selectare şi dezvoltare a ideilor, dar cu siguranţă că
fiecare gândeşte ce informaţii ar trebui să cuprindă raportul, adică dispune de un număr de idei pe care urmează
să le dezvolte în scris. Pot fi adoptate două abordări: creativă şi sistematică.
Abordarea creativă - în cazul unor lucrări nerutiniere, autorul poate să adopte o manieră creativă de
lucru pentru generarea unor noi idei. Pentru aceasta, va proceda ca în cazul unei şedinţe de brainstorming.
Concentrându-se asupra subiectului delimitat, va încerca să-şi lase mintea liberă, pentru a produce idei legate de
acesta, pe care le va nota pe o foaie de hârtie. Este esenţial, pentru reuşita exerciţiului, refuzul oricărei tentaţii de
evaluare a ideilor (oricât de fanteziste sau absurde ar părea pentru moment), de respingere a celor ce par
nepotrivite sau de fixare prematură asupra unor idei ce sunt percepute ca foarte valoroase. Rezultatul va fi o listă
aparent haotică de idei variate, amestecate, fără legătură între ele, unele potrivite, iar altele nepotrivite pentru
subiect şi scop, unele suprapunându-se, altele detaliind pe cele anterioare sau posterioare etc. Mintea omenească
nu lucrează atât de sistematic cum am dori, iar ideile nu apar întotdeauna când avem nevoie de ele şi, mai ales,
nu în ordinea care ne trebuie.
După obţinerea listei, urmează abia atunci ca autorul să evalueze şi să selecteze ideile valoroase, pe care
le va reţine ca să le trateze în lucrare. Desigur că această selecţie constituie punctul de plecare, fiind posibil să
fie completată, modificată sau restransă ulterior, după parcurgerea altor etape ale procesului de scriere.
Abordarea sistematică - Autorul poate manifesta preferinţă pentru o manieră de lucru mai sistematică,
în special în cazul unor rapoarte mai mari. Procedura va fi modificată: înainte de fixarea ideilor de bază care să
fie dezvoltate în lucrare, va schiţa conţinutul lucrării, obţinând secţiunile pe care să le cuprindă aceasta. Abia
apoi va reflecta asupra cuprinsului fiecărei secţiuni, parcurgând un proces concomitent de generare şi de
selectare a ideilor. Avantajul ar putea fi reducerea efortului de lucru cu ideile, deoarece, înainte de a le trece pe
hârtie (în fiecare secţiune stabilită), autorul va evalua cât de viabila este ideea. Dezavantajul major este însă ca
generarea ideilor, fiind însoţită şi de evaluarea lor, va fi mai puţin productivă şi mai putin creativă prin fixarea
74
unui cadru rigid pentru gândire.
Ideile pornesc de la cunoaşterea subiectului, realizată pe baza informaţiilor deţinute deja şi a celor nou
dobândite şi se reîntâlnesc apoi cu informaţiile, care vor reprezenta elementele dezvoltării lor.
Pentru a scrie raportul, prorectorul s-a gândit la câteva aspecte pe care să le trateze în lucrare: (1)
existenţa şi dimensiunile problemei spaţiului pentru procesul de învăţământ; (2) cauzele situaţiei; (3) efectele
situaţiei; (4) ce s-a întreprins până în prezent pentru remedierea situaţiei; (5) soluţiile posibile; (6) soluţia
recomandată. Aceasta schiţă a conţinutului s-a conturat pe baza informaţiilor pe care le-a cules şi a lucrurilor pe
care le cunoştea din experienţa sa personală. Ea reprezenta percepţia sa asupra realităţii pe care a cercetat-o şi a
considerat-o doar un instrument de lucru, pentru a genera ideile mesajului, şi nu cuprinsul final al raportului.
În continuare, adoptând abordarea creativă, şi-a focalizat atenţia asupra fiecărui punct şi a notat pe o
hârtie ideile care îi veneau în minte. De exemplu, pe paginile rezervate pentru o secţiune apăreau formulări de
genul: "spaţiul pentru cursuri şi seminarii este insuficient pe ansamblu, dar la anumite facultăţi situaţia este mai
gravă", "secretarele de la departamentul management au reclamat cel mai des faptul că profesorii nu acceptă
orele la care îi planifică", "nu sunt şanse să primim spaţii noi", "chiria pentru spaţiile folosite în alte imobile a
crescut", "nu sunt bani!", "numărul orelor de cursuri şi seminarii pe saptămână sunt mai mari la noi decât în alte
trei universităţi din Bucureşti", "care este situaţia la universităţile de prestigiu din lume?" etc.
Dispunând de o listă cu aspectele relevante (idei, întrebări), autorul va fi preocupat apoi de modul în
care le va organiza în cadrul mesajului adică de structura lucrării. În primul rând, continuând lucrul cu ideile
trebuie să clarifice ordinea logică a ideilor. În al doilea rând, trebuie să schiţeze structura formală, adică
cuprinsul lucrării.
6.3.4. Structura logică a raportului
Structura logică reprezintă rezultatul operaţiunilor de organizare a conţinutului de informaţii al
raportului sub aspectul ordinii logice în care sunt tratate şi dezvoltate ideile. Ordonarea ideilor este un proces
care se desfaşoară în intimitatea gândirii autorului şi ale cărui efecte nu sunt direct vizibile cititorului. Structura
formală (formatul) este dată de împărţirea textului în secţiuni şi subsecţiuni. Cele două aspecte au ca finalitate
facilitarea lecturii şi înţelegerea textului; totuşi obiectivele lor imediate sunt diferite. Structura logică dă coerenţă
raportului, iar structura formală asigură accesibilitatea pentru cititor.
Depinde de inteligenţa şi de priceperea autorului, ca şi de specificul temei, să descopere modelele de
ordonare adecvate. Pe de altă parte, există o panoplie de modele standard din care autorul poate să aleagă.
Anumite tipuri particulare de rapoarte (de activitate, de analiză, propunere) reclamă modele adecvate de
ordonare a ideilor.
Modele generale de ordonare a ideilor:
1. ordonarea cronologică:
Sunt prezentate evenimentele în ordinea în care s-au petrecut: (1) evenimente din trecut, (2) evenimente
prezente, (3) perspective de viitor. Într-un raport privitor la desfăşurarea unei negocieri sunt prezentate:
pregătirea (trecut), desfăşurarea (prezent) şi acţiunile necesare realizării contractului (viitor).
2. ordonarea geografică sau spaţială:
Sunt analizate pe rând diferite zone geografice: zona A, zona B, zona C sau sunt prezentate pe rând
aspectele din: (1) zona mai îndepărtată, (2) zona mai apropiată, (3) zona cea mai apropiată. Raportul asupra
sistemului de distribuţie al firmei tratează iîn ordine zonele: Bucureşti, Muntenia, Dobrogea, Moldova.
75
3. ordonarea după importanţa aspectelor:
Sunt analizate: (1) mai întâi aspectele importante, (2) apoi cele mai puţin importante şi care trebuie luate
în considerare, (3) apoi alte aspecte ce nu pot fi ignorate. Un raport privitor la eşecurile IMM-urilor pune în
evidenţă cauzele principale şi le tratează în următoarea ordine: lipsa de gândire strategică (cea mai importantă
cauza), lipsa de fonduri (a doua cauză importantă), lipsa de experienţă în domeniul de activitate ales (a treia
cauză). Ordinea în care sunt prezentate cele trei aspecte este de la important la mai puţin important, în viziunea
autorului.
4. ordonarea după perspectivă:
Subiectul este tratat din mai multe perspective, discutându-se pe rând: (1) un prim mod de a privi
lucrurile, apoi (2) o nouă perspectivă şi în final (3) un ultim mod de examinare a problemei. De pildă,
comunicarea în organizaţie poate fi privită din (1) perspectiva nivelurilor de comunicare, (2) din cea a
mijloacelor de comunicare şi (3) din punctul de vedere al canalelor de comunicare.
5. ordonarea inductivă:
Se porneşte de la (1) fapte şi apoi se realizează (2) o generalizare a lor. Astfel, analizându-se climatul de
comunicare din organizaţie, (1) se scot în evidenţă aspecte cum ar fi: controlul strict al circulaţiei informaţiei din
partea nivelurilor ierarhice superioare, frecvenţa agendei ascunse la participanţi la comunicare, lipsa de
încredere, preponderenţa criticii şi a judecăţilor de valoare, (2) de unde se trage concluzia că atmosfera de
comunicare este închisă.
6. ordonarea deductivă:
Se porneşte de la (1) o declaraţie cu caracter general şi (2) se trece la aspecte particulare. În cazul
precedent, demersul porneşte de la final, (1) prin afirmarea preponderenţei climatului închis de comunicare, (2),
arătându-se apoi care sunt aspectele în care această caracteristică are un impact deosebit.
7. ordonarea cauză-efect:
Se prezintă (1) mai întâi efectele şi (2) apoi cauzele lor sau invers.
8. ordonarea comparativă:
Se face o distincţie între două situaţii, A şi B, prezentându-se (1), întâi caracteristicile lui A şi (2) apoi
ale lui B. Comparând climatul deschis şi climatul închis de comunicare, (1) se arată mai întâi care sunt
trasăturile primului (obiectiv, constructiv, tolerant faţă de greşeli etc.) şi (2) apoi al celuilalt (subiectiv,
predominat de critica greşelilor şi căutarea unui "ţap ispăşitor").
9. ordonarea contrastantă:
Distincţia dintre situaţii se face prin discutarea pe rând a unei caracteristici, arătându-se diferenţele
dintre situaţiile A şi B pentru fiecare. Tratarea subiectului anterior va fi diferită: se discută: (1) caracterul
obiectiv (comunicarea deschisă se bazează pe căutarea faptelor, cea închisă pe judecăţi de valoare de tipul
"bine", "rău" etc.); (2) toleranţa (critica constructivă faţă de critica distructivă) etc.
Arthur Bell evidenţiazp şi alte modele de ordonare a ideilor: ăn funcşie de probabilitate (A este cel mai
puţin probabil, B este mai probabil, C este cel mai sigur), după preferinţe (apreciem pe A, recunoaştem meritele
lui B, preferăm pe C), opinii (modificarea opiniilor în timp) etc.
Într-o lucrare, chiar de mică amploare, autorul va folosi mai multe modele de ordonare a ideilor; de
asemenea, le poate combina, incluzând într-o componentă a unui model un altul. Astfel, poate combina structura
perspectivelor cu cea geografică şi cu cea cronologică: pentru fiecare perspectivă se discută o zona, prezentând
evenimentele în ordine cronologică. În raportul său, prorectorul poate opta mai întâi pentru ordonarea pe baza
importanţei aspectelor (în descrierea situaţiei curente), apoi pentru ordonarea cauză-efect, în care se include
76
iarăşi cea a importanţei aspectelor (ex.: cauze - cauză mai importantă, cauză mai puţin importantă; efecte -
efectele mai dramatice, efectele mai puţin dramatice).
Modelele particulare de ordonare a informaţiilor în rapoarte: Modelele de ordonare a ideilor pe
care le poate adopta autorul pentru a scrie un raport depind în mare măsură de tipul acestuia. De pildă, în cazul
rapoartelor de informare se poate opta pentru unul sau mai multe dintre modelele generale (cronologic, spaţial,
pe categorii, după importanţă, cauză-efect, deductiv, inductiv etc.). Alte tipuri de rapoarte reclamă modele
particulare.
a. raportul de activitate: Structura logică este, de regulă, următoarea: program-realizări-probleme-
prognoză (PRPP). Să presupunem că rapoartele sunt transmise de reprezentantul de vânzări trimis într-o regiune
în care firma doreşte să-şi extindă afacerile şi trimite primul raport, care va avea o structura completă:
• Program: contactarea a treizeci de clienţi potenţiali;
• Realizări din perioada de raportare: am contactat zece clienţi; contracte de Y lei;
• Probleme: firmele au deja furnizori tradiţionali şi manifestă neîncredere faţă de noii veniţi;
• Prognoza pentru perioada următoare de raportare: în următoarea lună voi contacta toţi clienţii,
vânzările estimate (mai mici cu 20% din nivelul obiectiv);
Structura logică va fi simplificată în cazul unui raport intermediar:
1. ce s-a facut (de la ultimul raport);
2. ce ramâne de făcut (pentru perioada imediat următoare);
3. evaluarea a ceea ce s-a facut.
b. raportul de analiză: Structura logică poate fi: situaţia-factori de influenţă-restricţii-recomandări
(SFRR). Presupunând că la nivelul superior al unei organizaţii au apărut neînţelegeri între membrii consiliului
de administraţie, este analizată această situaţie şi se fac recomandări:
º Situaţia: neînţelegeri în cadrul consiliului de administraţie (CA); preşedintele-director
general (PDG) ameninţă că îşi dă demisia;
º Factori care afectează situaţia: concurenţa a crescut şi este nevoie de o conducere unită;
º Restricţii: nici un alt membru al CA nu doreşte să fie PDG;
º Recomandări: rediscutarea problemelor, menţinerea actualului PDG, armonizarea gândirii
strategice a membrilor CA.
c. propunerea: Structurarea se poate face astfel: descrierea problemei-analiză situaţiei-posibilităţi
(soluţii posibile) - recomandări (soluţie recomandată) (DAPR).
Deoarece raportul său avea ca scop prezentarea unor propuneri, prorectorul a optat în cele din urmă
pentru un mod de ordonare a ideilor adecvat acestui tip particular de scriere:
º Descrierea problemei: nu avem spaţiu suficient pentru procesul de învăţământ;
º Analiza problemei: cauzele sunt, efectele sunt (model cauză- efect);
º Soluţii posibile: să construim/ să închiriem/ să modificam programa;
º Soluţii recomandate: să modificăm programa: avantaje, costuri.
6.3.5. Structura formală (formatul) raportului
Regula de baza în construcţia formală a raportului (ca şi a oricăror alte lucrări scrise) este, urmând o
77
formulare clasică: "Spune ce vei spune, spune, spune ce ai spus". În acest spirit, părţile formale de bază ale
raportului sunt: introducerea, corpul raportului, concluziile, propuneri sau recomandări (dacă este cazul).
Introducerea pregăteşte scena pentru cititor, menţionând pe de o parte termenii de referinţă, iar pe de
altă parte, trecând în revistă problemele abordate, în ordinea în care sunt prezentate în raport. În prima categorie
de informaţii se includ elemente, cum ar fi: enunţarea scopului raportului, precizarea dacă problema este tratată
exhaustiv sau sunt vizate doar anumite aspecte particulare, eventual cine a "comandat" raportul. Cea de-a doua
categorie de informaţii nu înseamnă decât un scurt sumar al textului.
Această primă parte a raportului poartă, de regulă, chiar titlul de "Introducere" şi, la un raport mic, de
câteva pagini, nu are mai mult de trei - patru fraze. Deşi este plasată la început, cei mai mulţi autori preferă sa o
scrie după ce au terminat întregul material, deoarece atunci au o viziune clară asupra ordinii problemelor tratate
şi le pot sintetiza mai uşor. Astfel, introducerea raportului pe care directorul administrativ il prezintă senatului
universitar poate fi: "Acest raport, scris la solicitarea conducerii, analizează situaţia spaţiului pentru procesul
de învăţământ. Situaţia este destul de gravă, atât la nivelul universităţii, cât mai ales la unele facultăţi. Există
mai multe soluţii pentru rezolvarea acestei probleme, cum ar fi: construirea unui nou local, închiriere sau
modificarea programei, desfăşurarea procesului de învăţământ în trei serii. Voi arăta însă că ultima soluţie
este cea mai bună, ţinând cont de constrăngerile bugetare din acest an".
Corpul raportului este partea cea mai importantă a raportului; cuprinde textul acestuia, adică secţiuni
şi subsecţiuni care poartă fiecare un titlu distinct. Fiecare secţiune, la rândul ei, poate începe printr-o scurtă
introducere (enunţarea problemelor ce vor fi abordate) şi se poate încheia prin concluzii.
Pentru a arăta diferenţa dintre structura logică şi cea formală, să ne imaginăm cum arată cuprinsul
raportului transmis de prorector senatului universitar. Reamintim că structura logică a fost: descrierea
problemei-analiză-soluţii posibile-soluţii recomandate. În schimb, structura formală este:
1. Introducere
2. Spaţiul deficitar pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
2.1. Situaţia pe ansamblul universităţii
2.2. Situaţia pe facultăţi
2. Demersuri întreprinse la autorităţile publice centrale şi locale
3. Cauzele problemei
4.1. Creşterea numărului de studenţi
4.2. Dezvoltarea activităţilor auxiliare
5. Perturbarea activităţii didactice şi administrative
6. Nemulţumirile create de situaţia spaţiului deficitar
7. Soluţii posibile
8. Restricţiile bugetare pe anul în curs şi pentru anul viitor
9. Soluţii adoptate de alte universităţi privitor la programul zilnic de studiu
10. Reducerea numărului de ore de studiu pe zi
Prin urmare, deşi structura formală urmăreşte modelul de ordonare a informaţiilor, nu se suprapune
exact peste aceasta. Secţiunile 2-10 formează corpul raportului, care a fost împărţit astfel ţinând cont de extensia
aspectului tratat. Astfel, componenta "analiză" este tratată în trei secţiuni (4,5,6); remarcăm, de altfel, ca efectele
au fost împărţite pe două categorii: efecte obiective (perturbarea unor procese) şi subiective (opinii ale cadrelor
didactice, studenţilor şi secretarelor), repartizate în capitole diferite.
Concluzile reprezintă partea raportului în care (sub titlul: "Concluzii"), pe baza faptelor şi opiniilor
prezentate în secţiunile din corpul raportului, se extrag consecinţele logice decurgând din acestea. Autorul
trebuie să respecte întotdeauna regula fundamentală a consistenţei logice: concluziile să decurgă logic din textul
78
principal şi să nu se introducă fapte şi argumente noi.
Ordinea în care se scriu concluziile poate fi cea dată de secţiunile din corpul raportului din care sunt
extrase. Se poate opta şi pentru o secvenţă dată de ordinea descrescătoare a importanţei lor. Astfel, raportul
directorului administrativ poate continua astfel:
11. Concluzii - urmează un text care cuprinde în ordine următoarele:
º universitatea se confruntă cu un deficit de spaţiu pentru activităţile de învăţământ; pentru anumite
facultăţi (x,y,z...) situaţia este mai serioasă;
º demersurile la autorităţi s-au soldat fără nici un rezultat;
º cauzele problemei sunt creşterea numărului de studenţi şi amenajarea unor spaţii suplimentare pentru
bibliotecă şi laboratoarele informatice;
º se resimt efecte negative în activitatea de planificare a programului de învăţământ şi s-au manifestat
nemulţumiri mai ales din partea profesorilor şi a secretarelor;
º există mai multe soluţii posibile, dar unele nu sunt fezabile din cauza restricţiilor bugetare;
º soluţiile adoptate de alte universităti confruntate cu aceleasi probleme recomandă o reducere a
numărului de ore pe saptămână.
Recomandări (propuneri) este partea finală a unor rapoarte în care (sub titlul "Recomandări",
"Propuneri") este sustinut un anumit curs de acţiune ce decurge logic din textul de bază şi din concluzii. Regula
fundamentală rămâne aceeaşi, a consistenţei cu celelalte părţi ce o preced, interzicându-se să se introducă fapte
şi argumente noi.
Raportul directorului administrativ va putea avea această ultimă parte formală:
12. Propuneri (textul va formula propunerea de modificare a programului de învăţământ pentru
studenţi, care va fi argumentată pe baza actelor dezvoltate în text, cum ar fi: soluţiile pe plan mondial şi
naţional, extinderea bibliotecilor va permite studenţilor să citească bibliografia recomandată).
Rapoartele cu structura formală prezentată sunt, de regulă, cele de dimensiuni mai mici, care nu au
nevoie de elemente informative prea ample. În cazul rapoartelor lungi, pe lângă părţile formale menţionate, pot
să apară şi alte componente, cum ar fi: coperta şi pagina de titlu, cuprinsul, ilustraţiile, rezumat (sumar),
bibliografie, anexe, index de subiecte.
6.4. Compoziţia rapoartelor
Compoziţia rapoartelor se referp la calitatea scrierii. O recomandare clasicp privitoare la compoziţia
unei lucrări vizează trei comandamente: textul să fie scurt (nici un cuvânt în plus, astfel ca să nu se spună pe o
jumatate de pagină ce se poate spune într-o jumătate de rând), textul să fie viguros (ceea ce pentru nevoile
raportului poate să însemne precizie) şi textul să fie decis (autorul ştie ce vrea să obţină de la cititorul
raportului). Rezultă că scrierea corecta depinde în mare măsură de calitatea activităţilor şi deciziilor din etapa de
pregatire, dar şi de respectarea unor exigenţe de stil.
În această secţiune ne vom referi la scrierea paragrafelor; apoi vom aminti şi câteva recomandări care apar des în
literatura de specialitate pentru asigurarea calităţii şi accesibilitatii unui raport.
79
6.4.1. Tipuri de paragrafe
Paragraful reprezintă unitatea de bază a oricărei lucrări scrise, care tratează un singur aspect (o singură
idee). DEX, ediţia 1975, de altfel, enunţă acest mod unul dintre sensurile termenului: "fragment (unitar) dintr-un
text care cuprinde o anumită idee". De aici, apare evidentă raţiunea pentru care o lucrare scrisă, dincolo de
structura ei formală dată de împărţirea în capitole, cu titluri şi subtitluri, este o sumă de paragrafe. Paragraful nu
face decât să ajute autorul să-şi exprime mai bine gândul şi cititorul să îl recepteze mai uşor. Dinamismul din
lumea afacerilor (şi nu numai) impune anumite exigenţe privind eficacitatea şi eficienţa comunicării, iar
valoarea unor paragrafe concise este apreciată de cei care trebuie să citească numeroase materiale scrise.
Îmbunătăţirea deprinderilor de scriere trebuie de aceea să pornească de la scrierea paragrafului.
Într-un raport putem alege să istorisim o întâmplare, să relatăm o acţiune, de pildă, etapele vizitei făcute
la un client; alteori descriem ceva, cum ar fi un nou produs; în sfârşit, cel mai adesea, o lucrare explică ceva sau
încearcă să convingă. Paragrafele sunt de trei tipuri: narative, descriptive, explicative şi persuasive.
Paragraful narativ relatează un incident, povesteşte ceva care a avut loc, cu alte cuvinte, răspunde la
întrebările: "Ce s-a intâmplat ? Când ?". Detaliile care îl compun sunt aranjate de autor într-o ordine
predeterminată, cea cronologică; aceasta îl face să fie mai uşor de scris decăt celelalte tipuri. Autorului îi ramâne
însă ca principală grija să decidă ce aspecte să relateze în paragraf, astfel încât acesta să nu fie supraîncărcat, dar
nici să nu sufere din lipsa detaliilor lămuritoare. Cititorul trebuie să rămână după lectură cu o imagine clară
asupra întâmplării, fără să-şi mai pună întrebări de genul: "Ce?", "Când?", "Cine?", "De ce?", "Unde?".
Un paragraf narativ poate descrie evenimentele legate de vizitarea unui client (scopul detaliilor fiind de
a contura o imagine obiectivă a firmei): "Am ajuns la sediul furnizorului la ora 10 a.m. După ce am rezolvat
problema parcării maşinii, în condiţiile lipsei locurilor speciale de parcare şi ale unei străzi aglomerate, am
pătruns în imobilul unde firma ocupă primul etaj în întregime. Am fost întâmpinat de secretară, care nu şi-a
îndeplinit corect sarcinile de gazdă, întrucât a continuat câteva minute o conversaţie la telefon cu o prietenă,
înainte de a discuta cu mine, şi a răspuns sec şi fără amabilitate întrebărilor mele. După câteva momente de
aşteptare, a apărut directorul de marketing, care m-a introdus în biroul său."
Paragraful descriptiv relatează despre ceva: cum arată, cum se vede, cum miroase, cum se simte.
Detaliile converg spre crearea unei imagini coerente asupra lucrului descris şi nu există o ordine logică standard
pentru aranjarea lor; autorul poate opta pentru ordonarea după importanţă, după perspectivă, spaţial etc. Oricum,
trebuie să fie preocupat mai ales de două aspecte: (i) ce detalii să selecteze pentru a le include în descriere.
pentru ca aceasta să fie clară şi completă şi (ii) cum să trezească interesul celui care citeşte. Acest ultim aspect
nu este întotdeauna esenţial: în activitatea de afaceri descrierea trebuie mai întâi, să satisfacă interesul practic şi
apoi să fie interesantă. Acest lucru apare cel mai evident în anunţurile publicitare.
Un anunţ publicitar reprezintă un paragraf descriptiv: "Mamaia – vând teren suprafaţă de 250 mp,
deschidere lac, zonă rezidenţială, intravilan, toate utilităţile, preţ 25 USD/mp. Telefon..." (Ziarul financiar, anul
l/nr. 83, 1999).
Paragraful explicativ arată cum este construit, cum funcţionează ceva sau investighează mai multe
faţete ale unei probleme; are ca unic scop să informeze şi răspunde la întrebările de tipul: "Ce este aceasta?",
Cum/Din ce este facută?", "Cum funcţionează?". Putem explica, de pildă, modul de întrebuinţare al unui produs,
care este procedura de control a producţiei de becuri sau cum este organizată şi cum funcţionează o
întreprindere. Este cel mai frecvent în activitatea profesională; de asemenea, manualele universitare cuprind în
mare parte doar astfel de paragrafe.
Paragraful persuasiv se utilizează atunci când explicaţiile asupra unei probleme pot să reliefeze mai
multe puncte de vedere şi autorul încearcă să convingă pe cititor de corectitudinea unei anumite poziţii. De
exemplu, o firmă de consultanţp poate recomanda fie diversificarea portofoliului de servicii, fie extinderea
80
numărului de clienţi pe piaţa ţintă. Dacă cel care face analiza ajunge la concluzia că această a doua soluţie este
mai bună, atunci va încerca să-i convingă pe ceilalţi, iar textul va căpăta caracter persuasiv, de convingere.

6.4.2. Compoziţia paragrafului explicativ şi persuasiv
Pentru a aplica strict principiul care decurge din definiţia paragrafului în general, şi anume să trateze o
singura idee, mulţi autori îşi impun ca regulă de compoziţie să o formuleze în mod explicit, ca parte a
paragrafului. În acest mod, se pot distinge formal două părţi componente: fraza tropică şi detaliile.
Fraza tropică reprezintă formularea explicită a ideii tratate în paragraf, cu scopul de a-i oferi cititorului
cheia pentru înţelegerea acestuia. Tocmai pentru că ea este destinată în primul rând facilitării lecturii, se
plasează într-un loc cât mai evident pentru cititor: la începutul sau la sfarşitul paragrafului, iar uneori fraza
tropică de la început este reluată modificat şi la sfârşit, mai ales în cazul paragrafelor lungi. Totuşi este posibil
ca fraza tropică să se găsească la mijloc, într-o construcţie particulară a paragrafului, care va începe, de pildă, cu
argumentele, apoi ideea paragrafului apare ca o consecinţă şi se continuă cu exemplificări sau aplicaţii în
domenii specifice.
Formularea expresă a frazei tropice nu apare la foarte multi autori, deşi, după părerea noastră, o
asemenea practică ar fi utilă în activitatea de afaceri sau în cazul materialelor care au scop didactic şi, mai ales,
în cazul unor paragrafe lungi. Eliminarea ei se poate justifica în situaţia paragrafelor mai mici, uşor de înţeles;
mai ales în jurnalism s-a adoptat aceasta soluţie, ziaristul încercând să dea forţă fiecărei idei susţinute, pentru a
fi convingător.
Un paragraf explicativ extras din "Fisher şi Ury. Succesul negocierii, Ed. Dacia" conţine fraza tropică la început,
fiind urmată de o serie de explicaţii care o clarifică: "Atunci când negociatorii îşi dispută poziţiile, ei au
tendinţa de a le face impenetrabile. Cu cât vă definiţi şi vă apăraţi mai bine poziţia, cu atât vă legaţi mai mult
de ea. Cu cât încercaţi mai mult să convingeţi partea adversă că este imposibil să va modificaţi poziţia de
început, cu atât mai greu vă va fi să o faceţi. Eul dumneavoastră devine identic cu poziţia adoptată. În această
situaţie, interesul dumneavoastră este de a păstra aparenţele, de a pune de acord viitoarele acţiuni cu poziţiile
de început. Astfel, probabilitatea ca o înţelegere să poată împăca interesele originare ale părţilor este din ce în
ce mai mică".
În paragraful extras din Kotler, ideea este evidenţiată la sfârşit (Directorul diviziei în cauză se făcuse
vinovat de a avea miopie de marketing, concentrându-şi atenţia asupra tuburilor electronice cu vid în loc de a
avea în vedere întreaga gamă a tehnologiilor care ar fi putut duce la satisfacerea unei anumite nevoi. Se pare
că unele activităţi "mor" fără ca măcar conducerea firmelor să bage de seamă acest lucru".)
În schimb, în paragraful scurt, referitor la eclipsa '99, autorul a considerat că rezultă de la sine şi nu mai
trebuie subliniată ideea că specialiştii în turism apreciază în primul rând caracterul practic al reclamei.
Detaliile reprezintă cea de-a doua parte a paragrafului explicativ; este constituită din detalii care
gravitează în jurul frazei tropice, sunt legate de aceasta, o explicitează. Aşa cum se constată şi în paragraful lui
Kotler, detaliile prin care se dezvoltă paragraful pot fi foarte variate, cum ar fi:
º argumente şi explicaţii: "atunci când negociatorii îşi dispută poziţiile, ei se leagă emoţional de acestea,
îşi îngrădesc posibilitatea de a le modifică de teamă să nu pară inconsecvenţi şi slabi";
º exemple, ilustraţii anecdotice: istorioara despre directorul de divizie de la General Electric;
º enumerarea unor elemente relevante: firme concurente, produse concurente;
º definiţii: formale sau realizate prin înşiruirea trăsăturilor caracteristice ale lucrului (Îmi definesc postul
prin: poziţia în ierarhie, atribuţii, salariu, numărul de oameni de care răspund etc.), prin descrierea operaţiilor
81
necesare pentru a obţine un lucru (descrierea "gambitul damei"), prin enumerarea tuturor cazurilor posibile
(ţările scandinave sunt: Suedia, Norvegia, Finlanda) etc.;
º comparaţie şi contrast: obiectivul de a vinde al unei campanii publicitare în opoziţie cu excelenţă
artistică a reclamei;
º cauză şi efect: nesesizarea modificărilor pieţei este cauza pentru eşecul profesional;
º analogii: prin prezentarea unor lucruri mai familiare cititorului ca model al altora mai puţin familiare
(comportamentul directorului diviziei marketing şi miopia).
Datorită rolului important al paragrafului explicativ în scrierea documentelor de afaceri, trebuie să
cunoaştem şi tipurile de erori de construcţie cele mai frecvente. În primul rând, poate apărea lipsa de unitate,
care provine fie din tratarea a două idei în acelaşi paragraf, fie din tratarea aceleiaşi idei în două paragrafe. O
altă eroare frecventă este lipsa de coerenţă a paragrafului, ce apare fie din cauza inconsecvenţei în utilizarea
modelului logic de ordonare a ideilor (ex.: detalii despre trecut, prezent, apoi se revine la trecut înainte de
viitor), fie prin folosirea eronată a unor cuvinte de legătură. Cititorul este ajutat în parcurgerea textului de
sintagme ca: "pe de o parte/pe de altă parte", "în primul rând/ în al doilea rând", "de exemplu", "fie..., fie...", "în
concluzie", "de aceea", "din această cauză" etc. Folosite eronat, ele vor deruta pe cei care citesc textul şi de
aceea trebuie verificate cu atenţie la corectura textului. O a treia eroare frecventă este dezvoltarea inadecvată a
paragrafului, datorită omiterii unor detalii necesare care să-l facă clar şi uşor de înţeles. Din acest motiv cititorul
va ramâne cu întrebări fără răspuns: "de ce?", "cum funcţionează?", ce a vrut să spună cu aceasta?" "de ce
consideră evident acest lucru?"...
6.4.3. Asigurarea accesibilităţii textului
Raportul poate fi parcurs de cititor cu mai multă uşurinţă dacă se asigură o bună structurare, concizia şi
claritatea, relevanţa şi precizia textului.
Structurarea corectă a textului se realizează, aşa cum am vazut, prin ordonarea logică a informaţiilor
şi printr-un format accesibil al acestuia.
Pentru a mări gradul de accesibilitate, secţiunile vor purta un titlu şi vor fi numerotate. Formularea titlurilor se
bazează pe un termen central lămuritor asupra conţinutului secţiunii şi poate fi exprimat în mai multe forme:
º ca enunţ ("Compoziţia rapoartelor") - modalitatea cea mai utilizitată în România;
º ca operaţie ("Cum să compunem rapoartele?");
º ca întrebare (Ce este compoziţia rapoartelor?").
Titlul trebuie privit ca o parte separată şi trebuie evitat ca prima frază a textului să-l includă în vreo
anumită formă. De exemplu, titlul fiind "Compoziţia rapoartelor", autorul nu poate începe prima fraza a secţiunii
în genul: „Prin aceasta înţelegem..." (referire la titlu ca şi cum ar face parte din paragraf), ci "Prin compoziţia
rapoartelor înţelegem...".
Numerotarea părţilor formale uşurează înţelegerea conţinutului lucrării, deoarece cititorul poate controla
cum sunt aşezate ideile de acelaşi rang. Se pot utiliza sisteme diferite de numerotare, cum ar fi:
º evidenţierea titlurilor şi subtitlurilor prin caractere şi mărimi diferite ale literelor;
º sistemul organic de numerotare: ordinea "ierarhică" a semnelor de numerotaţie este următoarea:
1. cifre romane mari (I, II, III...) - pentru secţiunile cele mai ample, care cuprind idei de rangul unu;
2. litere mari (A, B, C...) - pentru subsecţiunile de gradul imediat inferior (de rangul doi);
3. cifre arabe mici (1,2,3...) - pentru subsecţiunile celor anterioare (de rangul trei);
4. litere mici (a, b, c...) - pentru subsecţiunile la cele de rangul trei.
82
º sistemul tehnic de numerotare: permite o structurare mai profundă, prin folosirea doar a cifrelor, deşi,
dacă există prea multe, este mai obositoare decât cea anterioară:
1) 1,2,3...
2) 1.1, 1.2, 1.3 …
3) 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, …; 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 …, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3….
Concizia şi claritatea raportului depind în primul rând de ordonarea corectă a ideilor, dar pot fi sporite
prin respectarea unor reguli de stil cu privire la alegerea cuvintelor, construcţia propoziţiilor şi a paragrafelor.
Raportul trebuie să fie concis şi clar, deoarece reprezintă un instrument de lucru care trebuie să se dovedească
eficace (uşor de înţeles pentru a produce efectele urmărite) şi eficient (accesibilitatea lecturii poate conduce la
reacţii mai prompte ale cititorului).
Cuvintele trebuie să fie cât mai simple, evitându-se construcţiile complicate (ex.: în loc de "a exercita
control", doar "a controla"); de asemenea, limbajul de specialitate trebuie folosit cu precauţie şi doar atât cât este
nevoie. În cazul în care sunt utilizate prescurtări, ceea ce este recomandabil pentru că uşurează lectura, acestea
vor fi explicate la prima apariţie [ex.: "Academia de Studii Economice (ASE)"].
Frazele nu trebuie să fie prea lungi. În cazul raportului, numărul optim de cuvinte care este recomandat
de cei mai multi specialişti pare a fi 22. Aceasta nu reprezintă desigur o cifră magică, ideea subliniată fiind că
fraza de această lungime oferă anumite avantaje: în primul rand, poate fi citită mai uşor, iar în al doilea rând,
există garanţia că va cuprinde doar o singură idee. Dacă numărul cuvintelor depaşeşte, de pildă, limita de 30,
este probabil că sunt tratate la un loc mai multe idei şi atunci autorul poate găsi o soluţie de a împărţi fraza şi a o
face mai clară. Prin urmare, nu atât numărul de cuvinte din frază este important să fie urmărit, ci claritatea ei,
dată de focalizarea asupra unei idei. Construcţia frazelor mai lungi este şi mai pretenţioasă, reclamând atenţie
pentru a o face totuşi clară şi accesibilă.
Paragraful trebuie să se ocupe de un singur aspect al problemei (o singură idee) şi, mai ales în cazul
când sunt extinse, este preferabil să cuprindă fraza tropică.
Relevanţa şi precizia sunt date mai ales de calitatea informaţiilor pe care le conţine raportul. Faptele,
opiniile şi argumentele prezentate în raport trebuie să fie relevante. În contextul subiectului tratat; de asemenea,
trebuie să fie corecte şi să asigure gradul de obiectivitate necesar. O regulă importantă este ca opiniile (autorului
sau ale altor persoane) să fie separate de fapte. Opiniile personale (dacă sunt relevante) şi faptele vor fi plasate în
paragrafe sau chiar secţiuni diferite. Este o eroare compromiţătoare amestecarea lor, de pildă, în fragmentul: "În
domeniul agroturismului, zona Bran a înregistrat în ultimul trimestru zece noi inaugurări de case de primire
(fapt), care sunt placute şi în care te simţi bine (opinie)". Rapoartele care au ca scop convingerea ridică în plus
problema argumentării unei poziţii sau propuneri. Ca tehnică de argumentare pentru rapoartele scrise se
recomandă:
º să nu se prezinte prea multe argumente, ci efortul să se concentreze doar pe câteva, foarte puternice;
º ordinea de expunere a argumentelor va fi de la cel slab la cel puternic (asupra căruia se insistă). Dacă
sunt prezentate mai multe soluţii pentru o problemă, se vor prezenta mai întâi opţiunile mai puţin
dezirabile (care sunt demolate) şi apoi opţiunea dezirabilă (care este susţinută cu argumente). În
argumentarea propunerii proprii, împotriva căreia se pot ridică obiecţii, autorul va expune mai întâi
argumentele contra şi apoi pe cele pro (asupra cărora insistă). Dacă situaţia este inversă, adică scopul
este respingerea unei propuneri, mai întâi sunt dezbătute argumentele în favoarea ei şi apoi cele
contrare.
83
6.5. Lectura eficace
Lectura eficace se bazează pe atitudini şi deprinderi corecte de îndeplinire a sarcinilor de lectură.
6.5.1. Atitudini şi deprinderi de lectură
Atitudinea cititorului trebuie să fie caracterizată prin deschidere pentru noi informaţii, dar şi prin spirit
critic. Cititorul nu este un receptacul pasiv al textului, ci se angajează într-un dialog cu acesta: are loc o
interacţiune între informaţia nou dobândită şi cunoştintele sale anterioare. Aceasta poate conduce la
restructurarea bagajului de cunoştinte iniţial, în sensuI modificării unor practici sau atitudini personale. Astfel
este posibil ca, după lectura unui text convingător, managerul să considere oportun să renunţe la unele proceduri
de lucru mai vechi şi să reflecteze asupra introducerii unor schimbări. Cititorul unui text îşi exercită cu ocazia
lecturii şi spiritul său critic: acestă îşi va pune întrebări privitoare la informaţiile oferite de autor, va pune la
îndoială ideile expuse sau va respinge argumentele neconvingătoare.
Totuşi trebuie anumite precauţii în exercitarea spiritului critic. Înainte de a respinge ceva, trebuie ca
cititorul însuşi să fie în măsură să înţeleagă textul, altfel spiritul critic ar fi marcat de superficialitate sau de
influenţa ideilor preconcepute. În plus, în lumea afacerilor, aprecierea materialului scris este adesea influenţată
şi de interesele şi obiectivele diferite. S-ar putea astfel ca raportul unui angajat, deşi corect ca ideaţie şi
argumentare, să însemne punerea sub semnul întrebării a unei stări de lucru existente, ceea ce ar intra în
contradicţie cu interesul de moment al celui care îl citeşte. În acest caz, manifestarea critică nu îşi are
justificarea. De aceea, cel care primeşte un studiu sau un raport, înainte de a-şi exprima dezacordul (sau
acordul), ar trebui să se supună la un test, încercând să găsească răspuns la întrebările: "De ce nu sunt (sunt) de
acord?", "Ce argumente am?". Sau, înainte de a respinge propunerile raportului, să adauge şi întrebarea: "Ce
alternativa propun?".
Atitudinea activă faţă de textul citit se materializează prin anumite deprinderi corecte de abordare a
lecturii, aşa cum sunt: definirea scopului şi formularea unor ipoteze.
O practică utilă de lectura este ca cititorul să-şi fixeze anumite obiective de realizat înainte de citirea
materialului. Prin aceasta, cititorul poate stăpâni mai uşor multitudinea de informaţii noi care îi vor fi supuse
atenţiei, ştiind mai bine asupra căror aspecte să-şi concentreze atenţia. De exemplu, în cazul unui articol foarte
lung în care sunt descrise procesele de negociere colectivă a salariilor, cititorul care îşi fixează ca obiectiv să
înţeleagă influenţa puterii şi a timpului va trece cu uşurinţă peste alte elemente cuprinse în articol. O excepţie
permisă pentru abandonarea cursului fixat poate apărea din nevoia de a studia anumite concepte sau aspecte,
fără de care n-ar întelege corect cele citite.
O bună practică este, de asemenea, formularea unor ipoteze despre ideile şi conţinutul textului înainte
sau în timpul lecturii. Acest lucru nu este de deloc neobişnuit: să ne gandim cum, citind un roman poliţist, ne
formăm convingerea că un anumit personaj este asasinul căutat. În mod asemănător, putem transpune aceasta
experienţă la lectura altor materiale (mai aride). Astfel, citind un articol intitulat: "Managerul de succes şi
managerul competent" (de Fred Luther), cu scopul de a scrie un material despre stilul de conducere, cineva îşi
va construi o primă ipoteză: există două tipuri diferite de manageri. Încercând să găsească confirmarea sau
infirmarea ipotezei, interesul pentru lectura materialului va fi mai mare şi va căpăta o focalizare precisă; cititorul
va naviga prin text mai uşor şi îl va înţelege mai bine.
6.5.2. Întocmirea fişelor bibliografice
84
În cazul unei cercetări ample, ce presupune citirea multor materiale, cum ar fi articole de specialitate sau
cărţi, planificarea începe prin stabilirea unei bibliografii. Pregătirea bibliografiei de lucru presupune în primul
rând să se întocmească lista titlurilor de cărţi sau articole din reviste de specialitate disponibile care au legatură
cu subiectul tratat în lucrare. În al doilea rând, se va adopta lucrul cu fişe, completându-se pentru fiecare sursă,
pe o foaie de hârtie sau de carton de dimensiuni convenabile, o fişă bibliografică (figura nr. 2). Elementele
principale ale acesteia sunt: autorul, titlul lucrării, editura şi anul ediţiei pentru cărţi şi titlul, numărul, data,
pagina pentru reviste. La sfârşitul foii se lasă spaţiu pentru a se nota problemele relevante, precizându-se
paginile sau capitolele unde sunt tratate în text.

Figura nr. 16 – Model de fişă bibliografică
Aceste fişe sunt rezultatul unui prim contact cu bibliografia. Dacă numărul lor este mare, pot fi
numerotate cu cifre, acestea servind şi drept cod de identificare a sursei pentru referirile ulterioare (ex.: citarea
sursei în textul lucrării).
6.5.3. Tipuri de lectură
Cititorul îşi va fixa strategia potrivită de lectură, aşa cum am văzut, în funcţie de tipul materialului (ex.:
o scrisoare de o pagină, un raport lung, o carte de specialitate) şi de scop (ex.: căutarea unei informaţii specifice,
înţelegerea unui subiect actual, învăţarea). De exemplu, managerul citeşte oferta unui furnizor în întregime şi cu
mare atenţie, dar frunzăreşte o revistă în căutarea unor aspecte interesante. Prin urmare, cititorul va decide dacă
să aprofundeze textul sau doar să-l citeasca selectiv. Se pot distinge mai multe tipuri de lectură: scanarea
textului, lectura superficială şi lectura aprofundată.
Scanarea textului presupune parcurgerea paginii cu privirea în cautarea anumitor informaţii din text.
Este o acţiune similară căutării numărului unei persoane din cartea de telefon.
Lectura superficială este un tip de citire selectivă, mai complexă decât scanarea, al cărui scop este fie
căutarea unor informaţii specifice, fie doar realizarea unei prime cunoaşteri a conţinutului şi structurii textului.
Ea se bazează pe elementele ajutătoare, introduse de autorii unor cărţi în structura acestora, cu scopul de a
facilita orientarea cititorilor. Acestea sunt:
º introducerea: o introducere corectă va "pregăti scena" pentru cititor. Sunt clarificate: tema abordată,
gradul de acoperire a temei (tratare exhaustivă sau parţială, din mai multe perspective sau din punct de
vedere personal), ordinea în care sunt examinate aspectele etc.;
85
º cuprinsul (tabla de materii): oferă o imagine a modului de structurare a lucrării;
º indexul pe subiecte: în finalul unor cărţi, autorul include adesea o listă a subiectelor şi pagina unde sunt
tratate, astfel că cititorul are posibilitatea să meargă direct la acele secţiuni care îl interesează. De
asemenea, indexul ajută la întocmirea unor liste de concepte sau subiecte;
º rezumatul capitolelor sau rezumatul final al lucrării: lectura acestora completează cunoaşterea de către
cititor a ideilor şi argumentelor autorului.
În afara elementelor menţionate, cititorul este sprijinit de elementele de compoziţie, destinate să asigure
o mai mare accesibilitate a textului. În acest sens sunt importante:
º respectarea regulii de fier a paragrafelor, de a trata o singură idee;
º structurarea paragrafelor explicative şi persuasive în fraza tropică şi detalii. În acest fel, doar citind
începuturile (sau sfârşiturile paragrafelor), cititorul ia cunoştinţă de ideile tratate de autor (nu şi de
argumentarea lor). În plus, obţine o înţelegere a felului în care este structurat materialul şi a intenţiilor
autorului. Citirea aprofundată ulterioară porneşte astfel de la o bază mai bogată şi devine mai uşoară;
º semnalele lingvistice sub formă de cuvinte de legatură (şi, dar, ori etc.), prepoziţii, adverbe şi locuţiuni
("de exemplu", "astfel", "iată de ce", "deoarece", "în concluzie", "pe de o parte... pe de altă parte", "în
primul rând... în al doilea rând" etc.). Acestea ajută la înţelegerea frazelor şi, prin aceasta, a ideilor şi
argumentelor. De pildă, presupunând că cititorul întâlneşte sintagma: "în al doilea rând", atunci cu
siguranţă se va întoarce pentru a gasi perechea "în primul rând", peste care probabil a trecut din
neatenţie. Dezvoltarea percepţiei semnalelor lingvistice ajută cititorul, chiar în cazul lecturii
superficiale.
Lectura aprofundată presupune citirea întregului text cu atenţie, pentru a-l înţelege în profunzime. Ea
poate fi precedată de forme de lectura selectivă (scanare sau lectură superficială), care îi asigură cititorului o
primă cunoştinţă cu textul, ajutându-l să înţeleagă cum este structurat, care este gradul de dificultate sau care
sunt principalele teme şi idei.
Mai ales în cazul unui text dificil (un studiu, un tratat, un raport amplu foarte important), sarcina de
lectură trebuie planificată şi organizată. O bună tehnică este împărţirea materialului în unităţi de lectură, adică
părţi care să poată fi parcurse printr-o citire continuă, fără pauze, într-o durată rezonabilă. Este recomandabil ca
aceasta din urmă să corespundă perioadei optime de concentrare a individului, de regulă de 30-40 de minute. De
asemenea, este bine ca unitatea stabilită să se suprapună, pe cât posibil, peste diviziunile formale ale lucrării.
Împărţirea textului devine un truc psihologic prin marcarea începutului şi sfârşitului unităţilor de lectură (de
pildă, prin etichete): cititorul poate sesiza astfel progresul făcut, iar apropierea de semnul finalii susţine efortul şi
concentrarea.
6.5.4. Citirea rapidă
Citirea rapidă este împiedicată de trei factori: lipsa de concentrare, citirea serială (cuvânt cu cuvânt) şi
subvocalizarea.
Concentrarea cititorului (mai ales în cazul lecturii aprofundate) este perturbată, de regulă, de gândul
insidios ca: "am muncit destul" (chiar dacă continuăm să citim) şi de reverie. Baza obiectivă a reveriei este că
oamenii gândesc mai repede decât citesc şi de aceea gândurile pot lua cu uşurinţă o altă direcţie.
Citirea serială înseamnă fixarea privirii pe fiecare cuvânt. Dezavantajul este dublu: pe de o parte, citim
mai încet, pe de altă parte, întâmpinăm greutăţi în înţelegerea frazei, forţându-ne să o reluam pe aceasta sau
întregul pasaj. Corectarea acestui obicei presupune exerciţiu de lectură, astfel încât să cuprindem cu privirea din
ce în ce mai multe cuvinte, preferabil cuvântul principal şi determinanţii lui (substantivul şi determinanţii săi,
verbul şi complementele sale etc.).
Subvocalizarea înseamnă pronunţia prin mişcarea buzelor sau pronunţia în gând a cuvintelor citite. Ne
86
putem da seama că mişcăm buzele punând degetul pe ele în timp ce citim. Pentru corectare, se pot folosi trucuri
simple, cum ar fi să ţinem în gură un creion sau să mestecăm gumă. Pentru rostirea în gând a cuvintelor singura
cale este să reuşim să citim mai repede, astfel încât aceasta să nu mai fie posibilă.
Citirea rapidă nu înseamnă însă întotdeauna o citire eficace, deoarece este posibil ca ceea ce se câştigă
în viteză să se piardă în gradul de înţelegere al textului. Din acest motiv ea nu trebuie să reprezinte neapărat un
obiectiv prioritar de perfecţionare a capacităţii de lectură.
6.5.5. Luarea notiţelor
Două aspecte sunt importante atunci când trebuie luate notiţe: momentul şi modalitatea de lucru. În ceea
ce priveşte momentul luării notiţelor nu este recomandat ca acesta să fie concomitent cu citirea textului,
deoarece apare riscul producerii unor însemnări nesistematizate şi lipsite de profunzime (eventual, fiind doar o
preluare a formulărilor autorului). Cititorul are mai întâi nevoie să reflecteze asupra celor citite, ceea ce se poate
realiză doar după lectură aprofundată a secţiunii respective sau a întregului text. În plus, oprirea frecvenţa pentru
a nota câte ceva întrerupe continuitatea lecturii şi actionează negativ chiar asupra înţelegerii textului.
Câteva modalităţi uzuale de luare a notiţelor sunt:
º rezumatul: Rezumarea textului se face pe foi de hârtie sau pe fişe; această din urmă metoda are
avantajul de a permite indexarea şi sortarea ulterioară dupa diferite criterii. O greşeală frecventă a
realizării rezumatelor, mai ales dacă notiţele sunt luate la prima lectură, este să se utilizeze pe larg
formulările din text, înainte de prelucrarea lui interioară. O practică valoroasă este să fie identificaţi
termenii - cheie, care să constituie baza schematizării conţinutului textului.
º schemele grafice: Procesele descrise, ideile şi argumentele lor pot fi notate nu sub formă de text, ci prin
scheme grafice, utilizând, de pildă, diagrama spray, modelul simplu de intrare - ieşire, diagrama
cauzelor multiple etc.
º tabelele: În anumite cazuri se pot folosi tabele comparative în care se face distincţia între categorii sau
concepte diferite. Acestea sunt mai ales utile în cazul unor clasificări sau al unor comparaţii: pe verticală
se pot trece criteriile de comparaţie, iar pe orizontală categoriile identificate (sau invers).
Capitolul 7 - TEHNICI DE COMUNICARE ORALĂ
În activitatea profesională avem ocazia să vorbim, datorită numeroaselor contacte şi întâlniri pe care le
avem cu alte persoane: superiori, egali, subalterni, furnizori, clienţi etc. În agenda de lucru a unui director pot fi
găsite notite de genul: "ora 9 - şedinţă de plan cu membrii departamentului"; "ora 10,15 - discuţie cu
Georgescu"; "ora 12,30 - masa cu directorul Ionescu de la firma X (furnizor)"; "ora 14 - prezentarea noii politici
de promovare a personalului în faţa a douazeci de angajati din diverse departamente". Toate aceste situaţii
presupun întâlnirea faţă în faţă dintre director şi o persoană ori mai multe persoane. Întâlnirile de la ora 10,15 şi
de la ora 12,30 sunt ilustrative pentru primul caz, celelalte (şedinţa, prezentarea) pentru cel de-al doilea.
Cea mai mare parte a comunicării în organizaţie se desfaşoară în formă orală; managerii şi angajatii
comunică permanent, aşa cum se constată din exemplul precedent. Vom examina contextul general, punând în
evidenţă tipurile şi stilurile practicate de angajati, dar şi principalele aspecte care contribuie la asigurarea
eficacităţii comunicării orale. Modul în care se desfaşoară procesele sunt diferite în situaţiile când schimbul de
mesaje se realizează între două persoane ori când sunt implicate mai multe. Din acest motiv vom discuta
aspectele legate de pregătirea şi desfaşurarea interviului, şedinţei şi prezentării.
87
Obiectivele urmărite sunt:
• cunoaşterea formelor, stilurilor şi factorilor determinanţi ai comunicării orale în context profesional;
• cunoaşterea problemelor relevante ale organizării şi conducerii interviului, şedinţei şi prezentării;
• creşterea eficacităţii comunicării în timpul interviului, şedinţei şi prezentării.
7.1. Contextul general al comunicării orale de afaceri
Varietatea şi formele întâlnirilor faţă în faţă sunt greu de surprins într-o sistematizare riguroasă; totuşi
pot fi separate câteva forme de comunicare orală în funcţie de numărul participanţilor care iau parte la proces.
De asemenea, situaţiile de comunicare orală implică un anumit stil de abordare de către părţi.
7.1.1. Forme de comunicare orală
În funcţie de numărul participanţilor, se poate face distincţie între fazele comunicării de la persoană la
persoană, în grup sau de la o persoană către un public larg, care presupun reguli şi fac apel la tehnici diferite.
× Comunicarea de la persoană la persoană:
Comunicarea interpersonală în care sunt angajati doi indivizi poate avea un grad diferit de formalizare.
Ea este informală în multe cazuri, de exemplu, atunci când doi sau mai mulţi colegi flecăresc pe culoar.
Conversaţia dintre director şi un subaltern, chiar dacă este liberă, introduce totuşi un element de formalizare
(cine poate să fie foarte sincer în discuţia cu şeful?). Alteori, prin repetare, s-a ajuns ca unele dintre întâlniri să
fie formalizate, fiindu-le asociate reguli şi proceduri privitoare la desfăşurarea lor.
O modalitate formală de comunicare de la persoană la persoană este interviul. Accepţiunea uzuală, de
dicţionar, a termenului acoperea situaţia în care un ziarist pune întrebări unei personalităţi, pentru a înregistra
părerile sale într-o anumită problemă, cu scopul de a le face publice prin mass-media. Însă şi în activitatea
profesională se face adesea la acest tip de comunicare, pentru rezolvarea unor sarcini manageriale curente, cum
ar fi: selecţia personalului, evaluarea performanţei angajaţilor, discutarea într-un cadru formal al unor probleme
(de disciplină, legate de cariera subordonatului, prilejuite de părăsirea de către angajat a organizaţiei etc.).
Astfel, termenul este tot mai uzitat în acest domeniu.
× Comunicarea în cadrul grupului:
În cadrul organizaţiei funcţionează grupuri şi echipe, cu structura şi durata de funcţionare permanente
sau temporare (secţii, departamente, consiliul de administraţie, echipe de proiect, cercurile calităţii). Ca urmare,
o formă frecventă de comunicare orală între membrii lor este şedinţa.
× Comunicarea în faţa publicului:
88
Adesea, angajatul este pus în situaţia să vorbească în faţa unui auditoriu (în public), fie că acesta este
format din persoane din cadrul organizaţiei sau din afara acesteia. Această situaţie este denumită prin termenul
de prezentare.
Prezentarea descrie o activitate de sine stătătoare de a vorbi în public, expunând o temă specifică, cu
scopul de a informa, a instrui, a convinge sau chiar a amuza. Auditoriul, de regulă, ascultă ideile şi opiniile
prezentatorului fără a interveni, deşi, în funcţie de context, poate pune întrebări şi poate cere explicaţii. Prin
urmare, prezentarea exclude dezbaterea temei, având mai degrabă caracterul de comunicare unidirecţionată.
Exemplele pot fi numeroase: preşedintele companiei informează acţionarii asupra rezultatelor obţinute în ultimul
exerciţiu financiar, o firmă organizează un simpozion la care invită principalii clienţi pentru a le prezenta un nou
produs, un specialist prezintă unor grupuri de salariaţi planul de creştere al calităţii iniţiat de conducere.
Prezentările în faţa unui auditoriu sunt necesare în situaţii foarte diverse şi au formă şi durată diferite. O şedinţă
de informare (briefing) este mai degrabă o prezentare, prin faptul că există un vorbitor care expune fapte, date
sau idei, fără a prilejui dezbaterea acestora între cei prezenţi. Alte prezentări scurte sunt cele câteva cuvinte
adresate tuturor la un banchet, deschiderea lucrărilor unei conferinţe, simpozion sau seminar şi, în general,
atunci când cineva este rugat "să spună câteva cuvinte". Prezentările lungi presupun o temă prestabilită şi o
pregătire adecvată a expunerii.
Comunicarea orală în organizaţie se desfaşoară, aşadar, pe mai multe niveluri: individual (între
persoane), în echipă sau în faţa publicului. Astfel discuţia individuală dintre două persoane poate constitui o
situaţie de negociere sau aceasta poate să aibă loc în cadrul echipei. Sau în timpul şedintei, un vorbitor face o
prezentare celorlalţi membri (publicul). Comunicarea orală la fiecare nivel al acesteia are anumite exigenţe. Pe
de altă parte, stilul comunicării poate fi foarte diferit, de pildă, prin gradul său de formalism.
7.1.2. Stiluri de comunicare orală
Întâlnirile sunt abordate în stiluri foarte diferite: unele respectă proceduri şi reguli ferme în desfaşurare,
altele decurg liber, imprevizibil; unele se găsesc sub semnul armoniei şi înţelegerii, altele sunt marcate de
fricţiuni şi neînţelegeri. Martin Joos (1962) propune cinci trepte ale comunicării orale: "rece", "formal",
"consultativ", "cotidian" şi "intim".
º stilul rece:
Comunicarea este unidirecţionată, astfel că emiţătorul nu cunoaşte auditoriul şi nu poate primi feedback
de la acesta. Mesajul este, de regulă, pregătit cu mare atenţie, aşa cum este cazul comunicării prin radio sau
televiziune.
º stilul formal:
Comunicarea se bazează pe reguli şi proceduri care o guvernează, iar mesajul este de obicei bine
pregătit în prealabil; limbajul este îngrijit, evitându-se argoul, repetiţiile, lăsarea în suspensie a frazei.
Comunicarea este marcată de importanţa subiectului sau diferenţa de statut dintre participanţi, iar părţile (sau cel
puţin emiţătorul) acordă atenţie pregătirii şi expunerii mesajului. Caracterul formal poate apărea în toate tipurile
de comunicare orală: între persoane, în şedinte şi, întotdeauna, în cazul prezentării în faţa unui public.
º stilul consultativ (informal):
Comunicarea informală presupune că discuţiile se desfaşoară liber, fără a se supune unor reguli şi
proceduri stricte, altele decât cele fireşti, reclamate de scopul realizării unei bune comunicări. Limbajul este mai
relaxat, acceptându-se ezitări, reluări sau dezacorduri. Partenerii iau parte activă la discuţii, expunându-şi
punctele de vedere proprii, dar arătând totodată interes şi consideraţie pentru ale celorlalţi. O anumită pregatire a
89
comunicării este necesară, de pildă, prin fixarea unei teme sau chiar a unor reguli (ex.: "să nu ne întrerupem unii
pe alţii", "să nu discutăm despre persoanele care nu sunt de faţă"). Stilul consultativ este din ce în ce mai agreat
în organizaţiile moderne, majoritatea discuţiilor cu caracter profesional, şedinţele, negocierea desfăşurându-se în
acest registru.
º stilul cotidian: .
Exemplul cel mai clar de utilizare a stilului cotidian este conversaţia liberă între prieteni sau colegii de
serviciu; limbajul folosit este relaxat, se recurge uneori la argou sau la coduri cunoscute doar de participanţi.
Comparativ cu stilurile anterioare, există deplină libertate în abordarea subiectelor sau în alegerea modului de
comunicare. Nu se stabileşte în prealabil un subiect al discuţiei, aceasta dezvoltându-se după dorinţa şi inspiraţia
participanţilor. De asemenea, nu sunt luate în considerare aspecte de echitabilă repartizare a timpului între
vorbitori (este posibil că unul să acapareze întreaga discuţie). Totuşi conversaţia respectă şi ea anumite reguli,
care permit să se transfere cuvântul de la un participant la altul, astfel încât să nu se suprapună doi vorbitori.
º stilul intim:
Stilul intim este utilizat în conversaţia dintre persoane foarte apropiate. Mesajele conţin nu numai fapte
şi opinii, ci exprimă şi sentimentele şi trăirile sufleteşti ale vorbitorilor. Limbajul este emoţional şi abundă în
coduri personale, care au semnificaţie doar pentru participanţi.
7.1.3. Calităţile comunicării orale de afaceri
Comunicarea orală în afaceri urmăreşte scopuri practice precise, dar reprezintă în acelaşi timp şi o
modalitate prin care emiţătorul îşi manifestă interesul pentru ce se întâmplă în jurul său şi pentru ceilalţi oameni.
Calităţile acesteia trebuie să vizeze ambele planuri: al conţinutului şi al relaţiei. Pe plan relaţional, comunicarea
de afaceri este sprijinită în primul rând de empatie şi de naturaleţe; pe planul conţinutului, aspectele esenţiale
sunt claritatea gândirii şi claritatea limbajului.
Empatia reprezintă capacitatea persoanei de a privi lucrurile prin ochii celuilalt, de a simţi ceea ce
simte celălalt. În anumite domenii, cum este cel al vânzărilor, fără această aptitudine nu este posibil ca cineva să
devină un bun profesionist. Empatia se asociază cu capacitatea de a accepta şi a înţelege interlocutorul. Pe
planul comportamental interpersonal, aceasta se traduce prin stăpânirea emoţiilor negative, a tentaţiei de a
acuza, de a emite judecăţi de valoare şi de a critica. Nu înseamnă că vorbitorul trebuie să fie întotdeauna de
acord cu interlocutorul sau că nu trebuie să-şi apere propriile convingeri. Înseamnă doar că nu trebuie anulat
respectul pentru interlocutor ca persoană şi nu trebuie contestat dreptul sau de a avea propriile opinii şi
sentimente (diferite). De asemenea, empatia presupune un interes netrucat faţă de subiect şi interlocutor. EI nu
trebuie să renunţe uşor la interesul pentru celălalt în favoarea preocupării faţă de sine. Astfel se evită situaţiile ca
la afirmaţia: "Mă doare capul" facută de partener, celălalt să spună: "Da, îmi pare rău! Dar să vezi ce tare m-a
durut pe mine ieri."
Naturaleţea este o altă calitate valoroasă pentru o bună comunicare de afaceri şi se bazează pe o
atitudine adecvată faţă de interlocutor. Vorbitorul interacţionează adesea cu apropiaţii, cu persoane cunoscute,
dar şi cu necunoscuţi, cu persoane având un statut social superior. În această ultimă situaţie, este adesea în
pericol să devina rigid, stângaci sau să simuleze; este firesc adesea să fie nervos şi stresat. Arthur Bell (1992)
expune câteva remedii bazate pe atitudinea cu care vorbitorul poate aborda episodul de comunicare:
º să nu aibă ambiţia de a fi perfect (poate greşi pentru că acest lucru este uman);
º să se concentreze asupra mesajului şi ascultătorilor (ce doreşte ca aceştia să afle sau să înveţe din
spusele sale), încetând să fie preocupat de sine (cum arată, cum vorbeşte, cum se mişcă).
Claritatea gândirii. Mesajul va fi clar şi uşor de înţeles dacă şi gândurile sunt clare şi bine organizate.
Uneori complexitatea gândurilor devine o barieră, mai ales dacă vorbitorul nu are timpul necesar sau nu are
90
apetenţă pentru "arta conversaţiei". Sunt persoane cărora le face placere să vorbească şi au capacitatea de a
simplifica gândurile astfel încât să devină uşor exprimabile (cu riscul de a fi uneori prea simplificatoare). Altele
se grăbesc să exprime gândurile prea complexe, rezultând formule “necomerciale”.
Remediile cele mai importante sunt:
º clarificarea obiectivelor urmărite şi organizarea adecvată a punctelor mesajului. Exigenţele privitor la
pregătirea mesajului sunt diferite în funcţie de situaţie. În cazul conversaţiei, mesajele se organizează
spontan, resortul fiind doar plăcerea discuţiei cu ceilalţi. În numeroase alte situaţii de comunicare de
afaceri este necesar ca emiţătorul să conştientizeze obiectivele, contextul şi să aibă o idee asupra
structurii discursului său.
º investirea de timp şi abordarea cu răbdare a episodului de comunicare. Acest lucru nu este întotdeauna
uşor de realizat, din cauza presiunii timpului, stresului sau unor stări sufleteşti de moment care limitează
interesul pentru ceilalţi, fenomene frecvente la locul de muncă. Rămâne ca o sarcină a emiţătorului să
găsească mijloacele practice pentru a-şi stimula interesul pentru şi pentru a găsi ritmul potrivit pentru
comunicare.
º luarea în considerare a obiectivelor, intereselor şi poziţiilor interlocutorului. Nu trebuie pierdut din
vedere că procesul de comunicare interpersonală reprezintă în esenţă un schimb: de mesaje şi de
înţelegere asupra realităţii. De aici rezultă ideea că nici unul dintre participanţi nu va putea să-şi impună
în mod strict propriul plan de comunicare. De exemplu, directorul care discută despre o anumita sarcină
de muncă cu un subaltern încearcă să controleze fluxul comunicaţional, dar trebuie să facă anumite
concesii felului în care celălalt înţelege lucrurile sau încearcă să-şi promoveze interesele. S-ar putea să
fie deranjat de ceea ce i se pare că este o încetineală în a pricepe nişte lucruri evidente sau de
numeroasele divagaţii pe care le face. Totuşi, evitând să-şi impună stilul de comunicare, va trebui să
accepte o parte din influenţa celuilalt, rezultând un episod de comunicare diferit de viziunea sa iniţială.
Claritatea limbajului se bazează nu numai pe cunoaşterea subiectului abordat sau pe deţinerea unui
vocabular bogat, dar şi pe modul în care sunt abordate etapele comunicării (planificarea, codificarea). În
activitatea de afaceri este preferată exprimarea simplă şi directă. Codificarea mesajului de către emiţător trebuie
să fie adecvată împrejurărilor şi interlocutorilor (de pildă, nu întotdeauna este de dorit să recurgă la limbajul de
specialitate). Fiecare individ are un fel inconfundabil de a vorbi şi îşi construieşte frazele şi propoziţiile într-un
mod particular. Totuşi discursul său nu poate fi acelaşi în orice împrejurare. Alături de conturarea unor obiective
şi a unei structuri a ideilor, reflecţia (sau doar intuirea) caracteristicilor auditoriului permite celui care vorbeşte
să realizeze o comunicare eficace.
Caracterul direct al exprimării este, de asemenea, o calitate esenţială în comunicarea de afaceri, opus
explicaţiilor lungi şi neclare. Arthur Bell recomandă câteva reguli care îl pot ajuta pe vorbitor să facă discursul
său mai penetrant:
º formularea unor întrebări care dirijează curgerea ideilor (ex.: "Ce credeţi că ar trebui făcut dacă actualul
sistem de rabaturi nu funcţionează?" sau "Trebuie să ne punem întrebarea: Oare vina aparţine doar
distribuitorilor noştri?").
º formularea ideilor în fraze scurte. Aşa cum, în cazul raportului, lungimea optimă a frazei s-a considerat
că este de 22 de cuvinte, în comunicarea orală se poate recurge la o abordare similară. Exprimarea
ideilor prin fraze lungi va abate atenţia vorbitorului de la conţinut spre forma expunerii, crescând
incidenţa unor erori de formă (inclusiv greşeli gramaticale). Din acest motiv se recomandă să fie evitate
în discurs frazele lungi, să fie curaţate de formulări preţioase şi redundante, mergându-se direct la esenţa
mesajului.
Precizia mesajelor este o altă calitate apreciată în comunicarea de afaceri. Aceasta se bazează pe
deţinerea unor informaţii corecte şi valoroase, culese din surse demne de încredere. De asemenea, vor fi evitate
cât mai mult posibil exprimările de tipul: "Toată lumea ştie..." sau "Este evident…", care sunt uşor contestabile.
91
7.1.4. Limitele canalelor de comunicare din organizaţie
Canalele organizaţionale formale şi informale, pe lânga rolul extrem de util pe care îl joacă în
configurarea comunicării interne din cadrul organizaţiei, au şi limite inerente.
Comunicarea formală de sus în jos, prin caracteristicile sale, creează anumite bariere în calea
eficacităţii. În primul rand, este incompletă: subalternii, care în prezent sunt mult mai educaţi şi se simt mult mai
liberi decât în trecut, doresc să cunoască mai bine ceea ce se întâmplă în jurul lor. Canalele formale nu le asigură
satisfacerea completă acestei nevoi de informaţie; de fapt, este aproape o regulă faptul că superiorii transmit
întotdeauna mai puţine informaţii decât simt nevoia subalternii. În al doilea rând, este imprecisă: pe măsură ce
mesajul oral este transmis de la o persoană la alta în jos, pe scara ierarhică, are loc o pierdere de informaţii. Un
studiu a relevat faptul că pierderea de informaţii a mesajului, în drumul parcurs între vârful piramidei (comitetul
director) şi nivelul de bază (muncitorii dintr-o secţie), este substanţială, de aproape 80%. În al treilea rând, este
marcată de preponderenţa statutului social, superiorii nu comunică adesea în mod eficace, datorită unor cauze
cum ar fi:
º diferenţele de puncte de vedere (ex.: directorul apreciază performanţa în funcţie de rezultatele activităţii,
iar subalternul în funcţie de efortul depus şi timpul consumat);
º lipsa de încredere din partea subalternului, provocată de contactele directe rare;
º lipsa de încredere datorată percepţiei subalternului că superiorul are un interes diferit de al său (ex.:
directorul este cel responsabil de creşterea productivităţii).
Comunicarea formală de jos în sus este pândită şi ea de o serie de riscuri şi blocaje. În primul rand,
acestea apar dinspre superior, care nu acordă uneori suficientă atenţie celorlalti. Cauzele pot fi:
º presupuneri false ("ştiu cum gandeşte şi ce vrea să spună celălalt");
º presiunea timpului şi stresul;
º superiorul încearcă (în mod inconştient) să se protejeze de informaţii negative.
În al doilea rand, blocajele pot veni de la subordonat însuşi, în cazul în care este prea conformist sau
prea zelos. Subordonatul conformist are tendinţa de a transmite numai “ce vrea să audă şeful”, ascunzând, de
regulă, informaţia negativă, de teamă să nu fie etichetat ca negativist.
Subordonatul zelos are tendinţa de a transmite mult mai multe informaţii decât ar fi necesare.
Comunicarea formală orizontală este ameninţată de blocaje datorate stilului de conducere dominant în
organizaţie, adâncirii specializării sau mecanismelor de protecţie psihologică adoptate în anumite condiţii de
angajati. Stilul de conducere predominant îşi pune de regulă amprenta asupra volumului şi rolului jucat de
comunicarea orizontală. Când este predominant autoritar efectul va fi controlul fluxului de mesaje: fiecărei zone
de activitate îi sunt rezervate doar informaţiile pe care conducerea le consideră necesare, iar schimbul direct de
mesaje, necontrolat, între persoane din departamente diferite nu este încurajat. Specializarea îngustă face ca
departamentele să aibă preocupări distincte şi chiar să dezvolte valori şi atitudini proprii. Se restrânge astfel aria
comună de interes şi de înţelegere şi se diminuează comunicarea orizontală. Formele de protecţie psihologică
apar atunci când angajaţii doresc să se protejeze de riscurile care pot apărea din relaţiile interpersonale cu
ceilalţi, atunci când aceste riscuri pot fi substanţiale. O astfel de formă este birocratizarea relaţiilor: angajaţii se
comportă strict după norme şi proceduri, depersonalizând astfel legătura umană dintre ei. O altă formă de
protecţie psihologică este conformismul: angajatul devine un fel de "yes-man" care urmează intotdeauna opinia
generală a grupului şi nu-şi exprimă dezacordul.
Aparent, comunicarea orizontală implică o relaţie între egali. În realitate, membrii grupului, chiar dacă
oficial au acelaşi statut şi aceeaşi putere, nu sunt în totalitate egali. Schein (1970) arăta că între aceştia apar
92
diferenţe semnificative în funcţie de cum sunt plasaţi, informal, în grup. Putem distinge următoarele poziţionări
ale rolurilor (figura nr. 1):
Figura nr. 17 – Poziţionarea informală în cadrul grupului
(Schein, 1970)
º lider informal, care se situează în centrul atenţiei, cunoaşte ce se întâmplă în jur şi "cum stau lucrurile";
º persoana de încredere, ale cărei opinii sunt aproape întotdeauna ascultate;
º nou venit, care se află la periferia cercului de "egali";
º outsider: persoana care doreşte să facă parte din grup, de pildă, un candidat pentru un anumit post.
Exigenţele care apar la comunicarea pe verticală (ex.: manifestarea respectului faţă de superior) sunt
valabile şi în cazul în care posesorii rolurilor au poziţii informale diferite în grup (noul venit acordă consideraţie
liderului sau persoanelor de încredere).
În comunicarea informală, un risc major este apariţia zvonurilor, care proliferează mai ales în
perioadele dificile ale întreprinderii. Împotriva zvonurilor este foarte greu de luptat (aşa cum bine ştiu cei
amatori să calomnieze), dar în organizaţie trebuie încercat să se gasească de fiecare dată un antidot. Astfel, o
bună practică de a împiedica apariţia zvonului este să se transmită informaţiile corecte, prin intermediul
persoanelor cheie din reţea. Anumite întreprinderi au găsit soluţia ca, în perioadele de proliferare a zvonurilor,
să organizeze un "centru al zvonurilor", în care angajaţii să afle confirmarea sau infirmarea lor.
7.2. Interviul
Interviul reprezintă o întâlnire faţă în faţă a unei persoane (de regulă, un superior), care pune întrebari
unei alte persoane (de regulă, un subordonat), cu scopul de a afla părerile sau sugestiile sale legate de o
problemă specifică. Suntem astfel în prezenţa unei comunicări bilaterale, bazate pe punerea de întrebări şi
formularea de răspunsuri. Una dintre părţi, cea care ia interviul ("ziaristul"), joacă un rol activ în pregătirea şi
controlul fluxului comunicaţional. De fapt, cea de-a doua parte, intervievatul, apare având rolul cel mai
important, prin faptul că informaţiile oferite de acesta sunt cele căutate. Astfel conducătorul interviului este
interesat să afle dacă un candidat corespunde postului (interviul de angajare) sau opiniile angajatului privitor la
cauzele scăderii performanţei (interviu de evaluare).
Gradul de formalism în desfăşurarea interviului diferă în funcţie de cultura şi stilul de conducere din organizaţia
respectivă. Oricum, un anumit grad de formalism există în mod inerent, prin faptul că cele două părţi deţin roluri
diferite şi recunosc caracterul special şi funcţiile acestei interacţiuni.
De asemenea, comunicarea este, de regulă, bine structurată, ceea ce presupune parcurgerea unei etape de
pregătire şi respectarea unor reguli ale desfăşurării interviului.
93
7.2.1. Tipuri de interviuri
În funcţie de scopul interviului, se disting mai multe tipuri:
º interviul de selecţie: Interviul este o modalitate favorizată de selectare a candidaţilor pentru ocuparea
unor posturi. Întrebările vizează să determine în ce măsură solicitantul interesat de post poate să
îndeplinească în mod competent munca respectivă şi şansele de a se încadra în colectiv.
º interviul de evaluare: Printre alte modalităţi de evaluare a performanţei personalului, managerul
recurge periodic (semestrial, anual) la interviul de evaluare. Acesta urmează unor etape preliminare
(completarea unor fişe) şi constă într-o discuţie a superiorului ierarhic cu fiecare angajat. Scopul este să
se determine modul de îndeplinire al sarcinilor, evoluţia angajatului în muncă şi obstacolele pe care le
întâmpină.
º interviul disciplinar: În ciuda denumirii, scopul interviului disciplinar este acelaşi cu cel precedent, şi
anume sporirea performanţei angajatului. Apariţia unor probleme în îndeplinirea muncii sale este un
semnal că ceva nu este în regulă. Clarificarea faptelor, identificarea cauzelor şi găsirea măsurilor
potrivite se pot realiza printr-o discuţie bazată pe întrebări şi răspunsuri. Alteori scopul poate fi
prevenirea insubordonării, în situaţiile în care superiorul sesizează o anumită rezistenţă a subordonatului
faţă de anumite decizii ori sarcini. Întrebările puse şi răspunsurile date contribuie la înţelegerea
situaţiilor şi la convenirea unor măsuri care să restabilească relaţiile normale de muncă.
º interviul de soluţionare a plângerilor: În organizaţie există numeroase prilejuri ca angajaţii să se
plângă (condiţiile de muncă, fricţiuni personale). Aceste situaţii implică un tratament formal, uneori
acest lucru fiind cerut de lege sau de regulamentele interne.
º interviul de promovare: Promovarea este vazută adesea ca o activitate administrativă, care se rezolvă
printr-o decizie formală sau prin comunicarea unilaterală a hotărârii de către superiorul ierarhic. Totuşi,
promovarea reprezintă un proces complex, care ar trebui să includă ca o etapă interviul. Discuţiile dintre
superior şi cel promovat pot viza, pe de o parte, exigenţele noii posturi a angajatului şi, pe de altă parte,
înţelegerea punctelor de vedere şi eventualele sugestii sau obiecţii ale acestuia.
Alte tipuri de interviuri servesc unor alte scopuri, cum ar fi: evaluarea necesităţilor de instruire,
clarificarea motivelor pentru care angajatul părăseşte organizaţia etc.
7.2.2. Pregătirea interviului
Interviul reprezintă a activitate complexă, care trebuie bine pregatită. Activităţile de pregătire vizează:
stabilirea obiectivelor urmărite, culegerea informaţiilor, structurarea interviului, precum şi organizarea
desfăşurării sale. În plus, un element deteminant al contextului comunicării este amenajarea locului şi ambianţei
în care se va desfăşura.
Stabilirea obiectivelor - Persoana însărcinată să conducă interviul trebuie, în primul rând, să clarifice
ce doreşte să realizeze, alegând tipul cel mai potrivit al interacţiunii (selecţie, evaluare, disciplinare, promovare
etc.).
Colectarea informaţiilor - În al doilea rând, trebuie culese informaţiile şi materialele relevante,
disponibile în organizaţie. În cazul interviului de selecţie, informaţiile trebuie să acopere două domenii: cerinţele
postului şi datele despre candidaţi. Cunoaşterea postului se bazează pe o analiză sistematică, în baza căreia sunt
întocmite documente cum ar fi: fişa postului (sarcinile şi responsabilităţile), specificaţia postului (competenţele,
aptitudinile, cunoştintele, experienţa). În plus, examinatorul va trebui să fie în posesia condiţiilor de angajare (pe
94
care candidatul va dori cu siguranţă să le cunoască), a criteriilor de evaluare şi departajare. Cunoaşterea
prealabilă a candidaţilor se bazează pe curriculum vitae, cererea de angajare sau, dacă este cazul, pe rezultatele
obţinute la alte probe. Interviul de evaluare este precedat, de regulă, de completarea unor chestionare sau a unor
fişe de evaluare. Bazate, de asemenea, pe analiza postului, acestea fac referire la standarde de muncă stabilite şi
la sisteme de măsurare a performanţei. Interviurile disciplinare, în schimb, depind mai mult de contextul situaţiei
specifice şi de aceea nu există documentaţii tip care să fie colectate. Rămân valabile aceleaşi cerinţe ca, înainte
de interviul propriu-zis, managerul să adune toate faptele relevante. Pe lângă toate acestea, trebuie, de asemenea,
decis ce informaţii vor fi transmise persoanei intervievate, care, cu siguranţă, va pune întrebări la rândul ei.
Structura - În al treilea rând, interviul trebuie bine structural, ceea ce implică stabilirea principalelor
părţi, durata fiecăreia etc. De pildă, interviul de selecţie poate fi împărţit pe secţiuni, astfel încât să se obţină
răspunsuri la întrebările:
º candidatul poate să facă faţă cerinţelor postului?
º este interesat de post?
º poate să se încadreze în colectiv?
Organizarea - În al patrulea rând trebuie luate măsurile organizatorice adecvate: stabilirea datei şi orei,
a locului, să fie anunţat din timp cel care va fi intervievat etc.
Locul - Interviul este programat, de regulă, într-o încăpere specială, care să aibă asigurate toate
facilităţile necesare (caldură, lumină, aer etc.). Nu trebuie pierdut din vedere să se asigure spaţiul în care va
aştepta candidatul sau angajatul să fie chemat pentru discuţii. Modul de aranjare al încăperii este un factor care
influenţează comunicarea partenerilor, iar aşezarea persoanelor una faţă de alta imprimă un caracter formal sau
mai puţin formal întâlnirii. O masă voluminoasă plasată între persoana care ia interviul şi intervievat constituie o
barieră psihologică şi dă un caracter mai oficial comunicării. Din contră, lipsa unor asemenea elemente de
separaţie evidente, utilizarea unor scaune cu dimensiuni similare subliniază egalitatea parţilor şi evidenţiază
dorinţa de comunicare liberă şi sinceră. Aşezarea candidatului cu faţa spre sursa de lumină (fereastră, lampadar)
este stânjenitoare pentru acesta; de asemenea, dacă cei care conduc interviul se află cu spatele în imediata
apropiere a acestora, corpul lor, pus în evidenţă, va căpăta o alură disproporţionată.
7.2.3. Desfăşurarea interviului
Desfăşurarea cu succes a interviului depinde nu numai de o bună pregătire a acestuia, dar şi de
rezolvarea sarcinilor de comunicare de către ambii parteneri. Vom acorda atenţie rolului pe care îl joacă
conducătorul interviului, arătând câteva dintre problemele cărora acesta trebuie să le acorde atenţie: climatul de
comunicare, tehnica întrebărilor, ascultarea activă şi controlul fluxului comunicaţional.
Climatul de comunicare - Premisa majoră a succesului poate fi asigurată de conducătorul interviului
prin crearea climatului adecvat de comunicare. Aceasta este o problemă valabilă pe tot timpul desfăşurării
discuţiilor, dar bazele unei atmosfere propice se pun din primele momente, cruciale, ale întâlnirii. În acest sens,
intervin o serie de mişcări ale părţilor, aparent mărunte, cum ar fi: întâmpinarea persoanei intervievate, salutul
cordial, zâmbetul, păstrarea contactului privirii. De asemenea, este preferabil ca discuţiile să debuteze printr-un
scurt moment de "spargere a gheţei", printr-un schimb de cuvinte pe subiecte neutre.
Punerea întrebărilor - Interviul se derulează, în continuare, prin punerea de întrebări şi formularea de
răspunsuri. Conducatorul interviului "trebuie să stăpânească tehnica întrebărilor, pentru a deschide teme largi
pentru dezbatere, combinat cu direcţionarea răspunsurilor spre aspecte specifice care să fie precizate.
Ascultarea - Deprinderea de a pune întrebări se asociază cu aptitudinea de a asculta răspunsurile
celuilalt. Ascultarea înseamnă mai mult decât înţelegerea unor cuvinte; ea trebuie să-i permită ascultătorului să
95
pătrundă în profunzimea mesajului şi să cuprindă întregul context al acestuia. Semnificaţia completă a mesajelor
este dată nu numai de limbajul cuvintelor, ci şi de limbajul nonverbal sau de distingerea atitudinii celuilalt.
Controlul fluxului comunicaţional - O altă problemă cheie este modul în care conducătorul interviului
controlează fluxul comunicaţional. Bazat pe o bună pregătire a discuţiilor, prin care sunt stabilite reperele de
bază ale itinerarului de parcurs, controlul comunicării recurge la combinarea întrebărilor deschise şi închise şi la
mijloace de încurajare-descurajare a discursului interlocutorului. Întrebările deschise permit obţinerea unor
răspunsuri lungi şi detaliate, iar cele închise solicită răspunsuri scurte, focalizate pe un anumit subiect.
Interlocutorul poate fi încurajat să vorbească prin recurgerea la semnale care îi indică faptul că este urmărit cu
atenţie. Astfel de semnale sunt, de regulă, nonverbale - zâmbet, confirmare din cap - dar pot fi şi verbale - "aha",
"da", interesant" etc.
Gilbert şi Hellen Jessup (1975) oferă un ghid interesant asupra procedeelor de control al fluxului
comunicării.
Pentru a încuraja interlocutorul să vorbească:
º este privit în ochi şi i se zâmbeşte când i se pune întrebarea sau când termină de vorbit;
º nu este întrerupt în timp ce vorbeşte;
º nu sunt lăsate pauze lungi;
º se adoptă o atitudine activă, exprimând punctele de vedere proprii;
º interlocutorul este încurajat să detalieze subiectul prin gesturi de încurajare, dar şi prin exprimarea
dezacordului cu acesta.
Interlocutorul este oprit prin mişcări cum ar fi:
º se exprimă acordul cu punctul său de vedere;
º se îndepărtează privirea de la celălalt;
º se execută o mişcare indicând nerăbdarea, de pildă, punând mâinile pe masă şi înclinând corpul în faţă.
Încheierea interviului - în incheiere i se permite intervievatului să pună întrebări privitoare la anumite
aspecte care nu sunt clare sau să facă o declaraţie finală. De asemenea, dacă este cazul (de pildă, la interviul de
selecţie), interlocutorul trebuie instruit asupra acţiunilor care urmează.
7.2.4. Erori în conducerea interviului
În conducerea interviului pot apărea adesea erori care vor afecta deciziile luate pe baza informaţiilor
culese în acest mod. Interviul este conceput să permită celui care îl conduce să colecteze date pentru elucidarea
unor probleme: este candidatul cel mai potrivit pentru post? care sunt cauzele scăderii performanţei? Pe baza
acestora sunt adoptate apoi decizii (alegerea candidatului, iniţierea unor măsuri vizând îmbunătăţirea
performanţei). Principalele erori care apar în utilizarea interviului sunt determinate de pregătirea insuficientă,
care îi transformă într-o activitate formală şi ineficace. În plus, numeroase limite provin din modul defectuos de
comunicare.
Interviul prilejuieşte desfăşurarea unui proces de percepţie socială a celuilalt, cu riscurile inerente unor
asemenea procese. De exemplu, persoana care conduce un interviu de angajare are tendinţa de a selecta acea
informaţie care nu contrazice propriile credinţe sau aşteptări, trecând astfel cu vederea peste alte fapte ce pot fi
relevante (filtrarea informaţiilor). Un bun exerciţiu pentru aceasta ar putea fi să caute în mod conştient şi
sistematic informaţii care nu par să se potrivească cu ceea ce crede sau cu aşteptările sale. Astfel, dacă cel care
conduce interviul de angajare realizează că nu are încredere în persoanele interiorizate, va încerca, pentru a
asigura echilibrul judecăţii, să depisteze motive pentru care acel candidat mai interiorizat este potrivit pentru
post.
Adesea, persoana care ia interviul se lasă influenţată în judecarea unor aspecte particulare de impresia
generală pe care i-o face celălalt. Mai ales în cazul interviurilor de selecţie apare adesea fenomenul de
96
"înfrumuseţare" (beautyism), prin care răspunsurile candidaţilor cu o înfăţişare mai agreabilă sunt apreciate, în
mod subiectiv, mai favorabil.
Un alt aspect specific interviului este că examinatorul are tendinţa să se lase influenţat mai mult de
punctele slabe - constatate sau recunoscute de ceilalţi - decât de cele tari. Din acest motiv, fără să treacă sub
tăcere sau să mintă în legatură cu slăbiciunile sale, intervievatul va încerca să le prezinte într-un context mai
puţin defavorabil sau chiar să le transforme în avantaje. De pildă, el poate explica penalizarea pentru
neîndeplinirea unei sarcini prin lipsă de interes faţă de o muncă rutinieră, inferioară nevoilor sale interioare.
Decizia prematură este, de asemenea, o eroare frecventă. Interviul, aşa cum am arătat, permite
colectarea unor informaţii; anumite aspecte pot fi înţelese doar din informaţiile obţinute, altele însă sunt deduse
de examinator. Astfel, modul cum progresează îndeplinirea sarcinilor poate fi determinat pe baza faptelor
obiective. În schimb, atitudinea angajatului faţă de muncă, de colegi sau faţă de organizaţie este dedusă pe baza
celor aflate. Judecarea tuturor acestor informaţii, deducţiile, precum şi decizia sunt însă procese care se vor
desfaşura abia după terminarea interviului. Decizia prematură reprezintă pericolul ca judecata şi decizia să fie
influenţate mai mult de distorsiunile de percepţie evidenţiate şi să fie marcate de subiectivismul momentului.
Utilizarea interviului este încă în faza de început în practica din ţara noastră. Lipsa de încredere în
asemenea instrumente manageriale transformă interviul într-o formalitate birocratică, practicată din cauză că
este cerută de lege (instituţiile din administraţia publică) sau pentru că este la modă". În aceste situaţii nu atât
priceperea sau nepriceperea unor manageri este cauza eşecurilor, ci mai degrabă atitudinea lor determinată de
reminiscenţele unor tipuri de culturi organizaţionale perimate.
7.3. Şedinţa
Întrunirile unor grupuri, echipe, comitete sau chiar ale întregului personal sunt instrumente manageriale
larg uzitate şi, în acelaşi timp, recvent criticate. O amuzantă formulare (din folclorul managerial) sugerează că
şedinţa constituie o alternativă practică pentru muncă. "Reclama" suna în felul următor: "Eşti singur? Nu-ţi place
să munceşti independent? Iţi displace să iei decizii? Atunci convoacă o şedinţă! Astfel poţi: să întâlneşti alţi
oameni, să desenezi scheme, să te simţi important, să-ţi impresionezi colegii, să faci recomandări fără folos. Şi
toate, pe timpul companiei!". Însă indiferent de opiniile contradictorii asupra subiectului, şedintele par a fi
necesare, constituind o formă de comunicare orală valoroasă.
7.3.1. Limitele şi valoarea şedintelor
Şedinţele, ca instrument managerial, sunt criticate din cauza câtorva probleme care li se asociază:
º sunt mari consumatoare de timp, mai ales dacă nu reprezintă mijlocul cel mai adecvat pentru rezolvarea
problemelor în chestiune (de pildă, o decizie putea fi luată de managerul singur);
º pot fi ineficace datorită proastei organizări, proastei conduceri, numărului prea mare de participanţi şi
compoziţiei deficitare a participanţilor;
º pot conduce la adoptarea unor decizii riscante din pricina diluării responsabilităţii personale în cea de
grup;
º apare riscul gândirii de grup, rezultat al supunerii spiritului critic al participanţilor la presiunea spre
conformism exercitată de colectivitate;
º sunt ameninţate de riscul de politizare, prin acţiunea unor persoane preocupate doar de întărirea
statutului personal, de câştigarea de aliaţi, de impresionarea celorlalţi prin capacitatea oratorică etc. Ei vor
profita de orice reuniune pentru a-şi pune în practică planul de înregistrare a unor puncte în favoarea lor,
deturnând şedinţa de la obiectivele ei fireşti.
97
Pe de altă parte, valoarea şedinţelor ca instrument managerial nu poate fi negată, de unde şi larga
răspândire a practicii organizării acestora. Whetten şi Cameron (1984) indica trei avantaje. În primul rand,
şedinţele permit asocierea unor competenţe diferite reclamate de rezolvarea problemelor complexe. În al doilea
rând, sunt necesare atunci când liderul nu deţine informaţii suficiente pentru a lua decizia singur sau trebuie să
câştige implicarea şi participarea celorlalţi. În al treilea rând, pot servi mai bine pentru coordonarea unor
activităţi interdependente decât ar face-o comunicarea cu fiecare membru în parte. Acest ultim motiv contribuie
la popularitatea şedintelor de plan sau de analiză a muncii organizate pe departamente, aceasta cu atât mai mult
cu cât mediul extern şi intern este în continuă schimbare. Schimbarea reclamă transmiterea rapidă a informaţiilor
şi adoptarea operativă a unor decizii ca răspuns la (sau chiar în anticiparea) modificările unor variabile de
mediu.
7.3.2. Tipuri de şedinte
Valoarea şedintelor poate fi judecată şi prin prisma funcţiilor manageriale pe care le servesc, care
determină, la rândul lor, conturarea unor tipuri diferite de şedinte:
Şedinţele de plan servesc dezvoltării unor politici şi strategii, conceperii unor proiecte (la nivelul
managerial superior) sau, din contră, detalierii unor aspecte ale planului (la nivel managerial inferior). Acestea
riscă să eşueze dacă nu sunt bine organizate: nu au ordine de zi clară, lipsesc materialele documentare, se pierde
controlul duratei şi conţinutului intervenţiilor sau, mai ales, dacă numărul participanţilor este prea mare. De
aceea, se preferă alternativa convocării unor grupuri mici ce se pot concentra asupra unor puncte precise, până la
finalizarea lor printr-o decizie de plan.
Şedinţele de consultare servesc indirect tot scopului planificării.
Participarea este mai largă şi eterogenă; pot fi invitate persoane din afara echipei care să contribuie la
clarificarea subiectului dezbătut (ex.: persoane de la alte departamente, experţi externi, reprezentanţi ai
clienţilor). Ele prilejuiesc un larg schimb de opinii şi permit în acelaşi timp să se contureze unele decizii.
Succesul lor depinde în mare măsură de respectarea regulilor, în special de existenţa şi respectarea ordinii de zi,
de conducerea eficace a dezbaterilor.
Şedinţele de analiză sunt organizate periodic în cadrul departamentelor, sectoarelor sau chiar pe
întreaga organizaţie, cu scopul evaluării performanţei şi găsirii unor soluţii. Tocmai periodicitatea lor se poate
transforma într-un risc, putând deveni activităţi de rutină. Ele vor fi cu adevărat utile doar în măsura în care toţi
participanţii sunt interesaţi şi simt că au ceva de câştigat. Limitarea duratei, fixarea obiectivelor, punctele clare
ale discuţiei sunt căile prin care poate fi sporită eficacitatea lor.
Şedinţele de decizie: Anumite decizii reclamă colaborarea mai multor persoane pentru a le adopta sau
trebuie luate astfel în conformitate cu statutele şi regulamentele organizaţiei. Totuşi există întotdeauna riscul să
se abuzeze de astfel de şedinţe, în defavoarea unor metode alternative de adoptare a unor hotărâri. Acest risc
apare mai ales dacă factorii de decizie nu comunică îndeajuns între ei şi doar astfel au posibilitatea să discute pe
larg problemele comune. Pentru adoptarea deciziilor se poate recurge la votul majorităţii; adesea, astfel de
şedinte dau naştere la procese de negociere colectivă (ex.: pentru repartizarea unor resurse între departamente).
Şedinţe cu personalul: Anumite întruniri nu au rolul decât de a contribui la sudarea unor colective (al
departamentului, al întregii organizaţii etc.). În acest sens, se organizează şedinte cu personalul, care prilejuiesc
o informare reciprocă a participanţilor asupra activităţii, dar şi asupra unor probleme personale, fără să se
finalizeze prin decizii. Riscul este ca dezbaterile să divagheze şi să ofere doar un prilej de bârfă.
Şedinţe pentru promovarea imaginii: Anumite întruniri sunt orientate spre exterior, înscriindu-se în
acţiunile de public relations. Sunt astfel organizate acţiuni cum ar fi: conferinţe şi simpozioane cu participarea
reprezentanţilor unor clienţi, furnizori, ai comunităţii locale sau ai autorităţilor publice. Scopul este promovarea
unor produse sau a imaginii organizaţiei, consolidarea relaţiilor ei cu mediul de afaceri. Conferinţa de presă este
98
o astfel de acţiune, care prilejuieşte întâlnirea purtătorului de cuvânt (sau un alt reprezentant) al organizaţiei cu
reporteri, la întrebările cărora va răspunde.
Întrunirile informale: Mai frecvent decât participarea la şedinţele formale, salariaţii se întâlnesc în
grupuri ad-hoc, pe culoar, în birouri, unde dezbat (fără ordine de zi) probleme care îi frământă şi îi interesează.
Aceste tipuri de "şedinţe" nu sunt în general agreate de administraţie, totuşi ele reprezintă un canal important din
componenţa reţelei de comunicare informală a organizaţiei.
7.3.3. Stilul şedintelor
Şedinţele diferă şi prin stilul desfăşurării lor. O echipă de autori condusă de Rosemary Thomson de la
The Open University (1996) a descris, prin combinarea a două dimensiuni - gradul de formalism şi climatul de
colaborare - patru tipuri de şedinţe, dominate de stiluri diferite: "confruntare + formal", "consens + formal",
"consens + informal", "confruntare + informal". Fiecare are caracteristici proprii şi reclamă alte strategii în
vederea creşterii şanselor de succes ale întrunirii.
Stilul formal-confruntativ este tipic pentru şedintele în care participanţii percep cu acuitate că sunt
purtătorii unor interese conflictuale şi care sunt guvernate de reguli şi proceduri, adesea destul de sofisticate.
Şedinţele parlamentare oferă exemplul cel mai cunoscut; acestea sunt formate prin participarea reprezentanţilor
unor partide de orientări diferite care se confruntă pe diferite teme. Regulile şi procedurile vizează în prim rând
rolurile formale ale preşedintelui sau secretarului, modul de stabilire a ordinii de zi, durata intervenţiilor etc.
Succesul unei asemenea întruniri depinde în mare măsura de cunoaşterea şi acceptarea procedurilor de către toţi
participanţii. În plus, individului i se cere abilitate în desfaşurare unor acţiuni, cum ar fi: analiza situaţiilor,
construirea unor alianţe în sprijin punctului său de vedere, susţinerea convingătoare a acestuia, dar capacitatea
de a fructifica orice oportunitate de compromis. Cu alte cuvinte el trebuie să stăpânească relaţiile politice din
organizaţie, de pildă. Sesizând manevrele politice şi agendele ascunse ori întreprinzând acţiuni de lobby, dar să
fie totodată deschis pentru înţelegere cu ceilalti.
Stilul formal-consensual este caracteristic întâlnirii unor grupuri în care membrii împărtăşesc aceleaşi
valori şi interese; chiar dacă sunt dominate de reguli şi proceduri, se desfăşoară sub marca consensului. Este
cazul şedinţei consiliului de administraţie dintr-o organizaţie care are succes. Regulile şi procedurile, chiar dacă
există, se aplică cu lejeritate; preşedintelui îi revine mai degrabă rolul de mediator, iar dincolo de ordinea de zi,
discuţiile pot evolua spre o veritabilă şedinţă de brainstorming. Întâlnirea având totuşi un caracter formal, există
proceduri şi pentru adoptarea hotărârilor, de pildă, prin vot, dar se acceptă şi simpla constatare a consensului.
Succesul, atât al întrunirii, cât şi al indivizilor participanţi, este uşor de asigurat. Climatul este de presupus că va
fi sincer şi deschis, participanţii având posibilitatea să-şi expună punctul de vedere fără repere. Rămâne doar ca
ei să posede deprinderile uzuale de ascultare, de prezentare clară etc.
Stilul informal-consensual apare mai ales în cazul întrunirilor unor grupuri mici şi unite; de pildă, o
echipă de proiect sau un grup care îşi repartizează sarcinile de plan adoptă, de regulă, stilul informal şi
consensual. Nu sunt fixate reguli şi proceduri formale, deşi trebuie să existe o temă şi un bagaj de informaţii
date (similar stilului consultativ). De asemenea, o minimă structurare a discuţiilor este necesară, pentru a oferi
un cadru privitor la ceea ce se doreşte să se realizeze şi pe ce cale întrunirea poate să aibă un lider, care va
îndeplini un rol de facilitator al dezbaterilor, şi nu de preşedinte.
Stilul informal-conflictual domină întrunirile unor colective dezbinate care dezbat probleme ce nu au
putut fi încă soluţionate. Cearta colegilor de birou este un exemplu edificator; dar acest stil poate apărea şi în
alte situaţii: şedinţe de plan, de analiză, destinate adoptării unor decizii, etc. Întrunirile sunt informale, fără
reguli sau proceduri, totuşi ele dau naştere adesea unor structuri neoficiale care conduc la formarea relaţiilor de
putere pe ansamblu.
Este foarte dificil să se controleze şi să se schimbe stilul întrunirilor, deoarece decizia doar a unuia sau altuia
dintre participanţi nu este suficientă. Ceea ce îi rămâne de făcut individului este să încerce să obţină progrese
99
mărunte în direcţia dorită. De pildă, într-un grup dezorganizat şi conflictual poate insista ca fiecare să fie lăsat
să-şi spună părerea fără a fi întrerupt. De asemenea, în cazul conflictelor, introducerea de comun acord a unor
proceduri şi reguli - deci o deplasare spre un grad mai înalt de formalism - are uneori efecte benefice.
7.3.4. Organizarea şedinţelor
Eficacitatea şedinţelor depinde de realizarea unei bune comunicări înainte şi în timpul desfăşurării
acestora. În acest sens, câteva aspecte sunt critice. În primul rând, convocarea şedinţei, necesitatea şi momentul
ales să fie justificate, pentru a nu deveni "o alternativă practică pentru muncă". În al doilea rând, contează
numărul şi compoziţia membrilor, ca premisă a desfăşurării în condiţii bune a şedinţei şi a comunicării. În al
treilea rând, participanţii trebuie să-şi cunoască bine rolurile formale care le revin, obligaţiile şi drepturile ce
decurg din acestea. În al patrulea rând, trebuie asigurată logistica necesară. În sfârşit, în al cincilea rând,
participanţii trebuie să cunoască şi să accepte comportamentul "de şedinţă" adecvat, care să permită o bună
comunicare între cei prezenţi.
Numărul participanţilor - în ceea ce priveşte numărul participanţilor la şedinţă, principiul de bază este
să fie cât mai mic posibil, cu condiţia să permită asigurarea ansamblului de competenţe necesar îndeplinirii
obiectivelor. Allan Filley (1970), pe baza unor studii de laborator, sugerează că nivelul ideal este de 5-7
persoane. Numărul prea mare de participanţi implică o multiplicare geometrică a interacţiunilor bilaterale
posibile şi conduce la îngreunarea lucrărilor, ca şi la tendinţa de structurare a unor subgrupuri ("bisericuţe").
Compoziţia participării - Whetten şi Cameron analizează compoziţia după patru criterii: competenţele
membrilor, omogenitatea grupului, gradul de cooperare, orientarea predominantă a membrilor. O şedinţă eficace
trebuie să întrunească minimul de competenţe necesare îndeplinirii obiectivelor (ex.: personal cu pregătire
tehnică, financiară, de vânzări). Omogenitatea grupului poate conduce la rezultate diferite. Şedinţele la care
participanţii au cunoştinte, personalităţi apropiate şi împărtăşesc valori comune au şanse de a fi mai eficace,
atunci când sunt abordate probleme curente. În schimb, dacă grupul participanţilor este eterogen, sunt rezolvate
mai eficace chestiuni complexe sau noi. Atitudinea de cooperare a participanţilor facilitează comunicarea şi
permite obţinerea unor soluţii mai bune. Din punctul de vedere al orientărilor predominate ale participanţilor la
şedinţă se pot distinge două categorii: o primă categorie o formează persoanele a căror orientare predominantă
este spre îndeplinirea sarcinii. Aceştia se concentrează asupra problemelor, pe care le tratează obiectiv, detaşat,
încercând să identifice cele mai potrivite abordări şi soluţii. În felul acesta, îşi aduc o contribuţie majoră la
sporirea eficacităţii lucrărilor. Cea de-a doua categorie este a participanţilor orientaţi mai mult spre menţinerea
relaţiilor. Aceştia sunt preocupaţi mai ales de crearea unei atmosfere propice, de menţinerea relaţiilor bune între
cei prezenţi, de găsirea unor proceduri care să sporească cooperarea. Ei contribuie la sporirea satisfacţiei
individuale pe care o va resimţi fiecare participant.
Rolurile formale ale participanţilor la şedinţă - În desfaşurarea unei şedinte se conturează trei roluri
formale, fiecare asociat are drepturi şi obligatii distincte: preşedintele, secretarul, participanţii.
Preşedintele îndeplineşte, de regulă, trei funcţii:
º de facilitare a comunicării,
º de menţinere a ordinii,
º de sintetizare a discuţiilor.
Ca facilitator, preşedintele are obligaţia de a crea un cadru de cooperare şi stimulativ al dezbaterii. EI
poate realiza aceasta prin mai multe tipuri de acţiuni. De exemplu, la deschiderea şedinţei prezintă participanţii
sau permite ca aceştia să se prezinte singuri. De asemenea, va profita de pauze pentru a sprijini dezvoltarea
comunicării informale, mai ales între persoanele care nu se cunosc. În timpul discuţiilor va veghea ca fiecare
100
membru să aibă şansa de a participa la cuvânt, stimulând pe aceia care manifestă reticenţă să vorbească în
public.
Funcţia de menţinere a ordinii vizează stabilirea şi respectarea procedurilor şi regulilor. Discuţiile de
fond nu trebuie să aibă loc dacă aceste aspecte nu sunt pe deplin clarificate. Preşedintele va veghea ca discuţiile
să se desfăşoare în conformitate cu ordinea de zi, în durata prestabilită pentru tratarea fiecărui punct. De
asemenea, va încerca să imprime o repartizare echitabilă a intervenţiilor şi nu va permite ca unul sau mai mulţi
participanţi să acapareze discuţiile. O altă responsabilitate a acestei funcţii este prevenirea şi soluţionarea
conflictelor, precum şi disciplinarea persoanelor recalcitrante. Este posibil ca anumiţi participanţi să perturbe
lucrările şedinţei prin comportamentul lor indisciplinat, agresiv, etc. În acest caz, preşedintele alege una din mai
multe opţiuni:
º să ceară linişte şi apoi să aştepte,
º să solicite eliminarea celui sau celor recalcitranţi,
º să întrerupă lucrările,
º să sisteze lucrările
O altă responsabilitate majoră a preşedintelui este să sintetizeze aspectele principale ale discuţiilor, să
formuleze clar propunerile (care se supun la vot), să facă o recapitulare a deciziilor, măsurilor şi sarcinilor.
Astfel, poate face un sumar al discuţiilor după fiecare punct discutat, dar, mai ales în cazul unor şedinţe cu o
largă participare, va prezenta în final o sinteză a dezbaterilor.
Secretarul de şedinţă are rolul să pregăteasca lucrările şi să consemneze dezbaterile, deciziile şi
măsurile convenite; de asemenea, în atribuţiile sale poate intra şi întocmirea convocatorului şedinţei. Procesul -
verbal, de întocmirea căruia este responsabil în primul rând, este documentul în care sunt consemnate, în
rezumat, dezbaterile, propunerile, deciziile, măsurile şi responsabilităţile care pot reveni unor participanţi.
Elementele principale care trebuie consemnate sunt: denumirea şedinţei, data, ora şi locul întrunirii, numele
participanţilor prezenţi şi, eventual, al celor absenţi, punctele discutate (numerotate, cu o sinteză a luărilor de
cuvânt), deciziile şi măsurile adoptate, responsabilităţile stabilite şi numele persoanelor cărora le revin.
Participanţii au rolul de a contribui la clarificarea problemelor şi la adoptarea deciziilor şi de aici
decurg câteva obligaţii elementare. În primul rând, ei trebuie să se pregatească temeinic pentru şedinţă, prin
studierea materialului, formarea unui punct de vedere, acţiuni de lobby în cazul susţinerii unei propuneri etc. În
al doilea rând, vor încerca să participe în mod constructiv la lucrările propriu-zise, contribuind la clarificarea
conţinutului problemelor şi la menţinerea unei atmosfere de conlucrare şi înţelegere. Pe de altă parte, evitând
riscul gândirii de grup, va trebui să dovedească creativitate şi capacitate de judecată independentă. În al treilea
rând, trebuie să respecte deciziile şi sarcinile pe care le primesc. Vom discuta ulterior câteva căi prin care pot fi
realizate în practică aceste obligaţii.
Pregătirea şedintei - Pregătirea şedinţei necesită îndeplinirea unor acţiuni cum ar fi: stabilirea ordinii
de zi, asigurarea spaţiului şi echipamentelor audio-vizuale necesare desfăşurării lucrărilor, convocarea etc. De
regulă, preşedintele stabileşte obiectivele şedinţei, ordinea de zi; aceasta din urmă trebuie finalizată şi
comunicată din timp pentru a permite participanţilor să se pregătească. În cazul în care agenda dezbaterilor
include subiecte controversate, preşedintele le poate discuta în prealabil cu persoanele cheie, de regulă, cu
liderii de opinie. Prin aceasta nu va urmări să realizeze o acţiune de lobby, ci să dezamorseze conflicte
potenţiale. Comunicarea ordinii de zi revine, de regulă, secretarului. Acesta poate întocmi un convocator pe care
să-l transmită participanţilor ori, în cazul unor reuniuni cu persoane din afara organizaţiei - de pildă, adunarea
generală a acţionarilor - îl expediază prin poştă sau îl publică în presă. Adesea, participanţilor li se înmânează şi
alte documente scrise necesare în cursul dezbaterilor (analize, puncte de vedere, propuneri, statistici etc.)
101
7.3.5. Comunicarea constructivă
Regula principală de comunicare în cursul şedinţei trebuie să fie atitudinea pozitivă, constructivă a
participanţilor, indiferent de rolul îndeplinit. Aceasta poate fi pusă în aplicare prin comportamente care pun pe
primul plan respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
Un comportament constructiv de şedinţă are la bază deschiderea faţă de opiniile partenerilor, ascultarea
lor cu atenţie, luarea lor în considerare şi integrarea lor în formularea propriilor opinii. Prin aceasta se manifestă
respectul pentru ceilalţi ca persoane sau doar recunoaşterea dreptului acestora la opinie. Diferenţieri individuale
pot să apară între participanţi în funcţie de orientarea sarcină-relaţie a acestora. Orientarea spre sarcină va
determina un comportament specific, care se poate caracteriza prin înclinaţie mai mare spre definirea
problemelor, prezentarea obiectivă a faptelor, solicitarea de sugestii de la parteneri. Orientarea spre relaţie se
poate observa prin tendinţa persoanei de a sugera proceduri, de a stimula participarea celorlalţi la discuţii, de a
analiza în mod serios părerile partenerilor.
Principalele blocaje ale comunicării care pot apărea în cursul dezbaterilor şi trebuie evitate sunt:
º ameninţarea sau referirea la folosirea forţei pentru a impune celorlalţi un punct de vedere sau un anumit
comportament;
º judecarea, criticarea, evaluarea negativă a celorlalţi;
º recurgerea la fraze moralizatoare;
º diagnosticarea, prin care sunt "explicate" motivele pentru care partenerul din grup se comportă sau
gândeşte într-un anumit mod;
º adresarea familiară şi utilizarea unor stereotipuri de exprimare;
º distragerea atenţiei de la problemele ridicate de ceilalţi;
º întreruperea vorbitorului
Alte atitudini neconstructive se pot explica prin dorinţa persoanei de a-şi întări propria poziţie sau prin
preocuparea exclusivă faţă de sine. Manifestările practice pot îmbrăca forme de comportament ale persoanei
cum ar fi:
º atacă opiniile celorlalţi şi neagă contribuţia lor la rezolvarea problemelor;
º nu ascultă şi încearcă să-şi promoveze opiniile proprii cu orice preţ;
º încearcă să câştige susţinători şi invocă sprijinul colegilor absenţi;
º încearcă să-şi atragă simpatia sau compasiunea celorlalţi.
În ceea ce îl priveşte pe preşedintele de şedinţă, am constatat că acesta nu îndeplineşte nici o funcţie
specifică de control al comunicării sub aspectul conţinutului discuţiilor. Din contră, în această zonă el este oprit
de o serie de interdicţii referitoare la exprimarea propriilor opinii într-un mod inadecvat. Prin aceasta, şedinţa
diferă de interviu, unde conducătorul este cel care dirijează discuţiile. Whetten şi Cameron evidenţiază chiar o
situaţie paradoxală a rolului de preşedinte: indiferent dacă acesta are o pozitie pasivă sau activă în discuţii, pare
să perturbe desfăşurarea lucrărilor. Dacă este pasiv - motivat de nesiguranţă sau de prezumţia că astfel ceilalţi se
vor exprima mai liber - apare riscul ca lucrările să fie prea puţin structurate. Se poate ajunge astfel ca discuţiile
să alunece dincolo de ordinea de zi stabilită, să se blocheze adoptarea deciziilor şi să se consume timp inutil. În
cealaltă situaţie, de poziţie activă, exprimată prin manifestarea timpurie a preferinţelor pentru o anumită opţiune
sau abordare, comunicarea va fi perturbată, iar deciziile mai slabe. Din acest paradox se poate ieşi doar sepârand
conţinutul şedinţei de forma sa. Liderul va adopta o poziţie activă doar în privinţa respectării procedurilor şi
ordinii de zi, a menţinerii ordinii, adică în privinţa structurării dezbaterilor. Pe de altă parte, se va abţine să-şi
exprime prematur punctul de vedere, să încerce să-şi impună opiniile proprii sau să direcţioneze discuţiile în
direcţia dorită.
102
Capitolul 8 – CUPLUL COMUNICARE-NEGOCIERE
Indiscutabil comunicarea atinge unele dintre cele mai rafinate şi înalte dintre valenţele sale în cadrul
activităţilor de negociere. Fie că este vorba de convingerea unui copil să ia un medicament mai puţin plăcut la
gust, fie că este vorba despre o invitaţie la un spectacol ori într-o excursie, sau în situaţiile pragmatice ale pieţei
ori negocierilor comerciale, fără o bună comunicare nu putem ajunge la finalul dorit.
8.1. Relaţia comunicare -negociere
Un negociator are nevoie de cunoştinţe din sociologie şi psihologie socială - segmentul ce studiază
comportamentul uman în diferite situaţii sociale şi modul în care oamenii vor să apară în faţa semenilor lor.
Aceasta întrucât comportamentul uman, dar mai ales perceperea acestuia stau la baza teoriei negocierilor –
determinând final acestora.
„În general, cursurile de negociere sunt legate de cele de comunicare. 99% din negociere înseamnă
comunicare. Degeaba ai o strategie nemaipomenită dacă nu o implementezi aşa cum trebuie“
62
Negociatorii sunt oamenii ce consideră că toţi cei implicaţi pot fi câştigători; aceasta întrucât orice dorinţă sau
necesitate - ce trebuie satisfăcută, se transformă într-un „proces de negociere". Succesul negocierii este diferit în
funcţie de: metodele de comunicare utilizate, comportamentul uman, reacţiile şi conduitele individuale.
Definirea negocierilor este dificilă pentru că ele sunt instrumente la îndemâna oamenilor, iar oamenii au
trăsături, comportamente şi abilitãţi diferite. În lipsa reţetelor universale cunoaşterea comportamentului uman
devine esenţială, alături de informaţiile acumulate anterior. Participanţii la negociere fac presupuneri. Succesul
va fi asigurat de corectitudinea propriilor presupuneri şi de capacitatea de a anticipa presupunerile partenerilor.
În cadrul unei negocieri fiecare parte are obiective şi interese directe sau indirecte, pe care vrea sã şi le satisfacă.
Negocierea are drept obiectiv principal realizarea unui acord de voinţã, a unui consens şi nu a unei
victorii.
Dacă partenerii au în vedere dorinţele reciproce, negocierea se încheie cu succes şi contactele pot
continua. Când nevoile unei părţi sunt ignorate şi negocierea reprezintă un simplu joc cu învingãtor şi învins;
rezultatele acesteia îmbracă forma unor tranzacţii care ar trebui să fie reciproc avantajoase.
Atunci când preţul este fix şi nu poate fi modificat - precum în magazine, vânzătorul şi cumpărătorul nu
au ce negocia. Cumpărătorul va hotărâ dacă cumpără la preţul oferit sau merge să cumpere din altă parte, la un
alt magazin.
Încercând o clasificare a negocierilor prin prisma comportamentului uman şi a tipului de interese ce
intră în joc constatăm existenţa a două mari categorii de negocieri: personale şi colective.
Parteneri trebuie să încheie procesul de negociere cu sentimentul că au realizat maximul posibil din ce
şi-au propus. Negocierea fiind un amplu proces de cooperare. Acest proces este realizat de oameni - purtătorii
factorilor individuali, emoţionali proprii. Tocmai de aceea negocierea poartă amprenta distinctă a
comportamentului uman, fiind un proces realizat de oameni. Din relaţia realizată prin intermediul comunicării
negocierea ajunge să fie înţeleasă ca metodă de intercomuncare umană.
Teoria comunicării umane a fost utilizată în negocieri de la apariţia ei, atât în plan socio-politic cât şi
pe plan economic. În tranzacţiile internaţionale, deşi procesul negocierilor este finalizat prin comunicări scrise,
comunicarea verbală are un rol primordial atât din punct de vedere al spaţiului pe care îl ocupă – în etapa de
selecţie, tratativele propriu-zise, perioada de redactare a clauzelor contractuale, aspectele de derulare, activitatea
62
Simona Podgoreanu în articolul Cum staţi cu abilităţile de negociere?, din Săptămâna Financiară nr 39/2005
103
post-negociere, ş.a. - cât şi din punctul de vedere al conţinutului - elementele esenţiale ce fac obiectul
negocierilor stabilindu-se prin dialog direct.
Un grup internaţional specializat a fãcut în acest sens un experiment. S-au întocmit două grupe de
negociatori a câte trei membri. Ei au negociat timp de trei ore conform unei teme stabilite. La cinci minute după
terminarea negocierilor, organizatorii au reluat în faţa negociatorilor opt aspecte de pe parcursul tratativelor
punându-le două întrebări: dacă aspectul a fost discutat; dacă s-a căzut de acord asupra acestuia. Răspunsurile au
fost uimitoare: 70% dintre negociatori au răspuns afirmativ la prima întrebare, dar numai 30% la a doua.
Rezultatul acestui experiment conduce la două concluzii: în negocierile verbale este necesară repetarea şi
sublinierea aspectelor convenite; orice acord negociat verbal trebuie confirmat în scris în cel mai scurt timp
posibil.
În afaceri, negocierile se desfăşoară de regulă dupã principiul "faţă în faţă" la masa tratativelor. Prin
comunicarea verbală sunt realizate procese precum: obţinerea de informaţii, transmiterea de informaţii,
elaborarea unor propuneri, exprimarea unor opinii, stabilirea dezacordului - cu efectele sale de blocare a
negocierilor sau de amânare a acestora etc.
Personalizarea stilului constituie un pas important al procesului de negociere. Această personalizare are
douã etape:
• stabilirea propriului stil
• evaluarea avantajelor, dezavantajelor, ce derivã din folosirea stilului respectiv.
8.2. Comunicare – motivaţie - negociere
Având în vedere cã motivaţiile sunt acelea care determină stilul, motivele fiind de natură personală,
persoana cea mai indicată sã determine stilul este negociatorul însuşi. În general negociatorul are în vedere trei
motivaţii frecvent întâlnite: dorinţa de a repeta succese, necesitatea de a convieţui, dorinţa de a fi
puternic/dominant.
Pe tot parcursul vieţii sale omul trãieşte bazându-se pe prezumţii. În procesul de negociere nu este
posibil dacă partenerii nu şi-au format prezumţiile, atât pe cele proprii cât şi, orientativ, pe cele ale partenerului.
Procesul de negociere, cât şi prezumţiile care se fac în desfăşurarea acestui proces sunt determinate de faptul că
orice comportament uman are la bază satisfacerea unor necesităţi
63
ori motivaţii.
Specialiştii acceptă trebuinţele şi satisfacerea lor ca numitor comun al negocierii. Dacă oamenii nu ar
avea trebuinţe nesatisfăcute, ei nu ar negocia niciodată. Negocierea presupune că atât negociatorul cât şi
partenerul său doresc ceva. Aceste două părţi motivate de trebuinţe pot demara o negociere.
Domeniile negocierii pot fi:
• interpersonal - negociere între indivizi;
• inter-organizaţional, excluzând statele - negociere între organizaţii;
• internaţional - negocieri între state.
Ultimii ani au relevant, mai mult decât până acum, că organizaţiile nu pot acţiona prin ele însele -
independent de oameni. De aici au fost identificate două niveluri active ale trebuinţelor: nivelul trebuinţelor
organizaţiei şi trebuinţelor personale ale negociatorului.
63
Abraham Maslow a stabilit şapte categorii de apreciere - referitoare la realizarea de sine, de cunoaştere şi înţelegere,
estetice.
104
Indivizii - prin identificare cu organizaţia, depăşesc graniţele structurii propriei lor trebuinţe şi mental
devin parte a grupului ce acţionează la nivel organizaţional. Astfel - în anumite cazuri, o trebuinţă precum stima
va devansa o trebuinţă aflată la un nivel inferior în piramida trebuinţelor (de exemplu securitatea).
Negociatorul deţine un control asupra activităţii de negociere în situaţia în care îl lasă pe partener să se
ocupe de propriile sale trebuinţe. Diin acest punct de vedere teoria
64
delimitează următoarele tipuri de
negociatori - în funcţie de utilizările teoriei trebuinţelor în negociere – ce:
• lucrează pentru trebuinţele adversarului;
• îl lasă pe oponent să lucreze pentru trebuinţele sale;
• lucrează pentru trebuinţele amândurora;
• acţionează împotriva propriilor trebuinţe;
• acţionează împotriva trebuinţelor oponentului;
• acţionează împotriva trebuinţelor amândurora.
Combinarea acestor tipologii cu nivelurile trebuinţelor conduce la o matrice cu 126 de poziţii separate -
fiecare reprezentând un mod specific de interacţiune între negociatori, aflat la intersecţia dintre un nivel de
abordare, un tip de negociator şi un tip de trebuinţă. (Fundamentals of negociating, 1988 - Gerard I. Nierenberg)

8.3. Comunicarea cheie succesului sau insuccesului într-o afacere
Sunt tot mai mulţi cei ce apreciază că în lumea modernă totul este negociabil. În aceste condiţii ce să
spui, când, cui şi cum să spui într-o negociere pot fi elementele esenţiale ale reuşitei sau ale insuccesului într-o
tranzacţie.
Lucrurile ar fi uimitor de simple dacă partenerii unei negocieri ar fi sinceri şi ar declara onest
obiectivele şi ţintele negocierii. Ar fi, probabil, premisele cele mai bune pentru o strategie win-win. Însă cum
poţi fi sigur că partenerul tău declară corect preţul maxim pe care îl poate oferi pentru un produs? Sau cum poate
fi convins partenerul tău că singurul loc în care tu te-ai relaxa în concediu este Africa?
Premisa de la care pleaca negocierile este că nimeni nu spune întregul adevăr. În consecinţă este bine să
cunoaştem şi să recunoaştem trucuri care ne pot face viaţa mai uşoară ... sau mai profitabilă.
8.3.1. Trucuri de negociere
Chiar dacă nu toţi o recunosc, negociatorii moderni utilizează în timpul activităţii ce o desfăşoară
metode dintre cele mai diverse pentru obţinerea rezultatului dorit ori mandatat. Între acestea sunt şi o serie de
trucuri.
65
De bună seamă prezentare are doar valenţe didactice şi este necesară a fi cunoscută mai ales de cei ce
doresc a intra în acest domeniu.
Răţuşca cea urâtă: prezentarea a trei soluţii dintre care două în mod favorabil, pozitiv şi una în termeni
mai puţin favorabili. În acest fel partenerul tău va avea convingerea că ceea ce spui despre lucrurile pe care le
prezinţi în mod favorabil sunt la fel de sincere ca cele despre produsul mai slab. Vânzătorii din piaţă folosesc
acest truc atunci când spun "Nu luaţi roşii astăzi că nu sunt aşa de proaspete! Puteţi să cumpăraţi ardei şi
castraveţi, i-am adus în dimineaţa acesta!" Alternarea stilurilor de negociere duce la bumăcirea interlocutorului
şi se bazează pe schimbări bruşte a stilului de negociere: pasiv, agresiv şi asertiv.
Fă-l să spună da: unei persoane în acord cu tine, în general, îi va fi mai uşor să răspundă pozitiv cererii
tale.
Piciorul în prag: dacă doreşti să obţii un lucru important de la cineva, cere-i pentru început un avantaj
64
Răşcanu Ruxandra – Psihologie şi comunicare, Editura Universităţii Bucureşti, 2002 -www.unibuc.ro
65
Ion C. Monica, Trainer & Psihoselect Comanager - http://www.bloombiz.ro/articol
105
minor. După satisfacerea cerinţei respective poţi să-i adresezi cererea reală. Este practic un model de negociere
în 2 pasi: cu primul îi caştigi bună-voinţa, cu al doilea îţi atingi obiectivele.
Uşa trântită în nas: dacă vrei să obţii anumite beneficii, cere partenerului de negociere de 5-10 ori mai
mult decât vrei să obţii. Desigur, te va refuza, dar se va simţi probabil vinovat. Apoi poţi să ceri ceea ce doreşti
să obţii, iar partenerului tău îi va parea bine că te-a mulţumit şi el a scapat "doar cu atât".
Cei trei paşi: se bazează pe legea contrastului. Dacă doreşti să obţii sau să vinzi un anumit lucru,
prezintă-l în comparaţie cu unul extrem de scump şi de calitate uşor mai mare, apoi cu unul mult mai ieftin şi de
calitate mult mai slabă şi în final prezinţi lucrul pe care doreşti să-l vinzi: calitate bună şi preţ rezonabil.
Trei alternative: diversitatea generează dificultăţi decizionale. De aceea este bine să prezinţi maxim trei
alternative.
Prezintă beneficii: respectiv nu compoziţia unei creme antirid ci faptul că te face să pari cu 10 ani mai
tânăr. Nu caracteristicile tehnice ale unei maşini de lux ci statutul şi aparenţele pe care aceasta ţi le conferă.
Foloseşte momeala: fă-i pe alţii să vina la tine, oferind ceva ce pare unic.
Spune întotdeauna mai puţin decât este necesar. Când încerci să impresionezi, cu cât spui mai puţine
cu atât mai bine! Chiar dacă spui ceva banal şi închei în coadă de peşte sau este suficient de vag, va părea
extrem de interesant.
Să nu vrei să pari perfect: poate fi periculos să apari în faţa altora fără să ai nici un defect sau o
slăbiciune. Este bine ca uneori să îţi afişezi anumite defecte şi să le admiţi pentru a preveni invidia şi a parea
mult mai uman şi mai abordabil.
8.3.2. Recomandări utile în negociere
Orice negociere trebuie pregătită în prealabil. Succesul ei depinde şi de următoarele recomandări
66
:
• Înainte de negociere, documentaţi-vă cât se poate de temeinic. Timpul folosit pentru documentare este
răsplătit înmiit.
• Stabiliţi-vă priorităţile şi ierarhizaţi-le. Arareori vă veţi putea realiza toate obiectivele, aşadar trebuie
să stabiliţi la care puteţi renunţa şi la care nu.
• Începeţi tare, cedaţi încet. Tintiţi sus, creaţi marja de negociere şi faceţi concesii mici şi lente.
Asiguraţi-vă de fiecare dată că partea adversă face şi ea concesii.
• În timpul negocierii, încercaţi să păstraţi echilibrul între interesele Dvs. şi ale celuilalt. Nu este sigur
că printr-o poziţie dură şi intransigentă veţi obţine rezultate maxime, şi, în plus, vi-l puteţi transforma pe celălalt
într-un duşman personal. Într-o tranzacţie nu este obligatoriu să existe învingători şi învinşi. Dacă afacerea este
condusă corespunzător, pot câştiga ambele părţi. Ba, mai mult: de cele mai multe ori, dacă celălalt nu câştigă
nimic, daca nu are un interes real în realizarea tranzacţiei respective, nici Dvs. nu veţi câştiga nimic, oricât de
bun negociator aţi fi.
• Concentraţi-vă asupra intereselor Dvs. fundamentale. Nu pierdeţi din vedere interesele cu care aţi
pornit la drum. Acestea contează, nu poziţiile adoptate în cursul negocierii. Mândria uneori este un lucru bun,
alteori nu. De la caz la caz, ajustaţi-vă strategia pentru a corespunde situaţiei.
• Comparaţi ofertele pe care le primiţi în cursul negocierilor cu alternativele pe care le aveţi dacă nu se
ajunge la un acord. Nu vă ataşaţi de diverse obiective autoimpuse şi nerealiste. Pe de altă parte, un stomac gol
nu este un consilier politic bun.
• Analizaţi avantajele pe termen scurt şi cele pe termen lung. Uneori poate fi mai convenabil să vă mulţumiţi cu
ceva mai puţin acum, dacă obţineţi certitudinea unor câştiguri pe termen lung, cu condiţia să fie într-adevăr o
certitudine.
• Ca negociator, poziţia Dvs. trebuie să varieze mereu intre sinceritate, discreţie şi dezinformare. În
66
Stefanita Daniel la http://www.globalinfo.ro/z/recomandari_negociere.htm
106
negociere sunt foarte puţine situaţii în care vă puteţi permite să fiţi complet deschis şi sincer fără a risca să fiţi
exploatat. Pe de altă parte, dacă nu daţi nici o informaţie, riscaţi să creaţi atât de multă neîncredere încât să nu
mai aveţi cu cine negocia.
• Aveţi grijă la sentimentele celor cu care faceţi afaceri. Dacă îi ofensaţi sau îi umiliţi, s-ar putea ca
acest lucru să atărne mai mult decăt orice altceva când sunt în situaţia să ia o decizie. Dacă pe loc n-au loc de
întors, vor aştepta momentul potrivit să v-o plătească, şi veţi plăti scump pentru atitudinea Dvs. Oamenii nu uita
niciodată ofensele personale.
• În cursul negocierilor, puneţi cât mai multe întrebări. Cu întrebări puteţi descoperi obiectivele
adversarului, puteţi obţine informaţii, puteţi ocoli conflictele şi puteţi convinge.
• Nu vă lăsaţi copleşit de presiunea timpului. Termenele Dvs. limită, dacă sunt cunoscute, pot fi folosite
de adversar. Afişaţi o mare rabdare şi faceţi din elementul timp un aliat.
• Ascultaţi cu atenţie. Demonstraţi că înţelegeţi ce spune partenerul de discuţie prin repetarea cuvintelor
sale.
• Afirmaţi-vă obiectivele. Pentru aceasta, alegeţi cuvintele şi gesturile care transmit forţă şi autoritate,
dar nu fiţi agresiv.
• Sondaţi cu propuneri scurte, de probă, la modul condiţional. Când primiţi o propunere, nu faceţi
contra-propuneri pe loc, şi nu folosiţi cuvântul "nu".
• Multiplicaţi variabilele negocierii. Cu cât mai multe variabile, cu atât mai mare şansa obţinerii unui
acord convenabil pentru ambele părţi.
• Verificaţi ce s-a convenit. Nu părăsiţi niciodată masa tratativelor fără să revedeţi fiecare punct al
acordului. Recapitulaţi în scris fiecare punct şi stabiliţi modalităţile de rezolvare a diferendelor.
• Construiţi relaţii pe termen lung. Dovediţi celeilalte părţi că se poate bizui pe Dvs., că sunteţi raţional
şi receptiv. Căutaţi posibilităţi de câştig reciproc şi încercaţi satisfacerea nevoilor ambelor părţi. Fiţi constructiv.
• Analizaţi ce aţi realizat. Învătaţi din greşelile anterioare. Revedeţi în minte desfaşurarea negocierilor
care tocmai s-au încheiat şi căutaţi zonele unde vă puteţi îmbunătăţi atitudinea de negociere.
Conştientizarea acestor acţiuni conduce, în majoritatea cazurilor, la realizarea unei negocieri eficiente şi
obţinerea rezultatului aşteptat. Totuşi nu trebuie uitat că, în multe cazuri, un bun negociator trebuie să facă faţă
şi unor situaţii în care compromisul trebuie asumat.
8.3.3. Negocierea cu angajatorii
Într-o economie puternică, cei care sunt în căutarea unui job nu numai că negociază cu angajatorii, dar
cred că nu ar fi inteligent să nu o facă. Într-o conjuctură economică subredă, mulţi candidaţi cred - în mod
eronat, că trebuie să accepte ceea ce le este oferit sau riscă să piardă oferta. Totuşi, independent de climatul
economic, ceea ce contează este cum negociezi.
Chiar daca s-ar putea să nu obţii tot ce vrei, nu vei pierde o ofertă din cauza cerinţelor tale. Totuşi
ofertele sunt foarte des retrase din cauza modului în care sunt cerute unele avantaje. Chiar dacă piaţa muncii este
sau nu bună, există întotdeauna oportunităţi de a negocia un pachet salarial mai bun – doar dacă ştii cum să faci
acest lucru.
Există câteva reguli generale care te ajută să negociezi cea mai bună variantă
67
în orice fel de climat
economic, atunci când îţi schimbi locul de muncă. Iată-le:
1. Fii pregătit!
Trebuie să ai cât mai multe informaţii despre piaţa de muncă şi despre viitorul angajator. Această regulă
este cea mai importantă. Există foarte multe informaţii pe Internet, la biblioteca sau în cadrul asociaţiilor
profesionale- apelează la ele. Timpul pe care îl petreci învăţând cum să negociezi şi pregătindu-te pentru
67
http://www.wall-street.ro/articol/Management/8640/Reguli-pentru-o-negociere-inteligentă
107
negociere poate reprezenta cea mai bună investiţie pe care o vei face.
2. Realizează că modul de negociere este important!
Atunci când negocierile se finalizează, va trebui să lucrezi cu persoana cu care ai negociat. Mai mult,
succesul tău viitor poate depinde de acea persoană. Aşa că, în timp ce negociezi cea mai bună variantă, ai grija
ca acest lucru să nu-ţi afecteze imaginea.
3. Înţelege nevoile tale şi ale angajatorului!
Pentru a avea succes în acest tip de negociere trebuie să-ţi examinezi priorităţile. Ce îţi doreşti de fapt?
Înţelegerea nevoilor tale te va ajuta să-ţi alegi tipul de companie în care vrei să lucrezi.
4. Înţelege particularităţile fiecărei negocieri!
Câteodată calităţile tale pot fi la mare căutare. Altădată, poţi fi doar unul din mulţi candidaţi selectaţi de
compania respectivă pentru interviu. Trebuie să înţelegi exact importanţa situaţiei şi ceea ce se doreşte de la tine.
Astfel vei şti când este momentul să ceri anumite avantaje, pentru că acesta este un lucru extrem de important.
5. Nu minţi, foloseşte adevărul ca un avantaj!
Nu numai că nu este bine să minţi, dar este şi ineficient în negocieri. Dacă minţi într-o negociere, mai
devreme sau mai târziu, s-ar putea să fii prins. Şi dacă se întâmplă aşa, chiar dacă nu pierzi oferta, va fi în
dezavantajul tău, iar credibilitatea ta va avea mereu de suferit. Pe de altă parte, nici candoarea totală nu va fi
răsplătită. Nu este neapărat nevoie să spui tot ce ştii să faci- trebuie doar să hotărăşti ce vrei să spui şi să pui
totul într-o lumină cât mai pozitivă.
Angajatorii nu realizează negocieri doar la angajarea ci şi pe parcursul derulării activităţii firmei. Drept
urmare angajatorii care îşi cunosc interesele au - în general, o politică de cadre şi un management al carierei
angajaţilor. În aceste condiţii ei sunt pregatiţi pentru negocierea periodică cu angajaţii şi consideră această
activitate drept una dintre “regulile jocului”. În final vor exista doi câştigători; un angajat satisfăcut - a obţinut o
răsplată a calităţilor sale şi un angajator care a reuşit să-şi motiveze şi să-şi păstreze pe unul dintre angajaţii
experimentaţi.
Capitolul 9 – NEGOCIEREA ÎN AFACERI
Negocierea este o comunicare specializată, care necesită învăţare, experienţă, talent şi principialitate.
Negocierea este forma de comunicare ce presupune un proces comunicativ, dinamic, de ajustare, de stabilire a
acordului în cazul apariţiei unor conflicte de interese, prin care două sau mai multe părţi, animate de mobiluri
diferite şi având obiective proprii, îşi mediază poziţiile pentru a ajunge la o înţelegere mutual satisfăcătoare .
68

9.1. De ce se negociază
Dintre toate formele de comunicare, negocierea este, aşadar, singura care recunoaşte urmărirea unui
interes. Acţiunile care ţin de negociere trebuie să admită, că nu este nimic mai normal pentru partener sau
parteneri să urmărească acelaşi lucru, dar fiecare apreciază din punctul său de vedere. Trebuie precizat însă că
nu există egalitate între negociere şi negustorie, şi cu atât mai puţin între acestea şi înşelătorie. Pentru Gary
Johns negocierea este un proces decizional între părţi interdependente care nu împărtăşesc preferinţe identice.
69
Şi, mai exact, este activitatea prin care se încearcă a se ajunge la un schimb satisfăcător între părţi.
Negocierea este o formă democratică de a te confrunta cu adversarul/ partenerul/oponentul. În cadrul
acesteia comunicarea are loc între egali – ţinând cont de faptul că învinsul nu are ce negocia, el nu poate ridica
68
Deac I. - Introducere în teoria negocierii, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, p. 9
69
Johns G. - Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică, 1998, p. 426
108
pretenţii, tot ce i se oferă e cadoul învingătorului. Ştefan Pruteanu afirma „comunicarea implică raporturi de
putere între parteneri, iar tranzacţiile (schimburile) care au loc între ei pot fi simetrice sau complementare”.
Din punct de vedere practic idealul realizării unui raport de deplină egalitate între interlocutori este utopic.
70

Termenul de negociere apare consemnat în secolul al VI-lea î.H., în Roma antică (negotium). Se aprecia
că negocierea era o activitate ce putea aduce nu doar o anume satisfacţie celui care o practica, asigurându-i
dobândirea de bunuri, ci chiar o desfătare, pentru că bunurile dobândite erau câştigate prin intermediul unei
activităţi ce nu presupunea un efort deosebit: doar comunicarea verbală, uneori în scris, cu semenii.”
71

Negocierile au o multitudine de faţete, dintre acestea precizăm negocieri: în procesul afacerilor, în
relaţiile de muncă, între şefi şi subordonaţi, între întreprinderi sau institute, între ministere, între guvern şi
parlament, între state suverane.
9.2. Profesionalism în negociere
De bună seamă că fiecare individ are anumite calităţi, haruri. Comunicarea, respective negocierea pot fi
şi calităţi native, însă numai o instruire temeinică pot asigura succesul unui negociator modern. Considerăm
drept urmare că negocierea este o activitate care se învaţă. Bagajul unui negociator specializat ar trebui să
includă:
- O diplomă universitară în domeniu. Autoritatea de a susţine şi practica o profesie - alta decât cele
manuale necalificate, nu o poţi căpăta fără să fi absolvit o universitate. Diploma este personalizată pentru
deţinător şi este garantată de două persoane juridice cu prestigiu: ţara şi instituţia de învăţământ.
- Un titlu ştiinţific care să-i gireze calităţi suplimentare faţă de un absolvent obişnuit(master, doctorat).
- Cunoscător de istorie (economică şi naţională).
- Cunoscător de geografie naţională, europeană şi chiar mondială.
De cele mai multe ori, fie că o recunoaştem sau nu, suntem încântaţi atunci când cei cu care discutăm se
pot raporta la locuri, zone, regiuni cunoscute ori în discuţie. Cunoştinţele geografice, de poziţionare, fac parte
din bagajul necesar unui negociator. Altfel negociator poate fi apreciat drept “nepregătit”, iar orice negociator
care vine slab pregătit, se va găsi doar în situaţia de a reacţiona la evenimente şi nu în aceea de a le conduce.
72

– Capabil să primească sugestii şi sfaturi. Echipele de negociere au în spatele lor experţi sau echipe de
experţi care rezolvă detaliile tehnice ale poziţiilor de principiu la care ajung liderii sau vorbitorii. Aceşti experţii
consiliază echipa de negociere, dar ei nu apar la întâlnirile de negocieri decât în cazuri cu totul deosebite.
73

– Inteligent. S-a observat că negocierea implică - pe de o parte, caracterul novator, creativ al
comportamentului individual, iar - pe de altă parte, dependenţa sa de un ansamblu de reguli generale, tipuri,
„reţete”, conştientizate sau nu, instituţionalizate sau nu, verificate sau nu. Interacţiunea presupune creativitate
negociată (fiecare dintre participanţi manifestându-se ca subiect ce atribuie semnificaţii în limitele pe care o
ordine normativă le impune). Negociatorul dispune de competenţă interacţională, respectiv de capacitatea de a
recunoaşte, primi, trata şi crea procese de comunicare (care sunt, în acelaşi timp, surse de informare).
74

– Cunoscător de limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă).
De asemenea, unui negociator i se cer:
- capacitate de comunicare;
- un temperament extravertit;
70
Prutianu, Ş. - Manual de comunicare şi negociere în afaceri, I, Comunicarea, Iaşi, Ed. Polirom, 2000, p. 29.
71
Deac I. - op. cit., p. 5
72
Kennedy G. - Negocierea perfectă, Bucureşti, Editura Naţional, 1998, pag. 17
73
Deac I. - Introducere în teoria negocierii, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, p. 89
74
Stănciulescu Elisabeta - Teorii sociologice ale educaţiei. Producerea eului şi construcţia sociologiei, Iaşi, Ed. Polirom,
1996, p. 150
109
- să fie patriot, dar nu şovin;
- lipsit de ranchiună şi resentimente;
- uşurinţă în exprimare;
- să fie harismatic.
Alte calităţi ce se cer negociatorilor sunt:
- foarte bună pregătire profesională în domeniu;
- capacitatea de a surprinde aspectele practice ale problemelor;
- spirit de cooperare, mobilitate în abordarea problemelor;
- să se integreze în activitatea echipei şi să promoveze spiritul lucrului în echipă.
75

Celor prezentate li s-ar mai putea adăuga un comportament civilizat, maniere şi simţul umorului.

9.3. Conversaţia în negociere
Este evident că o comunicare eficientă în afara cuvântului nu este posibilă, iar de negociere fără
conversaţie nici nu poate fi vorba. Cu atât mai mult întrucât „Schimburile nu se produc întotdeauna sub semnul
unei reciprocităţi perfecte. Uneori e necesar să se argumenteze şi să se dezbată dacă trebuie să se ajungă sau
nu la o decizie colectivă”.
76

Termenul negociere este delimitat, în interiorul semnificaţiilor şi relaţiilor pe care le întreţine cu verbul
a discuta: a trata, a parlamenta, a argumenta, a transmite, a face schimb. Pe de altă parte a trata, a discuta, a
dezbate sunt verbe ce pot induce ideea unor activităţi de negociere, a unor împrejurări în care este posibilă
comunicarea. Comunicarea fiind una dintre condiţiile negocierii. Orice negociere presupune un proces de
comunicare, de transfer de informaţii şi de înţelegerea a lor, între persoanele implicate.
77
9.3.1 Comunicarea intrapersonală
Comunicarea interpersonală este un tip de comunicare ce se petrece în interiorul fiecărui individ în
parte, implicând gânduri, sentimente, modul în care ceilalţi sunt percepuţi. “ … dialogul interior pe care îl
purtăm cu noi înşine reprezintă un autentic proces de comunicare, în care îşi află locul chiar şi falsificarea
informaţiei în vederea inducerii în eroare a interlocutorului (ne referim la situaţia frecvent întâlnită a
oamenilor care se mint sau se amăgesc pe ei înşişi).”
78
În cazul acestui tip de comunicare, individul este atât
emiţător cât şi receptor. Ne referim aici la: momentele de autoanaliză, convorbirile de seară, din ceasul de taină
al fiecăruia. Am putea vorbi aici de comunicarea din faţa oglinzii minţii - după o experienţă de excepţie,
traumatizantă sau creatoare de stări de mulţumire/ fericire. Despre comunicarea intrapersonală, Mihai Dinu
aprecia “Cu sine însuşi, omul poate sta de vorbă şi fără cuvinte, ceea ce nu înseamnă că verbalizarea
gândurilor nu e un fenomen foarte frecvent”.
Cu siguranţă şi în cazul comunicării intrapersonale utilizăm cuvinte, iar atunci când credem că am stat
de vorbă cu noi înşine, ne-am aflat într-o stare de precomunicare sau postcomunicare, într-un câmp comunicativ,
dar nu în plin proces de comunicare. Lipsa cuvintelor în cadrul întâlnirii cu tine înseamnă doar relaxare.
Comunicarea este înlocuită cu odihna uneori chiar cu iluzia comunicării.
Comunicări în gând trebuie să îi acordăm importanţă, fiindcă de felul în care ne comportăm când
suntem nevăzuţi şi neauziţi depinde şi ce vom face, cum ne vom exprima în prezenţa altora. În cadrul
75
Deac I. - op. cit., p. 89
76
de Peretti A., Legrand J. A., Boniface J. - Tehnici de comunicare, Iaşi, Ed. Polirom, 2001, p. 220
77
Deac, I. - Introducere în teoria negocierii, Editura Paideia, Bucureşti, 2002, p. 7.
78
Dinu M. - Comunicarea, Bucureşti, Ed. Algos, 2000, p. 77.
110
comunicării interpersonale este necesar să obişnuim a vorbi serios cu noi şi în sinea noastră. Nu trebuie să ne
dispreţuim, să nu ne adresăm nouă în gând ca nimănui, să nu credem că dacă refuzăm să numim adevărul, acesta
nu există. Terminarea comunicării intrapersonale cu concluzia “mai lasă-mă în pace” sau “văd eu ce-oi face” nu
înseamnă comunicare, ci lipsă de comunicare, chiul de la întâlnirea cu sinele.
9.3.2. Cunoaşterea partenerilor de comunicare
Reprezintă procesul de comunicare în care fiecare ne adresăm fiecăruia, de obicei într-o formulă
informală şi nestructurată. Procesul are loc între doi indivizi, însă poate implica şi mai mulţi. Habermas
apreciază că o teorie a competenţei comunicative trebuie să explice prestaţiile pe care vorbitorul sau
ascultătorul le asumă în prealabil, atunci când transformă propoziţiile în exprimări. Punctul de plecare este
faptul că vorbitorul/ascultătorul folosesc în exprimările lor propoziţii pentru a se înţelege asupra unor stări de
fapte.
79
Jurgen Habermas constată că unităţile elementare ale vorbirii au o dublă structură proprie, în care
aceasta se oglindeşte.
Comunicarea interpersonală are un tipic al ei. Atunci când dorim să exprimăm un sentiment sau o idee
printr-un mesaj care le conţine, trebuie ca mai întâi să le transpunem în coduri verbale şi non-verbale care să
poată fi înţelese. Codurile selectate pentru transmiterea a ceea ce se doreşte – cuvintele, gesturile şi tonalitatea
vocii – vor fi determinate de scopul urmărit de vorbitor, de situaţia dată şi de relaţia cu interlocutorul, precum şi
de alţi factori, cum ar fi vârsta, mediul cultural şi starea sa emoţională. Procesul de transpunere a ideilor şi
sentimentelor în mesaje se numeşte codificare.
80

Comunicarea interpersonală are unele trăsături definitorii:
A. Întâlnire faţă în faţă: comunicarea interpersonală implică întâlnirea faţă în faţă între doi participanţi,
fapt pentru care, în mod deliberat, este exclus orice tip de comunicare care poate fi intitulată “mediată”, precum
conversaţia telefonică, unde anumite medii artificiale realizează conversaţia între participanţi. Aceasta pentru că
orice mediu are caracteristici cu urmări sigure pentru comunicare, chiar dacă, în viaţa de zi cu zi, nu suntem
conştienţi de aceste caracteristici sau nu le luăm în consideraţie. Tocmai această lipsă de conştientizare poate
duce la neînţelegeri. Motiv pentru care suntem datori să apelăm în mod curent la comunicarea intrapersonală, cu
alte cuvinte să stăm de vorbă cu noi şi să realizăm unde ne situăm în procesul comunicării, cum vorbim, cui
vorbim, pentru ce vorbim şi care sunt urmările imediate sau în timp ale comunicării noastre.
B. Particularizarea rolului participanţilor: comunicarea interpersonală implică două persoane cu roluri
variabile şi în relaţie una cu cealaltă – indivizii trebuie să comunice unii cu alţii în scopul dezvoltării relaţiilor
personale de următorul tip:
- acolo unde există un grad ridicat de încredere
- atunci când fiecare persoană este pregătită să discute deschis despre propriile sentimente şi trăiri
- unde există preocupare şi legătură mutuală între participanţi.
În acest sens comunicarea non-interpersonală este activitatea oamenilor care comunică pur şi simplu
pentru că trebuie.
C. Dublu sens: De fiecare dată comunicarea interpersonală se produce în ambele sensuri, în situaţiile
interpersonale existând întotdeauna un flux bidirecţional al comunicării. Comunicarea interpersonală nu
presupune însă doar schimbul de mesaje, în esenţă acesta implică crearea unor simboluri, schimbul de
semnificaţii şi preocuparea pentru un anumit mesaj. Aceasta înseamnă că semnalele transmise, indeferent de
79
Habermas J. - Cunoaştere şi comunicare, Bucureşti, Editura Politică, 1983, p. 192
80
Pease A., Garner A. - Limbajul vorbirii. Arta conversaţiei, Bucureşti, Editura Polimark, 1999, p. 60
111
forma lor, trebuie să fie clare şi lipsite de ambiguitate, dacă este vorba de comunicarea cotidiană, dacă însă este
vorba de comunicarea artistică, de care ne vom ocupa într-un capitol aparte, atunci ambiguitatea nu este doar
admisă, ci obligatorie. Comunicarea cere, de asemenea, ca afirmaţiile făcute de către emiţător să poată fi
verificate, într-un fel sau altul, şi de ceilalţi participanţi la discuţie. Mai exact: să fie verificabile. Şi – mai
aproape de ceea ce vrem să atragem atenţia – să fie verosimile, să nu trezească suspiciuni de îndată ce au fost
emise.
Eliminarea ambiguităţii este foarte dificilă, aproape imposibil de realizat. Dat fiind faptul că aproape
orice afirmaţie pe care cineva ar putea să o facă la un moment dat, poate fi interpretată în mai multe moduri.
Pentru a înţelege procesul comunicării trebuie analizat modul în care indivizii dau sens situaţiilor în care se află.
Ajungem la concluzia conform căreia comunicarea interpersonală este parţial sau chiar în întregime
intenţională. Noi nu comunicăm adevăruri absolute şi nici nu ne exprimăm în realităţi, ci în cuvinte care, la
rândul lor sunt nişte simboluri. Pe de altă parte comunicarea interpersonală este un proces continuu, şi mai puţin
un eveniment sau o serie de evenimente. În general, fiecare dintre noi, când ne gândim la un eveniment, avem în
vedere ceva foarte clar, o întâmplare, o acţiune, un fapt care au un moment clar de început şi un moment la fel
de limpede de încheiere.
Comunicarea interpersonală se cumulează în timp. Chiar dacă o persoană a făcut o afirmaţie, la un
moment dat, aceasta va fi interpretată în baza a ceea ce a mai spus în trecut şi a ceea ce se aşteaptă a mai spune
în viitor. Dacă vrem să înţelegem relaţia dintre două persoane, care au comunicat anterior, atunci trebuie luată
în calcul istoria relaţiei lor, precum şi modul în care fiecare interpretează remarcile celuilalt, fiindcă ele nu vor
mai fi percepute în stare pură, ci afectate de trecut sau de perspectiva viitorului.

9.4. Elementele constitutive ale negocierii
Negocierea propriu-zisă debutează cu o etapă foarte importantă o reprezintă pregătirea negocierii. În
cadrul acestei etape sunt utilizate cele trei pârghii de bază care stau la îndemâna negociatorului competent:
informaţia, puterea, timpul.
9.4.1. Informaţia
Informaţia, indiferent de natura ei (nevoile, interesele, dorinţele şi constrângerile adversarului, date
biografice despre el şi familie, competenţa profesională, performanţe în muncă, etc) este o resursă importantă în
negociere, mai ales atunci când nivelul de încredere reciprocă este redus.
Acţiunea de strângere a informaţiilor trebuie începută cu mult timp înainte de negocierea propriu-zisă.
Informaţia poate fi strânsă de la oricine îl cunoaşte pe adversar sau a lucrat sau negociat cu el. O bună sursă de
informaţii sunt concurenţii lui. Se pot obţine, de asemenea, informaţii chiar de la adversar pe parcursul
negocierii, dacă se adoptă un stil de comunicare ce nu generează starea defensivă şi nu trezeşte nici o banuială.
Indicii în legătură cu ce se întâmplă de partea adversarului pe parcursul discuţiilor se pot obţine dacă se acordă
atenţie mesajelor nonverbale, inclusiv celor paraverbale.
Informaţia are un rol important în negociere şi prin felul în care este “dozată“ atunci când este transmisă şi prin
repetarea ei într-un anumit scop. De exemplu, o idee care apare pentru prima dată în discuţie ar putea să şocheze
şi să genereze rezistenţă, dar repetând-o, o dată instalată obişnuinta, va genera o rezistenţă tot mai slabă, puterea
de convingere crescând. Ideile noi, schimbarea, în general, se acceptă mult mai uşor dacă sunt introduse în paşi
mici, consecutivi.
112
9.4.2. Puterea
Puterea, în contextul negocierii, a fost definită drept “abilitatea de a induce îndeplinirea unor lucruri,
de a exercita control asupra oamenilor, evenimentelor, situaţiilor, propriei persoane” ; puterea trebuie să fie
“un mijloc de transport spre o destinaţie” , nu un scop în sine, să fie “o forţă neutră, care să împingă lucrurile
în direcţia dorită”.
81
Surse de putere la care se poate apela în cadrul negocierii :
• Puterea competiţiei - ori de câte ori evidenţiem existenţa unei competiţii în legătură cu ceva ce
posedăm sau depinde de noi, valoarea acestui “ceva” creşte în faţa adversarului;
• Puterea legitimităţii - este puterea pe care o are, de exemplu, un document scris. Cuvintele, semnele
tipărite au înglobat în ele un anume fel de autoritate şi majoritatea oamenilor nu o contestă;
• Puterea principiilor eticii şi moralei - este o sursă de putere care are efect numai asupra acelora care
împărtăşesc acelaşi sistem de valori etice şi morale la care se apelează;
• Puterea asumării riscului - prin asumarea unor riscuri bine judecate se poate para tendinţa adversarului
de manipulare. Ca formă extremă de risc este “bluful” (risc fără acoperire);
• Puterea angajării - constă în câştigul de cauză care se poate obţine dacă se reuşeşte implicarea acelora
de la care se urmăreşte obţinerea unui lucru în luarea unor decizii;
• Puterea posedării de cunoştinţe profesionale - putem face apel la ea când cei din jur ne percep ca fiind
specialişti, cu experienţă, mai pricepuţi decât ei;
• Puterea cunoaşterii nevoilor reale - constă în câştigul de cauză ca urmare a cunoaşterii acestora, fără
expunerea lor adversarului;
• Puterea investiţiei - este puterea pe care o avem asupra persoanei care a investit în noi timp, energie,
sentimente sau alte resurse; este o legătură direct proporţională între cantitatea resursei investite de
adversar în noi şi dorinţa acestuia de a face compromisuri;
• Puterea ce rezultă din capacitatea de a răsplăti sau pedepsi - este puterea de a controla
comportamentul cuiva care crede că putem acţiona într-un mod pozitiv sau negativ asupra a ceva
important pentru el;
• Puterea identificării - este puterea pe care o avem asupra cuiva care se identifică cu noi;
• Puterea precedentului - izvorăşte din tendinţa normală a oamenilor de a face lucrurile aşa cum au fost
făcute şi înainte (evitarea efortului de schimbare);
• Puterea perseverenţei - este puterea pe care o are acela care insistă, este tenace şi consecvent;
• Puterea abilităţii de a convinge - este puterea pe care o avem dacă suntem corect înţeleşi, dovezile si
argumentaţia este foarte bună, ideea transmisă satisface nevoile şi dorinţele interlocutorului;
• Puterea atitudinii - ţine de puterea pe care o avem dacă abordăm negocierea ca pe un simplu joc, nu ca
pe un eveniment de care depinde viaţa noastră.
9.4.3. Timpul
Factorul de limitare a timpului poate fi folosit pentru a exercita presiune asupra adversarului. Se
vorbeşte chiar despre o “putere“ a timpului în procesul negocierii: cel care este constrâns să se grăbească
trebuie să accepte o ofertă mai proastă. Adesea este folosită apropierea de ora mesei, a unei şedinţe, a unui
eveniment important, a orei de plecare a avionului, tocmai pentru a forţa acceptarea unei soluţii.
În negociere, toate acţiunile importante, concesiile, compromisurile intervin în apropierea termenului
“limită“, când nivelul de stress al celui care are termenul limită cel mai acut creşte.
Trebuie ţinut seama de faptul că şi adversarul ar putea avea un termen limită, de aceea este mai bine să-l
81
Cohen H. - Orice se poate negocia, Editura Colosseum, Bucureşti, 1995, pag.49
113
considerăm flexibil, chiar negociabil. Înainte de a respecta un anumit termen, trebuie evaluate avantajele şi
dezavantajele respectării lui. Răbdarea este o calitate de bază în negociere. Este important de asemenea să se
cunoască momentul potrivit pentru a face “oferta” sau “contraoferta“ . Există unele situaţii care favorizează
acest moment.
9.5. Procesul de negociere
Negocierea include, pe parcursul desfăşurării sale, mai multe elemente ce acţionează într-o manieră
interactivă, constituind un veritabil “câmp de forţe“ prin care se manifestă dinamica derulării procesului de
negociere. Christophe Dupont menţionează existenţa a cinci elemente fundamentale - suficiente pentru a defini
existenţa dinamică a negocierii: obiectul negocierii, contextul, miza negocierii, raportul de forţe existent între
negociatori şi negociatorii înşişi
82
.
• Obiectul negocierii nu este întotdeauna uşor de identificat sau precizat; el depinde atât de domeniul
în care se manifestă (comercial, social, diplomatic, interpersonal), este mai mult sau mai puţin
complex, cuantificabil, separabil faţă de momentele negocierii cât şi de gradul de subiectivitate al
negociatorului.
• Negocierea se circumscrie unui obiect, obiectul se circumscrie unui context, ce se manifestă sub
forma unor cercuri concentrice începând cu un context global al negocierii - în care se înscrie cel
particular, cu infinite variabile de a căror importanţă este necesar să se ţină seama.
• Miza (rezultatul scontat, intenţia urmărită) reprezintă un element de importanţă capitală în cadrul
negocierii, fiind considerată ca un ansamblu de interese, preocupări, cerinţe, constrângeri şi riscuri
resimţite de negociatori într-un mod mai mult sau mai puţin explicit.
• Confruntarea dintre partenerii/oponenţii de negociere conduce la stabilirea unui raport de forţe ce
poate fi favorabil/defavorabil pentru unul sau altul dintre parteneri, creând raporturi de dezechilibru sau
relativ echilibru în diferite momente şi în mod sigur un raport reciproc de dependenţă.
• Dinamica relaţională - ce se instalează şi se dezvoltă între partenerii de negocieri şi care rezultă
din confruntările comportamentale ale negociatorilor. Este dificil de realizat o separare între procesul de
negociere şi negociatori, tocmai de aceea mulţi dintre cercetătorii domeniului acordă aspectului
relaţional o importanţă crucială. Strategiile, tacticile şi tehnicile vehiculate în negociere bazându-se pe
impactul pe care relaţiile între parteneri se consideră că îl pot avea asupra derulării negocierii.
9.5.1. Tipuri de negociere
Procesul de negociere include atât cooperare cât şi conflict. Cele două elemente sunt în acelaşi timp
prezente şi separabile. Sunt autori care cred că elementele conflictuale nu sunt de fond şi că în consecinţă o
comunicare eficientă are calitatea de a atenua erorile regretabile de percepere ale unui partener vis-a-vis de
celălalt. Alţii s-au concentrat numai asupra aspectelor conflictuale şi au minimizat pe cele cooperante, iar o altă
categorie recunosc deschis realitatea existenţei fiecărui aspect, îşi concentrează atenţia doar asupra unuia şi
acţionează ca şi când celălalt nu ar exista.
Ury si Fisher (“Negotiating agreement without giving in“, 1981), conform căruia este posibil să-ţi
urmăresti propriile interese, în timp ce se menţin relaţii interumane corespunzătoare cu persoane ale căror
interese intră în conflict cu ale tale. În acest sens, chiar Lax şi Sebenius se văd constrânşi pe parcursul
demersului lor să facă o distincţie între “crearea de valori“ (activitate cooperantă) şi “lupta pentru a obţine“
(activitate conflictuală).
Practica a reţinut că procesul de negociere se manifestă sub forma unei succesiuni de etape, în care se
manifestă cu pregnanţă rolul negociatorului în cadrul limitelor impuse de elementele cooperante sau
82
vezi Dupont, Christophe, La negociation, Ed.Dalloz, Paris, 1994, pag.35-49
114
conflictuale. Orientarea dată de negociatori procesului poate fi predominant cooperantă/ integrativă sau
predominant conflictuală/distributivă.
Negocierea predominat integrativă este orientată către respectarea aspiraţiilor negociatorului - partener,
în aşa fel încât partea adversă să considere rezultatul ca satisfacator; ea tinde să menţină, să consolideze şi să
intensifice calitatea relaţiilor între parteneri, fiind orientată mai mult spre solidaritatea reciprocă, decât spre
antagonisme. Motivaţia adoptării unei asemenea atitudini este determinată de dorinţa/nevoia de a crea şi
dezvolta un climat de încredere, reciprocitate şi credibilitate, de a diminua riscurile printr-o mai mare stabilitate
acordată soluţiei negociate.
La polul opus, negocierea predominant distributivă tinde să-i separe pe protagonişti în funcţie de
autoritatea de care dispun făcându-i să se comporte de pe poziţii de “câştigător“ , evitând poziţia de “perdant“ .
Ea se manifestă ca o “înfruntare“ în care se caută să se câştige totul prin supunerea completă a celuilalt,
impunându-se o soluţie ce apare mai mult ca un dictat. Asemenea negocieri se derulează în cazul unei opoziţii
de interese clare, când compromisul este dificil de realizat sau chiar imposibil şi când una din părţi este nevoită
să cedeze în numele realismului.
9.5.2. Fazele negocierii
Negocierile - oricare ar fi subiectul, istoria, cultura sau contextul, pot fi analizate prin prisma a patru
faze. Aceste faze principale au fost identificate din analiza relaţiilor de negocieri industriale din perioada 1972-
1974. Ele s-au dovedit a fi un instrument de pregătire foarte folositor şi operaţional atât pentru negociatorii din
diverse domenii, cât şi în contexte personale sau internaţionale.
Cele patru faze principale ale negocierii sunt:
I: pregătoirea – Ce vrem noi? Trebuie să hotărâm ce vrem şi să ne facem o ordine de priorităţi, o
evaluare a dorinţelor noastre;
II: dezbaterea – Ce vor ei? Le spunem ce vrem, dar nu şi termenii în care dorim să obţinem ceea ce
vrem. Trebuie să punem întrebări deschise, clare şi să le ascultăm răspunsurile. Să fim atenţi la
semnalele care ar putea indica dorinţa lor de a merge mai departe.
III. propunerea – Ce am putea negocia? Folosim formula “dacă…atunci” (dacă ei îndeplinesc unele
din condiţiile noastre, atunci şi noi am putea să îndeplinim unele din condiţiile lor). Rămânem tăcuţi şi
aşteptăm un răspuns. Nu întrerupem în timp ce se fac propuneri.
IV. negocierea – Cu ce am putea face schimb? Facem schimb de propuneri pentru a fi de acord cu
soluţii specifice. Folosim întodeauna condiţionalul “dacă…atunci”. Reţinem foarte bine tot ceea ce a
fost convenit.
Nu trebuie uitat:
• Negocierile au o structura comună.
• Negociatorii se găsesc întotdeauna într-una din cele patru faze comune tuturor negocierilor.
• Identificarea fazei în care ne aflăm ne ajută să avansăm în negociere.
Negocierile sunt deseori încurcate, implică multe diversiuni şi întreruperi şi nu întotdeauna avansează
lin spre pregătirea acordului. Din fericire, totuşi, acest lucru nu afectează metoda celor patru faze, deoarece
aceasta a fost preluată din lumea negocierilor reale, cu toate complexităţile sale.
Flexibilitatea celor patru faze
Este perfect acceptabil să pendulăm înainte şi înapoi între faze. De exemplu, dacă am făcut unele
pregătiri înainte de întâlnirea faţă în faţă, s-ar putea să fie nevoie şi de alte pregătiri după ce ne-am întâlnit cu
negociatorii şi am aflat anumite lucruri de la ei. Dacă o dezbatere poate fi preludiul unei propuneri, propunerea
ar putea duce la dezbateri – şi asta înainte de a ajunge la altă propunere; şi ciclul poate continua. De exemplu,
punerea unei întrebări despre o propunere sau un târg ne poate reîntoarce la faza dezbaterilor. Toate negocierile
115
implică diferite combinaţii a celor patru faze. Faptul de a şti în ce fază ne găsim, ne ajută să ne adaptăm
comportamentul în funcţie de circumstanţe.
Capitolul 10 – NEGOCIEREA COMERCIALĂ
Negocierea comercială este un proces complex prin care două părţi –vânzătorul şi cumpărătorul - poartă
tratative în vederea încheierii unei tranzacţii economice. Acest tip de negociere are anumite caracteristici ce îl
particularizează faţă de alte forme, din alte domenii de activitate (social, politic, organizaţional etc.). Un aspect
proeminent este relaţia strânsă dintre vânzare şi negociere, care determină atât contextul, cât şi specificul
proceselor de pregătire şi desfăşurare.

10.1. Trăsături specifice ale negocierii comerciale
Obiectul negocierii comerciale este încheierea unei tranzacţii, de regulă de vânzare-cumpărare a unei
produs sau serviciu, prin care se realizează schimbul din economie.
Dominaţia produsului şi a atributelor sale. Produsul ori serviciul se defineşte prin trăsături particulare
care se referă atât la modul în care este conceput şi prezentat clienţilor, cât şi la modalitatea de comercializare.
Astfel un bun oarecare, de exemplu o pastă de dinţi, are mai multe atribute care îl pot descrie: compoziţia,
modul de ambalare a fiecărei unităţi de produs, ambalajul de transport, tradiţia şi renumele producătorului,
gradul de răspândire teritorială şi cum poate fi obţinut de utilizatori etc. De asemenea un serviciu, cum ar fi cel
de consultanţă, este proiectat în aşa fel încât să satisfacă anumite nevoi ale utilizatorilor, este asigurat de un
personal specializat, performant, poate fi accesibil în modalităţi şi pentru perioade diferite etc. Atât
cumpărătorul cât şi vânzătorul trebuie să cunoască bine toate aceste atribute; ele sunt plasate în centrul atenţiei
lor.
Se poate face o distincţie între negocierea de vânzare şi negocierea de cumpărare; de fapt între situaţia
diferită a vânzătorului care negociază şi a cumpărătorului care negociază. Principalele diferenţe sunt date pe de
o parte de poziţia concurenţială şi, pe de altă parte, de cunoaşterea produselor. Concurenţa îl avantajează pe
cumpărător. Chiar dacă economia în ansamblu parcurge momente de recesiune, cumpărătorul va găsi furnizori
foarte dispuşi să vândă: pentru el piaţa de unde se aprovizionează nu se restrânge nici în aceste condiţii dificile.
În schimb vânzătorul este într-o altă situaţie, deoarece recesiunea determină o restrângere a pieţei pe care
acţionează şi vânzarea devine mai dificilă. El este cel care trebuie să iasă în întâmpinarea clientului şi să-l
cultive. Acesta este unul dintre motivele care au determinat insistenţa specialiştilor pentru rafinarea tehnicilor de
vânzare. Pe de altă parte vânzătorul are un avantaj în ceea ce priveşte cunoaşterea produsului, deoarece, de
regulă, se specializează pe un număr limitat de mărfuri, de vânzarea cărora se ocupă. Cumpărătorul este obligat
să acopere o gamă largă de produse şi nu le poate cunoaşte în detaliu pe toate la fel de bine ca partenerul său.
Din acest motiv cumpărătorul efectiv din cazul unei organizaţii este integrat în nucleul de cumpărare, alături de
experţi, decidenţi etc.
Încadrarea negocierii într-un lanţ valoric general. Fiecare tranzacţie asigură circulaţia valorilor în
economie. O primă implicaţie practică a acestui aspect este că părţile trebuie să asigure condiţiile ca fiecare
verigă să poată să-şi desfăşoare afacerile într-un mod profitabil. Astfel zahărul reprezintă materie primă pentru
producătorul de ciocolată şi dacă preţul acesteia este este prea mare atunci produsele finale vor fi mai scumpe şi
nu se vor vinde. Fabricantul de zahăr va ţine seama nu numai de constrângerile pieţei pe care acţionează el (cea
a producerii şi comercializării zahărului) ci şi ale celei pe care acţionează partenerul său, fabrica de ciocolată
(piaţa dulciurilor). O a doua implicaţie este că părţile sunt interesate atât de succesul tranzacţiei specifice, cât şi
de durata şi calitatea relaţiei dintre ele. Cu alte cuvinte părţile lucrează nu numai pentru prezent dar şi pentru
viitor (cu excepţia afacerilor întâmplătoare). De exemplu în cazul încheierii unui contract de împrumut dintre un
116
client şi banca finanţatoare este evident că nu se pune doar problema unei tranzacţii unice ci şi a construirii unei
relaţii pe termen lung.
Existenţa unei comunităţi între negociatori. Negociatorii comerciali aparţin aceleiaşi comunităţi,
caracterizată prin principii, valori şi limbaj similar. Acest aspect trebuie nuanţat, deoarece apar diferenţieri între
situaţiile de negociere. Delpach (1980) face, de pildă, distincţie între marea şi mica negociere. Marea negociere
corespunde vânzărilor către cumpărătorii organizaţionali, implicând un obiect complex al negocierii şi valori
mari. Marea negociere pe o piaţă concentrată pune faţă în faţă parteneri care se cunosc bine şi deţin multiple
informaţii unul despre celălalt, inclusiv referitor la strategia de afaceri. Mai mult, chiar negociatorii, ca persoane,
ajung să se întâlnească des şi să cunoască bine comportamentele şi reacţiile fiecăruia, accentuându-se mai mult
sentimentul de apartenenţă la o lume comună. Mica negociere are loc, de regulă, între parteneri care nu se
cunosc, iar comunitatea de valori şi de limbaj este mai scăzută. Cumpărătorii individuali acţionează adesea din
impuls, deşi mulţi dintre ei desfăşoară, aşa cum am văzut, un proces de informare prealabilă care le permite să
dobândească cunoştinţe apropiate de cele ale vânzătorului şi să-şi însuşească un limbaj asemănător.
În anumite domenii comerciale particulare, cum ar fi negocierea bancară, limbajul de specialitate poate
ridica probleme pentru unul dintre negociatori (organizaţia care face un împrumut); un minim de cunoştinţe este
totuşi necesar pentru purtarea dialogului şi realizarea înţelegerii.
Caracterul poziţional al negocierii. Negocierea comercială are o orientare mixtă – distributivă şi
integrativă. Ea reprezintă un demers al părţilor de încheiere a unei afaceri în condiţiile existenţei unei diferenţe
între poziţiile lor referitor la anumite elemente, cum ar fi: preţul, cantitatea, calitatea, condiţiile de plată sau de
livrare etc. Poziţiile de negociere joacă un rol central, tratativele urmărind găsirea modalităţilor de acoperire a
diferenţelor; cel mai adesea acesta se realizează prin deplasarea succesivă a fiecăruia de pe poziţiile iniţiale pe
alte poziţii mai apropiate de cele ale partenerului. În acest mod se descrie o orientare distributivă a negocierii, de
repartizare a unor valori între agenţii economici. În acelaşi timp, negocierea comercială are şi o componentă
integrativă, prin faptul că părţile introduc noi valori în joc, ceea ce “măreşte prăjitura”. Ne reamintim de
negocierea dintre agentul imobiliar şi firma care doreşte să închirieze un spaţiu nou; aceasta din urmă adaugă o
nouă valoare: avansul pe care este dispusă să-l plătească proprietarilor.
Negocierea comercială este supusă pe de o parte presiunii concurenţei iar, pe de altă parte, nevoii
agenţilor economici de a întreţine relaţii armonioase cu partenerii lor. Dintre cele două forţe menţionate,
concurenţa este cea dominantă, determinând fiecare actor să încerce să obţină maximum de valori în cadrul
tranzacţiilor pe care le desfăşoară. Prin aceasta şi prin rolul central al poziţiilor pe care se situează şi între care
evoluează părţile, negocierea comercială este o negociere tipic poziţională.
Utilizarea tehnicilor de vânzare în negocierea comercială. Vânzarea şi negocierea au aceeaşi finalitate:
încheierea tranzacţiilor şi este firesc ca tehnicile de vânzare să constituie o parte esenţială a bagajului
negociatorului. Ca şi în cazul vânzării, negociatorii trebuie să cunoască motivaţia şi modul în care cumpărătorul
adoptă deciziile, să identifice nevoile sale şi să facă uz de arta de a-l convinge că produsul sau serviciul oferit
este cel care îi satisface cel mai bine aceste nevoi. La rândul său, cumpărătorul apelează la tehnici similare, fiind
preocupat de asemenea de a înţelege nevoile partenerului şi de a-l convinge că soluţiile propuse sunt deopotrivă
în interesul lui.
10.2. Contextul negocierii comerciale: Procesele de vânzare şi de cumpărare
Vânzarea reprezintă procesul prin care un partener, vânzătorul, încearcă să-l convingă pe celălalt
partener, cumpărătorul, să cumpere de la el un anumit produs sau serviciu mai degrabă decât din altă parte,
deoarece acest produs sau serviciu îi poate satisface cel mai bine nevoile. În sens restrâns, vânzarea poate fi
echivalată cu actul de încheire a unei tranzacţii, prin care se cedează un drept de proprietate asupra unui produs
în schimbul unei sume de bani (DEX, ediţia 1975). În realitate, până la acel moment final, protagoniştii,
vânzătorul şi cumpărătorul, parcurg fiecare un drum mai lung de pregătire, care face parte integrantă din proces.
117
10.2.1. Procesul de vânzare
Vânzătorul parcurge propriul său proces decizional. Negro (1991) descrie o metodă de pregătire a
întâlnirii faţă în faţă a cumpărătorului cu vânzătorul care cuprinde patru etape:
• cunoaşterea: Vânzătorul culege şi prelucrează informaţiile relevante referitoare la organizaţiile
cumpărătoare, produsele concurente, motivaţiile şi nevoile clienţilor, evoluţia pieţei;.
• reflecţia: Analiza este continuată şi se adoptă decizii importante privitor la selecţia pieţelor ţintă, alegerea
mijloacelor de comunicare cu aceştia, selecţionarea produselor oferite spre vânzare;
• planificarea: Pregătirea unui plan de acţiune, incluzând argumentaţia utilizabilă sau materiale de susţinere a
vânzării (pentru demonstraţii, expoziţii, mostre);
• acţiunea: Ultima etapă include selectarea clienţilor şi stabilirea contactului cu aceştia. Realizarea
contactului se poate face prin mai multe modalităţi, în funcţie de tipul şi organizarea activităţii comerciale,
precum şi de tipul produselor vândute.
Există de asemenea numeroase modele care descriu episoadele de vânzare. Un model clasic, care pune
accentul pe scopurile fundamentale pe care trebuie să le urmărească vânzătorul, este cunoscut sub acronimul
AIDA. Direcţiile asupra cărora acesta îşi concentrează eforturile evoluează astfel:
A - atenţie: scopul este câştigarea atenţiei din partea cumpărătorului;
I - interes: trezirea interesului pentru produs;
D - dorinţă: inducerea dorinţei de a cumpăra;
A - acţiune: determinarea deciziei de cumpărare.
Sub influenţa dinamismului vieţii economice, vânzarea devine o activitate tot mai complexă, care face
apel la negocierea, în scopul facilitării realizării schimburilor. Factorii cei mai semnificativi ai schimbării sunt
intensificarea concurenţei, care pune mai acut problema perfecţionării forţelor şi modalităţilor de vânzare şi
intensificarea proceselor de concentrare economică, urmare căruia vânzătorii se confruntă pe piaţă cu mari
cumpărători organizaţionali.
Mediul concurenţial actual este caracterizat prin abundenţa unor bunuri similare prin preţ şi calitate.
Acest lucru apare cel mai evident pentru cumpărătorii din marile magazine care trebuie să aleagă dintr-o
multitudine de produse asemănătoare ale unor firme diferite. Serviciile bancare, de asigurare, de training şi de
consultanţă sunt şi ele asemănătoare. De asemenea, sub influenţa concurenţei, preţurile practicate de firme
pentru produse similare sunt apropiate. Pe piaţa românească nu s-a reuşit încă o clarificare în ceea ce priveşte
raportul dintre calitate şi preţ; totuşi ne aşteptăm ca lucrurile să progreseze într-un ritm accelerat ajungându-se la
manifestarea tot mai evidentă a acestor similitudini între produse şi între servicii. Companiile vânzătoare vor
încerca să obţină avantaje comparative introducând produse noi pe piaţă dar, după o anumită perioadă, preţurile
aceloraşi produse concurente se aliniază din nou, pierzându-se acest semn distinctiv, important în ochii
cumpărătorilor. În aceste condiţii, când nu mai sunt posibile diferenţieri între produsele de acelaşi tip şi aceeaşi
clasă de calitate provenite de la firme diferite, nici prin trăsăturile produsului şi nici prin preţ, companiile pot
obţine avantaje comparative mai ales prin calitatea forţelor de vânzare (personalul care se ocupă de
comercializare) şi prin accentuarea preocupării pentru sporirea satisfacţiei clientului.
În domeniul comercial, urmare a fenomenului de concentrare economică apar pe piaţă actori puternici:
mari producători, mari distribuitori, mari lanţuri de magazine. În 1939 în Marea Britanie existau 40 de fabrici de
automobile, iar astăzi există doar patru; în România, înainte de 1989 funcţionau 6 întreprinderi producătoare de
anvelope, iar astăzi funcţionează doar două. Faţă de aceşti mari cumpărători, vânzătorii sunt conştienţi că nu pot
desfăşura o activitate profitabilă dacă nu-şi îmbunătăţesc permanent produsele, dacă nu proclamă, printr-o
comunicare intensă, performanţele acestora şi dacă nu-şi orientează eforturile spre satisfacerea cât mai bună a
nevoilor cumpărătorilor. Acesta înseamnă printre altele perfecţionarea procesului de pregătire şi de realizare a
118
vânzării. Nu mai este posibil ca reprezentantul unei obscure firme comerciale să se prezinte la sediul unui mare
cumpărător pentru a-i propune o afacere, cu aerul că, fiind în trecere, s-a oprit să vadă de ce au aceştia nevoie.
Desigur că în multe tranzacţii comerciale procesul de vânzare este încă simplu şi direct, cum ar fi
cumpărarea din super-market sau din micul comerţ. Pe de altă parte, în ceea ce îi priveşte pe marii cumpărători
organizaţionali (mari producători, mari intermediari), procesul de vânzare este complex, implicând valori şi
riscuri mari, mai multe întălniri între parteneri, creşterea importanţei relaţiei pe termen scurt şi mai ales pe
termen lung, necesitatea acoperirii unor diferenţe care apar între poziţiile partenerilor. Vânzătorul modern se
bazeze în continuare pe tehnica de vânzare, pentru a convinge cumpărătorul să achiziţioneze produsele sau
serviciile de la el dar trebuie să îndeplinească şi alte roluri:
• planificator strategic – pentru proiectarea şi construirea unor relaţii trainice cu clienţii şi cumpărători;
• finanţist – Încheierea unor tranzacţii mari presupune căutarea unor soluţii în faţa unor clienţi mai critici şi
mai pretenţioşi. Fiecare decizie luată în timp real de vânzător (o anumită concesie făcută partenerului) are
implicaţii, adesea importante pentru firma sa şi, de aceea, trebuie să înţeleagă şi să calculeze cu acurateţe
efectele ei financiare. De altfel performanţa vânzătorului este mai puţin evaluată în funcţie de cantitatea
vândută, ca în trecut, şi mai mult după profitul adus firmei.
• negociator – Vânzătorul este adesea confruntat cu anumite diferenţe între poziţia sa şi cea a partenerului
(ex: preţ, termeni de plată, termeni de licrare etc.) care ar putea să înpiedice încheierea afacerii dacă nu vor
fi depăşite prin acomodare reciprocă. Cu alte cuvinte procesul de vânzare pură, în sensul acţiunii de a
convinge cumpărătorul să accepte condiţiile date, trebuie extins, incluzând elemente de negociere.
10.2.2. Procesul de cumpărare
De cealaltă parte, cumpărătorul desfăşoară activităţi mentale şi îndeplineşte acţiuni ce se subsumează
unei scheme decizionale compusă din mai multe etape:
• conştientizarea nevoii: Procesul de cumpărare începe de la conştientizarea lipsei unei satisfacţii, declanşată
fie de stimuli interiori, fie indusă din exterior (de factorii de mediu, de persoane de influenţă, de stimuli
promoţionali).
• culegerea informaţiilor: Cumpărătorul absoarbe informaţiile în mod pasiv (ex: din mesajele din mass-
media, de la cunoştinţe şi prieteni) sau le caută în mod activ (ex: citind publicaţii de specialitate, în discuţii
cu “experţi”, vizitând magazinele, solicitând oferte). Cumpărătorul desfăşoară o activitate de informare cu
atât mai intensă, cu cât este vorba de achiziţii de mare valoare (ex: un automobil, o asigurare pe viaţă,
echipamente industriale).
• prelucrarea informaţiilor: Cumpărătorul prelucrează informaţiile şi obţine o imagine ideală a mărcii
preferate în funcţie de care face alegerile.
Etapele schemei decizionale sunt comune atât cumpărătorului individual cât şi cumpărătorului
organizaţional; totuşi abordarea acestora este diferită.
Cumpărătorul individual nu îşi defineşte în mod riguros criteriile de cumpărare şi adesea nu ştie
precis de ce doreşte un anumit lucru. Decizia sa este influenţată de o multitudine de factori. Se crede, în mod
simplist, că preţul este singurul element care o determină. În realitate costul tranzacţiei include şi alte aspecte
cum ar fi: timpul (cheltuit pentru reperarea produsului), posibilitatea de a-l returna dacă nu este bun, dificultatea
alegerii între modele similare etc. De asemenea comportamentul cumpărătorului este influenţat de factori
diferiţi: venitul, vârsta, stilul de viaţă, ocupaţia, concepţiile şi percepţiile etc. sau de procese specifice ca:
repetarea cumpărărilor sau difuzarea informaţiilor. Cumpărătorul individual are capacitatea de a avea preferinţe,
fără de care n-ar putea lua decizii. Comportamentul său este însă diferit în funcţie de tipul cumpărării. Atunci
când este vorba de achiziţii riscante, care presupun o investiţie substanţială, demersul cumpărtorului individual
este analitic, presupunând elaborarea unor criterii de evaluare. Cumpărarea produselor sau serviciilor mai ieftine
119
poate fi mai mult un rezultat al hazardului.
Criteriile de evaluare reprezintă formalizarea preferinţelor pentru un produs sau serviciu. De exemplu o
persoană doreşte să cumpere o maşină destul de puternică - ca s-o poată folosi pe drumuri puţin amenajate la
sfârşit de săptămână -, cu un preţ accesibil (în raport cu venitul său), confortabilă - ca să-şi poată căra familia
numeroasă şi bagajele -, cu un consum cât mai mic de benzină şi, dacă se poate, albastră - aşa cum a convenit cu
soţia şi copiii. Aceste exigenţe constituie criteriile după care va căuta şi va compara produsele; ele pot fi
ierarhizate în ordinea importanţei într-o grilă de evaluare, cum ar fi: puterea motorului, preţul,
confortul,consumul de benzină, culoare.
Vânzătorul trebuie să cunoască aceste criterii, iar modelul pe care îl oferă să le îndeplinească în mod
adecvat, adică să fie mai bun decât oferta concurentului în primul rând la punctele prioritare de pe scara de
evaluare (putere, preţ, confort). Este posibil ca, în realitate, situaţia să fie mai complexă: de pildă modelul
îndeplineşte primul şi al treilea criteriu mai bine decât concurenţii, este comparabil în ceea ce priveşte al
patrulea criteriu dar este mai scump decât un produs similar. În acest caz vânzătorul va trebui să facă apel la
forţa sa de persuasiune pentru a-l determina pe client să prefere totuşi produsul său. Efortul de convingere va
viza schimbarea ordinei de preferinţe pe grila de evaluare a clientului. Astfel, poate să-l determine să acorde
prioritate mai mare criteriului “consum de benzină” (punând în evidenţă economia pe care o face în exploatare),
să introducă un alt criteriu care nu apare explicit, cum ar fi fiabilitatea etc.
Nu întotdeauna cumpărătorul individual este atât de bine pregătit, iar în cazul cumpărărilor neriscante
poate să nu conştientizeze motivaţiile şi priorităţile sale. Vânzătorul are sarcina să descopere criteriile cu care
operează partenerul în procesul său de decizie, adică să identifice nevoile sale. Aceasta presupune un amplu
proces de comunicare, bazat pe punerea a numeroase întrebări şi pe ascultare activă. Vânzătorul este ajutat şi de
numeroasele modele teoretice privitoare la motivaţiile de cumpărare şi la descoperirea nevoilor cumpărătorului.
Vom aminti modelul cunoscut sub acronimul SONCAS, formulat de P. Lavaud. Motivele de cumpărare ale
cumpărătorului individual sunt grupate în şase categorii:
S – securitate (garanţia funcţionării normale a produsului, fiabilitate, referinţe bune);
O – orgoliu (poziţie socială, imagine personală);
N – noutate (inovaţie, invenţie, produs nou);
Χ C – confort (corespunde uzanţelor sociale, asigură bunăstarea utilizatorului);
∆ A – avere (rentabilitate, productivitate, reducere de preţ, solduri);
S – simpatie (afinităţi, preferinţă).
Nevoile cumpărătorului se pot clasifica în două categorii: declarate şi ascunse. Nevoile ascunse sunt
neconştientizate, neconturate încă sau protejate din diferite motive (ex: cumpărătorului îi este ruşine să declare
că doreşte o maşină asemănătoare cu a şefului). Vânzătorul trebuie să le depisteze şi să le aducă la suprafaţă,
transformându-le în nevoi declarate, adică definite chiar de cumpărător.
Procesele descoperirii nevoilor sau cele de influenţare a criteriilor de evaluare ale cumpărătorului
constituie ingrediente esenţiale şi ale negocierii comerciale.
Cumpărătorul organizaţional (companiile care fac achiziţii de materii prime, materiale etc.)
desfăşoară o activitate bine structurată şi adesea complexă de identificare şi descriere a produsului, finalizată
prin elaborarea specificaţiei de produs. Ea este rodul colaborării mai multor categorii de personal (ex:
utilizatorii, personalul tehnic, persoanele de decizie) şi exprimă nevoile reale ale organizaţiei. Cumpărătorul o
transmite furnizorilor potenţiali, primind de la aceştia oferte care pot fi comparate şi negociate, pe baza
criteriilor elaborate. În principiu, între nevoia reală, nevoie exprimată (prin specificaţie), specificaţie (descrierea
produsului) şi realizarea ei (produsul achiziţionat) n-ar trebui să apară diferenţe. În realitate acestea există şi se
datoresc mai multor cauze. În primul rând nevoia exprimată prin specificaţie nu corespunde exact cu nevoia
reală;.în al doilea rând specificaţia poate să descrie imperfect chiar nevoia exprimată; în al treilea rând realizarea
specificaţiei poate fi imperfectă sau se poate dovedi imposibilă. Se întâmplă de multe ori ca organizaţia să-şi
propună să cumpere ceva care depăşeşte nevoile sale reale (ex: un sediu prea impozant) sau să constate că
120
produsul, aşa cum l-a descris, nu este disponibil.
În afară de această deosebire faţă de cumpărările individuale, dată de modul bine structurat al definirii
nevoii, decizia de efectuare a unei mari achiziţii este influenţată de o serie de factori particulari, pe care
vânzătorul trebuie să-i cunoască. Sunt relevanţi în acest sens caracterul cumpărării (comandă nouă, comandă
repetată, cumpărare repetată dar cu anumite modificări) şi caracterul colectiv al deciziei. În cadrul întreprinderii
achizitoare există un nucleu de cumpărare, compus din şase roluri distincte:
(1) utilizatorii: cei care utilizează efectiv produsul, de pildă secţiile de fabricaţie;
(2) persoanele de influenţă: în special personalul tehnic care contribuie la elaborarea specificaţiei
produsului;
(3) persoanele care decid: cei care elaborează decizia de cumpărare, de exemplu şeful departamentului
de achiziţii;
(4) persoanele care autorizează decizia: cei care aprobă în mod formal efectuarea achiziţiei, de regulă
directorul general sau directorul care coordonează vânzările;
(5) cumpărătorul: de regulă departamentul de achiziţii sau angajatul însărcinat cu negocierea;
(6) paznicii: persoane care asigură protecţia membrilor nucleului de cumpărare, cum ar fi: secretariatul,
specialiştii de la departamentul juridic sau financiar etc.
Rezultă că negociatorul cumpărător este supus unor presiuni diferite, nu numai din exteriorul
organizaţiei (piaţa, partenerii de negociere) ci şi din interiorul acesteia (membrii nucleului de cumpărare).
10.3. Pregătirea negocierii comerciale
Planificarea sistematică a negocierii are următoarele avantaje principale:
• permite înţelegerea divergenţelor dintre părţi: negociatorul evită să fie prins nepregătit atunci când astfel de
divergenţe vor apare în cursul discuţiilor cu partenerul;
• oferă posibilitatea coordonării contribuţiilor tuturor membrilor, în cazul în care tratativele sunt purtate de o
echipă de negociere;
• facilitează analiza etapelor parcurse şi eventualele modificări ale direcţiei de acţiune, mai ales dacă
negocierile sunt lungi şi complexe;
• sunt puse în evidenţă costurile şi valorile concesiilor.
10.3.1. Culegerea informaţiilor
Pregătirea negocierii se bazează pe o amplă activitate de culegere şi analiză a informaţiilor vizând
aspecte legate de produs, mediul economic, cadrul particular la afacerii, antecedentele relaţiei.
Produsul – Negocierea comercială fiind dominată de produs, negociatorul trebuie să cunoască bine
atributele sale, sub aspect comercial (ex: preţ, calitatea), tehnic (ex: specificaţie, tehnologie), juridic (norme şi
uzanţe comerciale interne şi internaţionale).
Mediul extern – Firma negociatoare nu este o entitate izolată ci depinde de ceea ce se întâmplă în jur.
Negocierea comercială este supusă în primul rând constrângerilor pieţei, conjuncturii interne sau internaţionale,
comportamentului partenerilor economici: clienţi, furnizori, concurenţi. Aceste aspecte formează mediul
apropiat al organizaţiei. În cazul negocierii purtate de fabrica de zahăr, informaţiile despre mediul apropiat pot
fi: piaţa zahărului îşi menţine trendul ascendent (de x%); piaţa ciocolatei este saturată, iar cumpărătorii sunt
atenţi la preţ, la calitate şi la prezenţa permanentă a mărcii preferate în magazine. Concluzia care se poate
extrage este că producătorul de ciocolată poate realiza o creştere slabă a vânzărilor prin preţuri competitive, prin
reputaţia unei bune calităţi a produsului şi prin seriozitate în livrări către proprii distribuitori.
121
Dincolo de aspectele imediate ale pieţei se manifestă acţiunea altor factori care, pentru nevoi de analiză,
se pot grupa în factori sociali, tehnologici, economici sau politici (STEP). Aceştia constituie mediul îndepărtat
al organizaţiei. Orice întreprindere trebuie să monitorizeze mediul în care acţionează pentru a discerne
oportunităţile sau ameninţările din viitor. Companiile mari care funcţionează în domenii sensibile, cum ar fi cel
al produselor petroliere, şi-au organizat departamente specializate în analiza factorilor STEP. Firmele
comerciale mai mici, care nu dispun de resurse de asemenea anvergură, au totuşi în componenţă compartimente
care se ocupă de studierea pieţei şi a mediului extern îndepărtat şi care produc informaţii extrem de utile pentru
negociator.
Cadrul particular – Înţelegerea structurii şi tendinţelor mediului extern, în primul rând a pieţei, trebuie
completată prin cunoaşterea direcţiilor strategice ale firmei proprii şi ale firmei partenere. Câteva dintre
aspectele relevante sunt: situaţia comercială proprie şi a partenerului, evoluţia relaţiilor reciproce şi
perspectivele lor, relaţiile cu alţi parteneri economici, cotele de piaţă, politicile de marketing, de producţie, de
investiţii, situaţia financiară, bonitatea sau solvabilitatea partenerului. Nu sunt lipsite de interes şi anumite
evenimente recente intervenite în activitatea partenerului şi în relaţiile acestuia cu terţii, relevante pentru
negociere. Exemple de informaţii ce surprind cadrul particular al negocierii pot fi: cumpărătorul a făcut investiţii
într-o nouă linie de producţie pentru bomboane de ciololată superioare şi are nevoie să-şi asigure fonduri; el nu-
şi poate permite să scadă prea mult preţurile. De asemenea se cunoaşte că partenerul are relaţii bune cu
furnizorii (concurenţii fabricii de zahăr) dar a redus de curând achiziţiile de la o altă fabrică de zahăr, urmare a
întârzierilor în livrare, cauzate de o grevă prelungită.
Antecedentele relaţiei – Dacă părţile la negociere s-au mai întâlnit, înseamnă că deţin o experienţă
comună a conlucrării care constituie o premisă bună pentru anticiparea atitudinii adecvate în viitoarea negociere.
S-ar putea ca negociatorul să nu mai fi lucrat cu firma parteneră, în schimb alţi colegi să fi avut ocazia să-i
cunoască; discuţiile cu aceştia dar şi cercetarea rapoartelor sau altor înregistrări asupra unor tratative mai vechi
sunt necesare pentru completarea pregătirii. În cazul în care asemenea contacte n-au mai existat între cele două
organizaţii, cunoaşterea modului în care partenerul abordează de regulă negocierile poate fi realizată pe baza
informaţiilor obţinute de la parteneri comuni sau orice alte terţe persoane care pot da relaţii asupra acestor
aspecte. Negociatorul va întâlni nu numai un reprezentant al unei organizaţii dar o persoană cu individualitate
proprie, atitudini şi comportamente de negociere particulare. Este util să cunoască aceste aspecte despre viitorul
interlocutor, inclusiv poziţia sa ierarhică, puterea de decizie de care dispune, preocupările din timpul liber etc.
Multe dintre informaţiile comerciale culese şi analiza efectuată pe baza lor poate constitui conţinutul
unor dosare ale negocierii, cum ar fi: dosarul tehnic (specificaţii tehnologice şi de produs), comercial (sinteza
datelor despre piaţă, documentaţile de preţ, oferte sau comenzi de la alţi parteneri, clauzele contratuale), al
concurenţilor (analize comparative), al bonităţii şi solvabilităţii partenerului etc.
10.3.2. Diagnosticul situaţiei curente; documentaţia clientului
Lidstone (1991) descrie modelul unei documentaţii de analiză, adecvate pentru realizarea diagnosticului
situaţiei prezente, utilizată în majoritatea ţărilor şi firmelor comerciale, pentru clienţii lor majori. Să luăm cazul
reînoirii contractului de livrare de zahăr. Fabrica de ciocolată reprezintă un partener tradiţional important pentru
producătorul de zahăr iar relaţia lor comercială este de durată, prilejuind numeroase momente de negociere.
Desele întâlniri în împrejurări variate: la masa tratativelor, în situaţii reclamate de derularea contractelor sau
chiar cu ocazia unor vizite de curtuoazie au permis partenerilor să se cunoască, să-şi înţeleagă obiectivele,
strategiile şi comportamentele. La acest fond de informaţii se adaugă numeroase date şi estimări despre piaţă,
existente în evidenţele fiecărei firme. Planificarea negocierii porneşte de la colectarea a ceea ce se cunoaşte şi
este relevant pentru afacerile reciproce derulate între cele două părţi, ca, pe această bază, să se poată efectua un
122
diagnostic al situaţiei prezente şi să se stabilească obiectivele de realizat şi strategia de urmat. Fiind vorba de un
client major, direcţia comercială de la fabrica de zahăr are justificarea să completeze fişe cât mai cuprinzătoare
pentru pregătirea negocierii cu producătorul de ciocolată.
Documentaţia clientului va fi structurat pe următoarele capitole:
• introducere
• analiza potenţialului comercial
• analiza mediului extern
• analiza comparativă
• concluzii – analiza SWOT
Introducerea :
Introducerea cuprinde informaţii de bază despre cumpărător care îi descriu activitatea şi
comportamentul de cumpărare, fără a intra în detalii. Elementele cheie (rubricile) sunt următoarele:
1. numele şi adresa clientului
2. persoanele de contact (ex: Popescu, director general, responsabil pentru problemele strategice; Ionescu,
director vânzări, responsabil cu activitatea curentă)
3. activitatea principală: producător de ciocolată şi bomboane de ciocolată
4. descrierea comercială. La acest punct sunt consemnaţi factori care influenţează comportamentul de
cumpărare al clientului. În primul rând vor fi menţionate obiectivele firmei: financiare (ex: un anumit prag
de rentabilitate), de marketing (ex: creşterea vânzărilor cu un anumit nivel sau o anumită cotă de piaţă), de
producţie (ex: păstrarea calităţii tradiţionale). Cunoaşterea obiectivelor este necesară datorită impactului lor
major asupra politicilor de vânzare şi comportamentului pe piaţă. Imaginea de ansamblu va fi dezvoltată
prin alte date care se referă mai strict la practicile de cumpărare. Acestea ar putea fi: criteriile sau
consideraţiile pe care clientul pune accent atunci când cumpără (ex: fabrica de ciocolată este interesată nu
numai de preţ dar şi de alte aspecte care asigură profitabilitatea afacerii; acordă importanţă modului în care
s-au derulat contractele anterioare), menţionarea persoanelor care decid sau influenţează cumpărarea etc. Un
alt element al descrierii comerciale va fi atitudinea generală faţă de vânzător (ex: în general pozitivă dar
poate negocia agresiv punctele prioritare; agrează ideea de a fi sprijiniţi când au dificultăţi etc.).
5. clauzele comerciale uzuale. Sunt descrise pe scurt condiţiile de vânzare practicate în celelalte contracte
încheiate cu fabrica de ciocolată (cantitatea, preţul, termenul de livrare, condiţiile de plată etc).
6. principalii concurenţi. Sunt menţionaţi atât cei mai importanţi concurenţi direcţi cât şi cei indirecţi (de pildă
cei care oferă produse substituibile). În măsura în care există date disponibile despre vânzările acestora
(cantităţi, calitate, preţuri etc.), acestea trebuie trecute, pentru fiecare produs, pentru a crea o primă imagine,
generală, a concurenţei.
Analiza potenţialului comercial :
În cea de-a doua secţiune a planului sunt relevate perspectivele dezvoltării relaţiei comerciale, pe baza
datelor statistice pe ultimii ani (de regulă pe trei ani). Vor fi calculate şi comparate tendinţele evoluţiei
cumpărărilor totale ale partenerului (cantităţile de zahăr achiziţionate într-un an de fabrica de ciocolată) şi a
celor de la vânzător (zahărul cumpărat în fiecare an de la fabrica de zahăr respectivă). Să presupunem că primul
indicator este de 10% pe an iar cel de-al doilea de 8% pe an; trendul este crescător în ambele situaţii dar
ponderea cumpărărilor de la fabrica de zahăr au scăzut.
Analiza mediului economic :
Cea de-a treia secţiune reprezintă o analiză STEP, evidenţiin factorii care afectează sau pot afecta
activitatea furnizorului, beneficiarului şi relaţia lor comercială. Astfel de factori pot fi, de exemplu:
• sociali: demografici (ex: creşterea populaţiei, putându-se presupune că va fi mai mare numărul copiilor,
principalii consumatori de dulciuri), schimbări ale modei sau gusturilor consumatorilor (ex: evitarea
consumului de dulciuri), dezvoltarea canalelor de distribuţie
123
• tehnologici: noi tehnologii, noi utilaje mai performante etc.
• economici: inflaţia, rata de schimb a monedei naţionale, creşterea salariilor, costul energiei etc.
• politici: reglemetări legale , politica de taxe şi impozite etc.
Repartizarea factorilor individuali pe grupe are doar scopul structurării analizei şi nu este esenţială
acurateţea plasării acestora. Importantă este doar identificarea lor şi evaluarea impactului asupra afacerilor.
Analiza comparativă
Secţiunea a patra analizează modul în care produsul oferit satisface nevoile cumpărătorului, din
perspectiva comparaţiei cu concurenţa. Deşi analiza este efectuată de vânzător, el trebuie să adopte punctul de
vedere al cumpărătorului şi să judece ca şi cum acesta ar fi cel care cântăreşte avantajele şi dezavantajele
diferitelor surse de aprovizionare. Vor trebui identificate în primul rând elementele cheie de negociere (preţ,
cantitate, condiţii de plată, termene de livrare) şi evaluată importanţa pe care o acordă cumpărătorul fiecăruia
dintre ele. În acest scop se poate utiliza o scară valorică cuprinzând două-trei niveluri, de pildă: “esenţial”
(preţul), “dezibabil” (termenul de livrare) şi “de mică importanţă”. Pentru elementele identificate se va realiza o
comparaţie între performanţele vânzătorului şi ale principalilor concurenţi, sub forma unui clasament, în care
cotaţia 1 ar însemna: “satisface cel mai bine nevoile clientului”, cotaţia 2: “satisfacţie mai redusă pentru client”,
iar cotaţia 3: “nu satisface cerinţele clienţilor” .
Datele din tabel oferă largi posibilităţi de interpretare şi de extragere a unor implicaţii cu valoare
practică. În ceea ce priveşte preţul, concluzia este că există concurenţi care oferă condiţii mai avantajoase şi
negociatorul trebuie să evite comparaţiile cu aceştia în cursul discuţiilor cu partenerul. Dar, de regulă,
cumpărătorul aduce în discuţie ofertele de preţ ale alor furnizori şi, pentru această eventualitate, trebuie pregătite
argumentele de contracarare a obiecţiilor previzibile. Calitatea este similară la toţi furnizorii; de aceea mici
modificări, cum ar fi ambalarea zahărului doar în saci noi, evitându-se sacii refolosibili, ar fi suficientă pentru a-
i oferi clientului satisfacţia dorită. Termenul de plată este cel uzual, practicat de cei mai mulţi furnizori de zahăr;
totuşi o discuţie mai amplă pe această temă cu clientul poate fi utilă pentru a determina mai bine nevoile lui.
Condiţiile de livrare sunt foarte bune şi de aceea în cursul discuţiilor va fi scos în evidenţă acest aspect, făcându-
se comparaţii cu concurenţa.
Elemente Imporanţa Vânză-
tor
Concurent
1
Concurent
2
Concurent
3
preţ A 2 1 2 1
calitate A 1 1 1 1
termenul
de plată
A 2 1 2 2
condiţii
livrare
A 1 2 2 2
unde:
A – atribut esenţia
1 – satisface cel mai bine nevoile clientului
2 – satisfacţie mai redusă
Pentru a deveni un instrument util de lucru, analiza comparativă se bazează pe capacitatea de evaluare
obiectivă a realităţii: orice supraevaluare a poziţiei proprii faţă de concurenţă, ca şi subevaluarea, va conduce la
concluzii greşite. Astfel negociatorul riscă să mizeze pe avantaje comparative care nu există în realitate sau să
piardă din vedere avantaje certe. De asemenea, reamintim că evaluările se fac din perspectiva cumpărătorului,
subliniind încă o dată faptul că empatia este omniprezentă în toate fazele vânzării şi negocierii.
124
Finalul diagnosticului este în fapt o rezumare a rezultatelor anterioare, realizat sub forma evidenţierii
oportunităţilor, ameninţărilor, tăriilor şi slăbiciunilor.
10.3.3. Stabilirea obiectivelor
Analiza diagnostic serveşte drept bază pentru stabilirea obiectivelor de negociere. În acest mod
negociatorul va şti exact ceea ce doreşte să realizeze şi, în acelaşi timp, îşi va forma o idee coerentă despre ceea
ce doreşte partenerul să obţină.
Ţintele de atins se proiectează în funcţie de presiunile venite din două direcţii: pe de o parte ele trebuie
să se încadreze în strategia generală de marketing şi de vânzări a firmei iar, pe de altă parte, trebuie să ia în
considerare şi să răspundă nevoilor şi intereselor partenerului. Pentru a se realiza obiectivele de marketing şi de
vânzare (ex: de creştere a profitabilităţii cantităţii de zahăr vândute într-un an cu x%), de regulă există două
opţiuni: (1) majorarea cantităţii vândute şi (2) creşterea profitului. Fiecare variantă trebuie însă judecată prin
prisma intereselor şi poziţiei cumpărătorului (ex: necesităţile de aprovizionare, comportamentul de cumpărare,
reacţia concurenţilor proprii şi ai partenerului, tăriile şi slăbiciunile fiecărei părţi). Din informaţiile culese şi a
diagnosticului efectuat, producătorul de zahăr poate trage concluzia că partenerul său nu va dori să mărească
prea mult cantitatea contractată, va negocia strâns preţul, va încerca să obţină avantaje de plată iar o prioritate
este aprovizionarea sigură şi ritmică. Ca urmare, strategia globală de vânzare către fabrica de ciocolată a putea
fi: “să ne arătăm dispuşi să îl sprijinim pentru a-şi păstra poziţia pe piaţă, cu scopul de a deveni furnizorul lor pe
termen lung.”. Obiectivele pentru negociere ale vânzătorului pot fi: “ Să majorăm vânzările cu 2-5%; marja de
profit să se încadreze între 10.000 RON şi 15.000 RON; să acceptăm termene de plată a facturilor de 30-45 de
zile, pentru a contribui la îmbunătăţirea circulaţiei numerarului a clientului”. Se poate remarca că aceste
obiective sunt “SMART” şi pot constitui un instrument de orientare în desfăşurarea evenimentelor următoare.
Ele se deosebesc de simpla exprimare a unor dorinţe (ex: “Să creştem vânzările şi marja, acordând eventual
facilităţi de plată”).
Pe baza informaţiilor despre partener, se pot formula ipoteze privitor la obiectivele acestuia (ex: o
creştere a cantităţii din contractul anterior mai mică, cu numai 1-3%; vor accepta greu o majorare a preţului;
avantaje de plată, cum ar fi plata amânată cu 30-60 de zile; vor solicita includerea în noul contract a unor clauze
penalizatoare pentru întârzieri la livrare”).
10.3.4. Pregătirea poziţiilor de negociere
Stabilirea obiectivelor proprii şi a cerinţelor şi exigenţelor posibile ale partenerului trebuie completată
prin pregătirea mai în detaliu a poziţiilor de negociere. În negocierea comercială, acest aspect este un punct
important, ţinând cont de importanţa lor în ansamblul configurării procesului.
O poziţie importantă este limita minimă până la care fiecare negociator este dispus să cedeze, adică
poziţia de ruptură (PR), pentru fiecare element de negociere. În principiu, depăşirea acestuia îl determină să nu
mai fie interesat de încheierea unui acord, deoarece acesta nu i-ar mai oferi nici un avantaj. Aceste limite sunt
uşor de “calculat”, pentru că rezultă din interesul propriu al fiecărui negociator de a câştiga prin realizarea unei
înţelegeri. Dificultatea poate să apară dacă în cursul discuţiilor este depăşit PR pentru un element de negociere
(prin acordarea unor concesii prea mari) dar pe ansamblu rezultatul este apreciat ca satisfăcător. Este posibil ca
negociatorul să nu reacţioneze negativ (rupând tratativele), deoarece acordă atenţie rezultatului global şi va
modifica punctul de ruptură. În alte situaţii este posibil ca pentru un anumit element (sau pentru mai multe
elemente), negociatorul să stabilească (sau să fie mandatat) cu limite ce nu pot fi depăşite în nici o condiţie (ex:
preţul de contract nu poate depăşi un anumit nivel, chiar dacă negociatorul ar aprecia că s-au obţinut alte
avantaje în compensare).
125
Poziţia declarată iniţial (PDI) are un rol strategic mai pronunţat, deoarece poate influenţa aspiraţiile
partenerului. În general, este respectată regula de a fi mai mare decât obiectivul real al negociatorului dar, în
ceea ce priveşte nivelul efectiv apar două condiţionări contradictorii:
• necesitatea existenţei unui spaţiu de manevră: PDI trebuie stabilită astfel încât să permită o zonă destul de
largă pentru mişcările ulterioare ale părţilor. Dacă nivelul PDI este prea scăzut, atunci negociatorul va
descoperi că nu poate face prea multe concesii (obţinând altele în schimb).
• necesitatea menţinerii credibilităţii: Un nivel prea ridicat al PDI faţă de alte repere care definesc “ceea ce
este normal”, va afecta încrederea dintre parteneri şi va imprima negocierii o tentă mai accentuat
conflictuală. Reperele “normalului” pot fi nivelurile practicate de concurenţă (ex: preţul pieţei) sau chiar
rezultatul la care se ajunge în final, mult mai mic decât punctul de pornire. În acestă privinţă intervin şi
influenţele culturale: în anumite ţări oferta iniţială este mult exagerată faţă de nivelul efectiv la care se face
vânzarea.
10.3.5. Activităţile precontractuale; apelul la negociere
În cazul firmelor comerciale vânzătoare, negocierea este precedată de o activitate complexă de
prospectare a pieţei, având ca scop definirea profilului clienţilor şi localizarea lor. În acest scop specialistul în
marketing elaborează criteriile (filtrele) de selecţie, bazate pe factorii care influenţează procesul decizional al
cumpărătorului (ex: vârsta, venit – în cazul persoanelor individuale sau profil de activitate, putere financiară –
pentru cumpărătorii organizaţionali). Pe baza acestora sunt selectaţi clienţii potenţiali, care urmează să fie
contactaţi de personalul de vânzare.
Contactarea se poate realiza în mai modalităţi, apelul telefonic fiind una dintre acestea. Convorbirea se
desfăşoară după scenarii bine gândite în prealabil. Este necesar şi în acest caz ca agentul de vânzări să deţină un
minim de informaţii despre partener, cel puţin numele persoanelor care au putere de decizie în materie de
cumpărări şi pe care urmează să le apeleze. Obiectivul convorbirii este obţinerea unei întâlniri şi ar fi nepotrivit
ca vânzătorul să poarte o discuţie despre firma sau produsele sale prea devereme. Deoarece apelul telefonic
poate să dea naştere la situaţii variate, de la primirea cu bunăvoinţă până la eschivă sau chiar un răspuns agresiv,
agentul de vânzări va trebui să aibă pregătite cât mai multe scenarii pentru actfel de ipostaze. Există de
asemenea modele numeroase privind modul de structurare al discursului de prezentare; esenţial este ca acesta să
aibă un impact puternic asupra interlocutorului, captându-i atenţia. În acest scop agentul de vânzări poate începe
prezentarea prin formularea mai întâi a promisiunii unor avantaje foarte precise, cuantificabile (ex: “avem o
soluţie de a vă reduce chetuielile de transport cu 10 %”). Abia apoi vor fi arătate căile prin care se realizează
aceasta, adică produsul sau serviciul oferit. De asemenea agentul de vânzări trebuie să aibă pregătite argumente
pentru diferite feluri de obiecţii pe care le va aduce interlocutorul (ex: avem un furnizor propriu, nu avem
resurse financiare). Un alt moment cheie este finalizarea convorbirii, care ar trebui să fie fixarea unei întâlniri; o
tehnică larg utilizată de agent este falsa alternativă (ex: eu aş putea să vă vizitez vineri dimineaţa sau v-ar
conveni joi?”).
Alte modalităţi de apel la negociere sunt cererea de ofertă şi oferta. Cererea de ofertă reprezintă o
manifestare de voinţă a cumpărătorului care solicită oferte pentru produse sau servicii de la furnizorii potenţiali.
Ca formă, aceasta începe de regulă printr-un paragraf introductiv de prezentare a firmei cumpărătoare, în care se
poate preciza de asemenea cum au fost obţinute numele şi adresa vânzătorului. În corpul cererii de ofertă sunt
menţionate denumirea mărfii şi alte elemente considerate utile (ex: cantitate, calitate, termene de livrare sau
chiar limite de preţ). În cazul în care sunt trecute cantitatea şi preţul, documentul poate fi considerat o comandă.
În principiu, cererea de ofertă nu produce efecte juridice, având doar scopul de a declanşa dialogul dintre părţi.
Ca răspuns la o cerere de ofertă sau din proprie iniţiativă, vânzătoarul transmite oferta, care reprezintă o
126
propunere de încheiere a unor afaceri. Oferta cuprinde, de regulă, următoarele elemente:
• numele şi adresa ofertantului
• descrierea mărfii şi a condiţiilor comerciale (cantitate, calitate, preţ, ambalaj etc.)
• preţul şi condiţiile de plată
• data şi locul livrării.
În funcţie de expresiile folosite în text, oferta căpătă un caracter revocabil sau irevocabil. De pildă
menţiunea expresă “fără anagajament” conduce la prima situaţie iar precizarea unui termen de valabilitate, la cea
de-a doua. Dacă cumpărătorul acceptă o ofertă irevocabilă, în limita termenului menţionat, atunci contractul se
poate considera încheiat în condiţiile date. O altă modalitate de răspuns este prezentarea unei contra-oferte din
partea cumpărătorului, atunci când solicită anumite modificări ale termenilor iniţiali. De multe ori oferta, ca şi
cererea de ofertă, reprezintă un pas pe care partenerii pentru declanşarea unor negocieri faţă în faţă.
Apelul la negociere poate să fie realizat şi de intermediari, care acţionează ca împuterniciţi ai unuia
dintre parteneri pentru realizarea unei operaţiuni precise.

10.4. Desfăşurarea negocierii comerciale
Datorită legăturii dintre negocierea comercială şi vânzare, o parte importantă a activităţii negociatorului
este cea tipică a unui vânzător, în special privitor la descoperirea nevoilor cumpărătorului, prezentarea
produsului şi tratarea obiecţiilor. În plus, apare şi un subproces de schimb de concesii, aspect ce nu aparţine
vânzării.
10.4.1. Descoperirea nevoilor partenerului
Descoperirea nevoilor partenerului se bazează pe utilizarea tehnicii întrebărilor. De regulă la începutul
întâlnirii se face apel cu precădere la întrebări deschise, cu scopul de a-l face pe celălalt să vorbească cât mai
mult despre sine, dezvăluind interesele şi preocupările sale. Întrebările directe şi închise cresc în frecvenţă atunci
când discuţia avansează, deoarece permit să fie clarificate aspecte de detaliu şi oferă un control mai bun al
fluxului de informaţii. Aspectele vizate de întrebări suferă o modificare pe măsură ce comunicarea avansează.
Se porneşte de la definirea cadrului general şi se avansează spre descoperirea problemelor şi priorităţilor, a
consecinţelor nereazolvării acestor probleme, scopul final fiind identificarea nevoilor reale.
Etapele decoperirii nevoilor partenerului sunt prin urmare următoarele:
• definirea cadrului general:
Primele întrebări formulate de negociator ţintesc spre clarificarea situaţiei generale a partenerului, a
elementelor relevante care o pot descrie. Acesta doreşte să rezolve anumite probleme prin încheierea
unui acord. Soţii care doresc un nou frigider se adresează vânzătorului de la magazinul specializat,
căruia îi spun: “Avem nevoie de un frigider mai modern ca să-l înlocuim pe cel vechi”. În acest moment
părţile nu cunosc nimic altceva despre partener decât spune dorinţa exprimată atât de vag. În exemplul
dat, cel interesat să obţină cât mai multe informaţii este vânzătorul, reprezentând partenerul activ care
urmăreşte să îi determine pe celălalt să cumpere de la el. Dacă este neexperimentat va sări direct la
formularea propunerii (“vă recomand modelul acesta…”), deşi riscă să nu ofere ceva care să corespundă
nevoilor cumpărătorului, iar acesta să fie nemulţumit (“nu, nu-mi place aşa ceva…”). El se plasează abia
la începutul fazei exploratorii, iar demersul său de cunoaştere a partenerului trebuie continuat pentru
identificarea criteriilor cu care operează acesta (ex: capacitate utilă, aspect estetic, preţ, putere…).
127
• identificarea priorităţilor şi problemelor:
Întrebările vor viza problemele şi priorităţile cumpărătorului (“care sunt preferinţele dumneavoastră?”,
“care consideraţi că este problema pe care trebuie s-o rezolvaţi?”, “ce anume nu vă place la frigiderul pe care îl
aveţi?”). Astfel vânzătorul poate afla, de exemplu, nemulţumirile faţă de vechiul frigider (ex: se umple de gheaţă
prea repede). Prin aceasta cumpărătorul declară el însuşi nevoile, astfel că vânzătorul se află pe un teren mai
sigur decât cel al ipotezelor şi presupunerilor.
• relevarea implicaţiilor nerezolvării problemelor:
Procesul de identificare a nevoilor este adâncit prin discutarea problemelor, aşa cum le percepe de
cumpărătorul. Pornind de la aceasta, comunicarea poate fi orientată în mod productiv spre înţelegerea
implicaţiilor nerezolvării problemelor, într-un demers comun de analiză. Vânzătorul va evita să tragă el
concluziile, încercând să-l lase pe celălalt să descopere singur aspectele relevante (ex: procedura dezgheţării este
incomodă, consum de timp). Totuşi obligaţia sa este să-l ajute pe interlocutor să se clarifice (dacă este cazul),
fără să pară însă că îi sugerează modul cum trebuie să gândească. În acest scop se pun întrebări de încurajare
(“ce ar trebui făcut pentru a nu mai avea asemenea probleme?”) şi se recurge la parafrazare sau rezumare (“prin
urmare problema principală care trebuie rezolvată este sistemul de îngheţare”).
• definirea nevoilor reale:
Scopul final este să se ajungă la definirea nevoilor reale, ceea ce depăşeşte simplele declaraţii exprimate
la început. De pildă ca răspuns la ultimile întrebări ale vânzătorului, cumpărătorul poate spune cu convingere:
“Îmi trebuie un frigider mai modern care să nu mă oblige să-l dezgheţ permanent”.
10.4.2. Prezentarea produsului
Faza exploratorie a negocierii comerciale îmbină procesul descoperirii nevoilor partenerului cu procesul
de prezentare a produsului. Acesta din urmă converge tot spre nevoile reale ale partenerului, parcurgând etape
succesive de aprofundare a atributelor care concordă cu nevoile exprimate. Se înţelege că cele două procese:
descoperirea nevoilor şi prezentarea produsului se desfăşoară concomitent; nu ar fi posibil ca vânzătorul să-l
asedieze mai întâi pe cumpărător cu întrebări şi abia apoi să arate produsul (figura 18)
Ne vom referi la aceeaşi situaţie a cumpărării unui frigider pentru a descrie etapele prezentării:
• prezentarea generală a produsului:
Vânzătorul se află la începutul discuţiei cu clientul şi a descoprit doar nevoia acestuia de achiziţie a unui
nou frigider, mai modern (cadrul general). Prezentarea sa va fi de asemenea generală, vizând caracteristicile
mărcii sau mărcilor pe care le recomandă.
• prezentarea trăsăturilor particulare:
Concomitent cu avansarea procesului descoperirii nevoilor în zona priorităţilor şi problemelor, prezentarea
devine mai focalizată, centrându-se pe trăsăturile particulare ale mărcilor (ex: design modern, capacitate,
consumul de energie).
• prezentarea avantajelor produsului:
Prezentarea va căpăta un caracter mai aplicat în funcţiile de nevoile
identificate ale cumpărătorului, punându-se accentul pe avantajele pe care produsul le are pentru utilizator (ex:
ambianţă plăcută pentru o bucătărie modernă, posibilitatea de a păstra mai multe alimente, economie la
cheltuielile pentru energie electrică).
• prezentarea avantajelor căutate de client:
Cumpărătorul are preferinţe şi dispune de criterii de selecţie. Dintre numeroasele avantaje ce pot fi
reliefate pentru produsul frigider, doar o parte sunt preţuite de cumpărătorul cu care tratează. În acest moment
discursul celui care vinde se va concentra în jurul avantajelor specifice căutate (ex: dezgheţare automată, graţie
128
sistemului “no-frost”).
Figura nr. 18 – Articularea descoperirii nevoilor cumpărătorului şi prezentarea produsului
Atunci când vânzătorul prezintă produsul, trebuie să ţină cont de particularităţile comunicării cu
clientul. Produsul în sine, în materialitatea sa, nu prezintă nici un interes pentru cumpărător, deoarece nimeni nu
colecţionează obiecte (cu anumite excepţii: produse de artă, monede, timbre, antichităţi etc.). Cumpărătorul este
interesat doar de serviciul oferit de produs. Aceasta are o implicaţie practică majoră: nu este suficient ca
vânzătorul să prezinte doar caracteristicile tehnice ale podusului, ci va trebui să adauge o “traducere” a lor în
termeni de avantaje pentru cumpărător. Astfel va spune: “frigiderul este înzestrat cu sistem no-frost, ceea ce
înseamnă că asigură dezgheţarea automată, scutindu-vă de efectuarea unei operaţii neplăcute şi consumatoare de
timp.”
Produs dezvoltat
Produs propriu-zis
Esenţa produsului
Figura nr. 19 – Modelul celor trei straturi al produsului
129
În scopul realizării unei comunicări eficace cu clientul, vânzătorul trebuie să cunoască bine produsul: un
model teoretic util este “modelul celor trei straturi” (figura 19):
× Esenţa produsului exprimă serviciul fundamental pe care îl aduce produsul pentru utilizator (ex: o
cremă pentru mâini reprezintă promisiunea unei pieli catifelate)
× Produsul propriu-zis este descrie caracteristicile sale tehnice şi comerciale, aşa cum pot fi percepute de
cumpărător (ex: dimensiuni, ambalaj, materialul din care este fabricat, soluţiile tehnice utilizate, componentele
sale, aspect estetic, consumuri, modul în care este făcut disponibil pentru consumatori etc.)
× Produsul dezvoltat se referă la avantajele suplimentare ce pot fi oferite cumpărătorului sau
utilizatorului împreună cu produsul (ex: perioadă de garanţie, service după vânzare, hotline non-stop la care
specialişti oferă sfaturi pentru utilizatori, standard profesional ridicat al personalului de vânzare etc.).
10.4.3. Tratarea obiecţiilor cumpărătorului
Obiecţiile sunt definite ca afirmaţii ale cumpărătorului care exprimă reţineri faţă de produs ce îl
împiedică să ia decizia de cumpărare. În fond reprezintă un feedback care oferă o imagine asupra percepţiei
interlocutorului asupra gradului în care produsul îi satisface interesele.
Ca atitudine generală, vânzătorul trebuie să aprecieze valoarea de feedback a obiecţiilor şi să înţeleagă
că ele reprezintă obstacole în calea producerii deciziei de cumpărare ce trebuie depăşite. De aici rezultă regulile
generale de comportament privitor la tratarea lor:
• vânzătorul va manifesta respect pentru opinia interlocutorului;
• obiecţiile vor fi primite cu degajare şi calm, evitând panica care este posibil să apară mai ales la un vânzător
neexperimentat;
• obiecţiile vor fi ascultate atent, evitându-se întreruperea interlocutorului şi orice fel de confruntare;
• răspunsul vânzătorului va începe prin reformularea obiecţiei: el va face un rezumat, exprimând ideile în alţi
termeni, cât mai avantajoşi pentru el;
• răspunsul vânzătorului trebuie corelat cu importanţa obiecţiei. Pentru obiecţia minoră va fi scurt; lungirea
argumentaţiei în acest caz ar putea să aibă un efect contrar: obiecţia minoră să fie privită de cumpărător ca
una majoră. Pentru obiecţia majoră contracararea ei implică o tactică diferită, care presupune parcurgerea
cel puţin a doi paşi: mai întâi vânzătorul va pune întrebări pentru a depista cauzele mai adânci (eventual de
natură conceptuală) ale reţinerilor; iar abia apoi va putea “ataca” aceste cauze.
• în funcţie de context, vânzătorul poate să aleagă să răspundă imediat la obiecţie, să amâne tratarea ei (ex:
dacă argumentaţia în care este angajat poate să ofere clarificările necesare) sau să o treacă cu vedere (ex:
dacă obiecţia îi pare neserioasă)
• când vânzătorul va sesiza reţineri ale cumpărătorului, care nu sunt exprimate, va ieşi în întâmpinarea sa ,
ajutându-l să le scoată la lumină. Aceasta se poate realiza prin punerea de întrebări de tatonare a zonei care
are şanse mai mari de a genera nemulţumiri sau insatisfacţii. Motivaţia acestui comportament al
vânzătorului este că obiecţia, chiar neexprimată, constinuind un obstacol pentru cumpărare şi este preferabil
să fie formulată clar, pentru a putea fi contracarată.
În afara acestor reguli generale, obiecţiile pot fi tratate diferit, în funcţie şi de caracterul lor, dat de
motivaţiile sau scopurile acestora. Obiecţiile pot fi sincere, reprezintă reţineri reale ale cumpărătorului care îl
împiedică să ia decizia de cumpărare. Un motiv al acestora poate fi o anumită înţelegerea incorectă a atributelor
produsului - şi în acest caz partenerul are obligaţia să ofere informaţii suplimentare de clarificare. Un alt motiv
însă poate să apară din limitele produsului: acesta are anumite caracteristici care sunt inferioare concurenţei, nu
130
corespunde unei anumite utilizări particulare sau, mai ales, nu îndeplineşte anumite criterii de evaluare ale
cumpărătorului. Obiecţiile datorate limitelor produsului reclamă o abordare atentă şi corectă din partea
vânzătorului. El nu va contesta valabilitatea criteriilor clientului, le va aproba chiar dacă defavorizează produsul
său. În schimb va acţiona asupra ordinei de priorităţi, încercând să schimbe percepţia partenerului. În acest sens
va încerca să pună într-o altă lumină, favorabilă, importanţa unora dintre criterii (care îl avantajează) şi să
minimalizeze importanţa altora (care îl dezavantajează).
Obiecţiile nesincere reprezintă pretexte invocate de cumpărător cu scopul de a-l pune în dificultate pe
vânzător; ele au în esenţă caracterul de instrument tactic. Motivaţia acestora poate fi neîncrederea în partener,
încercarea de a forţa obţinerea unor avantaje suplimentare, dorinţa de a câştiga timp, tentativa de a obosi
adversarul etc. Un negociator experimentat poate sesiza de la început dacă obiecţiile clientului sunt nesincere
după atitudinea sa ezitantă şi după alte semnalele non-verbale (privire, mimică, gesturi, lipsa contactului privirii
etc.). În alte cazuri punerea acestui disgnostic nu este atât de simplă şi este necesară o examinare mai atentă. O
tehnică adecvată poate fi “pledarea falsului”. Vânzătorul menţionează cauze ireale pentru o posibilă
nemulţumire a cumpărătorului (ex: “probabil vă deranjează dimensiunile frigiderului cam mari pentru o
bucătărie mai mică”). Bazat pe interpretarea informaţilor culese, el va conta pe un răspuns negativ (“am o
bucătărie mare”) şi pe efectul de stimulare a exprimării adevăratelor preocupări (“motorul este de la o fabrică în
care n-am încredere”).
Pentru tratarea corectă a obiecţiilor, un vânzător experimentat se va pregăti din timp, prin întocmirea
unor liste cât mai detaliate a obiecţiilor posibile şi a pentru tratarea corectă a obiecţiilor.
10.4.4. Tratarea propunerilor şi concesiilor
Realizarea schimbului de valori în negocierea poziţională presupune ca părţile să prezinte ofertele
proprii. Un aspect cheie este formularea poziţiilor iniţiale, acţiune care este de regulă bine pregătită înainte de
începerea negocierii. Aşa cum am văzut este important nivelul acestora: dacă este exagerat atunci se pune în joc
credibilitatea negociatorului: partenerul poate să considere că nu este suficient de serios pentru a încheia o
afacere cu el. Dacă este prea redus, atunci apare riscul ca marja de manevră să fie redusă sau, cu alte cuvinte, ca
surplusul negociatorului să fie de la bun început prea mic, comparativ cu posibilităţile reale de câştig.
Răspunsurile la poziţia declarată iniţial de partener pot fi foarte variate; Linstone sugerează câteva
posibilităţi, cum ar fi:
• negociatorul nu respinge oferta, în schimb va încerca să-l convingă pe celălalt că dezavantajele unei
asemenea soluţii este mai mare decât avantajele.
• negociatorul nu respinge oferta dar revine la problema iniţială cu alte alternative. Astfel, dacă reprezentanţii
fabricii de zahăr nu sunt satisfăcuţi de ritmul de livrare propus de partener (care nu are posibilitatea de a
încărca prea multe maşini pe zi), va relua discuţiile pe tema necesităţii de a avea asigurate o anumită
cantitate de materie primă în permanenţă şi va introduce în discuţie posibilitatea transportului atât cu
camioane cât şi pe cale ferată..
• negociatorul nu o respinge dar va prezenta scenarii alternative, bazat pe utilizarea întrebărilor ipotetice (ex:
“dacă vom asigura vagoane de cale ferată pentru transport aveţi posibilitatea să folosiţi linia ferată
uzinală?”)
• negociatorul ignoră oferta şi îşi prezintă poziţia proprie, deşi această abordare nu este indicată decât în faza
finală, a schimbului de concesii.
• negociatorul adoptă o poziţie opusă celei exprimate de partener. Să pornim de la ipoteza că poziţia obiectiv
(PO) a fabricii de ciocolată în negocierea de reînoire a contractului cu fabrica de zahăr este de 0,98 RON/kg.
Să presupunem, de asemenea, că oferta iniţială a fabricii de zahăr este 1,05 RON/kg (figura 20).
131
Reprezentanţii fabricii de ciocolată pot opta pentru un răspuns care să echilibreze poziţia celorlalţi în raport
cu poziţia obiectiv proprie, adică cu 0,07 RON/kg (PDI vânzător – PO cumpărător) mai mică decât acesta
din urmă, adică 0,91RON/kg (PO cumpărător – 0,07 RON/kg).
PDI = 1,05 RON
Vânzător
Cumpărător
PDI = 0,91 RON PO = 0,98 RON
Figura nr. 20 – Stabilirea poziţiei declarate iniţial
Negocierea comercială este tipic poziţională. Pornind de la determinarea diferenţei dintre poziţiile
iniţiale, are loc în continuare acomodarea şi apropierea treptată între parteneri, bazat pe definirea nevoilor
fiecăruia, prezentarea produsului şi argumentarea poziţiilor. Apar propuneri noi şi se susţin aceste propuneri,
apar de asemenea cedări de o parte şi de alta. În acest proces fiecare joacă pe rând rolul de vânzător, care
“vinde” o informaţie, un punct de vedere, o idee, un argument sau o cedare de poziţie. Se definesc noi diferenţe
între poziţiile de negociere, din ce în ce mai mici. Pentru acoperirea lor, negociatorii oferă şi primesc concesii,
urmărind ca acestea să fie de valoare echivalentă.
O concesie are un dublu efect: (i) asupra celui care o face şi (ii) asupra celui care o primeşte. Din aceast
motiv, negociatorul identifică o valoare a concesiei (pentru cel care o primeşte) şi un cost (pentru cel care o
oferă).
Valoarea şi costul sunt lucruri distincte şi trebuie evaluate ca atare, chiar dacă aparent ar putea părea că
sunt unul şi acelaşi lucru De exemplu, dacă fabrica de zahăr reduce preţul de vânzare cu 0,05 RON/kg, aceasta
se poate interpreta ca o “pierdere” pentru vânzător egală cu valoarea primită de cumpărător. Aşa cum am mai
arătat însă, egalitatea aritmetică nu este relevantă, deoarece părţile au perspective diferite asupra aceleiaşi
realităţi. Negociatorul fabricii de zahăr va face prin urmare două estimări: (1) cât îl costă această concesie? şi (2)
ce valoare are concesia pentru partener? El va urmări să facă concesii cu un cost mai mic pentru sine şi să obţină
altele cu o valoare mare; de asemenea va încerca să aibă pregătite concesii cu o valoare mare pentru partener şi
costuri mici pentru sine. Aceastea sunt posibile, aşa cum am văzut, datorită complementarităţii intereselor,
bazat pe priorităţile diferite ale negociatorilor.
Capitolul 11
NEGOCIEREA COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂ
11.1. Negocierea concept, parametrii, istoric
Complexitatea, dinamismul şi doza de imprevizibilitate a activităţii economice moderne, obligă firmele
să-şi fundamenteze cât mai bine acţiunile întreprinse. Într-o economie de piaţă au succes acei întreprinzători
caracterizaţi prin bună pregătire, conştiinciozitate, abilitate. În acelaşi timp, partenerii de piaţă acţionează fiind
animaţi de propriile interese. Se impune în acest context, necesitatea de a negocia. Un negociator eficient
asigură continuitatea funcţionării firmei, asigură, de fapt, viitorul firmei.
În prezent. în condiţiile economiei de piaţă se negociază aproape totul: cantitatea şi calitatea mărfurilor,
preţul, ambalajul, costul asigurării şi transportului, modalităţile de plată, termenele de livrare, contractele de
muncă etc.
Catalogată de unii ca fiind artă şi de alţii ca fiind ştiinţă, negocierea se caracterizează printr-un proces de
definire complex.
132
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, negocierea reprezintă „o acţiune prin care se tratează
cu cineva încheierea unei convenţii economice, politice, culturale etc”
83
.
Circumscriind negocierea sectorului economic, aceasta constă în „tratative, discuţii, purtate între doi sau
mai mulţi parteneri, în legătură cu un deziderat economic comun, în vederea realizării unor înţelegeri sau
tranzacţii comerciale”
84
.
Definiţiile date negocierii comerciale îmbracă diferite forme în funcţie de personalitatea şi specialitatea
autorului, precum şi de unghiul din care este abordat procesul. Negocierea comercială internaţională poate fi
definită într-o manieră cât mai completă, ca fiind un proces de comunicare organizat, desfăşurat între două sau
mai multe părţi, ale căror poziţii sunt ajustate şi armonizate progresiv prin discuţii, urmărindu-se realizarea unei
înţelegeri reciproc avantajoasă, concretizată, în final, în contractul extern.
Una din întrebările la care au trebuit să răspundă managerii, profesorii şi studenţii intervievaţi
85
a fost:
„Care credeţi că sunt, în opinia dumneavoastră, parametrii (factorii) care influenţează desfăşurarea şi rezultatul
unei negocieri”. Conform studiului, lista parametrilor indicaţi cel mai frecvent, dar neordonaţi în funcţie de un
criteriu anume este următoarea:
• gestiunea timpului;
• prezenţa unui lider, iniţiatorul dezbaterii;
• abilităţile animatorului;
• raporturile dintre negociatori;
• diferenţele de obiective;
• ritmul;
• carisma, personalitatea negociatorilor;
• dorinţa de ruptură;
• perspective de lungă sau scurtă durată;
• aşezarea în jurul mesei;
• securitatea;
• mizele;
• rapiditatea de reacţie;
• alianţele;
• puterile;
• voinţa de cooperare;
• posibilităţile de schimb;
• atenţia acordată dezbaterilor;
• istoricul;
• bluff-ul (cacialmaua,minciuna);
• mediul;
• efectul de surpriză;
• creativitatea;
• pregătirea.
De-a lungul timpului comunităţile locale au relaţionat în două moduri: prin luptă şi prin cooperare.
83
Dicţionarul explicativ al limbii române
84
Dicţionarul diplomatic , ASE, Bucureşti, 1986, p. 316
٭ Acest capitol este selecţionat din „Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior”, Ion Botescu, Editura Didactică şi
Pedagogică, 2007
85
Henry Kissinger, “A la maison blanche 1968/1973”, Editions Fayard, Paris, 1979, p. 4
133
Mărturiile istorice fac referire preponderent la războaie, considerându-le esenţiale în definirea etapelor prin care
a trecut omenirea, negocierile trecând pe planul doi.
Negocierea reprezintă însă acea posibilitate de a stabili relaţii de colaborare între colectivităţi. Sir
Harold Nicolson afirma: „chiar în preistoric trebuie să fi apărut momente când un grup de oameni a vrut să
negocieze cu un alt grup de oameni, fie numai în scopul de a-şi arăta că s-au luptat destul în timpul zilei şi că
doresc un răgaz în care să-şi adune răniţii şi să-şi îngroape morţii”.
Rolul negocierii a crescut o dată cu afirmarea civilizaţiei greceşti. Cetăţile greceşti se caracterizau prin
prosperitate, angrenându-se totodată într-un sistem competiţional care a generat o serie de conflicte majore.
Totuşi, în cei trei sute de ani perioadele marcate de război au fost mult mai mici decât cele caracterizate prin
pace şi prin schimburi comerciale reciproce. Acest fapt denotă o bună cooperare între vechile cetăţi greceşti,
deci o importantă activitate de negociere.
Imperiul roman limitează rolul negocierilor, acţiunile întreprinse fiind supuse unor proceduri stabilite
instituţional.
În contrast, Bizanţul a reuşit să-şi menţină influenţa asupra unui vast teritoriu printr-un abil proces de
negociere.
Perioada corespunzătoare Evului Mediu se caracterizează printr-un intens demers diplomatic care se
identifică în mare măsură cu activitatea de negociere. Prin Congresul de la Viena din 1815 este definită
diplomaţia ca profesie, diferenţiind activitatea diplomatică de activitatea de negociere propriu-zisă.
Până la primul război mondial, negocierile desfăşurate între diplomaţi care, de regulă, erau rude ale
suveranilor, au fost în mare parte secrete, urmărind impunerea voinţelor naţiunilor puternice.
Între cele două războaie mondiale, pe fondul intensificării activităţii diferitelor state pe plan extern,
negocierile s-au desfăşurat într-un cadru instituţional prin înfiinţarea la Geneva a Ligii Naţiunilor.
În perioada postbelică, dar mai ales în ultimele patru decenii, datorită marilor schimbări produse în
economia mondială, acţiunile în forţă au fost înlocuite într-o măsură din ce în ce mai mare cu acţiuni de
negociere fundamentate ştiinţific.
Semnificativ a fost şi este rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al instituţiilor specializate cu vocaţie
universală.
Este evident că rezolvarea problemelor interstatale şi globale implică un deosebit simţ de răspundere. La
toate acestea se adaugă discrepanţele economice din lumea de azi, coexistenţa unor zone bogate cu altele extrem
de sărace, ceea ce determină o serie întreagă de tensiuni. Este, astfel, evidentă incertitudinea perspectivei
economiei mondiale.
Cu toate bunele intenţii declarate de toate statele lumii de a rezolva conflictele dintre ele numai pe calea
negocierilor, respectând principiul egalităţii şi avantajului reciproc, în mai multe situaţii a fost folosită politica
de dictat pentru tranşarea disensiunilor.
11.2. Formele negocierii comerciale internaţionale şi principiile care stau la baza acesteia
Atât în teorie, cât şi în practică, termenul de negociere comercială internaţională este identificat cu
termenul de negociere a afacerilor, care se referă la o varietate de activităţi.
În funcţie de obiect, negocierile comerciale externe îmbracă trei forme:
• Negocierea la nivel guvernamental a unor reglementări de politică comercială între state. Finalitatea
negocierilor rezidă în încheierea de tratate, convenţii, acorduri în domeniile: comercial, valutar,
tehnico-ştiinţific;
• Negocierea contractelor comerciale internaţionale între agenţii economici din ţări diferite care
întrunesc condiţiile legale de a săvârşi acte de comerţ exterior;
134
• Negocierea pentru adoptarea, actualizarea, modificarea sau prelungirea unui contract, convenţie,
acord încheiat anterior.
Luând drept criteriu numărul participanţilor, negocierile pot fi bilaterale sau multilaterale. În ultimii ani
se manifestă fenomenul de intensificare a negocierilor multinaţionale, aceasta neînsemnând scăderea în
importanţă a celor bilaterale.
Dacă avem în vedere comportamentul uman şi tipurile de interese avute în vedere, negocierile pot fi
personale şi colective. Un anumit comportament îl are negociatorul când tratează vânzarea unei case, şi altul
când negociază un contract de vânzare a produselor firmei la care este angajat. Comportamentul diferit va
influenţa în mod direct rezultatul negocierii. În aceiaşi termeni se poate pune problema şi vizavi de raportul
dintre negociator, ca membru al societăţii şi societatea însăşi. Negocierile dintre sindicate şi patronat sunt un
exemplu concludent în acest sens.
Succesul în negocieri depinde de respectarea unor principii specifice domeniului de activitate.
1. Necesitatea însuşirii şi respectării de către negociatori a universal valabilei ce acţionează pe piaţa
mondială: legea cererii şi ofertei, legea valorii, legea profitului şi riscului comercial etc.
2. Cunoaşterea şi respectarea de către negociatori a reglementărilor de drept uniform în comerţul
internaţional şi legislaţiilor diferitelor state în materie, pentru a stabili legea aplicabilă respectivului contract.
3. Negociatorul trebuie să înţeleagă că afacerea vizată nu este o acţiune în care el câştigă şi partenerul
pierde. În urma negocierii ambele părţi ar trebui să fie învingătoare. Dacă negocierea eşuează, ambii parteneri ar
trebui să se considere în pierdere. Obiectivul urmărit ar trebui să vizeze satisfacerea intereselor ambelor părţi,
chiar dacă există asimetrie. Echilibrul există totuşi din imposibilitatea de a compara avantajele pe care fiecare
parte le obţine din tranzacţie.
4. Este necesar ca prin negociere să fie avut în vedere viitorul, urmărindu-se realizarea în mod repetitiv a
tranzacţiilor încheiate.
5. Concesiile acordate nu trebuie să aibă titlul gratuit. Nimic nu se dă degeaba. Concesiile trebuie
practic vândute. Negociatorul va pune permanent în balanţă ceea ce oferă cu ceea ce va primi în compensaţie.
6. Mita, şantajul, jignirile sunt aspecte ce nu pot fi admise în procesul de negociere.
7. Necesitatea negocierii impasului. În momentul în care negocierea a ajuns într-un punct critic, când
nici una dintre părţi nu mai poate face concesii, negociatorii trebuie să dea dovadă de abilităţi deosebite în
deblocarea situaţiei. Având în vedere consumul de resurse ocazionat de pregătirea şi desfăşurarea tratativelor,
negociatorul se poate adresa astfel: „Împreună am investit, în primul rând, mult timp în activitatea de negociere.
Atât eu, cât şi dumneavoastră vrem să finalizăm prin contract discuţiile. Vă rog, ca înainte de a ne declara
învinşi să mai încercăm cel puţin o dată să ajungem la un acord.”.
11.3. Derularea procesului de negociere comercială internaţională
11.3.1. Pregătirea negocierii
Stabilirea modului de abordare a discuţiilor şi asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a acestora
reprezintă un demers important în finalizarea cu succes a negocierilor. Atitudinea manifestată de-a lungul
timpului faţă de acest aspect a fost nuanţată. La începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului trecut se manifesta
reticenţă faţă de necesitatea stabilirii prealabile a unor strategii şi tactici de negociere în condiţiile în care
parametrii fluctuează pe procesul defăşurării negocierii, făcându-le inutile. Astfel atenţia acordată pregătirii
negocierilor a fost superficială. În ultimii 30 de ani, situaţia s-a schimbat net, negocierile fiind pregătite
amănunţit. Utilizarea pe scară largă a calculatorului a permis simularea unor scenarii complexe şi variate.
Importanţa acordată etapei de pregătire diferă, de la o situaţie la alta, funcţie de natura obiectivului
negociat şi de constrângerile impuse.
În marea lor majoritate, specialiştii în domeniu evidenţiază necesitatea parcurgerii cu interes a
135
activităţilor impuse de pregătirea negocierilor. Astfel, Lionel Bllenger consideră că: „Negocierea reprezintă un
tip de confruntare care implică riscuri. Un negociator este foarte îndrăzneţ într-o asemenea confruntare dacă nu
realizează o minimă pregătire a negocierii sau o minimă studiere a situaţiei.”
86
Cazurile ciclice, simple, cu miză redusă impun o pregătire a negocierilor simplificată şi rapidă, care să
aibă în vedere trecerea în revistă a obiectivelor proprii şi obţinerea de informaţii despre partener.
Datele problemei se schimbă total atunci când avem de a face cu negocieri de anvergură. Pregătirea
negocierii în acest caz presupune parcurgerea următoarelor faze:
1. Diagnosticarea presupune culegerea de informaţii şi realizarea unor situaţii referitoare la: aspectele ce
urmează a fi discutate; contextul în care va fi derulată negocierea; stabilirea mizelor pentru fiecare dintre părţi;
determinarea raportului de forţe existent între participanţii şi stilul negociatorului oponent.
2. Stabilirea cu mare acurateţe a obiectivelor proprii şi pe cât posibil a obiectivelor partenerului. De
regulă este stabilit un obiectiv general care poate fi divizat în subobiective. Prin negociere, uneori, nu este atins
obiectivul general, deci nu se va încheia un acord total. Poate fi însă agreat un subobiectiv, ceea ce se
materializează printr-un acord parţial.
3. Elaborarea raţionamentului strategic presupune o combinaţie de elemente care aparţin domeniului
analizei, cercetării şi deciziei. Este stabilită o strategie de bază pentru atingerea obiectivului vizat. Sunt conturate
şi o serie de strategii de rezervă pentru a preîntâmpina surprizele generate de partener pe parcursul negocierii.
Trebuie stabilite cu claritate acţiunile ce vor fi întreprinse pentru depăşirea stărilor de criză. În elaborarea
planului de negociere este necesar să luăm în calcul consecinţele potenţialului rezultat asupra proiectelor viitoare
ale negociatorului şi asupra viitorului relaţiei cu partenerul în cauză.
4. Întreprinderea de acţiuni pregătitoare ce vizează derularea propriu-zisă şi concretă a negocierii. Se au
în vedere anumite aspecte legate de: formarea echipei de negocieri, stabilirea mandatului, pregătirea echipei de
negociatori inclusiv prin simularea negocierii, întocmirea ordinii de zi, formularea primelor întrebări ce vor fi
adresate partenerului, elaborarea variantelor de continuare a relaţiei cu partenerul în cazul încheierii cu succes a
negocierilor, sau în caz de eşec.
Principalele documente suport elaborate se referă la: planul de negociere, dosarele cu informaţii pe
domenii de competenţă (tehnic, comercial, conjuctură de piaţă, concurenţă, bonitatea partenerului, surse de
finanţare), agenda de lucru, proiectul de contract redactat într-o limbă accesibilă celor doi parteneri.
Tot în această fază a pregătirii negocierii sunt luate anumite măsuri legate de:
• Perioada în care se vor desfăşura negocierile. Există zile în cadrul săptămânii precum şi ore în
cadrul zilei care sunt mai agreate decât celelalte. Stabilirea intervalelor de discuţii în funcţie de
particularităţile culturale ale partenerului, eficientizează activitatea de negociere internaţională.
• Locul de desfăşurare a negocierilor. Sunt avute în vedere probleme legate de: spaţiul în care se vor
desfăşura negocierile, condiţiile de primire, uzanţele locale, limba în care se vor desfăşura
tratativele etc. Plasarea partenerului de negociere cu ochii în soare, cu spatele la uşă sau lângă un
calorifer ce încălzeşte puternic sunt măsuri puţin principiale, dar care se pot concretiza în anumite
avantaje. Mobilierul, aşezarea scaunelor la masă, distanţa dintre participanţi sunt alte elemente care
pot determina bunul mers al negocierii. În cazul aşezării echipelor de negociatori faţă în faţă, cei doi
negociatori coordonatori ocupând locurile centrale, membrii echipei de negociere trebuie astfel
plasaţi încât distanţa lor faţă de şef să corespundă importanţei de care se bucură. Organizarea
negocierii în propria ţară conferă gazdelor cel puţin un plus de siguranţă. Negociatorul – gazdă, pe
lângă avantajul accesării cu uşurinţă a informaţiilor şi resurselor umane, trăieşte şi un moment de
superioritate generat de faptul că nu se deplasează pe teritoriul străin. Totodată, o bună organizare
a negocierilor asigură un avantaj celui care a întreprins-o. Dacă negociatorul este pe teren străin, el
86
Lionel Bllenger, Strategies et Factiques de nẻgation, Ed. ESF, 1990
136
beneficiază, spre exemplu, de un timp de gândire mai mare, pe motivul depărtării de centru de
decizie.
• Amenajările materiale ocazionate de derularea negocierii. Sunt o multitudine de probleme care
trebuie rezolvate sub aspect logistic, începând cu chestiuni banale legate de decor, comunicare şi
încheind cu măsuri impuse de păstrarea secretului discuţiilor.
11.3.2. Desfăşurarea propriu-zisă a negocierii
Primele minute din derularea unei negocieri, când într-un stadiu incipient se realizează o rapidă
structurare a atitudinilor, asigură în opinia specialiştilor succesul tratativelor.
Conform lui Calero, modelul de desfăşurare a pregătirii negocierii
87
prevede:
• Protocolul de deschidere şi prezentare care debutează cu prezentarea negociatorilor şefi şi a
membrilor echipelor de negociatori, continuând cu o serie de elemente de politeţe şi curtoazie,
reprezintă un proces de fundamentare a comunicării. Protocolul de bun simţ, cadourile simbolice pot
influenţa deciziile importante;
• Prin lansarea de către negociatorul-gazdă a întrebării „De ce ne aflăm aici” se deschide calea
dialogului dintre parteneri, fiecare dintre aceştia beneficiind de o primă posibilitate de a se lansa în
discuţii;
• Abordarea succintă a unor domenii complementare (context, istoric etc.) oferă prilejul fiecărui
negociator de a intra în discuţii cu interlocutorul.
Tot în etapa de debut trebuie stabilită ordinea de zi a desfăşurării lucrărilor.
Aceasta reprezintă o chestiune de procedură prin care se fixează structura programului de negociere,
succesiunea prezentării problemelor şi regulile în limitele cărora se va derula dialogul.
Este recomandabilă impunerea propriei opţiuni în fundamentarea ordinii de zi, deoarece acest fapt îşi
oferă posibilitatea de a prelua iniţiativa, partenerul trecând în defensivă. Pentru realizarea acestui deziderat este
necesar a fi conştientizate în prealabil anumite aspecte:
• Elementele structurate în ordinea de zi nu trebuie să dezvăluie prematur obiectivele reale ale celui
care a stabilit-o;
• Prin impunerea propriei voinţe în stabilirea ordinii de zi există riscul iminent de a rata prima ocazie
privitoare la aflarea intenţiilor partenerilor;
• Pentru evitarea unor blocaje premature este necesar ca potenţialele divergenţe să fie planificate prin
stabilirea ordinii de zi cât mai târziu posibil.
În faza de pregătire tactică, stabilirea poziţiei iniţiale a negociatorului reprezintă o chestiune de
importanţă majoră. Acest fapt este subliniat şi de Korras
88
, care în urma analizelor efectuate a concluzionat că
trebuie să ceri mai mult decât poţi obţine şi trebuie să oferi mai puţin decât poţi da. Stabilirea unor ţinte iniţiale
exagerate, poate intriga pe bună dreptate partenerul, aducând grave prejudicii reputaţiei negociatorului în cauză.
Este recomandabil ca în cazul în care partenerul efectuează o primă propunere, aceasta să fie respinsă,
chiar dacă este avantajoasă.
Orice propunere în procesul de negociere trebuie să vizeze simultan două aspecte: ceea ce vrei să obţii şi
ceea ce oferi în schimb.
În faza de început a negocierii informaţiile se obţine prin adresarea unor întrebări pertinente
partenerului, de genul: „Ce priorităţi aveţi?”; „Pe ce fundamentaţi aceste calcule?”; „Care este opinia
dumneavoastră în problemă?”. Sunt întrebări care nu trebuie puse: „Consideraţi că sunt incapabil?”; „Sunteţi
serios?”; „Sunteţi atent?”, etc.
87
Calero, H., Winning the negotiative, Hawthorne Books, 1979
88
Korras, C.L. The negotiating game, Ed. Eorld Pub. Co, New York, 1970
137
Conturarea poziţiilor partenerilor marchează finalul perioadei de început a negocierii, trecându-se astfel
la negocierea propriu-zisă.
Lansarea de întrebări pe parcursul negocierii propriu-zise reprezintă o acţiune necesară având ca
obiective:
• atragerea atenţiei partenerului;
• obţinerea de informaţii;
• oferirea de informaţii;
• prezentarea de raţionamente;
• impulsionarea încheierii unui contract, acord etc.
Arta de a pune întrebări facilitează alegerea celui mai potrivit conţinut (Ce?), a celei mai bune
modalităţi (Cum?) şi a momentului corespunzător (Când?).
Pe de altă parte, legat de formularea răspunsurilor la întrebări în procesul negocierii, avem în general
patru variante:
a) să oferim informaţiile solicitate;
b) să dăm răspunsuri evazive;
c) să orientăm discuţii în altă direcţie;
d) să nu răspundem.
În funcţie de situaţie putem alege oricare din aceste variante, dar atunci când formulăm răspunsul
trebuie să fim atenţi să nu deteriorăm atmosfera dezbaterilor.
Argumentarea are rolul de a întări poziţiile de negociere care au fost deja declarate. Argumentarea
utilizează raţionamentele, cele mai frecvente fiind: analogia, deducţia, inducţia logică, ipoteza, alternativa şi
paradoxul.
Întâlnim în procesul de negociere argumentări generale care susţin argumentarea ofensivă şi
argumentarea de natură defensivă.
Bellenger
89
propune o serie de recomandări generale care susţin argumentarea ofensivă, cele mai
importante fiind:
• determinarea partenerului să vorbească mult;
• planificarea prezentării argumentelor, cele mai importante fiind programate pentru final;
• aducerea în discuţie încă de la început a unui număr mare de argumente neesenţiale cu scopul de a
obosi partenerul şi de a-i atrage atenţia;
• utilizarea alternativă a argumentelor din sfera faptelor cu argumente din sfera principiilor;
• provocarea interlocutorului să se desconspire;
• folosirea transferului de dovezi;
• apelarea la metoda reducerii la absurd.
Argumentarea defensivă constă în a nu admite valabilitatea adevărului partenerului de negociere. Pentru
aceasta sunt folosite obiecţiunile care sunt de mai multe tipuri: de principiu, sub formă de scuze, sub formă de
eschivare, de detaliu şi false.
Nu trebuie prezentate nici mai multe, nici mai puţine argumente decât sunt necesare. Formularea
argumentelor se face de o asemenea manieră, încât să fie uşor înţelese de partener, urmărindu-se totodată o
ordonare logică a acestora în raport cu interesele urmărite. Se recomandă evitarea flatărilor şi a unor formulări
nerealiste.
Este aproape imposibil ca într-o negociere să nu fie ridicate obiecţii. Este indicat ca apariţia obiecţiilor
să fie prevenită în faza prezentării. Negociatorii profesionişti, bine pregătiţi, de regulă, prezintă răspunsuri
plauzibile la orice obiecţie ridicată datorită complexităţii activităţii firmei pe care o reprezintă.
89
Bellenger, L., Les outils du negociateur, Ed. EFS, Paris, 1991, pag 184
138
Rezolvarea sub aspect practic a obiecţiilor presupune parcurgerea a trei etape în următoarea succesiune:
adresarea de noi întrebări; exprimarea acordului de principu legat de modul de gândire al partenerului, dar nu şi
de obiecţiuni; formularea unui răspuns.
În prima etapă negociatorul trebuie să înţeleagă foarte bine ce doreşte partenerul prin obiecţia ridicată.
Spre exemplu, dacă partenerul consideră că preţul este mare acest fapt s-ar putea datora mai multor cauze:
concurenţii oferă preţuri mai mici, atitudinea oricărui cumpărător se manifestă prin încercarea de a reduce
preţul, partenerul dispune de fonduri disponibile insuficiente, partenerul nu are putere de decizie sau nu doreşte
să cumpere urmărind doar să testeze piaţa etc.
Pentru lămurirea situaţiei negociatorul trebuie să pună următoarele întrebări: „Cu cât consideraţi că este
mai mare preţul?”; „În raport cu ce este mai mare preţul?”; „Care sunt aspectele pe care le aveţi în vedere când
faceţi această afirmaţie” etc.
Este contraindicat ca în cea de-a doua etapă negociatorul să se manifeste fie în direcţia unui acord total
care ar exprima slăbiciunea, fie în direcţia unei respingeri totale care ar conduce la blocarea tratativelor.
Un negociator valoros, cu experienţă trebuie să fie de acord cu raţionamentele partenerului, dar nu şi cu
obiecţia în sine, recurgând la formulări de genul: „Înţeleg motivul pe care-l invocaţi, cei mai mulţi dintre
partenerii noştrii gândeau la fel, până în momentul în care..... ” .
În răspunsul acordat partenerului în cea de-a treia etapă, negociatorul trebuie să ţină cont de faptul că
acesta doreşte să fie convins de oportunitatea afacerii.
În cazurile de normalitate în care partenerii activează contructiv, nu apar probleme deosebite până în
momentul semnării contractului. De multe ori apar situaţii conflictuale generate de anumiţi factori sau de
situaţia conjucturală. Din cauza acestora se ajunge la blocarea activităţii de negociere.
Pentru ieşirea din situaţiile conflictuale este necesară adoptarea unei atitudini caracterizată prin răbdare,
stăpânire de sine, simţ al răspunderii.
Când intrăm într-un blocaj, în primul rând trebuie să vedem dacă nu cumva noi înşine suntem cei care
au cauzat impasul respectiv prin fixarea unor obiective supraevaluate, adoptarea unei atitudini agresive sau
indiferente, utilizarea tacticii faptului împlinit într-o situaţie neindicată.
O altă posibilitate pentru ieşirea din blocaj constă în intrarea făţişă sau camuflată a negociatorului în
rolul partenerului de discuţie. Negociatorul prezintă modul în care ar acţiona dacă s-ar afla în poziţia
partenerului, punând în evidenţă atât avantajele ce decurg din încheierea afacerii, cât şi pierderile rezultate prin
neîncheierea acordului.
H. Calero
90
a propus o serie de acţiuni care să conducă la deblocarea stărilor de criză, ele trebuind a fi
aplicate diferenţiat în funcţie de fiecare situaţie concretă. Respectivele acţiuni vizează:
• introducerea unei pauze informale;
• acceptarea unor propuneri în contrapartidă care să avantajeze ambele părţi;
• consultarea de fiecare parte a centrelor de decizie de care aparţin. în vederea modificării mandatelor
de negociere;
• efectuarea de comun acord a unei recapitulări generale, finalizată cu scrierea unui raport
intermediar;
• întocmirea unui preacord în funcţie de condiţiile concrete;
• stabilirea unui termen scurt de încheiere a negocierilor, termenul trebuind să fie agreat de ambele
părţi;
• manifestarea necenzurată a propriei stări de spirit a negociatorului îndemnând partenerul să
procedeze la fel;
• abandonarea problemei care a generat blocajul şi trecerea la chestiuni mai puţin controversate;
90
Colero H., Winning the negotiation, Hawthorne Books, 1979
139
• apelarea la serviciile unei personalităţi în domeniu care, pe lângă sfaturile acordate, poate îndeplini
şi rolul de mediator sau arbitru;
• înlocuirea parţială sau totală a negociatorilor din echipă.
Sunt cazuri când aplicarea măsurilor enumerate nu rezolvă ieşirea din blocaj. Ne putem situa în două
ipostaze: prima, când partenerul se menţine ferm pe poziţii în privinţa elementelor de bază ale negocierii, dar dă
într-o oarecare măsură dovadă de flexibilitate în legătură cu forma acordului şi cea de-a doua, când partenerul
este rău intenţionat, încercând în permanenţă să intimideze oponentul, ceea ce determină o atmosferă total ostilă
negocierilor.
În prima situaţie negociatorul îi va da de înţeles partenerului că apreciază insistenţa cu care acesta din
urmă îşi susţine cauza, posibilitatea existenţei unor opinii diferite necaracterizând o stare anacronică.
Negociatorul va încerca să-şi aducă interlocutorul la sentimente mai bune prin acordarea unui avantaj dublat
eventual de reliefarea bunelor colaborări din trecut care ar trebui continuate în prezent şi în viitor.
Cea de-a doua situaţie presupune, de regulă, un tratament mai energic, manifestările de ostilitate, de
agresivitate la care este supus determinându-l pe negociator să întrerupă discuţiile şi să încerce stabilirea unui alt
mod de legătură cu firma parteneră.
Recurgerea la concesii reprezintă o procedură uzitată cu succes în activitatea de negociere. Concesia
constă în renunţarea unilaterală a negociatorului la una sau mai multe dintre poziţiile declarate pentru a crea
condiţiile favorabile unei înţelegeri. O concesie făcută într-un stadiu incipient al discuţiilor sau o concesie care
nu a fost urmată de un avantaj de nivel apropiat făcută de partener poate cauza negociatorului în speţă, atât o
deteriorare a prestigiului său, cât şi o diminuare a propriei poziţii de negociere.
O bună pregătire a negocierii presupune stabilirea unei strategii de acordare a concesiilor. Nu este
indicat să fie acordate concesii de către negociator atunci când acesta se află într-o situaţie dificilă, deoarece
acest gest ar fi catalogat ca fiind o slăbiciune. Este de preferat ca mai întâi negociatorul să iasă din impas şi să se
situeze pe poziţii stabile. Se pot, astfel, induce presiuni care să determine oponentul să demareze procesul de
acordare de concesii. În acest sens se utilizează tehnica punţilor tăiate care presupune ca negociatorul să
demonstreze oponentului că nu mai are posibilitatea să acorde concesii. Apare însă riscul intrării negocierii în
blocaj, fapt ce necesită existenţa unei concesii de rezervă.
De-a lungul timpului s-au cristalizat trei modalităţi principale
91
de abordare secvenţială a procesului de
acordare a concesiilor şi anume:
• se comunică iniţial pretenţii ridicate, care încearcă să fie menţinute cât mai mult timp, coborându-se
la nivelul normal către finalul negocierii;
• se reduce nivelul pretenţiilor iniţiale treaptă cu treaptă, pentru fiecare concesie făcută primindu-se
din partea partenerului pe bază de reciprocitate o nouă concesie;
• în unele cazuri, puţine la număr, pretenţiile iniţiale se stabilesc la un nivel apropiat de cele reale,
urmând ca unele concesii minore să fie acordate către finalul negocierii.
Situaţia este mult mai complexă când încercările de a rezolva o stare conflictuală ce poate duce la
blocaj, se desfăşoară în context internaţional. Apar în plus probleme legate de comunicare sau de traducătorii
slab pregătiţi. Când negociatorii aparţin unor culturi diferite, semnificaţia cuvintelor poate fi diferită. Spre
exemplu, SUA reprezintă o societate orientată spre individualism, spre competiţie. Individualismul este un
cuvânt care în cultura japoneză are conotaţii negative, deoarece societatea japoneză este structurată pe grupuri
între membrii acestora dominând relaţiile de întrajutorare. În SUA corupţia vizează aspecte legate de legalitate,
moralitate, pe când în Coreea reprezintă expresia neşansei sociale. Dacă negociatorii nord-americani se
concentrează asupra aspectelor legale sau financiare, cei mexicani sau japonezi au în vedere în primul rând
relaţiile personale.
Dificultăţile suplimentare întâlnite în negocierea interculturală, impun acordarea unei atenţii sporite
91
Gârboveanu S.R., Negocierea şi comunicarea în afaceri, Ed. Universitaria, Craiova, 2002, pag. 131
140
procesului de selecţie a negociatorilor. Practica a demonstrat că persoanele care s-au dovedit a fi foarte
competente în negocierile din perimetrul propriei ţări, nu înregistrează aceleaşi succese în negocierile
internaţionale. Sunt probleme legate de concepte culturale diferite, de experienţe diferite, de limbaj diferit etc.
Negociatorul internaţional trebuie să dispună de capabilitatea de a se transpune în mediul cultural din care
provine opozantul.

11.3.3. Finalizarea negocierii
Punctul culminant al unui îndelungat şi uneori stresant proces de negociere constă în etapa finală a
acesteia. Finalizării negocierii îi corespunde un interval scurt de timp, dar în care se pot produce răsturnări de
situaţii în mod neaşteptat. Pot fi utilizate tehnici de accelerare a procesului de finalizare a unui acord („ultima
propunere”, „ultimul mic efort”, „să batem palma”), acestea permiţând depăşirea obstacolelor rămase.
Negociatorul, pe lângă aspectele tactice menţionate, trebuie să acorde o atenţie deosebită ultimelor ore
sau minute deoarece în această perioadă se poate impune rezolvarea unor chestiuni sensibile, cum ar fi:
soluţionarea unor probleme rămase în divergenţă pe timpul negocierii, declaraţia comună de intenţii, stabilirea
unor colective comune de lucru etc.
Sunt de luat în seamă anumite aspecte procedurale care pot fi utilizate la încheierea negocierii şi anume:
• îmbunătăţirea formulării problemelor agreate de cele două părţi, în scopul evitării unor interpretări
greşite care ar putea conduce la nerespectarea prevederilor contractuale;
• explicarea unor măsuri preventive cu ocazia finalizării clauzelor contractuale, redactării declaraţiilor
finale şi comunicatelor;
• depăşirea şicanelor apărute în ultimele: condiţii impuse în ultimul moment; dramatizarea situaţiei
etc.
Un negociator de bună credinţă, care doreşte finalizarea cu succes a negocierilor, trebuie să facă
aprecieri de asemenea manieră, încât să uşureze sarcina partenerului de a da un răspuns afirmativ. Dacă pe
parcursul negocierii s-a dat dovadă de corectitudine, onestitate, spirit de cooperare, atunci acordul se constituie
într-o soluţie comună reciproc avantajoasă. Dimpotrivă, dacă între părţi există încă diversiuni majore, dar
camuflate, acordul reprezintă, acordul reprezintă în cel mai bun caz un compromis acceptabil. Momentul care
marchează trecerea la finalizarea negocierii poate fi identificat în multe cazuri prin aceea că ambii parteneri
încep să aibă preocupări colaterale, activităţi de negociere propriu-zise, legate de locul unde se vor semna
documentele, modalitatea în care va fi sărbătorit evenimentul.
Sesizarea punctului care conduce la finalizarea negocierilor depinde de abilitatea negociatorului de a nu
rata o asemenea oportunitate. Nefructificarea acestui moment presupune continuarea cu discuţii lipsite de
substanţă, fiind aproape imposibil să se ajungă la alte compromisuri. Momentul finalizării negocierii constă fie
în apariţia unei situaţii de criză, fie în satisfacerea pe baze principiale a intereselor celor doi parteneri. În prima
situaţie trebuie aleasă prompt una din următoarele măsuri: forţarea deciziei de a încheia afacerea, întreruperea
negocierilor pentru o perioadă de timp stabilită de comun acord, renunţarea la afacere. În cea de-a doua situaţie
trebuie întocmit şi semnat un protocol care cuprinde elementele asupra cărora s-a căzut de acord pe timpul
negocierii. Acest protocol va sta la baza redactării proiectului de contract care va fi semnat, ulterior. de
persoanele împuternicite în acest scop.
11.4. Echipa de negociatori
În etapa de pregătire a negocierilor, o problemă de maximă importanţă o reprezintă desemnarea
persoanelor ce vor alcătui echipa de negociatori şi întreprinderea tuturor acţiunilor ce ţin de organizarea şi
funcţionarea acestei echipe.
141
Succesul în negociere nu depinde întotdeauna de mărimea echipei de negociatori. Dimensiunile şi
structura acestei echipe depind de natura şi complexitatea tranzacţiei. În genere, persoanele desemnate trebuie să
acopere următoarele segmente:
• comercial: preţ, cost, termen de livrare, cheltuieli cu transportul şi asigurarea, politica comercială;
• tehnic: parametrii tehnici, asistenţă tehnică, service, perioadă de garanţie;
• juridic: uzanţele şi reglementările internaţionale, legislaţia diferitelor ţări, litigiile posibile,
instituţiile de arbitraj competente, rezilierea şi prelungirea clauzelor contractuale;
• financiar: modalităţile şi termenele de plată, creditele, riscurile, garanţiile.
Se poate susţine că prin procesul de negociere se realizează o evaluare nescrisă a calităţilor şi
caracterului negociatorului. Pentru a fi consideraţi eficienţi, negociatorii trebuie să îndeplinească trei condiţii: să
fie bine apreciaţi atât de propria firmă, cât şi de parteneri; să aibă continuitate în obţinerea de rezultate calitative
pe o perioadă îndelungată de timp, pentru a nu pune succesul pe seama unor factori întâmplători; să asigure o
concordanţă între obţinerea unei soluţii de succes datorată apropierii acesteia de poziţia iniţială de negociere şi
valabilitatea soluţiei de succes exprimată prin buna derulare a tranzacţiei.
Pentru creşterea performanţelor individuale, dar şi pentru cristalizarea unui adevărat spirit de echipă este
de dorit ca membrii echipei să fie utilizaţi la mai multe negocieri succesive.
De mare însemnătate în asigurarea coeziunii şi competitivităţii echipei de negociatori este personalitatea
conducătorului desemnat. Sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească respectivul conducător de echipă în
opinia, lui Pistol G., sunt următoarele
92
:
• să stabilească membrii echipei şi să se preocupe de pregătirea lor;
• să participe la elaborarea mandatului de negociere;
• să stabilească strategiile şi tacticile ce vor fi utilizate în negociere;
• să organizeze şi să conducă efectiv negocierile;
• să influenţeze pozitiv moralul propriei echipe de negociatori;
• să stimuleze pe fiecare membru al echipei, astfel încât acesta să dea un randament maxim;
• să elaboreze proiectul de contract;
• să întocmească raportul asupra negocierii.
Conducătorii echipelor de negociere, din punct de vedere comportamental, se pot încadra fie în două
categorii extreme, fie pot ocupa poziţii intermediare între cele două puncte. La extreme întâlnim stilul autoritar
când liderul se consideră a fi alfa şi omega, încercând să facă totul, şi stilul colaboraţionist în care liderul este
adeptul delegării de autoritate.
Desfăşurarea oricărei negocieri are la bază mandatul de negociere cu care este împuternicită echipa de
negociatori. Prin mandatul de negociere sunt stabilite extremele între care negociatorii pot lua decizii, referitoare
la preţ, condiţii şi modalităţi de plată, termen de livrare, rute şi modalităţi de transport, mijloace de comunicaţie,
garanţii şi penalizări.
În condiţiile în care mandatul este aprobat de managerul firmei, trebuie ca la întocmirea acestuia să fie
luate în consideraţie şi propunerile negociatorilor ce formează echipa, ei fiind specialişti cu experienţă în
domeniu şi buni cunoscători ai conjucturii manifestate pe piaţă. Nu sunt acceptate acele sugestii mai puţin
obiective ale membrilor echipei de negociatori care conduc la stabilirea unor obiective extrem de facile.
Negociatorii urmăresc, astfel, să desfăşoare activităţi lejere în procesul negocierii propriu-zise. Pe de altă parte,
impunerea prin mandat de către manager a unor ţinte exagerate are efect demobilizator asupra membrilor
echipei de negociatori, tratativele respective fiind de cele mai multe ori sortite eşecului.
11.5. Calităţile necesare negociatorului şi stiluri de negociere
92
Pistol G., Pistol L., Negocieri comerciale, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2000, pag 28
142
Succesul în afaceri este asigurat în mare măsură de calităţile, de pregătirea negociatorului. Dobândirea
titlului de negociator este precedată de acumularea unei bogate experienţe, de observarea atentă a altora şi nu, în
ultimul rând, de parcurgerea unui ciclu de instruire corespunzător.
Tradiţiile culturale şi procesul educaţional, dezvoltă o serie de trăsături care stau la baza personalităţii
individului. Pentru a accede la profesia de negociator, individul trebuie să parcurgă un intens proces de pregătire
psihologică, în urma căruia dobândeşte o a doua personalitate. Aceasta nu înseamnă că orice persoană în urma
instruirii psihologice poate deveni negociator. Instruirea psihologică devine eficientă numai în condiţiile în care
individul vizat posedă o serie de trăsături morale şi de caracter, precum şi o bună pregătire de specialitate. În caz
contrar va rezulta un negociator care fie va recurge la strategii şi tactici necinstite, fie va da dovadă de ostilitate,
inconsecvenţă etc. pentru a camufla lipsa de pregătire profesională.
În afara unei pregătiri corespunzătoare, există anumite calităţi fundamentale specifice unui bun
negociator, care fac referire la:
• factori cognitivi (logică, luciditate);
• factori raţionali (disponibilitate, aprecierea opiniilor partenerului);
• trăsături de personalitate (curaj, prezenţă de spirit, răbdare, perseverenţă, imaginaţie, farmec, calm,
integritate, capacitatea de a se adapta la situaţii neprevăzute, ambiţie, rezistenţă la stres);
• trăsături privind competenţa în domeniul negocierii (disponibilitatea de a asculta, capacitatea de a se
transpune în situaţia partenerului pentru a-i înţelege raţionamentele, spiritul de echipă);
Numeroasele calităţi pe care trebuie să le posede un negociator sunt grupate şi ierarhizate relativ diferit
de către specialiştii în domeniu. Interesant este portretul pe care îl face Nierenberg
93
negociatorului performant:
„pentru a reuşi, negociatorul trebuie să combine vivacitatea unui bun scrimeur cu sensibilitatea unui artist. El
trebuie să observe interlocutorul şi dincolo de masa tratativelor cu ochiul ager al unui trăgător de elită, mereu
pregătit să descopere orice breşă oricât de mică în apărare, orice schimbare în strategie. El este gata să obţină un
avantaj în orice situaţie favorabilă, în acelaşi timp, trebuie să fie asemenea unui artist sensibil, capabil să
sesizeze şi cea mai mică schimbare de nuanţă în umorul sau motivaţia adversarului. Trebuie să ştie să aleagă
momentul potrivit care să-i asigure deţinerea sau preluarea controlului. Succesul într-o negociere, alături de
antrenamentul necesar, presupune şi simţul şi intuiţia ocaziei oportune. Totodată, negociatorul experimentat are
o concepţie clară despre cooperare, ceea ce îl ajută să ajungă cu uşurinţă la un acord, neuitând faptul că pentru
ca o negociere să fie încununată de succes se impune ca fiecare parte să fie câştigătoare.”
Comportamentul unui negociator este determinat de aptitudini şi temperament. Când apreciem
aptitudinile trebuie să avem în vedere inteligenţa, puterea de memorare, gândirea, imaginaţia, puterea de
concentrare şi observare, iar când facem referire la temperament vizăm flexibilitatea şi rapiditatea în luarea
deciziei, tenacitatea, emotivitatea, nervozitatea.
De-a lungul timpului au apărut o serie de controverse în gruparea şi ierarhizarea elementelor ce stau la
baza stabilirii comportamentului negociatorului. Conform acestor grile se pot delimita câteva stiluri de
negociere. Fiecare stil în parte include atât aspecte pozitive, avantaje, cât şi vulnerabilităţi.
Cei mai mulţi autori în domeniu, în conturarea unui stil de negociere au tendinţa de a evidenţia punctele
tari, trecând cu vederea punctele slabe, întocmind astfel profilul unui bun negociator în loc să puncteze
trăsăturile unui negociator mediu. Considerând că este cât de cât completă, una din clasificările stilurilor de
negociere apreciate în literatura de specialitate este redată în tabelul nr.11.1.
93
Nierenberg G., Fundamentals of negotiating, Nowthorne Books, 1973
143
Tabel nr. 11.1. Stilurile de negociere
Puncte Stilul
conflictual
-competitiv
Stilul orientat
spre rezolvarea
problemelor
Stilul de
ajungere la
compromis
Stilul de
retragere
Stilul puternic
cooperant
Forte
(+)
• bătăios,
promtitudine;
• rezistenţă la
şocuri;
• spirit de
iniţiativă.
• vederi largi;
• creativ,
• inventiv;
• integritate;
• prevăzător;
• siguranţă
• calm.
• fiind diplomat
acţionează cu
abilitate;
• valorifică
ocaziile
favorabile;
• îşi asumă riscul
incertitudinii.
• prudenţă;
• soliditate;
• acţionează pe la
spate dacă este
cazul.
• crează un climat
favorabil
negocierii;
• impune
realitatea;
• simţ psihologic
ascuţit;
• spirit deschis.
Slabe
(-)
• impulsiv,
nerăbdător;
• tendinţa de a fi
dominator;
• lipsa de
flexibilitate;
• investiţie
psihologică
scăzută.
Acest stil nu
prezintă aspecte
negative în
condiţiile în care
se presupune că
negocierea îi
permite să se
manifeste în
tripla sa
dimensiune.
• poate fi
perceput ca
ineficient;
• oportunism,
uneori exagerat;
• câteodată se
acceptă un
rezultat
mediocru;
• prea axat pe
„tocmeală”.
• nivel scăzut al
aspiraţiilor;
• rezistenţă
scăzută,
entuziasm redus,
atitudine
defensivă;
• pesimism sau
cinism exagerat.
• poate fi
perceput ca
utopic, naiv;
• adesea
rezisteanţă
scăzută;
• prea afectiv.
Sursa: Dupont, C., La nègociation - conduite, thèorie, application, Ed. Dalloz, Paris, 1994, p. 369
Selectarea negociatorilor trebuie făcută cu mare grijă. Cei care sunt negociatori în propria ţară, pot fi
mai puţini competenţi în negocierile internaţionale chiar dacă sunt cunoscători ai unei limbi străine. Negociatorii
internaţionali trebuie să aibă capacitatea de a se transpune în mediul cultural din care provine partenerul.
11.6. Strategii, tactici şi tehnici în negociere
11.6.1. Orientările strategice în negociere
Strategiile de negociere constau în stabilirea unor planuri de acţiune prin care se doreşte atingerea unui
obiectiv dorit. Când definim o strategie trebuie să avem în vedere următoarele: obiectivul urmărit, căile sau
modalităţile ce trebuie urmate pentru atingerea obiectivului, mijloacele folosite pentru aplicarea strategiei şi
tendinţa pe care vrem să o imprimăm evoluţiei relaţiei cu partenerul pe termen lung.
În elaborarea unei strategii de negociere trebuie să se ţină cont de conjuctura pieţei, de personalitatea
negociatorilor, de relaţiile existente între opozanţi şi de eventualele strategii care ar putea fi aplicate de partea
adversă. Se poate afirma că elementul esenţial în planificarea strategică îl reprezintă abilitatea negociatorului de
a anticipa răspunsul oponentului.
Negocierile interculturale, presupun adaptarea strategiilor de negociere se fac în funcţie de specificul
cultural al partenerului. Specialiştii în domeniu apreciază că în ciuda diversităţii culturale, trei termeni pot fi în
genere avuţi în vedere la stabilirea unei strategii de negociere interculturală şi anume: orientarea religioasă sau
144
ideologică, încrederea în angajamentele asumate de partener şi relaţiile interumane. Sunt cazuri când
negociatorii ratează încheierea afacerii datorită neconcordanţei propriei religii sau ideologii cu religia sau
ideologia la care se circumscriu oponenţii. Au fost cazuri când ţări mici, dar de orientare marxistă, au renunţat la
importul unor mărfuri, preferând să dea de lucru propriilor cetăţeni. Aceasta în condiţiile în care mărfurile din
import erau mai iefetine şi de o calitate superioară comparativ cu cele autohtone. Negociatorii preferă, spre
exemplu, în cazul unei licitaţii de import sau pentru executarea unei lucrări să încheie contractul cu partenerii
care asigură cel mai mic preţ având încredere că, ulterior, problemele legate de calitatea mărfii sau de execuţia
lucrării, de termenul de livrare sau de recepţie etc. vor fi respectate. Prin cultivarea unor relaţii între parteneri
de-a lungul timpului se creează un sentiment de siguranţă, de stabilitate astfel încât negociatorul preferă să
încheie afacerea cu un partener cu care a relaţionat constant, decât cu unul necunoscut, chiar dacă acesta din
urmă ar putea să aibă sub unele aspecte o ofertă mai bună.
În literatura de specialitate se înlesnesc foarte multe variante de tehnici sau tactici de negociere, în
schimb numărul strategiilor de negociere este relativ redus.
Strategia predominant cooperantă versus strategia predominant conflictuală.
Strategiile predominant cooperante se caracterizează prin faptul că, încă de la începutul desfăşurării
tratativelor, negociatorul încearcă să identifice cât mai multe interese comune cu partenerul astfel încât acesta
din urmă să se declare mulţumit. În condiţiile unei negocieri relaxante, negociatorul este perceput de oponent ca
un partener şi nu ca un adversar.
Obţinerea de avantaje unilaterale stă la baza întocmirii unei strategii predominant conflictuale sau
competitive. Pe fondul existenţei unei diferenţe semnificative de forţe între cei doi, cel puternic va utiliza
mijloace agresive de presiune care pot conduce la blocarea sau compromiterea negocierii.
Practica a demonstrat că indiferent de varianta aleasă pe parcursul desfăşurării negocierii pot apărea
incidente în primul caz şi momente agreabile, de înţelegere reciprocă, în cel de-al doilea caz.
Strategia ofensivă versus strategia defensivă.
În prima variantă negociatorul va prelua iniţiativa din debut, câştigând astfel teren în încercarea de a
impune scenariul ales, iar în cea de-a doua variantă negociatorul aşteaptă ca oponentul să preia iniţiativa,
tergiversând luarea de decizii şi contraatacând la momentul oportun.
Strategia de negociere desfăşurată rapid versus strategia de negociere prelungită în timp.
Opţiunea pentru una dintre cele două strategii se bazează fie pe condiţionarea încheierii negocierii până
la o anumită dată sau până la producerea unui anumit eveniment, fie pe posibilitatea pe care o are negociatorul
de a folosi timpul ca element de presiune prin fixarea de termene ultimative sau prin derularea unor negocieri
maraton.
Folosirea timpului ca element de forţă este făcută de chinezi în cazul negocierilor internaţionale
desfăşurate în propria ţară. Prin orientarea către un program de discuţii extrem de lejer în privinţa timpului
alocat (necesitatea discuţiilor de socializare, numărul mare de negociatori chinezi din echipă care adresează o
multitudine de întrebări), chinezii îi determină pe parteneri să simtă presiunea timpului şi astfel să recurgă la
compromisuri.
Strategia directă versus strategia indirectă
Posibilitatea utilizării strategiei directe apare atunci când balanţa de forţe este mult înclinată în favoarea
unuia dintre cei doi parteneri. Poziţia de forţă şi puterea de a-i influenţa pe ceilalţi fac ca procesul de negociere
să se deruleze rapid fiind tranşat în favoarea celui puternic. Strategia indirectă este utilizată de negociatorul
situat pe poziţii slabe de negociere. Permanent el trebuie să practice o hărţuire a partenerului, deplasând
discuţiile către subiecte mai puţin semnificative. Se urmăreşte astfel scoaterea partenerului de pe poziţiile forte
pe care le deţine şi uzarea lui în discuţii mai puţin importante. Utilizarea pe scară largă a manipulării conduce la
obosirea oponentului, fiind necesară utilizarea unor metode de camuflare adecvate, astfel încât acesta din urmă
să îşi dea seama cât mai târziu că a fost supus unei astfel de strategii.
145
Strategii care vizează încheierea unui contract comercial versus strategii care nu vizează încheierea
unui contract comercial.
Resursele consumate cu ocazia derulării negocierii, posibilitatea pierderii de profit prin compromiterea
afacerii, continuitatea şi stabilitatea relaţiilor economice în viitor, sunt factori care îi determină pe negociatori să
aleagă prima variantă. Sunt situaţii când negociatorul, în vederea structurării propriei politici comerciale, doreşte
ca prin negociere să obţină anumite informaţii de la partener în condiţiile în care acţionează premeditat pentru
compromiterea unui posibil acord.
Strategia deciziei rapide versus strategia de aşteptare.
Alegerea aplicării unuia dintre cele două strategii depinde de: natura mărfii, raportul dintre cerere şi
ofertă, poziţia mai mult sau mai puţin dominantă pe care o ocupă partenerii pe piaţă, calitatea de vânzător sau
cumpărător pe care o are negociatorul. Strategia deciziei rapide se impune atunci când, spre exemplu, firma
negociatorului a organizat prost aprovizionarea şi a rămas fără materiile prime necesare fabricaţiei, sau când
unul dintre furnizori a întrerupt brusc din motive obiective sau subiective livrările de materiale prime,
semifabricate etc. Strategia de aşteptare este agreată de negociator atunci când îi este favorabilă scurgerea
timpului.
În literatura de specialitate, funcţie de autor sunt nuanţate şi alte tipuri de strategii dintre care putem
reţine:
• strategia „când” are în vedere stabilirea momentului oportun care să marcheze încheierea
tratativelor, concretizându-se în următoarele căi de acţiune: abţinerea, faptul împlinit, surpriza,
limita, retragerea;
• strategia „cum şi unde” presupune anticiparea momentului de desfăşurare a negocierilor şi a locului
unde vor avea loc acestea, recurgând la următoarele variante: picătură cu picătură, plapuma,
asocierea şi disocierea, intersecţia, hazardul;
• strategia „câştigător-câştigător” se practică de negociatori în relaţiile cu clienţii fideli, când pe baza
unei bune colaborări se împart, în mod pe cât posibil egal, avantajele, utilizându-se una din
metodele: concesiile reciproc echilibrate, schimbul de informaţii şi soluţii, cooperarea în depăşirea
unei eventuale situaţii conflictuale.
11.6.2. Tacticile de negociere
Tactica de negociere comercială reprezintă modul de combinare în procesul dezbaterilor a metodelor
comerciale, în cadrul strategiei adoptate, în scopul obţinerii de rezultate pozitive maxime
94
. Dacă strategia
cuprinde obiectivele urmărite, tactica este o parte a strategiei ce stabileşte manevrele şi mijloacele utilizate
pentru a atinge respectivele obiective. În timp ce o parte a strategiei ce stabileşte obiectivele este statică, tacticile
utilizate sunt dinamice, flexibile fiind adoptate la situaţiile concrete întâlnite în desfăşurarea tratativelor.
Practica a evidenţiat utilizarea unui număr foarte mare de tactici de negociere. În genere, nu se pot face
afirmaţii legate de eficienţa utilizării unei anumite tactici de negociere. Aceasta depinde de evenimentele avute
în vedere, de experienţa şi abilitatea negociatorului. Vom prezenta în continuare cele mai importante tactici
aplicate în negociere.
Tendinţa clasică în literatura de specialitate este de a polariza tacticile de negociere în două mari grupe:
tactici bazate pe presiune şi tactici bazate pe înţelegere.
Sunt cazuri când în aplicarea tacticilor prezentate sunt utilizate ambele orientări.
Tacticile bazate pe presiune sunt divizate la rândul lor în:
1. Tacticile bazate pe transformarea negocierii presupun ca negociatorul să orienteze dialogul în
94
Stoian I., Comerţ internaţional, vol II, Ed. Caraiman, Bucureşti, 2000, pag 771
146
direcţia atingerii propriilor obiective, diminuând posibilităţile oponentului de a reacţiona. Cele mai importante
tactici din această categorie sunt:
• Ameninţările reprezintă manifestări sau acţiuni de diversă intensitate, începând cu simple semnale
de intimidare (diverse aluzii, cultivarea unei stări de agitaţie etc.) şi terminând cu lansarea de
somaţii sau de avertismente. Negociatorul care practică intimidarea oponentului trebuie să se aştepte
la represalii, posedând voinţa şi capacitatea de a acţiona ulterior;
• Faptul împlinit constă în accentuarea intimidării partenerului prin transpunerea în practică a unei
ameninţări anunţată sau nu anterior. Forţa acestei tactici rezidă din faptul că tot ceea ce s-a făcut
rămâne bine făcut, negociatorul asumându-şi toate riscurile de rigoare;
• Comportarea arbitrară este utilizată de o parte din negociatorii ale căror firme deţin o puternică
poziţie pe piaţa respectivă. Beneficiind de o astfel de poziţie, negociatorii îşi impun interesele
respingând cu nonşalanţă propunerile partenerilor oricât ar fi acestea de raţionale. Pe termen lung
aceşti negociatori aduc deservicii firmelor pe care le reprezintă;
• Ultimatumul este o tactică practicată, de regulă, de negociatorii duri ce reprezintă firme puternice.
Adresarea repetată a întrebării ultimative „Da sau Nu” diminuează către zero toate construcţiile
logice pe care partenerul încearcă să le aducă în discuţie. Ultimaturile dure compromit negocierile.
Este necesară utilizarea unor formule ultimative agreabile de genul „Este de înţeles comportamentul
dumneavoastră având în vedere situaţia puţin confortabilă în care vă aflaţi. Eu însă nu pot negocia
peste această limită şi vă rog să manifestaţi bunăvoinţă faţă de mine.” Trebuie evitate formulările de
genul „Ori aşa, ori nimic”, care nu lasă partenerului nici o posibilitate de opţiune. Momentul lansării
ultimatumului trebuie să fie către finalul procesului de negociere şi în nici un caz în faza de început,
iar această poziţie trebuie susţinută prin prezentarea unor documente justificative.
• Şantajarea, mituirea şi chiar flatarea reprezintă metode dezavuate de cea mai mare parte a
negociatorilor. Sunt practicate de negociatorii necinstiţi şi cu importante carenţe în pregătire. Pe
măsură ce sunt identificaţi, aceştia sunt eliminaţi din clasa negociatorilor;
• Manifestările emoţionale prin intermediul cărora se exercită presiune cum ar fi: generarea de stări
nervoase, ridicare bruscă de la masa negocierilor etc.
Rămâne de referinţă momentul în care preşedintele URSS, Nichita Hruşciov, luând pantoful în mână a
bătut cu el în masă în timpul unei şedinţe desfăşurate la ONU. Opinia publică a fost oripilată de gestul
preşedintelui sovietic de a lovi cu pantoful masa unui organism internaţional de prestigiu. Nichita Hruşciov a
fost identificat cu un bădăran care, în funcţie de starea de dispoziţie sau indispoziţie pe care o are, poate oricând
să apese butonul care poate declanşa un război nuclear mondial. După câteva zile un ziarist a mărit fotografia în
care Hruşciov bătea cu pantoful în masă şi a observat că în picioarele preşedintelui sovietic existau doi pantofi.
Deci, gestul fusese premeditat.
2. Tactici bazate pe influenţa timpului reprezintă forme de presiune prin care se urmăreşte
destabilizarea adversarului, fie prin frânarea evoluţiei procesului de negociere, fie prin grăbirea acestuia.
În prima categorie sunt incluse tacticile următoare: segmentarea repetată a discuţiilor din motive
iraţionale; prelungirea nejustificată a şedinţelor în scopul obosirii partenerului; retragerea pe perioade scurte de
la discuţii; reluarea dezbaterii subiectelor discutate anterior; invocarea repetată a necunoaşterii problemelor;
eschivarea permanentă etc.
Presiunea exercitată în negocieri de scurgerea timpului este elocvent ilustrată de două experienţe
punctuale pe care americanii le-au avut cu japonezii şi vietnamezii.
Un cunoscut negociator american, Herb Cohen, la începutul carierei pregătea logistica pentru
negociatorii ce purtau tratativele la sediul firmei unde era angajat. Fiind atras de fenomenul negocierii la care
participa tangenţial şi în urma rugăminţilor adresate conducătorului firmei este trimis 14 zile la tratative în
Japonia.
147
Este aşteptat la aeroport de doi japonezi, care extrem de amabili îi oferă bancheta din spate a limuzinei,
ei ocupând două locuri mai puţin confortabile. La invitaţia americanului de a i se alătura pe bancheta din spate,
cei doi japonezi au răspuns că oaspetele lor a călătorit mult şi fiind obosit trebuie să dispună de cel mai bun
confort. La un moment dat, unul dintre japonezi îl întreabă pe american dacă îşi face griji în privinţa întârzierii
la întoarcere, oferindu-i aceleaşi condiţii de calitate ale limuzinei. Fără a se controla Herb Cohen oferă biletul de
avion pentru întoarcere uneia dintre gazde pentru a-l viza şi pentru a programa din timp limuzina. El a dezvăluit
astfel termenul limită de negociere cu care a fost mandatat, comiţând o primă greşeală.
Timp de 12 zile a fost plimbat prin toată Japonia pentru a cunoaşte istoria, religia, ospitalitatea niponă.
La întrebarea „Când începem negocierile” pe care Herb Cohen le-a adresat în câteva rânduri gazdelor
japoneze, acestea răspundeau invariabil „mai este timp”.
În cea de-a 13 zi au debutat negocierile, dar perioada afectată lor a fost scurtă pe motivul că după-
amiază fusese închiriat un teren de golf. Dimineaţa ultimei zile au fost conturaţi şi recapitulaţi termenii
contractului, discuţiile continuând în limuzină. Aici s-au înghesuit toţi factorii implicaţi în discuţii. Cu puţin
timp înainte de ajungerea limuzinei la aeroport, contractul a fost semnat. Americanul a comis a doua greşeală
fundamentală încheind contractul sub presiunea timpului, în loc să-şi fi amânat plecarea.
Rezultatul negocierii a fost apreciat de factorii de decizie din propria firmă ca fiind cea mai mare
victorie japoneză de la Pearl Harbor încoace.
Astfel de greşeli au fost comise nu numai de negociatorii începători, ci şi de cei experimentaţi.
După retragerea trupelor din Vietnam, americanii au încercat timp de câteva luni să îi aducă pe
vietnamezi la masa tratativelor.
În răspunsul dat, vietnamezii, sub rezerva faptului că războaiele la care au participat, de-a lungul
timpului, totalizează 627 de ani, au considerat că nu îi deranjează dacă starea de război cu americanii se
prelungeşte până la 28 de ani sau chiar până la 32 de ani.
După eforturi şi presiuni diplomatice serioase vietnamezii au acceptat începerea negocierilor de pace la
Paris. Negocierile ar fi trebuit să fie finalizate într-un termen rezonabil având în vedere apropierea alegerilor
prezidenţiale din SUA.
În timp ce delegaţia americană a preferat să fie cazată la hotelul Ritz din centrul Parisului, plata pentru
serviciile hoteliere efectuându-se săptămânal, delegaţia vietnameză a închiriat o casă la periferia Parisului pentru
a perioadă de 2,5 ani.
Se pare că această atitudine a vietnamezilor a influenţat prevederile înscrise în acordul de pace, având în
vedere că în timp, americanii nu au fost prea încântaţi de ce au concluzionat la Paris.
Concluzia este că, într-o negociere, nu trebuie să fim flexibili cu termenele la care trebuie finalizate
negocierile. Ele pot fi depăşite în funcţie de situaţia concretă, înainte de a lua o hotărâre în acest sens, fiind
indicat ca negociatorul să îşi pună următoarele întrebări: „În ce constau riscurile rezultate din nerespectarea
termenului?”, „În ce măsură mă afectează aceste riscuri?”.
Tacticile care urmăresc accelerarea evoluţiei procesului de negociere vizează acordarea unui termen
ultimativ pentru încheierea acordului, forţarea oponentului de a comunica un răspuns rapid la o problemă pe
care nu o stăpâneşte şi procedeul închiderii bruşte a unui raţionament, lăsându-se să se înţeleagă că partenerul a
acceptat propunerea făcută.
3. Tacticile care vizează exercitarea de presiuni în procesul comunicării sunt extrem de numeroase,
printre acestea putând enumera: dezinformarea; abordarea tangenţială a unor aspecte; acceptarea aparentă;
neasumarea promisiunilor făcute; formularea unor replici cu rea-credinţă; atacuri verbale la persoană; lezarea
prestigiului partenerului; menţinerea unor stări de ilaritate.
4. Tacticile diverse presupun manevre greu de clasificat. dar care se constituie în forme tacite de
presiune cum ar fi: dramatizarea; raţionamentul trunchiat; demersurile pentru divizarea părţi adverse; utilizarea
de înjurii şi de alte expresii defăimătoare la adresa partenerilor.
Tacticile bazate pe cooperare sunt mult mai puţine ca număr decât cele ce impun presiune. Motivul
148
rezidă din faptul că bunele intenţii reciproce în dialog nu implică diversificarea căilor de acţiune.
Trebuie parcurse trei etape şi anume: câştigarea încrederii, asigurarea devotamentului şi îmblânzirea
oponentului.
Cele mai uzitate tactici bazate pe cooperare sunt:
• Fixarea de comun acord a procedurilor după care urmează să se deruleze negocierea;
• Lansarea de oferte raţionale;
• Amânarea discutării problemelor care aparent nu au soluţii;
• Reformularea anumitor probleme;
• Formularea unor soluţii pe baza bunei credinţe;
• Acceptarea intervenţiei constructive a unor persoane din afara echipelor de negociere, cum ar fi
academicienii sau experţii într-un anumit domeniu;
• Formularea de propuneri ţinând cont de evoluţia în perspectivă a relaţiilor dintre cele două părţi.

11.6.3. Tehnici de negociere
Tehnicile constau în acele modalităţi prin care negociatorul reuşeşte să ţină sub control elementele
negocierii (raportul de forţe, timpul, relaţiile personale etc.) în scopul atingerii obiectivelor propuse. Dacă prin
strategie se urmăreşte formarea unei viziuni generale asupra situaţiei având rolul să canalizeze acţiunile, tehnica
reprezintă instrumentul practic al negociatorului şi constă în diferite forme şi scheme de acţiune, ce se utilizează
în vederea realizării tacticilor adaptate. Pentru stabilirea unei tehnici pertinente de negociere este necesar să
răspundă la întrebarea „Ce trebuie făcut acum?”.
Cele mai utilizate tehnici de negociere sunt:
• Procedeul punct cu punct presupune ca negociatorul să acţioneze ponderat încercând să atingă obiectivele
treptat, în etape succesive, fără a speria partenerul cu amploarea pretenţiilor sale.
• Metoda de segmentare a obiectivelor constă în împărţirea obiectivelor în mai multe părţi, scoţând din
discuţie elementele care nu se pot negocia.
• Metoda pachetului presupune abordarea tuturor elementelor vizate de negociere astfel încât să se
prefigureze o soluţie globală în care negociatorul face concesii la anumite aspecte urmărind să primească în
compensaţie avantaje care să vizeze alte aspecte.
• Tehnica extinderii obiectivului are în vedere adăugarea unor elemente noi în discuţie, cu scopul depăşirii
blocajelor apărute.
• Tehnica transformării obiectivului presupune redefinirea sa totală sau parţială, fapt ce poate să însemne
declanşarea unei noi negocieri.
• Tehnica întreruperii negocierii urmăreşte calmarea negociatorului iritat în timpul negocierii sau formularea
şi argumentarea propriilor poziţii, paralel cu forţarea unei noi concesii.
• Tehnica mandatului limitat are în vedere scăderea aspiraţiilor partenerului, respectiv creşterea spiritului de
cooperare.
• Tehnica globalizării constă în delimitarea de către negociator a unui cadru global care conţine o serie de
probleme considerate a fi prioritare în derularea dialogului.
• Tehnica răsturnării situaţiei are în vedere lansarea de către negociator a unor pretenţii false care sunt retrase
la un moment dat, cerând în compensaţie de la partener un anumit avantaj.
• Metoda bilanţului este o tehnică iniţiată de negociatorul ce se simte dezavantajat şi care împreună cu
partenerul întocmeşte o listă cu avantajele şi dezavantajele fiecărei probleme dezbătute, scopul fiind
restabilirea echilibrului.
• Tehnica alternării negociatorului presupune desfăşurarea negocierii în etape cu inginerul, juristul,
contabilul, fiecare dintre aceştia tratând cu rigurozitate şi chiar duritate problemele specifice, în condiţiile în
149
care negociatorul coordonator se manifestă mai conciliant. Se creează o astfel de stare stresantă care îl poate
determina pe oponent să încheie tratativele.
• Tehnica erorilor deliberate presupune „greşirea” intenţionată a unor calcule matematice sau schimbarea
înţelesului unor expresii în speranţa că acestea vor fi descoperite prea târziu, respectiv după semnarea
contractului când nu mai pot fi contracarate;
• Tehnica falsei comenzi constă în a cumpăra pe bază de comandă şi la un preţ mic, o cantitate mică de
produse, motivând că vor fi folosite pentru testări, factura astfel obţinută fiind utilizată în negocierile cu
noul partener de la care dorim să achiziţionăm o cantitate mare de produse similare.
11.7. Comunicarea nonverbală în negocieri
Negociatorii conştienţi de însemnătatea comunicării nonverbale pot obţine prin observare informaţii
despre starea de spirit şi intenţiile partenerilor. Discuţiile pe aceste teme sunt controversate.
Limba engleză conţine 40.000 de cuvinte uzuale, dintre care cu frecvenţă ridicată sunt folosite numai
10%, pe când semnalele nonverbale se estimează a fi în jur de 700.000, fiecare având mesajul său. Aproximativ
15.000 sunt expresii ale feţei. Nu există doi indivizi identici pe glob în primul rând din punct de vedere al
personalităţii, în schimb se poate afirma că toţi avem în comun semnalele nonverbale. Acest fapt trebuie să-l
aibă în vedere cei ce vor să performeze în domeniul negocierii.
Pentru ca semnalele nonverbale să fie corect interpretate trebuie să luăm în considerare contextul şi
cultura în care are loc comunicarea.
Faţa
Cu toate că se află parţial sub control conştient, faţa rămâne principala zonă corporală furnizoare de
informaţii cu privire la stările de bucurie sau de tristeţe, la sentimentele de dominare sau de supunere proprii
persoanei pe care o observăm. Văzul, auzul, gustul, mirosul şi pipăitul sunt plasate pe faţă sau în apropierea ei.
Pipăitul este întâlnit însă pe toată suprafaţa corpului. Semnalele verbale pleacă tot din această zonă.
Oamenii puternici dominatori au ochii apăsaţi, sau când te privesc apropie ochii de parcă s-ar uita prin
vizeta unui coif de războinic.
Ochii măriţi prin deplasarea la maximum a pleoapelor simbolizează nevinovăţia rezultată din
neînţelegerea unui raţionament expus de partener. Prin mărirea ochilor putem obţine astfel de la partener o
atitudine binevoitoare de trecere cu vederea a capacităţii noastre de înţelegere. Avem în vedere că nou născuţii
au ochi mari în raport cu restul corpului, aceşti ochi supradimensionaţi sugerând starea de necunoaştere, de
nevinovăţie.
Coborârea sprâncenilor, buzele înguste şi lipsa zâmbetului reprezintă expresii ale puterii, ale dorinţei de
confruntare. Vladimir Putin, conducătorul Federaţiei Ruse, este o persoană bine legată, dar relativ scundă şi are
o bărbie mică. Pentru a estompa aceste neajunsuri el zâmbeşte foarte rar reuşind, astfel, să se prezinte ca o
persoană cu mână forte.
Persoanele care ridică sprâncenele înseamnă că sunt atente, impresionate. Ridicarea şi unirea
sprâncenelor în centrul feţei simbolizează întristarea.
O mandibulă şi un maxilar dezvoltate indică forţă, agresivitate. Dinţii puternici plasaţi pe cele două
componente reprezintă o armă în caz de urgenţă, iar un maxilar bine clădit presupune existenţa din belşug a
testosteronului, care este tot un simbol al puterii.
Când doi partenerii îşi interacţionează privirile de-a lungul negocierii, cel care îşi întoarce primul
privirea, de cele mai multe ori manifestă slăbiciunea sau încearcă să ascundă ceva. În situaţia în care un
cimpanzeu dominant se întâlneşte cu un cimpanzeu din comunitatea de care acesta se îngrijeşte, privindu-se ochi
în ochi, cel care aproape instantaneu se va uita în altă parte este cel de-al doilea.
Zâmbetul poate fi puternic controlat prin sistemul nervos central. Întâlnim, astfel, frecvent zâmbete reale
şi zâmbete false. Problema esenţială este de a le deosebi pe unele de celelalte. Există anumiţi muşchi faciali care
150
leagă părţile laterale ale feţei de colţurile gurii care sunt controlate conştient, şi alţi muşchi faciali care sunt
dispuşi în jurul ochilor şi care reacţionează involuntar. Zâmbetele realizate numai cu gura sunt false, dar sunt
acceptate, prin aceasta interlocutorul dorind să calmeze atmosfera în vederea unei bune conlucrări. Îngustarea
ochilor în aşa-zisul zâmbet „al ochilor” reprezintă semnul autenticităţii expresiei feţei. Când sunt antrenate
ambele categorii de muşchi, respectiv când partenerul zâmbeşte în stilul „gură şi ochi” este manifestat un
sentiment sincer de bucurie.
Chinezii, care îşi ascund foarte bine emoţiile, şi coreenii, care asociază zâmbetul cu nervozitatea,
reprezintă două popoare care zâmbesc extrem de rar. În schimb, japonezii prin zâmbet încearcă să mascheze
anumite trăiri (fericirea, tristeţea etc.).
S-a constatat că pupila ochilor se dilată şi se contractă în funcţie de starea de spirit pe care o avem.
Dilatarea pupilei ochilor indică agrearea lucrului văzut sau problemei prezentate, pe când contractarea pupilei
corespunde situaţiei inverse.
Interesant a fost experimentul efectuat de un cunoscut om de televiziune, James Burke, care înainte de
emisiune a administrat medicamente unei fete pentru mărirea pupilelor, iar surorii sale gemene pentru
micşorarea pupilelor. În timpul emisiunii unul dintre invitaţi a fost pus să aleagă una dintre gemene. Constatând
că ambele sunt la fel de frumoase, invitatul a ales-o pe cea cu pupilele mai mari, motivând că aceasta manifestă
un interes mai mare faţă de el.
Când faci o propunere şi partenerul nu este de acord cu ea şi are pupilele dilatate, înseamnă că adoptă o
atitudine de faţadă pentru a obţine eventual şi alte avantaje deoarece, în realitate, el agreează acea propunere.
Acţiunea de observare a pupilelor trebuie făcută cu fineţe deoarece privitul insistent în ochii partenerului sau
apropierea fizică prea mare de el în acelaşi scop, pot genera reacţii nefavorabile. Pe de altă parte, trebuie ţinut
cont că modificarea pupilelor se poate datora şi altor factori, astfel pupilele unei persoane care intră din exterior
într-o încăpere se dilată.
Gesturile
Gesturile reprezintă alte elemente expresive, cele mai importante constând în:
• Căscatul apare în momente de oboseală, plictiseală. Poate fi utilizat şi pentru detensionarea unor
situaţii de încordare;
• Ridicarea umerilor urmată de lăsarea capului în jos, indică adoptarea unei poziţii de apărare, ceea ce
reliefează că persoana respectivă este speriată, manifestând tendinţa de supunere;
• Datul din cap în momentul în care partenerul vorbeşte, simbolizează dorinţa negociatorului de a nu
prelua rolul activ în discuţii, preferând să asculte;
• Înghiţitura este percepută de persoanele îngrijorate ca fiind un mijloc de a ieşi din această stare.
Fenomenul se observă foarte greu la femei, dar la bărbaţi, care au mărul lui Adam mai mare, este
perfect vizibil. Bill Clinton când a afirmat în faţa judecătorului că nu a avut relaţii personale cu
Monica Lewinsky a privit în jos şi a înghiţit apăsat;
• Dezinteresul se manifestă prin privitul prea des pe pereţi sau la ceas;
• Frecarea nasului, urechilor sau ochilor trădează neîncrederea care îl marchează pe partener;
• Persoanele care ţin braţele încrucişate în timpul dialogului nu simbolizează nimic, poate cel mult
timiditate, dar deschiderea braţelor orientând palmele în faţă poate indica faptul că acel moment este
de mare interes pentru el;
• Când răspunsul la o întrebare importantă este urmat de un gest reflex de deplasare a mâinii către gât,
faţă, păr, urechi este posibil ca acel răspuns să fie o minciună. Atingerea frecventă a gurii,
transpiraţia abundentă, privirea aţintită, semnifică tot minciună.
Anumite semne sunt interpretate diferit în funcţie de cultura căreia îi aparţine persoana care le-a
recepţionat.
Pumnul strâns şi degetul mare întins semnifică în majoritatea ţărilor că situaţia este menţinută sub
151
control. În Africa de Vest şi Australia acest semn este considerat a fi nepoliticos.
Poziţionarea mâinii sub forma „ok” semnifică în general binele. Brazilienii consideră că acest semn este
obscen, iar pentru japonezi simbolizează banii.
Semnul „V” format din degete semnifică succesul, victoria.
A deplasa succesiv capul înainte şi înapoi simbolizează poziţia afirmativă a persoanei respective faţă de
aspectul discutat. Această percepţie o are populaţia din majoritatea ţărilor lumii, în schimb bulgarii interpretează
semnul descris ca însemnând „nu”.
Sugestivă pentru percepţia gesturilor în condiţii de interculturalitate este întâmplarea unui american ce
s-a deplasat în Germania pentru punerea în funcţiune a unei instalaţii. În timpul lucrului, un coleg german are o
idee, care aplicată în practică s-a dovedit a fi benefică. Germanul a cerut părerea specialistului american care a
răspuns prompt cu gestul „ok”. Spre surprinderea americanului, germanul a părăsit rapid atelierul fiind extrem
de supărat. Cauza a aflat-o ulterior, gestul „ok”fiind echivalent în germană cu idiotule.
Proximitatea (comunicarea prin intermediul spaţiului)
Spaţiul din jurul unei persoane aflat pe o rază de aproximativ o jumătate de metru, reprezintă aşa-zisa
zonă de intimitate. Pătrunderea unei persoane străine în interiorul acestei zone generează o atitudine de
respingere manifestată prin efectuarea unui pas înapoi. Se poate afirma că negociatorul care acţionează în
direcţia mişcării distanţei faţă de oponent, îl va pune pe acesta din urmă sub presiune.
Un exemplu în acest sens poate să rezide din practica anchetelor efectuate de poliţişti. În mod deliberat,
poliţistul în camera de anchetă îşi aşează iniţial scaunul la distanţa de 1,5 m în faţa scaunului infractorului.
Pe măsură ce ancheta înaintează, poliţistul reduce distanţa, care în final devine mai mică de o jumătate
de metru. Se creează astfel în mod progresiv presiune asupra infractorului care minte determinându-l, în final, să
spună adevărul.
În negocieri, situarea prea aproape de partener îl poate face pe acesta irascibil, manifestându-se prin
bătăi sacadate cu piciorul în podea sau cu pixul în masă. Negociatorul care menţine prea mult această presiune
riscă să trezească o reacţie de adversitate din partea partenerului, cu influenţe negative asupra desfăşurării
întregului proces de negociere.
Negociatorii japonezi preferă o distanţă de dialog mare între parteneri comparativ cu nord-americanii.
Pe de altă parte, nord-americanii sunt adepţii unei distanţe mai mari decât cea agreată de latino-americani şi
arabi.
Aşezarea scaunelor
Când discuţiile au loc într-o încăpere gen birou, iar gazda va ocupa un scaun mai înalt, va privi oaspeţii
de sus, acest fapt având rolul de a-i intimida.
Poziţionarea scaunelor faţă în faţă este preferată de americani, dar nu şi de chinezi care agreează
aşezarea unul lângă celălalt (de aceeaşi parte a mesei), evitând astfel posibilitatea de a fi privit în ochi de
partener. Aşezarea faţă în faţă mai poate fi identificată cu starea de confruntare, de război.
Tăcerea
Ca formă a comunicării nonverbală, tăcerea poate fi interpretată în sensuri diferite în funcţie de
momentul în care survine, mărimea intervalului de timp pe care se manifestă, cultura căruia aparţine
negociatorul.
Sub acest ultim aspect trebuie ştiut că partenerii din Asia consideră ca fiind benefice perioadele de
tăcere, pe când italienii, cei din Orientul Mijlociu şi chiar nord-americanii nu agreează pauzele.
Raţionamentul oponentului survenit pe un trend pozitiv al discuţiilor, urmat de un moment scurt de
tăcere şi eventual de un zâmbet din partea negociatorului reprezintă un semn de aprobare. A răspunde la o
întrebare printr-o perioadă lungă de tăcere trădează de obicei necunoaşterea răspunsului din partea
interlocutorului. La afirmaţiile deplasate sau la glumele proaste se poate răspunde cu o tăcere prelungită,
simbolizând disconfortul, dezaprobarea.
Japonezii consideră tăcerea ca fiind o perioadă necesară procesului de gândire şi ca atare o acceptă. Ei
152
sunt conştienţi că pauzele, în general, îi enervează pe americani, care astfel vor deveni mai flexibili pentru a
grăbi reînceperea dialogului. Sunt situaţii însă când şi oamenii de afaceri din SUA acceptă, ce este drept nu cu
foarte mare încântare, perioadele de tăcere. Acest fapt are loc în negocierile cu partenerii cu care anterior au
stabilit relaţii personale. În acest context, pentru a nu se tensiona atmosfera sunt abordate subiecte legate de
fotbal, de evoluţia climei etc.
Atitudinea faţă de timp
De modul în care percepem timpul depinde succesul mai ales atunci când este vorba de afaceri
internaţionale. A fi punctual este un fapt apreciat de către negociatori, simbolizând respectul acordat
partenerului. Abaterea de la momentul fixat pentru începerea şedinţelor de negociere nu este un gest
recomandabil. Când un negociator ajunge mai devreme la întâlnire înseamnă că el este nerăbdător şi lipsit de
consideraţie faţă de ceilalţi, iar când ajunge la un anumit interval de timp după ora fixată lasă impresia de
siguranţă, forţă, precum şi de aroganţă sau ostilitate.
Germanii, elveţienii, în general nord-europenii, şi într-o mai mare măsură nord americanii, malaiezienii,
indonezienii pun accentul pe punctualitate, considerându-i pe cei care se abat de la aceasta ca fiind indisciplinaţi.
Negociatorii din America Latină sunt mult mai relaxaţi în privinţa punctualităţii, fiind tentaţi să acorde prioritate
rezolvării problemelor de familie sau amiciţie.
Efectuarea altor activităţi (răsfoitul unei reviste, citirea mesajelor electronice etc.) nu este privită cu ochi
buni în ţări ca Anglia, SUA, Germania, Elveţia, dar este agreată de latino-americani sau arabi care au o atenţie
distributivă şi nu sunt afectaţi de întreruperea frecventă a dialogului.
Postura
Postura, respectiv modul în care o persoană îşi poziţionează corpul atunci când merge sau atunci când
este aşezată pe scaun, reflectă gradul de angajare al acesteia.
Negociatorii care merg relaxat şi păşesc cu siguranţă sunt încrezători în propriile forţe, pe când cei care
au un mers ezitant şi uneori încovoiat se caracterizează prin slăbiciune, frică.
Pentru a intui atitudinea reală pe care partenerul o are faţă de problema pusă în discuţie, ar trebui să
acordăm atenţie deosebită poziţiei picioarelor acestuia. A fost demonstrat statistic că în timpul discuţiilor
negociatorul urmăreşte mai mult faţa decât spatele, mai mult capul, mâinile şi trunchiul decât picioarele şi tălpile
partenerului. Aceasta înseamnă că prin exerciţiu se pot trimite semnale false prin intermediul capului, mâinilor
şi corpului. Semnale veridice datorită manifestărilor gen reflex pot fi date de poziţiile picioarelor şi tălpilor.
O persoană aşezată pe scaun îşi menţine o perioadă de timp corpul nemişcat sau care îşi încrucişează
picioarele sau care îşi bagă tălpile sub scaun dă dovadă de nelinişte, încordare, iar poziţiile adoptate îi oferă în
subconştient mai multă siguranţă. Spre exemplu, poziţia cu picioarele încrucişate conferă protecţie organelor
genitale, făcând respectiva persoană să se simtă în siguranţă.
Reacţiile faţă de o anumită postură sunt diferite de la o ţară la ţară în funcţie de cultură. Americanii şi
latini în general agreează poziţia picior peste picior, pe când arabi evită arătarea tălpii, deoarece fiind partea
corpului cu care calcă apreciază că este murdară.
Atingerile
Aşa-zisele atingeri „orizontale” constau în contactele corporale dintre persoane care au acelaşi statut
social şi care sunt de vârste apropiate. Acestea sunt perfect acceptate şi au loc pe baza relaţiilor de amiciţie, de
camaraderie care se stabilesc între cei doi parteneri. Se realizează sub forma bătăii pe spate, ţinutului de braţ sau
după umeri.
În schimb atingerile „verticale” sunt permise numai persoanelor ierarhic superioare şi/sau în vârstă.
Funcţie de cultură, atingerile pot conduce la instaurarea unei atmosfere destinse, prieteneşti sau pot fi
interpretate ca jigniri.
În literatura de specialitate ţările sunt împărţite, din acest punct de vedere, în trei mari grupe:
• ţări în care atingerile sunt permise: Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Rusia şi cele care compun America
Latină;
153
• ţări în care atingerile sunt permise cu rezerve: Franţa, Irlanda, Australia, China, India şi cele din
Orientul Mijlociu;
• ţări care interpretează negativ atingerile: SUA, Japonia, Canada, Anglia şi cele din nordul Europei.
În SUA este admis, în principiu, numai strânsul mâinii, în Thailanda este interzis să atingi capul altei
persoane, deoarece acesta este considerat a fi superior din punct de vedere spiritual comparativ cu celelalte părţi
ale corpului, iar în ţările considerate de „mână dreaptă” din Orientul Mijlociu, în atingerea altei persoane nu este
permisă folosirea mâinii stângi deoarece aceasta este rezervată igienei corporale.
Un exemplu semnificativ în privinţa semnificaţiei atingerii corporale în condiţii de interculturalitate a
fost constatat în 1992 cu prilejul vizitei Reginei Elisabeta a II-a în Australia. Prinderea de după umeri a reginei
de către premierul australian a fost interpretată ca o ofensă adusă britanicilor, premierul australian fiind numit de
mass-media britanică „şopârla din Oz”. Majoritatea australienilor erau stupefiaţi de atitudinea britanicilor,
neînţelegând care este cauza acestui comportament.

11.8. Diferenţe culturale în negocierea internaţională.
Literatura de specialitate admite şase diferenţe între negocierea la nivel intern şi negocierea
internaţională, dintre care trei nu sunt în mod efectiv discriminante. În acest sens se menţionează
95
:
1. rolul distanţei, cu toate repercusiunile exercitate asupra aspectelor logistice;
2. complexitatea (între mai mulţi parteneri grupaţi în echipe ce lucrează simultan şi cu mai multe
obiective);
3. durată (eşalonarea discuţiilor pe perioade variabile).
Celelalte trei diferenţe sunt într-adevăr foarte importante şi pot marca pozitiv sau negativ comunicarea
între parteneri. Ele privesc:
4. diferenţele culturale, cu referire la aspecte diverse precum limbă, normele de comportament,
convingerile şi valorile, practică socială etc;
5. diferenţe între sistemele politico-administrative (rolul ideologiilor) care trebuie luate în considerare
deoarece pot influenţa comunicarea până la blocarea acesteia;
6. diferenţele între sistemele juridice care trebuie cunoscute întrucât se referă la fundamente în materie
de drept, de reglementari;
Cultura – un factor important în negocierea afacerilor internaţionale

Negociatorii din tări diferite au moduri diferite de a înţelege şi de a evalua lucrurile, au experienţe şi
atitudini diferite. Una dintre cele mai mari greşeli care se pot face într-o negociere internaţională este ignorarea
diferenţelor dintre culturile din care provin negociatorii.
96
Dimensiuni culturale
În lucrarea sa Cultures and Organisations. Software of the Mind, Geert Hoftede, consideră că tările se
deosebesc în raport cu patru dimensiuni culturale:
- colectivism vs. individualism
- gradul de evitare a incertitudinii
- distanţa faţă de putere
- masculinitate vs. feminitate
Colectivism vs. individualism:
95
Porumb E.M., Comunicare şi negociere - capitolul Negociere internaţională, curs în format digital disponibil la adresa
www.idd.euro.ubbcluj.ro
96
Plăieş I., Negocierea afacerilor, Editura Risoprin, Cluj-Napoca, 2003, pg. 342
154
În cadrul culturile colectiviste sunt valorizate mai mult comportamentele celor apropiaţii (colectivsmul
punând accent pe relaţie, predominând intersele colective), iar în culturile individualiste este valorizată mai mult
experienţa personală (individualismul punând accent pe informaţie, predomină interesele individuale).
Profesorul Robert Cialdini arată că procesul comunicării are două funcţii: informaţională şi relaţională.
Dacă în culturile individualiste accentul se pune pe comunicarea directă, în culturile colectiviste este prefertă
comunicarea indirectă.
Diferenţa dintre individualism şi colectivism este considerată de mulţi cercetători ca fiind deosebit de
relevantă pentru diferenţierea culturilor occidentale de cele orientale.
Culturile occidentale sunt în general mai individualiste, în timp ce culturile orientale tind spre
colectivism. O formă extremă de colectivism este sistemul comunist, în care individul este depersonalizat şi
subordonat unei comunităţi totalitare.
97
Indexul de individualism poate fi o indicaţie a PIB-ului pe cap de locuitor: cu cât creşte produsul intern
brut cu atât creşte şi nivelul de individualism.
Gradul de evitare a incertitudinii
Hofstede sublinia faptul că “modurile de a trata incertitudinea sunt parte integrantă a oricărei instituţii
sociale în orice ţară. Ca fiinţe umane toţi trebuie să avem în vedere că nu stim ce se întămplă mâine: viitorul este
incert, dar oricum noi trebuie să ne obişnuim cu el”.
98
Prin urmare, incertitudinea este legată de nivelul unei anumite percepţii şi se regăşeşte într-un sentiment
sau într-o stare de discomfort psihic. Modul în care trăim sentimentul de incertitudine este influenţat de
elemente ereditare şi culturale, dar şi de experienţa personală.
99
Evitarea incertitudinii a fost definită ca fiind măsura în care membrii unei culturi se simt ameninţaţi de
situaţii incerte sau necunoscute.
Indexul de evitare a incertitudinii semnalizează gradul de toleranţă faţă de minorităţi, deschiderea spre
adaptarea de noi tehnologii şi cantitatea de timp pentrecută pentru planificarea strategică în organizaţii,
Distanţa faţă de putere
Distanţa faţă de putere reprezintă măsura în care inegalităţile de putere sunt percepute şi acceptate în
societate sau organizaţie. Culturile cu o distanţă mică faţă de putere preferă consultarea, participarea,
cooperarea, în timp ce culturile cu o distanţă mare faţă de putere preferă deciziile autocritice şi majoritare şi au
încredere scăzută unii în alţii.
Indexul distanţei faţă de putere poate funcţiona ca baraometru privitor la nivelul de corupţie pe care îl
favorizează o anumită cultură.
Masculinitate vs. feminitate
Aspectul fundamental este împărţirea rolurilor din societate între sexe (divizare biologică a rolurilor şi
divizare socială a rolurilor)
Unele societăţi permit atât bărbaţilor cât şi femeilor să-şi asume roluri variate şi numeroase (societăţi feminine)
altele aplică o departajare strictă între ceea ce trebuie să facă un bărbat şi ce trebuie să facă o femeie (societăţi
masculine).
În tările cu un indice ridicat de masculinitate se pune mare preţ pe câştiguri, recunoaştere socială şi
competiţie. În tările cu un indice scăzut de masculinitate se pune accent pe cooptare, pe climatul prietenesc şi pe
siguranţa economică.
A cincea dimensiune a lui Hoftede, orientarea pe termen lung/ orientarea pe termen scurt, a fost
adaugată mai târziu şi evidenţiază preferinţa oamenilor de a-şi concentra eforturile asupra prezentului sau asupra
97
Popa I., Negocierea comercială internţională, Editura Economică, Bucureşti, 2006, pg. 132
98
Hofstede G., Managementul structurilor multiculturale. Software-ul gândirii, Editura Economică, Bucureşti, 1996, pg.
135
99
Prunea P., Riscul în activitatea economică, Bucureşti, 2003, pg. 21
155
viitorului. Societăţile caracterizate print-o perspectivă de viaţă pe termen lung au valori precum perseverenţa,
formarea relaţiilor în funcţie de status, economisire şi sentimentul ruşinii. Pe de altă parte orientarea pe termen
scurt este caracterizată de valori precum siguranţa şi stabilitatea personală, respect pentru tradiţie, reciprocitatea
favorurilor şi a cadourilor. Orientarea pe termen scurt/lung pot indica nivelul de economisire al oamenilor din
cultura respectivă şi nivelul de investiţii în valori imobiliare.
Culturile orientate pe termen scurt sunt culturi stattice, iar cele orientate pe termen scurt sunt culturi dinamice.
Dinamismul cultural după metoda lui Geert Hofstede în ţările europene
100
• Ţarile balcanice:
- Colectivism
- Distanţă mare faţă de putere
- Feminitate
- Index mare de evitare a incertitudinii
- Orientare pe termen scurt
• Ţările latine:
- Individualism
- Distanţă mare faţă de putere
- Feminitate
- Index mare de evitare a incertitudinii
- Orientare pe termen scurt
• Ţările germanice:
- Individualism
- Distanţă mică faţă de putere
- Masculinitate
- Index mare de evitare a incertitudinii
- Orientare pe termen scurt
• Ţările scandinavice:
- Individualism
- Distanţă mică faţă de putere
- Feminitate
- Index mare de evitare a incertitudinii
- Orientare pe termen scurt
• Ţările anglo-saxone:
- Individualism
- Distanţă mică faţămde putere
- Masculinitate
- Index mic de evitare a incertitudinii
- Orientare pe termen scurt
11.9. Principalele stiluri de negociere în afacerile internaţionale
Negociatori din ţări diferite pot avea percepţii diferite date de o anumită situaţie întâlnită în procesul
negocierii. Ei se deosebesc prin obiceiuri, tradiţii, deprinderi colective, experienţă etc. Pentru a deveni
performant un negociator trebuie să-şi contureze un stil de negociere potrivit propriilor sale aspiraţii, având în
vedere particularităţile culturii căreia îi aparţine. Ca regulă generală nu se recomandă imitarea unui stil care
aparţine altei culturi, consecinţa constând pe de altă parte în punerea în evidenţă a punctelor slabe caracteristice
100
Studiu realizat de Interact şi Gallup Organizaion România, anul 2005
156
respectivului negociator şi pe de altă parte în estomparea forţelor proprii.
În condiţiile în care modalităţiile de lucru sunt diferite de la o ţară la alta, trebuie respectat stilul de lucru
al partenerului, dar în anumite limite pentru a nu intra în zona de amabilităţi excesive care să ne afecteze
prestigiul.
Capacitatea de a discerne rolul comportamentului şi cunoaşterea diferenţelor specifice reprezintă factori
importanţi în negocierile interculturale.
Stilul nord-american
Negociatorii nord-americani urmăresc cu precădere finalizarea afacerii. Având ca scop fundamental
realizarea simbolului succesului material, respectiv obţinerea profitului, ei sunt foarte direcţi în negocieri,
formalizându-se destul de puţin. Negociatorii americani folosesc o serie de expresii devenite standard şi anume:
„pot să acţionez singur” pentru a evidenţia individualismul; „spune-mi John” pentru a-şi determina partenerul să
intre uşor în conversaţie; „să intrăm în subiect” pentru a urgenta finalizarea afacerii; „treaba este treabă” pentru
a conferi siguranţă partenerului în senul respectării termenilor din contract. Sunt foarte buni profesionişti,
muncesc în multe cazuri peste 40 de ore pe săptămână şi nu dezvoltă relaţii personale care să fie utilizate în
timpul negocierii. Sunt mulţi care nu iniţiază relaţii personale nici cu oameni cu care interacţionează profesional
foarte des. Pătrunderea în spaţiul intim al unui negociator american îi generează o stare accentuată de
disconfort. Coexistenţa mai multor civilizaţii în SUA a determinat diferenţieri pe grupuri etnice, regiuni, sex sau
vârstă. De multe ori negociatorii americani încheie afaceri folosindu-se de poziţia privilegiată pe care o au.
Optează pentru strategiile individualiste, „în avantaj propriu” considerând că partenerii joacă după aceleaşi
reguli.
Stilul canadian
Canada este o ţară în care se vorbesc cu precădere două limbi, franceza în zona Qebec şi engleza în rest.
S-au profilat astfel două grupuri majore din punct de vedere al strategiilor şi tacticilor de negociere utilizate.
Negociatorii din regiunea Qebec sunt mai puţin expansivi decât cei din SUA dând dovadă de multă seriozitate în
tratarea problemelor. Cei care formează al doilea grup au maifestări mai apropiate de englezi decât de americani
cel puţin în privinţa stăpânirii emoţiilor.
Stilul chinez
Negociatorii occidentali au întâmpinat mari greutăţi în tratative derulate cu cei chinezi, motivul
constând în marile diferenţe culturale. Conştiinţa apartenenţei la cea mai numeroasă ţară din lume, tradiţiile
culturale formate într-o stare de izolare impusă de zidul chinezesc şi de sistemul comunist îi determină pe
chinezi să creadă că sunt centrul civilizaţiei umane, fapt ce ar atrage de la sine respectul celorlalţi.
Relaţiile personale sunt primordiale în asigurarea finalizării pozitive a negocierii în China. Este acordată
o atenţie deosebită protocolului, negociatorii chinezi alocând timp pentru ceremonia ceaiului şi pentru discuţii
colaterale. Negociatorii chinezi sunt printre cei mai reputaţi din lume, caracterizându-se prin cinste,
profesionalism, respectarea strictă a angajamentelor. Este de dorit ca negociatorul chinez să fie văzut în
compania unui partener care să dispună de o vestimenţaţie de lux şi de o maşină scumpă. Pe timpul discuţiilor
nu este indicat să fie afectată reputaţia negociatorului chinez prin forţarea sa de către partener, de a renunţa la
înţelegerile pe care şi le-a asumat deja puţin mai devreme. De obicei echipele de negociatori din China sunt de
mari dimensiuni fiind constituite dintr-un număr semnificativ de specialişti, experţi, traducători etc. Prin
multitudinea de intervenţii generate de numărul mare de membrii din echipa chineză de negociatori, se ajunge la
uzarea oponenţilor care sunt cuprinşi de o accentuată stare de oboseală. Contracararea se face prin cooptarea în
echipă atunci când negociezi cu chinezi a unui număr suplimentar de membri. Prealabil negocierii propriu-zise
cele două echipe trebuie să facă un schimb de informaţii legate de numărul, specializarea şi ierhizarea
membrilor fiecărei echipe de negociatori.
Majoritatea negociatorilor chinezi aplică o strategie bazată pe principiul avantajului reciproc, deoarece
prin satisfacerea ambilor parteneri viitorul unei relaţii economice de durată este asigurat. Stabilitatea şi armonia
trebuie să caracterizeze discuţiile, ambele părţi trebuind să recurgă la concesii. Preferă un teren neutru pentru
157
derularea negocierii deoarece nu este dezavantajată nici una dintre părţi. Chinezi nu agreează contactul fizic, o
simplă strângere de mână şi o înclinare uşoară a corpului fiind considerate a fi suficiente. Acordarea sau
primirea de mită este total dezavuată de negociatori chinezi, dar în schimb sunt agreate micile cadouri cu
caracter simbolic. Ei preferă ca într-o etapă de început a negocierii să stabilească în termeni concreţi o înţelegere
generală, după aceea urmând a se axa pe detalii, adică exact invers procedurii promovate de negociatorii
americani. În discuţiile cu occidentalii, negociatorii chinezi au o atitudine rezervată, fiind suspicioşi. Devin
extrem de indispuşi când occidentali încearcă să-i implice într-un dialog pe teme politice
Stilul englez
Englezi sunt foarte riguroşi atunci când sunt implicaţi în negocieri. Acordă atenţie deosebită etichetei,
fiind extrem de protocolari. Sunt parteneri agreabili, calmi, buni ascultători existând multe momente în care par
că sunt de acord cu toate şi cu nimic. Englezi analizează minuţios toate aspectele, sunt foarte calculaţi şi îşi
schimbă cu greu părerile formate, cu toate că manifestă tendinţa de a reduce pretenţiile iniţiale pe timpul
derulării tratativelor. Dispunând de un umor natural de calitate, englezii nu consideră că relaţiile personale sunt
hotărâtoare în negocieri, fiind bine cunoscută uşurinţa cu care aceştia spun „nu” în timpul discuţiilor.
Stilul francez
Tradiţia în desfăşurarea negocierilor diplomatice, faptul că până la reântregirea Germaniei, Franţa a fost
ţara cea mai mare din Europa Occidentală a accentuat sentimentul de mândrie naţională în rândurile
negociatorilor francezi, care preferă folosirea limbii franceze în desfăşurarea negocierilor internaţionale la care
participă. Francezii sunt individualişti, autoritari preferând o derulare secvenţială a negocierii. Manierele,
protocolul, poziţia în societate, educaţia sunt elemente apreciate de negociatorii francezi.
Pregătirea strategiei şi tacticii unei negocieri cu partenerii francezii trebuie să fie completă şi detaliată,
fomulându-se răspunsuri la toate întrebările posibile pe care aceştia le-ar putea adresa. Francezii sunt adepţii
unor discuţii de substanţă chiar dacă timpul afectat negocierilor se prelungeşte. Ei nu sunt deranjaţi dacă
negocierea se transformă în dezbatere.
Stilul german
Negociatorii germani pun mare preţ pe faza de pregătire a discuţiilor, indentificând toate problemele ce
pot apare în timpul negocierii propriu-zise. Ofertele făcute sunt extrem de realiste, fapt pentru care sunt puţin
predispuşi să acorde concesii în timpul tratativelor. Contracararea acestui stil presupune ca oponentul să încerce
să influenţeze deciziile negociatorului german înainte ca acesta să lanseze oferta.
Apelând la o vestimentaţie conservatoare, germanii se formalizează, acordând atenţie protocolului. De
puţine ori dau dovadă de umor şi tot de puţine ori folosesc expresii cum ar fi: „mulţumesc”, „te rog frumos” etc.
Apreciind că relaţiile personale nu afectează derularea negocierilor, preferă să nu le cultive.
Fiind extrem de meticuloşi, germanii sunt interesaţi de orice amănunt fapt ce necesită ca în echipa
oponentă să fie incluşi experţi pentru toate domeniile vizate.
Calmitatea, spiritul analitic determină o viteză redusă de desfăşurare a negocierilor în care sunt implicaţi
germanii, cu toate că aceştia sunt foarte direcţi în procesul comunicării faţă în faţă, la fel ca francezii.
Stilul indian
Cultura indiană a fost influenţată direct până în 1947 de englezi, India fiind colonie britanică. În India,
ţara ce ocupă locul doi în lume ca populaţie se vorbeşte engleza, hindu plus alte 18 limbi oficiale. Valorile
religioase şi cel familiale sunt extrem de apreciate. Negociatorii indieni cu toate că sunt formalişti, manifestă o
atitudine destul de relaxată în timpul activităţii. Neapărat derularea negocierii trebuie să includă aceea tocmeală
clasic indiană.
Este necesar să evităm utilizarea mâinii stângi pentru a saluta sau a mânca. Trebuie să cerem
permisiunea când intrăm într-o încăpere, când vrem să ne aşezăm sau când dorim să aprindem o ţigară. Indienii
îşi utilizează titlurile pentru a-şi spori prestigiul în ochii partenerilor.
Acordând importanţă relaţiilor personale indienii apreciază intermediarii de încredere şi prelungesc
activitatea de negociere, urmărind socializarea.
158
Stilul japonez
Eticheta este tratată cu deosebită atenţie de negociatorii japonezi. Cele cinci persoane care compun de
regulă o echipă de negociatori, poartă o vestimentaţie sobră şi acordă importanţă schimbului de cărţi de vizită la
prima întâlnire. Japonezii sunt orientaţi către formalism fiind extrem de riguroşi în ceea ce priveşte protocolul.
Relaţiile personale contribuie la buna desfăşurare a tratativelor. Întâlnirea de afaceri este provocată de
un intermediar care se află în relaţii de colaborare cu cele două părţi.
În afara rundelor de negociere au loc întâlniri în restaurante, baruri permiţând partenerilor să poarte
discuţii lejere în afara formalismului impus de protocol.
Japonezi sunt destul de vagi în discuţii, fiind foarte greoi în comunicare. Extrem de rar este utilizat
cuvântul „nu”, iar atunci când o fac sunt lipsiţi de fermitate. „Nu” este înlocuit de anumite expresii subtile, fapt
ce presupune o atenţie deosebită din partea oponentului.
Înainte de acordarea unor concesii importante sau atunci când apar neînţelegeri japonezi solicită pauză
pentru consultări. Preferă parteneri bine pregătiţi care să ofere cu competenţă informaţiile solicitate, considerând
că rezultatul negocierii trebuie să avantajeze ambele părţi.
Când după semnarea contractului apar anumite probleme, japonezi dau dovadă de înţelegere, de
flexibilitate negociind un acord suplimentar.
Bătutul pe umeri, sărutul mâinii etc., sunt gesturi care îi agasează pe japonezi. În timpul întrevederilor
preferă să stea faţă în faţă cu partenerii, japonezii fiind sinceri în discuţii dorind ca partenerii să le acorde acelaşi
tratament.
Stilul latino-american
Acest stil vizează popoarele din Mexic, America Centrală şi America de Sud formate din azteci,
spanioli, portughezi, englezi, italieni, germani, francezi, africani etc.
Latino americani, spre deosebire de cei din nord acţionează pentru obţinerea unui avantaj cel puţin
relativ reciproc în urma negocierii, fiind mult mai flexibili dar şi mult mai orgolioşi.
Întrucât în aceste ţări birocraţia şi corupţia de obicei ating cote îngrijorătoare relaţiile de prietenie dintre
parteneri, relaţiile cordiale cu unii miniştri ori cu unii factori de decizie la nivel local sunt de bun augur în
încheierea cu succes a negocierilor. În unele din aceste ţări mita este considerată a fi o soluţie pentru încheierea
unei afaceri.
Selectarea negociatorilor latino-americani se face pe baza legăturilor de rudenie, a susţinerii politice şi a
educaţiei primite.
Orice negociere implică în debutul său desfăşurarea unor discuţii libere. Negocierea presupune
derularea unui număr semnificativ de întâlniri succesive, tratând cu indiferenţă factorul timp.
Limbajul corpului este important, trebuind să evităm scărpinatul în nas sau în urechi şi ţinerea mâinilor
sub masă.
Negociatorii latino-americani sunt extrem de curtenitori şi acordă o atenţie partenerilor care uneori
poate fi exagerată.
Existenţa unui număr însemnat de state în această arie geografică, înseamnă şi existenţa unor diferenţe
culturale, determinând unele particularităţi în răspunsurile negociatorilor latino-americani în funcţie de zona
căreia îi aparţin.
Stilul arab
Negociatori arabi creează o ambianţă deosebită pe parcursul negocierii. Timpul nu este esenţial, aceştia
întrerupând de nenumărate ori discuţiile pentru a dialoga pe diferite teme cu persoane care nu au nici o legătură
cu negocierea.
Arabii fac cu uşurinţă unele afirmaţii revenind cu aceeaşi nonşalanţă asupra lor. Acceptă mita, cu
excepţia celor care provin din ţări în care religia islamică înfierează aceasta practică. Pentru a avea succes în
negocieri partenerul trebuie să câştige încredea negociatorului arab.
Stilul arab este unul puţin riguros, în multe cazuri părând a fi dominat de atitudini iraţionale.
159
Afacerile cu petrol derulate şi-au pus amprenta asupra stilului de negociere arab care într-o oarecare
măsură a fost americanizat renunţându-se la o parte din tradiţiile specifice zonei.
Stilul rusesc
Deţinătoare de mari resurse naturale, Federaţia Rusă este compusă din 21 de republici între care există
anumite diferenţe culturale.
Faptul că mai bine de 40 de ani Rusia s-a manifestat ca fiind inima Uniunii Republicilor Socialiste
Sovietice iar aceasta din urmă a fost liderul şi coordonatorul întregii lumii socialiste şi-a pus amprenta asupra
mentalităţii locuitorilor.
Neexistând şcoli de profil până în ani ’90 care să asigure pregătirea oamenilor de afaceri, ruşii s-au
văzut nevoiţi să facă acest lucru din mers. În negocieri ruşii încearcă să fie cât mai formalişti pentru a suplini
lipsa experienţei în acest domeniu.
Poziţiile lor iniţiale sunt ferme, nivelul pretenţiilor formulate frizând în multe situaţii cu ridicol.
Consideră că relaţiile personale nu sunt importante în asigurarea succesului tratativelor.
Ruşii în general nu sunt predispuşi în a acorda concesii, deoarece acest fapt este perceput ca o
slăbiciune. Precum americanii, ruşii sunt individualişti urmărind ca în urma negocierii câştigurile lor să fie mult
mai mari decât cele obţinute de oponent.
Ignoră termenele limită şi folosesc tactici emoţionale manifestate prin înroşirea feţei, accentuarea
cuvintelor, enervare, părăsirea arogantă a mesei tratativelor.
160

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful