You are on page 1of 28

AN EVAR®

ASOCIA TIA NA TIONALA A EVALUATORILOR DIN ROMANIA
, ,
'\I A.
I PARTICULARITATI IN EVALUAREA
,
: ECHIPAMENTELOR
I pentru
A.
I GARANT AREA IMPRUMUTURILOR
I
Editura JROVAL
20ll
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
PARTICULARITATIIN EVALUAREA ECHIPAMENTELOR
pentru GARANTAREA IMPRUMUTURILOR
Prezentul material extinde seminarul de pregatire continua in evaluarea pentru garantarea
imprumutului.
EI este conceput pentru a veni in sprijinul evaluatorilor de bunuri mobile (prin elemente
recapitulative precum practice, de noutate), dar a celor de garantii bancare (prin aspecte
specifice in procesul evaluarii in conformitate cu IV P:2.) , prezentand atat aspecte universale cat
particulare (asemanari, dar mai ales deosebiri fa\a de proprieta\ile imobiliare).
Se considera ca participan\ii la curs cunosc standardele de evaluare la care se face referire in
material. Concep\ia materialului modul de prezentare a acestuia au in vedere posibilitatea
ca acest seminar sa fie urmat, fara probleme de catre evaluatorii de proprieta\i imobiliare.
Structura sa este sub forma unei continue liste de verificare ce trebuie avuta permanent in
vedere la evaluarea echipamentelor (denumire simplificata utilizata in prezentul material pentru
bunurile mobile) pentru garan\ie bancara.
Sunt eviden\iate aspecte universale legate de bunurile mobile, precum despre evaluarea
pentru garantarea imprumutului, dar apar precizari specifice, uzuale sau mai pu\in luate in
considerare de catre evaluatori sau chiar de catre destinatarii rapoartelor (finan\atorii).
Problematica prezentata reprezinta 0 trecere in revista a intregului proces de evaluare prin
particularizarile necesare scopului tipului de active supuse evaluarii, ca rod al unei activita\i
continue vaste in domeniu (atat ca evaluator intern, cat extern).
Autorul spera ca prin discutarea subiectelor la sala, sau cel pu\in prin simpla lor lecturare
(coroborat cu urmarirea ca "Iista de verificare") evaluatorii de garan\ii sa fie in de
cauza despre complexitatea problematicii aspectele ce pot aparea in procesul de evaluare a
echipamentelor pentru garan\ie bancara.
De asemenea, experien\a corpului de lectori ANEVARlIROVAL, selecta\i din cadrul celor care
efectiv lucreaza in domeniu s-au intalnit cu situa\ii multiple in rela\ia cu clien\ii finan\atorii
vine sa intregeasca sfera acestui unui seminar de pregatire continua in limita a celor 4 ore
alocate acestuia.
Daca, dupa lecturarea tuturor aspectelor cuprinse in acest material, ne yom gandi la lipsuri sau
scapari ale rapoartelor noastre de pana acum, sau daca in rapoartele viitoare ne yom gandi la
analize capitole suplimentare inseamna ca timpul efortul dedicate prezentului seminar
nu au fost in zadar.
AN EVAR
Radu TIMBU$,
ANEVAR,2722
M
><"
c:
'50
'"
0..
EVALUAREA penlru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
1. PARTICULARITATI ESENTIALE pentru EVALUARE la
"ECHIPAMENTE" E ••• 1 "GARANTARE"
1.1. Tipodimensiuni numeroase (domenii, subdomenii , capacitati , tehnologii,
randamente, etc.) E.' ;
1.2. Evolutia tehnologica foarte dinamica (automatizari, productivitate, tehnologie) E .. ';
1.3. Componentele pretului de achizitie (multitudine + transferabilitate diferita) a
pretului de valorificare;
1.4. Premisa evaluarii "montat", "demontat" EBM, cu influenta directa la valorificare
cotatia obtenabila
1.5.ldentificarea (mentinerea transferabilitatea) dreptului de proprietate trebuie
foarte in amanunt analizata ... ,,' ;
1.6. Necesitatea unei inspectii mai complexe mai documentate (inclusiv tipo·
dimensionala de parametrii, dar "in functionare" vizualizare "produs
finit");
1.7. Deprecieri semnificative (cumulative + accentuate) pe durata creditarii .N<AA (incep
de la de pe poarta fabricii E"');
1.8. Modificarea legislativa expirarea avizelor pe durata creditarii 'm'" ;
1.9. Dependenta mare a afacerii de echipamente (reutilizarea conversia pentru alta
functie fiind mai limitate decat la imobiliar) """";
1.10. Dependenta de mana de lucru, materii prime, utilitati specifice
locatia/departarea acestora, calitatea suficienta lor, de avize de exploatare, etc.
IWICIII ;
1.11. Valorificare specifica (vandabilitate diferita fluctuanta) pe diferitele tipuri;
1.12. Mai multe ipoteze conditii limitative neacceptabile de catre finantatori
(care nu pot fi controlate/gestionate, sau au potential mare de generare riscuri);
1.13. Riscuri multiple (multe putin controlabile) ...
1",., =observatii universale la Evaluarea Bunurilor Mobile,
2"""" =observatii particulare domeniului bancar (aferenle evalualorului de garan\ii)
AN EVAR'

".
,:::
'6b
COl
'"
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARIT.A.Tlla BUNURILE MOBILE
2. Factura de achizitie,,·, ;
,
2.1. \..YCredibilitatea facturii de achizitie;
2.1.1 .0rice factura trebuie privita cu rezerve de identificare a bunului ~ i aranjamentului de plata;
2.1 .2. Nu contine informa\ii aferente dependen\ei de consumabile, materii prime, etc .... ;
2.1 .3. Este mai degraba un element de fiscalitate, deci nu unul tehnico economic;
2.1.4. Poate reflec!a unele aranjamente "in grup" sau financiare de tip ,leasing", compensari , etc.;
2.2. Suficienta continut (ca document pe care se bazeaza evaluarea);
2.2.1. Nu este suficienta pentru evaluator (chiar ~ i credibila fiind);
2.2.2. Trebuie completata cu alte informa\ii ;
2.3. Parghii de verificare;
2.3.1. \...Yfurnizorul trebuie sa fie "din domeniu' (producator sau dealer al acestuia, intermediar
specializat, utilizator in profil) ;
2.3.1.1. 0 astfel de analiza este neaparata ~ i sta la baza celorlalte elemente analizate ... )
2.3.1.2. aten\ie (bancheri ~ i evaluatori) la furnizorul care nu este "din domeniu";
2.3.2.furnizorul "no name' poate furniza:
2.3.2.1. un produs neconform, sau fara garantare reala a parametrilor tehnico func\ionali
(angajamente doar scriptice ... )
2.3.2.2. 0 cota\ie re·facturata (adaos mult peste cel al domeniului ... ), sau
2.3.2.3. 0 cota\ie fictiva (in scopuri de ,,avantaje fiscale");
2.3.3. furnizorul "din afara domeniului ":
2.3.3.1. ridica semne mari de intrebare
2.4. Relevanta ca ~ i valoare utilizabila la garantarea imprumutului ........ ;
2.4.1. Facturile nu identifica suficient dreptul de proprietate propus ~ i inscris ca ~ i garan\ie;
2.4.2. Facturile includ ~ i pre\ul unor componente care nu se pot constitui ca ~ i garan\ie;
2.5. "Pseudo-evaluarea" exclusiv "dupa factura" , ...... :
2.5.1. Practica bancarii (extinsa ~ i la unele societa\i de asigurare);
2.5.2. Necesitatea evaluarii dupa standarde;
2.5.2.1. Facturile pot fi ,false" (ajustate), incomplete sau neclare
2.5.2.2. Bunuri noi pot inregistra deprecieri ;
2.5.2.3. Dreptul de proprietate gajabil (transferabil) poate Ii redus doar la 0 parte din
componentele ce sunt (in totalitate) cuprinse in "cotatia facturata"
2.5.3.lnterven\ia evaluatorului de garan\ii bancare;
2.5.3.1. Confirmare valorica (inclusiv a ,bunului de nou");
AN EVAR'
t.n
>til
C
'M
'"
0..
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
• Nota opinie (raport simplificat)- solu\ia optima
• Raport extins
2.5.3.2. Analiza cu privire la componen\i'i ~ i transferabilitate ;
3. Contractul de achizitie
EBM
;
,
3.1. Credibilitate;
3.1 .1. Con\inutul este mai amplu decat factura;
3.1.2.lmplica informa\ii despre furnizor, date tehnice, aranjamente de plata, condi\ii de livrare alte date
relevante a t a ~ a t e valorii/pre\ului;
3.1 .3. Indica starea bunului "nou", "second hand" sau "recondi\ionat"
3.2. Istorie negoeiere
3.2.1.0ferte ini\iale primite de client;
3.2.2.Argumente ~ i contraargumente selec\ie oferta;
3.3. Componenta -formare pret;
3.3.1. Furnitura de baza;
3.3.2. Echipamente auxiliare (accesorii bazei)
3.3.3.Ambalaj ;
3.3.4. Transport ;
3.3.5. Montaj;
3.3.6. Punere in func\iune;
3.3.7. Specializare personal;
3.3.8.Consumabile;
3.3.9. Piese de schimb;
3.3.10. Scule ~ i dispozitive a t a ~ a t e
3.3.11 . Soft;
3.3.12. Re\ete;
3.3.13. Alte componente
3.4. Modalitati de plata;
3.4.1. Pla\i in avans;
3.4.2. Plata in rate;
3.4.3. Bonusuri;
3.4.4. Discount-uri ;
3.4.5. Pla\i ~ i prime de "urgen\i'i"
3.4.6.Me aranjamente;
AN EVAR"
\0
".
s::
.@o
'" 0..
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
3.5. Clauze speciale;
3.5.1. Valabilitate contract (termene, obliga\ii etc. );
3.5.2. Valabilitate garanlie (pierdere, condi\ii , etc.);
PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
3.5.3.lmpunere surse materii prime, consumabile iii piese de schimb;
3.6. Taxe import;
3.6.1. Provenien\a (taxabil , netaxabil, UE vs. USA, China, Japonia, etc.);
3.6.2.Cuantum dilerit taxe iii accize;
3.6.3. Cine, cand iii cum suporta cheltuielile iii taxele (vanzator, sau cumparator) ;
3.7. Parametrii de functionare;
3.7.1 . Capacitali , randamente
3.7.2. Regimuri de utilizare (inclusiv dependen\a iii riscuri
• Materii prime;
• Consumabile;
• Nivei/limite incarcare;
• Dispunere/depozrtare;
• Mediu de expunere/lucru;
3.8. Mentenanta (Parametrii de intretinere);
3.8.1. Lucrari specifice;
3.8.2. Termene;
3.8.3. Piese iii service;
3.9. Garantii de buna functionare;
3.9.1.ldentificarea componentelor care beneficiaza de garan\ie;
3.9.2.Termen valabilitate;
3.9.3. Clauze de pierdere;
3.9.4. Modul iii termenul de depanare;
3.9.5. Transferabilitate la vanzare (catre un proprietar)
3.10. Clauze speciale;
3.10.1 . Dependenla (impunere lara alternative) de malerii prime iii consumabile;
3.10.2. Limitare utilizare echipament;
3.10.3. Limitare deslacere produse;
3.10.4. Relete speciale;
3.10.5. Marci ataiiate;
3.10.6. Exploatare de personal special pregatit;
3.10.7. Alte clauze (limitative, in lapt).
AN EVAR'
'"
""
'"
'00
'" 0..
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
3.11. Suficienta informatii utilizabile la garantarea imprumutului".,, ;
3.11 .1. Sunt mult mai multe decat in Jactura";
3.12. Piirghii verificare Contract;
3.12.1. furnizorul trebuie sa fie "din domeniu";
3.12.2. fumizorul of era servicii ~ i dupa livrare
3.12.3. '-V Aten\ie la cota\iile din contractele avand ca furnizor un intermediar fara tangen\a cu
domeniul de activitate
3.12.3,1, Analiza suplimentara;
3,12,3.2. Rezerve (cel pu\in la) la indeplinirea clauzelor contractuale;
• Buna credin\a nu substituie poten\ialul real de indeplinire a sarcinilor;
• Cumparatorii aviza\i "fug" de firme necunoscute
3.12.4. .,. Aten\ie la cota\iile din contractele intre firme "din a c e l a ~ i grup"
3.13. Relevanta ~ i fructificare informatii;
3.13.1 , Corelare cu dreptul de proprietate evaluat;
3.13.2, Estimarea unei curbe de depreciere;
3.13.3. Estimarea investi\iilor neoesare pe viitor ... ,, ;
3.13.4, Corelare cu durata de creditare" ",,, ;
4. Documente de punere in func1iuneEBM;
4.1. Semnificatia lor;
4.1.1, Parametrii tehnici (func\ionali ~ i calitativi) ;
4,1.2,Complexitate P.l.F. , tehnologii ~ i costuri semnificative/atipice;
4.1.3. Durata activita\ii,
4,1.4, Varsta efectiva;
4,1,5. Executantul PIF calitate operator experien\a, continuitatea ~ i seriozitatea sa in domeniu;
4.2. Utilitatea in cadrul evaluarii;
4.2.1. Prioritar pentru premisa "montat" vs. "demontat"
4 ,2.1 ,1. Defalcare costuri;
4,2,1.2. Estimare durate ~ i costuri de transfer ~ i relocare;
4.2.2. Garan\ii ale cama\ii ~ i indeplinirii condi\iilor de garan\ie ~ i func\ionare,
4.2.3,lnforma\ii relevante despre parametrii de func\ionare ce trebuie urmari\i.
4.3. Cheie de verificare a corelarii cu contractu I ~ i datele contabile;
AN EVAR'
00
""
'"
'M
III
0..
I ,
I
I
I
I
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTtCULARITATlla BUNURILE MOBILE
5. Avize tehnice de func1ionare",, ;
5.1.ldentificarea domeniilor;
5.1.1 .Poluare/mediu (tehnologie produs);
5.1.2.Siguranta in exploatare Securitatea muncii ;
5.1.3.Securitatea consumalorului agreere produs fin it;
5.1.4.Alte domenii directe sau conexe (echipamenl , precum amonte aval)
5.2. Identificarea lor;
5.2.1.Autoritatea emitenta
5.2.2.Avize propriu zise
5.2.3. Limitari alte aspecle impuse pentru func\ionare
5.2.3.1. Impune legisla\iei de catre evaluator
• Nu putem tot, dar ... intrebam;
• Chestionarele raportul de evaluare trebuie sa aiba capitole legate de avize;
5.3. Obtinere informatii documente curente;
5.4. Mentionarea datei exprimarii lor;
5.5. Mentionarea datei valabilitatii lor (expirare, scadenta);
5.5.1.Corelarea cu (men\inerea pel durala de creditare""""
5.5.2. Necesitatea urrnaririi reevaluarii pe parcurs
5.6. Cerinte de mentinere reautorizare.
5.6.1. Mentinerea pe durata de creditare""""
5.6.2. Costurile de reavizare ... ",
5.6.3.Riscuri de pierdere a reavizarii """,
5.6.4. Corelare cu durata de via\a ramasa",
5.7. Cerinte aliniere la comunitatea europeana
5.7.1. La momentul
5.7.2. Bariere (termene limita) viitoare '8M
5.7.3.Posibilitatea de utilizare (mai putin restrictiva) in alte zone,., (utilizari alternative cererea
solvabila)
5.7.4. Globalizarea pietei (aspectele sale restrictive ... ",, )
5.B. Utilitate pentru evaluator
5.B.l .Pot reprezenta documente de atestare (de catre a unor stari tehnice
corespunzatoare
AN EVAR
(j\
,'"
c
'6iJ
'"
Cl-
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
6. Cuprinderea in contabilitate,,";
6.1. Credibilitatea;
PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
6.1.1 . Valori istorice, reevaluari (indeosebi cele indiciale ... facute de "pseudo·evaluatori");
6.1.2.Alocari "contabile" ale unor Facturi pla\i pe diferite pozi\ii (deseori: bunuri identice cu valori
diferite);
6.1.3. Extinderi modernizari (Ia diFerite date) pe diferite pozi\ii "contabile";
6.1.4.Majorare de valoare cu repara\ii
6.2. Suficienta continut (ca document pe care sa se bazeze evaluarea);
6.2.1.CiFre nerelevante sau alterate ca semnifica\ie;
6.2.2. T rebuie completata cu alte informa\ii contabile discu\ii cu personalul. .. ,
6.2.3. Pentru garantare
6.3. Parghii de verificare;
6.3.1.Au la baza documente alte documente
6.4. Relevanta ca valoare utilizabila la garantarea imprumutului ... "", ;
6.4.1. Contabilitatea nu identifica suficient dreptul de proprietate propus inscris ca garan\ie;
6.4.1.1. Este insa 0 ... dovada suplimentara a proprietalii
• Lista semnata de proprietar
6.4.2. Func\ie de modul de inregistrare
6.4.2.1 . Atrag neajunsurile/rezerve de la .tacturi"
6.4.2.2. Pot denatura informa\ia (daca nu se verifica documentele care au stat la baza
inscrisurilor contabile)
6.4.3.,Amortizare" vs. "Depreciere";
6.4.4."Durata normata" (pentru amortizare) vs. "Durata de via\a" (cataloage producator, analize
tehnice );
6.4.4.1. Idem "durata de via\a ramasa"
6.5. "Pseudo-evaluarea" exclusiv "dupa valoarea contabila" """' :
6.5.1. Practica bancara (extinsa la unele societa\i de asigurare);
6.5.2. Necesitatea evatuarii dupa standarde este evidenta;
6.5.2.1 . Evaluarea pentru "raportare financiara" difera de cea pentru "garantare"
AN EVAR'
o
........
""
"
'6h
'"
0..
I
!I
i
: I
i I
I
II
:1
II
,
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
7.ldentificarea dreptului de proprietate evaluat " .. ;
7.1.ldentificare elemente componente;
7.2. Aspecte specifice in raportul de evaluare;
7.2.1.lpoteze (anterior discutate cu finanlatorul)
7.2.2. Premisa evaluarii
7.2.3.Analiza men\inerii pe parcurs a parametrilor de baza ce genereaza valoarea
7.2.4. Riscul de garanlie
7.3. Aspecte juridice de gajare §i mentinere a dreptului evaluatw-AA ;
7.3.1 . Corelare ("garanlia evaluata" identica "garanlia inscrisa")
• "fizic" ~ .
• "scrip tic" - "juridic"
7.3.2.Componente de drept care se pot "pierde" sau deprecia pe parcurs;
7.3.3. Componente de drept care se pot "dubla" prin cuprinderea lor ~ i in proprietatea imobiliara;
7.3.4. Dependenla dreptului de aspecte legate de licenle sau de materiale/consumabile pot limita
transferabilitatea (factura nu ne spune aceste lucruri, dar contractu I ar trebui .. . ).
8. Identificarea tipodimensionala", ;
8.1. Denumire exacta (vezi "Factura" vs. "Contract Achizitie");
8.2. Lista cu componenta completa;
8.2.1. Bunuri individuale;
8.2.2.Linii de fabricalie;
8.2.3. Patrimonii de bunuri mobile;
8.3. Macroidentificare
8.3.1. Colaborarea cu departamentul de analiza financiara;
8.3.2.Analize proprii ale evaluatorului;
8.3.3.Analize la nivel de Centrala pentru evaluatorii intemi . ~ " ' ;
8.4. Microidentificare;
8.4.1. Pentru identificare comparabile/asimilabile;
8.4.2.Pentru registrul de gajuri (arhiva electronicii) , " . ' ~ ;
8.4.3. Pentru 0 clara descriere ~ i evitarea neconcordanlelor la executare (pe componente ~ i stare
tehnico·funclionala)· riscul de inlocuire (de ciitre debitor) a unor componente viabile cu altele
puternic depreciate;
AN EVAR'
M
M
""
c
'51
'" 0..
, I
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
9. Identificare - Inspectia .. ,, ;
9.1. Identificare locatie
9.1.1 .Calitatea (tehnica) loca\ie;
PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
9.1 .2. Corelare cu premisa evaluarii (de obicei ,demontat" " .. "' );
9.1.3.Costuri speciale la 0 eventuala mutare (relocare);
9.2.ldentificare elemente componente;
9.3.ldentificare pozitie pe flux ("amonte" ~ i "aval");
9.4. Dovezi ale starii tehnice ~ i functionale
9.4.1. Chestionare §i Oeclara\ii ale proprietarului semnat §i stampilat;
• Se coroboreaza cu obliga\ia garantului/debitorului de a intre\ine in "buna/normala
stare' bunul pe perioada creditarii .,""' ;
9.4.2. Fotografii + Filme (dinamica, demonstrare func\ionare);
• Este recomandata (in fapt, obligatorie) inspec\ia §i vizualizarea "in func\ionare";
• chiar §i a§a pot exista vicii , defecte care nu "se viid" doar in timp §i/sau cu
aparatura specializata de testare (cu atat mai mult in "starea statica")
9.4.3.Asigurarea calita\ii
• Rebuturi;
• Informa\ii despre incidente;
• Alte inregistrari .
9.5. Alte aspecte regasite pe teren
9.S.1.0e influen\a ( ... negativa) asupra vandabi lita\ii ;
9.S.2.0e poten\ial risc depreciativ (prezent §i de perspectival """". ;
• Evaluatorii interni chiar obliga\i (sa informeze colegii de la "Risc" de situa\ii atipice
intalnite, sau de riscuri poten\iale sesizate) ~ W ;
9.6. Concordanta scriptic, faptic
9.6.1 .esen\iala §i obligatorie;
9.6.2. trebuie eviden\iata in raport;
• explicitata §i clar;
• corelata cu ipotezele §i riscurile.
9.6.3.nu e posibila la desktop §i nici. .. la echipamente in ,cutii /nedemontate";
9.7. Riscuri mai mari pentru evaluator;
9. 7.1.lnsuficien\a §i incertitudine informa\ii ;
• Oespre subiect
• Oespre comparabile
9.7.2.lnducere (voita) in eroare (dezinformarea) de catre proprietar
AN EVAK
N
M
,,"
"
·be
'" c..
.J
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
• Parghii reduse de verificare;
• Scepticism ... in lipsa dovezilor;
9.B. Analiza desktop (lipsa inspectiei)
9.8.1. Mult limitata ca relevan\a utilitate pentru garan\ii (unele ipoteze neacceptabile) .. " la\a de alte
sccpuri ;
9.8.2. Deseori interzisa irelevanta la bunuri individuale .. ",.;
• spre deosebire de ,apartamente' care pot fi asimilate.
• uneori apare la "autovehicule" unde cataloagele de asigurari sunt ccnsiderate
relevante
9.8.3.Aplicabila uneori la patrimonii mari (multe pozi\ii individuale cu repetabilitate)
9.8.4.Aplicabila la componentele unei linii complexe care este privitii ca un intreg cu utili tate
caracteristici tehnico-lunC\ionale dovedite;
9.8.5.Aten\ie la stabilirea reprezentativ,,,,
1 O. Verificare flux "amonte" "aval" ,"' ;
1 0.1 . 5tabilire interdependente;
10.1.1 . Dependen\e de materii prime consumabile;
10.1.2. Dependen\e de utilizare produs finit;
10.1.3. Dependen\a de sector
10.2. Depistarea posibilelor bariere
10.2.1. De aprovizionare
10.2.2. De deslacere
10.2.3. De func\ionare
10.2.4. De valorificare
AN EVAR-
M
M
""
"
's"
'" Cl.
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
11. DepreciereaEBM;
11.1. "Amortizare" vs. "Depreciere";
11 .1.1. Diferen\a no\iuni;
11 .1.2. Diferen\a scop "Garantare" _'" vs. "Raportare financiara"
11.2. Evolutie in timp;
11 .2.1. Caderea din prima perioada de pe pia\a de nou pe cea "second hand" , , ~ .....
11 .2.2. Unii finan\atori cer valoarea prezenta luand in considerare 0 depreciere aferenta pana la
prima scaden\ii semnificativa a ratelor creditului .. " ..
11.3. "Durata de viata ramasa" vs. "Durata de creditare" ~ A A ;
11 .3.1. DV Mult mai scurte ca ~ i la imobiliar EBM
11 .3.2. Impun analiza valorica la intervale ~ i perioade mai scurte """' ;
11.4. Anticiparea modificarilor ~ i deprecierilor"",, ;
11.5. Existenta "stigmatelor"
11 .5.1. Directe (Ex.: un autovehicul care a fost accidentat, ulilaj supraulilizat, sec\ia care a avut un
incendiu, sau explozie, etc.);
11 .5.2. Atribuirea atributelor negative afacerii spre echipamente (Ex: 0 intreprindere falimentara din
cauza managementului , dar cu men\ionarea unor produse nevandabile);
11 .5.3. Alte situa\ii ce infiuen\eaza indirect vandabilitatea.
11.6. Utilitatea bunurilor gajate
11 .6.1. Utilitate in cadrul patrimoniului;
11 .6.2. Grad de utilizare mare (avantaj, dar ... ~ i dezavantaj-uzura)
11 .6.3. Motivul unei eventuale inutilizari
11 .6.4. Extindere la Stocurile
11 .6.4.1. "Utilizare" asimilat "rota\ie"
11 .6.4.2. eligibile pentru garantare sunt doar aoelea a caror utilitate poate fi dovedita;
11. 7. Mentenantalintretinerea
11.7.1. Urmarirea respectarii programului ~ i allucrarilor ,w",";
11.7.2. Infiuen\a pozitiva/negativa in depreciere, deci ~ i valoare(de analizat istoricul documentat al
intre\inerilor)- vezi varsta efectiva
11.8. Modernizari/upgrade·uri
11.9. Necesitatea (re)evaluarii la anumite perioade de timp",,,,, ;
11.9.1. Urmarirea mentenan\ei ~ i istoricului utilizarii (inclusiv pe parcursul creditarii-de la ultima
evaluare);
AN EVAR'
~
~
".
'"
.5D
'" c..
;'1
i I
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTtCULARITATlla BUNURILE MOBILE
11.9.2. Pe parcurs apar schimbari legislative, reglementari (majoritatea fiind "bariere limitative" ) ce
atrag deprecieri suplimentare sau chiar limitare a vandabilita\ii ca bun Junc\ional aviza!";
11 .9.3. Aten\ie la lipsa inspec\iei;
11.9.4. Indicia I nerecomandat: existand prea multe particularizari ce nu pot fi luate in calcul general;
12. Analiza de piala EBM ;
12.1. Diferente pe domenii de activitate;
12.1.1. Domenii distincte. guvernate de factori cu influen\a\a diferita
12.1.2. Subdomenii cu evolu\ie cota\ii diferite in func\ie de:
• game gabaritice;
• game de prod use;
• tip de combustibil;
• grad de automatizare operatori;

12.1.3. Multiple (accesorii, scule, dispozitive, soft-uri)
• Universale
• Cu destina\ie speciala
12.2. Cotatii de nou
12.2.1. varia\ii capacita\i ,
12.2.2. performan\e tehnice
12.2.3. marci
12.2.4. accesorii
12.2.5. garan\ii;
12.2.6. consumabile;
12.2.7. softuri asimilate
12.3. Cotatii second hand
12.3.1. Identificarea starii tehnice credibi litatea informa\iei ;
12.3.2. Premisa ofertelor (montat, demontat) cu diverse localii, etc.
12.3.3. Dreptul de proprietate condiliile de finan\are vanzare (alte aranjamente de plata, garanlii ,
etc.)
12.3.4. cu limite extreme "recondi\ionat" "recuperabil";
12.4. Cotatii "reconditionate" (revizuite)
12.4.1. Peste cele "second hand";
12.4.2. Interese diferite pe diferite pie\e (accesibilitate la pre\, raport preVparametrii);
12.4.3. Solu\ie pentru mai mulli investitori;
AN EVAR'
lJ')

,,"
c
'6'0
'" c..
I
II
· 1
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
12.5. Analize ale marcilor
12.5.1. Firme de .prim rang" vs. "no name" (ierarhia perceputii de pialii );
12.5.2. Fiabililate. relea de service, cost piese schimb, etc.;
12.5.3. Percep\ia ~ i preferinlele pielei (Ia momentul evaluiirii ~ i tendinle)
12.6. Posibilitatea de valorificare ca recuperabile
12.6.1 . Normal nu intereseazii finanlatorii ;
12.6.2. Este bine de ~ t i u t (vezi ~ i executiiri silite)
12.7. Analiza prezentei mentenantei ~ i service-ului calificat;
12.7.1. Calitatea, operativitatea ~ i costul service-ului (piese, operatori , testere, etc. );
12.7.2. Posibilitatea de up-gradare
12.7.3. Se face corelarea cu capitolele:
• Piala specificii;
• Deprecieri
• "Durate de vialii" vs. "Durate de creditare"
• Reevaluiirile de pe parcurs
12.8. Analiza universalitatii bunurilor (capitol distinct)
12.9. Globalizarea pietelor
12.9.1. Efectul informaliilor, posibilitiililor de transfer;
12.9.2. Diferenle taxe vamale, costuri de transport, , etc.
12.9.3. Educalia consumatorului ~ i valenle/preceplii diferite (tehnologii , miirci , combustibili , etc.) pe
piele diferite
12.10. Analizele sectoriale
12.10.1. Infiuenle ale mediului;
12.10.2. Tendinle;
12.10.3. Riscuri asociate"""", ;
12.11. Expunerea la vanzare;
12.11 .1. Termene diferenliate pe categorii ;
12.11 .2. Modalitiili publicitate;
12.11 .3. Infiuenle de valorificare "Ia pachet";
12.11.4. Zone diferite de interes (domeniullemnului vs. naval, sau utilaje recollat cereale)
12.12. Aspecte specifice la "executarea silita";
12.12.1. La executare silitii se toate "relele" ce pot apiirea (cumul de factori negativi);
12.12.1.1. Experienla evaluatorului sprijinii finanlatorul (informalii despre riscuri potenliale)
AN EVAR'
\0
~
,'"
c
'5D
'"
0.
\
I;

ri
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
12.12.2. Este sursa cea mai bun a de informare asupra vandabilitalii riscurilor:
12.13. Pentru evaluatorii interni:
12.13.1. Avantajul fructificarii re\elei (corpului de evaluatori"'a, ):
12.1 3.2. Portofoliul de garanlii - structuriilcomponenla.,.", :
13. Universalitate bunuri ,,·, ;
13.1. de reeonversie/reutilizare industriala;
13.1.1. De analizat,., :
13.1.2. De prezentatin (vezi cerinle IVA2).
• Stabilirea utilizarii curente utilizarilor altemative adecvate ale proprietalii (IVA2)
13.2. de alte domenii;
13.2.1. Influenle in cerere (grade de utilizare) :
13.3. de
13.3.1. Tehnologii adaptate mediuluilzonei:
13.3.2. Construclii speciale adaptate tehnologiei
13.4. Analiza extinsa a - in eaz de exeeutare ;
13.4.1 . Prezinta aspecte specifice pe fiecare domeniu, piala context de tranzaclie:
14. Tranzactie vs. Oferta,," ;
,
14.1. «< Oferta;
14.2. Ofertele pe largi (internationale);
14.3. Veehime oferta
14.3.1. Urmarirea modului ei de actualizarea pana la nivelul actual al pielei (oferta curenta)
14.3.2. Evolulia exprima dorin\a de negociere evidenta sau nu (ancorarea in realitate) :
14.3.3. '\.V Atenlie la ofertele care sunt "nedatate", pot induce in eroare.
14.3.3. 1. Varsta, vechimea foarte importante (total diferit de imobiliar):
14.4. Prineipiul eel mai prezent la EBM
14.4.1. un cumparator prudent nu va plati mai mult pentru un activ decat costul dobandirii unei
proprieta\i substitut cu 0 utilitate echivalenta:
14.4.2. poate fi aplicat fie unui activ individual, fie unei instalalii in intregime.
AN EVAR'
t'-.
M
'''' c
'On
'"
0..
EVALUAREA pentru GARANTAREA lMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
15. Experienta valorificarii
15.1. Surse de informatii;
15.1 .1. Executori interniiafiliati grupului ' ··'0"
15.1.2. Executori externi
15.1.3. Firrne de asiguriiri .. ,,,,,
15.1.4. Lichidiiri
15.1.5. Viinziiri ale firmelor specializate
15.2. Informatii de obtinut;
15.2.1. Preferin\e pe pia\ii
15.2.2. Timp mediu de expunere
15.2.3. Deprecieri medii recunoscute de pia\ii
15.2.4. Limitiiri la valorificare
15.2.5. Ostilitatea mediului extem
15.3. Fruetifiearea experientei
15.3.1. Agreere bun uri in
15.3. 2. Diferi\i coeficien\i in
15.3.3. Informa\ii de prelual in rapoarte - riscuri de eviden\iat
15.4. Neeesitatea reevaluarilor de pe pareurs""""
16. Premisele evaluarii;
16.1. "Montat" vs. "Demontat";
16.1.1. ipoteza va fi stabilitii de institu\ia de credit.
16.2. Influente ale premisei;
16.2.1. influen\eazii intr-o manierii semnificativii nivelul valorii estimate
16.2.2. atentie la bunurile care au inclusii multa manopera
16.2.3. obligatorie analiza "T + M+ PIF+ Taxe" (formarea costului)
16.3. Domeniu de rise pentru finantator;
16.3. 1. Po\i finan\a "monta!" (toata factura cum este) dar valorifica "demontat" cum pia\a
);
16.3.2. La demontare sunt posibile
16.3.2.1. deprecieri suplimentare
16.3.2.2. Se pot pierde avize sau garantii de buna func\ionare
AN EVAR'
00

>("
C
'6iJ
'"
0..
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
16.4. Aspecte specifice in raportul de evaluare;
16.4.1. in majoritatea cazurilor "demontat", dar
16.4.2. Uneori la solicitarea finantatorului §i "montat pe amplasament".
16.4.3. De precizat in raport cerinla expresii §i eventual §i diferenlierea valoricii intre cotalii
17. Particularitati ale rapoartelor de evaluare pentru
garantare"" ;
17 .1. Elemente generale: Vezi GHIDow;u;> +""
17.2. Inspec1ia - Premise de evaluare;
17.2.1. Premisa valorii
• asumarea circumstanlelor de tranzactie in care proprietatea va fi evaluatii
17.2,2. Responsabilitatea evaluatorului
• este de a selecta acea premisii a valorii , adecvatii cu:
o tipul de valoare solicitat de
o scopul evaluiirii ;
17.3. Ipoteze ~ i condi1ii limitative acceptabile .. ~ .. ;
17,3.1. Ipotezele generale EBM
17.3.1.1. sunt supozilii considerate ca fiind adeviirate
17.3.1.2. toate trebuie sa fie rezonabile
17,3.1.3. implicii fapte, ccndilii, sau situalii care afecteazii subiectul sau abordarea unei evaluiiri
dar care nu pot fi verificate sau nu necesitii 0 verificare:

Ea" valabil
• "''''' nu acceptii unele legate de dreptul de proprietate, stare tehnicii ,
identificare, avize funclionare, etc,
17.3.1 . Ipotezele exceplionale" •.,
17.3,1,1, trebuie discutate cu finanlatorul , anterior redactiirii raportului ;
17.3.1.2, comunicare in scris;
17.4. Definirea deprecierii existente ~ i anticiparea celor majore;
17,4.1. Bariere tehnice;
17,4.2, Bariere tehnologice §i de meniu/poluare;
17.4.2.1. Dinamica ridicatii in schimbarea tehnologiei (mult mai rapid ca la imobiliare)
• Automatizare, Soft-uri, Consumuri , SDV-uri
AN EVAR'
Q'\
~
""
s::
'M
ctI
I>.
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATI Ia BUNURILE MOBILE
• Apar rapid ~ i deprecierile func!ionale ~ i cele economice (de multe ori tratate "=0"
in rapoarte, dar ... piata nu spune aceasta)-
o Lansarea "produsului nou" atrage pe pia!ii ciiderea vechilor prod use (de
obicei)
17.4.3. Bariere legislative
17.4.3.1. Legisla!ie intemii
• Anticiparea schimbiirii (elemente cunoscute)
• Riscul de schimbare (elemente necunoscute, dar cu probabilitate de apari(ie)
17.4.3.2. Aliniere la legislalia europeanii (inclusiv termene limitii)
17.4.3.3. Multiple domenii (fiecare cu legisla\ie specificii) de interdependen\ii (influen\ii
indirectii)
17.5. Mentionarea avizelor ce expira,,"
17.5.1. Data expiriirii;
17.5.2. Condi\ii de reavizare;
17.5.3. Riscuri de pierdere a avizelor;
17.6. Anticiparea efectelor ce decurs din modificarile relevante;
17.6.1. Limitarea duratei de via\ii de legisla\ie;
17.6.2. Oprirea utiliziirii in cazul pierderii avizelor;
17.6.3. Neefectuarea la timp sau implementarea incorectii a programului de repara\ii ;
17.6.4. Dependenla de materii prime ~ i combustibili;
17.6.5. Alte aspecte cu influen\ii radicalii in diminuarea valorii
18. Extrase din standarde,,,, ; ( ;\00.1)
18.1 . Valoarea de garantare a creditului ipotecar.
18.1.1. D e f i n i \ i e ~
18.1.2. principiu de bazii de analizii a unei garan\ii bancare
• Normalitatea demonstratii,
• provenitii din elemente sigure, fiirii incertitudini ~ i specula\ii,
• consideratii a fi men\inutii pe 0 perioadii mai lungii , dacii nu se intamplii
puternice schimbari ale subpie\ei locale .
18.1.3. Extinsiiiextrapolatii "semnifica\ia" no\iunii de "credit ipotecar" la bunuri mobile ~ i stocuri :
3 Valoarea proprietii(ii, detenninatii printr-o
• estimare prudentii a vandabilitii\ii viitoare a proprietii\ii,
• pe baza aspectelor mentenabile pe tennen lung ale proprietii\ii,
• condiliilor nonnale ~ i locale ale pie\ei ,
• utiliziirii curente ~ i utiliziirilor alternative adecvate ale proprietii(ii.
in estimarea valorii de garantare a creditului ipotecar nu se iau in considerare elernente speculative.
AN EVAR'
o
N
"" :::
'On
'"
c..
, I
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
• estimare prudenta a vandabililatii viitoare;
o ANALIZE SUPLIMENTARE: TENDINTE inclusiv AVAL AMONTE;
• pe baza aspectelor mentenabile pe termen lung:
o LIMIT ARE: este clara dinamica de apari\ie a deprecierilor;
• pe baza condiliilor normale si locale (mai larga la bunuri mobile) ale pielei
o normalitatea prezenlii a subpie\ei specifice;
• pe baza ,utilizarii curente" si a celor "alternative adecvate":
o ANALIZA utilizarilor alternative (rezonabile probabile)
• fara elemente speculative:
o urmarim NORMALITATEA
o ELiMINAM ceva ce nu avem certitudinea ca ob\inem,
o ELiMINAM ipoteze (favorabile) nerealizabile,
o ELiMINAM ipoteze (favorabile) cu risc a nu se indeplini
o ELiMINAM ceva ternporar favorabil, nerepetabil nernen\inut pe
termen mai lung;
• fundamentare intr-o maniera clara si transparentaEBM
o con\inutul rapoartelor
o citirea ... capitolelor aferente
o eviden\ierea spre finan\ator,,,,,,,
18.1.4. Exprimam (Gandim) "valoarea de piala" prin prisma cerin\elor din aceasta defini\ie,
18.2. Standardele se vor modifica ....
18.2.1. Principiile raman
18.2.2. Experien\a anterioara este beneficii;
18.2,3. Exprimarea in conformitate cu standardele in vigoare
19. Vocatia de garantie,,,,,,, ;
19.1. Caracteristici generale necesare a fi iNDEPLINITE SIMULTAN pentru 0
garaniie:
19.1.1. Sa fie in circuitul civil ;
19.1.2, Identificabil;
19.1.3. Titlu legal, valid;
19,1.4. Dreptul de proprietate sa fie transferabil ;
19.1.5, Principalele caracteristici sa fie pastrate pe parcursul creditului ;
ANEVAR
M
N
""
<:
'So
'"
0..
'I
II
i
II
i'/
'I
I
,I
,I
iiI
I
,[I
If
II
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUt. PARTtCULARITATlla BUNURILE MOBILE

DIFERIT DE IMOBILlAR:
o depreeierile "eurg" de la de pe poarta fabricii : .
19.1.6. Sa poata fi transformat in bani intr-un timp rezonabil; ("!,,, J b'iV\'f. \
• - la BUNURILE FARA PlATA ACTIVA:
19.1.7. Valoarea sa nu depinda de capacitatea de rambursare a debitarului ;
• _ LA ECHIPAMENTE sunt CELE MAl MUL TE ASTFEL de CAZURI
• _ ;:,t-'UKII fI mai ales la cele eu tenta de SPECIALIZARE (altele decat
universale);
o finan\atarii pot decide aceeptarea lor in garan\ie
o aeeasta dupa diseu\ii eu evaluatorul
o \inand seama de banitatea elientului ;
19.1,8. Valaarea sa fie exclusiv dreptului de praprietate evaluat;

SPORITAla:
o Dublarea cu instala\iile de la imabiliar ;
o Eliminarea din garan\ie a eelar care se sting/pierd pe pareurs;
o Cuprinderea sau nu a eelor intangibile (Iicen\e, marci);
19.1.9. Sa nu depinda de aile active sau avize nesigure neeontrolabile;
19,1.10.

SPORITA ,AMONTE" + ,A VAL";
• _ SPORITA la mitul "OMULUI CHEfE":
o Nimeni nu e de neinlacuit dar, uneari , este nevaie de mai multe persaane
pentru a inlaeui una singura.
• _ EXPIRARE AVIZE;
o Noi informilm ce va urma .. , dacil finanlatoruf nu line seama ... .
Valoarea sa fie realizabila, nerestrictiv, la darin\a bancii , intr-un timp rezonabil;
• _ la STIGMATUL unui activ "inchis", propus pentru executare silita:
o Managementul necorespunzator este perceput ca caracteristicii
negativa a activului "tara rentabilitate "
• _ la limitarile "inva\ate" de la EXECUTARI
19,2,
Cunoa§terea normelor §i procedurile fieciirui
AN EVAR'
C"
C"
, I
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
20. Tip de valoare estimat
20.1. Valoarea de piata
20.1.1. De cele mai multe on
20.1.2. Valoarea de vfmzare fortata:
• Nu reprezinta un tip de valoare.
PARTICULARITATl la BUNURILE MOBILE

Este 0 descriere a 'situa\iei in care are loc tranzac\ia;
20.2. Alte tipuri de valoare diferite de cea de piata
20.2.1. sunt rar acceptate:
20.2.2. unerori acceptate dupa discutarea cu finan\atorul explicarea clara a diferen\elor:
21. Valoarea de asigurare.
21.1. "Asigurare" vs. "garantare"
21 .1.1. Parti neasigurabile. Excluderi ale
21.1 .2. Raspunderea evaluatorului de garan\ii
• _ la utilizarea rapoartelor de garantare pentru asigurare (nu este
raspunderea noastra. dar sa fim ca asiguratorii se bazeaza pe
rapoartele noastre).
21.2. Oefinitie.
21.2.1 . Va loa rea proprieta\ii data de unele defini\ii con\inute intr-o poli\a sau contract de asigurare.
21.3. Fructificarea informatiei din Pol ita de "Asigurare"
21 .3.1. Nu ne bazam pe costurile de acolo (care pot fi la cost net sau la cost brut)
21 .3.2. Poli\a poate fi bazata pe "cataloage de cost"- vezi auto ar putea reprezenta 0 cota\ie
pertinenta;
AN EVAR'
M
N
,'"
=
'So
'" 0...
I
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
22. Experienta crizei ",.;
22.1 . Avantajul de a invilla""
22.1.1. Fructificarea momentului, a informa\iilor;
22.1.2. invii\area din altora" .",, ;
22.1.3. Nerepetarea proprii;
22.2. 0 crizil pe un domeniu aparte
22.2.1. Are 0 probabilitate mai mare de apari\ie
PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
22.2.2. Reac\ia mediului economic este de analizat acum (in crizii) ca experien\ii de anticipare a
riscurilor pe fiecare domeniu in parte;
22.3. Exercitiu de memorie . semnale de alarmil (avertizare) in materialele
publicate intalnirile asociatiei
22.3.1. Produciitorii de echipamente intermediarii acestora sunt puternic influen\a\i de crizii:
• Direct
o pia\a auto, componente subansamble,
• Indirect
o pia\a echipamentelor de construc\ii;
o pia\a echipamentelor de produc\ie a materialelor de construc\ii ;
22.3.2. Se impune analiza mai aprofundatii a pie\ei pe langii cele al echipamentelor subiect, dar in
AMONTE AVAL:
• Aspecte uzual analizate la macroidentificare, in perioada de crizii se vor cerceta
verigi suplimentare cele mai indepartate) alte lan\ului de aprovizionare -
produc\ie - desfacere in care este dispus echipamentul subiect;
o in domeniul de utilizarea a bunurilor ob\inute pe instala\iile subiect, dar
in
o cel al materiilor prime, consumabile utilitii\ile necesare
func\ioniirii/produc\iei:
22.3.3. Este yorba despre i ntregi domenii in "ciidere":
• Pe pia\ii se va constata 0 supraofertii de bun uri de tip (sau asimilate pe
domeniu) care trebuie absorbite in termene relativ scurte;
o Tranzac\iile se vor apropia mai degrabii de defini\ia valorii de "vanzare
for(atii";
o Mai relevantii va fi valoarea/oferta de "vanzare la pachet" decat cea
individualii;
22.3.4. Pe pia\a "de nou":
• practicarea pe scarii largii de discount-uri bonusuri (sub formii de .q
sau dotiiri suplimentare) ; C":
• schimbarea modalitii\ilor de platii in sensul acceptiirii unor sisteme de platii
flexibile;
AN EVAR'
,"
<
'6
" c.
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
22.3.5. Pe piala "de second hand":
• Apar oferte de bunuri care uzual nu existau la tranzaclionare, respectiv bunuri
relativ recent achizilionate
o Se va constata ;;i practic ca in prima perioada de dupa a c h i z ~ i e exista 0
cadere semnificativa a cotaliilor datorata trecerii de pe piala de nou pe
cea "second hand" (chiar;;i la 0 stare tehnica exceplionala);
• Se constata inmullirea ofertelor, coroborat cu 0 cerere foarte mica
• Se mare;;te importanla potenlialului de conversie
22.3.6. Prin prisma percep\iei nivelului tehnologic;;i dotarilor:
• Mare parte din investitori AGREEAZA plasamentele in echipamente ;;i instalalii cu
caracteristicile de baza minime acoperitoare funcliilor principale de produclie ;
• _ Unele DOTARI SAU ACCESORII care, pe 0 piala activa, faceau mai
atractive echipamentele prin prisma oferirii de servicii suplimentare (fara aport
direct la utilitate ~ i sau randament) NU VOR FI RECUNOSCUTE DE PlATA, sau
cel pulin nu vor fi cerute expres.
22.3.7. Penalitalile economice (din inutilitate) sunt in cre;;tere pe majoritatea domeniilor de
activitate cu restrangere a activitalii:
• Motivul principal al unor ciideri valonce sunt tocmai "penalita!ile din inutilizare"
• _ Astfel de "crize" se pot rep eta pe subdomenii nu neaparat la intreg
sistemul economic (nu la nivel macro);
22.3.8. Premisele vanzarii
AN EVAR'
• _ In contextul crizei, tot mai multe echipamente sunt valorificate distinct
(deta;;ate de imobil), deci in "premisa transferat pe alt amplasament"
o Pot fi doi cumparaton difenli pentru imobil , respecliv dotari
o T ranzacliile demonstreaza diferenta dintre cele doua premise "monta!" si
"demontat";
L.{')
N
""
c:
'6iJ
'" c..
i I
II
11
II
,
II
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI . PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
23. Ghidul privind evaluarea garanliilor,., ;
23.1. Prezinta cadrul activitalii de evaluare:
23.1.1. in faza acordarii creditului ;
23.1.2. pe parcursul derularii creditului ;
23.1 .3. in faza executiirii silite.
23.2. Principalele aspecte reglementate:
23.2.1. Comunicarea dintre evaluator si instilu\ia de credit;
23.2.2. Inspeqia proprieta\ii;
23.2.3. Derogari de la standardele de evaluare ;
23.2.4. Diferen\ele existente intre situa\ia faptica 9i situa\ia reie9ita din documente;
23.2.5. Tipul valorii estimate. "Valoarea de pia\a" vs. "Valoarea justa";
23.2.6. Verificarea situa\iei juridice a bunului evaluat;
23.2.7. Informa\iile 9i documentele necesare elaborarii raportului de evaluare;
• Setul de documente necesare elaborarii raportului de evaluare Bunuri mobile
include:
o documentul care atesta dreptul de proprietate asupra bunului evaluat;
o documente din care sa rezulle elemente de identificare (numar inventar,
serie, etc.): balan\a mijloacelor fixe, carte de identitate, etc. ;
o documente/informa\ii din care sa rezulte caracteristicile fizice 9i tehnice
ale bunului: capacitate, model, etc.;
o informa\ii cu privire la regimul 9i condi\iile de exploatare, repara\ii
curentel capita Ie, accidente;
o aile documente specifice func(ie de tipul bunului evalual (avize,
autoriza\ii, etc.).
23.2.8. Evaluatori interni 9i evaluatori extemi;
23.2.9. Responsabilita\ile in cazul evaluatorilor extemi persoane juridice;
23.2.10. Termenul de realizare al rapoartelor de evaluare;
23.2.11. Adecvarea bunului evaluat pentru garan\ie bancara;
23.2.12.
23.2.13.
23.2.14.
• Institu\ia de credit stabile9te daca bunul evaluat este corespunzator pentru
garan\ie bancarii.
Procesul de evaluare;
Prezentarea pe scurt a abordarilor evaluarii ;
Opinia evaluatorului. Numarul de abordari aplicate;
• Ori de cate ori este posibil vor fi aplicate cel pu\in doua abordari ale evaluarii ,
fiind Prezentata in raport justificarea neutilizarii celorlalte.
• Pentru echipamentele tehnologice, ipoteza in care se face evaluarea,
montat pe amplasament sau demontat, va fi stabilita de institu\ia de credit. ~
23.2.15.
23.2.16.
AN EVAR'
Forma raportului de evaluare;
Necesarul minim de informa\ii cuprinse in raportul de evaluare;
"
,
.,
(
o
, I
,
I
,
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI.
PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
Sursa:
23.2.17.
23.2.18.
23.2.19.
23.2.20.
23.2.21.
23.2.22.
Semnarea stampilarea raportului de evaluare;
Verificarea rapoartelor de evaluare;
Verificarea inlorma\iilor utilizate de ciitre evaluator;
Moneda in care se exprima opinia;
Influen\a TVA asupra valorii estimate;
Evaluarea portololiilor de garan\ii pe perioada derularii creditelor.
• htlp:/Iwww.anevar.roJ?q=ro/node/540/
24. Despre ... Competenla EBM ;
24.1. Domenii multiple;
24.1.1. Competen\a individuala;
• Timp
• Spe\e
• Colaborari
• Studii individuale
24.1.2. Formarea de colective extinse.
24.1.3. Apelare la externi.
24.2. Declararea unui domeniu sau al altuia este de apreciat nu
de condamnat;
24.2.1. Un astfel de evaluator este apreciat de dar
24.2.2. De multe ori banca nu acesta ca 0 calitate .. . din contra, prelenindu-I pe cel ce "se
pricepe la toate".
25. Despre ... Tarifare "";
25.1. Clientul "vede" finalitatea utilitatea cifreifgarantiei, ci nu complexitatea
lucrarii riscul erorilor""'AA
25.1.1. Vgaran\ie/ponderata, acceptata la 40-50% din valoare Vpiata/evaluata
• 100.000 vs. 40.000
25.1.2. Compara\ia (eronalii, dar existenta ca percep\ie la ciien\i ) cu un apartament (mai simplu de
evaluat cu erori poten\iale mai mici) care are (ca cilre ,fructificabile")
• 1 00.000 vs. 75.000
25.2. Remunerarea evaluatorului este deseori mai mica dedit efortul sau (in t--.
suma absoluta sau comparativ cu efortul specific la "imobiliar") EO' N
,'"
t:
AN EVAR"
'on
'"
0..
I I
I I
II
I
:1
I
'i
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATlla BUNURILE MOBILE
26. Men1iune (neoficiala) a autorului. ..
26.1. La EBM ai bucuria "ordinului de marime cunoscut"(ceea ce in contrast, la
imobiliar este de notorietate ... macar ca limite minime §i maxime);
26.2. Pare inutil (dar nu este) sa scriem ipoteze §i riscuri (mai ales ca unii nu Ie
citesc decal... la executare)""",, ;
26.2.1. Niciodata nu este inutil sa scriem ~ i
26.2.2. Niciodata nu ... "se subin\elege" sau
26.2.3. Nu trebuie sa considerca ... "este de notorietate ca existii anumite riscuri"
26.2.4. Odata prezentate riscurile, riispunderea este la cei ce nu Ie-au luat in considerare (nu Ie-au
citit sau Ie-au "sarit"), deci nu mai este vina evaluatorului (profesionist care a ridicat problema
finan\atorului, a anticipat riscurile, dar .... ) ;
26.3. Ferice de cel ce verifica §i nu trebuie sa caute, sa analizeze §i rationeze 1a
estimarea valorii ata§ate unei piete fara informatii transparente §i marcata uzul
de factori deviatori de la "piata";
26.3.1. P r i m e ~ t e informalii de piala;
26.3.2. Analizeaza argumente intoarse pe toate felele
26.3.3. intreaba .. . nu trebuie sa raspunda
26.4. Cele de mai sus ... nu trebuie sa ne descurajeze , ci din contra.. .
26.4.1 . Nu am dorit sa descurajez, ci sa ajut colegii ;
26.4.2. Practica ... eviden\iaza diferen\e fa\a de teorie.
26.5. EBM devine un hobby §i totodata §i ... 0 povara de care, de multe ori iti
vine sa te scapi (sa te la§i...)
26.6. Bine ar fi ca §i utilizatorii rapoartelor sa lectureze acest material. ..
27. Punct finaL ..
27.1. A se fructifica adresa invatamant@anevar.ro pentru orice sugestii, critici §i
propuneri pe aceasta tema de pregatire profesionala;
27.2. Acestea au fost elementele de baza in analiza, dar mai raman multe ... cum
ar fi capitolul urmator:
28. Alte subiecte de analiza
cu cerin1ele cursan1ilor)
ex
(se vor completa de lector C'
,
AN EVAR'
EVALUAREA pentru GARANTAREA iMPRUMUTULUI. PARTICULARITATl la BUNURILE MOBILE
28.1. "CIN" la garantie bancara
28.1.1. Eroare sau "minciuna"
28.1.2. interzisa de GN8
28.2. GRADE DE UTILIZARE
28.2.1. Real utilizat
28.2.2. Motivele subutilizarii
28.2.3. Aten\ie la ... "suprautilizare"· peste regimul normal de incarcare
28.2.4. Modalila\i de exprimare (schimburi , produse/timp, ore func\ionare) compara\ia cu domeniul
28.2.4.1. Utilizare sezoniera;
28.2.4.2. Perioade de service revizii programate;
28.2.4.3. Capacitatea de rezerva cea de suprasarcina.
28.3. Echipamentul "CONDUcATOR"
28.3.1. Identificarea lui
28.3.2. Analiza obligatorie
28.3.3. Definirea ca garan\ie de baza
28.3.4. Aten\ionarea riscului de a-I pierde
28.4. NETRANSMISIBILE
28.4.1 . Au un pre\ la achizi\ie (poate chiar din banii finan\atorului. .. );
28.4.2. Pot fi nule la valorificare
28.5. Premisa MONTAT ceruta de finantator
28.5.1. Ceruta in scris;
28.5.2. Men\ionata in raport ca tip cerin\a a destinatarului ;
28.5.3. Precizat ce se intampla daca nu se ....
28.6. Piata vs. vanzare fortata
28.6.1. Premisa;
28.6.2. Expunere "opril" vs. Junc\ional"
28.6.3. Marketing adecvat;
28.6.4. Condi\ii specifice;
28.6.5. Supraoferta temporara pe 0 anume pia\a
28.7. Usta ramane deschisa
28.7.1 . Fiecare spe\a ce 0 la acest seminar va completa materialul;
28.7.2. Seminarul iI scriem noi , pentru noi prin experien\a noastra practica pe fundamente teoretice de

AN EVAR'
c
'On
'"
0..