You are on page 1of 6

TRNG I HC NHA TRANG KHOA CNG NGH THNG TIN B mn: H Thng Thng Tin

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

CHNG TRNH HC PHN


1. Thng tin chung v hc phn Tn hc phn: H iu Hnh M hc phn: S tn ch: 3 Hc phn tin quyt: Kin trc my tnh o to trnh : i hc Ging dy cho ngnh: Cng ngh Thng tin Phn b tit ging ca hc phn: - Nghe ging l thuyt: 30 tit - Lm bi tp trn lp: 10 tit - Tho lun: 0 tit - Thc hnh, thc tp: 5 tit - T nghin cu: 90 tit. 2. Tm tt ni dung hc phn Hc phn trang b cho ngi hc kin thc v nguyn l hot ng ca mt h iu hnh nh qun l tin trnh, ng b ha tin trnh, qun l b nh v cc thit b nhp xut, t chc h thng file lu tr. Trn c s ny ngi hc c th ti u ha v lp trnh iu khin h thng trn mt s h iu hnh thng dng nh Windows, Linux 3. Ni dung chi tit hc phn 3.1. Danh mc ch ca hc phn 1. Qun l tin trnh 2. ng b ha tin trnh 3. Qun l b nh chnh 4. Qun l b nh o 5. Qun l h thng tp tin 6. Qun l thit b nhp xut 7. Mt s h iu hnh thng dng

3.2. Chun u ra ca qu trnh dy - hc tng ch ca hc phn Ch 1: Qun l tin trnh. Ni dung Kin thc 1. Cc khi nim: tin trnh, tiu trnh, h a tin trnh, h a tiu trnh. 2. T chc qun l v iu phi tin trnh. 3. Cc thut ton iu phi: FCFS, SJF, Round-Robin, Priority-based Thi 1. H iu hnh l phn mm trung gian iu phi cc chng trnh, gip chng trnh giao tip vi thit b phn cng. 2. Cc tin trnh c iu phi sao cho hiu qu ton h thng l cao nht. 3. Tiu trnh cho php 1 chng trnh c th lm nhiu tc v ti mt thi im K nng 1. Ci t mt s h iu hnh trn my tnh. (Windows, Linux) 2. Theo di, qun l cc tin trnh, tiu trnh ang hot ng trong h iu hnh Windows hay Linux. 3. Vit chng trnh ng dng minh ha tiu trnh. 4. Tnh ton kt qu iu phi tin trnh theo cc chin lc iu phi. Ch 2: ng b ha tin trnh. Ni dung Kin thc 1. Tranh ot iu khin v min gng 2. Gii php ng b busy-waiting. 3. Gii php ng b sleep& wakeup, semaphore 4. Deadlock. Thi 1. Gii php ng b khc phc: cc tin trnh phi xp hng s dng ti nguyn: Busy-waiting, Sleep&wakeup, 2. Vic xp hng ch ln nhau trn nhiu ti nguyn c th dn n deadlock (ch i vng). K nng 1. S dng semaphore, vit chng trnh minh ha . Ch 3: Qun l b nh chnh. 2 Mc 1 2 2 1 Mc 2 2 1

3 1 3 3

Ni dung Kin thc 1. M hnh cp pht b nh lin tc. 2. M hnh cp pht b nh phn trang. 3. M hnh cp pht b nh phn on, phn on kt hp phn trang. Thi Qun l tt b nh lm tng hiu sut thc thi chng trnh. K nng 1. Tnh ton a ch vt l t a ch logic theo tng k thut cp pht b nh. Ch 4: Qun l b nh o. Ni dung Kin thc 1. M hnh phn trang theo yu cu. 2. Chin lc thay th trang theo cc thut ton FIFO, OPT, LRU 3. Khi nim working-set v cp pht khung trang cho tin trnh. Thi B nh o: tng kh nng ng hnh ca cc tin trnh K nng 1. Tnh ton c cch chn trang thay th theo cc thut ton FIFO, OPT, LRU. 2. Theo di b nh o ca cc h iu hnh Windows, Linux. Ch 5: Qun l h thng tp tin. Ni dung Kin thc 1. Cy tp tin v th mc 2. C ch t chc tp tin trn thit b theo: cp pht block lin tc, block danh sch lin kt, iNode 3. H thng FAT16 v FAT32, NFTS 4. Cu trc a cng, iu phi a v phn chia a 5. H thng RAID Thi 1. Cy tp tin v th mc gip n gin ha vic qun l cc tp tin 3

Mc 2 2 2

Mc 1 2 2

3 2

Mc 1 2 2 3 2 2

trong my tnh. 2. Mi file c th c nh x vo cc block ca thit b lu tr theo cc k thut khc nhau K nng 1. Phn chia a bng cc phn mm: Fdisk, Acronis 2. Dng Norton Disk Editor xem cu trc th mc v tp tin theo FAT16, FAT32 3. Lp trnh c trc tip mt a FAT 4. Thit lp RAID mm trong h iu hnh Windows, Linux Ch 6: Qun l thit b nhp xut. Ni dung Kin thc 1. Port, c ch polling, c ch ngt, c ch DMA. 2. I/O Subsystem v Device Driver Thi 1. Polling, Interrupt, DMA l mt s k thut trao i d liu gia CPU v thit b I/O 2. Device Driver gip h iu hnh nhn dng v s dng thit b 3. I/O Subsystem cung cp mt giao din chun cc phn mm s dng thit b. K nng 1. Nm vng chc nng qun l thit b trong h iu hnh Windows, Linux Ch 7: Mt s h iu hnh thng dng. Ni dung Kin thc 1. H iu hnh Windows 2. H iu hnh Linux 3. Cc h iu hnh di ng: Android, IOS, Windows Phone. Thi Cc h iu hnh thc t th hin cc nguyn l l thuyt ca h iu hnh. K nng S dng, ci t v vn hnh cc h iu hnh Windows, Linux 4

2 3 3 3

Mc 1 1

Mc 3 3 3

4. Phn b thi gian chi tit Phn b s tit cho hnh thc dy - hc Ln lp Thc T L Tho hnh, nghin Bi tp thuyt lun thc tp cu 6 2 2 20 6 2 2 20 4 2 12 4 2 12 4 2 1 14 3 6 3 6

Ch

Tng

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 5. Ti liu

TT

Tn tc gi

Tn ti liu

Nm xut bn 2007

Nh xut bn

a ch khai thc ti liu

1 2 3 4

Trn Hnh Nhi, Gio trnh H iu Hnh L Khc Thin n Gio trnh Nguyn l Cc h H Quang Thy iu hnh Silberschatz, Operating Systems Concept Galvin, Gagne 8th Edition Andrew S. Modern Operating System Tanenbaum

i hc KHTN Th vin TP.HCM Nh xut bn 2005 Th vin Khoa hc k thut 2009 Wiley 2001 Prentice Hall Th vin Th vin

6. nh gi kt qu hc tp
TT Cc ch tiu nh gi Phng php nh gi Trng s (%)

1 2 3 4

Tham gia hc trn lp Chm bi thc hnh Kim tra gia k Thi kt thc hc phn TRNG KHOA 5

im danh Thc hnh Vit Vit

10 20 20 50

TRNG B MN
(K v ghi h tn)